ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Φ.Π.Α ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: , ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 Σελίδα 1 από 10

2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:# ,00 # (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/15 CPV ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας για την αναβάθμιση, ενημέρωση, συντήρηση, υποστήριξη των εγκατεστημένων εφαρμογών προστασίας και των δικτυακών τόπων του Δήμου. Οι εφαρμογές για τις οποίες γίνεται αναφορά στη παρούσα μελέτη είναι: 1. Symantec Endpoint Protection 2. Arebas Manager 3. Δικτυακοί τόποι του Δήμου 4. Ελέγχου δικτύου Fortigate 110c 5. ConstrAXION Περιληπτικά, οι υπηρεσίες που ζητούνται να παρασχεθούν στα πλαίσια της συντήρησης των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού, περιγράφονται ως εξής: Με τον όρο συντήρηση εφαρμογών λογισμικού νοείται γενικά η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: α) Παροχή νέων εκδόσεων των Εφαρμογών, καθώς και των αντίστοιχων εκδόσεων των εγχειριδίων χρήσεως που συνοδεύουν τις Εφαρμογές. β) Τηλεφωνική υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου για την επανεγκατάσταση των Εφαρμογών και των αρχείων δεδομένων που δημιουργήθηκαν από αυτές, όπως σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, γ) Παροχή οιασδήποτε πληροφορίας για τον χειρισμό των Εφαρμογών τηλεφωνικώς. δ) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης λειτουργίας των εφαρμογών λογισμικού στο χώρο του Δήμου ή μέσω modem, ε) Η ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδομένων των Εφαρμογών (Restore) από βλάβες που προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο. Περισσότερη αναφορά γίνεται στο Αναλυτικό Τιμολόγιο της παρούσας Μελέτης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος είτε για ένα, είτε για περισσότερα τμήματα της Μελέτης Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α 23%, ήτοι συνολικά απαιτούμενη πίστωση ,00 και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και τον αντίστοιχο Κ.Α. του υπό ψήφιση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. και συγκεκριμένα τον κωδικό Κ.Α , με περιγραφή «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2015» και εγγεγραμμένη πίστωση ,00. Αγ. Παρασκευή, 04/2/2015 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΙΩΣΗΦΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 Σελίδα 2 από 10

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #22.509,00 # (Με Φ.Π.Α. 23%) TMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ CPV ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Α.Τ. CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Υποστήριξη της εφαρμογής Symantec Endpoint Protection ΘΕΣΕΙΣ , , Υπηρεσία υποστήριξης εφαρμογής Arebas Manager ΕΞΑΜΗΝΟ 2 550, , Υποστήριξη Δικτυακών τόπων agiaparaskevi.gr και eagiaparaskevi.gr ΤΡΙΜΗΝΟ , , Συντήρηση της εφαρμογής ελέγχου δικτύου Fortigate 110c ΤΡΙΜΗΝΟ 4 500, , Υπηρεσία υποστήριξης της εφαρμογής ConstrAXION ΕΞΑΜΗΝΟ 2 800, ,00 Μ.ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 4.209,00 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ,00 Αγ. Παρασκευή, 04/02/2014 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αγ. Παρασκευή, 04/02/2015 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 Σελίδα 3 από 10

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ- ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:# ,00 # (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/15 CPV ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των υπηρεσιών, για την ολοκλήρωσή τους, όπως προδιαγράφονται παρακάτω, καθώς και στη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες παραδοτέας ή ολοκληρωμένης παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως ζητούνται παρακάτω. 1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης υπηρεσίας, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των υπηρεσιών κάθε Άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών της Μελέτης. 1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο των ζητούμενων υπηρεσιών. 2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 Υποστήριξη εφαρμογής antivirus Symantec Η υπηρεσία αφορά την υποστήριξη, ενημέρωση, αναβάθμιση (updates) της εφαρμογής Symantec και την ανανέωση άδειας για 190 θέσεις εργασίας, για ένα (1) έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. ΤΙΜΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩ Τριάντα (30,00) ΤΜΗΜΑ 2 Υπηρεσία υποστήριξης εφαρμογής Arebas Manager Η υπηρεσία αφορά την υποστήριξη της εφαρμογής Arebas Manager για αυτοματοποιημένο online backup κρίσιμων δεδομένων του Δήμου, με αντίστοιχη παροχή χώρου δεδομένων μεγέθους 250GB. Η εφαρμογή και τα αντίγραφα ασφαλείας που θα δημιουργούνται από αυτή (backup), θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. Ασφαλή κρυπτογράφηση των δεδομένων σε 256-bit SSL. 2. Η διαδικασία κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης θα πρέπει να γίνεται τοπικά στο δίκτυο του Δήμου με κωδικό που θα γνωρίζει μόνο ο Δήμος. Με αυτό το τρόπο θα αποφευχθεί η μεταφορά του κωδικού μαζί με τα δεδομένα στο διαδίκτυο. 3. Παροχή δυνατότητας live backup για να είναι εφικτό να έχουμε αντίγραφα ασφαλείας και ανοιχτών αρχείων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 4. Διατήρηση δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με βάση την οδηγία του Δήμου, για να είναι εφικτή η ανάκτηση αν αυτά διαγραφούν και χρειαστεί να ανακτηθούν. 5. Φύλαξη του συνόλου των αρχείων σε δυο διαφορετικά datacenters για μεγιστοποίηση της ασφάλειας των δεδομένων. 6. Παροχή του χώρου αποθήκευσης για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 7. Τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 17: Άμεση αναβάθμιση σε όλες τις ανανεώσεις του προγράμματος (updates) κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 9. Συντήρηση, αναβάθμιση της κεντρικής κονσόλας διαχείρισης του Δήμου με όλες τις δυνατότητες, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα της Arebas στην ενότητα Arebas Server. 10. Παροχή ειδικών αδειών ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται αντίγραφα ασφαλείας, με όλες τις παραπάνω απαιτήσεις, 10 εικονικών μηχανών (Virtual Machines). 11. Δυνατότητα Επεκτασιμότητας σε περισσότερες εικονικές μηχανές (Virtual Machines) στο μέλλον αν απαιτηθεί με χρέωση που θα συμφωνηθεί μεταξύ εταιρείας και Δήμου, όταν ζητηθεί η αναβάθμιση του συστήματος. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 Σελίδα 4 από 10

5 12. Δυνατότητα παροχής επιπλέον αδειών χρήσης στο μέλλον αν απαιτηθεί με χρέωση που θα συμφωνηθεί μεταξύ εταιρείας και Δήμου, όταν ζητηθεί η αναβάθμιση του συστήματος. Η έναρξη της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα έχει διάρκεια για ένα (1) χρόνο μετά. Ο τρόπος πληρωμής θα γίνεται μετά τη πάροδο κάθε εξαμήνου παροχής της υπηρεσίας υποστήριξης και εφόσον έχουν τηρηθεί οι παραπάνω απαιτήσεις, με το αντίστοιχο ποσό. ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΩ: Τετρακόσια ογδόντα (480,00) ΤΜΗΜΑ 3 Συντήρηση και Εξατομικευμένη ανάπτυξη των Δικτυακών τόπων agiaparaskevi.gr και eagiaparaskevi.gr Η υπηρεσία αφορά τη τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των δικτυακών τόπων του Δήμου Αγίας Παρασκευής και και περιλαμβάνει: 1. Τις αναβαθμίσεις του cms και όλων των επιμέρους υποεφαρμογών σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα θα γίνεται έλεγχος και εγκατάσταση των νέων εκδόσεων). 2. Τις εργασίες επιδιόρθωσης και άμεσης αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας των δικτυακών τόπων σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας λογισμικού (Υποστήριξη 24/7). 3. Την τηλεφωνική υποστήριξη των διαχειριστών της δικτυακής πύλης και επίλυση αποριών χρήσης ή προβλημάτων, καθημερινές 09:00π.μ. 19:30μ.μ. σε σταθερό τηλέφωνο. 4. Την επίβλεψη των αρχείων για malware σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα). Ο έλεγχος των αρχείων θα γίνεται σε 2 φάσεις. Α) Από εφαρμογή anti-malware, και B) χειροκίνητα όπου θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος των αρχείων καθώς και επισκόπηση των σχετικών log αρχείων. 5. Τη χρήση μηχανισμού captcha σε όλες τις φόρμες επικοινωνίας, ή όπου αλλού χρειαστεί. 6. Τη λειτουργία παρακολούθησης των στατιστικών επισκεψιμότητας από τουλάχιστον 2 εργαλεία (google analytics και awstats). 7. Την αποθήκευσης των multimedia στοιχείων (βίντεο κλπ.) σε ειδικό streaming server. 8. Την δυνατότητας επέκτασης των λειτουργιών του συστήματος με την ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων στοιχείων (plugins, modules κλπ.). 9. Την δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών του συστήματος με την παραγωγή και εγκατάσταση νέων εξατομικευμένων (custom) στοιχείων. 10. Την ύπαρξη δυνατότητας απλής και προχωρημένης αναζήτησης στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. 11. Τη φιλοξενία των δικτυακών τόπων σε αποκλειστικό server με τα ελάχιστα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: - Intel Xeon E CPU, 3.20Ghz CPU Clock Speed, Quad-core (4) CPU Cores, 8MB CPU Cache, 12GB DDR3 RAM, 1TB SATA II HDD, 5TB Bandwidth - Operating System: CentOS, Apache Web Server, Exim Mail Server, DNS Server Setup, IP Tables Firewall Setup PHP Version: v5.5, Database MySQL5 & PostgreSQL, cpanel and Softaculous, WHM with Reseller Privileges SSH Access Provided, μέχρι τη μεταφορά τους σε server του Δήμου ή όπου ο Δήμος θα υποδείξει και ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει κάθε υπηρεσία για τη μεταφορά, εγκατάσταση, τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την καλή και πλήρη λειτουργία των δικτυακών τόπων. 12. Την ανανέωση του ψηφιακού πιστοποιητικού ssl για ένα χρόνο από την εταιρεία thawte ή αντίστοιχη, για τον υπάρχοντα δικτυακό τόπο 13. Τη συντήρηση της υπάρχουσας υπο-εφαρμογής για την άμεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και την απαραίτητη εκμάθηση των διαχειριστών, για τον τρόπο προσθήκης αφαίρεσης - διόρθωσης υλικού, κ.λ.π., και της εφαρμογής, καθώς και των χρηστών Την περαιτέρω εξατομικευμένη (custom) ανάπτυξη της παραπάνω εφαρμογής. Άλλοι όροι: - Η προσθήκη του υλικού θα γίνεται κατά κύριο λόγο από υπαλλήλους του Δήμου, όμως θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής υλικού στην εταιρεία που θα αναλάβει τη συντήρηση, εφόσον απαιτείται ειδική επεξεργασία. - Κατά τη διάρκεια της συντήρησης θα υπάρχει συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το αρμόδιο Γραφείο της Πληροφορικής του Δήμου. - Για τις εφαρμογές ή τα modules που έχουν γραφτεί με ιδιοταγές λογισμικό θα πρέπει να γίνει η παραγωγή τους από την αρχή καθώς και μεταφορά των υπαρχόντων δεδομένων. - Η φιλοξενία των δικτυακών τόπων θα γίνετε από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον χρέωση, μέχρι τη μεταφορά τους σε server του Δήμου ή όπου ο Δήμος θα υποδείξει. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 Σελίδα 5 από 10

6 Η έναρξη παροχής της περιγραφόμενης υπηρεσίας θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) έτος (δηλαδή τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες). Η πληρωμή για το εν λόγω Άρθρο, θα γίνει μετά τη πάροδο του κάθε τριμήνου υποστήριξης της εφαρμογής και εφόσον έχουν τηρηθεί οι παραπάνω απαιτήσεις, με το αντίστοιχο ποσό και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80. ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ: Δύο χιλιάδες (2.000,00 ) ΤΜΗΜΑ 4 Συντήρηση της εφαρμογής και συσκευής ελέγχου δικτύου Fortigate 110c Η υπηρεσία αφορά την υποστήριξη της εφαρμογής ελέγχου δικτύου Fortigate 110c, για ένα (1) έτος και περιλαμβάνει: 1. υποστήριξη 24x7, 2. την αντικατάσταση εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης (με επιστροφή του παλιού), 3. την παροχή αναβαθμίσεων σε Firmware, Anti-Virus, IPS, Content Filtering, Anti-Spam και Vulnerability Management. Η έναρξη της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα έχει διάρκεια για ένα (1) χρόνο μετά. Ο τρόπος πληρωμής θα γίνεται μετά τη πάροδο κάθε τριμήνου παροχής της υπηρεσίας υποστήριξης και εφόσον έχουν τηρηθεί οι παραπάνω απαιτήσεις. ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΥΡΩ: Τετρακόσια ογδόντα ( ) ΤΜΗΜΑ 5 Υπηρεσία υποστήριξης της εφαρμογής ConstrAXION Η υπηρεσία αφορά τη παροχή πλήρους υποστήριξης και συντήρησης του προγράμματος για την εκπόνηση προσμετρήσεων, μελετών και την δημιουργία τευχών δημοπράτησης για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και αφορά την κεντρική εφαρμογή του server και των πέντε (5) θέσεων εργασίας. Η παροχή υπηρεσίας πλήρους Υποστήριξης συντήρησης περιλαμβάνει: α. Τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 17:00, β. Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση έναντι πελατών χωρίς σύμβαση, γ. Την ενημέρωση και αναβάθμιση σε όλες τις ανανεώσεις του προγράμματος (updates) καθώς και στα δεδομένα της βιβλιοθήκης, που διατίθενται στην αγορά, κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, δ. Συντήρηση του προγράμματος σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αποκατάσταση αυτού. Η έναρξη παροχής της περιγραφόμενης υπηρεσίας θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με διάρκεια ισχύος για ένα (1) έτος μετά (δηλαδή τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες). Η πληρωμή για το εν λόγω Άρθρο, θα γίνει μετά τη πάροδο του κάθε εξαμήνου υποστήριξης της εφαρμογής και εφόσον έχουν τηρηθεί οι παραπάνω απαιτήσεις, με το αντίστοιχο ποσό και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80. ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΩ: Εξακόσια ( ) Αγ. Παρασκευή, 04/02/2015 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αγ. Παρασκευή, 04/02/2015 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 Σελίδα 6 από 10

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #22.509,00 #(ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) ΣΤΡΑΤ. ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/15 CPV ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσίας για την αναβάθμιση, ενημέρωση, συντήρηση, υποστήριξη των εγκατεστημένων λογισμικών (εφαρμογών) καθώς και των συστημάτων αυτών, που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και την υπηρεσία προμήθειας λογισμικού. Όπου στη παρούσα αναγράφεται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» νοείται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, όπου δε «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αυτός που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος της κάθε υπηρεσίας ή προμήθειας. Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας Μελέτης ισχύουν οι διατάξεις: - του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» - τα άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α ) - του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, κατά περίπτωση, - του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εφαρμόζονται οι σχετικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο Αναλυτικό Τιμολόγιο της παρούσας Μελέτης. Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι : 1. Το συμφωνητικό 2. Η Διακήρυξη 3. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Η Οικονομική Προσφορά 5. Ο Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός της Μελέτης 6. Το Τιμολόγιο Μελέτης 7. Η Τεχνική Περιγραφή Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ. Συνεταιρισμοί, και ως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, με αντίστοιχο αντικείμενο δραστηριότητας με την υπηρεσία για την οποία λαμβάνουν μέρος. Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, με ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015» και τα πλήρη στοιχεία του προσφερόμενου. Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 Σελίδα 7 από 10

8 6.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής παραδίδεται σφραγισμένος και πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη, με τη σειρά που αναφέρονται σ αυτή, αριθμημένα ανά φύλλο, όπως: 1. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει την υπηρεσία, εντός του συμβατικού χρόνου καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 2. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρμόδια αρχή ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται την καταβολή εισφορών και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται την καταβολή εισφορών. 4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής σ αυτό. 5. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον Δήμο. 6. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας Μελέτης 6.2 Ο σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού έκαστου άρθρου, που συντάχθηκε από τον εργοδότη, στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του π.δ. 28/1980. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν προβλέπονται εναλλακτικές προσφορές. Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή ενώσεως ή συνεταιρισμού, και όλες οι σελίδες μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ.). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους, παραλαμβάνεται είτε από το Γραφείο Προμηθειών του τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα υποβάλλεται και σε αντίγραφο με αναγραφή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο εντύπων ισχύει το πρωτότυπο έντυπο. Η κατακύρωση κάθε υπηρεσίας (άρθρου) θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία προκύπτει από το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του προϋπολογισμού της αντίστοιχης υπηρεσίας (τμήματος) της μελέτης. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για ένα, είτε για περισσότερα άρθρα του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι: α. αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθμητικώς. β. η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. γ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά ανά άρθρο και όπως αναφέρεται ανωτέρω. δ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει τη διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Ε.Δ. ε. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. στ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ζ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 15 παρ.8 ΠΔ 28/80 και στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 Σελίδα 8 από 10

9 Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας, ύψους 2% επί του τμήματος που θα υποβάλλεται προσφορά του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, διάρκειας τριών μηνών. Δηλαδή, για το τμήμα 1, ποσού 112,00 για το τμήμα 2, ποσού 22,00 για το τμήμα 3, ποσού 160,00 για το τμήμα 4, ποσού 40,00 για το τμήμα 5, ποσού 32,00 Αν ο συμμετέχοντας υποβάλλει προσφορά για πλέον του ενός τμήματος, τότε το ποσό της εγγυητικής επιστολής, θα είναι το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών των τμημάτων. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ Στην συνολική τιμή κάθε προσφοράς εννοείται ότι θα περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του τιμολογίου και παράδοσης αυτής. 7.1: Χορήγηση Προκαταβολής Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής Δεν προβλέπεται η πληρωμή πρόσθετης καταβολής (πριμ) στην παρούσα σύμβαση. Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εργασίας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα α) στο Αναλυτικό Τιμολόγιο της παρούσας Μελέτης, των οδηγιών του Τμήματος Πληροφορικής, Στρατηγικού Προγραμματισμού - Οργάνωσης, καθώς και β) στην παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στη Διακήρυξη. Σε περίπτωση καθυστερήσεως ολοκλήρωσης της υπηρεσίας εργασίας, επιβάλλονται στον Ανάδοχο κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Η προθεσμία εκτελέσεως της κάθε υπηρεσίας-εργασίας καθορίζεται στο Αναλυτικό Τιμολόγιο της παρούσας Μελέτης. Όπου δεν αναφέρεται χρόνος θα λογίζεται ως χρόνος για τις υπηρεσίες υποστήριξης το ένα (1) έτος) από την υπογραφή του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που αναφέρεται στο Αναλυτικό Τιμολόγιο της παρούσας μελέτης. Παράταση προθεσμίας παρέχεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του αναδόχου, ύστερα από πρόταση του Τμήματος Πληροφορικής, Στρατηγικού Προγραμματισμού - Οργάνωσης (ή του επιβλέποντος, εφόσον έχει οριστεί και έγκριση του αρμόδιου υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής, Στρατηγικού Προγραμματισμού - Οργάνωσης) και έγκριση του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία δύναται, μετά από ειδοποίηση (η οποία θα ακολουθείται από σχετικό έγγραφο) του αρμόδιου οργάνου, να μην προβεί στην ολοκλήρωση μίας ή περισσοτέρων ζητούμενων υπηρεσιών ή του συμβατικού ποσού των ζητούμενων υπηρεσιών της εν λόγου μελέτης. Σε αυτή την περίπτωση η υπηρεσία που έχει απομείνει δεν τιμολογείται και ο ανάδοχος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, να ζητήσει ή να ασκήσει με κάθε μέσο, να καταβληθεί το υπολειπόμενο ποσό της Μελέτης ή της σύμβασης. Σε περίπτωση υπερβάσεως της παραπάνω προθεσμίας (ή της παράτασης που τυχόν θα δοθεί), ή μη εκτέλεσης ή παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να επικοινωνούν και να ενημερώνουν το Τμήμα Πληροφορικής, Στρατηγικού Προγραμματισμού - Οργάνωσης για εργασίες που θα εκτελέσουν, όπως αναβαθμίσεις, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης αυτών. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 Σελίδα 9 από 10

10 Τα δεδομένα που διατηρούνται στα λογισμικά ανήκουν στον Δήμο και οι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν κάθε υπηρεσία, ώστε τα δεδομένα να παρέχονται στο Δήμο με τη μορφή την οποία ζητά, είτε εντός του συμβατικού χρόνου, είτε πέραν αυτού, χωρίς περεταίρω χρέωση. Οι Ανάδοχοι που παρέχουν υπηρεσία αδειών ή υποστήριξης λογισμικών, τα οποία πρέπει να επικοινωνούν, ή να παρέχουν ή να δέχονται δεδομένα από άλλο λογισμικό για τη καλή λειτουργία ή τη διασφάλιση της λειτουργίας του Δήμου ή του Δημοσίου συμφέροντος, έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες για την επίλυση ζητημάτων ή προβλημάτων, όπου οι υπηρεσίες αυτές λαμβάνονται ότι είναι εντός των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Οι δικτυακοί τόποι του Δήμου και τα δεδομένα τους ανήκουν στον Δήμο. Οι Ανάδοχοι των υπηρεσιών αυτών, είναι υποχρεωμένοι να μεταφορτώσουν, εγκαταστήσουν και παραδώσουν σε πλήρη και καλή λειτουργία το λογισμικό και τα δεδομένα σε server του Δήμου ή αλλού, όταν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από το αρμόδιο όργανο - υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση δυστροπίας του αναδόχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί έκπτωσης του Αναδόχου, καθώς και οι σχετικές διατάξεις. Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια κατά νόμο Επιτροπή, ύστερα από την βεβαίωση ολοκλήρωσης της ζητούμενης υπηρεσίας του επιβλέποντος (αν έχει καθοριστεί) ή του αρμόδιου οργάνου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε φθορά που έχει προκαλέσει, καθώς και κάθε υπηρεσία - εργασία που θα αποδειχθεί ελλιπής. Σε περίπτωση δυστροπίας του αναδόχου, σε συμμόρφωση και αποκατάσταση αυτών, ο Δήμος δικαιούται να προβεί από μόνος του στις αποκαταστάσεις ή επισκευές με δαπάνη της εγγύησης καλής εκτέλεσης του αναδόχου. Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο: ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τον ανάδοχο, βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο ανάδοχος. Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, κατά το άρθρο 26 του π.δ. 28/1980, η οποία κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συνυπολογιζομένης της εκπτώσεως και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των άρθρων του συγκεντρωτικού προϋπολογισμού ή για το μέρος που αφορά η προσφορά του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης που ορίζεται παραπάνω. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας και εφόσον ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Η εγγυητική επιστολή, που θα καταθέσει ο ανάδοχος, θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δημοσίου, οποιαδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που θα αφορά τη καλή εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και την εμπρόθεσμη παράδοση. Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Το απαιτούμενο προσωπικό, ο απαιτούμενος εξοπλισμός, καθώς και κάθε κόστος που χρειάζονται για την εκτέλεση της υπηρεσίας, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όπως ορίζονται στη Διακήρυξη. Αγ. Παρασκευή, 04/02/2015 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αγ. Παρασκευή, 04/02/2015 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2015 Σελίδα 10 από 10

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ (ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΦΑΞ κλπ) 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 40.508,00 Φ.Π.Α ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 9.316,84 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.824,84 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 73 / 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 26 / 2013 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ: 69.600,00 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 48.780,49 (χωρίς ΦΠΑ) και 60.000,00 (με ΦΠΑ 23%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Α.Π. Π. Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Η χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 48.780,49 (χωρίς ΦΠΑ) και 60.000,00 (με ΦΠΑ 23%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Α.Π. Π. Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Η χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Δ.Α: ΒΛ4Η7Λ9-021 Ηγουμενίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΧΚΠΩΡΜ-ΛΕΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΔΑ: 7ΧΚΠΩΡΜ-ΛΕΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΔΑ: 7ΧΚΠΩΡΜ-ΛΕΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑΜ: 15PROC003053234 ********* ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ----------- Πληροφ: Σ.Χαριζάνη Θήβα: 15/9/2015 Τηλ.: 2262 350618 Αρ.Πρωτ.:22326 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 23/9/2015 Αριθμ. Πρωτ. : 9846. Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι. Προϋπολογισμός: # 137.883,52 # με ΦΠΑ. Α.Μ.

Ημερομηνία : 23/9/2015 Αριθμ. Πρωτ. : 9846. Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι. Προϋπολογισμός: # 137.883,52 # με ΦΠΑ. Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ημερομηνία : 23/9/2015 Αριθμ. Πρωτ. : 9846 Τίτλος: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2015» Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι Προϋπολογισμός: # 137.883,52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ @ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑΜ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Τ.Δ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια λατομικών προϊόντων (για την αγροτική Οδοποιία) Αρ. Πρωτ. 24145/13-05-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Διόρθωση της ονομασίας του Είδους με Α/Α 1 της Ομάδας Α (Από TFT > 50 διορθώθηκε σε TFT)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Διόρθωση της ονομασίας του Είδους με Α/Α 1 της Ομάδας Α (Από TFT > 50 διορθώθηκε σε TFT) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η ορθή επανάληψη έγινε λόγω διορθώσεων σε εκ παραδρομής λάθη στις Τεχνικές Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα έχουν γίνει διορθώσεις στα εξής σημεία: Διόρθωση της ονομασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 002/2013 Κ.Α. : 20.6263.0006 Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Ε Θ Ν Η Δ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 Βόλος, 03 / 07 / 2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840610 2015-06-11

15PROC002840610 2015-06-11 Πρόχειρος Διαγωνισμός: «Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής της πράξης Ανάδειξη-Βελτίωση του ιστορικού μονοπατιού προς Άγιο Αρσένιο» Αριθ. Διακήρυξης 10/2015 Δήμος Ηγουμενίτσας Τμήμα προμηθειών Σουλίου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8319/24-2-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8319/24-2-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8319/24-2-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαμπρινή Παρθένη Τηλ.: 2441350807

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα