ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ» Στο πλαίσιο της Πράξης ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ Του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» / Άξονας 5, «Εδραίωση της Μεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας» ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΑΕ ΠΡΑΞΗΣ : 2012ΣΕ Αθήνα, Οκτώβριος Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1

2 Περιεχόµενα 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΣΥΕ Εξειδικευµένες Προδιαγραφές και Απαιτήσεις του ΣΥΕ Ανάπτυξη Συστήµατος ERP Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Χρηστών (CRM) Λοιπές υνατότητες του Συστήµατος - Portal ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΟΜΙΚΟ και ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Έλληνες & Αλλοδαποί Πολίτες Ηµεδαπά & Αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα Ενώσεις / Κοινοπραξίες Λοιπές Υποχρεώσεις Υποβολής Προσφορών...20 Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ικαιολογητικών Συµµετοχής...20 Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία...20 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής/ Λοιπά ικαιολογητικά Συµµετοχής ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Έλληνες Πολίτες Αλλοδαποί Πολίτες Ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα Αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα Ενώσεις / Κοινοπραξίες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τρόπος Υποβολής Προσφορών Περιεχόµενο Προσφορών Εναλλακτικές Προσφορές Τιµές Προσφορών - Νόµισµα ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποσφράγιση ικαιολογητικών Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών Απόφαση Κατακύρωσης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3 19. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ (ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ) - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ- ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΕ Πίνακας Συµµόρφωσης των προσφερόµενων υλικών και υπηρεσιών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας...43 Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ERP...43 Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...44 Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ CRM ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ CRM Πίνακας Συµµόρφωσης του Υποστηρικτικού Εξοπλισµού

4 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΚΕΚ ΚΨΥ. Ως «Προϊσταµένη Αρχή» θα ενεργεί το.σ. του ΚΕΚ ΚΨΥ. Η διενέργεια του ιαγωνισµού θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών (Ε ). 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής, µε διακριτικό τίτλο ΚΕΚ/ΚΨΥ, είναι Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑµΚΕ) µε κύριο εταίρο το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ). Το ΚΕΚ/ΚΨΥ είναι φορέας Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης πιστοποιηµένος από το ΕΚΕΠΙΣ (Αρ. Πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ ) και Πιστοποιηµένος Φορέας ικαιούχος Έργων & Ενεργειών χρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ (Α.π. ΕΥΤΥΚΑ 5082/ ). Το ΚΕΚ/ΚΨΥ έχει υλοποιήσει κατά το Γ ΚΠΣ και συνεχίζει να υλοποιεί κατά την παρούσα προγραµµατική περίοδο δράσεις ανάπτυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού των τοµέων υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης εργαζοµένων και ανέργων των ανωτέρω τοµέων, καθώς επίσης και προγράµµατα υποστήριξης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας. Κατά την τελευταία περίοδο, η δραστηριότητα του ΚΕΚ/ΚΨΥ διευρύνεται µε την εκπόνηση ερευνών και διαγνωστικών µελετών, καθώς επίσης και µε το σχεδιασµό και ανάπτυξη καινοτόµων - ολοκληρωµένων δράσεων για την αναβάθµιση των ανθρώπινων πόρων του τοµέα ψυχικής υγείας και την ενίσχυση της ποιοτικής διάστασης στη λειτουργία των µονάδων ψυχικής υγείας. Για την εκπλήρωση των στόχων του, το ΚΕΚ/ΚΨΥ έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών µε φορείς και έµπειρους επιστήµονες - επαγγελµατίες των τοµέων υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, µε µονάδες υγείας και ψυχικής υγείας και µε τα όργανα διοίκησης των φορέων (διοικήσεις Νοσοκοµείων και Υγειονοµικών Περιφερειών, διοικήσεις Φορέων ψυχικής υγείας, µέλη ΕΠ, µέλη ΤΕΨΥ κλπ). Επιπροσθέτως, το ΚΕΚ/ΚΨΥ συνεργάζεται µε φορείς του εξωτερικού, στο πλαίσιο υλοποίησης διακρατικών σχεδίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Η Πράξη «ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ» εντάσσεται στον Άξονα 5, «Εδραίωση της Μεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού » και έρχεται ως συνέχεια της δραστηριοποίησης του ΚΕΚ ΚΨΥ κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους και συγκεκριµένα το έτος 2009 και 2011, κατά τις οποίες το ΚΕΚ υλοποίησε σηµαντικό αριθµό ενεργειών κατάρτισης µε στόχο την κατάρτιση στελεχών Νοσοκοµείων του ΕΣΥ στην πρώιµη ανίχνευση και διάγνωση των ψυχικών διαταραχών στο γενικό πληθυσµό. Η συγκεκριµένη εκπαιδευτική παρέµβαση σχεδιάσθηκε από κοινού από υπηρεσίες του Υπ. Υγείας ( /νση ΠΦΥ), την Ειδική Υπηρεσία του ΕΠ Υγεία-Πρόνοια και το ΚΕΚ/ΚΨΥ και κάλυψε 21 πόλεις της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Λαµία, Πάτρα, Καλαµάτα, Ιωάννινα, Κόρινθο, Μυτιλήνη, Ρόδο, Χανιά, Ρέθυµνο κατά το έτος 2009 και Ηράκλειο, Λέρος, Κοζάνη, Πτολεµαΐδα, Καστοριά, Φλώρινα, Βόλος το έτος 2011). Στις συγκεκριµένες πόλεις πραγµατοποιήθηκαν 28 εκπαιδευτικά προγράµµατα για την πρώιµη ανίχνευση των ψυχικών διαταραχών, τα οποία παρακολούθησαν 640 στελέχη νοσοκοµείων του ΕΣΥ, κυρίως νοσηλευτές, ιατροί (πλην ψυχιάτρων) και κοινωνικοί λειτουργοί. Οι διαδικασίες επιλογής των καταρτιζοµένων οργανώθηκαν από κοινού από το ΚΕΚ/ΚΨΥ και τις κατά τόπους διοικήσεις των Νοσοκοµείων ή/και των Υγειονοµικών Περιφερειών. Αν και τα αιτήµατα για την 4

5 υλοποίηση αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραµµάτων ήταν πολύ περισσότερα, ικανοποιήθηκαν τα ωριµότερα από αυτά, µε βάση τα αιτήµατα των εργαζοµένων, την κινητικότητα που επέδειξαν συγκεκριµένοι ιοικητές Νοσοκοµείων και Υγειονοµικών Περιφερειών να στηρίξουν την διαδικασία και την δυνατότητα οργάνωσης κατά τόπους εκπαιδευτικών οµάδων. Από τότε µέσω των αξιολογικών διαδικασιών - αλλά και µετά το πέρας της υλοποίησης της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής παρέµβασης, είχε καταγραφεί το αίτηµα για συνέχιση επέκταση εµβάθυνση της συγκεκριµένης εκπαίδευσης µε νέους κύκλους εκπαιδευτικών προγραµµάτων και µε αντίστοιχο περιεχόµενο, ως µια ουσιαστική διαδικασία προαγωγής της ψυχικής υγείας και πρόληψης της ψυχικής νόσου στο γενικό πληθυσµό. Η συγκεκριµένη Πράξη αποσκοπεί στην επέκταση συµπλήρωση της προηγούµενης διαδικασίας στο νέο περιβάλλον που δηµιουργούν η παρούσα προγραµµατική περίοδος και το νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο (ΕΣΠΑ). Κατά την παρούσα φάση µε την προτεινόµενη Πράξη το ΚΕΚ/ΚΨΥ προαγµατοποιεί ένα δεύτερο κύκλο εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε το συγκεκριµένο αντικείµενο, µε στόχο να καλύψει αιτήµατα συγκεκριµένων φορέων (Νοσοκοµεία Υγειονοµικές Περιφέρειες) που έχουν ήδη διατυπωθεί από την προηγούµενη περίοδο έως και σήµερα. Από επικοινωνίες µε τους ενδιαφερόµενους φορείς έχει συγκεκριµενοποιηθεί το ενδιαφέρον για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων στις παρακάτω περιοχές, στις οποίες δεν αναπτύχθηκαν προγράµµατα µε το συγκεκριµένο αντικείµενο κατά την προηγούµενη περίοδο: ράµα, Ξάνθη, Καβάλα, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Κόρινθος, Καλαµάτα, Άργος, Χανιά και Ρέθυµνο. Οι καταρτιζόµενοι προέρχονται από τα Νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία των ανωτέρω περιοχών και ο συνολικός αριθµός τους σύµφωνα µε τα στοιχεία που διέθεσαν οι κατά τόπους προϊστάµενες αρχές ( ιοικήσεις Νοσοκοµείων και Υγειονοµικών Περιφερειών) ανέρχεται στα 400 άτοµα. Τα συγκεκριµένα στελέχη θα προστεθούν στα στελέχη που ήδη έχουν λάβει αντίστοιχη εκπαίδευση κατά την προηγούµενη περίοδο (2009, 2011), δηµιουργώντας µια πρώτη - κρίσιµη µάζα εκπαιδευµένων στελεχών στο εσωτερικό του ΕΣΥ (περισσότερα από 1460 άτοµα), που θα είναι σε θέση να αντιληφθούν έγκαιρα τα συµπτώµατα µιας ψυχικής διαταραχής στους προσερχόµενους πληθυσµούς στις υπηρεσίες του ΕΣΥ και να κατευθύνουν µε το σωστό τρόπο τα άτοµα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση και υποστήριξη στις κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, συνεργαζόµενοι µε τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. Το αντικείµενο της κατάρτισης στο πλαίσιο του πρώτου από τα δύο Υποέργα που περιλαµβάνει η Πράξη - περιλαµβάνει την πρώιµη ανίχνευση, άρα και την πρόληψη, ψυχικών διαταραχών σε άτοµα που συνήθως προσέρχονται στα Νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία µε άλλες παθήσεις. Επίσης, θα περιλαµβάνει κατάρτιση στην επικοινωνία θεραπόντων - ασθενούς, εκµάθηση του ρόλου των ψυχικών διεργασιών στην διατήρηση της υγείας και την αντιµετώπιση της νόσου. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι διάρκειας 180 ωρών και υλοποιούνται σε ενοικιαζόµενες δοµές πιστοποιηµένων ΚΕΚ ή, εξαιρετικές περιπτώσεις, σε σχολικές αίθουσες των περιοχών παρέµβασης. Και στο θεωρητικό και στο πρακτικό µέρος της κατάρτισης θα λάβουν µέρος εξειδικευµένοι επιστήµονες και έµπειροι επαγγελµατίες υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικών επιστηµών. Επισηµαίνεται ότι για την ευχερέστερη παρακολούθηση των προγραµµάτων από τους καταρτιζόµενους οι οποίοι είναι εργαζόµενοι σε δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον, µε ύπαρξη κυκλικών ωραρίων εργασίας υπάρχει συνεργασία µε τις διοικήσεις των φορέων προέλευσης των καταρτιζοµένων για την άψογη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 5

6 Στο πλαίσιο του δεύτερου Υποέργου και, ειδικότερα, µε την παρούσα ιακήρυξη, η οποία αξιοποιεί τη ρήτρα ευελιξίας, ζητούνται υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης της λειτουργίας Συστήµατος Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής ιαδικασίας (ΣΥΕ ), καθώς και την παροχή του αναγκαίου ελάχιστου συµπληρωµατικού εξοπλισµού, προκειµένου το σύστηµα να τεθεί σε επιτυχή πιλοτική και παραγωγική λειτουργία. Η ανάπτυξη του συγκεκριµένου Συστήµατος και η απόκτηση του αναγκαίου ελάχιστου συµπληρωµατικού εξοπλισµού καθίσταται αναγκαία δεδοµένου ότι, σε αρκετές περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες περιοχές, το ΚΕΚ ΚΨΥ συνεργάζεται µε τοπικά ΚΕΚ που διαθέτουν το µίνιµουµ του απαιτούµενου εκπαιδευτικού εξοπλισµού ή, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν πιστοποιηµένα ΚΕΚ, το ΚΕΚ ΚΨΥ σχεδιάζει την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων της Πράξης σε σχολικές αίθουσες, οι οποίες κατά κανόνα δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό για να πραγµατοποιηθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπροσθέτως, το Σύστηµα θα υποστηρίξει τη διαχείριση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και την υποβοήθηση των χειριστών των προγραµµάτων που βρίσκονται τόσο στην έδρα του ικαιούχου (ΚΕΚ ΚΨΥ) όσο και στις περιοχές υλοποίησης των προγραµµάτων (επιτόπιοι συντονιστές & στελέχη διοικητικής υποστήριξης). Σηµειώνεται ότι το ζητούµενο Σύστηµα δεν αφορά στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών µε σύγχρονη ή ασύγχρονη διαδικασία, αλλά στην υποστήριξη και διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύµφωνα µε το περιεχόµενο που αναλύεται στην επόµενη ενότητα της παρούσης. Το συγκεκριµένο εξειδικευµένο λογισµικό θα λειτουργεί µέσω διαδικτύου και θα επιτρέπει σε συγκεκριµένα Υποσυστήµατά του την καταχώριση και διαχείριση δεδοµένων από απόσταση, από τις περιοχές στις οποίες υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράµµατα. Επιπροσθέτως, το συγκεκριµένο σύστηµα θα επιτρέπει, µέσω εξειδικευµένου υποσυστήµατος, την υποστήριξη µαζικών επικοινωνιών των στελεχών του ΚΕΚ µε συντελεστές των εκπαιδευτικών προγραµµάτων (εκπαιδευτές-καταρτιζόµενοι κ.ά.). 6

7 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟ ΚΕΚ ΚΨΥ στοχεύει στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ανάπτυξη, θέση σε πιλοτική λειτουργία και την πιλοτική εφαρµογή «Συστήµατος Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής ιαδικασίας» (ΣΥΕ ), στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ» 3.1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΣΥΕ Αρχιτεκτονική Λογισµικού - Γενικά Το Σύστηµα θα πρέπει να υλοποιείται σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική «πελάτη διακοµιστή» Client Server τριών βαθµίδων (three tier client server) και να είναι δοµηµένο σε Λειτουργικά Υποσυστήµατα (functional modules), έτσι ώστε να παρέχει την δυνατότητα να παραµετροποιείται σύµφωνα µε τις τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες του ΚΕΚ. Θα πρέπει να χρησιµοποιεί το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων και οι clients να έχουν πρόσβαση στα συγκεκριµένα υποσυστήµατα του, είτε µέσω εσωτερικού δικτύου είτε µέσω ιαδικτύου. Περιβάλλον Εργασίας Το σύστηµα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα απλό και εύχρηστο, να λειτουργεί δε αποκλειστικά, µέσω γραφικού περιβάλλοντος διασύνδεσης (GUI). Το τελευταίο να είναι στην Ελληνική γλώσσα, ενσωµατώνοντας και υποδείξεις / µηνύµατα σφαλµάτων και βοήθεια στα Ελληνικά. Η χρήση του να µην απαιτεί ιδιαίτερη εξοικείωση του χρήστη µε τον υπολογιστή και να είναι ικανό να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα µεγάλο αριθµό χρηστών. Ειδικότερα: Να παρέχει κοινό περιβάλλον χρήσης των εφαρµογών περιλαµβανοµένης της δυνατότητας αποµακρυσµένης διαχείρισης (remote administration). Να λειτουργεί ενιαία, είτε µέσω τοπικού δικτύου (intranet), είτε αποµακρυσµένα µε την τεχνολογία Terminal Server. Να έχει κατάλληλη προσαρµογή του περιβάλλοντος λειτουργίας, αναλόγως των απαιτήσεων του ρόλου κάθε χρήστη. Η έννοια των ρόλων άπτεται και της ασφάλειας των δεδοµένων.. Να έχει κοινούς και φιλικούς τρόπους παρουσίασης, όσον αφορά την διασύνδεση των χρηστών µε τις εφαρµογές (Human Computer Interaction) και η προσαρµογή του περιβάλλοντος διασύνδεσης και εργασίας να είναι σύµφωνη µε τις σχεδιαστικές αρχές και πρότυπα, στα οποία είναι ήδη εξοικειωµένη η πλειοψηφία των χρηστών. Να διαθέτει σειρές εγχειριδίων (Reference Manuals & User Guides) στην Ελληνική γλώσσα. Να µπορεί να δέχεται ενηµέρωση των παραµέτρων του Συστήµατος από τους (εξουσιοδοτηµένους) χρήστες, µέσα από το ίδιο το περιβάλλον εργασίας, για µεγαλύτερη οµογένεια και συνοχή στην λειτουργικότητα. Οι αλλαγές και ενηµερώσεις των παραµέτρων να ισχύουν άµεσα και οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται σε πραγµατικό χρόνο. Λειτουργικά Υποσυστήµατα (functional modules) Το ΣΥΕ (εφεξής και «Σύστηµα»), θα πρέπει να διαρθρώνεται στα ακόλουθα Υποσυστήµατα, 7

8 καθώς επίσης και από τις ακόλουθες ελάχιστες επιµέρους λειτουργίες και δυνατότητες σε κάθε ένα από αυτά: 1. Υποσύστηµα Οικονοµικής ιαχείρισης της Εκπαιδευτικής ιαδικασίας Το Σύστηµα, θα πρέπει να έχει µια πλήρη οικονοµική διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να περιλαµβάνει τους παρακάτω τοµείς διαχείρισης µε τις επί µέρους δυνατότητες: Η ιαχείριση Γενικής Λογιστικής / ΚΒΣ να χαρακτηρίζεται από: υνατότητα προσαρµογής λογιστικού σχεδίου από χρήση σε χρήση. Ενιαία διαχείριση οικονοµικών χρήσεων. Ευέλικτη κωδικοποίηση παραστατικών κινήσεων. Λειτουργική φόρµα καταχώρησης λογιστικών εγγραφών. υνατότητα εκτύπωσης επιλεγµένων παραστατικών λογιστικής. (αποδείξεις δαπανών εκπαιδευοµένων, εκπαιδευτών, οδοιπορικών, αποδείξεων πληρωµής, λογιστικών σηµειωµάτων κλπ) Μηχανογραφική έκδοση βεβαιώσεων δικαιούχων αµοιβών (εκπαιδευοµένων, εκπαιδευτών και λοιπών συνεργατών) Η ιαχείριση Συναλλασσοµένων να χαρακτηρίζεται από: Ενιαία διαχείριση συναλλασσοµένων µε παραµετρικό ορισµό των ιδιοτήτων συναλλαγής π.χ. Προµηθευτές, Πελάτες, Εκπαιδευόµενοι, Εκπαιδευτές, επιστηµονικό προσωπικό, έµµισθο προσωπικό, λοιποί πιστωτές κλπ. Κάθε συναλλασσόµενος να µπορεί να έχει οποιεσδήποτε από τις ορισµένες ιδιότητες έτσι ώστε να καταχωρείται µόνο µία φορά, ανεξάρτητα από το είδος της συνεργασίας του µε το ΚΕΚ, ταυτόχρονα όµως η επεξεργασία και προβολή των κινήσεών του να γίνεται και αναλυτικά για κάθε ιδιότητα αλλά και συγκεντρωτικά. Η ιαχείριση Παγίων στοιχείων να χαρακτηρίζεται από: υνατότητα επιµερισµού των αποσβέσεων παγίων σε κέντρα κόστους (προγράµµατα) ανάλογα µε τον χρόνο χρήσης τους όπως απαιτείται από τα συστήµατα διαχείρισης. Εκτύπωση καταστάσεων αποσβέσεων κατά κέντρο κόστους (πρόγραµµα) Η ιαχείριση Αξιογράφων να χαρακτηρίζεται από: ιαχείριση αξιογράφων µε αυτόµατη ενηµέρωση της Γενικής Λογιστικής από τις κινήσεις αξιογράφων. Αναλυτική παρακολούθηση πολλών λογαριασµών αξιογράφων (όψεως). Μηχανογραφική έκδοση επιταγών και αποδείξεων παραλαβής για εκπαιδευτές, εκπαιδευόµενους και υπόλοιπους συναλλασσόµενους. Η ιαχείριση Ασφαλιστικών να χαρακτηρίζεται από: Αυτόµατο υπολογισµό αµοιβών και ασφαλιστικών εισφορών για εκπαιδευτές και καταρτιζόµενους. ηµιουργία δισκέτας και εκτύπωση της ΑΠ για το ΙΚΑ. Παραµετρική ενηµέρωση της Γενικής Λογιστικής µε τα στοιχεία αυτά και αυτόµατο επιµερισµό τους στην Οικονοµική ιαχείριση. Η Εµπορική ιαχείριση να χαρακτηρίζεται από: Χειρισµό παραστατικών πωλήσεων, αγορών και παροχής υπηρεσιών. Παρακολούθηση αποθήκης. Χειρισµό χρηµατοοικονοµικών παραστατικών Παραµετρική ενηµέρωση της Γενικής Λογιστικής µέσω άρθρων σύνδεσης. Η Οικονοµική ιαχείριση να δίνει παράλληλα την δυνατότητα για: Καταχώρηση προϋπολογισµών κατά επιχειρησιακό και κατά πρόγραµµα. Παραµετρική ενηµέρωση από τα στοιχεία της Γενικής Λογιστικής Παρακολούθηση της πορείας των απορροφήσεων των προϋπολογισµών. 8

9 2. Υποσύστηµα εδοµένων Η εισαγωγή δεδοµένων στο σύστηµα να γίνεται µε 2 γενικούς τρόπους. Άµεσα, οι χρήστες θα πληκτρολογούν τα δεδοµένα και θα τα εισάγουν, είτε θα τα επιλέγουν από λίστες επιλογής, είτε θα τσεκάρουν επιλογές (πλαίσια κειµένου, κουµπιά, λίστες επιλογής, κουµπιά επιλογής, πεδία επιλογής - check). Έµµεσα, µε χρήση κουµπιών θα ανοίγουν δευτερεύουσες φόρµες (βοηθητικά παράθυρα), από τις οποίες θα λαµβάνουν προκαθορισµένες τιµές και θα τις εισάγουν στην κύρια φόρµα διαχείρισης. Η εισαγωγή δεδοµένων θα πρέπει να είναι σε πραγµατικό χρόνο, τα δεδοµένα δε να αποθηκεύονται στην βάση και να είναι διαθέσιµα σε όλους τους χρήστες (αναλόγως το επίπεδο πρόσβασής τους). 3. Υποσύστηµα Υποστήριξης και ιαχείρισης της Εκπαιδευτικής ιαδικασίας Η Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει να παρέχει τις δυνατότητες: o καταχώρησης και παρακολούθησης των ωρολογίων κατά φάση υλοποίησης των προγραµµάτων, o διαχείρισης των οµάδων εκπαιδευτών (τακτικών και αναπληρωτών), εκπαιδευοµένων (παρακολούθηση αντικαταστάσεων, αποχωρήσεων, διαγραφών) και των συµφωνητικών τους, o παρακολούθηση απουσιών εκπαιδευοµένων κτλ, o διαχείριση εταιρειών πρακτικής, διακρατικών εταίρων, συνεργατών (π.χ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος, Επιτροπή Επιλογής κλπ). Η ιαχείριση εκπαιδευτών θα χαρακτηρίζεται από: o την παρακολούθηση γενικών στοιχείων, στοιχείων πιστοποίησης, εκπαιδευτικών στοιχείων, o την διαχείριση αµοιβών τους, o τον αυτόµατο υπολογισµό ασφαλιστικών εισφορών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τον υπολογισµό και εκτύπωση των στοιχείων. Η ιαχείριση εκπαιδευοµένων/ωφελουµένων θα χαρακτηρίζεται από: o την παρακολούθηση γενικών στοιχείων, στοιχείων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, o τον αυτόµατο υπολογισµό του εκπαιδευτικού επιδόµατος, σύµφωνα µε το οριζόµενο από το αντίστοιχο σύστηµα διαχείρισης ή άλλως ωριαίο ποσό επιδότησης και µε συνυπολογισµό των καταχωρηµένων απουσιών, o τον αυτόµατο υπολογισµό ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον αυτές υπάρχουν, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τον υπολογισµό και εκτύπωση των στοιχείων. o την προώθηση στην απασχόληση Η εκπαιδευτική διαχείριση θα παρέχει την δυνατότητα δηµιουργίας και εκτύπωσης όλων των αναγκαίων από το θεσµικό πλαίσιο οικονοµικών και εκπαιδευτικών καταστάσεων. 4. Υποσύστηµα θεσµικής συµµόρφωσης Το Σύστηµα θα πρέπει να ενσωµατώνει πλήρως το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΚΕΚ και την υλοποίηση προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 5. Υποσύστηµα ιαλειτουργικότητας Το Σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας αλληλεπιδραστικά µε πολλές εφαρµογές που υπάρχουν ήδη, όπως εισάγοντας και εξάγοντας δεδοµένα µε τη µορφή XML 9

10 αρχείων, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως για ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ οµογενών και µη πληροφοριακών συστηµάτων. Ειδικότερα: 1. Για τους πίνακες (tables) της (των) βάσης (βάσεων) δεδοµένων του Συστήµατος να παρέχεται η δυνατότητα προσπέλασης τους για σύνδεση σε άλλα πληροφοριακά συστήµατα. 2. Να παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας (διαλειτουργικότητας) µε εξωτερικά προγράµµατα που επιτελούν εξειδικευµένες συµπληρωµατικές εργασίες (π.χ. προγράµµατα που παράγουν τα έντυπα που απαιτούνται από το θεσµικό πλαίσιο) 3.2. Εξειδικευµένες Προδιαγραφές και Απαιτήσεις του ΣΥΕ 1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Το ΣΥΕ θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα δηµιουργίας εντύπων, µε αυτόµατη συµπλήρωση και παραγωγή όλων των επίσηµων εντύπων έναρξης και παρακολούθησης, για κάθε πρόγραµµα και υποέργο. Θα πρέπει επίσης να έχει την δυνατότητα δηµιουργίας παραµετρικών εντύπων, έτσι ώστε οποιαδήποτε δεδοµένα της βάσης να εξάγονται σε έγγραφο Word ή Excel, ειδικά διαµορφωµένο σύµφωνα µε τις ανάγκες του ΚΕΚ. Θα πρέπει να παρέχεται διασύνδεση µε Microsoft Office για εξαγωγή δεδοµένων από τις λίστες και φόρµες (π.χ. διαχείριση εκπαιδευτών) απευθείας σε αρχεία Microsoft Word ή Microsoft Excel, για δηµιουργία γραφηµάτων ή προβολή στατιστικών. Θα πρέπει επίσης να παρέχει την δυνατότητα ηµιουργίας εκθέσεων και περιοδικών καταστάσεων (Οικονοµικές Καταστάσεις, Καταστάσεις Υλοποίησης, Καταστάσεις ΣΥΥ, Μηνιαία Τριµηνιαία ελτία απανών, κλπ) 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η πρόσβαση των χρηστών στο Σύστηµα θα πρέπει να είναι τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και µέσω του ιαδικτύου και οι συναλλαγές του µε αυτό, να διασφαλίζονται µε πολλαπλούς τρόπους: 1. Χρησιµοποιώντας σύστηµα εισόδου στο σύστηµα, οι χρήστες να παρέχουν κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης (username και password). 2. Αναθέτοντας ρόλους στους χρήστες, έτσι ώστε κάθε χρήστης ανήκει σε µία ή περισσότερες οµάδες χρηστών. Κάθε οµάδα να έχει συγκεκριµένα δικαιώµατα για το ποιες εργασίες και λειτουργίες µπορεί να εκτελέσει στην βάση. Έτσι, ακόµα και αν ο χρήστης είναι πιστοποιηµένος και έγκυρα συνδεδεµένος στο σύστηµα, να εκτελεί µόνο εργασίες που του επιτρέπονται. Το σύστηµα θα παρέχει ιαχείριση των ρόλων ( ηµιουργία και διαχείριση ξεχωριστών ρόλων εργασίας (π.χ. Λογιστήριο, Γραµµατεία, Εκπαίδευση, Παραρτήµατα, κτλ.) και ιαχείριση δικαιωµάτων (διαχείριση δικαιωµάτων ασφαλείας, έτσι ώστε για κάθε µία ξεχωριστή εργασία ή φόρµα, ανάλογα να αποδίδεται ή όχι δικαίωµα προβολής / εκτέλεσης, εισαγωγής νέων δεδοµένων, επεξεργασία δεδοµένων ή διαγραφή αυτών). 3. Υποστήριξη-Αναβαθµίσεις Το Σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να αναβαθµίζεται και η αναβάθµιση/εγκατάσταση των νέων εκδόσεων να γίνεται µε αυτόµατη διαδικασία (αυτόµατη ενηµέρωση στο σύνολο των τερµατικών σταθµών). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να µπορεί να παρέχει Αποµακρυσµένη Υποστήριξη και Online 10

11 περιεχόµενο για άµεση πρόσβαση των χρηστών στα πρόσφατα και ενηµερωµένα θέµατα βοήθειας Ανάπτυξη Συστήµατος ERP Το Υποσύστηµα ERP, θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: Eλληνικοποίηση. Εντοπιότητα (Localization). Επεκτασιµότητα. Προσαρµοστικότητα. Αρχιτεκτονική. Πλατφόρµα εξοπλισµού (hardware). Λειτουργικό Σύστηµα. Συνεργασία µε ανεξάρτητες εφαρµογές. Ολοκλήρωση Βάσης εδοµένων (Database Integration). Γλώσσα Προγραµµατισµού Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Χρηστών (CRM) Το Λογισµικό «ιαχείρισης Πελατών» (Χρηστών) έχει ως στόχο την αξιοποίηση των εξειδικευµένων αναγκών του ΚΕΚ/ΚΨΥ, αξιοποιώντας τα µητρώα συναλλασσοµένων, εταιρειών, καταρτιζοµένων και εκπαιδευτών στον συγκεκριµένο τοµέα. Το συγκεκριµένο Υποσύστηµα θα διαλειτουγεί πλήρως µε το ERP και θα επεκτείνει τις δυνατότητές του, και θα διέπεται από τους κανόνες ασφαλείας και διαχείρισης χρηστών όπως το κεντρικό σύστηµα (ERP), ακολουθώντας τις ίδιες προδιαγραφές περιβάλλοντος διασύνδεσης (GUI), (να µην απαιτεί ιδιαίτερη εξοικείωση του χρήστη, φιλικός τρόπος παρουσίασης, υποδείξεις / µηνύµατα σφαλµάτων, βοήθεια στα Ελληνικά, κτλ). Ειδικές Απαιτήσεις Το Υποσύστηµα ιαχείρισης Πελατών, θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: ιαχείριση των Μητρώων και Χρηστών της βάσης δεδοµένων του Συστήµατος o Μητρώο συναλλασσοµένων o Μητρώο εταιριών o Μητρώο καταρτιζοµένων/ωφελουµένων o Μητρώο εκπαιδευτών o Μητρώο αξιολογητών o Μητρώο συνεργατών o κ.λπ. Σύνθεση και διαχείριση Οµάδων Στόχων υνατότητα δηµιουργίας συγκεκριµένων οµάδων και διαχείριση αυτών, επιλογή µελών της οµάδας από όλα τα µητρώα του συστήµατος, κτλ. ιαχείριση µαζικών επικοινωνιών (mail και SMS) υνατότητα µαζικής επικοινωνίας (mail και SMS) και διαχείρισης των επικοινωνιών µε το σύνολο των συνεργατών και συναλλασσοµένων. Ειδικότερα για την αποστολή SMS, το υποσύστηµα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα σύνδεσης του µε φορείς παροχής SMS µέσω ιαδικτύου, και η επικοινωνία να καταγράφεται και να ενηµερώνεται και µε την κατάσταση παραλαβής του µηνύµατος. Η διαχείριση επικοινωνιών SMS θα µπορεί να ελέγχει το κόστος κάθε αποστολής, το υπόλοιπο του λογαριασµού και θα δίνει την δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων σε Ελληνικά και Αγγλικά. 11

12 ιαχείριση εργασιών (αναθέσεις, υπενθυµίσεις, ηµερολόγιο κλπ) Οι χρήστες θα πρέπει να µπορούν µε σαφήνεια να αναπτύξουν χρονοδιάγραµµα, να προσθέσουν περιοδικότητα σε κάποια εργασία, να διαµερίσουν µια εργασία σε υπό-εργασίας, να σηµειώσουν και να παρακολουθήσουν την πρόοδο µιας εργασίας. Τέλος, σε κάθε εργασία να υπάρχει ακόµα, η δυνατότητα για υπενθύµιση πλήρως παραµετροποιήσιµη σε σχέση µε τις ιδιαιτερότητες του χρήστη ενώ επίσης, οι χρήστες να µπορούν να αξιολογήσουν τόσο την σπουδαιότητα της εργασίας όσο και το ποσοστό ολοκλήρωσης. υνατότητα διαχείρισης προωθητικών ενεργειών (καµπάνιες, ευκαιρίες κλπ) υνατότητα σχεδιασµού, υλοποίησης, παρακολούθησης και την αξιολόγησης µιας καµπάνιας. Οι χρήστες θα επιλέγει χρονική διάρκεια, οµάδα στόχου (target group), τύπο προσέγγισης (τηλέφωνο, , sms και λοιπά) θα αναθέτουν υποενότητες σε άλλους χρήστες, θα καταγράφουν ευκαιρίες και την εξέλιξη αυτών, παράλληλα µε καταγραφή των επικοινωνιών εξατοµικευµένα για κάθε µέλος από την οµάδα στόχου. Οι καµπάνιες θα είναι διαλειτουργικές µε τις υπόλοιπες ενότητες του CRM, και επίσης παραµετροποιήσιµες. Οι χρήστες, θα πρέπει επίσης να µπορούν να ορίσουν χρονικά µια ευκαιρία, να επιλέξουν εργαζοµένους από τον φορέα προς επίτευξη του σκοπού. Θα πρέπει να µπορούν να ποσοτικοποιήσουν την πιθανότητα, να ορίσουν την προέλευση της ευκαιρίας, να καταγράφουν και να παρακολουθούν τις εµπλεκόµενες µε την ευκαιρία ενέργειες. Παρακολούθηση των έργων του ΚΕΚ ΚΨΥ (Project management) υνατότητα υλοποίησης, προγραµµατισµού, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων Λοιπές υνατότητες του Συστήµατος - Portal Το Σύστηµα θα πρέπει να παρέχει και να αξιοποιεί τις δυνατότητες ενός σύγχρονου portal, όπως δυνατότητα αναζήτησης περιεχόµενου, forums, blogs, νέα, µενού και υποµενού σελίδων, κτλ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την αξιοποίηση του υφιστάµενου portal του ΚΕΚ/ΚΨΥ. Σύστηµα διαχείρισης (administration) και παραµετροποίησης του portal Το ΣΥΕ θα παρέχει ένα σύστηµα διαχείρισής του, έτσι ώστε να µπορεί να παραµετροποιείται και να διαχειρίζεται από τους υπεύθυνους του ΚΕΚ. Ειδικότερα, θα παρέχεται η δυνατότητα: ιαχείρισης των ιστοσελίδων του portal: Οι διαχειριστές θα µπορούν να δηµιουργούν νέες σελίδες, να προσαρµόζουν το περιεχόµενη αλλά και την αισθητική των σελίδων αλλά επίσης θα δίνουν ξεχωριστά δικαιώµατα πρόσβασης σε κάθε σελίδα. ιαχείρισης νέων (συγγραφή/αλλαγή/διαγραφή) που θα προβάλλονται σε επιλεγµένες σελίδες του portal. Τα νέα, θα περιέχουν κείµενο, ηµεροµηνία έναρξης/λήξης, θέµα, κτλ και θα µπορούν να διαβάζονται ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης που τους έχει δοθεί (π.χ. επισκέπτες, άνεργοι, εταιρίες, κτλ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για την ασφαλή και νόµιµη λειτουργία του Συστήµατος, ο Ανάδοχος θα παραδώσει: 12

13 Πέντε (5) άδειες ολοκληρωµένου CD ή DVD εγκατάστασης για το MicrosoftOffice (Ελληνικά) που να περιέχουν τα εξής προγράµµατα: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access, Onenote, Publisher, ενεργοποιηµένες τουλάχιστον για δύο χρόνια. Πέντε (5) Antivirus ενεργοποιηµένα τουλάχιστον για δύο χρόνια. Επίσης, για την εύρυθµη και οµαλή λειτουργία του ΣΥΕ, ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον παρακάτω ελάχιστο υποστηρικτικό εξοπλισµό: Είδος Εξοπλισµού Ποσότητα Αναλυτικέςπροδιαγραφές Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (17 οθόνης) + Παρελκόµενα αυτού 1 -Οθόνη: 17.3 /ανάλυση 1600x900 και πάνω -Επεξεργαστής: 2 πυρήνων2,3-2,5ghz -Μνήµη: 4GB, DDR3 1066MHz τουλάχιστον -ΚάρταΓραφικών: 1024MB τουλάχιστον -Σκληρός ίσκος: 500GB και πάνω, 5400rpm και πάνω -Μέσααποθήκευσης: DVD-RW, Card reader, 3 USB-Port, 1HDMI Port -Ενσωµατωµένα: µικρόφωνο, ηχείακαικάµερα -Λειτουργικό σύστηµα: Windows 7 Ελληνικά -Συνδεσιµότητα: WiFi, Ethernet, Bluetooth - Ένα ποντίκι -Μία τσάντα φορητού υπολογιστή -Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής(15 οθόνης) + Παρελκόµενα αυτού 3 -Οθόνη: 15.5"-15.6"/ανάλυση 1366x768 καιπάνω -Επεξεργαστής: 2 πυρήνων 2,3-2,5GHz -Μνήµη: 4GB, DDR3 1066MHz τουλάχιστον -ΚάρταΓραφικών: 1024MB τουλάχιστον -Σκληρός ίσκος: 500GB και πάνω, 5400rpm και πάνω -Μέσααποθήκευσης: DVD-RW, Cardreader, 3 USB-Port, 1 HDMIPort -Ενσωµατωµένα: µικρόφωνο, ηχείακαικάµερα -Λειτουργικό σύστηµα: Windows 7 Ελληνικά -Συνδεσιµότητα: WiFi, Ethernet, Bluetooth -Τρία Ασύρµατα ποντίκια optical -Τρεις τσάντες φορητών υπολογιστών -Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση Projectors 3 Μητρική Μονάδα Η/Υ (Server) 1 -Τεχνολογία: DLP -Ανάλυση: 1600x1200και πάνω -Φωτεινότητα: 2500 ANSI Lumens και πάνω -Αντίθεση: 2000:1:1 και πάνω - ιάρκεια ζωής λάµπας: 3000 ώρες και πάνω -Συνδεσιµότητα:D-sub 15 pin(rgb/ YPbPr/ SCART), HDMI, S-Video, Composite video, Audio In - Mini Jack, VGA Out, Audio Out - Mini Jack, RS232 -Τρείς τσάντες βιντεοπροβολέα -Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση - Επώνυµο µοντέλο -Λογισµικό: Microsoft Windows Server 2008 R2 standard edition (64bit) -5 (πέντε) άδειες Microsoft SQL Server Οθόνη: 15 ανάλυσης τουλάχιστον 1024x768 -Τύπος επεξεργαστή:quad Core για workgroup -Μνήµη: 8GB, DDR3 1066MHz τουλάχιστον, µε δυνατότητες επέκτασης έως 96GB. -Κάρτα Γραφικών ενσωµατωµένη στο motherboardή 13

14 Είδος Εξοπλισµού Ποσότητα Αναλυτικέςπροδιαγραφές Οθόνη Προβολής 2 Πολυµηχάνηµα 2 Μικροεξοπλισµός/Υλικά Εγκατάστασης 8 εξωτερική σε θύρα PCIe. -Κάρτα ικτύου: Gigabit Ethernet -Μονάδα DVD/CD-RWx24 τουλάχιστον -Τροφοδοτικά: ιπλά τροφοδοτικά για αλλαγή εξαρτηµάτων εν θερµώ. -Μονάδες εσωτερικών δίσκων:3x2 5 τεχνολογίας SAS 10000rpm και πάνω, χωρητικότητας 130GB τουλάχιστον οι δύο και 130 GBτουλάχιστον ο ένας σε διάταξη mirror οι δύο και spare-backupo ένας. --Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση -Βαθµός Αντανάκλασης (gain) 1.0 τουλάχιστον -Γωνία προβολής 120 τουλάχιστον -Λόγος διαστάσεων 16:9 -Βέλτιστη επιφάνεια για DLP και LCD projectors -Αντιστατική, Μαύρο πλαίσιο, Υλικό κατασκευασµένο για αποφυγή τσακίσµατος -Τοποθέτηση: Οροφή, Τοίχος -Κίνηση Ηλεκτροκίνητη µε τηλεχειρισµό -Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση -Λειτουργίες: Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και αποστολήfax. -Τεχνολογία εκτύπωσης: inkjet -Τύπος εκτύπωσης: έγχρωµη -Εκτύπωση διπλής όψης αυτόµατη -Ανάλυση έγχρωµη: 2400Χ1200dpiκαι πάνω -Συνδεσιµότητα: USB 2.0, ΘύραEthernet, WiFi -Με τα λιγότερα αναλώσιµα. -Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση - 1 UPSγια server online 1000VA - 2 UPS µε 6 υποδοχές Schuko, line interactive, 400W και πάνω - 5 UPS µε δύο υποδοχές Schuko, lineinteractive, 400W και πάνω 14

15 4. ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Το έργο θα έχει διάρκεια 3 µήνες. Τα Παραδοτέα των παραπάνω υπηρεσιών κωδικοποιούνται: 1. Παραδοτέο Π.1 : Μελέτη Εφαρµογής και αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα Εγκατάστασης και θέσης του Συστήµατος σε πιλοτική λειτουργία. Υποβάλλεται σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης. 2. Παραδοτέο Π.2 : Σύστηµα Λογισµικού ΣΥΕ - Θέση του Συστήµατος σε Πιλοτική Λειτουργία Ενδιάµεση αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας. Εγκατάσταση Υποστηρικτικού Εξοπλισµού. Εκπαίδευση µέχρι 10 χρηστών. Υποβάλλεται σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης (περιλαµβάνονται εγχειρίδια λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα). 3. Παραδοτέο Π.3 : Θέση του Συστήµατος σε Λειτουργία Τελική αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας. Υποβάλλεται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης Προσαρµογές του συστήµατος - Τελικός Απολογισµός του Έργου. Υποβάλλεται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι πληρωµές του έργου θα είναι χρονικά ανάλογες της υποβολής των παραπάνω εκθέσεων προόδου. 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός του υπό την παρούσα διακήρυξη «Έργου» ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (συµβατικό τίµηµα ,41 ευρώ συν 9.349,59 ευρώ ΦΠΑ). Οι ενδιάµεσες πληρωµές ανά Παραδοτέο έχουν ως εξής: Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.1 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 40% του Συµβατικού ποσού Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.2 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 40% του Συµβατικού ποσού Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.3 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 20% του Συµβατικού ποσού 6. ΝΟΜΙΚΟ και ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός ακολουθεί τη διαδικασία του ανοιχτού πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά), σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 1. Το Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. Α 19) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», αναλογικά εφαρµοζόµενη. 2. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο». 3. το -κατ εξουσιοδότηση του Ν. 2286/1995- Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/2007), εφαρµοζόµενο συµπληρωµατικά και κατά το µέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκειται στις διατάξεις των ανωτέρω. 15

16 4. την υπ' αριθµ /739/ (Β' 1291/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία αναπροσαρµόσθηκαν τα χρηµατικά ποσά του άρθρ του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων (εκτέλεσης έργων, προµηθειών, παροχής υπηρεσιών) µε απευθείας ανάθεση και µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) που ισχύουν για το ηµόσιο. 5. Τις διατάξεις του Π..60/2007 (ΦΕΚ 64 Α ) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 6. Τις διατάξεις του Π. 118/2007«Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α ), όπου αυτό δεν αντίκειται µε τις διατάξεις του Π.. 60/ την ΥΠΑΣΥ, (ΥΑ Αριθµ /ΕΥΘΥ1212/ , η οποία τροποποίησε την 14053/ΕΥΣ 1749/ /(ΦΕΚ 540/Β / ) Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Την από 29/10/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕΚ ΚΨΥ, για την έγκριση των όρων της παρούσας. 7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται: 1. Όσοι έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήµατα, ήτοι: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΤ του Συµβουλίου. Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 3. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. 4. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. 5. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 6. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό η άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συµβιβασµό, ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 16

17 7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 8. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 9. Όσοι προσκοµίσουν ψευδείς δηλώσεις. 10. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε µέλος της. 8. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο «Φάκελο ικαιολογητικών», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες: 1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ικαιολογητικών» στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 8.1 Έλληνες & Αλλοδαποί Πολίτες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στην παράγραφο 7 λόγοι αποκλεισµού µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του και ότι ο υποψήφιος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παράγραφο 12 της παρούσας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής. Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και θα δηλώνεται ότι α) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης των οποίων ο υποψήφιος έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) η προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη, γ) όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή δ) ο υποψήφιος ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 17

18 4. 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής σε οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία αυτή που να τους νοµιµοποιεί για τη ζητούµενη παροχή υπηρεσιών. Εφόσον ο υποψήφιος συµµετέχει µε αντιπρόσωπό του υποβάλλει µαζί µε την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΝΑΙ ΝΑΙ Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών». 8.2 Ηµεδαπά & Αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα ΝΑΙ Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, του νοµίµου εκπροσώπου τους στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στην παράγραφο 7 λόγοι αποκλεισµού µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του και ότι ο υποψήφιος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ορίζονται στο άρθρο 12 της διακήρυξης. Ειδικά για το λόγο αποκλεισµού, που αναφέρεται στην παράγραφο 7 µε αριθµό 1, η Υπεύθυνη ήλωση πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν συντρέχει προκειµένου για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα για τους Οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., για τους ιαχειριστές Ε.Π.Ε. και για τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο για Α.Ε. Προκειµένου για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, ότι δεν συντρέχει για τον νόµιµο εκπρόσωπό τους. Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και θα δηλώνεται ότι α) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης των οποίων ο υποψήφιος έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) η προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη, γ) όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, δ) ο υποψήφιος παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού. ΝΑΙ ΝΑΙ 18

19 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής σε οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία αυτή που να τους νοµιµοποιεί για τη ζητούµενη παροχή υπηρεσιών. Τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού, από τα οποία να προκύπτει η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους. ΝΑΙ ΝΑΙ Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών». 8.3 Ενώσεις / Κοινοπραξίες Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόµενα παρακάτω, για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ανωτέρω, αναφερόµενο ποσό της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας από τη συµµετοχή τους στο ιαγωνισµό. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία να αναφέρεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε Μέλους σε αυτή. να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται από κοινού ότι τα Μέλη αναλαµβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συµµετοχή τους στο ιαγωνισµό και την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. ΝΑΙ 19

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο ιαγωνισµό. Η ένωση ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. ΝΑΙ ΝΑΙ 8.4 Λοιπές Υποχρεώσεις Υποβολής Προσφορών Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ικαιολογητικών Συµµετοχής 1. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 1. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής/ Λοιπά ικαιολογητικά Συµµετοχής Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στο ιαγωνισµό, ήτοι: 1 Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 1.1 ήλωση µε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε : - επιχειρηµατική δοµή - τοµείς δραστηριότητας - προϊόντα και υπηρεσίες. 1.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 20

21 υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Α/Α ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Επωνυµία Εταιρείας Υπεργολάβου Ονοµατεπώνυµο Στελέχους Υπεργολάβου Θέση στην Οµάδα «Έργου» Ανθρωποµήνες Ποσοστό συµµετοχής (%) 2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του: 2.1 Αντίγραφα ή αποσπάσµατα Ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών ή όσων διαχειριστικών χρήσεων έχουν κλείσει στην περίπτωση λειτουργίας µικρότερης της τριετίας, ή ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών, ή ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση λειτουργίας µικρότερης του έτους. Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υποψηφίου αναδόχου κατά την τελευταία 3ετία, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις φορές µεγαλύτερος του προϋπολογισµού του παρόντος Έργου (χωρίς να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ). 3. Να έχει αποδεδειγµένη: γενική εµπειρία σε δράσεις και υπηρεσίες υποστήριξης κοινωνικών φορέων ή γενική εµπειρία σε ανάπτυξη και λειτουργία συστηµάτων λογισµικού. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, επισηµαίνοντας τα έργα που καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη προϋπόθεση. Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: Α/ Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ- ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογισµός) Όπου «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 4. Να διαθέτει στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα στελέχη που θα συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου και συγκεκριµένα: - Να καθοριστούν τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους του Υπεύθυνου Έργου - Να δοθούν βιογραφικά για κάθε µέλος της Οµάδας Έργου. - Να περιγραφεί η θέση κάθε µέλους στην Οµάδα Έργου. - Να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωποµήνες που θα αφιερώσουν. - Να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, στέλεχος υπεργολάβου, εξωτερικός συνεργάτης). Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2:

ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2: ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2: «Σύµβουλος ηµοσιότητας» για το Έργο «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήµατος Αξιολόγησης και ιασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4 Θεσσαλονίκη 12.07.2013 Αρ. πρωτ. 17956 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794455 2015-05-22

15PROC002794455 2015-05-22 Ευρωπαϊκό ιασυνοριακό Πρόγραµµα Συνεργασίας IPA Ελλάδα Αλβανία 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( /ΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ) Ταχ. /νση : 5 ο χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ιούλιος 2015. Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών.

Αθήνα Ιούλιος 2015. Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών. Αρ. Προκήρυξης: 22/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την παραγωγή και προβολή Οπτικοακουστικού Υλικού, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 19 χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ. 210 6603300, Fax.210 6603301-2 www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr Πικέρµι, 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτοκ. 20-ΓΡΑ-226 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002678906 2015-04-01

15PROC002678906 2015-04-01 Θεσσαλονίκη 30.03..2015 Αρ. πρωτ. 19838 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679115 2015-04-01

15PROC002679115 2015-04-01 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη 30.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργία και παραγωγή διαφηµιστικού υλικού για χρήση σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και πολυµέσα για την Προβολή του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Στοιχεία διακήρυξης: 18/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε τίτλο: «Ε ν ί σ χ υ σ η κ α ι α ν α β ά θ µ ι σ η τ ο υ Π. Ε.. Υ. Θ ε σ σ α λ ί α ς ( π ρ ο µ ή θ ε ι α ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ ο ύ κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα