Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ"

Transcript

1 Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις» Ι. Γενικά Το φερόμενο προς συζήτηση Νσχ, όπως διαμορφώθηκε μετά την επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, περιλαμβάνει δύο Κεφάλαια. Α) Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α (άρθρα 1 έως 13 του Νσχ) εναρμονίζεται η εσωτερική νομοθεσία προς την Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 «για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της ο- δηγίας 2002/58/ΕΚ» (εφεξής: Οδηγία). Ειδικότερα, θεσπίζεται υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών επικοινωνιών δημοσίου δικτύου, καθώς και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να διατηρούν στα αρχεία τους, επί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεδομένα αναγκαία για την αναγνώριση των χρηστών των εν λόγω υπηρεσιών (άρθρο 5), προς τον σκοπό της «διακρίβωση[ς] ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121 Α )» (άρθρο 1 παρ. 1). Επίσης προτείνεται να επιτρέπεται πρόσβαση στα διατηρούμενα στοιχεία στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, κατ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του ως άνω ν.

2 2 2225/1994 (άρθρο 4 του Νσχ), επεξεργασία τους δε μόνο μετά «τη γνωστοποίηση της διάταξης για την πρόσβαση στα δεδομένα που εκδίδει η αρμόδια αρχή» (άρθρο 8 παρ. 1. Πρβλ. Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 2). Περαιτέρω, ορίζεται δωδεκάμηνη διάρκεια διατήρησής τους (άρθρο 6), προβλέπονται εγγυήσεις προστασίας και ασφάλειας των αποθηκευμένων στοιχείων (άρθρο 7), καθώς και ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, επιβαλλόμενες από ανεξάρτητες αρχές σε βάρος των παραβατών των διατάξεων του Νσχ (άρθρα 11 και 12), οι οποίοι υπέχουν και αστική ευθύνη έναντι του ζημιωθέντος από την παράβαση (άρθρο 13). Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Β ρυθμίζονται οι περιορισμοί των ατομικών δικαιωμάτων της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης (άρθρο 9Α του Συντάγματος, βλ. και Γνωμοδότηση 1/2009 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ, σελ. 4 επ., 23 επ.) και του συνέρχεσθαι (άρθρο 11 του Σ.), τους οποίους συνεπάγεται η λήψη από κρατικές αρχές σε δημόσιους χώρους ή από διαχειριστές ή ιδιοκτήτες χώρων με ελεγχόμενη είσοδο, ήχου ή εικόνας, με ή χωρίς καταγραφή, μέσω συστημάτων επιτήρησης. Περαιτέρω, τροποποιείται η συγκρότηση της ΑΠΔΠΧ (άρθρο 15), αναδιατυπώνονται διατάξεις του ν. 3671/2006 για τις ανεπιθύμητες κλήσεις (άρθρο 16) και προβλέπεται η σύσταση, με υ.α., Επιτροπής για την κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν το απόρρητο και την ασφάλεια των επικοινωνιών, καθώς και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 17). Β) Kατ άρθρο 19 παρ. 1 του Συντάγματος, το απόρρητο της επικοινωνίας αίρεται για την διακρίβωση ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων και για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ως διακρίβωση ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων νοείται η διακρίβωση ήδη τελεσθέντων εγκλημάτων (βλ. Χρυσόγονο Κ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 2006, σελ. 261, Παπαδόπουλο Ν., Προστασία του α- πορρήτου της επικοινωνίας 2008, σελ. 282). Επισημαίνεται ότι στα διατηρούμενα στοιχεία της επικοινωνίας περιλαμβάνονται τα δεδομένα κίνησης και θέσης (στοιχεία επικοινωνούντων συνδρομητών, γεωγραφική θέση, ακριβής ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της επικοινωνίας κ.λπ., άρθρο 5 του Νσχ), στα οποία επεκτείνεται η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3471/2006, με την οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο αντίστοιχη ρύθμιση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ - άρθρο 5 παρ.1 εδ. β. Βλ., σχετικώς, Καμίνη Γ., Παράνομα α- ποδεικτικά μέσα και συνταγματική κατοχύρωση ατομικών δικαιωμάτων, 1998, σελ. 205, Λίβο Ν., Η ποινική προστασία των συνδετικών δεδομένων των τηλεπικοινωνιών ΠοινΧρον ΜΖ, σελ. 753 επ., Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Μο-

3 ντέλα επιτήρησης στο κράτος ασφάλειας και δίκαιη ποινική δίκη, 2010, σελ. 37). Σημειωτέον ότι και το γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (BVerfG) δέχεται, κατά πάγια νομολογία, ότι το πεδίο προστασίας του δικαιώματος στο απόρρητο των επικοινωνιών εκτείνεται και στη διαδικασία ε- πεξεργασίας των πληροφοριών και των δεδομένων που συνάπτεται με τη γνώση των προστατευόμενων στοιχείων της επικοινωνίας από τις αρχές (βλ., ενδεικτικώς, σκέψη 190 της απόφασης για τη διατήρηση των δεδομένων της , στον διαδικτυακό τόπο "http://www.bundesverfassungsgericht.de", καθώς και BVerfGE 100, 313/162). Υπό το φως των ανωτέρω, τίθεται το ζήτημα αν μόνη η αποθήκευση καθώς και η προληπτική διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων όλων των χρηστών των ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνίας επί 12 μήνες, ανεξαρτήτως της τέλεσης ή μη εγκλημάτων, και με σκοπό τη διακρίβωσή τους, αν και όταν τελεσθούν, συνιστά «επεξεργασία» τους (κατά τον ορισμό του άρθρου 2 στοιχ. δ του ν. 2472/1997: «Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: ( ) δ) "Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" ("επεξεργασία"), κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή».). Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, η αποθήκευση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων θέσης και κίνησης αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα του απορρήτου των επικοινωνιών οι δε σχετικές διατάξεις του Νσχ πρέπει να κριθούν ενόψει του άρθρου 19 παρ. 1 του Συντάγματος. Σημειώνεται, εξ άλλου, ότι τροποποίηση από το παρόν Νσχ του ως άνω ο- ρισμού της «επεξεργασίας», ώστε να μην καταλαμβάνει την προβλεπόμενη διατήρηση δεδομένων, συνάδει προς τη νομολογία του ΔΕΚ (ήδη, Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κατά την οποία, επί πλειόνων ερμηνειών διατάξεων, προκρίνεται η σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ (βλ., ενδεικτικώς, απόφαση ΔΕΕ της , στην υπόθ. C-188/10 Aziz Melki, σχετικώς με τη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη Γαλλία). 3 ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του Νσχ 1. Επί του άρθρου 4 Κατά την προτεινόμενη διάταξη, πρόσβαση στα διατηρούμενα δεδομένα

4 4 του άρθρου 5 του Νσχ έχουν μόνον οι αρμόδιες αρχές, κατά τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται στον ν. 2225/1994. Δεν είναι, εν τούτοις, σαφές αν, κατά την επεξεργασία των δεδομένων α- πό τις ως άνω αρχές, που λαμβάνει χώρα μετά την πρόσβασή τους σε αυτά, και η οποία συνιστά επέμβαση στο απόρρητο της επικοινωνίας, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 περί αξιοποίησης των τυχαίων ευρημάτων, δηλαδή πληροφοριών που αφορούν αξιόποινη πράξη διαφορετική από την ερευνώμενη (βλ., σχετικώς, Διονυσοπούλου Α., Η αποδεικτική αξιοποίηση των τυχαίων ευρημάτων στην ποινική διαδικασία, 2009, σελ. 136). Θα ήταν, συνεπώς, νομοτεχνικώς αρτιότερο να γίνεται παραπομπή σε συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 2225/1994, πολλώ δε μάλλον εφόσον με το προτεινόμενο άρθρο 5 θεσπίζονται περιορισμοί του δικαιώματος στο απόρρητο των επικοινωνιών. Σημειώνεται περαιτέρω ότι, επειδή ο ν. 2225/1994 δεν περιέχει ειδικές ρυθμίσεις για την άρση του απορρήτου της επικοινωνίας καθόσον αφορά φορείς επαγγελματικών απορρήτων, όπως ιερείς και συνηγόρους (βλ., σχετικώς, Διονυσοπούλου Α., όπ. π., σελ. 108 επ.), ή μέσω τηλεφωνικών γραμμών επείγουσας ψυχολογικής υποστήριξης, θα ήταν ίσως ενδεδειγμένο, εκ του ότι η επικοινωνία στις εν λόγω περιπτώσεις εμπίπτει και στον προστατευόμενο ιδιωτικό βίο (βλ. και απόφαση του BVerfG της , NJW 2004, σελ. 1004), να εξαιρεθούν τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα θέσης και κίνησης, που αφορούν τις κατά τα προηγηθέντα επικοινωνίες, από την υποχρέωση παροχής τους στις αρμόδιες αρχές (βλ. και ανάλογη σκέψη 238 του BVerfG στην απόφασή του για τη διατήρηση των δεδομένων της , στον διαδικτυακό τόπο "http://www.bundesverfassungsgericht.de", και Καϊάφα Γκμπάντι Μ., όπ. π., σελ ). 2. Επί του άρθρου 6 Α) Κατά το πρώτο εδάφιο της προς ψήφιση διάταξης, «Τα δεδομένα του άρθρου 5 παράγονται και αποθηκεύονται σε φυσικά μέσα, τα οποία βρίσκονται μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, εντός της οποίας και διατηρούνται για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου επί 12 [καταρχήν] μήνες από την ημερομηνία της επικοινωνίας ( )». Με την ως άνω διάταξη, αφενός οριοθετείται περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του Νσχ (βλ. και άρθρο 5), στο οποίο εμπίπτουν δεδομένα παραγόμενα από τη χρήση υπηρεσιών επικοινωνίας εντός της Ελληνικής Επικράτειας, α- φετέρου ορίζεται η Ελληνική Επικράτεια ως τόπος διατήρησής τους, «προκειμένου να είναι ευχερής, άμεσος και αποτελεσματικός ο έλεγχος των αρ-

5 μοδίων αρχών για την ασφάλεια των δεδομένων ( ) τα οποία, άλλωστε, ως εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας, απολαμβάνουν της συνταγματικής προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 3671/2006» (Αιτιολογική Έκθεση επί του προς ψήφιση άρθρου. Βλ. και άρθρα 7 Νσχ και 7 Οδηγίας). Εξ άλλου, κατ άρθρο 4 του Νσχ (βλ. και ταυτάριθμο άρθρο Οδηγίας), πρόσβαση στα ως άνω αποθηκευμένα στοιχεία έχουν μόνον οι αρμόδιες εθνικές αρχές, δηλαδή οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Προτείνεται, περαιτέρω, η καταστροφή των αποθηκευμένων δεδομένων «στο τέλος του χρονικού διαστήματος διατήρησης με αυτοματοποιημένη διαδικασία από τον πάροχο, εκτός από εκείνα στα οποία έχει αποκτηθεί νομίμως πρόσβαση». Υπό το φως των ανωτέρω, φαίνεται να μην εφαρμόζονται, ως προς τα εν λόγω δεδομένα, ούτε οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2472/1997, περί «διασυνοριακής ροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ούτε οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3471/2006 περί διατήρησης και επεξεργασίας, από τον πάροχο υπηρεσιών επικοινωνίας, δεδομένων κίνησης του χρήστη, «για τη χρέωση των συνδρομητών και την πληρωμή των διασυνδέσεων ( ) έως το τέλος της περιόδου εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί νομίμως ο λογαριασμός ή να επιδιωχθεί η πληρωμή του» (παρ. 2 άρθρου 6 του ν. 3671/2006) ή δεδομένων θέσης, ανωνυμοποιημένων ή με τη συγκατάθεση του χρήστη ή συνδρομητή, προς τον σκοπό της παροχής «μίας υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας» (παρ. 3 άρθρου 6 του ν. 3671/2006). Β) Περαιτέρω, σκοπός της προτεινόμενης προληπτικής διατήρησης, επί έ- να έτος από την ημερομηνία της επικοινωνίας, των δεδομένων επικοινωνίας όλων, ανεξαιρέτως, όσοι χρησιμοποιούν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, είναι η παροχή τους στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των εγκλημάτων του άρθρου 4 του ν. 2225/1994 (άρθρο 1 παρ. 1 του Νσχ). Η διατήρηση των δεδομένων τηλεπικοινωνίας αφορά όλους τους χρήστες, δηλαδή και πρόσωπα εναντίον των οποίων δεν υπάρχουν υπόνοιες τέλεσης αξιόποινων πράξεων, και επιτρέπει τη δημιουργία «προφίλ» προσωπικότητας και κινήσεων του πολίτη, καθώς και τη συναγωγή συμπερασμάτων για την προσωπική του σφαίρα απορρήτου, όπως προτιμήσεις, ροπές, αδυναμίες (βλ. και ανάλογη σκέψη 211 του BVerfG, στην απόφαση του για την διατήρηση των δεδομένων της , ανωτ. Ι Α). Όσο δε μεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια της διατήρησης, τόσο περισσότερες πληροφορίες συγκεντρώνονται και, συνεπώς, τόσο λεπτομερέστερο είναι το «προφίλ» που μπορεί να κατασκευασθεί. Επισημαίνεται, συναφώς, ότι η Οδηγία προβλέπει ως ελάχιστο χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων τους έξι μήνες. 5

6 6 3. Επί του άρθρου 8 παρ. 1 Κατά την προτεινόμενη διάταξη, η διαβίβαση των αποθηκευμένων στοιχείων «γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος», στο δε εν λόγω άρθρο του Νσχ γίνεται παραπομπή στις σχετικές διατάξεις του ν. 2225/1994. Νομοτεχνικώς αρτιότερο θα ήταν να γίνεται, και στην προς ψήφιση διάταξη, απευθείας παραπομπή στις διατάξεις του ν. 2225/ Επί του άρθρου 11 παρ. 2 Κατά την προς ψήφιση διάταξη, αν ο δράστης των πράξεων της παρ. 1 α- πέβλεπε σε οικονομικό ή άλλο αντάλλαγμα, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή από έως ευρώ. Θα ήταν νομοτεχνικώς ορθότερο, η φράση «απέβλεπε σε οικονομικό ή άλλο αντάλλαγμα» να αντικατασταθεί από τη φράση «με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης». 5. Επί του άρθρου 14 Α) Κατά την παρ. 1 στοιχ. δ) του προς ψήφιση άρθρου, η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται προς τον σκοπό της αποτροπής και καταστολής σειράς εγκλημάτων, «όταν με βάση πραγματικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέσθηκαν ή πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις». Περαιτέρω, κατά την Αιτιολογική Έκθεση, επί των ως άνω διατάξεων (σελ. 5), «όταν αυτές οι προϋποθέσεις παύουν να ισχύουν, θα πρέπει να επανεξετάζεται η χρήση συστημάτων στους συγκεκριμένους χώρους». Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν περιλαμβάνει σχετική διάταξη. Β) Κατά την παρ. 6 του προς ψήφιση άρθρου, καταργούνται, μεταξύ άλλων, «τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2472/1997, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο όγδοο παρ. 1 του ν. 3625/2007».

7 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω περίπτωση περιλαμβάνει ένα μόνο εδάφιο, η δε αναφορά σε περισσότερα οφείλεται, προφανώς, σε παραδρομή. 7 Αθήνα, Οι Εισηγητές Αθανασία Διονυσοπούλου Επιστημονική Συνεργάτις Ανδρέας Κούνδουρος Προϊστάμενος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Μελετών Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ο προϊστάμενος του Β Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Στέφανος Κουτσουμπίνας Επ. Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης Ο προϊστάμενος της Β Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών Αστέρης Πλιάκος Αν. Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Tο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Χρίστος Χ. Μυλωνόπουλος Καθηγητής της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Κώστας Μαυριάς Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010 σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική European Criminal Policy Initiative* Προοίμιο Οι υπογράφοντες καθηγητές του ποινικού δικαίου δέκα ευρωπαϊκών χωρών δίνουν στη δημοσιότητα με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1 Ιούλιος 2008 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -1 ΟΔΗΓΙΑ 95/46/ΕΚ Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ (ΜΕΡΟΣ Β - ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που έγιναν μεταγενέστερα με αποφάσεις της Ολομέλειας και των Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα