«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου»"

Transcript

1 ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ Πρακτικϊ Ημερύδασ τησ 56 ησ επετεύου των επτεμβριανών «Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ϊββατο 10/9/2011 Αύθουςα Εκδηλώςεων του Ενοριακού Ι. Ναού Παναγύασ Υανερωμϋνησ του Δημοτικού Διαμερύςματοσ Βουλιαγμϋνησ- Αττικόσ

2 Πρόγραμμα τησ Ημερύδασ 1. Φαιρετιςμϐσ εκ μϋρουσ του Δ.. τησ Οι.Ομ.Κω απϐ τον Πρϐεδρο Καθ. Νικ. Ουζοϑνογλου 2. Ειςηγόςεισ απϐ τα μϋλη του Ομύλου Νϋων Κωνςταντινουπολιτών: α) Πηνελόπη Αλεξύα Γιώςα, Δικηγϐρο πτυχ. Α.Π.Θ και Μετ. Διπλ. Ναυτ. Δύκαιου University College London, «Η ςημαςύα των πρόςφατων αποφϊςεων του Ευρωπαώκού Δικαςτηρύου Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου για την Αποκατϊςταςη των Ιδιοκτηςιακών Δικαιωμϊτων των Ελλόνων τησ Κωνςταντινούπολησ» β) Ευαγγελύα Κουτϊγιαρ, πτυχ. Διεθν. & Ευρωπ. πουδών - Μετ. Διπλ. Διεθ. Δύκαιο και Διπλωμ. πουδϋσ Παντεύου Παν. και Ερευνότρια Ινςτιτοϑτου Διεθνών χϋςεων, «Το Πλαύςιο του Διεθνούσ Δικαύου για την Αποκατϊςταςη και Θεραπεύα των Θυμϊτων Παραβιϊςεων Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων Μαζικόσ Κλύμακασ: Η περύπτωςη τησ Ελληνικόσ Μειονότητασ τησ Κωνςταντινούπολησ». 3. Ομιλύα κ. Σζενγκύζ Ακτϊρ, Καθηγητό Κοινωνικόσ Ιςτορύασ και Διευθυντό του Ευρωπαώκοϑ Κϋντρου Παν. Μπαχτζεςεχύρ - πρώην ςυνεργϊτη του Ο.Η.Ε, «Η Ανϊδυςη τησ Ιςτορικόσ Μνόμησ ςτην Σουρκύα και ο Ρόλοσ Δρϊςησ τησ Διπλωματύασ των Πολιτών». 4. υμπερϊςματα και υζότηςη

3

4 Φαιρετιςμϐσ εκ μϋρουσ του Δ.. τησ Οι.Ομ.Κω απϐ τον Πρϐεδρο Καθ. Νικ. Ουζοϑνογλου Αξιϐτιμοι κυρύεσ και κϑριοι, Ξεκινώ τον χαιρετιςμϐ μου εκφρϊζοντασ, εκ μϋρουσ του Διοικητικοϑ υμβουλύου τησ Οι.Ομ.Κω, τισ ευχαριςτύεσ μασ προσ τον εβαςμιώτατο Μητροπολύτη Γλυφϊδασ κ.κ. Παϑλο για την παραχώρηςη τησ εξαιρετικόσ αυτόσ αύθουςασ εκδηλώςεων και ϐλουσ τουσ παρϊγοντεσ του νεϐδμητου Ιεροϑ Ναοϑ Παναγύασ Υανερωμϋνησ για την φιλοξενύα τουσ. Η Οικουμενικό Ομοςπονδύα Κων/λιτών- Οι.Ομ.Κω αποτελεύ τον ενωτικϐ φορϋα των ευριςκϐμενων εν διαςπορϊ Ελλόνων τησ Κωνςταντινοϑπολησ. Με την ιδιϐτητα τησ αυτό, η Οι.Ομ.Κω τα τελευταύα χρϐνια απϐ το 2008 οργανώνει ςτισ επετεύουσ την τραγικόσ νϑκτασ τησ 6-7/9/ των επτεμβριανών - επιςτημονικϋσ ημερύδεσ με την ςυμμετοχό αξιϐλογων επιςτημϐνων για την προβολό των κρατικϊ ενορχηςτρωμϋνων διωγμών κατϊ του Ελληνιςμοϑ που παρϋμεινε ςτην Σουρκύα, ςϑμφωνα με την υνθόκη τησ Λωζϊννησ, μετϊ απϐ το Η Ημερύδα το 2008 αφοροϑςε την ανϊλυςη των γεγονϐτων των επτεμβριανών, τϐςο απϐ πλευρϊσ του ιςτορικοϑ τουσ περιεχομϋνου με την ανακϊλυψη νϋων αρχεύων και μαρτυριών, ϐςο και τισ νομικϋσ διαςτϊςεισ και τισ ςυνϋπειεσ των διωγμών κατϊ του Ελληνιςμοϑ τησ Πϐλησ. τη ςυνϋχεια τα ϋτη 2009 και 2010 οι ημερύδεσ αντύςτοιχα αςχολόθηκαν με τουσ διωγμοϑσ τησ Ελληνικόσ Μειονϐτητασ τησ Σουρκύασ πριν και μετϊ απϐ το 1955 αντύςτοιχα. Σα Πρακτικϊ των Ημερύδων αυτών εύναι διαθϋςιμα ςτην ιςτοςελύδα τησ Οι.Ομ.Κω Σο Δ.. τησ Οι.Ομ.Κω ϋχοντασ επιλϋξει ωσ βαςικό τησ ςτρατηγικό την απαύτηςη απϐ το Σουρκικϐ Κρϊτοσ για λόψη μϋτρων θεραπεύασ των αδικιών του παρελθϐντοσ και την αποκατϊςταςη του Ελληνιςμοϑ τησ Πϐλησ, που βϋβαια ιςχϑει εξύςου και για τον Ελληνιςμϐ τησ Ίμβρου και τησ

5 Σενϋδου, αποφϊςιςε να αφιερώςει την φετινό εκδόλωςη ςτο θϋμα: «Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου». Ο τύτλοσ αυτϐσ προςπαθεύ να εκφρϊςει την αρχό ϐτι εύναι κενϐ περιεχομϋνου αν ϋνα κρϊτοσ υπϐςχεται μϐνο ϐτι θα ςεβαςτεύ ςτο μϋλλον τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρύσ να προβαύνει ςε μϋτρα αποκατϊςταςησ προσ τα θϑματα που ϋχει προκαλϋςει το ύδιο. Εδώ και αρκετϐ καιρϐ, απϐ τα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1980, ϋχει τεθεύ το θϋμα ςτα πλαύςια των διεθνών οργανιςμών και πρωτύςτωσ ςτον Ο.Η.Ε ϐτι δεν αρκεύ μϐνο οι κρατικού φορεύσ να ςϋβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ςτο μϋλλον, αλλϊ τα κρϊτη ϋχουν την υποχρϋωςη να προβαύνουν ςε μϋτρα αποκατϊςταςησ, επανϐρθωςησ και θεραπεύασ των αδικιών του παρελθϐντοσ. Εύναι γνωςτϐ ϐτι η πρώτη ευρεύα διεθνόσ ςυνθόκη που αφοροϑςε ςυγκροϑςεισ μεταξϑ των κρατών καθιερώθηκε το 1908 ςτη Φϊγη. Η ϑμβαςη ϐμωσ αυτό ενώ κϊλυπτε την περύπτωςη αδικοπραγιών προσ τουσ πολύτεσ μιασ ϊλλησ χώρασ, δεν προϋβλεπε την προςταςύα των υπηκϐων μιασ χώρασ απϐ ϊδικεσ ενϋργειεσ του κρϊτουσ που τα θϑματα όταν πολύτεσ του ύδιου κρϊτουσ. Αποτελεύ ιςτορικό αλόθεια ϐτι για πρώτη φορϊ ο Τπουργϐσ Εξωτερικών τησ Ελλϊδοσ Νικϐλαοσ Πολύτησ το 1919 πρϐτεινε την ανϊγκη καθιϋρωςησ μιασ τϋτοιασ διεθνοϑσ ςϑμβαςησ για την προςταςύα των υπηκϐων μιασ χώρασ απϐ την κρϊτοσ που τουσ εξουςιϊζει. Δυςτυχώσ ςτην πορεύα των γεγονϐτων τα ςυμφϋροντα και οι αντιλόψεισ των κρατών εθνών υπερύςχυςαν και «αμνηςτεϑτηκαν» πολλϋσ αδικύεσ και διωγμού κατϊ των χριςτιανικών λαών τησ Ανατολόσ με την υνθόκη τησ Λωζϊννησ. Αν και η ύδρυςη μετϊ απϐ τον Β Παγκϐςμιο Πϐλεμο του Ο.Η.Ε αποτϋλεςε ϋνα ςημαντικϐ βόμα για την ανθρωπϐτητα, δυςτυχώσ διαψεϑςτηκαν πολλϋσ φορϋσ οι αρχικϋσ ελπύδεσ τησ ανθρωπϐτητασ τα τελευταύα 65 χρϐνια. Πλόθοσ τοπικών πολϋμων και διωγμών ϋχουν ςυμβεύ και οι αδϑνατοι λαού ελϊχιςτεσ φορϋσ ϋχουν προςτατευτεύ. Ψςτϐςο υπϊρχει το ςημαντικϐ ςτοιχεύο ϐτι η ανθρώπινη ςυνεύδηςη ϋχει μεγϊλη ιςχϑ και το αύςθημα τησ αδικύασ ςτον

6 θϑτη εύναι ϋνα ςτοιχεύο πολϑ ςημαντικϐ που εφ ϐςον καταςτεύ ενεργϐ εδώ εύναι ο μεγϊλοσ ρϐλοσ τησ παιδεύασ μπορεύ να προςφϋρει πολλϊ για το αγαθϐ τησ ειρόνησ. Επομϋνωσ ο τύτλοσ τησ ημερύδασ Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα κενϊ Λϐγω προςπαθεύ να δώςει τη ςημαςύα τησ ανϊγκη τησ Μετϊνοιασ, τησ αληθινόσ αλλαγόσ αντύληψησ και προςπϊθειασ διορθώςεισ των αδικιών του παρελθϐντοσ. Σελειώνοντασ θϋλω να επαινϋςω τον Όμιλο Νϋων Κωνςταντινουπολιτών για το ϋργο που επιτελεύ και ϐπωσ φαύνεται και απϐ τισ δϑο πολϑ αξιϐλογεσ ειςηγόςεισ που θα ακοϑςουμε ςε λύγο. Επύςησ θϋλω εκ μϋρουσ ϐλων μασ να καλωςορύςω και να ευχαριςτόςω τον κεντρικϐ μασ ομιλητό Καθηγητό Cengir Aktar για την αποδοχό να μιλόςει ςτην ημερύδα αυτό αλλϊ περιςςϐτερο για τον αγώνα που δύνει ςτην Σουρκύα υπϋρ των δικαιωμϊτων του ανθρώπου και των μειονοτότων. Σο βιβλύο που επιμελόθηκε την ϋκδοςη του «Οικουμενικϐ Πατριαρχεύο» ςτα τουρκικϊ αποτελεύ ϋνα πολϑ ςημαντικϐ πϐνημα που προβϊλει τα δύκαια του Οικουμενικοϑ Πατριαρχεύου Κωνςταντινουπϐλεωσ και ϋχουμε προτεύνει ςτο ύδιο και τον εκδοτικϐ ούκο που ϋχει εκδώςει αυτϐ το βιβλύο ςτην Πϐλη να βοηθόςουμε να μεταφραςτεύ ςτα Ελληνικϊ και να εκδοθεύ. Σϋλοσ θϋλω να εκφρϊςω και εγώ προςωπικϊ τισ θερμϋσ μου ευχαριςτύεσ προσ τον εκλεκτϐ προςκεκλημϋνο μασ ιδιαύτερα για την πρωτοβουλύα του μαζύ και με ϊλλουσ ακαδημαώκοϑσ τησ Σουρκύασ να οργανώςει, πριν απϐ δϑο χρϐνια, καμπϊνια ςυλλογόσ υπογραφών για την ϋκφραςη ςυμπϐνιασ προσ τον Αρμενικϐ λαϐ για το Ολοκαϑτωμα του την ϋκκληςη αυτό ανταποκρύθηκαν πολύτεσ τησ Σουρκύασ. Εύναι μια ϑψιςτη πρϊξη εντιμϐτητασ και ςεβαςμοϑ προσ τον ϊνθρωπο.

7 Ειςηγόςεισ από τα μϋλη του Ομύλου Νϋων Κωνςταντινουπολιτών

8 Η ςημαςύα των πρόςφατων αποφϊςεων του Ευρωπαώκού Δικαςτηρύου Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου για την Αποκατϊςταςη των Ιδιοκτηςιακών Δικαιωμϊτων των Ελλόνων τησ Κωνςταντινούπολησ Πηνελόπη Αλεξύα Γιώςα Πτυχιοϑχοσ Δικηγϐροσ Α.Π.Θ Μετ. Διπλ. Ναυτ. Δύκαιου University College London «Ο παππούσ ςτυλώνεται. Στϋκεται μια ςτιγμό μπροσ ςτη μεγϊλη πόρτα του υποςτατικού με τα μϊτια γυριςμϋνα ς' αυτό. Όρθια η βαςιλικό μασ δρυσ, ςτεφανωμϋνη με τα μαλλιϊ που τα λεύκανε ο καιρόσ, τυλιγμϋνη ςτα χρυςϊ χρώματα του όλιου που βαςιλεύει, ςτϋκεται κει ςα να προςεύχεται. Έπειτα βγϊζει το καλπϊκι του, γονατύζει ταπεινϊ, ςκύβει και φιλϊ το χώμα που το βλόγηςε με τη ζωό του. - Έχε γεια!» Ηλύασ Βενϋζησ, Αιολικό Γη. Αυτϐ το χαρακτηριςτικϐ απϐςπαςμα, παρμϋνο απϐ το ιςτορικϐ μυθιςτϐρημα του ςυγγραφϋα Ηλύα Βενϋζη, παρουςιϊζει με γλαφυρϐ και βαθϑτατα ανθρώπινο τρϐπο, τον ξεριζωμϐ των Ελλόνων απϐ τη γη τησ Μικρϊσ Αςύασ το Ϊναν τϋτοιο ξεριζωμϐ ϋμελλε να ζόςει και ο Ελληνιςμϐσ τησ Κωνςταντινοϑπολησ τϐςο το επτϋμβρη του 1955, ϐςο και το ϋτοσ 1964 με την οριςτικό απϋλαςη ϐςων κατούκων τησ Πϐλησ κατεύχαν Ελληνικό υπηκοϐτητα. Σην ύδια περύοδο μϊλιςτα, το 1964, ςυντϊχτηκε μυςτικϐ κυβερνητικϐ διϊταγμα, το λεγϐμενο Kararname, με αριθμϐ απϐφαςησ 6/3801, το οπούο ουδϋποτε δημοςιεϑτηκε ςτην επύςημη Εφημερύδα τησ Κυβϋρνηςησ, απϐ φϐβο ϐτι θα χαρακτηριςτεύ αντιςυνταγματικϐ. ϑμφωνα με το εν λϐγω κυβερνητικϐ διϊταγμα, αναςτελλϐταν κϊθε ενϋργεια ςχετικό με τη

9 μεταβύβαςη τησ κυριϐτητασ των ακινότων και των ϊλλων εμπρϊγματων δικαιωμϊτων πϊνω ςτα ακύνητα, που βρύςκονταν ςτην Σουρκύα και ανόκαν ςε πρϐςωπα ελληνικόσ ιθαγϋνειασ, καθώσ και κϊθε ϊλλη πρϊξη που θα εύχε ςαν ςυνϋπειϊ τησ τη μεταβύβαςη των παραπϊνω δικαιωμϊτων. Επιπλϋον, κϊθε τύμημα, πρϐςοδοσ και ειςϐδημα που ϋφεραν τα ακύνητα που βρύςκονταν ςτην Σουρκύα και ανόκαν ςε πρϐςωπα ελληνικόσ ιθαγϋνειασ θα δεςμεϑονταν χωρύσ καμύα εξαύρεςη. Φρειϊςτηκε να περϊςουν περύπου τϋςςερισ δεκαετύεσ απϐ τϐτε για να αποκαταςταθεύ η δικαιοςϑνη ςχετικϊ με τισ ακύνητεσ περιουςύεσ των Ελλόνων Κωνςταντινοπολιτών και να διαπιςτωθεύ και επιςόμωσ πλϋον απϐ το Ευρωπαώκϐ Δικαςτόριο Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου η κατϊφωρη αδικύα που για τϐςα χρϐνια υφύςταντο ςτωικϊ οι Ϊλληνεσ τησ Πϐλησ. Ϊτςι, το μαρτυρικϐ επτϋμβρη του 1955 ϋρχεται τώρα να διαδεχτεύ ο λυτρωτικϐσ επτϋμβρησ του 2009 που με την υπ' αριθμϐ 31206/02 ομϐφωνη απϐφαςη του ΕΔΔΑ, ανούγει το δρϐμο ςτην Ομογϋνεια τησ Πϐλησ για περαιτϋρω αποζημιώςεισ ςχετικϊ με τα ιδιοκτηςιακϊ τουσ δικαιώματα που ςτερόθηκαν αυθαύρετα ϐλα αυτϊ τα χρϐνια. Αξύζει λοιπϐν, να μελετόςουμε αυτό την ιςτορικό πλϋον απϐφαςη του ΕΔΔΑ, παρουςιϊζοντασ πρώτα εν ςυντομύα τα πραγματικϊ περιςτατικϊ τησ υπϐθεςησ, ϋπειτα αναλϑοντασ τα νομικϊ τεχνϊςματα που ϋβριςκε το Σουρκικϐ κρϊτοσ ϐλον αυτϐν τον καιρϐ, προκειμϋνου να ςτερόςει τισ περιουςύεσ απϐ τουσ δικαιοϑχουσ τουσ, μϐνο και μϐνο επειδό εύχαν την Ελληνικό ιθαγϋνεια και ϑςτερα προβϊλλοντασ και εξηγώντασ το αιτιολογικϐ τησ εν λϐγω απϐφαςησ. Η δεςποινύσ Πολυξϋνη Πιςτικϊ όταν μια Ελληνύδα υπόκοοσ που γεννόθηκε το Σα αδϋρφια τησ, Ιωϊννησ και Ευϊγγελοσ Υωκϊσ, που αποτελοϑν τουσ αιτοϑντεσ διϊδικουσ ό αλλιώσ τουσ προςφεϑγοντεσ τησ εν λϐγω υπϐθεςησ, γεννόθηκαν και μεγϊλωςαν ςτην Ελλϊδα, ςτην πϐλη τησ Κατερύνησ. Σο 1954, ςε ηλικύα 11 ετών, η Πολυξϋνη Πιςτικϊ υιοθετόθηκε απϐ

10 ϋνα ζευγϊρι επιφανών Κωνςταντινοπολιτών, τον κϑριο Απϐςτολο Πιςτικϊ και τη γυναύκα του Ελιςϊβετ. Και οι δυο τουσ όταν Σοϑρκοι υπόκοοι και διακεκριμϋνα μϋλη τησ Ελληνικόσ μειονϐτητασ τησ Κωνςταντινοϑπολησ. Η υιοθεςύα ϋγινε ςϑμφωνα με τισ δικαςτικϋσ αποφϊςεισ τϐςο των Ελληνικών ϐςο και των Σουρκικών δικαςτηρύων. Όταν ο κϑριοσ Απϐςτολοσ Πιςτικϊσ απεβύωςε ςτισ 24 Νοεμβρύου 1981, η ςϑζυγϐσ του, κυρύα Ελιςϊβετ Πιςτικϊ, κληρονϐμηςε ϐλη του την περιουςύα. Ϊξι χρϐνια αργϐτερα, μετϊ το θϊνατο και τησ κυρύασ Ελιςϊβετ Πιςτικϊ, μϐνη κληρονϐμοσ τησ κινητόσ και ακύνητησ περιουςύασ τησ οικογϋνειασ Πιςτικϊ κατϋςτη η δεςποινύσ Πολυξϋνη Πιςτικϊ- Υωκϊ. Ϊτςι, ςτισ 3 Ιουλύου 1987, το τρύτο αςτικϐ δικαςτόριο τησ Κωνςταντινοϑπολησ (Asliye Hukuk), αποφϊςιςε ϐτι ϐλη η κινητό και ακύνητη περιουςύα, μεταξϑ τησ οπούασ και τρύα ακύνητα ςτην Κωνςταντινοϑπολη, θα μεταφϋρονταν ςτη δεςποινύδα Πολυξϋνη Πιςτικϊ, ωσ η μϐνη κληρονϐμοσ τησ κυρύασ Ελιςϊβετ Πιςτικϊ (δικαςτικό απϐφαςη υπ' αριθμϐ 1197/1261). Εντοϑτοισ, ςτισ 15 Ιουλύου 1991, η δεςποινύσ Πολυξϋνη Πιςτικϊ ειςόχθη ςτην πτϋρυγα ψυχιατρικόσ του Νοςοκομεύου Βαλουκλύ ςτο Zeytinburnu, ςτην Κωνςταντινοϑπολη, καθώσ κρύθηκε ανύκανη να διαχειριςτεύ τισ προςωπικϋσ τησ υποθϋςεισ. Για το λϐγο αυτϐ, οι Σουρκικϋσ Αρχϋσ διϐριςαν ωσ επύτροπο για τη διαχεύριςη τησ περιουςύασ τησ, τον Πρϐεδρο του Ιδρϑματοσ Βαλουκλύ, τον κϑριο Καραγιϊννη, παρϊ τισ προςπϊθειεσ του πρώτου προςφεϑγοντοσ, του κϑριου Ιωϊννη Υωκϊ, να διορύςει ο ύδιοσ ϋναν επύτροπο τησ επιλογόσ του. Απϐ εκεύνο λοιπϐν το ςημεύο, τα αδϋρφια Υωκϊ ξεκύνηςαν δικαςτικϋσ ενϋργειεσ, προκειμϋνου να αποδεύξουν την αδερφικό τουσ ςχϋςη με τη δεςποινύδα Πολυξϋνη Πιςτικϊ. Ο δικαςτικϐσ αγώνασ όταν μακροχρϐνιοσ και επύπονοσ, αφοϑ ακϐμα και τα Σουρκικϊ Μϋςα Ενημϋρωςησ, ςαμποτϊριζαν επιμελώσ τη ςχϋςη που υπόρχε μεταξϑ των αδερφών Υωκϊ και τησ Πολυξϋνησ Πιςτικϊ. Φαρακτηριςτικϊ, η εφημερύδα Hürriyet ανϋφερε ςτισ αρχϋσ του δικαςτικοϑ μαραθώνιου αγώνα πωσ «κϊποιοσ ιςχυρύζεται πωσ εύναι αδερφϐσ τησ Πιςτικϊ».

11 Αξύζει τον κϐπο να αναφϋρουμε ςυνοπτικϊ κϊποιεσ ημερομηνύεσ- ςταθμοϑσ για την υπϐθεςη Πιςτικϊ, προτοϑ ειςαχθεύ ςτο ΕΔΑΔ και εξαντλόςουν οι μετϋπειτα προςφεϑγοντεσ τα εςωτερικϊ ϋνδικα μϋςα. 31 Ιουλύου 1996: Οι Σουρκικϋσ Αρχϋσ ϊςκηςαν αύτηςη για την ακϑρωςη τησ δικαςτικόσ απϐφαςησ βϊςει τησ οπούασ η Πολυξϋνη Πιςτικϊ κληρονϐμηςε τη θετό τησ μητϋρα Ελιςϊβετ Πιςτικϊ. Σα επιχειρόματα των Σουρκικών Αρχών περιςτρϋφονταν γϑρω απϐ το inter alia νομοθετικϐ διϊταγμα υπ' αριθμϐ 1062 και τισ αποφϊςεισ υπ' αριθμϐ 6/3706 ςτισ 25 επτεμβρύου 1964 και 6/3801 ςτισ 2 Νοεμβρύου Σο εν λϐγω διϊταγμα δεν εύναι ϊλλο απϐ το προαναφερϐμενο μυςτικϐ διϊταγμα, Kararname, το οπούο ϐμωσ εύχε όδη καταργηθεύ απϐ το υμβοϑλιο Τπουργών τησ Σουρκύασ ςτισ 3 Υεβρουαρύου 1988, ϑςτερα απϐ διαπραγματεϑςεισ μεταξϑ του Ϊλληνα και Σοϑρκου πρωθυπουργοϑ. Παρ' ϐλα αυτϊ, τα Σουρκικϊ δικαςτόρια πειςματικϊ ςυνεχύζουν να εφαρμϐζουν το εν λϐγω νομοθετικϐ διϊταγμα, ϐπωσ ϋγινε χαρακτηριςτικϊ και ςτην υπϐθεςη τησ κυρύασ Μαγδαληνόσ Καλλϑβογλου. 27 Νοεμβρύου 1997: Σο ϋβδομο πρωτοβϊθμιο Αςτικϐ Δικαςτόριο τησ Κωνςταντινοϑπολησ ακϑρωςε τη δικαςτικό απϐφαςη που καθιςτοϑςε την Πολυξϋνη Πιςτικϊ ωσ κληρονϐμο και η περιουςύα τησ περιόλθε ςτο Σουρκικϐ Κρϊτοσ, αν και η δεςποινύσ Πολυξϋνη Πιςτικϊ εύχε όδη πληρώςει το φϐρο κληρονομιϊσ προσ το Σουρκικϐ κρϊτοσ. 2 Υεβρουαρύου 1998: Σο Ανώτατο Ακυρωτικϐ Δικαςτόριο τησ Σουρκύασ επικϑρωςε το διατακτικϐ τησ δικαςτικόσ απϐφαςησ του πρωτοβϊθμιου δικαςτηρύου. 12 Οκτωβρύου 1998: Σο Ανώτατο Ακυρωτικϐ Δικαςτόριο τησ Σουρκύασ απϋρριψε το αύτημα για διϐρθωςη τησ απϐφαςόσ του, ςτερώντασ ϋτςι απϐ την Πολυξϋνη Πιςτικϊ ϐλα τα ειςοδόματα και τουσ λογαριαςμοϑσ τησ.

12 24 Απριλύου 2000: Η Πολυξϋνη Πιςτικϊ απεβύωςε. Ο θϊνατϐσ τησ θϋτει τϋλοσ τϐςο ςτισ διαδικαςύεσ ϋφεςησ που εύχε αρχύςει ο επύτροποσ και νϐμιμοσ εκπρϐςωπϐσ τησ ϐςο και ςτισ περαιτϋρω δικαςτικϋσ διαδικαςύεσ ςτο τϋταρτο Σμόμα του Διοικητικοϑ Δικαςτηρύου τησ Ωγκυρασ. 26 επτεμβρύου 2000: Οι προςφεϑγοντεσ, με την ιδιϐτητϊ τουσ ωσ μϐνοι κληρονϐμοι τησ περιουςύασ τησ αδερφόσ τουσ, κϊνουν αύτηςη για χορόγηςη κληρονομητηρύου. 19 Απριλύου 2001: Σο πρωτοβϊθμιο Σουρκικϐ Δικαςτόριο Beyoğlu, απϋρριψε το αύτημα των προςφευγϐντων να κληρονομόςουν την ακύνητη περιουςύα τησ αδερφόσ τουσ, αλλϊ δϋχτηκε το αύτημϊ τουσ ςχετικϊ με την κινητό περιουςύα, εν ϐψει τησ «αρχόσ αμοιβαιϐτητασ» μεταξϑ Ελλϊδοσ- Σουρκύασ. ϑμφωνα με τη γνωμοδϐτηςη του Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ τησ Σουρκύασ, η πρακτικό των Ελληνικών Αρχών ςχετικϊ με την κινητό περιουςύα των Σοϑρκων πολιτών ςτην Ελλϊδα εύναι τϋτοια που να επιτρϋπει και να υποδεικνϑει αντύςτοιχα και ςτην Σουρκύα τη χορόγηςη κινητών περιουςιών ςτην Ελληνικό μειονϐτητα τησ Κωνςταντινοϑπολησ. Οι προςφεϑγοντεσ υπϋβαλαν ϋφεςη κατϊ αυτόσ τησ δικαςτικόσ απϐφαςησ. 14 επτεμβρύου 2001: Σο Ανώτατο Ακυρωτικϐ Δικαςτόριο τησ Σουρκύασ απϋρριψε την ϋφεςη. 20 Νοεμβρύου 2001: Σο Ανώτατο Ακυρωτικϐ Δικαςτόριο τησ Σουρκύασ απϋρριψε και το αύτημα για διϐρθωςη τησ εν λϐγω απϐφαςησ. Ύςτερα απϐ την απϐφαςη του Ακυρωτικοϑ Δικαςτηρύου τησ Σουρκύασ που απϋρριπτε το ϋνδικο μϋςο τησ ϋφεςησ που αςκόθηκε απϐ πλευρϊσ των προςφευγϐντων, οι οπούοι εύχαν όδη εξαντλόςει ϐλα τα ϋνδικα μϋςα τησ εςωτερικόσ ϋννομησ τϊξησ του Σουρκικοϑ κρϊτουσ, η υποβολό προςφυγόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Δικαςτόριο Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου φϊνταζε μονϐδρομοσ για τουσ αδελφοϑσ Υωκϊ, προκειμϋνου να δικαιωθοϑν. Σο ΕΔΑΔ ϋκρινε παραδεκτό την προςφυγό των αδελφών Υωκϊ, αναγνωρύζοντασ τη

13 δικαςτικό απϐφαςη του Ανώτατου Ακυρωτικοϑ ςτισ 20 Νοϋμβρη 2001 ωσ την τελευταύα τησ εςωτερικόσ ϋννομησ τϊξησ, απορρύπτοντασ ϋτςι τον ιςχυριςμϐ τησ Σουρκικόσ πλευρϊσ ϐτι η δικαςτικό απϐφαςη του Ανώτατου Ακυρωτικοϑ που εκδϐθηκε πριν απϐ το θϊνατο τησ Πολυξϋνησ Πιςτικϊ, δηλαδό ςτισ 12 Οκτωβρύου 1998, όταν η τελευταύα τησ εςωτερικόσ ϋννομησ τϊξησ. Με τον ιςχυριςμϐ αυτϐ η Σουρκικό κυβϋρνηςη αποςκοποϑςε να καταςτόςει εκπρϐθεςμη την προςφυγό των αδελφών Υωκϊ ςτο ΕΔΑΔ, λϋγοντασ ϐτι η προβλεπϐμενη εξϊμηνη προθεςμύα μϋςα ςτην οπούα πρϋπει να αςκοϑνται οι προςφυγϋσ των πολιτών ό των μη κυβερνητικών οργανώςεων κατϊ των κρατών μελών τησ Ευρωπαώκόσ ϑμβαςησ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εύχε παρϋλθει, αφοϑ ϋπρεπε να αρχύςει να τρϋχει ςτισ 12 Οκτωβρύου 1998 κι ϐχι ςτισ 20 Νοεμβρύου Επύ τησ ουςύασ, η Σουρκικό κυβϋρνηςη ιςχυρύςτηκε ϐτι οι προςφεϑγοντεσ δεν μποροϑςαν να επικαλεςτοϑν την παραβύαςη του ϊρθρου 1 του Πρωτοκϐλλου 1 τησ Ευρωπαώκόσ ϑμβαςησ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, διϐτι το ϊρθρο αυτϐ αναφϋρεται μϐνο ςε δικαιώματα επύ υφιςτϊμενησ περιουςύασ κι ϐχι ςε δικαιώματα να αποκτόςει κανεύσ περιουςύα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, το ϊρθρο 1 του Πρωτοκϐλλου 1 τησ Ευρωπαώκόσ ϑμβαςησ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προβλϋπει ϐτι: «Κϊθε φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο δικαιοϑται ςεβαςμοϑ τησ περιουςύασ του. Ουδεύσ δϑναται να ςτερηθεύ τησ ιδιοκτηςύασ του, παρϊ μϐνο για λϐγουσ δημϐςιασ ωφϋλειασ και υπϐ τουσ προβλεπϐμενουσ, υπϐ του νϐμου και των γενικών αρχών του διεθνοϑσ δικαύου ϐρουσ. Οι προαναφερϐμενεσ διατϊξεισ δεν θύγουν το δικαύωμα κϊθε κρϊτουσ να θϋςει ςε ιςχϑ νϐμουσ τουσ οπούουσ ϋκρινε αναγκαύουσ για ρϑθμιςη τησ χρόςησ αγαθών ςϑμφωνα με το δημϐςιο ςυμφϋρον ό προσ εξαςφϊλιςη τησ καταβολόσ φϐρων ό ϊλλων ειςφορών ό προςτύμων.» Ϊτςι η Σουρκύα αρνόθηκε ϐτι οι προςφεϑγοντεσ ϋχουν οποιοδόποτε περιουςιακϐ δικαύωμα απϐ την κληρονομιϊ τησ περιουςύασ τησ

14 Πολυξϋνησ Πιςτικϊ, αφοϑ εν τϋλει η απϐφαςη που καθιςτοϑςε κληρονϐμο την Πολυξϋνη Πιςτικϊ ακυρώθηκε, η περιουςύα τησ εύχε περιϋλθει ςτο Σουρκικϐ κρϊτοσ κι ϊρα οι αδελφού Υωκϊ δεν κληρονϐμηςαν καμιϊ ακύνητη περιουςύα απϐ την αδερφό τουσ. Επιπλϋον, η Σουρκικό πλευρϊ επικαλϋςτηκε το ϊρθρο 35 του νϐμου 2644 περύ Κτηματολογύου, κατϊ το οπούο «Σα φυςικϊ πρϐςωπα ξϋνησ υπηκοϐτητασ υπϐ την προϒπϐθεςη τησ αμοιβαιϐτητασ και τησ ςυμφωνύασ με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ των νϐμων, μποροϑνε να αποκτόςουν ακύνητα μϋςα ςτα ϐρια του Σουρκικοϑ κρϊτουσ τα οπούα εύναι ενταγμϋνα ςτα ςχϋδια πϐλεωσ και εύναι αναγνωριςμϋνα ωσ κτόςεισ νϐμιμεσ. Ιςχϑουν οι ύδιεσ προϒποθϋςεισ για τυχϐν φραγμοϑσ ςτην εφαρμογό αυτών των κανϐνων. Υυςικϊ πρϐςωπα ξϋνησ υπηκοϐτητασ δεν μποροϑνε να αγορϊςουν πϊνω απϐ 2,5 εκτϊρια (10 ςτρϋμματα)». Σο ϊρθρο αυτϐ του νϐμου περύ Κτηματολογύου ςε ςυνδυαςμϐ με το ϊρθρο 1 του νομοθετικοϑ διατϊγματοσ 1062( του προαναφερϐμενου Kararname) ςχετικϊ με την εφαρμογό του ϐρου τησ αμοιβαιϐτητασ, εύχε ωσ ςυνϋπεια τη μη αναγνώριςη του κληρονομικοϑ δικαιώματοσ των Ελλόνων υπηκϐων. Κι αυτϐ ςυνϋβη επειδό ο ελληνικϐσ νϐμοσ 1892/1990 απαγορεϑει τισ ϐποιεσ δικαιοπραξύεσ επύ ακινότων απϐ αλλοδαποϑσ ςτισ παραμεθϐριεσ περιοχϋσ, χωρύσ ϐμωσ να προςβϊλλονται τα ϐποια κληρονομικϊ δικαιώματα των αλλοδαπών. Κατϊ αντύςτοιχο τρϐπο λοιπϐν, και με μια διϊθεςη για «αντύποινα», οι Σουρκικϋσ Αρχϋσ επϋλεξαν να χαρακτηρύςουν ωσ «παραμεθϐριεσ» τισ περιοχϋσ τησ Κωνςταντινοϑπολησ, προκειμϋνου να εμποδύςουν τουσ Ϊλληνεσ υπηκϐουσ να αποκτόςουν ακύνητη περιουςύα απϐ κληρονομιϊ. Αυτϐν τον κατϊφωρα παρϊνομο χαρακτόρα του τουρκικοϑ νϐμου 2644 που παραβιϊζει το ανθρώπινο δικαύωμα ςτην περιουςύα, θϋληςε το Σουρκικϐ κρϊτοσ να τροποποιόςει με το νϋο νϐμο 5444/06, ο οπούοσ λϋει χαρακτηριςτικϊ ϐτι: «Οι υπόκοοι ξϋνων χωρών, χώρεσ που η Σουρκικό Δημοκρατύα δεν ϋχει ςυμβληθεύ αμοιβαύα, τα ακύνητα και τα δικαιώματα που θα αποκτόςουν απϐ

15 κληρονομιϊ, μετϊ απϐ τισ πρϊξεισ μεταβιβϊςεισ υπϐκεινται ςε αυτϐματη εκκαθϊριςη». Αυτϐ λοιπϐν που προκϑπτει απϐ τη νϋα ρϑθμιςη του Σουρκικοϑ νϐμου εύναι ναι μεν η αναγνώριςη των Ελλόνων υπηκϐων ωσ κληρονϐμων, αλλϊ ταυτϐχρονα τα ακύνητα θα τύθενται ςε καθεςτώσ δόμευςησ απϐ το Σουρκικϐ κρϊτοσ, το οπούο υποτυπωδώσ μϐνο και πολϑ πιο κϊτω απϐ την αντικειμενικό αξύα των ακινότων θα αποζημιώνει τουσ Ϊλληνεσ κληρονϐμουσ αυτών. Για το λϐγο αυτϐ, το ΕΔΑΔ ϋκρινε το νϐμο αυτϐ μη ςυμβατϐ με την Ευρωπαώκό ϑμβαςη Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων. χετικϊ με ϐλα τα παραπϊνω επιχειρόματα τησ Σουρκικόσ πλευρϊσ, το ΕΔΑΔ ξεκαθϊριςε ϐτι ο ϐροσ «περιουςύα» ςτο ϊρθρο 1, Πρωτϐκολλο 1 τησ ΕΔΑ ϋχει αυτϐνομο νϐημα, ανεξϊρτητο απϐ την επύςημη κατηγοριοπούηςη ϋτςι ϐπωσ αυτό ϋχει ςτο εςωτερικϐ δύκαιο. Η περιουςύα μπορεύ να εύναι εύτε υπϊρχουςα, εύτε να ςυνύςταται ςτη νϐμιμη προςδοκύα να αποκτόςει κανεύσ αποτελεςματικό απϐλαυςη ενϐσ περιουςιακοϑ δικαιώματοσ. ε αντύθεςη, η ελπύδα να αναγνωριςτεύ ϋνα περιουςιακϐ δικαύωμα ϐταν εύναι αδϑνατον να αςκηθεύ αποτελεςματικϊ, δεν θεωρεύται περιουςύα ςτα πλαύςια του ϊρθρου 1, Πρωτϐκολλου 1 τησ ΕΔΑ. την υπϐθεςη των αδερφών Υωκϊ, οι προςφεϑγοντεσ, αν και δεν εύχαν υπϊρχουςα περιουςύα ςϑμφωνα με το νϐημα του ϊρθρου 1 του Πρωτϐκολλου 1 τησ ΕΔΑ, εντοϑτοισ εύχαν μύα νϐμιμη προςδοκύα να αναγνωριςτοϑν κληρονϐμοι ςτην ακύνητη περιουςύα τησ αποθανοϑςησ αδελφόσ τουσ. Για το λϐγο αυτϐ, το Δικαςτόριο αποφϊςιςε ϐτι οι προςφεϑγοντεσ εύχαν δικαύωμα ςτην ειρηνικό απϐλαυςη τησ περιουςύασ τουσ και γι' αυτϐ το ϊρθρο 1, Πρωτϐκολλο 1 τησ ΕΔΑ εφαρμϐςτηκε ςτην υπϐθεςη Υωκϊ. Σο Δικαςτόριο επύςησ αποφϊςιςε ϐτι παρϊ τα αυθαύρετα ςυμπερϊςματα των Εθνικών Δικαςτηρύων τησ Σουρκύασ ϐτι Σοϑρκοι υπόκοοι δεν μποροϑν να κληρονομόςουν ακύνητη περιουςύα ςτην Ελλϊδα, αυτϐ δεν ιςχϑει ςτην πραγματικϐτητα, αφοϑ ακϐμα και οι παραμεθϐριεσ περιοχϋσ οι οπούεσ ςυγκαταλϋγονται ςτον Ελληνικϐ νϐμο

16 1892/1990, μποροϑν να κληρονομηθοϑν απϐ Σοϑρκουσ υπηκϐουσ. Για αυτοϑσ τουσ λϐγουσ, το Δικαςτόριο κατϋληξε ϐτι οι προςφεϑγοντεσ νομύμωσ εύχαν πιςτϋψει ϐτι πληροϑν ϐλεσ τισ προϒποθϋςεισ για να κληρονομόςουν την ακύνητη περιουςύα, ϐπωσ ϋγινε με την περύπτωςη τησ κινητόσ περιουςύασ, τησ αδερφόσ τουσ. Τπϐ αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ, οι προςφεϑγοντεσ δεν θα μποροϑςαν να προβλϋψουν ϐτι τα εθνικϊ δικαςτόρια τησ Σουρκύασ θα θεωροϑςαν ϐτι η αρχό τησ αμοιβαιϐτητασ δεν τηρεύται μεταξϑ των δϑο χωρών. Επύςησ, ο τρϐποσ ερμηνεύασ και εφαρμογόσ απϐ τα Σουρκικϊ Δικαςτόρια του ϊρθρου 35 του τουρκικοϑ νϐμου περύ Κτηματολογύου, δεν μποροϑςε να ϋχει προβλεφθεύ απϐ τουσ προςφεϑγοντεσ. Σϋλοσ, τα εθνικϊ δικαςτόρια τησ Σουρκύασ με το να ακυρώνουν τη δικαςτικό απϐφαςη που εύχε καταςτόςει κληρονϐμο τησ Ελιςϊβετ Πιςτικϊ την Πολυξϋνη Πιςτικϊ- Υωκϊ, εςφαλμϋνωσ βαςύζονται ςτο νομοθετικϐ διϊταγμα τησ 2 Νοεμβρύου 1964, το Kararname, καθώσ το εν λϐγω διϊταγμα καταργόθηκε απϐ το υμβοϑλιο Τπουργών τησ Σουρκύασ ςτισ 3 Υεβρουαρύου 1988, πολϑ πριν την ακϑρωςη του κληρονομητηρύου το Επομϋνωσ, το ΕΔΑΔ κατϋληξε με ομϐφωνη απϐφαςη ϐτι υπόρχε παραβύαςη του ϊρθρου 1του Πρώτου Πρωτοκϐλλου τησ ΕΔΑ. Μετϊ την ομϐφωνη αυτό απϐφαςη, η Σουρκύα εύχε δικαύωμα ςε τρεισ μόνεσ απϐ την ϋκδοςό τησ να καταθϋςει ϋφεςη εναντύον τησ, ενϋργεια ςτην οπούα τελικϊ δεν προϋβη. υνεπώσ, η απϐφαςη των Αδερφών Υωκϊ κατϊ τησ Σουρκύασ καθύςταται πλϋον οριςτικό και αποτελεύ πια νομολογύα για το ΕΔΑΔ, η οπούα θα χρηςιμοποιηθεύ εισ ςτο εξόσ ωσ δεδικαςμϋνο για ϐλεσ τισ μη μουςουλμανικϋσ μειονϐτητεσ τησ Σουρκύασ. Όπωσ λοιπϐν, ϐλοι μασ καταλαβαύνουμε, η οικονομικό και πολιτικό ςημαςύα τησ προκεύμενησ απϐφαςησ του ΕΔΑΔ εύναι ξεχωριςτό. Σο μϐνο που απομϋνει απϐ μϋρουσ μασ εύναι να ευχηθοϑμε ϐτι θα αποτελϋςει το ϋναυςμα και την ϋναρξη τησ διαδρομόσ για τον κατ' ουςύα εξευρωπαώςμϐ τησ γειτονικόσ μασ χώρασ, χωρύσ η Σουρκύα να αρκεςτεύ ς' ϋναν απλϐ, κατ' ϐνομα ευρωπαώκϐ προςανατολιςμϐ, ϐπωσ πολϑ ςωςτϊ

17 τϐνιςε ο κϑριοσ Γκελντόσ, δικηγϐροσ των αδελφών Υωκϊ, ςε ςυνϋντευξό του.

18 Σο Πλαύςιο του Διεθνούσ Δικαύου για την Αποκατϊςταςη και Θεραπεύα των Θυμϊτων Παραβιϊςεων Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων Μαζικόσ Κλύμακασ: Η περύπτωςη τησ Ελληνικόσ Μειονότητασ τησ Κωνςταντινούπολησ Ευαγγελύα Κουτϊγιαρ πτυχ. Διεθν. & Ευρωπ. πουδών - Μετ. Διπλ. Διεθ. Δύκαιο και Διπλωμ. πουδϋσ Παντεύου Παν. - Ερευνότρια Ινςτιτοϑτου Διεθνών χϋςεων Σα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ τϋθηκαν ςαν παγκϐςμιο πρϐβλημα με την ύδρυςη του ΟΗΕ μετϊ τον Β Π.Π., πολϑ πρϐςφατα, μϐλισ μετϊ απϐ περύπου 40 χρϐνια, το 1989 ϊρχιςε να ςυζητεύται το θϋμα τησ αποκατϊςταςησ των αδικιών του παρελθϐντοσ, απϐ την Τπο Επιτροπό για την Πρϐληψη των Διακρύςεων και Προςταςύασ των Μειονοτότων του ΟΗΕ με τον καθηγητό Theo van Boven, η μελϋτη του οπούου κατϋληξε, ϐτι κϊθε κρϊτοσ «ϋχει καθόκον για αποκατϊςταςη ςε περύπτωςη παραβύαςησ υποχρϋωςησ υπό το διεθνϋσ δύκαιο, να ςϋβεται και να διαςφαλύζει το ςεβαςμό των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων και των θεμελιωδών ελευθεριών» 1. Αναγνωρύςτηκε η υποχρϋωςη παροχόσ θεραπεύασ και αποκατϊςταςησ για ςοβαρϋσ παραβιϊςεισ ανθρωπύνων δικαιωμϊτων μϋςα απϐ το διεθνϋσ δύκαιο των ςυνθηκών, το εθιμικϐ δύκαιο, μϋςα απϐ τισ αποφϊςεισ και εκθϋςεισ διεθνών δικαιοδοτικών οργϊνων και δικαςτηρύων. Αναλϑοντασ, λοιπϐν, το δικαύωμα ςε αποκατϊςταςη, ιςτορικϊ, το 1927, για πρώτη φορϊ το Διαρκϋσ Δικαςτόριο Διεθνοϑσ Δικαιοςϑνησ (Δ.Δ.Δ.Δ.) τησ ΚτΕ (προπομπϐσ του τωρινοϑ Διεθνοϑσ Δικαςτηρύου), ςτην υπϐθεςη 1 Van Boven T. (Δηδηθόο Δηζεγεηήο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ), «Μειέηε αλαθνξηθά κε ην δηθαίσκα ζηελ επαλόξζσζε, απνδεκίσζε θαη απνθαηάζηαζε γηα ζύκαηα ζνβαξώλ παξαβηάζεσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ» : Σειηθή Έθζεζε, UN Doc. E/CN. 4/Sub.2/1993/8, 2 Ινπιίνπ 1993, (http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/e1b5e2c6a294f7bec1256a5b /$ FILE/G pdf).

19 Εργοςταςύου Chorzϐw, ϋκρινε, ϐτι «εύναι αρχό του δ.δικαύου, ότι η παραβύαςη μύασ δϋςμευςησ περιλαμβϊνει την υποχρϋωςη για αποκατϊςταςη» 2. Η απϐφαςη αυτό αποτελεύ ορϐςημο για το δικαύωμα ςε αποκατϊςταςη, καθώσ για πρώτη φορϊ, διεθνώσ, γύνεται ξεκϊθαρο, ϐτι κϊθε παραβύαςη του διεθνοϑσ δικαύου ςυνεπϊγεται καθόκον επανϐρθωςησ τησ παραβύαςησ, εύτε αυτϐ αναφϋρεται ρητϊ εύτε ϐχι, διϐτι το δικαύωμα ςε αποκατϊςταςη εύναι διεθνϋσ εθιμικό δύκαιο (ιςχϑει, δηλαδό, αςχϋτωσ του, εϊν ϋνα κρϊτοσ ϋχει δεςμευθεύ ςτο πλαύςιο διεθνοϑσ ςυνθόκησ να προβεύ ςε αποκατϊςταςη αδικύασ) 3. Παρϐλο που η απϐφαςη ςτην υπϐθεςη Chorzϐw, δεν αντιμετωπύζει το θϋμα τησ αποκατϊςταςησ, για ςοβαρό παραβύαςη των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, με τη Γνωμοδϐτηςη του Διεθνοϑσ Δικαςτηρύου (Δ.Δ.) το 2004 για τισ «Νομικϋσ Συνϋπειεσ τησ καταςκευόσ τεύχουσ ςτα Κατεχόμενα Παλαιςτινιακϊ Εδϊφη», το Δικαςτόριο υποςτόριξε, ϐτι αποκατϊςταςη πρϋπει να γύνει ςε ϐλα τα φυςικϊ και νομικϊ πρϐςωπα που επηρεϊζονται απϐ παραβιϊςεισ ανθρωπύνων δικ/των και δ.ανθρωπιςτικοϑ δικαύου 4. Ειδικϐτερα, το «δικαύωμα ςε αποκατϊςταςη» αναλϑεται ςε ςυγκεκριμϋνεσ μορφϋσ. Αυτϋσ εύναι: επανόρθωςη επαναφορϊ ςτην προτϋρα κατϊςταςη (restitutio in integrum), αποζημύωςη, ικανοπούηςη, επανϋνταξη (θύματοσ) και διακοπό τησ διεθνώσ παρϊνομησ πρϊξησ εγγυόςεισ μη επανϊληψησ αυτόσ, εύτε ξεχωριςτϊ, εύτε ϐλα αυτϊ μαζύ ςυνδυαςτικϊ. Αυτϋσ οι μορφϋσ των μϋτρων αποκατϊςταςησ ςυναντώνται ςτο δ.δύκαιο και ςυγκεκριμϋνα, ςτην απϐφαςη 60/147 (2005) τησ Γενικόσ υνϋλευςησ (Γ) 2 Τπόζεζε Δξγνζηαζίνπ Chorzόw, Γ.Γ.Γ.Γ., εηξά Α, αξ.9, 26 Ινπιίνπ 1927,ζει. 21, (http://www.icjcij.org/pcij/serie_a/a_09/28_usine_de_chorzow_competence_arret.pdf ). 3 Να ζεκεηώζνπκε εδώ, ην όηη ην δηθαίσκα ζε απνθαηάζηαζε απνθξπζηαιιώλεη δηεζλέο εζηκηθό δίθαην ππνζηήξημε θαη ην Γηακεξηθαληθό Γηθαζηήξην ζηελ ππόζεζε Aloeboetoe, 1993, θαη επηπιένλ αλέθεξε όηη απηό ην δηθαίσκα ζπληζηά κία απ ηηο νπζησδέζηεξεο αξρέο ηνπ ζύγρξνλνπ δ.δηθαίνπ. 4 Γλσκνδόηεζε γηα ηηο Ννκηθέο πλέπεηεο ηεο Καηαζθεπήο Σείρνπο ζηα Καηερόκελα Παιαηζηηληαθά Δδάθε, Γ.Γ., 9 Ινπιίνπ 2004, παξ , (http://www.icjcij.org/docket/files/131/1671.pdf).

20 με τύτλο: «Αρχϋσ και κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για θεραπεύα και αποκατϊςταςη των θυμϊτων ςοβαρών παραβιϊςεων ανθρωπύνων δικαιωμϊτων και δ. ανθρωπιςτικού δικαύου των ΗΕ» (παρ.19 23) 5, ςτο Ωρθρο 34 (καταρχϊσ) των χεδύων Ωρθρων τησ Επιτροπόσ Διεθνοϑσ Δικαύου των ΗΕ, για τη Διεθνό Ευθϑνη Κρϊτουσ για Διεθνώσ Ωδικεσ Πρϊξεισ 6, ςτο Γενικϐ χϐλιο 31 τησ Επιτροπόσ Ανθρ.Δικ/των του Διεθνοϑσ υμφώνου Πολιτικών και Ατομικών Δικαιωμϊτων (ΔΑΠΔ) 7, ςτη νομολογύα των διεθνών κι ευρωπαώκών δικαςτηρύων [ιδιαύτερα Διαμερικανικϐ, Ευρ.Δικαςτόριο Δικ/των του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) τραςβοϑργου] και ςε πολλϊ διεθνό και περιφερειακϊ ςϑμφωνα ανθρωπύνων δικ/των 8. Αναλϑοντασ τισ μορφϋσ αποκατϊςταςησ η πρώτη μορφό τησ επανόρθωςησ επαναφορϊσ ςτην προτϋρα κατϊςταςη (restitutio in integrum) αναφϋρεται ςτην επαναφορϊ ςτο status quo ante, δηλαδό ςτην κατϊςταςη η οπούο θα υφύςτατο, εϊν η παραβύαςη δεν εύχε εμφανιςτεύ. τη νομολογύα του ΕΔΔΑ ςυναντϊμε το «restitutio in integrum» ωσ το πρώτο μϋςο αποκατϊςταςησ, ωσ ςυνϋπεια τησ νομικϊ δεςμευτικόσ φϑςησ των αποφϊςεών του δικαςτηρύου αυτοϑ, ενώ ϐπου αυτϐ εύναι αδϑνατο να ςυμβεύ τα κρϊτη εύναι ελεϑθερα να επιλϋξουν τα μϋςα με τα οπούα θα 5 Τηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κε ηελ απόθαζε E/CN.4/RES/2005/35 ηεο 19εο Απξηιίνπ 2005 θαη κε ηελ απόθαζε ηεο Γ A/RES/60/147 ηεο 16 εο Γεθεκβξίνπ 2005, (http://daccess-ddsny.un.org/doc/undoc/gen/n05/496/42/pdf/n pdf?openelement ). 6 Article 34: Forms of Reparation: Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this chapter, ρέδηα Άξζξσλ γηα ηε Γηεζλή Δπζύλε Κξάηνπο γηα Γηεζλώο Άδηθεο Πξάμεηο, Δπηηξνπή Γηεζλνύο Γηθαίνπ, 53 ε ζύλνδνο, 2001, παξάξηεκα ζηελ απόθαζε 56/83 ηεο 12 εο Γεθεκβξίνπ 2001 ηεο Γ, δηνξζσκέλε κε ην έγγξαθν A/56/49(Vol. I)/Corr.4. (http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_6_2001.pdf). 7 Γηα ην θείκελν ηνπ Γεληθνύ ρνιίνπ 31 βι.:iccpr, General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant :. 26/05/2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13. (General Comments), (http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/58f5d4646e861359c1256ff600533f5f?opendocument ). 8 ην ΓΠΑΓ θαη ζην Γ γηα ηα βαζαληζηήξηα ησλ ΗΔ, ζην Καηαζηαηηθό ηεο Ρώκεο ηνπ Γηεζλνύο Πνηληθνύ Γηθαζηεξίνπ (ΓΠΓ), ζηα ΓΠΓ γηα ηελ πξ. Γηνπγθνζιαβία θαη Ρνπάληα, ζην Υάξηε Θ.Γ. ηεο ΔΔ, ζηνλ Ακεξηθαληθό Υ.Α.Γ., ζηνλ Αθξηθαληθό Υάξηε Α.Γ. θαη Γηθ/ησλ ησλ Λαώλ θιπ.

21 ςυμμορφωθοϑν με τισ αποφϊςεισ του. Οι Αρχϋσ των ΗΕ για Αποκατϊςταςη (2005) ςτο πλαύςιο τησ Γ.., αναλϑουν το περιεχϐμενο τησ επαναφορϊσ ςτην προτϋρα κατϊςταςη ςε αποκατϊςταςη τησ ελευθερύασ, τησ απόλαυςησ των ανθρωπύνων δικ/των, τησ ταυτότητασ, τησ οικογ.ζωόσ και τησ υπηκοότητασ, ςτην επιςτροφό ςτον τόπο διαμονόσ, ςε αποκατϊςταςη τησ εργαςύασ και επιςτροφό περιουςιών. Εν ςυνεχεύα, οι Αρχϋσ των ΗΕ για Αποκατϊςταςη ςυμπυκνώνουν πρακτικό και διεθνό νομολογύα (απϐ το ΕΔΔΑ, το Διαμερικανικϐ, την Αφρικανικό Επιτροπό, την Επιτροπό του ΔΠΑΔ), αναφορικϊ με τη δεϑτερη μορφό αποκατϊςταςησ, την αποζημύωςη. «Η αποζημύωςη, λοιπόν, θα πρϋπει να παρϋχεται για κϊθε ζημύα οικονομικϊ εκτιμητϋα, καταλλόλωσ και αναλογικϊ με τη βαρύτητα τησ παραβύαςησ και τισ ςυνθόκεσ κϊθε περύςταςησ που προκύπτει από ςοβαρϋσ παραβιϊςεισ ανθρωπ.δικ/των, ϐπωσ α) φυςικό ό πνευματικό ζημύα, β) χαμϋνεσ ευκαιρύεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ εργαςύασ, εκπαύδευςησ και κοινωνικόσ πρόνοιασ, γ) υλικό ζημύα και απώλεια αποκτημϊτων ό εν δυνϊμει απώλεια αυτών, δ) ηθικό ζημύα..». Η ςημαντικϐτητα του δικαιώματοσ ςε αποζημύωςη φαύνεται και απϐ το ϐτι οι επιτροπϋσ των δ.ςυμφώνων των ΗΕ ϋχουν αναγνωρύςει το δικαύωμα ςε αποζημύωςη, ακϐμη κι αν αυτϐ δεν αναφϋρεται ρητϊ ςτα εκϊςτοτε δ.ςϑμφωνα 9. Για το ΔΔΔΔ, (υπϐθεςη Chorzów) η αποζημύωςη ςυνιςτϊ υποκατϊςτατο ςτην περύπτωςη που η επαναφορϊ ςτην προτϋρα κατϊςταςη εύναι ανϋφικτη, κατϊ τον ύδιο τρϐπο και η Επιτροπό Διεθνοϑσ Δικαύου ςτα Προςχϋδια Ωρθρων για τη Δ.Ευθϑνη αναφϋρει ςτο ϊρθρο 35 την αποζημύωςη ωσ εξαύρεςη ςτον κανϐνα τησ επαναφορϊσ ςτην προτϋρα κατϊςταςη (ϐπου αυτϐ εύναι αδϑνατο), ενώ επύςησ υπϊρχει πρϐβλεψη 9 Σν δηθαίσκα ζε απνδεκίσζε, έρεη επηπιένλ, αλαγλσξηζηεί ζε πνιπάξηζκεο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπ.Γηθ/ησλ (λπλ πκβνύιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ) θαη ζηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο απηήο. Ωζηόζν, ελώ ε Δπηηξνπή ηνπ ΓΑΠΓ δελ πξνζδηνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζό γηα απόδνζε ζην ζύκα ελ αληηζέζεη κε ην ΔΓΓΑ ηνπ ηξαζβνύξγνπ ή ην Γηακεξηθαληθό Γηθαζηήξην.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010 Θέμα Α Απαντήςεισ Θεμάτων (Οι Απαντήςεισ είναι Ενδεικτικέσ) Α1. Ωσ αρχό ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Πρϐλογοσ... 3. Παγκϐςμια ςτοιχεύα... 5. Η παγκϐςμια διαδρομό προσ την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ... 6

Πρϐλογοσ... 3. Παγκϐςμια ςτοιχεύα... 5. Η παγκϐςμια διαδρομό προσ την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ... 6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πρϐλογοσ... 3 Η χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ το 2010: η παγκϐςμια εικϐνα 7... 5 Παγκϐςμια ςτοιχεύα... 5 Η παγκϐςμια διαδρομό προσ την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ... 6 Φώρεσ που διατηροϑν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο.

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο. Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο χολό Αρχιτεκτϐνων. Δ.Π.Μ..: Αρχιτεκτονικό χεδιαςμϐσ του Φώρου Κατεϑθυνςη Β : Πολεοδομύα Φωροταξύα. Ακαδημαώκϐ Έτοσ: 2013-14 Θερινϐ Εξϊμηνο Οκτώβριοσ 2014. Μϊθημα: Έμφυλεσ πολιτιςμικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΜΑΪΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 14 Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΨΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Σον Μϊιο του 2012 ςυμπληρώνονται δϑο χρϐνια

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Δ: ΒΙΗΦ7Λ6-6Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΙ Πϊτρα, 02/04/2014 ΠΕΡΙΕΡΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΔ ρ. πρωτ.: 89756/2607 ΠΕΡΙΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣ ΦΪ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΝΟΜΙΤ ΣΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Δ/νςη: Πανεπιςτημύου 254

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α. ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 17 Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Ο Αύγουςτοσ και ο Σεπτϋμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ιανουϊριοσ 2008 WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ένα πανευρωπαώκό πρόγραμμα που ςτοχεύει ςτην προαγωγό τησ υπεύθυνησ και ϋμμετρησ κατανϊλωςησ ούνου 1 ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΤΜΑ 1. Ο ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 2 Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ, ΑΛΙΚΗ ΚΤΡΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φ. ΤΡΙΟΠΟΤΛΟ, ΠΩΛΙΝΑ ΥΑΣΟΤΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ειςαγωγό Να μην περιμϋνουμε απϐ το κρϊτοσ ό απϐ ϊλλουσ να πρϊξουν αυτϐ που οφεύλουμε αλλϊ και μποροϑμε να πρϊξουμε εμεύσ για τον εαυτϐ μασ, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ. Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ. Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ 1 ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τησ ΣΟΜΠΑΝΗ ΒΑΙΛΙΚΗ του Ερμολϊου, ιατροϑ Βιοπαθολϐγου-Ομοιοπαθητικοϑ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ:

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΤΙΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τποβληθεύςα ςτην Καθηγότρια Φατζηφωτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012 ΜΑΡΣΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 11 Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. τον απόηχο του Μνημονίου 1 τόχοσ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιόςεισ των τεχνικών χαρακτηριςτικών των ιχθυοπαγύδων και μελϋτη των επιπτώςεών τουσ ςτην αλιευτικό διαχεύριςη τησ λιμνοθϊλαςςασ Μεςολογγύου

Τροποποιόςεισ των τεχνικών χαρακτηριςτικών των ιχθυοπαγύδων και μελϋτη των επιπτώςεών τουσ ςτην αλιευτικό διαχεύριςη τησ λιμνοθϊλαςςασ Μεςολογγύου Σμόμα Βιολογύασ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Κατεϑθυνςη: Οικολογύα, Διαχεύριςη και Προςταςύα Υυςικοϑ Περιβϊλλοντοσ Τροποποιόςεισ των τεχνικών χαρακτηριςτικών των ιχθυοπαγύδων και μελϋτη των επιπτώςεών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η ελίδα 80

Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η ελίδα 80 80 ΥΤΙΚΗ-ΦΗΜΕΙΑ Γ Γυμναςύου-Φ.Κ.Υιρφιρόσ εςτύασ τοποθετοϑμε ϋνα φωτεινϐ αντικεύμενο, τοποθετώντασ μπροςτϊ απϐ τον καθρϋπτη ςε κατϊλληλη απϐςταςη μύα οθϐνη. προςδιοριςμοϑ ενϐσ ειδώλου ςε ςφαιρικϐ καθρϋπτη.

Διαβάστε περισσότερα

Σρυφερϊ λϐγια απϐ γονεύσ.

Σρυφερϊ λϐγια απϐ γονεύσ. Μια ακϐμη ςχολικό χρονιϊ ϋφταςε ςτο τϋλοσ τησ. Οι γονεύσ των παιδιών μασ ςυγκινημϋνοι μασ εκφρϊζουν κϊθε φορϊ με το δικϐ τουσ μοναδικϐ τρϐπο τισ ευχαριςτύεσ τουσ για ϐλα ϐςα προςφϋρουμε ςτα παιδιϊ τουσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ιλζηηηνύην Δηεζλώλ Σρέζεσλ Τνκέαο Επξώ-Αηιαληηθώλ Μειεηώλ: Οκάδα Εηδηθώλ Θεκάησλ 2013 κοπόσ τησ

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ. Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ. Ανούξτε τισ τώρα!

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ. Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ. Ανούξτε τισ τώρα! Από την Αθηναΰκή Ομαδική δράςη: Τα Μάτια τησ Αλήθειασ Φωτογραφία: Γιάννησ Χιωτόπουλοσ Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ απαιτεύ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 2012 ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «SCIENS ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ Σο Βασίλειο της Ισπανίας (Ιςπανικϊ: Reino de España) ό Εςπερύα (Hesperia) των αρχαύων Ελλόνων, ό Hispania και Spania των Ρωμαύων, εύναι ϋνα κρϊτοσ τησ νοτιοδυτικόσ Ευρώπησ, που καταλαμβϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Το ελληνικό ωσ πολιτικό έθνοσ: η ιςτορία τησ ιδιότητασ του έλληνα πολίτη από τα Επαναςτατικά Συντάγματα ωσ τισ αρχέσ του 21ου αιώνα.

Το ελληνικό ωσ πολιτικό έθνοσ: η ιςτορία τησ ιδιότητασ του έλληνα πολίτη από τα Επαναςτατικά Συντάγματα ωσ τισ αρχέσ του 21ου αιώνα. Το ελληνικό ωσ πολιτικό έθνοσ: η ιςτορία τησ ιδιότητασ του έλληνα πολίτη από τα Επαναςτατικά Συντάγματα ωσ τισ αρχέσ του 21ου αιώνα. Αξιότιμε κύριε Πρύτανη, αρχέσ του τόπου, κυρίεσ και κύριοι ςυνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Το πρϐγραμμα «Νεοφυήσ Επιχειρηματικότητα» ςυγχρηματοδοτεύται απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο (ΕΚΤ) ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακοϑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα