Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α"

Transcript

1 ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις ἕνα ἰδανικὸ ἢ ἕνα ζευγάρι μεταχειρισμένα ἰδανικά, θὰ ἔκανες καλὴ πράξη». Σχόλιο ἀρθρογράφου: «Ναί. Ἀναζητοῦμε ἕνα ζευγάρι ἰ - δανικά. Καὶ ἐλαφρῶς μεταχειρισμένα, δὲν θὰ τὰ ἀρνηθοῦμε. Κυρίως γιὰ νὰ τὰ προσφέρουμε στοὺς νέους ἀνθρώπους, στὰ παιδιά μας. Σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔρχονται μὲ νεανικὴ ὁρμή, ἀλλὰ μὲ ψαλιδισμένα φτε ρά, καὶ ἀναζητοῦν μέσα ἀπὸ τὶς σκόρπιες λέξεις μας τὴν ἀπάντηση γιὰ τὸ τί εἶναι θεμιτὸ καὶ τί ἀθέμιτο. Τί εἶναι ἠθικὸ καὶ τί ἀνήθικο Ἀναζητοῦμε ἀπεγνωσμένα ἕνα ζευγάρι ἰδανικά, ἔστω καὶ μεταχειρισμένα, γιὰ νὰ τὰ δωρίσουμε στὸ μέλλον» (Καθημερινή, ). Ἀ πὸ τὴν ἄλ λη με ριὰ αὐ τὸς ὁ κό σμος δεί χνει νὰ τρέ χει ἀ κά θε κτος. Πρὶν λί γους μῆνες ὁ ἄν θρω πος, αὐ τὸς ὁ μι κρὸς θε - ός, πέ τυ χε τὴν προ σε δά φι ση στὸν Ἄ ρη τοῦ ἐ ξε λιγ μέ νου δι α στη μι κοῦ ὀ χή μα τος τῆς ΝΑΣΑ «Curiosity». Καὶ λί γο νω ρί τε - ρα στὸν πε ρί φη μο ἐ πι τα χυν τὴ σω μα τι - δί ων CERN ἄγ γι ξε τὸ «σω μα τί διο τοῦ Θε - οῦ». Μιὰ τρο με ρὴ ἀν τί φα ση χα ρα κτη ρί - ζει τε λι κὰ τὴν ἐ πο χή μας. Ἀ πὸ τὴ μιὰ ἡ ἐ κρη κτι κὴ πρό ο δος. Ἀ πὸ τὴν ἄλ λη ἡ πι - κρὴ δι α πί στω ση γιὰ χα μέ νες, ἐγ κα τα λειμ - μέ νες ἀ ξί ες, ποὺ ἡ ἀ πώ λειά τους ἐ ξα φα - νί ζει τὴν ἀν θρω πιά. Σ ἕ να θολὸ το πί ο ὁ ἄν θρω πος τρέ χει στὰ τυφλὰ μὲ ἀ συγ κρά - τη τη δύ να μη καὶ ὑ περ βο λι κὴ τα χύ τη τα, χω ρὶς νὰ δι α κρί νει δρό μο που θε νά. Για - τί τό σος πα ρα λο γι σμός; Ὁ ἄν θρω πος ὅ μως ζη τι α νεύ ει σή με - ρα γιὰ δυ ὸ με τα χει ρι σμέ να ἰ δα νι κά, ὄ χι για τί ξέ χα σε ἁ πλῶς κά ποι ες ἀ ξίες. Ἀλ - λὰ για τὶ ἐγ κα τέ λει ψε Ἐ κεῖ νον ποὺ εἶ πε, ὅ τι ὑ πάρ χει ἡ ἀ λή θεια, ἡ πλή ρης ἀ λή - θεια, ὅ τι ἔ χει μορ φὴ καὶ αὐ τὴ εἶ ναι τὸ πρό σω πό Του. Τὸ κα λὸ δὲν κυ κλο φο ρεῖ σὲ ἀ φη ρη μέ νη μορ φή. Καὶ οἱ πιὸ δυ να - τὲς ἀ λή θει ες χά νουν τὴν ἀ ξί α τους, ὅ ταν δὲν ὑ πάρ χει ἐ κεῖ νος ποὺ τὶς ἐν σαρ κώ - νει στὸ πρό σω πό του, ὁ Θε ός. «Δὲν ἤ θε λα τε χνη τὲς πνευ μα τι κό τη - τες, οὔ τε ἄλ λα δι α νο η τι κῶς ἑλ κυ στι κὰ καὶ εὐ φυ ῆ συ στή μα τα πί στης, ψεύ τι κα ξε κι νή μα τα καὶ θλι βε ρὲς κα τα λή ξεις», γρά φει κά ποι ος ποὺ ἔ γι νε Χρι στια νὸς Ὀρ θό δο ξος, ἀ φοῦ τα λαι πω ρή θη κε πρῶ - τα στὰ θο λὰ νε ρὰ πολ λῶν θρη σκει ῶν. «Δι ψών τας γιὰ κοι νω νί α μὲ τὸν Θε ό, χρει - α ζό μουν τὸν Ἰ η σοῦ Χρι στὸ ποὺ δι α κη - ρύσ σει: Ἐγὼ εἶ μαι ὁ ἄρ τος τῆς ζω ῆς. Ὅ - ποι ος ἔρ χε ται σὲ μέ να δὲν θὰ πει νά σει. Ὅ ποι ος πι στεύ ει σὲ μέ να δὲν θὰ δι ψά - σει πο τὲ (Ἰ ω. 6, 35). Κα νεὶς ἄλ λος δὲν μπο ρεῖ νὰ μᾶς προ σφέ ρει αὐ τὸ ποὺ πρό - σφε ρε ὁ Ἰ η σοῦς Χρι στός, ὁ ἀ γέν νη τος Πα τέ ρας Του καὶ τὸ πα νά γιο Πνεῦ μα: τὸν

2 Σ Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ ήν Κωνσ αν ινούπολη ο 1650, ζο σε σαραν άχρονος εχνί ης ορδάνης µέ ήν ο κογένειά ου. Μιά µέρα, σ ήν ορ ή ν Ε σοδίων ς Παναγίας, διασκέδαζε µέ συν εχνί ες ου σ ό ργασ ήριό ου, παίζον ας καί να παιχνίδι. νας πό ούς παρόν ες Τούρκους πικαλέσ ηκε ε ρωνικά όν γιο Νικόλαο, γιά νά κερδίσει. ορδάνης ν απέδωσε ό πείραγµα χλευάζον ας όν Μωάµεθ. σ ερα, συν ροφιά χαρούµενη διαλύθηκε. Πάει, µως, νας πό ούς Τούρκους ς παρέας καί κα αγγέλλει όν ορδάνη ι βρισε όν Μωάµεθ. Τό µαθαίνει ορδάνης καί κρύβε αι σ ό σπί ι νός γνωσ ο ου ρχον α, ούρκου. Καί κε µως πηγαίνουν ο ξουσιασ ές καί όν συλλαµβάνουν. Καί ρχίζει ό γνωσ ό (γιά ήν Τουρκοκρα ία) σενάριο. Το λένε: «πράξη σου χει ς ιµωρία όν θάνα ο. κ ός ν γίνεις µουσουλµάνος. πό ε καί θά σέ ιµήσουµε µέ πολλά χρήµα α καί ξιώµα- α». παν ορδάνης: - έν ρνο µαι όν γλυκύ α ό µου ησο Χρισ ό, λλά Τόν πισ εύω καί Τόν µολογ Θεόν ληθινόν. βεζύρης (= κπρόσωπος ς ξουσίας) ποφασίζει ήν κ έλεση ο ορδάνη, πο ος πηγαίνει σ ό ργασ ήριό ου γιά κλείσιµο ν λογαριασµ ν πού ε χε. π ε καιρί, δωσε ρκε ά χρήµα α γιά νά µοιρασθο ν σ ίς κκλησίες καί σ ά ρφανά πέρ ς ψυχ ς ου. Σ όν δρόµο γιά ήν κ έλεση, δέν φοβήθηκε, δέν δείλιασε, δέν λλαξε ψη ου, λλά βάδιζε χαρούµενος! Τήν ελευ αία σ ιγµή, ρχε- αι νθρωπος ο βεζύρη καί ο ψιθυρίζει σ ό α ί: -Πές µόνο µέ ό σ όµα, σ ά φανερά, πώς ουρκεύεις καί µε ά ζ σε, που θέλεις, χρισ ιανικά. παν δη µάρ υς κα ά ήν προαίρεση: -Α ό δέν πρόκει αι νά ό κάνω πο έ! Τόν ποκεφάλισαν σ ίς 2 Φεβρουαρίου απεινός καί σηµος ορδάνης ναδείχθηκε διδάσκαλος ς πνευµα ικ ς ζω ς! λθε συγκυρία ο πάρε-δ σε µέ λλοθρήσκους. Καί βρ κε όν µπελ ου πό να σ ε ο. έν κανε µέσως όν ρωα: Π γε καί κρύφθηκε. πίγεια ζωή µας, πάνω πό λα, ε ναι χρήσιµη γιά νά µε ανοήσουµε, νά διορθωθο µε, νά βρο µε όν Χρισ ό. αν δέν ό κα άφερε α ό, ορδάνης, «νθρωπος ς διπλαν ς πόρ ας», πολι ικά απεινωµένος, ς πόδουλος σέ βάρβαρο δυνάσ η, κάνει ό πνευµα ικό λµα: ιακηρύσσει ήν κλόνη η πίσ η ου, ι Χρισ ός ε ναι ληθινός Θεός. Πε άει σ ά σκουπίδια ά πάν α: ά µεγάλα ξιώµα α καί πλού η πού ο αξαν, ά γαθά πού ε χε, κόµη καί ήν δια ου ήν ζωή. Για ί ε χε κα αλάβει ι ζωή χωρίς ό Χρισ ό ε ναι ζωή- ρείπια, ζωή-χωρίς νόηµα. ηλ. ρχή ς α ώνιας κόλασης, πί ς γ ς. ορδάνης, κόµη, νησυχε γιά ίς µαρ ίες ου καί δίνει λεηµοσύνη γιά ήν συγχώρησή ους καί γιά νά προσεύχον αι ο χρισ ιανοί γι α όν. δού ληθινή απείνωση: Ε ναι σχεδόν µάρ υς καί ζη άει ίς προσευχές ν δελφ ν ου! ἑ αυ τό τους. Τί πο τα δὲν μπο ρεῖ νὰ συγ - κρι θεῖ μὲ τὴν ἀ πο κά λυ ψη τοῦ ἴ διου τοῦ ἑ αυ τοῦ Του, ποὺ μᾶς πρό σφε ρε ὁ Θε ός, ἡ Ἀ πό λυ τη Ἀ λή θεια, τὸν ὁ ποῖ ο μπο ροῦ - με νὰ γνω ρί σου με, ὄ χι ἁ πλῶς ὅ πως γνω ρί ζου με ἀ φη ρη μέ νες προ τά σεις ἢ ἀ - πρό σω πες ἐμ πει ρί ες. Ὁ Θε ὸς μᾶς ἄ νοι - ξε τὴν πόρ τα πρὸς μί α ἀ λη θι νὴ καὶ αἰ - ώ νια σχέ ση μὲ τὸν ἴ διο, μέ σα ἀ π τὴν ὁ - ποί α φθά νου με νὰ γνω ρί σου με τὴν Ἀ λή - θεια ὡς Πρό σω πο καὶ ὡς Ἀ γά πη» (Ἀ πὸ τὸν Βου δι σμὸ στὸν Χρι στό, σελ. 111 καὶ 113). Ὁ Χρι στὸς λοι πὸν δὲν μᾶς ἔ φε ρε κά - ποι α ἀ φη ρη μέ να ἰ δα νι κὰ ἀ πὸ δεύ τε ρο χέ - ρι, ἀλ λὰ τὸν ἴ διο τὸν ἑ αυ τό Του, ὡς ἀ - πό λυ τη Ἀ λή θεια καὶ Ἀ γά πη. Γιατί νά μήν θέλουμε κάποια σχέ ση μα ζί Του; Πρωτ. Δ. Μ.

3 ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ Λέει Χρισ ός: - χει δοθ ν ολή: «Νά γαπ ς όν πλησίον σου» καί «νά µισε ς όν χθρό σου». Μά γώ σ ς λέγω: Νά ούς γαπ ε ούς χθρούς σας! Νά λέ ε καλά λόγια γιά κείνους πού σ ς κακολογο ν. Νά ε εργε ε ε κείνους πού σ ς µισο ν. Καί νά προσεύχεσθε γιά κείνους πού σ ς ζηµιώνουν καί σ ς κα α ρέχουν. σι θά γίνε ε υ οί ο πουράνιου Πα έρα σας, πού όν λιο Του όν να έλλει καί γιά ούς καλούς καί γιά ούς κακούς καί ρίχνει ήν βροχή Του καί γιά ούς δικαίους καί γιά ούς δίκους (Μα θ. 5, 43-45). Σ α ά συνήθως παν ο µε: Ναί, λλά κά ι έ οια αιριάζουν µ λλον σ ούς γίους! δού, µως, να παράδειγµα πό ήν ζωή νός πλο µέν νθρώπου, λλά καλο χρισ ιανο : Σ ήν δρα, κάποια µέρα, βρίσκε αι δολοφονηµένος γέρο-κουν ουριώ ης, ρχον ας ο νησιο. φονιάς πάνω σ ήν να- αραχή κα ορθώνει νά δραπε εύσει. Μά πουθενά δέν µπόρεσε νά συχάσει πό ίς νοχές καί ίς ύψεις. Τέλος πάν ων, µε ά πό χρόνια, µε ανοιωµένος, γυρίζει σ ό νησί. Πηγαίνει σ όν πνευµα ικό καί µέ συν ριβή ο ξοµολογε αι ά πάν α. Φεύγον ας, ζη άει πό όν Πνευµα ικό νά µεσολαβήσει σ όν Λάζαρο, γυιό ο σκο ωµένου, σ ε νά όν συγχωρήσει καί κε νος. πνευµα ικός βρίσκει όν Κουν ουριώ η καί ο µιλ γιά όν φονιά. Σ ό έλος ο προσθέ ει: -Παιδί µου, Χρισ ός µ ς δωσε ν ολή χι µόνο νά γαπ µε ούς χθρούς µας λλά Καί λα α ά ά κάνει χι κλαίγον ας ήν µοίρα ου: Τί κακό µέ βρ κε! λλά βαδίζει σ ό µαρ ύριο χαρούµενος. µ ς µ ς λείπει κά ι σ ερούµασ ε κά ι πό ά πίγεια γαθά, καί κλα µε καί ποφέρουµε. Το ος δ, πεθαίνει καί χαίρε αι! Για ί; Για ί ε ναι βέβαιος ι θά συναν ήσει πρόσωπο πρός πρόσωπο όν Σω ρα ου Χρισ ό πού ε πε: -Θά σ ς δ καί πάλι καί ό ε καρδιά σας θά γεµίσει χαρά. Καί α ήν ήν χαρά σας δέν θά µπορε κανείς νά σ ς ήν πάρει ( ωάν. 16,22). καί νά ούς ε εργε ο µε, αν βρίσκον αι σέ νάγκη. Λάζαρος Κουν ουριώ ης ε ναι νθρωπος µέ φόβο Θεο. Θέλει νά ηρε ό θέληµα ο Θεο. κούει όν πνευµα ικό σκεπ ικός. Θέλει νά πακούσει. λλά θυµ αι καί όν πα- έρα ου καί ψυχή ου αράζε αι. Σ ό έλος λέει: -Πά ερ, νά όν συγχωρήσω όν φονιά ο πα έρα µου. Ναί... µως, κάνε µου ή χάρη καί πέσ ου πο έ νά µήν φανε µπροσ ά µου. σι καί γινε. δολοφόνος πέφευγε νά βρεθ σ ά µέρη πού σύχναζε Κουν ουριώ ης. Πέρασε πό ό ε ρκε ός καιρός. Μιά µέρα, Κουν ουριώ ης µαθαίνει ι φονιάς ο πα έρα ου βρισκό αν σέ µεγάλη δυσ υχία. νήµπορος νά ργασθε, σέ κακό χάλι. Ζων ανεύουν σ ήν ψυχή ο ρχον α ά λόγια ο πνευµα ικο γιά ήν ν ολή ο Χρισ ο. Συγκλονίζε αι ψυχή ου. Ζη άει νίσχυση πό όν Χρισ ό πού συγχώρεσε ούς σ αυρω ές Του. Καί, νικών ας όν αυ ό ου, ναλαµβάνει ήν συν ήρηση καί ήν φρον ίδα ο φονι, ς όν θάνα ό ου! αν γίνον αι έ οια θαύµα α, πόσο ε κολώ ερα ε ναι α ά πού ζη πό µ ς γιος ωάννης Χρυσόσ οµος! - µε ς χαρίζουµε λόγια αν προσευχό- µασ ε πέρ κείνων πού µ ς δικο ν. Χρισ ός µως χαρίζει σ λους πράγµα α µεγάλα καί θαυµασ ά: όν λιο, ίς ήσιες βροχές καί πειρα λλα. Μήν µισε ς, λοιπόν, κε νον πού σο φέρε αι σχηµα, για ί αυ όχρονα σο προξενε µεγάλο καλό: ν ο δείξεις γάπη γίνεσαι υ ός Λίγο πρίν ό έλος, ρχε αι ελευ α ος πειρασµός σ όν ορδάνη µέ ά λόγια: «Προσωρινά, σ ά ψέµα α ρνήσου όν Χρισ ό καί µε ά ζ σε πως θέλεις. Γιά λίγο κάνε όν ποκρι ή, όν θοποιό. Γιά ήν ζωούλα σου»! λλά ορδάνης γνώριζε ι Ζωή ε ναι µόνον Χρισ ός. ρα, µένουµε µ Α όν ν ν καί εί. ς παρακαλέσουµε καί µε ς όν Χρισ ό: -Κύριε, ξίωσέ µας νά µιµηθο µε ό φρόνηµα καί ήν διάθεση ο νεοµάρ υρά Σου ορδάνη. ρχιµ. Ν. Κ.

4 Ο ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ ήν πρώτη Κυριακή τοῦ Τριῳδίου ἀκοῦμε τήν παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου. Οἱ ἀληθινά ἅγιοι ἀγωνίζονταν νά κρατοῦν πάντοτε τό γνήσια ταπεινό φρόνημα τοῦ τελώνη. Ποτέ δέν πίστευαν στήν «ἁγιότητά» τους καί στά «χαρί σμα τά» τους. Καί, φυσικά, ἔστω κι ἄν ἦταν φανερά κάποια χαρίσματα τοῦ Θε οῦ στήν ζωή τους, ποτέ δέν τά διαφήμιζαν. Ἀντίθετα τά ἔκρυβαν, καί πολλές φορές ζητοῦσαν ἀπό τόν Θεό νά τούς τά ἀφαιρέσει, ἀπό τόν φόβο τοῦ πάθους τῆς κενοδοξίας. Τό 1929 ἐκοιμήθη ὁ ρῶσος Ὁμολογητής Ἀρχιεπίσκοπος, ἅγιος Ἱλαρίων Τρόϊτσκι. Στόν βίο του, πού κυκλοφόρησε πρόσφατα 1, διαβάζουμε ὅτι ἦταν «ὁ ρ κισμένος ἐχθρός τῆς ὑποκρισίας καί κάθε εἴδους εὐσεβισμοῦ. Κατά τήν διάρ κεια τῆς ἐξορίας του σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως ἦταν σέ ὁμάδα ἐρ γασίας μαζί μέ ἄλλους ἐξόριστους κληρικούς. Ὅλοι εἶχαν καταλάβει ὅτι ὁ ἅγιος Ἱλα ρίων δέν ἐπικροτοῦσε κάποιες συμπεριφορές, ὅπως «τό νά ἀποκαλεῖς τόν ἑαυ τό σου ἁμαρτωλό, τό νά κάνεις μακρές εὐσεβεῖς συζητήσεις ἤ τό νά ἐπιδει - κνύ εις τήν αὐστηρότητα τῆς ζωῆς σου... Ἀκόμη περισσότερο τό νά σκε φτεῖς γιά τόν (δηλ. µιµη ής) ο πουράνιου Πα έρα. δ συµβαίνει να παράξενο πρ γµα: δικούµενος, ήν µέν ζηµιά ήν φίσ α αι (δέν µπορε νά κάνει καί λλι ς!) όν µισθό µως, δηλ. ήν φέλεια πό ήν νδειξη γάπης, όν χάνει ν δέν κούσει όν Χρισ ό! πέµεινε ό βαρύ ερο, ήν ζηµιά καί δέν ν εξε ό λαφρό ερο, νά δείξει γάπη. (Ε ς ό κα ά Μα θα ον µιλία 18, δ, P.G. 57, 269) ρχιµ. Ν. Κ ἑαυτό σου κάτι περισσότερο ἀπό ὅ,τι εἶσαι στήν πραγμα τι κότητα». Ἔφεραν κάποτε στήν ὁμάδα τους ἕναν καινούργιο ἐξόριστο, πού ἦταν ἡ γούμενος. Τόν ρώτησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱλαρίων: -Γιατί σᾶς συνέλαβαν; -Τελοῦσα ἀκολουθίες στό σπίτι μου, ὅταν ἔκλεισαν τό μοναστήρι, ἀ πάν τησε ὁ ἡγούμενος. Μαζευόταν κόσμος καί γίνονταν θαύματα... -Ἄ! ἔτσι; Ὥστε γίνονταν «θαύματα»; Καί πόσα χρόνια σᾶς ἔριξαν ἐξο ρία; -Τρία χρόνια. -Μμμ! Λίγα εἶναι! Γιά τά «θαύματα» θά ἔπρεπε νά σᾶς ρίξουν περισ σό τερα! Ἡ σοβιετική ἐξουσία δέν πρόσεξε... Καί καταλήγει ὁ βιογράφος τοῦ ἁγίου Ἱλαρίωνα, μητροπολίτης Ἰωάν νης Σνίτσεφ: «Εἶναι αὐτονόητο ὅτι, τό νά μιλᾶς γιά «θαύματα» πού γίνονται μέ τίς δικές σου προσ ευχές, εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό ἀναίδεια»! «Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν καί τελώνου μάθωμεν τό ταπεινόν ἐν στεναγμοῖς». Νά ἀποφεύγουμε τά «μεγάλα λόγια» τοῦ φαρισαίου, λέει τό κοντάκιο τοῦ Τριωδίου. Καί νά μάθουμε τήν ἀληθινή ταπείνωση, πού βρί σκεται στούς στε ναγμούς τῆς προσευχῆς τοῦ τελώνη. Ἀρχιμ. Β. Λ. 1. Ἐκδ. ΑΘΩΣ-ΣΤΑΜΟΥΛΗ, μετάφραση πρωτοπρεσβ. π.. Ἰωάννη Φωτόπουλου. ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ Μηνια ον Περιοδικόν. Μη ροπόλεως Νικοπόλεως κδό ης: Μη ροπολί ης Νικοπόλεως Χρυσόσ οµος πεύθ.: ρχιµ. Νίκων Κου σίδης* ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 * ρ. Φύλλου 355* ος ΛΓ ιανέµε αι δωρεάν * Ε σφορές δεκ ές Γραφικές Τέχνες «ΜΕΛΙΣΣΑ» Α.Ε. Τηλ σπροβάλ α Θεσ/νίκης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

TO A BA I H ATPI A MOY

TO A BA I H ATPI A MOY TO A BA I H ATPI A MOY ºøTH KONTO OY TO A BA I H ATPI A MOY ιε θυνση σειράς Eλλήνων συγγραφέων: Eλένη Γκίκα Mακέτα εξωφ λλου: Nίκος Tελλίδης Φιλολογική επιµέλεια- ι ρθωση κειµένου: Hλίας Σιγαλ ς Στοιχειοθεσία-Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα