Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών"

Transcript

1 Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Ως αποτέλεσµα του έργου χαρτογράφησης της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση (ΧΕΠΕΕ) στο οποίο συµµετείχαν πάνω από 60 εµπειρογνώµονες από 27 Ευρωπαϊκές χώρες, δίνεται η δυνατότητα να επισηµανθεί µία σειρά βασικών µηνυµάτων τα οποία θα καθοδηγήσουν τη µετέπειτα εργασία στο συγκεκριµένο τοµέα. Τα βασικά αυτά µηνύµατα αποτελούν το επίκεντρο του συγκεκριµένου έγγραφου, στο οποίο παρουσιάζεται µία σύνοψη των συνολικών ευρηµάτων του έργου ΧΕΠΕΕ. Υπάρχει µία σειρά παραγόντων οι οποίοι υποστηρίζουν τις εξελίξεις για τη χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση: - Η Σύµβαση για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία (ΣΥΔΑΜΑ, 2006) καθώς και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 για την Αναπηρία και ο στόχος της EΚ 2020 στρατηγικής σχετικά µε την ισότητα στην εκπαίδευση αποτελούν τους βασικούς οδηγούς για την ενταξιακή εκπαίδευση σε όλες τις χώρες. Όλες οι παραπάνω διεθνείς πολιτικές πρωτοβουλίες απαιτούν την συστηµατικ ή συλλογή ερευνητικών δεδοµένων προκείµενου να παρέχουν αποδεικτικά ερευνητικά στοιχεία αναφορικά µε τη συµµόρφωση των χωρών µε τα σχετικά εδάφια και µε τους στόχους της ενταξιακής εκπαίδευσης. - Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η δηµιουργία µίας πολιτικής βάσει ερευνητικών δεδοµένων είναι κρίσιµη για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη συστηµάτων ενταξιακής εκπαίδευσης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ειδικοί στη συλλογή δεδοµένων και οι ερευνητές γνωρίζουν ότι η αναγκαιότητα συλλογής δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο δεν καλύπτει απλώς τις προϋποθέσεις που έχουν θεσµοθετηθεί µέσω των διεθνών κατευθυντήριων γραµµών χάραξης πολιτικής, αλλά επιπλέον λειτουργεί µέσα σε µία κοινή προσέγγιση για την προώθηση σ υντονισµού των προσπαθειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενώ η ανάγκη συλλογής ερευνητικών δεδοµένων είναι ξεκάθαρη, ωστόσο οι µέθοδοι και οι διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης των δεδοµένων αυτών µε το καλύτερο δυνατό τρόπο είναι πολύ λιγότερο σαφείς. - Είναι κρίσιµο όλοι οι οργανισµοί οι οποίοι λειτουργούν σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο να εργαστούν συνεργατικά και σε µία µόνιµη βάση ανταλλαγής πληροφοριών µε σκοπό να µεγιστοποιήσουν τις προσπάθειες και να υποστηρίξουν τις σχετικές εργασίες σε εθνικό επίπεδο µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. - Είναι αναγκαίο να διατίθεται ένα ευρύ φάσµα πληροφοριών στους φορείς χάραξης πολιτικής καθώς επίσης και να λαµβάνονται ποικίλες συµπληρωµατικές προσεγγίσεις συλλογής δεδοµένων από τους διαφορετικούς οργανισµούς τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλες οι χώρες συµφωνούν ότι η χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο εγχείρηµα. Συγκεκριµένες προτάσεις οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το έργο µπορούν να αξιοποιηθούν ως µία βάση για περισσότερο λεπτοµερή και µακροπρόθεσµη έρευνα η οποία θα συµπεριλαµβάνει τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να υποστηρίξουν τις τρέχουσες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο συγκεκριµένο τοµέα- ιδιαίτερα τα ερωτήµατα που τίθενται από το Eurostat και επικεντρώνονται στη ειδική εκπαίδευση καθώς επίσης και σε εργασίες σε επίπεδο χωρών. Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 1

2 Ένα πλήθος από ειδικά ζητήµατα σχετικά µε τη µελλοντική συλλογή ερευνητικών δεδοµένων µπορούν να προσδιοριστούν τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ζητήµατα αυτά παράλληλα µε τους πιθανούς τρόπους διαχείρισής τους παρουσιάζονται στις ακόλουθες ενότητες. Η ανάγκη να αναπτυχθούν τεκµηριωµένες πολιτικές ενταξιακής εκπαίδευσης Η ενταξιακή εκπαίδευση µπορεί να γίνει κατανοητή ως παρουσία (πρόσβαση στην εκπαίδευση και φοίτηση στο σχολείο ), συµµετοχή (ποιότητα της µαθησιακής εµπειρίας από τη σκοπιά των µαθητών) και επιτυχία (µαθησιακές διαδικασίες και αποτελέσµατα σε όλο το µήκος του αναλυτικού προγράµµατος) όλων των µαθητών στα γενικά σχολεία. Σαφής προτεραιότητα, η όποια έχει αναγνωριστεί από όλες τις χώρες, αποτελεί η ανάγκη να αναπτυχθούν πολιτικές ενταξιακής εκπαίδευσης βάσει ερευνητικών ευρηµάτων. Πέντε βασικές πολιτικές απαιτήσεις, όσον αφορά τη συλ λογή ερευνητικών δεδοµένων, προκύπτουν από την ανάγκη συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων σχετικά µε την ενταξιακή εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο: 1 - Η ανάγκη να ενταχθεί η συλλογή ερευνητικών δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο σε συµφωνίες Ευρωπαϊκού επιπέδου. 2 - Η ανάγκη κατανόησης του αντίκτυπου των διαφορών στα εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών. 3 - Η ανάγκη ανάλυσης της αποτελεσµατικότητας της ενταξιακής εκπαίδευσης. 4 - Η ανάγκη συλλογής ερευνητικών δεδοµένων για την τεκµηρίωση ζητηµάτων διασφάλισης της ποιότητας. 5 - Η ανάγκη παρακολούθησης της προόδου των µαθητών µακροπρόθεσµα. Οι φορείς χάραξης πολιτικής χρειάζονται ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα που θα τους ενηµερώνουν σχετικά µε την ποιότητα της εκπαίδευσης των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ). Τα συγκεκριµένα κύρια µηνύµατα αντικατοπτρίζουν µία κεντρική σύσταση που υποδεικνύεται στην Παγκόσµια έκθεση για την Αναπηρία (2011) την ανάγκη να αναπτύξουν οι χώρες τα υφιστάµενα συστήµατα συλλογής δεδοµένων, αλλά επιπλέον να διεξάγουν λεπτοµερείς και εξειδικευµένες ποιοτικές έρευνες αναφορικά µε την οικονοµική αποδοτικότητα και άλλα ζητήµατα διασφάλισης της ποιότητας. Οι εργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαίο να ευθυγραµµιστούν µε την ευρεία έννοια της ενταξιακής εκπαίδευσης ως µίας προσέγγισης για όλους τους µαθητές. Αυτό θα οδηγήσει σε: - Μία εκ νέου ερµηνεία των «παραδοσιακών» οµάδων- στόχων κατά τη συλλογή ερευνητικών δεδοµένων µε σκοπό να διερευνηθούν όλοι οι µαθητές οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο αποκλεισµού, όπως είναι οι µετανάστες ή οι µαθητές οι οποίοι δεν φοιτούν σε πλαίσια τυπικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. - Μία ανάγκη να ενσωµατωθούν οι δραστηριότητες συλλογής δεδοµένων σχετικά µε την ενταξιακή εκπαίδευση στο πλαίσιο όλων των «κοινών» διαδικασιών συλλογής δεδοµένων σχετικά µε την εκπαίδευση. Πρέπει να επιτευχθούν συµφωνίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τα ζητήµατα συλλογής δεδοµένων για την παρακολούθηση των δυνατοτήτων της ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλες τις φάσεις της δια βίου εκπαίδευσης- από τις ευκαιρίες που Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 2

3 παρέχονται κατά την προσχολική εκπαίδευση µέχρι και αυτές που παρέχονται κατά την εκπαίδευση ενηλίκων. Διερευνώντας τις τρέχουσες προσεγγίσεις για τη συλλογή Ευρωπαικό επίπεδο δεδοµένων σε Κατά την εξέταση των τρεχουσών και προηγούµενων εργασιών που διεξήχθησαν από διεθνείς οργανισµούς, διαφαίνονται τρεις βασικές προσεγγίσεις συλλογής ερευνητικών δεδοµένων η συλλογή δεδοµένων βασισµένη στην τοποθέτηση µαθητών οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως µαθητές µε ειδικές εκπαιδ ευτικές ανάγκες, σε κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ή σχετικά µε την κατανοµή πρόσθετων πόρων για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι προσεγγίσεις αυτές βασίζονται στις ίδιες αλληλένδετες βασικές έννοιες τον προσδιορισµό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και τη συνακόλουθη υποστήριξη για την ανταπόκριση σε συγκεκριµένες ανάγκες. Ωστόσο, η διαφορετική έµφαση σε κάθε προσέγγιση οδηγεί σε διαφορετικά πλεονεκτήµατα και αδυναµίες. Τα ερευνητικά δεδοµένα που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να γίνονται διαθέσιµα για τη διεξαγωγή συγκριτικών ερευνών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ούτως ώστε να πραγµατοποιηθεί αυτό µε τρόπο ουσιαστικό, παρουσιάζεται η ανάγκη για µεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά µε το ποια ερευνητικά δεδοµένα χρειάζεται να συλλεχθούν σε εθνι κό επίπεδο, µε ποιό τρόπο, αξιοποιώντας ποιές συγκεκριµένες τεχνικές και από ποιούς τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι απαραίτητη η χρήση µίας «κοινής γλώσσας» κατά τη συλλογή δεδοµένων για την ενταξιακή εκπαίδευση βασισµένη σε κοινές αντιλήψεις των κύριων εννοιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μακροπρόθεσµα, οι εργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα επικεντρώνονται σε συλλογή δεδοµένων που θα επιτρέπουν στους φορείς χάραξης πολιτικής να προσδιορίσουν τις διαδικασίες εκείνες οι οποίες «λειτουργούν» στην ενταξιακή εκπαίδευση. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται δεδοµένα τα οποία θα παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ποιότητα στην ενταξιακή εκπαίδευση. Τέτοιου είδους εργασίες µπορούν δυνητικά να συµπεριλάβουν την ανάπτυξη µίας δέσµης συµφωνηµένων δεικτών για τη συλλογή ποιοτικών δεδοµένων. Είναι αναγνωρισµένο ότι η χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο αντιµετωπίζει τρεις βασικές προκλήσεις. Αυτές σχετίζονται µε ζητήµατα αναφορικά µε τους ορισµούς, τις µεθόδους και τις πολιτικές για την ενταξιακή εκπαίδευση. Πολιτικές βάσει ερευνητικών δεδοµένων µπορούν να αναπτυχθούν µόνο εφόσον βασίζονται σε ποιοτικά ερευνητικά δεδοµένα τα οποία υποστηρίζουν το έργο συλλογής ποσοτικών δεδοµένων. Ωστόσο, οι απαιτήσεις των τρεχουσών πολιτικών προτεραιοτήτων για συλλογή ποσοτικών δεδοµένων, ειδικότερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο µπορεί να αποδυναµώσει την έµφαση στη συλλογή πληροφοριών υψηλής ποιότητας. Θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για τους σκοπούς της χαρτογράφης Το έργο ΧΕΠΕΕ ζητά την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για τη συλλογή δεδοµένων το οποίο θα βασίζεται στις υφιστάµενες διαδικασίες συλλογής δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε συµφωνίες και διαδικασίες συλλογής δεδοµένων σε διεθνές επίπεδο. Ένα πλαίσιο συλλογής δεδοµένων το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των φορέων χάραξης πολιτικής, οι οποίοι συµµετείχαν στο έργο, θα µπορούσε να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε: την εκπαίδευση και τα µαθησιακά αποτελέσµατα των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. τους µοχλούς της πολιτικής που διαµορφώνουν τα Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 3

4 αποτελέσµατα αυτά. τις επιπτώσεις των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών τόσο των µαθητών όσο και των εκπαιδευτικών συστηµάτων στα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα. Τρεις διαστάσεις µέσα από τις οποίες υποστηρίζεται η κατασκευή ενός κοινού πλαισίου: - Μετακίνηση προς µία συστηµατική προσέγγιση συλλογής δεδοµένων βασισµένη σε κοινές έννοιες και ορισµούς. - Συλλογή ευρηµάτων που θα οδηγεί τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές συγκριτικές αξιολογήσεις. - Η χρήση ενός πολύ-επίπεδου πλαισίου για την ανάλυση πολιτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το προτεινόµενο κοινό πλαίσιο για τη χαρτογράφηση της ενταξιακής εκπαίδευσης προσδιορίζει ρητά διαφορετικά σηµεία εστίασης για τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων σχετικά µε: - Την είσοδο, τη διαδικασία, τις εκροές και τα αποτελέσµατα του εκπαιδευτικού συστήµατος. - Το σύστηµα, το σχολείο, τη σχολική τάξη και µέσω αυτών επίσης τα επίπεδα των µαθητών. Ένα τέτοιου είδους πλαίσιο θα µπορούσε να ενεργοποιήσει συγκριτικές αξιολογήσε ις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την υποστήριξη: - Μίας κατανόησης του αντίκτυπου των διαφορών στα ε κπαιδευτικά συστήµατα των χωρών. - Του εντοπισµού των οµοιοτήτων ανάµεσα στα συστήµατα ενταξιακής εκπαίδευσης των χωρών. - Της απεικόνισης των συνεπειών των διαφορετικών στοιχείων των συστηµάτων, όπως ο βαθµός συγκεντρωτισµού στον τοµέα της εκπαίδευσης, η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών για τους άλλους επαγγελµατίες της εκπαίδευσης, η σχολική αυτονοµία και το οργανωτικό πλαίσιο καθώς και οι π όροι που διατίθενται για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι καθοριστικής σηµασίας, µία τέτοιου είδους προσέγγιση να θεµελιωθεί από τις χώρες µε σκοπό να αναπτύξουν πρακτικές συλλογής δεδοµένων προκειµένου να µπορούν να επιτηρούν την κατάσταση των δικαιωµάτων των µαθητών και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων ενταξιακής εκπαίδευσης. Επιτήρηση της κατάστασης των δικαιωµάτων των µαθητών Η µελλοντική συλλογή δεδοµένων θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τη ΣΥΔΑΜΑ (2006), καθώς η συγκεκριµένη σύµβαση επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τα νοµοθετικά πλαίσια για την εκπαίδευση. Η χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση εποµένως απαιτεί την ανάπτυξη δεικτών οι οποίοι θα παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το κατά πόσο τα εκπαιδευτικά συστήµατα είναι δίκαια για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι εποµένως δυνατόν να προσδιοριστούν τα βασικά ζητήµατα δικαιωµάτων που αντιστοιχούν µε τις διάφορες φάσεις του µοντέλου εισόδου, διαδικασίας, εκροών/ αποτελεσµάτων: Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 4

5 - Η είσοδος διαφαίνεται ότι αντιστοιχεί µε την ισότητα όσον αφορά την πρόσβαση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη συµµετοχή τους στην εκπαίδευση σε µηδιαχωριστικά πλαίσια. - Η διαδικασία αντιστοιχεί µε την ισότητα αναφορικά µε τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρονται στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις δυνατότητες του συστήµατος να τους παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη για την ανταπόκριση στις ανάγκες τους. - Οι εκροές αντιστοιχούν µε την ισότητα αναφορικά µε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες επιτυχίας στην ακαδηµαϊκή και κοινωνική µάθηση και στις ευκαιρίες µετάβασης που είναι ανοιχτές στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. - Τα αποτελέσµατα συνδέονται µε την ισότητα αναφορικά µε την προσωπική αυτονοµ ία κατά τη διάρκεια και µετά την τυπική εκπαίδευση και ειδικότερα στις ευκαιρίες δηµιουργίας δεσµών που είναι ανοιχτές προς τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι οποίες υποστηρίζουν την ένταξη τους στην κοινωνία. Εντός ενός ολοκληρωµένου πλαισίου χαρτογράφησης των ζητηµάτων σχετικά µε τα δικαιώµατα, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί δείκτες σε σχέση µε: - Τη συµµετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. - Την πρόσβαση στην υποστήριξη και τη προσαρµογή. - Τις µαθησιακές ευκαιρίες και τις ευκαιρίες µετάβασης. - Τις δυνατότητες δηµιουργίας δεσµών. Τρέχοντες και εφικτοί ποσοτικοί δείκτες αναφορικά µε τη συµµετοχή Οι διαθέσιµες πληροφορίες σε επίπεδο χωρών υποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να προσδιοριστεί ένας δείκτης σχετικά µε τα ποσοστά συµµετοχής των µαθητών σχολικής ηλικίας στη γενική εκπαίδευση για τη συλλογή δεδοµένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο δείκτης ο οποίος είναι ως τώρα διαθέσιµος σύµφωνα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα επικεντρώνεται στο ποσοστό των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι φοιτούν σε διαχωριστικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Ο λειτουργικός ορισµός της διαχωριστικής εκπαίδευσης ο οποίος έχει συµφωνηθεί από τις χώρες-µέλη του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (ΕΦΑΕΑ), είναι όπου ο µαθητής έχει επίσηµα αναγνωριστεί ως µαθητής µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ακολουθεί εκπαίδευση σε ξεχωριστές ειδικές τάξεις ή ειδικά σχολεία για το µεγαλύτερο µέρος 80% ή περισσότερο- από τη σχολική τους ηµέρα. Η εργασία στο πλαίσι ο του έργου ΧΕΠΕΕ υποδεικνύει ότι τα δεδοµένα σχετικά µε τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι φοιτούν σε διαχωριστικά εκπαιδευτικά πλαίσια είναι σήµερα τα πιο συγκρίσιµα µεταξύ των χωρών και ότι τα συγκεκριµένα ποσοτικά στοιχεία µπορούν να αξιοποιηθούν µε σκοπό να αναδείξουν ορισµένες τάσεις όσον αφορά την πρόνοια και τα βήµατα προς την ένταξη. Ωστόσο, η δυνητική χρησιµότητα οποιωνδήποτε δεδοµένων σχετικά µε τη συµµετοχή µπορεί να βελτιωθεί αισθητά εάν συνδεθεί µε µία περισσότερο συστηµα τική συλλογή δεδοµένων σε επίπεδο τάξης και/ή σε επίπεδο µαθητών. Παρατηρείται ότι οι δείκτες που σχετίζονται µε την πολιτική όχι µόνο θα είναι συγκρίσιµοι τόσο ανάµεσα στις χώρες αλλά και εντός µίας διαχρονικής συλλογής στοιχείων αλλά επιπλέον θα εστι άζουν στη συµµετοχή σε ενταξιακά εκπαιδευτικά πλαίσια, και όχι σε διαχωριστικές παροχές. Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 5

6 Σε ευθυγράµµιση µε τα επιχειρήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα και την ισότητα όλων των µαθητών στην εκπαίδευση, η µελλοντική συλλογή δεδοµένων θα πρέπει να υιοθετήσει µία προσέγγιση ευθυγραµµισµ ένη µε την ενταξιακή εκπαίδευση ως µία προσέγγιση για όλους τους µαθητές. Εξετάζοντας τα δεδοµένα που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να συγκεντρωθούν από τις χώρες, ένας εφικτός δείκτης µπορεί να επικεντρωθεί πάνω σε δεδοµένα σχετικά µε το ποσοστό όλων των µαθητών µίας συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας (για παράδειγµα 9 ή 14 χρονών) οι οποίοι παρακολουθούν το γενικό πρόγραµµα σπουδών µε τους συµµαθητές τους ίδιας ηλικίας τουλάχιστον για την διάρκεια 80% του σχολικού τους χρόνου. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να συλλεχθούν από όλες τις χώρες µέσω µίας συµφωνηµένης προσέγγισης: είτε συλλέγοντας δεδοµένα για όλους τους µαθητές µίας συγκεκριµένης ηλικίας, είτε χρησιµοποιώντας µία προσέγγιση τυχαίας δειγµατοληψίας. Ο συγκεκριµένος δείκτης έχει ένα πλήθος ενδεχοµένων δυνατοτήτων: θα µπορούσε να παρέχει δεδοµένα σε επίπεδο τάξης για να επαληθεύσει δεδοµένα σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και θα µπορούσε να εστιάσει σε όλους τους µαθητές (όχι µόνο σε αυτούς που έχουν αναγνωριστεί ως µαθητές µε ειδικές εκπαιδε υτικές ανάγκες ) τονίζοντας εποµένως την ένταξη, όχι τον διαχωρισµό. Ως αποτέλεσµα των εργασιών του έργου ΧΕΠΕΕ, προβάλλεται το επιχείρηµα ότι η συλλογή ποσοτικών δεδοµένων σε ευθυγράµµιση µε τον προτεινόµενο δείκτη είναι εφικτή και δυνητικά χρήσιµη και θα µπορούσε να επιδιωχθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο εγγύτερο µέλλον. Παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων ενταξιακής εκπαίδευσης Τα δεδοµένα τα οποία εξετάζουν την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων ενταξιακής εκπαίδευσης λαµβάνουν υπόψη ορισµένους τοµείς : από τις διαδικασίες αρχικής αξιολόγησης, µέχρι τη σταδιακή εµπλοκή των µαθητών και των οικογενειών τους σε εκπαιδευτικές εµπειρίες και την αποτελεσµατικότητα των µαθησιακών περιβαλλόντων για την υπερνίκηση των εµποδίων και την υποστήριξή των µαθησιακών εµπειριών µε τρόπο ουσιαστικό για όλους τους µαθητές. Σε εθνικό επίπεδο τα δεδοµένα θα πρέπει: - Να διευκολύνουν το σχεδιασµό και την επιτήρηση των πόρων και του προσωπικού. - Να καθορίσουν την αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. - Να αξιολογήσουν την οικονοµική αποδοτικότητα του συστήµατος. Σε επίπεδο σχολείου, η συλλογή δεδοµένων θα πρέπει: - Να παρέχει πληροφορίες που θα υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου σχετικά µε το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή κα τάλληλης υποστήριξης και παροχών. - Να παρέχει σαφείς ιδέες για το πώς οι γονείς και οι µαθητές θα µπορούν να συµµετέχουν πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξέταση της αποτελεσµατικότητας των συστηµ άτων ενταξιακής εκπαίδευσης συσχετίζει την είσοδο µε τα βασικά ζητήµατα οικονοµικής αποδοτικότητας, µε αντίστοιχους περιγραφικούς όρους εστιασµένους στην κατανοµή των πόρων. Η διαδικασία της εκπαίδευσης συσχετίζεται µε τέσσερα βασικά ζητήµατα και αντίστοιχους περιγραφικούς όρους: Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 6

7 1 - Δεκτικότητα στη διαφορετικότητα, όπως αποδεικνύεται δια µέσου των δεδοµένων αναφορικά µε την διαδικασία εισόδου. 2 - Ποιότητα της µάθησης, όπως αποδεικνύεται δια µέσου των δεδοµένων αναφορικά µε την αξιολόγηση. 3 - Ποιότητα της υποστήριξης, όπως αποδεικνύεται δια µέσου των δεδοµένων αναφορικά µε τον σχεδιασµό. 4 - Αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών, όπως αποδεικνύεται δια δεδοµένων αναφορικά µε την διδασκαλία. Μία αντζέντα συλλογής δεδοµένων σε Ευρωπαικό επίπεδο µέσου των Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προτάσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου ΧΕΠΕΕ, δίνεται η δυνατότητα να προσδιοριστεί µία προτεινόµενη ατζέντα για τις µελλοντικές εξελίξεις στη συλλογή δεδοµένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία βασίζεται σε µία συνεργία των προσπαθειών σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Οι εργασίες συλλογής δεδοµένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτούν µία ολοκληρωµένη στρατηγική, µε δραστηριότητες που χρειάζεται να ολοκληρωθούν βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, η στρατηγική συλλογής δεδοµένων θα πρέπει να βασιστεί στη τρέχουσα έρευνα του Eurostat σχετικά µε τη συλλογή ποσοτικών δεδοµένων για την ειδική αγωγή. Είναι απαραίτητο να εξεταστεί προσεχτικά το κατά πόσο τέτοιου είδους δεδοµένα ήδη υπάρχουν µε τον εντοπισµό χρήσιµων δεδοµένων µέσα από τις υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων. Μεσοπρόθεσµα, µία Ευρωπαϊκή στρατηγική συλλογής δεδοµένων θα επικεντρωθεί στην εφαρµογή του Άρθρου 24 της ΣΥΔΑΜΑ και θα διερευνήσει µε ακρίβεια ποιες βασικές πληροφορίες και δεδοµένα χρειάζεται να συλλεχθούν και επιπλέον θα διευκρινίσει το είδος της εργασίας που απαιτείται για τη συλλογή των επιπρόσθετων δεδοµένων που ενδεχοµένως είναι απαραίτητα. Μακροπρόθεσµα, µία στρατηγική συλλογής δεδοµένων χρειάζεται να γίνει σαφώς αποδεκτή από όλες τις χώρες οι οποίες εργάζονται σε ένα κοινό πλαίσ ιο. Οι εµπειρογνώµονες οι όποιοι συµµετείχαν στο έργο ΧΕΠΕΕ υποστήριξαν την δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συνόλου συλλογής δεδοµένων συµφωνηµένο από όλες τις χώρες που θα καλύπτει ζητήµατα εννοιών, ορισµών και µεθόδων και θα µπορεί να εφαρµοστεί σε εθνικό επίπεδο ως την ελάχιστη εργασία συλλογής δεδοµένων. Αυτή η ατζέντα θα πρέπει να βασίζεται στην παραδοχή ότι η ενταξιακή εκπαίδευση αποτελεί µια επιτακτική ανάγκη ποιότητας και ότι θα χρησιµοποιηθεί για να παρέχει στις χώρες βαθύτερη ποιοτική και ποσοτική γνώση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση και την ποιότητα της πρακτικής της ενταξιακής εκπαίδευσης σχετικά µε τη επιτήρηση των δικαιωµάτων των µαθητών και τη διασφάλιση της ισότητας. Για τη θέσπιση αυτής της Ευρωπαϊκής ατζέντας είναι αναγκαίο να επιτευχθεί µία συµφωνία µεταξύ των χωρών αναφορικά µε τέσσερις βασικές περιοχές προκειµένου να υποστηριχθεί η εργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: - Προσδιορισµός των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. - Εντοπισµός των αποτελεσµατικότερων διαθέσιµων δεδοµένων δεδοµένων που χρειάζεται να αναπτυχθούν περεταίρω. καθώς και των Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 7

8 - Καθορισµός ξεκάθαρων διαδικασιών και µηχανισµών συλλογής δεδοµένων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. - Ενασχόληση µε ζητήµατα συγκρισιµότητας. Υπάρχει η ανάγκη για συνεργίες σε εθνικό επίπεδο µεταξύ των βασικών εµπλεκόµενων οι οποίες θα βασίζονται σε µία σαφή λογική για τη συλλογή ερευνητικών δεδοµένων λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό, σχολείου κ αι τάξης προκειµένου τα συνολικά δεδοµένα της χώρας να αντικατοπτρίζουν αποτελεσµατικά την πρακτική. Οποιαδήποτε συλλογή δεδοµένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει ασφαλώς να βασιστεί στην υπάρχουσα συλλογή δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο, άµεσα συνδεδεµένη µε τις εργασίες του ΕΚ 2020 και άλλες Ευρωπαϊκές στρατηγικές και να βασιστεί στα συστήµατα συλλογής δεδοµένων των Ηνωµένων Εθνών, του Eurostat και του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟOΣΑ), καθώς επίσης και των συστηµάτων που χρησιµοποιούνται από τον ΕΦΑΕΑ και από άλλες διεθνείς πηγές. Η µελλοντική εργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να προωθήσει συνεργίες ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους, υπό τη µορφή στενότερου προσανατολισµού προς δραστηριότητες και εργασίες συλλογής δεδοµένων. Οι συνεργίες οι οποίες είναι αναγκαίες για τη χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση απαιτούν δουλειά προκειµένου να ενταχθούν µέσα σε µία αναγνωρισµένη πλατφόρµα, η οποία θα επιτρέπει σε όλους τους εµπλεκόµενους στη συλλογή ευρωπαϊκών δεδοµένων να συνεργαστούν αποτελεσµατικά, να ανταλλάσουν γνώσεις και εµπειρίες και να ορίσουν κοινές προοπτικές. Μία τέτοιου είδους πλατφόρµα ενδεχοµένως βασισµένη στις εργασίες του ΕΦΑΕΑ θα έχει το στόχο να υποστηρίξει την εργασία των άλλων Ευρωπαϊκών εµπλεκοµένων σε αυτό το χώρο καθώς επίσης και να υποστηρίξει τις εργασίες συλλογής δεδοµένων που σχετίζονται µε την ενταξιακή εκπαίδευση. Βιβλιογραφικές αναφορές Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2010) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την επιτροπή των Περιφερειών. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία : Ανανέωση της δέσµευσης για µία Ευρώπη χωρίς εµπόδια. Com (2010) 636 Final Ηνωµένα Έθνη (2006) Σύµβαση για τα δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, Νέα Υόρκη, Ηνωµένα Έθνη. Η ηλεκτρονική πηγή είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (2011) Παγκόσµια Έκθεση για την Αναπηρία, Γεν εύη, Ελβετία, ΠΟΥ Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011) Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην εφαρµογή της στρατηγικής του «Ευρώπη 2020» (Επίσηµη Εφηµερίδα C 119 της ) Το συγκεκριµένο έγγραφο αποτελεί µία περίληψη των βασικών ευρηµάτων του έργου XEPEE. Το πλήρες κείµενο του έργου: Mapping the Implementation of Policy for Inclusive Education: an exploration of challenges and opportunities for developing indicators (2011) είναι διαθέσιµο στον ιστότοπο: https://www.european-agency.org/agency-projects/mipie Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 8

9 Τυπωµένα αντίγραφα είναι διαθέσιµα κατόπιν αίτησης στη Γραµµατεία του Φορέα: Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 9

10 Το έργο ΧΕΠΕΕ Οι πιέσεις προς τους φορείς χάραξης πολιτικής να αποδείξουν το πώς οι πολιτικές οδηγούν σε µεγαλύτερη εκπαιδευτική ένταξη είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί η ανάγκη για µία συστηµατική συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων τα οποία θα δώσουν απαντήσεις σε βασικά ερωτήµατα και τα οποία θα αξιοποιηθούν κατά µήκος από τις χώρες ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα χαρτογράφησης της δικής τους εξέλιξης και συγκριτικά ανάµεσα στις χώρες ούτως ώστε να συγκρίνουν σχετικές εξελίξεις. Η Χαρτογράφηση της Εφαρµογής Πολιτικών για την Ενταξιακή Εκπαίδευση (ΧΕΠΕΕ) είναι ένα έργο το οποίο διεξήχθη από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής LLP Comenius µε αριθµό σύµβασης χρηµατοδότησης : LLP-DK-COMENIUS-CAM. Το ΧΕΠΕΕ είναι ένα έργο 1-έτους µε τη συµµετοχή παραπάνω από 60 εµπειρογνωµόνων από 27 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο (Γαλλόφωνή και Φλαµανδική κοινότητα ), Γαλλία, Γερµανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονί α, Ηνωµένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία ), Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσέχικη Δηµοκρατία, Φιλανδία. Ο κύριος στόχος του έργου ΧΕΠΕΕ ήταν να βασιστεί σε προηγούµενες εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιοποιώντας τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις χώρες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του έργου- να αναπτύξει προτάσεις υπό τη µορφή µίας περιγραφικής ατζέντας για τη µελλοντική συλλογή δεδοµένων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα αξιοποιηθεί για τη χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση. Ειδικοί στόχοι του έργου ήταν η συνεργασία µε τους φορείς χάραξης πολιτικής από 27 Ευρωπαϊκές χώρες προκειµένου να: - Αποσαφηνιστεί µία λογική σχετικά µε το ποιά στοιχεία είναι αναγκαίο να είναι διαθέσιµα στους φορείς χάραξης πολιτικής. - Προσδιοριστούν οι πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιµες. - Επισηµανθούν τα κενά στις διαθέσιµες πληροφορίες. - Κατασκευαστούν λεπτοµερείς προτάσεις για το πώς οι απαραίτητες πληροφορίες θα µπορούσαν να συλλεχθούν στο µέλλον για τους σκοπούς της εθνικής, αυτόχαρτογράφησης και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για συγκριτικούς σκοπούς. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του έργου οργανώθηκαν δύο συνέδρια στις Βρυξέλλες το Δεκέµβριο του 2010 και στη Βουδαπέστη τον Μάρτιο του Και τα δύο συνέδρια συνδιοργανώθηκαν µε τα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας των χωρών και είχαν σαφείς στόχους συνδεδεµένους µε την ανάπτυξη ενδεχόµενων αποτελεσµάτων του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των τελικών προτάσεων του έργου. Το πλήρες κείµενο του έργου, οι δύο εκθέσεις των συνεδρίων που οργανώθηκαν, µία συλλογή των τρεχουσών εργασιών συλλογής δεδοµένων των χωρών, καθώς επίσης και όλο το υλικό που σχετίζεται µε το έργο είναι διαθέσιµα στον ιστότοπο: European Agency for Development in Special Needs Education 2011 LLP LOGO here Το συγκεκριµένο έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έγγραφο αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συγγραφέα, και η Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 10

11 Επιτροπή δε φέρει καµία ευθύνη για την όποια χρήση των πληροφοριών που εµπεριέχονται σε αυτό. Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 11

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ MAPPING THE IMPLEMENTATION ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ OF POLICY ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και των προτάσεων του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και προτάσεων της ανάλυσης, από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες... Πρόλογος... ΙΧ ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. Η υγεία ως έννοια... 1 2. Οι Διεθνείς οργανισμοί... 3 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Ιστορικό Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (Εuropean Database of Asylum Law - EDAL) είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία περιέχει νομολογία

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ιανουάριος 2003 Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής Με την συνεργασία του Δικτύου Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη ΕΥΡΥΔΙΚΗ 1 Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής

Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής Συστάσεις για τους Υπεύθυνους Χάραξης πολιτικής και Λήψης Αποφάσεων * Στο παρόν κείµενο, οι όροι «inclusive education» και «inclusion» αποδίδονται στα ελληνικά ως «συµµετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 ελτίο Τύπου Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές που αφορούν στην καθιέρωση μέχρι το έτος 2010 ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 1, του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική

Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προτάσεις για πρακτική Ευρωπαϊκός φορέας για την

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Ενίσχυση της αποτελεσματικής συμμετοχής των γονέων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Birmingham City University 1. Εισαγωγή Το E-STEP στοχεύει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Visiting Research Associate,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Αναστρέφεται η απαξίωση; ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Αναστρέφεται η απαξίωση; ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αναστρέφεται η απαξίωση; ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος Παθολογική Φυσιολογία Ιατρική Σχολή Οκτώβριος 2013 ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας

Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Η έκθεση Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 είναι μια εμβληματική έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα