2 Δλδεηθηηθέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Δλδεηθηηθέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα:"

Transcript

1 ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ζ θηινζνθία πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε ζεσξία ηεο Δθπαίδεπζεο ζηα Μέζα βαζίδεηαη ζε κηα θεληξηθή ηδέα: θάζε ςεθηαθφ πξντφλ (εηθφλα, βίληεν, ηζηνζειίδα, blog) έρεη δνκή φπσο έλα θείκελν 1. Σν δε δηθηπαθφ πξντφλ έρεη ηε δηθή ηνπ «γξακκαηηθή» θαη ην δηθφ ηνπ «ζπληαθηηθφ» φπσο έλα νπνηνδήπνηε θείκελν. πσο, ινηπφλ, επηδηψθνπκε ζηελ εθπαίδεπζε ηνλ αιθαβεηηζκφ θαη ηελ εγγξακκαηνζχλε, λα απνθηήζνπλ δειαδή νη καζεηέο φιεο εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα εξκελεχνπλ, λα θαηαλννχλ, λα απνθσδηθνπνηνχλ θαη λα παξάγνπλ ιφγν, πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ, έηζη θαη κε ηνλ ςεθηαθφ αιθαβεηηζκφ επηδηψθνπκε αληίζηνηρα λα εξκελεχνπλ, λα θαηαλννχλ, λα απνθσδηθνπνηνχλ θαη λα παξάγνπλ ςεθηαθά πξντφληα φπσο κηα ηζηνζειίδα. Ση είλαη όκσο «Παηδεία ζηα Μέζα»; ύκθσλα κε έλαλ Δπξσπατθό νξηζκό (Αλαθνίλσζε COM/2007) είλαη: - ε ηθαλφηεηα πξφζβαζεο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο (ηερληθέο δεμηόηεηεο) - θαηαλφεζεο θαη θξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ κελπκάησλ ησλ κέζσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο (γλσζηηθέο δεμηόηεηεο) - ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο (επηθνηλσλίαο) ζε δηαθνξεηηθά πεξηθείκελα, δει. επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο (θνηλσληθέο δεμηόηεηεο) Γελ πξέπεη επίζεο λα μερλάκε φηη ε Παηδεία ζηα Μέζα αθνξά όια ηα κέζα επηθνηλσλίαο, παξαδνζηαθά, ειεθηξνληθά, ςεθηαθά, απφ φια ηα θαλάιηα δηαλνκήο. Ζ δηαρείξηζή ηεο απνηειεί εδώ θαη ρξόληα πνιύπινθν δήηεκα θαζώο αληιεί ζηνηρεία από ηηο επηζηήκεο: ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ΜΜΔ ηεο εθπαίδεπζεο ηεο παηδηαηξηθήο ηεο ςπρν-θνηλσληνινγίαο ηεο ηερλνινγίαο & ηειεπηθνηλσλίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ησλ ηερλψλ, ελ γέλεη ηεο νηθνλνκίαο θαη πνιηηηθήο Παξ φια απηά κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε έρνληαο σο αθεηεξία 5 ζεκεία θιεηδηά: 1. ια ηα κελχκαηα ησλ Μέζσλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα πξντφληα 2. Σα κελχκαηα ησλ Μέζσλ είλαη θνξείο ηδενινγηθψλ κελπκάησλ 3. Σα κελχκαηα ησλ Μέζσλ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, βάζεη πξνζσπηθψλ παξακέηξσλ (κνξθσηηθφ, νηθνλνκηθφ επίπεδν θ.ν.θ.) 4. Σα κελχκαηα ησλ Μέζσλ έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο αηζζεηηθέο θφξκεο θαη ηε δηθή ηνπο γιψζζα έθθξαζεο 5. Σα πεξηζζφηεξα κελχκαηα ησλ Μέζσλ έρνπλ σο ζηφρν ηελ απνθφκηζε θέξδνπο θαη ηελ θνηλσληθή ζπλαίλεζε Ζ ζπδήηεζε πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε εμέιημε αλάκεζα ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία θαη νκάδεο ζθέςεο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: Πξέπεη ε Παηδεία ζηα Μέζα λα πηνζεηεί κηα πξνζηαηεπηηθή πξνζέγγηζε απέλαληη ζηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο αξλεηηθέο επηξξνέο ησλ κέζσλ; (ηελ ςεθηαθή επνρή, ηα ΜΜΔ απνηεινχλ έλα παξάγνληα θηλδχλνπ θαη ε Παηδεία ζηα Μέζα ηελ αζπίδα πξνζηαζίαο. κσο φηαλ ηα ΜΜΔ αληηκεησπίδνληαη σο έλα ελ δπλάκεη αξλεηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζχγρξνλεο θνπιηνχξαο, ηφηε απηφκαηα πεξηνξίδεηαη θαη ν ξφινο ηεο ΠζΜ ζην ζηελφ πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην, απνκαθξπλφκελνο απφ ηηο ζεηηθέο πξνεθηάζεηο θαη ηηο απεξηφξηζηεο δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ επίζεο θέξνπλ ηα ΜΜΔ). Μπνξεί ε 3ε δηάζηαζε ηεο Παηδείαο ζηα Μέζα, (παξαγσγή ζηα Μέζα), λα απνηειέζεη έλα ζηαζεξό άμνλα δηδαζθαιίαο ζηελ εθπαίδεπζε; (Γχν απφςεηο θαη ζην δήηεκα απηφ: Άπνςε ππέξ: Γελ είλαη εθηθηή ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ΜΜΔ απφ ηνπο ρξήζηεο, εθηφο θαη αλ έρνπλ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο «εθ ησλ έζσ». Γειαδή εθηφο εάλ γλσξίδνπλ πψο λα δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο πεξηερφκελν ζηα Μέζα (θσηνγξαθία, θηλεκαηνγξάθνο, δηαδίθηπν, βίληεν θ.ν.θ.). Άπνςε θαηά: H εηζαγσγή ηεο πξαθηηθήο απηήο δηάζηαζεο ζην ζρνιείν, ζρεηίδεηαη κε ηε δπλεηηθή θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηνλ κειινληηθφ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ,. Γειαδή ζεσξνχλ πσο ε πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα ΜΜΔ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα εθκάζεζε ηθαλνηήησλ κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε ηα Μέζα). Από πνην ζηάδην πξέπεη λα μεθηλάεη ε Παηδεία ζηα Μέζα ζην ζρνιείν; (ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Δμειηθηηθά, κέζσ ηεο ζπεηξνεηδνχο δηδαζθαιίαο (Bruner: 1960). Δπεηδή είλαη θαιπάδνπζεο νη ςεθηαθέο εμειίμεηο ππάξρεη αλάγθε γηα εηζαγσγή απφ ηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή (λεπηαγσγείν), ζε κηα παηδαγσγηθά απινπζηεπκέλε θαη πην ςπραγσγηθή κνξθή, φπνπ κέζσ ησλ θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ ηα παηδηά πξνβαίλνπλ ζε πξψηκεο αιιά ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο γηα ηα ΜΜΔ). Πνηα δηδαθηηθή κέζνδνο είλαη πξνηηκόηεξε γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Παηδείαο ζηα Μέζα ζην ζρνιείν; (Γηιεκκαηηθή εθαξκνγή: Eηζαγσγή σο απηφλνκε δηδαθηηθή ελφηεηα ή δηαζεκαηηθά ζην ππάξρνλ πιαίζην δηδαζθαιίαο, ελ κέζσ άιισλ καζεκάησλ; Τπέξ κηαο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. ην δεκνηηθφ ζρνιείν ε γλψζε αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά, ελ ζπλερεία - αλαδφκεζε & απνδφκεζε κε πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δθαξκνγή ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Τπέξ κηα απηφλνκεο ελφηεηαο. πζηεκαηηθή θαη κνλνζεκαηηθή πξνζέγγηζε: α. αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (media content) β. ηελ αλάιπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Μέζνπ (medium content) γ. θαη ηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ (media production) Ο ζρεδηαζκόο ελόο πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζηα Μέζα Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ έλα ηέηνην πξφγξακκα; Πνιιά επηρεηξήκαηα κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη απφ ηελ ίδηα ηε θύζε ηνπ Μέζνπ. Αλ ζέιακε λα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ην δηαδίθηπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζα ιέγακε ηα αθφινπζα: Δίλαη κέζν επηθνηλσλίαο 1 Ζ έλλνηα ηνπ νπηηθνχ αιθαβεηηζκνχ ή νπηηθήο εγγξακκαηνζχλεο (Elkins, 2003) έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ Arnheim θαη ηηο ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα ζρεηηθά κε ηελ εηθνλνγξαθηθή ζχλζεζε θαη ηε ζεκαζία ηνπ ρξψκαηνο ζε απηή. χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο απηέο νη εηθφλεο έρνπλ «ζπληαθηηθφ» θαη «γξακκαηηθή» δειαδή δνκή, φπσο αθξηβψο έρεη θαη ν γξαπηφο ιφγνο. 3

2 Απνηειεί ρψξν έθθξαζεο Υαξαθηεξίδεηαη ζπρλά απφ δηαδξαζηηθφηεηα Γίλεη ζηνλ ρξήζηε ηελ αίζζεζε (ή ςεπδαίζζεζε) ηεο «Διεπζεξίαο» θαη ηεο επηινγήο Δίλαη ρανηηθφ Υαξαθηεξίδεηαη απφ αλνκνηνγέλεηα Γίλεη ζην ρξήζε ηελ αίζζεζε (ή ςεπδαίζζεζε) ηεο ζπκκεηνρήο (ςεπδαίζζεζε ζπκκεηνρήο ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ) Λεηηνπξγεί ζπρλά σο νδφο απνζπκπίεζεο, θπγήο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα Βνκβαξδίδεη ηνλ ρξήζηε κε ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ Δθπαηδεχεη ην θνηλφ ηνπ Απνηειεί έλα εχθνιν, εχρξεζην θαη νηθνλνκηθφ κέζν ςπραγσγίαο Υαξαθηεξίδεηαη απφ εθπιεθηηθή ηαρχηεηα σο πξνο ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ (πιεζηάδεη ηνπ θσηφο) Βαζηθή ηνπ παξάκεηξνο είλαη ε «Μπζηηθφηεηα» Απφ «ηζηφο» γίλεηαη «πιέγκα» αθνχ ζπλδέεηαη κε φια ηα άιια Μέζα καδί κε ηα νπνία δεκηνπξγεί έλα ςεθηαθφ ζχκπαλ (ηειεφξαζε, ηειεπηθνηλσλίεο) Γεκηνπξγεί ηελ «ηδαληθή θαηάζηαζε εαπηνχ», φπνπ ην άηνκν κπνξεί λα εμεξεπλήζεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ρσξίο λα έρεη πεξηνξηζκνχο θαη ζπλέπεηεο Πξνζθέξεη ππέξβαζε ρψξνπ θαη ρξφλνπ Δίλαη απνθεληξσκέλν θαη απηνδηαρεηξηδφκελν Έρεη ρακειφ θφζηνο πξφζβαζεο Υξεζηκνπνηεί θαη ην θείκελν θαη ηελ εηθφλα Αλ θαλείο πηζηεχεη, ινηπφλ, φηη απηφ ην Μέζν επηθνηλσλίαο, ην δηαδίθηπν δειαδή, κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, κπνξεί λα απηνξπζκηζηεί θαη λα αξρίζεη μαθληθά λα παξάγεη παηδεία θαη πνιηηηζκφ, ππνζηεξίδεη κηα άπνςε πνπ εθηφο απφ αζηήξηθηε επηζηεκνληθά είλαη θαη επηθίλδπλε. πσο ιέγεηαη ραξαθηεξηζηηθά είλαη αλαγθαίν ε εθπαίδεπζε λα αζρνιεζεί κε ην δηαδίθηπν γηαηί φιν θαη πεξηζζφηεξν βξίζθεηαη «ζηνλ ππξήλα ηεο εκπεηξίαο, ζηε βάζε ηεο ηθαλφηεηαο ή ηεο αληθαλφηεηάο καο λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν δνχκε». Γεύηεξε ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζην ζρεδηαζκό ελόο πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζηα Μέζα είλαη νη κύζνη πνπ έρνπλ ρηηζηεί γύξσ από ηε ζρέζε παηδηνύ θαη δηαδηθηύνπ. Οη ζεκαληηθφηεξνη είλαη νη αθφινπζνη: -Σν δηαδίθηπν είλαη ην πην επηθίλδπλν Μέζν επηθνηλσλίαο -Σα ελεκεξσηηθά site (π.ρ. εηδεζενγξαθηθά ή πεξηβαιινληηθά) είλαη θαηάιιεια γηα ηα παηδηά -Σα παηδηά αγαπνχλ ηα site ή ηα ςεθηαθά παηρλίδηα πνπ βαζίδνληαη ζηε δξάζε θαη ηε βία -Σα παηδηά δε δηαβάδνπλ βηβιία εμαηηίαο ηνπ δηαδηθηχνπ -Σα παηδηά δελ είλαη θνηλσληθά εμαηηίαο ηνπ δηαδηθηχνπ (Οη έξεπλεο αληίζεηα δείρλνπλ φηη νη λένη έρνπλ κεηαηξέςεη ην δηαδίθηπν ζε αιεζηλφ εξγαιείν θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Έηζη νη λένη επηιέγνπλ πηα λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ππεξεζηψλ φπσο ην MSN παξά λα ηα ιέλε κε αγλψζηνπο ζε έλα chat room. Γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη εηδηθφηεξα ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, απφ ηνπο καζεηέο εληζρχεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πνιηηηθή, ζχκθσλα κε λέα ακεξηθαληθή έξεπλα.) -Πξνβιεκαηηθή ε πνιχσξε ελαζρφιεζε κε ην δηαδίθηπν Σξίηε ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλύνπλ νη δεθάδεο έξεπλεο 2 πνπ γίλνληαη από επηζηήκνλεο, θνξείο, νξγαληζκνύο θαη ηλζηηηνύηα, ζηε ρώξα καο αιιά θαη παγθνζκίσο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππεξβνιηθήο ελαζρόιεζεο κε ην δηαδίθηπν θαη γεληθά ηα ςεθηαθά Μέζα ζηα παηδηά. Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο αξηζκνχο πξάγκαηη ζνθάξνπλ ζε κηα πξψηε αλάγλσζε: -Σν 97% ησλ λέσλ εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν -Σν 75% ησλ αγνξηψλ επηζθέπηεηαη ζπρλά ηζηνζειίδεο κε αθαηάιιειν πεξηερφκελν -11% ησλ αλήιηθσλ ρξεζηψλ ζην δηαδίθηπν έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά παξελνριεζεί απφ άγλσζην ζε δσκάηην αλνηρηήο ζπλνκηιίαο -Μφλν νη κηζνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ. Αλ θαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη γλσξίδνπλ ή ηνπιάρηζηνλ έρνπλ αθνχζεη γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζεσξνχλ φηη δελ ηνπο αθνξά ην ζέκα. Αθφκα ρεηξφηεξα, ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα ηνπο αλαγλσξίδνπλ θαη λα πξνζηαηεχνληαη, ρσξίο απηφ λα ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα -45% ησλ κηθξψλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ δειψλεη πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλν ζηελ «εηθνληθή» παξά ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ δσή -1 ζηνπο 8 αλήιηθνπο ρξήζηεο έξρεηαη ζε επαθή κε αγλψζηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη απφ απηνχο ην 60% ιέεη ςέκαηα γηα ηελ εκθάληζε, ηελ ειηθία θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ -Οη κηζνί αλήιηθνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ δειψλνπλ φηη ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζην δηαδίθηπν απ φηη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ δσή -Ο κέζνο φξνο ησλ λέσλ εηψλ αθηεξψλεη θάζε εβδνκάδα 8 ψξεο ζε ςεθηαθά παηρλίδηα -Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ αθηεξψλνπλ θάζε κήλα 700 δηζεθαηνκκχξηα ιεπηά ζην Facebook -Πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ πσο ηα παηδηά ειηθίαο 36 κελψλ αλαγλσξίδνπλ ήδε, θαηά κέζν φξην, 100 ινγφηππα πξντφλησλ. Οη έξεπλεο ζπλδένπλ ηελ ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ηα ςεθηαθά κέζα (δηαδίθηπν, ηειεφξαζε) κε δεθάδεο πξνβιήκαηα ζηελ πγεία, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ησλ παηδηψλ: Μπσπία, Δπηιεςία, Παρπζαξθία, Καθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, Νεπξηθή αλνξεμία, Πξφσξε ζεμνπαιηθφηεηα, Πξφσξε ελειηθίσζε, Οξκνληθέο δηαηαξαρέο, Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο, Απηηζκφο, ρέζε κε ην βηβιίν, Δπηζεηηθφηεηα, Λεμηιφγην 2 Δλδεηθηηθέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα: -Παλειιαδηθή έξεπλα «Γηαδίθηπν & Νένη» απφ ηε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Ν.Δ.Ο.Η. ην 2007 πνπ αθνξνχζε λένπο εηψλ (ζπλνπηηθά έρεη κπεη γηα ηα θαιά ζηε δσή ησλ λέσλ σζηφζν πνιινί απφ απηνχο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ δελ είλαη ελήκεξνη γηα ηνπο θηλδχλνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ) -Παλειιαδηθή έξεπλα ηνπ Η.Ο.Μ. κε ηίηιν «Αζθαιήο θαη δεκηνπξγηθή αζρνιία ησλ Νέσλ (18-) κε ην Internet» θαη έγηλε ην

3 Πνιιά απφ απηά ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα έρνπλ ακθηζβεηεζεί ελψ γχξσ απφ ην δήηεκα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππεξβνιηθήο ελαζρφιεζεο κε ηα ςεθηαθά Μέζα έρνπλ ρηηζηεί πνιιέο ζεσξίεο θαη νιφθιεξεο ζρνιέο επηζηεκνληθήο ζθέςεο πνπ ζπγθξνχνληαη ζζελαξά ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαηππψλνληαο ε θάζε κηα ηα επηρεηξήκαηά ηεο. Σέηαξηε ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε γλώζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά «εξκελεύνπλ» έλαλ δηθηπαθό ηξόπν. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ην παηδί ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηθέληξσζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ εηθφλσλ, επηιέγνληαο απηέο πνπ ηνπ είλαη νηθείεο. Λείπεη φκσο κηα εζσηεξηθή ζχλδεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαη επηθξαηεί κηα πξνζζεηηθή αληίιεςε πνπ εθθξάδεηαη κε ηα ζπλερή «θαη» ηνπ παηδηνχ («θαη κεηά ηη έγηλε», «θαη κεηά»). Απφ απηή ηελ πξνζζεηηθή αληίιεςε ραξαθηεξίδνληαη αθφκε θαη κεγαιχηεξα παηδηά (6-8 εηψλ). ηα 9 ηνπο ρξφληα αξρίδνπλ λα απνθσδηθνπνηνχλ ηηο πνιχπινθεο εηθφλεο. Δμαθνινπζνχλ φκσο λα ζεσξνχλ ζεκαληηθέο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Απφ ηα 11 θαη κεηά νη ιεπηνκέξεηεο αξρίδνπλ λα κεηξνχλ ιηγφηεξν θαη μερσξίδεη ε θεληξηθή ηδέα ελφο ςεθηαθνχ πξντφληνο. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ σο κέζν αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο κηαο ζρνιηθήο εξγαζίαο. Οη καζεηέο α) δελ μέξνπλ πψο λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξία βάδνληαο ηηο ζσζηέο ιέμεηο θιεηδηά θαη β) ζεσξνχλ σο «ζσζηφ» απνθιεηζηηθά έλα απνηέιεζκα αλαδήηεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο ηξεηο ηέζζεξεηο ζέζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. Αληηγξάθνπλ ην πεξηερφκελν απφ ηηο ηζηνζειίδεο απηέο ρσξίο λα ην δηαβάζνπλ, απιά θαη κφλν επεηδή πεξηέρνληαη νη ιέμεηο θιεηδηά. Αγλννχλ φηη ν ππνινγηζηήο πνπ απαληά απφ ηελ άιιε κεξηά είλαη κεράλεκα ην νπνίν δελ μέξεη ηη αθξηβψο ςάρλνπκε θαη απιά πξνζπαζεί λα καληέςεη. Έηζη ςάρλνληαο πιεξνθνξίεο γηα παξάδεηγκα γηα ην δάζνο ηνπ βνπλνχ Μπέιεο, ν καζεηήο αληηγξάθεη έλα θείκελν πνπ πεξηγξάθεη κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα ζην Μπέιεο κφλν θαη κφλν επεηδή κηιά γηα ην δάζνο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ αλαδήηεζεο. Αλαιχνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κηθξνί ρξήζηεο εξκελεχνπλ έλαλ δηθηπαθφ ηφπν, δελ πξέπεη λα μερλνχκε φηη ε ρξήζε/θαηαλάισζε ελφο ςεθηαθνχ πξντφληνο είλαη ππνθεηκεληθφ βίσκα. Ζ ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ςεθηαθνχ πξντφληνο είλαη ππνθεηκεληθφ βίσκα θαη ελεξγνπνηεί ην θνηλσληθφ, νηθνγελεηαθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν θάζε ρξήζηε. ηαλ ηα θνξίηζηα απνξξίπηνπλ ηα ςεθηαθά παηρλίδηα δξάζεο θαη πεξηπέηεηαο, εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ απηφ πνπ νλνκάδεηαη παηδηάζηηθν γνχζην ησλ αγνξηψλ θαη λα δειψζνπλ ηε δηθή ηνπο σξηκφηεηα. Οη κηθξνί ρξήζηεο έρνπλ αλάγθε λα ηαπηηζηνχλ κε άιινπο θαη ζπρλά νη ςεθηαθνί ήξσεο πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο επθαηξίεο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σν μσηηθφ πνπ θάλεη κηα αηαμία, μππλά ζην παηδί ηελ επηζπκία λα ηελ θάλεη θη απηφ. Σν πνληίθη θαη ε γάηα (Σνκ θαη Σδέξξπ) ζπκβνιίδνπλ ηε λίθε ησλ παηδηψλ ζηνπο ελήιηθεο. Ζ Υάηληη ζπκίδεη ζε θάπνηα παηδηά ηνλ απνρσξηζκφ απφ ηε κεηέξα ελψ ε Μάγηα ε κέιηζζα ηα απαγνξεπκέλα πνπ ζα ήζειαλ λα θάλνπλ. Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηνπο ήξσεο ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ. ηα πξνεγνχκελα ζα ζέιακε λα πξνζζέζνπκε δχν αθφκε εθπαηδεπηηθά επηρεηξήκαηα. Δκείο νη εθπαηδεπηηθνί ζπλαληνχκε φιν θαη πην ζπρλά ην δηαδίθηπν θάζε κέξα ζηα ζρνιεία καο. Σν ζπλαληνχκε ζηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ησλ καζεηψλ καο, ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο ζηα δηαιείκκαηα, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζηηο αμίεο ηνπο, ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ζηηο κνπζηθέο ηνπο επηινγέο, ζηα ζέκαηα ησλ ζπδεηήζεψλ ηνπο, ζην ιεμηιφγηφ ηνπο, ζηηο εθζέζεηο ηνπο, ζηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο 3, ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ. Σν ζπλαληνχκε αθφκε ζηελ ειιεηκκαηηθή ηνπο πξνζνρή 4 θαη ζηηο καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο. Αθφκε ηα ηειεπηαία ρξφληα ε πνιηηεία, αλαγλσξίδνληαο φηη ε εηθφλα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα ρξήζηκν παηδαγσγηθφ εξγαιείν, εηζήγαγε ηελ εηθφλα παληνχ ζηελ εθπαίδεπζε, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα. Σα θαηλνχξγηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα φισλ ησλ βαζκίδσλ γέκηζαλ πνιχρξσκεο θαη εληππσζηαθέο εηθφλεο. Σν παηδαγσγηθφ ηλζηηηνχην εηνηκάδεη ινγηζκηθφ πνπ βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο εηθφλαο. Σν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο βξίζθεηαη παληνχ. Παληνχ, ινηπφλ, εηθφλα. Πξνηείλνπκε φκσο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, ηελ εηθφλα θαη ην δηαδίθηπν σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, μερλψληαο φηη ηα πξνηείλνπκε ζε αλαιθάβεηνπο σο πξνο ηε ρξήζε ηεο εηθφλαο θαη ηελ εξκελεία ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ εξκελεία κηαο θσηνγξαθίαο ζε έλα βηβιίν ηεο Γιψζζαο πνπ απεηθνλίδεη κηα γηαγηά πνπ θάζεηαη ζε κηα θαξέθια θάησ απφ έλαλ πιάηαλν, είλαη ζχλζεηε θαη πνιχπινθε 5. ηελ ηάμε πνιιά ζα κπνξνχζαλ λα εηπσζνχλ κε αθνξκή απηή ηε θσηνγξαθία: -ηη έθαλε ε γηαγηά πξηλ θαζίζεη ζηελ θαξέθια -ηη πηζαλνινγείηε φηη ζα θάλεη αθνχ ζεθσζεί -πνηα αληηθείκελα ππάξρνπλ γχξσ ηεο -πνηνη άλζξσπνη ππάξρνπλ ζην θφλην -ηη ξφιν παίδνπλ ηα ρξψκαηα -ππάξρνπλ ζθηέο θαη ηη ππνδειψλνπλ -απφ πνηα νπηηθή γσλία θσηνγξαθήζεθε ε γηαγηά -πνηνο, πνχ, πφηε θαη θπξίσο γηαηί ηε θσηνγξάθηζε -ήμεξε ε γηαγηά φηη ηε θσηνγξάθηδαλ -ηη κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε γηα ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηεο θφζκν -ηη δειψλνπλ νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηεο -ηη δειψλεη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηεο -ε ιήςε είλαη θνληηλή ή καθξηλή -θπξηαξρεί ζην θφλην ε γηαγηά ή θαηαιακβάλεη έλα κηθξφ ηκήκα ηεο θσηνγξαθίαο -ν θσηνγξάθνο έθαλε δνπκ -πνηα ζηνηρεία εληνπίδεηε σο πξνο ην θνληξάζη, ηε θσηεηλφηεηα θιπ 3 Πεγή: Δ.Κ.ΠΟΗ.ΕΧ. (Έλσζε Καηαλαισηψλ θαη Πνηφηεηαο Εσήο), έξεπλα ζε ζπλεξγαζία κε ηε Media Service, Μηα έξεπλα (Early Television Exposure and Subsequent Attentional Problems in Children, Pediatrics 2004;113: , Απξίιηνο 2004) πνπ έγηλε γηα ην ζέκα απφ γηαηξνχο παλεπηζηεκίνπ ηεο Οπάζηλγθηνλ, εμέηαζε ζε παηδηά ηηο επηδξάζεηο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ηειεφξαζεο θαηά ηελ ειηθία ησλ 1 θαη 3 εηψλ. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη γηα θάζε ψξα ηειεφξαζεο πνπ έβιεπαλ ηα παηδηά ζηηο ειηθίεο απηέο, ν θίλδπλνο λα έρνπλ πξνβιήκαηα ιφγσ ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο (δειαδή κεησκέλε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο, δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά) ζηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ απμαλφηαλ θαηά 10%. 5 Dondis, 1972, Rose,

4 Γηα λα απνθσδηθνπνηήζεη ν ζεαηήο ην λφεκα κηαο εηθφλαο ή ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ πξέπεη λα κπνξεί λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πνχ, πφηε, κε πνηα κέζα, απφ πνηνλ θαη γηαηί δεκηνπξγήζεθε ην ςεθηαθφ πξντφλ θαη πνηεο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο απνηππψλεη (Raney, 1999 Rose, 2001). Ση πξέπεη λα πξνζέμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνληαο θαη εθαξκόδνληαο έλα πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο ζηα Μέζα; - Ζ εθπαίδεπζε ζηα Μέζα είλαη ε δηδαζθαιία γηα ηα Μέζα θαη φρη κε ηε βνήζεηα ησλ Μέζσλ - Ζ ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ην δηαδίθηπν ιαλζαζκέλα απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο, δελ ζεσξείηαη ζηνηρείν ηεο ζχγρξνλεο δσήο αιιά έλα επηβιαβέο θαη θαηαζηξνθηθφ θαηλφκελν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. - Αθεηεξία ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη ε άπνςε φηη ηα παηδηά είλαη παζεηηθά ζχκαηα ηεο ρεηξαγψγεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ άξα ρξεηάδνληαη ηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηεο επηξξνήο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα δνπιεχνληαο ηε δηαθήκηζε (ζηελ ηειενπηηθή ή δηαδηθηπαθή ηεο κνξθή), αλαγλσξίδνπκε ηηο απνιαχζεηο πνπ αληινχλ νη καζεηέο απ απηήλ, ηνπο ζεσξνχκε ηθαλνχο λα ιακβάλνπλ νξζνινγηθέο απνθάζεηο. Ο ιφγνο πνπ ηα παηδηά βιέπνπλ δηαθεκίζεηο είλαη φηη ηα δηαθεκηζηηθά ζπνη ρξεζηκνπνηνχλ εηθφλεο, εθέ, θαη κνπζηθή. πρλά κάιηζηα είλαη πνιχ πην θαινθηηαγκέλα απφ θάπνηεο ηειενπηηθέο ζεηξέο ή θάπνηεο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Σα παηδηά ηα πξνηηκνχλ γηαηί πξνζθέξνπλ κηα ηζηνξία κε μεθάζαξε ππφζεζε, κε νηθείεο δνκέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, θαη ήξσεο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ. Καη ελψ ην εληππσζηαθφ ζθεληθφ, νη εληππσζηαθέο εηθφλεο, νη ήρνη θαη ε κνπζηθή εληππψλνληαη ακέζσο ζην κπαιφ ησλ παηδηψλ, απηά απνξξίπηνπλ φζα είλαη ππεξβνιηθά έληνλα ή κεγάια ζε δηάξθεηα θαη εθείλα πνπ είλαη νινθάλεξν φηη πξνζπαζνχλ λα ηα παξαζχξνπλ ζε κηα άρξεζηε αγνξά. Ο θχξηνο φγθνο ηεο εξγαζίαο καο είλαη επαγσγηθφο θαη φρη απαγσγηθφο. Οη καζεηέο θαηαιήγνπλ ζε δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο παξέρνληαη θαη δελ ηνπο δεηείηαη λα απνδερζνχλ ζέζεηο πνπ έρνπλ πξναπνθαζηζηεί. - Ζ παξαγσγή ςεθηαθψλ πξντφλησλ θαηαιήγεη απιή κεραληθή κίκεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ΜΜΔ (Αλ απηφ ζπκβεί έρνπκε απνηχρεη. ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο δηθηπαθψλ πξντφλησλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, είλαη φρη ε δηαζθέδαζε πνπ κπνξεί άιισζηε λα πξνθχςεη σο δεπηεξεχνπζα σθέιεηα- αιιά ε αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο ηδηαίηεξεο «γιψζζαο» πνπ ην ζπγθεθξηκέλν δηθηπαθφ είδνο (ηζηνζειίδα, blog θιπ) αληηπξνζσπεχεη, ψζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηα εξγαιεία γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο) - Ζ «ζρνιηνπνίεζε» ησλ δξάζεσλ (αλ ην πξφγξακκα απηφ κεηαηξαπεί ζε έλα αθφκε ζρνιηθφ κάζεκα, ζην νπνίν κάιηζηα ρξεζηκνπνηνχκε ηα γλσζηά, ζπκβαηηθά, αλαπνηειεζκαηηθά θαη απσζεηηθά ζηα παηδηά ζρνιηθά εξγαιεία, αλ κε ιίγα ιφγηα γίλεη έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν κε γλσζηηθνχο ζηφρνπο θαη πεξηνξίδεηαη ζε πεξηζηαζηαθή ηνπ εθαξκνγή ζην πιαίζην ηεο επέιηθηεο δψλεο, ηφηε θαλέλα νπζηαζηηθφ θαη θπξίσο καθξνπξφζεζκν παηδαγσγηθφ απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα αλακέλεη θαλείο). Πνηα ζηξαηεγηθή αθνινπζνύκε αλαιύνληαο έλα δηαδηθηπαθό πξντόλ 1ν ηάδην: Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή. Καηαγξάθνπλ ηα παηδηά φια φζα κπνξνχλ λα δνπλ, λα δηαβάζνπλ θαη λα αθνχζνπλ. ηε ζπλέρεηα επηθεληξψλνληαη π.ρ. ζε φζα κπνξνχλ λα αθνχζνπλ (αθνχγεηαη κνπζηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζεο, ππάξρνπλ αξρεία ήρνπ θσξησκέλα), ζπδεηνχλ γηα ην είδνο ηεο κνπζηθήο θιπ. Αζρνινχκαζηε ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εηθφλα (ράξηεο πεξηήγεζεο ζηελ ηζηνζειίδα, ρξψκαηα, γξαθηθά, ινγφηππα, βίληεν, θσην θιπ). ην 2ν ζηάδην (πνπ είλαη ην λφεκα θεηκέλνπ) νη καζεηέο εμεηάδνπλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ βξήθαλ ζην πξψην ζηάδην ςάρλνληαο ηηο ζπλδειψζεηο θαη ηνπο ζπλεηξκνχο πνπ πξνθαινχληαη (ηη ζα άιιαδε αλ έλα κνπζηθφ θνκκάηη αληηθαζηζηνχληαλ κε έλα άιιν, αλ άιιαδε ν ηξφπνο πεξηήγεζεο ζηελ ηζηνζειίδα, αλ ηα ρξψκαηα ζην ζρεδηαζκφ ηεο ήηαλ δηαθνξεηηθά θιπ). ην ηξίην ζηάδην (δηαηχπσζε θξίζεσλ) νη καζεηέο εληνπίδνπλ ηηο αμίεο ή ηδενινγίεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ην πξντφλ (γηα παξάδεηγκα πνην κήλπκα πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη). Μηα δεχηεξε ζηξαηεγηθή είλαη ε αλάιπζε πιαηζίνπ (επηθέληξσζε ζε ζηνηρεία πνπ αγλννχκε ή αδηαθνξνχκε γη απηά: ε ηαπηφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο, πιεξνθνξίεο γηα ηα πξφζσπα/εηαηξείεο/νξγαληζκνχο/ζπιιφγνπο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο, πιεξνθνξίεο γηα ηα πξφζσπα/νξγαληζκνχο/εηαηξείεο πνπ έζηεζαλ ηελ ηζηνζειίδα, εηαηξείεο-ρνξεγνί πνπ ηνπνζεηνχλ δηαθεκηζηηθά ηα πξντφληα ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πνπ εθπξνζσπνχληαη, ζχγθξηζε δχν παξφκνησλ ηζηνζειίδσλ (γηα παξάδεηγκα δχν εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ πξντφληνο κέζσ άιισλ ΜΜΔ (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, εθεκεξίδεο θιπ), πιεξνθνξίεο γηα ην θφζηνο ζρεδηαζκνχ θαη ηελ επηζθεςηκφηεηα θιπ. Ζ δεχηεξε ζηξαηεγηθή (κειέηεο πεξηπηώζεσλ) επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα εξεπλήζνπλ ζε βάζνο έλα ζέκα δηθήο ηνπο επηινγήο εμεηδηθεχνληαο ηελ πξνεγνχκελε ζηξαηεγηθή (αλάιπζε πιαηζίνπ). Γηα παξάδεηγκα αζρνινχληαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάιπςαλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκαληηθφ γεγνλφο δχν δηαθνξεηηθά ελεκεξσηηθά site. Ή αθφκε θηηάρλνπλ εξσηεκαηνιφγηα κε ηα νπνία ζα δηεξεπλνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπγθεθξηκέλα δηαδηθηπαθά πξντφληα επεξεάδνπλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπο. ηελ επφκελε ζηξαηεγηθή (κεηαθξάζεηο) νη καζεηέο ζηελ απινχζηεξε κνξθή θαινχληαη λα «κεηαθξάζνπλ» έλα θείκελν απφ έλα κέζν ζε έλα άιιν. Γηα παξάδεηγκα έλα άξζξν εθεκεξίδαο κεηαηξέπεηαη ζε ηειενπηηθφ ζέκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δηαδηθηπαθφ ξεπνξηάδ ή ην αληίζηξνθν. Με ηηο πξνζνκνηώζεηο νξγαλψλνληαη ζηελ ηάμε παηρλίδηα ξφισλ ζηα νπνία δεηνχκε απφ ηνπο καζεηέο λα κπνπλ ζηε ζέζε ησλ ππεπζχλσλ κηαο ηζηνζειίδαο κε ηξφπν θαληαζηηθφ θαη λα ππνδπζνχλ γηα παξάδεηγκα απηνχο πνπ ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα κηα λέα παηδηθή ηζηνζειίδα. Ζ ηειεπηαία ζηξαηεγηθή είλαη ε παξαγσγή από ηα παηδηά ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθηπαθψλ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε γλψζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπκβάζεσλ πνπ θάζε δηαδηθηπαθφ είδνο (ηζηφηνπνο, ηζηνζειίδα θιπ) ρξεζηκνπνηεί. Δπηκέλνπκε ζηελ αλάδεημε ηεο «γξακκαηηθήο» θαη ηνπ «ζπληαθηηθνχ» ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα αλαδεηνχκε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: Ζ θαηάιεμε ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ( com, edu, org θιπ) Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ/ηνπο δεκηνπξγνχο Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ελφο site, blog θιπ (χπαξμεο δηαθήκηζεο, δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ραξαθηήξαο) Ζ θηινζνθία ελφο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ Ο εληνπηζκφο ηεο δηαθήκηζεο (δηαρσξηζκφο απφ ηελ πξαγκαηηθή πιεξνθνξία) Φηινζνθία, ζχζηεκα αμηψλ, ζηφρνη Υξφλνο ιεηηνπξγίαο χλδεζε κε άιιεο ηζηνζειίδεο Ρφινο εηθφλαο, θεηκέλνπ Γηαδξαζηηθφηεηα, δπλαηφηεηα πξαγκαηηθήο ζπκκεηνρήο, ζρνιηαζκνχ, παξέκβαζεο, άζθεζεο θξηηηθήο θιπ 6

5 Δπθνιία ζηε ρξήζε Γχξσ απφ ηελ επηξξνή ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ έρνπλ δηαηππσζεί δεθάδεο ππεξαπινπζηεπκέλεο θαη αθειείο 6 απφςεηο. Βνιηθέο είλαη αιήζεηα, γηαηί φηαλ αληηκεησπίδεηο ην δηαδίθηπν θαη ηα ςεθηαθά κέζα σο απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο 7 πνπ επζχλνληαη γηα φια ηα δεηλά ηεο θνηλσλίαο, απαιιάζζεηο γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ ηε δηθή ηνπο ζεκαληηθή επζχλε. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ: 1 ν Σν Γηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθφξεζεο: Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, αιιά θαη ελήιηθεο, ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν σο απζεληία, δειαδή ζεσξνχλ πψο φ,ηη είλαη γξακκέλν θαη αλαξηεκέλν ζε έλαλ ηζηνρψξν, ηφηε απηφκαηα ζεσξείηαη θαη αμηφπηζην. Απηφ θαίλεηαη ζην πιήζνο ησλ blogs φπνπ αλαξηψληαη εηδήζεηο ρσξίο λα δηαζηαπξψλνληαη θαη θπζηθά αλψλπκα, ρσξίο θακία δπλαηφηεηα δηαζηαχξσζεο. Δπηπιένλ θπθινθνξνχλ δηάθνξεο «έξεπλεο» θπξίσο κε ηε κνξθή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (π.ρ. φηη εάλ ηξσο δέθα θαηζαξίδεο ηε κέξα δε ζα αξξσζηήζεηο πνηέ), ηα ιεγφκελα hoaxes, ηηο νπνίεο ν θφζκνο ηηο πηνζεηεί θαη αλαπαξάγεη θαη πάιη ρσξίο λα δηαζηαπξψζεη. 2 ν Σν Γηαδίθηπν σο πεγή γλψζεο: Οη καζεηέο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα/ηθαλφηεηα/ππνκνλή λα ςάμνπλ έμππλα θαη λα αληιήζνπλ αλαθνξέο γηα λα θάλνπλ κία εξγαζία ηνπο. Απηφ ππάξρεη σο θαηλφκελν θαη ζηηο «θιαζηθέο» βηβιηνζήθεο, σζηφζν είλαη εληνλφηεξν ζην Γηαδίθηπν. 3 ν Ζ Γηαδηθηπαθή δηαθήκηζε: Ζ δηαθήκηζε ζην Γηαδίθηπν έρεη εληειψο δηαθνξεηηθή κνξθή. ηελ ηειεφξαζε θαη ζηηο εθεκεξίδεο ε δηαθήκηζε ππάξρεη μέρσξα απφ ην πεξηερφκελν, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπιάρηζην, ππάξρεη βέβαηα θαη ε ηνπνζέηεζε πξντφλησλ. ην Γηαδίθηπν ε δηαθήκηζε είλαη ζηνρεπκέλε. Τπάξρεη κία πιεηάδα αιγνξίζκσλ ηειεπηαίαο γεληάο πνπ θαλνλίδεη πνηεο δηαθεκίζεηο ζα δεη ν ρξήζηεο ηφζν αλάινγα κε ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο πνπ δηαβάδεη, φζν θαη κε ην πεξηερφκελν παιαηνηέξσλ ηζηνζειίδσλ. Οη δηαθεκίζεηο δειαδή εκθαλίδνληαη βάζεη ησλ ζπλήζεηψλ ηνπ ρξήζηε, θάηη πξαγκαηηθά χπνπιν. 4 ν Ηνί θαη πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο. Πνιινί ηζηνρψξνη θαηεβάδνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε θξπθά κηθξά πξνγξακκαηάθηα πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ρξήζηε θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ πξνο φθεινο κεγάισλ εηαηξεηψλ κάξθεηηγθ (ζηελ «θαιχηεξε») ή έρνληαο ζθνπφ λα πξνθαιέζεη δεκηέο. ια φζα θαηαινγίδνληαη ζην δηαδίθηπν ζπκβαίλνπλ ή πηζαλφλ λα ζπκβαίλνπλ, γηαηί νηθνγέλεηα θαη ζρνιείν έρνπλ εθρσξήζεη ζην δηαδίθηπν θαη ηα ςεθηαθά κέζα ην δηθαίσκα αλαηξνθήο θαη δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ καο. Θα θαινχζαηε πνηέ έλαλ άγλσζην θάζε κέξα ζην ζπίηη ζαο θαη ζα ηνπ αλαζέηαηε ελ ιεπθψ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο γηα 4,5 ψξεο ηελ εκέξα; Γηαηί απηφ θάλνπκε φινη καο αθήλνληαο ηα παηδηά καο κφλα ηνπο κπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε ή ην δηαδίθηπν. ήκεξα νη πεξηζζφηεξεο ηζηνξίεο πνπ αθνχλε ηα παηδηά καο πξνέξρνληαη φρη απφ κπακπάδεο, κεηέξεο, γηαγηάδεο θαη παππνχδεο αιιά απφ ηελ ηειεφξαζε ή blog κε άγλσζηνπο θαηαζθεπαζηέο. Φηαίεη ην δηαδίθηπν γη απηφ; Σα ςεθηαθά κέζα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε έλαλ παλεζληθφ παππνχ πνπ θάζε ιίγν θαη ιηγάθη ιέεη ηξνκαρηηθέο ηζηνξίεο ζηα εγγνλάθηα ηνπ, ηε κηα γηα ην λεξφ πνπ είλαη επηθίλδπλν, ηελ άιιε γηα ηελ ληνκάηα πνπ έρεη ηνμίλεο, ηελ ηξίηε γηα ηνλ Αιβαλφ πνπ πξέπεη λα θνβάηαη. Οη έξεπλεο φκσο έρνπλ απνδείμεη φηη ε ελαζρφιεζε κε ην δηαδίθηπν είλαη πξνβιεκαηηθή φηαλ ππνθαζηζηά θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη φηαλ ην ςεθηαθφ κέζν απνηειεί ηξφπν δηαθπγήο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ άπνςε φηη φια ηα παηδηά ππνθχπηνπλ ζηε καγεία ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη αθειήο θαη αζηήξηθηε επηζηεκνληθά. ηε καγεία ηνπ ππνθχπηνπλ ηα παηδηά πνπ βηψλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη δνπλ ρσξίο επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθφηεηα. Βηβιηνγξαθία 1.Άληεξζνλ, Κ.: Ζ καθξηά νπξά, Κάηνπηξν, Αζήλα, Αξγπξφπνπινο Α.: Ζιεθηξνληθή Δγθιεκαηηθφηεηα, Ν.άθθνπια, Αζήλα Κνκνηελή, Aζιαλίδνπ,..: Ο κχζνο ηνπ παζεηηθνχ ηειεζεαηή, Γξνκέαο, Αζήλα, Αζιαλίδνπ,..: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη Οπηηθναθνπζηηθή Αγσγή, Αθνη Κπξηαθίδε A.E.,Θεζζαινλίθε, Βνπτδάζθεο, Β.: Ζ Σειενπηηθή Βία θαη ε Δπηζεηηθφηεηα θαη νη Δπηδξάζεηο ηνπο ζηα Παηδηά θαη ζηνπο Νένπο, Δθδ. Μ. Π. Γξεγφξεο, Αζήλα, Βξχδαο, Κ.: Μέζα Δπηθνηλσλίαο θαη Δθπαίδεπζε, χγρξνλε Δθπαίδεπζε, 51, 77-89, Βξχδαο, Κ.: Μέζα Δπηθνηλσλίαο θαη Παηδηθή Ζιηθία, Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε, Γθφξληνλ, Γ.: Internet, Πεξίπινπο, Αζήλα, Γθξίηδαιεο, Γ.: Απηνλνκία θαη πνιηηηθή αλππαθνπή ζηνλ θπβεξλνρψξν, Κξηηηθή, Αζήλα, 10.Γνπίλ, Μ. : Σειεφξαζε, έλαο μέλνο ζην ζπίηη, κηθ. Πνιπμέλε Σζαιίθε, Αθξίηαο, Αζήλα, Γεξηνχδνο Μ.: πξφινγνο Bill Gates, Ση κέιιεη γελέζζαη, πσο ν λένο θφζκνο ηεο πιεξνθνξίαο ζα αιιάμεη ηε δσή καο, Ληβάλε, Αζήλα, Γήκνπ, Ν.: Φεθηαθή δσή, Opera, Αζήλα, Εψηνο, Γ. : Σα ΜΜΔ θαη ν θελαθηζκφο ηεο ζπλείδεζεο, Δπηζηεκνληθή ζθέςε, η. 42, ζει Καξδήο, Θ.: Σειεφξαζε θαη παηδεία, ηδησηηθή έθδνζε, Αζήλα, Κάζηειο. Μ.: Ο γαιαμίαο ηνπ δηαδηθηχνπ, Καζηαληψηεο, Αζήλα, Καηεξέινο, Η.: Οη έθεβνη θαη ην ίληεξλεη, Καζηαληψηεο, Αζήλα, Κφθνηαο, Γ.: Δηθνληθά πεξηβάιινληα πιεξνθφξεζεο, ηακνχιεο, Αζήλα, Κνχξηε, Δ.: Ζ επηθνηλσλία ζην δηαδίθηπν, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, Κνπηζνπβάλνπ, Δ.: Ζ γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ε ηειεφξαζε, Οδπζζέαο, Αζήλα, Λαζηξέγθν, Κ. θ.α.: Απφ ηελ ηειεφξαζε ζην βηβιίν, κηθ. Φ. Αξβαλίηε, Νηνπληνχκεο/Γηάγξακκα, Αζήλα, Μάξαληνο Π., Δθπαίδεπζε θαη ΜΜΔ. Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία, Δθδ. Παηάθε, Αζήλα, Aζιαλίδνπ,., Ο κχζνο ηνπ παζεηηθνχ ηειεζεαηή, Γξνκέαο, Αζήλα, 2000 Ο Λάδαξθηιλη (1944, «People's choice») δηαπηζηψλεη φηη νη ζεαηέο πνπ ιακβάλνπλ ηα ηειενπηηθά κελχκαηα δελ είλαη θαη ηφζν καιζαθνί θαη παζεηηθνί, γηαηί ζπρλά επηιέγνπλ ηα κελχκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 7 «Ζ ηειεφξαζε είλαη πάληα ν απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο. Σε ζεσξνχκε ππεχζπλε γηα πνιιά θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Λέγεηαη αθφκε φηη πεξηνξίδεη ή αθφκα θαη ζηακαηά ηειείσο ηελ επηθνηλσλία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα..ζίγνπξα ε ηειεφξαζε δελ θάλεη πην απιή ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ζίγνπξα δεκηνπξγεί κεξηθέο θνξέο ζπγθξνχζεηο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Δίλαη φκσο πνιχ απιντθφ λα θνξηψλνπκε θάζε πξφβιεκα ζηελ ηειεφξαζε». Γηαλ Ρφγθε: Σα παηδηά επηηξέπεηαη λα βιέπνπλ ηειεφξαζε, Θπκάξη, Αζήλα, 2007, ζει

6 22. Μαξίλνο Ν.: Σν Γηαδίθηπν ζηελ επνρή ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο» θαη ζην πιαίζην ηεο «θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ», Ν.άθθνπια, Αζήλα Κνκνηελή, Ναπξίδεο, Κ.: Ζ Αιίθε ζηε ρψξα ησλ πξαγκάησλ. Σν παηδί σο δηαθεκηζηηθφ αληηθείκελν, Όςηινλ, Αζήλα, Παπαζαλαζφπνπινο, η.: Ζ δχλακε ηεο ηειεφξαζεο, Καζηαληψηεο, Αζήλα, Παζραιίδεο, Γ.:Δθπαίδεπζε θαη Μαδηθή Δπηθνηλσλία: φξνη θαη πξννπηηθέο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε. 30, , Ρακνλέ Η.: Ζ ηπξαλλία ησλ ΜΜΔ, κηθξ. Φσηεηλή Μνπξθνχζε, Πφιηο, Αζήλα, Ρφθνο, Γ., Δθπαηδεπηηθή Σειεφξαζε- Δκπεηξίεο θαη Πξννπηηθέο. Τιηθά θαη Πξαθηηθά ηνπ Α Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Ραδην- Σειεφξαζεο, Αζήλα, Π.Ο.Θ.Α., , Ρφγθε, Γ: Σα παηδηά επηηξέπεηαη λα βιέπνπλ ηειεφξαζε, Θπκάξη, Αζήλα, Σάπζθνη, Ν.: Φεθηαθή γεληά, Economia Publishing, Κέξθπξα, Σζαξδάθεο, Γεκήηξεο.: Ο άλζξσπνο ζηα δίρηπα ηεο Manipulation, θαξαβαίνο, Αζήλα, Σζέιηνο, Ν.: Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηνπ Ηζηνχ, Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα, Σζφκζθη, Νφακ.: Σειεφξαζε θαη παηδί, πεξηνδηθφ Γηαβάδσ, η.262, Υαηξεηάθεο Μ.: ΜΜΔ: Κείκελα ζην WWW, Σππσζήησ, Αζήλα, Υαηξεηάθεο Μ.: Πεξηγξάθνληαο ην λέν αθξναηήξην ζην ςεθηαθφ πεδίν, άθθνπιαο, Αζήλα, Υαξακήο, Π. (Δπ.), Ζ αμηνπνίεζε ησλ M.M.E. ζην ζρνιείν. Γπλαηφηεηεο-ξηα-Πξννπηηθέο, Δθδφζεηο ηεο ρνιήο Η.Μ. Παλαγησηφπνπινπ, Αζήλα, Υηνχκπεξη, Ν.: Σν δηαδίθηπν, Κξηηηθή, Αζήλα, Υνπξζφγινπ Π., Ζ ηερληθή ηεο δηαθήκηζεο, ζην ΟΘΟΝΖ, ηεχρνο 10, ζει , 1983 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: ΑΞΗΟΛΟΓΩΝΣΑ ΔΝΑΝ ΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 1. Αζθαιήο πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν (ηη θάλνπκε, ηη δελ θάλνπκε, ηη πξνζέρνπκε, πνηα ζεκάδηα ππάξρνπλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο είλαη αζθαιήο ή φρη θιπ) Άθζνλν πιηθφ κπνξείηε λα βξείηε ζηηο αθφινπζεο ηζηνζειίδεο: (γηα δσξεάλ antivirus πξνγξάκκαηα) 2. Αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ (κε πνηα θξηηήξηα αμηνινγνχκε ηνπο ηζηφηνπνπο πνπ επηζθεπηφκαζηε ζπρλά) - πνηνη δεκηνχξγεζαλ ηελ ηζηνζειίδα; (αλαθέξνληαη νη δεκηνπξγνί, ππάξρεη θάπνηνο ζχλδεζκνο πξνο ηελ ηζηνζειίδα ησλ δεκηνπξγψλ, πνηνη είλαη νη δεκηνπξγνί, πνηεο άιιεο ηζηνζειίδεο δεκηνχξγεζαλ θιπ) - πνηνη είλαη νη ηδηνθηήηεο-δηαρεηξηζηέο-λνκηθά ππεχζπλνη ηεο ηζηνζειίδαο Γηα παξάδεηγκα ζην θάησ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο θαίλνληαη νη ηδηνθηήηεο (Γεκνζηνγξαθηθφο Οξγαληζκφο Λακπξάθε) θαη νη δεκηνπξγνί (NETVOLUTION) ηεο ηζηνζειίδαο. - ππάξρνπλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο; (ππάξρεη κφλν θάπνην ή θαη ηειέθσλν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο θιπ) - ππάξρνπλ θάπνπ νη φξνη ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο; Δίλαη εχθνιν λα ηνπο βξεηο θαλείο θαη λα ηνπο δηαβάζεη; Αλ ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα (in.gr ) παηήζνπκε ην Netvolution γηα λα πξνσζεζνχκε ζηελ ηζηνζειίδα ησλ θαηαζθεπαζηψλ (http://www.atcom.gr/ ), ζα δνχκε φηη δε δνπιεχεη θαλέλαο απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ζην θάησ κέξνο πνπ αθνξά ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο, ηνπο φξνπο ρξήζεο θιπ. - Υξεηάδεηαη επηπιένλ ινγηζκηθφ γηα ηελ πεξηήγεζε; (java, flash θιπ) - Μαο δίλεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ε θαηάιεμε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (com, edu, net, org θιπ); - Δίλαη ελεκεξσκέλε; (πφηε ελεκεξψζεθε γηα ηειεπηαία θνξά;) - Αλαθέξνληαη νη ζπληάθηεο ησλ θεηκέλσλ ηεο; - Τπάξρεη δηαθήκηζε (ζε ηη έθηαζε, άκεζε, έκκεζε, ηχπνο θιπ) - Πνην είλαη ην γισζζηθφ ηεο επίπεδν; (έθηαζε θεηκέλσλ, θεηκεληθά είδε, νξζνγξαθηθά ιάζε, ζχληαμε θιπ) 8

7 - Τπάξρνπλ επηινγέο γιψζζαο ή εηδηθήο πξνβνιήο γηα ΑΜΔΑ; - Τπάξρνπλ θαη ζε ηη έθηαζε εηθφλεο θαη βίληεν; Ση ζθνπφ εμππεξεηνχλ; - Απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρξεζηψλ ε ηζηνζειίδα; Τπάξρνπλ ειηθηαθά φξηα; - πλδέεηαη κε άιιεο ηζηνζειίδεο; - Δίλαη εχρξεζην ην κελνχ ηεο; - Τπάξρεη ζήκαλζε γηα θαηαιιειφηεηα ρξήζεο απφ αλήιηθνπο ρξήζηεο (δείθηεο αμηνιφγεζεο-πνηφηεηαο PEGI, ESRB) - Τπάξρεη δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο απφ ην ρξήζηε (δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ, παξέκβαζεο, θξηηηθήο, αλάξηεζεο θιπ); - Αληαπφθξηζε ζε (ρξφλνο αληαπφθξηζεο) Αμηνινγνχκε κε ηνπο καζεηέο καο δηάζεκνπο ηζηφηνπνπο (πνπ απεπζχλνληαη ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο. Κάλνπκε κηα έξεπλα κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο πην δεκνθηιείο ηζηφηνπνπο. Κάλνπκε ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. 3. Παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ -«Πεηξαηέο, παηρλίδη γηα ηελ ηδησηηθφηεηα» -«Top secret» γηα ην απφξξεην θαη ηελ ηδησηηθφηεηα -«Privacy Playground» γηα ηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ζηηο ηζηνζειίδεο, ηηο παξελνριήζεηο θαη ηελ παξνρή πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ 4. Μειέηε πεξίπησζεο Δπηιέγνπκε κηα γλσζηή ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο θαη κηα γλσζηή ηζηνζειίδα ςπραγσγίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά. Πξνρσξνχκε ζε κειέηε πεξίπησζεο κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή πνπ αλαιχζακε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο (1ν ηάδην: Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή, 2 ν ηάδην: αλάιπζε πιαηζίνπ θαη ηέινο κειέηεο πεξηπηώζεσλ, κεηαθξάζεηο, πξνζνκνηώζεηο, παξαγσγή από ηα παηδηά ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθηπαθψλ πξντφλησλ θιπ). Δθαξκφδνπκε ηα παξαπάλσ ζηελ ηζηνζειίδα: - ζρνιηάδνπκε ηα pop up πνπ ππάξρνπλ ζηελ αξρή - βξίζθνπκε ζηνηρεία δηαθήκηζεο - βξίζθνπκε ηα ζηνηρεία απηψλ πνπ είλαη λνκηθά ππεχζπλνη γηα ηελ ηζηνζειίδα - ςάρλνπκε ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο ηζηνζειίδαο. Τπάξρεη θάπνηα ηζηνζειίδα πνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γη απηνχο; - Τπάξρνπλ ππνζέιηδα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ή ηνπο φξνπο ρξήζεο - Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθά; - Πνηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαιχπηεη ε ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο; - Με πνηνπο ηξφπνπο γίλεηαη ε ελεκέξσζε; (θείκελα, βίληεν, θσηνγξαθίεο θιπ) - Δίλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε πεξηήγεζε; - Πφηε έγηλε ε ηειεπηαία ελεκέξσζε; - πλδέεηαη ε ηζηνζειίδα κε άιια ΜΜΔ; - Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ αηζζεηηθή ηεο ηζηνζειίδαο; - Δπηιέμηε έλα ελεκεξσηηθφ θείκελν ηεο ηζηνζειίδαο θαη κεηαηξέςηε ην ζε ηειενπηηθφ ή άξζξν εθεκεξίδαο. Ση δηαθνξέο ζα θάλαηε; - Πψο παξνπζηάδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζε άιιεο ελεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο; (www.in.gr, θιπ) - Δίλαη ελππφγξαθα ηα άξζξα ηεο ηζηνζειίδαο; - Ση κπνξείηε λα δηαθξίλεηε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηε θηινζνθία ηεο ηζηνζειίδαο απηήο; - Με ηη βαζκφ ζα βαζκνινγνχζαηε ηε γιψζζα ησλ θεηκέλσλ (νξζνγξαθηθά ιάζε, ζχληαμε θιπ); 5. Σα παηδηά παξαγσγνί. Βνεζνχκε ηα παηδηά λα δεκηνπξγνχλ δηθνχο ηνπο ηζηφηνπνπο, blog θιπ κε εξγαιεία φπσο ην Google site & Google Blogger. 6. πγθξίλνπκε δύν ηζηνζειίδεο παξόκνηαο θηινζνθίαο. Γηα παξάδεηγκα: - δχν ελεκεξσηηθά site - δχν ηζηνζειίδεο κε on line games γηα παηδηά - δχν blog δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θιπ 7. πγθξίλνπκε δηαθνξεηηθά δηαδηθηπαθά πξντόληα. Πνηα «γιψζζα» ρξεζηκνπνηεί ην θαζέλα; Π.ρ. βξίζθνπκε ηε θπζηνγλσκία ησλ blog, ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ κε ηηο ηζηνζειίδεο, ηηο ςεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο θιπ. ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 1. Παξνπζίαζε ηνπ ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ «Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Σξαγαλνύιε ζηνλ θόζκν ησλ Γηαθεκίζεσλ» (ζρεηηθφ cd ζα δνζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθείλε ηελ εκέξα). Ο Σξαγαλνχιεο είλαη έλα δηάζεκν δεκεηξηαθφ πνπ κηιάεη ζηα παηδηά γηα ηηο δηαθεκίζεηο ηξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν θαη ηα καζαίλεη πσο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο πξνψζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο ζην ειεθηξνληθά κέζα, κε έλα δηαζθεδαζηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Πώο παίδεηαη 9

8 Μέζα απφ 5 απιά βήκαηα, ηα παηδηά θαινχληαη λα θηηάμνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνζειίδα γηα ηνλ Σξαγαλνχιε θαη λα κάζνπλ ηαπηφρξνλα γηα ηα δηαθεκηζηηθά ηξηθ, ηα θφιπα δειαδή, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο φηαλ ζέινπλ λα πνπιήζνπλ έλα πξντφλ ζην δηαδίθηπν. Γηα λα μεθηλήζεη ην παηρλίδη, θάληε δηπιφ θιηθ ζην αξρείν start. 1 ν Γηαθεκηζηηθό Σξηθ: αλαθέξεηαη ζην ζέκα, ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ζα ζηήζνπλ ηα παηδηά ηελ ηζηνζειίδα, επηδηψθνληαο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα άλεηε θαη νηθεία αηκφζθαηξα έμσ απφ ηνλ θφζκν ησλ αλειίθσλ, κέζα απφ ηελ επηινγή καγηθψλ θαη κπζηεξησδψλ ηνπνζεζηψλ. 2 ν Γηαθεκηζηηθό Σξηθ: αλαθέξεηαη ζηα ζιφγθαλ, ηηο ζχληνκεο θξάζεηο δειαδή, πνπ κέλνπλ εχθνια ζηε κλήκε αιιά πεξηέρνπλ ζπρλά παξαπιαλεηηθφ πεξηερφκελν. 3 ν Γηαθεκηζηηθό Σξηθ: αλαθέξεηαη ζηνπο ραξαθηήξεο, επηιέγνληαο απφ κηα ζεηξά πξνζθηιψλ πξνζψπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα παηδηά σο νη θεληξηθνί ήξσεο ηνπ παηρληδηνχ. 4 ν Γηαθεκηζηηθό Σξηθ: αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δηάξθεηα παξακνλήο ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ. 5 ν Γηαθεκηζηηθό Σξηθ: αλαθέξεηαη ζηελ εδξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο, ηνπ πξντφληνο, ζηε ζπλείδεζε ηνπ παηδηνχ (brand loyalty) κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ζρεηηδφκελσλ κε ην πξντφλ δξάζεσλ θαη ζηε δηάδνζε ζηφκα-κε-ζηφκα ζηνπο θίινπο ηνπο, πνπ είλαη θαη νη ελ δπλάκεη, πηζαλνί αγνξαζηέο. Υξήζηκεο νδεγίεο Παίμηε καδί κε ηα παηδηά ηνλ Σξαγαλνχιε ελζαξξχλνληάο ηα λα δνθηκάζνπλ φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνπ έρνπλ ζε θάζε ελφηεηα, αθνχ θάζε επηινγή θξχβεη θαη έλα δηαθνξεηηθφ κήλπκα. Φηηάμηε κηθξέο νκάδεο ζηελ ηάμε βάδνληαο δπλαηνχο κε ιηγφηεξνπο δπλαηνχο καζεηέο λα θηηάμνπλ ζπιινγηθά κηα ηζηνζειίδα. Κάληε ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηζηνζειίδσλ πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά, αλά νκάδεο ή αηνκηθά, ζηελ ηάμε θαη ξσηήζηε ηα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ επέιεμαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. Υξεζηκνπνηήζηε νπηηθναθνπζηηθά εξγαιεία (φπσο έλαλ projector, ή κηα κεγάιε νζφλε) γηα ηελ πξψηε καδηθή παξνπζίαζε ηνπ παηρληδηνχ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ρσηήζηε ηα παηδηά πνηεο είλαη νη αγαπεκέλεο ηνπο ηζηνζειίδεο ηξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν θαη αλ αλαγλσξίδνπλ ζε απηέο ηηο ίδηεο ηαθηηθέο πξνψζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ν Σξαγαλνχιεο. 2. Ζ δηαθήκηζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Μέζα απφ δηάθνξα παξαδείγκαηα αλαδήηεζεο π.ρ. ζηε Google, εμεγνχκε ζηα παηδηά πψο ε δεκνθηιήο απηή κεραλή αλαδήηεζεο γίλεηαη θαη δηαθεκηζηηθφ εξγαιείν θαη πψο κπνξνχλ λα μερσξίδνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ςάρλνπλ απφ ηε δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε. Αλ πιεθηξνινγήζνπκε γηα παξάδεηγκα ηε ιέμε «Υξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα» (επεηδή ζέινπκε ηδέεο γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ηέηνηα) ζα πξνθχςεη ην αθφινπζν: Δμεγνχκε φηη ε πξψηε πιεξνθνξία ζηελ θνξπθή (είλαη ζε πην ζθνχξν banner) είλαη πιεξσκέλε δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε πνπ δελ ζα καο βνεζήζεη (σο πξνο ηελ πιεξνθνξία πνπ δεηάκε), απιψο ζα πξνζπαζήζεη λα καο πείζεη λα αγνξάζνπκε ζηνιίδηα. Σελ αλνίγνπκε ζην εξγαζηήξην γηα λα ην δηαπηζηψζνπκε...βιέπνληαο πην πξνζεθηηθά ην πξψην δηαθεκηζηηθφ banner, δηαβάδνπκε ηνλ ηίηιν «Γηαθ.-Γηαηί απηή ηε δηαθήκηζε;». Κάλνπκε θιηθ θαη αλνίγνπκε ην παξαθάησ παξάζπξν δηαιφγνπ. Ζ Google καο ελεκεξψλεη φηη ε δηαθήκηζε απηή εκθαλίζηεθε γηαηί νη ιέμεηο πνπ πιεθηξνινγήζακε (Υξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα) ηαίξηαδε κε απηή ηελ θαηεγνξία δηαθεκίζεσλ. Αλ κάιηζηα θάλεηε θιηθ ζηε θξάζε «Γηαρεηξηζηή πξνηηκήζεσλ δηαθεκίζεσλ», ε Google ζα ζαο πξνσζήζεη ζε κηα ζειίδα φπνπ κπνξείηε λα ξπζκίζεηε εζείο πνηεο δηαθεκίζεηο ζα βιέπεηε θαη κε πνηνλ ηξφπν. απηήλ κάιηζηα κπνξείηε λα αλαθαιχςεηε γηαηί εκθαλίζηεθε ε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε θαη φρη θάπνηα άιιε: 10 Μάιηζηα ππάξρεη θαη βίληεν (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pn0i_yldf1a#!ω) φπνπ γίλεηαη επίδεημε απηήο ηεο ππεξεζίαο.

9 Δθηφο φκσο απφ ηελ αξρηθή απηή δηαθήκηζε (πνπ πξνεγείηαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζαηε), ζηα δεμηά ηνπ παξαζχξνπ αλαδήηεζεο ππάξρνπλ επίζεο θαη άιιεο θαηαρσξήζεηο πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη είλαη δηαθεκηζηηθέο: Σν πξφγξακκα απηφ ηεο Google ιέγεηαη GoogleAdWords θαη κπνξείηε λα βξείηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα https://accounts.google.com/servicelogin?service=adwords&hl=el&ltmpl=adwords&passive=false&ifr=false&alwf=true& continue=https://adwords.google.com/um/gaiaauth?apt%3dnone%26ltmpl%3dadwords&error=newacct&sacu=1&sarp= 1&sourceid=awo&subid=gr-en2-ha-bk φπνπ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία. ηε δηθή καο πεξίπησζε εκθαλίζηεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο δηαθεκίζεηο γηαηί απινχζηαηα νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο είραλ δειψζεη σο ιέμεηο θιεηδηά ηηο ιέμεηο «ρξηζηνπγελληάηηθα» θαη «ζηνιίδηα» θαη δήηεζαλ λα εκθαλίδνληαη νη δηαθεκηζηηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ρξήζηεο ηεο google πιεθηξνινγεί απηέο ηηο ιέμεηο! Γείηε θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηεο google κέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έρεη ελδηαθέξνλ. 3. Άκεζεο θαη έκκεζεο δηαθεκίζεηο ζην δηαδίθηπν. Μαζαίλνπκε πψο λα ηηο εληνπίδνπκε. Γείρλνπκε παξαδείγκαηα ηζηνζειίδσλ κε δηαθεκηζηηθά banner: - ηζηνζειίδεο φπνπ απιψο ππάξρνπλ ζε θάπνην ζεκείν δηαθεκηζηηθά banner (γηα παξάδεηγκα θιπ). Σα banner απηά αλήθνπλ ζηελ πην αλψδπλε θαηεγνξία: είλαη θαλεξέο δηαθεκίζεηο (δελ απαηηείηαη δειαδή λα ηηο δνχκε, ή λα παηήζνπκε θάηη ζ απηέο γηα λα πεξηεγεζνχκε ζηελ ηζηνζειίδα). πδεηνχκε γηα ην είδνο ηνπο (ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηθή εηθφλα, δειαδή κηα θσηνγξαθία ή έρνπλ θαη θίλεζε, βίληεν θιπ). Έπεηηα παηνχκε επάλσ ζηα banner γηα λα δνχκε πνχ καο πξνσζνχλ. Γηα παξάδεηγκα παηψληαο «λαη» ζηελ παξαπάλσ θαηαρψξεζε, πξνσζνχκαζηε ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα φπνπ θαη ελεκεξσλφκαζηε κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Γηαπηζηψλνπκε φηη πξνυπφζεζε είλαη ε εγγξαθή θαη κάιηζηα φηη είλαη ηζεθαξηζκέλν ην θνπηάθη φπνπ ιέκε φηη «Γέρνκαη λα ιακβάλσ πιεξνθνξίεο κέζσ ». Δπίζεο είλαη ηζεθαξηζκέλν ην 18+, αιιά αιήζεηα πνηνο κπνξεί λα ειέγμεη αλ ν «παίθηεο» είλαη έλαο αλήιηθνο έθεβνο; Μάιηζηα πιεθηξνινγψληαο ηε θξάζε «πξνεηδνπνίεζε ξίζθν», εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιφγνπ κε πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ Σν πην ελδηαθέξνλ είλαη φηη αλ μαλαγπξίζνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο yahoo φπνπ ππήξρε ε δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε θαη παηήζνπκε «φρη» αληί γηα «λαη», ΠΑΛΗ ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα καο πξνσζνχλ! 11

10 πκπέξαζκα: δελ κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία «δηαιφγνπ» κε ην δηαθεκηζηηθφ banner! Αλ ην θάλνπκε, έρνπκε κπιέμεη! ηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ζα καο πξνσζήζνπλε ζε ηζηνζειίδεο πνπ δε ζέινπκε. ηε ρεηξφηεξε, ζα θαηεβάζνπκε έλαλ ηφ!! ζηνλ ππνινγηζηή καο. - ηα newsletters!!. πδεηνχκε γηα ηε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο απηήο. Κάπνηεο ηζηνζειίδεο δεηνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο (ζπρλά αλήιηθνπο) ηελ θαηαρψξεζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ κε πξφθαζε ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα δηαγσληζκνχο ή λέα πξντφληα ή εθδειψζεηο ή κε δέιεαξ δψξα κεηά απφ θιήξσζε). Παξάδεηγκα ζηελ ηζηνζειίδα παηψληαο «Δγγξαθή ζην newsletter», πξνσζείζαη ζην αθφινπζν παξάζπξν πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηο: Δδψ δεηνχληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ (αθφκε θαη δηεχζπλζε ή ηειέθσλν). Δμεγνχκε φηη δε δίλνπκε ΠΟΣΔ πξνζσπηθά ζηνηρεία εθηφο αλ ζέινπκε λα ιακβάλνπκε θάζε κέξα δεθάδεο ή θαθέινπο αιιεινγξαθίαο κε δηαθεκηζηηθφ πεξηερφκελν. Δμεγνχκε επίζεο φηη δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ΠΟΣΔ ζίγνπξνη φηη ην site έρεη θηηαρηεί απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία (θαη δελ είλαη απαηεψλεο απφ πίζσ). Ζ ρξήζε ησλ ινγφηππσλ ηεο εηαηξείαο ή ην φλνκα ηεο ηζηνζειίδεο ΓΔ ΜΑ ΓΗΑΦΑΛΗΕΟΤΝ ΠΟΣΔ. ην παξειζφλ απαηεψλεο θαηφξζσζαλ λα θηηάμνπλ ηζηνζειίδεο γλσζηψλ ηξαπεδψλ ή αθφκε θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ δεηψληαο απφ αλππνςίαζηνπο ρξήζηεο πξνζσπηθά ζηνηρεία. Δπίζεο εμεγνχκε φηη ε θαηάιεμε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο (πνπ ζπλήζσο είλαη com γηα ηηο εκπνξηθέο ηζηνζειίδεο) δε ζεκαίλεη απνιχησο ηίπνηε. Μπνξεί λα κελ ππάξρεη ε θαηάιεμε com θαη λα πξφθεηηαη γηα κηα θαζαξά δηαθεκηζηηθή ηζηνζειίδα. - δηαθεκίζεηο πην επηζεηηθέο (πνπ ζε σζνχλ λα δεηο ηε δηαθήκηζε φζε ψξα πεξηκέλεηο ην πξνζθεξφκελν πξντφλ). Μπαίλεηο γηα παξάδεηγκα ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα: Γηαθεκίδεηαη σο δσξεάλ ε ρξήζε ηεο απφ ηνπο ππνςήθηνπο παίθηεο (είλαη πξψηε ζηελ αλαδήηεζε ζηε google αλ πιεθηξνινγήζεηο games). Δπηιέγεηο ηπραία έλα παηρλίδη: θαη φζε ψξα «θνξηψλεη» ην παηρλίδη. Δκθαλίδεηαη έλα άιιν παξάζπξν δηαιφγνπ: θάλνληαο θιηθ ζε κηα απφ ηηο επηινγέο, ζε πξνσζνχλ ζε κηα άιιε ηζηνζειίδα: 12

11 Δθεί θαιείζαη λα «παίμεηο» έλα παηρλίδη φξαζεο απαληψληαο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ: Απηή ε ηειεπηαία θαξηέια ζνπ δεηάεη λα ζπκπιεξψζεηο ην θηλεηφ ζνπ θαη λα επηβεβαηψζεηο ηελ εγγξαθή ζνπ ζηελ ππεξεζία. Χο πξνο ην θφζηνο, αλαθέξεηαη ην θφζηνο θάζε κελχκαηνο αιιά πξέπεη λα παηήζεη θαλείο ζην ξνη, γηα λα δεη θαη θξπθά θφζηε πνπ δελ αλαθέξνληαη εθεί (π.ρ. θφζηνο εγγξαθήο θιπ). Ση ζρέζε είρε απηφ ην ηεζη φξαζεο κε ην παηρλίδη πνπ αξρηθά επέιεμεο λα παίμεηο; ΚΑΜΗΑ. Δίλαη αμηφπηζην ηεζη φξαζεο; ΟΥΗ (αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο). Απηφο ν ηξφπνο απάηεο είλαη επίζεο δηαδεδνκέλνο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, γη απηφ δε δίλνπκε ην θηλεηφ καο ζε θακία πεξίπησζε. Πηζαλφλ παηψληαο θιηθ ζηελ επηβεβαίσζε, δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζε κηα εηαηξεία λα θάλεη ζπζηεκαηηθή αθαίκαμε κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ θηλεηνχ καο!! - ηζηνζειίδεο πνπ ζε ππνρξεψλνπλ λα δεηο δηαθήκηζε, ψζηε λα έρεηο πξφζβαζε ζην πξνζθεξφκελν πξντφλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα επηιέγεηο ηπραία έλα παηρλίδη ζε ψξα πεξηκέλεηο λα θνξηψζεηο ην παηρλίδη, βιέπεηο δχν δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο: κία κηαο εηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη έλα δηαθεκηζηηθφ βίληεν γηα έλαλ άιινλ ηζηφηνπν - ηζηνζειίδεο πνπ απαηηνχλ γηα εγγξαθή ψζηε λα έρεηο πιήξε πξφζβαζε. Γηα παξάδεηγκα ζηελ ηζηνζειίδα έλα παηρλίδη θαη εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν παξάζπξν 13

12 φπνπ δεηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε λα δψζεη πιεξνθνξίεο ή λα αλνίμεη ινγαξηαζκφ αλ ζέιεη λα έρεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πιήξνπο πξφζβαζεο. Αλ ηειηθά επηιέμεηο λα παίμεηο σο guest (Play as a guest), εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν παξάζπξν φπνπ ζε ππνρξεψλνπλ λα δεηο έλα δηαθεκηζηηθφ βίληεν θαη ζνπ ππελζπκίδνπλ ηη ζα «θέξδηδεο» αλ είρεο ινγαξηαζκφ. - ηζηνζειίδεο πνπ ζε ελεκεξψλνπλ φηη θέξδηζεο θάηη. Γηα παξάδεηγκα ζηελ ηζηνζειίδα παηρληδηψλ πνδνζθαίξνπ εκθαλίδεηαη απηφ ην δειεαζηηθφ banner Κάλνληαο θιηθ, πξνσζείζαη ζε έλα δηαδηθηπαθφ παηρλίδη, ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ θπζηθά δεηνχλ (γηα λα ζε βνκβαξδίδνπλ κε δηαθεκίζεηο) θαη θηλεηφ ηειέθσλν (γηα λα ζε ρξεψζνπλ) ηελ ίδηα ηζηνζειίδα, αλ επηιέμεηο έλα παηρλίδη εκθαλίδεηαη κηα πξνθιεηηθή αλαθνίλσζε φπσο ε παξαθάησ ή έλα banner δηαδξαζηηθφ (θηλείο ηελ θνπξεπηηθή κεραλή θαη ην πξφβαην ζε παξαθνινπζεί) πνπ ζνπ εμάπηεη ηελ πεξηέξγεηα Κάλνληαο θιηθ κηα θνξά, ην πξφβαην θνπξεχεηαη ειαθξψο Σν παηρλίδη ζε θαιεί λα ζπλερίδεηο ην θνχξεκα θαη ζπλερίδεη λα ζε πξνθαιεί λα ηειεηψζεηο!! ηψξα πνπ νινθιήξσζεο ζε θαιεί λα ην δηνξζψζεηο 14

13 θαη ζε πξνσζεί ζε άιινλ δηθηπαθφ ηφπν φπνπ θαιείζαη λα θάλεηο εγγξαθή, λα απνδερηείο ή φρη ηε ρξήζε newsletters θιπ!!! ή κηα θάξηα φπνπ αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα θάλνληαο θιηθ, πξνσζείζαη ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα 41&af=wiz_1243_[1]&tid= b3a7238ad84a37af637f7acef14cde φπνπ ελεκεξψλεζαη φηη αλ ζε έρεη ρηππήζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε, κπνξείο λα πάξεηο κέξνο ζε κηα ειεθηξνληθή. Λνηαξία πξάζηλσλ θαξηψλ κε πξννξηζκφ ηηο ΖΠΑ!!! Καη θπζηθά ζην θάησ κέξνο ζε ελεκεξψλνπλ. Γηαθξηηηθά. ηη απνδέρνληαη πνιιέο πηζησηηθέο θάξηεο. ΚΑΗ ΟΛΑ ΑΤΣΑ Δ ΜΗΑ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΜΔ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΓΗΑ ΜΗΚΡΑ ΠΑΗΓΗΑ!!! 4. Οη πεξίθεκνη κεηξεηέο επηζθεςηκόηεηαο. Μηα έλδεημε φηη ην ζπγθεθξηκέλν site έρεη ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε θέξδνπο, είλαη ε χπαξμε κεηξεηψλ επηζθεςηκφεηαο. Π.ρ. ζηελ ηζηνζειίδα ππάξρεη κεηξεηήο επηζθεςηκφηεηαο. ζνη πεξηζζφηεξνη νη επηζθέπηεο, ηφζν πεξηζζφηεξα ρξήκαηα βγάδεη απφ ηα δηαθεκηζηηθά banner ν ηδηνθηήηεο ηνπ blog ή ηεο ηζηνζειίδαο. Θπκεζείηε ινηπφλ: ηα θιηθ ζεκαίλνπλ επξψ, θαη πνιιέο θνξέο ηα άζθνπα θιηθ θάλνπλ θάπνηνπο πνιχ πινχζηνπο!! 5. Δλεκέξσζε θαη δηαθήκηζε. Τπάξρεη δηαθήκηζε ζηα ελεκεξσηηθά site; Μηα απιή επίζθεςε ζηα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά δίλεη ηελ απάληεζε. Αο δνχκε ηα ζεκαληηθφηεξα: θιπ (απφ ην site κπνξείηε λα πξνσζεζείηε ζηα ζεκαληηθφηεξα ελεκεξσηηθά site). Παληνχ ππάξρνπλ δηαθεκίζεηο. Ζ 15

14 δηαθήκηζε ππάξρεη θαη ζηηο ελεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο γηαηί θαη απηέο είλαη θνηλά εκπνξηθά πξντφληα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε θέξδνπο. Αλ κία ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία είλαη ζηαζεξφο ρνξεγφο γλσζηνχ ελεκεξσηηθνχ site, ηφηε είλαη ζίγνπξν φηη κηα δπζκελήο είδεζε γηα απηή ηελ εηαηξεία, ζην ζπγθεθξηκέλν site, κάιινλ δε ζα θηινμελεζεί πνηέ!!!!!!!!!! 6. Σειενπηηθή θαη ηληεξλεηηθή δηαθήκηζε. Μνηάδνπλ;; ην δηαδίθηπν ε δηαθήκηζε έρεη θπξίσο ηε κνξθή banner. Αλ επηζθεθηνχκε ηηο ηζηνζειίδεο γλσζηψλ επηρεηξήζεσλ, ζα δνχκε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα βίληεν, ηνπο ίδηνπο ήξσεο, ηα ίδηα ζιφγθαλ, ηηο ίδηεο πξνζθνξέο πνπ ππάξρνπλ θαη ζηελ ηειεφξαζε. Απηφ δε ζπκβαίλεη γηα ιφγνπο θφζηνπο κφλν. πκβαίλεη γηαηί ε βηνκεραλία ησλ ΜΜΔ βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο δηακεζηθήο θεηκεληθφηεηαο: ην ίδην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πξέπεη λα βνκβαξδίδεη ηνλ ππνςήθην θαηαλαισηή-αγνξαζηή ζε θάζε ηνπ βήκα: ζην πεξίπηεξν φπνπ ζα αγνξάζεη εθεκεξίδα, ζηελ ηειεφξαζε, ζηνλ ππνινγηζηή, ζην θηλεηφ ηειέθσλν, ζηηο ηεξάζηηεο δηαθεκηζηηθέο αθίζεο, ζηα ιεσθνξεία θαη ηα ηαμί, ζην super market θαη ζε άιια θαηαζηήκαηα. Αο δνχκε έλα παξάδεηγκα. ηελ ηζηνζειίδα ηεο cosmote ρξεζηκνπνηείηαη ε γλσζηή δηαθήκηζε κε ηνλ ηδηνθηήηε θαληίλαο. θαη ε γλσζηή δηαθήκηζε κε ηε Μαξία Σζηνχλε!!;; πνπ έθαλε ηνλ θφζκν ηεο θαιχηεξν κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο. Αλ επηζθεθηνχκε άιιεο ηζηνζειίδσλ γλσζηψλ εηαηξεηψλ, ζα δηαπηζηψζνπκε ην ίδην. 7. Σα pop up ads είλαη δηαθεκηζηηθά banner πνπ εκθαλίδνληαη φηαλ επηζθέπηεζαη κηα ηζηνζειίδα. Καιχπηνπλ ηελ ηζηνζειίδα θαη ζε ππνρξεψλνπλ λα αζρνιεζείο κε ην παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ βιέπεηο. Έρεηο δχν επηινγέο: ή λα παηήζεηο Υ (αλ ε ηζηνζειίδα δελ είλαη αζθαιήο, ππάξρεη θίλδπλνο παηψληαο Υ ή φρη, λα ελεξγνπνηήζεηο ην θαηέβαζκα θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ) ή λα παίμεηο κε απηφ πνπ ζνπ δεηάλε. πκβνπιή: θαιχηεξα λα θχγεηο ηειείσο απφ ηελ ηζηνζειίδα πνπ έρεη pop ups παξά λα κπεηο ζηε δηαδηθαζία λα ην δηψμεηο. ηελ ρεηξφηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, θιείζε ην ίληεξλεη θαη μεθίλεζε απφ ηελ αξρή. Παξάδεηγκα ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα 6. Σν phising (ειεθηξνληθό ςάξεκα). Δίλαη ν πην επηθίλδπλνο ηξφπνο πνπ κάιινλ δελ αθνξά ηα παηδηά. νπ έξρεηαη έλα απφ ηελ ηξάπεδά ζνπ ή ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ φπνπ αλαθέξεηαη φηη ρξεηάδνληαη θάπνηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ζνπ (ινγαξηαζκνί, pin, θάξηεο θιπ) γηα λα ζνπ επηζηξέςνπλ έλα πνζφ ή θάηη άιιν. Σν ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ κνηάδεη απνιχησο απζεληηθφ (νιφηδην κε ην site ηεο ηξάπεδάο ζνπ θιπ) θαη εζχ δίλεηο ηα ζηνηρεία απηά. Οη επηηήδεηνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζηνηρεία γηα λα ρξεψζνπλ ηελ θάξηα ζνπ ή λα αθαηξέζνπλ ρξήκαηα απφ ην ινγαξηαζκφ ζνπ. Μελ μερλάο: πνηέ ε εθνξία ή κηα ηξάπεδα δε ζα ζνπ δεηήζεη κέζσ κηα ηέηνηα πιεξνθνξία. Σν θαιχηεξν κάιηζηα είλαη λα κελ αλνίμεηο ην κήλπκα απηφ. Να ην δηαγξάςεηο ακέζσο. Κπξίσο αλ ππάξρνπλ ιηλθ ζην κήλπκα απηφ, κελ παηήζεηο ζ απηά. Γεο θαη έλα ελδηαθέξνλ δηαθσηηζηηθφ βίληεν Μάιηζηα έρεη θπθινθνξήζεη θαη ινγηζκηθφ γηα ην πψο ζα κπνξνχζεο λα δεκηνπξγήζεηο έλα fake site αληίγξαθν (δειαδή κπνξείο λα κπεηο ζην site ηεο ηξάπεδαο Υ θαη λα ην αληηγξάςεηο!!!). Γεο ην αθφινπζν βίληεν 16

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πγεία είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, είλαη ε θπξηφηεξε ζπληζηψζα ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Τα Social Media (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) τοσ 21 οσ αιώνα και η τρήση των Social Networking

Διαβάστε περισσότερα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα ΣΗΣΛΟ: Ηζηνξία VG, Δίδε, Γεκνθηιέζηεξα, Ολνκαηνινγία, Θεκαηνινγία, Γεληέο- Γχν θφζκνη, Γηαθήκηζε, Πσιήζεηο, Τπεξθαηαλάισζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνιόγεζε θαη ζύγθξηζε εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ γηα παηδηά 6-12 εηώλ & ζρεδίαζε ζρεηηθήο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο.

Αμηνιόγεζε θαη ζύγθξηζε εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ γηα παηδηά 6-12 εηώλ & ζρεδίαζε ζρεηηθήο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ Αμηνιόγεζε θαη ζύγθξηζε εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ γηα παηδηά 6-12 εηώλ & ζρεδίαζε ζρεηηθήο εθπαηδεπηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Μελέτη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Θεζζαινλίθε Γεθέκβξηνο 2009

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Πεξηερόκελα Ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 3 Δίδε Βηληενπαηρληδηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηα Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Καηεχζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα