Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,583, (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 12 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΡΣ: Σελίδα 1 από 57

2 ΜΕΟΣ Γ: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ Ρίνακασ Ρεριεχομζνων C1. ΜΕΟΣ C: ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ... 3 C2. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν... 3 C2.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ... 3 C2.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ... 4 C2.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ... 5 C2.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ... 6 C2.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ... 7 C3. Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ... 8 C4. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ... 9 C4.1 Ρίνακασ Υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Νομοκεςίασ... 9 C4.2 Ρίνακασ Λογιςμικοφ Virtualization...12 C4.3 Ρίνακασ Λογιςμικοφ Σχεςιακισ Βάςθσ Δεδομζνων...13 C4.4 Ρίνακασ Λογιςμικοφ Διαδικτυακισ Ρφλθσ...16 C4.5 Ρίνακασ λογιςμικοφ Διαλειτουργικότθτασ...21 C4.6 Ρίνακασ Αςφάλειασ...24 C4.7 Ρίνακασ υποδομισ Web/Application Server...25 C4.8 Ρίνακασ εξυπθρετθτϊν...29 C4.9 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Συςτιματοσ Αποκικευςθσ...31 C4.10 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Συςτιματοσ Λιψθσ Αντιγράφων Αςφάλειασ - Βιβλιοκικθσ Ταινιϊν Tape Library 33 C4.11 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Ικριωμάτων (racks)...33 C4.12 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Firewall...34 C4.13 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Στακμϊν Εργαςίασ...36 C4.14 Γενικζσ Απαιτιςεισ Απαιτιςεισ Υπθρεςιϊν...38 C4.15 Ρίνακασ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ / Ευαιςκθτοποίθςθσ...38 C4.16 Ρίνακασ ελζγχου, πιλοτικισ και δοκιμαςτικισ παραγωγικισ λειτουργίασ...38 C4.17 Ρίνακασ υποςτιριξισ, ςυντιρθςθσ και τιρθςθσ επιπζδου υπθρεςιϊν...39 C4.18 Ρίνακασ προδιαγραφϊν αςφαλείασ, πολυκάναλθσ διάκεςθσ ανοιχτϊν δεδομζνων ευχρθςτίασ και προςβαςιμότθτασ...39 C5. Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ C5.1 Ρλθροφοριακό Σφςτθμα...40 C5.1.1 Εξοπλιςμόσ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) C5.1.2 Ζτοιμο Λογιςμικό (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) C5.1.3 Εφαρμογι/ζσ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) C5.1.4 Υπθρεςίεσ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ, ΑΧ.Χ.Χ) C5.1.5 Άλλεσ δαπάνεσ C5.2 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν...41 C5.3 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου...41 C5.4 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Συντιρθςθσ...41 C6. Σχζδιο Σφμβαςθσ Σελίδα 2 από 57

3 C1. ΜΕΟΣ C: ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ C2. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν C2.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) Λ. ΣΥΓΓΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΗΘ 40, , Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΘΝΑ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ.. οδόσ. αρικμόσ ΤΚ..,} {ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν α).... οδόσ... αρικμόσ...τκ β).. οδόσ... αρικμόσ...τκ γ).. οδόσ... αρικμόσ...τκ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ).. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου).. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} {ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 3 από 57

4 C2.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) Λ. ΣΥΓΓΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΗΘ 40, , Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΘΝΑ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου)... ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 4 από 57

5 C2.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) Λ. ΣΥΓΓΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΗΘ 40, , Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΘΝΑ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ. Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό...και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι)... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 5 από 57

6 C2.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΪΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ... (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ), για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό που αφορά. ςυνολικισ αξίασ. ςφμφωνα με τθ με αρικμό. Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 6 από 57

7 C2.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΪΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ...(ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ), για τθν καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά... ςυνολικισ αξίασ..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό Διακιρυξι τθσ ΑνακζτουςαΑρχι. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 7 από 57

8 C3. Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επϊνυμο: Ρατρϊνυμο: Πνομα: Μθτρϊνυμο: Θμερομθνία Γζννθςθσ: / / Τόποσ Γζννθςθσ: Τθλζφωνο: Fax: Διεφκυνςθ Κατοικίασ: ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα Θμερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ Ζργο (ι Θζςθ) Εργοδότθσ όλοσ * και Κακικοντα ςτο Ζργο (ι Θζςθ) Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο Ρερίοδοσ (από ζωσ) ΑΜ / / - / / / / - / / * Ωσ όλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 8 από 57

9 C4. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. C4.1 Ρίνακασ Υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Νομοκεςίασ A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Διεπαφι Χριςτθ Αυτοματοποιθμζνθ Διεπαφι Επιχειρθματικϊν κανόνων και απλϊν γλωςςικϊν εντολϊν (plain language) με δυνατότθτα υποςτιριξθσ τθσ προςπάκειασ των αναλυτϊν για αποκοπι και επικόλλθςθ (cut & paste) ςε απλζσ γλωςςικζσ εντολζσ νομοκεςίασ, πολιτικϊν και διαδικαςιϊν ςε ζνα ενιαίο περιβάλλον γραφείου (Office) οποφ οι πολιτικζσ και οι νομοκεςίεσ μποροφν να μεταφραςτοφν ςε κανόνεσ χρθςιμοποιϊντασ διαιςκθτικζσ (intuitive) τεχνικζσ και απλζσ τεχνικζσ μζςω επιλογϊν ςε εμπορικό λογιςμικό (COTS) Ενςωματωμζνθ διεπαφι με εφαρμογι γραφείου (Office) που κα επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ του Φορζα να χρθςιμοποιιςουν το προϊόν για να μετατρζψουν απλζσ γλωςςικζσ νομοκεςίεσ, διαδικαςίεσ και πολιτικζσ ςε αναγνϊςιμουσ και εκτελζςιμουσ από Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ κανόνεσ, χρθςιμοποιϊντασ εφαρμογζσ γραφείου, που περιλαμβάνουν όλεσ τισ προδιαγραφζσ και τισ ςυνκικεσ δικαιοδοςίασ επιδομάτων και αποηθμίωςθσ. Ιεραρχικοφσ κανόνεσ και βιβλιοκικθ παραπομπϊν: Ραροχι δομισ για τθν οργάνωςθ μεταβλθτϊν προδιαγραφϊν, πθγαίων κειμζνων (source documents), νομοκετικϊν κανόνων, πίνακεσ υπολογιςμϊν, δζντρα λογικϊν/αποφάςεων, και αναφορζσ. Λειτουργικότθτα που να επιτρζπει τθ δοκιμι νομοκετικϊν κανόνων επιτρζποντασ ςτουσ αναλυτζσ (οικονομικοφσ, νομικοφσ, κλπ) τθν διενζργεια ελζγχων ϊςτε να βελτιςτοποιιςουν τουσ νομοκετικοφσ κανόνεσ. Ρεριβάλλον ελζγχου ικανό να υποςτθρίξει τθν ανάγκθ δθμιουργίασ εικονικϊν ςεναρίων (what if) για τον ζλεγχο υποκετικϊν νομοκετικϊν κανόνων βαςιηόμενοι ςε πικανζσ αλλαγζσ πολιτικϊν, προςδιορίηοντασ και τθν επίδραςθ ςε μελλοντικζσ ανάγκεσ. Το ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα ςε αναλυτζσ (οικονομικοφσ, νομικοφσ,κλπ) του Φορζα να δθμιουργοφν και να διατθροφν νομοκετικοφσ κανόνεσ μζςα από ζνα απλό περιβάλλον Ελλθνικισ γλϊςςασ αλλά και ταυτόχρονα ςε πιο προχωρθμζνουσ χριςτεσ πρόςβαςθ ςε XML πθγαίο κϊδικα και ιεραρχίεσ αντικειμζνων προγραμματιςμοφ (object Hierarchy) Το ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει ςτουσ χριςτεσ ζνα απλό περιβάλλον υποςτθρίηοντασ τθν αναγνϊριςθ και χριςθ δεδομζνων από πολλαπλζσ πθγζσ (multiple sources) Το ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει λειτουργικότθτα για γριγορθ μεταβολι των πολιτικϊν, εγγράφων και δθμοςιεφςεων ςε εκτελζςιμουσ κανόνεσ (Machine executable form rules) Δυνατότθτα ϊςτε οι χριςτεσ εφκολα να ζχουν πρόςβαςθ και να ςυγκρίνουν νομοκετικοφσ κανόνεσ ςτθν εκτελζςιμθ τουσ μορφι ςε ςφγκριςθ με τα πθγαίο κείμενο (plain-language source documents) κείμενα ϊςτε να διαςφαλίηουν ςυνάφεια με τισ υπάρχουςεσ πολιτικζσ. Αυτοματοποίθςθ πολιτικϊν και αναλφςεισ Δυνατότθτα μετάφραςθσ τθσ βαςικισ νομοκεςίασ, των οδθγιϊν και των διαδικαςιϊν (με τθν υποςτιριξθ ανάλυςθσ διαμόρφωςθσ από ζναν εξειδικευμζνο αναλυτι), ςε εκτελζςιμουσ επιχειρθςιακοφσ κανόνεσ αντιλθπτοφσ από Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ, ςε ζνα περιβάλλον διαχείριςθσ χρθματοοικονομικϊν δεδομζνων και εκταμιεφςεων ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 9 από 57

10 A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 11 Δυνατότθτα αξιολόγθςθσ παρελκοντικϊν, τρεχουςϊν αλλά και μελλοντικϊν απαιτιςεων εκταμιεφςεων 12 Το ςφςτθμα, λαμβάνοντασ υπόψθ ιςτορικά δεδομζνα ι μοντζλα τροποποιιςεων τθσ νομοκεςίασ και των οδθγιϊν, κα προςδιορίηει τισ διακυμάνςεισ των αποηθμιϊςεων που οδθγοφν ςε υπερπλθρωμζσ ι ανεπαρκείσ πλθρωμζσ Το ςφςτθμα κα πρζπει να αξιολογεί και να προτείνει τθν πλζον 13 ςυμφζρουςα μζκοδο πλθρωμισ για τουσ πικανοφσ δικαιοφχουσ των ειδικϊν αμοιβϊν ι των επιδομάτων 14 Δυνατότθτα ανάλυςθσ των πολλαπλϊν παραλλαγϊν μιασ αποηθμίωςθσ ζτςι ϊςτε να παρουςιάηονται οι ιςτορικζσ και μελλοντικζσ προβλζψεισ που οδιγθςαν ςτθν επιλογι των ςυγκεκριμζνων πλθρωμϊν και επιδομάτων 15 Λογικι ανάλυςθσ δεδομζνων βαςιηόμενθ ςτο χρόνο, ζτςι ϊςτε να χειρίηεται τουσ μεταβαλλόμενουσ με γριγορουσ ρυκμοφσ κανόνεσ και τισ ειδικζσ περιπτϊςεισ πολιτϊν, αναδρομικά αλλά και μελλοντικά Ενςωματωμζνα χαρακτθριςτικά ανάλυςθσ οπιςκοδρόμθςθσ (backward chaining) και ελζγχου ευαιςκθςίασ (sensitivity control) που παρζχουν 16 ςτουσ χριςτεσ τθ δυνατότθτα να ςυγκρίνουν τα αποτελζςματα με άλλα υπάρχοντα μζςα κατά τθ διάρκεια των ςταδίων καταςκευισ, ανάπτυξθσ και δοκιμισ των κανόνων Διαχείριςθ και Συντιρθςθ αυτοματοποιθμζνων πολιτικϊν και κανόνων νομοκεςίασ (Policies and Business Rules) Να υπάρχει ευκολία ςτθ διαχείριςθ του αιτοφμενου ωσ προσ το αν και τι 17 δικαιοφται βάςει τθσ τρζχουςασ νομοκεςίασ, ςε ζνα ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο νομοκετικό πλαίςιο 18 Δυνατότθτα αυτόματθσ μετάφραςθσ νομοκεςίασ και πολιτικισ ςτουσ αναγνϊςιμουσ από μθχανι επιχειρθςιακοφσ κανόνεσ (π.χ., If - then - else) ικανοφσ να αναγνωριςτοφν από τουσ παραλιπτεσ (χριςτεσ), κακϊσ επίςθσ και τα προερχόμενα από τθ νομοκεςία: πρόςκετουσ όρουσ όπωσ οι φόροι, το ποςοςτό αναπθρίασ/ανικανότθτασ, τα δικαιϊματα προγενζςτερων ςυηφγων, τυχόν ειδοποιιςεισ κατάςχεςθσ, κ.λπ. 19 Να προςφζρει μθχανιςμό ανάλυςθσ «what - If» για να κακορίςει το πικανό αντίκτυπο των νζων νομοκεςιϊν και των αλλαγϊν πολιτικισ 20 Θ εφαρμογι κα πρζπει να είναι ςυμβατι με τεχνολογίεσ γραφείου (Office) όςον αφορά τθ ςφνταξθ και τθν επεξεργαςία των νομοκετικϊν κανόνων Αςφάλεια μζςω κατανομισ ρόλων (Role-Based Security), επιτρζποντασ 21 ςτον διαχειριςτι να παρζχει πρόςβαςθ για ανάγνωςθ, εγγραφι αλλά και να διαγράφει τθν πρόςβαςθ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάκε χριςτθ. Ρλιρθσ δυνατότθτα για παρακολοφκθςθ (Audit trail) των αλλαγϊν, των 22 τροποποιιςεων και των διαγραφϊν ςυςχετιηόμενων με τουσ αρχικοφσ κανόνεσ 23 Λειτουργίεσ ελζγχου του ςυςτιματοσ που περιλαμβάνουν τθν ικανότθτα καταγραφισ οποιαδιποτε αλλαγισ (ποιόσ και πότε) 24 Δυνατότθτα να καταγράφονται οι ςθμειϊςεισ που ςυνδζονται με τισ αλλαγζσ ςτουσ κανόνεσ 25 Δυνατότθτα να διατιρθςθσ και εμφάνιςθσ παλαιότερων εκδόςεων των διαδικαςιϊν και πολιτικϊν, κακϊσ και των νομοκετικϊν κανόνων κακϊσ και δυνατότθτα επαναφοράσ ςε παλαιότερεσ εκδόςεισ Δυνατότθτα καταγραφισ όλων των αλλαγϊν, προςκθκϊν και διαγραφϊν 26 για τουσ κανόνεσ. Διεπαφι Δεδομζνων Δυνατότθτα για τουσ διαχειριςτζσ βάςεων δεδομζνων να ςυνδζουν 27 εφκολα τουσ επιχειρθςιακοφσ κανόνεσ ι/και τα analytics με τισ απαραίτθτεσ πθγζσ ςτοιχείων διάφορων τφπων (π.χ., επίπεδα αρχεία, CSV, RDBMS, κ.λπ.) Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ και υποςτιριξθσ διαδικαςιϊν διαφορετικϊν 28 τφπων αποκικευςθσ δεδομζνων ι/και αποκθκευτικϊν περιβαλλόντων Αναφορζσ 29 Διεπαφι για δθμιουργία (ad hoc) αναφορϊν, με ςτόχο να ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 10 από 57

11 A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ χρθςιμοποιθκοφν από ζνα ςφςτθμα πλθρωμϊν, από διευκυντζσ και ςτελζχθ Υποςτιριξθ για αυτοματοποιθμζνθ αλλθλεπίδραςθ με ςφςτθμα 30 πλθρωμϊν ϊςτε να ενθμερϊνονται πίνακεσ και πεδία ςχετιηόμενα με δικαιοδοςία και αποτελζςματα (eligibility and entitlement results) Δυνατότθτα να παρζχει πρόςβαςθ (viewing) τελικοφ χριςτθ ςε 31 ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα Τεχνικζσ Απαιτιςεισ Αναφζρεται τα εργαλεία ανάπτυξθσ που παρζχονται με το προϊόν και 32 ποιά είναι τα αναγκαία προςόντα για να τα χρθςιμοποιιςει κάποιοσ (Τα εργαλεία προσ υλοποίθςθ απευκφνονται ςε Ρρογραμματιςτζσ, Αναλυτζσ ι Χριςτεσ) 33 Δυνατότθτα του ςυςτιματοσ να δθμιουργεί ομάδεσ κανόνων μζςω διάφορων τεχνικϊν αναπαράςταςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ πινάκων αποφάςεων και φυςικισ γλϊςςασ (natural language) Υποςτιριξθ εξαγωγισ πορίςματοσ με κανονικι και ανάςτροφθ 34 διαδικαςία (forward and backward chaining) 35 Υποςτιριξθ ςχζςεων μεταξφ των κανόνων 36 Υποςτιριξθ διαδικαςιϊν επαλικευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περίπτωςθσ επικάλυψθσ και διχογνωμίασ (rule overlap and conflicts) Υποςτιριξθ ελζγχου αλλαγϊν ςε νομοκετικοφσ κανόνεσ και θ 37 δυνατότθτα για εξομοίωςθσ (simulation/impact-analysis) για να εκτιμθκεί το αποτζλεςμα, ακόμθ και ςε περιβάλλον παραγωγικισ λειτουργίασ (production environment.) 38 Ρλιρθσ υποςτιριξθ εργαλείων αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων (troubleshooting tools) 39 Ρλιρθσ υποςτιριξθ αλλθλεπίδραςθσ χρθςτϊν με το ςφςτθμα, ϊςτε να διαχειρίηονται και να ςυντθροφν τουσ νομοκετικοφσ κανόνεσ. 40 Ρλιρθσ υποςτιριξθ διαχείριςθσ υπθρεςιϊν αποφάςεων ωσ υπθρεςίεσ Διαδικτφου (automated transformation of Decision services to Web Services) ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 11 από 57

12 C4.2 Ρίνακασ Λογιςμικοφ Virtualization A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Να αναφερκοφν το Πνομα Ζκδοςθ Καταςκευαςτισ Τφποσ Χρονολογία διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ (εμπορικό προιόν ι ανοικτοφ κϊδικα) Οι προςφερόμενεσ άδειεσ κα πρζπει να καλφπτουν το ςφνολο των αναγκϊν του ζργου, δθλαδι το ςφνολο των εξυπθρετθτϊν που κα προςφερκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου Να αναφερκοφν τα υποςτθριηόμενα guest operating systems και οι υποςτθριηόμενεσ αρχιτεκτονικζσ των υποκείμενων φυςικϊν μθχανϊν Nα προςφερκεί ςχετικό λογιςμικό με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ για τθ διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ εικονικϊν μθχανϊν (π.χ. Διαχείριςθ των hypervisors). Να αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ που αυτό κα παρζχει. Επικυμθτι θ απομακρυςμζνθ λειτουργικότθτα. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 5 Μετακίνθςθ ςε πραγματικό χρόνο (live migration) Εικονικϊν μθχανϊν. 6 Ρροςταςία από ςφάλμα λειτουργίασ φυςικοφ εξυπθρετθτι με αυτόματθ επανεκκίνθςθ όλων των Virtual Machines ςε άλλουσ φυςικοφσ εξυπθρετθτζσ. 7 Δυνατότθτα αποκικευςθσ τθσ ςυνολικισ κατάςταςθσ Εικονικϊν μθχανϊν ςε ζνα κεντρικό ςθμείο 8 Δυναμικι προςκικθ επεξεργαςτϊν ι μνιμθσ ςτα Virtual Machines ακόμθ και ςε πραγματικό χρόνο ειδικά για λειτουργικά ςυςτιματα με τροποποιθμζνο πυρινα. 9 Δυνατότθτα οριςμοφ ανά Εικονικι Μθχανι μεριδίων και προτεραιοτιτων ςε κοινό storage I/O bandwidth 10 Δυνατότθτα PXE Boot για νζουσ εξυπθρετθτζσ που κζλουμε να εντάξουμε ςτθν/ςτισ υπάρχουςεσ ςυςτοιχίεσ εξυπθρετθτϊν εικονικϊν μθχανϊν 11 Εγκατάςταςθ απευκείασ ςτον φυςικό εξυπθρετθτι (Bare-metal architecture) 12 Να αναφερκοφν άλλα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά του προςφερόμενου λογιςμικοφ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το παρόν ζργο αλλά και με τυχόν μελλοντικζσ επεκτάςεισ που αναφζρονται ςτθ παροφςα διακιρυξθ Σελίδα 12 από 57

13 C4.3 Ρίνακασ Λογιςμικοφ Σχεςιακισ Βάςθσ Δεδομζνων A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1 Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ του προςφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. και θ χρονολογία διάκεςθσ τθσ προςφερόμενθσ ζκδοςθσ 2 Υποςτθριηόμενεσ πλατφόρμεσ υλικοφ και λογιςμικοφ: Unix Linux Windows 3 Το προςφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρζπει να διακζτει τα ίδια χαρακτθριςτικά ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ που είναι διακζςιμο και επιπλζον, οι Β.Δ. που διαχειρίηεται πρζπει να μποροφν να μεταφερκοφν από τθ μια πλατφόρμα ςτθν άλλθ χωρίσ προγραμματιςτικι παρζμβαςθ 4 Συνοπτικι περιγραφι τθσ αρχιτεκτονικισ του προςφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ., του τρόπου ςυνεργαςίασ με το Λ.Σ. και του τρόπου αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ αρχιτεκτονικισ του ςυςτιματοσ 5 Οι δυνατότθτεσ εξυπθρετθτι (server) να περιλαμβάνουν: 6 Multithreading 7 πλιρθσ εκμετάλλευςθσ τθσ διακζςιμθσ μνιμθσ του εξυπθρετθτι 8 Ραροχι δυνατοτιτων caching ςτθν διακζςιμι μνιμθ των αποτελεςμάτων ςυχνά εκτελοφμενων SQL ερωτθμάτων και λειτουργιϊν για τθν βελτίωςθ του χρόνου απόκριςθσ του ςυςτιματοσ. 9 Υποςτιριξθ τθσ XML από τθν Σ.Δ.Β.Δ. με ι και όχι χριςθ εξωτερικϊν προϊόντων: να διακζτει native XML τφπο δεδομζνων να υποςτθρίηει XML Schema και XPath να υποςτθρίηει update ςε επίπεδο τμιματοσ (subpart) ενόσ XML αρχείου να διακζτει XML Developers Kit 10 Υποςτθριηόμενα πρότυπα (π.χ. ODBC, RPC, XA κλπ) 11 Ενςωματωμζνο μθχανιςμό διαχείριςθσ μθνυμάτων (message queuing) 12 Δυνατότθτα αυτόματθσ και δυναμικισ ιςοκατανομισ των δεδομζνων και του Ι/Ο ςτουσ αποκθκευτικοφσ δίςκουσ τόςο κατά τθν προςκικθ νζων ι τθν αφαίρεςθ τουσ από το ςφςτθμα, χωρίσ διακοπι λειτουργίασ των εφαρμογϊν που εξυπθρετεί και των δεδομζνων που διαχειρίηεται. 13 Δυνατότθτεσ φυςικισ και λογικισ οργάνωςθσ: 14 Δυναμικι διαχείριςθ των χϊρων αποκικευςθσ 15 Κατανομι τθσ Β.Δ. και των δομϊν τθσ ςε πολλαπλά αρχεία/δίςκουσ με δυνατότθτα ελζγχου κατανομισ από το χριςτθ 16 Να αναφερκοφν οι διατικζμενεσ μζκοδοι οργάνωςθσ των δεδομζνων 17 Υποςτιριξθ πολλαπλϊν versions πινάκων με δυνατότθτεσ merge, conflict detection & resolution, discard κλπ. και με διαςφάλιςθ του transaction consistency 18 Ανάγνωςθ και τροποποίθςθ δεδομζνων από εξωτερικά δομθμζνα αρχεία ςαν να είναι κανονικοί πίνακεσ τθσ βάςθσ δεδομζνων και με δυνατότθτα δθμιουργίασ indexes. Ρροςδιοριςμόσ των ορίων (αν υπάρχουν) ςτα εξισ: 19.1 Μζγιςτο μζγεκοσ τθσ Β.Δ Μζγιςτοσ αρικμόσ πινάκων και views 19.3 Μζγιςτο μζγεκοσ ενόσ πίνακα 19.4 Μζγιςτο μζγεκοσ μιασ ςτιλθσ 19.5 Μζγιςτο μζγεκοσ μιασ γραμμισ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 19.6 Μζγιςτο πλικοσ γραμμϊν/πίνακα Σελίδα 13 από 57

14 A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 19.7 Μζγιςτο πλικοσ ςτθλϊν/πίνακα 19.8 Μζγιςτο πλικοσ ςτθλϊν/πίνακα 19.9 Μζγιςτο πλικοσ ςτθλϊν/δείκτθ Υλοποίθςθ SQL: 20.1 Υποςτιριξθ ANSI Core SQL: Υποςτιριξθ stored procedures Υποςτιριξθ database triggers 20.4 Υποςτιριξθ αυτόνομων nested transactions Υποςτιριξθ resumable εντολϊν (π.χ. import, CREATE TABLE 20.5 κλπ.) Υποςτθριηόμενοι τφποι πεδίων: 21.1 Να υποςτθρίηονται πεδία τφπου Date και Time Να υποςτθρίηεται θ αποκικευςθ και επεξεργαςία εικόνων (images) και κειμζνου (text), κακϊσ και άλλων multimedia δεδομζνων (π.χ. video, audio), με δυνατότθτα διαχείριςθσ 21.2 αυτϊν των τφπων (π.χ. image crop scaling και format conversion, free text indexing και retrieval κλπ.) μζςα από τθν γλϊςςα SQL, ςε ςυνδυαςμό με τα απλά αλφαρικμθτικά δεδομζνα. Να υποςτθρίηονται object data types με: o δυνατότθτα οριςμοφ user defined object data types 21.3 o δυνατότθτα οριςμοφ object references o υποςτιριξθ object views Δυνατότθτεσ ανοχισ ςε λάκθ: Μθχανιςμόσ τιρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ τθσ Β.Δ. με υποςτιριξθ: o online backup/restore 22.1 o incremental backup o point-in-time recovery o automated disk-based backups Μθχανιςμόσ αυτόματθσ ανάκαμψθσ (automatic recovery) τθσ Β.Δ. από instance failures με υποςτιριξθ διακεςιμότθτασ των 22.2 δεδομζνων τθσ βάςθσ, αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του rollforward (πριν τθν ολοκλιρωςθ του roll-back), με διαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ τθσ βάςθσ Υποςτιριξθ τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων από ανκρϊπινα λάκθ με τθ δυνατότθτα διατιρθςθσ των παλαιϊν τιμϊν των πεδίων 22.3 τθσ Β.Δ. και υποβολισ queries για το περιεχόμενο τθσ Β.Δ. κάποια χρονικι ςτιγμι ςτο παρελκόν Το προςφερόμενο RDBMS πρζπει να υποςτθρίηει τθ δυνατότθτα οριςμοφ read-only περιοχϊν ςτθ Βάςθ Δεδομζνων για αποκικευςθ ςτατικϊν δεδομζνων: 22.4 να επιτρζπει μία read-only περιοχι να μπορεί να μετατραπεί ςε read-write και το αντίςτροφο οι read-only περιοχζσ να μποροφν να αποκθκεφονται και ςε άλλα media εκτόσ από φυςικοφσ δίςκουσ όπωσ CD-ROM Αςφάλεια Ο μθχανιςμόσ κλειδϊματοσ δεν κα πρζπει να υποςτθρίηει 23.1 αυτόματο lock escalation, από το επίπεδο τθσ γραμμισ ςτο επίπεδο ςελίδασ (page) ι πίνακα. Να περιγραφεί ο τρόποσ υλοποίθςθσ των δυνατοτιτων περιοριςμοφ χριςθσ των Resources: o CPU time 23.2 o μζγιςτοσ αρικμόσ sessions o μζγιςτο query execution time o άλλα resources Να περιγραφοφν οι δυνατότθτεσ Auditing για επιτυχείσ και ανεπιτυχείσ 23.3 ενζργειεσ ςε επίπεδο πρόςβαςθσ ςτθ Βάςθ και ςτα Δεδομζνα Θ βάςθ δεδομζνων κα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο μθχανιςμό 23.4 που υποςτθρίηει τθν ςυνολικι και επιλεκτικι (ςτιλθ, πίνακα, κλπ) ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 14 από 57

15 A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ κρυπτογράφθςθ και αποκρυπτογράφθςθ των αποκθκευμζνων ευαίςκθτων δεδομζνων που υποςτθρίηει τα διεκνι αποδεκτά πρότυπα αλγορίκμων κρυπτογράφθςθσ το Data Encryption Standard (DES, 3DES, 2-key). Να διατίκεται με αξιολόγθςθ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο αςφάλειασ Common Criteria EAL (Evaluation Assurance Level), θ οποία διαςφαλίηει τον ςχεδιαςμό και τον ζλεγχο του ςυςτιματοσ. To προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τον περιοριςμό πρόςβαςθσ χρθςτϊν με ιςχυροφσ κωδικοφσ που απαιτοφν διάκριςθ πεηϊν κεφαλαίων. Γραφικό περιβάλλον κεντρικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ, με τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: διαχείριςθ database instances ςτο δίκτυο (π.χ. start, stop, recovery) διαχείριςθ αντικειμζνων τθσ βάςθσ (π.χ. χρθςτϊν, πινάκων, views, stored procedures κλπ.) ζλεγχοσ γεγονότων (events) και χρονοπρογραμματιςμόσ jobs Ρλιρθσ υποςτιριξθ Unicode v5 character sets (ςυμπεριλαμβανομζνων των ελλθνικϊν) και των UTF-8 και UTF-16 encodings Δυνατότθτα πολλαπλά instances του προςφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. που λειτουργοφν ςε διαφορετικοφσ κόμβουσ (nodes) ενόσ hardware cluster να ζχουν ταυτόχρονθ πρόςβαςθ ςε μια κοινι Β.Δ.: να παρζχεται δυνατότθτα active-active λειτουργίασ των instances του Σ.Δ.Β.Δ. και των κόμβων του cluster, τα οποία κα διαχειρίηονται μια μοναδικι και ενιαία βάςθ δεδομζνων να διαμοιράηεται ο φόρτοσ εργαςίασ όλων των εφαρμογϊν μεταξφ όλων των κόμβων (load balancing) να μθν απαιτοφνται αλλαγζσ ςτισ εφαρμογζσ, αλλά οφτε και ςτθ δομι τθσ Β.Δ. όταν προςτίκενται νζοι κόμβοι ςτον cluster κάκε νζοσ κόμβοσ που κα προςτίκεται κα γίνεται άμεςα ενεργόσ και κα αναλαμβάνει μζροσ του φόρτου εργαςίασ και των ςυνδζςεων των υπαρχόντων εφαρμογϊν να παρζχεται δυνατότθτα διαφανοφσ εξυπθρζτθςθσ των εφαρμογϊν που λειτουργοφν ςε ζνα κόμβο του cluster από ζναν άλλο κόμβο του cluster, ςε περίπτωςθ παφςθσ λειτουργίασ του πρϊτου κόμβου (application failover) να υποςτθρίηεται application failover χωρίσ να χάνονται τα δεδομζνα των ανοικτϊν queries και των committed transactions των χρθςτϊν κατά τθν εμφάνιςθ του προβλιματοσ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 15 από 57

16 C4.4 Ρίνακασ Λογιςμικοφ Διαδικτυακισ Ρφλθσ A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1 Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ και θ χρονολογία διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ. 2 Το προςφερόμενο λογιςμικό να είναι ςυμβατό με τα δθμοφιλζςτερα Λειτουργικά Συςτιματα: Unix Linux Windows 3 Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του προςφερόμενου λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με τον προςφερόμενο εξυπθρετθτι εφαρμογϊν (Application Server). Το προςφερόμενο λογιςμικό να είναι ςυμβατό με τουσ 4 δθμοφιλζςτερουσ Εξυπθρετθτζσ Βάςθσ Δεδομζνων (Database Servers). Να αναφερκουν. 5 Το λογιςμικό κα πρζπει να μπορεί να εκτελείται ςε ςυςτοιχία application server. 6 Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να επιτρζπουν ςτον φορζα τθν μελλοντικι επζκταςθ / παραμετροποίθςθ / τροποποίθςθ των προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων. 7 Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να επιτρζπουν τυχόν μελλοντικι αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων Θ/W του ζργου που κα φιλοξενιςουν το εν λόγω λογιςμικό. (εξαιρείται θ περίπτωςθ αφξθςθσ του αρικμοφ των CPUs). 8 Θ αρχιτεκτονικι του Portal ςυςτιματοσ να βαςίηεται ςτθ χριςθ επαναχρθςιμοποιιςιμων portlets εφαρμογϊν, ϊςτε να είναι δυνατι θ επζκταςθ του Portal με επιπλζον λειτουργικότθτα. 9 Θ ανάπτυξθ των portlets εφαρμογϊν να γίνεται με χριςθ ανοιχτϊν τεχνολογιϊν. Θ ανάπτυξθ και διαχείριςθ του Portal να γίνεται μζςα από web-based περιβάλλον χωρίσ να απαιτείται θ χριςθ ειδικοφ εργαλείου ςτο ςτακμό εργαςίασ του διαχειριςτι. Ειδικότερα μζςα από το 10 περιβάλλον αυτό ο κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να: Ορίηει τθ δομι του Portal και να δθμιουργεί το portal με τρόπο δθλωτικό και χωρίσ να απαιτείται θ χριςθ HTML. Δθμιουργεί, τροποποιεί, διαγράφει ομάδεσ χρθςτϊν και να απονζμει ςε αυτζσ δικαιϊματα. Επεκτείνει τθ λειτουργικότθτα του Portal με ζνταξθ ςε αυτό νζων εφαρμογϊν. Ορίηει styles και templates για τθν εμφάνιςθ και χωροταξικι τυποποίθςθ του Portal. 11 Να παρζχονται δυνατότθτεσ παραμετροποίθςθσ του περιβάλλοντοσ για τουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ Θ παραμετροποίθςθ να γίνεται ςε επίπεδο portal αντικειμζνων και εφαρμογϊν ςφμφωνα με τα δικαιϊματα των χρθςτϊν, ζτςι ϊςτε κάκε χριςτθσ να μπορεί να προςωποποιεί το περιβάλλον του. 12 Δυνατότθτα υποςτιριξθσ ανωνφμων και εγγεγραμμζνων χρθςτϊν. 13 Δυνατότθτα κακοριςμοφ templates και stylesheets και ζλεγχοσ τελικισ μορφισ περιεχομζνου (stage area) πριν τθ δθμοςίευςθ μζςω αυτϊν. 14 Υποςτιριξθ των ανοικτϊν Portal προτφπων, κατά ελάχιςτο: 14.1 WSRP WSRP 2.0 ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 16 από 57

17 A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Να περιγραφοφν οι υποςτθριηόμενεσ δομζσ αποκικευςθσ και θ διαχείριςθ δεδομζνων π.χ. χριςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων (database management system DBMS) για τθν κετνρικοποιθμζνθ αποκικευςθ περιεχομζνου, μεταδεδομζνων και δεικτϊν ςτο περιβάλλον του Portal Να υποςτθρίηεται θ μελλοντικι επζκταςθ του Portal ςε wireless ςυςκευζσ (PDA, Κινθτά τθλζφωνα, κλπ). Το λογιςμικό κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτεσ για ολοκλιρωςθ περιεχομζνου και υπθρεςιϊν από τρίτα ςυςτιματα και εφαρμογζσ. Ζτςι, κα πρζπει να ενςωματϊνεται API και να υποςτθρίηονται τεχνολογίεσ όπωσ: SOAP XML Web Services RSS 18 Το λογιςμικό κα πρζπει να υποςτθρίηει ζνα ςφνολο από ςφγχρονα Web Services πρωτόκολλα, ςυμπεριλαμβανομζνων των: JSON REST WSRP WebDAV 19 Χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν κρυπτογράφθςθσ. Να καταγραφοφν οι αλγόρικμοι κρυπτογράφθςθσ που υποςτθρίηονται. 20 Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων HTTPS, SSL/TLS για τθν αςφαλι διακίνθςθ τθσ πλθροφορίασ. 21 Υποςτιριξθ Single Sign On. 22 Υποςτιριξθ LDAP Authentication. 23 Υποςτιριξθ WS-Security 24 Κακοριςμόσ επιπζδων αςφαλείασ και πρόςβαςθσ με βάςθ ρόλουσ και τφπουσ χρθςτϊν. 25 Θα πρζπει να προβλζπεται θ μελλοντικι ενςωμάτωςθ ςυςτιματοσ PKI για ψθφιακι υπογραφι αιτθμάτων/καταγγελιϊν πολιτϊν. 26 Να παρζχεται δυνατότθτα αυκεντικοποίθςθσ των χρθςτϊν του είτε μζςω εςωτερικοφ μθχανιςμοφ του portal (LDAP Directory ι Βάςθ Δεδομζνων) ι/και μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ «ΕΜΘΣ» του Υπουργείου Εςωτερικϊν. 27 Σχετικά με τθν πιςτοποίθςθ και αυκεντικοποίθςθ χριςτθ μζςω εςωτερικοφ μθχανιςμοφ ςτο portal, ςε περίπτωςθ νζου χριςτθ, ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει αίτθςθ εγγραφισ (registration) που κα οδθγεί ςε δθμιουργία profile του χριςτθ και απόκτθςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ μζςω του ςφςτθματοσ εξουςιοδότθςθσ χρθςτϊν που κα προςφερκεί από το παρόν ζργο. 28 Σχετικά με τθν πιςτοποίθςθ και αυκεντικοποίθςθ μζςω του «ΕΜΘΣ», κατάλλθλο web service κα αυκεντικοποιεί τουσ χριςτεσ βαςιηόμενο ςτθν διαδικαςία αυκεντικοποίθςθσ που παρζχει ο «ΕΜΘΣ», αξιοποιϊντασ τθ δυνατότθτα του τελευταίου να λειτουργεί ωσ identity provider 29 Απόδοςθ ετικετϊν (tags) ςτο περιεχόμενο του portal. 30 Διαμόρφωςθ του portal μζςω λειτουργίασ Drag & Drop. 31 Δυνατότθτα δθμιουργίασ Θλεκτρονικϊν Ρροςωπικϊν Σελίδων με επιλεγμζνθ και προςαρμόςιμθ λειτουργικότθτα και Look & Feel. 32 Δυνατότθτα Δθμιουργίασ Θλεκτρονικϊν Κοινοτιτων Χρθςτϊν με επιλεγμζνθ και προςαρμόςιμθ λειτουργικότθτα και Look & Feel. 33 Δυνατότθτα «Ρροςωποποίθςθσ» τθσ «εμφάνιςθσ» (Personalization) των ςελίδων ι/και των χϊρων εργαςίασ (workspaces) εντόσ του NAI Portal. 34 Ενςωμάτωςθ Wikis. 35 Ενςωμάτωςθ Blogs. 36 Ενςωμάτωςθ Message Boards και λειτουργικότθτασ Feedback. 37 Ενςωμάτωςθ Discussion Forums Σελίδα 17 από 57 NAI NAI ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

18 A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 38 Ενςωμάτωςθ λογιςμικοφ ανακοινϊςεων (Announcements) NAI 39 Ενςωμάτωςθ Instant Messaging (chat). Υποςτιριξθ διενζργειασ conference calls ςε ςυνεργαςία με 40 ενςωματωμζνα ι επιπρόςκετα προϊντα τθλεδιάςκεψθσ/επικοινωνίασ (p.x. λογιςμικό communication server) 41 Φιλικι και άμεςθ πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο με πρόβλεψθ για χριςτεσ με προβλιματα όραςθσ. 42 Υποςτιριξθ Ρολυγλωςςικότθτασ. Ενςωματωμζνο ι επιπρόςκετο λογιςμικό διαχείριςθσ ι/και 43 ςτατιςτικισ ανάλυςθσ χριςθσ πόρων/εφαρμογϊν και δθμιουργίασ αναφορϊν ςτο περιβάλλον του Portal. Υλοποίθςθ βάςει τθσ αρχι του «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ» 44 εντάςςοντασ προχποκζςεισ και όρουσ προςβαςιμότθτασ ςε ΤΡΕ για άτομα με αναπθρία βαςιηόμενεσ ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ, τισ οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ W3C και ςυγκεκριμζνα ςτα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) 1.0 επιπζδου ΑΑ. 45 Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ και θ χρονολογία διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ. 46 Να χρθςιμοποιεί Σχεςιακι Βάςθ Δεδομζνων (RDBMS) για τθν πλιρθ κεντρικοποιθμζνθ καταχϊριςθ και αποκικευςθ περιεχομζνου, μεταδεδομζνων και δεικτϊν. Να αναφερκοφν οι βάςεισ με τισ οποίεσ το λογιςμικό ςυνεργάηεται πλιρωσ. 47 Θ εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει διαδεδομζνουσ τφπουσ αρχείων όπωσ: Αδόμθτθ πλθροφορία (ελεφκερο κείμενο). Θμι-δομθμζνθ πλθροφορία (τυποποιθμζνα ζγγραφα). Δομθμζνθ πλθροφορία (π.χ. πίνακεσ). Εικόνεσ (.bmp,.jpeg,.gif,.psd,.png,.tiff,.fax, κλπ). 48 Υποςτιριξθ ειςαγωγισ και αρχειοκζτθςθσ εγγράφων γραφείου (Office) ςτο content repository (όπωσ Word, Excel, PowerPoint) χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ μζςα από browser (και από τισ εφαρμογζσ). 49 Να παρζχεται δεικτοδότθςθ ελεφκερου κειμζνου εγγράφων (πχ Word). 50 Υποςτιριξθ αποκικευςθσ, Check-in / Check-out, versioning, διαμοιραςμοφ (sharing) και αναηιτθςθσ εγγράφων. 51 Να είναι εφικτι θ επιπλζον κατθγοριοποίθςθ και θ ταξινόμθςθ των εγγράφων αφοφ αυτά ζχουν ειςζλκει μζςα ςτο ςφςτθμα. 52 Να υποςτθρίηεται θ κατθγοριοποίθςθ και θ ταξινόμθςθ των εγγράφων χρθςιμοποιϊντασ απεριόριςτο αρικμό πεδίων και τφπων αυτϊν. 53 Ολοκλθρωμζνθ ιεραρχικι αντικειμενοςτρεφισ δομι για διαχείριςθ περιεχομζνου θ οποία κα επιτρζπει τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ των τυποποιθμζνων μοντζλων/δομϊν για κατθγοριοποίθςθ εγγράφων. Ρρζπει να είναι δυνατόν να κατθγοριοποιφνται και να δεικτοδοτοφνται όλα τα αντικείμενα περιεχομζνου και τα δεδομζνα μζςα ςτο ςφςτθμα ανεξαρτιτωσ τφπου. 54 Υποςτιριξθ auditing (ποιοσ και πότε δθμιοφργθςε το ζγγραφο, πότε αυτό επικαιροποιικθκε κλπ). 55 Δυνατότθτα κατθγοριοποίθςθσ των εγγράφων. 56 Ενςωμάτωςθ μθχανιςμοφ μετατροπισ μεταξφ διαφόρων τφπων αρχείων (π.χ. από Office ςε PDF). Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει όλουσ τουσ υποςτθριηόμενουσ τφπουσ και τισ ςχετικζσ μετατροπζσ. 57 Ειδοποίθςθ αλλαγϊν ςτα ζγγραφα μζςω και RSS. 58 Υποςτιριξθ Check In / Check Out. 59 Ενςωμάτωςθ Rich Text Editor. 60 Δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ με αρχεία γραφείου (Office). 61 Διαχείριςθ Εκδόςεων (Versioning). 62 Ενςωμάτωςθ μθχανιςμοφ Workflow. 63 Δυνατότθτα upload πολλαπλϊν αρχείων. ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 18 από 57

19 A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 64 Να παρζχεται ενςωματωμζνο περιβάλλον αναηιτθςθσ εγγράφων το οποίο επιτρζπει τθν ευζλικτθ προβολι αποτελεςμάτων και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ ερωτιςεων αναηιτθςθσ (με keywords, wild card χαρακτιρων κα.) μζςω ςυγκεκριμζνων κανόνων και προτφπων με ζνα εφκολο και εφχρθςτο τρόπο χωρίσ να απαιτείται γνϊςθ τθσ δομισ τθσ υπάρχουςασ πλθροφορίασ. Να παρζχονται ςυγκεκριμζνα οι ακόλουκεσ λειτουργικότθτεσ του ενςωματωμζνου ςυςτιματοσ αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ εγγράφων: Ικανότθτα δθμιουργίασ προ-κακοριςμζνων προτφπων και προφιλ αναηθτιςεων (π.χ. Αναηιτθςθ νομοκεςίασ, 65 Αναηιτθςθ εγκυκλίων, κ.α.) Να είναι δυνατι θ αναηιτθςθ με βάςθ τουσ δείκτεσ ι Boolean ςυνδυαςμοφ των δεικτϊν Να είναι δυνατι θ χριςθ wildcard χαρακτιρων ςτισ αναηθτιςεισ Να υποςτθρίηεται θ αναηιτθςθ ελεφκερου κειμζνου (full text search) Να υποςτθρίηεται θ αποκικευςθ χρθςιμοποιθμζνων ερωτιςεων αναηιτθςθσ και θ επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ ςτο μζλλον από τουσ χριςτεσ. Να υποςτθρίηεται θ ανάμικτθ αναηιτθςθ δεικτϊν και περιεχομζνου. 66 Να παρζχεται θ δυνατότθτα λειτουργικότθτασ αςφαλοφσ αναηιτθςθσ θ οποία να ςυνδζεται άμεςα και με άλλουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ μζςα και ζξω από τον οργανιςμό ακολουκϊντασ ζνα αποδοτικό και άκρωσ αςφαλι τρόπο πρόςβαςθσ δεδομζνων δθμοςιοποιϊντασ τα αντίςτοιχα αποτελζςματα με βάςθ τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ των χρθςτϊν και τισ λίςτεσ πρόςβαςθσ αυτϊν (ACLs). 67 Να παρζχεται θ δυνατότθτα ταξινόμθςθσ των αποτελεςμάτων βαςιςμζνεσ ςτο βακμό ςυνάφειασ τθσ αναηιτθςθσ (relevance ranking) 68 Αναηιτθςθ ςτο ςφνολο του περιεχομζνου. 69 Να παρζχεται ενςωματωμζνο υποςφςτθμα δρομολόγθςθσ εγγράφων και ροισ εργαςιϊν το οποίο να ενεργοποιείται όταν: Συμπλθρϊνεται μία φόρμα (θλεκτρονικι ι ζγγραφο) και καταχωρείται μζςα ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ εγγράφων Ζνα ζγγραφο ςε ζντυπθ μορφι ςυλαμβάνεται, ψθφιοποιείται, δεικτοδοτείται και ειςάγεται αυτόματα μζςα ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ εγγράφων Ζνα οποιοδιποτε ζγγραφο ειςάγεται μζςα ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ εγγράφων αυτόματα ι μζςα από ad hoc διαδικαςίεσ. 70 Να παρζχεται θ δυνατότθτα επαναδρομολόγθςθσ ενόσ αντικειμζνου περιεχομζνου (είτε επιςτροφι ςε προθγοφμενο υπεφκυνο ζγκριςθσ, ι δρομολόγθςθ ςε ζνα χριςτθ ο οποίοσ δεν είναι μζλοσ τθσ αρχικισ λίςτασ δρομολόγθςθσ τθσ ροισ εργαςίασ) ςε οποιοδιποτε ςθμείο μιασ προκακοριςμζνθσ ροισ εργαςίασ χωρίσ να χάνει τθν ικανότθτά του να επανζλκει ςτο ςτο ςθμείο από το οποίο άλλαξε θ κατάςταςθ του. 71 Να υποςτθρίηεται δρομολόγθςθ εγγράφων με βάςθ τουσ ρόλουσ των χρθςτϊν Να επιτρζπεται θ επιςφναψθ ενόσ ι περιςςοτζρων εγγράφων 72 διαφορετικϊν formats ςε ζνα αντικείμενο δρομολόγθςθσ (θλεκτρονικι φόρμα, word, excel, εικόνεσ, κ.α.) 73 Να παρζχεται θ δυνατότθτα κακοριςμοφ τθσ κατάςταςθσ ενόσ αντικείμενου δρομολόγθςθσ χρθςιμοποιϊντασ κριτιρια αναηιτθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των δεδομζνων που προκφπτουν από τθν ψθφιοποίθςθ ενόσ εγγράφου ι του χριςτθ που ξεκίνθςε τθν ροι εργαςίασ. 74 Να παρζχεται θ δυνατότθτα παραγωγισ ςτατιςτικϊν αναφορϊν που ζχουν να κάνουν με το χρόνο επεξεργαςίασ ανά βιμα ροισ εργαςίασ και επίςθσ με τον ρόλο ανά χριςτθ που λαμβάνει μζροσ μζςα ςε αυτι. Σελίδα 19 από 57 ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

20 A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 75 Να παρζχεται θ δυνατότθτα οριςμοφ χρονικισ περιόδου που χρειάηεται για ςυγκεκριμζνα βιματα επεξεργαςίασ μιασ ροισ εργαςίασ και παροχι υπενκυμθτικοφ μθνφματοσ για τισ περιπτϊςεισ εκπνοισ του χρόνου διαδικαςίασ. ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 20 από 57

21 C4.5 Ρίνακασ λογιςμικοφ Διαλειτουργικότθτασ A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ και θ χρονολογία διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ Να υποςτθρίηει τουλάχιςτον τα ακόλουκα πρωτόκολλα πρόςβαςθσ ςτο services bus entry point Web Services Απλό HTTP Asynchronous message queuing To service bus να προςφζρει πρόςβαςθ τόςο ςε απλά services (που δεν καλοφν άλλα) όςο και ςε ςφνκετα services (που καλοφν άλλα services εςωτερικά, χωρίσ να το αντιλαμβάνεται θ καλοφςα εφαρμογι). To service bus κα πρζπει να επιτρζπει ςε διάφορα κανάλια και εφαρμογζσ τθν κλιςθ ςε services που φιλοξενεί To service bus κα πρζπει να επιτρζπει ςε διάφορα κανάλια και εφαρμογζσ τθν κλιςθ ςε services που φιλοξενεί Το ίδιο επίπεδο διαλειτουργικότθτασ πρζπει να φροντίηει να απομονϊνει και τα ίδια τα services από το πρωτόκολλο επικοινωνίασ με τα τρίτα ςυςτιματα αυτά. Υπθρεςίεσ (Services) Θ ςφνκεςθ νζων composite services από ιδθ υπάρχοντα services πρζπει να γίνεται χωρίσ να επαναλαμβάνεται κϊδικασ. Θ προςφερόμενθ πλατφόρμα κα πρζπει να ζχει adaptors logic integration για λόγουσ διαςφνδεςθσ με τρίτα ςυςτιματα. Θα πρζπει να επιτρζπει πολλαπλοφσ τρόπουσ εκτζλεςθσ service αιτθμάτων χωρίσ διαφοροποίθςθ ςτον κϊδικα του service που καλείται: υποςτιριξθ για ζνα ι πολλαπλά αιτιματα με μία κλιςθ υποςτιριξθ για ςφγχρονθ εκτζλεςθ του αιτιματοσ (ο καλϊν περιμζνει/" μπλοκάρει") υποςτιριξθ για αςφγχρονθ εκτζλεςθ του αιτιματοσ (ο καλϊν ςυνεχίηει/δεν "μπλοκάρει" περιμζνοντασ) υποςτιριξθ για προγραμματιςμζνθ εκτζλεςθ αιτιματοσ (θ καλοφςα εφαρμογι κακορίηει τθν θμζρα και ϊρα) Service flows a. Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ τθσ ροισ εκτζλεςθσ του κάκε service πρζπει να γίνεται κεντρικά από ζνα ενιαίο πλαίςιο εργαςίασ (framework) ι τμιμα λογιςμικοφ (software component), εκμθδενίηοντασ τον κϊδικα που πρζπει να επαναλαμβάνεται. ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ b. Θ εκτζλεςθ του κάκε service κα πρζπει να μπορεί να ςυνοδεφεται από ςυμπλθρωματικά βιματα πριν και μετά τθν εκτζλεςθ του (preexecution ι post-execution steps) τα οποία δεν επιτρζπεται να επθρεάηουν τον κυρίωσ κϊδικα του service. Ραραδείγματα τζτοιων απλϊν βθμάτων είναι journaling, caching, logging, validation κλπ. c. Ο κακοριςμόσ των ςυμπλθρωματικϊν βθμάτων τθσ εκτζλεςθσ του κάκε service ςυνκζτει μια ροι (flow) και πρζπει να είναι configuration- based. Αλλαγι ςτισ ροζσ (προςκικθ ι αφαίρεςθ κάποιων από αυτά τα βιματα ι αλλαγι ςτθ ςειρά τουσ) δεν πρζπει να απαιτεί αλλαγζσ ι προςκικεσ ςτον κϊδικα του service. d. Το ίδιο service πρζπει να μπορεί να εκτελείται με πολλά 12 διαφορετικζσ ροζσ, χωρίσ όμωσ να αντιγράφεται ςε πολλά διαφορετικά services, ϊςτε να υποςτθρίξει τισ ανάγκεσ πολλαπλϊν client εφαρμογϊν/καναλιϊν χωρίσ να επθρεάηεται κακόλου ο κϊδικασ του. 13 To Service Bus πρζπει να υποςτθρίηει διάφορεσ οριηόντιεσ δυνατότθτεσ Σελίδα 21 από 57

22 A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ωσ components που είναι ςτθ διάκεςθ είτε του κεντρικοφ ελζγχου ροισ είτε των services είτε και των δφο. Ραραδείγματα τζτοιων δυνατοτιτων είναι τα εξισ: 14 a. Logging (ςε αρχεία, ςε βάςθ δεδομζνων ι ςε stream) 15 b. Journaling ςε βάςθ δεδομζνων 16 c Δθμιουργία ενιαίων κωδικϊν αρίκμθςθσ (ID Generators) 17 d. Απεικόνιςθ κωδικϊν λάκουσ ςε ενιαίο ςφςτθμα κωδικοποίθςθσ (unified error code mapping) 18 e. Ad-hoc caching ϊςτε να μπορεί οποιοδιποτε service να κάνει cache οτιδιποτε κρίνει ςκόπιμο f. Χριςθ templates για δθμιουργία δομθμζνων 19 μθνυμάτων/αναφορϊν με δυναμικά δεδομζνα ςε ςυγκεκριμζνα πεδία τουσ Αςφάλεια 20 Οι δθλϊςεισ των χρθςτϊν και των εφαρμογϊν με τα credentials τουσ κακϊσ και οι δθλϊςεισ των εξουςιοδοτιςεων πρόςβαςθσ τουσ ςτο services bus και τα services του δθλϊνονται εξωτερικά ςε standardsbased LDAP ι εξωτερικό Access Management ςφςτθμα, όχι μζςα ςε κϊδικα. Διαχείριςθ a. Να επιτρζπει τθ διαχείριςθ τθσ διακεςιμότθτασ μεμονωμζνων services ι ομάδων services ι και του ίδιου του Service Bus ςε επίπεδο εφαρμογισ, (να μπορεί ζνασ διαχειριςτισ να κζςει εκτόσ λειτουργίασ οποιαδιποτε από τα παραπάνω χωρίσ να αναγκαςτεί να φτάςει ςε επίπεδο application server). b. Ρλατφόρμα 21 i. To service bus πρζπει να είναι ανεξάρτθτο από το λειτουργικό ςφςτθμα καινά υποςτθρίηει τουλάχιςτον τισ πλατφόρμεσ Windows, UNIX LINUX. ii. To service bus πρζπει να είναι ανεξάρτθτο από το ςφςτθμα RDBMS που χρθςιμοποιείται για αποκικευςθ δεδομζνων τθσ λειτουργίασ του και των εφαρμογϊν του. Να υποςτθρίηεται τουλάχιςτον ζνα από τα ακόλουκα RDBMS: MS SQL, Oracle, IBM DB2, DB2/zSeries To service bus κα πρζπει: a. Να παρζχει κατακόρυφθ επεκταςιμότθτα (πολλαπλοί servers 22 ςτο ίδιο μθχάνθμα) και οριηόντια επεκταςιμότθτα (πολλαπλά ςυςτιματα). ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ b. Να υποςτθρίηει κατανεμθμζνθ τοπολογία πολλαπλϊν servers (clustering) αλλά ταυτόχρονα να παραμζνει μια λογικι οντότθτα με κεντρικι διαχείριςθ, κεντρικι εγκατάςταςθ εφαρμογϊν και κεντρικι διαμόρφωςθ (configuration). c. Θ Διαμόρφωςθ (configuration) και οι εφαρμογζσ κα ςυγχρονίηονται κεντρικά προσ τα κατανεμθμζνα ςυςτιματα με αυτόματο και ρυκμιηόμενο τρόπο. Θ απϊλεια του κεντρικοφ ςυςτιματοσ δεν κα πρζπει να επθρεάηει τθν αδιάλειπτθ λειτουργία των υπολοίπων servers οι οποίοι κα εξακολουκοφν να λειτουργοφν ανεξάρτθτα. Να υποςτθρίηει καταμεριςμό φόρτου εργαςίασ ςε επίπεδο HTTP requests όςο και των υπολοίπων εςωτερικϊν subsystems είτε με δικό του dispatcher είτε μζςω εξωτερικοφ HTTP dispatcher, ζτςι ϊςτε να ρυκμίηονται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των εφαρμογϊν ςε ό,τι αφορά τθν ανίχνευςθ ςυνεδρίασ (session affinity). Να προςφζρει: i)διαςφνδεςθ με standards-based LDAP ii) Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με εξωτερικά ςυςτιματα πρόςβαςθσ (Access Management). Να διακζτει Transaction Manager που να υποςτθρίηει δζςμευςθ δφο φάςεων ( 2-phase-commit) Να παρζχει WEB BASED εργαλείο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του server. Να διακζτει administration μθχανιςμοφσ για τον διαχειριςτι. Να υποςτθρίηει αποκικευςθ των HTTP session ςτθν μνιμθ, ι ςε βάςθ δεδομζνων και ςε περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ Σελίδα 22 από 57

23 A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ κάποιου server κα υπάρχει αυτόματθ δρομολόγθςθ των αιτιςεων ςε άλλουσ, 26 Να υποςτθρίηει χρονοπρογραμματιςμζνεσ εργαςίεσ 27 Θ ςχεδίαςθ του λογιςμικοφ κα πρζπει να ακολουκεί Service Oriented αρχιτεκτονικι (SOA). Να αναφερκοφν τα επί μζρουσ πρότυπα που ακολουκοφνται. 28 Αναφζρατε αν οι υπθρεςίεσ Enterprise Service Bus υλοποιοφνται εγγενϊσ μζςω ρυκμίςεων ι με ενςωματωμζνο διακριτό λογιςμικό. Αναφζρατε τισ δυνατότθτεσ φυςικοφ διαχωριςμοφ του από τθν υπόλοιπθ υποδομι διαλειτουργικότθτασ για τθν απομόνωςθ φόρτου ςε υλοποίθςθ κατανεμθμζνθσ αρχιτεκτονικισ. 29 Εγγενισ υποςτιριξθ των παρακάτω standards: SOAP 1.1/1.2 WSDL 1.1 WS-Security 1.0/1.1 WS-Security Policy WS-Policy SAML REST MTOM XSLT 1.0 XQuery XPath 2.0 HTTP 1.0/1.1 TLS/SSL 30 Εγγενισ υποςτιριξθ error handling. Αναφζρατε πωσ 31 Δυνατότθτεσ λειτουργίασ ςε περιβάλλον active-active για λόγουσ επεκταςιμότθτασ και υψθλισ διακεςιμότθτασ 32 Εγγενισ υποςτιριξθ result caching υψθλισ διακεςιμότθτασ για αφξθςθ απόδοςθσ υποδομισ. Αναφζρατε πωσ Ενςωματωμζνοσ μθχανιςμόσ διαλειτουργικότθτασ με τρίτουσ 33 οργανιςμοφσ με εγγενι υποςτιριξθ XML, SMTP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, MIME, SMIME, Web Services. Ο μθχανιςμόσ πρζπει να ζχει web γραφικό περιβάλλον παραμετροποίθςθσ και να υπάρχει θ δυνατότθτα επζκταςθσ με μελλοντικι προςαρμογι νζων adapters. 34 Να αναφερκοφν άλλα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά τθσ προςφερομζνθσ υποδομισ διαλειτουργικότθτασ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 23 από 57

24 C4.6 Ρίνακασ Αςφάλειασ A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1 Να αναφερκοφν το όνομα Ζκδοςθ Χρονολογία διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ κακϊσ και τα υποςτθριηόμενα λειτουργικά ςυςτιματα διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ κα πρζπει να καλφπτουν τθν 2 ανάπτυξθ και απεριόριςτθ χριςθ του ςυςτιματοσ λαμβάνοντασ υπόψθ τον εξοπλιςμό που κα προςφερκεί ςτα πλαίςια του ζργου. 3 Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να επιτρζπουν ςτον φορζα τθν μελλοντικι επζκταςθ / παραμετροποίθςθ / τροποποίθςθ των προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων. 4 Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του προςφερόμενου λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με το προςφερόμενο λειτουργικό ςφςτθμα του αντίςτοιχου εξυπθρετθτι 5 Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του προςφερόμενου λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με τθν φυςικι και λογικι αρχιτεκτονικι τθσ ευρφτερθσ λφςθσ που προςφζρεται (ςυμπεριλαμβανομζνου και του λογιςμικοφ υποδομισ DBMS και του application server) 6 Θα πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα αναγκαία media εγκατάςταςθσ κακϊσ και από πλιρθ εγχειρίδια διαχειριςτϊν (administration ι reference manuals) ςε ψθφιακι μορφι και προαιρετικά ςε ζντυπθ μορφι 7 Το λογιςμικό κα πρζπει να παραδοκεί ςε κατάςταςθ λειτουργίασ, δθλαδι εγκατεςτθμζνο ςτα ςυςτιματα τα οποία κα το φιλοξενοφν και κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τισ ανάγκεσ του φορζα. 8 Να υπάρχει πλιρθσ υποςτιριξθ Ελλθνικϊν 9 Ρλιρθσ υποςτιριξθ του IETF LDAP v3 πρωτοκόλλου για τθν κεντρικοποιθμζνθ διαχείριςθ των πιςτοποιθμζνων χρθςτϊν κλπ. 10 Δυνατότθτα αντιγραφισ καταχωριςεων του καταλόγου 11 Δυνατότθτα διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ μζςω Web browser ι GUI (τοπικά αλλά και απομακρυςμζνα) 12 Δυνατότθτα διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ μζςω LDAP calls 13 Υποςτιριξθ LDAP client Υποςτιριξθ λειτουργικότθτασ single sign-on όςον αφορά ςτθν 14 πιςτοποίθςθ (authentication) και τθν εξουςιοδότθςθ (authorization) των τελικϊν χρθςτϊν του ςυςτιματοσ 15 Να δοκεί ςυνοπτικι περιγραφι του μθχανιςμοφ εξαςφάλιςθσ τθσ ακεραιότθτασ και διακεςιμότθτασ των δεδομζνων 16 Υποςτιριξθ του LDAPv3 για τθν κεντρικοποιθμζνθ διαχείριςθ των πιςτοποιθμζνων χρθςτϊν κλπ. Δυνατότθτα εξαγωγισ του πλαιςίου αςφάλειασ (security context) για τισ εφαρμογζσ που τρζχουν ςτον εξυπθρετθτι από αυτά τα directory services. Να αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ ολοκλιρωςθσ με άλλα directory services 17 Θα πρζπει να μπορεί να διαχειρίηεται πιςτοποιθμζνεσ (από τρίτουσ) ψθφιακζσ αυκεντικοποιιςεισ 18 Υποςτιριξθ PKI. 19 Υποςτιριξθ πιςτοποιθτικϊν X Να αναφερκοφν άλλα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά του προςφερόμενου λογιςμικοφ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το παρόν ζργο αλλά και με τυχόν μελλοντικζσ επεκτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 24 από 57

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ 12-18 ετϊν» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξη Ψηφιακϊν Τπηρεςιϊν για την Ιερά Μητρόπολη Ηακφνθου Αναθζτουςα Αρχή: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΡΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΙΚΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΡΑΟΧΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» (Υποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Ηλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Δικτυακϊν Σόπων και Παροχι Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Τπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη 13/07/2012 1

Ερμούπολη 13/07/2012 1 Ερμούπολη 13/07/2012 1 Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ αςθενή Σημανσικέρ οικονομίερ κλίμακαρ ςσον σομέα σηρ τγείαρ Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& εξοπθολογιςμόρ δαπάνων και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ ςσον σομέα σηρ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 1:Σφντομη αναςκόπηςη των κυριότερων εννοιϊν των βάςεων δεδομζνων Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony Alcatel Ειςαγωγι Σο Alcatel είναι ζνα πρόγραµµα ιαχείριςθσ προςωπικϊν επικοινωνιϊν το οποίο ελζγχει τθν ειςερχόµενεσ και απερχόµενεσ επικοινωνία από το PC. Σο 4.2 είναι µια εφαρµογι CTI πλιρωσ ενςωµατωµζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ

Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ» τησ Ρράξησ: «ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ, ΨΘΦΙΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 20ου ΑΙΩΝΑ» Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα