Περιεχόμενα Contents

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα Contents"

Transcript

1 ANNUAL REPORT 214

2 Περιεχόμενα Contents

3 4 Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities 14 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Βoard of Directors 16 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Board of Directors Report 23 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Portfolio Composition 29 Kλάδοι Ασφάλισης Insurance Branches 37 Iσολογισμός της Balance Sheet as at

4 Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities

5 Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική μετρά 36 χρόνια ιστορίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Στο μετοχικό μας κεφάλαιο περιλαμβάνονται συνεταιριστικές ενώσεις, από όλη τη χώρα που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, τις συνεταιριστικές τράπεζες, αλλά και κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις. Οι επιχειρηματικές μας αποφάσεις καθοδηγούνται από τις συνεταιριστικές αρχές μας, έτσι ώστε να συμπλέουν οι ανάγκες των μετόχων μας, με τις ανάγκες της κερδοφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης της Εταιρίας μας. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική θέτει τον άνθρωπο στον κεντρικό άξονα των δραστηριοτήτων της και η στρατηγική της οδηγείται από το συνεταιριστικό ιδεώδες, γεγονός που την διαφοροποιεί από τις περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Έχετε τρεις επιπλέον λόγους να επιλέξετε τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική Σε τι διαφέρει η Συνεταιριστική Ασφαλιστική από τις άλλες ασφαλιστικές εταιρίες Οι συνεταιρισμοί είναι βασισμένοι σε μία κοινότητα, που εκτός από τις βασικές τους ανάγκες βιωσιμότητας, δημιουργούν συνθήκες βελτίωσης της ποιότητας ζωής και των μελών τους. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική και οι μέτοχοί της ανταγωνίζονται με επιτυχία στην αγορά χωρίς να έχουν εγκαταλείψει τις αρχές και τις αξίες που τη διέπουν. Με απλά λόγια, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική διαφέρει στον σκοπό που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, στη δομή του ελέγχου που πραγματοποιείται και στην κατανομή των κερδών της. Σκοπός Έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες μας, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, ώστε οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις λειτουργίες μας και στα συμβόλαιά μας, όσον αφορά στις καλύψεις των συμβολαίων μας, να πραγματοποιούνται μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό, ώστε να λαμβάνονται επωφελείς αποφάσεις. Έλεγχος Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι μία πολυμετοχική εταιρία της οποίας τo κεφάλαιο αποτελείται κατά 5,55% από ελληνικές συνεταιριστικές οργανώσεις και κατά 49,45% από συνεταιριστικές οργανώσεις της υπόλοιπης Ευρώπης (UnipolSai, Macif, P&V, Euresa). Οι αποφάσεις και οι ενέργειες της Εταιρίας ελέγχονται από τα μέλη της και κάθε μέλος έχει ισότιμη φωνή. Κατανομή κέρδους Τα κέρδη της Εταιρίας μας κατανέμονται στους μετόχους μας και επανεπενδύονται, προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής διατίθεται ένα σημαντικό ποσό, που θα επιστραφεί στην κοινωνία με τη μορφή δωρεών, ενισχύσεων και υποστήριξης των συνανθρώπων μας. 5

6 7 Συνεταιριστικές αρχές Όλοι οι συνεταιρισμοί παγκοσμίως ακολουθούν τις ίδιες συνεταιριστικές αρχές, όπως ορίζονται από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία. Οι αρχές αυτές, που ακολουθούν παρακάτω, τηρούνται με τους εξής τρόπους: 1 Εθελοντική και Ανοικτή Συμμετοχή Σχετικά με τη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προσπαθούμε να έχει μεγάλη διασπορά, δημογραφικά και γεωγραφικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφορετική οπτική των θεμάτων που καλούνται να μελετήσουν και να τοποθετηθούν, όσον αφορά στη διακυβέρνηση της Εταιρίας. 2 Δημοκρατικός Έλεγχος Τα μέλη μας συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ανεξάρτητες επιτροπές που απαρτίζονται από εκτελεστά και μη εκτελεστά μέλη, οι οποίες συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να μελετήσουν την πορεία των εργασιών και να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική λειτουργεί: Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου και Επιτροπή Ενεργητικού Παθητικού. 3 Οικονομική Συμμετοχή των Μετόχων Οι μέτοχοι της Εταιρίας ενισχύουν και στηρίζουν τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική, στην περίπτωση που χρειάζεται ενίσχυση ή ενδεχόμενη αύξηση κεφαλαίου. Με αυτό τον τρόπο η Εταιρία παραμένει ανταγωνίσιμη και επιβιώνει ισότιμα στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 4 Αυτονομία και Ανεξαρτησία Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι η μοναδική αμιγώς συνεταιριστική ασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα και το 1% των μετόχων της προέρχεται από συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Όλες οι στρατηγικές της αποφάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι ξεχωριστό από τη Διοίκηση της Εταιρίας. 5 Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Πληροφόρηση Παρέχουμε σημαντική πληροφόρηση στους Μετόχους και στους εκπροσώπους τους, στη Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στους υπαλλήλους, στους συνεργάτες και στους πελάτες μας κι ενθαρρύνουμε τη δικτύωση για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας στον πελάτη όσον αφορά στην ασφάλιση, στα προγράμματα και στους όρους και φροντίζουμε να ενισχύουμε το προσωπικό μας με γνώσεις και εκπαίδευση, η οποία είναι πολύτιμη για το μέλλον. 6 Συνεργασία μεταξύ των Συνεταιρισμών Η Εταιρία μας υποστηρίζει τους συνεταιρισμούς που υπάγονται στο τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκτυο και αναπτύσσει συνέργιες που δεσμεύουν αυτή τη συνεργασία. Συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί μία ανθρώπινη αλυσίδα με τις συνεταιριστικές οργανώσεις, όλες τις συνεταιριστικές τράπεζες και τους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η διάθεση προϊόντων ανώτερης αξίας και υψηλής ποιότητας προς το κοινό. 7Κοινωνία και Κοινότητα Έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς που επιστρέφουν στην κοινωνία μέρος των κερδών μας κι έχουμε δείξει μεγάλη αφοσίωση σε ιδρύματα και οργανισμούς που το έχουν ανάγκη. Ενθαρρύνουμε το προσωπικό μας σε πρωτοβουλίες εθελοντισμού και επιδιώκουμε την ενίσχυση της φιλανθρωπίας. 6

7 Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική με μια ματιά Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι μια κορυφαία συνεταιριστική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που παρέχει ασφαλιστικές καλύψεις, με περισσότερα από 8 εκατομμύρια Ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία. Μέσα σε δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας, ασφαλίσεις ζωής και γενικών κλάδων, απασχολούμε 9 εργαζομένους. Το εμπορικό μας δίκτυο υποστηρίζεται από 85 εξουσιοδοτημένους ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικούς πράκτορες και διαμεσολαβητές με πιο έντονη δραστηριότητα εκείνη των Συνεταιριστικών Ενώσεων και των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Παρέχουμε ασφαλιστικές καλύψεις σε 2. οχήματα, σε 16.5 κατοικίες και 15. επιχειρήσεις, μέχρι σήμερα. Καλύπτουμε την υγεία και τη σύνταξη 33. συνανθρώπων μας. 2. οχήματα 16.5 κατοικίες 15. επιχειρήσεις 33. υγείας & συντάξεως Τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μας εδρεύουν στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 367 Παλαιό Φάληρο), όπου απασχολείται το μεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού μας. Παρόλα αυτά, έχουμε δημιουργήσει καταστήματα εξυπηρέτησης και στην περιφέρεια, προκειμένου να ενισχύεται η οικονομία σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να επιτυγχάνεται ταχύτητα, ποιότητα και ευελιξία στην παροχή των υπηρεσιών μας προς το καταναλωτικό κοινό. 7

8 Η Ιστορία μας Ελληνικό Συνεταιριστικό Πνεύμα Οι ιδρυτές μας είχαν το όραμα της οικοδόμησης μιας συνεταιριστικής ασφαλιστικής εταιρίας που θα εξαπλωνόταν, από μέρος σε μέρος, σε όλη την Ελλάδα, αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο του συνεταιριστικού κινήματος. Στην αρχή αντιμετώπισαν προβλήματα τα οποία αφορούσαν κυρίως στην απειρία με την ασφαλιστική δραστηριότητα, τα λίγα περιουσιακά στοιχεία, τον σκληρό ανταγωνισμό και την ανεύρεση του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελέχωνε αυτή την προσπάθεια. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1979 από τους αγρότες, όταν οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρίες δεν μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους. Ο στόχος της ίδρυσης μιας συνεταιριστικής ασφαλιστικής εταιρίας ήταν η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα κάλυπτε ατομικά τις ανάγκες των αγροτών. Ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, ο ιδρυτής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, οραματίστηκε αυτή την ιδιότυπη για τα ελληνικά δεδομένα επιχείρηση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «Διαμάντι του συνεταιριστικού κινήματος». Αργότερα, το 1994, που είναι ημερομηνία σταθμός στην ιστορία της Εταιρίας μας, στο μετοχικό κεφάλαιο προστέθηκαν κορυφαίες συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη συνεταιριστική οικογένεια. Εταιρίες όπως η Unipol (Ιταλία), Macif (Γαλλία), P&V (Βέλγιο) και Euresa-Holding προσέφεραν την τεχνογνωσία τους και την υποστήριξή τους και σήμερα τους αποκαλούμε δικαίως «φίλους από την υπόλοιπη Ευρώπη». Το 1999 έχουμε τη συνένωση της «Συνεταιριστική Ζωής» και της «Συνεταιριστική ΑΕΓΑ», ενώ παράλληλα η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είχε καταφέρει να χαίρει της εκτίμησης και του σεβασμού όλων των συνεταιριστικών ενώσεων, αλλά και άλλων φορέων, κρατικών και ιδιωτικών. Οι ολοένα και περισσότερες ανάγκες και ο όγκος εργασιών που προοδευτικά μεγάλωνε απαιτούσε τη μετακίνηση των γραφείων και μεταστέγαση στα νέα γραφεία, όπου εδρεύει σήμερα η Εταιρία μας. Από τότε, στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική, επιχειρούμε μαζί σας, ακριβώς όπως κάναμε μέχρι σήμερα, σε όλη τη συνεταιριστική μας πορεία! Αειφόρος Ανάπτυξη Σταθερότητα Ως ασφαλιστική εταιρία, ως εργοδότης, ως επενδυτής, ως συνεργάτης και ως συνεταιριστική οργάνωση έχουμε υποχρέωση να εξασφαλίζουμε ένα βιώσιμο μέλλον. Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, βιωσιμότητα σημαίνει η εξισορρόπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών προτεραιοτήτων μας. Δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη της επιχείρησής μας, με εχέγγυα που βασίζονται στην οικονομική μας δύναμη, ελαχιστοποιώντας οποιεσδήποτε επιπτώσεις και προάγοντας τη σταθερότητα, την καινοτομία στις επιχειρηματικές πρακτικές και την ανάπτυξη των προϊόντων μας. 8

9 Εταιρική Διακυβέρνηση Οι άνθρωποί μας Τα στελέχη και όλο το προσωπικό της εταιρίας επιλέγεται βάσει των δεξιοτήτων τους, της εμπειρίας τους, της εκπαίδευσής τους και της κουλτούρας τους. Γι αυτό το περιβάλλον αποτελείται από ανθρώπους με κοινούς στόχους, κοινές πεποιθήσεις, κοινό κώδικα επικοινωνίας, δημιουργώντας μία μεγάλη οικογένεια που είναι πάντα έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση! Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι το περιβάλλον της Εταιρίας μας, συχνά χαρακτηρίζεται από όλους εμάς, ως εργασιακός παράδεισος. Οι πελάτες μας Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να νιώθουν οικειότητα μαζί μας! Άλλωστε ένα ασφαλιστικό προϊόν είναι προσωπική υπόθεση κι εμείς δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό. Πιστεύουμε στη διαφορετικότητα των πελατών μας κι έχουμε επενδύσει σε αυτή. Για εμάς, η υπηρεσία της ασφάλισης είναι μία παροχή που απαιτεί αφοσίωση στον πελάτη, από την προσυμβατική ενημέρωση μέχρι και την καταβολή της αποζημίωσης. Οι Διεθνείς μας Σχέσεις Ανήκουμε στις μεγάλες οικογένειες του συνεταιριστικού χώρου, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο (AMICE, ICMIF). Επηρεαζόμαστε από τις πρακτικές και την τεχνογνωσία κολοσσιαίων συνεταιριστικών επιχειρήσεων παγκοσμίως και δημιουργούμε θεμέλια μιας οργανωμένης επιχείρησης, σπουδαίων προτύπων, που ξεπερνούν τα σύνορα. Συμμετέχουμε σε επιτροπές και διοργανώσεις και γινόμαστε κοινωνοί των εξελίξεων που θα απασχολήσουν τη χώρα μας και την ασφαλιστική μας αγορά. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο Όλα τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου επιβλέπουν την υγιή ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία των στρατηγικών μας και μέσω των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου εξυπηρετείται κατά το καλύτερο δυνατό αυτός ο σκοπός. Επισημαίνεται ότι υποβάλλονται τακτικά εκθέσεις και πάσης φύσεως ενημερώσεις που αφορούν στην υλοποίηση και στην εκτέλεση αυτής της στρατηγικής, προς το Διοικητικό μας Συμβούλιο, αλλά και προς την Εποπτική μας Αρχή. Τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και οι Επιτροπές του, συνεδριάζουν βάσει της συχνότητας που απαιτείται από το Καταστατικό της Εταιρίας, ενώ όταν δημιουργείται οποιαδήποτε ανάγκη συνεδριάζουν εκτάκτως. Οικονομική Ενημέρωση Δραστηριοποιούμαστε υπεύθυνα, συνετά και με διαφάνεια! Είμαστε υπερήφανοι για τον τρόπο διαχείρισής μας, τις υπεύθυνες επενδύσεις μας και την αξιοποίηση των περιουσιακών μας στοιχείων. Προωθούμε ένα υγιές μοντέλο επιχειρηματικής δράσης, μέσα από τους Μετόχους μας, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, τους Συνεργάτες μας και τους Ανθρώπους μας. 9

10 Syneteristiki Insurance counts 36 years of history within the Greek insurance market. Our share capital is covered by the Greek co-operative unions that represent various sectors, such as agricultural, banking, social and Top-ranked European co-operative and mutual organizations. The company s decisions are driven by our co-operative principles in order to fulfill the needs of our shareholders to sail along with the company s profitability and sustainable development. Syneteristiki Insurance sets the individual in the centre of its actions and activities, while its strategy is guided by the co-operative aspirations. The co-operative ideals differentiate Syneteristiki Insurance from the majority of the rest insurance companies. You have three additional reasons to choose Syneteristiki Insurance What differentiates Syneteristiki Insurance from the other insurance companies By principle, the co-operatives constitute a community that, apart from covering its basic sustainable needs, creates conditions of improving and upgrading the way of living for itself, its members and the society in general. Syneteristiki Insurance and its shareholders are successfully competing within the market without having abandoned their values and principles. In other words Syneteristiki Insurance differentiates in its operations method, its controlling structure and its profit distribution. Scope We are committed to our clients all over Greece that any incurred changes in our functions and our policies insured covers are accomplished through mutual respect in order to obtain advantageous agreements. Control Syneteristiki Insurance is a multi-share owned company. Its share capital is owned by 5,55% from the Greek co-operative and mutual organizations and by 49,45% from the European co-operative and mutual organizations (UnipolSai, Macif, P&V, Euresa). The company s decisions and actions are controlled by its members and each and every member has an equal voice. Profit Distribution The company s profit is distributed to the shareholders and reinvested in order to improve our services towards our clients. Additionally, within the scope of Syneteristiki s Corporate Social Responsibility (CSR), a considerable amount will return to the society in the form of donating, supporting and assisting actions. 1

11 7 Co-Operative Principles The Cooperatives all over the world generally operate with the same principles and values as described by the International Co-operative Alliance (ICA). These principles are the following: 1 Voluntary and Open Membership The composition of the Board of Directors is characterized by its demographical and geographical spread in order to benefit from a variety of views on Corporate Governance issues in the process of decision making. 2 Democratic Member Control Our shareholders are involved in all governance levels via the Board members. Independent committees are set up by executive and non-executive members, who meet on regular basis in order to study the business course and evaluate the results. Syneteristiki Insurance has set up and operates the following committees: Internal Control, Risk Management and Asset-Liability (ALCO). 3 Members / Shareholders Economic Participation The shareholders of Syneteristiki Insurance stand by and support Syneteristiki in any case of help is needed or possible increase of capital is required. In this way the company remains competitive and continues to operate on equal basis within the market. 4 Autonomy and Independence Syneteristiki Insurance is the only co-operative insurance company in Greece. Its 1% of its shareholders come from co-operative unions. All strategic decisions are approved by the Board members, who operate independently from the company s management. 5 Education, Training and Information All important and necessary information is given to the shareholders and their representatives, to the General Assembly, to the Board Members, to the employees, to our partners and to our clients and at the same time we promote networking for exchanging best practices. We offer our know-how to our clients in respect of insurance, covers, terms and conditions, and at the same time we continuously provide our personnel with training and education. 6 Cooperation among Cooperatives Our company supports the co-operative movement that belongs to local, national, regional and international structures and develops synergies to engage these collaborations. More precisely a human chain has been created among these co-operative organizations, co-operative banks and other socio-economic organizations, so as high quality products are available to the consumers. 7Concern for Community Our company has developed various mechanisms for the sustainable development of our society. A part of our profits is offered to institutions and organizations in need. Moreover, our personnel is encouraged to support voluntary acts and charities. 11

12 Syneteristiki Insurance at a glance Syneteristiki Insurance is a top ranked co-operative organization, offering insurance products and own assets more than 8 million Euros. Through its main two activities, Life and Non-Life Insurance, Syneteristiki employs 9 people. Our commercial network is supported by 85 authorized agents and intermediaries with most intensively active the Co-operative Unions and the Co-operative Banks. We have offered insurance cover to 2. vehicles, 16.5 properties and 15. commercial businesses up today. We cover the health and pension of 33. fellow beings. 2. vehicles 16.5 homes 15. businesses 33. health & pensions Our headquarters are situated in Athens. We have also set up local and regional service supporting offices, so as to achieve efficiency, effectiveness, flexibility and quality of services towards our clients. Our History Greek Co-operative Spirit Our founders had the vision of creating a co-operative insurance company, which would spread all over Greece and would be considered as the most valuable asset for the co-operative movement. Difficulties existed in the beginning mainly due to lack of experience in insurance matters, limited assets and tough competition, while efforts were made to properly staff the company. Syneteristiki Insurance was founded in 1979 by farmers as the traditional insurance companies at that time, were unable to fully cover their needs. The trigger for creating a co-operative insurance company was the creation of tailor made products for the farmers. Alexandros Baltatzis was the founder of Syneteristiki Insurance and the company has been considered as The Diamond of the Co-operative Movement. The year 1994 was an important milestone for Syneteristiki Insurance. Top European co-operative organizations entered the share capital of Syneteristiki Insurance, strengthening even more the co-operative ideal. Unipol (Italy), Macif (France), P&V (Belgium) and Euresa-Holding offered their know-how and support and today they are fairly called as The Friends from the rest of Europe. Later, in 1999, Syneteristiki Non Life merged with Syneteristiki Life and at the same time the company has managed to gain the respect and trust of all the co-operative / mutual unions, as well as of other public and private organizations. The continuously growing business and needs required the relocation of the company to new offices, in which Syneteristiki Insurance is situated until today. Since then, we at Syneteristiki, do business with you, just like we have always done during our cooperative route. 12

13 Sustainable Development - Stability As an insurance company employer investor partner and as a co-operative organization, it is our duty to secure a sustainable future. As a responsible corporate citizen, we perceive sustainability, as the balance among our financial, social and environmental priorities. We are committed to the growth of the company, using our financial power, minimizing any incidences and promoting stability and innovation of our insurance products and entrepreneur actions. Corporate Governance Our People The management and all the company s personnel is chosen for its expertness, experience, training and culture. The company s environment is composed by people who have common targets, common beliefs and a common communication code, creating a big family that is ready to confront any challenge. It is not a coincidence that we consider our environment as a working paradise. Our Clients Our clients are encouraged to feel intimate with us. Besides, an insurance product is a personal matter and we must show the appropriate respect towards it. We believe in the differentiation of our clients and have invested in it. For us, the service of insurance requires devotion to our client from the pre-contractual insurance agreement until the compensation. Our International Relations We are members of important International and European co-operative and mutual families (AMICE, ICMIF). We are influenced by practices and know-how of the best global co-operative and mutual organizations and we have been creating the foundations for an excellent company. Additionally, we participate in various committees and events and we follow the developments that will affect our country and the insurance market. Our Board of Directors All our Board members supervise the healthy growth and the successful course of the set strategies. The Board Committees have been formed in order to serve this supervision in the best possible way. Reports and all necessary information, regarding the strategy, its follow-up and the results are submitted to the Board of Directors and to the Regulatory Authority. Both the Board of Directors and the committees meet as frequently as described in the company s Statutes, unless unexpected or urgent issues occur and consequently extra meetings take place. Financial Information We exercise our business with responsibility, cautiousness and transparency. We are proud of the way we manage our investments and assets. We promote a healthy management model through our Shareholders - Co-operative and Mutual Organizations - our Partners and our People. 13

14 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Board of Directors

15 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ PRESIDENT IOANNIDIS THOMAS ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ SAN PIETRO ENRICO RICARD PHILIPPE VICE PRESIDENTS SAN PIETRO ENRICO RICARD PHILIPPE ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΥΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MANAGING DIRECTOR MYRTAKIS NIKOLAOS ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ DEPUTY MANAGING DIRECTOR ZORMPAS DIMITRIOS ΜΕΛΗ AVESANI RENZO GΙΟVANNI ΓΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ JEANTET THIERRY ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MAGNEE MARTINE YVONNE ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ WILLEMS MARTIN RENE ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ MONTARANT ALAIN ΜΠΑΡΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MEMBERS AVESANI RENZO GΙΟVANNI GKOUTSIS IOANNIS JEANTET THIERRY KOUNTOURIADIS DIMITRIOS MAGNEE MARTINE YVONNE XENITIDIS KONSTANTINOS WILLEMS MARTIN RENE KARAYANNI SOFIA MONTARANT ALAIN BARLIAS HRISTOS PRINTZOS NIKITAS SOTIROPOULOS ATHANASIOS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ MANAGEMENT GENERAL MANAGER ZORMPAS DIMITRIOS FINANCIAL MANAGER MAROUTSIS STYLIANOS LEGAL ADVISOR GIANNAKAKI ANNA 15

16 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Board of Directors Report

17 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 36η Τακτική Γενική Συνέλευση Φίλοι Συνεταιριστές, Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σας παρουσιάζουμε τον απολογισμό του έτους 214 (36η χρήση, 1/1/214-31/12/214) και σας παρέχουμε τις απαραίτητες επεξηγήσεις και πληροφορίες για τα αποτελέσματα της χρήσης και για τη γενικότερη πορεία της Εταιρίας. Χαρακτηριστικά της Ελληνικής Οικονομίας - Ασφαλιστικής Αγοράς Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά συμβάλλει πολλαπλά στην προαγωγή της Εθνικής Οικονομίας αλλά και στην κοινωνική σταθερότητα μέσω της παροχής των ασφαλιστικών καλύψεων. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σημειώνουν ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων περίπου 4 δις και παρέχουν περίπου 3 δις σε αποζημιώσεις ετησίως. Το 214, η προσαρμογή στο Solvency II, αποτέλεσε μία από τις κύριες προτεραιότητες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Μέσω της συνεργασίας με την τράπεζα της Ελλάδος, την εποπτική αρχή του κλάδου, ο ασφαλιστικός κλάδος προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς εποπτείας. Βασικά στοιχεία της Ευρώπης Η Ευρωπαϊκή οικονομία εντός του 214 έδειξε ότι επέστρεψε σε πιο σταθερούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ έκλεισαν στο 1,3% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο,8% ειδικότερα για τις χώρες της Ευρωζώνης. Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ενδυναμωθεί το 216, με δεδομένη την εφαρμογή των υποστηρικτικών πολιτικών καθώς και των πολιτικών χρηματοδότησης που έχουν αποφασιστεί. Η ανεργία στο σύνολο της Ε.Ε. παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε ποσοστό 1,3% ενώ αντίστοιχα φτάνει το 11,6% στις χώρες της Ευρωζώνης. Τα ποσοστά διαφοροποιούνται σημαντικά από χώρα σε χώρα μεταξύ 5,1%-26,8%. Στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα, ωστόσο ελπίζουμε τα ενδεχόμενα χρεωκοπίας και εξόδου από τη ζώνη του ευρώ να είναι απομακρυσμένα. 17

18 Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά Το 214 είναι η πρώτη χρονιά όπου διαφαίνονται θετικά σημάδια για τον Κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης από τότε που ξεκίνησε η κρίση και κυρίως στη ζωή, ενώ στις γενικές ασφαλίσεις, λόγω του έντονου ανταγωνισμού έχουμε διαρκή μείωση. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανέρχεται σε 3,8 δις, εκ των οποίων τα 1,97 δις αφορούν στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και το 1,83 δις στις ασφαλίσεις ζωής. Παρά την παρατεταμένη ύφεση της τελευταίας πενταετίας, ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και στήριξε με απόλυτη συνέπεια τους ασφαλισμένους και κατ επέκταση την ελληνική κοινωνία, καταβάλλοντας για το έτος 214 αποζημιώσεις που ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 3 δις. 18

19 Η εξέλιξη της Συνεταιριστικής Α.Ε.Ε.Γ.Α. H εξέλιξη των κυριότερων μεγεθών έχει ως εξής: Ασφάλιστρα Γενικών Ασφαλίσεων Ασφάλιστρα Ζωής Σύνολο Ασφαλίστρων Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Τεχνικά Αποθέματα Τεχνικά Αποθέματα επί Ασφαλίστρων Σύνολο Επενδύσεων & Χρηματικών Διαθέσιμων Επενδύσεις επί Τεχνικών Αποθεμάτων Αποτέλεσμα Χρήσεως προ Φόρων Τεχνικά Αποθέματα Κλάδου Αστ. Ευθ. Αυτοκ/των Τεχνικά Αποθέματα Αυτοκινήτων/ Ασφάλιστρα σε % Επί Καθαρών Ασφαλίστρων Ίδια Κεφάλαια Κεφάλαια για Κάλυψη Φερεγγυότητας ,92% ,54% % ,91% ,7% % ποσά σε. Κύριοι Μέτοχοι, Φίλοι Συνεταιριστές, Για άλλη μία χρονιά έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμπόδια στο δρόμο της υλοποίησης των στόχων μας, δεδομένου ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον γεννά με γοργούς ρυθμούς νέες προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, μέσα σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ωστόσο, έχουμε δημιουργήσει τέτοιες δομές διοικητικά και οργανωτικά, οι οποίες μας επιτρέπουν να μιλήσουμε για επιτυχία στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα και να οραματιστούμε με αισιοδοξία. Το περιβάλλον της Ιδιωτικής Ασφάλισης αλλάζει κι εμείς καλούμαστε να προσαρμοστούμε εγκαίρως. Εμείς, στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική, αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό τα νέα αυτά δεδομένα της ασφαλιστικής αγοράς έτσι ώστε να εξακολουθούμε να αποτελούμε σημείο αναφοράς στο σύνολο της Κοινωνικής Οικονομίας. 19

20 Board of Directors Report to the 36th Regular General Assembly of the Shareholders Dear Shareholders, According to the Greek Law and the Company s Statutes, we submit you the Financial Statements for 214 (36th fiscal year 1/1/214-31/12/214) and provide you with the necessary elucidation and information for the result, as well as for the progress of the Company. Greek Economy - Greek Insurance Market The Greek Insurance Market contributes significantly to the growth of our National Economy as well as to social stability, through a variety of insurance covers offered. The annual premium production is approx. 4 b., while the claims paid annually add up to approx. 3 b. In 214, the preparation for Solvency II has been one of the main priorities of Greek Insurance Companies who, in collaboration with the Department of Private Insurance Supervision, took all necessary steps for a smooth transition to the new supervisory regime. Europe Within 214 European Economy has returned to a more stable growth rate. European G.D.P. grew by 1.3% in the E.U. and by.8% in the Eurozone. Economic activity is expected to improve within 216, given the implementation of new supportive and financing policies. Unemployment rates remain high: 1,3% in the E.U. and 11,6% in the Eurozone. The above mentioned rates are substantially different in the various member-states and range from 5,1% to 26,8%. The situation in Greece is not pleasant, however we hope that a default by Grexit is a remote possibility. 2

21 Greek Insurance Market 214 was the first year since the beginning of the financial crisis in which we had some positive results in the Private Insurance sector. The improvement is noted in Life Business, while in Non-Life there is a persistent decrease due to extreme competition. Available data show that total premiums production adds up to 3,8 b. out of which 1,97 b. are Non-Life and 1,83 b. Life insurance premiums. Despite the prolonged recession of the last five years, the Greek insurance market proved to be significantly persistent, supporting its clients and consequently the entire Greek society -, by paying 3b. in claims within

22 Evolution of Syneteristiki Insurance Co. Τhe evolution of the most important financial figures is the following: Non Life Premiums Life Premiums Total Premiums Paid Losses Technical Reserves Technical Reserves on Premiums Total Investments & Available Funds Investments on Reserves Result Before Taxes Motor Technical Reserves Motor Technical Reserves on Net Premiums in % Own Funds Regulatory Capital ,92% ,54% % ,91% ,7% % *in. Dear Shareholders, This is yet another year of new challenges that we must deal with effectively in an intensely competitive market. However, our administrative and organizational structure makes us feel confident and optimistic for a positive and successful business future. Private Insurance in Greece is going through a transitional period and we must adapt in time. We, at Syneteristiki Insurance, face the new reality with consistency and professionalism in order to remain a benchmark for Social Economy in Greece. 22

23 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Portfolio Composition

24 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου 213 Portfolio Composition 213 1,65 % 13,11 % 9,95 % 3,3 % 3,53 % 2,27 % 5,6 % Πυρός / Fire Μεταφορών / Cargo Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων / MTPL Iδίων Ζημιών Αυτοκινήτων / ΜΟD Προσωπικών Aτυχημάτων / Personal Accident Νομικής Προστασίας / Legal Protection Λοιποί Κλάδοι / Other Branches 6,86 % Ζωής / Life Σύνθεση Χαρτοφυλακίου 214 Portfolio Composition 214 1,28 % 13,92 % 11,9 % 3,34 % 3,53 % 2,2 % 5,52 % Πυρός / Fire Μεταφορών / Cargo Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων / MTPL Iδίων Ζημιών Αυτοκινήτων / ΜΟD Προσωπικών Aτυχημάτων / Personal Accident Νομικής Προστασίας / Legal Protection Λοιποί Κλάδοι / Other Branches 59,11 % Ζωής / Life 24

25 Σύνολο Εργασιών Γενικών Κλάδων Total Non Life Business Συνολικά Μεγέθη (πριν Συμμετοχή Αντασφ/τών) Gross Figures Before Reinsurance Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Ισχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 25

26 Σύνολο Εργασιών Zωής Total Life Business Συνολικά Μεγέθη (πριν Συμμετοχή Αντασφ/τών) Gross Figures Before Reinsurance Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Ισχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Eισόδημα Επενδύσεων Financial Earnings Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 26

27 Σύνολο Εργασιών Total Business Συνολικά Μεγέθη (πριν Συμμετοχή Αντασφ/τών) Gross Figures Before Reinsurance Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Ισχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Eισόδημα Επενδύσεων Financial Earnings Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Μεγέθη Αντασφαλιστών Reinsurance Figures Αντασφάλιστρα Ceded Premiums Tεχνικό Αποτέλεσμα Αντασφαλιστών Reinsurance Technical Result Tεχνικό Αποτέλεσμα (Μετά Αντασφαλιστές) Technical Result (Αfter Reinsurance) Γενικά Έξοδα General Expenses (on Prorata Premiums) Eισόδημα Επενδύσεων Investment Income (on Prorata Premiums) Αποτέλεσμα Result Eπιπλέον Έξοδα Extra Expenses Eπιπλέον Έσοδα Extra Income Τελικό Αποτέλεσμα Final Result PSI Τελικό Αποτέλεσμα Mετά PSI Final Result After PSI

28 Σύνολο Εργασιών Total Business Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 28

29 Κλάδοι Ασφάλισης Πυρός Μεταφορών Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων Ιδίων Ζημιών Αυτοκινήτων Προσωπικών Ατυχημάτων Νομικής Προστασίας Λοιποί Κλάδοι Insurance Branches Fire Cargo Motor Third Party Liability Motor Own Damage Personal Accident Legal Protection Other Branches

30 Κλάδος Πυρός Fire Branch Συνολικά Μεγέθη Gross Figures Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Iσχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 3

31 Κλάδος Μεταφορών Cargo Branch Συνολικά Μεγέθη Gross Figures Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Iσχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 31

32 Κλάδος Aστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων Motor Third Party Liability Branch Συνολικά Μεγέθη Gross Figures Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Iσχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 32

33 Κλάδος Iδίων Ζημιών Αυτοκινήτων Motor Own Damage Branch Συνολικά Μεγέθη Gross Figures Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Iσχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 33

34 Κλάδος Προσωπικών Ατυχημάτων Personal Accident Branch Συνολικά Μεγέθη Gross Figures Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Iσχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 34

35 Κλάδος Νομικής Προστασίας Legal Protection Branch Συνολικά Μεγέθη Gross Figures Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Iσχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 35

36 Λοιποί Κλάδοι Other Branches Συνολικά Μεγέθη Gross Figures Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαίωμα Συμβολαίου Premiums Booked Plus Policy Fees Διαφορά Αποθεμάτων Κινδύνων εν Iσχύει Difference Between Unexpired Risk Reserves Πραγματοποιηθείσες Ζημιές Incurred Losses Πληρωθείσες Προμήθειες Commissions Paid Προμήθειες Αποθεμάτων Reserves Commissions Προβλέψεις Συμμετοχών Extra Reserves Έξοδα Κλάδων Branch Expenses Tεχνικό Αποτέλεσμα Technical Result Τελικό Αποτέλεσμα Final Result Ασφάλιστρα Written Premiums Tελικό Αποτέλεσμα Final Result 36

37 Ισολογισμός της Balance Sheet as at

38 Iσολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 214 Ενεργητικό Β. Έξοδα Εγκαταστάσεως και Άϋλα Στοιχεία 2. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως Μείον: Αποσβέσεις Γ. Επενδύσεις Ι. Ακίνητα 1. Γήπεδα & Οικόπεδα 2. Κτίρια Μείον: Αποσβέσεις II. Συμμετοχές και Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες και Συμμετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις 3. Συμμετοχές ΙΙΙ. Λοιπές Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις 1. Μετοχές και 'Αλλοι Τίτλοι Μεταβλητής Απόδοσης και Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 2. Ομολογίες & Λοιποί Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος 4. Ενυπόθηκα και Λοιπά Δάνεια 6. Καταθέσεις Προθεσμίας και Δεσμευμένες σε Πιστωτικά Ιδρύματα Μείον: Προβλέψεις Υποτιμήσεως Χρεογράφων Σύνολο Επενδύσεων (ΓΙ+ΓII+ΓΙΙΙ) Ε. Απαιτήσεις Ι. Απαιτήσεις από Πρωτασφαλιστικές Δραστηριότητες 1. Χρεώστες Ασφαλίστρων 1α. Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπρόθεσμοι Μείον: Προβλέψεις 2. Πράκτορες & Συνεργάτες Πωλήσεων-Λογαριασμοί Τρεχούμενοι 3. Αντασφαλιστές 6. Γραμμάτια Εισπρακτέα 7α. Επιταγές Εισπρακτέες - Μεταχρονολογημένες 8. Επισφαλείς - Επίδικοι Χρεώστες Ασφαλίστρων Μείον: Προβλέψεις ΙΙ. Απαιτήσεις από Αντασφαλιστικές Δραστηριότητες 1. Αντασφαλιζόμενοι ΙΙΙ. Λοιπές Απαιτήσεις 1. Χρεώστες Διάφοροι Σύνολο Απαιτήσεων (ΕΙ+ΕΙΙ+ΕΙΙΙ) ΣΤ. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού Ι. Εξοπλισμός 1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Μείον: Αποσβέσεις 2. Μεταφορικά Μέσα Μείον: Αποσβέσεις ΙΙ. Χρηματικά Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις Όψεως Σύνολο Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού (ΣΤΙ+ΣΤΙΙ) Ζ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 2. Προμήθειες Παραγωγής Επομένων Χρήσεων 3. Λοιπά Έξοδα Επομένων Χρήσεων 4. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Ε+ΣΤ+Ζ) Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί 5. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως Ποσά κλειοµένης χρήσεως 214 σε 8.398, , , , ,6 695., , , , , , 4.232, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91, ,3 9, , , , , , , , , , , , , , , ,58 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 213 σε , , , , , , , , , ,31,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4, , , , , ,42, , , , , , , , , , , ,6 Σημειώσεις: 1. Η τελευταία αναπροσaρμογή της αξίας των ακίνητων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 27 του Ν.265/1992, έγινε στη χρήση Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 27 έως και 21, ως εκ τούτου δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές. 3. Η εταιρεία εκπληρεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο υποχρεώσεις της για Ασφαλιστική Τοποθέτηση. 4. Τα ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43γ παρ. 6α του Κ.Ν. 219/192. Η τρέχουσα τιμή των ομολόγων αυτών το Δεκέμβριο του 214 ήταν μειωμένη, σε σύγκριση με την αξία κτήσεως τους, κατά 2,82 εκ. 5. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία καλύπτονται με ασφαλιστήριο συμβόλαιο DAF, το συσσωρευμένο απόθεμα του οποίου στις ανέρχεται σε ,16 και εμφανίζεται στις Μαθηματικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής. 38

39 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 214) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡΜΑΕ 1289/5/Β/86/7) Παθητικό Α. Ίδια Κεφάλαια Ι. Κεφάλαιο (Μετοχικό) ( μετοχές των,3) 1. Καταβεβλημένο ΙΙ. Διαφορά από Έκδοση Μετόχων και Ομολογιών υπέρ το Άρτιο 1. Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής 1. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Συμμετοχών και Χρεογράφων 2. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό Αποθεματικό 4. Έκτακτα Αποθεματικά 5β. Αποθεματικά από 'Εσοδα Φορολογηθέντα κατ' Ειδικό Τρόπο 5γ. Αποθεματικό από μερίσματα 5δ. Αποθεματικό άρθρ. 72 Ν. 4172/213 ελεύθερα φόρου V. Αποτελέσματα Εις Νέο Υπόλοιπο Ζημιών - Κερδών Χρήσεως εις Νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(AI+AII+AIII+AIV+AV) Ποσά κλειοµένης χρήσεως 214 σε , , , , , , , , , , , , ,51 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 213 σε , , , , , , , , , , , , ,17 Γ. Ασφαλιστικές (Τεχνικές) Προβλέψεις Ι. Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 1. Μαθηματικές Προβλέψεις 2. Προβλέψεις για Εκκρεμείς Αποζημιώσεις ΙΙ. Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών 1. Προβλέψεις για μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 3. Προβλέψεις για Εκκρεμείς Αποζημιώσεις Σύνολο Ασφαλιστικών Προβλέψεων (ΓΙ + ΓΙΙ) Εταιρείας , , , , , , ,56 Αντασφαλιστών , , , , , , ,39 Σύνολο , , , , , , ,95 Εταιρείας , , , , , , ,18 Αντασφαλιστών , , , , , , ,7 Σύνολο , , , , , , ,88 Ζ. Υποχρεώσεις Ι. Υποχρεώσεις από Πρωτασφαλιστικές Δραστηριότητες 1. Αντασφαλιστές 2. Δικαιούχοι Προμηθειών Παραγωγής 3. Πράκτορες κσι Συνεργάτες Πωλήσεων - Λογαριασμοί Τρεχούμενοι ΙΙ. Υποχρεώσεις από Αντασφαλιστικές Δραστηριότητες 1. Αντασφαλιζόμενοι ΙΙΙ. Ομολογιακά Δάνεια 2. Μη Μετατρέψιμα σε Μετοχές V. Λοιπές Υποχρεώσεις 1. Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη 2. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 4. Πιστωτές Διάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων (ΖΙ+ΖΙΙ+ΖΙΙΙ+ΖV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Η. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα (πληρωτέα) Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Γ+Ζ+Η) Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί 5. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως , , , , , ,6 39

40 Balance Sheet as at Assets 214 in 213 in Β. Formation Expenses and Intagible Assets 2. Other Formation Expenses Less: Amortization C. Investments Ι. Land and Buildings 1. Land 2. Buldings Less: Depreciation II. Investments and Participations in Related Companies 3. Participations ΙΙΙ. Other Financial Investments 1. Shares and Other Variable Yield Securities and Parts of Mutual Funds 2. Debentures and Other Non-Variable Yield Securities 4. Mortgages and Other Loans 6. Time Deposits and Blocked Deposits at Credit Institutions Less: Provisions for Value Decline of Securities Total Investments (CΙ+CII+CΙΙΙ) Ε. Receivables Ι. Receivables from Direct Premiums Business 1. Debtors for Insurance Premiums 1α. Debtors for Insurance Premiums overdue Less: Provisions 2. Agents and Insurance Brokers-current Accounts 3. Reinsurers 6. Notes Receivable 7a. Cheques Receivable (Postdated) 8. Bad and Disputed Debtors for Insurance Premiums Less: Provisions ΙΙ. Receivables from Reinsurance Business 1. Reinsured ΙΙΙ. Other Receivables 1. Sundry Debtors Total Receivables (ΕΙ+ΕΙΙ+ΕΙΙΙ) F. Other Assets Ι. Equipment 1. Furniture and Fixtures Less: Depreciation 2. Company s Vehicles Less: Depreciation ΙΙ. Cash and Cash Equivalents 1. Cash and Hand 3. Current Deposits Total Other Assets (FΙ+FΙΙ) G. Prepayments and Accrued Income 2. Acquisition Commissions and Other Deferred Changes 3. Other Deferred Charges 4. Accrued Income Grand Total Assets (Β+C+Ε+F+G) Debit Memo Accounts 5. Other Memo Accounts 8.398, , , , ,6 695., , , , , , 4.232, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91, ,3 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4, , , , , ,42, , , , , , , , , , , ,6 Notes: 1. The last real estate revaluation was performed, according to the provisions of articles 2 to 27 of L. 265/1992 in the year The Company has not been audited by the Tax Authorities for the fiscal years 27 to 21 and therefore its tax liabilities for these years have not been made final. 3. The company meets its obligations provided by the law for insurance investment. 4. The Greek Government bonds were valued at their acquisition cost according to the provisions of article 43c par. 6a of c.l. 219/192. The current price of these bonds in December 214 was decreased, compared to their acquisition cost, by 2,82 million. 5. The provisions for staff retirement benefits are covered by insurance policy DAF, the accumulated reserve of which amounts at to ,16 and it is disclosed in the Mathematical Reserves. 4

Περιεχόμενα Contents. Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities

Περιεχόμενα Contents. Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities ANNUAL REPORT 2013 Περιεχόμενα Contents 2 Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities 12 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Board of Directors 14 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα Εισαγωγή..σελ.3 1.Συγκεντρωτικά στοιχεία οικονομικών αποτελεσμάτων..σελ.4 1.1.Παραγωγή Ακαθάριστων Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Θεματολογία Page 1 Εισαγωγή 1 2 Διαχείριση προβλημάτων ρευστότητας 4 3 Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (en) Επισυνάπτεται ανακοίνωση (en)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (en) Επισυνάπτεται ανακοίνωση (en) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (en) Επισυνάπτεται ανακοίνωση (en) 0072/00003193/en Interim Management Statement UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Aon Risk Solutions Aon Greece S.A.

Εταιρική Παρουσίαση. Aon Risk Solutions Aon Greece S.A. Εταιρική Παρουσίαση H Aon Corp. Η Aon Corp. είναι παγκόσμιος ηγέτης στη μεσιτεία ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων, υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και συμβουλών σε θέματα παροχών προσωπικού. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Impact Hub Athens. The first locally global collaboration network

Impact Hub Athens. The first locally global collaboration network Impact Hub Athens The first locally global collaboration network Impact HUB Athens Tο Impact HUB Athens είναι το πρώτο διεθνές δίκτυο χώρων, προγραμμάτων και ανθρώπων που αναπτύσσουν υπεύθυνες και βιώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http://

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http:// 1 Avon is one of the world's largest direct sellers 2 Avon s History In 1886, David H. McConnell, a door to door salesman discovered that people were more interested in his incentive free samples of perfumes

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων

Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων Αδυναμία αποπληρωμής χρέους (Default) Αδυναμία του δανειζόμενου να αποπληρώσει τόκους ή / και το κεφάλαιο κατά την ημερομηνία που αυτά γίνονται ληξηπρόθεσμα. Ανάθεση (Assign)

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα