ξούμε. Π ρ έ π ε ι νάμαστε α ι σ ι ό δ ο ξ ο ι αλλά όχι ουτο πιστές. Γυρίζει ο χρόνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ξούμε. Π ρ έ π ε ι νάμαστε α ι σ ι ό δ ο ξ ο ι αλλά όχι ουτο πιστές. Γυρίζει ο χρόνος"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 29 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Β HE Α ΧΙΛΙΕΤΙΑ Με τον α π ο χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό αυτού του μ ή ν α του Δε κέμβρη, ό λ α αλλάζουν. Φεύγει ένας χ ρ ό ν ο ς κ ι έρ χεται ένας άλλος. Φ έ τ ο ς μπαίνουμε στη ν έ α χιλιε τία. Μπαίνουμε στο Αποχαιρετάμε το 1999, μ' όλες τις ευχάριστες κ α ι δυσάρεστες αναμνήσεις. Ν έ α πορεία ανοίγεται μπροστά μας. Η ζ ω ή συ νεχίζεται. Μ ε την ανατολή της νέ ας χιλιετίας, γεράζουμε ένα ακόμη χρόνο. Ε κ θ α μ βος μένει ο άνθρωπος. Ο μ ω ς πρέπει να αισιοδο- ξούμε. Π ρ έ π ε ι νάμαστε α ι σ ι ό δ ο ξ ο ι αλλά όχι ουτο πιστές. Γυρίζει ο χρόνος Η Έ,ΨΗΰνίΐ,'ΒΙΆΆ ΈΎΧΉΙΆΙΖΈ ΟΛΟγΣ, "ΤΟΥΣ, κ α ι γίνεται ο καλύτερος σύμβουλος, γίνεται ο επανορθωτής των σφαλμά των, ο δοκιμαστής της αλήθειας κ α ι η χρυσαλίδα της αιωνιότητας που τα γιατρεύει όλα! Ω σ τ ό σ ο όμως τίποτε δεν θ' αλλάξει "εν μ ι α νυχτί". Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι θ α συ νεχίσουν την πορεία τους, θάχουν τα προβλή ματα τους, την αγάπη τους κ α ι το μίσος τους. Θ ' αγαπούν, θ α πονούν, κ α ι θ α συνεχίσουν να πολε μούν μεταξύ τους, η απλη στία θ α συνεχίζει να υπάρχει καθώς κ α ι η ανι ΧΡΟΝΙΆ ΚΟΛΛΆ %ΆΙ ΧΆΦΟ^ΜΈίΚΡ ΤΟ Jj ΣΤΛΡΛΤΛ ΛΟΓΙΑ Επειδή συνεχώς ακούγονται από κάποιους χωριανούς μας, κάποιες αντιδράσεις και μισόλογα, χωρίς αυτά ν' ανταποκρί νονται στην πραγματικότητα, ως διατελέσας Κοινοτικός Σύμ βουλος, Πρόεδρος της κοινότητας, αλλά κι ως σημερινός Δη μοτικός Σύμβουλος του Καποδίστρια του Δήμου Καλπακίου, επιθυμώ μέσω της τοπικής μας εφημερίδας "" να τοποθετηθώ για όλα τα λεγόμενα και υπονοούμενα με κάθε τρόπο, είτε στα καφενεία είτε στον τύπο για ν' αποδώσουμε τα του "Καίσαρος τω Καίσαρι" και συγκε κριμένα: Συνέχεια στην 3η σελίδα σότητα. Α λ λ ά πρέπει να αισιοδοξούμε πρέπει με ενθουσιασμό ν' ατενίζου με το μέλλον. Το ποτάμι καλώς ή κ α κώς δε γυρίζει πίσω. Βε βαίως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι εν πολ λοίς, ο ι μεγάλες διαφο ρές και οι ταξικές ανισότητες έχουν αμβλυν θεί κατά πολύ. Εν τούτοις όμως πρέπει συνεχώς ν' αγωνιζόμαστε. Ο ι εγγενείς κοινωνικοί μηχανισμοί κ α ι ο τρόπος ζωής συνεχώς αλλάζουν. Με α ι σ ι ο δ ο ξ ί α λοιπόν ας αρχίσουμε σε λίγο τη νέα χιλιετία. Α ς αφήσουμε για λίγο τις έγνοιες της ζ ω ή ς κ α ι το καθημερινό άγχος, ας έρθουμε έστω κ α ι για λίγο στο χ ω ρ ι ό μας. Α ς πάμε ν' ανάψουμε ένα κεράκι στη μ ι κ ρ ή εκκλησία του χω ρίου μας, τ ώ ρ α στις γιορ τές των Χριστουγέννων, που σε λίγες ημέρες κ α ι πάλι, χαρούμενα θ α ση μάνουν ο ι καμπάνες, για να μας αναγγείλουν το με γάλο γεγονός, της εναν θ ρ ω π ί σ ε ω ς του Σ ω τ ή ρ α και θ ε ο ύ μας, Ιησού Χ ρ ι - Ας λουστούμε στο φ ώ ς της Βηθλεέμ. Ε π ί κ α ι ρ ο απλό κ α ι συγχρόνως βαθύ είναι το μήνυμα της γέννη σης του Χριστού μας. Α ς το ακούσουν ο ι ισχυροί της γης αυτό το μήνυμα της Α Γ Α Π Η Σ κ α ι της ΕΙ Ρ Η Ν Η Σ για να σ ω θ ε ί η ανθρωπότητα κ α ι η ο ι κουμένη από τον όλεθρο της καταστροφής. Ευχή κι ελπίδα μας είναι να φωτιστούμε όλοι μας από το Θ ε ό, ν' ακούσουν κ α ι να ζήσουν όλοι ο ι άνθρω ποι, όλος ο κόσμος με ΕΙ Ρ Η Ν Η Α Γ Α Π Η κ α ι ΔΙΚΑΙ ΟΣΥΝΗ. Γ ι α μ ι α α κ ό μ η φ ο ρ ά ας ψάλλουμε μ α ζ ί με τους αγγέλους, τον υπέροχο ουράνιο Υμνο " Δ Ο Ξ Α Ε Ν Υ Ψ Ι Σ Τ Ο Ι Σ Θ Ε Ω Κ Α Ι ΕΠΙ Γ Η Σ ΕΙΡΗΝΗ". Τελειώνοντας, ευχόμα στε το Θ ε ί ο Β ρ έ φ ο ς της Βηθλεέμ μπροστά στη ν έ α χιλιετία πούρχεται, να φέ ρει σε όλους μας υγεία κ α ι ευτυχία. Ν α εκπληρω θεί κάθε επιθυμία κάθε όνειρο κ α ι ελπίδα του κ α θενός κ α ι της καθεμιάς. ΧΡΟΝΙΑ Π Ο Λ Λ Α ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΗΣ.Ε. Μια cniancyn στην Μεταλλουργική Εδώ κι αρκετό καιρό έκα να μια τυπική επίσκεψη στη Μεταλλουργική Κεφαλό βρυσου. Τοπίο και μέρος για μένα γνωστό και οι ερ γαζόμενοι όλοι τους γνώρι μοι. (Εδώ 8 ' αναφέρουμε τα χωριανικά παιδιά που εργά ζονται στη Μεταλλουργική Κεφαλόβρυσου. Είναι: ο Κώ στας Τσίνος, ο Κλεάνθης Νίκου, ο Τάκης Αάκκας, ο Χρήστος Ταλιούρης, ο Χρή στος Παπαχρήστου, ο Γιώρ γος Καλτσούνης κι ο αγαπη τός α π ' όλους μας Κώστας ΠαπαΒασιλείου από Ρουψιά Ηταν ώρα δουλειάς και δεν θέλησα να διαταράξω το όλο πρόγραμμα τους. Αθόρυβα εισήλθα στο ερ γοστάσιο. Χάρηκαν όλα τα παιδιά και οι άλλοι συνά δελφοι τους που με είδαν στο εργοστάσιο. Ο Κ. Τσί νος με τον Κώστα από τη Ρουψιά με ξενάγησαν και μου εξήγησαν πως γίνονται τα κέρματα και τι άλλες ερ γασίες κάνουν. Εργασίες υπεύθυνες και σοβαρές. Μου'δειξαν πως παραλαμ βάνουν το ακατάργαστο μέ ταλλο, το πλάθουν το ψή νουν και του δίνουν ανάλο γη μορφή. Ακόμη μου' δειξαν πως γίνονται τα νομίσματα και τα νέα Ευρωνομίσματα (που καθώς πλη ροφορούμαι δο άρουν μια Συνέχεια στην 2 η σελίδα

2 Η ΦΩΝΗ Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 1999 ΣΕΛΙΔΑ 2 Από την ιοτορ ία cou τόπου μας Η εβδομαδιαία εφημερίδα ενημέρωσης και προβλημα τισμού "Τα Γιάννινα"έτος Ιο αριθμός φύλλου 3 8 Τετάρτη 2 6 Μαΐου 1999 είχε αφιέρω μα στην πρώτη τοπική εφημε ρίδα που κυκλοφόρησε στα Γιάννινα το Μάη του 1909 με τίτλο: "ΗΠΕΙΡΟΣ" εννενήντα χρόνια από την έκδοση της κι αναφέρεται και στο μεγαλύ τερο Ηπειρώτη δημοσιογρά φο όλων των εποχών, τον Γιώργο - Χατζή - Πελλερέν που μεταξύ των άλλων γρά φει για την επίδραση που δέ χτηκε ο Γ. Χατζή - Πελλερέν από το χωριανό μας δημο σιογράφο αείμνηστο Γεώρ γιο Κ. Γάγαρη συγκεκριμένα γράφει: "Σημαντική επίδραση δέ χθηκε ο Χατζής από τον σπουδαίο δημοσιογράφο και εκδότη της εφημερίδας " Φ Ω Ν Η ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ", που εκδίδονταν στην Αθήνα, Γε ώργιο Γάγαρη. Ο Γάγαρης ήταν μια σπουδαία προσωπι κότητα στο δημοσιογραφικό χώρο και η προσφορά του στην Ηπειρο ήταν ανεκτίμη τη. Η εφημερίδα του εκδιδό ταν στην Αθήνα κάθε Παρα σκευή και ως γενέθλια ημέ ρα της θεωρείται η 1 8η Σε πτεμβρίου 1892, ενώ στις , έλαβε και τη σχετική άδεια κυκλοφορίας, με τον αριθμό 13848, από τον Νομάρχη Αττικής και Βοιωτίας. Η εφημερίδα είναι λίγο πιο μικρή σε μέγεθος από τα tabloid και κυκλοφο ρούσε σε τετρασέλιδο, τυ πωμένη σε πολύ καλό χαρτί, *Γ αφού τα σώματα της εφημε ρίδας σώζονται σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση, κάτι που φαίνεται στο αρχείο της ΕΗΜ, που βρίσκεται το σχετι κό αρχείο. Η εφημερίδα του Γάγαρη, δημοσίευε στην πρώτη της σελίδα πάντα το άρθρο, όταν υπήρχε άρθρο. Τα άρ θ ρ α είχαν ιδιαίτερη βαρύτη τα και τα περισσότερα ανα φέρονταν σε Ηπειρωτικά θέ ματα, όπως και τα περισσό τερα κείμενα της εφημερίδας, την οποία ο Γά γαρης ήθελε εφημερίδα Ηπειρωτικών συμφερόντων, σημαντική παρακαταθήκη για τη φιλοσοφία του τοπι κού τύπου και την πορεία που θ α πρέπει να ακολουθεί. Σε μια απάντηση του στην εφημερίδα του, ο Γάγαρης έγραφε τα εξής: "...Ουδ' αρ μόζει εις ημάς άλλα έχοντας καθήκοντα να οικειοποιηθώμεν, ως προείπομεν, αρμο διότητα των Αθηναϊκών εφη μερίδων. Ο κύκλος ημών ο δημοσιογραφικός πρέπει να είναι πάντοτε περί την Ηπειρον και αφού δεν πρόκειται περί αυτής καλλίτερα η σιωπή...". Τα κείμενα ήταν καλο γραμμένα και περιλάμβαναν ουσιαστικές επισημάνσεις, προφητικές θ α τις κρίναμε σήμερα, πράγμα που σήμαι νε ότι ο αρθρογράφος είχε και άριστη γνώση του θέμα τος και ιδιαίτερη κριτική ικα νότητα, στοιχεία που του επέ τρεπαν να προβλέπει σωστά και να προτείνει ανάλογα. Αν "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΛΛΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ; ΕΥΜΦΛΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ t. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν ιιιι<ιΐ()(φονιιιι. Οι ενυηόνραφες ουνεργααΐες εκφράζουν τις αηόφεις εκείνων αον υπογράφουν ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΙΙλ. Αρχιεπ. Σπυρίδωνος 8 Τηλ.: FAX: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ Ο Γεροπλατανίτης Γεώργιος Κ. Γάγαρης ιδρυτής και διευθυντής της εφημερίδας "Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" θελήσουμε να βρούμε ομοιότητες και διαφορές με ταξύ των δύο εφημερίδων, της "Φωνής της Ηπείρου" και της "Ηπείρου", θ α πρέ πει να ξεκινήσουμε από την βασικότατη επισήμανση του αείμνηστου Καθηγητή της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Στέφανου Παπα δόπουλου. Αναφερόμενος στη " Φ Ω Ν Η ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ", έγραφε πως "...Ο τύπος της κατηγορίας αυτής εκπλήρω νε την αποστολή του μακριά από το χώρο της δοκιμα σίας... Μ α ς ενδιαφέρει εδώ το έργο εκείνων που κάτω από την τρομοκρατία του δυ νάστη τολμούσαν, αγωνίζο νταν και υπέφεραν για την εθνική υπόθεση... Κι όλα αυ τά με συνεχείς αγώνες που προξενούν ακόμα και σήμε ρα εντύπωση για το πάθος και, όχι σπάνια, για τη βιαιό τητα τους...". Η "Φωνή της Ηπείρου" σί γουρα έχει ανυπολόγιστη προσφορά στην κοινή υπό θεση και μάλιστα τα δέκα επτά χρόνια κυκλοφορίας της, πριν από την έκδοση της " Η ", καλύπτουν ένα σημαντι κότατο κενό". Αυτά έγραψε η εφημερίδα "Τα Γιάννινα". Ν α μαθαίνουν οι νέοι να θυμούνται οι πα λιότεροι. Σ. ΟΙΚ. Μια emakcyn στην Μεταλλουργική Συνέχεια από την 1 η σελίδα γενναία παραγγελία) κι έτσι με τα ευρωνομίσματα θ α εί ναι μια καλή ανάσα για τη Μεταλλουργική μας. Σταθήκαμε ακόμη αρκετή ώρα μπροστά στο νέο μηχά νημα επιλογής και διαλογής των νομισμάτων που παρά λαβε πρόσφατα το εργο στάσιο (ηλεκτρονικό) και που με μεγάλη δεξιοτεχνία και ακρίβεια χειρίζεται ο κ. Κώστας Τσίνος. KEY HOUSE ΜΠΟΤΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , , ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ.: Ο λ α τα παιδιά πρόθυμα, προσεκτικά, εργατικά και υπεύθυνα καθένα στον το μέα του αδελφωμένα σαν μια πραγματική οικογένεια. Θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά τους. Δεν ξέρω τι λένε σκοπίμως διάφοροι και διάφορα, εκείνο που'δα εγώ είναι ότι όλοι τους καθένας στο πόστο του αποδίδει. Στη Διοίκηση λόγω υπηρε σιακής απασχόλησης δεν ανεβήκαμε. Ενα αναψυκτικό μετά την ξενάγηση μας ανα κούφισε και μας δρόσισε όλους μας. Σύμφωνα μ' όσα είδα και έμαθα, και με την υπό δια πραγμάτευση μεγάλη πα ραγγελία των Ευρωνομισμά- των, υπάρχουν πολλές ελπί δες η Μεταλλουργική Κεφα λόβρυσου θ α προχωρήσει ξεπερνώντας οποιεσδήποτε δυσκολίες και προβλήματα. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοί κηση Ιωαννίνων, οι Δήμοι Δελβινακίου, Ανω Πωγωνίου και Καλπακίου ας Βοη θήσουν όλοι και όλοι μας για την πρόοδο και προκοπή της Μεταλλουργικής Κεφα λόβρυσου. Είναι προς το συμφέρον όλων μας και της επαρχίας Πωγωνίου. Τέλος έφυγα με τις καλύ τερες εντυπώσεις απ' την τυ πική αυτή απλή επίσκεψη μου. Σ. ΟΙΚ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στο χωριό Γεροπλάτανο Ιωαννίνων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 ΤΗΛ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Π. Β Α Λ Ε Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ.: Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ.:

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 Σταράτα A o g i o Συνέχεια από την Ι η σελίδα Ο ι άνθρωποι αυτοί που συνε χώς γκρινιάζουν και λένε τόσες ανακρίβειες και διεστραβλώνουν την πραγματικότητα σε τι αποβλέπουν; Τι αποσκοπούν; Α λ λ ά και ποια είναι η προσωπι κή τους συνεισφορά στα κοινά του χωριού μας και της κοινότη τος μας από οποιαδήποτε θέση κι αν κατείχαν; Πονούν τον τό πο; Θέλουν την πρόοδο και προκοπή του χωριού μας; Ή θέ λουν να τα ισοπεδώσουν και να τα καταστρέψουν ό λ α ; Εδώ μπαίνουν και ορισμένα ά λ λ α ερωτήματα. Ορισμένοι συγχωριανοί μας- αν σε κάποια χρονική στιγμή κατείχαν ορι σμένες θέσεις και προσέφεραν στη συγκεκριμένη χρονική πε ρίοδο, όποιο έργο προσέφεραν -για το οποίο τους ευχαριστού με σαν χωριανοί- γιατί τώρα αδρανούν; Και αναφέρονται μόνο στην περίοδο τους και σή μερα είναι συνοδοιπόροι των μονίμως διαστρεβλόντων την πραγματικότητα; Αυτούς τους χωριανούς τους καλούμε από κοινού -αν πράγ ματι αγαπούν το χωριό μας- να συμμετέχουν στη δραστηριο ποίηση των Κοινοτικών πραγμά των και συμφερόντων και όχι να συμβάλλουν στην κατεδάφιση και ισοπέδωση. Εμείς χωρίς να διεκδικούμε το αλάθητο προσφέραμε το δυ νατόν καλύτερο. Προσφύγαμε στις αρμόδιες Υπηρεσίες, ζητή σαμε φορτικά, κονδύλια για έρ γα της κοινότητας, απευθυνθή καμε και σε ιδιώτες να μας Βοη θήσουν, γιατί κακά τα ψέματα το χωριό μας αρχίζει να γερά ζει αν δε γέρασε ήδη πιο συγκε κριμένα είχαμε ορισμένους στόχους κι έχουμε: Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Χ Ω ΡΙΟΥ: Ν α παραμείνουν νέοι στο χωριό και να τους βοηθήσουμε ν' αναπτυχθούν. Η ανάπτυξη αυτή άρχισε σ' ένα βαθμό. Βέβαια δεν έφτασε στο σημείο που θ α θέλαμε, εν πάση όμως περιπτώσει πήρε το δρόμο της. Θ ' αναφερθώ εν δεικτικά σε μερικές περιπτώ σεις: Το Ιχθυοτροφείο στο Βοϊδο μάτη του κ. Γιαννέτα, με την συ μπαράσταση της κοινότητας βρίσκεται σ' ανάπτυξη. Α π α - σχολεί γύρω στα τριάντα άτο μα. Γιατί οι νέοι μας δεν προσέ φυγαν να δουλέψουν εκεί και πάνε άλλοι από τα γύρω χωριά; Στόχος ήταν -και κατηγορη θήκαμε γι αυτό- να δουλέψουν οι χωριανοί μας και παράλληλα νάχουν κι άλλες μικρογεωργικές απασχολήσεις. Αλλες θέσεις εργασίας για νέους είναι η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Ε. στη θέση Βούλγαρη για κατα σκευή ασφάλτου δρόμων και εδώ μπορούν να εργαστούν χω ριανοί. Γιατί νάρχονται άλλοι από μακρινά μέρη; Η ΗΠΕΙΡΩ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ βοηθάει και σε διάφορα έργα του χωριού μας όταν το ζητήσουμε. Ν έ α εταιρεία θέλει να εγκα τασταθεί στη θέση " Β Λ Α Ν Ο Σ " -για την αναπαραγωγή πτηνών (πέρδικες) και θέλει αγορά χω ραφιών ή ενοικιάσεις σε πολύ καλή τιμή και θ α δημιουργη θούν θέσεις εργασίας, κι όμως αντιδρούν και θέτουν εμπόδια γιατί; Αντί να την διευκολύνου με και να βοηθήσουμε, η οποία δραστηριότητα θ' αποδώσει με την κυνηγετική ζώνη και θ α φέ ρει συνάλλαγμα στο χωριό, χρήμα, και θ α δουλέψει κι ο Ξε νώνας με τους κυνηγούς και τους επισκέπτες, έτσι θ' ανα πτυχθεί και ο αγροτουρισμόζ και θ α διαθέτουμε καλύτερα τα προϊόντα μας. Το εργοτάξιο -παρασκευής μπετόν- στο Βοϊδομάτη το χά σαμε από πρόχειρη κι αλόγιστη συμπεριφορά μας και αντιδρά σεις μερικών χωριανών και ήδή η εταιρεία αυτή εγκαταστάθη κε στη βιομηχανική ζώνη περιο χής Ιωαννίνων. Γιατί να χάνουμε αυτές τις ευ καιρίες; Ο ι οποίες προσφέρουν θέσεις εργασίας για τους νέ ους μας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χωριού και της περιοχής; Το περιβόητο θέμα ΧΥΤΑ για τί να το χάσουμε; δεν θέλουμε την μόλυνση του περιβάλλο ντος, α λ λ ά την ταφή των σκου πιδιών. Τέλος πάντων κάπου πρέπει να πάμε και τα σκουπί δια, χάνοντας ό λ α αυτά χάνου με και θέσεις. Υπάρχουν κι άλλες παρεμβά σεις, α λ λ ά ο χώρος της εφημε ρίδας δεν μας επιτρέπει να τις αναπτύξουμε, κι ας μη αναφε- ΒΑΖΙΛΕΙΟΙ Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α - Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Τ Α ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΤΗΛ.: ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΚΑΙ Για γ ά μ ο υ ς πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Μ Π Α Φ Ρ Α Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΗΛ Οικ ρομαστε μονό στα αρνητικά ας αναφερθούμε και στα θετικά: Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το θέμα του νερού με διάφο ρες ενέργειες μας, τρεχάματα και πιέσεις α π ' όλο το πρώην Κοινοτικό Συμβούλιο, έχει βρεί τη σωστή λύση του κι εδώ που τα λέμε ας μη κάνουμε κατά χρηση, α λ λ ά χρήση ώστε προ σέχουμε για να έχουμε. Προσπαθήσαμε να νοικοκυ ρέψουμε το χωριό.' Ν α το ανα πλάσουμε και αναπαλαιώσου με με παρεμβάσεις επισκευές και κατασκευές διάνοιξη δρό μων, χτίσματα με πέτρα, να το ομορφήνουμε και να κρατή σουμε την παράδοση, δημιουρ γήσαμε τον Κοινοτικό Ξενώνα, πούναι κόσμημα και στολίδι του χωριού μας. Διαμορφώσα με την κοινοτική πλατεία κι όλοι έχουν να λένε για το κομ ψοτέχνημα αυτό που δένει με τον αύλειο χώρο του Σχολείου με παραδοσιακούς πέτρινους τοίχους που τους θαυμάζουν όλοι. Δημιουργήσαμε γήπεδο μπά σκετ για τους νέους. Προβήκα με σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις πανηγύρια και γιορτές για τους γερόντους και νέους, εκδηλώσεις που τίμη σαν με την παρουσία τους όλες οι αρχές και πολύς κόσμος α π ' τα γύρω χωριά και τις εκδηλώ σεις αυτές πρόβαλε η ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 και μας είδε όλος ο κό σμος προβάλλοντας τις ομορ φιές του χωριού μας. Υπάρχουν κι άλλες εκδηλώ σεις κι άλλες δραστηριότητες που ο χώρος δεν μας επιτρέπει ν' αναφερθούμε λεπτομερώς. Αυτά τα γράψαμε -προς Θ ε ού- όχι για την προβολή μας, αλλά για να τοποθετήσουμε τα κοινοτικά μας πράγματα στη σωστή διάσταση και να καλέ σουμε από αυτό εδώ το βήμα όλοι να ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ και να προσφέ ρουμε όχι με λόγια, α λ λ ά με έρ γα, για να καλυτερεύσει το χω ριό μας, να λυθούν τα διάφορα προβλήματα με κατανόηση να το αναδείξουμε, για νάχουμε μια καλύτερη ζωή στον τόπο μας να γίνουμε το παράδειγμα προς μίμηση κι όχι νάμαστε δακτυλοδειχτούμενοι και παρά δειγμα προς αποφυγήν. Μ ε φιλικούς χωριανικούς χαιρετισμούς Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ. Πρόεδρος της ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Δήμου Καλπακίου ΥΓ. (Αν καταχράστηκα το χώ ρο της εφημερίδας μας -που σκοπό έχει να προβάλλει άλλα θέματα- ζητώ συγγνώμη. Α λ λ ά θεώρησα καλό ν' αναφερθώ και στα παραπάνω ζητήματα). Ρουψιώτες κυνηγοί με τ ο ν τέως δ α σ ο φ ύ λ α κ α Χ. Λ ι ά π η (Φωτ. Α ρ χ ε ί ο Χ. Λ ι ά π η ) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ξημέρωσαν Χριστούγεννα, γιορτάζει όλη η οικουμένη, καμιά εκκλησιά αλειτούργητη οήμερα 6ε μένει. Κι απ' το καμπαναριό χαρμόσυνα η καμπάνα τον ήχο στέλνει στον αγέρα, πως εγεννή8ηκε ο Χριστός για ν' ακουστεί στα σύμπαντα πέρα ως πέρα. Γεννήθηκες Χριστοΰλη μας μέσα στη φάτνη των αλόγων, για νά'βγουνε αληθινά των προφητών των λόγων. Οι ουρανοί αγάλλονται η φύση πέρα ως πέρα χαίρει, η γέννηση Σου Κύριε ο' όλον τον κόσμο ειρήνη να μας φέρει. Προστάτευσε το ορφανό, τη χήρα, τον άρρωστο, τον ταλαιπωρημένο, δώσε το δίκιο στο φτωχό, ψωμί, υγεία και χαρά στον κά8ε πεινασμένο. Τους πέρσιν κρούς - ες, ες, κατάστρεψε σα γιος θεού που είσαι, και ο' όλον τον Πλανήτη μας, ειρήνη απ' άκρη ο' άκρη χύσε. Κι αυτούς που τώρα κυβερνούν τις τύχες του κόσμου όλου, και δεν ακούν τα λόγια Σου, Χριστούλη μας καθόλου, Δώσε τους φώτιση σ' ειρηνικό τραπέζι να κα3ήσουν, τα όπλα, τα πυρηνικά να καταστρέψουνε και τις διαφορές να λύσουν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΡΑΠΤΗΣ Ξ Ε Ν Ω Ν Α Σ Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α * ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ * ΞΕΝΩΝΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ! jgg Ρ\ : Β^_... ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ! ΤΑΒΙΡΝΑ ^^ -1 1 ι & mmt>mi x&xm ι ίϊρλιϋκλιίί'ο ΙΟΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ. (QB7) II ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΘΗΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝ Α^ιΗΝΑ

4 Ηζυή και τα βάσανο τυν ιαξιδεμένυν Κοινωνικά ΜΕΡΟΣ4ον Στο ξένα δεν χαρί^ουνε κιούτεμεχαμπερίζουνε γι αυτό πρόοεχε τα βήματα σου και τετρακόσια τα μυαπά sou Μα σαν φεύγανε οι παντρεμένοι και μόνη η γυναίκα μένει πόσα χρόνια 3α προσμένει ωχ η μαύρη η καημένη Είναι και τα πεβερικά αυστηρά είναι κι αυτά κι όπες τις δουλειές τις κάνει αμπέλια χωράφια παιδιά και στάνη Σαν δούλες ήτανε οι νυφάδες κυρά φώναζαν τις κουνιάδες κι αφέντες άπους τους άντρες κι όχι πονηριές και ζάντζες Κι ούτε να πάει σε χορό και ας μην έχει και μωρό το είχανε σε αντροπή αφού ο άντρας της δεν είναι εκεί Μια ζωή μαρτυρική την νύχτα από την χαραή τα ύπεργα και στο χωράφι στον δρόμο ρόκα και αδράχτι Καισιγομουρμουρίζουνε στον κήπο που ποτίζουνε ϋέγαντραγούδια και καημούς τους έρημους τους ξενιτεμούς Τιτραγούδια που έχουν βγάλει σου φέρνουν ζάλη στο κεφάλι κι όλο ΒαΒιοί αναστεναγμοί με μια κλαψιάρικη φωνή Δυνατά δεν το τολμούσαν διότι 3α τις παραξηγούσαν τάχα πως τους έστριψε και για άντρα έκλαψε Τι μεγάλο ήταν δράμα όλην την νύχτα εις το κλάμα μαράζωναν οι καημένες ήτανε νιές μα μοιάζανε κάπως γερασμένες Οσο για τους άντρες στα ξένα τώρα τι ρωτάτε εμένα ο καιρός τους πως περνούσε εμ σίγουρα Εενοαερπατούσε Είναι αφέντης δηλαδή όαου Βρεβεί και όσο μπορεί θέλει ο όνβρωπος να ζήσει πως αλλιώς 8α καζαντήσει Κυλάν τα χρόνια οι βρομάδες μα δεν μαζεύονται παράδες καιεεχνούνταιμερικοί στις πόλεις ή Αμερική Μα δεν είναι για κατηγόρια βέλουνε χρήμα τα βαπόρια έναν μήνα μακριά δηλαδή μα εδώ τον περιμένουνε ναρβεί Ετσι εδώ όσοι ερχότανε καλούδια φορτωνότανε και φέρνανε στις βειάκες σαπούνι χαλβά και κάλτσες Πάρα πολλοί δεν γυρίζανε ήόταναποφααίζανε ήτανε τόσο γερασμένοι και από όλους εδώ ξεχασμένοι Δράματα πραγματικά ναι μάλιστα συνέβησαν κι αυτά αφού ούτε καν γνώριζαν αν είχανε παιδιά Γι αυτό τραγούδια κάνανε στους δρόμους άλλοι πεβάνανε και ούτε ψαλτήρια και παπά Βρε πως θυμήθηκα αυτά Δεν 3έλω να συγκινηθείτε παρακαλώ με συγχωρείτε απλώς γράφω σηρειώνω του ταξιδεμού τον πόνο ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Α.ΜΑΡΗΕ 0^^. ' tavros Μ Η Φ ί ΐ Α τ Ο Υ Τ8 * W ' ' < P % ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 3 : W l i 6 6. i ΓΡΑΦΕΙΑ ; ΓΗΛ. & FAX ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΑΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΙΟ A N N O Υ ΓΕΩΡΓΙΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ t H A α τα Η ΣΩΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Είχανε όμως τιμιότητα στην πραγματικότητα σεβότανε τον εαυτόν τους αχ πότε 8άρ8ει ο καλός της Ο,7! Τ ί &, Ο Λ Γ Ϊ Γ Ι 1 Τ % 827 ΣΕΛΙΔΑ 4 Πολλές φορές προσπα θήσαμε και προσπαθούμε να τονίσουμε τους παράγο ντες εκείνους που συμβάλ λουν στη σωστή ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Ενα θέ μα πολυπλοκότατο και πο λύμορφο της ανθρώπινης ζωής. Αμέτρητοι παράγο ντες άμεσοι και έμμεσοι επι δρούν και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της γενικής κοινωνικής αναπτύξεως. Τέτοιοι παράγοντες είναι: η παιδεία, η ανθρωπιά, η αγάπη, η δημοκρατία, η δί καιη νομοθεσία, η διοικητι κή διάρθρωση, η κατάλλη λη κτηνοτροφική και βιομη χανική υποστήριξη, η δίκαιη φορολογία κ.λ.π. κ.λ.π.). Η ανάπτυξη της κοινω νίας, του χωριού μας γενικά, δεν μπορεί να είναι έργο του ενός ή των ολίγων. Είναι έργο καθολικό και απαιτεί τη βοήθεια και τη συμπαρά σταση όλων των μελών του. Ο άνθρωπος με τον αν θρωπισμό του γίνεται φωτει νό παράδειγμα. Ο ανθρωπι σμός δημιουργείται με την αγάπη, τη σύμπνοια, την ομόνοια, την αλληλεγγύη και με όλες εκείνες τις ατο μικές και κοινωνικές αρετές -που πραγματικά ανεβά ζουν ανθρώπους και κοινω νίες σε υψηλότερο σημείο. Ενώ η παρανομία, η παρα φροσύνη, η αδικία, ο ετσιθε λισμός, ο εγωισμός, τα μικροσυμφεροντάκια, η ανι σότητα, η μη κατανόηση, η ασυννενοησία, ό λ α αυτά έχουν αφετηρία την απαν θρωπιά. Ο ι δυνατότητες για τη δη μιουργία μιας καλύτερης χωριανικής ζωής, μιας ζωής ωραίας, που όλοι μας να ζούμε χαρούμενοι και να σεβόμαστε ο ένας τον άλ λον, να συμπάσχουμε και να βοηθούμαστε όλοι μας υπάρχουν, αρκεί ο καθένας μας κι όλοι μαζί να κατανοή σουμε τον προορισμό μας και την αποστολή μας πάνω εδώ στη γη. Αν αυτό γίνει, τότε ο άνθρωπος θ α σκέ πτεται λογικότερα, σωστό τερα, πιο δίκαια, πιο ανθρώ πινα και οι πράξεις του θ α είναι ανάλογες και οπωσδή ποτε θ α είναι ανθρώπινες. Προσπάθεια όλων μας πρέπει να είναι η δημιουργία μιας καλύτερης σύγχρονης κοινωνίας, μιας καλύτερης χωριανικής ζωής, ομονιασμένοι όλοι μας, αγαπημέ νοι σαν ένας άνθρωπος. Ετσι δημιουργούμε μια κα λύτερη σύγχρονη κοινωνία, για να ζήσουμε εμείς οι ίδιοι μέσα σ' αυτή ανετότερα και πιο πολιτισμένα και για να καυχόμαστε ότι πράξαμε το καλύτερο δυνατό γι αυτούς που έρχονται και γι αυτούς που θα'ρθουν. Αυτή είναι η απαράγραπτη ανθρώπινη επιταγή όλων των αιώνων και όλων των ανθρώπων της γης ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σαρακατσάνικο Η γρήγορη εξέλιξη έκανε και τους Σαρακατοαναίους να αφή σουν το άλογο μπινέκι και να αγοράσουν αυτοκίνητο. Ετσι το πήρε απόφαση και ο μπάρμπα Γιάννης αν και λίγο με γάλος στην ηλικία ν' αγοράσει αυτοκίνητο. Πηγαίνει σ' ένα αντι πρόσωπο αυτοκινήτων στα Γιάννενα, βλέπει ένα καινούργιο κόκκινο αυτοκίνητο, του άρεσε, και ρωτάει: - Είναι καλός αυτός ο ντορής ωρέ; - Το τελευταίο μοντέλο κύριε απαντά ο αντιπρόσωπος. - Τι μοντέλο και ξεμοντέλο έχει καλό ρεβάνι, φυλάει στράτα; Ολα τα έχει κύριε απαντά και πάλι ο αντιπρόσωπος αφού δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς ήθελε ο αγοραστής. Ε! τότε τ' αγοράζω φκιάσε τα χαρτιά και βγάλτο παρά όξω γιατί δεν μπορώ να το πάου στα σοκάκια στην πόλη, δα είμαι εκεί με τη γριά μου να το πάρω να φύγουμε. Πράγματι παίρνει τ' αυτοκίνητο και καμαρωτός ξεκινάει με τη γυναίκα του δίπλα να φύγουν απ' τα Γιάννενα για τη στάνη. Αρχάριος οδηγός όπως ήταν πήγαινε στη μέση του δρόμου γιατί φοβόταν μήπως του ξεφύγει τ' αυτοκίνητο από το οδό στρωμα. Οι άλλοι οδηγοί άρχισαν να διαμαρτύρονται, να κορνάρουν, να χειρονομούν και μερικοί να μουτζώνουν, τίποτε δεν καταλά βαινε ο μπάρμπα Γιάννης αλλά χαιρετούσε και καμάρωνε πε ρισσότερο και έλεγε στη γυναίκα του: - Γλέπε γριά ούλοι με ξέρουν με γνώρισαν και μι χαιρετούν. Πιο κάτω όμως ένας άλλος οδηγός δεν άντεξε και το σταμά τησε λέγοντας: - Βρε άνθρωπε του θεού τι σούκανα και θέλεις να με σκοτώ σεις; - Γιατί ωρέ να σε σκοτώσω; έχουμε καμιά οχτροπάθεια; ούτε και σε ξέρω. - Τότε γιατί οδηγείς στη μέση του δρόμου, θα τρακάρουμε! - Γιατί χαμένος είμαι να το πάω στην άκρη στα όχτια να μπατα ρίσω και νάρθω κουτρουβάλα. Οχι ωρέ, όχι δε στο κάνω αυτό το χατίρι να σκάσεις! Σε λίγο όμως το σταματάει ένας τροχονόμος και του λέει: - Τα στοιχεία σας κύριε θα σας γράψω γιατί καβαλήσατε τη διπλή γραμμή. Τότε ο μπάρμπα Γιάννης του απαντά με ύφος χωρίς να υπολο γίζει τίποτε: Και τι έχεις εσύ ωρέ χουροφύλακα τη διπλή γραμμή, μάνα ή αδελφή και σου κακοφάνηκε που την καβάλησα, θα την καβα λήσω και θα τη μαρκαλήσω, άει παράτα με μου βγήκες ντερβέναγας να μου κόψεις τη στράτα λες και θα πιάσεις τον Κατσα ντώνη. Και φεύγει οδηγώντας στη μέση και τραγουδώντας: Τούρκοι βαστάτε τ' άλογα λίγο να ξανασάνω να χαιρετήσω τα Βουνά και τις κοντές ραχούλες... (Από την τοπική εφημερίδα του Δήμου ΠΟΑΥΚΑΣΤΡΟΥ "ΤΑ ΝΕΑΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ". (Σύλλογος Σαρακατσαναίων ΠΟΑΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΤΑ ΣΤΑΥΡΑΔΕΛΦΙΑ. Επιμέλεια Ηλία ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑ). Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ "Ο Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Σ " ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΜΕΖΕΑΕΣ ΘΟΑΩΡΗΣ ΛΥΚΟΜΑΝΗΣ Αλικαρνασσού και Αστρου* - Τ Η Λ Α Θ Η Ν Α

5 Τ ο π ι κ ό ιβιώματο Τοπικοί ιδιωματισμοί (ντο πιολαλιά) ή τοπικό ιδίωμα εί ναι λ έ ξ ε ι ς δ η λ α δ ή που χρησι μοποιούμε, λέμε α π ό τα π α λ ι ά χ ρ ό ν ι α μέχρι σ ή μ ε ρ α στο χ ω ρ ι ό μ α ς με κ ά π ο ι α ιδιαίτε ρη π ρ ο φ ο ρ ά και είναι κατά το λ ε ξ ι κ ό " Υ Δ Ρ Ι Α " " Μ ι α γλωσσι κή π α ρ α λ λ α γ ή μιας πληθυ σμιακής ο μ ά δ α ς, η ο π ο ί α ζ ε ι, κατά κ α ν ό ν α, σε μια μικρή και εδαφική ενοποιημένη πε ριοχή και συμπεριλαμβάνεται στους ομιλητές μιας δ ι α δ ι δ ο μένης βασικής γ λ ώ σ σ α ς ". Ετσι λοιπόν σ ή μ ε ρ α 8 α κ α ταγράψουμε μερικές λ έ ξ ε ι ς του χωριού μας α λ λ ά και της γύρω ευρύτερης περιοχής που λέμε α π ' τα π α λ ι ά με την παρατήρηση ν α β ρ ε θ ε ί κ ά ποιος πιο ειδικός α π ό μένα ν α τις καταγράψει και ν α τις ε ρ μηνεύσει δ ι ε ξ ο δ ι κ ό τ ε ρ α και αναλυτικότερα. Α ς αρχίσουμε λοιπόν: Α β α ν ι ά = α έ ρ α ς κακός, β λ ά β η, ζημιά, περιπέτεια, συ κοφαντία. Αγγείο ή αγγείον = Ντοπιολαλιά σκεύος, δοχείο, ο υ ρ ο δ ο χ ε ί ο. Α λ ε τ ρ ο π ό δ ι α = στήριγμα του αλετριού στο ο π ο ί ο πατά ει το πόδι του ο γ ε ω ρ γ ό ς. Ασίκης = παλληκάρι, λε βέντης, ομορφονιός, ερωτιά ρης Β ά γ ι α = οικιακή β ο η θ ό ς, π α ρ α μ ά ν α, υπηρέτρια. Βουλτιές = κ ό π ρ α ν α α π ό αγελάδες ή Βόδια. Γρέντες = η γρεντιά, ξύλι νο δ ο κ ά ρ ι. Γρίβας = ά σ π ρ ο ά λ ο γ ο. Γ ι ο υ ρ γ ά ν ι = το πάπλωμα. Δ ρ έ ν ι ε ς = σ α ν ί δ ε ς α π ό ξύ λο δρυός, Βελανιδιάς. Δ ρ ί μ ε ς (8ηλ.) = οι έξι πρώτες μέρες του Μ α ρ τ ί ο υ και Αυγούστου κ α τ ά τις οποίες το ν ε ρ ό κατά τη λαϊκή πρόληψη έχει καταστρεπτι κές ιδιότητες. Δ ρ ά χ τ ι = μικρή ξύλινη Β έ ρ γ α το συμπλήρωμα της ρ ό κ α ς. Αέγεται και α δ ρ ά χ τ ι. Ζ α ε ρ έ ς = τροφές γ ι α τα ζ ώ α (π.χ. σ ώ θ η κ ε ο ζ α ε ρ έ ς ). Ζ ό ρ κ ο ς = γυμνός (ζόρκος ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΙΕΝΩΝΑΣ "ΛΙ< ΑΙΛΟΦΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κ ρ α τ ή σ ε ι ς θέσεων: Τηλ. (0653) και F A X : (0651) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σορό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες, Ο ρ γ α ν α, Φανάρια, Μ ί ζ ε ς, Δυναμοί ΜΙΧΑΗΛ Α. ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 και Αγίας Μαρίνης τηλ και Ιωάννινα ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΧΑΝΤΖΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 ΑΟΗΝΑ ΤΗΛ.: ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΛΟΙΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙ! ΕΚΛΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΛΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ! ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ - και κακομοίρης = γυμνός και αξιολύπητος). Κ α ζ ί κ ι = το παλούκι. Κ ο ν τ ι λ ι ά ρ η ς = αυτός που κρατάει το κονδύλι της πλά κας, ο δ ά σ κ α λ ο ς. Μ ό λ ε = η μεγάλη γιαγιά ( Μ ά λ ε Γιώταινα κ.λ.π.). Μ π α ν τ α λ ό ς = χαμένος. Μ α χ α λ ι ο ύ μ = φαγητό μα γειρίτσα. Μ ο ύ σ γ κ ο μ α = το σού ρ ο υ π ο αντίθετο χαραή,- το π ρ ω ΐ ε ξ ' ο υ και η φ ρ ά σ η : Α π ό τη χ α ρ α ή μέχρι το μούσγκωμα δ η λ α δ ή α π ' το πρωΐ ως το βράδυ. Μ ι λ κ ό κ α ι Α μ ι λ κ ό = μι κρό ξύλινο κοινοτικό κατά στημα, οίκημα έ ν α ε ί δ ο ς ξε νώνα με τζάκι για τους ξέ νους. Ν ε ρ ο σ κ ο υ τ ι α = τα σκου τιά (ρούχα) που βγαίνουν α π ό τη νεροτρουβιά. Ν ε κ ρ ο σ κ ο ΰ τ ι α = τα ρ ο ύ χ α που έντυναν το ν ε κ ρ ό. Ν τ ρ ε β ε ν ί τ σ α = μικρό ξ ύ λινο δοχείο που το κρεμού σ α ν σ τ ο σ α μ ά ρ ι κι έπιναν νε ρ ό στο δ ρ ό μ ο ή στο θ έ ρ ο. Μπιρμπίλι = φλύαρος, αηδόνι, πολυλογάς (μπιρμπίλι>ο στόμα). Ο ν τ ά ς = δωμάτιο ωραίο υπνοδωμάτιο. Πατούνα = κάλτσα. Σ τ ι ά = φωτιά. Ιταλός» χρήμα. Τ ζ ι α ν τ έ ς = δημόσιος δ ρ ό μος Τ σ έ ρ γ α = ε ί δ ο ς μάλλινης χονδρής κουβέρτας (βελέντζα). ( Φ λ ά σ κ α = ε ί δ ο ς ξύλινου δοχείου γ ι α τη μεταφορά νε ρ ο ύ α π ό το πηγάδι. Φ λ α σ κ ί = ε ί δ ο ς μικρού ξύλινου δοχείου. Χ α ε ρ λ ί = είδηση, (χαμπέ ρι), χαρούμενη είδηση. Χ α λ έ ς = αποχωρητήριο. Χ α ρ α μ ή ς = ληστής, κ α κός ε π ι β λ α β ή ς. Χ ο υ λ ι ά ρ ι = το κουτούλι Χ ο υ σ μ ε κ ι ά ρ η ς = υπηρέ τηςψ ι α = λίγο Ψ ί κ ι = γαμήλιος πομπή. Στο ά λ λ ο φ ύ λ λ ο περισσό τερα. Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Φ. ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3, 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ και ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 5 (Γ Τελετή 8cpcAiuan$ Πνευματικού Κέντρου HMipuTikns-EoTios θεσσολονίκι» Ακόμα μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης γράφτηκε στις 14 Νοεμβρίου 1999, ημέρα Κυριακή, στην οδό Δορυλαίου 51 (Κάτω Τούμπα) στην Θεσσαλονίκη. Η τελετή θεμελίωσης του νέου Πνευματικού Κέντρου της Ηπειρωτικής Εστίας, είναι το πρώτο βήμα ώστε το όραμα των Ηπειρωτών να αγγίξει την πραγματικότητα. Χάρι στην οικονομική ενίσχυση επωνύμων και ανωνύμων, Ηπειρωτών και μη, των Αρχών της πόλης και των αποδήμων αδελφών μας, η ΗΕΘ. γιόρτασε με χαρά αλλά και συγκίνηση στα θεμέλια το αποτέλεσμα των εθελοντικών προσπαθειών των μελών της Ηπειρωτικής παροικίας Θεσσαλονίκης. Τον Αγιασμό τέλεσε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης π. Δημήτριος Βακάρος ο οποίος μετέφερε τις πατρικές ευλογίες και ευχές του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντελεήμονος του Β'. Ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης κ. Γιάννης Μαγκριώτης στο σύντομο χαιρετισμό του επαίνεσε τους Ηπειρώτες για την εντιμότητα, οργάνωση και νοικοκυροσύνη τους ευχόμενος καλή αρχή και καλά τελειώματα. Ο πρόεδρος της ΗΕΘ αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της Η Ε Θ και τους σκοπούς που θ α πραγματοποιηθούν στο υπό ανέγερση Πνευματικό Κέντρο, ανακοινώνοντας την προ σφορά αγάπης του Πωγωνήσιου ευεργέτη κ. Πέτρου Μπετζούνη, από την γειτονική μας Ρουψιά. Τα παιδιά της Ηπείρου, με τις αυθεντικές Ηπειρώτικες στολές με ευλάβεια εναπόθε σαν χώμα από τις περιοχές των Ιωαννίνων, Αρτας, Θεσπρω τίας, Πρέβεζας, Βορείου Ηπείρου, καρπούς και αρωματικά βότανα και αγριολούλουδα της Μ ά ν α ς Γης Ηπείρου. Η εφημερίδα της Ηπειρωτικής Εστίας "ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ" (Εις τον Ηπειρώτη) σε ανάμνηση του χρόνου θεμελίωσης και δάφ νες αγκάλιασαν την Μακεδόνικη γη που αποτελεί την δεύτε ρη πατρίδα των Ηπειρωτών Θεσσαλονίκης. Το θεμέλιο λίθο τοποθέτησε ο κ. Κοσμάς Κωστάκης. Ο κ. Κοσμάς Κωστάκης απόγονος του ήρωα του έπους του Κωστάκη, επελέγη α π ό το ΔΣ ως ο σύγχρονος Ηπειρώτης Οδυσσέας που δεν τον πλάνεψε η ξενιτιά αλλά η νοσταλγία της πατρίδας ήταν πιο δυνατή και οδηγός να επιστρέψει και να δημιουργήσει προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο. Μετά το παραδοσιακό κέρασμα με τσίπουρο και λουκούμι ακολούθησε τρικούβερτο Ηπειρώτικο γλέντι στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Ηπειρωτικής Εστίας στην παραλία Θ ε σ σ α λονίκης. Χαιρετισμό απέστειλαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κακλαμάνης, οι βουλευτές και οι Αρχές της Ηπεί ρου, ομόλογα σωματεία. Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την πα ρουσία τους: Ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης κ. Μαγκριώτης, οι πρώην υπουργοί - βουλευτές κ. Παπαδεμελής, Κούβελας, ο βουλευτής κ. Ορφανός, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Κολοβού, ο Γεν. Γραμματέας του Υ Μ Α Θ κ. Λυσσαρίδης, ο πρέσβης κ. Κυριακούδης, εκ μέρους της Γ.Γ. Πα λιννοστούντων Ομογενών ο κ. Ανθεμίδης, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης κ. Σπυρόπουλος, ο πρό εδρος της Ευξένου Λέσχης κ. Προκοπίδης, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ηπειρωτών Ημαθίας κ. Βασιάδης, οι Εισαγγε λείς κ. Δημόπουλος, Ντούμας. Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν MERCEDES - ΒΕΝΖ Μ Η Χ Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α Ρ Γ Ο Υ Σ 151 ΤΗΛ.: FAX Ι Η Ν Α ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ

6 Ο Πολιούχο* του Γεροπλατάνου ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ " Ο προστάτη; των ναυτικών. ΜΕΡΟΣ 4ον Οταν πέθαναν οι απάν θρωποι εκείνοι αυτοκράτο ρες, έγινε αυτοκράτορας ο χριστιανικότατος Μέγας αλλά και των Αληθινός, αλλά κτίσμα του Θεού. "= Ην καιρός, οτε ουκ=ηνουιός...". Οταν η αίρεση αυτή πήρε διαστάσεις, ο Μέγας Κων- Γράφει ο Αθανάσιος Δέμο< Κωνσταντίνος, ο γιος της Αγίας Ελένης. Μόλις ανέ βηκε στο θρόνο, διέταξε παντού τη γενική αποφυλά κιση των χριστιανών. Αμέ σως, λοιπόν, εβγήκαν οι χριστιανοί από τις φυλακές και μαζί μ' αυτούς και ο Αγ. Νικόλαος. Ανέλαβε και π ά λ ι την Επι σκοπή των Μύρων. Η χ α ρ ά της επαρχίας του υπήρξε απερίγραπτη, διότι ο σε πτός και αγαπημένος τους ποιμενάρχης επανέρχονταν στα πνευματικά του τέκνα. Χιλιάδες λαού, άν δρες, γυναίκες, παιδιά και κλήρος, εβγήκαν ν α τον υποδεχτούν. Εκείνος τότε εδάκρυσε από συγκίνηση και είπε με μετριοφροσύνη: "Μακάρι ο ποιμένας να ήταν άξιος έστω και λίγο ενός τέτοιου ποιμνίου". Είναι γνωστό, ότι, όταν ήταν αυτοκράτορας ο Μέ γ α ς Κωνσταντίνος, παρου σιάστηκαν οι πρώτες αιρέ σεις στο Χριστιανισμό. Ενας κληρικός από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο Αρειος εδίδασκε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός σταντίνος, γ ι α ν α δώσει λύ ση στο θέμα αυτό, συγκά λεσε την πρώτη Οικουμενι κή Σύνοδο το 325 μ.χ. στη Νίκαια της Νικομήδειας. Πήραν μέρος 318 Πατέρες της Εκκλησίας. Ανάμεσα σ' αυτούς ήταν και ο Αγιος Νι κόλαος. Ακούστηκαν εκεί ακαταμάχητα επιχειρήματα από σοφούς και φωτισμέ νους Πατέρες και Αγίους, καθώς και το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα με το κε ραμίδι. Κι όμως ο Αρειος έμενε αμετάπειστος. Τότε τον Αγιο Νικόλαο τον κατέ λαβε ιερή αγανάκτηση. Ση κώθηκε από τη θέση του, πλησίασε τον Αρειο και του έδωσε ένα δυνατό χαστού κι. Αυτό το πράγμα, όταν γί νονταν μπροστά στο βασι λιά, ετιμωρείτο με κόψιμο του χεριού. Ο Κωνσταντί νος, όμως, δεντο έκαμε αυ τό. Τον έκλεισε μόνο στη φυλακή μέχρι το τέλος της Συνόδου. Μετά τη σύνοδο επέστρεψε στα Μύρα, όπου συνέχισε το θεάρεστο έργο του και τ α θαύμα τ α σε όλη του τη ζωή. ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ Στου μπαξιέ μου τη γωνία όμορφο φύτρωσε λουλούδι το ποτίζω με αγωνία και του λέω συχνά τραγούδι. Μεγαλώνει με την μέρα λούλουδα πολλά γεμίζει γύρω ευφραίνει τον αέρα και μοσχοβολιά μυρίζει. Εγινε σωστή νυφούλα την ζηλεύουν τα κορίτσια γιατί πρώτη τάχει ούλα σκέρτσα κάνει και καπρίτσια. Στα μαθήματα πρωτεύει και σωρό παίρνει βραβεία κι η δασκάλα την παινεύει και τρανή της δίνει αξία. Σας ρωτώ να μου το πείτε ποια είναι αυτή η ομορφούλα θέλω τώρα να το βρείτε μήπως είναι η ΒΙΚΤΩΡΟΥΛΑ; ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ! ΚΥΡΚΟΣ Βασιλικό Ιωαννίνων ταξιδιωτών στη στεριά' Η Κοίμηση του Το 330 μ.χ. ο Αγ. Νικόλα ος αρρώστησε γ ι α λίγο και ν κοιμήθηκε εν ειρήνη. Προ τού όμως πεθάνει, την ώ ρ α που προσευχόταν, σήκωσε τ α μάτια του στον ουρανό και είδε αγγέλους που έρ χονταν ν α παραλάβουν την αγιασμένη ψυχή του. Τότε είπε τον Ψαλμό του Δαβίδ: "Κύριε, 'επί σοί /ηλπισα". Οταν έφθασε στο "ε'ις χε [ιρας Σου, Κύριε παρατίθημ ι τ ο π ν ε [ υ μ α μου", έκλεισε τ α μάτια του. Ηταν η 6 Δε κεμβρίου του 330 μ.χ. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθύτατη θλίψη. Τ α δάκρυα χύθηκαν άφθονα. Η κηδεία του έγινε στα Μ ύ ρ α δημοφιλέστατη και μεγαλοπρεπής. Η Εκ κλησία στη Δεύτερη Οικου μενική Σύνοδο το 381 κατέ ταξε αυτόν μεταξύ των με γαλυτέρων και επισημότε ρων Αγίων ως ισαπόστολον. Γι' αυτό κάθε Πέμπτη ψάλλονται ειδικά τροπάρια και συνεορτάζεται με τους Αποστόλους. Το σώμα του εναποτέθη κε στα Μύρα ως ιερό σκή νωμα. Ο ι Χριστιανοί έκτι σαν εκεί μεγάλο ναό αφιε ρωμένο στον Αγιο Νικόλαο το θαυματουργό. Το 1118, επί Αλεξίου του Κομνηνού, οι Αραβες ερήμωσαν πολ λές πόλεις και μαζί μ' αυτές και τα Μύρα. Εμεινε μόνον η Επισκοπή και ο ναός του Αγίου που παρέμειναν ως Μοναστήρι μέχρι το Μετά την άλωση της Κων/πόλεως, ένα παπικός, ιερέας από την πόλη Μπάρι της Ιταλίας (το αρχαίο Βρινδήσιον) θέλησε να με ταφέρει το λείψανο του Αγίου εκεί. Είχε τα μέσα και αρμάτωσε τρία πλοία. Επλευσαν στα Μύρα γ ι α να πάρουν το λείψανο του τό σο δημοφιλούς Αγίου. Επωφελήθηκαν της απομακρύνσεώς των Μωαμεθα νών από την πόλη. Πήγαν στο ναό του Αγίου Νικολά ου νύχτα. Ανοιξαν τον τάφο του Αγίου, πήραν το λείψα νο και έφυγαν τρεχάτοι. Μπήκαν έπειτα στα πλοία τους, προτού πάρουν είδη ση οι κάτοικοι και έφυγαν. Στο Μπάρι έκτισαν αργότε ρα και το ναό του Αγίου Νι κολάου, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. ** * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΕΛΙΔΑ 6 ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΜΑΙΟΙ Οι Σαρακατσαναίοι είναι ελληνική νομαδική φυλή δια σκορπισμένη σ' όλη την Ελλάδα εκτός από την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Ζούσαν και ζουν ακόμα στην Αλβανία, Ρουμανία, Σερβία και Βουλγα ρία. Μέχρι το 1922 ζούσαν και στην Ανατολική Θράκη και στην Προύσα της Μικράς Ασίας. Μιλούν μόνο την ελληνι κή γλώσσα και διατηρούν πολλά αρχαία γλωσσικά στοι χεία. Παλιότερα η Βασική τους απασχόληση ήταν η κτηνοτρο φία. Ο ι άντρες καταπιάνονταν με την επεξεργασία του ξύ λου. Εφκιαναν διάφορα οικιακά σκεύη, τα οποία πουλού σαν στα χωριά. Αρκετοί ήταν οι αγωγιάτες. Ολες σχεδόν οι γυναίκες δούλευαν στους αργαλειούς τους. Σχετικά με την πολιτιστική τους ζωή, αυτή εκδηλώθηκε στον τομέα της δημοτικής ποίησης. Δεν είναι εξακριβωμένο ποια είναι η ιδιαίτερη πατρίδα τους. Μερικοί υποστηρίζουν ότι είναι το χωριό Σακαρέτσι του Βάλτου. Αλλοι λένε πως είναι το Συρράκο της Ηπείρου από το οποίο αφού εκπατρίστηκαν έγιναν νομάδες. Αυτή η εκδοχή δεν πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότη τα, γιατί οι Συρρακιώτες μιλούσαν και μιλούν ακόμα Βλάχι κα ενώ οι Σαρακατσαναίοι όπως προαναφέραμε μιλούν ελληνικά. Επικρατέστερη άποψη είναι ότι κατάγονται από την Πίνδο και τ' Αγραφα. Σ' ό,τι αφορά την ονομασία τους η παράδοση αναφέρει ότι προέρχεται από τα τούρκικα συνθετικά "καρά" = μαύ ρος και "κατσάκης" = φυγάς. Πιο συγκεκριμένα αναφέρε ται ότι οι πρόγονοι των Σαρακατσαναίων δεν υποτάχτηκαν ποτέ στους Τούρκους. Και τώρα διατηρούν έντονα τα εθνι κά τους χαρακτηριστικά. Ζούσαν οι Σαρακατσαναίοι πριν κάμποσα χρόνια σε με γάλες οικογένειες, πάτριες. Κάθε πατριά είχε τον αρχηγό της. Μόνιμη κατοικία δεν είχαν. Μετακινούνταν από τόπο σε τόπο. Το χειμώνα στα χειμαδιά, το καλοκαίρι στα ψηλά βουνά. Οι άντρες πήγαιναν με τα πρόβατα και τα γίδια. Οι γεροντότεροι με τις γυναίκες και τα παιδιά με τα άλογα και τα μουλάρια. Τα καραβάνια καθοδηγούνταν απ' τον κεχαγιά, Βοηθό του αρχηγού, του τσέλιγκα, ο οποίος και καθόριζε τις στά σεις, τους τόπους διανυκτέρευσης κι άλλα ζητήματα. Στο δρόμο έφκιαναν πρόχειρα τσαντίρια. Στα Βουνά και στα χειμαδιά στέρεες καλύβες. Η οικονομία τους ήταν κλειστή. Συντηρούνταν κυρίως από τα προϊόντα τους: γάλα, Βούτυρο, τυρί, κρέας, μαλλί, δέρματα κ,λ.π. Οι Σαρακατσαναίοι ήταν στην πλειοψηφία τους ολιγο γράμματοι και πολύ λίγο επικοινωνούσαν με τον άλλο κό σμο. Ποτέ δεν πάντρευαν τα παιδιά τους σε Βλάχους και σε Ελληνες. Συμπεθέριαζαν μεταξύ τους πάντα. Τα τελευταία χρόνια η ζωή των Σαρακατσαναίων έχει αλλάξει ριζικά. Προσαρμόστηκαν στη ζωή του υπόλοιπου πληθυσμού. Κατοικούν κι αυτοί σε πόλεις και χωριά. Αρκε τοί τελείωσαν μεσαία, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μορφώθηκαν, παρόλο όμως που η ζωή τους έγι νε διαφορετική διατηρούν μια χαρακτηριστική επαφή ανά μεσα τους, αλληλοϋποστηρίζονται. Δήμος Κ. Βότσικας ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ AVIN ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΟΝΑΣ - ΘΩΜΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑ! ΚΟΛΙΜΠΑΓ Α.Ε. M E S A C E N T E R Λ0ΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ«βΕΡΜΑΝΙΗ»ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Μ ΕΗΟΠΛΙΪΜΟΙ ί Κ Α Γ ο π ε * tsarnrtt Ε Μ Π Ο Η Ο Μάν8ος ΚοΒ μττ»ς Μ-Η Mtvt/κΛς Ε.ΜΛ ΓΡΑΦΪΙΑ-ΕΚΘΚΗ ΔομπίΛηδ Ιωάννινα Τηλ fax imm maemm 5ο χλμ. Εθν. οδού Ιωαννίνων - Kovttonc Τηλ Fox

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 SJ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Γ.Γ.Π.Η. ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ (α) Για μια ακόμη χρονιά βγάλαμε τσίπουρα, γλυ κόπιοτη ρακί. Σωστό πανηγύρι στο χωριό, αλλά Μετά την επιμνημόσυνη δέηση που'γινε το κε και πολλά παράπονα (κόπος, ξενύχτι, πληρωμή, νοτάφιο της Βίγλας ο Γ.Γ.Π.Η. κ. Καλουδιώτης, διαδικασία, προτιμήσεις, εκνευρισμοί κ.λ.π.). συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Σιώκο, τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου κ. Θωμά Χαρδαλιά, το Δήμαρχο Μολοσσών κ. Μιχάλη Παντούλα και το Δήμαρχο μας κ. Κ. Καψάλη και άλ λοι υπηρεσιακοί παράγοντες επισκέφτηκαν το χωριό μας. Τους καλοδεχτήκαμε και τους κεράσαμε ρακί στο καφενείο του χωριού. Σε κάποια στιγμή ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Καλπακίου, ο Πρόε δρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και ο Δημοτι κός μας Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Γ. Οικονόμου, "Στο χωρό μας βγάλαμε ρακί τα είπαν ιδιαίτερα με τον κ. Γενικό. Απ' ότι άφη κι ήμασταν όλοι εκεί, σαν να εννοηθεί κάτι υποσχέσεις έλαβαν από ήλθαν και οι ειδικοί τον κ. Γενικό για συνέχιση των έργων στο χωριό παλιοί, νέοι και μικροί" μας (Φωτ. αρχείο Νίκ. Πάνου) Μακάρι πάντα τέτοια. Εμείς εδώ είμαστε να Ολα αυτά, πότε μαλακά και πότε δυνατά ανάλο γα με τα ποτηράκια που πίναμε (τώρα γίνανε και πλαστικά) συμπληρώναμε τη γιορταστική όψη του χωριού μας. Η παλιά ευχή... και του χρόνου διπλότερα είχε υπόκρουση! Οχι! Οχι! δεν χρειάζονται διπλότε ρα. Κουραστήκαμε, γεράσαμε. Πληρώνομε πολ λά. Πως αλλάζουν οι καιροί. Αιντε νάμαστε καλά καλό χειμώνα και του χρό νου! τονίζουμε τα θετικά σημεία αλλά και να κριτικά ρουμε εκείνα που δεν γίνονται. ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε τη θουκιδίδειο προειδοποίηση: "Τα γινόμενα και αιεί εσόμενα, έως αν η αυτή φύσις ανθρώπων η" δηλαδή πόλεμοι και σκοτωμοί πάντα θα γίνονται, όσο δεν αλλάζει η αν θρώπινη φύση". Αυτή είναι η φύση των ανθρώπων, η μνήμη και η εμπειρία μπορούν, ίσως, να χαλιναγωγή σουν τις ακρότητες της. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Καθώς ήδη κλείνουμε τα πέντε χρόνια παρουσία σης αυτής της στήλης, θ α παρατήρησαν ίσως οι φί λοι αναγνώστες ότι η θεματολογία της στήλης πα ραμένει σταθερή μέ τα κειμενάκια της, στη νοσταλ γία για τα περασμένα, για τον παρελθόντα χρόνο κυρίως για το γενέθλιο τόπο, στον οποίο ο "σχολια στής" επιστρέφει ως επί το πλείστον μέσω των ανα μνήσεων, οι οποίες κατακλύζουν κάθε φορά τη νεα νική ζωή. Μ ι α ζωή που κάθε άλλο παραδεισένια ήταν στο χωριό, που ωστόσο αναδύεται ουσιαστικό τερη κι αληθινή, που μας λέει πως ήταν η ζωή κείνα τα χρόνια. Είναι δηλαδή η θεματολογία μας -ίσως κουραστική για μερικούς- μια πτυχή της περασμένης ζωής και ξεχασμένης ίσως που στο μέλλον θάναι στοιχείο απαραίτητο για έναν πιο ειδικό μελετητή της Ιστορίας αυτού του γενέθλιου τόπου μας. Η μνήμη αυτή πορεύεται σε μια τεταμένη εποχή, τσακισμένη από τη Ναζιστική κατοχή και λαβωμένη από τον εμφύλιο πόλεμο. Αναφέρεται σ' ένα λαό που ανάμεσα στην απόγνωση και την περηφάνειααγωνιζόταν να στηριχθεί στα πόδια του με λιγοστές δυνάμεις. Φτώχεια, μιζέρια, κοινωνική αδικία, προβλήματα από τον πόλεμο και σαν μάστιγα ή λύτρωση προ βαλλόταν η μετανάστευση και η αστυφιλία. Ερημώ νει η επαρχία, το χωριό από τη μια, ενώ από την άλλη πλευρά, καραβάνια τρένα φορτώνουν χιλιάδες Ελ ληνες για την ξενιτιά. Είναι η μνήμη που ζωντανεύει όσο μπορεί τα προβλήματα της ξενιτιάς, που αγγί ζουν ακόμη κι εκείνους που δεν είχαν δικούς τους ξενιτεμένους. Η στήλη αυτή κατ' επανάληψη έχει ασχοληθεί με το θέμα των λαθρομεταναστών, λαθροκυνη γών και λαθροϋλοτόμων. Υποδείξαμε διάφορους τρόπους για το πως πρέπει ν' αντιμετωπιστούν αυτές οι κατηγορίες και ιδίως των λαθρομεταναστών. Κατά την επίσκεψη του κ. Πρωθυπουργού ΤΣΙΠΟΥΡΑ (Β' ΚΟΥΪΖ) στην γείτονα Αλβανία συζητήθηκε και αυτό το Ποιος παραγωγός -με μεγάλες μουστάκες- θέμα των οικονομικών κυρίως μεταναστών, οι έβγαλε κι εφέτος, αντί για καθαρή ρακί -άσπρη οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας γλυκόπιοτη- πράσινη ρακί πολύ νόστιμη. Τι συμ μας, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της Α λ β α νίας, υπό τον όρο ότι κι από τις δύο πλευρές, βαίνει; Τι μυστικό κατέχει και δεν το μολογάει; Οποιος το βρει έχει κέρασμα μια γιάλα ρακί με πρέπει να εφαρμόζονται ορισμένες αρχές και διαδικασίες, τις οποίες πρέπει ν' ακολουθούν, μπόλικο ντόπιο μεζέ. ΣΕ ΤΙ ΚΟΣΜΟ ΖΟΥΜΕ! όσοι θέλουν να εργαστούν στον τόπο μας. ΚΟΠΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ Επιδίωξη να'ναι, στο μέλλον, όσοι θάρχονται Είναι Νόμος της φύσης, οι ισχυροί πάντα υπερι Σε λίγο καιρό -αν δεν άρχισε- θ α γίνει η κοπή στον τόπο μας να'χουν εξασφαλισμένη την προ σχύουν. Ετσι δυστυχώς είναι δομημένη η κοινωνία Ευρωνομισμάτων από τη Μεταλλουργική. οπτική εργασίας, να τηρούν τους Νόμους και τις μας, που στηρίζεται σε τέτοιους Νόμους που δεν Μερικοί νόμισαν ότι η Μεταλλουργική θ α βγά σχετικές νόμιμες διαδικασίες. απέχουν πολύ από τους νόμους της ζούγκλας. ζει έτοιμο κέρμα για... κυκλοφορία. Η μετανάστευση εξυπηρετεί και τις δύο χώείναι δηλαδή η τέλεια εκδοχή της φυσικής που Ομως αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Αυτή εί διαιωνίζει το "είδος" καταδικάζοντας τους αδύνα ρες. ναι δουλειά που την κάνει το Εθνικό Νομισματο μους προς όφελος των ισχυρών. Θ ε έ μου σε τι κό Θα πρέπει όμως κι εμείς, ιδίως όσοι ζούμε στ' κοπείο στην Αθήνα. Σημειώνω αυτά για να μην σμο ζούμε!!! Δεν μπορούμε να τ' αλλάξουμε αυτά; ακριτικά χωριά μας, να αισθανόμαστε ασφαλείς παραξηγηθεί το θέμα και να γνωρίζουν οι πολί στον τόπο μας και να'χουμε την ησυχία μας. ΠΑΤΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΡΙΖΑΡΗ" τες τα πάντα γύρω απ' αυτό το θέμα. Στη Μεταλ Να γίνει δηλαδή αντιληπτό, ότι αυτό τ' αποτέ Είναι γεγονός και εις όλους γνωστό το Θεάρεστο λουργική γίνεται η κοπή των νομισμάτων αλλά η λεσμα, θ α προκύψει μόνο α π ' τη σωστή συνερ και μεγάλο έργο του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ εκτύπωση του ΕΥΡΩ είναι αρμοδιότητα του Εθνι γασία των δύο μερών Ελλάδας και Αλβανίας. Εκκλησιαστικής Σχολής. κού Νομισματοκοπείου που εδρεύει στην Αθήνα. Διαφορετικά όλο και πιο δύσκολα θ α γίνονται Εν τούτοις όμως, εμείς οι ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΕΣ (ΓΕτα πράγματα. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ, άλλοτε Αληζότ Τσοφλίκι χωριό Να μη καλλιεργείται το μίσος και από τις δύο επαρχίας Ζαγορίου κατά τη διαθήκη των αδελφών ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ πλευρές, γιατί ανοίγεται χάσμα βαθύ ανάμεσα ΡΙΖΑΡΗ), έχουμε να εκφράσουμε και τα παράπονα σε μας και σ' ένα λαό, με τον οποίου θέλουμε δε ΔΡΥΜΑΑΩΝ μας και την πικρία μας, γιατί μέχρι σήμερα δεν πήρα θέλουμε είμαστε προορισμένοι να ζήσουμε μαπληροφορούμαι ότι για το δρόμο προς το Με με καμμία απάντηση στην επιστολή μας - αίτηση θοριακό σταθμό Δρυμάδων επανέρχεται η αρχι ζί μας, για Βοήθεια για την εκκλησία μας "ΑΓΙΟΣ ΝΙ κή προκαταρκτική μελέτη που προβλέπει: Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΝΗΜΗ ΚΟΛΑΟΣ". Βελτίωση τμήματος Δρυμάδες - Κακόλακκος Πιστεύουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ, και σε οφειλόμενο σε Εγινε κι εφέτος το μνημόσυνο για τους 18 νέα διάνοιξη). Μερόπη - Παλαιόπυργος - Κάτω ήρωες νεκρούς, που'πεσαν το 1940 στη ΒΙΓΛΑ, βασμό και προς τον αείμνηστο Γεώργιο Κ. ΓΑΓΑΡΗ Μερόπη - Πηγές - Δέμα Βίγλα και σύνδεση με καθώς εκτενέστερα και λεπτομερέστατα ανα χωριανό μας που ήταν Σύμβουλος της Σχολής και εθνικό δρόμο Ηπείρου - Μακεδονίας. πολλά προσέφερε, θ α θελήσει να ιδεί με καλύτερο γράφουμε σ' άλλες σελίδες. Πρόταση που θεωρείται εφικτή και είναι επιθυ μάτι -παρά τις οικονομικές του δυσκολίες- τις ανά Ως έθνος, ως χώρα, ως χωριό, έχουμε υποχρέ μητή και από το Δήμο Ανω Πωγωνίου. γκες μας και θ α μας βοηθήσει στην προσπάθεια ωση να τιμούμε και να μαθαίνουμε τι συνέβη Η πρόταση αυτή είναι ενδιαφέρουσα αρκεί σύ στο παρελθόν, ν' αποτίουμε τον οφειλόμενο σε που κάνουμε για την συντήρηση και ανακαίνιση του ντομα να υλοποιηθεί. βασμό και τις τιμές σ' όλους εκείνους Ιερού Ναού του χωριού μας "ΑΓΙΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ " Ο δρόμος από Βίγλα μέχρι Μπουραζάνι που'δωσαν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς ελεύ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΖΑΓΟΡΙΟΥ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν. ασφαλτοστρώθηκε. Καλό σημάδι αυτό. θεροι. ΙΩΚ.ΟΙΚΟι JMOY Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι

8 Οι ΑιτορλοακαρνάνΕς ο τ η Βίγλα τίμησαν τ ο υ ς npcoec; τ ο υ '4D Οπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος στις 14 Νοεμβρίου τιμήθηκαν με κάθε επισημό τητα οι 18 Αιτωλοακαρνάνες ήρωες του 4 0 που στις 18 Νοεμβρίου 1940 στη με γάλη μάχη της Βίγλας, μετα ξύ των πολλών έπεσαν ηρωϊ- ποιήθηκε από την αδελφό τητα Αιτωλοακαρνάνων Ν. Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και την Ενωση Αποστράτων Αξιωμα τικών του παραρτήματος Αγρινίου. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο σεβασμιώ- κά με επικεφαλής τον Ανθυ πολοχαγό Ανδρέα Τσίγκα (η προτομή του οποίου κοσμεί την είσοδο της πόλης Αγρι νίου). Η όλη τελετή πραγματο- τατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας, πα ρουσία των πολιτικών, στρα τιωτικών Αρχών, των συγγε νών των πεσόντων, των πολι τιστικών και κοινωνικών φο ρέων της περιοχής καθώς κι όλων των χωριανών μας. Τους παρευρισκόμενους προσφώνησε ο πρόεδρος της Αδελφότητας Αιτωλοα καρνάνων Ν. Ιωαννίνων κ. Παν. Αρκαδόπουλος. Ηταν πράγματι μια συγκι νητική Εθνική και πατριωτική σκηνή, ιδιαιτέρως όταν κα τέθεσαν από ένα τριαντά φυλλο στους τάφους των πεσόντων οι μαθήτριες του Βου Λυκείου Αγρινίου, κι όταν έγινε προσκλητήριο όλων των νεκρών. Διαβά στηκε επετειακή επιστολή, που είχε ετοιμάσει για την εκδήλωση ο προσφάτως εκλιπών Γ. Παπαδημητρίου από τον Αντιδήμαρχο Αγρι νίου κ. Θωμά Χαρδαλιά. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από συγγενείς και Αρχές. Από τη μεριά μας κατέθεσαν: ο Δήμαρχος Καλπακίου κ. Κ. Καψάλης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γεροπλατάνου κ. Χ. Κούτας και από την " Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΠΑΙΔΙΚΗ EVXH Αγιε μου Βασίλη γράμμα σούχω στείλει δώρο να μου φέρεις την Πρωτοχρονιά. Οπα ία παιδάκια, θέπουνε δωράκια, θα τπ καταφέρεις τούτη τη χρονιά; Γύρω, αίμα οτάζει οφαίρες, οαν χαλάζι πόλεμος φουντώνει μέσα στο χιονιά. Πρόσεξε καλέ μου σφαίρες του πολέμου μη σε βρουν στο χιόνι κι είναι παγωνιά. Δώρο, μη μου φέρεις. Αν τα καταφέρεις, πήγαινε ΕΙΡΗΝΗ ο' όλα τα παιδιά ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΚΑΣ /" S ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/71108 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΛΙΑΠΗΖ Καυσόξυλα - Κάρβουνα Ηπάρου ΤΗΛ.: ΚΙΝΗΤΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΑ Ε Ν Δ Υ Μ Α Τ Α BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ Γ Κ Ο Υ Ν Τ Α ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ ~> ^ ο κ. Σωκράτης Οικονόμου. Αγημα στρατού, μετά μου σικής απέδωσε τις κεκανονισμένες τιμές. Η όλη τελετή ήταν σχεδια σμένη με κάθε λεπτομέρεια και εξετελέσθη με θρησκευ τική και εθνική τάξη και ευ λάβεια. Ο δε Δεσπότης μας με πατρικές θρησκευτικές και εθνικές παραινέσεις μας ενθουσίασε όλους μας και τόνισε πως και σήμερα, όλοι μας και ιδίως τα στρατευμέ να παιδιά μας, σ' ανάλογη περίπτωση θ α πράξουν το καθήκον τους, τονίζοντας και χρωματίζοντας τα λόγια του ποιητή: " Κ ι αν είναι να πεθάνουμε για την Πατρίδα θεία είν' η δάφνη, μια φορά κανείς πεθαίνει". Ας είναι αυτές οι γραμμές ακόμη ένα απλό μνημόσυνο στους αθάνατους ήρωες τους νεκρούς της ΒΙΓΛΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ που 'πεσαν για την Πατρίδα για νάμαστε εμείς σήμερα ελεύ θεροι. Θερμά συγχαρητήρια στην Αδελφότητα Αιτωλοα καρνάνων Ν. Ιωαννίνων για την ωραία αυτή εθνική εκδή λωση και στον Πρόεδρο της κ. Παν. Αρκαδόπουλο. Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΙ Απεβίωσε στην Αθήνα όπου και διέμενε η Ζωΐτσα Κιόσε το γένος Ανα στασίου Ιωάννου σε ηλι κία 6 6 ετών. Η εφημερί δα συλλυπείται τον σύ ζυγο της Ηλία, τα παιδιά της και τους λοιπούς συγγενείς. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α Π. ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χ Α Ρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΑΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΩΛΗΖΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΣΕΛΙΔΑ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φ ί λους λάβαμε τις ακόλουθες ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς ε ν ι σχύσεις γ ι α την έκδοση της εφημερίδας: Βακόλας Γεώργιος Λάσιος Νικόλαος Β λ ά χ ο υ Σ π. Ιωάννα Φράγγος Δημήτριος Καραηλία Ουρανία Γρόϊντα Μ α ρ ί α Καραζιώτης Δημήτριος Καραζιώτης Διαμαντής Παπανικολαου Μιχάλης Παπανικολάου Αθηνά Κ ο κ ί ν ο υ Ανδρομάχη Ζαραβίνας Χρήστος Ράπτης Αχιλλέας Μπότσαρη Μ α ί ρ η Κούγκλης Φίλιππος Ζωίδης Μ π ά μ π η ς Μ ή ν ο υ Αφροδίτη Δημήτριος κ α ι Α μ α λ ί α Κ ο ύ γ κ λ η Κέντρου Κοραλία Δ Ω Ρ Ε Α ΕΙΣ Μ Ν Η Μ Η Η Β α σ ι λ ι κ ή Μονέδα προσφέρει στην εφημερίδα μας το ποσό των δραχ. εις μ ν ή μ η του σ υ ζ ύ γου της Βασιλείου. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψ υ χ ή του. Τους ευχαριστούμε θερμά. Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα. Οποιος δεν θέλει να δημοσιευθεί το όνομα του θα γράφεται η λέξη ανώνυμος. Και δίπλα ένας κωδικός αριθμός που θα γίνεται γνωστός στον ίδιο. Οικονομικός υπεύθυνος Β. Μούκας - Πάροδος Καστρισόγια 3 Τ.Κ Ιωάννινα τηλ Η διεύθυνση χου ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι: Κούγκλης Φίλιππος: Π. Σινδίκα 45 - τηλ.: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Α ν δρέας: Παπαδιαμάντη 39 Τ.Κ Νέα Φιλαδέλφεια τηλ.: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Σταματία Τζέγκα εις μνήμη του αδελφού της Γεωργίου και των γονέων της Νικολάου και Αικατερίνης προσφέρει το ποσό των δραχ Η Ιωάννα Σπ. Βλάχου εις μνήμη της πεθεράς της Χαρισίας προσφέρει το ποσό των δραχ. Κατσάνου Αγγελική Γόρα -Οικονόμου Ολγα Γόρα-Χιωτάκη Ελένη 1 Οικονόμου Χρήστος εκ Κάτω Μερόπης Μελέτης Χρήστος εκ Κάτω Μερόπης Κόκκινου Ανδρομάχη Δημήτριος και Αμαλία Κούγκλη ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟΖΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMIL - ALPIN Παραδοσιακά KagKcAo ΓΟΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Τ η λ κινητό ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ & Χια Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σίδηρα - Πλέγματα - Σιδηροπάσαλοι * Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής - Πλακάκια - Κεραμίδια * Τούβλα - Τουβλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μαρμαρόσκονη - Οικοδομικά - Βιομηχανικά Εργαλεία * Χρώματα ΒΥΝΗΛ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θερμοσ. - Σώματα Καλοριφέρ - Ηλεκτρικά Είδη Εγκαταστάστεων Οι κοδομών. * Πρόκες - Φιλεζόλ - Νάϋλον Θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ. ΚΑΤΑΣΤ ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑ!

Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου κ. Χ. Ταλιουρης καλωσορίζει τους καλεσμένους

Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου κ. Χ. Ταλιουρης καλωσορίζει τους καλεσμένους ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 27 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΟ ΓίΜΑΑΤΛΙΙΟ Σ τ α π λ α ί σ ι α του διε θνούς έτους ηλικιωμένων έγιναν εκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 6 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πως τ ώ ρ α το κ α λ ο κ α ί ρ ι παθαίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ δα ιικιί Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ Πάει πέρασε και η 18η Μαρτίου του 2001 που'γινε η απογραφή των κατοίκων Η μάχη ήταν σκληρή και πολλά ακούστηκαν και

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

τητας κατοικίας, βοσκής,

τητας κατοικίας, βοσκής, ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 22 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ TSPA ΑΟΥΑΕΙΑ Τ ώ ρ α που κόπασε ο προεκλογικός

Διαβάστε περισσότερα

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 42 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002- ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ BISEIHH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ MAS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με ιην ένωση πλέον των κοινοτήτων, όπως έχονμε γράψει πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ XSPI0 Το χ ω ρ ι ό μας, ό π ω ς όλοι ξέρουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 25 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ Είναι γεγονός πλέον, με το πρόγραμμα "Καποδί στριας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πολλές φ ο ρ έ ς, συζητά με για την ανάπτυξη του χ ω ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ wwmw&mm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 12 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Το δ iki.ro ύδρευσης ίων Πηγών Μερόπης Πωγωνίου Ιωαννίνων. είναι

Διαβάστε περισσότερα

κομμάτι της χωράς μας εγκατεστημένοι οι χωρια νοί μας. Π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί προσκυ

κομμάτι της χωράς μας εγκατεστημένοι οι χωρια νοί μας. Π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί προσκυ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 39 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ Μ ε ξεχωριστή χ α ρ ά, τά ξη, αγαλλίαση

Διαβάστε περισσότερα

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 44 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ έ σ α α π ό τον τουρισμό κ α ι τον αγροτουρισμό ΑΝΑΠΤΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑΡΕΣ ΜΕΡΕΣ. gpstwp. ΉγχΉΐΆΐ L' osioyz voyz xavmvioyz, TMOyL %ΆΙ<

ΧΡΟΝΙΑΡΕΣ ΜΕΡΕΣ. gpstwp. ΉγχΉΐΆΐ L' osioyz voyz xavmvioyz, TMOyL %ΆΙ< gpstwp ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΙΌΙ6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 35 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2000 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΙΑΡΕΣ ΜΕΡΕΣ Σ ε λίγες μέρες έρχο νται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΙ 01ΟΜΙΠΠΙΚΕΕ EEM2EER TSR 3ESPISH Μ

ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΙ 01ΟΜΙΠΠΙΚΕΕ EEM2EER TSR 3ESPISH Μ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 15 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΙ 01ΟΜΙΠΠΙΚΕΕ EEM2EER TSR 3ESPISH Μ Κ α τ ά τη δ ι ά ρ κ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ Jl ^/ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΖ 12-ΑΡΙΘΜΟΖ ΦΥΛΛΟΥ 69- ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά wmwmm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 18 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πλέ ον, ότι ο ι συνενώσεις των κοινοτήτων έγι ναν Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A.

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A. y&pmrj www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 53 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ II III ΚΑΙ Σ ε λίγες μέρες θ α γιορ τάσουμε κ α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕ- matwmhoe Μ ε την είσοδο του νέου

Διαβάστε περισσότερα

1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ. κι αυτοί γνωστοί. Τ ο πρώτο πολεμικό ανα

1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ. κι αυτοί γνωστοί. Τ ο πρώτο πολεμικό ανα V /^aj «^^ -mm?* rimiii,,i,riijjiiniei.iii...i...iit Λ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 6- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 34 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ Α

Διαβάστε περισσότερα

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 46 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Εχουν περάσει από ιότε 62 ολόκληρα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ι mum m ν ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64--ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ ε την κ ή ρ υ ξ η του πο λέμου του '40 έγινε γενική επιστράτευση ανά

Διαβάστε περισσότερα