ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1985/Β / ) περί γενικών κανόνων χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημά των και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμε νο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π Επέκταση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης σε πλη γέντες από πυρκαγιές αγρότες ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1985/Β / ) περί γενικών κανόνων χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1.α. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευ ρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280). β. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμο γή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6, του ν. 1440/1984 «Συμμετο χή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού «ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101). γ. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 138). δ. Του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ γίας» (Α 187) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 385/1994 «Περί Οργανισμού του Υπ. Γεωργίας» (Α 216). 2. Το π.δ. 202/ (Α 176) «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 3. Τον Καν.(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου «Για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα και ιδίως το άρ θρο 51 αυτού. 4. Τον Καν. (ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής για τη θέ σπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) του Συμβουλίου όσον αφορά την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση και την προστασία ορισμέ νων αμπελοοινικών προϊόντων και ιδίως το άρθρο 28 αυτού. 5. Το ν.δ. 243/1969 «περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (ΦΕΚ 144/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 427/1976 «περί αντικα ταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του ν.δ. 243/1969» (ΦΕΚ 230/Α / ). 6. Το ν. 396/1976 περί «οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας οίνων» (ΦΕΚ 198/Α / ). 7. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1985/ ) περί των Γενικών κανό νων χρήσης του όρου Τοπικός οίνος ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπεζίου οίνου. 8. Την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204/ Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για την τροπο ποίηση της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ από φασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 9. Την υπ αριθμ. 73/ γνωμοδότηση της Κ.Ε.Π.Ο. 10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Tην τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1985/Β / ) ως εξής: 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί μενο: «Άρθρο 1 1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περι

2 25058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων, σε εφαρμο γή του άρθρου 51 του Κανονισμού (ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου, καθώς και του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής, εκτός των επιτραπεζίων οίνων «Ρετσίνα». Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν ανά λογα και για τους επιτραπέζιους οίνους που χρησιμο ποιούν τον όρο «ονομασία κατά παράδοση» εκτός των επιτραπεζίων οίνων «Ρετσίνα». 2. Ο επιτραπέζιος οίνος, για τον οποίο έχει ανα γνωρισθεί το δικαίωμα να φέρει γεωγραφική ένδειξη, δηλωτικής της καταγωγής του, ονομάζεται συνοπτικά «Τοπικός Οίνος». 3. Η ένδειξη της γεωγραφικής περιοχής που συνοδεύει τον όρο «Τοπικός Οίνος» και είναι δηλωτική της κατα γωγής του οίνου μπορεί με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας να αναφέρεται σε: α) Ένα αμπελουργικό διαμέρισμα. Τα αμπελουργικά διαμερίσματα δεν συμπίπτουν με τα διοικητικά και ορίζονται ως εξής: Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια νησιά, νησιά του Αιγαίου πελάγους, Πελοπόννησος, Κρήτη. β) Μία αμπελουργική περιοχή μεγαλύτερη του Νο μού. γ) Ένα Νομό. δ) Μία αμπελουργική περιοχή μικρότερη του Νομού. 4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως προβλέπει το άρθρο 9 της παρού σας καθορίζονται οι λεπτομέρειες παραγωγής του Το πικού οίνου, ορίζεται η γεωγραφική περιοχή καταγωγής του οίνου, και η απόδοση της ονομασίας του σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.». 2. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 καταργείται. 3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί μενο: «Άρθρο 3 1. Το δικαίωμα χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος», σε συνδυασμό με γεωγραφική ένδειξη Νομού, αμπελουρ γικής περιοχής μικρότερης ή μεγαλύτερης του Νομού, αναγνωρίζεται για οίνο που παράγεται από σταφύλια οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελώνων οι οποίοι συνιστούν την ανωτέρω αμπελουργική περιοχή και ο οποίος πλη ρoί τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) Προέρχεται από ποικιλίες αμπέλου συνιστώμενες ή/και επιτρεπόμενες για την περιοχή καταγωγής σύμ φωνα με την υπουργική απόφαση ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου. β) Οι αμπελώνες βρίσκονται σε εδάφη κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια. Αποκλείονται αμπελοτεμάχια που βρίσκονται σε εδάφη με ακατάλληλη κλίση, κακή σύσταση, υπερβολικό υψόμετρο, βαλτώδη, με υψηλό υδατικό ορίζοντα ή που δεν στραγγίζουν καλά, καθώς και όσα βρίσκονται στο βάθος κοιλάδων με δυσμενές μικροκλίμα. γ) Η στρεμματική απόδοση του αμπελώνα του οποίου η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για παραγωγή το πικού οίνου, δεν είναι μεγαλύτερη της μέσης στρεμματι κής απόδοσης των αμπελώνων παραγωγής επιτραπέζι ων οίνων της ίδιας αμπελουργικής περιοχής και δεν θα οφείλεται σε υπερβολική λίπανση, άρδευση, ή εφαρμογή καλλιεργητικών τεχνικών που αποσκοπούν στην αύξηση της ποσότητας σε βάρος της ποιότητας. δ) Δεν επιτρέπεται η παραγωγή «Τοπικού οίνου» από ποικιλίες σταφυλιών διπλής ή τριπλής χρήσης. 2. Το δικαίωμα χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» σε συνδυασμό με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικού δια μερίσματος αναγνωρίζεται για οίνο που προέρχεται από: α) «Τοπικό οίνο» της παραγράφου 1 του άρθρου αυ τού. β) Ανάμιξη Τοπικών οίνων με γεωγραφική ένδειξη νομού, ή περιοχής μεγαλύτερης ή μικρότερης νομού μεταξύ τους και γ) Ανάμιξη Τοπικών οίνων με γεωγραφική ένδειξη νο μού ή περιοχής μεγαλύτερης ή μικρότερης νομού με οίνους από ποικιλίες αμπέλου και περιοχές που μπο ρούν να δώσουν οίνους της κατηγορίας «Ονομασίας Προελεύσεως». Απαραίτητη προϋπόθεση για τις περιπτώσεις β) και γ) είναι, οι οίνοι που αναμιγνύονται να έχουν κοινή προέ λευση το υπόψη αμπελουργικό διαμέρισμα και η ανά μιξή τους να γίνεται εντός αυτού, είτε στο στάδιο της παραγωγής, είτε στο στάδιο της εμπορίας. δ) Συνοινοποίηση σταφυλιών ή/και γλευκών προερχο μένων από αμπελουργικές περιοχές καταγωγής τοπικών οίνων και από αμπελουργικές ζώνες παραγωγής οίνων «Ονομασίας Προελεύσεως», εφόσον αυτές υπάγονται στο υπόψη αμπελουργικό διαμέρισμα. ε) Οινοποίηση σταφυλιών ή/και γλευκών από αμπε λουργικές ζώνες παραγωγής οίνων «Ονομασίας Προε λεύσεως», εφόσον αυτές υπάγονται στο υπόψη αμπε λουργικό διαμέρισμα.» 4. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί μενο: «Άρθρο 6 Ο επιτραπέζιος οίνος, για τον οποίο έχει αναγνω ρισθεί το δικαίωμα χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» παράγεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας καθώς και της υπουργικής απόφασης αναγνώρισής του που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας.» 5. Στο άρθρο 7 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Με την υπουργική απόφαση του άρθρου 9, που καθορίζει τους γενικούς κανόνες παραγωγής ενός συ γκεκριμένου τοπικού οίνου, μπορεί ειδικότερα να επιτρέ πεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν(ΕΚ)1493/1999, 1622/2000, η αύξηση του φυσικού κατ όγκο αλκοολικού τίτλου (εμπλουτισμός) και η γλύκανση με: α) ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυ λιών, ανεξαρτήτως περιοχής προέλευσης. β) συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών που έχει παρα χθεί από σταφύλια των ποικιλιών και από την αμπελουρ γική περιοχή του συγκεκριμένου τοπικού οίνου.» 6. Στο άρθρο 8 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Αίτημα για αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» με γεωγραφική ένδειξη αμπε λουργικού διαμερίσματος, νομού, ή αμπελουργικής περι οχής καταγωγής μεγαλύτερης ή μικρότερης του νομού, υποβάλλεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσω πο το οποίο παράγει οίνο σε οινοποιητική εγκατάστα ση εντός της περιοχής καταγωγής του συγκεκριμένου τοπικού οίνου αξιοποιώντας τη σταφυλική παραγωγή των αμπελώνων της εν λόγω περιοχής.»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στο άρθρο 8 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Η αναγνώριση του ως άνω δικαιώματος, ανεξάρτη τα από το φορέα υποβολής του αιτήματος, συνεπάγε ται τη χρήση του όρου «Τοπικός Οίνος» σε συνδυασμό με συγκεκριμένη ένδειξη καταγωγής, από όλους τους φορείς που αξιοποιούν τη σταφυλική παραγωγή των αμπελώνων που συνιστούν τη περιοχή καταγωγής του συγκεκριμένου αυτού τοπικού οίνου.» 8. Στο άρθρο 8 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «4. Δικαίωμα χρήσης της αναγνωρισμένης γεωγρα φικής ένδειξης αμπελουργικού διαμερίσματος έχουν εκτός από τους φορείς της παραγράφου 3 του πα ρόντος άρθρου, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ακόμη και όταν δεν διαθέτουν οινοποιητική εγκατάσταση στο υπόψη αμπελουργικό διαμέρισμα, εφόσον εμπορεύονται ή προτίθενται να εμπορευθούν τους τοπικούς οίνους του διαμερίσματος αυτού είτε αυτούσιους, είτε έπειτα από ανάμειξή τους με τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 7 της παρούσας απόφασης.» 9. Στο άρθρο 10 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Η επισήμανση των τοπικών οίνων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν(ΕΚ) 1493/1999 και 753/2002 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 10. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί μενο: «Άρθρο 12 Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών και για τα γλεύκη σταφυ λιών που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, τους οίνους από υπερώριμα σταφύλια, τους οίνους που προέρχο νται από γλεύκη λιασμένων σταφυλιών, τους οίνους λικέρ και τους ημιαφρώδεις οίνους, με γεωγραφική έν δειξη, σύμφωνα και με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου και (ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής.» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ F Αριθμ (2) Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πι στοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200Α / ), όπως τροπο ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις: α) του στοιχείου δ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Κεφ. Γ, β) των στοιχείων γ και ι της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Κεφ. Γ, όπως αντικαταστάθηκαν αντί στοιχα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135Α / ), γ) το άρθρο 40 του Κεφ. Γ του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200Α / ), όπως αντικαταστάθηκε με την πα ράγραφο 13 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135Α / ). 2. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (υπ αριθμ /2002, ΦΕΚ 263Β / κοινή υπουρ γική απόφαση), όπως εκάστοτε ισχύει. 3. Τον Κανονισμό Κατάρτισης και Τήρησης Επίση μου Μητρώου Εργαστηρίων Συνεργαζόμενων με τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (υπ αριθμ /2000, ΦΕΚ 92 Β / υπουργική απόφαση), όπως εκάστοτε ισχύει. 4. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Πλαισίου Επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστη μάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» (ΦΕΚ 510/Β /2007). 5. Την υπ αριθμ. 399/ Γνωμοδότηση του Νο μικού Συμβουλίου του Κράτους. 6. Την υπ αριθμ. 07/99η/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΓΕΠ, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι ιδιωτικοί Φορείς, που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πιστοποίηση της εφαρμογής των τυποποιητικών εγγράφων που συ ντάσσει, εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., για την εγγραφή τους στο επίσημο μητρώο του, καθώς και ο καθορισμός διαδικασιών αναγνώρισης και επίβλεψής τους, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία ενιαίου και ομοιογενούς πλαισίου αξιόπιστων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών διαδικασιών επίβλεψης και πιστοποί ησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων αυτών και ότι ικανοποιείται η σχετική πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής Υπό το σύστημα επίβλεψης της παρούσας απόφασης τίθενται υποχρεωτικά όλοι οι ιδιωτικοί Φορείς που δρα στηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πιστοποίηση της εφαρμογής των τυποποιητικών εγγράφων που συντάσσει, εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. AGROCERT) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 3 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. «Φορέας»: ιδιωτικός Φορέας, που λειτουργεί στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται ή επιθυμεί να δραστηριο ποιηθεί στην πιστοποίηση της εφαρμογής των τυποποι ητικών εγγράφων που συντάσσει, εκδίδει ή αναγνωρίζει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.

4 25060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. «Τυποποιητικό Έγγραφο»: τα πρότυπα, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι τεχνικοί κανόνες ή κάθε άλλη απαίτη ση κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 98/34/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των ΕΚ (L 204/37 ΕΚ), που συντάσ σει, εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. στον τομέα των γεωργικών προϊόντων. 3. «Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης»: κατάλογος των Φορέων που έχουν αναγνωριστεί από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και έχουν εγγραφεί από αυτόν σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας απόφασης. 4. «Πεδίο Εγγραφής»: η δραστηριότητα που αφορά στην πιστοποίηση της εφαρμογής ενός ή περισσοτέρων τυποποιητικών εγγράφων για την οποία έχει αναγνω ριστεί ο Φορέας από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 5. «Γεωργικά Προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, καθώς και τα προϊόντα πρώτης μεταποίησης τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτά (άρθρο 32 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευ ρωπαϊκής Κοινότητας, όπως εκάστοτε ισχύει). 6. «Γεωργικά Συστήματα»: Τα συστήματα διαχείρισης που εγκαθιστούν οι επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις πα ραγωγής γεωργικών προϊόντων όταν εφαρμόζουν τα τυποποιητικά έγγραφα και αφορούν τη διαχείριση της ποιότητας ή/και της προέλευσης ή/και της ασφάλειας του προϊόντος ή/και της προστασίας του περιβάλλο ντος, κ.λπ. Άρθρο 4 Γενικές Αρχές 1. Οι Φορείς που εντάσσονται στο σύστημα επίβλεψης της παρούσας απόφασης, παρέχουν εμπιστοσύνη ότι τα γεωργικά προϊόντα ή τα συστήματα που πιστοποιούν συμμορφώνονται συστηματικά με τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων και των αντίστοιχων κατευ θυντήριων οδηγιών. 2. H αξιοπιστία της διαδικασίας επίβλεψης των Φορέ ων διασφαλίζεται από το νομικό πλαίσιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τους κανονισμούς λειτουργίας του, την οργανωτική του διάρθρωση, τη Διοικητική και την οικονομική του αυτοτέλεια καθώς και την παρούσα απόφαση. 3. Όλοι οι Φορείς αντιμετωπίζονται από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ισότιμα, αντικειμενικά, αμερόληπτα και εμπιστευτικά. 4. Οι Φορείς που αναγνωρίζονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εγγράφονται στο επίσημο Μη τρώο Φορέων Πιστοποίησης που τηρεί ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και εντάσσονται στο σύστημα επίβλεψης της παρούσας απόφασης. 5. Οι πιστοποιήσεις που παρέχουν οι Φορείς που τυγ χάνουν αναγνώρισης θεωρούνται μεταξύ τους ισότιμες και αμοιβαία αναγνωρίσιμες. Άρθρο 5 Προϋποθέσεις Αναγνώρισης Φορέα 1. Ο Φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκειμένου να αναγνωριστεί η δραστηριοποίησή του στην πιστο ποίηση της εφαρμογής των τυποποιητικών εγγράφων που συντάσσει, εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1.1 Να διαθέτει έδρα νομίμως εγκατεστημένη στην ημεδαπή. 1.2 Να διαθέτει επίσημο κωδικοποιημένο Καταστατικό, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, και εσωτερικό Κανονι σμό Λειτουργίας, καθώς επίσης, και να αποδεικνύεται η επίσημη νόμιμη εκπροσώπησή του. 1.3 Να διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ ή άλλο Φορέα Διαπίστευσης μέλος της σχετικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) της Ευρωπα ϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ), για το πεδίο που αιτείται εγγραφή στο μητρώο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 1.4 Οι επιθεωρητές ελεγκτές εμπειρογνώμονες που απασχολεί να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιθεωρητών του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. με εξειδίκευση στο πε δίο εγγραφής. Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο, ανά κατηγορία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μέχρι την ενεργοποίηση του εν λόγω Μητρώου οι επιθεωρητές ελεγκτές εμπει ρογνώμονες θα αξιολογούνται από την Επιτροπή του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης. 1.5 Να διασφαλίζει ότι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της ελεγχόμενης από αυτόν επιχείρησης/εκμετάλλευ σης πραγματοποιείται, για τις ανάγκες της επίβλεψης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγρά φων και των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. για το πεδίο εγγραφής. 1.6 Να αποδεικνύει συμμόρφωση με την παρούσα από φαση και τις κατευθυντήριες οδηγίες και κανονισμούς που εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 2. Φορείς που δε διαθέτουν Πιστοποιητικό Διαπίστευ σης, για το πεδίο εγγραφής στο Μητρώο, ως ορίζε ται στην παρ. 1.3 του παρόντος άρθρου, δύνανται κατ εξαίρεση να τους χορηγείται προσωρινή εγγραφή για ανώτατο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εφόσον πλη ρούν τις υπόλοιπες από τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχουν σχεδιάσει και εγκαταστήσει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ ή/και ΕΝ ή/και ISO/IEC 66 για το εν λόγω πεδίο εγγραφής. Εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος οι προαναφερό μενοι Φορείς οφείλουν να προσκομίσουν στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης, οπότε ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8. Άρθρο 6 Συγκρότηση Συμβουλίου Αναγνώρισης και Επιτροπών Αναγνώρισης/Επίβλεψης Φορέα 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. συγκροτείται πενταμελές Συμβούλιο Αναγνώ ρισης αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη. Στο Συμβούλιο Αναγνώρισης δύναται να καλούνται και εμπειρογνώμονες. 2. Στο Συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου θα συμμετέχουν: τρεις (3) Διευθυντές ή Τμηματάρχες του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., ένας (1) Διευθυντής ή Τμηματάρχης της αρ μόδιας Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργεί ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά περίπτωση, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων καθώς επίσης και ένας εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. 3. Το Συμβούλιο Αναγνώρισης λειτουργεί με βάση Κα νονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που εκπονείται από

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την Αρμόδια Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και εγκρίνεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο. 4. Για κάθε περίπτωση αναγνώρισης ή επίβλεψης, συ γκροτείται τριμελής Επιτροπή Αναγνώρισης και Επί βλεψης, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., αποτελούμενη κατ ελάχιστον από τον Επικε φαλής και δύο (2) μέλη. Τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής, επιλέγονται με βάση τα προσόντα τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία, αμεροληψία, αντικειμε νικότητα και εμπιστευτικότητα κατά την άσκηση του έργου τους και ορίζονται, ανά τυποποιητικό έγγραφο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσής του. Στην Επιτροπή Αναγνώρισης ή Επίβλεψης δύναται να καλού νται και εμπειρογνώμονες. Άρθρο 7 Διαδικασία Αναγνώρισης και Επίβλεψης Φορέα 1. Η διαδικασία αναγνώρισης και επίβλεψης αφορά την αναζήτηση αντικειμενικών αποδείξεων για τη συμ μόρφωση του Φορέα με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας, μέσω επιθεωρήσεων που διενεργούνται: α) στην έδρα του Φορέα, β) στις περιφερειακές μονάδες του Φορέα, εάν υπάρ χουν, γ) στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις του Φορέα. 2. Η διαδικασία αναγνώρισης και επίβλεψης του Φο ρέα, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 2.1 Ανταλλαγή Πληροφοριών Ο Φορέας που ενδιαφέρεται να αναγνωρισθεί, επικοινωνεί εγγράφως με τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., προκειμένου να παραλάβει το σχετικό πληροφοριακό υλικό (αίτηση, τιμοκατάλογος υπηρεσιών, κατευθυντήριες οδηγίες, κ.α.) Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. παρέχει σε κάθε Φορέα πληροφορίες για τη διαδικασία αναγνώρισης και επίβλεψης σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας απόφασης. 2.2 Υποβολή Αίτησης Ο Φορέας υποβάλλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. συμπληρω μένο το ειδικό έντυπο Αίτησης, συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε αυτό Δικαίωμα υποβολής Αίτησης έχουν οι Φορείς: α) που δραστηριοποιούνται ήδη στην πιστοποίηση γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων, β) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πιστο ποίηση γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εισέρ χονται στο σύστημα επίβλεψης για πρώτη φορά, γ) που τους έχει ανακληθεί η αναγνώριση δραστη ριοποίησης στην πιστοποίηση γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων, δ) που δεν έτυχαν αναγνώρισης σε προγενέστερες αιτήσεις, ε) που επιθυμούν την επέκταση ή τον περιορισμό του πεδίου εγγραφής τους. 2.3 Αξιολόγηση Αίτησης Η Επιτροπή Αναγνώρισης εξετάζει την πληρότητα της Αίτησης και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλο νται και την αξιολογεί Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις ή εντοπιστούν στοι χεία για τα οποία απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις, ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ενημερώνει εγγράφως το Φορέα, ο οποίος οφείλει να απαντήσει εγγράφως το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης Εάν ο Φορέας δεν ανταποκριθεί εντός του κα θορισμένου χρονικού διαστήματος ή αν και μετά την ως άνω διαδικασία διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να υφίστανται λόγοι που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας αναγνώρισης, η Επιτροπή Αναγνώρισης ει σηγείται στο Συμβούλιο Αναγνώρισης να τεθεί η αίτηση του Φορέα στο αρχείο Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει την εισήγηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης και αποφασίζει για την υποβολή σχετικής αιτιολογημένης γνώμης στον Υπουρ γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αιτιολογημέ νη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. διαβιβάζεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω των συναρμοδίων Γενικών Διευθύνσε ων του Υπουργείου, ο οποίος και αποφασίζει σχετικά. Τα τυχόν καταβληθέντα κόστη από το Φορέα δεν επι στρέφονται. Σε περίπτωση που ο Φορέας εξακολουθεί να επιθυμεί να αναγνωριστεί πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση Αν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις, η Επιτροπή Ανα γνώρισης προγραμματίζει τη διενέργεια επιθεώρησης του Φορέα σύμφωνα με τα κριτήρια και τα σχήματα ελέγχου που καθορίζει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και όπως περιγρά φεται στις παρ. 2.4 έως Επιθεώρηση στην έδρα του Φορέα Η Επιτροπή Αναγνώρισης σε συνεννόηση με το Φορέα αποφασίζει την ημερομηνία διεξαγωγής της επι θεώρησης και αποστέλλει στο Φορέα το πρόγραμμα της επιθεώρησης, το οποίο περιλαμβάνει το αντικείμενο επιθεώρησης, τον τόπο και τη χρονική διάρκεια της επιθεώρησης, καθώς και τα ονόματα και την ιδιότητα των μελών που συγκροτούν την Επιτροπή Αναγνώρι σης. Το πρόγραμμα της επιθεώρησης αποστέλλεται στο Φορέα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια της εν λόγω επιθεώρησης. Ο Φορέας υποχρεούται να αποστέλλει τη γραπτή αποδοχή του προγράμματος επιθεώρησης Ο Φορέας μέσω του νομίμου εκπροσώπου του, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εγγράφως, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του προ γράμματος επιθεώρησης, με τεκμηριωμένη αιτιολόγη ση, την αντικατάσταση μέλους ή μελών της Επιτροπής Αναγνώρισης, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Στην περίπτωση αυτή ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. αξιολογεί το υποβληθέν αίτημα και εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό, μεριμνά για τον επανακαθορισμό της σύνθεσης της ομάδας επι θεώρησης και αποστέλλει εκ νέου πρόγραμμα επιθε ώρησης Κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης, οφείλει να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα, ο οποίος υποχρεούται να παρέχει στην Επιτροπή Αναγνώρισης κάθε στοιχείο για τη διευκόλυνση του έργου της. 2.5 Επιθεώρηση στις περιφερειακές μονάδες του Φο ρέα Σε περίπτωση που ο Φορέας διαθέτει περιφερει ακές μονάδες, η Επιτροπή Αναγνώρισης διαμορφώνει το πρόγραμμα των επιθεωρήσεών τους, το οποίο κοι νοποιεί στο Φορέα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της εφαρμογής του.

6 25062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης, οφείλει να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα ή εξου σιοδοτημένος εκπρόσωπός του, ο οποίος υποχρεούται να παρέχει στην Επιτροπή Αναγνώρισης κάθε στοιχείο για τη διευκόλυνση του έργου της. 2.6 Επιθεώρηση σε επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις του Φορέα Η αναγνώριση Φορέα περιλαμβάνει οπωσδήποτε την παρακολούθηση επιθεωρήσεων στις επιχειρήσεις/ εκμεταλλεύσεις που διενεργεί ο Φορέας Η Επιτροπή Αναγνώρισης παρίσταται στις επιθε ωρήσεις που διενεργεί ο Φορέας στις επιχειρήσεις/εκ μεταλλεύσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιθεωρήσε ων που έχει κοινοποιήσει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., προκειμένου να αξιολογήσει τη διαδικασία της επιθεώρησης καθώς και το έργο των επιθεωρητών του Φορέα Στην περίπτωση που στο στάδιο αυτό ο Φορέας δε διαθέτει επιχείρηση/εκμετάλλευση προς επιθεώρηση, η διαδικασία αναγνώρισης του Φορέα συνεχίζεται και δύναται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2.7 του παρόντος άρθρου, με την υποχρέωση του τελευταίου να ενημερώσει τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ώστε η Επιτροπή Αναγνώρισης να παρίσταται στην πρώτη επι θεώρηση που θα διενεργήσει. 2.7 Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης του Φορέα Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που ανα φέρονται στις παραγράφους 2.4, 2.5 και 2.6 του πα ρόντος άρθρου, η Επιτροπή Αναγνώρισης καταγράφει στην Έκθεση Επιθεώρησης τα ευρήματά της και τα παρουσιάζει στο Φορέα Η Έκθεση Επιθεώρησης συνυπογράφεται υπο χρεωτικά από το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα, υπο δηλώνοντας την αποδοχή του περιεχομένου της. Τυ χόν επιφυλάξεις και αντιρρήσεις του Φορέα επί του περιεχομένου της Έκθεσης μπορούν να αναφερθούν στο σχετικό εδάφιο του εντύπου κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του στο Φορέα Άρνηση υπογραφής της Έκθεσης Επιθεώρησης από τον παριστάμενο νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα, συνεπάγεται την αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Ανα γνώρισης για την αποδοχή του Φορέα Αντίγραφο της Έκθεσης Επιθεώρησης παραδί δεται στο Φορέα και το πρωτότυπο υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π Ο Φορέας υποβάλλει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του αντιγράφου της Έκθεσης Επιθεώρησης, διορθωτικές ενέργειες καθώς και το χρόνο υλοποίησής τους, για τα ευρήματα αυτά. Η Επιτροπή Αναγνώρισης οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών να ενημερώσει το Φορέα για την αποδοχή ή μη των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών και του χρόνου υλοποίησής τους Στην περίπτωση μη αποδοχής των διορθωτι κών ενεργειών, ο Φορέας υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να αποστείλει εκ νέου διορθωτι κές ενέργειες για αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Αναγνώρισης. Η Επιτροπή Αναγνώρισης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τις αξιολογεί και στην περίπτωση μη αποδοχής τους προβαίνει σε αρνητική εισήγηση για την αναγνώριση του Φορέα Η επαλήθευση της υλοποίησης των διορθωτι κών ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με αποστολή αντικειμενικών αποδείξεων στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είτε με διενέργεια επιθεώρησης από την Επιτροπή Ανα γνώρισης Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία της παρ του παρόντος άρθρου, διαπιστωθεί από την Επιτροπή Αναγνώρισης ότι δεν υλοποιήθηκαν από το Φορέα οι διορθωτικές ενέργειες ή ότι αυτές δεν υλο ποιήθηκαν εντός του καθορισμένου χρονικού διαστή ματος, η Επιτροπή Αναγνώρισης προβαίνει σε αρνητική εισήγηση για την αναγνώριση του Φορέα. Άρθρο 8 Αναγνώριση Φορέα 1.α) Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρ θρου 7 ή των περιπτώσεων , , , του άρθρου 7 της παρούσας, η Επιτροπή Αναγνώρισης υπο βάλει την Έκθεση αξιολόγησης στην αρμόδια Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. η οποία αποστέλλει τον πλήρη φάκελο στο Συμβούλιο Αναγνώρισης. β) Το Συμβούλιο Αναγνώρισης εξετάζει τον φάκελο του Φορέα και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. για την έκδοση από αυτό αιτιολογημένης γνώμης για την αναγνώριση ή μη του Φορέα. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εκδίδει αιτι ολογημένη γνώμη για την αναγνώριση και εγγραφή ή μη του Φορέα στο Μητρώο, καθώς και τη διάρκεια ισχύος της αναγνώρισης, η οποία είναι τρία (3) έτη. Υφίσταται περίπτωση να χορηγηθεί αναγνώριση μικρότερης χρο νικής ισχύος μόνο εφόσον αυτό ζητηθεί από το Φορέα ή αν αυτό κριθεί απαραίτητο από τον Υπουργό Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτής. 3. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη για τη μη ανα γνώριση του Φορέα, ενημερώνεται γραπτά ο Φορέας, ο οποίος μπορεί να ασκήσει τεκμηριωμένη ένσταση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενη μέρωσής του. Η ένσταση κατατίθεται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., ο οποίος και τη διαβιβάζει στην Επιτροπή Ενστάσεων επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και χειρίζεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 σημείο Γ της παρούσας απόφασης. 4. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη για την ανα γνώριση του Φορέα, αυτή διαβιβάζεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω των συναρ μοδίων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου, ο οποίος και αποφασίζει για την αναγνώριση του Φορέα. 5. Η ανωτέρω απόφαση διαβιβάζεται στο Φορέα και κοινοποιείται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και στην περίπτωση ανα γνώρισης υπογράφεται Σύμβαση Επίβλεψης μεταξύ του Φορέα και του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, χορηγεί στον αναγνωρισμένο Φορέα τη δυνατότητα χρήσης των προβλεπομένων από το άρθρο 13 Σημάτων Πιστοποίησης και του εκχωρεί το δικαίωμα διαχείρισης αυτών μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων. 6. Εφόσον ο Φορέας επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος της αναγνώρισης, οφείλει να υποβάλλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. νέα Αίτηση τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος της, οπότε ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στο Φορέα που κατά τη διαδικασία αναγνώρισής του δε διαθέτει επιχείρηση/εκμετάλλευση προς πιστοποί ηση, μπορεί να του χορηγηθεί προσωρινή αναγνώριση για ανώτατο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες από τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας. Εντός του ως άνω χρονικού διαστήμα τος, ο Φορέας οφείλει να ενημερώσει τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. για την ένταξη πιστοποιημένης επιχείρησης/εκμετάλλευσης, οπότε ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 2.6 και 2.7 του άρθρου 7 και του χορηγείται αναγνώριση όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, για τρία (3) επιπλέον έτη. Άρθρο 9 Επέκταση ή Περιορισμός του Πεδίου Εγγραφής 1. Για την επέκταση ή περιορισμό του πεδίου εγγρα φής του Φορέα, ο Φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέο έντυπο Αίτησης στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2.2 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. 2. Η Αίτηση αξιολογείται όπως προβλέπεται στην πα ράγραφο 2.3 του άρθρου 7 και εφόσον αποφασιστεί από την Επιτροπή Αναγνώρισης ότι απαιτείται επιθεώρηση, ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 7 και 8 της παρούσας απόφασης. 3. Η Επιτροπή Αναγνώρισης ή Επίβλεψης εισηγείται για την επέκταση ή τον περιορισμό του πεδίου εγ γραφής του Φορέα στο Συμβούλιο Αναγνώρισης, το οποίο εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 της παρούσας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη για την επέκταση ή περι ορισμό του πεδίου εγγραφής του Φορέα. 4. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη για τη μη επέ κταση ή μη περιορισμό του πεδίου εγγραφής του Φορέα, ενημερώνεται γραπτά ο Φορέας, ο οποίος μπορεί να ασκήσει τεκμηριωμένη ένσταση εντός δέκα (10) εργά σιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του. Η ένσταση κατατίθεται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., ο οποίος και τη διαβιβάζει στην Επιτροπή Ενστάσεων επί των αποφά σεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και τη χειρίζεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 σημείο Γ της παρούσας απόφασης. 5. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη για την επέκτα ση ή τον περιορισμό του πεδίου εγγραφής του Φορέα, αυτή διαβιβάζεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω των συναρμοδίων Γενικών Διευ θύνσεων του Υπουργείου, ο οποίος και αποφασίζει για την επέκταση ή περιορισμό του πεδίου εγγραφής του Φορέα και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 10 Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης 1. Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. καταρτίζει και τηρεί, ανά πεδίο εγ γραφής, ενημερωμένο Μητρώο των Φορέων που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. 2. Τα στοιχεία του Μητρώου των Φορέων δημοσιο ποιούνται από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Άρθρο 11 Μητρώο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων/ Εκμεταλλεύσεων 1. Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. καταρτίζει και τηρεί ανά πεδίο εγγρα φής ενημερωμένο Μητρώο των Πιστοποιημένων Επιχει ρήσεων/εκμεταλλεύσεων από τους Φορείς που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. 2. Τα στοιχεία του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιχει ρήσεων/εκμεταλλεύσεων περιλαμβάνουν τα στοιχεία επιχείρησης/εκμετάλλευσης (διεύθυνση, επωνυμία, νό μιμος εκπρόσωπος), καλλιέργεια/ες, ζωϊκό κεφάλαιο, περιοχή/ές, μονάδες, αριθμός αγροτεμαχίων, αριθμός παραγωγών, μέγεθος καλλιέργειας κ.λπ., και το φορέα Πιστοποίησης, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες οδη γίες. 3. Τα στοιχεία του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιχει ρήσεων/εκμεταλλεύσεων δημοσιοποιούνται από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Άρθρο 12 Επίβλεψη Φορέα 1. Η επίβλεψη του Φορέα από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. έχει σκο πό την εξασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσής του με τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις και τις λοιπές απαι τήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση. 2. Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. επιβλέπει τους Φορείς που είναι εγ γεγραμμένοι στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης που τηρεί, διενεργώντας τουλάχιστον μια (1) επιθεώρηση ετησίως. Η επιθεώρηση πραγματοποιείται από την Επι τροπή Επίβλεψης του άρθρου 6 της παρούσας, σύμφωνα με της διαδικασίες που περιγράφονται στις παρ. 2.4 έως 2.7 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. 3. Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., όταν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να διενεργεί εκτάκτους ελέγχους στο Φορέα, σε επι χειρήσεις/εκμεταλλεύσεις που πιστοποιούνται από το Φορέα ή σε κάθε χώρο εμπορίας των προϊόντων των επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων που πιστοποιούνται από το Φορέα, κατόπιν προειδοποίησης ή χωρίς προηγούμε νη ειδοποίηση. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να έχουν είτε προληπτικό χαρακτήρα είτε να διενεργούνται κατόπιν καταγγελίας ή με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης περί μη τήρησης των απαιτήσεων και των προϋποθέ σεων της παρούσας απόφασης. 4. Οι έλεγχοι της παρ. 3 του παρόντος άρθρου διενερ γούνται από Επιτροπή Επίβλεψης του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. που εφοδιάζεται με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας, όπου αναφέρεται σαφώς η ανάθεση των παραπάνω ελέγχων και υποχρεούται να τα επιδεικνύει στους ελεγχόμενους κατά τη διενέργεια των ελέγχων. 5. Η Επιτροπή Επίβλεψης στο πλαίσιο των ελέγχων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, δύναται να προβαίνει σε δειγματοληψίες, να παραγγέλνει εργαστηριακές ανα λύσεις σε διαπιστευμένα εργαστήρια ή σε περίπτωση έλλειψης αυτών σε αξιολογημένα εργαστήρια του σχε τικού Μητρώου που τηρεί ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., να προβαίνει σε ελέγχους των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών στοιχείων, των εμπορικών εγγράφων, κ.ά., καθώς και να λαμβάνει φωτοαντίγραφα των ανωτέρω και να αξιοποιεί κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας και σε ακριβή συμπεράσματα. 6. Με την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου συ ντάσσεται από την Επιτροπή Επίβλεψης το Πρακτικό

8 25064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ελέγχου, το οποίο συνυπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του ελεγχόμενου. Τυχόν επιφυλάξεις και αντιρρήσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ελεγχόμενου επί του περιεχομένου του Πρακτικού Ελέγχου μπορούν να αναφερθούν στο σχετικό εδάφιο του εντύπου. Ειδικά στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου στο Φορέα, στο πλαίσιο των ελέγχων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η τυχόν άρνηση συνυπογραφής του Πρακτικού Ελέγχου από το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα, καταγράφεται από την Επιτροπή Επίβλεψης επί του Πρακτικού Ελέγ χου, θεωρείται, δε, άρνηση ελέγχου και συνεπάγεται την παραπομπή του Φορέα στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ενστάσεων και Κυρώσεων του άρθρου 16 σημείο Α της παρούσας απόφασης. Αντίγραφο του Πρακτικού Ελέγ χου παραδίδεται στο νόμιμο εκπρόσωπο του ελεγχό μενου και στο Φορέα και το πρωτότυπο υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 7. Στην περίπτωση που η Επιτροπή Επίβλεψης διαπι στώσει ευρήματα για τα οποία δύναται να πραγματο ποιηθούν διορθωτικές ενέργειες, ο Φορέας υποχρεούται να προτείνει διορθωτικές ενέργειες, καθώς και το χρόνο υλοποίησης αυτών, οπότε και ακολουθείται η ίδια δια δικασία με εκείνη που προβλέπεται στις παρ και και του άρθρου Η επαλήθευση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με αποστο λή αντικειμενικών αποδείξεων στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είτε με διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου. 9. Σε περίπτωση που μετά τη διαδικασία της παρα γράφου 8 του παρόντος Άρθρου διαπιστωθεί από την Επιτροπή Επίβλεψης ότι δεν προτάθηκαν ή υλοποιή θηκαν από το Φορέα οι διορθωτικές ενέργειες ή ότι αυτές δεν υλοποιήθηκαν εντός του καθορισμένου χρο νικού διαστήματος, η αρμόδια Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εισηγείται στο Συμβούλιο Αναγνώρισης την επιβολή κυρώσεων στο Φορέα, το οποίο εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π, οπότε και ακολου θείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1.1. του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης. 10. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Επίβλεψης δια πιστώσει ευρήματα τέτοιας βαρύτητας για τα οποία απαιτείται άμεση επιβολή κυρώσεων ή ανάκληση της έγκρισης του Φορέα, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1.2 ή 1.3 ή 1.4 ή 1.5 αντί στοιχα του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 13 Επισήμανση Πιστοποιημένων Γεωργικών Προϊόντων 1. Στην επισήμανση ή διαφήμιση των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων ή γεωργικών προϊόντων που προ έρχονται από πιστοποιημένα γεωργικά συστήματα και με την επιφύλαξη τήρησης της ισχύουσας Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, καθιερώνεται η υποχρεωτική χρή ση Σήματος (Σημάτων) Πιστοποίησης, το (τα) οποίο(α) εκπονεί(ούνται) από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. στο πλαίσιο του άρθρου 39 του ν. 2637/1998 όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Επιπλέον, στην επισήμανση ή διαφήμιση των πιστο ποιημένων γεωργικών προϊόντων ή γεωργικών προϊό ντων που προέρχονται από πιστοποιημένα συστήματα και με την επιφύλαξη τήρησης της ισχύουσας Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, αναγράφονται ή αναφέρονται κατά περίπτωση σχετικές με το πεδίο έγκρισης ενδείξεις, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., καθώς και η επωνυμία του Φορέα. 3. Απαγορεύεται η χρήση σημάτων ή ενδείξεων συνα φών με τα αντίστοιχα σήματα και ενδείξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση ή/και διαφήμιση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων που δεν έχουν παραχθεί σύμφωνα με τα τυποποιητικά έγγραφα και είναι δυνατόν να προ καλέσουν σύγχυση ή να παραπλανήσουν τους κατανα λωτές ως προς τις παραμέτρους και απαιτήσεις των τυποποιητικών αυτών εγγράφων. Άρθρο 14 Δαπάνη Υπηρεσιών Συστήματος Επίβλεψης 1. Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, το ποσόν που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις στο Φο ρέα ως δαπάνη για την πραγματοποίηση των διαδικα σιών ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και ο τρόπος και η ημερομηνία καταβολής του προαναφερθέντος ποσού θα πρέπει να καθορίζονται στην υπογραφόμενη μεταξύ τους σύμβαση πιστοποίησης. Η καταβολή δε ή μη του εκάστοτε ποσού δεν εμπίπτει στην επίβλεψη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 2. Η οικονομική επιβάρυνση των υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.ΓΕ. Π. (αίτηση, αναγνώριση, επίβλεψη, επιθεώρηση, μητρώο) που ορίζονται στην παρούσα απόφαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών μετά από σχετική εμπεριστατωμένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. κατ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 2637/1998 και περιγράφεται στο σχετικό τιμοκατάλογο υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Άρθρο 15 Κυρώσεις και Ανάκληση Αναγνώρισης Φορέα 1. Όταν στο πλαίσιο της επίβλεψης διαπιστωθεί η μη τήρηση προϋποθέσεων ή όρων που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των διαπιστωμένων ευρημάτων, καθώς και τη σοβαρότητα των επιπτώσεών τους στην ανεξαρτησία, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα του συστήματος επίβλεψης και πιστοποίησης, τότε πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: 1.1 Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. προβαίνει σε έγγραφη προειδοποίηση ή επίπληξη του Φορέα, προκειμένου ο Φορέας να υλο ποιήσει κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, εντός του χρονικού διαστήματος που του καθορίζει. Η αποδοχή ή μη των εν λόγω διορθωτικών ενεργειών, καθώς και η επαλήθευση της υλοποίησής τους πραγματοποιείται από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 1.2 Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν προβεί στην εφαρ μογή των παραπάνω διορθωτικών ενεργειών εντός του καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευρήματα της παραγράφου 10 του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης το θέμα παραπέ μπεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ενστάσεων και Κυρώσεων, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., η οποία επιβάλλει αρχικώς Δι οικητικό πρόστιμο ύψους έως * *

9 ΦΕΚ 1723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ευρημάτων εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους από την ημερο μηνία επιβολής της σχετικής κύρωσης, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ενστάσεων και Κυρώσεων, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., επιβάλλει Διοικητικό πρόστιμο ύψους έως Σε περιπτώσεις υποτροπής για τα ίδια ευρήματα εντός τριετίας από την ημερομηνία επιβολής της σχετι κής κύρωσης, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ενστάσεων και Κυρώσεων, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., επιβάλλει Διοικητικό πρόστιμο από έως Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν πληρεί τις προϋ ποθέσεις και τους όρους έγκρισης της παρούσας από φασης ή στην περίπτωση της παραγράφου 1.4 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια διεύθυνση του ΟΠΕΓΕΠ αποστέλλει το θέμα στο Συμβούλιο Αναγνώρισης το οποίο εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 της παρούσας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη για ανάκληση της ανα γνώρισης του Φορέα. 2. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη για ανάκληση της αναγνώρισης του Φορέα, ενημερώνεται γραπτά ο Φορέας, ο οποίος μπορεί να ασκήσει τεκμηριωμένη ένσταση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του. Η ένσταση κατατίθεται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., ο οποίος και τη διαβιβάζει στην Επι τροπή Ενστάσεων επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και η οποία τη χειρίζεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 σημείο Γ της παρού σας απόφασης. 3. Στην περίπτωση ανάκλησης της αναγνώρισης του Φορέα, ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. διαγράφει το Φορέα από το Μη τρώο Φορέων Πιστοποίησης που τηρεί και ενημερώνει σχετικά και το Φορέα Διαπίστευσης προκειμένου να προβεί και εκείνος, στις ενέργειες που απορρέουν από τις αρμοδιότητές του. 4. Στην περίπτωση ανάκλησης της αναγνώρισης του Φορέα, οι επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις που έχουν υπο γράψει συμβάσεις με τον εν λόγω Φορέα και μέχρι τη λήξη των συμβάσεών τους, μπορούν να επιλέγουν άλλο αναγνωρισμένο Φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποί ησης για την πιστοποίησή τους. Όταν η αναγνώριση του Φορέα ανακαλείται ο εν λόγω Φορέας υποχρεούται στην επιστροφή των τελών πιστο ποίησης των επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεων που έχουν υπογράψει συμβάσεις με τον εν λόγω Φορέα αναλογικά και μέχρι τη λήξη των συμβάσεών τους, εφόσον τα προαναφερθέντα τέλη έχουν εισπραχθεί. 5. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να δημοσιοποιεί τις παραπάνω ενέργειές του. Όταν τα ευρήματα, που αφορούν στον αναγνωρισμένο Φορέα, εμπίπτουν στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλει να παραπέμπει την υπόθεση στα αρμόδια ποινικά δι καστήρια. 6. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Άρθρο 16 Σύσταση και λειτουργία Επιτροπών Ενστάσεων και Κυρώσεων Α. Πρωτοβάθμια Επιτροπή 1. Για την εξέταση και την επιβολή κυρώσεων όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 15, εκτός της περίπτω σης της ανάκλησης, συστήνεται τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από: Έναν Τμηματάρχη της Γενικής Δ/νσης Φυτικής Παρα γωγής ή Ζωϊκής Παραγωγής ή Αλιείας ή Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου κατά περίπτωση ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, Έναν Τμηματάρχη της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστι κού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, Έναν Τμηματάρχη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. Χρέη Εισηγητή στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., που προτείνεται με τον ανα πληρωτή του από το Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται η συγκρότηση της ως άνω Επι τροπής, η διάρκεια της θητείας των μελών της, ο Γραμ ματέας της Επιτροπής, ο οποίος είναι υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη λειτουργία της. Για την αντικατάσταση των μελών κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουρ γία της καθώς και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 3. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ενστάσεων και Κυρώσεων συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. σχετικά με την επιβολή κυρώσεων, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανω τέρω εισήγησης. 4. Στις συνεδριάσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ενστάσεων και Κυρώσεων καλείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα ή ο αναπληρωτής του, προκειμένου να αναπτύξει τις από ψεις του. 5. Η απόφαση της Επιτροπής, μετά την υπογραφή της από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαβιβάζεται στο Φορέα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδο σής της, ενώ κοινοποιείται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεσή της. 6. Κατά της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ενστάσεων και Κυρώσεων μπορεί να ασκηθεί από το Φορέα τεκμηριωμένη ένσταση εντός δέκα (10) εργά σιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. 7. Η ένσταση κατατίθεται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., ο οποίος και τη διαβιβάζει στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ενστά σεων και Κυρώσεων. 8. Η κατάθεση της ένστασης δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα της απόφασης ανάκλησης της εγγραφής του Φορέα μέχρι της τελεσιδικίας της υπόθεσης. Β. Δευτεροβάθμια Επιτροπή 1. Για την αξιολόγηση και εξέταση των ενστάσεων που αναφέρονται στην παρ. Α 6 του παρόντος άρθρου της

10 25066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παρούσας απόφασης, συστήνεται τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από: Ένα Δ/ντή της Γενικής Δ/νσης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωϊκής Παραγωγής ή Αλιείας ή Μεταποίησης Τυπο ποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου κατά περίπτωση ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. Το Δ/ντή της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως μέλος, με τον αναπλη ρωτή του. Ένα Δ/ντή του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ως μέλος, με τον ανα πληρωτή του. Χρέη Εισηγητή στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., που προτείνεται με τον ανα πληρωτή του από το Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται η συγκρότηση της ως άνω Επι τροπής, η διάρκεια της θητείας των μελών της, ο Γραμ ματέας της Επιτροπής, ο οποίος είναι υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη λειτουργία της. Για την αντικατάσταση των μελών κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λει τουργία της καθώς και τον τρόπο λήψης των αποφά σεων, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 3. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ενστάσεων και Κυρώ σεων συγκαλείται από τον Πρόεδρό της εντός δεκαπέ ντε(15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινο ποίησης της ένστασης από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ενστάσεων και Κυρώσεων. 4. Στις συνεδριάσεις της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ενστάσεων και Κυρώσεων καλείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα ή ο αναπληρωτής του, προκειμένου να αναπτύξει τις από ψεις του. 5. Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ενστά σεων και Κυρώσεων εκδίδεται το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίη σης της ένστασης στην Επιτροπή. 6. Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ενστά σεων και Κυρώσεων ή η απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ενστάσεων και Κυρώσεων κατά της οποίας δεν ασκείται ένσταση εντός της προβλεπόμενης προ θεσμίας, καθίσταται οριστική ύστερα από επικύρωσή της με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7. Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στο Φορέα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της, καθώς και στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεσή της. Γ. Επιτροπή Ενστάσεων επί των αποφάσεων του Δι οικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 1. Για την αξιολόγηση και εξέταση των ενστάσεων επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. που αφορούν στη μη αναγνώριση του Φορέα ή στη μη επέκταση ή μη περιορισμό του πεδίου εγγρα φής του Φορέα ή στην ανάκληση της αναγνώρισης του Φορέα που αναφέρονται αντίστοιχα στην παρ. 3 του άρθρου 8, στην παρ. 4 του άρθρου 9 και στην παρ. 2 του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης, συστήνεται τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από: Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως πρόεδρο. Το Δ/ντή της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως μέλος, με τον αναπλη ρωτή του. Ένα Δ/ντή της Γενικής Δ/νσης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Αλιείας ή Μεταποίησης Τυπο ποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου κατά περίπτωση ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. Χρέη Εισηγητή στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., που προτείνεται με τον ανα πληρωτή του από το Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων ορίζεται η συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής, η διάρκεια της θητείας των μελών της, ο Γραμματέας της Επιτροπής, ο οποίος είναι υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη λειτουργία της. Για την αντικατάσταση των μελών κατά τη διάρ κεια της θητείας τους, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία της καθώς και τον τρόπο λήψης αποφάσεων, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 3. Η Επιτροπή Ενστάσεων επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π συγκαλείται από τον Πρόεδρό της εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημε ρών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων καλεί ται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ο νόμιμος εκπρό σωπος του Φορέα ή ο αναπληρωτής του, προκειμένου να αναπτύξει τις απόψεις του. 5. Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων εκδίδεται το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Διοι κητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.. 6. Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων καθίσταται οριστική ύστερα από επικύρωσή της με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7. Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων κοινοποιείται στο Φορέα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της, καθώς και στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεσή της. Δ. Αποζημίωση Μελών Επιτροπών 1. Στα μέλη των Επιτροπών του παρόντος άρθρου, καθώς και στους Γραμματείς αυτών καταβάλλεται απο ζημίωση που βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 17 Υποχρεώσεις Φορέων Οι Φορείς υποχρεούνται: 1. Να εξασφαλίζουν στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους, στις περιφερειακές τους μονάδες, στις πιστοποιημένες από αυτούς επιχειρήσεις/εκμεταλ λεύσεις, καθώς και να παρέχουν κάθε πληροφορία και βοήθεια που ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π κρίνει αναγκαία για την εκ πλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει της παρούσας απόφασης. 2. Να αποδέχονται τις ημερομηνίες διενέργειας των επιθεωρήσεων και ελέγχων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Σε περιπτώσεις τακτικών επιθε ωρήσεων και ελέγχων, αν συντρέχουν λόγοι μη απο δοχής των ημερομηνιών αυτών, πρέπει αυτοί να είναι πλήρως αιτιολογημένοι και να υποβάλλονται άμεσα και

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εγγράφως στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Η επαναλαμβανόμενη μη αποδοχή των ημερομηνιών διενέργειας των επιθεωρή σεων και ελέγχων, καθώς και η μη διενέργεια αυτών με υπαιτιότητα του Φορέα συνεκτιμάται από την Επιτροπή Αναγνώρισης ή Επίβλεψης και μπορεί να συνιστά λόγο για αρνητική εισήγηση της Επιτροπής. 3. Να εφαρμόζουν τις διορθωτικές ενέργειες που έχουν γίνει αποδεκτές από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος. 4. Να γνωστοποιούν στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών, τα καθοριζόμενα από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. στοιχεία των πιστοποιημένων επιχειρήσεων/εκμεταλλεύ σεων, προκειμένου αυτός να καταρτίζει και να κοινοποιεί τα προβλεπόμενα από τις αρμοδιότητές του μητρώα. 5. Να ενημερώνουν τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών, για κάθε χορήγηση ή τροποποίηση ή ανάκληση πιστοποιητικών των συνεργαζόμενων επι χειρήσεων/εκμεταλλεύσεων. 6. Να γνωστοποιούν στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. κάθε μεταβολή στη δομή ή/και τη λειτουργία τους, το νομικό και ιδιοκτη σιακό καθεστώς, την κατάσταση διαπίστευσης, τη τεχνι κή και οργανωτική διάρθρωση, τις υπεργολαβίες, άλλες δραστηριότητες, κ.λπ. Η σχετική γνωστοποίηση πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την έναρξη εφαρμογής της μεταβολής. 7. Να ελέγχουν τις επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις όσον αφορά στην ορθή χρήση του (των) Σήματος (Σημάτων) Πιστοποίησης καθώς και των ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού επιχείρησης/εκμετάλλευ σης, οφείλουν να προβαίνουν στην άρση του δικαιώματος χρήσης των ανωτέρω Σημάτων και ενδείξεων. 8. Να ελέγχουν τις επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται Σύμβουλος για την ανά πτυξη συστημάτων σύμφωνα με τα τυποποιητικά έγγρα φα και το κόστος Συμβούλου είναι επιλέξιμη δαπάνη προγραμμάτων επιδότησης, ότι αυτός είναι εγγεγραμ μένος στο Μητρώο Συμβούλων που τηρεί ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π, με εξειδίκευση στο πεδίο εγγραφής. Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις των Συμβούλων, θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 9. Να διακόπτουν άμεσα τις δραστηριότητές τους στο πεδίο εγγραφής (πιστοποίηση), στην περίπτωση ανά κλησης της αναγνώρισής τους. 10. Να τηρούν τους οικονομικούς όρους που περιγρά φονται στην παρούσα απόφαση. 11. Να τηρούν τους όρους της Σύμβασης Επίβλεψης που υπογράφουν με τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Άρθρο 18 Υποχρεώσεις Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. υποχρεούται: 1. Να υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πριν την 1η Ιουνίου κάθε έτους, έκθεση για την αναγνώριση που χορηγήθηκε και την επίβλεψη που ασκήθηκε: Σε όλους τους αναγνωρισμένους Φορείς κατά το προηγούμενο έτος. Στις συμβεβλημένες εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις με τους Φορείς Στα σημεία πώλησης των πιστοποιημένων γεωργι κών προϊόντων. 2. Να ολοκληρώνει τη διαδικασία Αναγνώρισης (κατα χώρηση στο μητρώο) και Επίβλεψης του Φορέα το πολύ εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Στο διάστημα αυτό δεν προ σμετράται ο χρόνος για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών από το Φορέα, καθώς και ο χρόνος των αναβολών της παρ. 2 του άρθρου Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. παρέχει τη δυνατότητα στους Φορείς να υποβάλλουν προτάσεις για τροποποιήσεις των τυπο ποιητικών εγγράφων και των κατευθυντήριων οδηγιών. Άρθρο 19 Εμπιστευτικότητα Κάθε στοιχείο ή πληροφορία που σχετίζεται με τις δι αδικασίες αναγνώρισης και επίβλεψης που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση είναι αυστηρώς εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν. Άρθρο 20 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι Φορείς που δραστηριοποιούνται ήδη στην πιστο ποίηση της εφαρμογής των τυποποιητικών εγγράφων που συντάσσει, εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση σύμφωνα με την παρ. 2.2 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης το αργότερο εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την προϋπόθεση ύπαρξης ανα γνωρισμένου Φορέα στο πεδίο εγγραφής, ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. παύει να δέχεται αιτήσεις επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων για πιστοποίηση σύμφωνα με τα τυποποιητικά έγγραφα που συντάσσει, εκδίδει ή/και αναγνωρίζει. Οι πιστοποιη μένες από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις μπορούν να διακόψουν τη Σύμβαση Πιστοποίησης που έχουν με αυτόν ή να τη διατηρήσουν μέχρι τη λήξη της. Άρθρο 21 Γενικές διατάξεις 1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται το πλαίσιο που αφορά τον έλεγχο και το σύστημα κυρώσεων για τις πιστοποιημένες από τους αναγνωρισμένους Φορείς επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις κα θώς και τους χώρους εμπορίας των προϊόντων τους. 2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα και λεπτο μέρεια της παρούσας απόφασης, καθώς και τα χρησι μοποιούμενα σε κάθε περίπτωση έντυπα. 3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται, κατ επέκταση, στην περίπτωση που ο Φο ρέας προβαίνει στην ανάθεση υπεργολαβικής εργασίας. 4. Η προβλεπόμενη, από την παρούσα απόφαση, ανα γνώριση του Φορέα και οποιεσδήποτε από τις εκθέσεις και πιστοποιητικά που χορηγούνται στο πλαίσιό της, δεν αποτελούν ούτε εξυπονοούν με κανένα τρόπο έγκρι ση προϊόντων ή υπηρεσιών από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Η υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση «Καθορισμός Πλαισίου Επίβλεψης ιδιωτικών φορέ ων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» (ΦΕΚ 510/Β /2007), παύει να ισχύει από δη

12 25068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομη νία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ F Αριθμ (3) Επέκταση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης σε πλη γέντες από πυρκαγιές αγρότες. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α. Του άρθρου 41, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α). β. Την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές». 2. Την ανάγκη ίσης μεταχείρισης και των δικαιούχων αποζημίωσης ΠΣΕΑ λόγω πυρκαγιάς των ετών , αποφασίζουμε: Οι ρυθμίσεις της από Πράξης Νομοθετι κού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 205/ ) «Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές» επεκτείνονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις αποζημιώσεων ΠΣΕΑ, λόγω πυρκαγιάς των ετών Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 510 10 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 267600 Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πι στοποίησης γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 14.07.2011 Αριθ. Πρωτ.: 177145 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1176/27357 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, /10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, /10/2017 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ -ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, /10/2017 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30329 22 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2901 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 970/84618 Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γενική Δ/νση ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/νση ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 910 7 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 275759/18.8.2004 απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Δωδεκάνησος» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Δωδεκάνησος» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδικός: 101 76 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 607 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 13845/Α20/2326 Τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων 11627/4.5.2001 (ΦΕΚ 715/Β/8.6.2001) και οικ. 12521/ Α20/2014/4.8.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 10 Ιδιότητα «Ο Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 11 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 2010/50687 Τροποποίηση της αριθμ. Ε8 1831/39763/7 4 2015 απόφα σης του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 ΠΡΟΣ Ως πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 05/08/2014 Αρ. Πρωτ. 2988/89710 ΠΡΟΣ: Ως Π.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 05/08/2014 Αρ. Πρωτ. 2988/89710 ΠΡΟΣ: Ως Π. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 323 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής

Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής Δημοσιεύθηκε η κ.υ.α. για την κατάρτιση του Μητρώου των Ενεργειακών Ελεγκτών, του καθορισμού του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων αυτών και την πιστοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Αριθμ. 76068/7006/22.12.2014 Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/67

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7-12 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4620/124230 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 968/84613

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 968/84613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παράγραφος 1 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Φυτοπροστασίας Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Πατησίων 53

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Φυτοπροστασίας Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Πατησίων 53 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-10 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ.: 10608/105667 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2.

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. A.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα Τηλέφωνο 2132113108 Β.

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 13 Σελίδα 1 από 16 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGROCERT AGRO 2-1, AGRO 2-2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 39(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4598 Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 313 Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ ΘΕΜΑ: Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα