ξούμε. Π ρ έ π ε ι νάμαστε α ι σ ι ό δ ο ξ ο ι αλλά όχι ουτο πιστές. Γυρίζει ο χρόνος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ξούμε. Π ρ έ π ε ι νάμαστε α ι σ ι ό δ ο ξ ο ι αλλά όχι ουτο πιστές. Γυρίζει ο χρόνος"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 29 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Β HE Α ΧΙΛΙΕΤΙΑ Με τον α π ο χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό αυτού του μ ή ν α του Δε κέμβρη, ό λ α αλλάζουν. Φεύγει ένας χ ρ ό ν ο ς κ ι έρ χεται ένας άλλος. Φ έ τ ο ς μπαίνουμε στη ν έ α χιλιε τία. Μπαίνουμε στο Αποχαιρετάμε το 1999, μ' όλες τις ευχάριστες κ α ι δυσάρεστες αναμνήσεις. Ν έ α πορεία ανοίγεται μπροστά μας. Η ζ ω ή συ νεχίζεται. Μ ε την ανατολή της νέ ας χιλιετίας, γεράζουμε ένα ακόμη χρόνο. Ε κ θ α μ βος μένει ο άνθρωπος. Ο μ ω ς πρέπει να αισιοδο- ξούμε. Π ρ έ π ε ι νάμαστε α ι σ ι ό δ ο ξ ο ι αλλά όχι ουτο πιστές. Γυρίζει ο χρόνος Η Έ,ΨΗΰνίΐ,'ΒΙΆΆ ΈΎΧΉΙΆΙΖΈ ΟΛΟγΣ, "ΤΟΥΣ, κ α ι γίνεται ο καλύτερος σύμβουλος, γίνεται ο επανορθωτής των σφαλμά των, ο δοκιμαστής της αλήθειας κ α ι η χρυσαλίδα της αιωνιότητας που τα γιατρεύει όλα! Ω σ τ ό σ ο όμως τίποτε δεν θ' αλλάξει "εν μ ι α νυχτί". Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι θ α συ νεχίσουν την πορεία τους, θάχουν τα προβλή ματα τους, την αγάπη τους κ α ι το μίσος τους. Θ ' αγαπούν, θ α πονούν, κ α ι θ α συνεχίσουν να πολε μούν μεταξύ τους, η απλη στία θ α συνεχίζει να υπάρχει καθώς κ α ι η ανι ΧΡΟΝΙΆ ΚΟΛΛΆ %ΆΙ ΧΆΦΟ^ΜΈίΚΡ ΤΟ Jj ΣΤΛΡΛΤΛ ΛΟΓΙΑ Επειδή συνεχώς ακούγονται από κάποιους χωριανούς μας, κάποιες αντιδράσεις και μισόλογα, χωρίς αυτά ν' ανταποκρί νονται στην πραγματικότητα, ως διατελέσας Κοινοτικός Σύμ βουλος, Πρόεδρος της κοινότητας, αλλά κι ως σημερινός Δη μοτικός Σύμβουλος του Καποδίστρια του Δήμου Καλπακίου, επιθυμώ μέσω της τοπικής μας εφημερίδας "" να τοποθετηθώ για όλα τα λεγόμενα και υπονοούμενα με κάθε τρόπο, είτε στα καφενεία είτε στον τύπο για ν' αποδώσουμε τα του "Καίσαρος τω Καίσαρι" και συγκε κριμένα: Συνέχεια στην 3η σελίδα σότητα. Α λ λ ά πρέπει να αισιοδοξούμε πρέπει με ενθουσιασμό ν' ατενίζου με το μέλλον. Το ποτάμι καλώς ή κ α κώς δε γυρίζει πίσω. Βε βαίως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι εν πολ λοίς, ο ι μεγάλες διαφο ρές και οι ταξικές ανισότητες έχουν αμβλυν θεί κατά πολύ. Εν τούτοις όμως πρέπει συνεχώς ν' αγωνιζόμαστε. Ο ι εγγενείς κοινωνικοί μηχανισμοί κ α ι ο τρόπος ζωής συνεχώς αλλάζουν. Με α ι σ ι ο δ ο ξ ί α λοιπόν ας αρχίσουμε σε λίγο τη νέα χιλιετία. Α ς αφήσουμε για λίγο τις έγνοιες της ζ ω ή ς κ α ι το καθημερινό άγχος, ας έρθουμε έστω κ α ι για λίγο στο χ ω ρ ι ό μας. Α ς πάμε ν' ανάψουμε ένα κεράκι στη μ ι κ ρ ή εκκλησία του χω ρίου μας, τ ώ ρ α στις γιορ τές των Χριστουγέννων, που σε λίγες ημέρες κ α ι πάλι, χαρούμενα θ α ση μάνουν ο ι καμπάνες, για να μας αναγγείλουν το με γάλο γεγονός, της εναν θ ρ ω π ί σ ε ω ς του Σ ω τ ή ρ α και θ ε ο ύ μας, Ιησού Χ ρ ι - Ας λουστούμε στο φ ώ ς της Βηθλεέμ. Ε π ί κ α ι ρ ο απλό κ α ι συγχρόνως βαθύ είναι το μήνυμα της γέννη σης του Χριστού μας. Α ς το ακούσουν ο ι ισχυροί της γης αυτό το μήνυμα της Α Γ Α Π Η Σ κ α ι της ΕΙ Ρ Η Ν Η Σ για να σ ω θ ε ί η ανθρωπότητα κ α ι η ο ι κουμένη από τον όλεθρο της καταστροφής. Ευχή κι ελπίδα μας είναι να φωτιστούμε όλοι μας από το Θ ε ό, ν' ακούσουν κ α ι να ζήσουν όλοι ο ι άνθρω ποι, όλος ο κόσμος με ΕΙ Ρ Η Ν Η Α Γ Α Π Η κ α ι ΔΙΚΑΙ ΟΣΥΝΗ. Γ ι α μ ι α α κ ό μ η φ ο ρ ά ας ψάλλουμε μ α ζ ί με τους αγγέλους, τον υπέροχο ουράνιο Υμνο " Δ Ο Ξ Α Ε Ν Υ Ψ Ι Σ Τ Ο Ι Σ Θ Ε Ω Κ Α Ι ΕΠΙ Γ Η Σ ΕΙΡΗΝΗ". Τελειώνοντας, ευχόμα στε το Θ ε ί ο Β ρ έ φ ο ς της Βηθλεέμ μπροστά στη ν έ α χιλιετία πούρχεται, να φέ ρει σε όλους μας υγεία κ α ι ευτυχία. Ν α εκπληρω θεί κάθε επιθυμία κάθε όνειρο κ α ι ελπίδα του κ α θενός κ α ι της καθεμιάς. ΧΡΟΝΙΑ Π Ο Λ Λ Α ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΗΣ.Ε. Μια cniancyn στην Μεταλλουργική Εδώ κι αρκετό καιρό έκα να μια τυπική επίσκεψη στη Μεταλλουργική Κεφαλό βρυσου. Τοπίο και μέρος για μένα γνωστό και οι ερ γαζόμενοι όλοι τους γνώρι μοι. (Εδώ 8 ' αναφέρουμε τα χωριανικά παιδιά που εργά ζονται στη Μεταλλουργική Κεφαλόβρυσου. Είναι: ο Κώ στας Τσίνος, ο Κλεάνθης Νίκου, ο Τάκης Αάκκας, ο Χρήστος Ταλιούρης, ο Χρή στος Παπαχρήστου, ο Γιώρ γος Καλτσούνης κι ο αγαπη τός α π ' όλους μας Κώστας ΠαπαΒασιλείου από Ρουψιά Ηταν ώρα δουλειάς και δεν θέλησα να διαταράξω το όλο πρόγραμμα τους. Αθόρυβα εισήλθα στο ερ γοστάσιο. Χάρηκαν όλα τα παιδιά και οι άλλοι συνά δελφοι τους που με είδαν στο εργοστάσιο. Ο Κ. Τσί νος με τον Κώστα από τη Ρουψιά με ξενάγησαν και μου εξήγησαν πως γίνονται τα κέρματα και τι άλλες ερ γασίες κάνουν. Εργασίες υπεύθυνες και σοβαρές. Μου'δειξαν πως παραλαμ βάνουν το ακατάργαστο μέ ταλλο, το πλάθουν το ψή νουν και του δίνουν ανάλο γη μορφή. Ακόμη μου' δειξαν πως γίνονται τα νομίσματα και τα νέα Ευρωνομίσματα (που καθώς πλη ροφορούμαι δο άρουν μια Συνέχεια στην 2 η σελίδα

2 Η ΦΩΝΗ Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 1999 ΣΕΛΙΔΑ 2 Από την ιοτορ ία cou τόπου μας Η εβδομαδιαία εφημερίδα ενημέρωσης και προβλημα τισμού "Τα Γιάννινα"έτος Ιο αριθμός φύλλου 3 8 Τετάρτη 2 6 Μαΐου 1999 είχε αφιέρω μα στην πρώτη τοπική εφημε ρίδα που κυκλοφόρησε στα Γιάννινα το Μάη του 1909 με τίτλο: "ΗΠΕΙΡΟΣ" εννενήντα χρόνια από την έκδοση της κι αναφέρεται και στο μεγαλύ τερο Ηπειρώτη δημοσιογρά φο όλων των εποχών, τον Γιώργο - Χατζή - Πελλερέν που μεταξύ των άλλων γρά φει για την επίδραση που δέ χτηκε ο Γ. Χατζή - Πελλερέν από το χωριανό μας δημο σιογράφο αείμνηστο Γεώρ γιο Κ. Γάγαρη συγκεκριμένα γράφει: "Σημαντική επίδραση δέ χθηκε ο Χατζής από τον σπουδαίο δημοσιογράφο και εκδότη της εφημερίδας " Φ Ω Ν Η ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ", που εκδίδονταν στην Αθήνα, Γε ώργιο Γάγαρη. Ο Γάγαρης ήταν μια σπουδαία προσωπι κότητα στο δημοσιογραφικό χώρο και η προσφορά του στην Ηπειρο ήταν ανεκτίμη τη. Η εφημερίδα του εκδιδό ταν στην Αθήνα κάθε Παρα σκευή και ως γενέθλια ημέ ρα της θεωρείται η 1 8η Σε πτεμβρίου 1892, ενώ στις , έλαβε και τη σχετική άδεια κυκλοφορίας, με τον αριθμό 13848, από τον Νομάρχη Αττικής και Βοιωτίας. Η εφημερίδα είναι λίγο πιο μικρή σε μέγεθος από τα tabloid και κυκλοφο ρούσε σε τετρασέλιδο, τυ πωμένη σε πολύ καλό χαρτί, *Γ αφού τα σώματα της εφημε ρίδας σώζονται σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση, κάτι που φαίνεται στο αρχείο της ΕΗΜ, που βρίσκεται το σχετι κό αρχείο. Η εφημερίδα του Γάγαρη, δημοσίευε στην πρώτη της σελίδα πάντα το άρθρο, όταν υπήρχε άρθρο. Τα άρ θ ρ α είχαν ιδιαίτερη βαρύτη τα και τα περισσότερα ανα φέρονταν σε Ηπειρωτικά θέ ματα, όπως και τα περισσό τερα κείμενα της εφημερίδας, την οποία ο Γά γαρης ήθελε εφημερίδα Ηπειρωτικών συμφερόντων, σημαντική παρακαταθήκη για τη φιλοσοφία του τοπι κού τύπου και την πορεία που θ α πρέπει να ακολουθεί. Σε μια απάντηση του στην εφημερίδα του, ο Γάγαρης έγραφε τα εξής: "...Ουδ' αρ μόζει εις ημάς άλλα έχοντας καθήκοντα να οικειοποιηθώμεν, ως προείπομεν, αρμο διότητα των Αθηναϊκών εφη μερίδων. Ο κύκλος ημών ο δημοσιογραφικός πρέπει να είναι πάντοτε περί την Ηπειρον και αφού δεν πρόκειται περί αυτής καλλίτερα η σιωπή...". Τα κείμενα ήταν καλο γραμμένα και περιλάμβαναν ουσιαστικές επισημάνσεις, προφητικές θ α τις κρίναμε σήμερα, πράγμα που σήμαι νε ότι ο αρθρογράφος είχε και άριστη γνώση του θέμα τος και ιδιαίτερη κριτική ικα νότητα, στοιχεία που του επέ τρεπαν να προβλέπει σωστά και να προτείνει ανάλογα. Αν "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΛΛΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ; ΕΥΜΦΛΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ t. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν ιιιι<ιΐ()(φονιιιι. Οι ενυηόνραφες ουνεργααΐες εκφράζουν τις αηόφεις εκείνων αον υπογράφουν ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΙΙλ. Αρχιεπ. Σπυρίδωνος 8 Τηλ.: FAX: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ Ο Γεροπλατανίτης Γεώργιος Κ. Γάγαρης ιδρυτής και διευθυντής της εφημερίδας "Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" θελήσουμε να βρούμε ομοιότητες και διαφορές με ταξύ των δύο εφημερίδων, της "Φωνής της Ηπείρου" και της "Ηπείρου", θ α πρέ πει να ξεκινήσουμε από την βασικότατη επισήμανση του αείμνηστου Καθηγητή της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Στέφανου Παπα δόπουλου. Αναφερόμενος στη " Φ Ω Ν Η ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ", έγραφε πως "...Ο τύπος της κατηγορίας αυτής εκπλήρω νε την αποστολή του μακριά από το χώρο της δοκιμα σίας... Μ α ς ενδιαφέρει εδώ το έργο εκείνων που κάτω από την τρομοκρατία του δυ νάστη τολμούσαν, αγωνίζο νταν και υπέφεραν για την εθνική υπόθεση... Κι όλα αυ τά με συνεχείς αγώνες που προξενούν ακόμα και σήμε ρα εντύπωση για το πάθος και, όχι σπάνια, για τη βιαιό τητα τους...". Η "Φωνή της Ηπείρου" σί γουρα έχει ανυπολόγιστη προσφορά στην κοινή υπό θεση και μάλιστα τα δέκα επτά χρόνια κυκλοφορίας της, πριν από την έκδοση της " Η ", καλύπτουν ένα σημαντι κότατο κενό". Αυτά έγραψε η εφημερίδα "Τα Γιάννινα". Ν α μαθαίνουν οι νέοι να θυμούνται οι πα λιότεροι. Σ. ΟΙΚ. Μια emakcyn στην Μεταλλουργική Συνέχεια από την 1 η σελίδα γενναία παραγγελία) κι έτσι με τα ευρωνομίσματα θ α εί ναι μια καλή ανάσα για τη Μεταλλουργική μας. Σταθήκαμε ακόμη αρκετή ώρα μπροστά στο νέο μηχά νημα επιλογής και διαλογής των νομισμάτων που παρά λαβε πρόσφατα το εργο στάσιο (ηλεκτρονικό) και που με μεγάλη δεξιοτεχνία και ακρίβεια χειρίζεται ο κ. Κώστας Τσίνος. KEY HOUSE ΜΠΟΤΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , , ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ.: Ο λ α τα παιδιά πρόθυμα, προσεκτικά, εργατικά και υπεύθυνα καθένα στον το μέα του αδελφωμένα σαν μια πραγματική οικογένεια. Θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά τους. Δεν ξέρω τι λένε σκοπίμως διάφοροι και διάφορα, εκείνο που'δα εγώ είναι ότι όλοι τους καθένας στο πόστο του αποδίδει. Στη Διοίκηση λόγω υπηρε σιακής απασχόλησης δεν ανεβήκαμε. Ενα αναψυκτικό μετά την ξενάγηση μας ανα κούφισε και μας δρόσισε όλους μας. Σύμφωνα μ' όσα είδα και έμαθα, και με την υπό δια πραγμάτευση μεγάλη πα ραγγελία των Ευρωνομισμά- των, υπάρχουν πολλές ελπί δες η Μεταλλουργική Κεφα λόβρυσου θ α προχωρήσει ξεπερνώντας οποιεσδήποτε δυσκολίες και προβλήματα. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοί κηση Ιωαννίνων, οι Δήμοι Δελβινακίου, Ανω Πωγωνίου και Καλπακίου ας Βοη θήσουν όλοι και όλοι μας για την πρόοδο και προκοπή της Μεταλλουργικής Κεφα λόβρυσου. Είναι προς το συμφέρον όλων μας και της επαρχίας Πωγωνίου. Τέλος έφυγα με τις καλύ τερες εντυπώσεις απ' την τυ πική αυτή απλή επίσκεψη μου. Σ. ΟΙΚ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στο χωριό Γεροπλάτανο Ιωαννίνων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 ΤΗΛ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Π. Β Α Λ Ε Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ.: Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ.:

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 Σταράτα A o g i o Συνέχεια από την Ι η σελίδα Ο ι άνθρωποι αυτοί που συνε χώς γκρινιάζουν και λένε τόσες ανακρίβειες και διεστραβλώνουν την πραγματικότητα σε τι αποβλέπουν; Τι αποσκοπούν; Α λ λ ά και ποια είναι η προσωπι κή τους συνεισφορά στα κοινά του χωριού μας και της κοινότη τος μας από οποιαδήποτε θέση κι αν κατείχαν; Πονούν τον τό πο; Θέλουν την πρόοδο και προκοπή του χωριού μας; Ή θέ λουν να τα ισοπεδώσουν και να τα καταστρέψουν ό λ α ; Εδώ μπαίνουν και ορισμένα ά λ λ α ερωτήματα. Ορισμένοι συγχωριανοί μας- αν σε κάποια χρονική στιγμή κατείχαν ορι σμένες θέσεις και προσέφεραν στη συγκεκριμένη χρονική πε ρίοδο, όποιο έργο προσέφεραν -για το οποίο τους ευχαριστού με σαν χωριανοί- γιατί τώρα αδρανούν; Και αναφέρονται μόνο στην περίοδο τους και σή μερα είναι συνοδοιπόροι των μονίμως διαστρεβλόντων την πραγματικότητα; Αυτούς τους χωριανούς τους καλούμε από κοινού -αν πράγ ματι αγαπούν το χωριό μας- να συμμετέχουν στη δραστηριο ποίηση των Κοινοτικών πραγμά των και συμφερόντων και όχι να συμβάλλουν στην κατεδάφιση και ισοπέδωση. Εμείς χωρίς να διεκδικούμε το αλάθητο προσφέραμε το δυ νατόν καλύτερο. Προσφύγαμε στις αρμόδιες Υπηρεσίες, ζητή σαμε φορτικά, κονδύλια για έρ γα της κοινότητας, απευθυνθή καμε και σε ιδιώτες να μας Βοη θήσουν, γιατί κακά τα ψέματα το χωριό μας αρχίζει να γερά ζει αν δε γέρασε ήδη πιο συγκε κριμένα είχαμε ορισμένους στόχους κι έχουμε: Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Χ Ω ΡΙΟΥ: Ν α παραμείνουν νέοι στο χωριό και να τους βοηθήσουμε ν' αναπτυχθούν. Η ανάπτυξη αυτή άρχισε σ' ένα βαθμό. Βέβαια δεν έφτασε στο σημείο που θ α θέλαμε, εν πάση όμως περιπτώσει πήρε το δρόμο της. Θ ' αναφερθώ εν δεικτικά σε μερικές περιπτώ σεις: Το Ιχθυοτροφείο στο Βοϊδο μάτη του κ. Γιαννέτα, με την συ μπαράσταση της κοινότητας βρίσκεται σ' ανάπτυξη. Α π α - σχολεί γύρω στα τριάντα άτο μα. Γιατί οι νέοι μας δεν προσέ φυγαν να δουλέψουν εκεί και πάνε άλλοι από τα γύρω χωριά; Στόχος ήταν -και κατηγορη θήκαμε γι αυτό- να δουλέψουν οι χωριανοί μας και παράλληλα νάχουν κι άλλες μικρογεωργικές απασχολήσεις. Αλλες θέσεις εργασίας για νέους είναι η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Ε. στη θέση Βούλγαρη για κατα σκευή ασφάλτου δρόμων και εδώ μπορούν να εργαστούν χω ριανοί. Γιατί νάρχονται άλλοι από μακρινά μέρη; Η ΗΠΕΙΡΩ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ βοηθάει και σε διάφορα έργα του χωριού μας όταν το ζητήσουμε. Ν έ α εταιρεία θέλει να εγκα τασταθεί στη θέση " Β Λ Α Ν Ο Σ " -για την αναπαραγωγή πτηνών (πέρδικες) και θέλει αγορά χω ραφιών ή ενοικιάσεις σε πολύ καλή τιμή και θ α δημιουργη θούν θέσεις εργασίας, κι όμως αντιδρούν και θέτουν εμπόδια γιατί; Αντί να την διευκολύνου με και να βοηθήσουμε, η οποία δραστηριότητα θ' αποδώσει με την κυνηγετική ζώνη και θ α φέ ρει συνάλλαγμα στο χωριό, χρήμα, και θ α δουλέψει κι ο Ξε νώνας με τους κυνηγούς και τους επισκέπτες, έτσι θ' ανα πτυχθεί και ο αγροτουρισμόζ και θ α διαθέτουμε καλύτερα τα προϊόντα μας. Το εργοτάξιο -παρασκευής μπετόν- στο Βοϊδομάτη το χά σαμε από πρόχειρη κι αλόγιστη συμπεριφορά μας και αντιδρά σεις μερικών χωριανών και ήδή η εταιρεία αυτή εγκαταστάθη κε στη βιομηχανική ζώνη περιο χής Ιωαννίνων. Γιατί να χάνουμε αυτές τις ευ καιρίες; Ο ι οποίες προσφέρουν θέσεις εργασίας για τους νέ ους μας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χωριού και της περιοχής; Το περιβόητο θέμα ΧΥΤΑ για τί να το χάσουμε; δεν θέλουμε την μόλυνση του περιβάλλο ντος, α λ λ ά την ταφή των σκου πιδιών. Τέλος πάντων κάπου πρέπει να πάμε και τα σκουπί δια, χάνοντας ό λ α αυτά χάνου με και θέσεις. Υπάρχουν κι άλλες παρεμβά σεις, α λ λ ά ο χώρος της εφημε ρίδας δεν μας επιτρέπει να τις αναπτύξουμε, κι ας μη αναφε- ΒΑΖΙΛΕΙΟΙ Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α - Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Τ Α ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΤΗΛ.: ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΚΑΙ Για γ ά μ ο υ ς πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Μ Π Α Φ Ρ Α Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΗΛ Οικ ρομαστε μονό στα αρνητικά ας αναφερθούμε και στα θετικά: Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το θέμα του νερού με διάφο ρες ενέργειες μας, τρεχάματα και πιέσεις α π ' όλο το πρώην Κοινοτικό Συμβούλιο, έχει βρεί τη σωστή λύση του κι εδώ που τα λέμε ας μη κάνουμε κατά χρηση, α λ λ ά χρήση ώστε προ σέχουμε για να έχουμε. Προσπαθήσαμε να νοικοκυ ρέψουμε το χωριό.' Ν α το ανα πλάσουμε και αναπαλαιώσου με με παρεμβάσεις επισκευές και κατασκευές διάνοιξη δρό μων, χτίσματα με πέτρα, να το ομορφήνουμε και να κρατή σουμε την παράδοση, δημιουρ γήσαμε τον Κοινοτικό Ξενώνα, πούναι κόσμημα και στολίδι του χωριού μας. Διαμορφώσα με την κοινοτική πλατεία κι όλοι έχουν να λένε για το κομ ψοτέχνημα αυτό που δένει με τον αύλειο χώρο του Σχολείου με παραδοσιακούς πέτρινους τοίχους που τους θαυμάζουν όλοι. Δημιουργήσαμε γήπεδο μπά σκετ για τους νέους. Προβήκα με σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις πανηγύρια και γιορτές για τους γερόντους και νέους, εκδηλώσεις που τίμη σαν με την παρουσία τους όλες οι αρχές και πολύς κόσμος α π ' τα γύρω χωριά και τις εκδηλώ σεις αυτές πρόβαλε η ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 και μας είδε όλος ο κό σμος προβάλλοντας τις ομορ φιές του χωριού μας. Υπάρχουν κι άλλες εκδηλώ σεις κι άλλες δραστηριότητες που ο χώρος δεν μας επιτρέπει ν' αναφερθούμε λεπτομερώς. Αυτά τα γράψαμε -προς Θ ε ού- όχι για την προβολή μας, αλλά για να τοποθετήσουμε τα κοινοτικά μας πράγματα στη σωστή διάσταση και να καλέ σουμε από αυτό εδώ το βήμα όλοι να ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ και να προσφέ ρουμε όχι με λόγια, α λ λ ά με έρ γα, για να καλυτερεύσει το χω ριό μας, να λυθούν τα διάφορα προβλήματα με κατανόηση να το αναδείξουμε, για νάχουμε μια καλύτερη ζωή στον τόπο μας να γίνουμε το παράδειγμα προς μίμηση κι όχι νάμαστε δακτυλοδειχτούμενοι και παρά δειγμα προς αποφυγήν. Μ ε φιλικούς χωριανικούς χαιρετισμούς Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ. Πρόεδρος της ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Δήμου Καλπακίου ΥΓ. (Αν καταχράστηκα το χώ ρο της εφημερίδας μας -που σκοπό έχει να προβάλλει άλλα θέματα- ζητώ συγγνώμη. Α λ λ ά θεώρησα καλό ν' αναφερθώ και στα παραπάνω ζητήματα). Ρουψιώτες κυνηγοί με τ ο ν τέως δ α σ ο φ ύ λ α κ α Χ. Λ ι ά π η (Φωτ. Α ρ χ ε ί ο Χ. Λ ι ά π η ) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ξημέρωσαν Χριστούγεννα, γιορτάζει όλη η οικουμένη, καμιά εκκλησιά αλειτούργητη οήμερα 6ε μένει. Κι απ' το καμπαναριό χαρμόσυνα η καμπάνα τον ήχο στέλνει στον αγέρα, πως εγεννή8ηκε ο Χριστός για ν' ακουστεί στα σύμπαντα πέρα ως πέρα. Γεννήθηκες Χριστοΰλη μας μέσα στη φάτνη των αλόγων, για νά'βγουνε αληθινά των προφητών των λόγων. Οι ουρανοί αγάλλονται η φύση πέρα ως πέρα χαίρει, η γέννηση Σου Κύριε ο' όλον τον κόσμο ειρήνη να μας φέρει. Προστάτευσε το ορφανό, τη χήρα, τον άρρωστο, τον ταλαιπωρημένο, δώσε το δίκιο στο φτωχό, ψωμί, υγεία και χαρά στον κά8ε πεινασμένο. Τους πέρσιν κρούς - ες, ες, κατάστρεψε σα γιος θεού που είσαι, και ο' όλον τον Πλανήτη μας, ειρήνη απ' άκρη ο' άκρη χύσε. Κι αυτούς που τώρα κυβερνούν τις τύχες του κόσμου όλου, και δεν ακούν τα λόγια Σου, Χριστούλη μας καθόλου, Δώσε τους φώτιση σ' ειρηνικό τραπέζι να κα3ήσουν, τα όπλα, τα πυρηνικά να καταστρέψουνε και τις διαφορές να λύσουν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΡΑΠΤΗΣ Ξ Ε Ν Ω Ν Α Σ Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α * ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ * ΞΕΝΩΝΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ! jgg Ρ\ : Β^_... ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ! ΤΑΒΙΡΝΑ ^^ -1 1 ι & mmt>mi x&xm ι ίϊρλιϋκλιίί'ο ΙΟΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ. (QB7) II ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΘΗΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝ Α^ιΗΝΑ

4 Ηζυή και τα βάσανο τυν ιαξιδεμένυν Κοινωνικά ΜΕΡΟΣ4ον Στο ξένα δεν χαρί^ουνε κιούτεμεχαμπερίζουνε γι αυτό πρόοεχε τα βήματα σου και τετρακόσια τα μυαπά sou Μα σαν φεύγανε οι παντρεμένοι και μόνη η γυναίκα μένει πόσα χρόνια 3α προσμένει ωχ η μαύρη η καημένη Είναι και τα πεβερικά αυστηρά είναι κι αυτά κι όπες τις δουλειές τις κάνει αμπέλια χωράφια παιδιά και στάνη Σαν δούλες ήτανε οι νυφάδες κυρά φώναζαν τις κουνιάδες κι αφέντες άπους τους άντρες κι όχι πονηριές και ζάντζες Κι ούτε να πάει σε χορό και ας μην έχει και μωρό το είχανε σε αντροπή αφού ο άντρας της δεν είναι εκεί Μια ζωή μαρτυρική την νύχτα από την χαραή τα ύπεργα και στο χωράφι στον δρόμο ρόκα και αδράχτι Καισιγομουρμουρίζουνε στον κήπο που ποτίζουνε ϋέγαντραγούδια και καημούς τους έρημους τους ξενιτεμούς Τιτραγούδια που έχουν βγάλει σου φέρνουν ζάλη στο κεφάλι κι όλο ΒαΒιοί αναστεναγμοί με μια κλαψιάρικη φωνή Δυνατά δεν το τολμούσαν διότι 3α τις παραξηγούσαν τάχα πως τους έστριψε και για άντρα έκλαψε Τι μεγάλο ήταν δράμα όλην την νύχτα εις το κλάμα μαράζωναν οι καημένες ήτανε νιές μα μοιάζανε κάπως γερασμένες Οσο για τους άντρες στα ξένα τώρα τι ρωτάτε εμένα ο καιρός τους πως περνούσε εμ σίγουρα Εενοαερπατούσε Είναι αφέντης δηλαδή όαου Βρεβεί και όσο μπορεί θέλει ο όνβρωπος να ζήσει πως αλλιώς 8α καζαντήσει Κυλάν τα χρόνια οι βρομάδες μα δεν μαζεύονται παράδες καιεεχνούνταιμερικοί στις πόλεις ή Αμερική Μα δεν είναι για κατηγόρια βέλουνε χρήμα τα βαπόρια έναν μήνα μακριά δηλαδή μα εδώ τον περιμένουνε ναρβεί Ετσι εδώ όσοι ερχότανε καλούδια φορτωνότανε και φέρνανε στις βειάκες σαπούνι χαλβά και κάλτσες Πάρα πολλοί δεν γυρίζανε ήόταναποφααίζανε ήτανε τόσο γερασμένοι και από όλους εδώ ξεχασμένοι Δράματα πραγματικά ναι μάλιστα συνέβησαν κι αυτά αφού ούτε καν γνώριζαν αν είχανε παιδιά Γι αυτό τραγούδια κάνανε στους δρόμους άλλοι πεβάνανε και ούτε ψαλτήρια και παπά Βρε πως θυμήθηκα αυτά Δεν 3έλω να συγκινηθείτε παρακαλώ με συγχωρείτε απλώς γράφω σηρειώνω του ταξιδεμού τον πόνο ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Α.ΜΑΡΗΕ 0^^. ' tavros Μ Η Φ ί ΐ Α τ Ο Υ Τ8 * W ' ' < P % ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 3 : W l i 6 6. i ΓΡΑΦΕΙΑ ; ΓΗΛ. & FAX ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΑΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΙΟ A N N O Υ ΓΕΩΡΓΙΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ t H A α τα Η ΣΩΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Είχανε όμως τιμιότητα στην πραγματικότητα σεβότανε τον εαυτόν τους αχ πότε 8άρ8ει ο καλός της Ο,7! Τ ί &, Ο Λ Γ Ϊ Γ Ι 1 Τ % 827 ΣΕΛΙΔΑ 4 Πολλές φορές προσπα θήσαμε και προσπαθούμε να τονίσουμε τους παράγο ντες εκείνους που συμβάλ λουν στη σωστή ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Ενα θέ μα πολυπλοκότατο και πο λύμορφο της ανθρώπινης ζωής. Αμέτρητοι παράγο ντες άμεσοι και έμμεσοι επι δρούν και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της γενικής κοινωνικής αναπτύξεως. Τέτοιοι παράγοντες είναι: η παιδεία, η ανθρωπιά, η αγάπη, η δημοκρατία, η δί καιη νομοθεσία, η διοικητι κή διάρθρωση, η κατάλλη λη κτηνοτροφική και βιομη χανική υποστήριξη, η δίκαιη φορολογία κ.λ.π. κ.λ.π.). Η ανάπτυξη της κοινω νίας, του χωριού μας γενικά, δεν μπορεί να είναι έργο του ενός ή των ολίγων. Είναι έργο καθολικό και απαιτεί τη βοήθεια και τη συμπαρά σταση όλων των μελών του. Ο άνθρωπος με τον αν θρωπισμό του γίνεται φωτει νό παράδειγμα. Ο ανθρωπι σμός δημιουργείται με την αγάπη, τη σύμπνοια, την ομόνοια, την αλληλεγγύη και με όλες εκείνες τις ατο μικές και κοινωνικές αρετές -που πραγματικά ανεβά ζουν ανθρώπους και κοινω νίες σε υψηλότερο σημείο. Ενώ η παρανομία, η παρα φροσύνη, η αδικία, ο ετσιθε λισμός, ο εγωισμός, τα μικροσυμφεροντάκια, η ανι σότητα, η μη κατανόηση, η ασυννενοησία, ό λ α αυτά έχουν αφετηρία την απαν θρωπιά. Ο ι δυνατότητες για τη δη μιουργία μιας καλύτερης χωριανικής ζωής, μιας ζωής ωραίας, που όλοι μας να ζούμε χαρούμενοι και να σεβόμαστε ο ένας τον άλ λον, να συμπάσχουμε και να βοηθούμαστε όλοι μας υπάρχουν, αρκεί ο καθένας μας κι όλοι μαζί να κατανοή σουμε τον προορισμό μας και την αποστολή μας πάνω εδώ στη γη. Αν αυτό γίνει, τότε ο άνθρωπος θ α σκέ πτεται λογικότερα, σωστό τερα, πιο δίκαια, πιο ανθρώ πινα και οι πράξεις του θ α είναι ανάλογες και οπωσδή ποτε θ α είναι ανθρώπινες. Προσπάθεια όλων μας πρέπει να είναι η δημιουργία μιας καλύτερης σύγχρονης κοινωνίας, μιας καλύτερης χωριανικής ζωής, ομονιασμένοι όλοι μας, αγαπημέ νοι σαν ένας άνθρωπος. Ετσι δημιουργούμε μια κα λύτερη σύγχρονη κοινωνία, για να ζήσουμε εμείς οι ίδιοι μέσα σ' αυτή ανετότερα και πιο πολιτισμένα και για να καυχόμαστε ότι πράξαμε το καλύτερο δυνατό γι αυτούς που έρχονται και γι αυτούς που θα'ρθουν. Αυτή είναι η απαράγραπτη ανθρώπινη επιταγή όλων των αιώνων και όλων των ανθρώπων της γης ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σαρακατσάνικο Η γρήγορη εξέλιξη έκανε και τους Σαρακατοαναίους να αφή σουν το άλογο μπινέκι και να αγοράσουν αυτοκίνητο. Ετσι το πήρε απόφαση και ο μπάρμπα Γιάννης αν και λίγο με γάλος στην ηλικία ν' αγοράσει αυτοκίνητο. Πηγαίνει σ' ένα αντι πρόσωπο αυτοκινήτων στα Γιάννενα, βλέπει ένα καινούργιο κόκκινο αυτοκίνητο, του άρεσε, και ρωτάει: - Είναι καλός αυτός ο ντορής ωρέ; - Το τελευταίο μοντέλο κύριε απαντά ο αντιπρόσωπος. - Τι μοντέλο και ξεμοντέλο έχει καλό ρεβάνι, φυλάει στράτα; Ολα τα έχει κύριε απαντά και πάλι ο αντιπρόσωπος αφού δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς ήθελε ο αγοραστής. Ε! τότε τ' αγοράζω φκιάσε τα χαρτιά και βγάλτο παρά όξω γιατί δεν μπορώ να το πάου στα σοκάκια στην πόλη, δα είμαι εκεί με τη γριά μου να το πάρω να φύγουμε. Πράγματι παίρνει τ' αυτοκίνητο και καμαρωτός ξεκινάει με τη γυναίκα του δίπλα να φύγουν απ' τα Γιάννενα για τη στάνη. Αρχάριος οδηγός όπως ήταν πήγαινε στη μέση του δρόμου γιατί φοβόταν μήπως του ξεφύγει τ' αυτοκίνητο από το οδό στρωμα. Οι άλλοι οδηγοί άρχισαν να διαμαρτύρονται, να κορνάρουν, να χειρονομούν και μερικοί να μουτζώνουν, τίποτε δεν καταλά βαινε ο μπάρμπα Γιάννης αλλά χαιρετούσε και καμάρωνε πε ρισσότερο και έλεγε στη γυναίκα του: - Γλέπε γριά ούλοι με ξέρουν με γνώρισαν και μι χαιρετούν. Πιο κάτω όμως ένας άλλος οδηγός δεν άντεξε και το σταμά τησε λέγοντας: - Βρε άνθρωπε του θεού τι σούκανα και θέλεις να με σκοτώ σεις; - Γιατί ωρέ να σε σκοτώσω; έχουμε καμιά οχτροπάθεια; ούτε και σε ξέρω. - Τότε γιατί οδηγείς στη μέση του δρόμου, θα τρακάρουμε! - Γιατί χαμένος είμαι να το πάω στην άκρη στα όχτια να μπατα ρίσω και νάρθω κουτρουβάλα. Οχι ωρέ, όχι δε στο κάνω αυτό το χατίρι να σκάσεις! Σε λίγο όμως το σταματάει ένας τροχονόμος και του λέει: - Τα στοιχεία σας κύριε θα σας γράψω γιατί καβαλήσατε τη διπλή γραμμή. Τότε ο μπάρμπα Γιάννης του απαντά με ύφος χωρίς να υπολο γίζει τίποτε: Και τι έχεις εσύ ωρέ χουροφύλακα τη διπλή γραμμή, μάνα ή αδελφή και σου κακοφάνηκε που την καβάλησα, θα την καβα λήσω και θα τη μαρκαλήσω, άει παράτα με μου βγήκες ντερβέναγας να μου κόψεις τη στράτα λες και θα πιάσεις τον Κατσα ντώνη. Και φεύγει οδηγώντας στη μέση και τραγουδώντας: Τούρκοι βαστάτε τ' άλογα λίγο να ξανασάνω να χαιρετήσω τα Βουνά και τις κοντές ραχούλες... (Από την τοπική εφημερίδα του Δήμου ΠΟΑΥΚΑΣΤΡΟΥ "ΤΑ ΝΕΑΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ". (Σύλλογος Σαρακατσαναίων ΠΟΑΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΤΑ ΣΤΑΥΡΑΔΕΛΦΙΑ. Επιμέλεια Ηλία ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑ). Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ "Ο Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Σ " ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΜΕΖΕΑΕΣ ΘΟΑΩΡΗΣ ΛΥΚΟΜΑΝΗΣ Αλικαρνασσού και Αστρου* - Τ Η Λ Α Θ Η Ν Α

5 Τ ο π ι κ ό ιβιώματο Τοπικοί ιδιωματισμοί (ντο πιολαλιά) ή τοπικό ιδίωμα εί ναι λ έ ξ ε ι ς δ η λ α δ ή που χρησι μοποιούμε, λέμε α π ό τα π α λ ι ά χ ρ ό ν ι α μέχρι σ ή μ ε ρ α στο χ ω ρ ι ό μ α ς με κ ά π ο ι α ιδιαίτε ρη π ρ ο φ ο ρ ά και είναι κατά το λ ε ξ ι κ ό " Υ Δ Ρ Ι Α " " Μ ι α γλωσσι κή π α ρ α λ λ α γ ή μιας πληθυ σμιακής ο μ ά δ α ς, η ο π ο ί α ζ ε ι, κατά κ α ν ό ν α, σε μια μικρή και εδαφική ενοποιημένη πε ριοχή και συμπεριλαμβάνεται στους ομιλητές μιας δ ι α δ ι δ ο μένης βασικής γ λ ώ σ σ α ς ". Ετσι λοιπόν σ ή μ ε ρ α 8 α κ α ταγράψουμε μερικές λ έ ξ ε ι ς του χωριού μας α λ λ ά και της γύρω ευρύτερης περιοχής που λέμε α π ' τα π α λ ι ά με την παρατήρηση ν α β ρ ε θ ε ί κ ά ποιος πιο ειδικός α π ό μένα ν α τις καταγράψει και ν α τις ε ρ μηνεύσει δ ι ε ξ ο δ ι κ ό τ ε ρ α και αναλυτικότερα. Α ς αρχίσουμε λοιπόν: Α β α ν ι ά = α έ ρ α ς κακός, β λ ά β η, ζημιά, περιπέτεια, συ κοφαντία. Αγγείο ή αγγείον = Ντοπιολαλιά σκεύος, δοχείο, ο υ ρ ο δ ο χ ε ί ο. Α λ ε τ ρ ο π ό δ ι α = στήριγμα του αλετριού στο ο π ο ί ο πατά ει το πόδι του ο γ ε ω ρ γ ό ς. Ασίκης = παλληκάρι, λε βέντης, ομορφονιός, ερωτιά ρης Β ά γ ι α = οικιακή β ο η θ ό ς, π α ρ α μ ά ν α, υπηρέτρια. Βουλτιές = κ ό π ρ α ν α α π ό αγελάδες ή Βόδια. Γρέντες = η γρεντιά, ξύλι νο δ ο κ ά ρ ι. Γρίβας = ά σ π ρ ο ά λ ο γ ο. Γ ι ο υ ρ γ ά ν ι = το πάπλωμα. Δ ρ έ ν ι ε ς = σ α ν ί δ ε ς α π ό ξύ λο δρυός, Βελανιδιάς. Δ ρ ί μ ε ς (8ηλ.) = οι έξι πρώτες μέρες του Μ α ρ τ ί ο υ και Αυγούστου κ α τ ά τις οποίες το ν ε ρ ό κατά τη λαϊκή πρόληψη έχει καταστρεπτι κές ιδιότητες. Δ ρ ά χ τ ι = μικρή ξύλινη Β έ ρ γ α το συμπλήρωμα της ρ ό κ α ς. Αέγεται και α δ ρ ά χ τ ι. Ζ α ε ρ έ ς = τροφές γ ι α τα ζ ώ α (π.χ. σ ώ θ η κ ε ο ζ α ε ρ έ ς ). Ζ ό ρ κ ο ς = γυμνός (ζόρκος ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΙΕΝΩΝΑΣ "ΛΙ< ΑΙΛΟΦΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κ ρ α τ ή σ ε ι ς θέσεων: Τηλ. (0653) και F A X : (0651) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σορό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες, Ο ρ γ α ν α, Φανάρια, Μ ί ζ ε ς, Δυναμοί ΜΙΧΑΗΛ Α. ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 και Αγίας Μαρίνης τηλ και Ιωάννινα ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΧΑΝΤΖΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 ΑΟΗΝΑ ΤΗΛ.: ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΛΟΙΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙ! ΕΚΛΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΛΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ! ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ - και κακομοίρης = γυμνός και αξιολύπητος). Κ α ζ ί κ ι = το παλούκι. Κ ο ν τ ι λ ι ά ρ η ς = αυτός που κρατάει το κονδύλι της πλά κας, ο δ ά σ κ α λ ο ς. Μ ό λ ε = η μεγάλη γιαγιά ( Μ ά λ ε Γιώταινα κ.λ.π.). Μ π α ν τ α λ ό ς = χαμένος. Μ α χ α λ ι ο ύ μ = φαγητό μα γειρίτσα. Μ ο ύ σ γ κ ο μ α = το σού ρ ο υ π ο αντίθετο χαραή,- το π ρ ω ΐ ε ξ ' ο υ και η φ ρ ά σ η : Α π ό τη χ α ρ α ή μέχρι το μούσγκωμα δ η λ α δ ή α π ' το πρωΐ ως το βράδυ. Μ ι λ κ ό κ α ι Α μ ι λ κ ό = μι κρό ξύλινο κοινοτικό κατά στημα, οίκημα έ ν α ε ί δ ο ς ξε νώνα με τζάκι για τους ξέ νους. Ν ε ρ ο σ κ ο υ τ ι α = τα σκου τιά (ρούχα) που βγαίνουν α π ό τη νεροτρουβιά. Ν ε κ ρ ο σ κ ο ΰ τ ι α = τα ρ ο ύ χ α που έντυναν το ν ε κ ρ ό. Ν τ ρ ε β ε ν ί τ σ α = μικρό ξ ύ λινο δοχείο που το κρεμού σ α ν σ τ ο σ α μ ά ρ ι κι έπιναν νε ρ ό στο δ ρ ό μ ο ή στο θ έ ρ ο. Μπιρμπίλι = φλύαρος, αηδόνι, πολυλογάς (μπιρμπίλι>ο στόμα). Ο ν τ ά ς = δωμάτιο ωραίο υπνοδωμάτιο. Πατούνα = κάλτσα. Σ τ ι ά = φωτιά. Ιταλός» χρήμα. Τ ζ ι α ν τ έ ς = δημόσιος δ ρ ό μος Τ σ έ ρ γ α = ε ί δ ο ς μάλλινης χονδρής κουβέρτας (βελέντζα). ( Φ λ ά σ κ α = ε ί δ ο ς ξύλινου δοχείου γ ι α τη μεταφορά νε ρ ο ύ α π ό το πηγάδι. Φ λ α σ κ ί = ε ί δ ο ς μικρού ξύλινου δοχείου. Χ α ε ρ λ ί = είδηση, (χαμπέ ρι), χαρούμενη είδηση. Χ α λ έ ς = αποχωρητήριο. Χ α ρ α μ ή ς = ληστής, κ α κός ε π ι β λ α β ή ς. Χ ο υ λ ι ά ρ ι = το κουτούλι Χ ο υ σ μ ε κ ι ά ρ η ς = υπηρέ τηςψ ι α = λίγο Ψ ί κ ι = γαμήλιος πομπή. Στο ά λ λ ο φ ύ λ λ ο περισσό τερα. Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Φ. ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3, 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ και ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 5 (Γ Τελετή 8cpcAiuan$ Πνευματικού Κέντρου HMipuTikns-EoTios θεσσολονίκι» Ακόμα μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης γράφτηκε στις 14 Νοεμβρίου 1999, ημέρα Κυριακή, στην οδό Δορυλαίου 51 (Κάτω Τούμπα) στην Θεσσαλονίκη. Η τελετή θεμελίωσης του νέου Πνευματικού Κέντρου της Ηπειρωτικής Εστίας, είναι το πρώτο βήμα ώστε το όραμα των Ηπειρωτών να αγγίξει την πραγματικότητα. Χάρι στην οικονομική ενίσχυση επωνύμων και ανωνύμων, Ηπειρωτών και μη, των Αρχών της πόλης και των αποδήμων αδελφών μας, η ΗΕΘ. γιόρτασε με χαρά αλλά και συγκίνηση στα θεμέλια το αποτέλεσμα των εθελοντικών προσπαθειών των μελών της Ηπειρωτικής παροικίας Θεσσαλονίκης. Τον Αγιασμό τέλεσε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης π. Δημήτριος Βακάρος ο οποίος μετέφερε τις πατρικές ευλογίες και ευχές του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντελεήμονος του Β'. Ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης κ. Γιάννης Μαγκριώτης στο σύντομο χαιρετισμό του επαίνεσε τους Ηπειρώτες για την εντιμότητα, οργάνωση και νοικοκυροσύνη τους ευχόμενος καλή αρχή και καλά τελειώματα. Ο πρόεδρος της ΗΕΘ αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της Η Ε Θ και τους σκοπούς που θ α πραγματοποιηθούν στο υπό ανέγερση Πνευματικό Κέντρο, ανακοινώνοντας την προ σφορά αγάπης του Πωγωνήσιου ευεργέτη κ. Πέτρου Μπετζούνη, από την γειτονική μας Ρουψιά. Τα παιδιά της Ηπείρου, με τις αυθεντικές Ηπειρώτικες στολές με ευλάβεια εναπόθε σαν χώμα από τις περιοχές των Ιωαννίνων, Αρτας, Θεσπρω τίας, Πρέβεζας, Βορείου Ηπείρου, καρπούς και αρωματικά βότανα και αγριολούλουδα της Μ ά ν α ς Γης Ηπείρου. Η εφημερίδα της Ηπειρωτικής Εστίας "ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ" (Εις τον Ηπειρώτη) σε ανάμνηση του χρόνου θεμελίωσης και δάφ νες αγκάλιασαν την Μακεδόνικη γη που αποτελεί την δεύτε ρη πατρίδα των Ηπειρωτών Θεσσαλονίκης. Το θεμέλιο λίθο τοποθέτησε ο κ. Κοσμάς Κωστάκης. Ο κ. Κοσμάς Κωστάκης απόγονος του ήρωα του έπους του Κωστάκη, επελέγη α π ό το ΔΣ ως ο σύγχρονος Ηπειρώτης Οδυσσέας που δεν τον πλάνεψε η ξενιτιά αλλά η νοσταλγία της πατρίδας ήταν πιο δυνατή και οδηγός να επιστρέψει και να δημιουργήσει προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο. Μετά το παραδοσιακό κέρασμα με τσίπουρο και λουκούμι ακολούθησε τρικούβερτο Ηπειρώτικο γλέντι στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Ηπειρωτικής Εστίας στην παραλία Θ ε σ σ α λονίκης. Χαιρετισμό απέστειλαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κακλαμάνης, οι βουλευτές και οι Αρχές της Ηπεί ρου, ομόλογα σωματεία. Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την πα ρουσία τους: Ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης κ. Μαγκριώτης, οι πρώην υπουργοί - βουλευτές κ. Παπαδεμελής, Κούβελας, ο βουλευτής κ. Ορφανός, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Κολοβού, ο Γεν. Γραμματέας του Υ Μ Α Θ κ. Λυσσαρίδης, ο πρέσβης κ. Κυριακούδης, εκ μέρους της Γ.Γ. Πα λιννοστούντων Ομογενών ο κ. Ανθεμίδης, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης κ. Σπυρόπουλος, ο πρό εδρος της Ευξένου Λέσχης κ. Προκοπίδης, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ηπειρωτών Ημαθίας κ. Βασιάδης, οι Εισαγγε λείς κ. Δημόπουλος, Ντούμας. Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν MERCEDES - ΒΕΝΖ Μ Η Χ Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α Ρ Γ Ο Υ Σ 151 ΤΗΛ.: FAX Ι Η Ν Α ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ

6 Ο Πολιούχο* του Γεροπλατάνου ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ " Ο προστάτη; των ναυτικών. ΜΕΡΟΣ 4ον Οταν πέθαναν οι απάν θρωποι εκείνοι αυτοκράτο ρες, έγινε αυτοκράτορας ο χριστιανικότατος Μέγας αλλά και των Αληθινός, αλλά κτίσμα του Θεού. "= Ην καιρός, οτε ουκ=ηνουιός...". Οταν η αίρεση αυτή πήρε διαστάσεις, ο Μέγας Κων- Γράφει ο Αθανάσιος Δέμο< Κωνσταντίνος, ο γιος της Αγίας Ελένης. Μόλις ανέ βηκε στο θρόνο, διέταξε παντού τη γενική αποφυλά κιση των χριστιανών. Αμέ σως, λοιπόν, εβγήκαν οι χριστιανοί από τις φυλακές και μαζί μ' αυτούς και ο Αγ. Νικόλαος. Ανέλαβε και π ά λ ι την Επι σκοπή των Μύρων. Η χ α ρ ά της επαρχίας του υπήρξε απερίγραπτη, διότι ο σε πτός και αγαπημένος τους ποιμενάρχης επανέρχονταν στα πνευματικά του τέκνα. Χιλιάδες λαού, άν δρες, γυναίκες, παιδιά και κλήρος, εβγήκαν ν α τον υποδεχτούν. Εκείνος τότε εδάκρυσε από συγκίνηση και είπε με μετριοφροσύνη: "Μακάρι ο ποιμένας να ήταν άξιος έστω και λίγο ενός τέτοιου ποιμνίου". Είναι γνωστό, ότι, όταν ήταν αυτοκράτορας ο Μέ γ α ς Κωνσταντίνος, παρου σιάστηκαν οι πρώτες αιρέ σεις στο Χριστιανισμό. Ενας κληρικός από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο Αρειος εδίδασκε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός σταντίνος, γ ι α ν α δώσει λύ ση στο θέμα αυτό, συγκά λεσε την πρώτη Οικουμενι κή Σύνοδο το 325 μ.χ. στη Νίκαια της Νικομήδειας. Πήραν μέρος 318 Πατέρες της Εκκλησίας. Ανάμεσα σ' αυτούς ήταν και ο Αγιος Νι κόλαος. Ακούστηκαν εκεί ακαταμάχητα επιχειρήματα από σοφούς και φωτισμέ νους Πατέρες και Αγίους, καθώς και το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα με το κε ραμίδι. Κι όμως ο Αρειος έμενε αμετάπειστος. Τότε τον Αγιο Νικόλαο τον κατέ λαβε ιερή αγανάκτηση. Ση κώθηκε από τη θέση του, πλησίασε τον Αρειο και του έδωσε ένα δυνατό χαστού κι. Αυτό το πράγμα, όταν γί νονταν μπροστά στο βασι λιά, ετιμωρείτο με κόψιμο του χεριού. Ο Κωνσταντί νος, όμως, δεντο έκαμε αυ τό. Τον έκλεισε μόνο στη φυλακή μέχρι το τέλος της Συνόδου. Μετά τη σύνοδο επέστρεψε στα Μύρα, όπου συνέχισε το θεάρεστο έργο του και τ α θαύμα τ α σε όλη του τη ζωή. ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ Στου μπαξιέ μου τη γωνία όμορφο φύτρωσε λουλούδι το ποτίζω με αγωνία και του λέω συχνά τραγούδι. Μεγαλώνει με την μέρα λούλουδα πολλά γεμίζει γύρω ευφραίνει τον αέρα και μοσχοβολιά μυρίζει. Εγινε σωστή νυφούλα την ζηλεύουν τα κορίτσια γιατί πρώτη τάχει ούλα σκέρτσα κάνει και καπρίτσια. Στα μαθήματα πρωτεύει και σωρό παίρνει βραβεία κι η δασκάλα την παινεύει και τρανή της δίνει αξία. Σας ρωτώ να μου το πείτε ποια είναι αυτή η ομορφούλα θέλω τώρα να το βρείτε μήπως είναι η ΒΙΚΤΩΡΟΥΛΑ; ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ! ΚΥΡΚΟΣ Βασιλικό Ιωαννίνων ταξιδιωτών στη στεριά' Η Κοίμηση του Το 330 μ.χ. ο Αγ. Νικόλα ος αρρώστησε γ ι α λίγο και ν κοιμήθηκε εν ειρήνη. Προ τού όμως πεθάνει, την ώ ρ α που προσευχόταν, σήκωσε τ α μάτια του στον ουρανό και είδε αγγέλους που έρ χονταν ν α παραλάβουν την αγιασμένη ψυχή του. Τότε είπε τον Ψαλμό του Δαβίδ: "Κύριε, 'επί σοί /ηλπισα". Οταν έφθασε στο "ε'ις χε [ιρας Σου, Κύριε παρατίθημ ι τ ο π ν ε [ υ μ α μου", έκλεισε τ α μάτια του. Ηταν η 6 Δε κεμβρίου του 330 μ.χ. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθύτατη θλίψη. Τ α δάκρυα χύθηκαν άφθονα. Η κηδεία του έγινε στα Μ ύ ρ α δημοφιλέστατη και μεγαλοπρεπής. Η Εκ κλησία στη Δεύτερη Οικου μενική Σύνοδο το 381 κατέ ταξε αυτόν μεταξύ των με γαλυτέρων και επισημότε ρων Αγίων ως ισαπόστολον. Γι' αυτό κάθε Πέμπτη ψάλλονται ειδικά τροπάρια και συνεορτάζεται με τους Αποστόλους. Το σώμα του εναποτέθη κε στα Μύρα ως ιερό σκή νωμα. Ο ι Χριστιανοί έκτι σαν εκεί μεγάλο ναό αφιε ρωμένο στον Αγιο Νικόλαο το θαυματουργό. Το 1118, επί Αλεξίου του Κομνηνού, οι Αραβες ερήμωσαν πολ λές πόλεις και μαζί μ' αυτές και τα Μύρα. Εμεινε μόνον η Επισκοπή και ο ναός του Αγίου που παρέμειναν ως Μοναστήρι μέχρι το Μετά την άλωση της Κων/πόλεως, ένα παπικός, ιερέας από την πόλη Μπάρι της Ιταλίας (το αρχαίο Βρινδήσιον) θέλησε να με ταφέρει το λείψανο του Αγίου εκεί. Είχε τα μέσα και αρμάτωσε τρία πλοία. Επλευσαν στα Μύρα γ ι α να πάρουν το λείψανο του τό σο δημοφιλούς Αγίου. Επωφελήθηκαν της απομακρύνσεώς των Μωαμεθα νών από την πόλη. Πήγαν στο ναό του Αγίου Νικολά ου νύχτα. Ανοιξαν τον τάφο του Αγίου, πήραν το λείψα νο και έφυγαν τρεχάτοι. Μπήκαν έπειτα στα πλοία τους, προτού πάρουν είδη ση οι κάτοικοι και έφυγαν. Στο Μπάρι έκτισαν αργότε ρα και το ναό του Αγίου Νι κολάου, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. ** * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΕΛΙΔΑ 6 ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΜΑΙΟΙ Οι Σαρακατσαναίοι είναι ελληνική νομαδική φυλή δια σκορπισμένη σ' όλη την Ελλάδα εκτός από την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Ζούσαν και ζουν ακόμα στην Αλβανία, Ρουμανία, Σερβία και Βουλγα ρία. Μέχρι το 1922 ζούσαν και στην Ανατολική Θράκη και στην Προύσα της Μικράς Ασίας. Μιλούν μόνο την ελληνι κή γλώσσα και διατηρούν πολλά αρχαία γλωσσικά στοι χεία. Παλιότερα η Βασική τους απασχόληση ήταν η κτηνοτρο φία. Ο ι άντρες καταπιάνονταν με την επεξεργασία του ξύ λου. Εφκιαναν διάφορα οικιακά σκεύη, τα οποία πουλού σαν στα χωριά. Αρκετοί ήταν οι αγωγιάτες. Ολες σχεδόν οι γυναίκες δούλευαν στους αργαλειούς τους. Σχετικά με την πολιτιστική τους ζωή, αυτή εκδηλώθηκε στον τομέα της δημοτικής ποίησης. Δεν είναι εξακριβωμένο ποια είναι η ιδιαίτερη πατρίδα τους. Μερικοί υποστηρίζουν ότι είναι το χωριό Σακαρέτσι του Βάλτου. Αλλοι λένε πως είναι το Συρράκο της Ηπείρου από το οποίο αφού εκπατρίστηκαν έγιναν νομάδες. Αυτή η εκδοχή δεν πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότη τα, γιατί οι Συρρακιώτες μιλούσαν και μιλούν ακόμα Βλάχι κα ενώ οι Σαρακατσαναίοι όπως προαναφέραμε μιλούν ελληνικά. Επικρατέστερη άποψη είναι ότι κατάγονται από την Πίνδο και τ' Αγραφα. Σ' ό,τι αφορά την ονομασία τους η παράδοση αναφέρει ότι προέρχεται από τα τούρκικα συνθετικά "καρά" = μαύ ρος και "κατσάκης" = φυγάς. Πιο συγκεκριμένα αναφέρε ται ότι οι πρόγονοι των Σαρακατσαναίων δεν υποτάχτηκαν ποτέ στους Τούρκους. Και τώρα διατηρούν έντονα τα εθνι κά τους χαρακτηριστικά. Ζούσαν οι Σαρακατσαναίοι πριν κάμποσα χρόνια σε με γάλες οικογένειες, πάτριες. Κάθε πατριά είχε τον αρχηγό της. Μόνιμη κατοικία δεν είχαν. Μετακινούνταν από τόπο σε τόπο. Το χειμώνα στα χειμαδιά, το καλοκαίρι στα ψηλά βουνά. Οι άντρες πήγαιναν με τα πρόβατα και τα γίδια. Οι γεροντότεροι με τις γυναίκες και τα παιδιά με τα άλογα και τα μουλάρια. Τα καραβάνια καθοδηγούνταν απ' τον κεχαγιά, Βοηθό του αρχηγού, του τσέλιγκα, ο οποίος και καθόριζε τις στά σεις, τους τόπους διανυκτέρευσης κι άλλα ζητήματα. Στο δρόμο έφκιαναν πρόχειρα τσαντίρια. Στα Βουνά και στα χειμαδιά στέρεες καλύβες. Η οικονομία τους ήταν κλειστή. Συντηρούνταν κυρίως από τα προϊόντα τους: γάλα, Βούτυρο, τυρί, κρέας, μαλλί, δέρματα κ,λ.π. Οι Σαρακατσαναίοι ήταν στην πλειοψηφία τους ολιγο γράμματοι και πολύ λίγο επικοινωνούσαν με τον άλλο κό σμο. Ποτέ δεν πάντρευαν τα παιδιά τους σε Βλάχους και σε Ελληνες. Συμπεθέριαζαν μεταξύ τους πάντα. Τα τελευταία χρόνια η ζωή των Σαρακατσαναίων έχει αλλάξει ριζικά. Προσαρμόστηκαν στη ζωή του υπόλοιπου πληθυσμού. Κατοικούν κι αυτοί σε πόλεις και χωριά. Αρκε τοί τελείωσαν μεσαία, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μορφώθηκαν, παρόλο όμως που η ζωή τους έγι νε διαφορετική διατηρούν μια χαρακτηριστική επαφή ανά μεσα τους, αλληλοϋποστηρίζονται. Δήμος Κ. Βότσικας ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ AVIN ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΟΝΑΣ - ΘΩΜΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑ! ΚΟΛΙΜΠΑΓ Α.Ε. M E S A C E N T E R Λ0ΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ«βΕΡΜΑΝΙΗ»ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Μ ΕΗΟΠΛΙΪΜΟΙ ί Κ Α Γ ο π ε * tsarnrtt Ε Μ Π Ο Η Ο Μάν8ος ΚοΒ μττ»ς Μ-Η Mtvt/κΛς Ε.ΜΛ ΓΡΑΦΪΙΑ-ΕΚΘΚΗ ΔομπίΛηδ Ιωάννινα Τηλ fax imm maemm 5ο χλμ. Εθν. οδού Ιωαννίνων - Kovttonc Τηλ Fox

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 SJ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Γ.Γ.Π.Η. ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ (α) Για μια ακόμη χρονιά βγάλαμε τσίπουρα, γλυ κόπιοτη ρακί. Σωστό πανηγύρι στο χωριό, αλλά Μετά την επιμνημόσυνη δέηση που'γινε το κε και πολλά παράπονα (κόπος, ξενύχτι, πληρωμή, νοτάφιο της Βίγλας ο Γ.Γ.Π.Η. κ. Καλουδιώτης, διαδικασία, προτιμήσεις, εκνευρισμοί κ.λ.π.). συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Σιώκο, τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου κ. Θωμά Χαρδαλιά, το Δήμαρχο Μολοσσών κ. Μιχάλη Παντούλα και το Δήμαρχο μας κ. Κ. Καψάλη και άλ λοι υπηρεσιακοί παράγοντες επισκέφτηκαν το χωριό μας. Τους καλοδεχτήκαμε και τους κεράσαμε ρακί στο καφενείο του χωριού. Σε κάποια στιγμή ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Καλπακίου, ο Πρόε δρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και ο Δημοτι κός μας Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Γ. Οικονόμου, "Στο χωρό μας βγάλαμε ρακί τα είπαν ιδιαίτερα με τον κ. Γενικό. Απ' ότι άφη κι ήμασταν όλοι εκεί, σαν να εννοηθεί κάτι υποσχέσεις έλαβαν από ήλθαν και οι ειδικοί τον κ. Γενικό για συνέχιση των έργων στο χωριό παλιοί, νέοι και μικροί" μας (Φωτ. αρχείο Νίκ. Πάνου) Μακάρι πάντα τέτοια. Εμείς εδώ είμαστε να Ολα αυτά, πότε μαλακά και πότε δυνατά ανάλο γα με τα ποτηράκια που πίναμε (τώρα γίνανε και πλαστικά) συμπληρώναμε τη γιορταστική όψη του χωριού μας. Η παλιά ευχή... και του χρόνου διπλότερα είχε υπόκρουση! Οχι! Οχι! δεν χρειάζονται διπλότε ρα. Κουραστήκαμε, γεράσαμε. Πληρώνομε πολ λά. Πως αλλάζουν οι καιροί. Αιντε νάμαστε καλά καλό χειμώνα και του χρό νου! τονίζουμε τα θετικά σημεία αλλά και να κριτικά ρουμε εκείνα που δεν γίνονται. ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε τη θουκιδίδειο προειδοποίηση: "Τα γινόμενα και αιεί εσόμενα, έως αν η αυτή φύσις ανθρώπων η" δηλαδή πόλεμοι και σκοτωμοί πάντα θα γίνονται, όσο δεν αλλάζει η αν θρώπινη φύση". Αυτή είναι η φύση των ανθρώπων, η μνήμη και η εμπειρία μπορούν, ίσως, να χαλιναγωγή σουν τις ακρότητες της. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Καθώς ήδη κλείνουμε τα πέντε χρόνια παρουσία σης αυτής της στήλης, θ α παρατήρησαν ίσως οι φί λοι αναγνώστες ότι η θεματολογία της στήλης πα ραμένει σταθερή μέ τα κειμενάκια της, στη νοσταλ γία για τα περασμένα, για τον παρελθόντα χρόνο κυρίως για το γενέθλιο τόπο, στον οποίο ο "σχολια στής" επιστρέφει ως επί το πλείστον μέσω των ανα μνήσεων, οι οποίες κατακλύζουν κάθε φορά τη νεα νική ζωή. Μ ι α ζωή που κάθε άλλο παραδεισένια ήταν στο χωριό, που ωστόσο αναδύεται ουσιαστικό τερη κι αληθινή, που μας λέει πως ήταν η ζωή κείνα τα χρόνια. Είναι δηλαδή η θεματολογία μας -ίσως κουραστική για μερικούς- μια πτυχή της περασμένης ζωής και ξεχασμένης ίσως που στο μέλλον θάναι στοιχείο απαραίτητο για έναν πιο ειδικό μελετητή της Ιστορίας αυτού του γενέθλιου τόπου μας. Η μνήμη αυτή πορεύεται σε μια τεταμένη εποχή, τσακισμένη από τη Ναζιστική κατοχή και λαβωμένη από τον εμφύλιο πόλεμο. Αναφέρεται σ' ένα λαό που ανάμεσα στην απόγνωση και την περηφάνειααγωνιζόταν να στηριχθεί στα πόδια του με λιγοστές δυνάμεις. Φτώχεια, μιζέρια, κοινωνική αδικία, προβλήματα από τον πόλεμο και σαν μάστιγα ή λύτρωση προ βαλλόταν η μετανάστευση και η αστυφιλία. Ερημώ νει η επαρχία, το χωριό από τη μια, ενώ από την άλλη πλευρά, καραβάνια τρένα φορτώνουν χιλιάδες Ελ ληνες για την ξενιτιά. Είναι η μνήμη που ζωντανεύει όσο μπορεί τα προβλήματα της ξενιτιάς, που αγγί ζουν ακόμη κι εκείνους που δεν είχαν δικούς τους ξενιτεμένους. Η στήλη αυτή κατ' επανάληψη έχει ασχοληθεί με το θέμα των λαθρομεταναστών, λαθροκυνη γών και λαθροϋλοτόμων. Υποδείξαμε διάφορους τρόπους για το πως πρέπει ν' αντιμετωπιστούν αυτές οι κατηγορίες και ιδίως των λαθρομεταναστών. Κατά την επίσκεψη του κ. Πρωθυπουργού ΤΣΙΠΟΥΡΑ (Β' ΚΟΥΪΖ) στην γείτονα Αλβανία συζητήθηκε και αυτό το Ποιος παραγωγός -με μεγάλες μουστάκες- θέμα των οικονομικών κυρίως μεταναστών, οι έβγαλε κι εφέτος, αντί για καθαρή ρακί -άσπρη οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας γλυκόπιοτη- πράσινη ρακί πολύ νόστιμη. Τι συμ μας, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της Α λ β α νίας, υπό τον όρο ότι κι από τις δύο πλευρές, βαίνει; Τι μυστικό κατέχει και δεν το μολογάει; Οποιος το βρει έχει κέρασμα μια γιάλα ρακί με πρέπει να εφαρμόζονται ορισμένες αρχές και διαδικασίες, τις οποίες πρέπει ν' ακολουθούν, μπόλικο ντόπιο μεζέ. ΣΕ ΤΙ ΚΟΣΜΟ ΖΟΥΜΕ! όσοι θέλουν να εργαστούν στον τόπο μας. ΚΟΠΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ Επιδίωξη να'ναι, στο μέλλον, όσοι θάρχονται Είναι Νόμος της φύσης, οι ισχυροί πάντα υπερι Σε λίγο καιρό -αν δεν άρχισε- θ α γίνει η κοπή στον τόπο μας να'χουν εξασφαλισμένη την προ σχύουν. Ετσι δυστυχώς είναι δομημένη η κοινωνία Ευρωνομισμάτων από τη Μεταλλουργική. οπτική εργασίας, να τηρούν τους Νόμους και τις μας, που στηρίζεται σε τέτοιους Νόμους που δεν Μερικοί νόμισαν ότι η Μεταλλουργική θ α βγά σχετικές νόμιμες διαδικασίες. απέχουν πολύ από τους νόμους της ζούγκλας. ζει έτοιμο κέρμα για... κυκλοφορία. Η μετανάστευση εξυπηρετεί και τις δύο χώείναι δηλαδή η τέλεια εκδοχή της φυσικής που Ομως αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Αυτή εί διαιωνίζει το "είδος" καταδικάζοντας τους αδύνα ρες. ναι δουλειά που την κάνει το Εθνικό Νομισματο μους προς όφελος των ισχυρών. Θ ε έ μου σε τι κό Θα πρέπει όμως κι εμείς, ιδίως όσοι ζούμε στ' κοπείο στην Αθήνα. Σημειώνω αυτά για να μην σμο ζούμε!!! Δεν μπορούμε να τ' αλλάξουμε αυτά; ακριτικά χωριά μας, να αισθανόμαστε ασφαλείς παραξηγηθεί το θέμα και να γνωρίζουν οι πολί στον τόπο μας και να'χουμε την ησυχία μας. ΠΑΤΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΡΙΖΑΡΗ" τες τα πάντα γύρω απ' αυτό το θέμα. Στη Μεταλ Να γίνει δηλαδή αντιληπτό, ότι αυτό τ' αποτέ Είναι γεγονός και εις όλους γνωστό το Θεάρεστο λουργική γίνεται η κοπή των νομισμάτων αλλά η λεσμα, θ α προκύψει μόνο α π ' τη σωστή συνερ και μεγάλο έργο του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ εκτύπωση του ΕΥΡΩ είναι αρμοδιότητα του Εθνι γασία των δύο μερών Ελλάδας και Αλβανίας. Εκκλησιαστικής Σχολής. κού Νομισματοκοπείου που εδρεύει στην Αθήνα. Διαφορετικά όλο και πιο δύσκολα θ α γίνονται Εν τούτοις όμως, εμείς οι ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΕΣ (ΓΕτα πράγματα. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ, άλλοτε Αληζότ Τσοφλίκι χωριό Να μη καλλιεργείται το μίσος και από τις δύο επαρχίας Ζαγορίου κατά τη διαθήκη των αδελφών ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ πλευρές, γιατί ανοίγεται χάσμα βαθύ ανάμεσα ΡΙΖΑΡΗ), έχουμε να εκφράσουμε και τα παράπονα σε μας και σ' ένα λαό, με τον οποίου θέλουμε δε ΔΡΥΜΑΑΩΝ μας και την πικρία μας, γιατί μέχρι σήμερα δεν πήρα θέλουμε είμαστε προορισμένοι να ζήσουμε μαπληροφορούμαι ότι για το δρόμο προς το Με με καμμία απάντηση στην επιστολή μας - αίτηση θοριακό σταθμό Δρυμάδων επανέρχεται η αρχι ζί μας, για Βοήθεια για την εκκλησία μας "ΑΓΙΟΣ ΝΙ κή προκαταρκτική μελέτη που προβλέπει: Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΝΗΜΗ ΚΟΛΑΟΣ". Βελτίωση τμήματος Δρυμάδες - Κακόλακκος Πιστεύουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ, και σε οφειλόμενο σε Εγινε κι εφέτος το μνημόσυνο για τους 18 νέα διάνοιξη). Μερόπη - Παλαιόπυργος - Κάτω ήρωες νεκρούς, που'πεσαν το 1940 στη ΒΙΓΛΑ, βασμό και προς τον αείμνηστο Γεώργιο Κ. ΓΑΓΑΡΗ Μερόπη - Πηγές - Δέμα Βίγλα και σύνδεση με καθώς εκτενέστερα και λεπτομερέστατα ανα χωριανό μας που ήταν Σύμβουλος της Σχολής και εθνικό δρόμο Ηπείρου - Μακεδονίας. πολλά προσέφερε, θ α θελήσει να ιδεί με καλύτερο γράφουμε σ' άλλες σελίδες. Πρόταση που θεωρείται εφικτή και είναι επιθυ μάτι -παρά τις οικονομικές του δυσκολίες- τις ανά Ως έθνος, ως χώρα, ως χωριό, έχουμε υποχρέ μητή και από το Δήμο Ανω Πωγωνίου. γκες μας και θ α μας βοηθήσει στην προσπάθεια ωση να τιμούμε και να μαθαίνουμε τι συνέβη Η πρόταση αυτή είναι ενδιαφέρουσα αρκεί σύ στο παρελθόν, ν' αποτίουμε τον οφειλόμενο σε που κάνουμε για την συντήρηση και ανακαίνιση του ντομα να υλοποιηθεί. βασμό και τις τιμές σ' όλους εκείνους Ιερού Ναού του χωριού μας "ΑΓΙΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ " Ο δρόμος από Βίγλα μέχρι Μπουραζάνι που'δωσαν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς ελεύ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΖΑΓΟΡΙΟΥ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν. ασφαλτοστρώθηκε. Καλό σημάδι αυτό. θεροι. ΙΩΚ.ΟΙΚΟι JMOY Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι

8 Οι ΑιτορλοακαρνάνΕς ο τ η Βίγλα τίμησαν τ ο υ ς npcoec; τ ο υ '4D Οπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος στις 14 Νοεμβρίου τιμήθηκαν με κάθε επισημό τητα οι 18 Αιτωλοακαρνάνες ήρωες του 4 0 που στις 18 Νοεμβρίου 1940 στη με γάλη μάχη της Βίγλας, μετα ξύ των πολλών έπεσαν ηρωϊ- ποιήθηκε από την αδελφό τητα Αιτωλοακαρνάνων Ν. Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και την Ενωση Αποστράτων Αξιωμα τικών του παραρτήματος Αγρινίου. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο σεβασμιώ- κά με επικεφαλής τον Ανθυ πολοχαγό Ανδρέα Τσίγκα (η προτομή του οποίου κοσμεί την είσοδο της πόλης Αγρι νίου). Η όλη τελετή πραγματο- τατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας, πα ρουσία των πολιτικών, στρα τιωτικών Αρχών, των συγγε νών των πεσόντων, των πολι τιστικών και κοινωνικών φο ρέων της περιοχής καθώς κι όλων των χωριανών μας. Τους παρευρισκόμενους προσφώνησε ο πρόεδρος της Αδελφότητας Αιτωλοα καρνάνων Ν. Ιωαννίνων κ. Παν. Αρκαδόπουλος. Ηταν πράγματι μια συγκι νητική Εθνική και πατριωτική σκηνή, ιδιαιτέρως όταν κα τέθεσαν από ένα τριαντά φυλλο στους τάφους των πεσόντων οι μαθήτριες του Βου Λυκείου Αγρινίου, κι όταν έγινε προσκλητήριο όλων των νεκρών. Διαβά στηκε επετειακή επιστολή, που είχε ετοιμάσει για την εκδήλωση ο προσφάτως εκλιπών Γ. Παπαδημητρίου από τον Αντιδήμαρχο Αγρι νίου κ. Θωμά Χαρδαλιά. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από συγγενείς και Αρχές. Από τη μεριά μας κατέθεσαν: ο Δήμαρχος Καλπακίου κ. Κ. Καψάλης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γεροπλατάνου κ. Χ. Κούτας και από την " Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΠΑΙΔΙΚΗ EVXH Αγιε μου Βασίλη γράμμα σούχω στείλει δώρο να μου φέρεις την Πρωτοχρονιά. Οπα ία παιδάκια, θέπουνε δωράκια, θα τπ καταφέρεις τούτη τη χρονιά; Γύρω, αίμα οτάζει οφαίρες, οαν χαλάζι πόλεμος φουντώνει μέσα στο χιονιά. Πρόσεξε καλέ μου σφαίρες του πολέμου μη σε βρουν στο χιόνι κι είναι παγωνιά. Δώρο, μη μου φέρεις. Αν τα καταφέρεις, πήγαινε ΕΙΡΗΝΗ ο' όλα τα παιδιά ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΚΑΣ /" S ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/71108 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΛΙΑΠΗΖ Καυσόξυλα - Κάρβουνα Ηπάρου ΤΗΛ.: ΚΙΝΗΤΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΑ Ε Ν Δ Υ Μ Α Τ Α BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ Γ Κ Ο Υ Ν Τ Α ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ ~> ^ ο κ. Σωκράτης Οικονόμου. Αγημα στρατού, μετά μου σικής απέδωσε τις κεκανονισμένες τιμές. Η όλη τελετή ήταν σχεδια σμένη με κάθε λεπτομέρεια και εξετελέσθη με θρησκευ τική και εθνική τάξη και ευ λάβεια. Ο δε Δεσπότης μας με πατρικές θρησκευτικές και εθνικές παραινέσεις μας ενθουσίασε όλους μας και τόνισε πως και σήμερα, όλοι μας και ιδίως τα στρατευμέ να παιδιά μας, σ' ανάλογη περίπτωση θ α πράξουν το καθήκον τους, τονίζοντας και χρωματίζοντας τα λόγια του ποιητή: " Κ ι αν είναι να πεθάνουμε για την Πατρίδα θεία είν' η δάφνη, μια φορά κανείς πεθαίνει". Ας είναι αυτές οι γραμμές ακόμη ένα απλό μνημόσυνο στους αθάνατους ήρωες τους νεκρούς της ΒΙΓΛΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ που 'πεσαν για την Πατρίδα για νάμαστε εμείς σήμερα ελεύ θεροι. Θερμά συγχαρητήρια στην Αδελφότητα Αιτωλοα καρνάνων Ν. Ιωαννίνων για την ωραία αυτή εθνική εκδή λωση και στον Πρόεδρο της κ. Παν. Αρκαδόπουλο. Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΙ Απεβίωσε στην Αθήνα όπου και διέμενε η Ζωΐτσα Κιόσε το γένος Ανα στασίου Ιωάννου σε ηλι κία 6 6 ετών. Η εφημερί δα συλλυπείται τον σύ ζυγο της Ηλία, τα παιδιά της και τους λοιπούς συγγενείς. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α Π. ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χ Α Ρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΑΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΩΛΗΖΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΣΕΛΙΔΑ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φ ί λους λάβαμε τις ακόλουθες ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς ε ν ι σχύσεις γ ι α την έκδοση της εφημερίδας: Βακόλας Γεώργιος Λάσιος Νικόλαος Β λ ά χ ο υ Σ π. Ιωάννα Φράγγος Δημήτριος Καραηλία Ουρανία Γρόϊντα Μ α ρ ί α Καραζιώτης Δημήτριος Καραζιώτης Διαμαντής Παπανικολαου Μιχάλης Παπανικολάου Αθηνά Κ ο κ ί ν ο υ Ανδρομάχη Ζαραβίνας Χρήστος Ράπτης Αχιλλέας Μπότσαρη Μ α ί ρ η Κούγκλης Φίλιππος Ζωίδης Μ π ά μ π η ς Μ ή ν ο υ Αφροδίτη Δημήτριος κ α ι Α μ α λ ί α Κ ο ύ γ κ λ η Κέντρου Κοραλία Δ Ω Ρ Ε Α ΕΙΣ Μ Ν Η Μ Η Η Β α σ ι λ ι κ ή Μονέδα προσφέρει στην εφημερίδα μας το ποσό των δραχ. εις μ ν ή μ η του σ υ ζ ύ γου της Βασιλείου. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψ υ χ ή του. Τους ευχαριστούμε θερμά. Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα. Οποιος δεν θέλει να δημοσιευθεί το όνομα του θα γράφεται η λέξη ανώνυμος. Και δίπλα ένας κωδικός αριθμός που θα γίνεται γνωστός στον ίδιο. Οικονομικός υπεύθυνος Β. Μούκας - Πάροδος Καστρισόγια 3 Τ.Κ Ιωάννινα τηλ Η διεύθυνση χου ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι: Κούγκλης Φίλιππος: Π. Σινδίκα 45 - τηλ.: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Α ν δρέας: Παπαδιαμάντη 39 Τ.Κ Νέα Φιλαδέλφεια τηλ.: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Σταματία Τζέγκα εις μνήμη του αδελφού της Γεωργίου και των γονέων της Νικολάου και Αικατερίνης προσφέρει το ποσό των δραχ Η Ιωάννα Σπ. Βλάχου εις μνήμη της πεθεράς της Χαρισίας προσφέρει το ποσό των δραχ. Κατσάνου Αγγελική Γόρα -Οικονόμου Ολγα Γόρα-Χιωτάκη Ελένη 1 Οικονόμου Χρήστος εκ Κάτω Μερόπης Μελέτης Χρήστος εκ Κάτω Μερόπης Κόκκινου Ανδρομάχη Δημήτριος και Αμαλία Κούγκλη ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟΖΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMIL - ALPIN Παραδοσιακά KagKcAo ΓΟΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Τ η λ κινητό ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ & Χια Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σίδηρα - Πλέγματα - Σιδηροπάσαλοι * Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής - Πλακάκια - Κεραμίδια * Τούβλα - Τουβλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μαρμαρόσκονη - Οικοδομικά - Βιομηχανικά Εργαλεία * Χρώματα ΒΥΝΗΛ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θερμοσ. - Σώματα Καλοριφέρ - Ηλεκτρικά Είδη Εγκαταστάστεων Οι κοδομών. * Πρόκες - Φιλεζόλ - Νάϋλον Θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ. ΚΑΤΑΣΤ ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑ!

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία;

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία; Δευτέρα, Ιουνίου 23, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΟΔΩΡΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Λία Ζώτου και ο Θοδωρής Καραγεωργίου γεννήθηκαν σε δύο γειτονικά χωριά της Καβάλας. Η Λία σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Κάθε μέρα έμπαινε πολύς κόσμος στο βιβλιοπωλείο και

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Γενικά Δημήτρης Χατζής Περιεχόμενα «Το διπλό βιβλίο» Περίληψη Ιστορικό πλαίσιο Τίτλος του έργου Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ»

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ» «Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ» «Το όνομά μου είναι Ηρακλής και είμαι μαθητής της Ε 1 τάξης του 1 ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου στη Ρόδο. Όλο το καλοκαίρι περίμενα να ξεκινήσουν τα μαθήματα στο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα