ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 7.1. Θεζκηθό πιαίζην ηωλ κεηαθνξώλ - INCOTERMS Η ηερλνινγία ησλ κεηαθνξώλ έρεη δώζεη ζήκεξα, όζν πνηέ άιινηε, ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, επξύηεξε πξόζβαζε ζηηο αγνξέο ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Τα εκπνξεύκαηα δηαζέηνληαη πιένλ, αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν παξαγσγήο, ηηο πνζόηεηεο ηνπο θαη ηελ πνηθηιία ηνπο, ζε όιεο ηηο ρώξεο ηνπ πιαλήηε. Δύινγν είλαη όηη ζην δίθηπν ηνπ νγθώδνπο θαη αθαηάπαπζηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα πνπ πεγάδνπλ από ηελ αύμεζε ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κεξώλ ζηηο εκπνξηθέο θαη κεηαθνξηθέο ζπλαιιαγέο, θπξίσο όηαλ δελ ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ζρεδηαζκόο θαη ηα ζπκβόιαηα πνπ ζπλάπηνληαη δελ έρνπλ ηύρεη επαξθνύο πξνεηνηκαζίαο. Γηα δηεπθόιπλζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ κεηαθνξώλ έρνπλ ζεζπηζηεί νη ιεγόκελνη INCOTERMS, πνπ είλαη επίζεκνη όξνη θαη θαλόλεο πνπ έρνπλ δηεζλή αλαγλώξηζε θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα επξέσο, δηεπθνιύλνληαο ζεκαληηθά ην δηεζλέο εκπόξην θαη ηηο κεηαθνξέο. Ο όξνο INCOTERMS σημαίνει: INternational COmmercial TERMS. Σθνπόο ηνπο είλαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνρή ελόο ζπλόινπ δηεζλώλ θαλόλσλ γηα ηελ εξκελεία ησλ ζπλεζέζηεξσλ όξσλ ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ. Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ INCOTERMS πεξηνξίδεηαη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ κεξώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπκβάζεηο κεηαθνξώλ θαη πεξηιακβάλνπλ όξνπο ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε ησλ πσινύκελσλ εκπνξεπκάησλ θαη άξα θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο. Παξόιν πνπ ηα INCOTERMS είλαη ζεκαληηθνί όξνη γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ ζπκβάζεωλ πωιήζεωλ θαη κεηαθνξώλ, δελ θαιύπηνπλ κε ζαθήλεηα δηάθνξα άιια εμίζνπ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα όπωο, ηεο κεηαβίβαζεο θπξηόηεηαο, ηεο αζέηεζεο όξωλ ζπκβνιαίωλ ή ζπκβάζεωλ θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από απηνύ ηνπ είδνπο παξαβάζεηο. Η Γηεζλήο Γηαδηθαζία Μεηαθνξώλ πεξηιακβάλεη δύν βαζηθά ζηνηρεία : 1. ηε ζύλαςε ζπκθσλίαο κεηαμύ Αγνξαζηή-Πσιεηή, ζηα πιαίζηα ησλ θαλόλσλ ησλ INCOTERMS 2. ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκθσληώλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηεο παξαγγειίαο (order preparation), ε κεηαθνξά ηεο (trance), ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά παξαζηαηηθά έγγξαθα (documentation), θηι. Τν ICC (International Center of Commerce) έρεη νξίζεη 13 θνηλά απνδεθηνύο θαλόλεο εκπνξίνπ νη νπνίνη απεηθνλίδνπλ ηηο επζύλεο ησλ κεξώλ ζρεηηθά κε : ην θόζηνο ζπζθεπαζίαο ηε κεηαθνξά ηελ θνξηνεθθόξησζε ην κεηαθνξηθό θόζηνο ηελ αζθάιεηα ηνπ εκπνξεύκαηνο ηνπο δαζκνύο ηνπ ηεισλείνπ Οη όξνη INCOTERMS δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο Δ, F, C, D.

2 H θαηεγνξία E-TERMS πεξηιακβάλεη έλαλ όξν INCOTERMS. Η θαηεγνξία F-TERMS πεξηιακβάλεη ηξεηο όξνπο INCOTERMS. H θαηεγνξία C-TERMS πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο όξνπο INCOTERMS. H θαηεγνξία D-TERMS πεξηιακβάλεη 5 όξνπο INCOTERMS Μεηαθνξηθή ηθαλόηεηα Μηα βαζηθή έλλνηα ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξώλ είλαη ε κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα. Γηα ηνλ νξηζκό απηήο ζεσξνύκε έλα κεηαθνξηθό ζύζηεκα θαη κηα κνλάδα ελόο κεηαθνξηθνύ κέζνπ απηνύ. Ο κέγηζηνο αξηζκόο επηβαηώλ ή/θαη ην κέγηζην βάξνο (ή ν κέγηζηνο όγθνο) εκπνξεπκάησλ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη: α) Τν ζύζηεκα αλά κνλάδα ρξόλνπ, θαιείηαη κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα ή ρωξεηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπκβ. C). Μνλάδεο κέηξεζεο: αξηζκόο επηβαηώλ/κνλάδα ρξόλνπ, t ή m 3 εκπνξεπκάησλ/κνλάδα ρξόλνπ, όπνπ κνλάδα ρξόλνπ είλαη π.ρ. ε ώξα, ε εκέξα θ.ιπ. β) Η κνλάδα ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ ζε κηα δηαδξνκή, θαιείηαη κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα ή ρωξεηηθόηεηα ηεο κνλάδαο. Μνλάδεο κέηξεζεο: αξηζκόο επηβαηώλ, t ή m 3 εκπνξεπκάησλ. Ο αξηζκόο ησλ επηβαηώλ ή/θαη ην βάξνο (ή όγθνο) ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ κεηαθέξεη ην ζύζηεκα ή ε κνλάδα κεηαθνξηθνύ κέζνπ, πξνο ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ (αλνηγκέλε ζηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν) θαιείηαη ζπληειεζηήο πιεξόηεηαο (ζπκβ.f). Ο ζπληειεζηήο απηόο είλαη θαζαξόο αξηζκόο 1 π.ρ. αλ έλα ιεσθνξείν έρεη ρσξεηηθόηεηα 150 επηβάηεο θαη κεηαθέξεη, 60 επηβάηεο ηόηε f=60/150=0,4. Ωο κεηαθνξηθό έξγν, πνπ εθηειείηαη ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν, νξίδεηαη ην αθόινπζν άζξνηζκα: Ε μεη. ζσζ.=ε επιβ +Ε εμπ., όποσ Ε επ. = 1 il i, Ε εμπ. = 1 il i, ε i = ο αριθμός ηων επιβαηών ποσ μεηαθέρονηαι ηη θεωρούμενη τρονική περίοδο ζε διαδρομή μήκοσς l i β i = ηο βάρος ή ο όγκος ηων εμπορεσμάηων ποσ μεηαθέρονηαι ηη θεωροσμένη τρονική περίοδο ζε διαδρομή l i Αλ κεγηζηνπνηεζνύλ ηα Δ επ. Καη Δ εκπ., ηόηε πξνθύπηεη γηα ηελ κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα (ρσξεηηθόηεηα) ηνπ ζπζηήκαηνο όηη: C ζσζη =C επ +C εμπ =maxe επ +maxe εμπ Καη γηα ηνπο ζπληειεζηέο πιεξόηεηαο επηβαηώλ θαη εκπνξεπκάησλ όηη: f επ = C E, f εμπ = C

3 7.3. Πεδνί Βαζηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηαθνξηθώλ ζπζηεκάησλ είλαη ε θίλεζε ησλ πεδώλ. Καηά ηε ζρεηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηνύληαη νξηζκέλνη όξνη, νη θπξηόηεξνη από ηνπο νπνίνπο είλαη νη εμήο: Καζαξό πιάηνο πεδνδξνκίνπ, θαιείηαη ην ηκήκα ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ κπνξεί πξαγκαηηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θίλεζε ησλ πεδώλ, δει. από ην πιάηνο ελόο πεδνδξνκίνπ αθαηξνύληαη: α) Μία ισξίδα πιεζίνλ ησλ θηηξίσλ θαη β) ηα θπζηθά εκπόδηα (π.ρ. θσηεηλνί ζεκαηνδόηεο, παξθόκεηξα, ηαρπδξνκηθά θπηία). Δπηζεκαίλεηαη όηη πξαθηηθά ην ειάρηζην πιάηνο ελόο πεδνδξνκίνπ, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε ζπλάληεζε δύν αηόκσλ πνπ θπιίνπλ παηδηθό θαξόηζη, είλαη 2,5m. Σαρύηεηα πεδώλ (ζπκβ.v) θαιείηαη ε κέζε ηαρύηεηα βαδίζκαηνο. Η ηαρύηεηα απηή, κεηξάηαη ζε m/min θαη θπκαίλεηαη ζπλήζσο από 42 m/min (γπλαίθα πνπ ζπλνδεύεη παηδί) κέρξη 108 m/min (λένο), κε κέζε ηηκή 84 m/min. Κπθινθνξηαθόο θόξηνο (ή ξνή πεδώλ), θαιείηαη ν αξηζκόο ησλ πεδώλ πνπ δηέξρνληαη αλά κνλάδα ρξόλνπ από κηα εγθάξζηα ηνκή ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ πεδόδξνκνπ ή ηεο δηάβαζεο πεδώλ. Ο θπθινθνξηαθόο θόξηνο κεηξάηαη ζε πεδνύο/15 min ή πεδνύο/min. Μνλαδηαίνο θπθινθνξηαθόο θόξηνο (ή κνλαδηαία ξνή πεδώλ), θαιείηαη ε ξνή ησλ πεδώλ αλά κέηξν πιάηνπο ηνπ πεδνδξνκίνπ. Η κνλαδηαία ξνή ζπκβνιίδεηαη κε Q θαη κεηξάηαη ζε πεδνύο/min m. Ππθλόηεηα πεδώλ, θαιείηαη ν κέζνο αξηζκόο πεδώλ αλά κνλάδα επηθαλείαο. Η ππθλόηεηα ζπκβνιίδεηαη κε D θαη κεηξάηαη ζε πεδνύο/m 2. Τν αληίζηξνθν ηεο ππθλόηεηαο θαιείηαη επηθάλεηα πεδνύ (ζπκβ. Μ) θαη κεηξάηαη ζε m 2 /πεδό. Η επηθάλεηα απηή ρξεζηκνπνηείηαη σο βαζηθό θξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ζηάζκεο εμππεξέηεζεο ησλ πεδώλ. Σπκπιεξσκαηηθά θξηηήξηα είλαη ε ηαρύηεηα θαη ε κνλαδηαία ξνή. Τν πςειόηεξν επίπεδν εμππεξέηεζεο πεδνδξνκίσλ παξέρεηαη όηαλ M>12m 2 /πεδό θαη ην ρακειόηεξν όηαλ Μ<0.6 m 2 /πεδό. Η επηθάλεηα πεδνύ M ζπλδέεηαη κε ηε κνλαδηαία ξνή Q, ηελ ηαρύηεηα πεδνύ V θαη ηελ ππθλόηεηα πεδώλ D σο εμήο: M= Q V = D Κόζηνο κεηαθνξάο θαη απνδνηηθόηεηα Τν κεηαθνξηθό θόζηνο απνηειεί ζηνηρείν ηνπ ζπλνιηθνύ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο, επεξεάδεη ηελ ηειηθή ηηκή ησλ πξντόλησλ θαη θαη επέθηαζε ην θόζηνο δσήο. Δθόζνλ ην κεηαθνξηθό θόζηνο δελ ιακβάλεηαη επαξθώο ππόςε, ην απνηέιεζκα ζα είλαη είηε πςειή ηηκή ησλ πξντόλησλ, είηε πξνβιήκαηα ζηε δηαλνκή θαη ζηελ ηξνθνδνζία ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ. Τν κεηαθνξηθό θόζηνο παξνπζηάδεη κεησηηθή ηάζε ζην ζπλνιηθό θόζηνο θαηά κνλάδα, κε ηελ αύμεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ όγθνπ. Όπσο δε γλσξίδνκε από ηελ Μηθξννηθνλνκηθή, θζίλνλ νξηαθό θόζηνο (marginal cost) δηακνξθώλεηαη κέζσ νηθνλνκηθώλ θιίκαθαο (economies of scale).έηζη αλαδεηθλύεηαη ε ζεκαζία ηνπ κεηαθνξηθνύ όγθνπ ζην θόζηνο κεηαθνξάο θαη ζην ζπλνιηθό θόζηνο, ζηηο ηηκέο θηι. Γεληθόηεξα, νη παξάγνληεο πνπ

4 επεξεάδνπλ ην θόζηνο κεηαθνξάο, ππό δεδνκέλε ηελ ηερλνινγία, ζρεηίδνληαη κε α) ην πξνϊόλ θαη β) ηελ αγνξά. Α) Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνϊόλ: Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 1) Ππθλόηεηα 2) Σπζζσξεπκέλα ζηνηρεία 3) Δπθνιία ή δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε 4) Αμία Η ππθλόηεηα αλαθέξεηαη ζην δείθηε βάξνπο πξνο όγθν γηα έλα πξντόλ. Αληηθείκελα όπσο ην αηζάιη, νη θνλζέξβεο, ηα πιηθά νηθνδνκώλ θαη ηα ραξηηθά έρνπλ πςειό δείθηε βάξνπο πξνο όγθν. Αληίζεηα, πξντόληα όπσο ειεθηξνληθά, ξνύρα θαη παηρλίδηα, έρνπλ ρακειό όγθν ζε αλαινγία κε ην βάξνο ηνπο. Κξηηήξην γηα ην κεηαθνξηθό θόζηνο είλαη θπξίσο ν όγθνο, αιιά θαη ην βάξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά (γηα παξάδεηγκα ζηηο δηαλνκέο ζηα λεζηά). Τα ζπζζωξεπκέλα ζηνηρεία είλαη ν βαζκόο ζην νπνίν έλα πξντόλ κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ην δηαζέζηκν ρώξν ζε έλα όρεκα κεηαθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, ηα πξντόληα πεηξειαίνπ έρνπλ κεγάιε ζπζζσξεπηηθή ηθαλόηεηα αθνύ έρνπλ πνιιά ζπζζσξεπκέλα ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνύλ λα γεκίζνπλ πιήξσο ην κέζν κεηαθνξάο. Αιιά αληηθείκελα, όπσο ηα απηνθίλεηα θαη ηα κεραλήκαηα γηα παξάδεηγκα, δελ έρνπλ θαιή ζπζζσξεπζηκόηεηα. Η ηδηόηεηα απηή εμαξηάηαη από ην κέγεζνο, ην ζρήκα, ην πόζν εύζξαπζην είλαη ην πξντόλ θαη άιια θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο. Σρεηηθή κε ηελ παξαπάλσ ηδηόηεηα είλαη ε επθνιία ή δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξντόληνο. Κάπνηα αληηθείκελα είλαη δύζθνια ζην ρεηξηζκό (αλύςσζε, ηνπνζέηεζε, θηι.) κε ζπλεπαθόινπζν λα είλαη πην δαπαλεξή ε κεηαθνξά ηνπο. Αληίζεηα, πξντόληα ηα νπνία είλαη νκνηόκνξθα ζηα θπζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. πξώηεο ύιεο) ή πξντόληα ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα αιινησζνύλ από ηνλ εμνπιηζκό δηαρείξηζεο (π.ρ. ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα), απαηηνύλ κηθξόηεξν θόζηνο δηαρείξηζεο. Η αμία απνηειεί αθόκα έλα ζεκαληηθό παξάγνληα. Πξντόληα κε κεγάιν δείθηε αμίαο πξνο όγθν, ηα νπνία είλαη εύθνιν λα θαηαζηξαθνύλ, θαζώο θαη πξντόληα γηα ηα νπνία ππάξρεη θίλδπλνο θινπήο, θνζηίδνπλ πνιύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο. Β) Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά: Δθηόο από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντόλησλ, ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά θαη επεξεάδνπλ ην κεηαθνξηθό θόζηνο. Οη ζπνπδαηόηεξνη από απηνύο είλαη: Ο βαζκόο αληαγωληζκνύ ζε θάζε κέζν κεηαθνξάο θαη κεηαμύ ησλ ηύπσλ ηνπ κέζνπ απηνύ Η γεωγξαθηθή ζέζε ησλ αγνξώλ (ε απόζηαζε κεηαθνξάο) Τν λνκνζεηηθό πιαίζην ζηα ζέκαηα κεηαθνξάο Η ζπρλόηεηα ηωλ κεηαθνξώλ ζε κηα πεξηνρή Η πνηόηεηα ηεο ππνδνκήο (νδηθά δίθηπα, αεξνδξόκηα, θηι.) Ο θπθινθνξηαθόο θόξηνο (όζνλ αθνξά θπξίσο ηηο νδηθέο κεηαθνξέο) Η επνρηθόηεηα ηωλ κεηαθηλήζεωλ ελόο πξντόληνο

5 Δάλ ην πξνϊόλ κεηαθέξεηαη εληόο ηεο ρώξαο ή ζε ρώξεο ηνπ εμωηεξηθνύ Η αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο κεηώλεη ζεκαληηθά ην θόζηνο κεηαθνξάο βειηηώλνληαο ζεκαληηθά ηελ απνδνηηθόηεηα αθνύ ζπληειεί: Σηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε ηνπ ζηόινπ ησλ νρεκάησλ. Σρεδόλ ην 30% ησλ θνξηεγώλ θπθινθνξνύλ άδεηα, ην 56% κηζνγεκάηα θαη ην 14% γεκάηα ρσξίο λα είλαη γλσζηό ν αξηζκόο ησλ θνξηεγώλ πνπ παξακέλνπλ αλελεξγά. Σηελ νξζή θαηαλνκή ησλ παξαγγειηώλ αλά πεξηνρή ρσξίο ιάζνο (απηόκαην ζπληαίξηαζκα ησλ δηαζέζηκσλ θνξηεγώλ κε ηα εκπνξεύκαηα πνπ πξέπεη λα θνξησζνύλ). Σηε κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ θόζηνπο (νη παξαγγειίεο έξρνληαη ειεθηξνληθά, κέζσ εηδηθώλ θνξκώλ ειεθηξνληθήο παξαγγειηνιεςίαο). Σηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δξνκνιόγεζεο βάζεη ςεθηαθώλ ραξηώλ. Τν θόζηνο κεηαθνξάο απνηειεί ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκώλ πνπ ζαλ ζηόρν έρνπλ θπζηθά ηελ αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο. Ο ζηόρνο απηόο ζπλδέεηαη κε ηνπο παξαγσγηθνύο πόξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη εμαξηάηαη από ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα ηνπ ζπλδπαζκνύ ηνπο από ηε δηνίθεζή ηεο. Η παξαθνινύζεζε ησλ επηδόζεσλ ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ (όπσο θαη ησλ ινηπώλ δηαδηθαζηώλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο) ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο ζηόρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηνπο αληαγσληζηέο, γίλεηαη θη αξρήλ κε ηνπο δείθηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ κεηαθνξώλ. Οη ζεκαληηθόηεξνη δείθηεο κε ζρεηηθά επξεία εθαξκνγή είλαη νη αθόινπζνη: ΓΔΗΚΣΖ ΚΟΣΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟ ΣΕΗΡΟ Τν πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο κεηαθνξάο πξνο ην ζπλνιηθό ηδίξν. ΓΔΗΚΣΖ ΚΟΣΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟ ΤΝΟΛΗΚΟ KΟΣΟ Τν πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο κεηαθνξάο πξνο ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. ΓΔΗΚΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΟΓΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΜΔΩΝ Ο όγθνο πξνϊόληωλ πνπ δηαθηλήζεθαλ πξνο ην δηαζέζηκν όγθν ηνπ ζηόινπ θνξηεγώλ. ΓΔΗΚΣΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΛΟΤ Τν ζπλνιηθό θνξηίν ζηόινπ (ζε m 3 ) επί πξαγκαηηθέο ώξεο δηαλνκήο πξνο ην κέγηζην θνξηίν (ρωξεηηθόηεηα ζηόινπ) επί ηηο ζπλνιηθέο ώξεο απαζρόιεζεο. Βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ αθνξνύλ ηνπο δείθηεο απνδνηηθόηεηαο είλαη ν ηξόπνο, ε ζπρλόηεηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα (ζρήκα. 7.1). Πην ζπγθεθξηκέλα:

6 ΣΡΟΠΟ πιιερζέληα ηνηρεία Σερληθέο παξνπζίαζεο Μεραλνγξάθεζε-Reporting ΤΥΝΟΣΖΣΑ Καζεκεξηλή Δβδνκαδηαία Μεληαία Κηι. ρήκα 7.1 Βαζηθέο Έλλνηεο Γεηθηώλ Απνδνηηθόηεηαο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ηόρνη Αμηνιόγεζε ύγθξηζε Πξωηνβνπιίεο Ο ηξόπνο αθνξά ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ώζηε λα δίλνπλ ηελ εηθόλα ηεο απόδνζεο ηεο κεηαθνξηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο δηάθνξεο ηερληθέο παξνπζίαζεο ησλ δεηθηώλ θαη ην κεραλνγξαθηθό πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνύ. Τα ζπιιερζέληα ζηνηρεία είλαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξέπεη λα δίλνληαη έγθαηξα ζην ρξήζηε, δειαδή ηε ρξνληθή ζηηγκή αθξηβώο πνπ ηηο ρξεηάδεηαη. Η παξαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο πνιύ πξηλ ηε ρξήζε ηεο κπνξεί λα απμήζεη ην θόζηνο ηεο ζεκαληηθά. Eπίζεο, ε θαζπζηεξεκέλε πιεξνθνξία ελδέρεηαη λα είλαη άρξεζηε (ζπαηάιε ρξήκαηνο, ρξόλνπ, πξνζπάζεηαο, θαζώο θαη ιήςε ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ). Οη δηαζέζηκεο ηερληθέο δπλαηόηεηεο ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο ηεο εμέιημεο βαζηθώλ κεγεζώλ : o Γξαθηθέο Απεηθνλίζεηο o Αξηζκεηηθή Παξνπζίαζε (απόιπηα κεγέζε, πνζνζηά κεηαβνιώλ, πίλαθεο) o Γείθηεο Οδεγνί (Leading Indicators) ή Γείθηεο Απόδνζεο Δπηδόζεσλ Θεκειηώδεο ζηνηρείν ζσζηήο δηαρείξηζεο απνηειεί ε πιεξνθνξία. Μία πιεξνθνξία γηα λα είλαη ρξήζηκε γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πξέπεη λα πξνθύπηεη από αλαιπηηθά ζρεδηαζκέλε επεμεξγαζία, θαζώο θαη λα παξνπζηάδεηαη ζε κνξθή εύρξεζηε θαη θηιηθή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ππό κνξθή δεηθηώλ απνδνηηθόηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηα ιεγόκελα reports ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο, βάζεη ησλ νπνίσλ απνξξένπλ αλαγθαία ζπκπεξάζκαηα γηα λα αλαιεθζνύλ νη ζσζηέο πξσηνβνπιίεο. Σπλεπώο, ε επρξεζηία αλαθνξώλ είλαη επηβεβιεκέλε θαη απαξαίηεην ζπζηαηηθό θάζε πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, όζνλ αθνξά ηελ παξνρή πςεινύ επηπέδνπ πιεξνθνξηώλ ζηνπο ρξήζηεο & ζηε Γηνίθεζε. Η ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ειέγρνληαη νη επηδόζεηο ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη θαζεκεξηλή, εβδνκαδηαία, κεληαία, θηι. Τν θξηηήξην θαζνξηζκνύ ηεο ζπρλόηεηαο απνηειεί θπξίσο ε ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κέηξεζεο ζηελ ζπλνιηθή απόδνζε ηεο επηρείξεζεο, νη δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ηεο επηρείξεζεο θαη ην θόζηνο ζπιινγήο ησλ αλαγθαίσλ ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ. Τα ζπκπεξάζκαηα νπζηαζηηθά πξνθύπηνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη νη νπνίνη αληαλαθινύλ ηνπο γεληθόηεξνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο ηεο Γηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. Απνβιέπνπλ ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ πξνο βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο, θαη πξόιεςε δεκηνπξγίαο πξνβιεκαηηθώλ, κε αλαζηξέςηκσλ θαηαζηάζεσλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ)

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ) «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 1.Παξαδείγκαηα θαη Οξηζκνί 2. Καηεγνξίεο θαη ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ 2.1 Καηεγνξίεο θαη Πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Video On Demand Over IP

Video On Demand Over IP Video On Demand Over IP Κολόβαρης Εσθύμιος ΜΟΠ352 efkolovak@gmail.com Μπαλαμπάνοσ Χαραλαμπία ΜΟΠ360 xarabalabanou@gmail.com Σαλτερή Κσριακή Μαρία ΜΟΠ347 KMSalteri@gmail.com Σπηλιοπούλοσ Ηλιάννα ΜΟΠ358

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΩ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωμαηική Επγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δληνπηζκόο θαη ρσξηθή απνηίκεζε κεηαιινθόξσλ δσλώλ κε ηελ ρξήζε γεσθπζηθώλ κεζόδσλ» πνπδαζηήο: Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα