ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο"

Transcript

1 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: { ήµος Αρχανών Αστερουσίων } Προϋ ολογισµός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ιάρκεια: 18 µήνες ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη ροσφορά Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων...2 Συνο τικά στοιχεία Έργου...5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ...7 Συντοµογραφίες...7 Α1. Περιβάλλον του Έργου...9 Α1.1 Εµ λεκόµενοι στην υλο οίηση του αντικειµένου του Έργου...9 Α1.1.1 Συνο τική αρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Α1.1.2 Συνο τική αρουσίαση Φορέα Υλο οίησηςσφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς ου εµ λέκονται στην ε ιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.4 Όργανα και Ε ιτρο ές ( ιακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις α αιτήσεις του Έργου) 14 Α1.2.1 Συνο τική εριγραφή των υ ηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Α1.2.2 Οργανωτική οµή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων ε ιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Ανάλυση υ οδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ε ικοινωνιών Α1.2.5 Ε ί εδο Ωριµότητας του αρόντος Έργου (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Α2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι αράγοντες ε ιτυχίας του Έργου...17 Α2.1 Αντικείµενο του Έργου...17 Α2.2 Σκο ιµότητα και αναµενόµενα οφέλη...21 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...24 Α2.4 Κρίσιµοι αράγοντες ε ιτυχίας του Έργου...25 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές ροδιαγραφές Έργου...27 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υ ηρεσίες...27 Α3.2 Α αιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος...30 Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υ οσυστηµάτων, Εφαρµογών)...32 Α3.3.1 Άξονας Α. Καθορισµός µεθοδολογίας υλο οίησης των ηλεκτρονικών υ ηρεσιών Α3.3.2 Αξονας Β «Πιστο οίηση Χρήστη Ανώτερου βαθµού» Σελίδα 2 από 101

3 Α3.3.3 «Προώθηση καινοτόµων ρωτοβουλιών ρος τον ολίτη ευαισθητο οιώντας τον σε διάφορα θέµατα γενικού ενδιαφέροντος. Προώθηση της συµµετοχικότητας του ολίτη στα κοινά» Υ ηρεσίες ε ικοινωνίας Η ενέργεια αυτή αφορά στην αφύ νιση και συµµετοχικότητα του ολίτη. Στόχος της είναι η ενθάρρυνση της ενεργής συµµετοχής του ηµότη στην ε ικοινωνία και στην νέα κοινωνία των ολιτών, θεµελιώνοντας µία ενεργή «online community» Α3.3.4 «Παροχή Προσω ο οιηµένων ληροφοριών στον δηµότη µε άντληση ληροφοριών α ό τη βάση δεδοµένων της ιστο οίησης χρήστη και α οστολή ροσω ικού newsletter» Α3.3.5 «Φωνητική ύλη εξυ ηρέτησης του ολίτη IVR» Α3.3.6 «Παροχή νέων διαδικτυακών υ ηρεσιών (web 2)» Α3.3.7 ηµιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων Α3.3.8 «ηµιουργία ενός on line δικτύου για την ενηµέρωση και εξυ ηρέτηση των µεταναστών» Α3.3.9 «ιαχειριστικό σύστηµα ροβολής έργων τεχνικής υ ηρεσίας του δήµου στο διαδίκτυο µε ροβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του ολίτη για το στάδιο υλο οίησης τους» Α «Σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων ολιτών ρος την τεχνική υ ηρεσία» Α «On line υ ηρεσία ψηφιακής ο τικοακουστικής µετάδοσης και α οθήκευσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης α οφάσεων της αναθέτουσας αρχής µέσω διαδικτύου και ανά τυξη συστήµατος αρέµβασης µέσω web κατά την on line αρακολούθηση των.σ.» Α «On line υ ηρεσία ψηφιακής ο τικοακουστικής µετάδοσης και α οθήκευσης των δηµοσίων θεαµάτων, εικαστικών δρώµενων, ολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α. µέσω διαδικτύου» Α «Εµφάνιση Ιστορικού συναλλαγών του ηµότη µε ειδική ανάλυση CRM (Customer Relationship Management)» Α «ηµιουργία Λογισµικού ιαλειτουργικότητας αναβαθµίζοντας και ε ιταχύνοντας - ρος όφελος του ολίτη- την ε ικοινωνία των εσωτερικών υ ηρεσιών µε άλλους φορείς» Α «Υ ηρεσία Εύρεσης Εργασίας» Α «Ανά τυξη ελεύθερου λογισµικού GIS για τη δηµιουργία γέφυρας µε το λογισµικό των google maps ου θα ροσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής και ροβολής σηµείων, α ό δεδοµένα GPS φορητής συσκευής» Α «Ενο οίηση των portal των συνενωµένων στον Καλλικρατικό δήµων και ενσωµάτωση τους στην ιστοσελίδα του δήµου έδρας και εγκατάσταση λειτουργικών συστηµάτων εικονικο οίησης» Α «Έξυ νο σύστηµα διαχείρισης και αρουσίασης ροκηρύξεων-διαγωνισµών- ροµηθειών και ενηµέρωση του ενδιαφεροµένου» Α «Άξονας Γ αναγκαίος εξο λισµός» Α3.4 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών...62 Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξο λισµού...63 Α3.6 ιαλειτουργικότητα...63 Α3.7 Πολυκαναλική ροσέγγιση...64 Α3.8 Ανοιχτά δεδοµένα...66 Α3.9 Α αιτήσεις Ασφάλειας...67 Α3.10 Α αιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος...78 Α3.11 Α αιτήσεις Προσβασιµότητας...79 Α3.12 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου...80 Σελίδα 3 από 101

4 Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων...84 Α3.14 Σηµαντικά Ορόσηµα υλο οίησης Έργου...88 Α4. Ελάχιστες ροδιαγραφές Υ ηρεσιών...89 Α4.1 Υ ηρεσίες Εκ αίδευσης...89 Α4.2 Υ ηρεσίες Ευαισθητο οίησης...90 Α4.3 Υ ηρεσίες Πιλοτικής και οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας...90 Α4.4 Υ ηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...91 Α4.5 Υ ηρεσίες Συντήρησης...91 Α4.6 Τήρηση ροδιαγραφών οιότητας υ ηρεσιών...93 Α5. Μεθοδολογία ιοίκησης και Υλο οίησης Έργου...95 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλο οίησης και Υ οστήριξης...95 Α5.2 Σχήµα ιοίκησης, σχεδιασµού και υλο οίησης του Έργου...97 Α5.3 Σχέδιο και Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας...98 Α5.4 Σχέδιο και Σύστηµα ιαχείρισης Κινδύνων...99 Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ιαδικασία αραλαβής λειτουργικότητας συστηµάτων και Έργου Σελίδα 4 από 101

5 Συνο τικά στοιχεία Έργου Το έργο αυτό α οτελεί εκ όνηµα µεγάλης κλίµακας, στην υλο οίηση του ο οίου ροσδίδουµε τεράστια σηµασία εφόσον η εφαρµογή του συνιστά ένα σηµαντικό βήµα ρος το στόχο της ριζικής αναµόρφωσης των ΟΤΑ σε οικίλους τοµείς, ό ως για αράδειγµα σε θέµατα διαδικασιών εξυ ηρέτησης, υ οδοµών, συναλλαγών, στην αροχή διευρυµένων ροϊόντων και υ ηρεσιών και γενικότερα στην ροσ άθεια εραιτέρω αναβάθµισης των ηλεκτρονικών υ ηρεσιών. Η µεγάλη κλίµακα του έργου έγκειται στο γεγονός ότι ρόκειται να ραγµατο οιηθεί σε τρείς δήµους, µε κύριο δήµο υλο οίησης τον δήµο «Αρχανών Αστερουσίων» και ταυτόχρονη εγκατάσταση ληροφοριακών συστηµάτων στους δήµους Μίνωα Πεδιάδας και Χερσονήσου ε ιτυγχάνοντας µε αυτόν τον τρό ο την συνεργασία των δήµων και την διαλειτουργικότητα των συστηµάτων. Βασικές συνιστώσες του έργου α οτελούν : Α) Η ανά τυξη ενός µοντέλου εφαρµογής για τη ιαφάνεια την Κοινωνική Συµµετοχή, την Εκ αίδευση και την Ε ικοινωνία. Το µοντέλο εφαρµογής θα υλο οιηθεί µέσω µιας κοινής λατφόρµας µε λογισµικό εφαρµογών ανοικτού κώδικα και χρήση καινοτόµων τεχνολογιών αιχµής ου θα ανα τυχθούν βάσει των αναγκών της Το ικής Αυτοδιοίκησης. Β) H κοινή λατφόρµα θα ανα τυχθεί και θα εγκατασταθεί αράλληλα σε όλους τους συµµετέχοντες ήµους. Στις ερι τώσεις των ειδικών α αιτήσεων λειτουργικότητας των ήµων, οι εφαρµογές µ ορούν να ροσαρµοστούν βάσει των Υ ηρεσιών αραµετρο οίησης. Γ ) Το λογισµικό ου έχει ροβλεφτεί θα έχει τη δυνατότητα ολλα λής εγκατάστασης σε ένα κεντρικό CPU Room µε τεχνολογίες εικονικο οίησης όρων Σελίδα 5 από 101

6 ( Virtual machines ) µε στόχο την εξυ ηρέτηση µεγάλου αριθµού ήµων. ) Συνολικά το εγχείρηµα διασφαλίζει τον κεντρικό έλεγχο και αξιολόγηση, την α όκτηση της αναγκαίας τεχνογνωσίας, διευκολύνει την εξειδίκευση, την εξέλιξη, τη διαρκή αναβάθµιση, την ε έκταση, σε µια αλυσίδα ροστιθέµενης αξίας καθώς κάθε καλή ρακτική θα διαχέεται σε ολόκληρο το ίκτυο των ΟΤΑ και θα α οτελεί κοινό εδίο έρευνας και δηµιουργίας καινοτοµιών. Σελίδα 6 από 101

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντοµογραφίες 1. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου (ΚτΕ) : ήµος Αρχανών Αστερουσίων 2. Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Αρχανών Αστερουσίων 3. Υ ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού: ήµος Αρχανών Αστερουσίων, Πεζά 70100, Ηράκλειο Κρήτης 4. Ε ιτρο ή ή Ε...: Η αρµοδίως συσταθείσα Ε ιτρο ή ιενέργειας του ιαγωνισµού. 5. Ε ιτρο ή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠΕ): οµάδα ροσώ ων ου ορίζεται α ό την Αναθέτουσα Αρχή µε Α όφαση του και την εκ ροσω εί στην άσκηση των αρµοδιοτήτων της α ό τη Σύµβαση και έχει την ευθύνη για την ε ίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης α ό τον Ανάδοχο και την αραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. 6. Συµβατικά τεύχη διαγωνισµού: Τα εριγραφόµενα στο άρθρο 8 της αρούσας. 7. Προσφέρων ή Συµµετέχων: Το φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ου υ οβάλλει ροσφορά, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος σύµ ραξης ή κοινο ραξίας ή ένωσης ροσώ ων στα λαίσια του ιαγωνισµού. 8. Κατακύρωση: Η α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την ο οία εγκρίνεται η τελική ε ιλογή του Αναδόχου για την αροχή των υ ηρεσιών. 9. Συµβατικό Τίµηµα: Η τιµή ροσφοράς στην ο οία θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός και θα α οτελέσει το οικονοµικό αντικείµενο της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 10. Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την αροχή των υ ηρεσιών ή και ροµήθειας η ο οία καταρτίζεται µετά την κατακύρωση. 11. Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά ροϊόντα και υ ηρεσίες ου ο Ανάδοχος θα αραδώσει ή οφείλει να αραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 12. Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστηµα ου καθορίζεται στη Σύµβαση και ξεκινά α ό την ε οµένη της ηµεροµηνίας οριστικής αραλαβής του Έργου. 13. Ανάδοχος: ο Προσφέρων ου θα ε ιλεγεί α ό την αρούσα διαδικασία να αρέχει τις υ ηρεσίες. 14. ήλωση: Η Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ή σε ερί τωση αλλοδα ού συµµετέχοντα, κείµενο ανάλογης α οδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της χώρας ροέλευσης της εταιρίας (.χ. ένορκη δήλωση) συνοδευµένο α αραίτητα α ό ε ίσηµη µετάφραση του στα ελληνικά και ε ικυρωµένο κατά τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 15. Φορέας υλο οίησης: ήµος Αρχανών Αστερουσίων 16. Φορέας Λειτουργίας: ήµος Αρχανών Αστερουσίων 17. ΕΕ Ευρω αϊκή Ένωση 18. ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 19. ΕΠ Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα 20. Ο Ε Οµάδα ιοίκησης Έργου 21. ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση Σελίδα 7 από 101

8 Σελίδα 8 από 101

9 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εµ λεκόµενοι στην υλο οίηση του αντικειµένου του Έργου ικαιούχος και φορέας υλο οίησης και λειτουργίας του έργου, ου α οτελεί διαδηµοτική ρόταση 3 ήµων της Ενδοχώρας του Νοµού Ηρακλείου είναι ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων ου α οτελεί και τελικό δικαιούχο για τους ήµους: Μινώα και Χερσονήσου. Ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων: Είναι ήµος της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλειου. Η σηµερινή σύνθεσή του ροέκυψε α ό την συνένωση των ροϋ αρχόντων ήµων Αρχανών, Ν. Καζαντζάκης και Αστερουσίων, σύµφωνα µε το άρθρο 1 αρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87, ) «Νέα Αρχιτεκτονική τηςαυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Η έκταση του ήµου είναι 337 τ.χλµ. και ο ληθυσµός του ερί ου κάτοικοι σύµφωνα µε τα ροσωρινά α οτελέσµατα της α ογραφής του Έδρα του ήµου είναιτα Πεζά. Α ό κοινού συµ ράττοντες φορείς ου είναι και φορείς λειτουργίας του έργου είναι οι ήµοι : ήµος Μινώα : Είναι ήµος της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Η σηµερινή σύνθεσή του ροέκυψε α ό την συνένωση των ροϋ αρχόντων ήµων Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού, σύµφωνα µε το άρθρο 1 αρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87, ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Η έκταση του ήµου είναι 398 τ.χλµ. και ο ληθυσµός του ερί ου κάτοικοι σύµφωνα µε τα ροσωρινά α οτελέσµατα της α ογραφής του Έδρα του ήµου είναι ο Ευαγγελισµός. ήµος Χερσονήσου : Είναι ήµος της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Η σηµερινή σύνθεσή του ροέκυψε α ό την συνένωση των ροϋ αρχόντων ήµων Μαλίων, Γουβών, Ε ισκο ής και Χερσονήσου σύµφωνα µε το άρθρο 1 αρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87, ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Σελίδα 9 από 101

10 της Α οκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Η έκταση του ήµου είναι 272 τ.χλµ. και ο ληθυσµός του ερί ου κάτοικοι σύµφωνα µε τα ροσωρινά α οτελέσµατα της α ογραφής του Έδρα του ήµου είναι οι Γούρνες. Α1.1.1 Συνο τική αρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλο οίησης Οι Κεντρικές Υ ηρεσίες είναι εγκατεστηµένες στην έδρα του ήµου και εριλαµβάνουν τις αρακάτω οργανικές µονάδες οµαδο οιηµένες σε ενότητες συναφούς σκο ού και αντικειµένου : ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Ε ικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων 3. Αυτοτελές Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας 4. Νοµική Υ ηρεσία 5. Αυτοτελές Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας ου εριλαµβάνει ειδικότερα τις αρακάτω διοικητικές ενότητες : α) Γραφείο Ε ιχειρησιακού Σχεδιασµού β) Γραφείο Αστυνόµευσης ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού και Αγροτικής Ανά τυξης α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας β) Γραφείο Προγραµµατισµού ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μία ιεύθυνση ηµοτικών Υ ηρεσιών ου εριλαµβάνει ειδικότερα τις αρακάτω διοικητικές ενότητες 1. Τµήµα ιοικητικών Υ ηρεσιών α) Γραφείο Υ οστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου β)γραφείο ηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδα ών και Μετανάστευσης γ) Γραφείο Ανθρώ ινου υναµικού ιοικητικής Μέριµνας δ)γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής, Ε ικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ε) Γραφείο ιαφάνειας στ) Γραφείο Οργάνωσης και Εσωτερικού ελέγχου 2. Τµήµα ΚΕΠ α) Γραφείο Εξυ ηρέτησης Πολιτών β) Γραφείο Εσωτερικής Αντα όκρισης 3. Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού ου εριλαµβάνει ειδικότερα τις αρακάτω διοικητικές ενότητες : Σελίδα 10 από 101

11 α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ηµόσιας Υγείας γ) Γραφείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού 4. Τµήµα οικονοµικών υ ηρεσιών α) Γραφείο Προϋ ολογισµού - Λογιστηρίου β) Γραφείο εσόδων και ηµοτικής εριουσίας γ) Γραφείο Ταµείου. 5. Τµήµα Τεχνικών έργων µε αρµοδιότητα τα κτιριακά έργα και τα έργα διαµόρφωσης και εξωραϊσµού των κοινοχρήστων χώρω ου εριλαµβάνει ειδικότερα τα αρακάτω Γραφεία : α) Γραφείο έργων β) Γραφείο µελετών γ) Γραφείο δηµοτικών κοιµητηρίων δ) Γραφείο Προµηθειών ε) Γραφείο αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµ ορικών δραστηριοτήτων στ) Γραφείο Πρασίνου 6. Τµήµα έργων υ οδοµής µε αρµοδιότητες τα υδραυλικά έργα, τα ηλεκτροµηχανολογικά έργα, τα συγκοινωνιακά έργα, τα έργα ηλεκτροφωτισµού και σήµανσης, ου εριλαµβάνει ειδικότερα τα αρακάτω Γραφεία : α) Γραφείο έργων β) Γραφείο µελετών γ) Γραφείο ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων δ) Γραφείο Α οκοµιδής Α ορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων υλικών ε) Γραφείο Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων στ) Γραφείο Περιβάλλοντος και ολιτικής ροστασίας ζ) Γραφείο Συγκοινωνιών και Μεταφορών η) Γραφείο α οθήκης 7. Τµήµα Πολεοδοµίας ου εριλαµβάνει ειδικότερα τα αρακάτω Γραφεία : α) Γραφείο Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών β) Γραφείο Πολεοδοµικών χωροταξικών Εφαρµογών γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Α οκεντρωµένες Υ ηρεσίες του ήµου είναι εγκατεστηµένες στην έδρα δηµοτικών ενοτήτων, εξυ ηρετούν τις δηµοτικές / το ικές κοινότητες της ενότητας και εριλαµβάνουν υ ηρεσίες οι ο οίες υ άγονται διοικητικά σε αντίστοιχες ιευθύνσεις ή Τµήµατα των Κεντρικών Υ ηρεσιών του ήµου. ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΝΕΣ 1.Γραφείο ΚΕΠ. 2.Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 3.Γραφείο Συντήρησης Υ οδοµών 4. Γραφείο ιοικητικών θεµάτων και Εξυ ηρέτησης του Πολίτη 5. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΟ ΠΥΡΓΟ Σελίδα 11 από 101

12 1. Γραφείο ΚΕΠ. 2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 3.Γραφείο Συντήρησης Υ οδοµών 4. Γραφείο ιοικητικών θεµάτων και Εξυ ηρέτησης του Πολίτη 5. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού ροσω ικού : (α) Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Ε ιστηµονικών Συνεργατών (σύµφωνα µε το άρθρο 163 του Ν. 3854/2007, οι συγκεκριµένες θέσεις είναι ισάριθµες µε τις θέσεις των Αντιδηµάρχων) (β) Μία (1) θέση ικηγόρου, (σύµφωνα µε το άρθρο 161 του Ν. 3584/2007 µ ορούν να συσταθούν στο δήµο µας έως δύο (2) θέσεις ικηγόρων Με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης «Πρόγραµµα Καλλικράτης», ο χωροταξικός χάρτης και οι αρµοδιότητες των ΟΤΑ αλλάζουν και συνε άγεται αφενός ανασυγκρότηση σε ε ί εδο Περιφέρειας και αφετέρου ριζική εσωτερική αναδιάρθρωση της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης. Σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87), ο δήµος διοικείται α ό το ηµοτικό συµβούλιο, την Οικονοµική Ε ιτρο ή, την Ε ιτρο ή της οιότητας ζωής, την Εκτελεστική ε ιτρο ή και τον δήµαρχο. Α1.1.2 Άλλοι Φορείς ου εµ λέκονται στην ε ιτυχή έκβαση του Έργου Η συνεργασία µε εξειδικευµένο ροσω ικό σε θέµατα Πληροφορικής των συνεργαζόµενων µε τον Φορέα Υλο οίησης και Λειτουργίας, ήµων (Μινώα και Χερσονήσου) ου συµ ράττουν στο εν λόγω διασφαλίζουν την ε ιτυχή έκβαση του Έργου, τόσο κατά τη διάρκεια υλο οίησης του διαγωνισµού όσο και κατά τη διάρκεια αρακολούθησης του Έργου. Σελίδα 12 από 101

13 Α1.1.3 Όργανα και Ε ιτρο ές ( ιακυβέρνηση του Έργου) Τόσο ο διαγωνισµός όσο και οι αραλαβές θα διενεργηθούν α ό Ε ιτρο ές, ου θα οριστούν α ό τον ήµο Αρχανών Αστερουσίων ό ως ροβλέ ει η κείµενη νοµοθεσία. Υ εύθυνος Έργου, σύµφωνα µε την υ ' αριθ... / 2011 α όφαση ηµάρχου, είναι ο..., µε ανα ληρωτή τον Για τις ανάγκες υλο οίησης του Έργου της αρούσας ιακήρυξης θα οριστεί α ό το αρµόδιο όργανο του ήµου Αρχανών Αστερουσίων, η «Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε ΑΠ)». Αρµοδιότητα της Ε ΑΠ α οτελεί η διενέργεια του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των ροσφορών του αρόντος Έργου. Ε ίσης Θα συσταθεί Ε ιτρο ή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου α αρτιζόµενη α ό εξειδικευµένους υ ηρεσιακούς αράγοντες και εξωτερικούς συνεργάτες του ήµου Αρχανών Αστερουσίων. Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η αρακολούθηση της ορείας υλο οίησης και η τµηµατική και οριστική αραλαβή του αρόντος Έργου. Θα οριστεί υ άλληλος του Λογιστηρίου της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ ηρεσιών του ήµου Αρχανών Αστερουσίων, ως «υ όλογος» διαχείρισης του τρα εζικού λογαριασµού του Έργου. Η Οικονοµική Ε ιτρο ή του ήµου Αρχανών Αστερουσίων θα λάβει τις τελικές α οφάσεις κατακύρωσης του διαγωνισµού και θα εγκρίνει τις τµηµατικές και την τελική ληρωµή του Αναδόχου. Τέλος θα εγκρίνει τα ρακτικά των τυχόν ροσωρινών, διοικητικών και της οριστικής αραλαβής του Έργου. Σελίδα 13 από 101

14 Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις α αιτήσεις του Έργου) ικαιούχος και Φορέας Υλο οίησης και Λειτουργίας του έργου καθώς και φορέας εφαρµογής του έργου είναι ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων. Το έργο υ οστηρίζεται α ό τις υφιστάµενες δοµές του ήµου Αρχανών Αστερουσίων (Τεχνική Υ ηρεσία ήµου) καθώς και των συνεργαζοµένων µε αυτόν ήµων (Χερσονήσου και Μινώα) Α1.2.1 Συνο τική εριγραφή των υ ηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας - Α1.2.2 Οργανωτική οµή και Στελέχωση του Φορέα Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Οργανισµό Εσωτερικών Υ ηρεσιών του ήµου Αρχανών Αστερουσίων ροβλέ εται: Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Ε ικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Το Τµήµα είναι αρµόδιο για την ανά τυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστηµάτων ΤΠΕ του ήµου, εριλαµβανοµένης της ευθύνης εκ λήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κοµβικό Σηµείο Ε αφής) του ήµου, ό ως ροβλέ εται στο άρθρο 19 του Ν / 2010 (ΦΕΚ Α 166). (Αρµοδιότητες στρατηγικής και µελετών ΤΠΕ) 1] ιαµορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του ήµου σε ότι αφορά την ανά τυξη, ε έκταση και βελτίωση των συστηµάτων τεχνολογιών ληροφορικής και ε ικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήµατα της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. 2] Συγκεντρώνει στοιχεία, ροσδιορίζει τις ανάγκες και τις α αιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανά τυξης και βελτίωσης των συστηµάτων ΤΠΕ ου ρέ ει να αξιο οιεί ο ήµος για την υ οστήριξη των λειτουργιών του. 1) Προδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία ανά τυξης των αναγκαίων συστηµάτων ΤΠΕ και την υλο οίηση µηχανισµών ε ιχειρησιακής υ οστήριξης των συστηµάτων και των χρηστών των εφαρµογών. Σελίδα 14 από 101

15 2) Μεριµνά για την µελέτη, ανά τυξη και εγκατάσταση των συστηµάτων ΤΠΕ µε την αξιο οίηση και εξειδικευµένων τρίτων. 3) Προδιαγράφει τα νέα συστήµατα ή τις νέες λειτουργίες συστηµάτων ΤΠΕ, αρακολουθεί την ανά τυξή τους και αραλαµβάνει τα συστήµατα. (Αρµοδιότητες διαχείρισης συστηµάτων ΤΠΕ) 1) Σχεδιάζει, εγκαθιστά και αρέχει υ ηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τό ων και ιστοσελίδων καλύ τοντας τις σχετικές ανάγκες του ήµου. 2) Παρακολουθεί την οιότητα των δεδοµένων ου τηρούνται στα συστήµατα ΤΠΕ του ήµου. 3) ιαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρµογές και τις βάσεις δεδοµένων ου σχεδιάζει και εγκαθιστά ο ήµος για τις ανάγκες του. 4) ιαχειρίζεται το εριεχόµενο των συστηµάτων και της ανάκτησης δεδοµένων για τα συστήµατα ΤΠΕ ου λειτουργούν στο ήµο. 5) Μεριµνά για την αξιο οίηση τρίτων για την ε εξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε σχετικές ανάγκες του ήµου. 6) Εκ αιδεύει τους χρήστες των συστηµάτων ΤΠΕ του ήµου και µεριµνά για την αροχή κάθε είδους υ οστήριξης ρος τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιο οιούν α οτελεσµατικά τα συστήµατα. Μεριµνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών. 7) Μεριµνά για τη δηµιουργία των κατάλληλων αναφορών ε ιτελικής ληροφόρησης µε την αξιο οίηση των στοιχείων ου τηρούνται στα ληροφορικά συστήµατα του ήµου. 8) Μεριµνά για την τήρηση των βαθµών ασφαλείας της ρόσβασης στις ληροφορίες ου τηρούνται στα ληροφοριακά συστήµατα του ήµου, ώστε να εξασφαλίζεται η εµ ιστευτικότητά τους. 9) Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδοµένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδοµένων του ήµου. (Αρµοδιότητες διαχείρισης εξο λισµού ΤΠΕ) 1) Προσδιορίζει τις ανάγκες των δηµοτικών υ ηρεσιών σε εξο λισµό ληροφορικής και ε ικοινωνιών, ροσδιορίζει τις α αιτήσεις του εξο λισµού αυτού σε αναβάθµιση και εισηγείται τα αναγκαία ρογράµµατα για την ροµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξο λισµού. 2) Προσδιορίζει τις τεχνικές ροδιαγραφές και ροδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία ροµήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξο λισµού ληροφορικής και ε ικοινωνιών. 3) Μεριµνά για την αρακολούθηση της αραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξο λισµού ΤΠΕ. 4) Μεριµνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και εριφερειακών συστηµάτων. 5) Εισηγείται για την θέσ ιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστηµάτων ΤΠΕ και αρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. 6) Μεριµνά για την συνεχή συντήρηση και την α οκατάσταση βλαβών του Σελίδα 15 από 101

16 εξο λισµού ΤΠΕ του ήµου. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων ε ιχειρησιακών διαδικασιών Οι διεργασίες ου ραγµατο οιούνται στο λαίσιο λειτουργίας ενός δήµου χαρακτηρίζονται α ό ολύ λοκες ροές και διαδικασίες ου αλληλε ιδρούν µεταξύ τους. Σκο ός του αρόντος έργου είναι η ηλεκτρονικο οίηση και η αναβάθµιση των υ ηρεσιών αυτών µε τέτοιο τρό ο ου να διευκολύνουν τη συνεργασία του ολίτη µε τον δήµο και την εσωτερική λειτουργία του δήµου. Ο ανάδοχος αφού µελετήσει τις ε ιχειρησιακές διεργασίες ου τελούνται θα καταρτίσει την κατάλληλη µεθοδολογία για την υλο οίηση των α αραίτητων εφαρµογών. Α1.2.4 Ανάλυση υ οδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ε ικοινωνιών Οι διαθέσιµες υ οδοµές (servers, λογισµικά και λειτουργικά συστήµατα) στον ήµο Αρχανών Αστερουσίων έχουν αυξηθεί α ό την συµµετοχή των ρώην ήµων σε ροσκλήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας, του «Ανταγωνιστικότητας» και του ΠΕΠ Κρήτης Οι ήµοι Ν. Καζαντζάκης και Αρχανών, έχουν δηµιουργήσει ψηφιακό υλικό, µέσω του έργου «ΙΑΒΑΤΗΣ» το ο οίο υλο οιήθηκε στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» - Συντονισµένο Πρόγραµµα «Πολιτισµός Τουρισµός Έντασης Γνώσης» της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ ΚΠΣ). Οι ήµοι Ν. Καζαντζάκης Αρχανών και Ε ισκο ής, έχουν συνεργαστεί στην δηµιουργία του Portal µε χρηµατοδότηση α ό τη Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» Κέντρα Πληροφόρησης Πολιτών α ό το ΠΕΠ Κρήτης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», έργο του ΥΠΕΣ Α, µε το ο οίο έχει ανα τυχθεί και εκσυγχρονιστεί η τηλε ικοινωνιακή υ οδοµή του ήµου Αρχανών Αστερουσίων Σελίδα 16 από 101

17 Α2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι αράγοντες ε ιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείµενο του Έργου Το έργο ανα τύσσεται και κινείται σε τρεις οριζόντιους άξονες: Α, Β, Γ. Οι δράσεις του άξονα Α αφορούν τον ροσδιορισµό των ιδιαίτερων αναγκών ου µ ορεί να έχει ο κάθε ήµος αλλά και των εργαλείων ιαλειτουργικότητας των συστηµάτων ώστε να ε ιτευχθούν οι κατάλληλες ροϋ οθέσεις για την υλο οίηση των δράσεων του άξονα Β ου αφορούν στην αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ου θα ροσφέρει ο ήµος στους ολίτες. Σε αυτές τις υ ηρεσίες εντάσσεται µια ειδική λατφόρµα µε σκο ό την ενδυνάµωση της συµµετοχής των ολιτών στη διαδικασία λήψης α οφάσεων υ οστηρίζοντας αράλληλα την ροώθηση ληροφοριών και διάχυση γνώσης. Ο άξονας Γ αφορά τον α αραίτητο εξο λισµό για την υλο οίηση του έργου. Η ψηφιακή αναβάθµιση των αρεχόµενων υ ηρεσιών και η α οτελεσµατικότερη λειτουργία τους θα εξασφαλίσουν τη σωστή οργάνωση και ροώθηση της γνώσης και της συµµετοχικότητας των δηµοτών. ΑΞΟΝΑΣ Α. Αντικείµενο του άξονα Α. α οτελεί η σχεδίαση και ο ροσδιορισµός της µεθοδολογίας των εφαρµογών και των εργαλείων ου θα ανα τύξουν το λογισµικό Αναβάθµισης των Υ ηρεσιών και της ιαλειτουργικότητας των συστηµάτων. Α ώτερος στόχος, ό ως διαµορφώθηκε µέσα α ό την ερευνητική ενασχόληση των τελευταίων ετών, είναι η ρόταση µιας ολοκληρωµένης εφαρµογής για την ενδυνάµωση και της αναβάθµισης των υ ηρεσιών και της Συµµετοχικότητας του ολίτη. Αναλυτικότερα, οι ε ιµέρους στόχοι θα εριλαµβάνουν: Σελίδα 17 από 101

18 (α) την θεωρητική διερεύνηση των ζητηµάτων αναβάθµισης των υ ηρεσιών και της ιαλειτουργικότητας σε εριβάλλοντα των ΟΤΑ, (β) τη σχεδίαση και τον ροσδιορισµό της µεθοδολογίας των ροϊόντων λογισµικού για την αναβάθµιση των ψηφιακών διεργασιών, ψηφιο οίηση εγγράφων για την αροχή υ ηρεσιών τρίτου, τετάρτου και έµ του ε ι έδου, ή και των ε ιµέρους εργαλείων διαχείρισης ψηφιο οιηµένων εγγράφων και τεχνικών διασύνδεσης τους µε το workflow αιτηµάτων. (γ) ιερεύνηση αναγκών για την ανά τυξη Λογισµικού ιαλειτουργικότητας. Η ιαλειτουργικότητα διαδικασιών, δεδοµένων και συστηµάτων, αναγνωρίζεται σήµερα ως το ιο σηµαντικό χαρακτηριστικό για την ε ίτευξη νέων ε ι έδων οιότητας και κόστους στην αροχή υ ηρεσιών α ό ηµόσια ιοίκηση και για το λόγο αυτό κρίνεται α αραίτητη τόσο η µελέτη όσο και η υλο οίηση αυτής. Η Μελέτη θα ολοκληρωθεί µε την αράθεση ενός συνόλου συµ ερασµάτων, ροϋ οθέσεων και γενικών οδηγιών (guidelines) για την αναβάθµιση των υ ηρεσιών τη ιαλειτουργικότητα και την συµµετοχικότητα των ολιτών. (δ) Α ώτερος στόχος είναι η συλλογή αιτηµάτων και η εξέταση όλων των στοιχείων ου θα βοηθήσουν στην υ οστήριξη της υλο οίησης της ειδικής λατφόρµας συµµετοχικότητας των ολιτών ( e-participation). ΑΞΟΝΑΣ Β. Προώθηση ληροφοριών και διάχυση γνώσης ρος τον δηµότη. ηµιουργία µιας ενεργής online κοινωνίας ολιτών ου συµµετέχει ενεργά στα τεκταινόµενα, ό ως ε ίσης και την δυνατότητα στοχευµένης ληροφόρησης. Πρόκειται για την αξιο οίηση της ληροφορικής και των ε ικοινωνιών στη συµµετοχή των ολιτών σε διαδικασίες ανταλλαγής α όψεων ου οδηγούν στη λήψη α οφάσεων για το κοινό καλό. Η ανά τυξη της «λατφόρµας e- Σελίδα 18 από 101

19 participation» θα εµ εριέχει το σύνολο των τεχνολογικών υ οδοµών και των διαδικασιών ου υ οστηρίζουν τη διενέργεια της διαδικασίας e- participation. Η ηλεκτρονική συµµετοχή είναι µια ροσ άθεια να ενισχυθεί η δηµοκρατική ελευθερία και ανεξαρτησία των ολιτών µε την αροχή καναλιών ου θα εµ λέκουν τους ολίτες στα µεσοδιαστήµατα των εκλογών διευρύνοντας και εµβαθύνοντας την ελεύθερη συµµετοχή τους στη ολιτική διαδικασία. Η τεχνολογία διαθέτει τα µέσα για να αυξηθεί τόσο η οσότητα όσο και η οιότητα των ληροφοριών ου ανταλλάσσονται αγκοσµίως. Η ηλεκτρονική δηµοκρατία α οτελεί ροϊόν αυτής της εξέλιξης στον τοµέα των ληροφοριών. Όµως η ρόσβαση στην τεχνολογία δεν βελτιώνει ούτε αυξάνει αυτοµάτως τη δηµοκρατία. Η µετουσίωση της ληροφορίας σε γνώση, η µετατρο ή της ανταλλαγής α όψεων σε ουσιαστικό διάλογο, η σύγκρουση διαφορετικών αντιλήψεων, η ε εξεργασία και όχι α λή συσσώρευση στοιχείων α οτελούν ευθύνη αυτών ου µεσολαβούν σ αυτούς τους νέους αγκόσµιους χώρους. Οι δηµοκρατίες µας βασίζονται στην αραδοχή ότι υ άρχει µια ελάχιστη οσότητα ληροφοριών στις ο οίες όλοι διαθέτουµε ρόσβαση, ενώ α αιτεί ενηµερωµένο και ενασχολούµενο µε τα κοινά σύνολο ολιτών. Περιλαµβάνει : 1. Πιστο οίηση Χρήστη ανώτερου βαθµού 2. Προώθηση καινοτόµων ρωτοβουλιών του δήµου ρος τον ολίτη ευαισθητο οιώντας τον σε διάφορα θέµατα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος κ.α. Προώθηση της συµµετοχής του ολίτη στα κοινά. 3. Παροχή Προσω ο οιηµένων ληροφοριών στον δηµότη µε άντληση ληροφοριών α ό τη βάση δεδοµένων της ιστο οίησης χρήστη και α οστολή ροσω ικού newsletter 4. Φωνητική ύλη εξυ ηρέτησης του ολίτη. 5. Παροχή νέων διαδικτυακών υ ηρεσιών (web 2.0). 6. ηµιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων. Σελίδα 19 από 101

20 7. ηµιουργία ενός Online δικτύου για την ενηµέρωση και εξυ ηρέτηση των µεταναστών. 8. ιαχειριστικό σύστηµα ροβολής έργων τεχνικής υ ηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε ροβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του ολίτη για το στάδιο υλο οίησης τους. 9. Σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων ολιτών ρος την Τεχνική Υ ηρεσία. 10. On-line υ ηρεσία ψηφιακής ο τικοακουστικής µετάδοσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης α οφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, και ανά τυξη συστήµατος αρέµβασης µέσω web κατά την On line αρακολούθηση των.σ. 11. On-line υ ηρεσία ψηφιακής ο τικοακουστικής µετάδοσης και α οθήκευσης των δηµόσιων θεαµάτων, εικαστικών δρώµενων, ολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α. µέσω διαδικτύου. 12. Εµφάνιση ιστορικού συναλλαγών του ηµότη µε ειδική ανάλυση CRM (Customer Relationship Management). 13. ηµιουργία Λογισµικού ιαλειτουργικότητας αναβαθµίζοντας και ε ιταχύνοντας - ρος όφελος του ολίτη- την ε ικοινωνία των εσωτερικών υ ηρεσιών µε άλλους φορείς. Στόχος της δράσης είναι ο εµ λουτισµός και η ληρέστερη α εικόνιση του εριεχοµένου της διαδικτυακής ύλης του ήµου. 14. Υ ηρεσία Εύρεσης Εργασίας. 15. Ανά τυξη ελεύθερου λογισµικού GIS για τη δηµιουργία γέφυρας µε το λογισµικό των Gοogle Maps ου θα ροσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής και ροβολής σηµείων, α ό δεδοµένα GPS φορητής συσκευής. 16. Ενο οίηση των portal των υ ό συνένωση ήµων κατά την υλο οίηση του Καλλικράτη και ενσωµάτωση τους στην ιστοσελίδα του ήµου έδρας και εγκατάσταση λειτουργικών συστηµάτων εικονικο οίησης. 17. Έξυ νο σύστηµα διαχείρισης και αρουσίασης ροκηρύξεων διαγωνισµών Προµηθειών και ενηµέρωση ενδιαφεροµένου. Σελίδα 20 από 101

21 ΑΞΟΝΑΣ Γ Αναγκαίος εξο λισµός Γ.1 Προµήθεια συστήµατος disk array για την α οθήκευση δεδοµένων για την κάλυψη των αναγκών του έργου. Οι ήµοι ήδη διαθέτουν Servers ου θα υ οδεχθούν της νέες εφαρµογές, όµως για την ροτεινόµενη ψηφιο οίηση και διάθεση ολιτισµικού υλικού και συνεδριάσεων ηµοτικού συµβουλίου ου ροτείνεται στο άξονα Β θα χρειαστούν ε ι λέων α οθηκευτικό χώρο. Για τον λόγο αυτόν ροτείνουµε την αγορά τριών disk array (3) εξωτερικών SCSI συστοιχιών δίσκων. Αναλυτικότερα, Ο εξο λισµός ου ροτείνεται να εγκατασταθεί σε κάθε ήµο α οτελείται α ό σύστηµα συστοιχίας δίσκων (Storage Array) διαθέτει δυνατότητα συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 12,5 ΤΒ σκληρών δίσκων τύ ου SAS 3,5in. Ο αριθµός των δίσκων ου ροτείνεται αρχικά για αγορά είναι 3 SAS 300 GB 15k RPM. Γ.2 Αγορά καµερών για την αναµετάδοση του δηµοτικού συµβουλίου. Περιλαµβάνει την ροµήθεια έξι συνολικά καµερών υψηλής ανάλυσης µε δυνατότητες κίνησης και ανα αραγωγής ήχου µε δυνατότητες Video Streaming. Και switch για την διασύνδεση αυτών µε το υ όλοι ο δίκτυο του φορέα Γ3. Αγορά ασύρµατων καµερών για την ανα αραγωγή ολιτιστικών εκδηλώσεων. Αγορά έξι συνολικά ασύρµατων καµερών, µε δυνατότητας ψηφιο οίησης και α ευθείας αναµετάδοσης στον ασύρµατο Router και αράλληλης α οθήκευσης του υλικού στον server µετά α ό ε εξεργασία και συµ ίεση. Α2.2 Σκο ιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων έχει υλο οιήσει αρκετά έργα ληροφορικής µε γνώµονα την εξυ ηρέτηση των ολιτών του και την εξασφάλιση της εσωτερικής του οργάνωσης. ίνει την δυνατότητα στους ολίτες να συναλλάσσονται Σελίδα 21 από 101

22 ηλεκτρονικά µαζί του, ροσφέρει ηλεκτρονική ληροφόρηση και ολλές ηλεκτρονικές υ ηρεσίες. Αντίστοιχα, και οι ήµοι Μινώα Πεδιάδος και Χερσονήσου βρίσκονται σε ολύ καλό ε ί εδο αροχής ηλεκτρονικών υ ηρεσιών ρος τους ολίτες τους. Στόχος της αρούσας ρότασης είναι η αροχή ολοκληρωµένων και αναβαθµισµένων υ ηρεσιών στον ολίτη διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα µεταξύ των διοικητικών συστηµάτων των ήµων, ενόψει των λειτουργικών ροτεραιοτήτων ό ως ανά τυξη υ ηρεσιών µε χρήση εργαλείων web 2.0. social Media καναλιών, µε δυνατότητες λειτουργίας σε εριβάλλον εικονικών µηχανών και ολυκαναλικών υ ηρεσιών κ.α. Η δράση αυτή στοχεύει: Στη διαµόρφωση ενός οµοιογενούς, α οδοτικού και α οτελεσµατικού εριβάλλοντος για την εκτέλεση διαδικασιών αροχής υ ηρεσιών και συναλλαγών µε τους ολίτες και τις ε ιχειρήσεις. Στη δηµιουργία ενός δικτύου ήµων µέσα στο ο οίο θα διακινείται ελεύθερα η ληροφορία και θα ε ιτυγχάνεται η καλύτερη εξυ ηρέτηση του ολίτη εκµηδενίζοντας τα γεωγραφικά όρια. Στην αναβάθµιση των ροσφερόµενων ηλεκτρονικών υ ηρεσιών ου φτάνουν µέχρι και σε 5ο ε ί εδο εξασφαλίζοντας υψηλού ε ι έδου υ ηρεσίες στους ολίτες. Στη µείωση του κόστους λειτουργίας του ήµου µε την αξιο οίηση του κοινού λογισµικού, καθώς και του κόστους ρόσβασης και χρήσης των συστηµάτων α ό τους συµµετέχοντες ολίτες. Στη διευκόλυνση και εραιτέρω ροώθηση των συνεργασιών και ρωτοβουλιών των ήµων, στοχεύοντας στη συµµετοχή όλων των ολιτών στα κοινά. Σελίδα 22 από 101

23 Μέσα στα λαίσια της λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρµας, οι ΟΤΑ θα διατηρούν λήρως την ανεξαρτησία και την αυτονοµία τους, ε ιτελώντας µεταξύ άλλων διαδικασίες εξυ ηρέτησης του ολίτη. Πλεονεκτήµατα της ροσέγγισης αυτής: Η υλο οίηση του ροτεινόµενου έργου σε αρα άνω α ό ένα δήµους ταυτόχρονα ε ιφέρει λεονεκτήµατα σε άρα ολλούς τοµείς. 1. Προσφέρει τη δυνατότητα εξοικονόµησης όρων των δήµων αφού έχει σαν α οτέλεσµα την οικονοµία κλίµακας. Η εγκατάσταση σε ένα κεντρικό δήµο εξασφαλίζει την οικονοµία σε αγορά hardware, στην ανά τυξη λογισµικού, αλλά και σε ανθρώ ινους όρους. Με µικρότερο κεφάλαιο α ό ότι θα χρειαζόταν για την υλο οίηση τριών ξεχωριστών έργων, οι ψηφιακές υ ηρεσίες θα ροσφερθούν σε όλους τους δήµους, ελαχιστο οιώντας µε αυτόν τον τρό ο το κόστος εφαρµογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 2. Η ταυτόχρονη εγκατάσταση και λειτουργία των συστηµάτων σε ολλα λούς δήµους οδηγεί στην δηµιουργία διαδηµοτικών οµάδων και στην ανά τυξη ανθρώ ινων δικτύων µεταξύ των δήµων. Α οτέλεσµα θα είναι η ροώθηση της συνεργασίας, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ρακτικών στους τοµείς της ληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και φυσικά στη δηµιουργία συνεργασιών µεταξύ των δήµων της Κρήτης. 3. Αυτή η διάχυση της γνώσης και η ανταλλαγή εµ ειριών σε θέµατα µηχανοργάνωσης, µ ορούν να οδηγήσουν στην α οτελεσµατικότερη λειτουργία και οργάνωση των δήµων και στον α ό κοινού εκσυγχρονισµό των υ οδοµών ληροφορικής 4. Αξίζει να σηµειωθεί ε ίσης ότι η διαλειτουργικότητα διασφαλίζεται καθώς α οφεύγεται η ανσ ερµία συστηµάτων. Το λογισµικό ου θα ανα τυχτεί θα βασίζεται εξ ολοκλήρου στα ρότυ α του ελεύθερου κώδικα και στη µεταφερσιµότιτα. Θα έχει ε ίσης την δυνατότητα να αξιο οιηθεί σε τεχνολογίες virtualization. Σελίδα 23 από 101

24 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Η ταυτόχρονη υλο οίηση του έργου σε τρεις δήµους υ οδηλώνει την µεγάλη κλίµακα του. Οι υ ηρεσίες ου θα ανα τυχθούν θα διαχυθούν στον ληθυσµό τριών µεγάλων δήµων της Κρήτης φτάνοντας σε ερισσότερο α ό ολίτες. Η ολοκλήρωση του αρόντος έργου θα έχει ως α οτέλεσµα την δηµιουργία νέων λήρως ηλεκτρονικο οιηµένων υ ηρεσιών, την καλύτερη εξυ ηρέτηση των ολιτών και την ιο α οτελεσµατική λειτουργία των δήµων. Ποσοτικο οιηµένοι οι στόχοι αρουσιάζονται στον αρακάτω ίνακα. Μετρήσιµος Στόχος ηµιουργούµενες Βασικές Υ ηρεσίες ηµόσιας ιοίκησης για Πολίτες ου είναι Πλήρως ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά ηµιουργούµενες Υ ηρεσίες (εκτός των βασικών) ηµόσιας ιοίκησης για Πολίτες ου είναι Πλήρως ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά Υ ηρεσίες (βασικές) του ηµοσίου για Ε ιχειρήσεις ου είναι Πλήρως ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά Υ ηρεσίες (εκτός των βασικών) του ηµοσίου για Ε ιχειρήσεις ου είναι Πλήρως ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά % αύξηση της χρήσης των νέων ψηφιακών υ ηρεσιών α ό τους ολίτες % Μείωση της ροσέλευσης των ολιτών στους δήµους για διεκ εραίωση αιτηµάτων ου ροσφέρονται Τιµή >60% >30% Σελίδα 24 από 101

25 ηλεκτρονικά % Αύξηση της α οδοτικότητας της εσωτερικής λειτουργίας των δήµων >30% Α2.4 Κρίσιµοι αράγοντες ε ιτυχίας του Έργου Οι υ άρχουσες υ οδοµές του δήµου Αρχανών Αστερουσίων και των συνεργαζόµενων δήµων µ ορούν να εξασφαλίσουν την ε ιτυχία του έργου. Πιο συγκεκριµένα: Α. Το έργο α οτελεί συνέχεια έργου το ο οίο ξεκίνησε και υλο οιήθηκε ε ιτυχώς στο Γ Κ.Π.Σ. Β. Το αρόν έργο θα ολοκληρώσει αλλά και θα ε εκτείνει την άκρως ε ιτυχηµένη µέχρι τώρα ροσ άθεια α οµακρυσµένης εξυ ηρέτησης του ολίτη. Γ. Το δυναµικό του δήµου είναι ήδη εκ αιδευµένο και µυηµένο στις α αιτήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, βασικός αράγοντας για την ε ιτυχία ενός έργου.. Ε ι λέον, οι δύο ήµοι στους ο οίους θα εγκατασταθεί το λειτουργικό ου ροτείνεται έχουν ήδη ε ιτυχηµένη ορεία σε θέµατα εφαρµογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικών υ ηρεσιών ρος τον ολίτη, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν εκ αιδευµένο ροσω ικό στον συγκεκριµένο τοµέα. Μέσω του έργου αυτού και της εγκατάστασης του στους άλλους δύο µεγάλους ήµους, εξασφαλίζεται η συνεργασία και η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ τους. οµές ου ροωθούν τέτοιου είδους συνεργασίες είναι ολύ σηµαντικές ειδικά στην σηµερινή ηλεκτρονική ε οχή στην ο οία α αιτείται ελεύθερη διάχυση της ληροφορίας µε σκο ό την καλύτερη εξυ ηρέτηση των ολιτών. Παρόλα τα ροηγούµενα, οι υ οψήφιοι ανάδοχοι θα ρέ ει να λάβουν υ όψη τους κά οιους κρίσιµους αράγοντες για την ε ιτυχή ολοκλήρωση και ε ίτευξη των α οτελεσµάτων του έργου. Είναι α αραίτητο να κατανοηθεί λήρως το Σελίδα 25 από 101

26 εριβάλλον στο ο οίο θα ανα τυχθεί το έργο και να ροταθούν λύσεις ου θα λύνουν ιθανά ροβλήµατα κατά την υλο οίηση. Πιο συγκεκριµένα αναλύονται αρακάτω: Κρίσιµος Παράγοντας Ε ιτυχίας Συντονισµός και Συνεργασία µεταξύ των δήµων στους ο οίους θα υλο οιηθεί το έργο Σωστή Λειτουργία των νέων ηλεκτρονικών υ ηρεσιών ιαλειτουργικότητα Σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών α ό τους υ αλλήλους των δήµων Ενηµέρωση των ολιτών για τις νέες υ ηρεσίες Τύ ος 1 Ο Τ Τ Σχετικές Ενέργειες Αντιµετώ ισης ιάχυση ληροφορίας, διαρκής ενηµέρωση, συντονισµός οµάδων αρακολούθησης του έργου Μελέτη των υφιστάµενων ληροφοριακών συστηµάτων και εύρεση τεχνολογικών λύσεων ηµιουργία κατάλληλου λογισµικού ιενέργεια σεµιναρίων και συνεχής εκ αίδευση των υ αλλήλων ιοργάνωση ηµερίδων και δηµιουργία ενηµερωτικού υλικού 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, = ιοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 26 από 101

27 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές ροδιαγραφές Έργου Το έργο διαρθρώνεται σε τρεις άξονες Α, Β και Γ. Αντικείµενο του άξονα Α α οτελεί η σχεδίαση και ο ροσδιορισµός της µεθοδολογίας των εφαρµογών και των εργαλείων ου θα ανα τύξουν το λογισµικό αναβάθµισης των υ ηρεσιών και της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων. Α ώτερος στόχος, ό ως διαµορφώθηκε µέσα α ό την ερευνητική ενασχόληση των τελευταίων ετών, είναι η ρόταση µιας ολοκληρωµένης εφαρµογής για την ενδυνάµωση και της αναβάθµισης των υ ηρεσιών και της συµµετοχικότητας του ολίτη. Ο Άξονας Β εριλαµβάνει την ανά τυξη όλων των ηλεκτρονικών υ ηρεσιών και των εφαρµογών ου α αιτούνται για την υλο οίηση του έργου. Α οτελεί τον βασικό κορµό του έργου και µε την ολοκλήρωση του θα έχει ολοκληρωθεί η ανά τυξη του α αιτούµενου λογισµικού και των τεχνολογικών εφαρµογών. Κατά την υλο οίηση του άξονα Γ θα αγοραστεί ο α αραίτητος εξο λισµός για την ολοκλήρωση του έργου. Α3.1 Ηλεκτρονικές Υ ηρεσίες Οι ηλεκτρονικές υ ηρεσίες ου θα ανα τυχθούν αρουσιάζονται στον αρακάτω ίνακα: Περιγραφή Υ ηρεσίας Α αιτούµενα στοιχεία (δεδοµένα εισόδου) Στοιχεία α οτελέσµατος (δεδοµένα εξόδου) 1.Πιστο οίηση Χρήστη Ανώτερου βαθµού 2. ροώθηση καινοτόµων ρωτοβουλιών του δήµου ρος τον ολίτη ευαισθητο οιώντας τον σε διάφορα θέµατα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος 3. Παροχή Προσω ο οιηµένων ληροφοριών στον δηµότη µε άντληση ληροφοριών α ό τη βάση δεδοµένων της ιστο οίησης χρήστη και α οστολή ροσω ικού newsletter 4. Φωνητική ύλη εξυ ηρέτησης του ολίτη 5. Blogs 6.wikies, forum Σελίδα 27 από 101

28 7.έξυ νο RSS 8.έξυ νο σύστηµα διαβουλεύσεων 9.e-petition 10. ηµιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων 11. ηµιουργία ενός Online δικτύου για την ενηµέρωση και εξυ ηρέτηση των µεταναστών 12. ιαχειριστικό σύστηµα ροβολής έργων τεχνικής υ ηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε ροβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του ολίτη για το στάδιο υλο οίησης τους 13. Σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων ολιτών ρος την Τεχνική υ ηρεσία 14. On-line υ ηρεσία ψηφιακής ο τικοακουστικής µετάδοσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης α οφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής Ανά τυξη συστήµατος αρέµβασης µέσω web κατά την On line αρακολούθηση των.σ. 15. On-line υ ηρεσία ψηφιακής ο τικοακουστικής µετάδοσης και α οθήκευσης των δηµόσιων θεαµάτων, εικαστικών δρώµενων, ολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α. µέσω διαδικτύου 16. Εµφάνιση Ιστορικού συναλλαγών του ηµότη µε ειδική ανάλυση CRM (Customer Relationship Management) 17. Υ ηρεσία Εύρεσης Εργασίας 18. Ανά τυξη ελεύθερου λογισµικού GIS για τη δηµιουργία γέφυρας µε το λογισµικό των gοole maps ου θα ροσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής και ροβολής σηµείων, α ό δεδοµένα GPS φορητής συσκευής. 19. Ενο οίηση των portal των υ ό συνένωση ήµων κατά την υλο οίηση του Καλλικράτη και ενσωµάτωση τους στην ιστοσελίδα του ήµου έδρας και εγκατάσταση λειτουργικών συστηµάτων εικονικο οίησης 20. Έξυ νο σύστηµα διαχείρισης και Σελίδα 28 από 101

29 αρουσίασης ροκηρύξεων διαγωνισµών Προµηθειών και ενηµέρωση ενδιαφεροµένου Σελίδα 29 από 101

30 Α3.2 Α αιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος Φυσική αρχιτεκτονική Το ροσφερόµενο λογισµικό ανήκει στην κατηγορία των εξυ ηρετητών διεργασίας και ραγµατο οιεί συνδέσεις µέσω web browser µε διαφορο οίησεις ανά κατηγορία χρήστη. Στην ερί τωση της Αναθέτουσας Αρχής, οι υ άλληλοι θα µ ορούν να ραγµατο οιούν συνδέσεις στο σύστηµα µέσω του Intranet εξασφαλίζοντας λήρως την ασφάλεια του συστήµατος. Οι χρήστες άλλων δηµόσιων φορέων θα µ ορούν να συνδέονται στο σύστηµα µέσω του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» µέσω της χρήσης ιστο οιητικών ασφαλείας τα ο οία ροσφέρονται α ό το Application/Web Server. Ε ίσης, το λογισµικό θα δέχεται συνδέσεις α ό web browsers χρηστών και ε ιχειρήσεων οι ο οίες θα ραγµατο οιούνται µέσω του internet. Ακολουθεί σχεδιάγραµµα της φυσικής αρχιτεκτονικής του συστήµατος. Σελίδα 30 από 101

31 Λογική αρχιτεκτονική Το ροσφερόµενο λογισµικό του Application/Web Server α οτελεί το υ οσύστηµα ου θα φιλοξενήσει τη ιαδικτυακή Πύλη. Μέσω των αραµετρο οιήσιµων µηχανισµών ου ροσφέρει ραγµατο οιούνται η διαχείρηση των χρηστών για την ρόσβαση και των εφαρµογών ου ροσφέρονται µέσω του διαδικτύου. Ακολουθεί σχεδιάγραµµα της λογικής αρχιτεκτονικής του συστήµατος. Σελίδα 31 από 101

32 Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υ οσυστηµάτων, Εφαρµογών) Οι γενικές αρχές ου θα ρέ ει να διέ ουν το σύνολο του ληροφοριακού συστήµατος του ήµου Αρχανών Αστερουσίων σε λειτουργικό και τεχνολογικό ε ί εδο εριλαµβάνουν: 1. Συστήµατα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή ανεξαρτησία α ό συγκεκριµένο ροµηθευτή και χρήση ροτύ ων ου θα διασφαλίζουν: Οµαλή συνεργασία και λειτουργία µεταξύ των ε ιµέρους λειτουργικών εφαρµογών και υ οσυστηµάτων του ληροφοριακού συστήµατος Τη δικτυακή συνεργασία µεταξύ εφαρµογών ή/και συστηµάτων τα ο οία βρίσκονται σε διαφορετικά υ ολογιστικά συστήµατα Την ε εκτασιµότητα των µηχανογραφικών συστηµάτων και εφαρµογών χωρίς αλλαγές στη δοµή και αρχιτεκτονική τους 2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του ΠΣ, ώστε να ε ιτρέ ονται µελλοντικές ε εκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωµατώσεις, αναβαθµίσεις ή αλλαγές διακριτών τµηµάτων λογισµικού ή εξο λισµού 3. Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανοµής του κόστους και φορτίου µεταξύ κεντρικών συστηµάτων και σταθµών εργασίας, για την α οδοτική εκµετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην ε εκτασιµότητα 4. Λειτουργία των ε ιµέρους εφαρµογών, υ οσυστηµάτων και λύσεων ου θα α οτελέσουν διακριτά τµήµατα του ληροφοριακού συστήµατος, σε ένα εριβάλλον, στο ο οίο θα: ε ιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή οµοιοµορφίας στις διε αφές µεταξύ των διαφόρων υ οσυστηµάτων και στον τρό ο εργασίας τους ε ιλεγούν κοινοί και φιλικοί τρό οι αρουσίασης, όσον αφορά τις διε αφές των χρηστών µε τις εφαρµογές Σελίδα 32 από 101

33 διασφαλίζεται η ε εκτασιµότητα του συστήµατος 5. Θα ρέ ει να διασφαλίζονται: Ανοικτό εριβάλλον ανά τυξης εφαρµογών Ανοικτά τεκµηριωµένα και δηµοσιευµένα συστήµατα διε αφής µε ρογράµµατα τρίτων Τυ ο οιηµένα ρωτόκολλα ε ικοινωνίας Ανοικτό εριβάλλον ως ρος τη µεταφορά και ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα 6. Χρήση γραφικού εριβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη µε το σύστηµα (GUI) για την α οδοτική χρήση των εφαρµογών και την ευκολία εκµάθησής τους 7. Ενσωµάτωση στα υ οσυστήµατα άµεσης υ οστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών ρος τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύµατα λαθών, τα ο οία θα αρουσιάζουν οι εφαρµογές στους τελικούς χρήστες (error messages), στην Ελληνική γλώσσα και ειδο οίηση των χρηστών µε όρους οικείους ρος αυτούς 8. Σχεδιασµός σύµφωνα µε το θεσµικό λαίσιο λειτουργίας του ήµου Αρχανών Αστερουσίων. Α ό το θεσµικό λαίσιο θα καθοριστούν τα υ οχρεωτικά στοιχεία και οι υ οχρεωτικές λειτουργίες ου ρέ ει να διενεργούνται α ό τις εφαρµογές. Α ό την καθηµερινή λειτουργία και τις ανάγκες των χρηστών των εφαρµογών µ ορεί να ροκύψει η ανάγκη ε έκτασης µε ε ι λέον δεδοµένα και λειτουργίες, φυσικά αν ε ιτρέ εται α ό το θεσµικό λαίσιο. Στη βάση αυτή είναι α αραίτητη η ε ικαιρο οίηση της εφαρµογής ό οτε αλλάξει το θεσµικό λαίσιο λειτουργίας του ήµου Αρχανών Αστερουσίων. 9. Ελεγχόµενη και διαβαθµισµένη ρόσβαση στο ΠΣ α ό το ροσω ικό του ήµου Αρχανών Αστερουσίων. Σελίδα 33 από 101

34 Α3.3.1 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της Άξονας Α. Καθορισµός µεθοδολογίας υλο οίησης των ηλεκτρονικών υ ηρεσιών Αντικείµενο του άξονα Α. α οτελεί η σχεδίαση και ο ροσδιορισµός της µεθοδολογίας των εφαρµογών και των εργαλείων ου θα ανα τύξουν το λογισµικό Αναβάθµισης των Υ ηρεσιών και της ιαλειτουργικότητας των συστηµάτων. Α ώτερος στόχος, ό ως διαµορφώθηκε µέσα α ό την ερευνητική ενασχόληση των τελευταίων ετών, είναι η ρόταση µιας ολοκληρωµένης εφαρµογής για την ενδυνάµωση και της αναβάθµισης των υ ηρεσιών και της Συµµετοχικότητας του ολίτη. Αναλυτικότερα, οι ε ιµέρους στόχοι θα εριλαµβάνουν: (α) την θεωρητική διερεύνηση των ζητηµάτων αναβάθµισης των υ ηρεσιών και της ιαλειτουργικότητας σε εριβάλλοντα των ΟΤΑ, (β) τη σχεδίαση και τον ροσδιορισµό της µεθοδολογίας των ροϊόντων λογισµικού για την αναβάθµιση των ψηφιακών διεργασιών, ψηφιο οίηση εγγράφων για την αροχή υ ηρεσιών τρίτου, τετάρτου και έµ του ε ι έδου, ή και των ε ιµέρους εργαλείων διαχείρισης ψηφιο οιηµένων εγγράφων και τεχνικών διασύνδεσης τους µε το workflow αιτηµάτων. (γ) ιερεύνηση αναγκών για την ανά τυξη Λογισµικού ιαλειτουργικότητας. Η ιαλειτουργικότητα διαδικασιών, δεδοµένων και συστηµάτων, αναγνωρίζεται σήµερα ως το ιο σηµαντικό χαρακτηριστικό για την ε ίτευξη νέων ε ι έδων οιότητας και κόστους στην αροχή υ ηρεσιών α ό ηµόσια ιοίκηση και για το λόγο αυτό κρίνεται α αραίτητη τόσο η µελέτη όσο και η υλο οίηση αυτής. Η Μελέτη θα ολοκληρωθεί µε την αράθεση ενός συνόλου συµ ερασµάτων, ροϋ οθέσεων και γενικών οδηγιών (guidelines) για την αναβάθµιση των υ ηρεσιών τη ιαλειτουργικότητα και την συµµετοχικότητα των ολιτών. Σελίδα 34 από 101

35 (δ) Α ώτερος στόχος είναι η συλλογή αιτηµάτων και η εξέταση όλων των στοιχείων ου θα βοηθήσουν στην υ οστήριξη της υλο οίησης της ειδικής λατφόρµας συµµετοχικότητας των ολιτών ( e-participation). Α3.3.2 Άξονας Β «Πιστο οίηση Χρήστη Ανώτερου βαθµού» Η αναβαθµισµένη διαδικτυακή Πύλη ήµου Αρχανών Αστερουσίων θα αρέχει ειδική ιστο οίηση Χρήστη ανώτερου βαθµού ου θα αφορά : - Εξατοµικευµένες και ροσω ο οιηµένες ερι τώσεις χρηστών µε ειδικό ροφίλ και θα µοντελο οιείται ανάλογα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους - Κοινότητες χρηστών κοινών ενδιαφερόντων χαρακτηριστικών ή αναγκών. Η ιστο οίηση θα ακολουθεί µια διαδικασία κατάταξης των ενδιαφερόµενων δηµοτών σε ειδικές κατηγορίες χρηστών µε εξειδικευµένες α αιτήσεις εριεχοµένου ή σε αντίστοιχες οµάδες χρηστών µε ειδικά χαρακτηριστικά, τις ο οίες θα τροφοδοτεί συστηµατικά και εντατικά ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων. Η κατηγοριο οίηση θα γίνεται µε - την ροσφορά και συµ λήρωση διευρυµένων ερωτηµατολογίων ή - µε την εγγραφή των χρηστών σε ειδικές λίστες - ου θα συντάσσει η ηµοτική Αρχή. Οι ιστο οιηµένοι χρήστες θα έχουν ρόσβαση σε νέες διαδικτυακές υ ηρεσίες και σε ένα λήθος εξειδικευµένης ληροφορίας, αντι ροσω ευτικής των δεδηλωµένων ενδιαφερόντων ενώ αράλληλα θα εριλαµβάνει διαλογικές ζώνες για τους ολίτες. Στην δράση αυτή θα ανα τυχτούν και οι γνωστές υ ηρεσίες LDAB για την κεντρική ταυτο οίηση χρηστών. Σελίδα 35 από 101

36 Α3.3.3 «Προώθηση καινοτόµων ρωτοβουλιών ρος τον ολίτη ευαισθητο οιώντας τον σε διάφορα θέµατα γενικού ενδιαφέροντος. Προώθηση της συµµετοχικότητας του ολίτη στα κοινά» Οι ενέργειες ου ακολουθούν στοχεύουν στην ικανο οίηση των α αιτήσεων της κοινότητας, ροσφέροντας υ ηρεσίες αναγνωρίσιµες, εύκολα ροσβάσιµες και ε ικεντρωµένες στις εξατοµικευµένες ανάγκες των δηµοτών. Για όλες τις αρακάτω υ ηρεσίες θα υλο οιηθούν µικροί δικτυακοί τό οι (microsites) οι ο οίοι θα εστιάζονται σε κάθε µια α ό τις αρακάτω δράσεις και θα αυτοτροφοδοτούνται α ό το υ άρχον εριεχόµενο του CMS. Οι υ ηρεσίες υψηλής οιότητας διακρίνονται α ό 2 ενέργειες ροτεραιότητας Αυτές είναι: 1. Υ ηρεσίες Πληροφόρησης Η δράση αυτή αρέχει ρόσβαση στις σηµαντικότερες συλλογές ληροφορίας ου αφορούν κύριους τοµείς της κοινωνικής και ολιτικής ζωής. Ε ίσης στοχεύει στη δηµιουργία καθηµερινής και ζωτικής σηµασίας ενηµέρωσης & ληροφόρησης, ενταγµένη σε ειδικές θεµατικές ε ιλογές. Αυτές είναι : 1. Πολιτισµική ληροφόρηση ου θα αφορά στην ολιτιστική ζωή του ήµου και ειδικότερα: Εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, µουσεία, µέσα µαζικής µεταφοράς, θέατρο κ.λ.. 2. Οικολογική ληροφόρηση ου θα αφορά σε θέµατα οικολογικής σηµασίας για το ήµο και ειδικότερα : διαχείριση α οβλήτων, ύδρευση, µεγάλα έργα κτλ. 3. Οικονοµική και ανα τυξιακή ληροφόρηση 4. Γενικές ληροφορίες για όλες τις διοικητικές διαδικασίες Σελίδα 36 από 101

37 5. Ειδική ενηµέρωση σε θέµατα ειδικού, µαζικού ενδιαφέροντος (δηµοσιογραφικές ειδήσεις, δηµοτικά, δηµογραφικά θέµατα κτλ.) ου α αιτούν τη διαρκή αρακολούθηση της το ικής και διεθνούς ε ικαιρότητας. 2. Υ ηρεσίες ε ικοινωνίας Η ενέργεια αυτή αφορά στην αφύ νιση και συµµετοχικότητα του ολίτη. Στόχος της είναι η ενθάρρυνση της ενεργής συµµετοχής του ηµότη στην ε ικοινωνία και στην νέα κοινωνία των ολιτών, θεµελιώνοντας µία ενεργή «online community» Αυτή α οβλέ ει ε ίσης στην ροαγωγή της κοινωνικής συνοχής ως ανα όσ αστου µέρους της δηµοτικής ολιτικής διαδραµατίζει ουσιώδη ρόλο στην ανά τυξη της κοινωνικής διάστασης των το ικών αρχών ενώ αράλληλα βελτιώνει την υλο οίηση των ενεργειών ου ροβλέ ονται α ό τις δράσεις της το ικής Αρχής. Α3.3.4 «Παροχή Προσω ο οιηµένων ληροφοριών στον δηµότη µε άντληση ληροφοριών α ό τη βάση δεδοµένων της ιστο οίησης χρήστη και α οστολή ροσω ικού newsletter» Στο αρόν έργο ροτείνεται η υλο οίηση ολλα λών υ ηρεσιών ό ου συλλέγονται ροσω ικές ληροφορίες του δηµότη. Η αρούσα δράση θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί µε τη χρήση έξυ νου λογισµικού τις υ όλοι ες δράσεις της αρούσας ρότασης ου αναφέρονται στην α οστολή ροσω ο οιηµένης ληροφόρησης στον δηµότη. Ε ιγραµµατικά αναφέρουµε την τροφοδότηση του δευτέρου σκέλους «Α οστολή ροσω ικού newsletter» ό ου το σύστηµα θα Σελίδα 37 από 101

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: ήµος

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :07/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ.

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση ιοικητικών Υ ηρεσιών & Ανθρώ ινου υναµικού Τµήµα Μητρώων & ιαδικασιών Προσω ικού Φιλαδελφείας 87 & Μ όσδα Τ.Κ. 13673,

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 410 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ Σελίδα 1 από 5 Ρόδος 27-3-2016 Αρ. ρωτ. 8 Προς : Τηλ. : 2241360550 : 2241360631 Fax : 2241044421 Email : sypnaped@gmail.com Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Κοινο οίηση : 1) Γραφείο Περιφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 68 /2016 Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ενηµέρωση και Κατάρτιση Εργαζοµένων στην Αυτοδιοίκηση α και β βαθµού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 110 /2012 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9291 Ηµεροµηνία :20/05/2014

Αριθ. Πρωτ. :9291 Ηµεροµηνία :20/05/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11789 Ηµεροµηνία: 26.6.2014 Πληροφορίες: Κ. Μαρούλη Τηλέφωνο: 214 414 1196 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΩΥΚΟΩΛΚ-ΙΡ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 32 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 439 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ DISCOVERGREECE.COM ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 24.447,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Βιτσάκης Γιώργος Ομάδα Επεξεργασίας δεδομένων Πανεπιστήμιο Κρήτης e Government: Τι είναι? Μια ευρεία πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία "Σχεδίαση και Υλο οίηση Ιστοσελίδας της Ψυχιατρικής Κλινικής Βενιζελείου

Διαβάστε περισσότερα