Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Παρζμβαςθ Πρόνοιασ ςτο Διμο Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ Προχπολογιςμόσ: ,64 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με κριτιριο τθν οικονομικά ςυμφερότερθ προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΠ:

2 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακαρ Πεπιεσομένων... 2 ςνοπηικά ζηοισεία Έπγος... 6 ΜΔΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ... 7 ςνηομογπαθίερ... 7 Α1. Πεπιβάλλον ηος Έπγος... 8 Α1.1 Δμπλεκόμενοι ζηην ςλοποίηζη ηος ανηικειμένος ηος Έπγος... 8 Α1.1.1 πλνπηηθή παξνπζίαζε Φνξέα Λεηηνπξγίαο... 8 Α1.1.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε Φνξέα Τινπνίεζεο... 9 Α1.1.3 Άιινη Φνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ Έξγνπ... 9 Α1.1.4 Όξγαλα θαη Δπηηξνπέο (Γηαθπβέξλεζε ηνπ Έξγνπ)... 9 Α1.2 Τθιζηάμενη καηάζηαζη (ζε ζσέζη με ηιρ απαιηήζειρ ηος Έπγος) Α1.2.1 πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο 11 Α1.2.2 Οξγαλσηηθή Γνκή θαη ηειέρσζε ηνπ Φνξέα Α1.2.3 Πεξηγξαθή ησλ θχξησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ Α1.2.4 Αλάιπζε ππνδνκψλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Α2. Ανηικείμενο, ζηόσοι και κπίζιμοι παπάγονηερ επιηςσίαρ ηος Έπγος Α2.1 Ανηικείμενο ηος Έπγος Α2.2 κοπιμόηηηα και αναμενόμενα οθέλη Α2.3 ηόσοι και Έκηαζη ηος Έπγος Α2.4 Κπίζιμοι παπάγονηερ επιηςσίαρ ηος Έπγος Α3. Λειηοςπγικέρ και Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ Έπγος Α3.1 Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ Α3.2 Απαιηήζειρ Απσιηεκηονικήρ ςζηήμαηορ Α3.3 Πποδιαγπαθέρ Λειηοςπγικών Δνοηήηυν (Τποζςζηημάηυν, Δθαπμογών) Α3.3.1 Λεηηνπξγηθή Δλφηεηα «Πχιε Κνηλσληθήο Φξνληίδαο & Πξφλνηαο» Α3.3.2 Λεηηνπξγηθή Δλφηεηα «Τπνζχζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Φξνληίδαο» Α3.3.3 Λεηηνπξγηθή Δλφηεηα «Τπνζχζηεκα Πξσηνβάζκηαο Τγείαο» Α3.3.4 Λεηηνπξγηθή Δλφηεηα «Τπνζχζηεκα Καηαγξαθήο θαη πιινγήο Ηαηξηθψλ Γεδνκέλσλ» Α3.3.5 Λεηηνπξγηθή Δλφηεηα «Τπνζχζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο Σερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Τπεξεζηψλ» Α3.4 Πποδιαγπαθέρ Τπηπεζιών Φιλοξενίαρ Δθαπμογών και DSL ζςνδέζευν σπηζηών Α3.5 Λειηοςπγικά Υαπακηηπιζηικά Δξοπλιζμού Α3.6 Γιαλειηοςπγικόηηηα ειίδα 2 απφ 116

3 Α3.7 Πολςκαναλική πποζέγγιζη Α3.8 Ανοικηά Ππόηςπα Α3.9 Ανοισηά δεδομένα Α3.10 Απαιηήζειρ Αζθάλειαρ Α3.11 Απαιηήζειρ Δςσπηζηίαρ ςζηήμαηορ Α3.12 Απαιηήζειρ Πποζβαζιμόηηηαρ Α3.13 Υπονοδιάγπαμμα και Φάζειρ Έπγος Α3.14 Πίνακαρ Παπαδοηέυν Α3.15 ημανηικά Οπόζημα ςλοποίηζηρ Έπγος Α4. Δλάσιζηερ πποδιαγπαθέρ Τπηπεζιών Α4.1 Τπηπεζίερ Δκπαίδεςζηρ Α4.2 Τπηπεζίερ Δςαιζθηηοποίηζηρ Α4.3 Τπηπεζίερ Πιλοηικήρ Λειηοςπγίαρ Α4.4 Τπηπεζίερ Δγγύηζηρ «Καλήρ Λειηοςπγίαρ» Α4.5 Τπηπεζίερ ςνηήπηζηρ Α4.5.1 Σήξεζε πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο Α5. Μεθοδολογία Γιοίκηζηρ και Τλοποίηζηρ Έπγος Α5.1 Μέθοδοι και Σεσνικέρ Τλοποίηζηρ και Τποζηήπιξηρ Α5.2 σήμα Γιοίκηζηρ, ζσεδιαζμού και ςλοποίηζηρ ηος Έπγος Α5.3 σέδιο και ύζηημα Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ Α5.4 σέδιο και ύζηημα Γιασείπιζηρ Κινδύνυν Α5.5 ενάπια σπήζηρ και Δλέγσος - Γιαδικαζία παπαλαβήρ λειηοςπγικόηηηαρ ζςζηημάηυν και Έπγος ΜΔΡΟ Β: ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Β1. Γενικέρ Πληποθοπίερ Β1.1 Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Β1.2 Πποϋπολογιζμόρ Έπγος Β1.3 Νομικό και Θεζμικό πλαίζιο Γιαγυνιζμού Β1.4 Ημεπομηνία αποζηολήρ ηηρ Γιακήπςξηρ Β1.5 Σόπορ και σπόνορ ςποβολήρ Πποζθοπών Β1.6 Σπόπορ λήτηρ εγγπάθυν Γιαγυνιζμού Β1.7 Παποσή Γιεςκπινίζευν επί ηηρ Γιακήπςξηρ Β2. Γικαίωμα ςμμεηοσήρ Γικαιολογηηικά Β2.1 Γικαίυμα ςμμεηοσήρ Β2.2 Αποκλειζμόρ ςμμεηοσήρ ειίδα 3 απφ 116

4 Β2.3 Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ Β2.4 Γικαιολογηηικά Καηακύπυζηρ Β2.4.1 Οη Έιιελεο Πνιίηεο Β2.4.2 Οη Αιινδαπνί Πνιίηεο Β2.4.3 Σα εκεδαπά Ννκηθά Πξφζσπα Β2.4.4 Οη ζπλεηαηξηζκνί Β2.4.5 Σα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα Β2.4.6 Οη ελψζεηο-θνηλνπξαμίεο Β2.5 Λοιπέρ Τποσπεώζειρ / Γιεςκπινήζειρ Β2.6 Δλάσιζηερ Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ Α5.5.1 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα (capacity) Α5.5.2 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα Β2.7 Δγγύηζη ςμμεηοσήρ Β3. Καηάπηιζη - Τποβολή Πποζθοπών Β3.1 Σπόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών Β3.2 Πεπιεσόμενο Πποζθοπών Β3.2.1 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» Β3.2.2 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» Β3.2.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» Β3.2.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» Β3.3 Ιζσύρ Πποζθοπών Β3.4 Δναλλακηικέρ Πποζθοπέρ Β3.5 Σιμέρ Πποζθοπών - Νόμιζμα Β4. Γιενέπγεια Γιαγωνιζμού Αξιολόγηζη Πποζθοπών Β4.1 Γιαδικαζία Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού, Αξιολόγηζηρ Πποζθοπών και Καηακύπυζηρ ηος Γιαγυνιζμού Β4.1.1 Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ - απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ Β4.1.2 Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Β4.1.3 Βαζκνιφγεζε ηερληθψλ Πξνζθνξψλ Β4.1.4 Οκάδεο θαη ζπληειεζηέο θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο Β4.1.5 Γηακφξθσζε ζπγθξηηηθνχ θφζηνπο Πξνζθνξάο Β4.1.6 Γηαδηθαζία θαηαθχξσζεο Γηαγσληζκνχ Β4.2 Απόππιτη Πποζθοπών Β4.3 Πποζθςγέρ Β4.4 Αποηελέζμαηα Καηακύπυζη - Μαηαίυζη Γιαγυνιζμού Β5. Καηάπηιζη ύμβαζηρ Γενικοί Όποι ύμβαζηρ Β5.1 Καηάπηιζη, ςπογπαθή, διάπκεια ύμβαζηρ Δγγςήζειρ Β5.2 Σπόπορ Πληπυμήρ Κπαηήζειρ Β5.3 Δκηελυνιζμόρ - Φόποι - Γαζμοί Β5.4 Πεπίοδοι Δγγύηζηρ και ςνηήπηζηρ Β5.5 Ποινικέρ Ρήηπερ Δκπηώζειρ Β5.6 Τποσπεώζειρ Αναδόσος ειίδα 4 απφ 116

5 Β5.7 Τπεπγολαβίερ Β5.8 Δμπιζηεςηικόηηηα Β5.9 Πνεςμαηικά δικαιώμαηα Β5.10 Δθαπμοζηέο Γίκαιο Γιαιηηζία ειίδα 5 απφ 116

6 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ ΨΟΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΡΟΟΙΗΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΟ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΤΥΡΟΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ ΩΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΫΝ ΕΡΙ ΤΫΝ ΟΫΝ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΫΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ Διμοσ Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ «Ολοκλθρωμζνθ Παρζμβαςθ Πρόνοιασ ςτο Διμο Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ» Τπουργείο Εςωτερικϊν / Διμοσ Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ Οι εγκαταςτάςεισ του Διμου Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ φμβαςθ Τπθρεςιϊν. Κατθγορία υπθρεςίασ 07 υπθρεςίεσ πλθροφορικισ και άλλεσ ςυναφείσ υπθρεςίεσ. Σαξινόμθςθ κατά CPV «Τπθρεςίεσ Πλθροφορικισ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ». Άλλθ ςχετικι ονοματολογία :CPC 84 Ανοικτόσ διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από τεχνοοικονομικι άποψθ προςφορά Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων δεκαζξι χιλιάδων εκατόν ςαράντα πζντε Ευρϊ ( ,00) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 23%. (Προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: ,64, ΦΠΑ: ,36 ). Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ψθφιακι φγκλιςθ» ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ, ςε ποςοςτό 75% από το ΕΣΠΑ και 25% από Εκνικοφσ Πόρουσ. Οι δαπάνεσ του ζργου κα βαρφνουν το πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, ΑΕ E0558 κωδικοί ζργων Δζκα (10) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, θμζρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, θμζρα ΧΧΧΧ και ϊρα 12:00 π.μ. ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ Λ. Φραντηι 2, Ξυλόκαςτρο, Κορινκίασ, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΫΑ ΑΡΟΣΨΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΡΟΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΡΙΣΘΜΫΝ ΕΚΔΟΣΕΫΝ ΤΫΝ ΕΥΫΡΑΙΚΫΝ ΚΟΙΝΟΤΘΤΫΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΡΟΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟ ΤΕΥΩΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΕΫΝ ΔΘΜΟΣΙΫΝ ΣΥΜΒΑΣΕΫΝ ΤΘΣ ΕΨΘΜΕΙΔΑΣ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΡΟΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟΝ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, θμζρα ΧΧΧΧ και ϊρα 11:00 π.μ. ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, θμζρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, θμζρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, θμζρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, θμζρα ΧΧΧΧ ειίδα 6 απφ 116

7 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ υντομογραφίεσ Ε.Ε. Ε.Ε.Ε.Κ. Ε.Ο.Χ. Ε.Π. Ψ.. Ε.Τ.Δ. Ψ.. Κ.Π.. Δ.Ξ. Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ..Α.Ε. Π.. Κ.Ε.Π. Ο.Σ.Α. Τ.Π.Ε.Δ.Δ.Α. C.M.S. H/W S/W Ευρωπαϊκι Επιτροπι Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων/ επίςθμο ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ Νομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ κλπ, που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι αυτοφσ που αφοροφν Ενιαίοσ Ευρωπαϊκόσ Ωϊροσ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα για τθν Ϊθφιακι Σφγκλιςθ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ϊθφιακι Σφγκλιςθ» Κοινοτικό Ρλαίςιο Στιριξθσ/ πακζτο εκνικϊν προγραμμάτων κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ (για τθν Ελλάδα) Διμοσ Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Συλλογικι Απόφαςθ Ζργου Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Υπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ Content Management System Hardware Software UPS Συςτιματα αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ HL7 Health Level 7 Ο.Δ.Ε. Α.Π.Δ.Π.Χ. Β.Δ. Δ.. Δ.Π. Ε.Ε. Ε.Ε.Ε.Ε. Ε.Κ.Δ. Ε..Π.Α. Ο.Π.. Π.Δ.&Τ.Θ.. Σ.Π.Ε. Τ.ΠΕ. Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Ωαρακτιρα Βάςθ Δεδομζνων Διοικθτικό Συμβοφλιο Διαδικτυακι Ρφλθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ / επίςθμο ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ Νομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ κλπ, που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι αυτοφσ που αφοροφν. Εφαρμογι Καταχϊρθςθσ Δεδομζνων Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ και Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν Υγειονομικι Ρεριφζρεια ειίδα 7 απφ 116

8 Α1. Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Δμπλεκόμενοι ζηην ςλοποίηζη ηος ανηικειμένος ηος Έπγος Α1.1.1 ςνοπηική παποςζίαζη Φοπέα Λειηοςπγίαρ Φνξέαο Λεηηνπξγίαο είλαη ν Γήκνο Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο, Ο Γήκνο Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ηνπ λνκνχ Κνξηλζίαο έρεη σο έδξα ην Ξπιφθαζηξν θαη θάηνηθνπο (2001). Σν Ξπιφθαζηξν απέρεη απφ ηελ Κφξηλζν πεξίπνπ 40 ρηιηφκεηξα είλαη έλα ηδαληθφ κέξνο γηα δηακνλή, αιιά θαη γηα νξκεηήξην πεξηεγήζεσλ. Σν Ξπιφθαζηξν είλαη κηα απφ ηηο πην θνληηλέο απνδξάζεηο απφ ηελ Αζήλα. Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ έλα μχιηλν θάζηξν πνπ πηζηεχεηαη φηη ήηαλ ρηηζκέλν εθεί θαηά ηα ρξφληα ηεο Φξαγθνθξαηίαο ( κ.υ.). Ο δήκνο δηαηξείηαη ζε 36 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα: Ξπινθάζηξνπ (5.618 θάηνηθνη, έδξα ηνπ Γήκνπ) Άλσ Σξηθάισλ (184 θάηνηθνη) Γειηληάηηθσλ (524 θάηνηθνη) Γέλδξνπ (94 θάηνηθνη) Εεκελνχ (402 θάηνηθνη) Θαιεξνχ (268 θάηνηθνη) Θξνθαξίνπ (135 θάηνηθνη) Κακαξίνπ (1.190 θάηνηθνη) Καξπάο (628 θάηνηθνη) Κάησ Λνπηξνχ (519 θάηνηθνη) Κάησ πλνηθίαο Σξηθάισλ (329 θάηνηθνη) Κνξθησηίζζεο (153 θάηνηθνη) Λαγθαδαηίθσλ (70 θάηνηθνη) Μάλλαο (589 θάηνηθνη) Μειηζζίνπ (956 θάηνηθνη) Μέζεο πλνηθίαο Σξηθάισλ (214 θάηνηθνη) Νέσλ Βξπζνπιψλ (122 θαηνίθνη) Ξαλζνρσξίνπ (200 θάηνηθνη) Παλαξηηίνπ (472 θάηνηθνη) Πειιήλεο (104 θάηνηθνη) Πηηζψλ (739 θάηνηθνη) Ρεζίνπ (308 θάηνηθνη) Ρίδεο (571 θάηνηθνη) νθηαλψλ (87 θάηνηθνη) ηπιίσλ (196 θάηνηθνη) πθέαο (601 θάηνηθνη) Γεξβελίνπ (1.514 θάηνηθνη) Διιεληθνχ (129 θάηνηθνη) Δπξσζηίλεο Ρνδελψλ (1.084 θάηνηθνη) Καιιηζέαο (312 θάηνηθνη) Λπγηάο (503 θάηνηθνη) ειίδα 8 απφ 116

9 Λπθνπνξηάο (858 θάηνηθνη) Πχξγνπ (586 θάηνηθνη) αξαληαπήρνπ (317 θάηνηθνη) ηνκίνπ (273 θάηνηθνη) Υειπδνξένπ (306 θάηνηθνη) Α1.1.2 ςνοπηική παποςζίαζη Φοπέα Τλοποίηζηρ Ψορζασ Υλοποίθςθσ και Λειτουργίασ είναι ο Διμοσ Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ Α1.1.3 Άλλοι Φοπείρ πος εμπλέκονηαι ζηην επιηςσή έκβαζη ηος Έπγος Δεν εμπλζκονται άλλοι φορείσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. Α1.1.4 Όπγανα και Δπιηποπέρ (Γιακςβέπνηζη ηος Έπγος) Ομάδα Διοίκθςθσ και υντονιςμοφ του Ζργου Θ Ομάδα Διοίκθςθσ κα ςτελεχωκεί από τα ςτελζχθ που υπθρετοφν ςτο Διμο. Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του Ζργου (Ε.Π.Ε.) Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα οριςτεί «Επιτροπι Επίβλεψθσ/Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (Ε.Ρ.Ε.)», θ οποία κα αποτελείται από τον Υπεφκυνο του Ζργου και λοιπά διοικθτικά ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που ωσ βαςικό ςτόχο ζχουν τθν προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου, τθν λιψθ αποφάςεων ςτα καίρια ηθτιματα του ζργου και τθ διοίκθςθ και ςυντονιςμό των επιμζρουσ εργαςιϊν του. Στθν Ε.Ρ.Ε. ορίηονται και τα ακόλουκα μζλθ, ςφμφωνα με το Σ.Δ.Ε.Ρ. του Ψορζα: - Υπεφκυνοσ Ριςτοποίθςθσ Ψυςικοφ Αντικειμζνου - Υπεφκυνοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ Ζργου Αρμοδιότθτα τθσ Ε.Ρ.Ε. αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του παρόντοσ Ζργου. Τπεφκυνοσ Ζργου Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει ορίςει αρμόδιο ςτζλεχόσ τθσ, τον υπεφκυνο του Γραφείου Ρλθροφορικισ, ωσ υπεφκυνο για τθ διοίκθςθ του ζργου και τον ςυντονιςμό των επιμζρουσ εμπλεκόμενων. Το ςτζλεχοσ αυτό καλείται Υπεφκυνοσ Ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα αποτελζςει και το βαςικό ςθμείο επαφισ με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ηθτιματα του ζργου. Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ & Βαςικοί Χριςτεσ (Key Users) ειίδα 9 απφ 116

10 Θ προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου υποςτθρίηεται εφϋοςον απαιτείται με τθ λειτουργία Θεματικϊν Ομάδων Εργαςίασ, οι οποίεσ κα ςτελεχϊνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Σε αυτζσ τισ ομάδεσ κα εμπλζκονται και βαςικοί χριςτεσ του νζου ςυςτιματοσ (Key Users). Ο ςυντονιςμόσ των Θεματικϊν Ομάδων Εργαςίασ γίνεται από τον Υπεφκυνο Ζργου που ζχει οριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. ειίδα 10 απφ 116

11 Α1.2 Τθιζηάμενη καηάζηαζη (ζε ζσέζη με ηιρ απαιηήζειρ ηος Έπγος) Α1.2.1 ςνοπηική πεπιγπαθή ηυν ςπηπεζιών και ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Φοπέα Λειηοςπγίαρ Φνξέαο Λεηηνπξγίαο είλαη ν Γήκνο Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο. Ο Γήκνο παξέρεη ππεξεζίεο Κνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φξνληίδαο κέζσ ησλ ΚΑΠΖ θαη ηηο ππεξεζίαο «Βνήζεηα ζην πίηη». Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα ελδπλακσζνχλ θαη ζα εκπινπηηζηνχλ κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Α1.2.2 Οπγανυηική Γομή και ηελέσυζη ηος Φοπέα Θ διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν του Διμου, είναι θ εξισ : ειίδα 11 απφ 116

12 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ιδιαίςεοξ Γοατείξ Νξμική Τπηοερία Ασςξςελέπ Σμήμα Δημξςικήπ Αρςσμξμίαπ Ασςξςελέπ Σμήμα Ποξγοαμμαςιρμξύ, Αμάπςσνηπ, Οογάμωρηπ κ Σευμξλξγιώμ Πληοξτξοικήπ κ Δπικξιμωμιώμ. Γρ.Ρρογραμματιςμοφ,Ανάπτυξθσ ΑΑνάπτυξθσ ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γο. Οογάμωρηπ Τπηοεριώμ, Νέωμ Σευμξλξγιώμ κ Πξιόςηςαπ Γοατείξ ΣΠΔ Ασςξςελέπ Γοατείξ Διατάμειαπ Ασςξςελέπ Γο. Διξικ/κήπ Βξήθειαπ Ασςξςελέπ Γο.Δημάουξσ Δπικξιμωμίαπ κ Δημξρίωμ υέρεωμ Ασςξςελέπ Σμήμα Κξιμωμ. Πξλιςικήπ κ Ιρόςηςαπ Υύλωμ, Ποξρς. κ Ποξαγωγήπ ςηπ Δημ. Τγ.,Παιδείαπ Δια βίξσ Μάθηρηπ κ Πξλιςιρμξύ Γο.Κξιμ.Πξλιςικήπ κ Ιρόςηςαπ Υύλωμ Γο. Ποόμξιαπ κ Πο. Κξιμ. Πο., Ποξαγωγήπ για ςημ Δημόρια Τγεία Γο. Παιδείαπ/ δια βίξσ μάθηρηπ Κ Πξλιςιρμξύ κ Αθληςιρμξύ Ασςξςελέπ Σμήμα Σξπικήπ Οικ/κήπ Αμάπςσνηπ Δ/μρη Πεοιβάλλξμςξπ & Πξλεξδξμίαπ Δ/μρη Διξικ/κώμ Τπηοεριώμ Δμρη Οικ/κώμ Τπηοεριώμ Δ/μρη Σευμικώμ Τπηοεριώμ Γοατείξ Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ Γο..Απαρυόληρηπ & Σξσοιρμξύ Γο. Αδειξδξςήρεωμ & Ρύθµιρηπ Δμπξο. Δοαρς/ςωμ Σμ.Πεοιβ/μςξπ, Ποαρίμξσ Κ Πξλις.Ποξρςαρία ππππ Σμ.Καθαοιόςηςαπ Κ Κίμηρηπ σμς. Ουημάςωμ Αμακύκλωρηπ Σμ.Πξλεξδξμίαπ Σµ. Αιοεςώμ Οογάμωμ ςξσ Δήμξσ Σμ. ηµ. Καςάρςαρηπ, Ληνιαουείξσ & Αλλξδαπώμ Σμ. Γεμικήπ Διξίκηρηπ Σµήµα ΚΔΠ Σμ. Ποξϋπ/ρµξύ, κ Δνόδωμ,Λξγιρςηοίξσ και Ποξµηθειώμ Σμήμα Δρόδωμ, Κ Δημ. Πεοιξσρίαπ κ Σαµείξσ Σµήµα Σευμικώμ Δογωμ κ μελεςώμ κ ρσμςήοηρηπ Τπξδξμώμ Σμήμα Η/Μ έογωμ κ σγκξιμωμιώμ Αποκεντρωμένες διοκ/κές Υπηρεσίες: ειίδα Γοατείξ 12 απφ ΚΔΠ 116 Γο. Διξικηςικώμ Θεμάςωμ κ Οικξμξμικώμ Θεμάςωμ

13 Α1.2.3 Πεπιγπαθή ηυν κύπιυν επισειπηζιακών διαδικαζιών To προτεινόμενο ζργο «Ολοκλθρωμζνθ Παρζμβαςθ Πρόνοιασ ςτο Διμο Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ», αποτελεί μια προςπάκεια του Διμου Ξυλοκάςτρου και Ευρωςτίνθσ που ςυνενϊνονται, για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων που κα ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ πρόνοιασ και φροντίδασ, ςτθν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των Ρολιτϊν ςτα ςυγκεκριμζνα κζματα, ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων με χριςθ νζων τεχνολογιϊν. ηελ παξνχζα θάζε νη δχν δήκνη έρνπλ πινχζην έξγν ζε φηη αθνξά ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ρξεζηκνπνηψληαο «ζπκβαηηθνχο» ηξφπνπο. πγθεθξηκέλα, ζην Γήκν Ξπινθάζηξνπ θαη ζηνλ Γήκν Δπξσζηίλεο ιεηηνπξγνχλ απφ έλα ΚΑΠΖ θαη έλα Πξνγξάκκαηα «Βνήζεηα ζην πίηη» ηνλ Παιηφ Γήκν Δπξσζηίλεο ιεηηνπξγεί επίζεο Γεκνηηθφ Ηαηξείν θαζψο θαη Αγξνηηθά Ηαηξεία ζηνλ Παιηφ Γήκν Ξπινθάζηξνπ. Σν δεκνηηθφ ηαηξείν ηεο Δπξσζηίλεο θαη ην Αγξνηηθφ Ηαηξείν Ξπινθάζηξνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο Γεκφηεο λα έρνπλ άκεζε πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε αιιά δπζηπρψο δελ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ δεκνηψλ (απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ, δηαγλψζεηο, θαξκαθεπηηθή αγσγή, θιπ.) κε απνηέιεζκα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα αγλννχληαη θξίζηκα ζηνηρεία γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηάγλσζε. Οη δχν Γήκνη πνπ ζπλελψλνληαη, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, πξνζθέξνπλ παξνρέο ζην ζπίηη, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Βοήθεια ζηο πίηι». ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απαζρνινχκελα άηνκα αλά δνκή θαη ηα άηνκα πνπ απηέο εμππεξεηνχλ: Παλαιόρ Γήμορ Παλαιόρ Γήμορ Ξςλοκάζηπος Δςπυζηίνηρ Απαζσολούμενα Άηομα 4 3 Άηομα, ηα οποία εξςπηπεηούνηαι Όζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ ηα νπνία εμππεξεηνχληαη απφ ηα Πξνγξάκκαηα «Βνήζεηα ζην πίηη», θαη ρξήδνπλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο απηά δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο πάζεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, σο εμήο: ηνλ Παιαηφ Γήκν Ξπινθάζηξνπ 1) Κηλεηηθά πξνβιήκαηα (57%) 2) Πξνβιήκαηα αθνήο (4%) 3) Αλαπλεπζηηθά/ θαξδηαθά/ θπθινθνξηθά (10%) 4) Αξηεξηαθή πίεζε/ ζάθραξν (19%) 5) Φπρηαηξηθά πξνβιήκαηα (5%) 6) Κιηλήξεηο ιφγσ εγθεθαιηθνχ (3%) 7) Μεησκέλε φξαζε (1%) 8) ΑΜΔΑ ιφγσ αηπρήκαηνο ή λεπξνινγηθψλ παζήζεσλ (1%) Καη ζηνλ Παιαηφ Γήκν Δπξσζηίλεο ειίδα 13 απφ 116

14 1) ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΗ (80) 2) ΑΜΔΑ (6) Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Ολοκληπυμένη Παπέμβαζη Ππόνοιαρ 3) ΚΑΡΓΗΟΠΑΘΔΗ (65) 4) ΝΔΤΡΟΦΤΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ (15) Γεληθφηεξα, ζθνπφο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» είλαη ε παξνρή θαζεκεξηλήο θξνληίδαο ζε κε απηνεμππεξεηνχκελα, πάζρνληα, κνλαρηθά ή θαη νηθνλνκηθά αδχλακα ειηθησκέλα άηνκα θαη ΑΜΔΑ ζηα νπνία παξέρεηαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, λνζειεπηηθή θξνληίδα θαη νηθηαθή βνήζεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θνηλσληθήο παξνρήο ζε δηάθνξα ζέκαηα φπσο: αγσγή πγείαο θαη πξφιεςεο, πξσηνβάζκηα λνζειεπηηθή θξνληίδα (κέηξεζε πίεζεο θαη ζαθράξνπ, ελέζεηο, ζπληαγνγξάθεζε θαη αγνξά θαξκάθσλ, παξαπνκπή ζηα δεκνηηθά ηαηξεία), ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε. Λφγσ κεησκέλσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη απνπζίαο ζχγρξνλσλ κέζσλ ΣΠΔ, ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε έρεη πεξηνξηζκνχο, πνπ δελ ηηο επηηξέπνπλ λα πξνζθέξεη ην κέγηζην βαζκφ ππνζηήξημεο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ θξίζηκα ηαηξηθά ηνπο κεγέζε (πίεζε, ζάθραξν, ζεξκνθξαζία, θαξδηαθφ ξπζκφ) ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζα ζηελ εκέξα, αιιά ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ δελ επαξθεί λα ηνπο εμππεξεηήζεη. Δπίζεο, νη κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, νη ζπληαγνγξαθήζεηο θαη νη αγσγέο (π.ρ. απφ ηα Γεκνηηθά θαη Αγξνηηθά Ηαηξεία) δελ θαηαγξάθνληαη θάπνπ θεληξηθά θαη έηζη δελ ππάξρεη ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ πνξεία θαη θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ ζπκκεηέρνλησλ ζην Πξφγξακκα. Αθφκα, πνιιέο θνξέο φηαλ θάπνηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αληηκεησπίδεη έλα θξίζηκν πεξηζηαηηθφ δελ είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεη άκεζα κε ηα ζηειέρε ηνπ «Βνήζεηα ζην πίηη» ή ηα «Ηαηξεία» γηα λα εμεηάζνπλ ηελ θαηάζηαζε κε δπζηπρή απνηειέζκαηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Όζνλ αθνξά ζηα ΚΑΠΖ, ζηελ παξνχζα θάζε, πξνζθέξνπλ ζηνηρεηψδεηο ηαηξνθνηλσληθέο ππεξεζίεο (Μέηξεζε Αξηεξηαθήο Πίεζεο, Αληηγξηπηθφο εκβνιηαζκφο, Λήςε ζαθράξνπ αίκαηνο, Παξαπνκπέο γηα εμεηάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεκνηηθφ Ηαηξείν, θιπ.) αιιά αληηκεησπίδνπλ θαη απηά ην ίδην ζέκα ζε φηη αθνξά ζηελ θεληξηθή ζπιινγή ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα κέιε ηνπ θαη πξφζβαζε ζε απηά. Με άιια ιφγηα, νη κεηξήζεηο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα ζηειέρε ησλ ΚΑΠΖ, δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη δελ θαηαγξάθνληαη, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή πξφζβαζε θαη λα λα κελ ππάξρεη ε ζπλνιηθή ηαηξηθή εηθφλα γηα ηα κέιε θαη δελ πξνζθέξνπλ ηα θαηάιιεια δεδνκέλα π.ρ. ζηνπο ηαηξνχο ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ γηα λα θάλνπλ νινθιεξσκέλεο δηαγλψζεηο. ε απηά ηα πξνβιήκαηα έξρεηαη λα απαληήζεη ε παξνχζα πξφηαζε ησλ δχν Γήκσλ πνπ ζπλελψλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηνπο Γεκφηεο, νη νπνίεο ζα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ππάξρνπζεο δνκέο πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε απηέο, ζα δεκηνπξγήζνπλ Φάθειν Φξνληίδαο γηα φινπο ηνπο Γεκφηεο θαη ζα αλαβαζκίζνπλ ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Βνήζεηα ζην πίηη, πξνζθέξνληαο επηπιένλ θαη απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε «θξίζηκσλ» πεξηζηαηηθψλ. ειίδα 14 απφ 116

15 Α1.2.4 Ανάλςζη ςποδομών Σεσνολογιών Πληποθοπικήρ και Δπικοινυνιών Θ υποδομι πλθροφορικισ του Διμου Ξυλοκάςτρου Ευρωςτίνθσ αποτελείται από τον παρακάτω εξοπλιςμό και λογιςμικό: Εξοπλιςμόσ - Κτιριακι Τποδομι Καλλικράτειου Διμου Computer Room Servers Εφαρμογζσ DataBase ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ 1 Back-office Oracle SingularLogic ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ Servers H/Y Εκτυπωτζσ ΕΤΡΩΣΙΝΘ Servers Εφαρμογζσ DataBase ΕΤΡΩΣΙΝΘ 1 Unisystems back-office Oracle Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ Servers H/Y Εκτυπωτζσ Δικτυα - Δομθμζνθ IP ΣΥΗΕΥΞΙΣ Νθςίδα ΤΗΕΤΞΙ Καλωδίωςθ ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ Ναι Δομθμζνθ IP ΣΥΗΕΥΞΙΣ Νθςίδα Καλωδίωςθ ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΕΤΡΩΣΙΝΘ Ναί Εφαρμογζσ ΔΘΜΟ / ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ- ΕΤΡΩΣΙΝΘ Ρρωτόκολλο Μιςκοδοςία MODUS SingularLogic Δθμοτολόγια Μθτρϊα Λθξιαρχείο Αρρζνων SingularLogic SingularLogic SingularLogic Οικονομικι & Φδρευςθ ΤΑΡ Λογιςτικι SingularLogic SingularLogic SingularLogic Ρρωτόκολλο Μιςκοδοςία SingularLogic SingularLogic ειίδα 15 απφ 116

16 Λειτουργικά υςτιματα: Οι Servers ζχουν εγκατεςτθμζνα Windows 2008, ενϊ οι H/Y Clients ζχουν ςτθν πλειοψθφία τουσ εγκατεςτθμζνα Windows XP με κάποιουσ νεότερουσ να ζχουν Windows 7. Εφαρμογζσ γραφείου: Office 2003, OpenOffice,Microsoft Security Essentials Antivirus, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Ανηικείμενο ηος Έπγος To προτεινόμενο ζργο Ολοκλθρωμζνθ Παρζμβαςθ Πρόνοιασ ςτο Διμο Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ, αφορά ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων τθλεμετρίασ βιολογικϊν ιατρικϊν παραμζτρων, ςτθν ανάπτυξθ Ψακζλου Υγείασ Δθμότθ και υπθρεςιϊν φροντίδασ και πρόνοιασ με χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. Το Σφςτθμα ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ ςε θλικιωμζνουσ και ΑΜΕΑ και ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων. Το ολοκλθρωμζνο Ολοκλθρωμζνθ Παρζμβαςθ Πρόνοιασ ςτο Διμο Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ, κα λειτουργεί επικουρικά και παράλλθλα με άλλεσ παρόμοιεσ δράςεισ ςτιριξθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων ςτθν ευρφτερθ περιοχι, όπωσ το «Βοικεια ςτο Σπίτι» με απϊτερο ςτόχο τθν προςφορά ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ υγείασ ςε ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ και κα επεκτείνει τισ δράςεισ Ρρόνοιασ του υπάρχοντοσ Διμου με τθν ανάπτυξθ Κζντρων Προλθπτικισ Ιατρικισ, τα οποία κα απευκφνονται ςε ευρφτερεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (νζοι, ακλθτζσ, κλπ.) Το προτεινόμενο ςφςτθμα κα ζχει πολλαπλό ςκοπό: κα λειτουργεί επικουρικά και παράλλθλα με άλλεσ παρόμοιεσ δράςεισ ςτιριξθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων ςτθν ευρφτερθ περιοχι και κα προςφζρει υπθρεςίεσ προλθπτικισ ιατρικισ και φακζλου φροντίδασ ςτουσ Δθμότεσ κα εξαςφαλίηει ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ όλων των Δθμοτϊν με ζμφαςθ ςτισ ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ κα ςυμβάλλει ςτθν Ρλθροφόρθςθ και ςτθν Κατάρτιςθ των Ρολιτϊν, όλων των θλικιϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν υγείασ. Το προτεινόμενο ζργο αφορά ςτθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν προκειμζνου: I. Να δθμιουργθκεί Διαδικτυακι Πφλθ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ & Πρόνοιασ, μζςω τθσ οποίασ κα προςφζρονται οι ακόλουκεσ τουλάχιςτον υπθρεςίεσ: Υπηρεςίεσ Ενημζρωςησ και Κατάρτιςησ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Υπηρεςίεσ Διαδραςτικήσ επικοινωνίασ ςε θζματα Φροντίδασ Ειδικών Ομάδων Πληθυςμοφ και Υγείασ Διαβαθμιςμζνη Πρόςβαςη ςτο Πληροφοριακό Σφςτημα Κοινωνικήσ Φροντίδασ (το οποίο αναλφεται ςτη ςυνζχεια) και ςτισ ςχετικζσ υπηρεςίεσ του ειίδα 16 απφ 116

17 II. Να προςφερκοφν Τπθρεςίεσ κατ Οίκον Παρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ, οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων παραμζτρων τθσ υγείασ θλικιωμζνων και ΑΜΕΑ (πίεςθ, παλμοφσ, κερμοκραςία, κλπ.), με χριςθ ειδικϊν ςυςκευϊν και ςφγχρονων δικτφων. III. Να αναπτυχκεί Τποςφςτθμα Φάκελου Φροντίδασ Δθμότθ για τθν ςυλλογι και αποκικευςθ των δεδομζνων αυτϊν, το οποίο κα περιλαμβάνει φάκελο κάκε ςυμμετζχοντα και κα προςφζρει δυνατότθτα διαβακμιςμζνθσ πρόςβαςθσ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, ενϊ μελλοντικά κα επιτρζπει τθν ςφνδεςθ του με Μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ (Μ.Ρ.Υ.) IV. Να αναπτυχκεί Τποςφςτθμα Καταγραφισ και υλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, για κινθτζσ ςυςκευζσ των ςτελεχϊν του «Βοικεια ςτο Σπίτι». Τα ςτελζχθ κα εξοπλίηονται με φορθτό εξοπλιςμό (PDA s, Smartphone ι Laptop), ειδικευμζνθ εφαρμογι και φορθτζσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και κα καταγράφουν παραμζτρουσ υγείασ ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι», ςτουσ οποίουσ δεν ζχει χορθγθκεί μόνιμοσ ειδικόσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ. V. Να αναπτυχκοφν Κζντρα Προλθπτικισ Ιατρικισ ςε προκακοριςμζνα ςθμεία π.χ. ςτα ΚΑΡΘ τα οποία κα εξοπλιςτοφν με Θλεκτρονικό Υπολογιςτι και Ιατρικζσ Συςκευζσ και με αυτοματοποιθμζνο τρόπο κα δίνουν τθν δυνατότθτα προλθπτικϊν μετριςεων κρίςιμων ιατρικϊν παραμζτρων ςε Δθμότεσ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν. Οι Δθμότεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ιατρικά τουσ δεδομζνα μζςω των ςυγκεκριμζνων κζντρων ι μζςω του διαδικτφου ι κινθτϊν τθλεφϊνων. VI. Να δθμιουργθκεί ζνα Τποςφςτθμα Παρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Σεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Τπθρεςιϊν, το οποίο κα είναι ςε κζςθ να παρζχει ζναν αποτελεςματικό ςυνδυαςμό των ατόμων, των διαδικαςιϊν και εργαλείων ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και ςυνεχισ λειτουργία τθσ IT υποδομισ του κυρίωσ ςυςτιματοσ. Θ παρακάτω εικόνα παρουςιάηει το προτεινόμενο ςφςτθμα: ειίδα 17 απφ 116

18 Α2.2 κοπιμόηηηα και αναμενόμενα οθέλη Το προτεινόμενο ζργο απαντά ςτο κρίςιμο κζμα που αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ με πρωτεφοντα ςτόχο θλικιωμζνουσ και ΑΜΕΑ, ιδιαίτερα ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει αναγνωρίςει τθν κριςιμότθτα του κζματοσ, ιδιαίτερα αν λθφκεί υπόψθ θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν υγείασ λόγω γθράςκοντοσ πλθκυςμοφ (Κοινι ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ και του Συμβουλίου τθσ για το μζλλον τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και τθσ μζριμνασ για τουσ θλικιωμζνουσ, COM (2001) 723). Θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ υγείασ ωσ παράγοντασ βελτίωςθσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν υγείασ οδιγθςε τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθν ανάπτυξθ ςχεδίου δράςθσ για τθν θλεκτρονικι υγεία (Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ , COM (2004) 356). Οι ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι (θλικιωμζνοι, ΑΜΕΑ) παρόλο που υποςτθρίηονται από προγράμματα όπωσ το «Βοικεια ςτο Σπίτι», δεν απολαμβάνουν τισ υπθρεςίεσ και τθν ποιότθτα ηωισ που κα μποροφςαν με τθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων ΤΡΕ. Για το ςκοπό αυτό κα αναπτυχκεί το Σφςτθμα Κοινωνικισ Ψροντίδασ, το οποίο αφενόσ κα προςφζρει ενθμζρωςθ ςε κζματα υγείασ, κλπ. αφετζρου κα προςφζρει ουςιαςτικι παρακολοφκθςθσ ςτουσ Δθμότεσ που το ζχουν ανάγκθ και κα ολοκλθρϊνει τισ δράςεισ του «Βοικεια ςτο Σπίτι». Ακόμα, ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων των δράςεων Βοικεια ςτο Σπίτι κα ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν. Επιπλζον, θ Διαδικτυακι Ρφλθ κοινωνικισ Ψροντίδασ κα προςφζρει ενθμζρωςθ και κατάρτιςθ ςε κζματα υγείασ και αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων περιςτατικϊν ςε όλεσ τθσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. ειίδα 18 απφ 116

19 Τα αποτελζςματα του ζργου αφοροφν τόςο ςτθν καλφτερθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, όςο και ςε οφζλθ για τουσ πολίτεσ: Α. Οφζλθ για τον Πολίτθ. Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτθν ανακοίνωςι τθσ για τθν τθλεϊατρικι αναγνωρίηει τθν τθλεπαρακολοφκθςθ ωσ παράγοντα βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ ατόμων που πάςχουν από χρόνιεσ αςκζνειεσ και να μειϊςει τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ (Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ , COM (2008) 689). Βελτιωμζνθ ποιότθτα πλθροφοριϊν για τουσ πολίτεσ, εξοικονόμθςθ χρθμάτων από μετακινιςεισ που τϊρα πια δεν κρίνονται αναγκαίεσ, ταχεία και ποιοτικι εξυπθρζτθςθ, ποιοτικζσ υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ, αναβάκμιςθ ποιότθτασ ηωισ των Ρολιτϊν και ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ, Ενθμζρωςθ και κατάρτιςθ Ρολιτϊν ςε κζματα υγείασ και αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν, δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του ιςτορικοφ των ςυμμετεχόντων και δθμιουργία προςωπικοφ φακζλου. Β. Οφζλθ για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ Στο ςχζδιο δράςθσ για τθν θλεκτρονικι υγεία τονίηεται θ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ και παραγωγικότθτασ του τομζα τθσ υγείασ μζςω ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ υγείασ (Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ , COM (2004) 356). Αναβακμιςμζνθ εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ, παροχι αναβακμιςμζνων υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, παροχι φκθνότερων μζςων για πρόςβαςθ και εξυπθρζτθςθ πολιτϊν ςυγκριτικά με το ιςχφον ςφςτθμα, αμεςότερθ αποτελεςματικότερθ και διαφανι χριςθ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν από οποιονδιποτε, οπουδιποτε και οποτεδιποτε, μείωςθ τθσ πολφπλοκθσ γραφειοκρατικισ διαδικαςίασ και των κακυςτεριςεων που αυτι ςυνεπάγεται, αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των δθμόςιων υπαλλιλων με τθν υιοκζτθςθ των ΤΡΕ ςτισ ςχετικζσ κρίςιμεσ εργαςίεσ, εξοικονόμθςθ πόρων και ενζργειασ και βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. Α2.3 ηόσοι και Έκηαζη ηος Έπγος Στουσ ευρφτερουσ ςκοποφσ του ζργου είναι θ αναβάκμιςθ τθσ πρόςβαςθσ των Ρολιτϊν ςτισ Υπθρεςίεσ του Διμου Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ, θ ειςαγωγι καινοτόμων πρακτικϊν παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ και πρόνοιασ και θ ειςαγωγι ςφγχρονων μεκόδων εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ, οι οποίεσ: κα διαςφαλίςουν ποιοτικζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, κα μειϊςουν το κόςτοσ πρωτοβάκμιασ νοςθλευτικισ φροντίδασ και εξυπθρζτθςθσ (οι πολίτεσ κα μποροφν να παίρνουν μόνοι τουσ τισ μετριςεισ, να ενθμερϊνουν αυτοματοποιθμζνα το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα και να εξυπθρετοφνται χωρίσ τθ μεςολάβθςθ ανκρϊπου), κα αυξθκεί το εφροσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ πρόνοιασ και φροντίδασ του Διμου και ο αρικμόσ των ωφελοφμενων Δθμοτϊν, κα μειϊςουν το χρόνο εξυπθρζτθςθσ (θ θλεκτρονικι οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ επιτρζπει τθν πιο γριγορθ εξυπθρζτθςθ των εμπλεκόμενων), ειίδα 19 απφ 116

20 κα προςφζρουν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ ςε ηθτιματα υγείασ ςε όλεσ τισ ομάδεσ πλθκυςμοφ, κα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ (οι εμπλεκόμενοι μζςα από το ψθφιακό περιεχόμενο κα γνωρίηουν τθν απαραίτθτθ πλθροφορία με τρόπο ακριβι και διαβακμιςμζνο) και κα ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ των εμπλεκόμενων. Κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ εξυπθρζτθςθ τουλάχιςτον του 5% του πλθκυςμοφ του Διμου, κατά τθ λιξθ του ζργου. Ψυςικά θ υποδομι που κα αναπτυχκεί (λογιςμικό και εξοπλιςμόσ) κα μπορεί να εξυπθρετιςει περιςςότερουσ πολίτεσ, αλλά αυτό κα εξαρτθκεί από το βακμό αποδοχισ του ζργου από τον πλθκυςμό. Οι βαςικοί ςτόχοι που πρζπει να επιτευχκοφν κατά τθ λιξθ του ζργου είναι, 1. τόχοσ 1: Δθμιουργία Ϊθφιακϊν Ιατρικϊν Ψακζλων από 50 κατοίκουσ του Διμου. 2. τόχοσ 2: Επιτόπια Μζτρθςθ Βαςικϊν Ιατρικϊν Ραραμζτρων ςτα ςθμεία λειτουργίασ Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ 3. τόχοσ 3: Εξυπθρζτθςθ ευπακϊν ομάδων (θλικιωμζνοι, ΑΜΕΑ κλπ) μζςω των Ζξυπνων Συςκευϊν Μζτρθςθσ Δεδομζνων Υγείασ. 4. τόχοσ 4: Ωριςθ των υπθρεςιϊν Ϊθφιακοφ Ψακζλου από Ιατροφσ (Ιδιωτικοφ και Δθμοςίου τομζα) και ςυγγενείσ χρθςτϊν. Μετριςιμοσ τόχοσ Αρικμόσ χρθςτϊν που χρθςιμοποιοφν πιλοτικά τθν υπθρεςία Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου Αρικμόσ χρθςτϊν που εξυπθρετοφνται από τα Φορθτά Συςτιματα Ιατρικϊν Μετριςεων ςε μθνιαία βάςθ Αρικμόσ τρίτων (εξουςιοδοτθμζνοι Ιατροί και ςυγγενείσ) που χρθςιμοποιοφν πιλοτικά τθν υπθρεςία Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου Σιμι >50 >30 20 Α2.4 Κπίζιμοι παπάγονηερ επιηςσίαρ ηος Έπγος Δεν υπάρχουν ορατοί κίνδυνοι αποκλίςεων χρονοδιαγράμματοσ δεδομζνου ό,τι ο Διμοσ διακζτει εμπειρία διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν και διαχείριςθσ ςφνκετων ζργων ΤΡΕ και ζχει άριςτθ γνϊςθ των κεμάτων υγείασ κακϊσ και των ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι». Σθμειϊνεται ότι οι τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου ςτελεχϊνονται με μθχανικοφσ και άλλο προςωπικό που διακζτουν αναγνωριςμζνθ γνϊςθ και εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και ςτθν υλοποίθςθ ειίδα 20 απφ 116

21 ςφνκετων τεχνικϊν ζργων, ζχοντασ υλοποιιςει και διαχειριςτεί ποικίλο πλικοσ χρθματοδοτοφμενων. Σε κάκε περίπτωςθ ςτον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται κάποιοι κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του ζργου, κακϊσ και ςχετικζσ ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ. Κρίςιμοσ Παράγοντασ Επιτυχίασ Επιλογι κζςεων λειτουργίασ Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ Ευχρθςτία Λογιςμικοφ και Εξοπλιςμοφ Ρραγματοποίθςθσ Μετριςεων Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ που κα χρθςιμοποιεί τισ Ζξυπνεσ Συςκευζσ Μζτρθςθσ Δεδομζνων Υγείασ Εκπαίδευςθ Ωρθςτϊν ςυςτθμάτων απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ Σφποσ 1 Ο Τ Τ Ο/Τ χετικζσ Ενζργειεσ Αντιμετϊπιςθσ Ο φορζασ λειτουργίασ κα ςυνεργαςτεί με τον Ανάδοχο και τουσ τοπικοφσ φορείσ φροντίδασ και πρωτοβάκμιασ Υγείασ, με ςκοπό τθν επιλογι των βζλτιςτων ςθμείων. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ ευχρθςτίασ του ςυςτιματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ και βάςθ των αποτελεςμάτων να προςαρμόςει το ςφςτθμα. Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει πρόγραμμα εκπαίδευςθσ το οποίο κα αξιολογθκεί από τον Ψορζα Λειτουργίασ και το εμπλεκόμενο προςωπικό. Ο Ανάδοχοσ με τθ ςειρά του κα αξιολογιςει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (αφοφ ολοκλθρωκεί) και κα προτείνει διορκωτικζσ ενζργειεσ, αν απαιτοφνται. Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει πρόγραμμα εκπαίδευςθσ το οποίο κα αξιολογθκεί από τον Ψορζα Λειτουργίασ και το εμπλεκόμενο προςωπικό. 1 Τ = Τεχνικόσ/Τεχνολογικόσ, Ο = Οργανωτικόσ, Δ = Διοικθτικόσ, Κ = Κανονιςτικόσ ειίδα 21 απφ 116

22 Ευαιςκθτοποίθςθ Ωρθςτϊν Ο Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει ζνα πρόγραμμα δθμοςιότθτασ το οποίο κα ανταποκρίνεται ςε ςαφείσ και μετριςιμουσ ςτόχουσ. Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Το ςφνολο των λειτουργικϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν και απαιτιςεων του ζργου αναλφονται λεπτομερϊσ ςτο Παράρτθμα Γ Τποδείγματα και Πίνακεσ υμμόρφωςθσ. Α3.1 Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ Περιγραφι Τπθρεςίασ Υπθρεςίεσ Κατάρτιςθσ και Ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Υπθρεςίεσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ ςε Θζματα Ψροντίδασ Ειδικϊν Ομάδων Ρλθκυςμοφ και Υγείασ Διαδραςτικό Παιχνίδι Υγείασ Απαιτοφμενα ςτοιχεία (δεδομζνα ειςόδου) Ρεριεχόμενο που ςχετίηεται με τθν Υγεία (κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ) / Στοιχεία Δθμόςιασ Υγείασ Ρίνακασ Ανακοινϊςεων (Bulletin Board)/ Θλεκτρονικι Συνάντθςθ & Επικοινωνία (Forums)/ Ειδικι Υπθρεςία διαχείριςθσ και προβολισ περιεχομζνου υγείασ δθμιουργοφμενο από χριςτεσ (user generated content). Ρεριεχόμενο που ςχετίηεται με τθν Υγεία τοιχεία αποτελζςματοσ (δεδομζνα εξόδου) Ϊθφιακό Ρεριεχόμενο Υγείασ, / / RSS Feed Ρλθροφοριακό Υλικό Ϊθφιακό Διαδραςτικό Ραιχνίδι ειίδα 22 απφ 116 Παρατθριςεισ (π.χ. επίπεδο «θλεκτρονικοποίθςθσ», επίπεδο Τπθρεςίασ κλπ.) 1 ο - Ρλθροφοριακό 5 ο - Ρροςωποποιθμζνο 3 ο Διαδραςθ

23 Υπθρεςία απομακρυςμζνθσ Κατ οίκον Παρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ Αποτελζςματα Μετριςεων Βαςικϊν Ραραμζτρων Υγείασ Ρίνακεσ και Γραφιματα / Ρρόλθψθ και Διάγνωςθ 5 ο - Ρροςωποποιθμζνο Υπθρεςία Προλθπτικισ Παρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ Αποτελζςματα Μετριςεων Βαςικϊν Ραραμζτρων Υγείασ Ρίνακεσ και Γραφιματα / Ρρόλθψθ και Διάγνωςθ 5 ο - Ρροςωποποιθμζνο Υπθρεςία Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ Συμμετζχοντων και Εμπλεκομζνων Αποτελζςματα Μετριςεων Βαςικϊν Ραραμζτρων Υγείασ Web/ / SMS (Άμεςθ Ενθμζρωςθ) 5 ο - Ρροςωποποιθμζνο Υπθρεςία Ρρόςβαςθσ ςτο Ψάκελο Ψροντίδασ Δθμότθ μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου Στοιχεία Ωριςτθ Ρρόςβαςθ ςτον Ιατρικό φάκελο Ψροντίδασ 5 ο - Ρροςωποποιθμζνο Υπθρεςία Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων Αποτελζςματα Μετριςεων Βαςικϊν Ραραμζτρων Υγείασ Ρίνακεσ και Γραφιματα / Ρρόλθψθ και Διάγνωςθ 5 ο - Ρροςωποποιθμζνο Α3.2 Απαιηήζειρ Απσιηεκηονικήρ ςζηήμαηορ Θ αρχιτεκτονικι του προτεινόμενου ςυςτιματοσ απεικονίηεται ςτο ςχιμα που ακολουκεί: ειίδα 23 απφ 116

24 Το προσ υλοποίθςθ Ρλθροφοριακό Σφςτθμα μπορεί να αναλυκεί ςτα παρακάτω ςυνεργαηόμενα υποςυςτιματα: Α. Πφλθ Κοινωνικισ Φροντίδασ & Πρόνοιασ Β. Τποςφςτθμα Τπθρεςίασ Παρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ Γ. Τποςφςτθμα Πρωτοβάκμιασ Τγείασ Δ. Τποςφςτθμα Καταγραφισ και υλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, για κινθτζσ ςυςκευζσ Ε. Τποςφςτθμα Παρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Σεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Τπθρεςιϊν Το προτεινόμενο ζργο αφορά ςτθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν προκειμζνου: I. Να δθμιουργθκεί Διαδικτυακι Πφλθ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ & Πρόνοιασ, μζςω τθσ οποίασ κα προςφζρονται οι ακόλουκεσ τουλάχιςτον υπθρεςίεσ: Υπηρεςίεσ Ενημζρωςησ και Κατάρτιςησ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Υπηρεςίεσ Διαδραςτικήσ επικοινωνίασ ςε θζματα Φροντίδασ Ειδικών Ομάδων Πληθυςμοφ και Υγείασ ειίδα 24 απφ 116

25 Διαβαθμιςμζνη Πρόςβαςη ςτο Πληροφοριακό Σφςτημα Κοινωνικήσ Φροντίδασ (το οποίο αναλφεται ςτη ςυνζχεια) και ςτισ ςχετικζσ υπηρεςίεσ του II. Να προςφερκοφν Τπθρεςίεσ κατ Οίκον Παρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ, οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων παραμζτρων τθσ υγείασ θλικιωμζνων και ΑΜΕΑ (πίεςθ, παλμοφσ, κερμοκραςία, κλπ.), με χριςθ ειδικϊν ςυςκευϊν και ςφγχρονων δικτφων. III. Να αναπτυχκεί Τποςφςτθμα Φακζλου Φροντίδασ Δθμότθ για τθν ςυλλογι και αποκικευςθ των δεδομζνων αυτϊν, το οποίο κα περιλαμβάνει φάκελο κάκε ςυμμετζχοντα και κα προςφζρει δυνατότθτα διαβακμιςμζνθσ πρόςβαςθσ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, ενϊ μελλοντικά κα επιτρζπει τθν ςφνδεςθ του με Μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ (Μ.Ρ.Υ.) IV. Να αναπτυχκεί Τποςφςτθμα Καταγραφισ και υλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, για κινθτζσ ςυςκευζσ των ςτελεχϊν του «Βοικεια ςτο Σπίτι». Τα ςτελζχθ κα εξοπλίηονται με φορθτό εξοπλιςμό (PDA s, Smartphone ι Laptop), ειδικευμζνθ εφαρμογι και φορθτζσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και κα καταγράφουν παραμζτρουσ υγείασ ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι», ςτουσ οποίουσ δεν ζχει χορθγθκεί μόνιμοσ ειδικόσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ. V. Να αναπτυχκοφν Κζντρα Προλθπτικισ Ιατρικισ ςε προκακοριςμζνα ςθμεία π.χ. ςτα ΚΑΡΘ τα οποία κα εξοπλιςτοφν με Θλεκτρονικό Υπολογιςτι και Ιατρικζσ Συςκευζσ και με αυτοματοποιθμζνο τρόπο κα δίνουν τθν δυνατότθτα προλθπτικϊν μετριςεων κρίςιμων ιατρικϊν παραμζτρων ςε Δθμότεσ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν. Οι Δθμότεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ιατρικά τουσ δεδομζνα μζςω των ςυγκεκριμζνων κζντρων ι μζςω του διαδικτφου ι κινθτϊν τθλεφϊνων. Α3.3 Πποδιαγπαθέρ Λειηοςπγικών Δνοηήηυν (Τποζςζηημάηυν, Δθαπμογών) Το υποζργο 1 αφορά ςτθν ανάπτυξθ όλων των απαραίτθτων υποδομϊν ΤΡΕ για τθν υλοποίθςθ του Συςτιματοσ τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Ραρζμβαςθσ Ρρόνοιασ ςτο Διμο Ξυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ. Το Σφςτθμα περιλαμβάνει τα ακόλουκα υποςυςτιματα, τα οποία αναλφονται λειτουργικά λεπτομερϊσ ςτθν ςυνζχεια: Α. Πφλθ Κοινωνικισ Φροντίδασ & Πρόνοιασ Β. Τποςφςτθμα Τπθρεςίασ Παρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ Γ. Τποςφςτθμα Πρωτοβάκμιασ Τγείασ Δ. Τποςφςτθμα Καταγραφισ και υλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, για κινθτζσ ςυςκευζσ Ε. Τποςφςτθμα Παρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Σεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Τπθρεςιϊν ειίδα 25 απφ 116

26 Α3.3.1 Λειηοςπγική Δνόηηηα «Πύλη Κοινυνικήρ Φπονηίδαρ & Ππόνοιαρ» Στόχοσ τθσ πφλθσ είναι θ διάδοςθ πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με κζματα υγείασ και κοινωνικισ φροντίδασ. Εξαιτίασ του ευαίςκθτου χαρακτιρα των ιατρικϊν δεδομζνων που κα είναι διακζςιμα μζςω τθσ πφλθσ, κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςι τθσ κα λθφκοφν υπόψθ τα κριτιρια ποιότθτασ για τουσ ιςτότοπουσ που αφοροφν τθν υγεία όπωσ ζχουν κεςπιςτεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ , COM (2002) 667). Επίςθσ, δεδομζνου ότι ανάμεςα ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ πφλθσ κα είναι και άτομα τρίτθσ θλικίασ, πολλά από τα οποία μπορεί να αντιμετωπίηουν προβλιματα όραςθσ, κακϊσ και ΑΜΕΑ κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ πφλθσ κα λθφκοφν υπόψθ οι οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ για ΑΜΕΑ (WAI/WCAG) ), ϊςτε να εξαςφαλιςτεί επίπεδο προςβαςιμότθτασ τουλάχιςτον ΑΑ. Αναλυτικότερα, μζςω τθσ πφλθσ κα παρζχονται οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: 1. Τπθρεςίεσ Κατάρτιςθσ και Ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Μζςω τθ πφλθσ κα δθμιουργθκεί υποδομι για τθν παροχι υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ, που κα δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ (δθμότεσ, μακθτζσ, ειδικζσ ομάδεσ όπωσ π.χ. θλικιωμζνοι, ΑΜΕΑ και ειδικά άτομα που ηουν και φροντίηουν αυτά) να ενθμερϊνονται για κζματα φροντίδασ, υγείασ και ειδικά προλθπτικισ ιατρικισ. Αναλυτικότερα, κα υποςτθρίηονται τα ακόλουκα: o Θλεκτρονικι Θεματικι Βιβλιοκικθ Υγείασ: Ραρζχεται από το ςφςτθμα θ δυνατότθτα ανάρτθςθσ θλεκτρονικϊν κεματικϊν μακθμάτων ςτο διαδίκτυο με κεματολογία Υγείασ και Ρρόλθψθσ. Ο ανάδοχοσ ςτθν μελζτθ εφαρμογισ κα καταρτίςει τθν διάρκρωςθ των περιεχομζνων τθσ βιβλιοκικθσ υγείασ ϊςτε να είναι δυνατι θ εφτακτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ και ςε πρϊτθ φάςθ κα προςφζρει το ςχετικό περιεχόμενο, το οποίο κα ανανεϊνεται τακτικά με ευκφνθ του Διμου. ειίδα 26 απφ 116

27 o Στοιχεία Δθμόςιασ Υγείασ: Στθν ενότθτα αυτι κα παρουςιάηονται ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ δθμόςιασ υγείασ κακϊσ και ςχετικζσ ενθμερωτικζσ μελζτεσ. Θ αρχικι ενθμζρωςθ με περιεχόμενο κα γίνει από τον Ανάδοχο ενϊ ςτθν ςυνζχεια κα ανανεϊνεται τακτικά με ευκφνθ του Διμου. o Διαδραςτικό Εκπαιδευτικό Ραιχνίδι (ΔΡ) για κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν υγείασ με ςκοπό τθν εκπαίδευςθ μικρότερων θλικιϊν. Μζροσ του αντικείμενου του ζργου κα είναι ζνα διαδραςτικό παιχνίδι μζςθσ διάρκειασ (seating time) 30 λεπτϊν, το οποίο κα ζχει ωσ ςτόχο να εκπαιδεφςει και να επιμορφϊςει ςχετικά με ιατρικά ηθτιματα όπωσ πρϊτεσ βοικειεσ, φροντίδα υπερθλίκων, κ.λπ. Το παιχνίδι κα πρζπει να είναι εκτελζςιμο ςε διαδικτυακό περιβάλλον και να ζχει χαρακτθριςτικά που ενκαρρφνουν τθ ςυνεργατικότθτα, τον ευγενι ανταγωνιςμό, και τθν κοινωνικοποίθςθ των παικτϊν (δθλαδι χαρακτθριςτικά Web 2.0). Υπογραμμίηεται ότι το παιχνίδι ζχει ςτόχο να εκπαιδεφςει και όχι απλϊσ να ψυχαγωγιςει. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι κα πρζπει να εξελίςςεται διαδραςτικά ανάλογα με τισ επιλογζσ του παίκτθ ϊςτε να ενκαρρφνεται θ επανάλθψθ χριςθσ (replayability). To παιχνίδι κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για μζγιςτο εφροσ θλικιϊν (κατά προτίμθςθ να είναι ελκυςτικό για όλεσ τισ θλικίεσ χρθςτϊν), και αυτό κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ωσ πυξίδα για τθ δθμιουργία τθσ κεντρικισ ιδζασ (concept) αλλά και για τθν ανάπτυξθ του εικαςτικοφ περιβάλλοντοσ και του τρόπου παιχνιδιοφ. Επίςθσ ο ςχεδιαςμόσ του κα προςδίδει ςτο παιχνίδι τθν ευελιξία που είναι απαραίτθτθ για να χρθςιμοποιθκεί με διάφορουσ τρόπουσ - π.χ. από ζναν παίκτθ που ζχει πρόςβαςθ ςε αυτό από τον οικιακό του υπολογιςτι, αλλά και ςε μια αίκουςα διδαςκαλίασ από περιςςότερουσ από ζναν παίκτθ. Οι ςτοχευόμενεσ χριςεισ του διαδραςτικοφ παιχνιδιοφ κα είναι οι εξισ: μακθτζσ γυμναςίου / λυκείου ωσ εξωςχολικι επιμορφωτικι δραςτθριότθτα ςτο ςπίτι. Σε αυτι τθ χριςθ το ΔΡ χρθςιμοποιείται από μεμονωμζνουσ χριςτεσ. μακθτζσ γυμναςίου / λυκείου ςε ςχολικι αίκουςα εξοπλιςμζνθ με υπολογιςτζσ, μθχάνθμα προβολισ εικόνασ (projector) ι / και διαδραςτικό πίνακα. Σε αυτι τθ χριςθ το ΔΡ χρθςιμοποιείται από ομάδεσ χρθςτϊν. μεμονωμζνοι επιςκζπτεσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ψορζα. επιςκζπτεσ ςτουσ χϊρουσ του Ψορζα. Το διαδραςτικό παιχνίδι κα ςχεδιαςκεί ϊςτε: να μθν απαιτεί προθγοφμενθ γνϊςθ ςτθ χριςθ υπολογιςτϊν ο μζςοσ χρόνοσ εκμάκθςθσ του να είναι αρκετά μικρόσ οι δε κφριεσ λειτουργίεσ του να είναι απολφτωσ προφανείσ ςε μθ εξειδικευμζνουσ χριςτεσ από τθ διάταξθ και μορφοποίθςθ των ςτοιχείων με τα οποία κα κλθκοφν να αλλθλεπιδράςουν. Οι διδακτικοί επικοινωνιακοί ςτόχοι του διαδραςτικοφ παιχνιδιοφ κα αφοροφν, ενδεικτικά, ςτισ παρακάτω κεντρικζσ ενότθτεσ: Ρρϊτεσ Βοικειεσ- Αντιμετϊπιςθ Ζκτακτων περιςτατικϊν Ψροντίδα Θλικιωμζνων και ΑΜΕΑ ειίδα 27 απφ 116

28 Διμοσ και Ρρωτοβάκμια Υγεία Κοινωνικοπολιτικά ηθτιματα Κακϊσ το εκπαιδευτικό παιχνίδι κα είναι διαδραςτικό, κα επιτευχκεί επίπεδο ψθφιοποίθςθσ 3 (αμφίδρομθ αλλθλεπίδραςθ) για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία. Οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ τθσ πφλθσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερϊνονται μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι RSS Feed, εφόςον το επικυμοφν, για τθν προςκικθ νζου περιεχομζνου (ενθμζρωςθ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ, ανακοίνωςθ για τθν πραγματοποίθςθ νζασ εκδιλωςθσ, ενθμζρωςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων), ϊςτε να επιτευχκεί το ανϊτατο επίπεδο ψθφιοποίθςθσ για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία (επίπεδο 5: προςωποποίθςθ). 2. Τπθρεςίεσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ ςε Θζματα Φροντίδασ Ειδικϊν Ομάδων Πλθκυςμοφ και Τγείασ Μζςω τθ πφλθσ κα δθμιουργθκεί υποδομι για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαδραςτικισ επικοινωνίασ, που δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ (δθμότεσ, μακθτζσ, ειδικζσ ομάδεσ όπωσ π.χ. νζοι γονείσ, γυναίκεσ ςε εγκυμοςφνθ, ΑΜΕΑ) να επικοινωνιςουν, να ςυνεργαςτοφν και να ανταλλάξουν απόψεισ για κοινά κζματα που τουσ απαςχολοφν ςτο χϊρο τθσ Ψροντίδασ και Υγείασ, χρθςιμοποιϊντασ τισ τεχνολογίεσ Internet. Στισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: o Ρίνακασ Ανακοινϊςεων (Bulletin Board): Ρροςφζρει τθν δυνατότθτα λειτουργίασ μιασ ενότθτασ όπου οι χριςτεσ μποροφν να αφινουν ανακοινϊςεισ. o Θλεκτρονικι Συνάντθςθ & Επικοινωνία (Forums): Online ςυηθτιςεισ με άλλουσ επιςκζπτεσ και ιατροφσ, ηιτθςθ ςυμβουλϊν, κα. o Ειδικι Υπθρεςία διαχείριςθσ και προβολισ περιεχομζνου υγείασ δθμιουργοφμενο από χριςτεσ (user generated content). Ραράλλθλα με τα προθγοφμενα, κα αναπτυχκεί ειδικι υπθρεςία, θ οποία κα επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να δθμιουργιςουν δικό τουσ περιεχόμενο ςχετικά με κζματα υγείασ που τουσ απαςχολοφν και να το μοιραςτοφν με ζνα ευρφ δίκτυο ατόμων. Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία κα βαςίηεται ςτθν ιδζα τθσ «Διακυβζρνθςθσ 2.0» (μζςω Web 2.0 τεχνολογίασ) και κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτον Διμο να παρζχει ζνα ςφγχρονο βιμα ενεργισ ςυμμετοχισ του πολίτθ. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ νζων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και περιεχόμενο που κα διαμορφϊνεται από τουσ ίδιουσ του πολίτεσ (user generated content) μπορεί να καταςτεί δθμοφιλζσ πολφ περιςςότερο ςε τοπικό επίπεδο και να ενιςχφςει τθν κοινωνικι ςυμμετοχι και τθ δικτφωςθ μεταξφ των πολιτϊν, που αντιμετωπίηουν ίδια προβλιματα υγείασ. Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία, θ οποία περιλαμβάνει και τθν δυναμικι ςυμμετοχι των πολιτϊν, αναμζνεται να επιδράςει ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ τθσ χριςθσ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν και γενικότερα ςτθν προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ. Οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ τθσ πφλθσ, εφόςον το επικυμοφν, κα μποροφν να λάβουν ενθμζρωςθ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για τθν προςκικθ περιεχομζνου ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και τα forums, επιτυγχάνοντασ ζτςι το ανϊτατο επίπεδο ψθφιοποίθςθσ για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία (επίπεδο 5: προςωποποίθςθ). ειίδα 28 απφ 116

29 3. Διαβακμιςμζνθ Πρόςβαςθ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Παρζμβαςθσ Πρόνοιασ και ςτισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ του Μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, τόςο οι χριςτεσ τθσ Υπθρεςίασ κατ οίκον Ραρακολοφκθςθσ όςο και ςυγγενικά πρόςωπα κα μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κοινωνικισ Ψροντίδασ ςτισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ του (τα οποία περιγράφονται ςτθν ςυνζχεια) με διαβακμιςμζνο τρόπο και ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. Σθμειϊνεται ότι κα προτιμθκεί θ χριςθ του ΑΜΚΑ κάκε Δθμότθ ωσ username προκειμζνου να διευκολυνκεί θ διαλειτουργικότθτα μεταξφ τρίτων δθμόςιων ςυςτθμάτων. Θ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα κα είναι προςωποποιθμζνθ ανάλογα με το προφίλ και τισ προτιμιςεισ του χριςτθ ϊςτε να επιτευχκεί το ανϊτατο επίπεδο ψθφιοποίθςθσ για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία (επίπεδο 5: προςωποποίθςθ). Α3.3.2 Λειηοςπγική Δνόηηηα «Τποζύζηημα Παπακολούθηζηρ και Φπονηίδαρ» Το Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Ψροντίδασ περιλαμβάνει: Ι. Το Λογιςμικό Τηλεματικήσ, για τθν ςυλλογι των ιατρικϊν δεδομζνων από απομακρυςμζνεσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και τον ζλεγχο των gateways χρθςτϊν και Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ΙΙ. Τισ Φορητζσ Ιατρικζσ Συςκευζσ και τα Gateways των χρθςτϊν ΙΙΙ. Τον Eξοπλιςμό των Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ (εξοπλιςμό ΤΠΕ και ιατρικζσ ςυςκευζσ) Σκοπόσ του Υποςυςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ και Ψροντίδασ είναι: Θ απομακρυςμζνθ ςυλλογι ιατρικϊν δεδομζνων μζςω ιατρικϊν ςυςκευϊν με ςτόχο τθν παροχι απομακρυςμζνων υπθρεςιϊν κατ οίκον κοινωνικισ φροντίδασ και πρόνοιασ ςε ιδιαίτερεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (θλικιωμζνοι, ΑΜΕΑ) και με ζμφαςθ ςε μειονεκτικζσ περιοχζσ (απομακρυςμζνεσ) που τισ ζχουν ανάγκθ αξιοποιϊντασ τθν ςφγχρονθ τεχνολογία. Θ ενίςχυςθ τθσ δυναμικότθτασ των εμπλεκόμενων ςτελεχϊν τθσ δράςθσ «Βοικεια ςτο Σπίτι» ςτθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ Θ παροχι δυνατότθτασ προλθπτικϊν ιατρικϊν μετριςεων και παρακολοφκθςθσ αυτϊν ςε μεγάλθ μερίδα πλθκυςμοφ μζςω των Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ. Λειτουργία Υποςυςτήματοσ Στθν ςυνζχεια παρουςιάηεται ο τρόποσ λειτουργίασ του Υποςυςτιματοσ για τθν περίπτωςθ των απομακρυςμζνων χρθςτϊν και τθν περίπτωςθ των κζντρων προλθπτικισ ιατρικισ. Απομακρυςμζνοι Ωριςτεσ (Θλικιωμζνοι ΑΜΕΑ) Σε ότι αφορά ςτθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ κριςίμων παραμζτρων τθσ υγείασ του χριςτθ και λειτουργίασ ςιματοσ πανικοφ, αυτι κα πραγματοποιείται μζςω εφχρθςτθσ φορθτισ (αςφρματθσ) ςυςκευι παρακολοφκθςθσ υγείασ με τουλάχιςτον 10ωρο χρόνο λειτουργίασ μεταξφ φορτίςεων τθσ μπαταρίασ. Ο χριςτθσ (θλικιωμζνο άτομο ι άτομο με ειδικζσ ανάγκεσ) κα χρθςιμοποιεί τθν ςυςκευι ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και οι ειίδα 29 απφ 116

30 μετριςεισ μζςω gateway κα καταλιγουν ςτο Υποςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ και τον Ψάκελο Ψροντίδασ του Δθμότθ. Δεδομζνου ότι τα άτομα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμζνα με τθν τεχνολογία και πικανότατα δεν διακζτουν δικό τουσ υπολογιςτι ςτο ςπίτι, κα χρθςιμοποιθκοφν ειδικζσ τερματικζσ ςυςκευζσ -gateways εφκολεσ ςτθ χριςθ. To gateway κα ελζγχεται κεντρικά και κα ςυλλζγει τα δεδομζνα από τισ ιατρικζσ ςυςκευζσ, τα οποία κα μεταφζρονται μζςω μιασ DSL ςφνδεςθσ (Το ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να μεταφζρει τα δεδομζνα και μζςω απλισ τθλεφωνικισ γραμμισ PSTN) ςτο data center, όπου κα φιλοξενείται το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα. Εκεί, τα δεδομζνα κα επεξεργάηονται για τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ του παρακολουκοφμενου και κα αποκθκεφονται ςτον Ψάκελο Ψροντίδασ του Δθμότθ (Υποςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ). ΙΝΣΕΡΝΕΣ Gateway ΦΟΡΗΣΕ ΤΚΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΕΙΑ ΑΜΕΑ / ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ PSTN APPLICATION SERVERS DataCenter Τα δεδομζνα που κα ςυλλζγονται κα είναι άμεςα προςπελάςιμα από τα αρμόδια ςτελζχθ του Διμου, τα ςτελζχθ του κόμβου «Βοικεια ςτο Σπίτι», τουσ παρακολουκοφμενουσ και τα ςυγγενικά τουσ πρόςωπα μζςω τθσ Ρφλθσ Κοινωνικισ Ψροντίδασ και Ρρόνοιασ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των χρθςτϊν που εξυπθρετοφνται από το ςφςτθμα είναι τουλάχιςτον (20), ςτο πλαίςιο του ζργου. Σο ςφςτθμα όμωσ κα είναι επεκτάςιμο και κα μπορεί δυνθτικά να καλφψει πολλαπλάςιο αρικμό χρθςτϊν με ςυςκευζσ ςτο ςπίτι και απεριόριςτο αρικμό χρθςτϊν τθσ Πφλθσ. Εφόςον ςτο μζλλον, εντοπιςτεί θ ανάγκθ επζκταςθσ τθσ υπθρεςίασ για ειίδα 30 απφ 116

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 Δημαρχείο Καρπενηςίου

Σρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 Δημαρχείο Καρπενηςίου ΗΜΕΡΙΔΑ «INspired GEOdata CLOUD Services (INGEOCLOUDS): Διάκεςθ Γεωχωρικϊν Δεδομζνων και Καινοτόμων Τπθρεςιϊν ςτο Διαδίκτυο, ςτo πλαίςιο τθσ προςταςίασ του πολίτθ» www.ingeoclouds.eu Σρίτη 25 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Τπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:...) για το Ζργο «Προμικεια, Εγκατάςταςθ & Παραμετροποίθςθ Εξοπλιςμοφ & Αδειϊν Λογιςμικοφ για Ηλεκτρονικζσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία Νικόλαος Σαλάχας 2 Το Mobile computing είναι παντοφ 3 Κατθγορίεσ Κινθτϊν και Λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Κατθγορίεσ Κινθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα