Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation)"

Transcript

1 Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Μέθοδος Simplex για Προβλήµατα Μεταφοράς Προβλήµατα Εκχώρησης (assignment)

2 Παράδειγµα: Κατανοµή Νερού Η υδατοπροµήθεια µιας περιφέρεια παίρνει νερό από 3 ποταµούς και το διοχετεύει σε 4 πόλεις. Η µέγιστη παροχή από τον κάθε ποταµό, οι ανάγκες κάθε πόλης καθώς και το κόστος µεταφοράς του νερού από τον κάθε ποταµό στη κάθε πόλη φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. Ζητείτε: Πρόγραµµα παροχής νερού έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ολικό κόστος µεταφοράς. Ποταµός Κόστος Μεταφοράς ($) Πόλη Μέγιστη Παροχή Ελάχιστη Παροχή Ζήτηση 5 7 3

3 Διατύπωση ΓΠ x ij : ποσότητα νερού που διοχετεύεται από τον ποταµό i στην πόλη j, i=1,2,3, j=1,2,3,4. Μέγιστη παροχή του ποταµού i. Ένας περιορισµός για κάθε ποταµό Μέγιστη ζήτηση της πόλης j. Ένας περιορισµός για κάθε πόλη Μη αρνητικοί περιορισµοί

4 Διατύπωση ΓΠ Το πρόβληµα αυτό θα µπορούσε να λυθεί χρησιµοποιώντας τη µέθοδο simplex. Για προβλήµατα ροής σε δίκτυα υπάρχει «αναθεωρηµένη» µορφή της simplex η οποία είναι πολύ πιο αποδοτική.

5 Γενική Διατύπωση Προβλήµατος Μεταφοράς Διατύπωση Δικτύου m Πηγές (Sources) S 1 D 1 n Προορισµοί (Destinations) [s i ] c ij x ij D j [-d j ] S i S m D n

6 Διατύπωση µε Πίνακα Παραµέτρων (Parameter Table) Πηγή (Source) 1 2 m Demand Ζήτηση Μεταφορικό Κόστος Προορισµός (Destination) 1 2 n c 11 c 21 c m1 c 12 c 22 c m2 c 1n c 2n c mn d 1 d 2 d n Παραγωγή (Supply) s 1 s 2 s m

7 Προβλήµατα Μεταφοράς: Υποθέσεις (assumptions) & Ιδιότητες Υπόθεση Απαιτήσεων (Requirements Assumption) Κάθε πηγή (source) µπορεί να παράξει ένα προκαθορισµένο αριθµό προϊόντων s i, i=1,,m. Ολόκληρη η παραγωγή πρέπει να διατεθεί στα κέντρα κατανάλωσης (προορισµούς). Κάθε προορισµός (destination) έχει µια προκαθορισµένη ζήτηση για d j, j=1,,n µονάδες. Ολόκληρη η ζήτηση πρέπει να ικανοποιηθεί από τις πηγές.

8 Προβλήµατα Μεταφοράς: Υποθέσεις (assumptions) & Ιδιότητες Ιδιότητα Εφικτής Λύσης (Feasible Solution Property) Ένα πρόβληµα µεταφοράς έχει εφικτή λύση εάν και µόνο αν ισχύει: Υπόθεση Αναλογικού Κόστους (Cost assumption): Το κόστος µεταφοράς προϊόντων από οποιαδήποτε πηγή σε οποιοδήποτε προορισµό είναι ανάλογο προς τον αριθµό των διανυµένων µονάδων. Το συνολικό κόστος µεταφοράς x µονάδων από την πηγή i στον προορισµό j είναι ίσο µε c ij x όπου c ij είναι το κόστος µεταφοράς µίας µονάδας από την πηγή i στον προορισµό j.

9 Προβλήµατα Μεταφοράς: Υποθέσεις (assumptions) & Ιδιότητες Μοντέλο Μεταφορών: Κάθε πρόβληµα (µεταφοράς ή µη) εµπίπτει στο πρότυπο προβληµάτων µεταφοράς εάν µπορεί να περιγραφεί πλήρως είτε µε τον πίνακα παραµέτρων ή µε διατύπωση δικτύου και ικανοποιεί τις υποθέσεις απαιτήσεων και αναλογικού κόστους. Ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους µεταφοράς. Ιδιότητα Ακέραιας Λύσης: Για προβλήµατα µεταφοράς όπου κάθε s i και d j έχουν ακέραια τιµή, όλες οι βασικές µεταβλητές σε κάθε βασική εφικτή λύση παίρνουν ακέραιες τιµές. Μέθοδος Simplex για προβλήµατα µεταφοράς. Υπολογιστικά αποδοτικός αλγόριθµος για τη λύση προβληµάτων µεταφοράς.

10 Πρόβληµα Κατανοµής Νερού Ποταµός Κόστος Μεταφοράς ($) Πόλη Μέγιστη Παροχή Ελάχιστη Παροχή Ζήτηση 5 7 3

11 Κατανοµή Νερού Μοντέλο Δικτύου Πηγή (Ποταµός) 1 Προορισµός (Πόλη) Συνολική Παροχή= 4

12 Κατανοµή Νερού Ποταµός Ελάχιστη Παροχή Ζήτηση Μέγιστη Ζήτηση Πόλης 4= Μέγιστη Συνολική Ζήτηση= Εικονική Πηγή: Ελάχιστη παροχή Πόλης 4= Κόστος Μεταφοράς ($) Πόλη Συνολική Παροχή 16 Αντιπροσωπεύει ανικανοποίητη ζήτηση! Κάτω από οποιαδήποτε κατανοµή, η Πόλη 4 θα πάρει την ελάχιστη ζητούµενη παροχή! Η Πόλη 3 δεν έχει ελάχιστη ζήτηση, έτσι η ζήτηση της µπορεί να ικανοποιηθεί από οποιαδήποτε πηγή (εικονική ή µη).

13 Κατανοµή Νερού Ποταµός Ελάχιστη Παροχή Ζήτηση Κόστος Μεταφοράς ($) Πόλη Συνολική Παροχή 16 Για την Πόλη 2 η ελάχιστη ζήτηση ισούται µε την µέγιστη, άρα η ζήτηση αυτής της πόλης δεν µπορεί να ικανοποιηθεί από την εικονική πηγή. Για την Πόλη 1 η ελάχιστη ζήτηση ισούται µε 3, οπόταν µη εικονικές πηγές πρέπει να παράσχουν τουλάχιστον 3 µονάδες.

14 Κατανοµή Νερού Μοντέλο Δικτύου [5] M 1a 1 1b 2 [-3] [-2] [-7] [6] [-3] [5] [-6]

15 Κατανοµή Νερού Πίνακας Παραµέτρων Κόστος ανά µονάδα νερού Ποταµός Προορισµός (Πόλη) 1a 1b Μέγιστη Παροχή (Ε) Μ Μ Μ Ζήτηση

16 Ο Αλγόριθµος της µεθόδου Simplex Ναι Τέλος Αρχική Μορφή Βέλτιστη Λύση? Όχι Βρείτε εισερχόµενη µη-βασική µετ. Βρείτε εξερχόµενη βασική µεταβ. Βρείτε νέα λύση [,...,] Υπάρχουν αρνητικοί συντελεστές στην αντικειµενική? Μη βασική µεταβλητή µε τον πιο αρνητικό συντελεστή Βασική µεταβλητή µε τη µικρότερη αναλογία Μέθοδος Gauss elimination Η «εξειδικευµένη» simplex (για προβλήµατα µεταφοράς) έχει ακριβώς τα ίδια βήµατα, όµως το κάθε βήµα υπολογίζεται κάπως διαφορετικά.

17 Πίνακας Simplex για Προβλήµατα Μεταφοράς-Γενική Μορφή Προορισµός Πηγή n Παραγ u i 1 c 11 c 12 c 1n s 1 2 c 21 c 22 c 2n s 2 m c m1 c m2 c mn s m Ζήτηση d 1 d 2 d n v j Εάν x ij είναι βασική: αναγράφεται η τιµή της σε κύκλο. Εάν x ij είναι µη βασική: αναγράφεται η τιµή c ij -u i -v j

18 Πίνακας Simplex για το Πρόβληµα της Κατανοµής Νερού Πηγή 1a 1b Προορισµός Παρ u i M 5 4(Ε) M M 5 Ζήτ Ζ=2,47 v j + 1Μ Βήµα 1: Βρείτε µία εφικτή λύση

19 Βήµα 1 Τρόποι ανεύρεσης αρχικής εφικτής λύσης: Northwest corner rule Απλή αλλά δεν βρίσκει καλή αρχική λύση, µε αποτέλεσµα να χρειάζονται περισσότερες επαναλήψεις Vogel s approximation method Russell s approximation method Οι µέθοδοι Vogel s και Russell s approximation χρησιµοποιούν τους συντελεστές κόστους µε αποτέλεσµα να βρίσκουν αρχικές λύσεις σηµαντικά πιο κοντά στη βέλτιστη λύση απ ότι η µέθοδος Northwest corner Η µέθοδος Russell s approximation συχνά βρίσκει τις καλύτερες λύσεις. Αριθµός Βασικών Μεταβλητών m+n-1! (γιατί;) Για όλες τις βασικές µεταβλητές ισχύει: c ij u i v j =

20 Πίνακας Simplex για το Πρόβληµα της Κατανοµής Νερού Πηγή 1a 1b Προορισµός Παρ M 1 5 4(Ε) M M 5 5 u i Ζήτ Ζ=2,47 v j + 1Μ Για όλες τις βασικές µεταβλητές ισχύει: c ij u i v j =

21 Κριτήριο για Εύρεση Βέλτιστης Λύσης Μία βασική εφικτή λύση είναι βέλτιστη εάν και µόνο αν c ij u i v j για όλες τις µεταβλητές x ij οι οποίες είναι µη βασικές

22 Πίνακας Simplex για το Πρόβληµα της Κατανοµής Νερού Πηγή 1a 1b Προορισµός Παρ M 1 5 4(Ε) M M 5 5 -M Ζήτ Ζ=2, M + 1Μ v j u i -5-7 Για όλες τις µη-βασικές µεταβλητές υπολογίζουµε: c ij u i v j

23 Εισερχόµενη Βασική Μεταβλητή Η ποσότητα c ij u i v j υποδεικνύει το ρυθµό αύξησης της αντικειµενικής συνάρτησης όταν αυξάνεται η σχετική µη βασική µεταβλητή Εποµένως, εφόσον θέλουµε να ελαχιστοποιήσουµε την αντικειµενική συνάρτηση, εισερχόµενη είναι αυτή της οποίας c ij u i v j έχει την πιο αρνητική τιµή

24 Εξερχόµενη Βασική Μεταβλητή Προορισµός Πηγή 1a 1b Παρ M 1 5 4(Ε) M M Ζήτ Ζ=2,47 v j M + 1Μ Εξερχόµενη µεταβλητή είναι αυτή που θα µειωθεί πρώτη στο µηδέν εξαιτίας της αύξησης εισερχόµενης µη βασικής µεταβλητής u i M

25 Εξερχόµενη Βασική Μεταβλητή Προορισµός Πηγή 1a 1b Παρ M 1 5 4(Ε) M M M Ζήτ M Ζ=2,47 + 1Μ v j Εξερχόµενη µεταβλητή είναι αυτή που θα µειωθεί πρώτη στο µηδέν εξαιτίας της αύξησης εισερχόµενης µη βασικής µεταβλητής u i -5-7

26 Νέα Βασική Λύση Πηγή 1a 1b Προορισµός Παρ M 5 4(Ε) M M 5 5 -M Ζήτ Ζ=2,47 =2, M + 1Μ v j u i -5-7

27 Βέλτιστη Βασική Λύση; Πηγή 1a 1b Προορισµός Παρ M 5 4(Ε) M M 5 5 Ζήτ Ζ=2,69 v j Για όλες τις βασικές µεταβλητές: c ij u i v j = u i -5

28 Βέλτιστη Βασική Λύση; Πηγή 1a 1b Προορισµός Παρ M (Ε) M M Ζήτ Ζ=2,69 v j Ο αλγόριθµος επαναλαµβάνεται ξανά! u i -5

29 Προβλήµατα Κατανοµής (Assignment Problems) Παραδείγµατα Κατανοµή ατόµων στην εκτέλεση µίας δραστηριότητας Κατανοµή εργατών σε µηχανές Κατανοµή µηχανών σε προϊόντα Κατανοµή πληρωµάτων σε δροµολόγια Κλπ, κλπ, κλπ... Σηµαντικό χαρακτηριστικό Ακεραιότητα (δεν µπορούµε να κατανέµουµε ½ άτοµο!)

30 Προϋποθέσεις Προβληµάτων Κατανοµής Ο αριθµός των ατόµων (assignees) και ο αριθµός των δραστηριοτήτων (assignments or tasks) είναι ίσοι µε n Κάθε άτοµο κατανέµεται στην εκτέλεση µίας µόνο δραστηριότητας Κάθε δραστηριότητα εκτελείται από ένα µόνο άτοµο Υπάρχει κόστος c ij εάν το άτοµο i, (i=1,,n) εκτελέσει τη δραστηριότητα j (j=1,,n) Ο στόχος είναι να βρεθεί η άριστη κατανοµή που να ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος.

31 Job Shop Company Η εταιρεία αγόρασε 3 νέες µηχανές Οι µηχανές µπορούν να εγκατασταθούν σε 4 διαφορετικές τοποθεσίες (L1, L2, L3 L4) Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει το κόστος εγκατάστασης της µηχανής i στην τοποθεσία j. Βρείτε την τοποθεσία που πρέπει να εγκατασταθεί η κάθε µηχανή έτσι που να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος Τοποθεσία Μηχανή L1 L2 L3 L4 M1 M2 M

32 Διατύπωση του προβλήµατος σαν Πρόβληµα Μεταφοράς M L1 M L2 M L3 L4

33 A i Προβλήµατα Κατανοµής n Άτοµα (Assignees) A 1 T 1 n Διαδικασίες (Tasks) c ij x ij T j A n T n

34 Προβλήµατα Κατανοµής: Διατύπωση Γραµµικού Προγραµµατισµού Subject to:

35 Προβλήµατα Κατανοµής: Ιδιότητα Ακέραιας Λύσης Παραβιάζει µία από τις προϋποθέσεις του ΓΠ Ιδιότητα: Για προβλήµατα µεταφοράς, και κατά συνέπεια προβλήµατα εκχώρησης, όπου κάθε s i και d j έχουν ακέραιες τιµές, όλες οι βασικές µεταβλητές σε κάθε βασική εφικτή λύση παίρνουν ακέραιες τιµές.

36 Γενική Μορφή Προβληµάτων Μεταφοράς [15] F1 Ροή στο F1-W1 X F1-W1 [] W1 X W1-D1 D1 [-1] c F1-W2 Κόστος στο F1-W2 [] D2 [-1] [15] F2 (u F2-W2 ) W2 Δυνατότητα στο F2-W2 D3 [-1] Παροχή Μεταφόρτωση Ζήτηση

37 Πρόβληµα Παραγωγής Η εταιρεία µπορεί να παράγει µέχρι 1 κοµµάτια κάθε περίοδο. Το κόστος παραγωγής κάθε περιόδου είναι p i (i είναι η περίοδος). Η ζήτηση κάθε περιόδου είναι d i. Το αποθηκευτικό κόστος κάθε περιόδου είναι s. Υπολογίστε το πρόγραµµα της εταιρείας έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος παραγωγής για τις επόµενες 3 περιόδους. Υποθέστε πως αρχικά δεν υπάρχει απόθεµα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200 ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρεία logistics Orient Express έχει αναλάβει τη διακίνηση των φορητών προσωπικών υπολογιστών γνωστής πολυεθνικής εταιρείας σε πελάτες που βρίσκονται στο Hong Kong, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γραμμικός Προγραμματισμός

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γραμμικός Προγραμματισμός Πανεπιστήμιο Αιγαίου URL: http://www.aegean.gr Γραμμικός Προγραμματισμός Ευστράτιος Ιωαννίδης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών 832 Καρλόβασι Σάμος Copyright Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού Ο αλγόριθµος είναι αλγεβρική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων (προτύπων) Γραµµικού Προγραµµατισµού (ΠΓΠ). Ο αλγόριθµος έχει διάφορες παραλλαγές όπως η πινακοποιηµένη µορφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone Hµέθοδος Stepping Stoneείναι µία επαναληπτική διαδικασία για τον προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης σε ένα πρόβληµα µεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα.

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα. Η ανάλυση ευαισθησίας και η δυϊκότητα είναι σηµαντικά τµήµατα της θεωρίας του γραµµικού προγραµµατισµού και εν γένει του µαθηµατικού προγραµµατισµού, αφού αφορούν την ανάλυση των προτύπων και την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας

υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας Το δυϊκό πρόβληµα Χρησιµότητα, εφαρµογές Ανάλυση ευαισθησίας Παραδείγµατα 1 Το δυϊκό πρόβληµα Σε κάθε πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού πρωτεύον, primal - αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Γραφική λύση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Γραφική λύση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Γραφική λύση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού Πρόγραμμα Γενικό γραμμικό πρόβλημα με πολύγωνη περιοχή εφικτών λύσεων Να λυθεί το παρακάτω γραμμικό πρόγραμμα: ma z μ. π. 4

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους.

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους. Να βρεθεί ΠΓΠ ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς (το πρόβληµα βασίζεται σε αυτό των Aarik και Randolph, 975). Λύση: Για κάθε δυϊλιστήριο i (i=, 2, ) και πόλη j (j=, 2,, 4), θεωρούµε την µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αριστοποίησης

Τεχνικές αριστοποίησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Τεχνικές αριστοποίησης Εισαγωγή Τα µοντέλα αριστοποίησης, ευρέως γνωστά ως µοντέλα µαθηµατικού προγραµµατισµού, είναι αναµφίβολα η δηµοφιλέστερη τεχνική λήψης αποφάσεων στο χώρο της Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ . ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ( Linear Programming ) Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι μια τεχνική που επιτρέπει την κατανομή των περιορισμένων πόρων μιας επιχείρησης με τον πιο

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Το πρόβλημα του Σχεδιασμού στη Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανία. Το συνολικό πρόβλημα του Σχεδιασμού, από μαθηματική άποψη ανάγεται σε ένα πρόβλημα επίλυσης συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σηµειώσεις Γραµµικού Προγραµµατισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σηµειώσεις Γραµµικού Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΕΟ- Ποσοτικές Μέθοδοι Σηµειώσεις Γραµµικού Προγραµµατισµού Ακαδηµαϊκό Έτος: 005-006 Πρόλογος Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation )

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation ) 3. ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3. ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation ) Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με προβλήματα που αφορούν τη μεταφορά αγαθών από διαφορετικά σημεία παραγωγής ή κεντρικής αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών 1 Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών Βασικές συνιστώσες της οικονοµικής ανάλυσης στις µεταφορές Ζήτηση, Προσφορά και αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, κοινωνικό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 11. Κεφάλαιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 29

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 11. Κεφάλαιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 29 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Κεφάλαιο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προβλήματα βελτιστοποίησης Γραμμικά προγράμματα Ακέραια προγράμματα Τετραγωνικά προγράμματα Διατύπωση προβλήματος Σύμβαση λύσης Κεφάλαιο ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 4

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 4 Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 4 Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008 Τρίτη, 1 Απριλίου 2008 Α. Δομική Αριστοποίηση 1 Εισαγωγή Όπως έχουμε πει, η αριστοποίηση διακρίνεται σε: Δομική: δοκιμάζονται

Διαβάστε περισσότερα

προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η παρούσα διπλωματική εργασία.

προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η παρούσα διπλωματική εργασία. 2 Αφιερωμένη στους γονείς μου Χαράλαμπο, Αφροδίτη και στις αδερφές μου Δάφνη, Στέλλα Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή κ. Νικόλαο Τσάντα για τη συνεργασία που είχαμε προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες Κεφάλαιο Συστήματα γραμμικών εξισώσεων Παραδείγματα από εφαρμογές Παράδειγμα : Σε ένα δίκτυο (αγωγών ή σωλήνων ή δρόμων) ισχύει ο κανόνας των κόμβων όπου το άθροισμα των εισερχόμενων ροών θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Ειδικά Μοντέλα Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Μοντέλο μη αυτόματου εφοδιασμού (Economic Lot size) Αλγόριθμος Wagner-Whitin

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008

Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Προσεγγιστικές ισορροπίες Nash Πειραµατική και Θεωρητική εργασία για εύρεση αποδοτικών αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα