Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 «ΨΘΦΙΑΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΦΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΙΚΘΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ» (Κωδικόσ ΟΡΣ: ) Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΞΡΥ ΫΑΛΔΑΤΙΡΧ ΟΡΞΡΧ ΑΦΦΙΜΘΥ Ρροχπολογιςμόσ: ,13 (χωρίσ ΪΣΑ) Διάρκεια: Δζκα τρεισ (13) μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

2 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου Ρίνακασ Ρεριεχομζνων υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου... 4 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 5 υντομογραφίεσ... 5 Α1.Περιβάλλον του Ζργου... 6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου... 6 Α1.1.1 Υυνοπτικι παρουςίαςθ Ϊορζα Νειτουργίασ... 6 Α1.1.2 Υυνοπτικι παρουςίαςθ Ϊορζα Χλοποίθςθσ... 9 Α1.1.3 Άλλοι Ϊορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου... 9 Α1.1.4 ργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου)... 9 Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου)... 9 Α1.2.1 Υυνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Ϊορζα Νειτουργίασ 9 Α1.2.2 Ρργανωτικι Δομι και Υτελζχωςθ του Ϊορζα Α1.2.3 Σεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Φεχνολογιϊν Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Α3.2 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Α3.3 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Α3.3.1 Νειτουργικι Ενότθτα «Σφλθ Μοινωνικισ Ϊροντίδασ & Σρόνοιασ» Α3.3.2 Νειτουργικι Ενότθτα «Χποςφςτθμα Σαρακολοφκθςθσ και Ϊροντίδασ» Α3.3.3 Νειτουργικι Ενότθτα «Χποςφςτθμα Σρωτοβάκμιασ Χγείασ» Α3.3.4 Νειτουργικι Ενότθτα «Χποςφςτθμα Ματαγραφισ και Υυλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων» Α3.3.5 Νειτουργικι Ενότθτα «Χποςφςτθμα Σαρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Φεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Χπθρεςιϊν» Α3.4 Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςίων Φιλοξενίασ Εφαρμογϊν Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ Α3.6 Διαλειτουργικότθτα Α3.7 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ Α3.8 Ανοικτά Ρρότυπα Υελίδα 2 από 61

3 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Α3.9 Ανοιχτά δεδομζνα Α3.10 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ Α3.11 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ Α3.12 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α3.14 Ρίνακασ Ραραδοτζων Α3.15 Σθμαντικά Ορόςθμα υλοποίθςθσ Ζργου Α4. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α4.1 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α4.2 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Α4.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ Α4.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» Α4.5 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Α4.5.1 Φιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ Α5. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α5.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ Α5.2 Σχιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου Α5.3 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Α5.4 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων Α5.5 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου Υελίδα 3 από 61

4 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΫΘ ΦΙΦΝΡΥ ΕΤΓΡΧ ΪΡΤΕΑΥ ΓΙΑ ΦΡΟ ΡΣΡΙΡ ΣΤΡΡΤΙΗΕΦΑΙ ΦΡ ΕΤΓΡ ΦΡΣΡΥ ΣΑΤΑΔΡΥΘΥ ΦΡΣΡΥ ΣΑΤΡΫΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙέΟ ΕΙΔΡΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ ΦΧΣΡΥ ΔΙΑΓέΟΙΥΞΡΧ ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ ΫΤΘΞΑΦΡΔΡΦΘΥΘ ΕΤΓΡΧ ΫΤΡΟΡΥ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΔΙΑΤΜΕΙΑ ΕΤΓΡΧ ΣΤΡΘΕΥΞΙΑ ΓΙΑ ΧΣΡΒΡΝΘ ΔΙΕΧΜΤΙΟΙΥΕέΟ ΕΣΙ ΦέΟ ΡΤέΟ ΦΘΥ ΔΙΑΜΘΤΧΠΘΥ ΜΑΦΑΝΘΜΦΙΜΘ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΜΑΙ έτα ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΣΤΡΥΪΡΤέΟ ΦΡΣΡΥ ΜΑΦΑΘΕΥΘΥ ΣΤΡΥΪΡΤέΟ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΜΑΙ έτα ΑΣΡΥΪΤΑΓΙΥΘΥ ΣΤΡΥΪΡΤέΟ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΔΙΑΜΘΤΧΠΘΥ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΣΡΥΦΡΝΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΣΤΡΥ ΔΘΞΡΥΙΕΧΥΘ ΥΦΘΟ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΕΣΙΥΘΞέΟ ΕΜΔΡΥΕέΟ ΦέΟ ΕΧΤέΣΑΙΜέΟ ΜΡΙΟΡΦΘΦέΟ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΣΡΥΦΡΝΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΣΤΡΥ ΔΘΞΡΥΙΕΧΥΘ ΥΦΡ ΦΕΧΫΡΥ ΔΙΑΜΘΤΧΠΕέΟ ΔΘΞΡΥΙέΟ ΥΧΞΒΑΥΕέΟ ΦΘΥ ΕΪΘΞΕΤΙΔΑΥ ΦΘΥ ΜΧΒΕΤΟΘΥΘΥ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΣΡΥΦΡΝΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΣΤΡΥ ΔΘΞΡΥΙΕΧΥΘ ΥΦΡΟ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΦΧΣΡ Διμοσ Χαϊδαρίου Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Φροντίδασ και Ιατρικισ Ραρακολοφκθςθσ Υπουργείο Εςωτερικϊν / Διμοσ Χαϊδαρίου Οι εγκαταςτάςεισ του Διμου Χαϊδαρίου Σφμβαςθ Υπθρεςιϊν. Κατθγορία υπθρεςίασ 07 υπθρεςίεσ πλθροφορικισ και άλλεσ ςυναφείσ υπθρεςίεσ. Ταξινόμθςθ κατά CPV «Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ». Ανοικτόσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των τριακοςίων εβδομιντα δφο χιλιάδων επτακοςίων δζκα ζξι Ευρϊ ( ,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23%. (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: ,13, ΦΡΑ: 69, ). Το ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ, ςε ποςοςτό 80% από το ΕΤΡΑ και 20% από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Οι δαπάνεσ του ζργου κα βαρφνουν το Ρ.Δ.Ε. (Κωδικόσ ΣΑ: Ε0558, Kωδικόσ Ρράξθσ ΣΑ: 2011ΣΕ ) Δζκα τρεισ (13) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ϊρα 13:00 Στρ. Καραϊςκάκθ 138 και Επαφλεωσ 2, ΤΚ 12461, Χαϊδάρι ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ϊρα 13:00 ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ Υελίδα 4 από 61

5 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Συντομογραφίεσ Ε.Ε. Ε.Ε.Ε.Κ. Ε.Ο.Χ. Ε.Ρ. Ψ.Σ. Ε.Υ.Δ. Ψ.Σ. Κ.Ρ.Σ. Ν.Ρ.Δ.Δ. Ν.Ρ.Ι.Δ. Σ.Α.Ε. Ρ.Σ. Κ.Ε.Ρ. Ο.Τ.Α. Υ.Ρ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. C.M.S. H/W S/W UPS Ευρωπαϊκι Επιτροπι Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων/ επίςθμο ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ Οομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ κλπ, που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι αυτοφσ που αφοροφν Ενιαίοσ Ευρωπαϊκόσ Ϋϊροσ Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα για τθν άθφιακι Υφγκλιςθ Ειδικι Χπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ άθφιακι Υφγκλιςθ» Μοινοτικό Σλαίςιο Υτιριξθσ/ πακζτο εκνικϊν προγραμμάτων κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ (για τθν Ελλάδα) Οομικό Σρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Οομικό Σρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Υυλλογικι Απόφαςθ Ζργου Σλθροφοριακό Υφςτθμα Μζντρα Εξυπθρζτθςθσ Σολιτϊν Ρργανιςμόσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Χπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ Content Management System Hardware Software HL7 Health Level 7 Ο.Δ.Ε. Α.Ρ.Δ.Ρ.Χ. Β.Δ. Δ.Σ. Δ.Ρ. Ε.Ε. Ε.Ε.Ε.Ε. Ε.Κ.Δ. Ε.Σ.Ρ.Α. Ο.Ρ.Σ. Ρ.Δ.&Υ.Θ.Σ. Τ.Ρ.Ε. Υ.ΡΕ. Υυςτιματα αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ Ρμάδα Διοίκθςθσ Ζργου Αρχι Σροςταςίασ Δεδομζνων Σροςωπικοφ Ϋαρακτιρα Βάςθ Δεδομζνων Διοικθτικό Υυμβοφλιο Διαδικτυακι Σφλθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ / επίςθμο ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ Οομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ κλπ, που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι αυτοφσ που αφοροφν. Εφαρμογι Ματαχϊρθςθσ Δεδομζνων Εκνικό Υτρατθγικό Σλαίςιο Αναφοράσ Ρλοκλθρωμζνο Σλθροφοριακό Υφςτθμα Σλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ και Χπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Υυναλλαγϊν Φεχνολογίεσ Σλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν Χγειονομικι Σεριφζρεια Υελίδα 5 από 61

6 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Α1.Ρεριβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ Ϊορζασ Νειτουργίασ είναι ο Διμοσ Ϋαϊδαρίου. Ρ Διμοσ Ϋαϊδαρίου είναι ο μεγαλφτεροσ ωσ προσ τθν ζκταςι του μζςα ςτθν Δυτικι Ακινα. Ζχει ςυνολικι ζκταςθ 226,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τα οποία πλιρωσ δομθμζνα περίπου τα 44,0 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Φα υπόλοιπα ςυγκαταλζγονται ςθμαντικζσ εκτάςεισ που ανικουν ςτα δφο μεγάλα Οοςθλευτιρια άυχικϊν Σακιςεων, αλλά και ςε αδιαμόρφωτουσ ελεφκερουσ χϊρουσ όπωσ το Σοικίλο ροσ που περιβάλλουν τθ δομθμζνθ περιοχι προςφζροντασ τθν μοναδικι προςταςία και ανάςα από τουσ ρφπουσ από τισ διερχόμενεσ από το Θριάςιο και Υχιςτό οδικζσ αρτθρίεσ. Φο Ϋαϊδάρι ςιμερα ζχει ςτακεροποιιςει το πλθκυςμιακό του μζγεκοσ. Σαρατθρείται, όμωσ ςταδιακι αφξθςθ τθσ τάςθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ και υπζρ πλθκϊρασ ατόμων που κα χρειάηονται αυξθμζνεσ ανάγκεσ φροντίδασ για Χγειονομικι & Μοινωνικι περίκαλψθ. Θ ςθμερινι πόλθ του Ϋαϊδαρίου αποτελεί τον πλζον ιςτορικό οικιςμό τθσ Δυτικισ Ακινασ, του οποίου ο βαςικόσ οικιςτικόσ πυρινασ δθμιουργικθκε γφρω ςτο Είναι δθλαδι θ πρϊτθ περιοχι τθσ Δυτικισ Ακινασ που απζκτθςε εγκεκριμζνο ςχζδιο και θ μόνθ που διακζτει φανερά ςθμάδια τθσ ιςτορίασ που λειτουργοφν ςθμειολογικά ςαν πόλοι αναγνϊριςθσ: Ξονι Δαφνιοφ, Σφργοσ «Σαλατάκι», Block 15, κλπ. ΟΓΑΝΟΓΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΔΙΑΘΩΣΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ Ρι Χπθρεςίεσ του Διμου περιλαμβάνουν τισ παρακάτω οργανικζσ μονάδεσ ομαδοποιθμζνεσ ςε ενότθτεσ ςυναφοφσ ςκοποφ και αντικειμζνου: ΕΝΟΤΘΤΑ Α : ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΥΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΑΧΟ Υελίδα 6 από 61

7 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο 1. Γενικόσ Γραμματζασ 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου 3. Γραφείο Ειδικϊν Υυμβοφλων Μαι Υυνεργατϊν 4. Οομικι Χπθρεςία 5. Γραφείο Εκελοντιςμοφ και αξιοποίθςθσ Εκνικϊν & Ευρωπαϊκϊν Σόρων 6. Γραφείο Σροβολισ Επικοινωνίασ και Δθμοςίων Υχζςεων 7. Γραφείο Εταιρικισ Μοινωνικισ Ευκφνθσ 8. Αυτοτελζσ Φμιμα Δθμοτικισ Αςτυνομίασ 9. Γραφείο Διοικθτικισ Βοικειασ 10. Γραφείο Διαφάνειασ ΕΝΟΤΘΤΑ Β : ΕΡΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 1. Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Δικτφων 1. Φμιμα Διαχείριςθσ Θλ/νικϊν Εφαρμογϊν (PORTAL, GIS, Ευρυηωνικά Δίκτυα) α. Γραφείο Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ β. Γραφείο Δικτφων 2. Φμιμα Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ 3. Φμιμα Ξθχανοργάνωςθσ ΕΝΟΤΘΤΑ Γ : ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 1.Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ και ελζγχου Ρεριβάλλοντοσ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ 1. Φμιμα Αποκομιδισ Απορριμμάτων, Ανακυκλϊςιμων υλικϊν, Μακαριςμοφ Μοινοχριςτων Ϋϊρων, Ειδικϊν Υυνεργείων και Σολιτικισ Σροςταςίασ α. Γραφείο Αποκομιδισ β. Γραφείο Σολιτικισ Σροςταςίασ 2. Φμιμα Διαχείριςθσ και Υυντιρθςθσ Ξθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Aποκικθσ α. Γραφείο Υυντιρθςθσ β. Γραφείο Αποκικθσ γ. Γραφείο Μίνθςθσ 3. Φμιμα Ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ Σραςίνου και Σαιδικϊν χαρϊν α. Γραφείο Ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ Σραςίνου β. Γραφείο ςυντιρθςθσ Σαιδικϊν Ϋαρϊν ΕΝΟΤΘΤΑ Δ: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 1. Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ και Αλλθλεγγφθσ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ : 1. Φμιμα Σαιδείασ και Σαιδικϊν-Βρεφονθπιακϊν Υτακμϊν α. Γραφείο Σαιδικϊν & Βρεφονθπιακϊν Υτακμϊν β. Γραφείο Σαιδείασ 2. Φμιμα Μοινωνικισ Ξζριμνασ α. Γραφείο Μοινωνικζσ Χπθρεςίεσ β. Γραφείο Χποςτιριξθσ ΑΞΕΑ γ. Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ανζργων δ. Γραφείο Επιδοματικισ Σολιτικισ Υελίδα 7 από 61

8 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ε. Γραφείο Εποπτείασ & Ζλεγχοσ Μοινωνικοπρονοιακϊν Δομϊν ςτ. Γραφείο Μοινωνικισ Ϊροντίδασ η. Γραφείο Χγειονομικισ Ϊροντίδασ 3. Φμιμα Χγειονομικισ Σρόλθψθσ & Ϊροντίδασ α. Γραφείο Σρόλθψθσ & Αγωγισ Χγείασ β. Γραφείο Χγειονομικϊν Επιτροπϊν ΕΝΟΤΘΤΑ Ε : ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 1. Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ : 1. Φμιμα Χποςτιριξθσ Σολιτικϊν Ρργάνων του Διμου α. Γραφείο Χποςτιριξθσ Δθμοτικοφ Υυμβουλίου β. Γραφείο Χποςτιριξθσ Επιτροπϊν 2. Φμιμα Δθμοτικισ Ματάςταςθσ και Νθξιαρχείου α. Γραφείο Δθμοτικισ Ματάςταςθσ β. Νθξιαρχείο 3. Φμιμα Αδειοδοτιςεων και Τφκμιςθσ Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων α. Γραφείο Ϋοριγθςθσ αδειϊν επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων β. Γραφείο ρφκμιςθσ Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων 4. Φμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ α. Γραφείο διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ β. Γραφείο Ξιςκοδοςίασ 5. Φμιμα ΜΕΣ α. Εξυπθρζτθςθ Σολιτϊν β. Εςωτερικι Ανταπόκριςθ 6. Φμιμα Αλλοδαπϊν και Ξετανάςτευςθσ 2. Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και Ανάπτυξθσ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ : 1. Φμιμα Σροχπολογιςμοφ και Νογιςτθρίου α. Γραφείο Σροχπολογιςμοφ β. Γραφείο Νογιςτθρίου 2. Φμιμα Εςόδων 3. Φμιμα Φαμειακισ Χπθρεςίασ 4.Φμιμα προμθκειϊν και εξοπλιςμοφ υπθρεςιϊν αποκικθ α. Γραφείο Σρομθκειϊν β. Γραφείο Φιρθςθσ αποκικθσ 3. Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ : 1. Φμιμα Σολεοδομικϊν Εφαρμογϊν και Σολεοδομίασ α. Γραφείο Σολεοδομίασ β. Γραφείο Δθμοτικισ Σεριουςίασ γ. Γραφείο Φοπογραφικϊν Εφαρμογϊν 2. Φμιμα Ξελετϊν & Εκτζλεςθσ Ζργων α. Γραφείο Ξελετϊν β. Γραφείο Επιβλζψεων 3. Φμιμα Ξελετϊν & Εκτζλεςθσ Θλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων Υελίδα 8 από 61

9 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο α. Γραφείο Ξελετϊν Θλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων β. Γραφείο Επίβλεψθσ Θλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων 4. Φμιμα Υυντιρθςθσ & Αυτεπιςταςίασ 5. Φμιμα Υυγκοινωνιακϊν Εγκαταςτάςεων και Αδειϊν Ξεταφοράσ α. Γραφείο Υθματοδότθςθσ Υυγκοινωνιϊν β. Γραφείο Αδειϊν Ξεταφοράσ 6. Φμιμα Σρογραμματιςμοφ Φεχνικϊν Ζργων Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Ϊορζασ Χλοποίθςθσ και Νειτουργίασ είναι ο Διμοσ Ϋαϊδαρίου. Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Δεν εμπλζκονται άλλοι φορείσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Υπεφκυνοσ Ζργου Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει ορίςει αρμόδιο ςτζλεχοσ τθσ, ωσ υπεφκυνο για τθ διοίκθςθ του ζργου και τον ςυντονιςμό των επιμζρουσ εμπλεκόμενων. Φο ςτζλεχοσ αυτό καλείται Χπεφκυνοσ Ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα αποτελζςει και το βαςικό ςθμείο επαφισ με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ηθτιματα υλοποίθςθσ του ζργου. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ) Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ζχει οριςτεί «Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ Ζργου (ΕΣΣΕ)», θ οποία αποτελείται από τον Χπεφκυνο του Ζργου και διοικθτικά ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που ωσ βαςικό ςτόχο ζχουν τθν προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου, τθν λιψθ αποφάςεων ςτα καίρια ηθτιματα του ζργου και τθ διοίκθςθ και ςυντονιςμό των επιμζρουσ εργαςιϊν του. Αρμοδιότθτα τθσ ΕΣΣΕ αποτελεί και θ τμθματικι και οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των παραδοτζων του παρόντοσ Ζργου. Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ & Βαςικοί Χριςτεσ (Key Users) Θ προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου υποςτθρίηεται εφϋοςον απαιτείται με τθ λειτουργία Θεματικϊν Ρμάδων Εργαςίασ, οι οποίεσ κα ςτελεχϊνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Υε αυτζσ τισ ομάδεσ κα εμπλζκονται και βαςικοί χριςτεσ του νζου ςυςτιματοσ (Key Users). Ρ ςυντονιςμόσ των Θεματικϊν Ρμάδων Εργαςίασ γίνεται από τον Χπεφκυνο Ζργου που ζχει οριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ To ζργο, αποτελεί μια προςπάκεια του Διμου για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων που κα ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ πρόνοιασ και φροντίδασ, ςτθν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των Σολιτϊν ςτα ςυγκεκριμζνα κζματα, ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων με χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ςτθν Υελίδα 9 από 61

10 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ενεργοποίθςθ των νζων αρμοδιοτιτων του Διμου που αφοροφν ςτισ Ξονάδεσ Σρωτοβάκμιασ Χγείασ (Ξ.Σ.Χ.) Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Υφμφωνα με τον οργανιςμό εςωτερικισ υπθρεςίασ του Διμου Ϋαϊδαρίου οι διευκφνςεισ, τα τμιματα και τα γραφεία που ζχουν άμεςθ ι/και ζμμεςθ ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου περιγράφονται παρτακάτω: ΕΡΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Δικτφων -Τμιμα Διαχείριςθσ Θλ/νικϊν Εφαρμογϊν (PORTAL, GIS, Ευρυηωνικά Δίκτυα) -Γραφείο Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ -Γραφείο Δικτφων Αρμοδιότθτεσ Τμιματοσ Διαχείριςθσ Θλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν (Αρμοδιότθτεσ ςτρατθγικισ και μελετϊν ΦΣΕ) Διαμορφϊνει και ειςθγείται τθ ςτρατθγικι του Διμου ςε ότι αφορά τθν ανάπτυξθ, επζκταςθ και βελτίωςθ των ςυςτθμάτων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΦΣΕ) και τα ηθτιματα τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Υυγκεντρϊνει ςτοιχεία, προςδιορίηει τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ και ειςθγείται για τα αναγκαία ζργα ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ των ςυςτθμάτων ΦΣΕ που πρζπει να αξιοποιεί ο Διμοσ για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του. Σροδιαγράφει και ειςθγείται τθν μεκοδολογία ανάπτυξθσ των αναγκαίων ςυςτθμάτων ΦΣΕ και τθν υλοποίθςθ μθχανιςμϊν επιχειρθςιακισ υποςτιριξθσ των ςυςτθμάτων και των χρθςτϊν των εφαρμογϊν. Ξεριμνά για τθν μελζτθ, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ των ςυςτθμάτων ΦΣΕ με τθν αξιοποίθςθ και εξειδικευμζνων τρίτων. Σροδιαγράφει τα νζα ςυςτιματα ι τισ νζεσ λειτουργίεσ ςυςτθμάτων ΦΣΕ, παρακολουκεί τθν ανάπτυξι τουσ και παραλαμβάνει τα ςυςτιματα. (Αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ ςυςτθμάτων ΦΣΕ) Υχεδιάηει, εγκακιςτά και παρζχει υπθρεςίεσ ςυνεχοφσ ςυντιρθςθσ δικτυακϊν τόπων και ιςτοςελίδων καλφπτοντασ τισ ςχετικζσ ανάγκεσ του Διμου. Σαρακολουκεί τθν ποιότθτα των δεδομζνων που τθροφνται ςτα ςυςτιματα ΦΣΕ του Διμου. Διαχειρίηεται και ςυντθρεί τισ εφαρμογζσ και τισ βάςεισ δεδομζνων που ςχεδιάηει και εγκακιςτά ο Διμοσ για τισ ανάγκεσ του. Διαχειρίηεται το περιεχόμενο των ςυςτθμάτων και τθσ ανάκτθςθσ δεδομζνων για τα ςυςτιματα ΦΣΕ που λειτουργοφν ςτο Διμο. Ξεριμνά για τθν αξιοποίθςθ τρίτων για τθν επεξεργαςία δεδομζνων ςφμφωνα με ςχετικζσ ανάγκεσ του Διμου. Εκπαιδεφει τουσ χριςτεσ των ςυςτθμάτων ΦΣΕ του Διμου και μεριμνά για τθν παροχι κάκε είδουσ υποςτιριξθσ προσ τουσ χριςτεσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να λειτουργοφν και να αξιοποιοφν αποτελεςματικά τα ςυςτιματα. Ξεριμνά για τθ λειτουργία ςχετικϊν Helpdesk για τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Ξεριμνά για τθ δθμιουργία των κατάλλθλων αναφορϊν επιτελικισ πλθροφόρθςθσ με τθν αξιοποίθςθ των ςτοιχείων που τθροφνται ςτα πλθροφορικά ςυςτιματα του Διμου. Υελίδα 10 από 61

11 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ξεριμνά για τθν τιρθςθ των βακμϊν αςφαλείασ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ που τθροφνται ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Διμου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εμπιςτευτικότθτά τουσ. Εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια των δεδομζνων και τθν βελτίωςθ τθσ χρθςτικότθτασ των ιςτοςελίδων και των βάςεων δεδομζνων του Διμου. Τμιμα Μθχανοργάνωςθσ Αρμοδιότθτεσ Τμιματοσ Μθχανοργάνωςθσ Σροςδιορίηει τισ ανάγκεσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν ςε εξοπλιςμό πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, προςδιορίηει τισ απαιτιςεισ του εξοπλιςμοφ αυτοφ ςε αναβάκμιςθ και ειςθγείται τα αναγκαία προγράμματα για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ. Σροςδιορίηει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και προδιαγράφει και ειςθγείται τθν μεκοδολογία προμικειασ και εγκατάςταςθσ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. Ξεριμνά για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παραλαβισ και τθν εγκατάςταςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ ΦΣΕ. Ξεριμνά για τθν άρτια λειτουργία του δικτφου των κεντρικϊν και περιφερειακϊν ςυςτθμάτων. Ειςθγείται για τθν κζςπιςθ κανόνων αςφαλοφσ χριςθσ του δικτφου και των ςυςτθμάτων ΦΣΕ και παρακολουκεί και ελζγχει τθν τιρθςθ των κανόνων αυτϊν. Ξεριμνά για τθν ςυνεχι ςυντιρθςθ και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν του εξοπλιςμοφ ΦΣΕ του Διμου. (Γενικζσ Αρμοδιότθτεσ ΦΣΕ) Χποςτθρίηει τθν εκπλιρωςθ του ζργου του ΜΡ.Υ.Ε. ( Μομβικό Υθμείο Επαφισ) του Διμου, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 19 του Ο / 2010 (ΪΕΜ ΑΚ66). ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ και Αλλθλεγγφθσ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ: Τμιμα Κοινωνικισ Μζριμνασ Φο τμιμα Μοινωνικισ Ξζριμνασ ςχεδιάηει,ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων ι ςυμμετζχει ςε προγράμματα και δράςεισ για τθν ζνταξθ ατόμων μειονεκτοφντων ομάδων ςτθ κοινωνικι,οικονομικι και πολιτιςτικι ηωι τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Διεξάγει κοινωνικζσ ζρευνεσ,ςχεδιάηει,ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι κοινωνικϊν πολιτικϊν που αφοροφν τθν κοινωνικι φροντίδα τθσ οικογζνειασ, του παιδιοφ,του εφιβου,των ατόμων με αναπθρία κακϊσ και ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων. Υχεδιάηει,ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων και πρωτοβουλιϊν που ςτοχεφουν ςτθν πρόλθψθ τθσ παραβατικότθτασ,του εκελοντιςμοφ και τθσ χριςθσ. Σαρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τθ Διεφκυνςθ Μοινωνικισ Σροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ και τα Φμιματά τθσ (αποφάςεισ, τιρθςθ πρωτοκόλλου, διεκπεραίωςθ και αρχειοκζτθςθ αλλθλογραφίασ, κζματα προςωπικοφ κλπ). Φθρεί αρχεία των κάκε είδουσ παραςτατικϊν και αντιςτοίχων δικαιολογθτικϊν που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του Υελίδα 11 από 61

12 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Γραφείο Υποςτιριξθσ ΑΜΕΑ Υτόχοσ του γραφείου είναι θ ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ των δεξιοτιτων των Ατόμων με Αναπθρία μζςα από οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ (εργοκεραπεία, Θ/Χ, προςαρμοςμζνθ κινθτικι αγωγι,ομάδεσ γονζων και παιδιϊν, εκδρομζσ-επιςκζψεισ κλπ.) και θ εκπαίδευςθ ςτισ δεξιότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Σραγματοποιεί εκδθλϊςεισ,πρόγραμμα άκλθςθσ και αναπτφςςει κάκε δράςθ για τθν ζνταξθ των ΑμεΑ ςτθν κοινωνικι και πολιτιςτικι ηωι τθσ πόλθσ. Σραγματοποιοφνται περίπατοι- ζξοδοι ςτθν πόλθ μασ. Υυνεργάηεται με κάκε φορζα για να δϊςει τθν ευκαιρία δικτφωςθσ με φορείσ (διεκνισ ι πανελλινιουσ). Υτθρίηει τισ οικογζνειεσ προκειμζνου να αποδεχτοφν τθν αναπθρία,να ςτθρίξουν το μζλοσ τθσ οικογζνειασ που είναι ανάπθρο και να το βοθκιςουν ςτθν αυτονόμθςι του. Γραφείο Υγειονομικισ Φροντίδασ Ρι επιςτιμονεσ των επαγγελμάτων υγείασ ςτα πλαίςια του Γραφείου Χγειονομικισ Ϊροντίδασ με ςτόχο τθν προαγωγι και διατιρθςθ τθσ καλισ υγείασ των θλικιωμζνων κα ςχεδιάηουν και κα υλοποιοφν προγράμματα που αφοροφν ςτθν υγεία. Αϋβακμια ιατρικι φροντίδα προγράμματα πρόλθψθσ φυςιοκεραπεία υποςτιριξθ ςε κζματα διατροφισ Ρι επαγγελματίεσ υγείασ ςφμφωνα με τθν εξειδίκευςι τουσ κα υλοποιοφν ατομικά προγράμματα με κεραπευτικό ςτόχο ςτο χϊρο τθσ Χπθρεςίασ ι ςτο ςπίτι εφόςον αυτό κρίνεται απαραίτθτο. Τμιμα Υγειονομικισ Ρρόλθψθσ & Φροντίδασ Υχεδιάηει προγραμματίηει και μεριμνά για τθν εφαρμογι μζτρων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. Γραφείο Ρρόλθψθσ και Αγωγισ Υγείασ Ξεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων εμβολιαςμϊν. Χλοποιεί προγράμματα δθμόςιασ υγιεινισ που οργανϊνονται από το Χπ. Χγείασ ι από άλλα Χπουργεία το κόςτοσ των οποίων βαρφνει απευκείασ τον προχπολογιςμό των Χπουργείων. Χλοποιεί ζκτακτα προγράμματα δθμόςιασ υγείασ,τα οποία εκτελοφνται με ζκτακτθ χρθματοδότθςθ ι από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Εκδίδει τοπικζσ υγειονομικζσ διατάξεισ και λαμβάνει μζτρα ςε κζματα δθμόςιασ υγείασ. Ξεριμνά για τθν πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν ςε κζματα δθμόςιασ υγείασ. Ρργανϊνει αυτοτελϊσ ι ςε ςυνεργαςία α με άλλεσ υπθρεςίεσ ειδικά προγράμματα για τθν προςταςία και προαγωγι τθσ δθμόςιασ υγείασ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του Διμου, ςφμφωνα με τθσ κείμενεσ διατάξεισ. Τυκμίηει διάφορα διοικθτικά ηιτθμα που ςχετίηονται με τθν δθμόςια υγεία ςτθν περιοχι του Διμου. α. Ειςθγείται τον οριςμό γιατρϊν προσ εξζταςθ επαγγελματιϊν και εργαηομζνων ςε καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ για τθν χοριγθςθ ςε αυτοφσ βιβλιαρίων υγείασ. β. Ειςθγείται τθν επιβολι κυρϊςεων ςε γιατροφσ, οι οποίοι πωλοφν φάρμακα χωρίσ άδεια κακϊσ και ςε βάροσ ιατρϊν και φαρμακοποιϊν για κατοχι ι πϊλθςθ δειγμάτων φαρμάκων. γ. Ειςθγείται τον οριςμό ελεγκτι γιατροφ ΡΓΑ για τα ν.π.δ.δ. Υελίδα 12 από 61

13 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Εφαρμόηει προγράμματα για τθν καταπολζμθςθ λοιμωδϊν και παραςιτικϊν νοςθμάτων ηϊων και μεριμνά για τα αδζςποτα ηϊα (περιςυλλογι,δθμιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ). Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν To προτεινόμενο ζργο, αποτελεί μια προςπάκεια του Διμου, για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων που κα ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ πρόνοιασ και φροντίδασ, ςτθν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των Σολιτϊν ςτα ςυγκεκριμζνα κζματα, ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων με χριςθ νζων τεχνολογιϊν. Ρι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου Ϋαιδαρίου λειτουργοφν με ςκοπό τθ παροχι κακθμερινισ φροντίδασ ςε μθ αυτοεξυπθρετοφμενα, πάςχοντα, μοναχικά ι και οικονομικά αδφναμα θλικιωμζνα άτομα και ΑΞΕΑ ςτα οποία παρζχεται ψυχοςυναιςκθματικι υποςτιριξθ, νοςθλευτικι φροντίδα και οικιακι βοικεια. Σιο ςυγκεκριμζνα προςφζρονται υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ κοινωνικισ παροχισ ςε διάφορα κζματα όπωσ: αγωγι υγείασ και πρόλθψθσ, πρωτοβάκμια νοςθλευτικι φροντίδα (μζτρθςθ πίεςθσ και ςακχάρου, ενζςεισ, ςυνταγογράφθςθ και αγορά φαρμάκων), ςυμβουλευτικι και ψυχοςυναιςκθματικι υποςτιριξθ. Νόγω μειωμζνων ανκρϊπινων πόρων και απουςίασ ςφγχρονων μζςων ΦΣΕ, τα ςτελζχθ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ζχουν περιοριςμοφσ, που δεν τουσ επιτρζπουν να προςφζρουν το μζγιςτο βακμό υποςτιριξθσ και νοςθλευτικισ φροντίδασ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι υπάρχουν περιπτϊςεισ ςυμμετζχοντων, οι οποίοι οφείλουν να παρακολουκοφν κρίςιμα ιατρικά τουσ μεγζκθ (πίεςθ, ςάκχαρο, κερμοκραςία, καρδιακό ρυκμό) ςε τακτά χρονικά διαςτιματα μζςα ςτθν θμζρα, αλλά το υπάρχον προςωπικό δεν επαρκεί να τουσ εξυπθρετιςει. Επίςθσ, οι μετριςεισ που πραγματοποιοφνται, οι ςυνταγογραφιςεισ και οι αγωγζσ δεν καταγράφονται κάπου κεντρικά και ζτςι δεν υπάρχει ςυνολικι εικόνα για τθν πορεία και κατάςταςθ τθσ υγείασ των ςυμμετζχοντων. Ακόμα, πολλζσ φορζσ όταν κάποιοσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ αντιμετωπίηει ζνα κρίςιμο περιςτατικό δεν είναι ςε κζςθ να επικοινωνιςει άμεςα με τα ςτελζχθ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν για να εξετάςουν τθν κατάςταςθ, με δυςτυχι αποτζλεςματα ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ. Επιπλζον, ςτο Διμο λειτουργοφν και ΜΑΣΘ (Μζντρα Ανοιχτισ Σροςταςίασ Θλικιωμζνων), τα οποία αντιμετωπίηουν και αυτά το ίδιο κζμα ςε ότι αφορά ςτθν κεντρικι ςυλλογι ιατρικϊν δεδομζνων για τα μζλθ του και πρόςβαςθ ςε αυτά. Ξε άλλα λόγια, οι μετριςεισ ιατρικϊν δεδομζνων που πραγματοποιοφνται από τα ςτελζχθ των ΜΑΣΘ, δεν πραγματοποιοφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και δεν καταγράφονται, με αποτζλεςμα να μθν είναι εφικτι πρόςβαςθ και να να μθν υπάρχει θ ςυνολικι ιατρικι εικόνα για τα μζλθ. Υε αυτά τα προβλιματα ζρχεται να απαντιςει θ παροφςα πρόταςθ του Διμου για τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ προςτικζμενθσ αξίασ για τουσ Δθμότεσ, οι οποίεσ κα ςυμπλθρϊνουν τισ υπάρχουςεσ δομζσ πρόνοιασ του Διμου και κα λειτουργοφν παράλλθλα με αυτζσ, κα δθμιουργιςουν Ϊάκελο Ϊροντίδασ για όλουσ τουσ Δθμότεσ και κα αναβακμίςουν τθσ προςφερόμενεσ υπθρεςιεσ του Βοικεια ςτο Υπίτι. Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ΡΛΘΟΦΟΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΘΜΟΥ ΧΑΪΔΑΙΟΥ Υελίδα 13 από 61

14 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ρι Βαςικζσ τεχνολογικζσ λφςεισ, για το Χλικό (Hardware), το δίκτυο (network), το Νογιςμικό ςυςτιματοσ (System software), το Νογιςμικό Εφαρμογϊν (Application Software), του πλθροφορικοφ ςυςτιματοσ του Διμου που εφαρμόηονται μετά τθν αναδιοργάνωςι του το 2000 αποτελοφνται από: Ανοικτά ςυςτιματα (Open Systems) Θ γενικι φιλοςοφία των ςυςτθμάτων ακολουκεί τισ ςφγχρονεσ τάςεισ για «Ανοικτι Αρχιτεκτονικι» (Open Architecture) και «Ανοικτά Υυςτιματα» (Open Systems). Ρ όροσ «ανοικτό» υποδθλϊνει κατά βάςθ τθν ανεξαρτθςία από ςυγκεκριμζνο προμθκευτι και τθν υποχρεωτικι χριςθ προτφπων (Standards). Αρχιτεκτονικι Client Server Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ αρχιτεκτονικισ Client - Server είναι θ αξιοποίθςθ των δικτφων για τθν κατανεμθμζνθ επεξεργαςία προβλθμάτων. Ξια εφαρμογι πελάτθσ (client), που ςυνικωσ επικοινωνεί με τον χριςτθ, ηθτά από τον εξυπθρετθτι (server), που ςυνικωσ βρίςκεται ςε διαφορετικό υπολογιςτικό ςφςτθμα, να επεξεργαςτεί ζνα ςφνκετο αίτθμα για το οποίο ζχει το πλεονζκτθμα να ζχει ι τα ςτοιχεία ι τθν υπολογιςτικι ιςχφ να το διεκπεραιϊςει γριγορα. Φα πλεονεκτιματα τθσ αρχιτεκτονικισ client - server είναι θ ευελιξία για τθν κατανομι κόςτουσ μεταξφ κεντρικϊν ςυςτθμάτων και ςτακμϊν εργαςίασ, θ ευκολία ολοκλιρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ απομακρυςμζνων ςτακμϊν εργαςίασ, θ αποδοτικι εκμετάλλευςθ του δικτφου και θ μεγάλθ ευκολία ςτθν επεκταςιμότθτα. Σχεςιακζσ Βάςεισ Δεδομζνων (RDBMS) Ρι ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων με τθ χριςθ Υυςτθμάτων Διαχείριςθσ Υχεςιακϊν Βάςεων Δεδομζνων (Relational Database Management Systems RDBMS) ζχουν κακιερωκεί ςαν θ πλζον ομοιόμορφθ προςζγγιςθ ςτθ διαχείριςθ ςτοιχείων, με ταυτόχρονθ αποδζςμευςθ από τα ιδιωτικά ςυςτιματα αποκικευςθσ των δεδομζνων. Ξε τθ χριςθ αρχιτεκτονικϊν client-server θ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα πολλϊν βάςεων Δεδομζνων μπορεί να γίνει με διαφανι τρόπο και ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ των Βάςεων Δεδομζνων ι το μζγεκοσ και τθν ταχφτθτα των εμπλεκομζνων υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων. Ξε τον τρόπο αυτό γίνεται καλφτερθ αξιοποίθςθ τθσ υπάρχουςασ υποδομισ και ανεξαρτθτοποιοφνται οι εφαρμογζσ από τα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφν. Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίασ (GUI) Φο Γραφικό Σεριβάλλον Επικοινωνίασ Ϋριςτθ με τον Χπολογιςτι (Graphical User Interface - GUI) αποτελεί ζνα από τα βαςικότερα ςθμεία για τθν αποδοτικι χριςθ των εφαρμογϊν και από άτομα που δεν ζχουν ειδικζσ γνϊςεισ Χπολογιςτϊν. Το λογιςμικό ςυςτθμάτων Ρ Server και οι ςτακμοί εργαςίασ είναι ςυνδεδεμζνοι με ζνα τοπικό δίκτυο (LAN) και επικοινωνοφν μεταξφ τουσ με το πρωτόκολλο TCP/IP (Transmission Control Protocol over Internet Protocol). Υτον Server υπάρχει εγκατεςτθμζνο και ςε λειτουργία, Υφςτθμα Διαχείριςθσ Υχεςιακϊν Βάςεων Δεδομζνων (RDBMS) (MS SQL Server). Επίςθσ είναι εγκατεςτθμζνο λογιςμικό και υλικό λιψθσ των αντιγράφων αςφαλείασ (backup) και των δεδομζνων του server και των αρχείων που κα βρίςκονται ςτουσ ςτακμοφσ εργαςίασ, όπωσ και λογιςμικό προςταςίασ κατά των ιϊν (Antivirus). Ρ server και οι ςτακμοί εργαςίασ διακζτουν λειτουργικό ςφςτθμα με εξ ολοκλιρου γραφικό περιβάλλον εργαςίασ (GUI) για τθν επικοινωνία με τον χριςτθ. Φο υλικό και το λογιςμικό του κάκε υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ και όλεσ οι εφαρμογζσ, λειτουργοφν βάςει του προτφπου ΕΝΡΦ-928 με τισ επεκτάςεισ για τθ χριςθ του Ευρϊ Ρι εφαρμογζσ λειτουργοφν ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθ μθχανογραφθμζνθ λειτουργία. Ραροχι ΙΝΤΕRNET μζςω του δικτφου. Υελίδα 14 από 61

15 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Θ πρόςβαςθ ςτο Internet των ςυνδεδεμζνων ςτο δίκτυο του Διμου υπολογιςτϊν, είναι ςυνεχισ και παρζχεται μζςω του δικτφου «ΥΧΗΕΧΠΙΥ». Yπθρεςία τθλεφωνίασ μζςω ΣΥΗΕΥΞΙΣ: Εντόσ ΣΥΗΕΥΞΙΣ Δυνατότθτα για εςωτερικι τθλεφωνικι κλιςθ και επικοινωνία μεταξφ των Ϊορζων τθσ νθςίδασ ατελϊσ. Δυνατότθτα για εςωτερικι τθλεφωνικι κλιςθ και επικοινωνία μεταξφ Ϊορζων διαφορετικϊν νθςίδων ατελϊσ και μάλιςτα με τθν ίδια διαφάνεια που ζχει θ τθλ. κλιςθ ανάμεςα ςε Ϊορείσ που βρίςκονται ςτθν ίδια νθςίδα. Δυνατότθτα ειςερχόμενθσ (από οποιοδιποτε τθλζφωνο εκτόσ "ΥΧΗΕΧΠΙΥ") τθλεφωνικισ κίνθςθσ για κάκε Ϊορζα τθσ νθςίδασ ςφμφωνα με το ςχζδιο αρικμοδότθςθσ. Εκτοσ ΣΥΗΕΥΞΙΣ Διαςφνδεςθ του τθλεφωνικοφ δικτφου του Ανάδοχου με εξωτερικά - εκτόσ "ΥΧΗΕΧΠΙΥ" - δίκτυα. Δυνατότθτα τθλεφωνίασ μεταξφ κάκε Ϊορζα τθσ νθςίδασ με οποιουδιποτε ςτακερό τθλζφωνο εντόσ Ελλάδοσ. Ρι κόμβοι του δικτφου διανομισ (PoPs) κα πρζπει να διαςφαλίηουν ότι κάκε τθλεφωνικι κλιςθ από χριςτθ τθσ νθςίδασ προσ ςτακερό τθλζφωνο εκτόσ "ΥΧΗΕΧΠΙΥ" και εντόσ Ελλάδοσ ζχει ενιαία χρζωςθ ανά λεπτό (flat rate). Θ χρζωςθ κα αναπροςαρμόηεται κατά τθν διάρκεια του Ζργου ϊςτε να είναι, μικρότερθ ι ίςθ τθσ τρζχουςασ τιμισ αςτικισ χρζωςθσ του ΡΦΕ. Δυνατότθτα τθλεφωνίασ μεταξφ κάκε Ϊορζα τθσ νθςίδασ και οποιουδιποτε κινθτοφ τθλεφϊνου εντόσ Ελλάδοσ με χρζωςθ ανά δευτερόλεπτο και μάλιςτα μικρότερθ ι ίςθ από τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ εταιρικϊν πακζτων που δίνουν οι εταιρίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςε εταιρικοφσ πελάτεσ. Θ χρζωςθ κα αναπροςαρμόηεται κατά τθν διάρκεια του Ζργου ϊςτε να είναι, μικρότερθ ι ίςθ τθσ τρζχουςασ τιμισ εταιρικϊν πακζτων που δίνουν οι εταιρίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςε εταιρικοφσ πελάτεσ. Δυνατότθτα τθλεφωνίασ μεταξφ κάκε Ϊορζα τθσ νθςίδασ και οποιουδιποτε διεκνοφσ αρικμοφ κλιςθσ (εκτόσ Ελλάδοσ). Θ χρζωςθ κα είναι ανά δευτερόλεπτο και ενιαία για κάκε διεκνι προοριςμό και κα πρζπει να είναι μικρότερθ ι ίςθ των αντίςτοιχων χρεϊςεων του ΡΦΕ για κλιςεισ προσ Αγγλία. Θ χρζωςθ κα αναπροςαρμόηεται κατά τθν διάρκεια του Ζργου ϊςτε να είναι, μικρότερθ ι ίςθ τθσ τρζχουςασ τιμισ χρζωςθσ για κλιςεισ προσ Αγγλία του ΡΦΕ. Κεντρικοί εξυπθρετθτζσ (Servers) (ςτον ακόλουκο Ρίνακα) Υελίδα 15 από 61

16 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο SERVERS OS DB Application Model CPU RAM HDD1 HDD2 1 SBS 2003 R2 SQL2005 x64 MAIN Database SERVER DELL PE 2900iii X 5440 QC 2,8 4 GB SAS 300 SAS SBS 2003 R2 SQL2005 x64 WEBSERVER HP ML350 G5 X 5130 QC 2 2GB SAS 72 SAS SBS 2003 R2 SQL2005 x64 WEB DATASERVER HP ML350 G5 X 5130 QC 2 2GB SAS 72 SAS WS2008 STD SQL Svr 2005 x64 Ευρυηωνικό DELL PowerEdge T310 E5504 QC 2 2GB SAS 150 SAS WS2008 STD SQL Svr 2005 x64 Ευρυηωνικό DELL PowerEdge T310 E5504 QC 2 2GB SAS 150 SAS WS2008 STD SQL Svr 2005 x64 Ευρυηωνικό DELL PowerEdge T310 E5504 QC 2 2GB SAS 150 SAS 150 Υελίδα 16 από 61

17 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο (Λογιςμικό -Εφαρμογζσ ) MS Office 100 Δθμοτολόγιο Εκνικό Δθμοτολόγιο 15 Ξθτρϊο Αρρζνων 15 Σρωτόκολλο 10 Ξιςκοδοςία / Διαχείριςθ Σροςωπικοφ 10 ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΔΙΑΫΕΙΤΙΥΘ 30 ΝΘΠΙΑΤΫΕΙΡ 5 ΔΙΑΫΕΙΤΘΥΘ ΑΝΝΡΔΑΣέΟ 2 Διαχείριςθ Εκλογικϊν Ματαλόγων 5 (Εφαρμογζσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ - Λοιπϊν υπθρεςιϊν ) Logiciel Σροκοςτολόγθςθ (αρικμόσ αδειϊν χριςθσ) 2 Logiciel ANAΔΡΫΡΥ 2 ΟΡΞΡΦΕΝΕΙΑ ( Οομικι βάςθ πλθροφοριϊν ) 4 Β-ΑΠΙΕΥ (Χπολογιςμόσ Αντικειμενικϊν Αξιϊν) 1 Ρίνακασ 2 (Hardware Χρθςτϊν ) Σροςωπικοι Θ/Χ 100 ( 85 winxp, 7 Vista, 4 win7, 4 win98) Eκτυπωτεσ Laser 40 Εκτυπωτζσ Inkjet 30 Ϊαξ / Ϊωτοτυπικά 25 Yποδομι Αςφρματου Ευρυηωνικοφ Δικτφου (WiFi) Αρχι Εφαρμογισ 2010 HAIDARI-HOTSPOT Φο Φμιμα Σλθροφορικισ ζχει τθν ςυνολικι αρμοδιότθτα τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ του Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ του Διμου που περιλαμβάνει : Φθν γενικι εποπτεία του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ του κτιρίου (ΒΞS Building Management System) Φισ Ξθχανογραφικζσ Εφαρμογζσ (Ρικονομικι Διαχείριςθ, Γρ. Σροςωπικοφ & Ξιςκοδοςίασ, Εκνικό Δθμοτολόγιο, Ξθτρϊο Αρζνων, Σρωτόκολλο, Νθξιαρχείο, Εφαρμογι Αλλοδαπϊν, Διαχείριςθ Εκλογικϊν Ματαλόγων κλπ.) Φεχνικι διαχείριςθ του δικτφου ΥΧΗΕΧΠΙΥ Φθν Φεχνικι διαχείριςθ τθσ δικτυακισ πφλθσ (portal Φθν Φεχνικι διαχείριςθ του Ευρυηωνικοφ δικτφου (WiFi) Φθν ςυντιρθςθ - επιςκευι και εγκατάςταςθ του μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ Φθν εποπτεία και διαχείριςθ προμθκειϊν αναλωςίμων υλικϊν εκτυπωτικϊν μθχανθμάτων. Φθν διαχείριςθ του ςυςτιματοσ παρουςίασ υπαλλιλων (Access Control) Υελίδα 17 από 61

18 Διμοσ Ϋαϊδαρίου: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υελίδα 18 από 61

19 Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου To ζργο αφορά ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων τθλεμετρίασ βιολογικϊν ιατρικϊν παραμζτρων, ςτθν ανάπτυξθ Ϊακζλου Χγείασ Δθμότθ και υπθρεςιϊν φροντίδασ και πρόνοιασ με χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. Φο Υφςτθμα ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ ςε θλικιωμζνουσ και ΑΞΕΑ και ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων. Φο ςφςτθμα που κα αναπτυχκεί, κα λειτουργεί επικουρικά και παράλλθλα με άλλεσ παρόμοιεσ δράςεισ ςτιριξθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων ςτθν ευρφτερθ περιοχι, με απϊτερο ςτόχο τθν προςφορά ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ υγείασ ςε ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ και κα επεκτείνει τισ δράςεισ Σρόνοιασ του Διμου με τθν ανάπτυξθ Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ, τα οποία κα απευκφνονται ςε ευρφτερεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (νζοι, ακλθτζσ, κλπ.) Φο ςφςτθμα κα ζχει πολλαπλό ςκοπό: κα λειτουργεί επικουρικά και παράλλθλα με άλλεσ παρόμοιεσ δράςεισ ςτιριξθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων ςτθν ευρφτερθ περιοχι κα προςφζρει υπθρεςίεσ προλθπτικισ ιατρικισ και φάκελου φροντίδασ ςτουσ Δθμότεσ κα εξαςφαλίηει ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ όλων των Δθμοτϊν με ζμφαςθ ςτισ ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ κα ςυμβάλλει ςτθν Σλθροφόρθςθ και ςτθν Ματάρτιςθ των Σολιτϊν, όλων των θλικιϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν υγείασ. Φο ζργο αφορά ςτθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων Φεχνολογιϊν Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν προκειμζνου: I. Οα δθμιουργθκεί Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ & Ρρόνοιασ, μζςω τθσ οποίασ κα προςφζρονται οι ακόλουκεσ τουλάχιςτον υπθρεςίεσ: II. III. Τπηρεςίεσ Ενημζρωςησ και Κατάρτιςησ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Τπηρεςίεσ Διαδραςτικήσ επικοινωνίασ ςε θζματα Φροντίδασ Ειδικών Ομάδων Πληθυςμοφ και Τγείασ Διαβαθμιςμζνη Πρόςβαςη ςτο Πληροφοριακό φςτημα Κοινωνικήσ Φροντίδασ (το οποίο αναλφεται ςτη ςυνζχεια) και ςτισ ςχετικζσ υπηρεςίεσ του Οα προςφερκοφν Υπθρεςίεσ κατ Οίκον Ραρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ, οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων παραμζτρων τθσ υγείασ θλικιωμζνων και ΑΞΕΑ (πίεςθ, παλμοφσ, κερμοκραςία, κλπ.), με χριςθ ειδικϊν ςυςκευϊν και ςφγχρονων δικτφων. Οα αναπτυχκεί Υποςφςτθμα Φάκελου Φροντίδασ Δθμότθ για τθν ςυλλογι και αποκικευςθ των δεδομζνων αυτϊν, το οποίο κα περιλαμβάνει φάκελο κάκε ςυμμετζχοντα και κα προςφζρει δυνατότθτα διαβακμιςμζνθσ πρόςβαςθσ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ, ενϊ μελλοντικά κα επιτρζπει τθν ςφνδεςθ του με Ξονάδεσ Σρωτοβάκμιασ Χγείασ (Ξ.Σ.Χ.) Υελίδα 19 από 61

20 IV. Οα αναπτυχκεί Υποςφςτθμα Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, για κινθτζσ ςυςκευζσ των ςτελεχϊν των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου. Φα ςτελζχθ κα εξοπλίηονται με φορθτό εξοπλιςμό (PDA s, Smartphone ι Laptop), ειδικευμζνθ εφαρμογι και φορθτζσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και κα καταγράφουν παραμζτρουσ υγείασ των ςυμμετεχόντων, ςτουσ οποίουσ δεν ζχει χορθγθκεί μόνιμοσ ειδικόσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ. V. Οα αναπτυχκοφν Κζντρα Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςε προκακοριςμζνα ςθμεία π.χ. ςτα ΜΑΣΘ τα οποία κα εξοπλιςτοφν με Θλεκτρονικό Χπολογιςτι και Ιατρικζσ Υυςκευζσ και με αυτοματοποιθμζνο τρόπο κα δίνουν τθν δυνατότθτα προλθπτικϊν μετριςεων κρίςιμων ιατρικϊν παραμζτρων ςε Δθμότεσ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν. Ρι Διμοτεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ιατρικά τουσ δεδομζνα μζςω των ςυγκεκριμζνων κζντρων ι μζςω του διαδικτφου ι κινθτϊν τθλεφϊνων. VI. Οα δθμιουργθκεί ζνα Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Τεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Υπθρεςιϊν, το οποίο κα είναι ςε κζςθ να παρζχει ζναν αποτελεςματικό ςυνδυαςμό των ατόμων, των διαδικαςιϊν και εργαλείων ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και ςυνεχισ λειτουργία τθσ IT υποδομισ του κυρίωσ ςυςτιματοσ. Θ παρακάτω εικόνα παρουςιάηει το προτεινόμενο ςφςτθμα: Λοζοκομεία Θένηρα γείας Πε Κελλονηικ ό Ξλάνο Ηαηρικός Φάκελος Γημόηη Γιαδικησακή Ξύλη Θοινωνικής Φρονηίδας & Ξρόνοιας ποζύζηημα πηρεζίας καη οίκον Ξαρακολούθηζης και Φρονηίδας Γιαβαθμιζμένη Ξρόζβαζη ζηο Ξληροθοριακό Πύζηημα Θοινωνικής Φρονηίδας και ζηις ζτεηικές σπηρεζίες ηοσ πηρεζίες κοινωνικής θρονηίδας ζε ιδιαίηερες Νμάδες πληθσζμού (ηλικιωμένοι, ΑΚΔΑ) Θένηρα Ξροληπηικής Ηαηρικής ποζύζηημα Θαηαγραθής / Πσλλογής Ηαηρικών Γεδομένων Πηελέτη «Βοήθεια ζηο Ππίηι» Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Φο ζργο απαντά ςτο κρίςιμο κζμα που αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ με πρωτεφονται ςτόχο θλικιωμζνουσ και ΑΞΕΑ, ιδιαίτερα ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Θ Ευρωπαϊκι Υελίδα 20 από 61

21 Ζνωςθ ζχει αναγνωρίςει τθν κριςιμότθτα του κζματοσ, ιδιαίτερα αν λθφκεί υπόψθ θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν υγείασ λόγω γθράςκοντοσ πλθκυςμοφ (Μοινι ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ και του Υυμβουλίου τθσ για το μζλλον τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και τθσ μζριμνασ για τουσ θλικιωμζνουσ, COM (2001) 723). Θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ υγείασ ωσ παράγοντασ βελτίωςθσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν υγείασ οδιγθςε τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθν ανάπτυξθ ςχεδίου δράςθσ για τθν θλεκτρονικι υγεία (Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ , COM (2004) 356). Ρι ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι (θλικιωμζνοι, ΑΞΕΑ) παρόλο που υποςτθρίηονται από προγράμματα όπωσ το «Βοικεια ςτο Υπίτι», δεν απολαμβάνουν τισ υπθρεςίεσ και τθν ποιότθτα ηωισ που κα μποροφςαν με τθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων ΦΣΕ. Για το ςκοπό αυτό κα αναπτυχκεί το Υφςτθμα Μοινωνικισ Ϊροντίδασ και Ιατρικισ Σαρακολοφκθςθσ, το οποίο αφενόσ κα προςφζρει ενθμζρωςθ ςε κζματα υγείασ, κλπ. αφετζρου κα προςφζρει ουςιαςτικι παρακολοφκθςθσ ςτουσ Δθμότεσ που το ζχουν ανάγκθ και κα ολοκλθρϊνει τισ δράςεισ του προγράμματοσ «Βοικεια ςτο Υπίτι». Ακόμα, ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων κα ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν. Επιπλζον, θ Διαδικτυακι Σφλθ Μοινωνικισ Ϊροντίδασ κα προςφζρει ενθμζρωςθ και κατάρτιςθ ςε κζματα υγείασ και αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων περιςτατικϊν ςε όλεσ τθσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. Φα αποτελζςματα του ζργου αφοροφν τόςο ςτθν καλφτερθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, όςο και ςε οφζλθ για τουσ πολίτεσ: Α. Οφζλθ για τον Ρολίτθ. Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτθν ανακοίνωςι τθσ για τθν τθλεϊατρικι αναγνωρίηει τθν τθλεπαρακολοφκθςθ ωσ παράγοντα βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ ατόμων που πάςχουν από χρόνιεσ αςκζνειεσ και να μειϊςει τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ (Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ , COM (2008) 689). Βελτιωμζνθ ποιότθτα πλθροφοριϊν για τουσ πολίτεσ, εξοικονόμθςθ χρθμάτων από μετακινιςεισ που τϊρα πια δεν κρίνονται αναγκαίεσ, ταχεία και ποιοτικι εξυπθρζτθςθ, ποιοτικζσ υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ, αναβάκμιςθ ποιότθτασ ηωισ των Σολιτϊν και ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ, Ενθμζρωςθ και κατάρτιςθ Σολιτϊν ςε κζματα υγείασ και αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν, δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του ιςτορικοφ των ςυμμετεχόντων και δθμιουργία προςωπικοφ φακζλου. Β. Οφζλθ για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ Στο ςχζδιο δράςθσ για τθν θλεκτρονικι υγεία τονίηεται θ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ και παραγωγικότθτασ του τομζα τθσ υγείασ μζςω ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ υγείασ (Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ , COM (2004) 356). Αναβακμιςμζνθ εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ, παροχι αναβακμιςμζνων υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, παροχι φκθνότερων μζςων για πρόςβαςθ και εξυπθρζτθςθ πολιτϊν ςυγκριτικά με το ιςχφον ςφςτθμα, αμεςότερθ αποτελεςματικότερθ και διαφανι χριςθ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν από οποιονδιποτε, οπουδιποτε και οποτεδιποτε, μείωςθ τθσ πολφπλοκθσ γραφειοκρατικισ διαδικαςίασ και των κακυςτεριςεων που αυτι ςυνεπάγεται, αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των δθμόςιων υπαλλιλων με τθν υιοκζτθςθ των ΦΣΕ ςτισ ςχετικζσ κρίςιμεσ εργαςίεσ, εξοικονόμθςθ πόρων και ενζργειασ και βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, προςταςία του Σεριβάλλοντοσ. Υελίδα 21 από 61

22 Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Υτουσ ευρφτερουσ ςκοποφσ του ζργου είναι θ αναβάκμιςθ τθσ πρόςβαςθσ των Σολιτϊν ςτισ Χπθρεςίεσ του Διμου, θ ειςαγωγι καινοτόμων πρακτικϊν παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ και πρόνοιασ και θ ειςαγωγι ςφγχρονων μεκόδων εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ, οι οποίεσ: κα διαςφαλίςουν ποιοτικζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, κα μειϊςουν το κόςτοσ πρωτοβάκμιασ νοςθλευτικισ φροντίδασ και εξυπθρζτθςθσ (οι πολίτεσ κα μποροφν να πζρνουν μόνοι τουσ τισ μετριςεισ, να ενθμερϊνουν αυτοματοποιθμζνα το Σλθροφοριακό Υφςτθμα και να εξυπθρετοφνται χωρίσ τθ μεςολάβθςθ ανκρϊπου), κα αυξθκεί το εφροσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ πρόνοιασ και φροντίδασ του Διμου και ο αρικμόσ των οφελοφμενων Δθμοτϊν, κα μειϊςουν το χρόνο εξυπθρζτθςθσ (θ θλεκτρονικι οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ επιτρζπει τθν πιο γριγορθ εξυπθρζτθςθ των εμπλεκόμενων), κα προςφζρουν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ ςε ηθτιματα υγείασ ςε όλεσ τισ ομάδεσ πλθκυςμοφ, κα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ (οι εμπλεκόμενοι μζςα από το ψθφιακό περιεχόμενο κα γνωρίηουν τθν απαραίτθτθ πλθροφορία με τρόπο ακριβι και διαβακμιςμζνο) και κα ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ των εμπλεκόμενων. Μφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ εξυπθρζτθςθ τουλάχιςτον του 5% του πλθκυςμοφ του Διμου, κατά τθ λιξθ του ζργου. Ϊυςικά θ υποδομι που κα αναπτυχκεί (λογιςμικό και εξοπλιςμόσ) κα μπορεί να εξυπθρετιςει περιςςότερουσ πολίτεσ, αλλά αυτό κα εξαρτθκεί από το βακμό αποδοχισ του ζργου από τον πλθκυςμό. Ρι βαςικοί ςτόχοι που πρζπει να επιτευχκοφν κατά τθ λιξθ του ζργου είναι, 1. Στόχοσ 1: Δθμιουργία άθφιακϊν Ιατρικϊν Ϊακζλων για 90 κατοίκουσ του Διμου. 2. Στόχοσ 2: Επιτόπια Ξζτρθςθ Βαςικϊν Ιατρικϊν Σαραμζτρων ςτα ςθμεία λειτουργίασ Μζντρων Σρολθπτικισ Ιατρικισ 3. Στόχοσ 3: Εξυπθρζτθςθ ευπακϊν ομάδων (θλικιωμζνοι, ΑΞΕΑ κλπ) μζςω των Ζξυπνων Υυςκευϊν Ξζτρθςθσ Δεδομζνων Χγείασ. 4. Στόχοσ 4: Ϋριςθ των υπθρεςιϊν άθφιακοφ Ϊακζλου από Ιατροφσ (Ιδιωτικοφ και Δθμοςίου τομζα) και ςυγγενείσ χρθςτϊν. Μετριςιμοσ Στόχοσ Αρικμόσ χρθςτϊν που χρθςιμοποιοφν πιλοτικά τθν υπθρεςία Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου Αρικμόσ χρθςτϊν που εξυπθρετοφνται από τα Φορθτά Συςτιματα Ιατρικϊν Μετριςεων ςε μθνιαία βάςθ Τιμι >90 >50 Υελίδα 22 από 61

23 Αρικμόσ τρίτων (εξουςιοδοτθμζνοι Ιατροί και ςυγγενείσ) που χρθςιμοποιοφν πιλοτικά τθν υπθρεςία Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου >50 Α2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Δεν υπάρχουν ορατοί κίνδυνοι αποκλίςεων χρονοδιαγράμματοσ δεδομζνου ό,τι ο Διμοσ διακζτει εμπειρία διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν και διαχείριςθσ ςφνκετων ζργων ΦΣΕ και ζχει άριςτθ γνϊςθ των κεμάτων υγείασ κακϊσ και των ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Υπίτι». Υθμειϊνεται ότι οι τεχνικζσ Χπθρεςίεσ του Διμου ςτελεχϊνονται με μθχανικοφσ και άλλο προςωπικό που διακζτουν αναγνωριςμζνθ γνϊςθ και εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και ςτθν υλοποίθςθ ςφνκετων τεχνικϊν ζργων, ζχοντασ υλοποιιςει και διαχειριςτεί ποικίλο πλικοσ χρθματοδοτοφμενων. Υε κάκε περίπτωςθ ςτον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται κάποιοι κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του ζργου, κακϊσ και ςχετικζσ ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ. Κρίςιμοσ Ραράγοντασ Επιτυχίασ Επιλογι κζςεων λειτουργίασ Μζντρων Σρολθπτικισ Ιατρικισ Ευχρθςτία Νογιςμικοφ και Εξοπλιςμοφ Σραγματοποίθςθσ Ξετριςεων Εκπαίδευςθ Σροςωπικοφ που κα χρθςιμοποιεί τισ Ζξυπνεσ Υυςκευζσ Ξζτρθςθσ Δεδομζνων Χγείασ Τφποσ 1 Ρ Φ Φ Σχετικζσ Ενζργειεσ Αντιμετϊπιςθσ Ρ φορζασ λειτουργίασ κα ςυνεργαςτεί με τον Ανάδοχο και τουσ τοπικοφσ φορείσ φροντίδασ και πρωτοβάκμιασ Χγείασ, με ςκοπό τθν επιλογι των βζλτιςτων ςθμείων. Ρ Ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ ευχρθςτίασ του ςυςτιματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ και βάςθ των αποτελεςμάτων να προςαρμόςει το ςφςτθμα. Ρ Ανάδοχοσ κα προτείνει πρόγραμμα εκπαίδευςθσ το οποίο κα αξιολογθκεί από τον Ϊορζα Νειτουργίασ και το εμπλεκόμενο προςωπικό. Ρ Ανάδοχοσ με τθ ςειρά του κα αξιολογιςει τθν εκπαιδευτικι 1 Φ = Φεχνικόσ/Φεχνολογικόσ, Ρ = Ρργανωτικόσ, Δ = Διοικθτικόσ, Μ = Μανονιςτικόσ Υελίδα 23 από 61

24 Εκπαίδευςθ Ϋρθςτϊν ςυςτθμάτων απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ Ρ/Φ διαδικαςία (αφοφ ολοκλθρωκεί) και κα προτείνει διορκωτικζσ ενζργειεσ, αν απαιτοφνται. Ρ Ανάδοχοσ κα προτείνει πρόγραμμα εκπαίδευςθσ το οποίο κα αξιολογθκεί από τον Ϊορζα Νειτουργίασ και το εμπλεκόμενο προςωπικό. Ευαιςκθτοποίθςθ Ϋρθςτϊν Ρ Ρ Ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει ζνα πρόγραμμα δθμοςιότθτασ το οποίο κα ανταποκρίνεται ςε ςαφείσ και μετριςιμουσ ςτόχουσ. Α3. Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Φο ςφνολο των λειτουργικϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν και απαιτιςεων του ζργου αναλφονται λεπτομερϊσ ςτο Ραράρτθμα Γ Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ. Α3.1 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Ρεριγραφι Υπθρεςίασ Απαιτοφμενα ςτοιχεία (δεδομζνα ειςόδου) Στοιχεία αποτελζςματοσ (δεδομζνα εξόδου) Ραρατθριςεισ (π.χ. επίπεδο «θλεκτρονικοποίθςθσ», επίπεδο Υπθρεςίασ κλπ.) Χπθρεςίεσ Ματάρτιςθσ και Ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Σεριεχόμενο που ςχετίηεται με τθν Χγεία (κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ) / Υτοιχεία Δθμόςιασ Χγείασ άθφιακό Σεριεχόμενο Χγείασ, / / RSS Feed 1 ο - Σλθροφοριακό Χπθρεςίεσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ ςε Θζματα Ϊροντίδασ Ειδικϊν Ρμάδων Σλθκυςμοφ και Χγείασ Σίνακασ Ανακοινϊςεων (Bulletin Board)/ Θλεκτρονικι Υυνάντθςθ & Επικοινωνία (Forums)/ Ειδικι Χπθρεςία διαχείριςθσ και προβολισ Σλθροφοριακό Χλικό 5 ο - Σροςωποποιθμζνο Υελίδα 24 από 61

25 περιεχομζνου υγείασ δθμιουργοφμενο από χριςτεσ (user generated content). Υπθρεςία απομακρυςμζνθσ Κατ οίκον Παρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ Αποτελζςματα Ξετριςεων Βαςικϊν Σαραμζτρων Χγείασ Σίνακεσ και Γραφιματα / Σρόλθψθ και Διάγνωςθ 5 ο - Σροςωποποιθμζνο Υπθρεςία Προλθπτικισ Παρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ Αποτελζςματα Ξετριςεων Βαςικϊν Σαραμζτρων Χγείασ Σίνακεσ και Γραφιματα / Σρόλθψθ και Διάγνωςθ 5 ο - Σροςωποποιθμζνο Χπθρεςία Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ Υυμμετζχοντων και Εμπλεκομζνων Αποτελζςματα Ξετριςεων Βαςικϊν Σαραμζτρων Χγείασ Web/ / SMS (Άμεςθ Ενθμζρωςθ) 5 ο - Σροςωποποιθμζνο Χπθρεςία Σρόςβαςθσ ςτο Ϊάκελο Ϊροντίδασ Δθμότθ μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου Υτοιχεία Ϋριςτθ Σρόςβαςθ ςτον Ιατρικό φάκελο Ϊροντίδασ 5 ο - Σροςωποποιθμζνο Χπθρεςία Ματαγραφισ και Υυλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων Αποτελζςματα Ξετριςεων Βαςικϊν Σαραμζτρων Χγείασ Σίνακεσ και Γραφιματα / Σρόλθψθ και Διάγνωςθ 5 ο - Σροςωποποιθμζνο Α3.2 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Θ αρχιτεκονικι του προτεινόμενου ςυςτιματοσ απεικονίηεται ςτο ςχιμα που ακολουκεί: Υελίδα 25 από 61

26 Φο προσ υλοποίθςθ Σλθροφοριακό Υφςτθμα μπορεί να αναλυκεί ςτα παρακάτω ςυνεργαηόμενα υποςυςτιματα: Α. Ρφλθ Κοινωνικισ Φροντίδασ & Ρρόνοιασ Β. Υποςφςτθμα Υπθρεςίασ Ραρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ Γ. Υποςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ Δ. Υποςφςτθμα Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, για κινθτζσ ςυςκευζσ Ε. Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Τεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Υπθρεςιϊν Φο προτεινόμενο ζργο αφορά ςτθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων Φεχνολογιϊν Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν προκειμζνου: I. Οα δθμιουργθκεί Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ & Ρρόνοιασ, μζςω τθσ οποίασ κα προςφζρονται οι ακόλουκεσ τουλάχιςτον υπθρεςίεσ: Τπηρεςίεσ Ενημζρωςησ και Κατάρτιςησ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Τπηρεςίεσ Διαδραςτικήσ επικοινωνίασ ςε θζματα Φροντίδασ Ειδικών Ομάδων Πληθυςμοφ και Τγείασ Διαβαθμιςμζνη Πρόςβαςη ςτο Πληροφοριακό φςτημα Κοινωνικήσ Φροντίδασ (το οποίο αναλφεται ςτη ςυνζχεια) και ςτισ ςχετικζσ υπηρεςίεσ του Υελίδα 26 από 61

27 II. Οα προςφερκοφν Υπθρεςίεσ κατ Οίκον Ραρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ, οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων παραμζτρων τθσ υγείασ θλικιωμζνων και ΑΞΕΑ (πίεςθ, παλμοφσ, κερμοκραςία, κλπ.), με χριςθ ειδικϊν ςυςκευϊν και ςφγχρονων δικτφων. III. Οα αναπτυχκεί Υποςφςτθμα Φάκελου Φροντίδασ Δθμότθ για τθν ςυλλογι και αποκικευςθ των δεδομζνων αυτϊν, το οποίο κα περιλαμβάνει φάκελο κάκε ςυμμετζχοντα και κα προςφζρει δυνατότθτα διαβακμιςμζνθσ πρόςβαςθσ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ, ενϊ μελλοντικά κα επιτρζπει τθν ςφνδεςθ του με Ξονάδεσ Σρωτοβάκμιασ Χγείασ (Ξ.Σ.Χ.) IV. Οα αναπτυχκεί Υποςφςτθμα Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, για κινθτζσ ςυςκευζσ των ςτελεχϊν του «Βοικεια ςτο Υπίτι». Φα ςτελζχθ κα εξοπλίηονται με φορθτό εξοπλιςμό (PDA s, Smartphone ι Laptop), ειδικευμζνθ εφαρμογι και φορθτζσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και κα καταγράφουν παραμζτρουσ υγείασ ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Υπίτι», ςτουσ οποίουσ δεν ζχει χορθγθκεί μόνιμοσ ειδικόσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ. V. Οα αναπτυχκοφν Κζντρα Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςε προκακοριςμζνα ςθμεία π.χ. ςτα ΜΑΣΘ τα οποία κα εξοπλιςτοφν με Θλεκτρονικό Χπολογιςτι και Ιατρικζσ Υυςκευζσ και με αυτοματοποιθμζνο τρόπο κα δίνουν τθν δυνατότθτα προλθπτικϊν μετριςεων κρίςιμων ιατρικϊν παραμζτρων ςε Δθμότεσ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν. Ρι Διμοτεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ιατρικά τουσ δεδομζνα μζςω των ςυγκεκριμζνων κζντρων ι μζςω του διαδικτφου ι κινθτϊν τθλεφϊνων. Α3.3 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Φο ζργο αφορά ςτθν ανάπτυξθ όλων των απαραίτθτων υποδομϊν ΦΣΕ για τθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ. Φο Υφςτθμα περιλαμβάνει τα ακόλουκα υποςυςτιματα, τα οποία αναλφονται λειτουργικά λεπτομερϊσ ςτθν ςυνζχεια: Α. Ρφλθ Κοινωνικισ Φροντίδασ & Ρρόνοιασ Β. Υποςφςτθμα Υπθρεςίασ Ραρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ Γ. Υποςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ Δ. Υποςφςτθμα Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, για κινθτζσ ςυςκευζσ Ε. Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Τεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Υπθρεςιϊν Υελίδα 27 από 61

28 Α3.3.1 Λειτουργικι Ενότθτα «Ρφλθ Κοινωνικισ Φροντίδασ & Ρρόνοιασ» Υτόχοσ τθσ πφλθσ είναι θ διάδοςθ πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με κζματα υγείασ και κοινωνικισ φροντίδασ. Εξαιτίασ του ευαίςκθτου χαρακτιρα των ιατρικϊν δεδομζνων που κα είναι διακζςιμα μζςω τθσ πφλθσ, κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςι τθσ κα λθφκοφν υπόψθ τα κριτιρια ποιότθτασ για τουσ ιςτότοπουσ που αφοροφν τθν υγεία όπωσ ζχουν κεςπιςτεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ , COM (2002) 667). Επίςθσ, δεδομζνου ότι ανάμεςα ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ πφλθσ κα είναι και άτομα τρίτθσ θλικίασ, πολλά από τα οποία μπορεί να αντιμετωπίηουν προβλιματα όραςθσ, κακϊσ και ΑΞΕΑ κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ πφλθσ κα λθφκοφν υπόψθ οι οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ για ΑΜΕΑ (WAI/WCAG) ), ϊςτε να εξαςφαλιςτεί επίπεδο προςβαςιμότθτασ τουλάχιςτον ΑΑ. Αναλυτικότερα, μζςω τθσ πφλθσ κα παρζχονται οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: 1. Υπθρεςίεσ Κατάρτιςθσ και Ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Ξζςω τθσ πφλθσ κα δθμιουργθκεί υποδομι για τθν παροχι υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ, που κα δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ (δθμότεσ, μακθτζσ, ειδικζσ ομάδεσ όπωσ π.χ. θλικιωμζνοι, ΑΞΕΑ και ειδικά άτομα που ηουν και φροντίηουν αυτά) να ενθμερϊνονται για κζματα φροντίδασ, υγείασ και ειδικά προλθπτικισ ιατρικισ. Αναλυτικότερα, κα υποςτθρίηονται τα ακόλουκα: o Θλεκτρονικι Θεματικι Βιβλιοκικθ Χγείασ: Σαρζχεται από το ςφςτθμα θ δυνατότθτα ανάρτθςθσ θλεκτρονικϊν κεματικϊν μακθμάτων ςτο διαδίκτυο με κεματολογία Χγείασ και Σρόλθψθσ. Ρ ανάδοχοσ ςτθν μελζτθ εφαρμογισ κα καταρτίςει τθν διάρκρωςθ των περιεχομζνων τθσ βιβλιοκικθσ υγείασ ϊςτε να είναι δυνατι θ εφτακτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. o Υτοιχεία Δθμόςιασ Χγείασ: Υτθν ενότθτα αυτι κα παρουςιάηονται ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ δθμόςιασ υγείασ κακϊσ και ςχετικζσ ενθμερωτικζσ μελζτεσ. Υελίδα 28 από 61

29 Θ ενθμζρωςθ με περιεχόμενο για τα ανωτζρω κα γίνει με ευκφνθ του Διμου. Οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ τθσ πφλθσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερϊνονται μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι RSS Feed, εφόςον το επικυμοφν, για τθν προςκικθ νζου περιεχομζνου (ενθμζρωςθ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ, ανακοίνωςθ για τθν πραγματοποίθςθ νζασ εκδιλωςθσ, ενθμζρωςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων), ϊςτε να επιτευχκεί το ανϊτατο επίπεδο ψθφιοποίθςθσ για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία (επίπεδο 5: προςωποποίθςθ). 2. Υπθρεςίεσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ ςε Θζματα Φροντίδασ Ειδικϊν Ομάδων Ρλθκυςμοφ και Υγείασ Ξζςω τθ πφλθσ κα δθμιουργθκεί υποδομι για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαδραςτικισ επικοινωνίασ, που δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ (δθμότεσ, μακθτζσ, ειδικζσ ομάδεσ όπωσ π.χ. νζοι γονείσ, γυναίκεσ ςε εγκυμοςφνθ, ΑΞΕΑ) να επικοινωνιςουν, να ςυνεργαςτοφν και να ανταλλάξουν απόψεισ για κοινά κζματα που τουσ απαςχολοφν ςτο χϊρο τθσ Ϊροντίδασ και Χγείασ, χρθςιμοποιϊντασ τισ τεχνολογίεσ Internet. Υτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: o Σίνακασ Ανακοινϊςεων (Bulletin Board): Σροςφζρει τθν δυνατότθτα λειτουργίασ μιασ ενότθτασ όπου οι χριςτεσ μποροφν να αφινουν ανακοινϊςεισ. o Θλεκτρονικι Υυνάντθςθ & Επικοινωνία (Forums): Online ςυηθτιςεισ με άλλουσ επιςκζπτεσ και ιατροφσ, ηιτθςθ ςυμβουλϊν, κα. o Ειδικι Χπθρεςία διαχείριςθσ και προβολισ περιεχομζνου υγείασ δθμιουργοφμενο από χριςτεσ (user generated content). Σαράλλθλα με τα προθγοφμενα, κα αναπτυχκεί ειδικι υπθρεςία, θ οποία κα επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να δθμιουργιςουν δικό τουσ περιεχόμενο ςχετικά με κζματα υγείασ που τουσ απςχολοφν και να το μοιραςτοφν με ζνα ευρφ δίκτυο ατόμων. Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία κα βαςίηεται ςτθν ιδζα τθσ «Διακυβζρνθςθσ 2.0» (μζςω Web 2.0 τεχνολογίασ) και κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτον Διμο να παρζχει ζνα ςφγχρονο βιμα ενεργισ ςυμμετοχισ του πολίτθ. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ νζων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και περιεχόμενο που κα διαμορφϊνεται από τουσ ίδιουσ του πολίτεσ (user generated content) μπορεί να καταςτεί δθμοφιλζσ πολφ περιςςότερο ςε τοπικό επίπεδο και να ενιςχφςει τθν κοινωνικι ςυμμετοχι και τθ δικτφωςθ μεταξφ των πολιτϊν, που αντιμετωπίηουν ίδια προβλιματα υγείασ. Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία, θ οποία περιλαμβάνει και τθν δυναμικι ςυμμετοχι των πολιτϊν, αναμζνεται να επιδράςει ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ τθσ χριςθσ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν και γενικότερα ςτθν προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ. Οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ τθσ πφλθσ, εφόςον το επικυμοφν, κα μποροφν να λάβουν ενθμζρωςθ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για τθν προςκικθ περιεχομζνου ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και τα forums, επιτυγχάνοντασ ζτςι το ανϊτατο επίπεδο ψθφιοποίθςθσ για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία (επίπεδο 5: προςωποποίθςθ). 3. Διαβακμιςμζνθ Ρρόςβαςθ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κοινωνικισ Φροντίδασ και ςτισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ του Υελίδα 29 από 61

30 Ξζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ, τόςο οι χριςτεσ τθσ Χπθρεςίασ κατ οίκον Σαρακολοφκθςθσ όςο και ςυγγενικά πρόςωπα κα μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο Σλθροφοριακό Υφςτθμα Μοινωνικισ Ϊροντίδασ ςτισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ του (τα οποία περιγράφονται ςτθν ςυνζχεια) με διαβακμιςμζνο τρόπο και ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. Υθμειϊνεται ότι κα προτιμθκεί θ χριςθ του ΑΞΜΑ κάκε Δθμότθ ωσ username προκειμζνου να διευκολυνκεί θ διαλειτουργικότθτα μεταξφ τρίτων δθμόςιων ςυςτθμάτων. Θ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα κα είναι προςωποποιθμζνθ ανάλογα με το προφίλ και τισ προτιμιςεισ του χριςτθ ϊςτε να επιτευχκεί το ανϊτατο επίπεδο ψθφιοποίθςθσ για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία (επίπεδο 5: προςωποποίθςθ). Α3.3.2 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ» Φο Χποςφςτθμα Σαρακολοφκθςθσ και Ϊροντίδασ περιλαμβάνει: Ι. Φο Λογιςμικό Σηλεματικήσ, για τθν ςυλλογι των ιατρικϊν δεδομζνων από απομακρυςμζνεσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και τον ζλεγχο των gateways χρθςτϊν και Μζντρων Σρολθπτικισ Ιατρικισ ΙΙ. Φισ Φορητζσ Ιατρικζσ υςκευζσ και τα Gateways των χρθςτϊν ΙΙΙ. Φον Eξοπλιςμό των Μζντρων Σρολθπτικισ Ιατρικισ (εξοπλιςμό ΤΠΕ και ιατρικζσ ςυςκευζσ) Υκοπόσ του Χποςυςτιματοσ Σαρακολοφκθςθσ και Ϊροντίδασ είναι: Θ απομακρυςμζνθ ςυλλογι ιατρικϊν δεδομζνων μζςω ιατρικϊν ςυςκευϊν με ςτόχο τθν παροχι απομακρυςμζνων υπθρεςιϊν κατ οίκον κοινωνικισ φροντίδασ και πρόνοιασ ςε ιδιαίτερεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (θλικιωμζνοι, ΑΞΕΑ) και με ζμφαςθ ςε μειονεκτικζσ περιοχζσ (απομακρυςμζνεσ) που τισ ζχουν ανάγκθ αξιοποιϊντασ τθν ςφγχρονθ τεχνολογία. Θ ενίςχυςθ τθσ δυναμικότθτασ των εμπλεκόμενων ςτελεχϊν τθσ δράςθσ «Βοικεια ςτο Υπίτι» ςτθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ Θ παροχι δυνατότθτασ προλθπτικϊν ιατρικϊν μετριςεων και παρακολοφκθςθσ αυτϊν ςε μεγάλθ μερίδα πλθκυςμοφ μζςω των Μζντρων Σρολθπτικισ Ιατρικισ. Λειτουργία Τποςυςτήματοσ Υτθν ςυνζχεια παρουςιάηεται ο τρόποσ λειτουργίασ του Χποςυςτιματοσ για τθν περίπτωςθ των απομακρυςμζνων χρθςτϊν και τθν περίπτωςθ των κζντρων προλθπτικισ ιατρικισ. Απομακρυςμζνοι Ϋριςτεσ (Θλικιωμζνοι ΑΞΕΑ) Υε ότι αφορά ςτθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ κριςίμων παραμζτρων τθσ υγείασ του χριςτθ και λειτουργίασ ςιματοσ πανικοφ, αυτι κα πραγματοποιείται μζςω εφχρθςτθσ φορθτισ (αςφρματθσ) ςυςκευι παρακολοφκθςθσ υγείασ με τουλάχιςτον 10ωρο χρόνο λειτουργίασ μεταξφ φορτίςεων τθσ μπαταρίασ. Ρ χριςτθσ (θλικιωμζνο άτομο ι άτομο με ειδικζσ ανάγκεσ) κα χρθςιμοποιεί τθν ςυςκευι ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και οι μετριςεισ μζςω gateway κα καταλιγουν ςτο Χποςφςτθμα Σρωτοβάκμιασ Χγείασ και τον Ϊάκελο Ϊροντίδασ του Δθμότθ. Δεδομζνου ότι τα άτομα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμζνα με τθν τεχνολογία και πικανότατα δεν διακζτουν δικό τουσ υπολογιςτι ςτο ςπίτι, κα χρθςιμοποιθκοφν ειδικζσ Υελίδα 30 από 61

31 τερματικζσ ςυςκευζσ -gateways εφκολεσ ςτθ χριςθ. To gateway κα ελζγχεται κεντρικά και κα ςυλλζγει τα δεδομζνα από τισ ιατρικζσ ςυςκευζσ, τα οποία κα πρζπει να μποροφν να μεταφζρονται και μζςω απλισ τθλεφωνικισ γραμμισ PSTN ςτο data center, όπου κα φιλοξενείται το Σλθροφοριακό Υφςτθμα. Εκεί, τα δεδομζνα κα επεξεργάηονται για τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ του παρακολουκοφμενου και κα αποκθκεφονται ςτον Ϊάκελο Ϊροντίδασ του Δθμότθ (Χποςφςτθμα Σρωτοβάκμιασ Χγείασ). ΗΛΡΔΟΛΔΡ Gateway ΦΝΟΖΡΔΠ ΠΠΘΔΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ Π ΓΔΗΑΠ ΑΚΔΑ / ΖΙΗΘΗΩΚΔΛΩΛ PSTN APPLICATION SERVERS DataCenter Φα δεδομζνα που κα ςυλλζγονται κα είναι άμεςα προςπελάςιμα από τα αρμόδια ςτελζχθ του Διμου, τα ςτελζχθ του κόμβου «Βοικεια ςτο Υπίτι», τουσ παρακολουκοφμενουσ και τα ςυγγενικά τουσ πρόςωπα μζςω τθσ Σφλθσ Μοινωνικισ Ϊροντίδασ και Σρόνοιασ. Ρ ςυνολικόσ αρικμόσ των χρθςτϊν που εξυπθρετοφνται από το ςφςτθμα είναι τουλάχιςτον 90, ςτο πλαίςιο του ζργου. Το ςφςτθμα όμωσ κα είναι επεκτάςιμο και κα μπορεί δυνθτικά να καλφψει πολλαπλάςιο αρικμό χρθςτϊν με ςυςκευζσ ςτο ςπίτι και απεριόριςτο αρικμό χρθςτϊν τθσ Ρφλθσ. Συςκευι Παρακολοφκθςθσ Υγείασ Υτο πλαίςιο του ζργου κα παραςχεκοφν Υυςκευζσ Σαρακολοφκθςθσ Χγείασ ςε τουλάχιςτον 90 άτομα (θλικιωμζνουσ και ΑΞΕΑ). Θ ςυςκευι κα πρζπει να είναι μία φιλικι προσ το χριςτθ μονάδα παρακολοφκθςθσ ςθμαντικϊν ιατρικϊν παραμζτρων, θ οποία κα μπορεί να φζρεται από τα ςυγκεκριμζνα άτομα χωρίσ να τουσ δθμιουργεί δυςκολίεσ. Υελίδα 31 από 61

32 Επιπλζον, κα πρζπει να επιτρζπει τθν διεξαγωγι μιασ ευρείασ γκάμασ μετριςεων, όπωσ είναι ο αρικμόσ των ςφυγμϊν, ο καρδιακόσ ρυκμόσ, ο αναπνευςτικόσ ρυκμόσ και θ κερμοκραςία ςϊματοσ και διακζτει δυνατότθτεσ οριςμοφ κατωφλίων ειδοποίθςθσ. Θ ςυςκευι κα πρζπει να μετρά, αποκθκεφει και μεταδίδει αςφρματα το δεδομζνα τθσ φυςιολογίασ του αςκενοφσ προσ ζνα κζντρο παρακολοφκθςθσ τθλεϊατρικισ, μζςω ςυςκευϊν gateways. Θ διαςφνδεςθ με τα Gateways κα γίνεται αςφρματα (RF, Bluetooth). Ακόμθ, κα πρζπει να επιτρζπει ςτον χριςτθ να διατθρεί τθν κακθμερινι του ηωι ανενόχλθτθ, παρζχοντασ ταυτόχρονα ςυνεχι παρακολοφκθςθ ςτο περιβάλλον του ςπιτιοφ, τθσ εργαςίασ ι ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. Επίςθσ, θ ςυςκευι κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα καταγραφισ γεγονότων ECG και είναι ςχεδιαςμζνθ για καρδιακι παρακολοφκθςθ και καταγραφι γεγονότων θλεκτροκαρδιογραφιματοσ και είναι ςε κζςθ να πραγματοποιεί μετριςεισ 1-lead ECG των 30 δευτερολζπτων, αποκθκεφοντασ αρχεία θλεκτροκαρδιογραφιματοσ. Εξοπλιςμόσ Μζντρων Σρολθπτικισ Ιατρικισ Φα Μζντρα Σρολθπτικισ Ιατρικισ κα εξοπλίηονται με Θ/Χ, ο οποίοσ κα διαςυνδζεται ςτο Διαδίκτυο, ζναν laser εκτυπωτι για τθν εκτφπωςθ αποτελεςμάτων μετριςεων και αναφορϊν και μια ςειρά ιατρικϊν ςυςκευϊν, οι οποίεσ κα διαςυνδζονται αςφρματα (RF, Bluetooth) με ζνα gateway και τον Θ/Χ. Ρ Θ/Χ, με εφχρθςτο λογιςμικό, κα επιτρζπει τθν εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν για τθν χριςθ των ιατρικϊν ςυςκευϊν, τθν διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ, τθν ενθμζρωςθ του Ϊακζλου Ϊροντίδασ Δθμότθ και τθν πρόςβαςθ ςε αυτόν για εκτφπωςθ αναφορϊν και εξετάςεων. Ρι ιατρικζσ ςυςκευζσ, που κα υπάρχουν διακεςιμεσ κα είναι: Ξια πολυςυςκευι με δυνατότθτα μζτρθςθσ των ακόλουκων παραμζτρων: πίεςθ του αίματοσ, 1-lead ECG, αρικμό ςφυγμϊν, κανονικότθτα καρδιακοφ ρυκμοφ (regularity), κορεςμό οξυγόνου (SpO2), αναπνευςτικό ρυκμό (respiratory rate), κακϊσ και κερμοκραςία ςϊματοσ Ζνα Αςφρματο Ξετρθτισ Γλυκόηθσ, ο οποίοσ κα δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ διαβθτικοφσ αςκενείσ και τουσ ιατροφσ τουσ να παρακολουκοφν και να αναλφουν τα αποτελζςματα ςε πραγματικό χρόνο. Ξια θλεκτρονικι ηυγαριά για παρακολοφκθςθ του βάρουσ. Μαι ςε αυτι τθν περίπτωςθ τα δεδομζνα κα ςυλλζγονται Μεντρικά ςτο Χποςφςτθμα Σρωτοβάκμιασ Χγείασ και κα ενθμερϊνεται ο Ϊάκελοσ Ϊροντίδασ Δθμότθ. Το ςφνολο των ιατρικϊν ςυςκευϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου κα πρζπει να ακολουκοφν τουλάχιςτον τα ακόλουκα ςταντάρντ ISO 9001:2000, ISO 13485, EN medical devices και να ζχουν ςιμανςθ CE. Τα κζντρα προλθπτικισ ιατρικισ κα εγκαταςτακοφν ςε υπάρχουςεσ δομζσ, πικανότατα ςτα υπάρχοντα τζςςερα (4) ΚΑΡΘ και το Κζντρο Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ ΑΜΕΑ του Διμου. Κατά τθν μελζτθ εφαρμογισ κα οριςτικοποιθκεί θ χωροκζτθςθ τουσ. Α3.3.3 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ» Φο Χποςφςτθμα Σρωτοβάκμιασ Χγείασ κα αποτελεί το Μεντρικό Σλθροφοριακό Υφςτθμα υπεφκυνο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ των θλικιωμζνων ι ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ Υελίδα 32 από 61

33 και τθν άμεςθ ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων φορζων (αςκενοφόρα, νοςοκόμοι κτλ) αλλά και άλλων ομάδων πλθκυςμοφ μζςω των Μζντρων Σρολθπτικισ Ιατρικισ και περιλαμβάνει τα ακόλουκα: Εφαρμογή Φάκελοσ Φροντίδασ Δημότη, όπου κα καταχωροφνται όλεσ οι μετριςεισ και όλο το ιατρικό ιςτορικό του Δθμότθ. Υθμειϊνεται ότι προκειμζνου να ενιςχυκεί θ διαλειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ, όλεσ οι αςκζνειεσ, τα ςυμπτϊματα, παράπονα, κλπ. ςτον Ϊάκελο Ϊροντίδασ κα είναι κωδικοποιθμζνα μζ βάςθ το ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)) του World Health Organization (WHO). Εφαρμογή Κινητοφ τηλεφώνου για Πρόςβαςη ςτον Φάκελο Φροντίδασ Δημότη. Αφορά ςε mobile εφαρμογι μζςω τθσ οποίασ, ςυγγενείσ των ςυμμετζχοντων, αλλά και οι ίδιοι οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτο Ϊάκελο Ϊροντίδασ Δθμότθ απευκείασ και ςε υπθρεςίεσ τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ. Θ κινθτι εφαρμογι κα δίνει τθν δυνατότθτα απεικόνιςθσ των δεδομζνων ςε κατάλλθλθ μορφι για τα διάφορα μεγζκθ οκόνθσ κινθτϊν, ενϊ παράλλθλα επειδι κα διατθρεί αποκθκευμζνα κρίςιμα ιατρικά δεδομζνα, μετά από ςχετικι ζγκριςθ, ϊςτε να μποροφν να είναι προςβάςιμα άμεςα ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. Σιο ςυγκεκριμζνα, θ εφαρμογι κα δίνει τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτισ παρακάτω υπθρεςίεσ / υποςυςτιματα τθσ λφςθσ: Ϊάκελοσ Ϊροντίδασ Δθμότθ, Σφλθ Μοινωνικι Ϊροντίδασ και Σρόνοιασ με ζμφαςθ ςτισ υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ και Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ. Θ εφαρμογι κα πρζπει να είναι cross platform, δθλαδι να υποςτθρίηει τθν πλειονότθτα των γνωςτϊν πλατφορμϊν κινθτϊν τθλεφϊνων. Χποχρεωτικι κεωρείται θ υποςτιριξθ τουλάχιςτον των ακόλουκων: ios, Android, Blackberry, Palm WebOS, WindowsPhone, Symbian. Θ εφαρμογι κα δίνει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ offline τοπικισ αποκικευςθσ βαςικϊν ςτοιχείων του ιατρικοφ φακζλου και των τελευταίων μετριςεων ςτο κινθτό του, από ιατρικζσ ςυςκευζσ ϊςτε να μπορεί να υπάρχει πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα αυτά ακόμα και αν δεν είναι εφικτι θ πρόςβαςθ ςτισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ μζςω Διαδικτφου. Φο πλικοσ των μετριςεων που κα κρατοφνται τοπικά κα είναι παραμετροποιιςιμο. Ρι εφαρμογζσ απαιτείται να είναι πλιρωσ διαδραςτικζσ με δυνατότθτα ανάκτθςθσ δυναμικισ πλθροφορίασ και περιεχομζνου από κεντρικό Διακομιςτι μζςω ειδικοφ πρωτοκόλλου επικοινωνίασ πάνω από TCP/IP ι HTTP και για δίκτυα GPRS/3G/WiFi/ Βαςικι απαίτθςθ είναι οι εφαρμογζσ να είναι εφχρθςτεσ ςτθν λειτουργία τουσ, να προςφζρουν «διαιςκθτικι λογικι πλοιγθςθσ» (Intuitive Navigation Logic) ϊςτε να είναι δυνατι θ πλιρθσ χριςθ τουσ με περιοριςμζνο αρικμό πλικτρων και με χριςθ μόνο ενόσ χεριοφ. Υυγκεκριμζνα, θ εφαρμογι κα πρζπει να προςφζρει: 1) δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτον Ιατρικό του Ϊάκελο και το Ιατρικό Ιςτορικό Χγείασ του αςκενοφσ, 2) δυνατότθτα θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ / ανάρτθςθσ αποτελεςμάτων εξετάςεων, 3) δυνατότθτα ενθμζρωςθσ για κζματα υγείασ, που αφοροφν τον αςκενι, 4) δυνατότθτα αμφίδρομθσ επικοινωνίασ, εφόςον ο αςκενισ το κελιςει και του επιτραπεί, με άλλουσ αςκενείσ που αντιμετωπίηουν παρόμοιεσ καταςτάςεισ υγείασ. Θ εμπειρία χριςθσ των εφαρμογϊν για τον χριςτθ κα πρζπει να είναι ταυτόςθμθ με τθν πλοιγθςθ ενόσ web site αποτελοφμενο από ςελίδεσ (Pages) με κείμενο, εικόνεσ, ιχο και video, και θ πλοιγθςθ μεταξφ των ςελίδων γίνεται με υπερςυνδζςμουσ (Hyperlinks). Υελίδα 33 από 61

34 Επιπλζον, για κάκε ςελίδα κα πρζπει να είναι δυνατι θ παραμετροποίθςθ τθσ Σλοθγικισ τθσ ςυμπεριφοράσ αλλά και των Διαδραςτικϊν τθσ δυνατοτιτων μζςα από προ-υλοποιθμζνεσ Διαδραςτικζσ Υυμπεριφορζσ (Page Behaviors). Επικυμθτά, οι εφαρμογζσ κα πρζπει να μποροφν αυτόματα να εντοπίηουν τισ δυνατότθτεσ ενόσ κινθτοφ τθλεφϊνου και να μεταβάλουν ςτον βακμό που ορίηεται, δυναμικά το featureset τουσ ωσ φςτατθ προςπάκεια ςυμβατότθτασ με τα περιοριςτικά χαρακτθριςτικά του κινθτοφ τθλεφϊνου. Για τθν προβολι κειμζνου, οι εφαρμογζσ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν τισ βζλτιςτεσ για τθν κάκε ςυςκευι Γραμματοςειρζσ (Fonts), όπωσ αυτζσ τισ ζχει αποφαςίςει ο καταςκευαςτισ του κινθτοφ τθλεφϊνου, και επιπλζον να προβαίνουν ςε δυναμικι δόμθςθ του κειμζνου ϊςτε να «χωράει» όςο το καλφτερο δυνατό θ δυνατότθτα προβολισ Rich Text, δθλαδι χρωματιςμζνου και μορφοποιθμζνου κειμζνου. Φζλοσ, οι εφαρμογζσ κα πρζπει να διαςυνδζονται απόλυτα με Διακομιςτζσ και Χπολογιςτικά Υυςτιματα παροχισ Χπθρεςιϊν Σροςτικζμενθσ Αξίασ και οπωςδιποτε ςτο πλαίςιο τθσ διαδικτυακισ πφλθσ και των προαναφερόμενων υπθρεςιϊν. Εφαρμογή Άμεςησ Ενημζρωςησ υμμετζχοντων και Εμπλεκομζνων, το οποίο κα είναι υπεφκυνο για τθν άμεςθ ενθμζρωςθ προδθλωμζνων προςϊπων ςε περίπτωςθ «κρίςιμων» περιπτϊςεων μζςω SMS, , και άλλα. Για τθν ενθμζρωςθ μζςω SMS κα ςυμπεριλθφκοφν και SMS. Υθμειϊνεται ότι οι εφαρμογζσ του υποςυςτιματοσ κα πρζπει να φιλοξενοφνται ςε DataCenter με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά παροχισ υπθρεςίασ hosting, τα οποία παρουςιάηονται ςε επόμενθ παράγραφο. Υτο υποςφςτθμα αυτό κα ςυγκεντρϊνονται όλεσ οι μετριςεισ μζςω του Υποςυςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ, οι οποίεσ και αποκθκεφονται ςε ξεχωριςτό φάκελο ανάλογα τον αςκενι (Ϊάκελοσ Ϊροντίδασ Δθμότθ). Φο ίδιο το υποςφςτθμα κα αναλφει τισ ιατρικζσ παραμζτρουσ ενϊ διατθρεί ιςτορικό γεγονότων και αποκθκεφει τθν τρζχουςα πλθροφορία διαχείριςθσ χριςτθ. Ακόμθ, κα πρζπει να διαχειρίηεται ιατρικζσ αναφορζσ και επιτρζπει τθν δθμιουργία και μεταβίβαςι τουσ μζςω Διαδικτφου ( ). Θ πρόςβαςθ κα γίνεται με διαβακμιςμζνο τρόπο μζ χριςθ του ΑΞΜΑ, μζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ Σρωτοβάκμιασ Ϊροντίδασ Χγείασ μζςω προςωποποιθμζνθσ ςελίδασ χριςτθ και ιδιαίτερθ βαρφτθτα κα δοκεί ςτθν προςταςία των ευαίςκθτων δεδομζνων των ςυμμετεχόντων. Υθμαντικι κεωρείται θ χριςθ του μοναδικοφ κωδικοφ ΑΞΜΑ για username κάκε Δθμότθ Υυμμετζχοντα γιατί κα επιτρζψει τθν εφκολθ διαλειτουργικότθτα και τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων web services για διαςφνδεςθ με τρίτα ςυςτιματα του Δθμόςιου Φομζα. Φο Χποςφςτθμα Σρωτοβάκμιασ Χγείασ κα μπορεί μελλοντικά να υποςτθρίηει HL7 για τθν θλεκτρονικι ανταλλαγι δεδομζνων με ςκοπό τθν αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφορίασ μεταξφ των διαφορετικϊν πλθροφορικϊν δθμόςιων ςυςτθμάτων ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ. Υθμειϊνεται ότι το HL7 είναι το πλζον ευρζωσ χρθςιμοποιθμζνο πρότυπο ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μζςω μθνυμάτων ςε υγειονομικό περιβάλλον. Φο ςφςτθμα κα δίνει τθν δυνατότθτα οριςμοφ κατωφλίων ςτισ μετριςεισ ανά χριςτθ μζςω προςωποποιθμζνθσ διεπαφισ, ενϊ ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ ι κλιςεωσ πανικοφ,μζςω του Νογιςμικοφ Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ κα υπάρχει θ δυνατότθτα άμεςθσ ειδοποίθςθσ μζςω , ι / και SMS: Υελίδα 34 από 61

35 των ςτελεχϊν των αρμόδιων κοινωνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου ςτισ περιπτϊςεισ παρακολουκοφμενων θλικιωμζνων ι ΑΞΕΑ, και για το ςκοπό αυτό κα παραςχεκοφν Θ/Χ των ςυγγενικϊν προςϊπων του παρακολουκοφμενου εφόςον το επικυμεί, οποιουδιποτε άλλου προςϊπου επικυμεί ο παρακολουκοφμενοσ να ενθμερωκεί (ιατρόσ, ςφντροφοσ, φίλοσ, κλπ.) Φο ςφςτθμα κα διακζτει επίςθσ δυνατότθτα παραγωγισ αναφορϊν, γραφθμάτων, κλπ. ςχετικά με: Α) όλεσ τισ ιατρικζσ παραμζτρουσ που είναι αποκθκευμζνεσ ςτον Φάκελο Φροντίδασ Δθμότθ Β) προεπιλεγμζνεσ παραμζτρουσ λειτουργίασ του ζτςι ϊςτε οι ςτόχοι να είναι μετριςιμοι και να υπάρχουν δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ του προτεινόμενου ζργου. Ιδιαίτερα ςθμαντικι κεωρείται θ δυνατότθτα εξαγωγισ ςτατιςτικϊν και αναφορϊν για τθν λειτουργία και τα αποτελζςματα του ςυςτιματοσ. Φα δεδομζνα αυτά κα πρζπει να είναι προςβάςιμα άμεςα μζςω τθσ Διαδικτυκισ Σφλθσ προκειμζνου να ενιςχυκεί θ Διαφάνεια και να είναι ενθμερωμζνοι τότο οι Σολίτεσ όςο και θ Δθμοτικι Αρχι για τα αποτελζςματα του ςυςτιματοσ, προκειμζνου να λάβουν αποφάςεισ μζςω διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ π.χ. επζκταςθ λειτουργία, νζεσ υπθρεςίεσ κλπ, για τθν επζκταςθ του Υυςτιματοσ και τθν ανάπτυξθ νζων υπθρεςιϊν. Σροκειμζνου να είναι δυνατι θ μελλοντικι διαςφνδεςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με άλλα αντίςτοιχα ςυςτιματα, ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςι του κα βαςιςτοφν ςτο Ελλθνικό Πλαίςιο Παροχισ Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και τα ςχετικά Πρότυπα Διαλειτουργικότθτασ (egif) κακϊσ και ςτθ Σφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ διαλειτουργικότθτα ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ υγείασ (Σροςχζδιο ςφςταςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ ), θ οποία αφορά τα θλεκτρονικά αρχεία αςκενϊν, τουσ θλεκτρονικοφσ φακζλουσ αςκενϊν και τα δεδομζνα καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ. Υυγκεντρωτικά, οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ από το υποςφςτθμα κα είναι οι ακόλουκεσ: Τπηρεςία απομακρυςμζνησ Κατ οίκον Παρακολοφθηςησ και Φροντίδασ, θ οποία κα αφορά ςτουσ θλικιωμζνουσ και ΑΞΕΑ που ςυμμετζχουν ςτο «Βοικεια ςτο Υπίτι» (χωρίσ να περιορίηεται ςε αυτοφσ). Τπηρεςία Προληπτικήσ Παρακολοφθηςησ και Φροντίδασ, θ οποία κα προςφζρεται μζςω των Μζντρων Σρολθπτικισ Ιατρικισ που κα εγκαταςτακοφν ςε ΜΑΣΘ, Μζντρα Οεότθτασ, Ακλθτικά Μζντρα, Δθμοτικά Ιατρεία και κα αφοροφν ςε ευρφτερεσ ομάδεσ Δθμοτϊν με ςτόχο τθν πλιρθ κάλυψθ του Σλθκυςμοφ. Τπηρεςία Άμεςησ Ενημζρωςησ, θ οποία κα προςφζρεται με πολυκαναλικό τρόπο (web, e- mail, κινθτό SMS) και κα ενθμερϊνει άμεςα προδθλωμζνα άτομα ςε περιπτϊςεισ «κρίςιμων» μετριςεων. Τπηρεςία Πρόςβαςησ ςτο Φάκελο Φροντίδασ Δημότη μζςω πολλαπλών καναλιών (web, mobile), θ οποία κα δίνει τθν δυνατότθτα για άμεςθ διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτον Ϊάκελο ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, ςε ςυγγενικά πρόςωπα ι ςε ιατροφσ (μετά από ςχετικι άδεια). Μαι οι τζςςερισ προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα παρζχονται ςτο ανϊτατο επίπεδο ψθφιοποίθςθσ (επίπεδο 5: προςωποποίθςθ). Υελίδα 35 από 61

36 Α3.3.4 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων» Φο ςυγκεκριμζνο υποςφςτθμα αποςκοπεί ςτθν αξιοποίθςθ των κονωνικϊν υπθρεςιϊν, που διακζτει ο Διμοσ αλλά και ςτον ςυντονιςμό αυτϊν μζςω τθσ Εφαρμογισ Ματαγραφισ και Υυλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, θ οποία κα ςχεδιαςτεί ειδικά για κινθτά τθλζφωνα / PDA. Φα ςτελζχθ αυτϊν των υπθρεςιϊν, κα εφοδιαςτοφν με κινθτζσ ιατρικζσ ςυςκευζσ, οι οποίεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω Bluetooth με τθν ειδικι εφαρμογι των PDA / Smartphone με ςκοπό τθν καταγραφι, ςυλλογι και αποςτολι δεδομζνων από ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα, ςτουσ οποίουσ δεν ζχουν χορθγθκεί αντίςτοιχεσ ιατρικζσ ςυςκευζσ απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ. Σιο ςυγκεκριμζνα, τα ςτελζχθ κα εξοπλιςτοφν με ιατρικι ςυςκευι, θ οποία κα μετρά τουλάχιςτον τισ εξισ ιατρικζσ παραμζτρουσ: πίεςθ του αίματοσ, 1-lead ECG, καρδιογράφθμα αρικμό ςφυγμϊν, κανονικότθτα καρδιακοφ ρυκμοφ (regularity), κορεςμό οξυγόνου (οξφμετρο SpO2), αναπνευςτικό ρυκμό (respiratory rate) και κερμοκραςία ςϊματοσ. Φα δεδομζνα είτε κα αποκθκεφονται από τθν εφαρμογι ςτο PDA / Smartphone και κα ενθμερϊνεται το Σλθροφοριακό Υφςτθμα Μοινωνικισ Ϊροντίδασ μετά τθν επιςτροφι των ςτελεχϊν, είτε κα αποςτζλλονται απομακρυςμζνα μζςω GPRS / 3G. Επιπλζον, ο αςφρματοσ φορθτόσ εξοπλιςμόσ (PDA, smartphone) κα πρζπει να διακζτει GPS δζκτθ και χάρτεσ τθσ περιοχισ, όπου κα είναι προεντοπιςμζνεσ οι κζςεισ όλων των ςυμμετεχόντων, οι κζςεισ των δομϊν των υπθρεςιϊν του Διμου και οι κζςεισ όλων των μονάδων υγείασ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Υθμειϊνεται ότι θ προμικεια θλεκτρονικοφ υπολογιςτι για τισ αρμόδιεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου είναι απολφτωσ απαραίτθτθ προκειμζνου να είναι εφικτι θ διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα και θ πρόςβαςθ από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτα δεδομζνα. Θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ παρουςιάηεται ςτο ςχιμα που ακολουκεί: Υελίδα 36 από 61

37 ΑΞΙΝΗ ΣΟΖΠΡΔΠ / ΑΠΘΔΛΔΗΠ / ΠΓΓΔΛΔΗΠ ΑΠΘΔΛΩΛ ΓΗΑΡΟΝΗ / ΑΙΙΝΗ ΔΞΑΓΓΔΙ ΚΑΡΗΔΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΠΕΔ ΜΗΠ 3G / GPRS ΗΛΡΔΟΛΔΡ ΠΠΘΔΔΠ PDA - ΘΗΛΖΡΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ PSTN ΦΝΟΖΡΔΠ ΠΠΘΔΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝ ΘΖΠΖΠ ΓΔΗΑΠ ΑΚΔΑ / ΖΙΗΘΗΩΚΔΛ ΩΛ APPLICATION SERVERS Data Center ΘΔΛΡΟΑ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ (ΘΑΞΖ, ΘΔΛΡΟΑ ΛΔΝΡΖΡΑΠ) Α3.3.5 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Τεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Υπθρεςιϊν» Φο Χποςφςτθμα κα πρζπει να χρθςιμοποιεί εςωτερικά τθ γλϊςςα XML για να εςτιάςει, να αναλφςει και να περιγράψει όλεσ τισ πικανζσ διαδικαςίεσ που εκτελοφνται κατά τθν λειτουργία των Χποδομϊν και των εφαρμογϊν IT & Security ςτο υπό ανάπτυξθ ςφςτθμα. Θα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αναλφει πλθροφορίεσ για: Hardware Software Networking Security Storage Events Processes Services Files Registry Security Ξε τθ χριςθ του Χποςυςτιματοσ οι διαχειριςτζσ κα μποροφν να : Ανακαλφπτουν τα πικανά προβλιματα εφαρμογϊν και ςυςτθμάτων πριν αυτά επθρεάςουν τουσ χριςτεσ Ζχουν τθ δυνατότθτα να αποκαταςτιςουν ομαλι λειτουργία μζςα από μοναδικζσ λφςεισ αντίδραςθσ (Real Time Reaction) Υελίδα 37 από 61

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Παρζμβαςθ Πρόνοιασ ςτο Διμο Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ Προχπολογιςμόσ: 175.727,64 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου Α.Δ.Α.: Α.Δ.Α.Μ.: Απόφ. Διαγωνιςμοφ: Αρικ. Ρρωτ. Απόφ. ζγκριςθσ. τεφχουσ: 2211/ε/4-11-2014 2211/ςτ/4-11-2014 ΡΟΚΗΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ: «ΥΡΟΕΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Οκτϊβριοσ 2011

ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ  Οκτϊβριοσ 2011 ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Οκτϊβριοσ 2011 ΜΕΡΟ Ι ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ Οι Κεντρικζσ Τπηρεςίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα του Διμου και περιλαμβάνουν τισ παρακάτω οργανικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «φςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Παρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων υναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Παππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω:

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ ΔΘΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Γραφείο Δημάρχου ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ 4/ 2/ 2011 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΘ :231 ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 2429 ΘΕΜΑ: Μεταβίβαςθ Αρμοδιοτιτων ςε Αντιδθμάρχουσ Α Π Ο Φ Α Θ O ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ αφοφ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ.

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ. Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ *ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ϊ842-ΓΫΗ] για το Ζργο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ψ842-ΓΩΘ Γενικι Διεφκυνςθ Αρ. Ρρωτ.: 8612 Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Θμ/νία: 19.04.2013 Τμιμα Ρρομθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ολοκληρωμζνεσ Ψηφιακζσ Τπηρεςίεσ για την Καταγραφή Προνοιακών Παροχών και την Ενίςχυςη τησ Πρόνοιασ» Αναθζτουςα Αρχή: 5 θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια, Θεςςαλίασ και Στερεάσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

ΜΕΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΜΕΡΟ 1: ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Διάρθρωςη Κεντρικών Τπηρεςιών Διάρθρωςη Αποκεντρωμένων Τπηρεςιών ΜΕΡΟ 2: ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα