{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την Ηράκλειο. { Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Υποέργο 1: Αναβάθμιση υφιστάμενων Ιδρυματικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την πρόσβαση στο ακαδημαϊκό περιεχόμενο του Πανεπιστημίου Κρήτης } Αριθμός Διακήρυξης:. Αναθέτουσα Αρχή:{ Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ειδικός Λογαριασμός} Προϋπολογισμός:Εκατό τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια έντεκα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά ( ,38 ) πλέον ΦΠΑ- εκατό εβδομήντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Τακτικός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:. και ώρα. Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 90

2 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...5 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών...5 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής...5 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης...7 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας...9 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος...11 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης...13 C3.1 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων...14 C3.1.1 ΟΜΑΔΑ Α: Elocus...14 C Πίνακες Συνοπτικής Περιγραφής Αντικειμένου...14 C Πίνακας Απαιτήσεων Περιγραφής Αρχιτεκτονικής Συστήματος Ιδρυματικού Αποθετηρίου...14 C Πίνακας Τεχνολογιών και Μέσων Υλοποίησης Έργου...15 C Πίνακας Λειτουργικών Ενοτήτων...16 C Ομαδοποίηση Περιεχομένου...16 C Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου...16 C Κατάθεση /Εισαγωγή Περιεχομένου...18 C Εξαγωγή / Μεταφορά Περιεχομένου...20 C Ανάθεση Αναγνωριστικών...21 C Αναζήτηση / Πλοήγηση Περιεχομένου...21 C Διαχείριση Ιδρυματικού Αποθετηρίου...23 C Υπηρεσίες Εξατομίκευσης ΙΑ...25 C Απαιτήσεις Μεταδεδομένων Αποθετηρίου...26 C Μετάπτωση δεδομένων και λειτουργιών ΙΑ...27 C Απαιτήσεις αντιγράφων ασφαλείας ΙΑ...27 C Διαλειτουργικότητα...28 C Πολυκαναλική Προσέγγιση...28 C Ανοικτά δεδομένα...29 C Ασφάλεια...29 C Ευκολία Χρήσης...30 C Απαιτήσεις προσβασιμότητας...30 C Υποστήριξη νέων συλλογών...31 C Υποστήριξη συλλογής καταγραφής Ερευνητικού Έργου Π.Κ C Υποστήριξη συλλογής Φωτογραφικού Αρχείου Π.Κ...32 C3.1.2 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ...33 C Αρχιτεκτονική Συστήματος...33 C Λειτουργικές προδιαγραφές...34 C3.1.3 ΟΜΑΔΑ Γ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας...41 Σελίδα 2 από 90

3 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την C C C C C C C C C C Αρχιτεκτονική Συστήματος...41 Διαχείριση συστήματος...41 Γενικές Προδιαγραφές...42 Διαχείριση ψηφιακών αρχείων πολυμέσων και κειμένου...43 Διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών...43 Διαχείριση ιεραρχικών δεδομένων...43 Διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα λογισμικά...44 Μηχανή αναζήτησης...44 Περιβάλλον αναζήτησης...45 Παρουσίαση / εξαγωγή αποτελεσμάτων...46 C3.1.4 ΟΜΑΔΑ Δ: Mobile UI...47 C Αρχιτεκτονική Συστήματος...47 C Προδιαγραφές συστήματος...47 C Δομικές/αρχιτεκτονικές προδιαγραφές...47 C Γενικές προδιαγραφές...48 C Υποστήριξη προτύπων...49 C Προδιαγραφές συστήματος πιστοποίησης χρηστών...50 C Προδιαγραφές διαχείρισης του συστήματος...50 C Προδιαγραφές μηχανής αναζήτησης...50 C Γενικές προδιαγραφές συστήματος πύλης...51 C Γενικές προδιαγραφές υποσυστήματος διεπαφής χρήστη...52 C Ελάχιστες προδιαγραφές περιβάλλοντος χρήστη...52 C Ελάχιστες προδιαγραφές HTML...54 C3.2 Διαλειτουργικότητα...56 C3.3 Πολυκαναλική προσέγγιση...56 C3.4 Ανοιχτά δεδομένα...56 C3.5 Απαιτήσεις ασφαλείας...57 C3.6 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...58 C3.7 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...58 C3.8 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...59 C3.9 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας...61 C3.10 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης...62 C3.11 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών...63 C3.12 Μεθοδολογία διοίκησης και υλοποίησης έργου...63 C3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις έργου...63 C3.14 Παραδοτέα έργου...64 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς...65 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα...65 C4.1.1 Υπηρεσίες...65 C5. Σχέδιο Σύμβασης Προοίμιο Εφαρμοστέα Νομοθεσία...70 Σελίδα 3 από 90

4 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την 3. Γλώσσα της Σύμβασης Στοιχεία Επικοινωνίας Αμοιβή Αναδόχου Τρόπος Πληρωμής Φόροι Περίοδοι Εγγύησης Καθυστερήσεις Εκτέλεσης-Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Αναδόχου Υποχρεώσεις Αναδόχου Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής Υπεργολαβίες Εμπιστευτικότητα Πνευματικά δικαιώματα Τροποποίηση σύμβασης Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης Λόγοι Ανωτέρας Βίας Αναστολή της Σύμβασης Λύση της Σύμβασης Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία...90 Σελίδα 4 από 90

5 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών-Κτίριο Διοίκησης Βούτες Ηρακλείου Κρήτης Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Σελίδα 5 από 90

6 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 90

7 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών-Κτίριο Διοίκησης Βούτες Ηρακλείου Κρήτης Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 7 από 90

8 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 90

9 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών-Κτίριο Διοίκησης Βούτες Ηρακλείου Κρήτης Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (<συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 9 από 90

10 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 90

11 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 2 (από έως) 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 11 από 90

12 / / - / / / / - / / / / - / / Σελίδα 12 από 90

13 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Σελίδα 13 από 90

14 C3.1 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων C3.1.1 ΟΜΑΔΑ Α: Elocus C Πίνακες Συνοπτικής Περιγραφής Αντικειμένου 1 Παρουσίαση ολοκληρωμένου τρόπου υλοποίησης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου από τον Ανάδοχο. 2 Παρουσίαση άλλων προγραμμάτων που ο υποψήφιος προσφέρει συμπληρωματικά στο Ιδρυματικό Αποθετήριο. 3 Η προσφερόμενη υλοποίηση πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή και λειτουργική στην πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού DSPACE 4 Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα και ο κώδικας θα πρέπει να παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. 5 Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις εγκαταστάσεις του Datacenter του Π.Κ. 6 Το σύστημα πιλοτικής λειτουργίας θα εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του Datacenter του Π.Κ. σε σύστημα διαφορετικό από αυτό της παραγωγικής λειτουργίας C Πίνακας Απαιτήσεων Περιγραφής Αρχιτεκτονικής Συστήματος Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1 Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί διαστρωματωμένη (layered) αρχιτεκτονική τριών στρωμάτων τουλάχιστον (3-tier). 2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη λύση αρχιτεκτονικής στην οποία να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος και η μεθοδολoγία διάρθρωσης του προσφερόμενου συστήματος στην πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού DSPACE 3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα οποία η προτεινόμενη αρχιτεκτονική και σύστημα θα επιτρέψουν τη συνεργασία με την υπό ανάπτυξη πύλη ελληνικών ακαδημαϊκών αποθετηρίων. 4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα οποία η προτεινόμενη υλοποίηση θα επιτρέψει τη συνεργασία με πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος (LDAP server, Shibboleth, CAS) 5 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η μετάπτωση των τεκμηρίων στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική. Σελίδα 14 από 90

15 6 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις τεχνολογίες και τα επιμέρους λογισμικά που περιλαμβάνονται στην προσφορά του για την υλοποίηση των επιπέδων αρχιτεκτονικής, καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να προσφέρει. 7 Για κανένα λόγο δε θα πρέπει η προτεινόμενη αρχιτεκτονική να οδηγεί σε λύσεις υλοποίησης στα επιμέρους επίπεδα αρχιτεκτονικής (βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές εφαρμογών κ.λπ.) που δεν είναι διαδεδομένες και υποκρύπτουν δέσμευση με συγκεκριμένο κατασκευαστή. 8 Όλες οι λειτουργίες του ΙΑ θα υλοποιηθούν πάνω στην πλατφόρμα λογισμικού DSPACE. Είναι επιθυμητή η ανάπτυξη ευέλικτων επιπλέον λειτουργικών οντοτήτων για την εξυπηρέτηση των προδιαγραφών αν κρίνεται απαραίτητο. 9 Το επιπλέον λογισμικό που χρησιμοποιεί το προσφερόμενο σύστημα (π.χ. βάση δεδομένων, application server) θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα. 10 Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες στις γραφικές του διεπαφές με φυσικά πρόσωπα. 11 Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει όλη τη λειτουργικότητά του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τουλάχιστον. C Πίνακας Τεχνολογιών και Μέσων Υλοποίησης Έργου 1 Το αποθετήριο πρέπει να βασίζεται σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα. 2 Το αποθετήριο πρέπει να βασίζεται σε λογισμικό που επιτρέπει τη συνέχιση της ανάπτυξής του και την διενέργεια μελλοντικών αναβαθμίσεων. 3 Το αποθετήριο πρέπει να υιοθετεί μια αρθρωτή αρχιτεκτονική ως βάση για την ανάπτυξη του. 4 Το λογισμικό του αποθετηρίου θα πρέπει να βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένες προγραμματιστικές πλατφόρμες για εύκολη παραμετροποίηση και υλοποίηση πιθανών επεκτάσεων. 5 Το αποθετήριο πρέπει να επικοινωνεί μέσω του LDAP πρωτοκόλλου με καταλόγους χρηστών του ιδρύματος ή/και, να διαθέτει μηχανισμούς single sign-on πιστοποίησης (π.χ. Shibboleth ή/και CAS). 6 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει το OAI-PMH, για να επιτρέπει την ανάκτηση των μεταδεδομένων του από εξωτερικούς συσσωρευτές. 7 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει διεπαφή SRU/W για αξιοποίηση του αποθετηρίου από εργαλεία ομόσπονδης αναζήτησης. 8 Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει OpenURL για την διασύνδεση με εξωτερικό υλικό ελεγχόμενης πρόσβασης. 9 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει την περιγραφή Σελίδα 15 από 90

16 της εσωτερικής δομής των τεκμηρίων, χρησιμοποιώντας κατάλληλα σχήματα μεταδεδομένων (π.χ. DIDL, OAI-ORE, METS). 10 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει Unicode κωδικοποίηση. C Πίνακας Λειτουργικών Ενοτήτων C Ομαδοποίηση Περιεχομένου 1 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ορισμού μιας δενδρικής δομής ομαδοποίησης των τεκμηρίων του: 2 A απεριόριστου αριθμού επιπέδων. 3 B απεριόριστου αριθμού συλλογών σε κάθε επίπεδο. 4 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εύκολης μεταβολής της δενδρικής δομής ομαδοποίησης, κατά την περίοδο λειτουργίας του συστήματος. 5 Α Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα της μετακίνησης ενός τεκμηρίου καθώς και μιας ομάδας τεκμηρίων από μία συλλογή σε μία άλλη. 6 Β Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα της μετακίνησης μιας συλλογής σε νέα θέση στο σχήμα ομαδοποίησης. 7 Γ Το αποθετήριο πρέπει να διατηρεί ακέραιο το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα του μεταφερόμενου τεκμηρίου ή συλλογής 8 Δ Το αποθετήριο πρέπει να ενημερώνει τον διαχειριστή για πιθανά σφάλματα ή ασυμβατότητες που προκύπτουν από την μεταβολή του σχήματος ομαδοποίησης 9 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την αρχειοθέτηση ενός τεκμηρίου σε περισσότερες της μίας συλλογής, χωρίς φυσική αναπαραγωγή του περιεχομένου του τεκμηρίου. 10 Το αποθετήριο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ορισμού διαχειριστών ανά συλλογή. 11 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αποκλεισμού ομάδων χρηστών από την πρόσβαση σε συγκεκριμένες συλλογές. 12 Το αποθετήριο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ορισμού προκαθορισμένων τιμών για συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων των τεκμηρίων μιας συλλογής. 13 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει μια βασική παραμετροποίηση της διεπαφής του χρήστη ανά συλλογή (π.χ. κείμενο περιγραφής, λογότυπο). C Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου Σελίδα 16 από 90

17 1 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για ανάγνωση: 2 Α σε επίπεδο αρχείου. 3 B σε επίπεδο τεκμηρίου. 4 Γ σε επίπεδο συλλογής. 5 Δ για μεμονωμένους χρήστες. 6 Ε για ομάδες χρηστών. 7 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για επεξεργασία των τεκμηρίων που υποβάλλονται σε μια συλλογή: 8 A για μεμονωμένους χρήστες. 9 B για ομάδες χρηστών. 10 Το αποθετήριο πρέπει να εμφανίζει τον τίτλο και τα μεταδεδομένα που συνοδεύουν κάποιο τεκμήριο, στο οποίο ζητείται πρόσβαση, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα ανάγνωσης. 11 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό άδειας χρήσης: 12 Α σε επίπεδο αρχείου. 13 Β σε επίπεδο τεκμηρίου. 14 Γ σε επίπεδο συλλογής. 15 Δ εκφρασμένης σε μορφή αναγνώσιμη και επαναχρησιμοποιήσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή (π.χ. Creative Commons licenses). 16 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα ορισμού προεπιλεγμένης άδειας χρήσης σε επίπεδο συλλογής, που θα εφαρμόζεται σε όλα τα τεκμήρια που περιέχει. 17 Α Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει, κατ' επιλογή του χρήστη, την κληροδότηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, όταν αυτά μεταβληθούν, από: κοινότητες σε υποκοινότητες κοινότητες σε περιεχόμενες συλλογές συλλογές σε περιεχόμενα τεκμήρια Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρήστης θεωρείται ο διαχειριστής. Όταν για παράδειγμα τα τεκμήρια μιας συλλογής μετακινούνται σε άλλη συλλογή (π.χ. λόγω συγχώνευσης τμημάτων), πρέπει να τα ακολουθούν και τα δικαιώμα τα πρόσβασης που έχουν οριστεί. 18 Β Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την κληροδότηση, κατ' επιλογή του χρήστη, των προεπιλεγμένων αδειών χρήσης, από: κοινότητες σε υποκοινότητες κοινότητες σε περιεχόμενες συλλογές συλλογές σε περιεχόμενα τεκμήρια 19 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα τοποθέτησης χρονικού περιορισμού πρόσβασης (embargo) σε κάποια τεκμήρια για όλες τις ομάδες χρηστών, μετά το πέρας του οποίου τα δικαιώματα Σελίδα 17 από 90

18 πρόσβασης επαναπροσδιορίζονται με βάση την πολιτική του ιδρύματος. 20 Το αποθετήριο πρέπει να απαγορεύει την πρόσβαση σε τεκμήρια που έχουν διαγραφεί ή αποσυρθεί από αυτό. 21 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης με κριτήριο την τοποθεσία του χρήστη (δηλ. IP διεύθυνση). 22 Το αποθετήριο πρέπει να χρησιμοποιεί το μηχανισμό πιστοποίησης του ιδρύματος για την πιστοποίηση των χρηστών. C Κατάθεση /Εισαγωγή Περιεχομένου 1 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό διαδικασίας κατάθεσης: 2 Α με σαφή και διακριτά βήματα. 3 Β χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των βημάτων. 4 Γ ανά συλλογή τεκμηρίων. 5 Δ ανά είδος υποβαλλόμενου τεκμηρίου (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, διπλωματικές εργασίες). 6 Ε με δυνατότητα συμμετοχής μεμονωμένων χρηστών. 7 Ζ με δυνατότητα συμμετοχής ομάδων χρηστών. 8 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό δικαιωμάτων κατάθεσης σε μια συλλογή: 9 A για μεμονωμένους χρήστες. 10 Β για ομάδες χρηστών. 11 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την επεξεργασία των παραμέτρων της διαδικασίας κατάθεσης (π.χ. ορισμός βημάτων και χρηστών που συμμετέχουν σε αυτά). 12 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη μεταφόρτωση αρχείων: 13 Α μέσω γραφικής διεπαφής. 14 Β μέσω κατάλληλων προγραμματιστικών διεπαφών. 15 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο ενός υποβαλλόμενου τεκμηρίου και την αποδοχή ή απόρριψή του. 16 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων ελέγχου υποβαλλόμενων τεκμηρίων: 17 Α για μεμονωμένους χρήστες. 18 Β για ομάδες χρηστών. 19 Γ σε επίπεδο τεκμηρίου. 20 Δ σε επίπεδο συλλογής. 21 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να πληροφορεί κάθε χρήστη ή ομάδα χρηστών που εμπλέκεται σε μια διαδικασία κατάθεσης: 22 Α για τις ενέργειες που καλείται να πραγματοποιήσει. 23 Β για το τρέχον στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης. 24 Γ για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους χρήστες ή ομάδες χρηστών. 25 Δ για το σύνολο των διαδικασιών κατάθεσης στις Σελίδα 18 από 90

19 οποίες έχει εμπλακεί και των αντίστοιχων ενεργειών του. 26 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει κατά την κατάθεση ενός τεκμηρίου φόρμα κατάθεσης: 27 Α με υποχρεωτικά πεδία μεταδεδομένων, ανάλογα με το είδος του τεκμηρίου. 28 Β με μηχανισμό αυτόματου συντακτικού ελέγχου και επαλήθευσης των εισαγόμενων μεταδεδομένων, ως προς τις ορισμένες ανά είδος τεκμηρίου προδιαγραφές. 29 Γ με αυτόματη συμπλήρωση μέρους των μεταδεδομένων που περιγράφουν το υπό κατάθεση τεκμήριο (ημερομηνία εισαγωγής τεκμηρίου, μορφότυπο, μέγεθος αρχείου ). 30 Δ με δυνατότητα συμπλήρωσης ενός πεδίου μεταδεδομένων με τιμές από προκαθορισμένες λίστες. 31 Ε χωρίς περιορισμό στο πλήθος πεδίων μεταδεδομένων. 32 Ζ χωρίς περιορισμό στο πλήθος των αρχείων που μπορεί να περιλάβει ένα κατατιθέμενο τεκμήριο. 33 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την προσαρμογή της φόρμας εισαγωγής μεταδεδομένων για διαφορετικά είδη υποβαλλόμενων τεκμηρίων. 34 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη συνοδεία της κατάθεσης ενός τεκμηρίου από αντίστοιχη άδεια χρήσης. 35 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη συνοδεία της κατάθεσης ενός τεκμηρίου από αντίστοιχη πολιτική πρόσβασης. 36 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει σε κάποιο βήμα της διαδικασίας κατάθεσης, ένα σύνδεσμο προς υπηρεσίες ενημέρωσης των καταθετών σχετικά με τις ισχύουσες άδειες πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε εκδότη (π.χ. SHERPA/RoMEO). 37 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την κατάθεση μόνο μεταδεδομένων (χωρίς σχετικό τεκμήριο), που μπορεί να περιέχουν αναφορές σε αρχεία αποθηκευμένα σε εξωτερικά συστήματα. 38 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου για τα υποβαλλόμενα προς κατάθεση αρχεία ως προς: 39 Α το μορφότυπο. 40 Β την ύπαρξη ιών. 41 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης μετατροπής του μορφότυπου των υποβαλλόμενων προς κατάθεση αρχείων σε προκαθορισμένο άλλο τύπο αρχείου, όταν το αρχικό μορφότυπο δεν συμφωνεί με την πολιτική περιεχομένου του αποθετηρίου. 42 Το αποθετήριο πρέπει να χειρίζεται το τεκμήριο ως ενιαία μονάδα, διατηρώντας τις σχέσεις μεταξύ των συστατικών μερών του, στην περίπτωση τεκμηρίων που αποτελούνται από περισσότερα του ενός αρχεία. 43 Το αποθετήριο πρέπει να έχει τη δυνατότητα μαζικής εισαγωγής τεκμηρίων εκφρασμένων σε κατάλληλη μορφή που διατηρεί τη δομή και την ιεραρχία τους. Σελίδα 19 από 90

20 44 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής μεταδεδομένων που αντιστοιχούν σε τεκμήρια εξωτερικών συστημάτων (π.χ. ανάκτηση μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH και κατάθεση μέσω SWORD). 45 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού συνόλου τεκμηρίων για αυτόματη εισαγωγή από εξωτερικά συστήματα. 46 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει αυτόματη εισαγωγή τεκμηρίων (μαζί με τα αντίστοιχα μεταδεδομένα) από εξωτερικά συστήματα (π.χ. ανάκτηση μέσω του πρωτοκόλλου OAI-ORE και κατάθεση μέσω SWORD). 47 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει μια αναφορά σε κάθε περίπτωση μαζικής εισαγωγής τεκμηρίων, που θα περιέχει τα προβλήματα που πιθανόν προέκυψαν κατά τη διαδικασία, καθώς και τα συγκεκριμένα τεκμήρια στα οποία εμφανίστηκε πρόβλημα. 48 Το αποθετήριο θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό εισαγωγής εγγραφών τεκμηρίωσης μορφής MARCXML C Εξαγωγή / Μεταφορά Περιεχομένου 49 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την επιλεκτική εξαγωγή 50 Α μεμονωμένων τεκμηρίων. 51 Β μεμονωμένων συλλογών. 52 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη διατήρηση της εσωτερικής δομής του περιεχομένου (τεκμήρια, συλλογές) κατά την εξαγωγή του, διατηρώντας τις συνδέσεις μεταξύ: 53 Α τεκμηρίων-αρχείων. 54 Β τεκμηρίων-μεταδεδομένων. 55 Γ τεκμηρίων-συλλογών. 56 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει μια αναφορά σε κάθε περίπτωση μαζικής εξαγωγής τεκμηρίων, που θα περιέχει τα προβλήματα που πιθανόν προέκυψαν κατά τη διαδικασία, καθώς και τα συγκεκριμένα τεκμήρια στα οποία εμφανίστηκε πρόβλημα. 57 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει διεπαφή εξαγωγής των μεταδεδομένων του μέσω του πρωτοκόλλου OAI- PMH. 58 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει διεπαφή εξαγωγής των τεκμηρίων του μέσω του πρωτοκόλλου OAI-ORE. 59 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την εξαγωγή του περιεχομένου του (τεκμήρια, συλλογές τεκμηρίων) σε μορφή METS. Σελίδα 20 από 90

21 C Ανάθεση Αναγνωριστικών 1 Όλα τα παγκόσμια αναγνωριστικά (URIs) που ανατίθενται από το αποθετήριο πρέπει να επιλύονται σε αντίστοιχο έγκυρο URL που περιέχει μια αναπαράσταση της περιγραφόμενης οντότητας (είτε αυτή είναι τεκμήριο είτε συλλογή). 2 Το αποθετήριο πρέπει να απαγορεύει σε οποιοδήποτε χρήστη τη μεταβολή των παγκόσμιων αναγνωριστικών που αυτό αναθέτει. 3 Το αποθετήριο πρέπει να αναθέτει ένα παγκόσμια μοναδικό αναγνωριστικό (URI) σε κάθε τεκμήριο. 4 Το αποθετήριο πρέπει να αναθέτει ένα παγκόσμια μοναδικό αναγνωριστικό (URI) σε κάθε ομάδα τεκμηρίων (συλλογή). 5 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ανάθεσης ενός παγκόσμια μοναδικού και μόνιμου αναγνωριστικού σε κάθε τεκμήριο. 6 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ανάθεσης ενός παγκόσμια μοναδικού και μόνιμου αναγνωριστικού σε κάθε ομάδα τεκμηρίων (συλλογή). 7 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει, κατά την αρχική παραμετροποίησή του, τον προσδιορισμό του σχήματος των παγκόσμιων αναγνωριστικών που θα χρησιμοποιήσει. 8 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει, κατά την διάρκεια λειτουργίας του, τον επανακαθορισμό του σχήματος των παγκόσμιων αναγνωριστικών που χρησιμοποιεί. 9 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης παραπάνω του ενός σχημάτων παγκόσμιων αναγνωριστικών. 10 Το αποθετήριο πρέπει να παράγει μοναδικά (εσωτερικά) αναγνωριστικά που διακρίνουν μεταξύ τους τα αρχεία ενός τεκμηρίου. 11 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής μοναδικών αναγνωριστικών για μεμονωμένους χρήστες του αποθετηρίου. 12 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει την παραγωγή μοναδικών αναγνωριστικών για ομάδες χρηστών του αποθετηρίου. 13 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει Handle αναγνωριστικά για τα τεκμήριά του. 14 O αναδόχος θα πρέπει να προβεί στις όποιες ενέργειες προκειμένου να ενεργοποιηθεί η παροχή των παγκόσμιων αναγνωριστικών C Αναζήτηση / Πλοήγηση Περιεχομένου 1 Το αποθετήριο πρέπει να προσφέρει δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης στα μεταδεδομένα και στο πλήρες κείμενο των τεκμηρίων του. 2 Το αποθετήριο πρέπει να προσφέρει δυνατότητα Σελίδα 21 από 90

22 αναζήτησης σε συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων. 3 Το αποθετήριο πρέπει να προσφέρει δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης σε ομάδες τεκμηρίων (συλλογές). 4 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης στα τεκμήρια του αποθετηρίου που συνοδεύονται από πλήρες κείμενο. 5 Τα πεδία μεταδεδομένων το περιεχόμενο των οποίων θα είναι αναζητήσιμο θα πρέπει να μπορούν να καθοριστούν κατά την αρχική παραμετροποίηση του αποθετηρίου, αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. 6 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την πλοήγηση στα περιεχόμενά του, επιτρέποντας στο χρήστη να ακολουθεί τη δενδρική δομή ομαδοποίησης του συστήματος. 7 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την πλοήγηση στα περιεχόμενά του, επιτρέποντας στο χρήστη να τα ταξινομήσει ως προς συγκεκριμένα κριτήρια. 8 Το αποθετήριο πρέπει να διαθέτει μια περιγραφική σελίδα για κάθε τεκμήριο, όπου θα εμφανίζονται τα μεταδεδομένα που το περιγράφουν, η συμμετοχή του σε συλλογές και τα αρχεία που το αποτελούν. 9 Το αποθετήριο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποκρύπτει συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων από την περιγραφική σελίδα των τεκμηρίων. 10 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την εμφάνιση μικρογραφιών οπτικών τεκμηρίων, κατά τη διαδικασία της πλοήγησης καθώς και στη λίστα με τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης. 11 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης με wild card χαρακτήρες. 12 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης με περιορισμούς εγγύτητας (proximity searching), στην οποία μια λέξη πρέπει να βρίσκεται εντός μιας δεδομένης απόστασης από μια άλλη λέξη. 13 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει την αναζήτηση με χαρακτήρες από το σύνολο του Unicode. 14 Το αποθετήριο πρέπει να εμφανίζει μετά από κάθε αναζήτηση μια λίστα αποτελεσμάτων με δυνατότητα πλοήγησης από την πλευρά του χρήστη. 15 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα ταξινόμησης της λίστας των αποτελεσμάτων αναζήτησης σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. συνάφεια, τίτλος, όνομα συγγραφέα, ημερομηνία έκδοσης κλπ). 16 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα προσαρμογής του αριθμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης ανά σελίδα από το χρήστη. 17 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή τη δυνατότητα καθορισμού των πεδίων μεταδεδομένων που εμφανίζονται για κάθε τεκμήριο στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Σελίδα 22 από 90

23 18 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα ταξινόμησης των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης σε όψεις (faceted classification). 19 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης του ιστορικού των αναζητήσεων ενός χρήστη. 20 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει δυνατότητα αναζήτησης σε πεδία μεταδεδομένων, εμφανίζοντας, ως βοήθεια στο χρήστη, λίστα με όρους από τα αντίστοιχα ελεγχόμενα λεξιλόγια και θησαυρούς που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των πεδίων αυτών. 21 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών σε συγκεκριμένο μορφότυπο (π.χ. RIS, BibTeX) και σε σχετικές υπηρεσίες διαχείρισης αναφορών (π.χ. EndNote, Zotero). 22 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης την πρόσβαση και ευρετηρίαση (indexing) των περιεχομένων του. C Διαχείριση Ιδρυματικού Αποθετηρίου 23 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία, διαγραφή και επεξεργασία στοιχείων ενός χρήστη. 24 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία, διαγραφή και επεξεργασία στοιχείων μιας ομάδας χρηστών. 25 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την υπαγωγή ενός χρήστη σε ομάδα χρηστών, καθώς και τη διαγραφή του από αυτή. 26 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα αλλαγής του συστήματος ομαδοποίησης των περιεχομένων του. 27 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα μετακίνησης τεκμηρίων από μία συλλογή σε μία άλλη. 28 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα μεταβολής των προκαθορισμένων τιμών μεταδεδομένων και των λειτουργικών επιλογών μιας συλλογής (π.χ. ομάδες χρηστών με δικαίωμα κατάθεσης / επεξεργασίας / ανάγνωσης, ορισμός προεπιλεγμένης άδειας χρήσης κτλ). 29 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του τον ορισμό και την επεξεργασία δικαιωμάτων πρόσβασης για ομάδες χρηστών. 30 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του τον ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο τεκμηρίου και συλλογής. 31 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του την επεξεργασία των παραμέτρων της διαδικασίας κατάθεσης. 32 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του τον ορισμό ξεχωριστών διαδικασιών κατάθεσης για Σελίδα 23 από 90

24 κάθε συλλογή τεκμηρίων. 33 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του να καθορίζει αν ένα πεδίο μεταδεδομένων συμπληρώνεται από τον καταθέτη σε μορφή ελεύθερου κειμένου ή κατόπιν επιλογής από μια λίστα προκαθορισμένων τιμών. 34 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του κατά την αρχική παραμετροποίηση του συστήματος, τον προσδιορισμό του σχήματος των παγκόσμιων αναγνωριστικών που θα χρησιμοποιήσει. 35 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του, τον επανακαθορισμό του σχήματος των παγκόσμιων αναγνωριστικών που χρησιμοποιεί. 36 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του, τον καθορισμό των πεδίων μεταδεδομένων το περιεχόμενο των οποίων θα είναι αναζητήσιμο. 37 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα επιλογής και διαχείρισης (π.χ. καθορισμός υποχρεωτικών και προαιρετικών, ορατών και μη πεδίων) του σχήματος μεταδεδομένων που συνοδεύει ένα τεκμήριο συγκεκριμένου είδους. 38 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα μεταβολής οποιουδήποτε από τα πεδία μεταδεδομένων που εισάγει ο καταθέτης. 39 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα μαζικής επεξεργασίας των μεταδεδομένων σε επίπεδο συλλογής (π.χ. προσθήκη ή αλλαγή της τιμής ενός πεδίου μεταδεδομένων για κάθε τεκμήριο μιας συλλογής). 40 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα διαγραφής αρχείου ή ολόκληρου τεκμηρίου (π.χ. σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). 41 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του να διαχειρίζεται τις βασικές παραμέτρους και επιλογές του συστήματος, μεταξύ των οποίων και το περιβάλλον του τελικού χρήστη. 42 Το αποθετήριο πρέπει να διατηρεί αρχεία καταγραφής (log files), που θα αναφέρουν ενέργειες μεταβολής τεκμηρίων και πρόσβασης σε αυτά, τη χρονική στιγμή που αυτές πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τον χρήστη που τις εκτέλεσε. 43 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης στατιστικών στοιχείων σχετικών με τις αναζητήσεις που εκτελούνται στο αποθετήριο (π.χ. δημοφιλέστεροι όροι αναζήτησης, μέσος αριθμός αποτελεσμάτων κλπ). 44 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων πρόσβασης και χρήσης (μεταφόρτωσης) των τεκμηρίων του αποθετηρίου, διατηρώντας την ανωνυμία των χρηστών του. 45 Το αποθετήριο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα παραγωγής αντιγράφων ασφαλείας με αυτόματο τρόπο. 46 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει καλά Σελίδα 24 από 90

25 διαχειριζόμενες μεθόδους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από το διαχειριστή του. 47 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει καλά διαχειριζόμενες μεθόδους επαναφοράς του συστήματος σε προηγούμενη κατάσταση χρησιμοποιώντας αντίγραφα ασφαλείας. Η ακεραιότητα του συστήματος θα πρέπει να διατηρείται μετά την αποκατάσταση του συστήματος. 48 Το σύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα παραγωγής αντιγράφων ασφαλείας για τεκμήρια, μεταδεδομένα και μεμονωμένα αρχεία στον διαχειριστή αποθετηρίου. 49 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του τον καθορισμό της συχνότητας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. 50 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας μέρους του συνολικού περιεχομένου του συστήματος (συγκεκριμένα τεκμήρια / συλλογές και συνοδευτικά μεταδεδομένα). C Υπηρεσίες Εξατομίκευσης ΙΑ 1 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει προσωπική σελίδα για κάθε πιστοποιημένο χρήστη. 2 Κάθε προσωπική σελίδα θα είναι ενσωματωμένη στο γραφικό περιβάλλον του αποθετηρίου. 3 Κάθε προσωπική σελίδα θα ακολουθεί την σχεδιαστική φιλοσοφία του αποθετηρίου και θα καλύπτει τις προαναφερθείσες σχετικές με διεπαφές απαιτήσεις (ασφάλεια, γλώσσες, κ.λπ.). 4 Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα διατηρούνται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων ώστε να μην δυσχεραίνεται η συντήρηση και αναβάθμιση του αποθετηρίου. 5 Κάθε προσωπική σελίδα θα είναι άμεσα προσβάσιμη από κάθε άλλη σελίδα του αποθετηρίου. 6 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει ιστορικό ενεργειών (καθώς και την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα) στην προσωπική ιστοσελίδα του πιστοποιημένου χρήστη. 7 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει εμφάνιση στην προσωπική ιστοσελίδα του πιστοποιημένου χρήστη ενεργειών που αυτός καλείται να εκτελέσει. 8 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων σε περίπτωση εισαγωγής νέου τεκμηρίου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (περιορισμοί σε πεδία μεταδεδομένων, συλλογές). 9 Ο χρήστης θα μπορεί να καταχωρεί στην λίστα "Αγαπημένα" συγκεκριμένα τεκμήρια και στην συνέχεια με ένα κλικ να τα επαναπροσπελαύνει. Σελίδα 25 από 90

26 C Απαιτήσεις Μεταδεδομένων Αποθετηρίου 1 Το αποθετήριο πρέπει να διατηρεί όλη τη λειτουργικότητα που συνδέεται με τα simple και qualified Dublin Core σε μια βασική εγκατάσταση του DSpace, και για τα επιπλέον σχήματα μεταδεδομένων που θα υποστηριχθούν: 2 A εξαγωγή μέσω OAI-PMH 3 B αποθήκευση επιπλέον πεδίων μεταδεδομένων στο υποκείμενο επίπεδο αποθήκευσης της πλατφόρμας 4 Γ τροποποίηση φορμών συμπλήρωσης εγγραφών που εκφράζονται με βάση το νέο σχήμα μεταδεδομένων 5 Δ βοήθεια auto-complete στη φόρμα εισαγωγής μεταδεδομένων στην περίπτωση πεδίων με πεδίο τιμών κάποιο ελεγχόμενο λεξιλόγιο 6 Ε τροποποίηση της σελίδας επισκόπησης των μεταδεδομένων ενός τεκμηρίου για κάθε υποστηριζόμενο σχήμα μεταδεδομένων 7 Ζ δυνατότητα ορισμού οποιουδήποτε πεδίου υποστηριζόμενου σχήματος δεδομένων ως αναζητήσιμου πεδίου 8 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει το σχήμα μεταδεδομένων ESE (Europeana Semantic Elements) 9 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει το σχήμα περιγραφικών μεταδεδομένων healmeta που θα προκύψει από το Υποέργο 9.9 της οριζόντιας δράσης ιδρυματικών αποθετηρίων. 10 A Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει την αυτόματη και ορθή συμπλήρωση και ενημέρωση για το πεδίο του healmeta που δηλώνει την διαθεσιμότητα πλήρους κειμένου ενός τεκμηρίου (heal:fulltextavailability) 11 B Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει την ορθή ενημέρωση των πεδίων του healmeta που δηλώνουν την πολιτική πρόσβασης για ένα τεκμήριο (heal:access, heal:accesstext), όταν αυτή μεταβάλλεται (π.χ. μετά τη χρονική παρέλευση του διαστήματος αποκλεισμού). 12 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει πιθανές αλλαγές και νεότερες εκδόσεις του σχήματος healmeta που θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του Υποέργου 9.9 της οριζόντιας δράσης ιδρυματικών αποθετηρίων 13 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει την επικοινωνία και ανταλλαγή μεταδεδομένων με συστήματα CRIS: 14 Α εξαγωγή μεταδεδομένων τεκμηρίων μέσω OAI-PMH σε μορφή συμβατή με το μοντέλο CERIF B εισαγωγή μεταδεδομένων και αρχείων τεκμηρίων από συστήματα CRIS στο αποθετήριο 16 Το αποθετήριο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε γνωστούς διεθνείς συναθροιστές: 17 Α BASE 18 B OAIster 19 Γ DRIVER (υλοποίηση DRIVER Guidelines, pdf) 20 Δ OpenAIRE (υλοποίηση OpenAIRE Guidelines 1.1, Σελίδα 26 από 90

27 nload/79) 21 E Europeana C Μετάπτωση δεδομένων και λειτουργιών ΙΑ 22 Ο ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει σχέδιο μετάπτωσης του συνόλου των δεδομένων στην νέα πλατφόρμα. 23 Το νέο σύστημα θα έχει όλα τα δεδομένα (μεταδεδομένα και ψηφιακά τεκμήρια) πλήρη και λειτουργικά. 24 Το νέο σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμό διαχείρισης / παρουσίασης των αρχείων 25 Τα υφιστάμενα τεκμήρια θα πρέπει να συμπληρωθούν με (τουλάχιστον) όλα τα υποχρεωτικά πεδία μεταδεδομένων του σχήματος healmeta. 26 Κατά τη μετάπτωση των δεδομένων θα πρέπει να αποδοθούν στα τεκμήρια νέα παγκόσμια μοναδικά αναγνωριστικά. 27 Στο νέο σύστημα θα οριστούν όλες οι συλλογές που υπάρχουν στο υφιστάμενο σύστημα και τα τεκμήρια θα ενταχθούν αυτόματα σ αυτές 28 Θα πρέπει να υλοποιηθεί μηχανισμός αντιστοίχησης των παλαιών αναγνωριστικών πρόσβασης (permanent URLS) των τεκμηρίων στα νέα αναγνωριστικά που θα τους αποδοθούν. 29 Θα πρέπει να υλοποιηθεί μηχανισμός αντιστοίχησης του σημείου πρόσβασης στην υπηρεσία OAI-PMH του παλαιού αποθετηρίου στο νέο C Απαιτήσεις αντιγράφων ασφαλείας ΙΑ 1 Το τελικό σύστημα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εργαλεία για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (full και incremental backup) της βάσης δεδομένων. 2 Το σύστημα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εργαλεία για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (full και incremental backup) όλων των απαραίτητων αρχείων του ολοκληρωμένου συστήματος (π.χ. αρχεία παραμετροποίησης, κ.λπ.). 3 Το σύστημα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εργαλεία για την επαναφορά των δεδομένων της βάσης από αντίγραφα ασφαλείας (full and partial restore). 4 Το σύστημα πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. 5 Το σύστημα θα πρέπει να διατηρεί αρχείο καταγραφής για τα παραχθέντα αντίγραφα ασφαλείας και για τις αντίστοιχες διαχειριστικές κινήσεις (π.χ. επαναφορά αρχείων, λήψη αντιγράφων ασφαλείας) Σελίδα 27 από 90

28 C Διαλειτουργικότητα 1 Το αποθετήριο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε δημοφιλείς διεθνείς συναθροιστές: (DRIVER, BASE, OAIster, OpenAIRE). 2 Α BASE 3 B DRIVER 4 Γ OAIster 5 Δ Europeana 6 E OpenAIRE 7 Το αποθετήριο πρέπει να αναθέτει μόνιμα αναγνωριστικά στα περιεχόμενά του. 8 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να επαναχρησιμοποιεί, όπου είναι δυνατόν, μόνιμα αναγνωριστικά για τους συγγραφείς και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα (π.χ. επικοινωνώντας με την υπηρεσία VIAF). 9 Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να είναι σε θέση να ανακτά αναγνωριστικά συγγραφέων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από την Υπηρεσία Αρχείου Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Οντοτήτων (DHARE). 10 Όλες οι υπηρεσίες του αποθετηρίου θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από το Διαδίκτυο (μέσω υπηρεσιών Διαδικτύου ή HTTP αιτήσεων). 11 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει την επικοινωνία και ανταλλαγή μεταδεδομένων με συστήματα CRIS. 12 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει το OAI-PMH πρωτόκολλο, για να επιτρέπει την ανάκτηση των μεταδεδομένων του από εξωτερικές υπηρεσίες και συστήματα συνάθροισης. 13 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει τα παρακάτω σχήματα μεταδεδομένων: 14 Α Simple και qualified Dublin Core 15 Β ESE 16 Γ healmeta 17 Δ METS 18 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει διεπαφή SRU/W για αξιοποίηση του αποθετηρίου από εργαλεία ομόσπονδης αναζήτησης. 19 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει Unicode κωδικοποίηση. 20 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει την περιγραφή της εσωτερικής δομής των τεκμηρίων, χρησιμοποιώντας κατάλληλα σχήματα μεταδεδομένων και πρωτόκολλα (π.χ. DIDL, OAI-ORE, METS). 21 Το αποθετήριο πρέπει να επικοινωνεί μέσω του LDAP πρωτοκόλλου με καταλόγους χρηστών του ιδρύματος ή εναλλακτικά, να διαθέτει μηχανισμούς single sign-on πιστοποίησης (π.χ. Shibboleth, CAS). C Πολυκαναλική Προσέγγιση Σελίδα 28 από 90

29 1 Διαδικτυακή πρόσβαση (web access) από υπολογιστή ταμπλέτα και κινητό τηλέφωνο μέσω ειδικής πύλης (mobile portal). 2 Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει τις περιπτώσεις και την τεχνολογία υλοποίησης επικοινωνίας και διάδρασης με τους χρήστες του συστήματος. 3 Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης ή όχι αποστολής μηνυμάτων γραπτού κειμένου (sms). C Ανοικτά δεδομένα 1 Όλες οι υπηρεσίες του αποθετηρίου θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από το Διαδίκτυο (μέσω υπηρεσιών Διαδικτύου ή HTTP αιτήσεων). 2 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει το OAI-PMH πρωτόκολλο. 3 Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει Unicode κωδικοποίηση. 4 Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ορισμού αδειών Creative Commons για κάθε ψηφιακό τεκμήριο. 5 Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης ανάλογα με το είδος του χρήστη, το ίδρυμα του οποίου αποτελεί μέλος και την πολιτική πρόσβασης που ισχύει για τα δεδομένα. C Ασφάλεια A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει την επαλήθευση ταυτότητας χρηστών βάσει στοιχείων αποθηκευμένων στον LDAP εξυπηρετητή του αντίστοιχου ιδρύματος. 2 Είναι απαραίτητη η δυνατότητα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας ενοποιημένου ελέγχου πρόσβασης Shibboleth στην διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας χρηστών. 3 Κάθε ανταλλαγή δεδομένων που φέρουν ευαίσθητη πληροφορία είτε για κάποιον χρήστη είτε για το ίδιο το αποθετήριο, και που η πραγματοποίησή της γίνεται μέσω δικτύου - επικοινωνία αποθετηρίου και εξωτερικών συστημάτων (π.χ. LDAP Server) ή επικοινωνία μεταξύ αποθετηρίου και διεπαφών χρήστη (π.χ. στοιχεία λογαριασμού χρήστη) - θα πρέπει να προστατεύεται από κακόβουλες επιθέσεις ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με την χρήση σύγχρονων τεχνικών ασφαλείας (X.509 πιστοποιητικά, SSL συνδέσεις, κ.ά.). 4 Το λογισμικό του αποθετηρίου αλλά και το υφιστάμενο Σελίδα 29 από 90

30 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να ενοποιούνται ή να συνεργάζονται με εξωτερικά λογισμικά / υπηρεσίες εντοπισμού ιών. Σκοπός είναι η προστασία της λειτουργίας του αποθετηρίου από τυχόν μολυσμένα με ιούς αρχεία που κατατίθενται από τους χρήστες. C Ευκολία Χρήσης 1 Το αποθετήριο πρέπει να ενσωματώνει υπηρεσία βοήθειας που θα επεξηγεί με τρόπο σαφή για το μέσο χρήστη τον τρόπο χρήσης του αποθετηρίου για κάθε προσφερόμενη λειτουργία. 2 Το αποθετήριο πρέπει να περιλαμβάνει συνοδευτικό εγχειρίδιο περιγραφής των λειτουργιών του. 3 Το αποθετήριο πρέπει να εμφανίζει σαφή μηνύματα λάθους, τα οποία θα ενημερώνουν το χρήστη για τις ενέργειες που χρειάζεται να λάβει προκειμένου να τα διορθώσει. 4 Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την επικοινωνία των καταθετών με τους διαχειριστές αποθετηρίου (π.χ. για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρώτοι). 5 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει γραφικές διεπαφές κατάλληλες για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες (π.χ. υλοποιώντας τα Web Content Accessibility Guidelines του W3C). 6 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει γραφικές διεπαφές για το σύνολο των λειτουργιών που χρειάζονται είσοδο από κάποιο χρήστη. 7 Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει γραφικές διεπαφές στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τουλάχιστον. 8 Λειτουργίες του αποθετηρίου που πραγματοποιούνται συχνά (π.χ. αναζητήσεις) πρέπει να ολοκληρώνονται με όσο το δυνατόν μικρότερο αριθμό αλληλεπιδράσεων με το χρήστη. 9 Δεν πρέπει να απαιτείται εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού για την προσπέλαση των ιστοσελίδων του αποθετηρίου, ενώ οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες πρέπει να είναι ώριμες και όχι εξαιρετικά πρόσφατες (στοιχείο που θα απαιτούσε την αναβάθμιση των περιηγητών ιστού στην τελευταία έκδοσή τους για να υποστηριχθεί η αντίστοιχη τεχνολογία). C Απαιτήσεις προσβασιμότητας 1 Πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ). 2 Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας ( και μάλιστα σε επίπεδο ΑΑ ή ανώτερο. Σελίδα 30 από 90

31 C Υποστήριξη νέων συλλογών C Υποστήριξη συλλογής καταγραφής Ερευνητικού Έργου Π.Κ Δημιουργία νέων συλλογών και υποσυλλογών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο elocus για την καταγραφή του ερευνητικού έργου του Π.Κ. Δημιουργία ροών εργασίας για την δημιουργία και επεξεργασία του ερευνητικού έργου του Π.Κ. ως αυτόνομη συλλογή στο Ιδρυματικό Αποθετήριο elocus. Δυνατότητα ορισμού ομάδας χρηστών με συγκεκριμένο ρόλο για την επεξεργασία των εγγραφών της συλλογής του ερευνητικού έργου. Δημιουργία κατάλληλου σχήματος μεταδεδομένων το οποίο θα αποθηκεύει τη βιβλιογραφική πληροφορία μιας καταγραφής ερευνητικού έργου καθώς και ψηφιακά τεκμήρια ή διαδικτυακές παραπομπές σ' αυτό. 5 Δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών δεικτοποίησης για την αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών του ερευνητικού έργου του Π.Κ Δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για την προβολή των βιβλιογραφικών πληροφοριών στο περιβάλλον χρήστη ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αναζήτησης Υποστήριξη κατάλληλου σχήματος μεταδεδομένων ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή, επεξεργασία και χρήση αρχείου ονομάτων που σχετίζονται με το ερευνητικό έργο του Π.Κ. Το σχήμα μεταδεδομένων θα πρέπει να μπορεί να περιλάβει καθιερωμένες εγγραφές για την καταγραφή ενός φυσικού προσώπου, οργανισμού κλπ ενώ παράλληλα θα πρέπει να μπορεί να συμπεριλάβει πληροφορίες οι οποίες θα δίνουν πρόσθετες δυνατότητες στο σύστημα όπως για παράδειγμα προβολή σχετικής φωτογραφίας, σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα κλπ. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και επισκόπησης του αρχείου ονομάτων Θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η προβολή της πλήρους κάρτας ενός δημιουργού που είναι καταχωρημένος στο αρχείο ονομάτων με κατάλληλες παραπομπές στο έργο του, σε προσωπική του διαδικτυακή σελίδα κλπ. Σελίδα 31 από 90

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης και Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης και Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης και Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Συγκρότηση Ιδρυματικού Αποθετηρίου» ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθ. Πρωτ. Διαγωνισμού 23376/16-12-2013) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης ράξη: «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Διαγωνισμός σε τρία τμήματα: Α. πηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΡ469Β7Ι-ΛΟΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο : «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αναβάθμιση Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.. Νο 13/2012 Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΟΛΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 18-19/10/2012 ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ Δημήτριος Σπανός, ΕΜΠ-ΣΕΑΒ Άγγελος Αναγνωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 207.950,00

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟ ΟΜΗ. ηµήτριος Σπανός Άγγελος Αναγνωστόπουλος

Ι ΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟ ΟΜΗ. ηµήτριος Σπανός Άγγελος Αναγνωστόπουλος 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήµιο Πειραιώς, 1818-19/10/2012 Ι ΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟ ΟΜΗ ηµήτριος Σπανός Άγγελος Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο «Δημιουργία Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικής Μουσικής» στα πλαίσια της ράξης με τίτλο «πηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1-3 Οκτωβρίου 2007 Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ Αλέξανδρος Κουλούρης, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Προϋπολογισμός (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προβολή και ανάδειξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών μέσα από την χάραξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 58719

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 58719 P a g e ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 25-09-205 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5879 Τίτλος Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 7 4.1 Σύνδεση Διαχειριστή... 7 4.2

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια: 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.137,42 με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Τεύχος Μελέτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Προγράμματος Ελλάδαπρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε.

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 4 2.1 Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι και η μη τήρηση έστω

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών

Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών (Ψηφιακής Σύγκλισης) Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2011 Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΣΕΑΒ Οριζοντια πράξη & κάθετες δράσεις Οριζόντια Πράξη Σ.Ε.Α.Β.: Κάθετες,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 5 3 Περιβάλλον Εργασίας... 6 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 9

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Διακήρυξη Διαγωνισμού για το «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ» του Υποέργου 3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:642.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Διακήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας του Υποέργου 3 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» {KE

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Υποέργο 2:Εμπλουτισμός του Ψηφιακού Ακαδημαϊκού Περιεχόμενου του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΔΙΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Το παρόν έργο αποτελεί παραδοτέο των δράσεων δημοσιότητας του προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - Ενίσχυση του

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κατάθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Κατάθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Κατάθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά Ιούνιος 2016 Καλώς ήλθατε στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας του ΙΑ του Πολυτεχνείου Κρήτης: Για να ξεκινήσετε την κατάθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένα παραδείγματα. σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία

Επιτυχημένα παραδείγματα. σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία Επιτυχημένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία Νίκος Χούσος, Κωνσταντίνος Σταμάτης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αλέξανδρος Κουλούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ 1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών...

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Καθηγητής/Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια : έως 31 Οκτωβρίου 2015 Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το ποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές πηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το ποέργο 1 «πηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα