ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α.Π.1259 Μυτιλήνη, 4 Ιουλίου 2014 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗN ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ* Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας Master of Science in Environmental Policy and Biodiversity Management Οι σπουδές διαρκούν τρία (3) εξάμηνα. Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2014 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος τον Ιανουάριο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ.) Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα τα δύο πρώτα εξάμηνα ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική διατριβή. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 1. Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από έξι(6) μαθήματα του Α εξαμήνου εκ των εννέα (9) προσφερόμενων που αντιστοιχούν σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα). 2. Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) απο τις οποίες είκοσι (20) αποδίδονται από τέσσερα (4) μαθήματα του Β εξαμήνου εκ των οκτώ (8) προσφερόμενων που αντιστοιχούν σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και δέκα (10) από το μάθημα Σπουδαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες. 3. Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η δομή του προγράμματος μαθημάτων έχει ως ακολούθως: Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ΕΚ ΤΩΝ 9) ECTS 1 Βιοσφαιρικές Διεργασίες 5 2 Οικολογία: Θεωρία 5

2 3 Οικολογία: Εφαρμογές στη Βιολογία της Διατήρησης 5 4 Μέθοδοι Έρευνας στο Περιβάλλον 5 5 Γεωργικά Συστήματα και Περιβάλλον 5 6 Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ΓΣΠ 5 7 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική 5 8 Ενεργειακή Πολιτική και Λήψη Αποφάσεων 5 9 Βιώσιμη Ανάπτυξη 5 ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Σπουδαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (4 ΕΚ ΤΩΝ 8) 1 Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Κοινωνιολογία 5 2 Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά 5 3 Μέθοδοι Διασφάλισης Ποιότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών 5 4 Χρήσεις Γεωργικής Γης 5 5 Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 5 6 Περιβαλλοντική Νομοθεσία 5 7 Περιβαλλοντική Πολιτική 5 8 Ειδικά Θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διατήρησης Βιοποικιλότητας 5 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS ΣΥΝΟΛΟ ECTS (Α, Β & Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) 90 Κατά το ακαδημαϊκό έτος θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα έως 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Περιβαλλοντικών, Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών. Οι επιλεγέντες δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίσουν και απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Η επιλογή γίνεται με γραπτή εξέταση επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήμης στην Αγγλική, και με συνέντευξη στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2014 (ημερομηνία παραλαβής από την Γραμματεία του ΠΜΣ). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση προς το ΠΜΣ. 2. Τρεις (3) φωτογραφίες. 3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 4. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος και σε περίπτωση τελειόφοιτου/της, υπεύθυνη δήλωση ότι οι προπτυχιακές σπουδές θα έχουν ολοκληρωθεί έως την περίοδο των εγγραφών. 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).

3 6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 7. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο (βλ. φόρμα στον ιστότοπο). 8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν). 9. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας σχετική με το ΠΜΣ που υποβάλλεται η αίτηση (εάν υπάρχουν). Τέλος, ο/η υποψήφιος /α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη. Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσόν των 2000 και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 500 εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των επιτυχόντων, 750 κατά την εγγραφή (Οκτώβριος 2014) και 750 με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου (Φεβρουάριος 2015). Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο (από τον ιστότοπο του ΠΜΣ). Η εξεταστέα ύλη αποτελείται από βασικές γνώσεις της περιβαλλοντικής επιστήμης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία και στον ιστότοπο του ΠΜΣ. Γραμματεία ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λόφος Παν/μιου, 81100, Μυτιλήνη τηλ: Website: *Σύμφωνα με απόφαση της υπ' αριθμ. 19/ Συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος, εν αναμονή του ΦΕΚ έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Προτεινόμενη Ύλη Διαδικασίας Επιλογής Υποψηφίων Διπλώματος Ειδίκευσης Προτεινόμενη ύλη: Περιβαλλοντική Μηχανική Ατμόσφαιρα: Δομή και σύσταση της ατμόσφαιρας, Φαινόμενο του θερμοκηπίου Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μείωση της συγκέντρωσης του στρατοσφαιρικού όζοντος, όξινη βροχή Υδάτινοι Πόροι: Ποσότητα και κατανομή των υδατικών πόρων στον πλανήτη, Υδρολογικός κύκλος, Ανθρώπινη χρήση νερού Ορυκτά καύσιμα: Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Γαιάνθρακές Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Ηλιακή Ενέργεια, Αιολική Ενέργεια, Υδροηλεκτρική Ενέργεια Διαχείριση Οικοσυστημάτων Βασικά στοιχεία Οικολογίας: Δομή και λειτουργία των Οικοσυστημάτων, Τροφικά δίκτυα, Τροφικές ομάδες Βιοποικιλότητα: Η έννοια της βιοποικιλότητας, κατανομή της βιοποικιλότητας στον πλανήτη, η σημασία της βιοποικιλότητας, απειλές Κοινωνικές Επιστήμες Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, οι κυριότερες συνδιασκέψεις για το περιβάλλον κατά τις δεκαετίας του 90 και του 2000 Οικονομικά του Περιβάλλοντος Δημόσια Πολιτική και Περιβάλλον Παγκόσμιος Πληθυσμός και Περιβαλλοντικά Προβλήματα Richard T. Wright (2005) Environmental Science: toward a sustainable future, Pearson Education, Inc. ISBN Προτεινόμενα Κεφάλαια: Chapter 1: Introduction: toward a sustainable future Chapter 2: Ecosystems: what they are (έως την σελίδα 39) Chapter 5: The Human Population: dimensions Chapter 7: Hydrologic Cycle: natural cycle, human impacts Chapter 10: Wild Species and Biodiversity (σελ , ) Chapter 12: Energy from Fossil Fuels (σελ , ) Chapter 14: Renewable Energy (σελ ) Chapter 17: Water Pollution and its Prevention ( ) Chapter 20: The Atmosphere: climate, climate change and ozone depletion Chapter 22: Economics, Public Policy and the Environment

5 Richard T. Wright (11 nth Edition) Environmental Science: toward a sustainable future, Pearson Education, Inc. ISBN Προτεινόμενα Κεφάλαια: Chapter 1: Science and the Environment Chapter 2: Economics, Politics and Public Policy Chapter 3: Basic Needs of Living Things (σελ ) Chapter 4: Population and Communities (σελ. 82: Predation _ Parasites) Chapter 5: Ecosystems: Energy, Patterns, and Disturbance (σελ ) Chapter 6: Wild Species and Biodiversity Chapter 8: The Human Population Chapter 10: Water: Hydrologic Cycle and Human Use Chapter 14: Energy from Fossil Fuels (σελ , ) Chapter 16: Renewable Energy (σελ ) Chapter 18: Global Climate Change Chapter 19: Atmospheric Pollution (σελ ) Chapter 20: Water Pollution and its Prevention (σελ , ) Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις θα είναι γραπτές με ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, ενώ οι υποψήφιοι θα μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιούν κάθε βοήθημα.

6 Q1. The concept of sustainability as applied to fish species means we will manage fisheries to 1. maintain viable populations of all fish species 2. maintain only the commercially valuable species 3. maintain only those species having little or no commercial or recreational value 4. maintain only recreationally important species 5. none of the above Q2. Environmental racism refers to the placement of waste sites and other hazardous facilities in neighbourhoods, where the majority of the residents are minorities or/of low income. True Q3. Carbon dioxide gas is 1. a greenhouse gas 2. a natural component of the atmosphere 3. the primary carbon source for photosynthesis 4. an essential plant nutrient Q4. Soils are degraded by 1. conversion to development 2. excessive irrigation 3. overgrazing of livestock 4. erosion

7 Q5. Water evaporates because 1. relative humidity increases 2. kinetic energy increases enough to allow water molecules to breakaway from each other 3. hydrogen bonds continually break and reform 4. kinetic energy is so low that hydrogen bonds keep the water molecules in place 5. relative humidity decreases Q6. Water which infiltrates the soil, may move to another location through 1. a seep 2. evapotranspiration 3. an aquifer 4. evaporation 5. a spring Q7. Consequences of removing groundwater faster than the natural recharge rate, may include 1. wells going dry 2. water shortages 3. lowered water tables 4. land subsidence

8 Q8. Warm moist air cools, the relative humidity reaches 100 percent and water droplets form and fall. This describes 1. condensation and precipitation 2. evaporation and precipitation 3. part of the natural purification process of water 4. 1 and and 2 Q9. A keystone species 1. never goes extinct 2. influences the survival of several other species 3. has the largest population in an ecosystem 4. lives on brick walls Q10. Alteration of habitat can result in the loss of biodiversity. True Q11. A species, individual or ecosystem whose existence benefits some other entity (often human), is said to have 1. intrinsic value 2. fragmented value 3. no value 4. instrumental value 5. none of the above

9 Q12. A species of plant that provides nutritional and/or medicinal benefits for humanity, would be referred to as having 1. intrinsic value 2. individual value 3. species value 4. instrumental value 5. ecological value Q13. Destroying natural biota, will seriously undercut our 1. ability to maintain vigor in agricultural species 2. potential for developing new medicinal drugs 3. potential for developing biological pest control 4. all of the above 5. none of the above Q14. Examples of habitat alteration include 1. breaking up the natural landscape into small patches 2. damming rivers 3. dredging and filling wetlands 4. clearing forests for agriculture Q15. Energy conversions, are 100 percent efficient. False

10 Q16. Fossil fuels are formed by 1. the compression of rocks 2. the decay of dead organisms over millions of years 3. the decay of sewage over hundreds of years 4. the decay of dead organisms over many decades 5. volcanoes Q17. There is a net energy loss when burning coal to generate electricity. True Q18. Flat-plate collectors are used to 1. absorb sunlight and heat water 2. cool water 3. drive photosynthesis 4. store cold water 5. store hot water Q19. Which is NOT a renewable source of energy, from the perspective of human life spans? 1. falling water 2. sunlight 3. wind 4. fossil fuel 5. heat from the Earth's interior

11 Q20. Light radiation strikes a sandwich of two layers of silicon and dislodges electrons from one layer which are then picked up by the other layer, causing production of an electric current. This best describes 1. active solar heating systems 2. nuclear fusion 3. photovoltaic cells 4. flat-plate solar collectors 5. power towers Q21. Falling water is considered an indirect form of solar energy, because 1. solar energy causes evaporation of water and thus regulates the water cycle 2. solar energy causes the condensation of water in clouds 3. clouds cause shading 4. solar energy purifies water Q22. Maintaining global biodiversity is important for humans because 1. many medicines were originally derived from native species 2. wild species provide the genetic basis for improving domestic plants and animals 3. biodiversity is a critical factor in maintaining the stability of natural systems 4. biodiversity provides aesthetic and intellectual enrichment for humans Q23. Using solar energy, will change the basic balance of the biosphere. False Q24. Natural waters that are normally high in nutrients, are called eutrophic. True

12 Q25. Which statement is a feature of sustainable development as envisioned by many environmentalists? 1. It strengthens economic conditions 2. It protects the resources of future generations 3. It maintains the natural environments 4. It improves social conditions Q26. The amount of power that can be generated by hydroelectric plants, depends on 1. the height of water behind the dam 2. the volume of water that flows through the dam 3. the temperature of water that flows through the dam 4. 1 and 2 only Q27. This/These is/are methods of utilizing biomass energy: 1. incineration of municipal waste 2. burning wood in a stove 3. harvesting methane from sewage sludge 4. 1 and 2 only Q28. The two most important nutrients for stimulating eutrophication are 1. lead and mercury 2. sodium and chlorine 3. carbon and oxygen 4. pesticides and heavy metals 5. nitrogen and phosphorus Q30. Lack of nutrients in water, limits the growth of phytoplankton. True

13 Q31. Eutrophication refers to the ecosystem changes that occur with the introduction of 1. waterborne diseases 2. pesticides 3. synthetic organic compounds 4. excess nutrients 5. chemical pollutants Q32. Nutrients in excess quantity, shift water quality in ways that favor the growth of phytoplankton at the expense of benthic plants. True Q33. The most important types of water pollutants, include 1. nutrients 2. organic wastes like those from wastewater treatment plants 3. chemical pollutants like those associated with industrial discharges 4. sediments Q34. Examples of non-point source pollutants, include 1. sediments 2. nutrients from the land 3. industrial discharges 4. 1 and 2 5. none of the above Q35. Chlorofluorocarbons (CFC's), cause the destruction of ozone in the stratosphere. True

14 Q36. Organic wastes are considered important water pollutants, because 1. they stimulate excessive growth of bacteria 2. they reduce water clarity 3. they stimulate excessive growth of detritus feeders 4. they change the ecology of the water in ways that reduce dissolved oxygen concentrations Q37. The major greenhouse gases are 1. methane, oxygen, nitrogen and neon 2. carbon dioxide, oxygen, nitrogen and water vapor 3. carbon dioxide, water vapor, methane and chlorofluorocarbons 4. oxygen, nitrogen, argon and neon 5. chlorine, fluorine, neon and argon Q38. The major source(s) (natural & anthropogenic) of excess methane in the atmosphere, is/are 1. combustion of fossil fuels 2. microbial fermentation of organic matter, oil wells, wetlands and livestock 3. refrigerants, solvents and fire retardants 4. evaporation from the Earth's oceans 5. emissions from automobiles and chemical fertilizers Q39. The region of the atmosphere closest to the Earth's surface, is the stratosphere. False Q40. Some atmospheric pollutants like sulfur dioxide, cause the atmosphere to cool. True

15 Q41. Ozone in the stratosphere 1. blocks 99 percent of the ultraviolet radiation from entering the troposphere 2. is destroyed through reactions with chlorofluorocarbons 3. is a natural constituent 4. all of the above 5. none of the above Q42. The troposphere 1. is the atmospheric layer that contains almost all water vapor in the biosphere 2. is involved with the biogeochemical cycling of oxygen, nitrogen, carbon, sulfur and water 3. is the layer of the atmosphere that interacts directly with the hydrosphere and lithosphere 4. is the site and source of our weather Q43. Human capital refers to the population and its characteristics in terms of physical, psychological and cultural attributes. True Q44. Natural capital of a nation, includes 1. minerals, fossil fuels, forests, soils, fish and wildlife 2. buildings, technology, machinery, equipment and communications 3. human population and their characteristics like age and education 4. all of the above 5. none of the above Q45. Rachel Carson's book, Silent Spring, was instrumental in the recognition stage of the problems of air pollution. False

16 Q46. Partial reduction in pollution, is generally and as you strive to remove greater quantities of pollutant the cost. 1. inexpensive, increases 2. inexpensive, decreases 3. very expensive, decreases 4. very expensive, is even more expensive 5. none of the above Q47. Environmental protection, is implemented by governments through 1. passage of laws 2. adoption of rules and regulations 3. funding environmental initiatives 4. establishment of various agencies Q48. The process of photosynthesis does NOT include 1. using light energy 2. consuming organic food 3. using carbon dioxide and water 4. producing sugar (glucose) 5. producing organic matter from inorganic raw materials Q49. An ecosystem is best defined as 1. a grouping of plants and animals which interact with each other and their environment in such a way that the entire grouping is perpetuated 2. any grouping of plants and animals 3. plants, animals and environmental factors 4. all the plants, animals and microbes in a given area 5. abiotic factors affecting plants and animals

17 Q50. Detritivores are very important for nutrient cycling among all trophic levels. True Q51. Match the term with the correct letter a b c Ultraviolet Visible Infrared Q52. Large organisms like eagles, lions or salmon are primary consumers of energy, while small organisms like mice, rabbits and sparrows are secondary consumers. False Q53. Consumers are always heterotrophic. True

18 Q54. The three major BIOTIC components of ecosystem structure, are 1. temperature, moisture and light 2. producers, herbivores, carnivores 3. plants, animals and climate 4. consumers, detritus feeders and decomposers 5. producers, consumers, detritus feeders and decomposers Q55. Crude death rate for a given country, is a statistic of 1. murders committed with blunt instruments 2. the total number of deaths per year 3. the number of deaths per 1000 people per year 4. accidental deaths per year 5. premature deaths per year Q56. When the fertility rate exceeds 2.0, a population is always growing. True Q57. A human population profile shows the 1. standard of living of a group of people 2. causes of death 3. total fertility of a group of people 4. numbers of people in each age group Q58. A relative humidity of 75 percent, means that only 75 percent of the moisture in the air will fall as precipitation. False Q59. The relative humidity is independent of the air temperature. False

19 Q60. If relative humidity goes over 100 percent, 1. water vapor will condense 2. water will boil 3. water will turn to ice 4. the system will explode 5. more water will evaporate

20 Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» ΑΙΤΗΣΗ Με την παρούσα υποβάλλω την υποψηφιότητα μου γιά το ΠΜΣ: «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας», ακαδημαϊκό έτος βάσει της σχετικής προκήρυξης. Δηλώνω ότι τα στοιχεία που παρέχω είναι ακριβή. Αντιλαμβάνομαι επίσης, ότι στοιχεία που είναι αυστηρά προσωπικά και περιέχονται στην αίτησή αυτή θα παραμείνουν εμπιστευτικά στο πλαίσιο των αρμόδιων για την εκτίμηση τους οργάνων και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς στους οποίους αποβλέπει η αίτησή αυτή. Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (παρακαλούμε συμπληρώστε με πεζά) ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΧΩΡΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ: ΠΟΛΗ: Τ.Κ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (συμπληρώστε αν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας): ΑΡΙΘΜΟΣ: ΠΟΛΗ: Τ.Κ.: ΤΗΛΕΦΩΝΟ (σταθερό) (κινητό) ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ; ΝΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΤΗ) ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1

21 Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Περιβάλλοντος ΙΙΙ. ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ IV. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Ή ΒΡΑΒΕΙΑ V. ΈΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΥΚΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΟΝ; V.Ι. ΈΧΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ; V.ΙΙ.a. ΈΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ; ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΟ; ΝΑΙ ΟΧΙ Πτυχίο Έτος κτήσης Βαθμός V.ΙΙ.β. ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΤΙΜΟΥΣΑΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ; Λίγη Επαρκής Καλή Πολύ Καλή Εξαιρετική Στην ομιλία Στην κατανόηση μιας διάλεξης Στην ανάγνωση Στη γραφή 2

22 Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ένα ) V.ΙΙ.γ ΑΛΛΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ V.IΙΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΤΙΜΟΥΣΑΤΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ; Γνώσεις (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ένα ) Λίγες Επαρκείς Καλές Πολύ Καλές Εξαιρετικές ΙΧ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σχετική με το/τα ΠΜΣ που υποβάλλεται η αίτηση) Από: Έως: Συνολική διάρκεια σε έτη:. Εταιρία/Οργανισμός.Πόλη:.. Τομέας: Θέση/Τίτλος. Αρμοδιότητες:... Από: Έως: Συνολική διάρκεια σε έτη:. Εταιρία/Οργανισμός.Πόλη:.. Τομέας: Θέση/Τίτλος. Αρμοδιότητες:... Χ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ Έχετε εκπληρώσει τη στρατιωτική σας θητεία; NAI OXI Αν όχι, πότε σχεδιάζετε να την εκπληρώσετε; Από: έως: ΧI. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Πώς πληροφορηθήκατε τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση στο μεταπτυχιακό; ΧΙΙ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 3

23 Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Περιβάλλοντος Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και υπογεγραμμένες στο σημείο σφραγίσεως του φακέλου. Μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστόντες στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως την ημερομηνία λήξης αποστολής των δικαιολογητικών. Μια εκ των συστατικών επιστολών πρέπει να προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο. 1. Ονοματεπώνυμο 2. Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση -τηλέφωνο Επάγγελμα / θέση Διεύθυνση -τηλέφωνο Επάγγελμα / θέση (Σας παρακαλούμε να αναφερθούν πλήρη στοιχεία) ΧΙΙΙ. ΈΧΕΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ; ΑΝ ΝΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ; XIV. ΔΙΔΑΚΤΡΑ Γνωρίζετε ότι το ΠΜΣ προβλέπει δίδακτρα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ύψους Τα δίδακτρα καταβάλλονται σταδιακά, κατά τη διάρκεια του ακαδ. έτους όπως παρακάτω: 500 κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο αντίστοιχο ΠΜΣ. 750 με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του αντίστοιχου ΠΜΣ 750 με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του αντίστοιχου ΠΜΣ Είστε (ικανός και) προετοιμασμένος να ανταποκριθείτε στο κόστος των διδάκτρων; ΝΑΙ ΟΧΙ (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ένα ) XV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σας παρακαλούμε να εκθέσετε εν συντομία προσωπικούς στόχους και κίνητρα γιά μεταπτυχιακές σπουδές, φιλοδοξίες καθώς και ιδιαίτερες ικανότητες ή αδυναμίες που θα θέλατε να συνεκτιμηθούν στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας σας. Η συμπληρωμένη αίτηση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα παρακάτω επίσημα δικαιολογητικά ή αντίγραφα αυτών, τα οποία κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος. 4

24 Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Περιβάλλοντος Επισυναπτόμενα υποβάλλονται: 1. Τρεις (3) φωτογραφίες ταυτότητας. 2. Αντίγραφο πτυχίου 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας 6. Πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου σε ηλεκτρονική μορφη (CD/DVD). 7. Δύο συστατικές επιστολές (στη φόρμα που καθορίζεται από τα ΠΜΣ). 8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών 9. Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου: επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκομίσει απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας από την υπηρεσία του έως την περίοδο των εγγραφών. 10. Άλλοι τίτλοι σπουδών 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (σχετική με το ΠΜΣ που υποβάλλεται η αίτηση) *Σε περίπτωση τελειόφοιτου, επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών. (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ένα ) Μυτιλήνη ηη/μμ/έτος υπογραφή 5

25 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Επίθετο: ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Στοιχεία Υποψηφίας/ου Όνομα: Πατρώνυμο: Προς τον Κριτή: Παρακαλείστε όπως αξιολογήσετε την ικανότητα της/του υποψηφίας/ου να παρακολουθήσει με επιτυχία το Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» του Τμήματος Περιβάλλοντος, καθώς και τις προοπτικές της/του για επαγγελματική διάκριση. 1. Πόσο καιρό γνωρίζετε την/τον υποψήφια/ο : 2. Παρακαλούμε αναφέρετε την ιδιότητα σας σε σχέση με την/τον υποψήφιο (επιλέξτε και συμπληρώστε όσο αντιστοιχούν) α. Διδάσκων: [ ] στα μαθήματα: β. Επιβλέπων πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας [ ] Τίτλος Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας: γ. Εργοδότης [ ] δ. Άλλο [ ] Παρακαλώ περιγράψτε: 3. Παρακαλούμε αναφέρετε τα θετικά στοιχεία της/του υποψηφίας/ου: 4. Παρακαλούμε αναφέρετε σε ποια «κατηγορία» θα εντάσσατε την/τον υποψήφια/υποψήφιο σε σύγκριση με τους υπόλοιπους φοιτητές του έτους του/συναδέλφους του στο χώρο εργασίας του: Στο ανώτερο 5% [ ] Στο ανώτερο 15% [ ] Στο ανώτερο 25% [ ] Συστατική Επιστολή υποψηφίου για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας

26 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας 5. Παρακαλούμε αξιολογείστε την/τον υποψήφια/ο ως προς τα παρακάτω χαρακτηριστικά/ ικανότητες : 1. Ακεραιότητα χαρακτήρα 2. Ωριμότητα 3. Ικανότητα ομαδικής εργασίας 4. Ικανότητα προφορικού λόγου 5. Ικανότητα γραπτού λόγου 6. Αναλυτική Ικανότητα 7. Επαγγελματική ικανότητα 8. Υπευθυνότητα 9. Προθυμία αναλήψεως πρωτοβουλιών 10. Εργατικότητα (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ένα ) Εξαίρετη/ος Άριστη/ος Καλή/ός Μέτρια/ος Ανεπαρκής Δεν γνωρίζω 6. Παρακαλούμε αναφέρατε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης να κρίνει την ικανότητα της/του υποψηφίας/ου να παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. 7. Παρακαλούμε σημειώστε το σχετικό τετράγωνο που αντιστοιχεί στην εκτίμησή σας για την/τον υποψήφια/ο. Προτείνεται Προτείνεται Προτείνεται Δεν προτείνεται χωρίς ενδοιασμούς με ενδοιασμούς Οι πληροφορίες που παρέχετε είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση της/του υποψηφίας/ου. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το χρόνο σας. Υπογραφή Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Τίτλος ή θέση Εταιρεία ή Ίδρυμα Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax Παρακαλούμε αποστείλετε συμπληρωμένη τη Συστατική Επιστολή στη διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λόφος Παν/μιου, 81100, Μυτιλήνη τηλ: Σημείωση: Σε συνεννόηση με τον υποψήφιο η συστατική επιστολή θα πρέπει να αποσταλεί στην Γραμματεία του ΠΜΣ στην οποία γίνεται η αίτηση. Σε περίπτωση υποψηφιότητας σε περισσότερα του ενός ΠΜΣ του Τμήματος Περιβάλλοντος, η συστατική επιστολή θα αποσταλεί στο ΠΜΣ που έχει ο υποψήφιος ως πρώτη προτίμηση. Συστατική Επιστολή υποψηφίου για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας

ΠΡΟΣP P: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΠΡΟΣP P: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ P Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τµήµα Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ * ΠΡΟΣP P: ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση ΠΜΣ Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Index. Περιεχομενα. Introduction. Εισαγωγη

Index. Περιεχομενα. Introduction. Εισαγωγη Index Περιεχομενα Introduction Εισαγωγη What is biogas? Chemical and physical information: process. Biochemical process: digestion. Parameters applications Biogas Digestate Parameters Steps Structure The

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΕ 2012-13 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

«e-συνδεθείτε» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΕ 2012-13 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΕ 2012-13 Το Γραφείο ιασύνδεσης (Γ. ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στην προσπάθειά του για διαρκή βελτίωση της λειτουργίας και των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Working Paper Markou Marinos, Stylianou Andreas Agricultural Research Institute Adriana Bruggeman*, Christos Zoumides+, Stelios Pashiardis,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science (M.Sc.): «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Master of Science (M.Sc.): «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 29 / 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 29 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 29 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αµερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης & Κλιµατισµού Σωµατείο «Ελληνικό Παράρτηµα ASHRAE» ΝΠΙ Μη-Κερδοσκοπικό Ραβινέ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Αγγελάκογλου Κ. Κομνηνός Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Υποψήφιος Διδάκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μάιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών και Υποτροφιών στην Ελλάδα & το εξωτερικό»... Εάν το θέλεις πολύ μπορείς να κατορθώσεις τα πάντα Sir John Moores

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. PIRAEUS UNIVERSITY of APPLIED SCIENCES FACULTY OF ENGINEERING Department of Electronics Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Σ π ο υ δ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα {SEC(2005) 1573}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα {SEC(2005) 1573} ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 07.12.2005 COM(2005) 628 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα {SEC(2005) 1573} EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Σχέδιο δράσης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα