Περιεχόμενα Contents

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα Contents"

Transcript

1 ANNUAL REPORT 214

2 Περιεχόμενα Contents

3 4 Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities 14 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Βoard of Directors 16 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Board of Directors Report 23 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Portfolio Composition 29 Kλάδοι Ασφάλισης Insurance Branches 37 Iσολογισμός της Balance Sheet as at

4 Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities

5 Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική μετρά 36 χρόνια ιστορίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Στο μετοχικό μας κεφάλαιο περιλαμβάνονται συνεταιριστικές ενώσεις, από όλη τη χώρα που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, τις συνεταιριστικές τράπεζες, αλλά και κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις. Οι επιχειρηματικές μας αποφάσεις καθοδηγούνται από τις συνεταιριστικές αρχές μας, έτσι ώστε να συμπλέουν οι ανάγκες των μετόχων μας, με τις ανάγκες της κερδοφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης της Εταιρίας μας. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική θέτει τον άνθρωπο στον κεντρικό άξονα των δραστηριοτήτων της και η στρατηγική της οδηγείται από το συνεταιριστικό ιδεώδες, γεγονός που την διαφοροποιεί από τις περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Έχετε τρεις επιπλέον λόγους να επιλέξετε τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική Σε τι διαφέρει η Συνεταιριστική Ασφαλιστική από τις άλλες ασφαλιστικές εταιρίες Οι συνεταιρισμοί είναι βασισμένοι σε μία κοινότητα, που εκτός από τις βασικές τους ανάγκες βιωσιμότητας, δημιουργούν συνθήκες βελτίωσης της ποιότητας ζωής και των μελών τους. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική και οι μέτοχοί της ανταγωνίζονται με επιτυχία στην αγορά χωρίς να έχουν εγκαταλείψει τις αρχές και τις αξίες που τη διέπουν. Με απλά λόγια, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική διαφέρει στον σκοπό που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, στη δομή του ελέγχου που πραγματοποιείται και στην κατανομή των κερδών της. Σκοπός Έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες μας, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, ώστε οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις λειτουργίες μας και στα συμβόλαιά μας, όσον αφορά στις καλύψεις των συμβολαίων μας, να πραγματοποιούνται μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό, ώστε να λαμβάνονται επωφελείς αποφάσεις. Έλεγχος Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι μία πολυμετοχική εταιρία της οποίας τo κεφάλαιο αποτελείται κατά 5,55% από ελληνικές συνεταιριστικές οργανώσεις και κατά 49,45% από συνεταιριστικές οργανώσεις της υπόλοιπης Ευρώπης (UnipolSai, Macif, P&V, Euresa). Οι αποφάσεις και οι ενέργειες της Εταιρίας ελέγχονται από τα μέλη της και κάθε μέλος έχει ισότιμη φωνή. Κατανομή κέρδους Τα κέρδη της Εταιρίας μας κατανέμονται στους μετόχους μας και επανεπενδύονται, προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής διατίθεται ένα σημαντικό ποσό, που θα επιστραφεί στην κοινωνία με τη μορφή δωρεών, ενισχύσεων και υποστήριξης των συνανθρώπων μας. 5

6 7 Συνεταιριστικές αρχές Όλοι οι συνεταιρισμοί παγκοσμίως ακολουθούν τις ίδιες συνεταιριστικές αρχές, όπως ορίζονται από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία. Οι αρχές αυτές, που ακολουθούν παρακάτω, τηρούνται με τους εξής τρόπους: 1 Εθελοντική και Ανοικτή Συμμετοχή Σχετικά με τη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προσπαθούμε να έχει μεγάλη διασπορά, δημογραφικά και γεωγραφικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφορετική οπτική των θεμάτων που καλούνται να μελετήσουν και να τοποθετηθούν, όσον αφορά στη διακυβέρνηση της Εταιρίας. 2 Δημοκρατικός Έλεγχος Τα μέλη μας συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ανεξάρτητες επιτροπές που απαρτίζονται από εκτελεστά και μη εκτελεστά μέλη, οι οποίες συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να μελετήσουν την πορεία των εργασιών και να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική λειτουργεί: Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου και Επιτροπή Ενεργητικού Παθητικού. 3 Οικονομική Συμμετοχή των Μετόχων Οι μέτοχοι της Εταιρίας ενισχύουν και στηρίζουν τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική, στην περίπτωση που χρειάζεται ενίσχυση ή ενδεχόμενη αύξηση κεφαλαίου. Με αυτό τον τρόπο η Εταιρία παραμένει ανταγωνίσιμη και επιβιώνει ισότιμα στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 4 Αυτονομία και Ανεξαρτησία Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι η μοναδική αμιγώς συνεταιριστική ασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα και το 1% των μετόχων της προέρχεται από συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Όλες οι στρατηγικές της αποφάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι ξεχωριστό από τη Διοίκηση της Εταιρίας. 5 Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Πληροφόρηση Παρέχουμε σημαντική πληροφόρηση στους Μετόχους και στους εκπροσώπους τους, στη Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στους υπαλλήλους, στους συνεργάτες και στους πελάτες μας κι ενθαρρύνουμε τη δικτύωση για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας στον πελάτη όσον αφορά στην ασφάλιση, στα προγράμματα και στους όρους και φροντίζουμε να ενισχύουμε το προσωπικό μας με γνώσεις και εκπαίδευση, η οποία είναι πολύτιμη για το μέλλον. 6 Συνεργασία μεταξύ των Συνεταιρισμών Η Εταιρία μας υποστηρίζει τους συνεταιρισμούς που υπάγονται στο τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκτυο και αναπτύσσει συνέργιες που δεσμεύουν αυτή τη συνεργασία. Συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί μία ανθρώπινη αλυσίδα με τις συνεταιριστικές οργανώσεις, όλες τις συνεταιριστικές τράπεζες και τους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η διάθεση προϊόντων ανώτερης αξίας και υψηλής ποιότητας προς το κοινό. 7Κοινωνία και Κοινότητα Έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς που επιστρέφουν στην κοινωνία μέρος των κερδών μας κι έχουμε δείξει μεγάλη αφοσίωση σε ιδρύματα και οργανισμούς που το έχουν ανάγκη. Ενθαρρύνουμε το προσωπικό μας σε πρωτοβουλίες εθελοντισμού και επιδιώκουμε την ενίσχυση της φιλανθρωπίας. 6

7 Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική με μια ματιά Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι μια κορυφαία συνεταιριστική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που παρέχει ασφαλιστικές καλύψεις, με περισσότερα από 8 εκατομμύρια Ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία. Μέσα σε δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας, ασφαλίσεις ζωής και γενικών κλάδων, απασχολούμε 9 εργαζομένους. Το εμπορικό μας δίκτυο υποστηρίζεται από 85 εξουσιοδοτημένους ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικούς πράκτορες και διαμεσολαβητές με πιο έντονη δραστηριότητα εκείνη των Συνεταιριστικών Ενώσεων και των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Παρέχουμε ασφαλιστικές καλύψεις σε 2. οχήματα, σε 16.5 κατοικίες και 15. επιχειρήσεις, μέχρι σήμερα. Καλύπτουμε την υγεία και τη σύνταξη 33. συνανθρώπων μας. 2. οχήματα 16.5 κατοικίες 15. επιχειρήσεις 33. υγείας & συντάξεως Τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μας εδρεύουν στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 367 Παλαιό Φάληρο), όπου απασχολείται το μεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού μας. Παρόλα αυτά, έχουμε δημιουργήσει καταστήματα εξυπηρέτησης και στην περιφέρεια, προκειμένου να ενισχύεται η οικονομία σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να επιτυγχάνεται ταχύτητα, ποιότητα και ευελιξία στην παροχή των υπηρεσιών μας προς το καταναλωτικό κοινό. 7

8 Η Ιστορία μας Ελληνικό Συνεταιριστικό Πνεύμα Οι ιδρυτές μας είχαν το όραμα της οικοδόμησης μιας συνεταιριστικής ασφαλιστικής εταιρίας που θα εξαπλωνόταν, από μέρος σε μέρος, σε όλη την Ελλάδα, αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο του συνεταιριστικού κινήματος. Στην αρχή αντιμετώπισαν προβλήματα τα οποία αφορούσαν κυρίως στην απειρία με την ασφαλιστική δραστηριότητα, τα λίγα περιουσιακά στοιχεία, τον σκληρό ανταγωνισμό και την ανεύρεση του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελέχωνε αυτή την προσπάθεια. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1979 από τους αγρότες, όταν οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρίες δεν μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους. Ο στόχος της ίδρυσης μιας συνεταιριστικής ασφαλιστικής εταιρίας ήταν η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα κάλυπτε ατομικά τις ανάγκες των αγροτών. Ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, ο ιδρυτής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, οραματίστηκε αυτή την ιδιότυπη για τα ελληνικά δεδομένα επιχείρηση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «Διαμάντι του συνεταιριστικού κινήματος». Αργότερα, το 1994, που είναι ημερομηνία σταθμός στην ιστορία της Εταιρίας μας, στο μετοχικό κεφάλαιο προστέθηκαν κορυφαίες συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη συνεταιριστική οικογένεια. Εταιρίες όπως η Unipol (Ιταλία), Macif (Γαλλία), P&V (Βέλγιο) και Euresa-Holding προσέφεραν την τεχνογνωσία τους και την υποστήριξή τους και σήμερα τους αποκαλούμε δικαίως «φίλους από την υπόλοιπη Ευρώπη». Το 1999 έχουμε τη συνένωση της «Συνεταιριστική Ζωής» και της «Συνεταιριστική ΑΕΓΑ», ενώ παράλληλα η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είχε καταφέρει να χαίρει της εκτίμησης και του σεβασμού όλων των συνεταιριστικών ενώσεων, αλλά και άλλων φορέων, κρατικών και ιδιωτικών. Οι ολοένα και περισσότερες ανάγκες και ο όγκος εργασιών που προοδευτικά μεγάλωνε απαιτούσε τη μετακίνηση των γραφείων και μεταστέγαση στα νέα γραφεία, όπου εδρεύει σήμερα η Εταιρία μας. Από τότε, στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική, επιχειρούμε μαζί σας, ακριβώς όπως κάναμε μέχρι σήμερα, σε όλη τη συνεταιριστική μας πορεία! Αειφόρος Ανάπτυξη Σταθερότητα Ως ασφαλιστική εταιρία, ως εργοδότης, ως επενδυτής, ως συνεργάτης και ως συνεταιριστική οργάνωση έχουμε υποχρέωση να εξασφαλίζουμε ένα βιώσιμο μέλλον. Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, βιωσιμότητα σημαίνει η εξισορρόπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών προτεραιοτήτων μας. Δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη της επιχείρησής μας, με εχέγγυα που βασίζονται στην οικονομική μας δύναμη, ελαχιστοποιώντας οποιεσδήποτε επιπτώσεις και προάγοντας τη σταθερότητα, την καινοτομία στις επιχειρηματικές πρακτικές και την ανάπτυξη των προϊόντων μας. 8

9 Εταιρική Διακυβέρνηση Οι άνθρωποί μας Τα στελέχη και όλο το προσωπικό της εταιρίας επιλέγεται βάσει των δεξιοτήτων τους, της εμπειρίας τους, της εκπαίδευσής τους και της κουλτούρας τους. Γι αυτό το περιβάλλον αποτελείται από ανθρώπους με κοινούς στόχους, κοινές πεποιθήσεις, κοινό κώδικα επικοινωνίας, δημιουργώντας μία μεγάλη οικογένεια που είναι πάντα έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση! Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι το περιβάλλον της Εταιρίας μας, συχνά χαρακτηρίζεται από όλους εμάς, ως εργασιακός παράδεισος. Οι πελάτες μας Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να νιώθουν οικειότητα μαζί μας! Άλλωστε ένα ασφαλιστικό προϊόν είναι προσωπική υπόθεση κι εμείς δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό. Πιστεύουμε στη διαφορετικότητα των πελατών μας κι έχουμε επενδύσει σε αυτή. Για εμάς, η υπηρεσία της ασφάλισης είναι μία παροχή που απαιτεί αφοσίωση στον πελάτη, από την προσυμβατική ενημέρωση μέχρι και την καταβολή της αποζημίωσης. Οι Διεθνείς μας Σχέσεις Ανήκουμε στις μεγάλες οικογένειες του συνεταιριστικού χώρου, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο (AMICE, ICMIF). Επηρεαζόμαστε από τις πρακτικές και την τεχνογνωσία κολοσσιαίων συνεταιριστικών επιχειρήσεων παγκοσμίως και δημιουργούμε θεμέλια μιας οργανωμένης επιχείρησης, σπουδαίων προτύπων, που ξεπερνούν τα σύνορα. Συμμετέχουμε σε επιτροπές και διοργανώσεις και γινόμαστε κοινωνοί των εξελίξεων που θα απασχολήσουν τη χώρα μας και την ασφαλιστική μας αγορά. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο Όλα τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου επιβλέπουν την υγιή ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία των στρατηγικών μας και μέσω των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου εξυπηρετείται κατά το καλύτερο δυνατό αυτός ο σκοπός. Επισημαίνεται ότι υποβάλλονται τακτικά εκθέσεις και πάσης φύσεως ενημερώσεις που αφορούν στην υλοποίηση και στην εκτέλεση αυτής της στρατηγικής, προς το Διοικητικό μας Συμβούλιο, αλλά και προς την Εποπτική μας Αρχή. Τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και οι Επιτροπές του, συνεδριάζουν βάσει της συχνότητας που απαιτείται από το Καταστατικό της Εταιρίας, ενώ όταν δημιουργείται οποιαδήποτε ανάγκη συνεδριάζουν εκτάκτως. Οικονομική Ενημέρωση Δραστηριοποιούμαστε υπεύθυνα, συνετά και με διαφάνεια! Είμαστε υπερήφανοι για τον τρόπο διαχείρισής μας, τις υπεύθυνες επενδύσεις μας και την αξιοποίηση των περιουσιακών μας στοιχείων. Προωθούμε ένα υγιές μοντέλο επιχειρηματικής δράσης, μέσα από τους Μετόχους μας, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, τους Συνεργάτες μας και τους Ανθρώπους μας. 9

10 Syneteristiki Insurance counts 36 years of history within the Greek insurance market. Our share capital is covered by the Greek co-operative unions that represent various sectors, such as agricultural, banking, social and Top-ranked European co-operative and mutual organizations. The company s decisions are driven by our co-operative principles in order to fulfill the needs of our shareholders to sail along with the company s profitability and sustainable development. Syneteristiki Insurance sets the individual in the centre of its actions and activities, while its strategy is guided by the co-operative aspirations. The co-operative ideals differentiate Syneteristiki Insurance from the majority of the rest insurance companies. You have three additional reasons to choose Syneteristiki Insurance What differentiates Syneteristiki Insurance from the other insurance companies By principle, the co-operatives constitute a community that, apart from covering its basic sustainable needs, creates conditions of improving and upgrading the way of living for itself, its members and the society in general. Syneteristiki Insurance and its shareholders are successfully competing within the market without having abandoned their values and principles. In other words Syneteristiki Insurance differentiates in its operations method, its controlling structure and its profit distribution. Scope We are committed to our clients all over Greece that any incurred changes in our functions and our policies insured covers are accomplished through mutual respect in order to obtain advantageous agreements. Control Syneteristiki Insurance is a multi-share owned company. Its share capital is owned by 5,55% from the Greek co-operative and mutual organizations and by 49,45% from the European co-operative and mutual organizations (UnipolSai, Macif, P&V, Euresa). The company s decisions and actions are controlled by its members and each and every member has an equal voice. Profit Distribution The company s profit is distributed to the shareholders and reinvested in order to improve our services towards our clients. Additionally, within the scope of Syneteristiki s Corporate Social Responsibility (CSR), a considerable amount will return to the society in the form of donating, supporting and assisting actions. 1

11 7 Co-Operative Principles The Cooperatives all over the world generally operate with the same principles and values as described by the International Co-operative Alliance (ICA). These principles are the following: 1 Voluntary and Open Membership The composition of the Board of Directors is characterized by its demographical and geographical spread in order to benefit from a variety of views on Corporate Governance issues in the process of decision making. 2 Democratic Member Control Our shareholders are involved in all governance levels via the Board members. Independent committees are set up by executive and non-executive members, who meet on regular basis in order to study the business course and evaluate the results. Syneteristiki Insurance has set up and operates the following committees: Internal Control, Risk Management and Asset-Liability (ALCO). 3 Members / Shareholders Economic Participation The shareholders of Syneteristiki Insurance stand by and support Syneteristiki in any case of help is needed or possible increase of capital is required. In this way the company remains competitive and continues to operate on equal basis within the market. 4 Autonomy and Independence Syneteristiki Insurance is the only co-operative insurance company in Greece. Its 1% of its shareholders come from co-operative unions. All strategic decisions are approved by the Board members, who operate independently from the company s management. 5 Education, Training and Information All important and necessary information is given to the shareholders and their representatives, to the General Assembly, to the Board Members, to the employees, to our partners and to our clients and at the same time we promote networking for exchanging best practices. We offer our know-how to our clients in respect of insurance, covers, terms and conditions, and at the same time we continuously provide our personnel with training and education. 6 Cooperation among Cooperatives Our company supports the co-operative movement that belongs to local, national, regional and international structures and develops synergies to engage these collaborations. More precisely a human chain has been created among these co-operative organizations, co-operative banks and other socio-economic organizations, so as high quality products are available to the consumers. 7Concern for Community Our company has developed various mechanisms for the sustainable development of our society. A part of our profits is offered to institutions and organizations in need. Moreover, our personnel is encouraged to support voluntary acts and charities. 11

12 Syneteristiki Insurance at a glance Syneteristiki Insurance is a top ranked co-operative organization, offering insurance products and own assets more than 8 million Euros. Through its main two activities, Life and Non-Life Insurance, Syneteristiki employs 9 people. Our commercial network is supported by 85 authorized agents and intermediaries with most intensively active the Co-operative Unions and the Co-operative Banks. We have offered insurance cover to 2. vehicles, 16.5 properties and 15. commercial businesses up today. We cover the health and pension of 33. fellow beings. 2. vehicles 16.5 homes 15. businesses 33. health & pensions Our headquarters are situated in Athens. We have also set up local and regional service supporting offices, so as to achieve efficiency, effectiveness, flexibility and quality of services towards our clients. Our History Greek Co-operative Spirit Our founders had the vision of creating a co-operative insurance company, which would spread all over Greece and would be considered as the most valuable asset for the co-operative movement. Difficulties existed in the beginning mainly due to lack of experience in insurance matters, limited assets and tough competition, while efforts were made to properly staff the company. Syneteristiki Insurance was founded in 1979 by farmers as the traditional insurance companies at that time, were unable to fully cover their needs. The trigger for creating a co-operative insurance company was the creation of tailor made products for the farmers. Alexandros Baltatzis was the founder of Syneteristiki Insurance and the company has been considered as The Diamond of the Co-operative Movement. The year 1994 was an important milestone for Syneteristiki Insurance. Top European co-operative organizations entered the share capital of Syneteristiki Insurance, strengthening even more the co-operative ideal. Unipol (Italy), Macif (France), P&V (Belgium) and Euresa-Holding offered their know-how and support and today they are fairly called as The Friends from the rest of Europe. Later, in 1999, Syneteristiki Non Life merged with Syneteristiki Life and at the same time the company has managed to gain the respect and trust of all the co-operative / mutual unions, as well as of other public and private organizations. The continuously growing business and needs required the relocation of the company to new offices, in which Syneteristiki Insurance is situated until today. Since then, we at Syneteristiki, do business with you, just like we have always done during our cooperative route. 12

13 Sustainable Development - Stability As an insurance company employer investor partner and as a co-operative organization, it is our duty to secure a sustainable future. As a responsible corporate citizen, we perceive sustainability, as the balance among our financial, social and environmental priorities. We are committed to the growth of the company, using our financial power, minimizing any incidences and promoting stability and innovation of our insurance products and entrepreneur actions. Corporate Governance Our People The management and all the company s personnel is chosen for its expertness, experience, training and culture. The company s environment is composed by people who have common targets, common beliefs and a common communication code, creating a big family that is ready to confront any challenge. It is not a coincidence that we consider our environment as a working paradise. Our Clients Our clients are encouraged to feel intimate with us. Besides, an insurance product is a personal matter and we must show the appropriate respect towards it. We believe in the differentiation of our clients and have invested in it. For us, the service of insurance requires devotion to our client from the pre-contractual insurance agreement until the compensation. Our International Relations We are members of important International and European co-operative and mutual families (AMICE, ICMIF). We are influenced by practices and know-how of the best global co-operative and mutual organizations and we have been creating the foundations for an excellent company. Additionally, we participate in various committees and events and we follow the developments that will affect our country and the insurance market. Our Board of Directors All our Board members supervise the healthy growth and the successful course of the set strategies. The Board Committees have been formed in order to serve this supervision in the best possible way. Reports and all necessary information, regarding the strategy, its follow-up and the results are submitted to the Board of Directors and to the Regulatory Authority. Both the Board of Directors and the committees meet as frequently as described in the company s Statutes, unless unexpected or urgent issues occur and consequently extra meetings take place. Financial Information We exercise our business with responsibility, cautiousness and transparency. We are proud of the way we manage our investments and assets. We promote a healthy management model through our Shareholders - Co-operative and Mutual Organizations - our Partners and our People. 13

14 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Board of Directors

15 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ PRESIDENT IOANNIDIS THOMAS ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ SAN PIETRO ENRICO RICARD PHILIPPE VICE PRESIDENTS SAN PIETRO ENRICO RICARD PHILIPPE ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΥΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MANAGING DIRECTOR MYRTAKIS NIKOLAOS ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ DEPUTY MANAGING DIRECTOR ZORMPAS DIMITRIOS ΜΕΛΗ AVESANI RENZO GΙΟVANNI ΓΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ JEANTET THIERRY ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MAGNEE MARTINE YVONNE ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ WILLEMS MARTIN RENE ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ MONTARANT ALAIN ΜΠΑΡΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MEMBERS AVESANI RENZO GΙΟVANNI GKOUTSIS IOANNIS JEANTET THIERRY KOUNTOURIADIS DIMITRIOS MAGNEE MARTINE YVONNE XENITIDIS KONSTANTINOS WILLEMS MARTIN RENE KARAYANNI SOFIA MONTARANT ALAIN BARLIAS HRISTOS PRINTZOS NIKITAS SOTIROPOULOS ATHANASIOS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ MANAGEMENT GENERAL MANAGER ZORMPAS DIMITRIOS FINANCIAL MANAGER MAROUTSIS STYLIANOS LEGAL ADVISOR GIANNAKAKI ANNA 15

16 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Board of Directors Report

17 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 36η Τακτική Γενική Συνέλευση Φίλοι Συνεταιριστές, Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σας παρουσιάζουμε τον απολογισμό του έτους 214 (36η χρήση, 1/1/214-31/12/214) και σας παρέχουμε τις απαραίτητες επεξηγήσεις και πληροφορίες για τα αποτελέσματα της χρήσης και για τη γενικότερη πορεία της Εταιρίας. Χαρακτηριστικά της Ελληνικής Οικονομίας - Ασφαλιστικής Αγοράς Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά συμβάλλει πολλαπλά στην προαγωγή της Εθνικής Οικονομίας αλλά και στην κοινωνική σταθερότητα μέσω της παροχής των ασφαλιστικών καλύψεων. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σημειώνουν ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων περίπου 4 δις και παρέχουν περίπου 3 δις σε αποζημιώσεις ετησίως. Το 214, η προσαρμογή στο Solvency II, αποτέλεσε μία από τις κύριες προτεραιότητες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Μέσω της συνεργασίας με την τράπεζα της Ελλάδος, την εποπτική αρχή του κλάδου, ο ασφαλιστικός κλάδος προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς εποπτείας. Βασικά στοιχεία της Ευρώπης Η Ευρωπαϊκή οικονομία εντός του 214 έδειξε ότι επέστρεψε σε πιο σταθερούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ έκλεισαν στο 1,3% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο,8% ειδικότερα για τις χώρες της Ευρωζώνης. Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ενδυναμωθεί το 216, με δεδομένη την εφαρμογή των υποστηρικτικών πολιτικών καθώς και των πολιτικών χρηματοδότησης που έχουν αποφασιστεί. Η ανεργία στο σύνολο της Ε.Ε. παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε ποσοστό 1,3% ενώ αντίστοιχα φτάνει το 11,6% στις χώρες της Ευρωζώνης. Τα ποσοστά διαφοροποιούνται σημαντικά από χώρα σε χώρα μεταξύ 5,1%-26,8%. Στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα, ωστόσο ελπίζουμε τα ενδεχόμενα χρεωκοπίας και εξόδου από τη ζώνη του ευρώ να είναι απομακρυσμένα. 17

18 Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά Το 214 είναι η πρώτη χρονιά όπου διαφαίνονται θετικά σημάδια για τον Κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης από τότε που ξεκίνησε η κρίση και κυρίως στη ζωή, ενώ στις γενικές ασφαλίσεις, λόγω του έντονου ανταγωνισμού έχουμε διαρκή μείωση. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανέρχεται σε 3,8 δις, εκ των οποίων τα 1,97 δις αφορούν στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και το 1,83 δις στις ασφαλίσεις ζωής. Παρά την παρατεταμένη ύφεση της τελευταίας πενταετίας, ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και στήριξε με απόλυτη συνέπεια τους ασφαλισμένους και κατ επέκταση την ελληνική κοινωνία, καταβάλλοντας για το έτος 214 αποζημιώσεις που ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 3 δις. 18

19 Η εξέλιξη της Συνεταιριστικής Α.Ε.Ε.Γ.Α. H εξέλιξη των κυριότερων μεγεθών έχει ως εξής: Ασφάλιστρα Γενικών Ασφαλίσεων Ασφάλιστρα Ζωής Σύνολο Ασφαλίστρων Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Τεχνικά Αποθέματα Τεχνικά Αποθέματα επί Ασφαλίστρων Σύνολο Επενδύσεων & Χρηματικών Διαθέσιμων Επενδύσεις επί Τεχνικών Αποθεμάτων Αποτέλεσμα Χρήσεως προ Φόρων Τεχνικά Αποθέματα Κλάδου Αστ. Ευθ. Αυτοκ/των Τεχνικά Αποθέματα Αυτοκινήτων/ Ασφάλιστρα σε % Επί Καθαρών Ασφαλίστρων Ίδια Κεφάλαια Κεφάλαια για Κάλυψη Φερεγγυότητας ,92% ,54% % ,91% ,7% % ποσά σε. Κύριοι Μέτοχοι, Φίλοι Συνεταιριστές, Για άλλη μία χρονιά έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμπόδια στο δρόμο της υλοποίησης των στόχων μας, δεδομένου ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον γεννά με γοργούς ρυθμούς νέες προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, μέσα σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ωστόσο, έχουμε δημιουργήσει τέτοιες δομές διοικητικά και οργανωτικά, οι οποίες μας επιτρέπουν να μιλήσουμε για επιτυχία στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα και να οραματιστούμε με αισιοδοξία. Το περιβάλλον της Ιδιωτικής Ασφάλισης αλλάζει κι εμείς καλούμαστε να προσαρμοστούμε εγκαίρως. Εμείς, στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική, αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό τα νέα αυτά δεδομένα της ασφαλιστικής αγοράς έτσι ώστε να εξακολουθούμε να αποτελούμε σημείο αναφοράς στο σύνολο της Κοινωνικής Οικονομίας. 19

20 Board of Directors Report to the 36th Regular General Assembly of the Shareholders Dear Shareholders, According to the Greek Law and the Company s Statutes, we submit you the Financial Statements for 214 (36th fiscal year 1/1/214-31/12/214) and provide you with the necessary elucidation and information for the result, as well as for the progress of the Company. Greek Economy - Greek Insurance Market The Greek Insurance Market contributes significantly to the growth of our National Economy as well as to social stability, through a variety of insurance covers offered. The annual premium production is approx. 4 b., while the claims paid annually add up to approx. 3 b. In 214, the preparation for Solvency II has been one of the main priorities of Greek Insurance Companies who, in collaboration with the Department of Private Insurance Supervision, took all necessary steps for a smooth transition to the new supervisory regime. Europe Within 214 European Economy has returned to a more stable growth rate. European G.D.P. grew by 1.3% in the E.U. and by.8% in the Eurozone. Economic activity is expected to improve within 216, given the implementation of new supportive and financing policies. Unemployment rates remain high: 1,3% in the E.U. and 11,6% in the Eurozone. The above mentioned rates are substantially different in the various member-states and range from 5,1% to 26,8%. The situation in Greece is not pleasant, however we hope that a default by Grexit is a remote possibility. 2

21 Greek Insurance Market 214 was the first year since the beginning of the financial crisis in which we had some positive results in the Private Insurance sector. The improvement is noted in Life Business, while in Non-Life there is a persistent decrease due to extreme competition. Available data show that total premiums production adds up to 3,8 b. out of which 1,97 b. are Non-Life and 1,83 b. Life insurance premiums. Despite the prolonged recession of the last five years, the Greek insurance market proved to be significantly persistent, supporting its clients and consequently the entire Greek society -, by paying 3b. in claims within

22 Evolution of Syneteristiki Insurance Co. Τhe evolution of the most important financial figures is the following: Non Life Premiums Life Premiums Total Premiums Paid Losses Technical Reserves Technical Reserves on Premiums Total Investments & Available Funds Investments on Reserves Result Before Taxes Motor Technical Reserves Motor Technical Reserves on Net Premiums in % Own Funds Regulatory Capital ,92% ,54% % ,91% ,7% % *in. Dear Shareholders, This is yet another year of new challenges that we must deal with effectively in an intensely competitive market. However, our administrative and organizational structure makes us feel confident and optimistic for a positive and successful business future. Private Insurance in Greece is going through a transitional period and we must adapt in time. We, at Syneteristiki Insurance, face the new reality with consistency and professionalism in order to remain a benchmark for Social Economy in Greece. 22

23 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Portfolio Composition

24 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου 213 Portfolio Composition 213 1,65 % 13,11 % 9,95 % 3,3 % 3,53 % 2,27 % 5,6 % Πυρός / Fire Μεταφορών / Cargo Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων / MTPL Iδίων Ζημιών Αυτοκινήτων / ΜΟD Προσωπικών Aτυχημάτων / Personal Accident Νομικής Προστασίας / Legal Protection Λοιποί Κλάδοι / Other Branches 6,86 % Ζωής / Life Σύνθεση Χαρτοφυλακίου 214 Portfolio Composition 214 1,28 % 13,92 % 11,9 % 3,34 % 3,53 % 2,2 % 5,52 % Πυρός / Fire Μεταφορών / Cargo Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων / MTPL Iδίων Ζημιών Αυτοκινήτων / ΜΟD Προσωπικών Aτυχημάτων / Personal Accident Νομικής Προστασίας / Legal Protection Λοιποί Κλάδοι / Other Branches 59,11 % Ζωής / Life 24

25 Σύνολο Εργασιών Γενικών Κλάδων Total Non Life Business Συνολικά Μεγέθη (πριν Συμμετοχή Αντασφ/τών) Gross Figures Before Reinsurance Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Ισχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 25

26 Σύνολο Εργασιών Zωής Total Life Business Συνολικά Μεγέθη (πριν Συμμετοχή Αντασφ/τών) Gross Figures Before Reinsurance Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Ισχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Eισόδημα Επενδύσεων Financial Earnings Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 26

27 Σύνολο Εργασιών Total Business Συνολικά Μεγέθη (πριν Συμμετοχή Αντασφ/τών) Gross Figures Before Reinsurance Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Ισχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Eισόδημα Επενδύσεων Financial Earnings Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Μεγέθη Αντασφαλιστών Reinsurance Figures Αντασφάλιστρα Ceded Premiums Tεχνικό Αποτέλεσμα Αντασφαλιστών Reinsurance Technical Result Tεχνικό Αποτέλεσμα (Μετά Αντασφαλιστές) Technical Result (Αfter Reinsurance) Γενικά Έξοδα General Expenses (on Prorata Premiums) Eισόδημα Επενδύσεων Investment Income (on Prorata Premiums) Αποτέλεσμα Result Eπιπλέον Έξοδα Extra Expenses Eπιπλέον Έσοδα Extra Income Τελικό Αποτέλεσμα Final Result PSI Τελικό Αποτέλεσμα Mετά PSI Final Result After PSI

28 Σύνολο Εργασιών Total Business Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 28

29 Κλάδοι Ασφάλισης Πυρός Μεταφορών Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων Ιδίων Ζημιών Αυτοκινήτων Προσωπικών Ατυχημάτων Νομικής Προστασίας Λοιποί Κλάδοι Insurance Branches Fire Cargo Motor Third Party Liability Motor Own Damage Personal Accident Legal Protection Other Branches

30 Κλάδος Πυρός Fire Branch Συνολικά Μεγέθη Gross Figures Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Iσχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 3

31 Κλάδος Μεταφορών Cargo Branch Συνολικά Μεγέθη Gross Figures Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Iσχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 31

32 Κλάδος Aστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων Motor Third Party Liability Branch Συνολικά Μεγέθη Gross Figures Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Iσχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 32

33 Κλάδος Iδίων Ζημιών Αυτοκινήτων Motor Own Damage Branch Συνολικά Μεγέθη Gross Figures Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Iσχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 33

34 Κλάδος Προσωπικών Ατυχημάτων Personal Accident Branch Συνολικά Μεγέθη Gross Figures Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Iσχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 34

35 Κλάδος Νομικής Προστασίας Legal Protection Branch Συνολικά Μεγέθη Gross Figures Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Iσχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 35

36 Λοιποί Κλάδοι Other Branches Συνολικά Μεγέθη Gross Figures Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Iσχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 36

37 Ισολογισμός της Balance Sheet as at

38 Iσολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 214 Ενεργητικό Β. Έξοδα Εγκαταστάσεως και Άϋλα Στοιχεία 2. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως Μείον: Αποσβέσεις Γ. Επενδύσεις Ι. Ακίνητα 1. Γήπεδα & Οικόπεδα 2. Κτίρια Μείον: Αποσβέσεις II. Συμμετοχές και Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες και Συμμετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις 3. Συμμετοχές ΙΙΙ. Λοιπές Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις 1. Μετοχές και 'Αλλοι Τίτλοι Μεταβλητής Απόδοσης και Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 2. Ομολογίες & Λοιποί Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος 4. Ενυπόθηκα και Λοιπά Δάνεια 6. Καταθέσεις Προθεσμίας και Δεσμευμένες σε Πιστωτικά Ιδρύματα Μείον: Προβλέψεις Υποτιμήσεως Χρεογράφων Σύνολο Επενδύσεων (ΓΙ+ΓII+ΓΙΙΙ) Ε. Απαιτήσεις Ι. Απαιτήσεις από Πρωτασφαλιστικές Δραστηριότητες 1. Χρεώστες Ασφαλίστρων 1α. Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπρόθεσμοι Μείον: Προβλέψεις 2. Πράκτορες & Συνεργάτες Πωλήσεων-Λογαριασμοί Τρεχούμενοι 3. Αντασφαλιστές 6. Γραμμάτια Εισπρακτέα 7α. Επιταγές Εισπρακτέες - Μεταχρονολογημένες 8. Επισφαλείς - Επίδικοι Χρεώστες Ασφαλίστρων Μείον: Προβλέψεις ΙΙ. Απαιτήσεις από Αντασφαλιστικές Δραστηριότητες 1. Αντασφαλιζόμενοι ΙΙΙ. Λοιπές Απαιτήσεις 1. Χρεώστες Διάφοροι Σύνολο Απαιτήσεων (ΕΙ+ΕΙΙ+ΕΙΙΙ) ΣΤ. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού Ι. Εξοπλισμός 1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Μείον: Αποσβέσεις 2. Μεταφορικά Μέσα Μείον: Αποσβέσεις ΙΙ. Χρηματικά Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις Όψεως Σύνολο Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού (ΣΤΙ+ΣΤΙΙ) Ζ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 2. Προμήθειες Παραγωγής Επομένων Χρήσεων 3. Λοιπά Έξοδα Επομένων Χρήσεων 4. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Ε+ΣΤ+Ζ) Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί 5. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως Ποσά κλειοµένης χρήσεως 214 σε 8.398, , , , ,6 695., , , , , , 4.232, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91, ,3 9, , , , , , , , , , , , , , , ,58 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 213 σε , , , , , , , , , ,31,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4, , , , , ,42, , , , , , , , , , , ,6 Σημειώσεις: 1. Η τελευταία αναπροσaρμογή της αξίας των ακίνητων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 27 του Ν.265/1992, έγινε στη χρήση Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 27 έως και 21, ως εκ τούτου δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές. 3. Η εταιρεία εκπληρεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο υποχρεώσεις της για Ασφαλιστική Τοποθέτηση. 4. Τα ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43γ παρ. 6α του Κ.Ν. 219/192. Η τρέχουσα τιμή των ομολόγων αυτών το Δεκέμβριο του 214 ήταν μειωμένη, σε σύγκριση με την αξία κτήσεως τους, κατά 2,82 εκ. 5. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία καλύπτονται με ασφαλιστήριο συμβόλαιο DAF, το συσσωρευμένο απόθεμα του οποίου στις ανέρχεται σε ,16 και εμφανίζεται στις Μαθηματικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής. 38

39 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 214) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡΜΑΕ 1289/5/Β/86/7) Παθητικό Α. Ίδια Κεφάλαια Ι. Κεφάλαιο (Μετοχικό) ( μετοχές των,3) 1. Καταβεβλημένο ΙΙ. Διαφορά από Έκδοση Μετόχων και Ομολογιών υπέρ το Άρτιο 1. Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής 1. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Συμμετοχών και Χρεογράφων 2. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό Αποθεματικό 4. Έκτακτα Αποθεματικά 5β. Αποθεματικά από 'Εσοδα Φορολογηθέντα κατ' Ειδικό Τρόπο 5γ. Αποθεματικό από μερίσματα 5δ. Αποθεματικό άρθρ. 72 Ν. 4172/213 ελεύθερα φόρου V. Αποτελέσματα Εις Νέο Υπόλοιπο Ζημιών - Κερδών Χρήσεως εις Νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(AI+AII+AIII+AIV+AV) Ποσά κλειοµένης χρήσεως 214 σε , , , , , , , , , , , , ,51 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 213 σε , , , , , , , , , , , , ,17 Γ. Ασφαλιστικές (Τεχνικές) Προβλέψεις Ι. Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 1. Μαθηματικές Προβλέψεις 2. Προβλέψεις για Εκκρεμείς Αποζημιώσεις ΙΙ. Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών 1. Προβλέψεις για μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 3. Προβλέψεις για Εκκρεμείς Αποζημιώσεις Σύνολο Ασφαλιστικών Προβλέψεων (ΓΙ + ΓΙΙ) Εταιρείας , , , , , , ,56 Αντασφαλιστών , , , , , , ,39 Σύνολο , , , , , , ,95 Εταιρείας , , , , , , ,18 Αντασφαλιστών , , , , , , ,7 Σύνολο , , , , , , ,88 Ζ. Υποχρεώσεις Ι. Υποχρεώσεις από Πρωτασφαλιστικές Δραστηριότητες 1. Αντασφαλιστές 2. Δικαιούχοι Προμηθειών Παραγωγής 3. Πράκτορες κσι Συνεργάτες Πωλήσεων - Λογαριασμοί Τρεχούμενοι ΙΙ. Υποχρεώσεις από Αντασφαλιστικές Δραστηριότητες 1. Αντασφαλιζόμενοι ΙΙΙ. Ομολογιακά Δάνεια 2. Μη Μετατρέψιμα σε Μετοχές V. Λοιπές Υποχρεώσεις 1. Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη 2. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 4. Πιστωτές Διάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων (ΖΙ+ΖΙΙ+ΖΙΙΙ+ΖV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Η. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα (πληρωτέα) Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Γ+Ζ+Η) Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί 5. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως , , , , , ,6 39

40 Balance Sheet as at Assets 214 in 213 in Β. Formation Expenses and Intagible Assets 2. Other Formation Expenses Less: Amortization C. Investments Ι. Land and Buildings 1. Land 2. Buldings Less: Depreciation II. Investments and Participations in Related Companies 3. Participations ΙΙΙ. Other Financial Investments 1. Shares and Other Variable Yield Securities and Parts of Mutual Funds 2. Debentures and Other Non-Variable Yield Securities 4. Mortgages and Other Loans 6. Time Deposits and Blocked Deposits at Credit Institutions Less: Provisions for Value Decline of Securities Total Investments (CΙ+CII+CΙΙΙ) Ε. Receivables Ι. Receivables from Direct Premiums Business 1. Debtors for Insurance Premiums 1α. Debtors for Insurance Premiums overdue Less: Provisions 2. Agents and Insurance Brokers-current Accounts 3. Reinsurers 6. Notes Receivable 7a. Cheques Receivable (Postdated) 8. Bad and Disputed Debtors for Insurance Premiums Less: Provisions ΙΙ. Receivables from Reinsurance Business 1. Reinsured ΙΙΙ. Other Receivables 1. Sundry Debtors Total Receivables (ΕΙ+ΕΙΙ+ΕΙΙΙ) F. Other Assets Ι. Equipment 1. Furniture and Fixtures Less: Depreciation 2. Company s Vehicles Less: Depreciation ΙΙ. Cash and Cash Equivalents 1. Cash and Hand 3. Current Deposits Total Other Assets (FΙ+FΙΙ) G. Prepayments and Accrued Income 2. Acquisition Commissions and Other Deferred Changes 3. Other Deferred Charges 4. Accrued Income Grand Total Assets (Β+C+Ε+F+G) Debit Memo Accounts 5. Other Memo Accounts 8.398, , , , ,6 695., , , , , , 4.232, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91, ,3 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4, , , , , ,42, , , , , , , , , , , ,6 Notes: 1. The last real estate revaluation was performed, according to the provisions of articles 2 to 27 of L. 265/1992 in the year The Company has not been audited by the Tax Authorities for the fiscal years 27 to 21 and therefore its tax liabilities for these years have not been made final. 3. The company meets its obligations provided by the law for insurance investment. 4. The Greek Government bonds were valued at their acquisition cost according to the provisions of article 43c par. 6a of c.l. 219/192. The current price of these bonds in December 214 was decreased, compared to their acquisition cost, by 2,82 million. 5. The provisions for staff retirement benefits are covered by insurance policy DAF, the accumulated reserve of which amounts at to ,16 and it is disclosed in the Mathematical Reserves. 4

Περιεχόμενα Contents. Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities

Περιεχόμενα Contents. Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities ANNUAL REPORT 2013 Περιεχόμενα Contents 2 Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities 12 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Board of Directors 14 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

social 9 r e p ο r t

social 9 r e p ο r t social 9 r e p ο r t 003 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ GREETING 4-7 Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ SYNETERISTIKI INSURANCE 8-11...ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ...FOR THE CUSTOMERS 12-19 περιεχόμενα contents...στο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...FOR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε νέα ρότα η ελληνική ασφαλιστική αγορά

Σε νέα ρότα η ελληνική ασφαλιστική αγορά www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 344 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Σε νέα ρότα η ελληνική ασφαλιστική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Change of environment!

Change of environment! www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 323 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Change of environment! Αλλαγή κλίματος!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 7ο τεύχος (επετειακό)

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ε ίναι ατυχής συγκυρία ότι τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Kώδικας Δεοντολογίας. Code of Ethics

Kώδικας Δεοντολογίας. Code of Ethics Kώδικας Δεοντολογίας Code of Ethics Kώδικας Δεοντολογίας Code of Ethics Όλοι οι εταίροι της Enel μπορούν να γνωστοποιήσουν στο Τμήμα Ορκωτού Ελέγχου της Enel SpA κάθε παραβίαση ή ενδεχόμενη παραβίαση

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου για το 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

0001/00005253/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/00005253/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00005253/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Επισυνάπτεται η ανακοίνωση και η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε!

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε! H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 300 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOCIETY FOR ARCADIA INTERNATIONAL INTERNATIONAL SOCIETY FOR ARCADIA ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOCIETY FOR ARCADIA INTERNATIONAL INTERNATIONAL SOCIETY FOR ARCADIA ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERNATIONAL SOCIETY FOR ARCADIA cłd www.isarcadia.org Αρχοντικό Καλτεζιώτη, Κάψια 22100 Μαντινεία T: +(30)2710-235823 - F: +(30)2710-234335 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Χατζηκωνσταντή 28-30

Διαβάστε περισσότερα

WE DELIVER WHAT MATTERS

WE DELIVER WHAT MATTERS WE DELIVER WHAT MATTERS www.usbbank.com.cy ΟΣΟ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ THE MORE TIMES CHANGE, THE MORE WE STAND FIRM IN OUR VALUES 1 ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

News. letter. 17 February 2004. 17 Φεβρουαρίου 2004. kpmg

News. letter. 17 February 2004. 17 Φεβρουαρίου 2004. kpmg News 17 February 2004 17 Φεβρουαρίου 2004 letter This Newsletter focuses on the major changes introduced by recently enacted legislation and specifically Law 3220/2004 Measures for Development and Social

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Τ ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο σημαντικές προκλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...2 EXECUTIVE SUMMARY...5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...8 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2007

Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2007 Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2007 Uni Systems Συστήµατα Πληροφορικής Α.Ε.Ε Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σχετικά µε τη Uni Systems Η Uni Systems AE,

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Αθήνα Ιούλιος 2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρηματικό Προφίλ της Δωδεκανήσου Μία Ανάλυση της Οικονομίας του Νομού Δωδεκανήσου

Το Επιχειρηματικό Προφίλ της Δωδεκανήσου Μία Ανάλυση της Οικονομίας του Νομού Δωδεκανήσου Το Επιχειρηματικό Προφίλ της Δωδεκανήσου Μία Ανάλυση της Οικονομίας του Νομού Δωδεκανήσου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Business Profile of the Dodecanese An Analysis of the Economy of the Prefecture of the

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος. V. Νέοι Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών. VI. Κοινοτικό Δίκαιο Πρόσφατες Εξελίξεις

Ι. Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος. V. Νέοι Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών. VI. Κοινοτικό Δίκαιο Πρόσφατες Εξελίξεις Περιεχόμενα Εισαγωγή Ι. Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος ΙΙ. Φορολογία ακινήτων ΙΙΙ. ΦΠΑ ΙV. Λοιπές διατάξεις V. Νέοι Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών VI. Κοινοτικό Δίκαιο Πρόσφατες Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη Αποτελέσματος/Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερ. 27 Φεβρουαρίου 2015.

'Ενδειξη Αποτελέσματος/Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερ. 27 Φεβρουαρίου 2015. 0003/00010719/el Ένδειξη Αποτελέσματος HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 'Ενδειξη Αποτελέσματος/Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερ. 27

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή SOC/371 "Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στην Ευρώπη" Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα

Διαβάστε περισσότερα