2 Δλδεηθηηθέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Δλδεηθηηθέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα:"

Transcript

1 ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ζ θηινζνθία πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε ζεσξία ηεο Δθπαίδεπζεο ζηα Μέζα βαζίδεηαη ζε κηα θεληξηθή ηδέα: θάζε ςεθηαθφ πξντφλ (εηθφλα, βίληεν, ηζηνζειίδα, blog) έρεη δνκή φπσο έλα θείκελν 1. Σν δε δηθηπαθφ πξντφλ έρεη ηε δηθή ηνπ «γξακκαηηθή» θαη ην δηθφ ηνπ «ζπληαθηηθφ» φπσο έλα νπνηνδήπνηε θείκελν. πσο, ινηπφλ, επηδηψθνπκε ζηελ εθπαίδεπζε ηνλ αιθαβεηηζκφ θαη ηελ εγγξακκαηνζχλε, λα απνθηήζνπλ δειαδή νη καζεηέο φιεο εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα εξκελεχνπλ, λα θαηαλννχλ, λα απνθσδηθνπνηνχλ θαη λα παξάγνπλ ιφγν, πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ, έηζη θαη κε ηνλ ςεθηαθφ αιθαβεηηζκφ επηδηψθνπκε αληίζηνηρα λα εξκελεχνπλ, λα θαηαλννχλ, λα απνθσδηθνπνηνχλ θαη λα παξάγνπλ ςεθηαθά πξντφληα φπσο κηα ηζηνζειίδα. Ση είλαη όκσο «Παηδεία ζηα Μέζα»; ύκθσλα κε έλαλ Δπξσπατθό νξηζκό (Αλαθνίλσζε COM/2007) είλαη: - ε ηθαλφηεηα πξφζβαζεο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο (ηερληθέο δεμηόηεηεο) - θαηαλφεζεο θαη θξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ κελπκάησλ ησλ κέζσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο (γλσζηηθέο δεμηόηεηεο) - ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο (επηθνηλσλίαο) ζε δηαθνξεηηθά πεξηθείκελα, δει. επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο (θνηλσληθέο δεμηόηεηεο) Γελ πξέπεη επίζεο λα μερλάκε φηη ε Παηδεία ζηα Μέζα αθνξά όια ηα κέζα επηθνηλσλίαο, παξαδνζηαθά, ειεθηξνληθά, ςεθηαθά, απφ φια ηα θαλάιηα δηαλνκήο. Ζ δηαρείξηζή ηεο απνηειεί εδώ θαη ρξόληα πνιύπινθν δήηεκα θαζώο αληιεί ζηνηρεία από ηηο επηζηήκεο: ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ΜΜΔ ηεο εθπαίδεπζεο ηεο παηδηαηξηθήο ηεο ςπρν-θνηλσληνινγίαο ηεο ηερλνινγίαο & ηειεπηθνηλσλίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ησλ ηερλψλ, ελ γέλεη ηεο νηθνλνκίαο θαη πνιηηηθήο Παξ φια απηά κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε έρνληαο σο αθεηεξία 5 ζεκεία θιεηδηά: 1. ια ηα κελχκαηα ησλ Μέζσλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα πξντφληα 2. Σα κελχκαηα ησλ Μέζσλ είλαη θνξείο ηδενινγηθψλ κελπκάησλ 3. Σα κελχκαηα ησλ Μέζσλ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, βάζεη πξνζσπηθψλ παξακέηξσλ (κνξθσηηθφ, νηθνλνκηθφ επίπεδν θ.ν.θ.) 4. Σα κελχκαηα ησλ Μέζσλ έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο αηζζεηηθέο θφξκεο θαη ηε δηθή ηνπο γιψζζα έθθξαζεο 5. Σα πεξηζζφηεξα κελχκαηα ησλ Μέζσλ έρνπλ σο ζηφρν ηελ απνθφκηζε θέξδνπο θαη ηελ θνηλσληθή ζπλαίλεζε Ζ ζπδήηεζε πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε εμέιημε αλάκεζα ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία θαη νκάδεο ζθέςεο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: Πξέπεη ε Παηδεία ζηα Μέζα λα πηνζεηεί κηα πξνζηαηεπηηθή πξνζέγγηζε απέλαληη ζηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο αξλεηηθέο επηξξνέο ησλ κέζσλ; (ηελ ςεθηαθή επνρή, ηα ΜΜΔ απνηεινχλ έλα παξάγνληα θηλδχλνπ θαη ε Παηδεία ζηα Μέζα ηελ αζπίδα πξνζηαζίαο. κσο φηαλ ηα ΜΜΔ αληηκεησπίδνληαη σο έλα ελ δπλάκεη αξλεηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζχγρξνλεο θνπιηνχξαο, ηφηε απηφκαηα πεξηνξίδεηαη θαη ν ξφινο ηεο ΠζΜ ζην ζηελφ πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην, απνκαθξπλφκελνο απφ ηηο ζεηηθέο πξνεθηάζεηο θαη ηηο απεξηφξηζηεο δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ επίζεο θέξνπλ ηα ΜΜΔ). Μπνξεί ε 3ε δηάζηαζε ηεο Παηδείαο ζηα Μέζα, (παξαγσγή ζηα Μέζα), λα απνηειέζεη έλα ζηαζεξό άμνλα δηδαζθαιίαο ζηελ εθπαίδεπζε; (Γχν απφςεηο θαη ζην δήηεκα απηφ: Άπνςε ππέξ: Γελ είλαη εθηθηή ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ΜΜΔ απφ ηνπο ρξήζηεο, εθηφο θαη αλ έρνπλ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο «εθ ησλ έζσ». Γειαδή εθηφο εάλ γλσξίδνπλ πψο λα δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο πεξηερφκελν ζηα Μέζα (θσηνγξαθία, θηλεκαηνγξάθνο, δηαδίθηπν, βίληεν θ.ν.θ.). Άπνςε θαηά: H εηζαγσγή ηεο πξαθηηθήο απηήο δηάζηαζεο ζην ζρνιείν, ζρεηίδεηαη κε ηε δπλεηηθή θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηνλ κειινληηθφ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ,. Γειαδή ζεσξνχλ πσο ε πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα ΜΜΔ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα εθκάζεζε ηθαλνηήησλ κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε ηα Μέζα). Από πνην ζηάδην πξέπεη λα μεθηλάεη ε Παηδεία ζηα Μέζα ζην ζρνιείν; (ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Δμειηθηηθά, κέζσ ηεο ζπεηξνεηδνχο δηδαζθαιίαο (Bruner: 1960). Δπεηδή είλαη θαιπάδνπζεο νη ςεθηαθέο εμειίμεηο ππάξρεη αλάγθε γηα εηζαγσγή απφ ηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή (λεπηαγσγείν), ζε κηα παηδαγσγηθά απινπζηεπκέλε θαη πην ςπραγσγηθή κνξθή, φπνπ κέζσ ησλ θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ ηα παηδηά πξνβαίλνπλ ζε πξψηκεο αιιά ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο γηα ηα ΜΜΔ). Πνηα δηδαθηηθή κέζνδνο είλαη πξνηηκόηεξε γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Παηδείαο ζηα Μέζα ζην ζρνιείν; (Γηιεκκαηηθή εθαξκνγή: Eηζαγσγή σο απηφλνκε δηδαθηηθή ελφηεηα ή δηαζεκαηηθά ζην ππάξρνλ πιαίζην δηδαζθαιίαο, ελ κέζσ άιισλ καζεκάησλ; Τπέξ κηαο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. ην δεκνηηθφ ζρνιείν ε γλψζε αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά, ελ ζπλερεία - αλαδφκεζε & απνδφκεζε κε πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δθαξκνγή ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Τπέξ κηα απηφλνκεο ελφηεηαο. πζηεκαηηθή θαη κνλνζεκαηηθή πξνζέγγηζε: α. αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (media content) β. ηελ αλάιπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Μέζνπ (medium content) γ. θαη ηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ (media production) Ο ζρεδηαζκόο ελόο πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζηα Μέζα Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ έλα ηέηνην πξφγξακκα; Πνιιά επηρεηξήκαηα κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη απφ ηελ ίδηα ηε θύζε ηνπ Μέζνπ. Αλ ζέιακε λα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ην δηαδίθηπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζα ιέγακε ηα αθφινπζα: Δίλαη κέζν επηθνηλσλίαο 1 Ζ έλλνηα ηνπ νπηηθνχ αιθαβεηηζκνχ ή νπηηθήο εγγξακκαηνζχλεο (Elkins, 2003) έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ Arnheim θαη ηηο ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα ζρεηηθά κε ηελ εηθνλνγξαθηθή ζχλζεζε θαη ηε ζεκαζία ηνπ ρξψκαηνο ζε απηή. χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο απηέο νη εηθφλεο έρνπλ «ζπληαθηηθφ» θαη «γξακκαηηθή» δειαδή δνκή, φπσο αθξηβψο έρεη θαη ν γξαπηφο ιφγνο. 3

2 Απνηειεί ρψξν έθθξαζεο Υαξαθηεξίδεηαη ζπρλά απφ δηαδξαζηηθφηεηα Γίλεη ζηνλ ρξήζηε ηελ αίζζεζε (ή ςεπδαίζζεζε) ηεο «Διεπζεξίαο» θαη ηεο επηινγήο Δίλαη ρανηηθφ Υαξαθηεξίδεηαη απφ αλνκνηνγέλεηα Γίλεη ζην ρξήζε ηελ αίζζεζε (ή ςεπδαίζζεζε) ηεο ζπκκεηνρήο (ςεπδαίζζεζε ζπκκεηνρήο ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ) Λεηηνπξγεί ζπρλά σο νδφο απνζπκπίεζεο, θπγήο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα Βνκβαξδίδεη ηνλ ρξήζηε κε ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ Δθπαηδεχεη ην θνηλφ ηνπ Απνηειεί έλα εχθνιν, εχρξεζην θαη νηθνλνκηθφ κέζν ςπραγσγίαο Υαξαθηεξίδεηαη απφ εθπιεθηηθή ηαρχηεηα σο πξνο ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ (πιεζηάδεη ηνπ θσηφο) Βαζηθή ηνπ παξάκεηξνο είλαη ε «Μπζηηθφηεηα» Απφ «ηζηφο» γίλεηαη «πιέγκα» αθνχ ζπλδέεηαη κε φια ηα άιια Μέζα καδί κε ηα νπνία δεκηνπξγεί έλα ςεθηαθφ ζχκπαλ (ηειεφξαζε, ηειεπηθνηλσλίεο) Γεκηνπξγεί ηελ «ηδαληθή θαηάζηαζε εαπηνχ», φπνπ ην άηνκν κπνξεί λα εμεξεπλήζεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ρσξίο λα έρεη πεξηνξηζκνχο θαη ζπλέπεηεο Πξνζθέξεη ππέξβαζε ρψξνπ θαη ρξφλνπ Δίλαη απνθεληξσκέλν θαη απηνδηαρεηξηδφκελν Έρεη ρακειφ θφζηνο πξφζβαζεο Υξεζηκνπνηεί θαη ην θείκελν θαη ηελ εηθφλα Αλ θαλείο πηζηεχεη, ινηπφλ, φηη απηφ ην Μέζν επηθνηλσλίαο, ην δηαδίθηπν δειαδή, κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, κπνξεί λα απηνξπζκηζηεί θαη λα αξρίζεη μαθληθά λα παξάγεη παηδεία θαη πνιηηηζκφ, ππνζηεξίδεη κηα άπνςε πνπ εθηφο απφ αζηήξηθηε επηζηεκνληθά είλαη θαη επηθίλδπλε. πσο ιέγεηαη ραξαθηεξηζηηθά είλαη αλαγθαίν ε εθπαίδεπζε λα αζρνιεζεί κε ην δηαδίθηπν γηαηί φιν θαη πεξηζζφηεξν βξίζθεηαη «ζηνλ ππξήλα ηεο εκπεηξίαο, ζηε βάζε ηεο ηθαλφηεηαο ή ηεο αληθαλφηεηάο καο λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν δνχκε». Γεύηεξε ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζην ζρεδηαζκό ελόο πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζηα Μέζα είλαη νη κύζνη πνπ έρνπλ ρηηζηεί γύξσ από ηε ζρέζε παηδηνύ θαη δηαδηθηύνπ. Οη ζεκαληηθφηεξνη είλαη νη αθφινπζνη: -Σν δηαδίθηπν είλαη ην πην επηθίλδπλν Μέζν επηθνηλσλίαο -Σα ελεκεξσηηθά site (π.ρ. εηδεζενγξαθηθά ή πεξηβαιινληηθά) είλαη θαηάιιεια γηα ηα παηδηά -Σα παηδηά αγαπνχλ ηα site ή ηα ςεθηαθά παηρλίδηα πνπ βαζίδνληαη ζηε δξάζε θαη ηε βία -Σα παηδηά δε δηαβάδνπλ βηβιία εμαηηίαο ηνπ δηαδηθηχνπ -Σα παηδηά δελ είλαη θνηλσληθά εμαηηίαο ηνπ δηαδηθηχνπ (Οη έξεπλεο αληίζεηα δείρλνπλ φηη νη λένη έρνπλ κεηαηξέςεη ην δηαδίθηπν ζε αιεζηλφ εξγαιείν θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Έηζη νη λένη επηιέγνπλ πηα λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ππεξεζηψλ φπσο ην MSN παξά λα ηα ιέλε κε αγλψζηνπο ζε έλα chat room. Γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη εηδηθφηεξα ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, απφ ηνπο καζεηέο εληζρχεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πνιηηηθή, ζχκθσλα κε λέα ακεξηθαληθή έξεπλα.) -Πξνβιεκαηηθή ε πνιχσξε ελαζρφιεζε κε ην δηαδίθηπν Σξίηε ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλύνπλ νη δεθάδεο έξεπλεο 2 πνπ γίλνληαη από επηζηήκνλεο, θνξείο, νξγαληζκνύο θαη ηλζηηηνύηα, ζηε ρώξα καο αιιά θαη παγθνζκίσο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππεξβνιηθήο ελαζρόιεζεο κε ην δηαδίθηπν θαη γεληθά ηα ςεθηαθά Μέζα ζηα παηδηά. Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο αξηζκνχο πξάγκαηη ζνθάξνπλ ζε κηα πξψηε αλάγλσζε: -Σν 97% ησλ λέσλ εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν -Σν 75% ησλ αγνξηψλ επηζθέπηεηαη ζπρλά ηζηνζειίδεο κε αθαηάιιειν πεξηερφκελν -11% ησλ αλήιηθσλ ρξεζηψλ ζην δηαδίθηπν έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά παξελνριεζεί απφ άγλσζην ζε δσκάηην αλνηρηήο ζπλνκηιίαο -Μφλν νη κηζνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ. Αλ θαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη γλσξίδνπλ ή ηνπιάρηζηνλ έρνπλ αθνχζεη γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζεσξνχλ φηη δελ ηνπο αθνξά ην ζέκα. Αθφκα ρεηξφηεξα, ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα ηνπο αλαγλσξίδνπλ θαη λα πξνζηαηεχνληαη, ρσξίο απηφ λα ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα -45% ησλ κηθξψλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ δειψλεη πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλν ζηελ «εηθνληθή» παξά ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ δσή -1 ζηνπο 8 αλήιηθνπο ρξήζηεο έξρεηαη ζε επαθή κε αγλψζηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη απφ απηνχο ην 60% ιέεη ςέκαηα γηα ηελ εκθάληζε, ηελ ειηθία θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ -Οη κηζνί αλήιηθνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ δειψλνπλ φηη ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζην δηαδίθηπν απ φηη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ δσή -Ο κέζνο φξνο ησλ λέσλ εηψλ αθηεξψλεη θάζε εβδνκάδα 8 ψξεο ζε ςεθηαθά παηρλίδηα -Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ αθηεξψλνπλ θάζε κήλα 700 δηζεθαηνκκχξηα ιεπηά ζην Facebook -Πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ πσο ηα παηδηά ειηθίαο 36 κελψλ αλαγλσξίδνπλ ήδε, θαηά κέζν φξην, 100 ινγφηππα πξντφλησλ. Οη έξεπλεο ζπλδένπλ ηελ ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ηα ςεθηαθά κέζα (δηαδίθηπν, ηειεφξαζε) κε δεθάδεο πξνβιήκαηα ζηελ πγεία, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ησλ παηδηψλ: Μπσπία, Δπηιεςία, Παρπζαξθία, Καθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, Νεπξηθή αλνξεμία, Πξφσξε ζεμνπαιηθφηεηα, Πξφσξε ελειηθίσζε, Οξκνληθέο δηαηαξαρέο, Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο, Απηηζκφο, ρέζε κε ην βηβιίν, Δπηζεηηθφηεηα, Λεμηιφγην 2 Δλδεηθηηθέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα: -Παλειιαδηθή έξεπλα «Γηαδίθηπν & Νένη» απφ ηε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Ν.Δ.Ο.Η. ην 2007 πνπ αθνξνχζε λένπο εηψλ (ζπλνπηηθά έρεη κπεη γηα ηα θαιά ζηε δσή ησλ λέσλ σζηφζν πνιινί απφ απηνχο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ δελ είλαη ελήκεξνη γηα ηνπο θηλδχλνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ) -Παλειιαδηθή έξεπλα ηνπ Η.Ο.Μ. κε ηίηιν «Αζθαιήο θαη δεκηνπξγηθή αζρνιία ησλ Νέσλ (18-) κε ην Internet» θαη έγηλε ην

3 Πνιιά απφ απηά ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα έρνπλ ακθηζβεηεζεί ελψ γχξσ απφ ην δήηεκα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππεξβνιηθήο ελαζρφιεζεο κε ηα ςεθηαθά Μέζα έρνπλ ρηηζηεί πνιιέο ζεσξίεο θαη νιφθιεξεο ζρνιέο επηζηεκνληθήο ζθέςεο πνπ ζπγθξνχνληαη ζζελαξά ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαηππψλνληαο ε θάζε κηα ηα επηρεηξήκαηά ηεο. Σέηαξηε ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε γλώζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά «εξκελεύνπλ» έλαλ δηθηπαθό ηξόπν. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ην παηδί ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηθέληξσζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ εηθφλσλ, επηιέγνληαο απηέο πνπ ηνπ είλαη νηθείεο. Λείπεη φκσο κηα εζσηεξηθή ζχλδεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαη επηθξαηεί κηα πξνζζεηηθή αληίιεςε πνπ εθθξάδεηαη κε ηα ζπλερή «θαη» ηνπ παηδηνχ («θαη κεηά ηη έγηλε», «θαη κεηά»). Απφ απηή ηελ πξνζζεηηθή αληίιεςε ραξαθηεξίδνληαη αθφκε θαη κεγαιχηεξα παηδηά (6-8 εηψλ). ηα 9 ηνπο ρξφληα αξρίδνπλ λα απνθσδηθνπνηνχλ ηηο πνιχπινθεο εηθφλεο. Δμαθνινπζνχλ φκσο λα ζεσξνχλ ζεκαληηθέο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Απφ ηα 11 θαη κεηά νη ιεπηνκέξεηεο αξρίδνπλ λα κεηξνχλ ιηγφηεξν θαη μερσξίδεη ε θεληξηθή ηδέα ελφο ςεθηαθνχ πξντφληνο. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ σο κέζν αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο κηαο ζρνιηθήο εξγαζίαο. Οη καζεηέο α) δελ μέξνπλ πψο λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξία βάδνληαο ηηο ζσζηέο ιέμεηο θιεηδηά θαη β) ζεσξνχλ σο «ζσζηφ» απνθιεηζηηθά έλα απνηέιεζκα αλαδήηεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο ηξεηο ηέζζεξεηο ζέζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. Αληηγξάθνπλ ην πεξηερφκελν απφ ηηο ηζηνζειίδεο απηέο ρσξίο λα ην δηαβάζνπλ, απιά θαη κφλν επεηδή πεξηέρνληαη νη ιέμεηο θιεηδηά. Αγλννχλ φηη ν ππνινγηζηήο πνπ απαληά απφ ηελ άιιε κεξηά είλαη κεράλεκα ην νπνίν δελ μέξεη ηη αθξηβψο ςάρλνπκε θαη απιά πξνζπαζεί λα καληέςεη. Έηζη ςάρλνληαο πιεξνθνξίεο γηα παξάδεηγκα γηα ην δάζνο ηνπ βνπλνχ Μπέιεο, ν καζεηήο αληηγξάθεη έλα θείκελν πνπ πεξηγξάθεη κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα ζην Μπέιεο κφλν θαη κφλν επεηδή κηιά γηα ην δάζνο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ αλαδήηεζεο. Αλαιχνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κηθξνί ρξήζηεο εξκελεχνπλ έλαλ δηθηπαθφ ηφπν, δελ πξέπεη λα μερλνχκε φηη ε ρξήζε/θαηαλάισζε ελφο ςεθηαθνχ πξντφληνο είλαη ππνθεηκεληθφ βίσκα. Ζ ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ςεθηαθνχ πξντφληνο είλαη ππνθεηκεληθφ βίσκα θαη ελεξγνπνηεί ην θνηλσληθφ, νηθνγελεηαθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν θάζε ρξήζηε. ηαλ ηα θνξίηζηα απνξξίπηνπλ ηα ςεθηαθά παηρλίδηα δξάζεο θαη πεξηπέηεηαο, εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ απηφ πνπ νλνκάδεηαη παηδηάζηηθν γνχζην ησλ αγνξηψλ θαη λα δειψζνπλ ηε δηθή ηνπο σξηκφηεηα. Οη κηθξνί ρξήζηεο έρνπλ αλάγθε λα ηαπηηζηνχλ κε άιινπο θαη ζπρλά νη ςεθηαθνί ήξσεο πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο επθαηξίεο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σν μσηηθφ πνπ θάλεη κηα αηαμία, μππλά ζην παηδί ηελ επηζπκία λα ηελ θάλεη θη απηφ. Σν πνληίθη θαη ε γάηα (Σνκ θαη Σδέξξπ) ζπκβνιίδνπλ ηε λίθε ησλ παηδηψλ ζηνπο ελήιηθεο. Ζ Υάηληη ζπκίδεη ζε θάπνηα παηδηά ηνλ απνρσξηζκφ απφ ηε κεηέξα ελψ ε Μάγηα ε κέιηζζα ηα απαγνξεπκέλα πνπ ζα ήζειαλ λα θάλνπλ. Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηνπο ήξσεο ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ. ηα πξνεγνχκελα ζα ζέιακε λα πξνζζέζνπκε δχν αθφκε εθπαηδεπηηθά επηρεηξήκαηα. Δκείο νη εθπαηδεπηηθνί ζπλαληνχκε φιν θαη πην ζπρλά ην δηαδίθηπν θάζε κέξα ζηα ζρνιεία καο. Σν ζπλαληνχκε ζηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ησλ καζεηψλ καο, ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο ζηα δηαιείκκαηα, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζηηο αμίεο ηνπο, ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ζηηο κνπζηθέο ηνπο επηινγέο, ζηα ζέκαηα ησλ ζπδεηήζεψλ ηνπο, ζην ιεμηιφγηφ ηνπο, ζηηο εθζέζεηο ηνπο, ζηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο 3, ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ. Σν ζπλαληνχκε αθφκε ζηελ ειιεηκκαηηθή ηνπο πξνζνρή 4 θαη ζηηο καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο. Αθφκε ηα ηειεπηαία ρξφληα ε πνιηηεία, αλαγλσξίδνληαο φηη ε εηθφλα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα ρξήζηκν παηδαγσγηθφ εξγαιείν, εηζήγαγε ηελ εηθφλα παληνχ ζηελ εθπαίδεπζε, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα. Σα θαηλνχξγηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα φισλ ησλ βαζκίδσλ γέκηζαλ πνιχρξσκεο θαη εληππσζηαθέο εηθφλεο. Σν παηδαγσγηθφ ηλζηηηνχην εηνηκάδεη ινγηζκηθφ πνπ βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο εηθφλαο. Σν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο βξίζθεηαη παληνχ. Παληνχ, ινηπφλ, εηθφλα. Πξνηείλνπκε φκσο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, ηελ εηθφλα θαη ην δηαδίθηπν σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, μερλψληαο φηη ηα πξνηείλνπκε ζε αλαιθάβεηνπο σο πξνο ηε ρξήζε ηεο εηθφλαο θαη ηελ εξκελεία ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ εξκελεία κηαο θσηνγξαθίαο ζε έλα βηβιίν ηεο Γιψζζαο πνπ απεηθνλίδεη κηα γηαγηά πνπ θάζεηαη ζε κηα θαξέθια θάησ απφ έλαλ πιάηαλν, είλαη ζχλζεηε θαη πνιχπινθε 5. ηελ ηάμε πνιιά ζα κπνξνχζαλ λα εηπσζνχλ κε αθνξκή απηή ηε θσηνγξαθία: -ηη έθαλε ε γηαγηά πξηλ θαζίζεη ζηελ θαξέθια -ηη πηζαλνινγείηε φηη ζα θάλεη αθνχ ζεθσζεί -πνηα αληηθείκελα ππάξρνπλ γχξσ ηεο -πνηνη άλζξσπνη ππάξρνπλ ζην θφλην -ηη ξφιν παίδνπλ ηα ρξψκαηα -ππάξρνπλ ζθηέο θαη ηη ππνδειψλνπλ -απφ πνηα νπηηθή γσλία θσηνγξαθήζεθε ε γηαγηά -πνηνο, πνχ, πφηε θαη θπξίσο γηαηί ηε θσηνγξάθηζε -ήμεξε ε γηαγηά φηη ηε θσηνγξάθηδαλ -ηη κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε γηα ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηεο θφζκν -ηη δειψλνπλ νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηεο -ηη δειψλεη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηεο -ε ιήςε είλαη θνληηλή ή καθξηλή -θπξηαξρεί ζην θφλην ε γηαγηά ή θαηαιακβάλεη έλα κηθξφ ηκήκα ηεο θσηνγξαθίαο -ν θσηνγξάθνο έθαλε δνπκ -πνηα ζηνηρεία εληνπίδεηε σο πξνο ην θνληξάζη, ηε θσηεηλφηεηα θιπ 3 Πεγή: Δ.Κ.ΠΟΗ.ΕΧ. (Έλσζε Καηαλαισηψλ θαη Πνηφηεηαο Εσήο), έξεπλα ζε ζπλεξγαζία κε ηε Media Service, Μηα έξεπλα (Early Television Exposure and Subsequent Attentional Problems in Children, Pediatrics 2004;113: , Απξίιηνο 2004) πνπ έγηλε γηα ην ζέκα απφ γηαηξνχο παλεπηζηεκίνπ ηεο Οπάζηλγθηνλ, εμέηαζε ζε παηδηά ηηο επηδξάζεηο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ηειεφξαζεο θαηά ηελ ειηθία ησλ 1 θαη 3 εηψλ. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη γηα θάζε ψξα ηειεφξαζεο πνπ έβιεπαλ ηα παηδηά ζηηο ειηθίεο απηέο, ν θίλδπλνο λα έρνπλ πξνβιήκαηα ιφγσ ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο (δειαδή κεησκέλε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο, δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά) ζηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ απμαλφηαλ θαηά 10%. 5 Dondis, 1972, Rose,

4 Γηα λα απνθσδηθνπνηήζεη ν ζεαηήο ην λφεκα κηαο εηθφλαο ή ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ πξέπεη λα κπνξεί λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πνχ, πφηε, κε πνηα κέζα, απφ πνηνλ θαη γηαηί δεκηνπξγήζεθε ην ςεθηαθφ πξντφλ θαη πνηεο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο απνηππψλεη (Raney, 1999 Rose, 2001). Ση πξέπεη λα πξνζέμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνληαο θαη εθαξκόδνληαο έλα πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο ζηα Μέζα; - Ζ εθπαίδεπζε ζηα Μέζα είλαη ε δηδαζθαιία γηα ηα Μέζα θαη φρη κε ηε βνήζεηα ησλ Μέζσλ - Ζ ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ην δηαδίθηπν ιαλζαζκέλα απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο, δελ ζεσξείηαη ζηνηρείν ηεο ζχγρξνλεο δσήο αιιά έλα επηβιαβέο θαη θαηαζηξνθηθφ θαηλφκελν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. - Αθεηεξία ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη ε άπνςε φηη ηα παηδηά είλαη παζεηηθά ζχκαηα ηεο ρεηξαγψγεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ άξα ρξεηάδνληαη ηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηεο επηξξνήο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα δνπιεχνληαο ηε δηαθήκηζε (ζηελ ηειενπηηθή ή δηαδηθηπαθή ηεο κνξθή), αλαγλσξίδνπκε ηηο απνιαχζεηο πνπ αληινχλ νη καζεηέο απ απηήλ, ηνπο ζεσξνχκε ηθαλνχο λα ιακβάλνπλ νξζνινγηθέο απνθάζεηο. Ο ιφγνο πνπ ηα παηδηά βιέπνπλ δηαθεκίζεηο είλαη φηη ηα δηαθεκηζηηθά ζπνη ρξεζηκνπνηνχλ εηθφλεο, εθέ, θαη κνπζηθή. πρλά κάιηζηα είλαη πνιχ πην θαινθηηαγκέλα απφ θάπνηεο ηειενπηηθέο ζεηξέο ή θάπνηεο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Σα παηδηά ηα πξνηηκνχλ γηαηί πξνζθέξνπλ κηα ηζηνξία κε μεθάζαξε ππφζεζε, κε νηθείεο δνκέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, θαη ήξσεο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ. Καη ελψ ην εληππσζηαθφ ζθεληθφ, νη εληππσζηαθέο εηθφλεο, νη ήρνη θαη ε κνπζηθή εληππψλνληαη ακέζσο ζην κπαιφ ησλ παηδηψλ, απηά απνξξίπηνπλ φζα είλαη ππεξβνιηθά έληνλα ή κεγάια ζε δηάξθεηα θαη εθείλα πνπ είλαη νινθάλεξν φηη πξνζπαζνχλ λα ηα παξαζχξνπλ ζε κηα άρξεζηε αγνξά. Ο θχξηνο φγθνο ηεο εξγαζίαο καο είλαη επαγσγηθφο θαη φρη απαγσγηθφο. Οη καζεηέο θαηαιήγνπλ ζε δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο παξέρνληαη θαη δελ ηνπο δεηείηαη λα απνδερζνχλ ζέζεηο πνπ έρνπλ πξναπνθαζηζηεί. - Ζ παξαγσγή ςεθηαθψλ πξντφλησλ θαηαιήγεη απιή κεραληθή κίκεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ΜΜΔ (Αλ απηφ ζπκβεί έρνπκε απνηχρεη. ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο δηθηπαθψλ πξντφλησλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, είλαη φρη ε δηαζθέδαζε πνπ κπνξεί άιισζηε λα πξνθχςεη σο δεπηεξεχνπζα σθέιεηα- αιιά ε αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο ηδηαίηεξεο «γιψζζαο» πνπ ην ζπγθεθξηκέλν δηθηπαθφ είδνο (ηζηνζειίδα, blog θιπ) αληηπξνζσπεχεη, ψζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηα εξγαιεία γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο) - Ζ «ζρνιηνπνίεζε» ησλ δξάζεσλ (αλ ην πξφγξακκα απηφ κεηαηξαπεί ζε έλα αθφκε ζρνιηθφ κάζεκα, ζην νπνίν κάιηζηα ρξεζηκνπνηνχκε ηα γλσζηά, ζπκβαηηθά, αλαπνηειεζκαηηθά θαη απσζεηηθά ζηα παηδηά ζρνιηθά εξγαιεία, αλ κε ιίγα ιφγηα γίλεη έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν κε γλσζηηθνχο ζηφρνπο θαη πεξηνξίδεηαη ζε πεξηζηαζηαθή ηνπ εθαξκνγή ζην πιαίζην ηεο επέιηθηεο δψλεο, ηφηε θαλέλα νπζηαζηηθφ θαη θπξίσο καθξνπξφζεζκν παηδαγσγηθφ απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα αλακέλεη θαλείο). Πνηα ζηξαηεγηθή αθνινπζνύκε αλαιύνληαο έλα δηαδηθηπαθό πξντόλ 1ν ηάδην: Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή. Καηαγξάθνπλ ηα παηδηά φια φζα κπνξνχλ λα δνπλ, λα δηαβάζνπλ θαη λα αθνχζνπλ. ηε ζπλέρεηα επηθεληξψλνληαη π.ρ. ζε φζα κπνξνχλ λα αθνχζνπλ (αθνχγεηαη κνπζηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζεο, ππάξρνπλ αξρεία ήρνπ θσξησκέλα), ζπδεηνχλ γηα ην είδνο ηεο κνπζηθήο θιπ. Αζρνινχκαζηε ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εηθφλα (ράξηεο πεξηήγεζεο ζηελ ηζηνζειίδα, ρξψκαηα, γξαθηθά, ινγφηππα, βίληεν, θσην θιπ). ην 2ν ζηάδην (πνπ είλαη ην λφεκα θεηκέλνπ) νη καζεηέο εμεηάδνπλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ βξήθαλ ζην πξψην ζηάδην ςάρλνληαο ηηο ζπλδειψζεηο θαη ηνπο ζπλεηξκνχο πνπ πξνθαινχληαη (ηη ζα άιιαδε αλ έλα κνπζηθφ θνκκάηη αληηθαζηζηνχληαλ κε έλα άιιν, αλ άιιαδε ν ηξφπνο πεξηήγεζεο ζηελ ηζηνζειίδα, αλ ηα ρξψκαηα ζην ζρεδηαζκφ ηεο ήηαλ δηαθνξεηηθά θιπ). ην ηξίην ζηάδην (δηαηχπσζε θξίζεσλ) νη καζεηέο εληνπίδνπλ ηηο αμίεο ή ηδενινγίεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ην πξντφλ (γηα παξάδεηγκα πνην κήλπκα πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη). Μηα δεχηεξε ζηξαηεγηθή είλαη ε αλάιπζε πιαηζίνπ (επηθέληξσζε ζε ζηνηρεία πνπ αγλννχκε ή αδηαθνξνχκε γη απηά: ε ηαπηφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο, πιεξνθνξίεο γηα ηα πξφζσπα/εηαηξείεο/νξγαληζκνχο/ζπιιφγνπο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο, πιεξνθνξίεο γηα ηα πξφζσπα/νξγαληζκνχο/εηαηξείεο πνπ έζηεζαλ ηελ ηζηνζειίδα, εηαηξείεο-ρνξεγνί πνπ ηνπνζεηνχλ δηαθεκηζηηθά ηα πξντφληα ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πνπ εθπξνζσπνχληαη, ζχγθξηζε δχν παξφκνησλ ηζηνζειίδσλ (γηα παξάδεηγκα δχν εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ πξντφληνο κέζσ άιισλ ΜΜΔ (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, εθεκεξίδεο θιπ), πιεξνθνξίεο γηα ην θφζηνο ζρεδηαζκνχ θαη ηελ επηζθεςηκφηεηα θιπ. Ζ δεχηεξε ζηξαηεγηθή (κειέηεο πεξηπηώζεσλ) επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα εξεπλήζνπλ ζε βάζνο έλα ζέκα δηθήο ηνπο επηινγήο εμεηδηθεχνληαο ηελ πξνεγνχκελε ζηξαηεγηθή (αλάιπζε πιαηζίνπ). Γηα παξάδεηγκα αζρνινχληαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάιπςαλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκαληηθφ γεγνλφο δχν δηαθνξεηηθά ελεκεξσηηθά site. Ή αθφκε θηηάρλνπλ εξσηεκαηνιφγηα κε ηα νπνία ζα δηεξεπλνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπγθεθξηκέλα δηαδηθηπαθά πξντφληα επεξεάδνπλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπο. ηελ επφκελε ζηξαηεγηθή (κεηαθξάζεηο) νη καζεηέο ζηελ απινχζηεξε κνξθή θαινχληαη λα «κεηαθξάζνπλ» έλα θείκελν απφ έλα κέζν ζε έλα άιιν. Γηα παξάδεηγκα έλα άξζξν εθεκεξίδαο κεηαηξέπεηαη ζε ηειενπηηθφ ζέκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δηαδηθηπαθφ ξεπνξηάδ ή ην αληίζηξνθν. Με ηηο πξνζνκνηώζεηο νξγαλψλνληαη ζηελ ηάμε παηρλίδηα ξφισλ ζηα νπνία δεηνχκε απφ ηνπο καζεηέο λα κπνπλ ζηε ζέζε ησλ ππεπζχλσλ κηαο ηζηνζειίδαο κε ηξφπν θαληαζηηθφ θαη λα ππνδπζνχλ γηα παξάδεηγκα απηνχο πνπ ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα κηα λέα παηδηθή ηζηνζειίδα. Ζ ηειεπηαία ζηξαηεγηθή είλαη ε παξαγσγή από ηα παηδηά ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθηπαθψλ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε γλψζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπκβάζεσλ πνπ θάζε δηαδηθηπαθφ είδνο (ηζηφηνπνο, ηζηνζειίδα θιπ) ρξεζηκνπνηεί. Δπηκέλνπκε ζηελ αλάδεημε ηεο «γξακκαηηθήο» θαη ηνπ «ζπληαθηηθνχ» ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα αλαδεηνχκε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: Ζ θαηάιεμε ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ( com, edu, org θιπ) Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ/ηνπο δεκηνπξγνχο Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ελφο site, blog θιπ (χπαξμεο δηαθήκηζεο, δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ραξαθηήξαο) Ζ θηινζνθία ελφο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ Ο εληνπηζκφο ηεο δηαθήκηζεο (δηαρσξηζκφο απφ ηελ πξαγκαηηθή πιεξνθνξία) Φηινζνθία, ζχζηεκα αμηψλ, ζηφρνη Υξφλνο ιεηηνπξγίαο χλδεζε κε άιιεο ηζηνζειίδεο Ρφινο εηθφλαο, θεηκέλνπ Γηαδξαζηηθφηεηα, δπλαηφηεηα πξαγκαηηθήο ζπκκεηνρήο, ζρνιηαζκνχ, παξέκβαζεο, άζθεζεο θξηηηθήο θιπ 6

5 Δπθνιία ζηε ρξήζε Γχξσ απφ ηελ επηξξνή ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ έρνπλ δηαηππσζεί δεθάδεο ππεξαπινπζηεπκέλεο θαη αθειείο 6 απφςεηο. Βνιηθέο είλαη αιήζεηα, γηαηί φηαλ αληηκεησπίδεηο ην δηαδίθηπν θαη ηα ςεθηαθά κέζα σο απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο 7 πνπ επζχλνληαη γηα φια ηα δεηλά ηεο θνηλσλίαο, απαιιάζζεηο γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ ηε δηθή ηνπο ζεκαληηθή επζχλε. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ: 1 ν Σν Γηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθφξεζεο: Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, αιιά θαη ελήιηθεο, ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν σο απζεληία, δειαδή ζεσξνχλ πψο φ,ηη είλαη γξακκέλν θαη αλαξηεκέλν ζε έλαλ ηζηνρψξν, ηφηε απηφκαηα ζεσξείηαη θαη αμηφπηζην. Απηφ θαίλεηαη ζην πιήζνο ησλ blogs φπνπ αλαξηψληαη εηδήζεηο ρσξίο λα δηαζηαπξψλνληαη θαη θπζηθά αλψλπκα, ρσξίο θακία δπλαηφηεηα δηαζηαχξσζεο. Δπηπιένλ θπθινθνξνχλ δηάθνξεο «έξεπλεο» θπξίσο κε ηε κνξθή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (π.ρ. φηη εάλ ηξσο δέθα θαηζαξίδεο ηε κέξα δε ζα αξξσζηήζεηο πνηέ), ηα ιεγφκελα hoaxes, ηηο νπνίεο ν θφζκνο ηηο πηνζεηεί θαη αλαπαξάγεη θαη πάιη ρσξίο λα δηαζηαπξψζεη. 2 ν Σν Γηαδίθηπν σο πεγή γλψζεο: Οη καζεηέο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα/ηθαλφηεηα/ππνκνλή λα ςάμνπλ έμππλα θαη λα αληιήζνπλ αλαθνξέο γηα λα θάλνπλ κία εξγαζία ηνπο. Απηφ ππάξρεη σο θαηλφκελν θαη ζηηο «θιαζηθέο» βηβιηνζήθεο, σζηφζν είλαη εληνλφηεξν ζην Γηαδίθηπν. 3 ν Ζ Γηαδηθηπαθή δηαθήκηζε: Ζ δηαθήκηζε ζην Γηαδίθηπν έρεη εληειψο δηαθνξεηηθή κνξθή. ηελ ηειεφξαζε θαη ζηηο εθεκεξίδεο ε δηαθήκηζε ππάξρεη μέρσξα απφ ην πεξηερφκελν, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπιάρηζην, ππάξρεη βέβαηα θαη ε ηνπνζέηεζε πξντφλησλ. ην Γηαδίθηπν ε δηαθήκηζε είλαη ζηνρεπκέλε. Τπάξρεη κία πιεηάδα αιγνξίζκσλ ηειεπηαίαο γεληάο πνπ θαλνλίδεη πνηεο δηαθεκίζεηο ζα δεη ν ρξήζηεο ηφζν αλάινγα κε ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο πνπ δηαβάδεη, φζν θαη κε ην πεξηερφκελν παιαηνηέξσλ ηζηνζειίδσλ. Οη δηαθεκίζεηο δειαδή εκθαλίδνληαη βάζεη ησλ ζπλήζεηψλ ηνπ ρξήζηε, θάηη πξαγκαηηθά χπνπιν. 4 ν Ηνί θαη πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο. Πνιινί ηζηνρψξνη θαηεβάδνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε θξπθά κηθξά πξνγξακκαηάθηα πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ρξήζηε θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ πξνο φθεινο κεγάισλ εηαηξεηψλ κάξθεηηγθ (ζηελ «θαιχηεξε») ή έρνληαο ζθνπφ λα πξνθαιέζεη δεκηέο. ια φζα θαηαινγίδνληαη ζην δηαδίθηπν ζπκβαίλνπλ ή πηζαλφλ λα ζπκβαίλνπλ, γηαηί νηθνγέλεηα θαη ζρνιείν έρνπλ εθρσξήζεη ζην δηαδίθηπν θαη ηα ςεθηαθά κέζα ην δηθαίσκα αλαηξνθήο θαη δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ καο. Θα θαινχζαηε πνηέ έλαλ άγλσζην θάζε κέξα ζην ζπίηη ζαο θαη ζα ηνπ αλαζέηαηε ελ ιεπθψ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο γηα 4,5 ψξεο ηελ εκέξα; Γηαηί απηφ θάλνπκε φινη καο αθήλνληαο ηα παηδηά καο κφλα ηνπο κπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε ή ην δηαδίθηπν. ήκεξα νη πεξηζζφηεξεο ηζηνξίεο πνπ αθνχλε ηα παηδηά καο πξνέξρνληαη φρη απφ κπακπάδεο, κεηέξεο, γηαγηάδεο θαη παππνχδεο αιιά απφ ηελ ηειεφξαζε ή blog κε άγλσζηνπο θαηαζθεπαζηέο. Φηαίεη ην δηαδίθηπν γη απηφ; Σα ςεθηαθά κέζα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε έλαλ παλεζληθφ παππνχ πνπ θάζε ιίγν θαη ιηγάθη ιέεη ηξνκαρηηθέο ηζηνξίεο ζηα εγγνλάθηα ηνπ, ηε κηα γηα ην λεξφ πνπ είλαη επηθίλδπλν, ηελ άιιε γηα ηελ ληνκάηα πνπ έρεη ηνμίλεο, ηελ ηξίηε γηα ηνλ Αιβαλφ πνπ πξέπεη λα θνβάηαη. Οη έξεπλεο φκσο έρνπλ απνδείμεη φηη ε ελαζρφιεζε κε ην δηαδίθηπν είλαη πξνβιεκαηηθή φηαλ ππνθαζηζηά θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη φηαλ ην ςεθηαθφ κέζν απνηειεί ηξφπν δηαθπγήο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ άπνςε φηη φια ηα παηδηά ππνθχπηνπλ ζηε καγεία ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη αθειήο θαη αζηήξηθηε επηζηεκνληθά. ηε καγεία ηνπ ππνθχπηνπλ ηα παηδηά πνπ βηψλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη δνπλ ρσξίο επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθφηεηα. Βηβιηνγξαθία 1.Άληεξζνλ, Κ.: Ζ καθξηά νπξά, Κάηνπηξν, Αζήλα, Αξγπξφπνπινο Α.: Ζιεθηξνληθή Δγθιεκαηηθφηεηα, Ν.άθθνπια, Αζήλα Κνκνηελή, Aζιαλίδνπ,..: Ο κχζνο ηνπ παζεηηθνχ ηειεζεαηή, Γξνκέαο, Αζήλα, Αζιαλίδνπ,..: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη Οπηηθναθνπζηηθή Αγσγή, Αθνη Κπξηαθίδε A.E.,Θεζζαινλίθε, Βνπτδάζθεο, Β.: Ζ Σειενπηηθή Βία θαη ε Δπηζεηηθφηεηα θαη νη Δπηδξάζεηο ηνπο ζηα Παηδηά θαη ζηνπο Νένπο, Δθδ. Μ. Π. Γξεγφξεο, Αζήλα, Βξχδαο, Κ.: Μέζα Δπηθνηλσλίαο θαη Δθπαίδεπζε, χγρξνλε Δθπαίδεπζε, 51, 77-89, Βξχδαο, Κ.: Μέζα Δπηθνηλσλίαο θαη Παηδηθή Ζιηθία, Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε, Γθφξληνλ, Γ.: Internet, Πεξίπινπο, Αζήλα, Γθξίηδαιεο, Γ.: Απηνλνκία θαη πνιηηηθή αλππαθνπή ζηνλ θπβεξλνρψξν, Κξηηηθή, Αζήλα, 10.Γνπίλ, Μ. : Σειεφξαζε, έλαο μέλνο ζην ζπίηη, κηθ. Πνιπμέλε Σζαιίθε, Αθξίηαο, Αζήλα, Γεξηνχδνο Μ.: πξφινγνο Bill Gates, Ση κέιιεη γελέζζαη, πσο ν λένο θφζκνο ηεο πιεξνθνξίαο ζα αιιάμεη ηε δσή καο, Ληβάλε, Αζήλα, Γήκνπ, Ν.: Φεθηαθή δσή, Opera, Αζήλα, Εψηνο, Γ. : Σα ΜΜΔ θαη ν θελαθηζκφο ηεο ζπλείδεζεο, Δπηζηεκνληθή ζθέςε, η. 42, ζει Καξδήο, Θ.: Σειεφξαζε θαη παηδεία, ηδησηηθή έθδνζε, Αζήλα, Κάζηειο. Μ.: Ο γαιαμίαο ηνπ δηαδηθηχνπ, Καζηαληψηεο, Αζήλα, Καηεξέινο, Η.: Οη έθεβνη θαη ην ίληεξλεη, Καζηαληψηεο, Αζήλα, Κφθνηαο, Γ.: Δηθνληθά πεξηβάιινληα πιεξνθφξεζεο, ηακνχιεο, Αζήλα, Κνχξηε, Δ.: Ζ επηθνηλσλία ζην δηαδίθηπν, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, Κνπηζνπβάλνπ, Δ.: Ζ γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ε ηειεφξαζε, Οδπζζέαο, Αζήλα, Λαζηξέγθν, Κ. θ.α.: Απφ ηελ ηειεφξαζε ζην βηβιίν, κηθ. Φ. Αξβαλίηε, Νηνπληνχκεο/Γηάγξακκα, Αζήλα, Μάξαληνο Π., Δθπαίδεπζε θαη ΜΜΔ. Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία, Δθδ. Παηάθε, Αζήλα, Aζιαλίδνπ,., Ο κχζνο ηνπ παζεηηθνχ ηειεζεαηή, Γξνκέαο, Αζήλα, 2000 Ο Λάδαξθηιλη (1944, «People's choice») δηαπηζηψλεη φηη νη ζεαηέο πνπ ιακβάλνπλ ηα ηειενπηηθά κελχκαηα δελ είλαη θαη ηφζν καιζαθνί θαη παζεηηθνί, γηαηί ζπρλά επηιέγνπλ ηα κελχκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 7 «Ζ ηειεφξαζε είλαη πάληα ν απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο. Σε ζεσξνχκε ππεχζπλε γηα πνιιά θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Λέγεηαη αθφκε φηη πεξηνξίδεη ή αθφκα θαη ζηακαηά ηειείσο ηελ επηθνηλσλία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα..ζίγνπξα ε ηειεφξαζε δελ θάλεη πην απιή ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ζίγνπξα δεκηνπξγεί κεξηθέο θνξέο ζπγθξνχζεηο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Δίλαη φκσο πνιχ απιντθφ λα θνξηψλνπκε θάζε πξφβιεκα ζηελ ηειεφξαζε». Γηαλ Ρφγθε: Σα παηδηά επηηξέπεηαη λα βιέπνπλ ηειεφξαζε, Θπκάξη, Αζήλα, 2007, ζει

6 22. Μαξίλνο Ν.: Σν Γηαδίθηπν ζηελ επνρή ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο» θαη ζην πιαίζην ηεο «θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ», Ν.άθθνπια, Αζήλα Κνκνηελή, Ναπξίδεο, Κ.: Ζ Αιίθε ζηε ρψξα ησλ πξαγκάησλ. Σν παηδί σο δηαθεκηζηηθφ αληηθείκελν, Όςηινλ, Αζήλα, Παπαζαλαζφπνπινο, η.: Ζ δχλακε ηεο ηειεφξαζεο, Καζηαληψηεο, Αζήλα, Παζραιίδεο, Γ.:Δθπαίδεπζε θαη Μαδηθή Δπηθνηλσλία: φξνη θαη πξννπηηθέο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε. 30, , Ρακνλέ Η.: Ζ ηπξαλλία ησλ ΜΜΔ, κηθξ. Φσηεηλή Μνπξθνχζε, Πφιηο, Αζήλα, Ρφθνο, Γ., Δθπαηδεπηηθή Σειεφξαζε- Δκπεηξίεο θαη Πξννπηηθέο. Τιηθά θαη Πξαθηηθά ηνπ Α Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Ραδην- Σειεφξαζεο, Αζήλα, Π.Ο.Θ.Α., , Ρφγθε, Γ: Σα παηδηά επηηξέπεηαη λα βιέπνπλ ηειεφξαζε, Θπκάξη, Αζήλα, Σάπζθνη, Ν.: Φεθηαθή γεληά, Economia Publishing, Κέξθπξα, Σζαξδάθεο, Γεκήηξεο.: Ο άλζξσπνο ζηα δίρηπα ηεο Manipulation, θαξαβαίνο, Αζήλα, Σζέιηνο, Ν.: Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηνπ Ηζηνχ, Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα, Σζφκζθη, Νφακ.: Σειεφξαζε θαη παηδί, πεξηνδηθφ Γηαβάδσ, η.262, Υαηξεηάθεο Μ.: ΜΜΔ: Κείκελα ζην WWW, Σππσζήησ, Αζήλα, Υαηξεηάθεο Μ.: Πεξηγξάθνληαο ην λέν αθξναηήξην ζην ςεθηαθφ πεδίν, άθθνπιαο, Αζήλα, Υαξακήο, Π. (Δπ.), Ζ αμηνπνίεζε ησλ M.M.E. ζην ζρνιείν. Γπλαηφηεηεο-ξηα-Πξννπηηθέο, Δθδφζεηο ηεο ρνιήο Η.Μ. Παλαγησηφπνπινπ, Αζήλα, Υηνχκπεξη, Ν.: Σν δηαδίθηπν, Κξηηηθή, Αζήλα, Υνπξζφγινπ Π., Ζ ηερληθή ηεο δηαθήκηζεο, ζην ΟΘΟΝΖ, ηεχρνο 10, ζει , 1983 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: ΑΞΗΟΛΟΓΩΝΣΑ ΔΝΑΝ ΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 1. Αζθαιήο πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν (ηη θάλνπκε, ηη δελ θάλνπκε, ηη πξνζέρνπκε, πνηα ζεκάδηα ππάξρνπλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο είλαη αζθαιήο ή φρη θιπ) Άθζνλν πιηθφ κπνξείηε λα βξείηε ζηηο αθφινπζεο ηζηνζειίδεο: (γηα δσξεάλ antivirus πξνγξάκκαηα) 2. Αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ (κε πνηα θξηηήξηα αμηνινγνχκε ηνπο ηζηφηνπνπο πνπ επηζθεπηφκαζηε ζπρλά) - πνηνη δεκηνχξγεζαλ ηελ ηζηνζειίδα; (αλαθέξνληαη νη δεκηνπξγνί, ππάξρεη θάπνηνο ζχλδεζκνο πξνο ηελ ηζηνζειίδα ησλ δεκηνπξγψλ, πνηνη είλαη νη δεκηνπξγνί, πνηεο άιιεο ηζηνζειίδεο δεκηνχξγεζαλ θιπ) - πνηνη είλαη νη ηδηνθηήηεο-δηαρεηξηζηέο-λνκηθά ππεχζπλνη ηεο ηζηνζειίδαο Γηα παξάδεηγκα ζην θάησ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο θαίλνληαη νη ηδηνθηήηεο (Γεκνζηνγξαθηθφο Οξγαληζκφο Λακπξάθε) θαη νη δεκηνπξγνί (NETVOLUTION) ηεο ηζηνζειίδαο. - ππάξρνπλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο; (ππάξρεη κφλν θάπνην ή θαη ηειέθσλν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο θιπ) - ππάξρνπλ θάπνπ νη φξνη ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο; Δίλαη εχθνιν λα ηνπο βξεηο θαλείο θαη λα ηνπο δηαβάζεη; Αλ ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα (in.gr ) παηήζνπκε ην Netvolution γηα λα πξνσζεζνχκε ζηελ ηζηνζειίδα ησλ θαηαζθεπαζηψλ (http://www.atcom.gr/ ), ζα δνχκε φηη δε δνπιεχεη θαλέλαο απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ζην θάησ κέξνο πνπ αθνξά ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο, ηνπο φξνπο ρξήζεο θιπ. - Υξεηάδεηαη επηπιένλ ινγηζκηθφ γηα ηελ πεξηήγεζε; (java, flash θιπ) - Μαο δίλεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ε θαηάιεμε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (com, edu, net, org θιπ); - Δίλαη ελεκεξσκέλε; (πφηε ελεκεξψζεθε γηα ηειεπηαία θνξά;) - Αλαθέξνληαη νη ζπληάθηεο ησλ θεηκέλσλ ηεο; - Τπάξρεη δηαθήκηζε (ζε ηη έθηαζε, άκεζε, έκκεζε, ηχπνο θιπ) - Πνην είλαη ην γισζζηθφ ηεο επίπεδν; (έθηαζε θεηκέλσλ, θεηκεληθά είδε, νξζνγξαθηθά ιάζε, ζχληαμε θιπ) 8

7 - Τπάξρνπλ επηινγέο γιψζζαο ή εηδηθήο πξνβνιήο γηα ΑΜΔΑ; - Τπάξρνπλ θαη ζε ηη έθηαζε εηθφλεο θαη βίληεν; Ση ζθνπφ εμππεξεηνχλ; - Απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρξεζηψλ ε ηζηνζειίδα; Τπάξρνπλ ειηθηαθά φξηα; - πλδέεηαη κε άιιεο ηζηνζειίδεο; - Δίλαη εχρξεζην ην κελνχ ηεο; - Τπάξρεη ζήκαλζε γηα θαηαιιειφηεηα ρξήζεο απφ αλήιηθνπο ρξήζηεο (δείθηεο αμηνιφγεζεο-πνηφηεηαο PEGI, ESRB) - Τπάξρεη δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο απφ ην ρξήζηε (δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ, παξέκβαζεο, θξηηηθήο, αλάξηεζεο θιπ); - Αληαπφθξηζε ζε (ρξφλνο αληαπφθξηζεο) Αμηνινγνχκε κε ηνπο καζεηέο καο δηάζεκνπο ηζηφηνπνπο (πνπ απεπζχλνληαη ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο. Κάλνπκε κηα έξεπλα κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο πην δεκνθηιείο ηζηφηνπνπο. Κάλνπκε ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. 3. Παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ -«Πεηξαηέο, παηρλίδη γηα ηελ ηδησηηθφηεηα» -«Top secret» γηα ην απφξξεην θαη ηελ ηδησηηθφηεηα -«Privacy Playground» γηα ηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ζηηο ηζηνζειίδεο, ηηο παξελνριήζεηο θαη ηελ παξνρή πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ 4. Μειέηε πεξίπησζεο Δπηιέγνπκε κηα γλσζηή ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο θαη κηα γλσζηή ηζηνζειίδα ςπραγσγίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά. Πξνρσξνχκε ζε κειέηε πεξίπησζεο κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή πνπ αλαιχζακε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο (1ν ηάδην: Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή, 2 ν ηάδην: αλάιπζε πιαηζίνπ θαη ηέινο κειέηεο πεξηπηώζεσλ, κεηαθξάζεηο, πξνζνκνηώζεηο, παξαγσγή από ηα παηδηά ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθηπαθψλ πξντφλησλ θιπ). Δθαξκφδνπκε ηα παξαπάλσ ζηελ ηζηνζειίδα: - ζρνιηάδνπκε ηα pop up πνπ ππάξρνπλ ζηελ αξρή - βξίζθνπκε ζηνηρεία δηαθήκηζεο - βξίζθνπκε ηα ζηνηρεία απηψλ πνπ είλαη λνκηθά ππεχζπλνη γηα ηελ ηζηνζειίδα - ςάρλνπκε ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο ηζηνζειίδαο. Τπάξρεη θάπνηα ηζηνζειίδα πνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γη απηνχο; - Τπάξρνπλ ππνζέιηδα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ή ηνπο φξνπο ρξήζεο - Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθά; - Πνηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαιχπηεη ε ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο; - Με πνηνπο ηξφπνπο γίλεηαη ε ελεκέξσζε; (θείκελα, βίληεν, θσηνγξαθίεο θιπ) - Δίλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε πεξηήγεζε; - Πφηε έγηλε ε ηειεπηαία ελεκέξσζε; - πλδέεηαη ε ηζηνζειίδα κε άιια ΜΜΔ; - Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ αηζζεηηθή ηεο ηζηνζειίδαο; - Δπηιέμηε έλα ελεκεξσηηθφ θείκελν ηεο ηζηνζειίδαο θαη κεηαηξέςηε ην ζε ηειενπηηθφ ή άξζξν εθεκεξίδαο. Ση δηαθνξέο ζα θάλαηε; - Πψο παξνπζηάδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζε άιιεο ελεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο; (www.in.gr, θιπ) - Δίλαη ελππφγξαθα ηα άξζξα ηεο ηζηνζειίδαο; - Ση κπνξείηε λα δηαθξίλεηε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηε θηινζνθία ηεο ηζηνζειίδαο απηήο; - Με ηη βαζκφ ζα βαζκνινγνχζαηε ηε γιψζζα ησλ θεηκέλσλ (νξζνγξαθηθά ιάζε, ζχληαμε θιπ); 5. Σα παηδηά παξαγσγνί. Βνεζνχκε ηα παηδηά λα δεκηνπξγνχλ δηθνχο ηνπο ηζηφηνπνπο, blog θιπ κε εξγαιεία φπσο ην Google site & Google Blogger. 6. πγθξίλνπκε δύν ηζηνζειίδεο παξόκνηαο θηινζνθίαο. Γηα παξάδεηγκα: - δχν ελεκεξσηηθά site - δχν ηζηνζειίδεο κε on line games γηα παηδηά - δχν blog δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θιπ 7. πγθξίλνπκε δηαθνξεηηθά δηαδηθηπαθά πξντόληα. Πνηα «γιψζζα» ρξεζηκνπνηεί ην θαζέλα; Π.ρ. βξίζθνπκε ηε θπζηνγλσκία ησλ blog, ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ κε ηηο ηζηνζειίδεο, ηηο ςεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο θιπ. ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 1. Παξνπζίαζε ηνπ ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ «Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Σξαγαλνύιε ζηνλ θόζκν ησλ Γηαθεκίζεσλ» (ζρεηηθφ cd ζα δνζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθείλε ηελ εκέξα). Ο Σξαγαλνχιεο είλαη έλα δηάζεκν δεκεηξηαθφ πνπ κηιάεη ζηα παηδηά γηα ηηο δηαθεκίζεηο ηξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν θαη ηα καζαίλεη πσο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο πξνψζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο ζην ειεθηξνληθά κέζα, κε έλα δηαζθεδαζηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Πώο παίδεηαη 9

8 Μέζα απφ 5 απιά βήκαηα, ηα παηδηά θαινχληαη λα θηηάμνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνζειίδα γηα ηνλ Σξαγαλνχιε θαη λα κάζνπλ ηαπηφρξνλα γηα ηα δηαθεκηζηηθά ηξηθ, ηα θφιπα δειαδή, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο φηαλ ζέινπλ λα πνπιήζνπλ έλα πξντφλ ζην δηαδίθηπν. Γηα λα μεθηλήζεη ην παηρλίδη, θάληε δηπιφ θιηθ ζην αξρείν start. 1 ν Γηαθεκηζηηθό Σξηθ: αλαθέξεηαη ζην ζέκα, ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ζα ζηήζνπλ ηα παηδηά ηελ ηζηνζειίδα, επηδηψθνληαο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα άλεηε θαη νηθεία αηκφζθαηξα έμσ απφ ηνλ θφζκν ησλ αλειίθσλ, κέζα απφ ηελ επηινγή καγηθψλ θαη κπζηεξησδψλ ηνπνζεζηψλ. 2 ν Γηαθεκηζηηθό Σξηθ: αλαθέξεηαη ζηα ζιφγθαλ, ηηο ζχληνκεο θξάζεηο δειαδή, πνπ κέλνπλ εχθνια ζηε κλήκε αιιά πεξηέρνπλ ζπρλά παξαπιαλεηηθφ πεξηερφκελν. 3 ν Γηαθεκηζηηθό Σξηθ: αλαθέξεηαη ζηνπο ραξαθηήξεο, επηιέγνληαο απφ κηα ζεηξά πξνζθηιψλ πξνζψπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα παηδηά σο νη θεληξηθνί ήξσεο ηνπ παηρληδηνχ. 4 ν Γηαθεκηζηηθό Σξηθ: αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δηάξθεηα παξακνλήο ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ. 5 ν Γηαθεκηζηηθό Σξηθ: αλαθέξεηαη ζηελ εδξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο, ηνπ πξντφληνο, ζηε ζπλείδεζε ηνπ παηδηνχ (brand loyalty) κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ζρεηηδφκελσλ κε ην πξντφλ δξάζεσλ θαη ζηε δηάδνζε ζηφκα-κε-ζηφκα ζηνπο θίινπο ηνπο, πνπ είλαη θαη νη ελ δπλάκεη, πηζαλνί αγνξαζηέο. Υξήζηκεο νδεγίεο Παίμηε καδί κε ηα παηδηά ηνλ Σξαγαλνχιε ελζαξξχλνληάο ηα λα δνθηκάζνπλ φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνπ έρνπλ ζε θάζε ελφηεηα, αθνχ θάζε επηινγή θξχβεη θαη έλα δηαθνξεηηθφ κήλπκα. Φηηάμηε κηθξέο νκάδεο ζηελ ηάμε βάδνληαο δπλαηνχο κε ιηγφηεξνπο δπλαηνχο καζεηέο λα θηηάμνπλ ζπιινγηθά κηα ηζηνζειίδα. Κάληε ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηζηνζειίδσλ πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά, αλά νκάδεο ή αηνκηθά, ζηελ ηάμε θαη ξσηήζηε ηα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ επέιεμαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. Υξεζηκνπνηήζηε νπηηθναθνπζηηθά εξγαιεία (φπσο έλαλ projector, ή κηα κεγάιε νζφλε) γηα ηελ πξψηε καδηθή παξνπζίαζε ηνπ παηρληδηνχ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ρσηήζηε ηα παηδηά πνηεο είλαη νη αγαπεκέλεο ηνπο ηζηνζειίδεο ηξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν θαη αλ αλαγλσξίδνπλ ζε απηέο ηηο ίδηεο ηαθηηθέο πξνψζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ν Σξαγαλνχιεο. 2. Ζ δηαθήκηζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Μέζα απφ δηάθνξα παξαδείγκαηα αλαδήηεζεο π.ρ. ζηε Google, εμεγνχκε ζηα παηδηά πψο ε δεκνθηιήο απηή κεραλή αλαδήηεζεο γίλεηαη θαη δηαθεκηζηηθφ εξγαιείν θαη πψο κπνξνχλ λα μερσξίδνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ςάρλνπλ απφ ηε δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε. Αλ πιεθηξνινγήζνπκε γηα παξάδεηγκα ηε ιέμε «Υξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα» (επεηδή ζέινπκε ηδέεο γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ηέηνηα) ζα πξνθχςεη ην αθφινπζν: Δμεγνχκε φηη ε πξψηε πιεξνθνξία ζηελ θνξπθή (είλαη ζε πην ζθνχξν banner) είλαη πιεξσκέλε δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε πνπ δελ ζα καο βνεζήζεη (σο πξνο ηελ πιεξνθνξία πνπ δεηάκε), απιψο ζα πξνζπαζήζεη λα καο πείζεη λα αγνξάζνπκε ζηνιίδηα. Σελ αλνίγνπκε ζην εξγαζηήξην γηα λα ην δηαπηζηψζνπκε...βιέπνληαο πην πξνζεθηηθά ην πξψην δηαθεκηζηηθφ banner, δηαβάδνπκε ηνλ ηίηιν «Γηαθ.-Γηαηί απηή ηε δηαθήκηζε;». Κάλνπκε θιηθ θαη αλνίγνπκε ην παξαθάησ παξάζπξν δηαιφγνπ. Ζ Google καο ελεκεξψλεη φηη ε δηαθήκηζε απηή εκθαλίζηεθε γηαηί νη ιέμεηο πνπ πιεθηξνινγήζακε (Υξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα) ηαίξηαδε κε απηή ηελ θαηεγνξία δηαθεκίζεσλ. Αλ κάιηζηα θάλεηε θιηθ ζηε θξάζε «Γηαρεηξηζηή πξνηηκήζεσλ δηαθεκίζεσλ», ε Google ζα ζαο πξνσζήζεη ζε κηα ζειίδα φπνπ κπνξείηε λα ξπζκίζεηε εζείο πνηεο δηαθεκίζεηο ζα βιέπεηε θαη κε πνηνλ ηξφπν. απηήλ κάιηζηα κπνξείηε λα αλαθαιχςεηε γηαηί εκθαλίζηεθε ε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε θαη φρη θάπνηα άιιε: 10 Μάιηζηα ππάξρεη θαη βίληεν (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pn0i_yldf1a#!ω) φπνπ γίλεηαη επίδεημε απηήο ηεο ππεξεζίαο.

9 Δθηφο φκσο απφ ηελ αξρηθή απηή δηαθήκηζε (πνπ πξνεγείηαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζαηε), ζηα δεμηά ηνπ παξαζχξνπ αλαδήηεζεο ππάξρνπλ επίζεο θαη άιιεο θαηαρσξήζεηο πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη είλαη δηαθεκηζηηθέο: Σν πξφγξακκα απηφ ηεο Google ιέγεηαη GoogleAdWords θαη κπνξείηε λα βξείηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα https://accounts.google.com/servicelogin?service=adwords&hl=el&ltmpl=adwords&passive=false&ifr=false&alwf=true& continue=https://adwords.google.com/um/gaiaauth?apt%3dnone%26ltmpl%3dadwords&error=newacct&sacu=1&sarp= 1&sourceid=awo&subid=gr-en2-ha-bk φπνπ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία. ηε δηθή καο πεξίπησζε εκθαλίζηεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο δηαθεκίζεηο γηαηί απινχζηαηα νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο είραλ δειψζεη σο ιέμεηο θιεηδηά ηηο ιέμεηο «ρξηζηνπγελληάηηθα» θαη «ζηνιίδηα» θαη δήηεζαλ λα εκθαλίδνληαη νη δηαθεκηζηηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ρξήζηεο ηεο google πιεθηξνινγεί απηέο ηηο ιέμεηο! Γείηε θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηεο google κέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έρεη ελδηαθέξνλ. 3. Άκεζεο θαη έκκεζεο δηαθεκίζεηο ζην δηαδίθηπν. Μαζαίλνπκε πψο λα ηηο εληνπίδνπκε. Γείρλνπκε παξαδείγκαηα ηζηνζειίδσλ κε δηαθεκηζηηθά banner: - ηζηνζειίδεο φπνπ απιψο ππάξρνπλ ζε θάπνην ζεκείν δηαθεκηζηηθά banner (γηα παξάδεηγκα θιπ). Σα banner απηά αλήθνπλ ζηελ πην αλψδπλε θαηεγνξία: είλαη θαλεξέο δηαθεκίζεηο (δελ απαηηείηαη δειαδή λα ηηο δνχκε, ή λα παηήζνπκε θάηη ζ απηέο γηα λα πεξηεγεζνχκε ζηελ ηζηνζειίδα). πδεηνχκε γηα ην είδνο ηνπο (ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηθή εηθφλα, δειαδή κηα θσηνγξαθία ή έρνπλ θαη θίλεζε, βίληεν θιπ). Έπεηηα παηνχκε επάλσ ζηα banner γηα λα δνχκε πνχ καο πξνσζνχλ. Γηα παξάδεηγκα παηψληαο «λαη» ζηελ παξαπάλσ θαηαρψξεζε, πξνσζνχκαζηε ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα φπνπ θαη ελεκεξσλφκαζηε κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Γηαπηζηψλνπκε φηη πξνυπφζεζε είλαη ε εγγξαθή θαη κάιηζηα φηη είλαη ηζεθαξηζκέλν ην θνπηάθη φπνπ ιέκε φηη «Γέρνκαη λα ιακβάλσ πιεξνθνξίεο κέζσ ». Δπίζεο είλαη ηζεθαξηζκέλν ην 18+, αιιά αιήζεηα πνηνο κπνξεί λα ειέγμεη αλ ν «παίθηεο» είλαη έλαο αλήιηθνο έθεβνο; Μάιηζηα πιεθηξνινγψληαο ηε θξάζε «πξνεηδνπνίεζε ξίζθν», εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιφγνπ κε πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ Σν πην ελδηαθέξνλ είλαη φηη αλ μαλαγπξίζνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο yahoo φπνπ ππήξρε ε δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε θαη παηήζνπκε «φρη» αληί γηα «λαη», ΠΑΛΗ ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα καο πξνσζνχλ! 11

10 πκπέξαζκα: δελ κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία «δηαιφγνπ» κε ην δηαθεκηζηηθφ banner! Αλ ην θάλνπκε, έρνπκε κπιέμεη! ηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ζα καο πξνσζήζνπλε ζε ηζηνζειίδεο πνπ δε ζέινπκε. ηε ρεηξφηεξε, ζα θαηεβάζνπκε έλαλ ηφ!! ζηνλ ππνινγηζηή καο. - ηα newsletters!!. πδεηνχκε γηα ηε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο απηήο. Κάπνηεο ηζηνζειίδεο δεηνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο (ζπρλά αλήιηθνπο) ηελ θαηαρψξεζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ κε πξφθαζε ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα δηαγσληζκνχο ή λέα πξντφληα ή εθδειψζεηο ή κε δέιεαξ δψξα κεηά απφ θιήξσζε). Παξάδεηγκα ζηελ ηζηνζειίδα παηψληαο «Δγγξαθή ζην newsletter», πξνσζείζαη ζην αθφινπζν παξάζπξν πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηο: Δδψ δεηνχληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ (αθφκε θαη δηεχζπλζε ή ηειέθσλν). Δμεγνχκε φηη δε δίλνπκε ΠΟΣΔ πξνζσπηθά ζηνηρεία εθηφο αλ ζέινπκε λα ιακβάλνπκε θάζε κέξα δεθάδεο ή θαθέινπο αιιεινγξαθίαο κε δηαθεκηζηηθφ πεξηερφκελν. Δμεγνχκε επίζεο φηη δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ΠΟΣΔ ζίγνπξνη φηη ην site έρεη θηηαρηεί απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία (θαη δελ είλαη απαηεψλεο απφ πίζσ). Ζ ρξήζε ησλ ινγφηππσλ ηεο εηαηξείαο ή ην φλνκα ηεο ηζηνζειίδεο ΓΔ ΜΑ ΓΗΑΦΑΛΗΕΟΤΝ ΠΟΣΔ. ην παξειζφλ απαηεψλεο θαηφξζσζαλ λα θηηάμνπλ ηζηνζειίδεο γλσζηψλ ηξαπεδψλ ή αθφκε θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ δεηψληαο απφ αλππνςίαζηνπο ρξήζηεο πξνζσπηθά ζηνηρεία. Δπίζεο εμεγνχκε φηη ε θαηάιεμε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο (πνπ ζπλήζσο είλαη com γηα ηηο εκπνξηθέο ηζηνζειίδεο) δε ζεκαίλεη απνιχησο ηίπνηε. Μπνξεί λα κελ ππάξρεη ε θαηάιεμε com θαη λα πξφθεηηαη γηα κηα θαζαξά δηαθεκηζηηθή ηζηνζειίδα. - δηαθεκίζεηο πην επηζεηηθέο (πνπ ζε σζνχλ λα δεηο ηε δηαθήκηζε φζε ψξα πεξηκέλεηο ην πξνζθεξφκελν πξντφλ). Μπαίλεηο γηα παξάδεηγκα ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα: Γηαθεκίδεηαη σο δσξεάλ ε ρξήζε ηεο απφ ηνπο ππνςήθηνπο παίθηεο (είλαη πξψηε ζηελ αλαδήηεζε ζηε google αλ πιεθηξνινγήζεηο games). Δπηιέγεηο ηπραία έλα παηρλίδη: θαη φζε ψξα «θνξηψλεη» ην παηρλίδη. Δκθαλίδεηαη έλα άιιν παξάζπξν δηαιφγνπ: θάλνληαο θιηθ ζε κηα απφ ηηο επηινγέο, ζε πξνσζνχλ ζε κηα άιιε ηζηνζειίδα: 12

11 Δθεί θαιείζαη λα «παίμεηο» έλα παηρλίδη φξαζεο απαληψληαο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ: Απηή ε ηειεπηαία θαξηέια ζνπ δεηάεη λα ζπκπιεξψζεηο ην θηλεηφ ζνπ θαη λα επηβεβαηψζεηο ηελ εγγξαθή ζνπ ζηελ ππεξεζία. Χο πξνο ην θφζηνο, αλαθέξεηαη ην θφζηνο θάζε κελχκαηνο αιιά πξέπεη λα παηήζεη θαλείο ζην ξνη, γηα λα δεη θαη θξπθά θφζηε πνπ δελ αλαθέξνληαη εθεί (π.ρ. θφζηνο εγγξαθήο θιπ). Ση ζρέζε είρε απηφ ην ηεζη φξαζεο κε ην παηρλίδη πνπ αξρηθά επέιεμεο λα παίμεηο; ΚΑΜΗΑ. Δίλαη αμηφπηζην ηεζη φξαζεο; ΟΥΗ (αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο). Απηφο ν ηξφπνο απάηεο είλαη επίζεο δηαδεδνκέλνο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, γη απηφ δε δίλνπκε ην θηλεηφ καο ζε θακία πεξίπησζε. Πηζαλφλ παηψληαο θιηθ ζηελ επηβεβαίσζε, δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζε κηα εηαηξεία λα θάλεη ζπζηεκαηηθή αθαίκαμε κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ θηλεηνχ καο!! - ηζηνζειίδεο πνπ ζε ππνρξεψλνπλ λα δεηο δηαθήκηζε, ψζηε λα έρεηο πξφζβαζε ζην πξνζθεξφκελν πξντφλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα επηιέγεηο ηπραία έλα παηρλίδη ζε ψξα πεξηκέλεηο λα θνξηψζεηο ην παηρλίδη, βιέπεηο δχν δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο: κία κηαο εηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη έλα δηαθεκηζηηθφ βίληεν γηα έλαλ άιινλ ηζηφηνπν - ηζηνζειίδεο πνπ απαηηνχλ γηα εγγξαθή ψζηε λα έρεηο πιήξε πξφζβαζε. Γηα παξάδεηγκα ζηελ ηζηνζειίδα έλα παηρλίδη θαη εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν παξάζπξν 13

12 φπνπ δεηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε λα δψζεη πιεξνθνξίεο ή λα αλνίμεη ινγαξηαζκφ αλ ζέιεη λα έρεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πιήξνπο πξφζβαζεο. Αλ ηειηθά επηιέμεηο λα παίμεηο σο guest (Play as a guest), εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν παξάζπξν φπνπ ζε ππνρξεψλνπλ λα δεηο έλα δηαθεκηζηηθφ βίληεν θαη ζνπ ππελζπκίδνπλ ηη ζα «θέξδηδεο» αλ είρεο ινγαξηαζκφ. - ηζηνζειίδεο πνπ ζε ελεκεξψλνπλ φηη θέξδηζεο θάηη. Γηα παξάδεηγκα ζηελ ηζηνζειίδα παηρληδηψλ πνδνζθαίξνπ εκθαλίδεηαη απηφ ην δειεαζηηθφ banner Κάλνληαο θιηθ, πξνσζείζαη ζε έλα δηαδηθηπαθφ παηρλίδη, ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ θπζηθά δεηνχλ (γηα λα ζε βνκβαξδίδνπλ κε δηαθεκίζεηο) θαη θηλεηφ ηειέθσλν (γηα λα ζε ρξεψζνπλ) ηελ ίδηα ηζηνζειίδα, αλ επηιέμεηο έλα παηρλίδη εκθαλίδεηαη κηα πξνθιεηηθή αλαθνίλσζε φπσο ε παξαθάησ ή έλα banner δηαδξαζηηθφ (θηλείο ηελ θνπξεπηηθή κεραλή θαη ην πξφβαην ζε παξαθνινπζεί) πνπ ζνπ εμάπηεη ηελ πεξηέξγεηα Κάλνληαο θιηθ κηα θνξά, ην πξφβαην θνπξεχεηαη ειαθξψο Σν παηρλίδη ζε θαιεί λα ζπλερίδεηο ην θνχξεκα θαη ζπλερίδεη λα ζε πξνθαιεί λα ηειεηψζεηο!! ηψξα πνπ νινθιήξσζεο ζε θαιεί λα ην δηνξζψζεηο 14

13 θαη ζε πξνσζεί ζε άιινλ δηθηπαθφ ηφπν φπνπ θαιείζαη λα θάλεηο εγγξαθή, λα απνδερηείο ή φρη ηε ρξήζε newsletters θιπ!!! ή κηα θάξηα φπνπ αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα θάλνληαο θιηθ, πξνσζείζαη ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα 41&af=wiz_1243_[1]&tid= b3a7238ad84a37af637f7acef14cde φπνπ ελεκεξψλεζαη φηη αλ ζε έρεη ρηππήζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε, κπνξείο λα πάξεηο κέξνο ζε κηα ειεθηξνληθή. Λνηαξία πξάζηλσλ θαξηψλ κε πξννξηζκφ ηηο ΖΠΑ!!! Καη θπζηθά ζην θάησ κέξνο ζε ελεκεξψλνπλ. Γηαθξηηηθά. ηη απνδέρνληαη πνιιέο πηζησηηθέο θάξηεο. ΚΑΗ ΟΛΑ ΑΤΣΑ Δ ΜΗΑ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΜΔ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΓΗΑ ΜΗΚΡΑ ΠΑΗΓΗΑ!!! 4. Οη πεξίθεκνη κεηξεηέο επηζθεςηκόηεηαο. Μηα έλδεημε φηη ην ζπγθεθξηκέλν site έρεη ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε θέξδνπο, είλαη ε χπαξμε κεηξεηψλ επηζθεςηκφεηαο. Π.ρ. ζηελ ηζηνζειίδα ππάξρεη κεηξεηήο επηζθεςηκφηεηαο. ζνη πεξηζζφηεξνη νη επηζθέπηεο, ηφζν πεξηζζφηεξα ρξήκαηα βγάδεη απφ ηα δηαθεκηζηηθά banner ν ηδηνθηήηεο ηνπ blog ή ηεο ηζηνζειίδαο. Θπκεζείηε ινηπφλ: ηα θιηθ ζεκαίλνπλ επξψ, θαη πνιιέο θνξέο ηα άζθνπα θιηθ θάλνπλ θάπνηνπο πνιχ πινχζηνπο!! 5. Δλεκέξσζε θαη δηαθήκηζε. Τπάξρεη δηαθήκηζε ζηα ελεκεξσηηθά site; Μηα απιή επίζθεςε ζηα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά δίλεη ηελ απάληεζε. Αο δνχκε ηα ζεκαληηθφηεξα: θιπ (απφ ην site κπνξείηε λα πξνσζεζείηε ζηα ζεκαληηθφηεξα ελεκεξσηηθά site). Παληνχ ππάξρνπλ δηαθεκίζεηο. Ζ 15

14 δηαθήκηζε ππάξρεη θαη ζηηο ελεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο γηαηί θαη απηέο είλαη θνηλά εκπνξηθά πξντφληα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε θέξδνπο. Αλ κία ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία είλαη ζηαζεξφο ρνξεγφο γλσζηνχ ελεκεξσηηθνχ site, ηφηε είλαη ζίγνπξν φηη κηα δπζκελήο είδεζε γηα απηή ηελ εηαηξεία, ζην ζπγθεθξηκέλν site, κάιινλ δε ζα θηινμελεζεί πνηέ!!!!!!!!!! 6. Σειενπηηθή θαη ηληεξλεηηθή δηαθήκηζε. Μνηάδνπλ;; ην δηαδίθηπν ε δηαθήκηζε έρεη θπξίσο ηε κνξθή banner. Αλ επηζθεθηνχκε ηηο ηζηνζειίδεο γλσζηψλ επηρεηξήζεσλ, ζα δνχκε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα βίληεν, ηνπο ίδηνπο ήξσεο, ηα ίδηα ζιφγθαλ, ηηο ίδηεο πξνζθνξέο πνπ ππάξρνπλ θαη ζηελ ηειεφξαζε. Απηφ δε ζπκβαίλεη γηα ιφγνπο θφζηνπο κφλν. πκβαίλεη γηαηί ε βηνκεραλία ησλ ΜΜΔ βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο δηακεζηθήο θεηκεληθφηεηαο: ην ίδην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πξέπεη λα βνκβαξδίδεη ηνλ ππνςήθην θαηαλαισηή-αγνξαζηή ζε θάζε ηνπ βήκα: ζην πεξίπηεξν φπνπ ζα αγνξάζεη εθεκεξίδα, ζηελ ηειεφξαζε, ζηνλ ππνινγηζηή, ζην θηλεηφ ηειέθσλν, ζηηο ηεξάζηηεο δηαθεκηζηηθέο αθίζεο, ζηα ιεσθνξεία θαη ηα ηαμί, ζην super market θαη ζε άιια θαηαζηήκαηα. Αο δνχκε έλα παξάδεηγκα. ηελ ηζηνζειίδα ηεο cosmote ρξεζηκνπνηείηαη ε γλσζηή δηαθήκηζε κε ηνλ ηδηνθηήηε θαληίλαο. θαη ε γλσζηή δηαθήκηζε κε ηε Μαξία Σζηνχλε!!;; πνπ έθαλε ηνλ θφζκν ηεο θαιχηεξν κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο. Αλ επηζθεθηνχκε άιιεο ηζηνζειίδσλ γλσζηψλ εηαηξεηψλ, ζα δηαπηζηψζνπκε ην ίδην. 7. Σα pop up ads είλαη δηαθεκηζηηθά banner πνπ εκθαλίδνληαη φηαλ επηζθέπηεζαη κηα ηζηνζειίδα. Καιχπηνπλ ηελ ηζηνζειίδα θαη ζε ππνρξεψλνπλ λα αζρνιεζείο κε ην παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ βιέπεηο. Έρεηο δχν επηινγέο: ή λα παηήζεηο Υ (αλ ε ηζηνζειίδα δελ είλαη αζθαιήο, ππάξρεη θίλδπλνο παηψληαο Υ ή φρη, λα ελεξγνπνηήζεηο ην θαηέβαζκα θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ) ή λα παίμεηο κε απηφ πνπ ζνπ δεηάλε. πκβνπιή: θαιχηεξα λα θχγεηο ηειείσο απφ ηελ ηζηνζειίδα πνπ έρεη pop ups παξά λα κπεηο ζηε δηαδηθαζία λα ην δηψμεηο. ηελ ρεηξφηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, θιείζε ην ίληεξλεη θαη μεθίλεζε απφ ηελ αξρή. Παξάδεηγκα ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα 6. Σν phising (ειεθηξνληθό ςάξεκα). Δίλαη ν πην επηθίλδπλνο ηξφπνο πνπ κάιινλ δελ αθνξά ηα παηδηά. νπ έξρεηαη έλα απφ ηελ ηξάπεδά ζνπ ή ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ φπνπ αλαθέξεηαη φηη ρξεηάδνληαη θάπνηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ζνπ (ινγαξηαζκνί, pin, θάξηεο θιπ) γηα λα ζνπ επηζηξέςνπλ έλα πνζφ ή θάηη άιιν. Σν ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ κνηάδεη απνιχησο απζεληηθφ (νιφηδην κε ην site ηεο ηξάπεδάο ζνπ θιπ) θαη εζχ δίλεηο ηα ζηνηρεία απηά. Οη επηηήδεηνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζηνηρεία γηα λα ρξεψζνπλ ηελ θάξηα ζνπ ή λα αθαηξέζνπλ ρξήκαηα απφ ην ινγαξηαζκφ ζνπ. Μελ μερλάο: πνηέ ε εθνξία ή κηα ηξάπεδα δε ζα ζνπ δεηήζεη κέζσ κηα ηέηνηα πιεξνθνξία. Σν θαιχηεξν κάιηζηα είλαη λα κελ αλνίμεηο ην κήλπκα απηφ. Να ην δηαγξάςεηο ακέζσο. Κπξίσο αλ ππάξρνπλ ιηλθ ζην κήλπκα απηφ, κελ παηήζεηο ζ απηά. Γεο θαη έλα ελδηαθέξνλ δηαθσηηζηηθφ βίληεν Μάιηζηα έρεη θπθινθνξήζεη θαη ινγηζκηθφ γηα ην πψο ζα κπνξνχζεο λα δεκηνπξγήζεηο έλα fake site αληίγξαθν (δειαδή κπνξείο λα κπεηο ζην site ηεο ηξάπεδαο Υ θαη λα ην αληηγξάςεηο!!!). Γεο ην αθφινπζν βίληεν 16

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ. «Βειηηζηνπνίεζε ζηόρεπζεο θαη απνδνηηθόηεηαο γηα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ. «Βειηηζηνπνίεζε ζηόρεπζεο θαη απνδνηηθόηεηαο γηα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ «Βειηηζηνπνίεζε ζηόρεπζεο θαη απνδνηηθόηεηαο γηα δηαδηθηπαθέο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ζην δίθηπν δηαθεκίζεσλ AdWords

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πγεία είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, είλαη ε θπξηφηεξε ζπληζηψζα ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πηστιακής Εργαζίας : Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Φοιτήτρια: Γανωηίδοσ Αικαηερίνε Υπεύθσνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα ΣΗΣΛΟ: Ηζηνξία VG, Δίδε, Γεκνθηιέζηεξα, Ολνκαηνινγία, Θεκαηνινγία, Γεληέο- Γχν θφζκνη, Γηαθήκηζε, Πσιήζεηο, Τπεξθαηαλάισζε,

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα