Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού ηµόσιου ιαγωνισµού Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (Οδηγία 2004/17/ΕΚ)JHDF Τµήµα I: Αναθέτων φορέας Ι.1 ) Επωνυµία, διευθύνσεις και σηµεία επαφής: Επίσηµη επωνυµία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ µε το διακριτικό τίτλο ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ταχ. ιεύθυνση: ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72 Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταχ. κωδικός: Χώρα: Ελλάδα (GR) Σηµείο(α) επαφής: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υπόψη: ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ιεύθυνση(-εις) στο ιαδίκτυο: (κατά περίπτωση) Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: (URL) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από Στο (στα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής Άλλη ( συµπληρώστε το παράρτηµα A.I ) ιεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών και συµπληρωµατικών εγγράφων (συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού συστήµατος αγορών) Στο (στα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής Άλλη ( συµπληρώστε το παράρτηµα Α.ΙΙ ) Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής αποστέλλονται Στο (στα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής Άλλη ( συµπληρώστε το παράρτηµα Α.ΙΙΙ ) I.2) Κύρια δραστηριότητα Ηλεκτρισµός I.3) Ανάθεση της σύµβασης για λογαριασµό άλλων φορέων ανάθεσης Ο αναθέτων φορέας προβαίνει στην αγορά εκ µέρους άλλων φορέων ανάθεσης ναι Τµήµα II: Αντικείµενο της σύµβασης II.1) Περιγραφή: II.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από τον αναθέτοντα φορέα: 1/7

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ II.1.2) Είδος της σύµβασης και τόπος εκτέλεσης των έργων: Έργα Προµήθειες Υπηρεσίες Εκτέλεση Αγορά Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Κωδικός NUTS: GR300 II.1.3) Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσια σύµβαση, συµφωνία πλαίσιο ή δυναµικό σύστηµα αγορών ( ΣΑ): Η προκήρυξη αφορά δηµόσια σύµβαση Η προκήρυξη αφορά τη δηµιουργία δυναµικού συστήµατος αγορών ( ΣΑ) Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συµφωνίας πλαισίου II.1.4) Πληροφορίες για τη συµφωνία πλαίσιο: (κατά περίπτωση) II.1.5) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή των αγορών: Προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικού και παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραµετροποίηση, θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος ιαχείρισης Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α και Συντήρηση τεσσάρων (4) ετών. II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) : Κύριο λεξιλόγιο Κύριο αντικείµενο Πρόσθετο (α) Αντικείµενο (α) Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση) II.1.7) Πληροφορίες για τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (GPA) : Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement - GPA) : ναι II.1.8) Τµήµατα: (για πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα χρησιµοποιήστε το παράρτηµα Β τόσες φορές όσα και τα τµήµατα) Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι II.1.9) Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές : Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές : ναι ` II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύµβασης : II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση : (συµπεριλαµβανοµένων όλων των τµηµάτων, των ανανεώσεων και των δικαιωµάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση, κατά περίπτωση) Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, των ακόλουθων ειδών: 1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (SERVERS) >=8 τεµ 2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2.1 Λογισµικό Συστηµάτων 3 τεµ 2/7

3 2.2 Βάσεις εδοµένων 1 τεµ. 2.3 Λογισµικό Εφαρµογών 1 τεµ 3. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.1 Μεταγωγείς (Ethernet Switches) >=2 3.2 Οπτικοί Μεταγωγείς (Fiber Switches) >=2 3.3 Συστοιχία Ερµαρίων Εξυπηρετητών, όπου κάθε ερµάριο διαθέτει Αναδιπλούµενη οθόνη και πληκτρολόγιο µε ενσωµατωµένη συσκευή κατάδειξης (ποντίκι ή αντίστοιχη). >=1 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.1 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρµογών 9 µήνες 4.2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 2 µήνες 4.3 Υπηρεσίες υποστήριξης/έναρξης λειτουργίας 2 µήνες 4.4 Τέλη Υπηρεσιών ιασύνδεσης µε τον ΑΙΒ 12 µήνες Προϋπολογισµένη αξία όλων των ανωτέρω ειδών και υπηρεσιών ,00 ευρώ 5. ωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία υπογραφής πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας) 0,00 ευρώ 6. Μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (12 µήνες) 6.1. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης όλων των υπό προµήθεια ειδών διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός των υπηρεσιών (6.1) ,00 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ,00 ευρώ (κατά περίπτωση, µόνο ποσά) Η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ ,00 Νόµισµα EUR II.2.2) Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα προαίρεσης: (κατά περίπτωση) ικαιώµατα προαίρεσης ναι II.2.3) Πληροφορίες σχετικά µε ανανεώσεις: (κατά περίπτωση) Η παρούσα σύµβαση µπορεί να ανανεωθεί ναι II.3) ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία ολοκλήρωσης: ιάρκεια σε µήνες 72,5 (από την ανάθεση της σύµβασης) Τµήµα III : Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες III.1) Όροι που αφορούν τη σύµβαση: III.1.1) Απαιτούµενες εγγυήσεις: (κατά περίπτωση) 1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ύψους σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ ( , ), 2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). III.1.2) Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν: Το επιλέξιµο προς χρηµατοδότηση από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» τµήµα του προϋπολογισµού της παρούσας διακήρυξης ανέρχεται σε ,17 προ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµος προς χρηµατοδότηση. Η ΛΑΓΗΕ θα καλύψει την χρηµατοδότηση του µη επιλέξιµου τµήµατος του προϋπολογισµού από ίδιους πόρους. Η πληρωµή του τιµήµατος αγοράς θα γίνει τµηµατικά ανάλογα µε την ολοκλήρωση και παραλαβή διακριτών φάσεων του έργου. Για να διενεργηθεί κάθε πληρωµή από το ΛΑΓΗΕ θα πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ τιµολόγιο εις τριπλούν, το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, τα οποία θα είναι σε κάθε περίπτωση σε ισχύ, έγγραφη πιστοποίηση της αρµόδιας Υπηρεσίας / Επιτροπής ανάλογα µε τη φάση υλοποίησης και κάθε άλλο νοµιµοποιητικό έγγραφο του πωλητή που τυχόν απαιτείται από το ΛΑΓΗΕ. III.1.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση: (κατά περίπτωση) Σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία, η ένωση ή κοινοπραξία θα προχωρήσει πριν την υπογραφή της σύµβασης στη σύσταση, νοµικού προσώπου 3/7

4 οιασδήποτε µορφής µε έδρα την Ελλάδα και ιδρυτές /εταίρους/µετόχους τα µέλη της ενώσεως /κοινοπραξίας κατά τον λόγο συµµετοχής τους στην ένωση/κοινοπραξία. III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι: (κατά περίπτωση) Η εκτέλεση της σύµβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους : ναι III.2) Προϋποθέσεις συµµετοχής: III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 1. ικαίωµα συµµετοχής στο παρόντα ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, τα οποία δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένα έχουν δικαίωµα να αναλάβουν το Έργο που αποτελεί αντικείµενο του παρόντος ιαγωνισµού και έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και αποδεδειγµένη εµπειρία στον τοµέα "Σχεδιασµού, ανάπτυξης και υποστήριξης/συντήρησης πληροφοριακών συστηµάτων στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Η µεταβολή της σύνθεσης ή του ποσοστού συµµετοχής ή κατάστασης των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, µετά την υποβολή του Φακέλου Προσφοράς και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης απαγορεύεται. 3. εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό όσοι εµπίπτουν στις περιπτώσεις των απαγορεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 45 του Π 59/2007 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 43 του Π 60/2007 καθώς και όσοι εµπίπτουν στις περιπτώσεις των απαγορεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδάφιο 1α του Π 118/2007 ως ισχύει. 4. Οι συµµετέχοντες προσκοµίζουν : Μετά την κατακύρωση Εν ισχύ πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο που περιγράφει το ειδικό επάγγελµά τους. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας κατ' άρθρο 6 Π 118/2007 και άρθρο 43 του Π 60/2007. Ποινικό µητρώο ή ισοδύναµο έγγραφο των διαχειριστών (σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ) του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου σε περίπτωση Α.Ε κατ' άρθρο 6 Π 118/2007 και του άρθρου 43 του Π 60/2007. Πιστοποιητικό ότι ο συµµετέχων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του σχετική διαδικασία κατ' άρθρο 43 του Π 60/2007. Καταστατικό της νέας εταιρικής µορφής που θα συσταθεί αν Ανάδοχος είναι ένωση / κοινοπραξία και νοµιµοποιητικά εκπροσώπησης. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό Αίτηση συµµετοχής. Νοµιµοποιητικά έγγραφα έκαστου συµµετέχοντος (καταστατικό/πρακτικά Σ/ΓΣ/εταίρων). Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε Υπόδειγµα διακήρυξης. III.2.2) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 1. Ισολογισµό κατά τις τρεις προηγούµενες του διαγωνισµού χρήσεις άλλως δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών που αποτελεί το αντικείµενο της Σύµβασης. Ο µέσος όρος του ύψους του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών χρήσεων θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε Ευρώ ( ). Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας απαιτείται η προσκόµιση επικυρωµένων αντιγράφων των ως άνω εγγράφων από όλα τα µέλη αυτής και θα πρέπει ο µέσος όρος του ύψους του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών χρήσεων όλων των µελών να είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε Ευρώ ( ). 2. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης µετά την κατακύρωση. III.2.3) Τεχνική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Αναλυτική κατάσταση που να προσδιορίζει έργα εντός της τελευταίας 5ετίας, µε αντίστοιχα ποσά, χρόνο, τόπο εκτέλεσης παροχής, παραλήπτη και αποδέκτη, που αφορούν σχεδιασµό, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση πληροφοριακών συστηµάτων στον τοµέα ενεργειακών αγορών, µε ελάχιστο κριτήριο συµµετοχής στον διαγωνισµό την επιτυχή ανάληψη και εκτέλεση ενός τουλάχιστον έργου έκδοσης ευρωπαϊκών πιστοποιητικών εγγυήσεων προέλευσης (µε διασύνδεση µε ΑΙΒ). Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ή ισοδύναµο έγγραφο που έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, το οποίο θα βεβαιώνει τη συµµόρφωση του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας (προϊόντων 4/7

5 και υπηρεσιών) του προσφέροντος ή/και των υπεργολάβων του, µε τα κριτήρια του προτύπου ISO 9001:2000 ή 9001:2008. Τµήµα IV : ιαδικασία IV.1) Είδος διαδικασίας: IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Κλειστός Με διαπραγµάτευση IV.2) Κριτήρια ανάθεσης IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης Χαµηλότερη τιµή Η πλέον οικονοµικά συµφέρουσα προσφορά IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά µε τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού ναι IV.3) ιοικητικές πληροφορίες: IV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας: (κατά περίπτωση) 2/2014 IV.3.2) Προηγούµενες προκηρύξεις σχετικά µε την ίδια σύµβαση: ναι Ο Αριθ. Προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2013/S της 18/06/2013 IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συµπληρωµατικών εγγράφων: Ηµεροµηνία 24/03/2014 Ώρα Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίµου Ο ναι IV.3.4) Προθεσµία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής: (εάν είναι γνωστό, σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες µε διαπραγµάτευση και στον ανταγωνιστικό διάλογο) Ηµεροµηνία 08/04/2014 Ώρα IV.3.5) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) µπορούν να συνταχθούν οι µελέτες ή οι αιτήσεις συµµετοχής: Ο Οποιαδήποτε επίσηµη γλώσσα της ΕΕ Επίσηµη γλώσσα (ή γλώσσες) της ΕΕ EL Άλλη: IV.3.6) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: ιάρκεια σε ηµέρες : 120 (από την αναφερόµενη ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών) IV.3.7) Όροι για το άνοιγµα των προσφορών: Ηµεροµηνία 08/04/2014 Ώρα (κατά περίπτωση) Τόπος ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Άτοµα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφορών (κατά περίπτωση) ναι (εάν ναι) Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτηµένα άτοµα και τη διαδικασία ανοίγµατος προσφορών: Οι υποβάλλοντες την προσφορά ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. Τµήµα VI: Πρόσθετες πληροφορίες VI.1) Πληροφορίες σχετικά µε επαναλαµβανόµενες συµβάσεις: (κατά περίπτωση) Πρόκειται για επαναλαµβανοµένη δηµόσια σύµβαση : Ο ναι VI.2) Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 5/7

6 Σύµβαση σχετιζόµενη µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης : ναι (εάν ναι) εκτιµώµενος χρόνος δηµοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: Τµήµα του Έργου που αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος ιαγωνισµού, πλην των υπηρεσιών που αφορούν την τετραετή συντήρηση και τεχνική υποστήριξη, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση και συγχρηµατοδοτείται µέχρι του ποσού των ,17 προ ΦΠΑ από το ΕΤΠΑ. VI.3) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: (κατά περίπτωση) Ηµεροµηνία λήξης υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων για τον ως άνω διαγωνισµό µέχρι και 26/03/2014 και ώρα 14:00 VI.4) ιαδικασίες προσφυγής: VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Επίσηµη επωνυµία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. ιεύθυνση: ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72 Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταχ. κωδικός: Χώρα: Ελλάδα (GR) Τηλέφωνο: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Φαξ: ιεύθυνση στο ιαδίκτυο: (URL) VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: (συµπληρώστε την ενότητα VI.4.2 ή, εάν χρειάζεται, την ενότητα VI.4.3) Οι Συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα υποβολής προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον του ΛΑΓΗΕ σύµφωνα µε το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173), όπως ισχύει. VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Επίσηµη επωνυµία ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. ιεύθυνση ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72 Πόλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταχ. κωδικός Χώρα Ελλάδα (GR) Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ ιεύθυνση στο ιαδίκτυο (URL) VI.5) Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης: 19/02/2014 (ηη/µµ/εεεε) ID: ρ. Α. ΓΚΑΡΗΣ Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος 6/7

7 Παράρτηµα Α Πρόσθετες διευθύνσεις και σηµεία επαφής I) ιευθύνσεις και σηµεία επαφής απ' όπου µπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες II) ιευθύνσεις και σηµεία επαφής απ' όπου µπορούν να παρασχεθούν τεχνικές προδιαγραφές και συµπληρωµατικά έγγραφα III) ιευθύνσεις και σηµεία επαφής για την αποστολή προσφορών/αιτήσεων συµµετοχής Επίσηµη επωνυµία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ Ταχ. ιεύθυνση: ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72 Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταχ. κωδικός: Χώρα: Ελλάδα (GR) Σηµείο(α) επαφής: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνο: Υπόψη: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Φαξ: ιεύθυνση στο ιαδίκτυο: (URL) 7/7

Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300259-2013:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90933-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:417529-2013:text:el:html Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πειραιάς: Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 2012/S 171-283079

GR-Πειραιάς: Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 2012/S 171-283079 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283079-2012:text:el:html GR-Πειραιάς: Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186267-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7554-2013:text:el:html GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Την ηµεροµηνία έκδοσης Τον εκδότη Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται Τον αριθµό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

Την ηµεροµηνία έκδοσης Τον εκδότη Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται Τον αριθµό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναθέτων φορέας Επωνυµία, διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Σέρρες: Καύσιμα 2014/S 236-414705. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Σέρρες: Καύσιμα 2014/S 236-414705. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/14 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:414705-2014:text:el:html Ελλάδα-Σέρρες: Καύσιμα 2014/S 236-414705 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (352) 29 29 42 670 Ηλ. ταχ.: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Πληροφορίες & ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κομοτηνή: Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 2012/S 169-279875. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κομοτηνή: Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 2012/S 169-279875. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279875-2012:text:el:html GR-Κομοτηνή: Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 2012/S 169-279875 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

GR-Ξάνθη: Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2011/S 224-363429. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Ξάνθη: Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2011/S 224-363429. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363429-2011:text:el:html GR-Ξάνθη: Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2011/S 224-363429

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303099-2012:text:el:html GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ελασσόνα: Πετρέλαιο ντίζελ 2015/S 009-010739. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Ελασσόνα: Πετρέλαιο ντίζελ 2015/S 009-010739. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:10739-2015:text:el:html Ελλάδα-: Πετρέλαιο ντίζελ 2015/S 009-010739 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76465-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7688-2013:text:el:html CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

X Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 2

X Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες 2011/S 220-357852. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες 2011/S 220-357852. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357852-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες 2011/S 220-357852 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:72171-2013:text:el:html GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Μυτιλήνη: Κατασκευαστικές εργασίες για φοιτητικές εστίες 2013/S 172-297029. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ελλάδα-Μυτιλήνη: Κατασκευαστικές εργασίες για φοιτητικές εστίες 2013/S 172-297029. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/12 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297029-2013:text:el:html Ελλάδα-Μυτιλήνη: Κατασκευαστικές εργασίες για φοιτητικές εστίες 2013/S 172-297029 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/11 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:73885-2013:text:el:html GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα