Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Προϋπολογισμός: ,17 (χωρίς ΦΠΑ), ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Διάρκεια: 6 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: / /13 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα Ε.Ε.: / /13 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: / /13 Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: / /13 Κωδικός ΟΠΣ: Μέρος C Παραρτήματα 1

2 Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C.1 Πίνακας Περιεχομένων C.1 Πίνακας Περιεχομένων... 2 C2 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 5 C.2.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής... 5 C.2.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης... 7 C.2.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής... 8 C.2.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας... 9 C.2.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης C3 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος C.4 Πίνακες Συμμόρφωσης C.4.1 Εξοπλισμός Υποδομής C Blade Chassis: C Βlade Servers (Virtualization Servers) C Βlade Servers - (Backup Servers) : C Βlade Servers Για διαχείριση υποδομής εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών «Νέφους» (Infrastructure Management & Cloud ) : C Βlade Servers - (Monitoring) : C Σύστημα κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων (SAN) C Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup) : C Λογισμικό Αντιγράφων ασφαλείας C SAN Switches : C Ικριώματα (Racks) C UPS C Σαρωτής Υψηλών Προδιαγραφών C Virtualization Software C Μεταγωγείς (Switches) C Λογισμικό διαχείρισης Νέφους C Λογισμικό παρακολούθησης των Συστημάτων (Monitoring) Μέρος C Παραρτήματα 2

3 C Προσωπικοί Υπολογιστές / Οθόνες Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ >= C.4.2 Λογισμικό Υποδομής...43 C Γενικές Απαιτήσεις...43 C Λειτουργικό Σύστημα Εξυπηρετητών C Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) C Σύστημα Διαχείρισης & Αποθήκευσης Γεωγραφικών Δεδομένων C Ειδικές φωτογραφικές μηχανές C Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών C Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών (SOA) C Λογισμικό Κεντρικοποιημένης Διαχείρισης Ασφάλειας C Λογισμικό Διαχείρισης Ενημερωτικών Εγγράφων προς τους Συντελεστές Αγροτικής Οικονομίας C Λογισμικό Διαχείρισης Έργων C Σύστημα Mail Server C.5 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C.5.1 Πληροφοριακό Σύστημα C Εξοπλισμός C Έτοιμο Λογισμικό C Εφαρμογή / ές C Υπηρεσίες Μέρος C Παραρτήματα 3

4 C Άλλες Δαπάνες C.5.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου C.5.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης C.5.5 Παραρτήματα που αφορούν στο Έργο C Σχέδιο Σύμβασης C Πρότυπο Συμβόλαιο Υπηρεσιών (SLA) Μέρος C Παραρτήματα 4

5 C2 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ΟΔΗΓΙΑ Ι: Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να έχουν ορισμένη διάρκεια που καθορίζεται κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή με πρόβλεψη ανανέωσης όταν αυτό απαιτείται. ΟΔΗΓΙΑ ΙΙ: Παρατηρήστε ότι: Η εγγύηση προκαταβολής δεν απαιτεί ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει ΦΠΑ. Σύμφωνα με το ΠΔ 118/07 η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κρίνει την αξία της εγγύησης καλής λειτουργίας (αρ. 25 παρ. 12). C.2.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης. Ημερομηνία Έκδοσης. Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} Μέρος C Παραρτήματα 5

6 και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Μέρος C Παραρτήματα 6

7 C.2.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Μέρος C Παραρτήματα 7

8 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) C.2.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Μέρος C Παραρτήματα 8

9 για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) C.2.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μέρος C Παραρτήματα 9

10 Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. Μέρος C Παραρτήματα 10

11 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) C.2.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της Αναθέτουσα Αρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να Μέρος C Παραρτήματα 11

12 ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) C3 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Μέρος C Παραρτήματα 12

13 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) Μέρος C Παραρτήματα 13

14 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Απασχόληση στο Έργο Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Περίοδος (από έως) ΑΜ 2 / / - / / / / - / / / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Μέρος C Παραρτήματα 14

15 C.4 Πίνακες Συμμόρφωσης C.4.1 Εξοπλισμός Υποδομής C Blade Chassis: Να προσφερθεί η απαραίτητη ποσότητα Blade enclosures ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της απαιτουμένης αρχιτεκτονικής Να διαθέτει hot swap και redundant power supplies και hot swap και redundant fans (όσα είναι αναγκαία για την υποστήριξη του μέγιστου αριθμού Blades που μπορεί να δεχτεί το Blade enclosure) Το Blade enclosure να ακολουθεί σχεδιασμό υψηλής διαθεσιμότητας σε όλα τα στοιχεία του χωρίς μονό πιθανό στοιχείο αστοχίας (single point of failure). Συγκεκριμένα να εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα στα παρακάτω σημεία: τροφοδοσία ρεύματος του Blade Chassis η επικοινωνία LAN/SAN του Blade Chassis η ψύξη όλων των μερών του Blade Chassis Για κάθε προσφερόμενο Blade enclosure να υπάρχει η δυνατότητα για υποδοχή τουλάχιστον για δεκατέσσερις (14) half wide Blade Servers η για επτά (7) full wide Blade Servers των οποίων η προσθαφαίρεση να γίνεται hot swap. Το Blade Chassis να διαθέτει σε υψηλή διαθεσιμότητα μονάδες απομακρυσμένης διαχείρισης του ιδίου και όλων των εγκατεστημένων Blade Servers. To λογισμικό διαχείρισης να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το NAI Μέρος C Παραρτήματα 15

16 Blade Chassis Το λογισμικό διαχείρισης να δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργίας όλου του εξοπλισμού σε επίπεδο hardware και εντοπισμού βλαβών ήδη εκδηλωθεισών αλλά και επικείμενων To λογισμικό διαχείρισης να παρέχει User Interface μέσω Web, CLI, SNMP, API To λογισμικό διαχείρισης του Blade Chassis να δίνει την δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης των παρακάτω : - - Διαχείριση εξυπηρετητών: Αυτοματοποιημένη ανίχνευση του hardware και διαχείριση του εξοπλισμου σας. Παρακολούθηση της υγειας του server hardware ετσι ώστε να λύνονται τυχόν προβλήματα προληπτικά. Αυτόματη ανίχνευση και αποκατάσταση πιθανών προβλημάτων στις διάφορες πηγές του συστήματος. - - Διαχείριση δικτύου : Virtualization των πηγών δικτύου. Γραφική αναπαράσταση της τοπολογίας δικτύου και των συνδέσεων -end to end- σε ένα μοναδικό εργαλείο. - - Διαχείριση Virtualization : Δημιουργία και διαχείριση των virtual machines (Creation, Edit, Relocation), Discovery των Server / Storage / Network resources, Physical-to-Virtual Μέρος C Παραρτήματα 16

17 Relationships - - Διαχείριση Storage : Διανομή αποθηκευτικού χώρου για δημιουργία image, ανάπτυξη και cloning. Εμφάνιση σχέσεων μεταξύ του storage και των πηγών των εξυπηρετητών. Ανάπτυξη και διανομή αποθηκευτικού χώρου βάσει κανόνων. - - Διαχείριση Ενέργειας : Απλή,πραγματικού χρόνου, διαχείριση ενέργειας και θερμότητας μεταξύ των πηγών compute, storage, networking. Καθορισμός ορίων στα μέρη του εξοπλισμού για μικρότερη συνολικά κατανάλωση ενέργειας. Να παρέχεται λειτουργία KVM (Kbd Video Mouse) για τους Blade Servers μέσω δικτύου ethernet (είτε μέσω των μονάδων απομακρυσμένης διαχείρισης είτε με ξεχωριστά KVM switches). Να παρέχεται ικανός αριθμός 10Gb Εthernet switches στο Blade Chassis ώστε να καλύπτει τον απαιτούμενο αριθμό θυρών των Blade Servers. Τα ethernet switches να υποστηρίζουν το μέγιστο αριθμό Blade Servers που μπορεί να δεχτεί το Blade Chassis. Για σύνδεση από το Blade Chassis προς το εξωτερικό δίκτυο, θα πρέπει να παρέχονται τα απαραίτητα καλώδια 10Gb Ethernet Να παρέχεται ικανός αριθμός storage FC switches τεχνολογίας 16Gbps στο Blade Chassis, ώστε να καλύπτει τον μέγιστο αριθμό θυρών που υποστηρίζονται στο Blade enclosure. Θα πρέπει να παρέχονται τα Μέρος C Παραρτήματα 17

18 απαραίτητα 8Gb SFP+ Optical Transceivers για σύνδεση 8Gb FC στο SAN Να εξασφαλιστεί η πλήρης συμβατότητα των προτεινόμενων storage switches με το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης που περιγράφεται στον πίνακα του συστήματος αποθήκευσης Το Blade Chassis να διαθέτει οπτικές ενδείξεις διαγνωστικών για τον εντοπισμό βλαβών Το Blade Chassis να διαθέτει δυνατότητα πρόβλεψης βλαβών πριν συμβούν που να καλύπτει: μνήμη, δίσκους, επεξεργαστές, ανεμιστηρες (fans) C Βlade Servers (Virtualization Servers) 1. Ποσότητα O κάθε Blade Server να διαθέτει 2 επεξεργαστές Ιntel Xeon x86 με αριθμό πυρήνων (ανά επεξεργαστή) 8 και συχνότητα λειτουργίας 2.0 GHz. Σε κάθε server απαιτείται μνήμη (GB) Mεγιστη υποστηριζόμενη (GB) O κάθε Blade Server να διαθέτει δύο εσωτερικούς δίσκους χωρητικότητας τουλάχιστον 200GB/10k RPM έκαστος σε διάταξη hardwaremirror (Raid1) O κάθε Blade Server να διαθέτει δύο θυρες σύνδεσης 10GB Εthernet (LAN) O κάθε Blade Server να διαθέτει δύο θυρες οπτικής Μέρος C Παραρτήματα 18

19 σύνδεσης (FC SAN) 8Gbps για διασύνδεση με το SAN) O κάθε Blade Server να διαθέτει μονάδα Trusted Platform Module Support (TPM 1.2 ) Οι προτεινόμενοι servers να είναι πιστοποιημένοι για λειτουργικό MS Windows 2008 Server & LINUX (π.χ. RedHat, Suse). Οι προτεινόμενοι servers να είναι πιστοποιημένοι για το λογισμικό εικονικών μηχανών που θα προσφερθεί O κάθε Blade Server να διαθέτει οπτικές ενδείξεις διαγνωστικών για τον εύκολο εντοπισμό βλαβών οι οποίες να λειτουργούν κι εάν ο Blade Server δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Επίσης να παρέχεται πρόγνωση βλαβών που να καλύπτει επεξεργαστές, μνήμη,δίσκους, VRMs, PCIe slots, expansion cards, και system battery (επισύναψη σχετικού πιστοποιητικού από τον κατασκευαστή) C Βlade Servers - (Backup Servers) : 1. Ποσότητα 1 2. O κάθε Blade Server να διαθέτει επεξεργαστές Ιntel Xeon x86 (ή ισοδύναμος) με συνολικο αριθμό πυρήνων 6 3. Συχνοτητα λειτουργιας CPU 2.0GHz 4. Σε κάθε server απαιτειται μνημη (GB) Mεγιστη υποστηριζομενη (GB) O κάθε Blade Server να διαθέτει δύο εσωτερικούς δίσκους χωρητικότητας Μέρος C Παραρτήματα 19

20 τουλάχιστον 300GB/10Κ RPM έκαστος σε διάταξη hardwaremirror (Raid1) 7. O κάθε Blade Server να διαθέτει δυο φυσικές θύρες σύνδεσης 10GB Εthernet (LAN). 8. O κάθε Blade Server να διαθέτει δυο φυσικές θύρες οπτικής σύνδεσης (FC SAN) 8GB με το σύστημα κεντρικής αποθήκευσης (SAN). 9. Οι προτεινόμενοι servers να είναι πιστοποιημένοι για λειτουργικό MS Windows 2008 Server & LINUX. 10. Οι προτεινόμενοι servers να είναι πιστοποιημένοι για το λογισμικό εικονικών μηχανών που θα προσφερθεί 11. O κάθε Blade Server να διαθέτει οπτικές ενδείξεις διαγνωστικών για τον εύκολο εντοπισμό βλαβών οι οποίες να λειτουργούν κι εάν ο Blade Server δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Επίσης να παρέχεται πρόγνωση βλαβών που να καλύπτει επεξεργαστές, μνήμη,δίσκους, VRMs, PCIe slots, expansion cards, και system battery (επισύναψη σχετικού πιστοποιητικού από τον κατασκευαστή) C Βlade Servers Για διαχείριση υποδομής εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών «Νέφους» (Infrastructure Management & Cloud ) : 1. Οι παρακάτω απαιτήσεις είναι οι ελάχιστες ζητούμενες παρακαλούμε να προσφερθούν όσοι απαιτούνται για τη πλήρη παροχή της ζητούμενης λειτουργικότητας του λογισμικού Infrastructure Μέρος C Παραρτήματα 20

21 Management & Cloud) 2. Ποσότητα 4 3. O κάθε Blade Server να διαθέτει επεξεργαστές Ιntel Xeon x86 η ισοδύναμος με συνολικό αριθμό πυρήνων 4 4. Συχνοτητα λειτουργιας CPU 2.0GHz 5. Σε κάθε server απαιτειται μνημη (GB) 8 6. Mεγιστη υποστηριζομενη (GB) O κάθε Blade Server να διαθέτει redundant συνδέσεις επικοινωνίας με το Blade chassis 8. O κάθε Blade Server να διαθέτει δύο εσωτερικούς δίσκους 1 TB SATA έκαστος σε διάταξη hardware mirror (Raid1) 9. O κάθε Blade Server να διαθέτει δυο φυσικές θύρες σύνδεσης 10GB Εthernet (LAN). 10. Οι προτεινόμενοι servers να είναι πιστοποιημένοι για λειτουργικό MS Windows 2008 Server & LINUX. 11. Να περιλαμβάνεται το λειτουργικό λογισμικό (OS) Που απαιτείται για την υποστήριξη λειτουργίας του λογισμικού Infrastructure Management & Cloud 12. Οι προτεινόμενοι servers να είναι πιστοποιημένοι για το λογισμικό εικονικών μηχανών που θα προσφερθεί 13. O κάθε Blade Server να διαθέτει οπτικές ενδείξεις διαγνωστικών για τον εύκολο εντοπισμό βλαβών οι οποίες να λειτουργούν κι εάν ο Blade Server δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Επίσης να παρέχεται πρόγνωση βλαβών που να (επισύναψη σχετικού πιστοποιητικού από τον κατασκευαστή) Μέρος C Παραρτήματα 21

22 καλύπτει επεξεργαστές, μνήμη,δίσκους, VRMs, PCIe slots, expansion cards, και system battery C Βlade Servers - (Monitoring) : 1. Ποσότητα 1 2. O κάθε Blade Server να διαθέτει δυο επεξεργαστές Ιntel Xeon x86 η ισοδυναμους με συνολικό αριθμό πυρήνων 8 3. Συχνοτητα λειτουργιας CPU 2.4GHz 4. Σε κάθε server απαιτείται μνημη (GB) Mεγιστη υποστηριζόμενη (GB) O κάθε Blade Server να διαθέτει redundant συνδέσεις επικοινωνίας με το Blade chassis 7. O κάθε Blade Server να διαθέτει δύο εσωτερικούς δίσκους 1 TB SATA έκαστος σε διάταξη hardware mirror (Raid1) 8. O κάθε Blade Server να διαθέτει δυο φυσικές θύρες σύνδεσης 10GB Εthernet (LAN). 9. Οι προτεινόμενοι servers να είναι πιστοποιημένοι για λειτουργικό MS Windows 2008 Server & LINUX. 10. Οι προτεινόμενοι servers να είναι πιστοποιημένοι για το λογισμικό εικονικών μηχανών που θα προσφερθεί 11. O κάθε Blade Server να διαθέτει οπτικές ενδείξεις διαγνωστικών για τον εύκολο (επισύναψη σχετικού πιστοποιητικού από τον κατασκευαστή) Μέρος C Παραρτήματα 22

23 εντοπισμό βλαβών οι οποίες να λειτουργούν κι εάν ο Blade Server δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Επίσης να παρέχεται πρόγνωση βλαβών που να καλύπτει επεξεργαστές, μνήμη,δίσκους, VRMs, PCIe slots, expansion cards, και system battery Μέρος C Παραρτήματα 23

24 C Σύστημα κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων (SAN) 1. Αριθμός Μονάδων 1 2. Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους blade servers για μέγιστη συμβατότητας NAI 3. Να μπορεί να τοποθετηθεί σε συμβατικά standard server rack (19 inch) μαζί με τον εξοπλισμό Blade Chassis 4. Να ακολουθεί αρθρωτή αρχιτεκτονική με μονάδες ελέγχου δίσκων (controllers) και μονάδες υποδοχής δίσκων 5. Να διαθέτει διπλές μονάδες ελέγχου δίσκων (dual activeactive controllers) 6. Cache Memory 32GB 7. FC Host Ports 16 x 8Gbps 8. iscsi Host ports 8 x 1Gbps 9. Να διαθέτει αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας Να αναφερθούν τα Redundant Hot Swap και Concurrent Maintenance χαρακτηριστικά του 10. Να διαθέτει εργαλεία για την επίβλεψη της υγείας των μερών του συστήματος. 11. Να μπορεί να υποστηρίξει συνολικά αριθμό δίσκων 480 με μονάδες επέκτασης δίσκων 12. Να μπορεί να υποστηρίξει τοπολογίες Raid 0,1,5,6, Να μπορεί να υποστηρίξει δίσκους SSD 14. Να προσφερθεί με δυνατότητα Automated Tiering μεταξύ δεδομένων που βρίσκονται σε μηχανικούς και σε SSD δίσκους. Μέρος C Παραρτήματα 24

25 15. Να υποστηρίζει τη συνύπαρξη δίσκων διαφορετικών τεχνολογιών και χωρητικοτήτων στις μονάδες επέκτασης δίσκων. 16. Να περιλαμβάνει λογισμικό Multipath για απεριόριστο αριθμό server και δυνατότητα υποστήριξης λειτουργικών συστημάτων Windows & ΑΙΧ & Linux και του λογισμικού εικονικών μηχανών που θα προσφερθεί 17. Να υποστηρίζει τη σύνδεση σε αυτό και τη διαχείριση μέσω αυτού της χωρητικότητας υφιστάμενων συστημάτων αποθήκευσης (HP EVA) Να εμφανίζονται δηλ. σαν ένα ενιαίο αποθηκευτικό σύστημα δεδομένων με 1 κοινό Driver προς τους Host Servers και να διαχειρίζονται από ένα ενιαίο interface. 18. Να διαθέτει λειτουργία παροχής εικονικής χωρητικότητας σε λογικούς δίσκους μεγαλύτερης της φυσικά διαθέσιμης χωρητικότητας (Thin Provisioning) 19. Να διαθέτει λειτουργικότητα δημιουργίας στιγμιαίων αντιγράφων (Snapshots/Flashcopy) 20. Να υποστηρίζει λειτουργία Storage remote mirroring για αποστολή των αποθηκευμένων δεδομένων σε άλλο αποθηκευτικό σύστημα σε άλλο κτίριο ή γεωγραφική τοποθεσία με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο (Global & Metro Mirror). Δεν απαιτείται να προσφερθεί η απαιτούμενη άδεια στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου. Μέρος C Παραρτήματα 25

26 21. Να διαθέτει λειτουργικότητα που να του επιτρέπει migration/μεταφορά των δεδομένων από υφιστάμενα συστήματα Storage, χωρίς να απαιτείται Server/Application Downtime 22. Να διαθέτει γραφικό εργαλείο διαχείρισης του συστήματος χωρίς ανάγκη εγκατάστασης προγράμματος (π.χ. μέσω web browser). 23. Προσφερόμενη μικτή (Raw) χωρητικότητα δίσκων τεχνολογίας SAS ή FC rpm 80TB (Εναλλακτικά 60 TB σε περίπτωση χρήσης τεχνολογίας Storage Virtualization για εικονοποίηση και ενιαία διαχείριση των υφιστάμενων 4 x HP EVA SAN Storages, ώστε να αξιοποιηθεί η υφιστάμενη χωρητικότητα) 24. Προσφερόμενη μικτή (Raw) χωρητικότητα δίσκων τεχνολογίας SSD 2,4 TB (Εναλλακτικά 2 TB σε περίπτωση χρήσης τεχνολογίας Storage Virtualization για εικονοποίηση και ενιαία διαχείριση των υφιστάμενων 4 x HP EVA SAN Storages, ώστε να αξιοποιηθεί η υφιστάμενη χωρητικότητα) 25. Να υποστηρίζεται λειτουργικότητα δίσκου Global Hot spare 26. Να προσφερθούν όλα τα μέρη υλικά (fiber channels, SFP κτλ) για την σύνδεση όλου του αναφερόμενου εξοπλισμού για το σχηματισμό του SAN με τη λογική nosingle point of failure NAI Μέρος C Παραρτήματα 26

27 C Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup) : 1. Εξωτερική συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας τύπου LTO6 Τape 2. Αριθμός μονάδων 3. Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής. 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 5. Χωρητικότητα του μέσου αποθήκευσης χωρίς συμπίεση (MB) 6. Χωρητικότητα του μέσου αποθήκευσης μετά από συμπίεση (MB) 7. Μέγιστη υποστηριζόμενη native χωρητικότητα βιβλιοθήκης TB 8. Δυνατότητα συμπίεσης 2:1 9. Οδηγοί ταινιών Υποστηριζόμενο Data Transfer Rate (MB/sec) με συμπίεση 2,5:1 11. O τύπος διασύνδεσης με τη μονάδα αποθήκευσης και το σύστημα εξυπηρετητών θα είναι FC 400 NAI 12. Ενσωματωμένη δυνατότητα κρυπτογράφησης 13. Ενσωματωμένη δυνατότητα αναγνωσης bar code 14. Xαρακτηριστικα υψηλης διαθεσιμοτητας όπως path failover NAI NAI 15. Διπλα τροφοδοτικα 16. ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 17. Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards, certifications. C Λογισμικό Αντιγράφων ασφαλείας Μέρος C Παραρτήματα 27

28 1. Να προσφερθεί το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας για να καλύψει τις προδιαγραφές τις υφιστάμενης διακήρυξης. 2. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να μπορεί να πάρει αντίγραφα και να επαναφέρει διάφορα λειτουργικά συστήματα χωρίς να απαιτείται διακοπή του λειτουργικού συστήματος (online backup). Πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίζει Windows, Linux και Unix πλατφόρμες (AIX, HPUX, Solaris). 3. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να μπορεί να πάρει αντίγραφα από εφαρμογές όπως βάσεις δεδομένων και εξυπηρετητών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να απαιτείται διακοπή της εφαρμογής (online backup). Πρέπει να υποστηρίζει Oracle, MS SQL, DB2, MS Exchange Server και IBM Domino Server. 4. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να χρησιμοποιεί βάση δεδομένων για τον κατάλογο που κρατά και δεν πρέπει να χρησιμοποιεί σύστημα αρχείων για να αποθηκεύει τα μεταδιδόμενα των αντιγράφων. Αυτή η βάση δεδομένων πρέπει να μπορεί να αναπαράγεται σε άλλη τοποθεσία και να υποστηρίζει two phase commit. 5. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει ανοιχτό API για να δίνει τη δυνατότητα σε άλλες επιχείρησης να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του προϊόντος. 6. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να υποστηρίζει Data Deduplication για να μειώνει τη χρήση των αποθηκευτικών μέσων και να βελτιώνει τους χρόνους επαναφοράς σε σχέση με επαναφορά από ταινίες. Το Deduplication πρέπει να υποστηρίζεται και στο server και στο client side NAI Μέρος C Παραρτήματα 28

29 7. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να προσφέρει προρυθμισμένες, out of the box αναφορές σε περιβάλλον WEB. Οι αναφορές πρέπει να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμες στις ανάγκες τις εταιρίας μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος ανάπτυξης αναφορών. 8. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να προσφέρει μηχανισμό για τη διαχείριση της αποκατάστασης καταστροφών και να προσφέρει διαχείριση της DR διαδικασίας μεταξύ πρωταρχικής τοποθεσίας και της τοποθεσίας DR. 9. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να προσφέρει εσωτερικό μηχανισμό με πολιτικές διαχείρισης με τις οποίες όλοι οι εξυπηρετητές αντιγράφων ασφάλειας να διαχειρίζονται από ένα κεντρικό σημείο. Το λογισμικό πρέπει να υποστηρίζει αλληλεπίδραση μέσω γραμμή εντολών. 10. Ο κεντρικός μηχανισμός πολιτικών του λογισμικού αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δίνει παραμέτρους για διατήρηση δεδομένων (πόσο χρόνο θέλουμε να κρατήσουμε τα δεδομένα, που πρέπει να κρατούνται τα αντίγραφα ασφάλειας, πόσα αυτόματα αντίγραφα πρέπει να γίνοντα, κλπ. 11. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τις πολιτικές αναδρομικά στα ήδη υπάρχοντα αντίγραφα ασφάλειας και έτσι να μην υπάρχει η ανάγκη να γίνουν ξανά αντίγραφα ασφάλειας. 12. Δυνατότητα αναδιοργάνωσης των δεδομένων σε ταινίες μέσα στην ίδια βιβλιοθήκη, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση του χώρου των ταινιών. 13. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά αντίγραφα των δεδομένων ταυτόχρονα με το πρωταρχικό αντίγραφο. 14. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει NAI NAI NAI NAI NAI NAI Μέρος C Παραρτήματα 29

30 κρυπτογράφηση των αντιγράφων ασφάλειας ή των αντιγράφων αρχειοθέτησης. 15. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα να γίνονται αντίγραφα ταινίας σε ταινία χωρίς να επηρεάζονται άλλα αντίγραφα, για να μπορούν να σταλούν ταινίες σε άλλες τοποθεσίες (offsite). 16. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα επανάληψης του αντιγράφου ασφαλείας από κάποιο μηχάνημα, εάν το μηχάνημα δεν είναι διαθέσιμο. Το λογισμικό πρέπει να μπορεί να συνεχίσει από το σημείο που το αντίγραφο ασφάλειας αποτύχει και όχι από την αρχή. 17. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να παρέχει συνεχές backup σε επίπεδο μπλοκ δίσκου και να παρέχει σχεδόν άμεση αποκατάσταση σε περιβάλλοντα Windows και Linux. 18. Το λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει αποκατάσταση bare machine σε περιβάλλοντα Windows και Linux. 19. Να αναφερθούν πρόσθετες δυνατότητες της εφαρμογής, πέραν των ανωτέρω ζητουμένων, που θα προσφέρει ή θα αναπτύξει ο προμηθευτής. 20. Να υποστηρίζει τη δυνατότητα παραγωγής οποιονδήποτε αναφορών για τη λειτουργία του υποσυστήματος. Οι αναφορές πρέπει να μπορούν να παραχθούν σε μορφή PDF, csv ή HTML και να μπορούν να σταλθούν αυτόματα σε ορισμένους χρήστες. NAI C SAN Switches : 1. Αριθμός μονάδων 2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο. 2 Μέρος C Παραρτήματα 30

31 3. Εγχειρίδια χρήσης σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή (CD ROM) 4. Δυνατότητα ενσωμάτωσης του συστήματος σε Rack 5. Αριθμός θυρών (ports) Ρυθμός αποστολής δεδομένων (throughput) ανά θύρα (Gbps/ sec) 7. Οι μεταγωγείς θα προσφερθούν με κατάλληλα SFPs και καλώδια για όλα τα ports 8. Παροχή redundant τροφοδοτικών ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και στην περίπτωση απώλειας τουλάχιστον ενός τροφοδοτικού 8Gbps 9. Υποστήριξη για Fabric Management (διαχείριση των μεταγωγέων) μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI/HTML) 10. Telnet 11. Http 12. SNMP v1 13. SNMP v3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 14. EN ή νεότερο C Ικριώματα (Racks) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θα προσφερθούν οι απαραίτητες μονάδες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της προσφερόμενης λύσης 2. Επιδαπέδια μεταλλική καμπίνα (standard 19 rack) Μέρος C Παραρτήματα 31

32 3. Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής. 4. Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή και προαιρετικά σε έντυπη 5. Αντισεισμική/αντικραδασμική βάση στήριξης 6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 7. Να περιγραφεί ο προσφερόμενος τρόπος εξαερισμού ψύξης του εξοπλισμού 8. Ύψος 42U 9. Eμπρόσθια διάτρητη πόρτα 10. Οπίσθια αφαιρούμενη πόρτα ή δίφυλλη πόρτα. Θα φέρει οπές εξαερισμού (διάτρηση). 11. Πλαϊνά καλύμματα αφαιρούμενα με κατάλληλα ανοίγματα 12. Συρόμενο ράφι 13. Το rack θα περιλαμβάνει Power Distribution Units (PDUS) ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του Έργου αλλά και μελλοντικές επεκτάσεις 14. ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 15. θα προσφερθούν και τα απαιτούμενα καλώδια για τη διασύνδεση όλων των συσκευών καθώς και επιπλέον καλώδια εφεδρείας για μελλοντικές ανάγκες. 16. Το rack θα διαθέτει κατάλληλους οδηγούς και συγκρατητές για την διευθέτηση των καλωδίων, τροφοδοσίας, UTP και oπτικών (FC και network), οι οποίοι δεν θα πρέπει να καταλαμβάνουν χώρο στο rack (zero U) C UPS 1. Προσφερόμενες Μονάδες 3 2. Ισχύς (kva) 20 ΕΙΣΟΔΟΣ Μέρος C Παραρτήματα 32

33 3. Συντελεστής ισχύος PF Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση THD 5% 5. Τάση και ανοχή τάσεων 6. Συχνότητα εισόδου / VAC 3 φάσεις, 4 αγωγών + γείωση, +/ 20% (240/415 +/ 15% 25%) 50Hz / 60Hz επιλέξιμη, +/ 5% (ρυθμιζόμενο) 7. Παραμόρφωση Τάσης 10% 8. Προστασίες εισόδου: Ασφάλειες, Ανοχή τάσεων, Ανοχή συχνότητας, Όριο ισχύος εισόδου, Συντελεστής ισχύος εισόδου PFC Ονομαστικές Τάσεις και Ανοχή τάσεων By pass Προστασία By pass / VAC, 3 φάσεις, 4 αγωγών, +/ 20% Βραχυκύκλωμα, Ανοχή τάσεων, Ανοχή συχνότητας, μεταφορά VAT, διαδοχή Φάσεων 11 Ηλεκτρομαγνητική Παρεμβολή (EMI) EN Class A 12 ΕΞΟΔΟΣ 13 Ισχύς (kw) Συντελεστής ισχύος 0,9 15 Τάση / Συχνότητα και ακρίβεια 16 Συχνότητα 17 Προστασίες / VAC, 3 φάσεις, 4 αγωγών + γείωση, +/ 5% Hz επιλέξιμη, Συγχρονισμός +/ 2%, Ελεύθερη λειτουργία με εσωτερική συχνότητα +/ 0,2% (ρυθμιζόμενο) Υπερφόρτωση, Προστασία βραχυκυκλώματος, Ανοχή τάσης, Ισοστάθμιση DC, Επιστροφής ισχύος, Περιορισμός ρεύματος Μέρος C Παραρτήματα 33

34 18 Απόδοση AC/AC μέχρι 94% 19 Συντελεστής Crest 3:1 20 Χρόνος Υπερφόρτωσης % φορτίο για 10 λεπτά, % για 1 λεπτό,> 150% by pass (ρυθμιζόμενο) 21 THD σε πλήρες φορτίο 3% 22 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 23 Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας Συσσωρευτών Ασφάλειες συσσωρευτών, 3 επίπεδα συναγερμών, Περιορισμός ρεύματος φόρτισης, Αντιστάθμιση θερμοκρασίας, βαθειάς εκφόρτισης 24 Αυτόματος έλεγχος συσσωρευτών 25 ΓΕΝΙΚΑ 26 LCD display 27 Καταγραφή Συναγερμών 28 Ρολόι πραγματικού χρόνου Επικοινωνία Είσοδοι 2 σειριακές θύρες RS 232, 4 ξηρές επαφές (ρελέ) συναγερμών EPO Διακοπή έκτακτης ανάγκης, Διαδραστικό πίνακα εισόδου μπαταριών, σετ γεννήτριας 31 Κιτ "Σετ γεννήτριας" 32 Απαιτείτε για διαχείριση 3 Λογισμικό Ελέγχου πελατών, +1 για διαχείριση διακομιστή (Server) 33 Υπερθέρμανση μονάδας Ισχύος, Protection Υψηλό ρεύμα, Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας, 34 Αυτοδιάγνωση, 4 Προηγμένες λειτουργίες ενδείξεις χρόνου Μέρος C Παραρτήματα 34

35 συντήρησης, βαθμονόμηση μέσω RS Θερμοκρασία λειτουργίας 0 40 C 36 Υγρασία / Υψόμετρο 90%(χωρίς υγροποίηση) / <1000m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας 37 Ακουστική θόρυβος 50 DBa 38 Προαιρετικές δυνατότητες 39Επικοινωνία: SNMP, MODBUS, RS485, απομακρυσμένη οθόνη 40 Είσοδος & Έξοδος: 110V 41 Transformer 42 Parallel operation: Maximum 4 units C Σαρωτής Υψηλών Προδιαγραφών Προσφερόμενες Μονάδες 60 Τεχνολογία Τύπος σαρωτή Ανάλυση σάρωσης Περιοχή σάρωσης Τύποι χαρτιού Βάθος χρώματος Ταχύτητα σάρωσης Σαρωτής εγγράφου 600 DPI x DPI (οριζόντια x κατακόρυφα) 297 mm x 432 mm (οριζόντια x κατακόρυφα) A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Letter Legal Είσοδος: 48 Bit Χρώμα / 16 Bit Μονόχρωμο, Έξοδος: 24 Bit Χρώμα / 8 Bit Μονόχρωμο Μονόχρωμο: 4,3 s/σελίδα Μέρος C Παραρτήματα 35

36 Όγκος σάρωσης Συνδέσεις Χαρακτηριστικά Μία πίεση πλήκτρου Διαφοροποίηση πυκνότητας χρώματος RGB Αυτόματη διαίρεση περιοχής Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης Χρώμα: 6,1 s/σελίδα σελίδες ανά ημέρα USB 2.0 Τύπου Β SCSI (2x) Διασύνδεση τύπου Β, Διασύνδεση Ethernet (100 Base TX / 10 Base T) Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα Mac OS, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64 Κατανάλωση ενέργειας Παραδοτέος εξοπλισμός Εγγύηση 50 Watt, 6,2 Watt (σε Standby) Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD), Κύρια συσκευή, Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, Οδηγίες τοποθέτησης, Λογισμικό (CD), Καλώδιο USB, Έγγραφο εγγύησης 12 Μήνες C Virtualization Software ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Να αναφερθούν το Όνομα Έκδοση Κατασκευαστής Τύπος Χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού (εμπορικό προϊόν ή ανοικτού κώδικα) Οι προσφερόμενες άδειες θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του έργου Μέρος C Παραρτήματα 36

37 Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα guest operating systems και οι υποστηριζόμενες αρχιτεκτονικές των υποκείμενων φυσικών μηχανών Θα προσφερθεί σχετικό λογισμικό με όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη διαχείριση του περιβάλλοντος εικονικών μηχανών (π.χ. διαχείριση των hypervisors). Να αναφερθούν οι δυνατότητες που αυτό θα παρέχει. Επιθυμητή η απομακρυσμένη λειτουργικότητα. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μετακίνηση σε πραγματικό χρόνο (live migration) Εικονικών Μηχανών. Να αναφερθεί χρόνος εκτός διαθεσιμότητας εφαρμογών κατά τη μετακίνηση. Να αναφερθεί ο χρόνος εκτός διαθεσιμότητας εφαρμογών κατά την προσθαφαίρεση εξυπηρετητών Δυνατότητα αποθήκευσης της συνολικής κατάστασης Εικονικών Μηχανών σε ένα κεντρικό σημείο Συνεχή εποπτεία χρήσης αξιοποίησης στο σύνολο των Resources Δυνατότητα ορισμού ανά Εικονική Μηχανή μεριδίων και προτεραιοτήτων σε κοινό storage I/O bandwidth Δυνατότητα ορισμού ανά Εικονική Μηχανή μεριδίων και προτεραιοτήτων σε κοινό network I/O bandwidth RESOURCE POOLING Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων και πολιτικών που να ορίζουν τις προτεραιότητες μεταξύ εφαρμογών, προσδιορίζοντας την κατανομή υπολογιστικών πόρων σε Εικονικές Μηχανές. Συνεχή εποπτεία χρήσης αξιοποίησης στο σύνολο των Resource Pools ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθούν πολιτικές Power management που να βασίζονται σε κανόνες χρηστών, π.χ. να υπολογίζει διαμέσω της εποπτείας ενός cluster εάν δύναται να καλύπτονται απαιτήσεις (π.χ. απόδοσης, φόρτου) με ένα χαμηλότερο σχήμα κατανάλωσης, επαναενεργοποιώντας αυτόματα έναν suspended host (π.χ. μέσω Wake on LAN) όταν αυξηθεί το φορτίο μιας εφαρμογής Να αναφερθούν άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου λογισμικού που έχουν άμεση σχέση με το παρόν έργο αλλά και με τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη NAI Μέρος C Παραρτήματα 37

38 C Μεταγωγείς (Switches) Nα αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο των μεταγωγέων Θα προσφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός μεταγωγέων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του Έργου. 3. Aπαιτουμενο switching throughput (Gbps) Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων (σε εκατομμύρια πακέτα το δευτερόλεπτο Mpps) Σε κάθε μεταγωγέα θα δοθεί ο κατάλληλος αριθμός θυρών Gigabit και 10Gb ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του Έργου 6. Υποστήριξη των πρωτοκόλλων NAI 7. IEEE 802.1Q (Virtual LANs) NAI 8. IEEE 802.3ab (1000 Base T) NAI 9. ΙΕΕΕ 802.1d spanning tree πρωτοκόλλου NAI 10. Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και συνεπή χρονισμό. NAI 11. Υποστήριξη SNMP v1, v2, v3 12. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet 13. Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη διαχείριση μέσω Telnet. NAI 14. Yποστηριζομενα VLAN ids Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για τοπική, όσο και για απομακρυσμένη πρόσβαση. Δυνατότητα διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface. Ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση (Console port) η οποία να προστατεύεται με χρήση κωδικού. 18. Διπλα τροφοδοτικα 19. Οι μεταγωγείς θα εγκατασταθούν σε ικρίωμα που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο ανάδοχος. C Λογισμικό διαχείρισης Νέφους. 1. Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης νέφους με Μέρος C Παραρτήματα 38

39 αδειοδότηση που να καλύπτει την προτεινόμενη υποδομή και τον εξοπλισμό που περιγράφεται στην παράγραφο Α «Αρχιτεκτονική Νέας Υποδομής» και συγκεκριμένα στην ενότητα «Υφιστάμενος εξοπλισμός που μπορεί να αξιοποιηθεί στο νέα περιβάλλον» Το λογισμικό πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί εικονικές μηχανές των παρακάτω hypervisors: VMWare Hyper V RedHat KVM RedHat Xen Unix Hypervisors (π.χ. ΙΒΜ PowerVM). Το λογισμικό πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα (εάν ο hypervisor τα υποστηρίζει): Windows 7 Windows 2003 (32 bit and 64 bit) Windows 2008 R2 (32 bit and 64 bit) RedHat 6.x (32 bit and 64 bit) SLES 10 και 11 (32 bit and 64 bit) AIX bit Το λογισμικό πρέπει να παρέχει βιβλιοθήκη με πρότυπα virtual images, που θα χρησιμοποιούνται συχνά. Ο διαχειριστής πρέπει να μπορεί να βάλει/βγάλει/επεξεργαστεί όλες τις virtual images της βιβλιοθήκης. Ο διαχειριστής της βιβλιοθήκης πρέπει να μπορεί να ψάξει τη βιβλιοθήκη για κάποιο image χρησιμοποιώντας τα περιεχόμενα και τα χαρακτηριστικά του virtual image. Ο διαχειριστής πρέπει να μπορεί να επιθεωρήσει το virtual image μέχρι και στο επίπεδο αρχείου του guest που περιέχει το image. Ο διαχειριστής πρέπει να μπορεί να συγκρίνει δυο διαφορετικά images με σκοπό να προσδιοριστεί αν ένα image έχει αλλάξει. Το λογισμικό πρέπει να προσφέρει διαχείριση εκδόσεων (version management) των virtual images. Το λογισμικό πρέπει να προσφέρει εργαλεία επεξεργασίας των virtual images που να προσφέρουν τα ακόλουθα: Δημιουργία προσαρμοσμένου βασικού λειτουργικού συστήματος με δυνατότητα NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI Μέρος C Παραρτήματα 39

40 activation του λειτουργικού συστήματος. Αυτοματοποίηση εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού επάνω σε εικόνα βασικού λειτουργικού συστήματος. Δυνατότητα παραγωγής virtual images που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικούς hypervisors Δυνατότητα διαχείρισης Open Virtualization Format (OVF), με επεξεργασία OVF metadata Το λογισμικό πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί υλικό (hardware) διαφορετικών κατασκευαστών και οπωσδήποτε να υποστηρίζει υλικό από τους παρακάτω κατασκευαστές: IBM HP Cisco Dell Να αναφερθούν αναλυτικά οι εξυπηρετητές που υποστηρίζονται. Το λογισμικό πρέπει να προσφέρει λειτουργικότητα ανοχής σε σφάλματα (fault tolerance) και υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) για τα διαχειριζόμενα virtual machines. Το λογισμικό πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα selfservice αιτήσεων. Το λογισμικό πρέπει να προσφέρει λειτουργικότητα χρηστών/ομάδων με δυνατότητα διαφορετικών ρόλων και επίπεδο πρόσβασης για διαφορετικούς χρήστες. Το λογισμικό πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα προτύπων δομών (ομάδων virtual images) που θα μπορούν να αναπτυχτούν μαζικά για να υποστηρίξουν πολύπλοκες επιχειρησιακές ανάγκες. Να υποστηρίζει τη δυνατότητα παραγωγής οποιονδήποτε αναφορών για τη λειτουργία του υποσυστήματος. Οι αναφορές πρέπει να μπορούν να παραχθούν σε μορφή PDF, csv ή HTML και να μπορούν να σταλθούν αυτόματα σε ορισμένους χρήστες. NAI NAI NAI NAI NAI C Λογισμικό παρακολούθησης των Συστημάτων (Monitoring) Μέρος C Παραρτήματα 40

41 Να προσφερθεί υποσύστημα παρακολούθησης συστημάτων και εφαρμογών για να καλύψει τις προδιαγραφές τις υφιστάμενης διακήρυξης. Να υποστηρίζει τα διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα και οπωσδήποτε τα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται (όπως Windows, Linux, AIX) σε φυσικούς και εικονικούς servers. Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα συστήματα Να υποστηρίζει τα διαδεδομένα hypervisors (όπως VMWare, Hyper V, KVM, Xen, PowerVM). Να υποστηρίζει τη δυνατότητα ανίχνευσης σφαλμάτων για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές. Να υποστηρίζει τη δυνατότητα καταγραφής μετρικών απόδοσης (KPIs Key Performance Indicators) και καταγραφή των δεδομένων για ιστορική ανάλυση. Να υποστηρίζει δυναμικά όρια διακύμανσης (baseline thresholds) τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση κάποιας ανώμαλης συμπεριφοράς ορισμένων server κατά συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε συνάρτηση με την συμπεριφορά κατά την φυσιολογική του λειτουργία. Να υποστηρίζει τη δυνατότητα για ανάλυση της τάσης των KPIs (Key Performance Indicators) για ενεργητική ανάλυση και υπολογισμούς μελλοντικής χωρητικότητας. Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων παρακολούθησης βάσει ρόλων. Η απεικόνιση των προβλημάτων και των επιδόσεων της υποδομής να γίνεται σε μία κονσόλα (web ή native) η οποία να μπορεί να είναι προσαρμόσιμη, τόσο στην πληροφορία που παρουσιάζει, όσο και στον τρόπο που ο χειριστής φτάνει στην πληροφορία (π.χ. προσαρμόσιμή δενδρική δομή). Να υποστηρίζει τη δυνατότητα για ανάπτυξη καινούριων agents, για παράδειγμα για αρχεία σφαλμάτων (log files) που δεν υποστηρίζονται από το αρχικό προϊόν. Να αναφερθούν πρόσθετες δυνατότητες της εφαρμογής, πέραν των ανωτέρω ζητουμένων, που θα προσφέρει ή θα αναπτύξει ο προμηθευτής. Να υποστηρίζει τη δυνατότητα παραγωγής οποιονδήποτε αναφορών για τη λειτουργία του υποσυστήματος. Οι αναφορές πρέπει να μπορούν να παραχθούν σε μορφή PDF, csv ή HTML και να μπορούν να σταλθούν αυτόματα σε ορισμένους χρήστες. Μέρος C Παραρτήματα 41

42 C Προσωπικοί Υπολογιστές / Οθόνες Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 2 Τύπου PC 3 Αριθμός προσφερόμενων PCs 4 Κουτί Δαπέδου (Midi Tower) με θύρες USB στην πρόσοψη και τροφοδοτικό ικανής ισχύος ώστε να μπορεί να καλύπτει το σύστημα στην μέγιστη λειτουργία και σύνθεσή του. Να υπάρχουν οι σχετικές επεκτάσεις καλωδίων τροφοδοσίας για μελλοντική χρήση επιπλέον εσωτερικών συσκευών (DVD- RW, HDD κτλ). >=30 ΑΠΑΝΤΗ ΣΗ Μητρική Πλακέτα (Motherboard) που να υποστηρίζει FSB>=1333 MHz. I/O θύρες: USB 2.0 >= 8, VGA ή DVI ώστε να ταιριάζει με την αντίστοιχη οθόνη της προσφοράς, audio in =1, audio out =1. Υποδοχές διαύλου (slots): PCI express x16 =1,PCI express x1>=1, PCI=1. NAI NAI 8 Επεξεργαστής Διπλού Πυρήνα >= 3.2 GHz NAI 9 Μέγεθος κύριας μνήμης (RAM) >=4 GΒ DDR3 επεκτάσιμη, με συχνότητα λειτουργίας >=1333 Μhz. NAI 10 Κάρτα Γραφικών (PCI Express x16) με Μνήμη >=1GΒ. 11 Κάρτα Δικτύου Ethernet 10/100/1000Mbps NAI 12 Κάρτα Ήχου Σκληρός Δίσκος (HDD) SATA (7200 rpm),χωρητικότητας>=500 GB. Οπτική Μονάδα Multi DVD Writer,διασύνδεσης SATA και ταχύτητα εγγραφής DVD >=24 Χ. Εργονομικό πληκτρολόγιο διασύνδεσης USB και πλήκτρα με Ελληνικά γράμματα. NAI NAI 16 Οπτικό USB ποντίκι. NAI Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Pro Ελληνικό (και σε DVD). Να υπάρχουν εγκατεστημένοι όλοι οι drivers όλων των συσκευών και να προσφέρονται επίσης σε CD. Το προσφερόμενο software θα πρέπει να παραδοθεί εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία. Να προσφέρονται οπωσδήποτε όλα τα τεχνικά εγχειρίδια των συσκευών και εξαρτημάτων που αποτελούν το σύστημα καθώς και οι απαραίτητες οδηγίες χρήσης. Να παρέχεται on-site δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) τουλάχιστον έτη. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Μέρος C Παραρτήματα 42

43 Αριθμός προσφερόμενων οθονών >=30 Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή τεχνολογίας LCD Μήκος διαγωνίου σε ίντσες >= 22 Aνάλυση 1680 χ1050 Απόδοση χρώματος 16,7 εκατομμύρια χρώματα Χρόνος απόκρισης <= 5 ms Φωτεινότητα >= 250cd/m² Λόγος αντίθεσης >= 5000:1 Να έχει ρυθμίσεις για φωτεινότητα, αντίθεση, ενδείξεις OSD Να έχει τη δυνατότητα μείωσης του πλαισίου σε χαμηλότερες αναλύσεις Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μαγνητικά μέσα (CDs, δισκέτες με τους οδηγούς λειτουργίας και το συνοδευτικό software) Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης C.4.2 Λογισμικό Υποδομής C Γενικές Απαιτήσεις Η προσφερόμενη major ή minor version release, ανά κατηγορία λογισμικού, θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί εντός των τελευταίων 18 μηνών ή να είναι η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του κατασκευαστή. Θα συνοδεύονται από επίσημη άδεια χρήσης με σαφή αναφορά στον τρόπο αδειοδότησης (π.χ. unlimited use, per server, per cpu, per named user κλπ). Οι άδειες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του συνόλου των Υποέργων Το σύνολο του λογισμικού θα πρέπει να παραδοθεί σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, Μέρος C Παραρτήματα 43

44 δηλαδή εγκατεστημένο στα συστήματα τα οποία θα το φιλοξενούν και κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες του φορέα Θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία media εγκατάστασης καθώς και από πλήρη εγχειρίδια διαχειριστών (administration ή reference manuals) σε ψηφιακή μορφή και προαιρετικά σε έντυπη μορφή Σε περίπτωση βλάβης ή τεχνολογικής απαξίωσης (μερικής ή ολικής) του φιλοξενούντος εξοπλισμού, να επιτρέπεται η μετεγκατάσταση του λογισμικού χωρίς οικονομική επιβάρυνση. C Λειτουργικό Σύστημα Εξυπηρετητών Γενικές Απαιτήσεις Να αναφερθούν το Όνομα Έκδοση Κατασκευαστής Τύπος Χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού (εμπορικό προϊόν ή ανοικτού κώδικα) Οι προσφερόμενες άδειες θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του έργου, δηλαδή το σύνολο των εξυπηρετητών που θα προσφερθούν στο πλαίσιο του έργου Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα guest λειτουργικά συστήματα και οι υποστηριζόμενες αρχιτεκτονικές των υποκείμενων φυσικών μηχανών Θα προσφερθεί σχετικό λογισμικό με όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη διαχείριση του περιβάλλοντος εικονικών μηχανών (π.χ. διαχείριση των hypervisors). Να αναφερθούν οι δυνατότητες που αυτό θα παρέχει. Επιθυμητή η δυνατότητα απομακρυσμένης Μέρος C Παραρτήματα 44

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: {Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη} Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: {Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη} Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΕ 2094 (80801)) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα » Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός: 262.590,00 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμους Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα