Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών"

Transcript

1 Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Ως αποτέλεσµα του έργου χαρτογράφησης της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση (ΧΕΠΕΕ) στο οποίο συµµετείχαν πάνω από 60 εµπειρογνώµονες από 27 Ευρωπαϊκές χώρες, δίνεται η δυνατότητα να επισηµανθεί µία σειρά βασικών µηνυµάτων τα οποία θα καθοδηγήσουν τη µετέπειτα εργασία στο συγκεκριµένο τοµέα. Τα βασικά αυτά µηνύµατα αποτελούν το επίκεντρο του συγκεκριµένου έγγραφου, στο οποίο παρουσιάζεται µία σύνοψη των συνολικών ευρηµάτων του έργου ΧΕΠΕΕ. Υπάρχει µία σειρά παραγόντων οι οποίοι υποστηρίζουν τις εξελίξεις για τη χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση: - Η Σύµβαση για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία (ΣΥΔΑΜΑ, 2006) καθώς και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 για την Αναπηρία και ο στόχος της EΚ 2020 στρατηγικής σχετικά µε την ισότητα στην εκπαίδευση αποτελούν τους βασικούς οδηγούς για την ενταξιακή εκπαίδευση σε όλες τις χώρες. Όλες οι παραπάνω διεθνείς πολιτικές πρωτοβουλίες απαιτούν την συστηµατικ ή συλλογή ερευνητικών δεδοµένων προκείµενου να παρέχουν αποδεικτικά ερευνητικά στοιχεία αναφορικά µε τη συµµόρφωση των χωρών µε τα σχετικά εδάφια και µε τους στόχους της ενταξιακής εκπαίδευσης. - Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η δηµιουργία µίας πολιτικής βάσει ερευνητικών δεδοµένων είναι κρίσιµη για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη συστηµάτων ενταξιακής εκπαίδευσης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ειδικοί στη συλλογή δεδοµένων και οι ερευνητές γνωρίζουν ότι η αναγκαιότητα συλλογής δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο δεν καλύπτει απλώς τις προϋποθέσεις που έχουν θεσµοθετηθεί µέσω των διεθνών κατευθυντήριων γραµµών χάραξης πολιτικής, αλλά επιπλέον λειτουργεί µέσα σε µία κοινή προσέγγιση για την προώθηση σ υντονισµού των προσπαθειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενώ η ανάγκη συλλογής ερευνητικών δεδοµένων είναι ξεκάθαρη, ωστόσο οι µέθοδοι και οι διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης των δεδοµένων αυτών µε το καλύτερο δυνατό τρόπο είναι πολύ λιγότερο σαφείς. - Είναι κρίσιµο όλοι οι οργανισµοί οι οποίοι λειτουργούν σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο να εργαστούν συνεργατικά και σε µία µόνιµη βάση ανταλλαγής πληροφοριών µε σκοπό να µεγιστοποιήσουν τις προσπάθειες και να υποστηρίξουν τις σχετικές εργασίες σε εθνικό επίπεδο µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. - Είναι αναγκαίο να διατίθεται ένα ευρύ φάσµα πληροφοριών στους φορείς χάραξης πολιτικής καθώς επίσης και να λαµβάνονται ποικίλες συµπληρωµατικές προσεγγίσεις συλλογής δεδοµένων από τους διαφορετικούς οργανισµούς τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλες οι χώρες συµφωνούν ότι η χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο εγχείρηµα. Συγκεκριµένες προτάσεις οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το έργο µπορούν να αξιοποιηθούν ως µία βάση για περισσότερο λεπτοµερή και µακροπρόθεσµη έρευνα η οποία θα συµπεριλαµβάνει τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να υποστηρίξουν τις τρέχουσες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο συγκεκριµένο τοµέα- ιδιαίτερα τα ερωτήµατα που τίθενται από το Eurostat και επικεντρώνονται στη ειδική εκπαίδευση καθώς επίσης και σε εργασίες σε επίπεδο χωρών. Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 1

2 Ένα πλήθος από ειδικά ζητήµατα σχετικά µε τη µελλοντική συλλογή ερευνητικών δεδοµένων µπορούν να προσδιοριστούν τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ζητήµατα αυτά παράλληλα µε τους πιθανούς τρόπους διαχείρισής τους παρουσιάζονται στις ακόλουθες ενότητες. Η ανάγκη να αναπτυχθούν τεκµηριωµένες πολιτικές ενταξιακής εκπαίδευσης Η ενταξιακή εκπαίδευση µπορεί να γίνει κατανοητή ως παρουσία (πρόσβαση στην εκπαίδευση και φοίτηση στο σχολείο ), συµµετοχή (ποιότητα της µαθησιακής εµπειρίας από τη σκοπιά των µαθητών) και επιτυχία (µαθησιακές διαδικασίες και αποτελέσµατα σε όλο το µήκος του αναλυτικού προγράµµατος) όλων των µαθητών στα γενικά σχολεία. Σαφής προτεραιότητα, η όποια έχει αναγνωριστεί από όλες τις χώρες, αποτελεί η ανάγκη να αναπτυχθούν πολιτικές ενταξιακής εκπαίδευσης βάσει ερευνητικών ευρηµάτων. Πέντε βασικές πολιτικές απαιτήσεις, όσον αφορά τη συλ λογή ερευνητικών δεδοµένων, προκύπτουν από την ανάγκη συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων σχετικά µε την ενταξιακή εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο: 1 - Η ανάγκη να ενταχθεί η συλλογή ερευνητικών δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο σε συµφωνίες Ευρωπαϊκού επιπέδου. 2 - Η ανάγκη κατανόησης του αντίκτυπου των διαφορών στα εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών. 3 - Η ανάγκη ανάλυσης της αποτελεσµατικότητας της ενταξιακής εκπαίδευσης. 4 - Η ανάγκη συλλογής ερευνητικών δεδοµένων για την τεκµηρίωση ζητηµάτων διασφάλισης της ποιότητας. 5 - Η ανάγκη παρακολούθησης της προόδου των µαθητών µακροπρόθεσµα. Οι φορείς χάραξης πολιτικής χρειάζονται ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα που θα τους ενηµερώνουν σχετικά µε την ποιότητα της εκπαίδευσης των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ). Τα συγκεκριµένα κύρια µηνύµατα αντικατοπτρίζουν µία κεντρική σύσταση που υποδεικνύεται στην Παγκόσµια έκθεση για την Αναπηρία (2011) την ανάγκη να αναπτύξουν οι χώρες τα υφιστάµενα συστήµατα συλλογής δεδοµένων, αλλά επιπλέον να διεξάγουν λεπτοµερείς και εξειδικευµένες ποιοτικές έρευνες αναφορικά µε την οικονοµική αποδοτικότητα και άλλα ζητήµατα διασφάλισης της ποιότητας. Οι εργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαίο να ευθυγραµµιστούν µε την ευρεία έννοια της ενταξιακής εκπαίδευσης ως µίας προσέγγισης για όλους τους µαθητές. Αυτό θα οδηγήσει σε: - Μία εκ νέου ερµηνεία των «παραδοσιακών» οµάδων- στόχων κατά τη συλλογή ερευνητικών δεδοµένων µε σκοπό να διερευνηθούν όλοι οι µαθητές οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο αποκλεισµού, όπως είναι οι µετανάστες ή οι µαθητές οι οποίοι δεν φοιτούν σε πλαίσια τυπικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. - Μία ανάγκη να ενσωµατωθούν οι δραστηριότητες συλλογής δεδοµένων σχετικά µε την ενταξιακή εκπαίδευση στο πλαίσιο όλων των «κοινών» διαδικασιών συλλογής δεδοµένων σχετικά µε την εκπαίδευση. Πρέπει να επιτευχθούν συµφωνίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τα ζητήµατα συλλογής δεδοµένων για την παρακολούθηση των δυνατοτήτων της ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλες τις φάσεις της δια βίου εκπαίδευσης- από τις ευκαιρίες που Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 2

3 παρέχονται κατά την προσχολική εκπαίδευση µέχρι και αυτές που παρέχονται κατά την εκπαίδευση ενηλίκων. Διερευνώντας τις τρέχουσες προσεγγίσεις για τη συλλογή Ευρωπαικό επίπεδο δεδοµένων σε Κατά την εξέταση των τρεχουσών και προηγούµενων εργασιών που διεξήχθησαν από διεθνείς οργανισµούς, διαφαίνονται τρεις βασικές προσεγγίσεις συλλογής ερευνητικών δεδοµένων η συλλογή δεδοµένων βασισµένη στην τοποθέτηση µαθητών οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως µαθητές µε ειδικές εκπαιδ ευτικές ανάγκες, σε κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ή σχετικά µε την κατανοµή πρόσθετων πόρων για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι προσεγγίσεις αυτές βασίζονται στις ίδιες αλληλένδετες βασικές έννοιες τον προσδιορισµό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και τη συνακόλουθη υποστήριξη για την ανταπόκριση σε συγκεκριµένες ανάγκες. Ωστόσο, η διαφορετική έµφαση σε κάθε προσέγγιση οδηγεί σε διαφορετικά πλεονεκτήµατα και αδυναµίες. Τα ερευνητικά δεδοµένα που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να γίνονται διαθέσιµα για τη διεξαγωγή συγκριτικών ερευνών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ούτως ώστε να πραγµατοποιηθεί αυτό µε τρόπο ουσιαστικό, παρουσιάζεται η ανάγκη για µεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά µε το ποια ερευνητικά δεδοµένα χρειάζεται να συλλεχθούν σε εθνι κό επίπεδο, µε ποιό τρόπο, αξιοποιώντας ποιές συγκεκριµένες τεχνικές και από ποιούς τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι απαραίτητη η χρήση µίας «κοινής γλώσσας» κατά τη συλλογή δεδοµένων για την ενταξιακή εκπαίδευση βασισµένη σε κοινές αντιλήψεις των κύριων εννοιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μακροπρόθεσµα, οι εργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα επικεντρώνονται σε συλλογή δεδοµένων που θα επιτρέπουν στους φορείς χάραξης πολιτικής να προσδιορίσουν τις διαδικασίες εκείνες οι οποίες «λειτουργούν» στην ενταξιακή εκπαίδευση. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται δεδοµένα τα οποία θα παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ποιότητα στην ενταξιακή εκπαίδευση. Τέτοιου είδους εργασίες µπορούν δυνητικά να συµπεριλάβουν την ανάπτυξη µίας δέσµης συµφωνηµένων δεικτών για τη συλλογή ποιοτικών δεδοµένων. Είναι αναγνωρισµένο ότι η χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο αντιµετωπίζει τρεις βασικές προκλήσεις. Αυτές σχετίζονται µε ζητήµατα αναφορικά µε τους ορισµούς, τις µεθόδους και τις πολιτικές για την ενταξιακή εκπαίδευση. Πολιτικές βάσει ερευνητικών δεδοµένων µπορούν να αναπτυχθούν µόνο εφόσον βασίζονται σε ποιοτικά ερευνητικά δεδοµένα τα οποία υποστηρίζουν το έργο συλλογής ποσοτικών δεδοµένων. Ωστόσο, οι απαιτήσεις των τρεχουσών πολιτικών προτεραιοτήτων για συλλογή ποσοτικών δεδοµένων, ειδικότερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο µπορεί να αποδυναµώσει την έµφαση στη συλλογή πληροφοριών υψηλής ποιότητας. Θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για τους σκοπούς της χαρτογράφης Το έργο ΧΕΠΕΕ ζητά την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για τη συλλογή δεδοµένων το οποίο θα βασίζεται στις υφιστάµενες διαδικασίες συλλογής δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε συµφωνίες και διαδικασίες συλλογής δεδοµένων σε διεθνές επίπεδο. Ένα πλαίσιο συλλογής δεδοµένων το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των φορέων χάραξης πολιτικής, οι οποίοι συµµετείχαν στο έργο, θα µπορούσε να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε: την εκπαίδευση και τα µαθησιακά αποτελέσµατα των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. τους µοχλούς της πολιτικής που διαµορφώνουν τα Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 3

4 αποτελέσµατα αυτά. τις επιπτώσεις των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών τόσο των µαθητών όσο και των εκπαιδευτικών συστηµάτων στα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα. Τρεις διαστάσεις µέσα από τις οποίες υποστηρίζεται η κατασκευή ενός κοινού πλαισίου: - Μετακίνηση προς µία συστηµατική προσέγγιση συλλογής δεδοµένων βασισµένη σε κοινές έννοιες και ορισµούς. - Συλλογή ευρηµάτων που θα οδηγεί τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές συγκριτικές αξιολογήσεις. - Η χρήση ενός πολύ-επίπεδου πλαισίου για την ανάλυση πολιτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το προτεινόµενο κοινό πλαίσιο για τη χαρτογράφηση της ενταξιακής εκπαίδευσης προσδιορίζει ρητά διαφορετικά σηµεία εστίασης για τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων σχετικά µε: - Την είσοδο, τη διαδικασία, τις εκροές και τα αποτελέσµατα του εκπαιδευτικού συστήµατος. - Το σύστηµα, το σχολείο, τη σχολική τάξη και µέσω αυτών επίσης τα επίπεδα των µαθητών. Ένα τέτοιου είδους πλαίσιο θα µπορούσε να ενεργοποιήσει συγκριτικές αξιολογήσε ις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την υποστήριξη: - Μίας κατανόησης του αντίκτυπου των διαφορών στα ε κπαιδευτικά συστήµατα των χωρών. - Του εντοπισµού των οµοιοτήτων ανάµεσα στα συστήµατα ενταξιακής εκπαίδευσης των χωρών. - Της απεικόνισης των συνεπειών των διαφορετικών στοιχείων των συστηµάτων, όπως ο βαθµός συγκεντρωτισµού στον τοµέα της εκπαίδευσης, η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών για τους άλλους επαγγελµατίες της εκπαίδευσης, η σχολική αυτονοµία και το οργανωτικό πλαίσιο καθώς και οι π όροι που διατίθενται για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι καθοριστικής σηµασίας, µία τέτοιου είδους προσέγγιση να θεµελιωθεί από τις χώρες µε σκοπό να αναπτύξουν πρακτικές συλλογής δεδοµένων προκειµένου να µπορούν να επιτηρούν την κατάσταση των δικαιωµάτων των µαθητών και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων ενταξιακής εκπαίδευσης. Επιτήρηση της κατάστασης των δικαιωµάτων των µαθητών Η µελλοντική συλλογή δεδοµένων θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τη ΣΥΔΑΜΑ (2006), καθώς η συγκεκριµένη σύµβαση επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τα νοµοθετικά πλαίσια για την εκπαίδευση. Η χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση εποµένως απαιτεί την ανάπτυξη δεικτών οι οποίοι θα παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το κατά πόσο τα εκπαιδευτικά συστήµατα είναι δίκαια για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι εποµένως δυνατόν να προσδιοριστούν τα βασικά ζητήµατα δικαιωµάτων που αντιστοιχούν µε τις διάφορες φάσεις του µοντέλου εισόδου, διαδικασίας, εκροών/ αποτελεσµάτων: Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 4

5 - Η είσοδος διαφαίνεται ότι αντιστοιχεί µε την ισότητα όσον αφορά την πρόσβαση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη συµµετοχή τους στην εκπαίδευση σε µηδιαχωριστικά πλαίσια. - Η διαδικασία αντιστοιχεί µε την ισότητα αναφορικά µε τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρονται στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις δυνατότητες του συστήµατος να τους παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη για την ανταπόκριση στις ανάγκες τους. - Οι εκροές αντιστοιχούν µε την ισότητα αναφορικά µε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες επιτυχίας στην ακαδηµαϊκή και κοινωνική µάθηση και στις ευκαιρίες µετάβασης που είναι ανοιχτές στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. - Τα αποτελέσµατα συνδέονται µε την ισότητα αναφορικά µε την προσωπική αυτονοµ ία κατά τη διάρκεια και µετά την τυπική εκπαίδευση και ειδικότερα στις ευκαιρίες δηµιουργίας δεσµών που είναι ανοιχτές προς τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι οποίες υποστηρίζουν την ένταξη τους στην κοινωνία. Εντός ενός ολοκληρωµένου πλαισίου χαρτογράφησης των ζητηµάτων σχετικά µε τα δικαιώµατα, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί δείκτες σε σχέση µε: - Τη συµµετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. - Την πρόσβαση στην υποστήριξη και τη προσαρµογή. - Τις µαθησιακές ευκαιρίες και τις ευκαιρίες µετάβασης. - Τις δυνατότητες δηµιουργίας δεσµών. Τρέχοντες και εφικτοί ποσοτικοί δείκτες αναφορικά µε τη συµµετοχή Οι διαθέσιµες πληροφορίες σε επίπεδο χωρών υποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να προσδιοριστεί ένας δείκτης σχετικά µε τα ποσοστά συµµετοχής των µαθητών σχολικής ηλικίας στη γενική εκπαίδευση για τη συλλογή δεδοµένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο δείκτης ο οποίος είναι ως τώρα διαθέσιµος σύµφωνα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα επικεντρώνεται στο ποσοστό των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι φοιτούν σε διαχωριστικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Ο λειτουργικός ορισµός της διαχωριστικής εκπαίδευσης ο οποίος έχει συµφωνηθεί από τις χώρες-µέλη του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (ΕΦΑΕΑ), είναι όπου ο µαθητής έχει επίσηµα αναγνωριστεί ως µαθητής µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ακολουθεί εκπαίδευση σε ξεχωριστές ειδικές τάξεις ή ειδικά σχολεία για το µεγαλύτερο µέρος 80% ή περισσότερο- από τη σχολική τους ηµέρα. Η εργασία στο πλαίσι ο του έργου ΧΕΠΕΕ υποδεικνύει ότι τα δεδοµένα σχετικά µε τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι φοιτούν σε διαχωριστικά εκπαιδευτικά πλαίσια είναι σήµερα τα πιο συγκρίσιµα µεταξύ των χωρών και ότι τα συγκεκριµένα ποσοτικά στοιχεία µπορούν να αξιοποιηθούν µε σκοπό να αναδείξουν ορισµένες τάσεις όσον αφορά την πρόνοια και τα βήµατα προς την ένταξη. Ωστόσο, η δυνητική χρησιµότητα οποιωνδήποτε δεδοµένων σχετικά µε τη συµµετοχή µπορεί να βελτιωθεί αισθητά εάν συνδεθεί µε µία περισσότερο συστηµα τική συλλογή δεδοµένων σε επίπεδο τάξης και/ή σε επίπεδο µαθητών. Παρατηρείται ότι οι δείκτες που σχετίζονται µε την πολιτική όχι µόνο θα είναι συγκρίσιµοι τόσο ανάµεσα στις χώρες αλλά και εντός µίας διαχρονικής συλλογής στοιχείων αλλά επιπλέον θα εστι άζουν στη συµµετοχή σε ενταξιακά εκπαιδευτικά πλαίσια, και όχι σε διαχωριστικές παροχές. Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 5

6 Σε ευθυγράµµιση µε τα επιχειρήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα και την ισότητα όλων των µαθητών στην εκπαίδευση, η µελλοντική συλλογή δεδοµένων θα πρέπει να υιοθετήσει µία προσέγγιση ευθυγραµµισµ ένη µε την ενταξιακή εκπαίδευση ως µία προσέγγιση για όλους τους µαθητές. Εξετάζοντας τα δεδοµένα που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να συγκεντρωθούν από τις χώρες, ένας εφικτός δείκτης µπορεί να επικεντρωθεί πάνω σε δεδοµένα σχετικά µε το ποσοστό όλων των µαθητών µίας συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας (για παράδειγµα 9 ή 14 χρονών) οι οποίοι παρακολουθούν το γενικό πρόγραµµα σπουδών µε τους συµµαθητές τους ίδιας ηλικίας τουλάχιστον για την διάρκεια 80% του σχολικού τους χρόνου. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να συλλεχθούν από όλες τις χώρες µέσω µίας συµφωνηµένης προσέγγισης: είτε συλλέγοντας δεδοµένα για όλους τους µαθητές µίας συγκεκριµένης ηλικίας, είτε χρησιµοποιώντας µία προσέγγιση τυχαίας δειγµατοληψίας. Ο συγκεκριµένος δείκτης έχει ένα πλήθος ενδεχοµένων δυνατοτήτων: θα µπορούσε να παρέχει δεδοµένα σε επίπεδο τάξης για να επαληθεύσει δεδοµένα σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και θα µπορούσε να εστιάσει σε όλους τους µαθητές (όχι µόνο σε αυτούς που έχουν αναγνωριστεί ως µαθητές µε ειδικές εκπαιδε υτικές ανάγκες ) τονίζοντας εποµένως την ένταξη, όχι τον διαχωρισµό. Ως αποτέλεσµα των εργασιών του έργου ΧΕΠΕΕ, προβάλλεται το επιχείρηµα ότι η συλλογή ποσοτικών δεδοµένων σε ευθυγράµµιση µε τον προτεινόµενο δείκτη είναι εφικτή και δυνητικά χρήσιµη και θα µπορούσε να επιδιωχθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο εγγύτερο µέλλον. Παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων ενταξιακής εκπαίδευσης Τα δεδοµένα τα οποία εξετάζουν την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων ενταξιακής εκπαίδευσης λαµβάνουν υπόψη ορισµένους τοµείς : από τις διαδικασίες αρχικής αξιολόγησης, µέχρι τη σταδιακή εµπλοκή των µαθητών και των οικογενειών τους σε εκπαιδευτικές εµπειρίες και την αποτελεσµατικότητα των µαθησιακών περιβαλλόντων για την υπερνίκηση των εµποδίων και την υποστήριξή των µαθησιακών εµπειριών µε τρόπο ουσιαστικό για όλους τους µαθητές. Σε εθνικό επίπεδο τα δεδοµένα θα πρέπει: - Να διευκολύνουν το σχεδιασµό και την επιτήρηση των πόρων και του προσωπικού. - Να καθορίσουν την αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. - Να αξιολογήσουν την οικονοµική αποδοτικότητα του συστήµατος. Σε επίπεδο σχολείου, η συλλογή δεδοµένων θα πρέπει: - Να παρέχει πληροφορίες που θα υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου σχετικά µε το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή κα τάλληλης υποστήριξης και παροχών. - Να παρέχει σαφείς ιδέες για το πώς οι γονείς και οι µαθητές θα µπορούν να συµµετέχουν πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξέταση της αποτελεσµατικότητας των συστηµ άτων ενταξιακής εκπαίδευσης συσχετίζει την είσοδο µε τα βασικά ζητήµατα οικονοµικής αποδοτικότητας, µε αντίστοιχους περιγραφικούς όρους εστιασµένους στην κατανοµή των πόρων. Η διαδικασία της εκπαίδευσης συσχετίζεται µε τέσσερα βασικά ζητήµατα και αντίστοιχους περιγραφικούς όρους: Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 6

7 1 - Δεκτικότητα στη διαφορετικότητα, όπως αποδεικνύεται δια µέσου των δεδοµένων αναφορικά µε την διαδικασία εισόδου. 2 - Ποιότητα της µάθησης, όπως αποδεικνύεται δια µέσου των δεδοµένων αναφορικά µε την αξιολόγηση. 3 - Ποιότητα της υποστήριξης, όπως αποδεικνύεται δια µέσου των δεδοµένων αναφορικά µε τον σχεδιασµό. 4 - Αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών, όπως αποδεικνύεται δια δεδοµένων αναφορικά µε την διδασκαλία. Μία αντζέντα συλλογής δεδοµένων σε Ευρωπαικό επίπεδο µέσου των Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προτάσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου ΧΕΠΕΕ, δίνεται η δυνατότητα να προσδιοριστεί µία προτεινόµενη ατζέντα για τις µελλοντικές εξελίξεις στη συλλογή δεδοµένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία βασίζεται σε µία συνεργία των προσπαθειών σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Οι εργασίες συλλογής δεδοµένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτούν µία ολοκληρωµένη στρατηγική, µε δραστηριότητες που χρειάζεται να ολοκληρωθούν βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, η στρατηγική συλλογής δεδοµένων θα πρέπει να βασιστεί στη τρέχουσα έρευνα του Eurostat σχετικά µε τη συλλογή ποσοτικών δεδοµένων για την ειδική αγωγή. Είναι απαραίτητο να εξεταστεί προσεχτικά το κατά πόσο τέτοιου είδους δεδοµένα ήδη υπάρχουν µε τον εντοπισµό χρήσιµων δεδοµένων µέσα από τις υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων. Μεσοπρόθεσµα, µία Ευρωπαϊκή στρατηγική συλλογής δεδοµένων θα επικεντρωθεί στην εφαρµογή του Άρθρου 24 της ΣΥΔΑΜΑ και θα διερευνήσει µε ακρίβεια ποιες βασικές πληροφορίες και δεδοµένα χρειάζεται να συλλεχθούν και επιπλέον θα διευκρινίσει το είδος της εργασίας που απαιτείται για τη συλλογή των επιπρόσθετων δεδοµένων που ενδεχοµένως είναι απαραίτητα. Μακροπρόθεσµα, µία στρατηγική συλλογής δεδοµένων χρειάζεται να γίνει σαφώς αποδεκτή από όλες τις χώρες οι οποίες εργάζονται σε ένα κοινό πλαίσ ιο. Οι εµπειρογνώµονες οι όποιοι συµµετείχαν στο έργο ΧΕΠΕΕ υποστήριξαν την δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συνόλου συλλογής δεδοµένων συµφωνηµένο από όλες τις χώρες που θα καλύπτει ζητήµατα εννοιών, ορισµών και µεθόδων και θα µπορεί να εφαρµοστεί σε εθνικό επίπεδο ως την ελάχιστη εργασία συλλογής δεδοµένων. Αυτή η ατζέντα θα πρέπει να βασίζεται στην παραδοχή ότι η ενταξιακή εκπαίδευση αποτελεί µια επιτακτική ανάγκη ποιότητας και ότι θα χρησιµοποιηθεί για να παρέχει στις χώρες βαθύτερη ποιοτική και ποσοτική γνώση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση και την ποιότητα της πρακτικής της ενταξιακής εκπαίδευσης σχετικά µε τη επιτήρηση των δικαιωµάτων των µαθητών και τη διασφάλιση της ισότητας. Για τη θέσπιση αυτής της Ευρωπαϊκής ατζέντας είναι αναγκαίο να επιτευχθεί µία συµφωνία µεταξύ των χωρών αναφορικά µε τέσσερις βασικές περιοχές προκειµένου να υποστηριχθεί η εργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: - Προσδιορισµός των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. - Εντοπισµός των αποτελεσµατικότερων διαθέσιµων δεδοµένων δεδοµένων που χρειάζεται να αναπτυχθούν περεταίρω. καθώς και των Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 7

8 - Καθορισµός ξεκάθαρων διαδικασιών και µηχανισµών συλλογής δεδοµένων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. - Ενασχόληση µε ζητήµατα συγκρισιµότητας. Υπάρχει η ανάγκη για συνεργίες σε εθνικό επίπεδο µεταξύ των βασικών εµπλεκόµενων οι οποίες θα βασίζονται σε µία σαφή λογική για τη συλλογή ερευνητικών δεδοµένων λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό, σχολείου κ αι τάξης προκειµένου τα συνολικά δεδοµένα της χώρας να αντικατοπτρίζουν αποτελεσµατικά την πρακτική. Οποιαδήποτε συλλογή δεδοµένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει ασφαλώς να βασιστεί στην υπάρχουσα συλλογή δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο, άµεσα συνδεδεµένη µε τις εργασίες του ΕΚ 2020 και άλλες Ευρωπαϊκές στρατηγικές και να βασιστεί στα συστήµατα συλλογής δεδοµένων των Ηνωµένων Εθνών, του Eurostat και του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟOΣΑ), καθώς επίσης και των συστηµάτων που χρησιµοποιούνται από τον ΕΦΑΕΑ και από άλλες διεθνείς πηγές. Η µελλοντική εργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να προωθήσει συνεργίες ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους, υπό τη µορφή στενότερου προσανατολισµού προς δραστηριότητες και εργασίες συλλογής δεδοµένων. Οι συνεργίες οι οποίες είναι αναγκαίες για τη χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση απαιτούν δουλειά προκειµένου να ενταχθούν µέσα σε µία αναγνωρισµένη πλατφόρµα, η οποία θα επιτρέπει σε όλους τους εµπλεκόµενους στη συλλογή ευρωπαϊκών δεδοµένων να συνεργαστούν αποτελεσµατικά, να ανταλλάσουν γνώσεις και εµπειρίες και να ορίσουν κοινές προοπτικές. Μία τέτοιου είδους πλατφόρµα ενδεχοµένως βασισµένη στις εργασίες του ΕΦΑΕΑ θα έχει το στόχο να υποστηρίξει την εργασία των άλλων Ευρωπαϊκών εµπλεκοµένων σε αυτό το χώρο καθώς επίσης και να υποστηρίξει τις εργασίες συλλογής δεδοµένων που σχετίζονται µε την ενταξιακή εκπαίδευση. Βιβλιογραφικές αναφορές Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2010) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την επιτροπή των Περιφερειών. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία : Ανανέωση της δέσµευσης για µία Ευρώπη χωρίς εµπόδια. Com (2010) 636 Final Ηνωµένα Έθνη (2006) Σύµβαση για τα δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, Νέα Υόρκη, Ηνωµένα Έθνη. Η ηλεκτρονική πηγή είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (2011) Παγκόσµια Έκθεση για την Αναπηρία, Γεν εύη, Ελβετία, ΠΟΥ Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011) Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην εφαρµογή της στρατηγικής του «Ευρώπη 2020» (Επίσηµη Εφηµερίδα C 119 της ) Το συγκεκριµένο έγγραφο αποτελεί µία περίληψη των βασικών ευρηµάτων του έργου XEPEE. Το πλήρες κείµενο του έργου: Mapping the Implementation of Policy for Inclusive Education: an exploration of challenges and opportunities for developing indicators (2011) είναι διαθέσιµο στον ιστότοπο: https://www.european-agency.org/agency-projects/mipie Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 8

9 Τυπωµένα αντίγραφα είναι διαθέσιµα κατόπιν αίτησης στη Γραµµατεία του Φορέα: Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 9

10 Το έργο ΧΕΠΕΕ Οι πιέσεις προς τους φορείς χάραξης πολιτικής να αποδείξουν το πώς οι πολιτικές οδηγούν σε µεγαλύτερη εκπαιδευτική ένταξη είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί η ανάγκη για µία συστηµατική συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων τα οποία θα δώσουν απαντήσεις σε βασικά ερωτήµατα και τα οποία θα αξιοποιηθούν κατά µήκος από τις χώρες ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα χαρτογράφησης της δικής τους εξέλιξης και συγκριτικά ανάµεσα στις χώρες ούτως ώστε να συγκρίνουν σχετικές εξελίξεις. Η Χαρτογράφηση της Εφαρµογής Πολιτικών για την Ενταξιακή Εκπαίδευση (ΧΕΠΕΕ) είναι ένα έργο το οποίο διεξήχθη από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής LLP Comenius µε αριθµό σύµβασης χρηµατοδότησης : LLP-DK-COMENIUS-CAM. Το ΧΕΠΕΕ είναι ένα έργο 1-έτους µε τη συµµετοχή παραπάνω από 60 εµπειρογνωµόνων από 27 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο (Γαλλόφωνή και Φλαµανδική κοινότητα ), Γαλλία, Γερµανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονί α, Ηνωµένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία ), Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσέχικη Δηµοκρατία, Φιλανδία. Ο κύριος στόχος του έργου ΧΕΠΕΕ ήταν να βασιστεί σε προηγούµενες εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιοποιώντας τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις χώρες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του έργου- να αναπτύξει προτάσεις υπό τη µορφή µίας περιγραφικής ατζέντας για τη µελλοντική συλλογή δεδοµένων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα αξιοποιηθεί για τη χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση. Ειδικοί στόχοι του έργου ήταν η συνεργασία µε τους φορείς χάραξης πολιτικής από 27 Ευρωπαϊκές χώρες προκειµένου να: - Αποσαφηνιστεί µία λογική σχετικά µε το ποιά στοιχεία είναι αναγκαίο να είναι διαθέσιµα στους φορείς χάραξης πολιτικής. - Προσδιοριστούν οι πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιµες. - Επισηµανθούν τα κενά στις διαθέσιµες πληροφορίες. - Κατασκευαστούν λεπτοµερείς προτάσεις για το πώς οι απαραίτητες πληροφορίες θα µπορούσαν να συλλεχθούν στο µέλλον για τους σκοπούς της εθνικής, αυτόχαρτογράφησης και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για συγκριτικούς σκοπούς. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του έργου οργανώθηκαν δύο συνέδρια στις Βρυξέλλες το Δεκέµβριο του 2010 και στη Βουδαπέστη τον Μάρτιο του Και τα δύο συνέδρια συνδιοργανώθηκαν µε τα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας των χωρών και είχαν σαφείς στόχους συνδεδεµένους µε την ανάπτυξη ενδεχόµενων αποτελεσµάτων του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των τελικών προτάσεων του έργου. Το πλήρες κείµενο του έργου, οι δύο εκθέσεις των συνεδρίων που οργανώθηκαν, µία συλλογή των τρεχουσών εργασιών συλλογής δεδοµένων των χωρών, καθώς επίσης και όλο το υλικό που σχετίζεται µε το έργο είναι διαθέσιµα στον ιστότοπο: European Agency for Development in Special Needs Education 2011 LLP LOGO here Το συγκεκριµένο έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έγγραφο αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συγγραφέα, και η Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 10

11 Επιτροπή δε φέρει καµία ευθύνη για την όποια χρήση των πληροφοριών που εµπεριέχονται σε αυτό. Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 11

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) Τίτλος Κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία Με στόχο τις Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας στις Ψηφιακές Δεξιότητες για Εκπαίδευση και Πιστοποιήσεις στον Κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής http://www.pess.gr/docs/charoupias_protasi_te.pdf Οι παραποµπές στο

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εν κινήσει: μάθηση και κινητικότητα συγκλίνουν Τα κράτη μέλη οδεύουν προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα