Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών"

Transcript

1 Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Ως αποτέλεσµα του έργου χαρτογράφησης της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση (ΧΕΠΕΕ) στο οποίο συµµετείχαν πάνω από 60 εµπειρογνώµονες από 27 Ευρωπαϊκές χώρες, δίνεται η δυνατότητα να επισηµανθεί µία σειρά βασικών µηνυµάτων τα οποία θα καθοδηγήσουν τη µετέπειτα εργασία στο συγκεκριµένο τοµέα. Τα βασικά αυτά µηνύµατα αποτελούν το επίκεντρο του συγκεκριµένου έγγραφου, στο οποίο παρουσιάζεται µία σύνοψη των συνολικών ευρηµάτων του έργου ΧΕΠΕΕ. Υπάρχει µία σειρά παραγόντων οι οποίοι υποστηρίζουν τις εξελίξεις για τη χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση: - Η Σύµβαση για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία (ΣΥΔΑΜΑ, 2006) καθώς και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 για την Αναπηρία και ο στόχος της EΚ 2020 στρατηγικής σχετικά µε την ισότητα στην εκπαίδευση αποτελούν τους βασικούς οδηγούς για την ενταξιακή εκπαίδευση σε όλες τις χώρες. Όλες οι παραπάνω διεθνείς πολιτικές πρωτοβουλίες απαιτούν την συστηµατικ ή συλλογή ερευνητικών δεδοµένων προκείµενου να παρέχουν αποδεικτικά ερευνητικά στοιχεία αναφορικά µε τη συµµόρφωση των χωρών µε τα σχετικά εδάφια και µε τους στόχους της ενταξιακής εκπαίδευσης. - Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η δηµιουργία µίας πολιτικής βάσει ερευνητικών δεδοµένων είναι κρίσιµη για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη συστηµάτων ενταξιακής εκπαίδευσης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ειδικοί στη συλλογή δεδοµένων και οι ερευνητές γνωρίζουν ότι η αναγκαιότητα συλλογής δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο δεν καλύπτει απλώς τις προϋποθέσεις που έχουν θεσµοθετηθεί µέσω των διεθνών κατευθυντήριων γραµµών χάραξης πολιτικής, αλλά επιπλέον λειτουργεί µέσα σε µία κοινή προσέγγιση για την προώθηση σ υντονισµού των προσπαθειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενώ η ανάγκη συλλογής ερευνητικών δεδοµένων είναι ξεκάθαρη, ωστόσο οι µέθοδοι και οι διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης των δεδοµένων αυτών µε το καλύτερο δυνατό τρόπο είναι πολύ λιγότερο σαφείς. - Είναι κρίσιµο όλοι οι οργανισµοί οι οποίοι λειτουργούν σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο να εργαστούν συνεργατικά και σε µία µόνιµη βάση ανταλλαγής πληροφοριών µε σκοπό να µεγιστοποιήσουν τις προσπάθειες και να υποστηρίξουν τις σχετικές εργασίες σε εθνικό επίπεδο µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. - Είναι αναγκαίο να διατίθεται ένα ευρύ φάσµα πληροφοριών στους φορείς χάραξης πολιτικής καθώς επίσης και να λαµβάνονται ποικίλες συµπληρωµατικές προσεγγίσεις συλλογής δεδοµένων από τους διαφορετικούς οργανισµούς τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλες οι χώρες συµφωνούν ότι η χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο εγχείρηµα. Συγκεκριµένες προτάσεις οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το έργο µπορούν να αξιοποιηθούν ως µία βάση για περισσότερο λεπτοµερή και µακροπρόθεσµη έρευνα η οποία θα συµπεριλαµβάνει τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να υποστηρίξουν τις τρέχουσες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο συγκεκριµένο τοµέα- ιδιαίτερα τα ερωτήµατα που τίθενται από το Eurostat και επικεντρώνονται στη ειδική εκπαίδευση καθώς επίσης και σε εργασίες σε επίπεδο χωρών. Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 1

2 Ένα πλήθος από ειδικά ζητήµατα σχετικά µε τη µελλοντική συλλογή ερευνητικών δεδοµένων µπορούν να προσδιοριστούν τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ζητήµατα αυτά παράλληλα µε τους πιθανούς τρόπους διαχείρισής τους παρουσιάζονται στις ακόλουθες ενότητες. Η ανάγκη να αναπτυχθούν τεκµηριωµένες πολιτικές ενταξιακής εκπαίδευσης Η ενταξιακή εκπαίδευση µπορεί να γίνει κατανοητή ως παρουσία (πρόσβαση στην εκπαίδευση και φοίτηση στο σχολείο ), συµµετοχή (ποιότητα της µαθησιακής εµπειρίας από τη σκοπιά των µαθητών) και επιτυχία (µαθησιακές διαδικασίες και αποτελέσµατα σε όλο το µήκος του αναλυτικού προγράµµατος) όλων των µαθητών στα γενικά σχολεία. Σαφής προτεραιότητα, η όποια έχει αναγνωριστεί από όλες τις χώρες, αποτελεί η ανάγκη να αναπτυχθούν πολιτικές ενταξιακής εκπαίδευσης βάσει ερευνητικών ευρηµάτων. Πέντε βασικές πολιτικές απαιτήσεις, όσον αφορά τη συλ λογή ερευνητικών δεδοµένων, προκύπτουν από την ανάγκη συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων σχετικά µε την ενταξιακή εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο: 1 - Η ανάγκη να ενταχθεί η συλλογή ερευνητικών δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο σε συµφωνίες Ευρωπαϊκού επιπέδου. 2 - Η ανάγκη κατανόησης του αντίκτυπου των διαφορών στα εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών. 3 - Η ανάγκη ανάλυσης της αποτελεσµατικότητας της ενταξιακής εκπαίδευσης. 4 - Η ανάγκη συλλογής ερευνητικών δεδοµένων για την τεκµηρίωση ζητηµάτων διασφάλισης της ποιότητας. 5 - Η ανάγκη παρακολούθησης της προόδου των µαθητών µακροπρόθεσµα. Οι φορείς χάραξης πολιτικής χρειάζονται ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα που θα τους ενηµερώνουν σχετικά µε την ποιότητα της εκπαίδευσης των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ). Τα συγκεκριµένα κύρια µηνύµατα αντικατοπτρίζουν µία κεντρική σύσταση που υποδεικνύεται στην Παγκόσµια έκθεση για την Αναπηρία (2011) την ανάγκη να αναπτύξουν οι χώρες τα υφιστάµενα συστήµατα συλλογής δεδοµένων, αλλά επιπλέον να διεξάγουν λεπτοµερείς και εξειδικευµένες ποιοτικές έρευνες αναφορικά µε την οικονοµική αποδοτικότητα και άλλα ζητήµατα διασφάλισης της ποιότητας. Οι εργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαίο να ευθυγραµµιστούν µε την ευρεία έννοια της ενταξιακής εκπαίδευσης ως µίας προσέγγισης για όλους τους µαθητές. Αυτό θα οδηγήσει σε: - Μία εκ νέου ερµηνεία των «παραδοσιακών» οµάδων- στόχων κατά τη συλλογή ερευνητικών δεδοµένων µε σκοπό να διερευνηθούν όλοι οι µαθητές οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο αποκλεισµού, όπως είναι οι µετανάστες ή οι µαθητές οι οποίοι δεν φοιτούν σε πλαίσια τυπικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. - Μία ανάγκη να ενσωµατωθούν οι δραστηριότητες συλλογής δεδοµένων σχετικά µε την ενταξιακή εκπαίδευση στο πλαίσιο όλων των «κοινών» διαδικασιών συλλογής δεδοµένων σχετικά µε την εκπαίδευση. Πρέπει να επιτευχθούν συµφωνίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τα ζητήµατα συλλογής δεδοµένων για την παρακολούθηση των δυνατοτήτων της ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλες τις φάσεις της δια βίου εκπαίδευσης- από τις ευκαιρίες που Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 2

3 παρέχονται κατά την προσχολική εκπαίδευση µέχρι και αυτές που παρέχονται κατά την εκπαίδευση ενηλίκων. Διερευνώντας τις τρέχουσες προσεγγίσεις για τη συλλογή Ευρωπαικό επίπεδο δεδοµένων σε Κατά την εξέταση των τρεχουσών και προηγούµενων εργασιών που διεξήχθησαν από διεθνείς οργανισµούς, διαφαίνονται τρεις βασικές προσεγγίσεις συλλογής ερευνητικών δεδοµένων η συλλογή δεδοµένων βασισµένη στην τοποθέτηση µαθητών οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως µαθητές µε ειδικές εκπαιδ ευτικές ανάγκες, σε κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ή σχετικά µε την κατανοµή πρόσθετων πόρων για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι προσεγγίσεις αυτές βασίζονται στις ίδιες αλληλένδετες βασικές έννοιες τον προσδιορισµό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και τη συνακόλουθη υποστήριξη για την ανταπόκριση σε συγκεκριµένες ανάγκες. Ωστόσο, η διαφορετική έµφαση σε κάθε προσέγγιση οδηγεί σε διαφορετικά πλεονεκτήµατα και αδυναµίες. Τα ερευνητικά δεδοµένα που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να γίνονται διαθέσιµα για τη διεξαγωγή συγκριτικών ερευνών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ούτως ώστε να πραγµατοποιηθεί αυτό µε τρόπο ουσιαστικό, παρουσιάζεται η ανάγκη για µεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά µε το ποια ερευνητικά δεδοµένα χρειάζεται να συλλεχθούν σε εθνι κό επίπεδο, µε ποιό τρόπο, αξιοποιώντας ποιές συγκεκριµένες τεχνικές και από ποιούς τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι απαραίτητη η χρήση µίας «κοινής γλώσσας» κατά τη συλλογή δεδοµένων για την ενταξιακή εκπαίδευση βασισµένη σε κοινές αντιλήψεις των κύριων εννοιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μακροπρόθεσµα, οι εργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα επικεντρώνονται σε συλλογή δεδοµένων που θα επιτρέπουν στους φορείς χάραξης πολιτικής να προσδιορίσουν τις διαδικασίες εκείνες οι οποίες «λειτουργούν» στην ενταξιακή εκπαίδευση. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται δεδοµένα τα οποία θα παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ποιότητα στην ενταξιακή εκπαίδευση. Τέτοιου είδους εργασίες µπορούν δυνητικά να συµπεριλάβουν την ανάπτυξη µίας δέσµης συµφωνηµένων δεικτών για τη συλλογή ποιοτικών δεδοµένων. Είναι αναγνωρισµένο ότι η χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο αντιµετωπίζει τρεις βασικές προκλήσεις. Αυτές σχετίζονται µε ζητήµατα αναφορικά µε τους ορισµούς, τις µεθόδους και τις πολιτικές για την ενταξιακή εκπαίδευση. Πολιτικές βάσει ερευνητικών δεδοµένων µπορούν να αναπτυχθούν µόνο εφόσον βασίζονται σε ποιοτικά ερευνητικά δεδοµένα τα οποία υποστηρίζουν το έργο συλλογής ποσοτικών δεδοµένων. Ωστόσο, οι απαιτήσεις των τρεχουσών πολιτικών προτεραιοτήτων για συλλογή ποσοτικών δεδοµένων, ειδικότερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο µπορεί να αποδυναµώσει την έµφαση στη συλλογή πληροφοριών υψηλής ποιότητας. Θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για τους σκοπούς της χαρτογράφης Το έργο ΧΕΠΕΕ ζητά την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για τη συλλογή δεδοµένων το οποίο θα βασίζεται στις υφιστάµενες διαδικασίες συλλογής δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε συµφωνίες και διαδικασίες συλλογής δεδοµένων σε διεθνές επίπεδο. Ένα πλαίσιο συλλογής δεδοµένων το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των φορέων χάραξης πολιτικής, οι οποίοι συµµετείχαν στο έργο, θα µπορούσε να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε: την εκπαίδευση και τα µαθησιακά αποτελέσµατα των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. τους µοχλούς της πολιτικής που διαµορφώνουν τα Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 3

4 αποτελέσµατα αυτά. τις επιπτώσεις των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών τόσο των µαθητών όσο και των εκπαιδευτικών συστηµάτων στα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα. Τρεις διαστάσεις µέσα από τις οποίες υποστηρίζεται η κατασκευή ενός κοινού πλαισίου: - Μετακίνηση προς µία συστηµατική προσέγγιση συλλογής δεδοµένων βασισµένη σε κοινές έννοιες και ορισµούς. - Συλλογή ευρηµάτων που θα οδηγεί τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές συγκριτικές αξιολογήσεις. - Η χρήση ενός πολύ-επίπεδου πλαισίου για την ανάλυση πολιτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το προτεινόµενο κοινό πλαίσιο για τη χαρτογράφηση της ενταξιακής εκπαίδευσης προσδιορίζει ρητά διαφορετικά σηµεία εστίασης για τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων σχετικά µε: - Την είσοδο, τη διαδικασία, τις εκροές και τα αποτελέσµατα του εκπαιδευτικού συστήµατος. - Το σύστηµα, το σχολείο, τη σχολική τάξη και µέσω αυτών επίσης τα επίπεδα των µαθητών. Ένα τέτοιου είδους πλαίσιο θα µπορούσε να ενεργοποιήσει συγκριτικές αξιολογήσε ις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την υποστήριξη: - Μίας κατανόησης του αντίκτυπου των διαφορών στα ε κπαιδευτικά συστήµατα των χωρών. - Του εντοπισµού των οµοιοτήτων ανάµεσα στα συστήµατα ενταξιακής εκπαίδευσης των χωρών. - Της απεικόνισης των συνεπειών των διαφορετικών στοιχείων των συστηµάτων, όπως ο βαθµός συγκεντρωτισµού στον τοµέα της εκπαίδευσης, η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών για τους άλλους επαγγελµατίες της εκπαίδευσης, η σχολική αυτονοµία και το οργανωτικό πλαίσιο καθώς και οι π όροι που διατίθενται για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι καθοριστικής σηµασίας, µία τέτοιου είδους προσέγγιση να θεµελιωθεί από τις χώρες µε σκοπό να αναπτύξουν πρακτικές συλλογής δεδοµένων προκειµένου να µπορούν να επιτηρούν την κατάσταση των δικαιωµάτων των µαθητών και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων ενταξιακής εκπαίδευσης. Επιτήρηση της κατάστασης των δικαιωµάτων των µαθητών Η µελλοντική συλλογή δεδοµένων θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τη ΣΥΔΑΜΑ (2006), καθώς η συγκεκριµένη σύµβαση επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τα νοµοθετικά πλαίσια για την εκπαίδευση. Η χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση εποµένως απαιτεί την ανάπτυξη δεικτών οι οποίοι θα παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το κατά πόσο τα εκπαιδευτικά συστήµατα είναι δίκαια για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι εποµένως δυνατόν να προσδιοριστούν τα βασικά ζητήµατα δικαιωµάτων που αντιστοιχούν µε τις διάφορες φάσεις του µοντέλου εισόδου, διαδικασίας, εκροών/ αποτελεσµάτων: Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 4

5 - Η είσοδος διαφαίνεται ότι αντιστοιχεί µε την ισότητα όσον αφορά την πρόσβαση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη συµµετοχή τους στην εκπαίδευση σε µηδιαχωριστικά πλαίσια. - Η διαδικασία αντιστοιχεί µε την ισότητα αναφορικά µε τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρονται στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις δυνατότητες του συστήµατος να τους παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη για την ανταπόκριση στις ανάγκες τους. - Οι εκροές αντιστοιχούν µε την ισότητα αναφορικά µε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες επιτυχίας στην ακαδηµαϊκή και κοινωνική µάθηση και στις ευκαιρίες µετάβασης που είναι ανοιχτές στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. - Τα αποτελέσµατα συνδέονται µε την ισότητα αναφορικά µε την προσωπική αυτονοµ ία κατά τη διάρκεια και µετά την τυπική εκπαίδευση και ειδικότερα στις ευκαιρίες δηµιουργίας δεσµών που είναι ανοιχτές προς τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι οποίες υποστηρίζουν την ένταξη τους στην κοινωνία. Εντός ενός ολοκληρωµένου πλαισίου χαρτογράφησης των ζητηµάτων σχετικά µε τα δικαιώµατα, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί δείκτες σε σχέση µε: - Τη συµµετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. - Την πρόσβαση στην υποστήριξη και τη προσαρµογή. - Τις µαθησιακές ευκαιρίες και τις ευκαιρίες µετάβασης. - Τις δυνατότητες δηµιουργίας δεσµών. Τρέχοντες και εφικτοί ποσοτικοί δείκτες αναφορικά µε τη συµµετοχή Οι διαθέσιµες πληροφορίες σε επίπεδο χωρών υποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να προσδιοριστεί ένας δείκτης σχετικά µε τα ποσοστά συµµετοχής των µαθητών σχολικής ηλικίας στη γενική εκπαίδευση για τη συλλογή δεδοµένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο δείκτης ο οποίος είναι ως τώρα διαθέσιµος σύµφωνα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα επικεντρώνεται στο ποσοστό των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι φοιτούν σε διαχωριστικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Ο λειτουργικός ορισµός της διαχωριστικής εκπαίδευσης ο οποίος έχει συµφωνηθεί από τις χώρες-µέλη του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (ΕΦΑΕΑ), είναι όπου ο µαθητής έχει επίσηµα αναγνωριστεί ως µαθητής µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ακολουθεί εκπαίδευση σε ξεχωριστές ειδικές τάξεις ή ειδικά σχολεία για το µεγαλύτερο µέρος 80% ή περισσότερο- από τη σχολική τους ηµέρα. Η εργασία στο πλαίσι ο του έργου ΧΕΠΕΕ υποδεικνύει ότι τα δεδοµένα σχετικά µε τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι φοιτούν σε διαχωριστικά εκπαιδευτικά πλαίσια είναι σήµερα τα πιο συγκρίσιµα µεταξύ των χωρών και ότι τα συγκεκριµένα ποσοτικά στοιχεία µπορούν να αξιοποιηθούν µε σκοπό να αναδείξουν ορισµένες τάσεις όσον αφορά την πρόνοια και τα βήµατα προς την ένταξη. Ωστόσο, η δυνητική χρησιµότητα οποιωνδήποτε δεδοµένων σχετικά µε τη συµµετοχή µπορεί να βελτιωθεί αισθητά εάν συνδεθεί µε µία περισσότερο συστηµα τική συλλογή δεδοµένων σε επίπεδο τάξης και/ή σε επίπεδο µαθητών. Παρατηρείται ότι οι δείκτες που σχετίζονται µε την πολιτική όχι µόνο θα είναι συγκρίσιµοι τόσο ανάµεσα στις χώρες αλλά και εντός µίας διαχρονικής συλλογής στοιχείων αλλά επιπλέον θα εστι άζουν στη συµµετοχή σε ενταξιακά εκπαιδευτικά πλαίσια, και όχι σε διαχωριστικές παροχές. Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 5

6 Σε ευθυγράµµιση µε τα επιχειρήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα και την ισότητα όλων των µαθητών στην εκπαίδευση, η µελλοντική συλλογή δεδοµένων θα πρέπει να υιοθετήσει µία προσέγγιση ευθυγραµµισµ ένη µε την ενταξιακή εκπαίδευση ως µία προσέγγιση για όλους τους µαθητές. Εξετάζοντας τα δεδοµένα που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να συγκεντρωθούν από τις χώρες, ένας εφικτός δείκτης µπορεί να επικεντρωθεί πάνω σε δεδοµένα σχετικά µε το ποσοστό όλων των µαθητών µίας συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας (για παράδειγµα 9 ή 14 χρονών) οι οποίοι παρακολουθούν το γενικό πρόγραµµα σπουδών µε τους συµµαθητές τους ίδιας ηλικίας τουλάχιστον για την διάρκεια 80% του σχολικού τους χρόνου. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να συλλεχθούν από όλες τις χώρες µέσω µίας συµφωνηµένης προσέγγισης: είτε συλλέγοντας δεδοµένα για όλους τους µαθητές µίας συγκεκριµένης ηλικίας, είτε χρησιµοποιώντας µία προσέγγιση τυχαίας δειγµατοληψίας. Ο συγκεκριµένος δείκτης έχει ένα πλήθος ενδεχοµένων δυνατοτήτων: θα µπορούσε να παρέχει δεδοµένα σε επίπεδο τάξης για να επαληθεύσει δεδοµένα σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και θα µπορούσε να εστιάσει σε όλους τους µαθητές (όχι µόνο σε αυτούς που έχουν αναγνωριστεί ως µαθητές µε ειδικές εκπαιδε υτικές ανάγκες ) τονίζοντας εποµένως την ένταξη, όχι τον διαχωρισµό. Ως αποτέλεσµα των εργασιών του έργου ΧΕΠΕΕ, προβάλλεται το επιχείρηµα ότι η συλλογή ποσοτικών δεδοµένων σε ευθυγράµµιση µε τον προτεινόµενο δείκτη είναι εφικτή και δυνητικά χρήσιµη και θα µπορούσε να επιδιωχθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο εγγύτερο µέλλον. Παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων ενταξιακής εκπαίδευσης Τα δεδοµένα τα οποία εξετάζουν την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων ενταξιακής εκπαίδευσης λαµβάνουν υπόψη ορισµένους τοµείς : από τις διαδικασίες αρχικής αξιολόγησης, µέχρι τη σταδιακή εµπλοκή των µαθητών και των οικογενειών τους σε εκπαιδευτικές εµπειρίες και την αποτελεσµατικότητα των µαθησιακών περιβαλλόντων για την υπερνίκηση των εµποδίων και την υποστήριξή των µαθησιακών εµπειριών µε τρόπο ουσιαστικό για όλους τους µαθητές. Σε εθνικό επίπεδο τα δεδοµένα θα πρέπει: - Να διευκολύνουν το σχεδιασµό και την επιτήρηση των πόρων και του προσωπικού. - Να καθορίσουν την αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. - Να αξιολογήσουν την οικονοµική αποδοτικότητα του συστήµατος. Σε επίπεδο σχολείου, η συλλογή δεδοµένων θα πρέπει: - Να παρέχει πληροφορίες που θα υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου σχετικά µε το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή κα τάλληλης υποστήριξης και παροχών. - Να παρέχει σαφείς ιδέες για το πώς οι γονείς και οι µαθητές θα µπορούν να συµµετέχουν πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξέταση της αποτελεσµατικότητας των συστηµ άτων ενταξιακής εκπαίδευσης συσχετίζει την είσοδο µε τα βασικά ζητήµατα οικονοµικής αποδοτικότητας, µε αντίστοιχους περιγραφικούς όρους εστιασµένους στην κατανοµή των πόρων. Η διαδικασία της εκπαίδευσης συσχετίζεται µε τέσσερα βασικά ζητήµατα και αντίστοιχους περιγραφικούς όρους: Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 6

7 1 - Δεκτικότητα στη διαφορετικότητα, όπως αποδεικνύεται δια µέσου των δεδοµένων αναφορικά µε την διαδικασία εισόδου. 2 - Ποιότητα της µάθησης, όπως αποδεικνύεται δια µέσου των δεδοµένων αναφορικά µε την αξιολόγηση. 3 - Ποιότητα της υποστήριξης, όπως αποδεικνύεται δια µέσου των δεδοµένων αναφορικά µε τον σχεδιασµό. 4 - Αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών, όπως αποδεικνύεται δια δεδοµένων αναφορικά µε την διδασκαλία. Μία αντζέντα συλλογής δεδοµένων σε Ευρωπαικό επίπεδο µέσου των Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προτάσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου ΧΕΠΕΕ, δίνεται η δυνατότητα να προσδιοριστεί µία προτεινόµενη ατζέντα για τις µελλοντικές εξελίξεις στη συλλογή δεδοµένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία βασίζεται σε µία συνεργία των προσπαθειών σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Οι εργασίες συλλογής δεδοµένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτούν µία ολοκληρωµένη στρατηγική, µε δραστηριότητες που χρειάζεται να ολοκληρωθούν βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, η στρατηγική συλλογής δεδοµένων θα πρέπει να βασιστεί στη τρέχουσα έρευνα του Eurostat σχετικά µε τη συλλογή ποσοτικών δεδοµένων για την ειδική αγωγή. Είναι απαραίτητο να εξεταστεί προσεχτικά το κατά πόσο τέτοιου είδους δεδοµένα ήδη υπάρχουν µε τον εντοπισµό χρήσιµων δεδοµένων µέσα από τις υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων. Μεσοπρόθεσµα, µία Ευρωπαϊκή στρατηγική συλλογής δεδοµένων θα επικεντρωθεί στην εφαρµογή του Άρθρου 24 της ΣΥΔΑΜΑ και θα διερευνήσει µε ακρίβεια ποιες βασικές πληροφορίες και δεδοµένα χρειάζεται να συλλεχθούν και επιπλέον θα διευκρινίσει το είδος της εργασίας που απαιτείται για τη συλλογή των επιπρόσθετων δεδοµένων που ενδεχοµένως είναι απαραίτητα. Μακροπρόθεσµα, µία στρατηγική συλλογής δεδοµένων χρειάζεται να γίνει σαφώς αποδεκτή από όλες τις χώρες οι οποίες εργάζονται σε ένα κοινό πλαίσ ιο. Οι εµπειρογνώµονες οι όποιοι συµµετείχαν στο έργο ΧΕΠΕΕ υποστήριξαν την δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συνόλου συλλογής δεδοµένων συµφωνηµένο από όλες τις χώρες που θα καλύπτει ζητήµατα εννοιών, ορισµών και µεθόδων και θα µπορεί να εφαρµοστεί σε εθνικό επίπεδο ως την ελάχιστη εργασία συλλογής δεδοµένων. Αυτή η ατζέντα θα πρέπει να βασίζεται στην παραδοχή ότι η ενταξιακή εκπαίδευση αποτελεί µια επιτακτική ανάγκη ποιότητας και ότι θα χρησιµοποιηθεί για να παρέχει στις χώρες βαθύτερη ποιοτική και ποσοτική γνώση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση και την ποιότητα της πρακτικής της ενταξιακής εκπαίδευσης σχετικά µε τη επιτήρηση των δικαιωµάτων των µαθητών και τη διασφάλιση της ισότητας. Για τη θέσπιση αυτής της Ευρωπαϊκής ατζέντας είναι αναγκαίο να επιτευχθεί µία συµφωνία µεταξύ των χωρών αναφορικά µε τέσσερις βασικές περιοχές προκειµένου να υποστηριχθεί η εργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: - Προσδιορισµός των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. - Εντοπισµός των αποτελεσµατικότερων διαθέσιµων δεδοµένων δεδοµένων που χρειάζεται να αναπτυχθούν περεταίρω. καθώς και των Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 7

8 - Καθορισµός ξεκάθαρων διαδικασιών και µηχανισµών συλλογής δεδοµένων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. - Ενασχόληση µε ζητήµατα συγκρισιµότητας. Υπάρχει η ανάγκη για συνεργίες σε εθνικό επίπεδο µεταξύ των βασικών εµπλεκόµενων οι οποίες θα βασίζονται σε µία σαφή λογική για τη συλλογή ερευνητικών δεδοµένων λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό, σχολείου κ αι τάξης προκειµένου τα συνολικά δεδοµένα της χώρας να αντικατοπτρίζουν αποτελεσµατικά την πρακτική. Οποιαδήποτε συλλογή δεδοµένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει ασφαλώς να βασιστεί στην υπάρχουσα συλλογή δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο, άµεσα συνδεδεµένη µε τις εργασίες του ΕΚ 2020 και άλλες Ευρωπαϊκές στρατηγικές και να βασιστεί στα συστήµατα συλλογής δεδοµένων των Ηνωµένων Εθνών, του Eurostat και του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟOΣΑ), καθώς επίσης και των συστηµάτων που χρησιµοποιούνται από τον ΕΦΑΕΑ και από άλλες διεθνείς πηγές. Η µελλοντική εργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να προωθήσει συνεργίες ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους, υπό τη µορφή στενότερου προσανατολισµού προς δραστηριότητες και εργασίες συλλογής δεδοµένων. Οι συνεργίες οι οποίες είναι αναγκαίες για τη χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση απαιτούν δουλειά προκειµένου να ενταχθούν µέσα σε µία αναγνωρισµένη πλατφόρµα, η οποία θα επιτρέπει σε όλους τους εµπλεκόµενους στη συλλογή ευρωπαϊκών δεδοµένων να συνεργαστούν αποτελεσµατικά, να ανταλλάσουν γνώσεις και εµπειρίες και να ορίσουν κοινές προοπτικές. Μία τέτοιου είδους πλατφόρµα ενδεχοµένως βασισµένη στις εργασίες του ΕΦΑΕΑ θα έχει το στόχο να υποστηρίξει την εργασία των άλλων Ευρωπαϊκών εµπλεκοµένων σε αυτό το χώρο καθώς επίσης και να υποστηρίξει τις εργασίες συλλογής δεδοµένων που σχετίζονται µε την ενταξιακή εκπαίδευση. Βιβλιογραφικές αναφορές Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2010) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την επιτροπή των Περιφερειών. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία : Ανανέωση της δέσµευσης για µία Ευρώπη χωρίς εµπόδια. Com (2010) 636 Final Ηνωµένα Έθνη (2006) Σύµβαση για τα δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, Νέα Υόρκη, Ηνωµένα Έθνη. Η ηλεκτρονική πηγή είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (2011) Παγκόσµια Έκθεση για την Αναπηρία, Γεν εύη, Ελβετία, ΠΟΥ Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011) Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην εφαρµογή της στρατηγικής του «Ευρώπη 2020» (Επίσηµη Εφηµερίδα C 119 της ) Το συγκεκριµένο έγγραφο αποτελεί µία περίληψη των βασικών ευρηµάτων του έργου XEPEE. Το πλήρες κείµενο του έργου: Mapping the Implementation of Policy for Inclusive Education: an exploration of challenges and opportunities for developing indicators (2011) είναι διαθέσιµο στον ιστότοπο: https://www.european-agency.org/agency-projects/mipie Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 8

9 Τυπωµένα αντίγραφα είναι διαθέσιµα κατόπιν αίτησης στη Γραµµατεία του Φορέα: Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 9

10 Το έργο ΧΕΠΕΕ Οι πιέσεις προς τους φορείς χάραξης πολιτικής να αποδείξουν το πώς οι πολιτικές οδηγούν σε µεγαλύτερη εκπαιδευτική ένταξη είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί η ανάγκη για µία συστηµατική συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων τα οποία θα δώσουν απαντήσεις σε βασικά ερωτήµατα και τα οποία θα αξιοποιηθούν κατά µήκος από τις χώρες ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα χαρτογράφησης της δικής τους εξέλιξης και συγκριτικά ανάµεσα στις χώρες ούτως ώστε να συγκρίνουν σχετικές εξελίξεις. Η Χαρτογράφηση της Εφαρµογής Πολιτικών για την Ενταξιακή Εκπαίδευση (ΧΕΠΕΕ) είναι ένα έργο το οποίο διεξήχθη από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής LLP Comenius µε αριθµό σύµβασης χρηµατοδότησης : LLP-DK-COMENIUS-CAM. Το ΧΕΠΕΕ είναι ένα έργο 1-έτους µε τη συµµετοχή παραπάνω από 60 εµπειρογνωµόνων από 27 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο (Γαλλόφωνή και Φλαµανδική κοινότητα ), Γαλλία, Γερµανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονί α, Ηνωµένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία ), Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσέχικη Δηµοκρατία, Φιλανδία. Ο κύριος στόχος του έργου ΧΕΠΕΕ ήταν να βασιστεί σε προηγούµενες εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιοποιώντας τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις χώρες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του έργου- να αναπτύξει προτάσεις υπό τη µορφή µίας περιγραφικής ατζέντας για τη µελλοντική συλλογή δεδοµένων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα αξιοποιηθεί για τη χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση. Ειδικοί στόχοι του έργου ήταν η συνεργασία µε τους φορείς χάραξης πολιτικής από 27 Ευρωπαϊκές χώρες προκειµένου να: - Αποσαφηνιστεί µία λογική σχετικά µε το ποιά στοιχεία είναι αναγκαίο να είναι διαθέσιµα στους φορείς χάραξης πολιτικής. - Προσδιοριστούν οι πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιµες. - Επισηµανθούν τα κενά στις διαθέσιµες πληροφορίες. - Κατασκευαστούν λεπτοµερείς προτάσεις για το πώς οι απαραίτητες πληροφορίες θα µπορούσαν να συλλεχθούν στο µέλλον για τους σκοπούς της εθνικής, αυτόχαρτογράφησης και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για συγκριτικούς σκοπούς. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του έργου οργανώθηκαν δύο συνέδρια στις Βρυξέλλες το Δεκέµβριο του 2010 και στη Βουδαπέστη τον Μάρτιο του Και τα δύο συνέδρια συνδιοργανώθηκαν µε τα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας των χωρών και είχαν σαφείς στόχους συνδεδεµένους µε την ανάπτυξη ενδεχόµενων αποτελεσµάτων του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των τελικών προτάσεων του έργου. Το πλήρες κείµενο του έργου, οι δύο εκθέσεις των συνεδρίων που οργανώθηκαν, µία συλλογή των τρεχουσών εργασιών συλλογής δεδοµένων των χωρών, καθώς επίσης και όλο το υλικό που σχετίζεται µε το έργο είναι διαθέσιµα στον ιστότοπο: European Agency for Development in Special Needs Education 2011 LLP LOGO here Το συγκεκριµένο έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έγγραφο αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συγγραφέα, και η Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 10

11 Επιτροπή δε φέρει καµία ευθύνη για την όποια χρήση των πληροφοριών που εµπεριέχονται σε αυτό. Χαρτογράφηση της εφαρµογής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση 11

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ MAPPING THE IMPLEMENTATION ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ OF POLICY ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και των προτάσεων του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και προτάσεων της ανάλυσης, από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Θεσσαλονίκη, 8 Μαϊου 2009 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Senior expert, qualifications and learning

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Ζητήματα Έντeαξης ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ TE I I European Agency for Development in Special Needs Education Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Ζητήματα Ένταξης ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015.

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. 2 «Τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες... Πρόλογος... ΙΧ ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. Η υγεία ως έννοια... 1 2. Οι Διεθνείς οργανισμοί... 3 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Μη κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκορωσία) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Ιστορικό Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (Εuropean Database of Asylum Law - EDAL) είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία περιέχει νομολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ιανουάριος 2003 Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής Με την συνεργασία του Δικτύου Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη ΕΥΡΥΔΙΚΗ 1 Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η δικτύωση των ελληνικών περιφερειών στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο

Η δικτύωση των ελληνικών περιφερειών στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2016 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα σε υποδομές, δίκτυα και υπηρεσίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Η δικτύωση

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα