Θέμα: Θέματα Διαχείριςησ Κινητικότητασ ςε DVB-H υςτήματα (Mobility Management in DVB-H Systems). Ειςηγητήσ: Λιοδάκησ Γεώργιοσ, Καθηγητήσ Εφαρμογών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Θέματα Διαχείριςησ Κινητικότητασ ςε DVB-H υςτήματα (Mobility Management in DVB-H Systems). Ειςηγητήσ: Λιοδάκησ Γεώργιοσ, Καθηγητήσ Εφαρμογών"

Transcript

1 Θέμα: Θέματα Διαχείριςησ Κινητικότητασ ςε DVB-H υςτήματα (Mobility Management in DVB-H Systems). Επιμέλεια: Δημάκησ Αλέξανδροσ AM: 3509 Ειςηγητήσ: Λιοδάκησ Γεώργιοσ, Καθηγητήσ Εφαρμογών Φανιά, 28/9/2009 ΣΕΙ Κρήτησ, Παράρτημα Φανίων Σμήμα Ηλεκτρονικήσ. 1

2 Θέματα Διαχείριςησ Κινητικότητασ ςε DVB-H υςτήματα (Mobility Management in DVB-H systems). Abstract Digital video broadcasting for Handhelds (DVB-H), is a standard for broadcasting IP data to portable devices, whereas the mobility of the clients is one of the main issues. Such mobility scenarios, that affect the overall handover process in a DVB-H system, are studied in this thesis by the use of the NCTUns software simulator. NCTUns is a platform for vehicular traffic, communication and network researches. Although NCTUns does not incorporate tools for the DVB-H standard, the study was carried out by the appropriate physical layer modifications of the available mobile WiMAX (IEEE e) tools. Results obtained may contribute to the proper dimensioning of the network in terms of bandwidth and of other network infrastructure. 2

3 Περιεχόμενα 1. ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ DVB-H HANDOVER ΣΟ DVB-H ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ HANDOVER ΕΙΔΗ HANDOVER ΘΕΜΑΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ HANDOVER ΣΕΧΝΙΚΕ TIME SLICING, DELTA-T, MPE-FEC ΣΑΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ HANDOVER ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑΣΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ HANDOVER ΣΟ DVB-H ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ HANDOVER ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ NCTUNS ΚΑΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ NCTUNS HANDOVER Ε MOBILE WIMAX ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ NCTUNS (ΕΣΟΙΜΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ DVB-H HANDOVER ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ ΣΗ ΣΟΤ (E) ΚΟΜΒΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΣΗ ΣΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΕΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 1. Ειςαγωγή ςτο DVB-H Σν επξσπατθφ ζχζηεκα κεηάδνζεο ςεθηαθήο εηθφλαο θαη ππεξεζηψλ νλνκάδεηαη DVB (Digital Video Broadcasting). Σν πην πξφζθαην κέινο, κηαο νκάδαο ηερλνινγηψλ πνπ απνηεινχλ ην DVB -φπσο DVB-T, DVB-S θηι- είλαη ην DVB-H (Handheld). Σν απνθαινχκελν «DVB Project», ην νπνίν έρεη νξίζεη φιεο απηέο ηηο ηερλνινγίεο, παξαηήξεζε θαη αληαπνθξίζεθε ζηελ ηάζε γηα ρξεζηκνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζε «handheld» ζπζθεπέο, φπσο απνθαινχληαη. Ζ εμέιημε απφ ην θιαζηθφ FM ξαδηφθσλν ζηελ DVB-H ηερλνινγία, θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.1. ηηο αξρέο ηνπ 2004 παξνπζηάζηεθε ην λέν απηφ κέινο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε θνξεηέο θαη θαζεκεξηλήο ρξήζεο ζπζθεπέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο, θάηη πνπ έιεηπε απφ ην DVB. Σν DVB-H ήξζε λα δψζεη ηελ ιχζε κε βαζηθφ πιενλέθηεκα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ επάλσ ζε ήδε ππφ ιεηηνπξγία δίθηπν. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηαπηφρξνλε εμππεξέηεζε ζεσξεηηθά άπεηξσλ ρξεζηψλ, θάηη πνπ αληηηίζεηαη κε άιια ζπζηήκαηα, φπσο ην 3G, πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ρξεζηψλ αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα θαλάιηα. Βαζίδεηαη ζε έλα άιιν κέινο, ην DVB-T (Terrestrial), ην νπνίν πξνυπήξρε. Σν DVB-T πεξηέρεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ κεηάδνζε ςεθηαθήο εηθφλαο κε ρξήζε επίγεησλ ζπζηεκάησλ ζε ζηαζεξέο ζπζθεπέο. Καζψο, ην DVB-T ζρεδηάζηεθε γηα ζπζθεπέο νη νπνίεο ζα είλαη αθίλεηεο, είλαη αληηιεπηφ φηη ε εμππεξέηεζε θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ ζα απνηειεί πξφβιεκα. Σν DVB-H ρξεζηκνπνηεί ην DVB-T δίθηπν θαη παξάιιεια θξνληίδεη ηελ θαιή πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο αθφκε θαη ζε ρξήζηεο πνπ θηλνχληαη κε κεγάιε ηαρχηεηα. Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην time slicing θαη ην MPE-FEC πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην DVB-H, παξέρνπλ επηπιένλ πξνζηαζία ζην ζήκα. Σν time slicing κπνξεί λα βνεζήζεη ηε ζπζθεπή λα εμνηθνλνκήζεη ελέξγεηα θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη νκαιά handover θαη εμππεξεηεί ρξήζηεο νη νπνίνη θηλνχληαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζπζθεπέο ζα είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη πεξηνξηζκέλεο ελεξγεηαθά, αθνχ ζα ρξεζηκνπνηνχλ κπαηαξία. Σν MPE-FEC παξέρεη επηπξφζζεηε πξνζηαζία ζην ζήκα, θαζψο ε πνξεία πξνο ηνλ θάζε ρξήζηε πξνθαιεί εμαζζέλεζε θαη παξακφξθσζε. Οη δχν παξαπάλσ δηαδηθαζίεο θαιχπηνπλ θαη ην πξφβιεκα ηεο ρξήζεο κίαο κνλαδηθήο θεξαίαο κέζα ζην ηεξκαηηθφ ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ιήςε θαιχηεξνπ πνηνηηθά ζήκαηνο θαη ε δπλαηφηεηα λα κελ ζηακαηήζεη ε ιήςε θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε handover ή αιιαγή ππεξεζίαο. Παξαηεξνχκε 4

5 ζην ζρήκα 1.2 ηελ ιεηηνπξγία ηνπ time slicing, ελψ θαίλεηαη ε πεξίνδν πνπ είλαη ελεξγφο ν δέθηεο γηα λα ιάβεη ηελ ππεξεζία 1. ρήκα 1.1: Δμέιημε δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ [7]. ρήκα 1.2: Σξφπνο ιεηηνπξγίαο time slicing [7]. Μηα επηπξφζζεηε ιεηηνπξγία ζην DVB-H ζε ζρέζε κε ην DVB-T είλαη ε ρξήζε ελφο επηπιένλ ηξφπνπ κεηάδνζεο. πγθεθξηκέλα, εθηφο ησλ 2Κ θαη 8Κ πνπ ππάξρνπλ ζην DVB-T, πξνζηέζεθε ν 4Κ ηξφπνο, ζπλδπάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν πξνεγνχκελσλ. ηνλ 2Κ 5

6 έρνπκε κηθξή αθηίλα θάιπςεο (ζρήκα 1.3) θαη ην ζήκα είλαη ιηγφηεξν επάισην ζηελ ηαρχηεηα. ε αληίζεζε κε ηνλ 2Κ, ν 8Κ ηξφπνο παξέρεη κεγάιε αθηίλα θάιπςεο (ζρήκα 1.3) θαη ην ζήκα ζα είλαη επαίζζεην ζηελ ηαρχηεηα ηνπ ηεξκαηηθνχ ιφγσ ηεο νιίζζεζεο Doppler πνπ νθείιεηαη ζηελ θίλεζε ησλ ηεξκαηηθψλ. πλδπάδνληαο ηα δχν επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή κεγάιε αθηίλα θάιπςεο θαη θαιή πνηφηεηα ζήκαηνο θαηά ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο ζπζθεπήο, πξνέθπςε ν 4Κ ηξφπνο κεηάδνζεο πξνζθέξνληαο κία ελδηάκεζε αθηίλα θάιπςεο κε ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ηνπ ζήκαηνο ζηελ ηαρχηεηα. ρήκα 1.3: 2Κ, 4Κ, 8Κ ηξφπνη κεηάδνζεο [7]. ην DVB-H ην δίθηπν κπνξεί λα είλαη «SFN» ή «MFN». Σα SFN (Single Frequency Network) δίθηπα ρξεζηκνπνηνχλ έλα εχξνο ζπρλνηήησλ γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θπςειψλ θαη απνηεινχλ έλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ζε ζρέζε κε ηα MFN (Multiple Frequency Network). Έλα SFN δίθηπν θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.4, φπνπ νη πνκπνί είλαη ζπγρξνληζκέλνη κέζσ GPS γηα ηελ απνθπγή απσιεηψλ, π.ρ. θαηά ηελ αιιαγή θπςέιεο, ελψ ππάξρνπλ αλακεηαδφηεο (repeaters) ζηα φξηα ησλ θπςειψλ γηα ηελ θάιπςε θελψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ θπςειψλ (γλσζηνί σο gap fillers). Σα MFN (Multi Frequency Network) δίθηπα, δηαζέηνπλ έλα αξηζκφ θαλαιηψλ (πξαθηηθά 5-6) ηα νπνία κνηξάδνληαη ζηηο θνληηλέο θπςέιεο. Οη θπςέιεο έρνπλ κεγαιχηεξε αθηίλα θάιπςεο απφ απηέο ησλ SFN δηθηχσλ θαη είλαη ρξήζηκεο φηαλ πξέπεη λα θαιπθζεί απφζηαζε εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ. 6

7 ρήκα 1.4: DVB-H SFN δίθηπν [7]. Σν ζχλεζεο εχξνο δψλεο ελφο θαλαιηνχ είλαη 8MHz θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη εψο θαη 40 θαλάιηα αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάγθε γηα αθκαηφηεηα ηνπ ζήκαηνο. Δάλ ζέινπκε λα θαιχςνπκε κηα πεξηνρή κε ςειά θηήξηα, ιφθνπο θαη γεληθφηεξα πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζήκαηνο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ιηγφηεξα θαλάιηα γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. ην ζρήκα 1.5 ζπγθξίλνληαη ηα δχν ζπζηήκαηα DVB-T θαη DVB-H φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ θαλαιηψλ αλά 8MHz εχξνπο δψλεο, ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο θαη ηνλ ξπζκφ κεηάδνζεο αλά θαλάιη. ην DVB-T έρνπκε κεγαιχηεξεο ζπζθεπέο, άξα θαη κεγαιχηεξε αλάιπζε ηεο νζφλεο. Υξεηάδεηαη ινηπφλ κεγαιχηεξνο ξπζκφο κεηάδνζεο κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ θαλαιηψλ. Αληίζεηα, ζην DVB-H έρνπκε κηθξέο ζπζθεπέο κε κηθξφηεξε αλάιπζε ηεο νζφλεο, επνκέλσο δελ ππάξρεη αλάγθε κεγάινπ ξπζκνχ κεηάδνζεο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε πνιιά θαλάιηα λα κεηαδνζνχλ. 7

8 ρήκα 1.5: DVB-T DVB-H [7]. Σν DVB-T θαη ην DVB-H είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ηηο εμήο ζπρλφηεηεο: VHF ( MHz) θαη UHF ( MHz). Οη ζπρλφηεηεο απηέο ζα απειεπζεξψλνληαη ζηαδηαθά απφ ηελ αλαινγηθή ηειεφξαζε θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιήξσο απφ ηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε έσο ην ην ζρήκα 1.6 παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη δηάθνξεο ηερλνινγίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ DVB-H. ρήκα 1.6: Γηαζέζηκεο ζπρλφηεηεο πξνο ρξήζε [7]. Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ DVB-H είλαη φηη βαζίδεηαη ζε IP παθέηα γηα ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ. Σα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ δηαζηξσκάησζε ησλ δηαδηθαζηψλ νλνκάδνληαη IPDC (IP Datacast). Σν παξαπάλσ απνηειεί κεγάιν πιενλέθηεκα, θαζψο παξέρεη ζπκβαηφηεηα κε παιαηφηεξα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηξφπν απηφ 8

9 ιεηηνπξγίαο. Οπφηε, ηα DVB-T θαη DVB-H, έρνπλ παξφκνηα ζηξψκαηα-επίπεδα, εθηφο ησλ data link layer θαη physical layer. ηα δχν απηά ζηξψκαηα έρνπλ γίλεη πξνζζήθεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ DVB-H. Ζ δηαζηξσκάησζε ζην DVB-H θαη νη πξνζζήθεο ησλ MPE-FEC, time slicing θαη 4Κ ηξφπνπ κεηάδνζεο θαίλνληαη ζην ζρήκα 1.7. ρήκα 1.7: Γηαζηξσκάησζε DVB-H [4]. Ζ ζπκβαηφηεηα φκσο ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη θαη ζε ζπζηήκαηα εθηφο ηνπ ζπλφινπ ησλ DVB ηερλνινγηψλ. Παξαηεξψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ DVB-H, είλαη αληηιεπηφ φηη πξφθεηηαη γηα κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε κεγάιν πιήζνο ρξεζηψλ, δίρσο ηελ νπζηαζηηθή αλάγθε γηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία. Όκσο, ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ DVB-H σο IPDC, πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κέζσ θάπνηνπ ήδε εγθαηεζηεκέλνπ αζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ άλσ δεχμε, δειαδή πξνο ηνλ πάξνρν ησλ DVB-H ππεξεζηψλ, κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζε δεηήκαηα πιεξσκήο ηδηαίηεξσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη γηα ην άλνηγκα θάπνηαο ειεθηξνληθήο ζειίδαο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε ην ηεξκαηηθφ λα δέρεηαη ηηο DVB-H ππεξεζίεο θαη λα αγνξάζεη ηελ ίδηα ζηηγκή θάπνην πξντφλ πνπ πξνβάιιεηαη. Ζ ζπλαιιαγή απηή ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηεζεί κέζσ 3G δηθηχνπ. Σν ζρήκα 1.8 δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ππνζηήξημεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο. 9

10 ρήκα 1.8: Υξήζε δηαθνξεηηθνχ δηθηχνπ γηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία [7]. Σν DVB-H, σο IPDC ζχζηεκα, νξγαλψλεη ηηο δηαδηθαζίεο ζε δηάθνξα επίπεδα. ην ζρήκα 1.9 θαίλνληαη ζπλνπηηθά έσο ην θπζηθφ επίπεδν φπνπ θαη ζα εθπεκθζεί ην ζήκα. Αξρηθά, ζην «service layer» έρνπκε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε RTP πξσηφθνιιν αιιά θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ νδεγνχ ππεξεζηψλ (ESG) θαη ην θαηέβαζκα θάπνησλ αξρείσλ κε FLUTE πξσηφθνιιν. ην «IP layer» νξγαλψλνληαη ηα παξαπάλσ ζε UDP πξσηφθνιιν θαη πξνζζέηνληαη νη ηερληθέο ηνπ time slicing θαη MPE-FEC ζρεκαηίδνληαο IP παθέηα θαη πξνσζνχληαη ζην επφκελν επίπεδν. ην «network & transport» ζρεκαηίδνπλ ηα παθέηα θάπνηεο αθνινπζίεο δεδνκέλσλ γλσζηέο σο Transport Streams κε ηε κνξθή MPEG-2 [6]. Σέινο, έρνπκε ην θπζηθφ επίπεδν θαη ηελ εθπνκπή ηνπ ζήκαηνο. ηα ζρήκαηα 1.10 θαη 1.11 βιέπνπκε ηελ ηεξαξρία ησλ δηάθνξσλ αθνινπζηψλ δεδνκέλσλ. ην ζρήκα 1.10 έρνπκε ην DVB δίθηπν (DVB networks), ην νπνίν ρσξίδεηαη ζηα «multiplex» πνπ θέξνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο κέζα απφ έλα θπζηθφ θαλάιη. ην ζρήκα 1.11 έρνπκε ηα «IP flow» πνπ απνηεινχληαη απφ «IP stream» θαη έρνπλ φια ηελ ίδηα δηεχζπλζε πεγήο θαη θαηεχζπλζεο. Έλα «IP stream» αληηπξνζσπεχεη κία ζεηξά ηαπηνηήησλ πνπ δηαθξίλνληαη ζηα δχν ζρήκαηα θαη είλαη: transport_stream_id, original_network_id, network_id, service_id, component_tag, IP_source/ destination addresses. 10

11 ρήκα 1.9: πλνπηηθφ ζρήκα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθπνκπή DVB-H ζήκαηνο [7]. ρήκα 1.10: Ηεξαξρία αθνινπζηψλ δεδνκέλσλ [3]. 11

12 ρήκα 1.11: Ηεξαξρία αθνινπζηψλ δεδνκέλσλ [3]. Με ηε βνήζεηα ησλ παξαπάλσ αθνινπζηψλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ DVB-H, παξαηεξνχκε ελδηαθέξνπζεο πηπρέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τςειφο ξπζκφο κεηάδνζεο αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο θίλεζεο ηεο ζπζθεπήο ζε αληίζεζε κε άιιεο ηερλνινγίεο π.ρ. DMB. πγρξνληζκφο θαηά ηε ιήςε γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο Ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ζπγρξνληζκέλσλ εληνιψλ ρσξίο θακία επίπησζε ζην δίθηπν. Ζ απιφηεηα ηεο εθπνκπήο ζε πιήζνο ρξεζηψλ. ηνλ πίλαθα ηνπ ζρήκαηνο 1.12 βιέπνπκε δηάθνξεο ηερλνινγίεο κεηάδνζεο πνιπκέζσλ. ην DMB (Digital Multimedia Broadcasting) δηαθξίλνπκε ηηο εμήο εθδνρέο: T- DMB γηα επίγεηα κεηάδνζε θαη S-DMB γηα δνξπθνξηθή κεηάδνζε. Σν MBMS (Multimedia Broadcast and Multicast Service) ιεηηνπξγεί κε GSM ή UMTS δίθηπα φπσο θαη ην FLO [5]. Όπσο θαίλεηαη ζηα ζηνηρεία, ην DVB-H δηαρεηξίδεηαη θαιχηεξα ην δηαζέζηκν εχξνο δψλεο θαη παξέρεη ηoλ θαιχηεξν ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ξπζκνχ κεηάδνζεο θαη δηαζέζηκνπ θάζκαηνο. Κξίζηκνη είλαη νη ρξφλνη ζηηο δχν ηειεπηαίεο ζεηξέο. Ζ πξψηε δείρλεη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη αιιαγή θαλαιηνχ θαη ε δεχηεξε ηελ απηνλνκία ηεο ζπζθεπήο κε κία κπαηαξία ζπγθεθξηκέλεο ρσξεηηθφηεηαο. Ο πξψηνο ρξφλνο θπκαίλεηαη ζε πςειά επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ηερλνινγίεο θαη απνηειεί κεηνλέθηεκα. Αληίζεηα, επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε απηνλνκία. 12

13 ρήκα 1.12: Πίλαθαο ζηνηρείσλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ κεηάδνζεο πνιπκέζσλ [7]. Οη εθαξκνγέο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζπζηήκαηα πνηθίινπλ. Μπνξνχκε λα έρνπκε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ εθαξκνγέο (real time applications), εθαξκνγέο πνπ εθηεινχληαη κε εληνιή ηνπ ρξήζηε (near on-demand applications), εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο «θαηεβάδνπκε» θάπνηα δεδνκέλα ζηε ζπζθεπή (downloaded applications). Οη εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ρσξίδνληαη ζηα εμήο: Παξαθνινχζεζε ςεθηαθήο ηειεφξαζεο αιιά θαη ξαδηνθψλνπ. Οη πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαλαιηψλ δίλνληαη απφ ηνλ ειεθηξνληθφ νδεγφ πξνγξάκκαηνο (ESG). Αλακεηάδνζε γεγνλφησλ π.ρ. αγψλαο πνδνζθαίξνπ, θαη επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο επάλσ ζε ηέηνηνπ είδνπο γεγνλφηα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ θάπνηνο ρξήζηεο αδπλαηεί λα παξαθνινπζήζεη ην γεγνλφο, κπνξεί λα δέρεηαη εηδνπνηήζεηο πνπ λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ αγψλα πνδνζθαίξνπ ζα κπνξνχζε λα εηδνπνηεζεί γηα ην ηέινο ηνπ εκηρξφλνπ ή ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο. Σέινο ε δηάζεζε παηρληδηψλ κε ηε κνξθή εξσηεκάησλ είηε ζπλαγσληζκφο κε άιινπο ρξήζηεο ζε θάπνην είδνο παηρληδηνχ. 13

14 Οη εθαξκνγέο πνπ ρξήδνπλ εληνιήο απ ην ρξήζηε, ζπλήζσο είλαη πξνζδηνξηζκέλεο. Γηα παξάδεηγκα ε ζπλερήο ρξήζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ φπσο ε πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ, ρξεκαηηζηήξην θηι. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εθαξκνγψλ είλαη ην «θαηέβαζκα» δεδνκέλσλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ςεθηαθή κνξθή κηα ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδαο ή ην trailer ηεο ηαηλίαο πνπ παίδεη ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ηεξκαηηθνχ. 14

15 2. Handover ςτο DVB-H πρότυπο. Κακϊσ το DVB-H αποτελεί μια προζκταςθ του DVB-T (terrestrial), πρόςκετεσ ρυκμίςεισ πρζπει να ειςαχκοφν ςτο ςφςτθμα για τθν ολοκλθρωμζνθ λειτουργία του. κοπόσ του είναι θ κάλυψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ (DVB), χρθςιμοποιϊντασ και φορθτζσ ςυςκευζσ (κυρίωσ μικρότερου μεγζκουσ όπωσ κινθτά τθλζφωνα,pda), οι οποίεσ μζςω του αςφρματου δικτφου κα εξυπθρετοφνται ςε κάκε ςθμείο που καλφπτεται από αυτό, είτε βρίςκονται ςε κίνθςθ είτε όχι. Η μορφι του δικτφου προςεγγίηει αυτι ενόσ δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ (GSM), δθλαδι φπαρξθ πομπϊν ςε διάφορα ςθμεία π.χ. μιασ πόλθσ, τοποκετθμζνουσ ςε αποςτάςεισ κατάλλθλεσ, ϊςτε να υπάρχει αδιάλειπτθ επικοινωνία κατά τθν μεταφορά από μια περιοχι ςε μια γειτονικι. το κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται κζματα που αφοροφν τθν χρονικι περίοδο που κινείται ζνασ χριςτθσ με τθ ςυςκευι του και κζλει να μετακινθκεί ςε μια άλλθ περιοχι θ οποία καλφπτεται από κάποιο άλλο πομπό. Δθλαδι το ςθμείο ςτο οποίο ςταματάει να εξυπθρετείται ο χριςτθσ από ζναν πομπό Α και ειςζρχεται ςτθν περιοχι κάλυψθσ του πομποφ Β. Η διαδικαςία αυτι ονομάηεται handover και είναι εξίςου κρίςιμθ όπωσ ςε όλα τα αςφρματα κυψελωτά δίκτυα. Παρουςιάηονται λοιπόν διάφορεσ περιπτϊςεισ που μπορεί να προκφψει handover, θ διαδικαςία διεκπεραίωςθσ handover και κζματα ςχετικά με το DVB-H. 2.1 ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ HANDOVER Είδη handover. Παρακάτω αναφζρονται ςενάρια πραγματοποίθςθσ handover, τα οποία φαίνονται και ςτο ςχιμα

16 1) Μεταφορά από τθν κυψζλθ ςε μια υπο-κυψζλθ (που μπορεί να προκφψει από ζναν επαναλιπτθ 1 ), ςτο ίδιο δίκτυο (Handover between sub cell and the main cell within DVB- H network). 2) Μεταφορά ανάμεςα ςε δφο κυψζλεσ, ςτο ίδιο δίκτυο (Handover between two cells within DVB-H network). 3) Μεταφορά ανάμεςα ςε δφο υπο-κυψζλεσ, ςτο ίδιο δίκτυο (Handover between two sub cells within DVB-H network). 4) Μεταφορά ανάμεςα ςε δφο διαφορετικά δίκτυα που πικανόν προκφπτουν από διαφορετικοφσ παρόχουσ (Handover between two DVB-H networks). χιμα 2.1: Γενικι υλοποίθςθ DVB-H ςυςτιματοσ *4+. 1 Βρίςκεται ςτα όρια μιασ κυψζλθσ και ςκοπόσ του είναι να λαμβάνει το ςιμα, να το «κακαρίηει» από κόρυβο, να το ενιςχφει και να το εκπζμπει. Ζχει μικρότερθ ακτίνα κάλυψθσ. 16

17 2.1.2 Θέματα υλοποίηςησ handover. ε περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ handover, θ φπαρξθ πολλαπλϊν παραμζτρων δίνει τθν λφςθ ςτο τερματικό παρζχοντασ τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ ςε μορφι πινάκων. Παρακάτω παρατίκενται πικανά ςενάρια με τθν αντίςτοιχθ αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν. τον πίνακα 1 παρουςιάηονται ςυνοπτικά ενϊ ςτο ςχιμα 2.11 με τθ μορφι διαγράμματοσ. Πίνακασ 1 [3]. 1) Αλλαγι κυψζλθσ ι υπο-κυψζλθσ (ςχιμα 2.2): Η ςυςκευι αναηθτεί εάν υπάρχουν άλλεσ διακζςιμεσ ςυχνότθτεσ για να εξυπθρετθκεί και ελζγχει εάν βρίςκονται ςε κοντινζσ κυψζλεσ. Επιλζγει τθ ςυχνότθτα με τθν καλφτερθ ποιότθτα ςιματοσ. 2) Αλλαγι κυψζλθσ και δικτφου (ςχιματα 2.3, 2.4): Η ςυςκευι αναηθτεί άλλα δίκτυα που να παρζχουν μια ςυγκεκριμζνθ ακολουκία δεδομζνων(ts) θ οποία περιζχει και τισ επικυμθτζσ πλθροφορίεσ. Εάν δφο παράγοντεσ είναι ίδιοι (TS_id και original_network_id) ςε κάποια ςυχνότθτα ενόσ άλλου δικτφου, τότε μπορεί να τθν αξιοποιιςει. Σα TS_id και original_network_id είναι ίδια ςτα δφο δίκτυα άρα είναι δυνατό το handover. 17

18 χιμα 2.2 [3]. χιμα 2.3 [3]. 18

19 χιμα 2.4: Οι πίνακεσ INT,NIT που ανικουν ςτα PSI/SI (ενάριο 2) *3+. 3) Αλλαγι κυψζλθσ και TS_id (ςχιμα 2.5, 2.6): Η ςυςκευι ψάχνει τισ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςε κάποια άλλθ ακολουκία(ts). Αυτι μπορεί να βρεκεί ςε μια ςυχνότθτα που ανικει ςε μια γειτονικι κυψζλθ. χιμα 2.5 [3]. 19

20 χιμα 2.6: Οι πίνακεσ INT,NIT που ανικουν ςτα PSI/SI (ενάριο 3) *3+. 4) Αλλαγι κυψζλθσ και δικτφου και TS_id (ςχιμα 2.7, 2.8): Η ςυςκευι ψάχνει τισ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςε κάποια άλλθ ακολουκία δεδομζνων(ts) που βρίςκεται ςε μια ςυχνότθτα μιασ κυψζλθσ διαφορετικοφ δικτφου. χιμα 2.7 [3]. 20

21 χιμα 2.8: Οι πίνακεσ INT,NIT που ανικουν ςτα PSI/SI (ενάριο 4) *3+. 5) Αλλαγι δικτφου που ανικει ςε διαφορετικό πάροχο (original network) (ςχιμα 2.9, 2.10): Κδια διαδικαςία με τθν περίπτωςθ 4 αλλά θ αναηιτθςθ γίνεται ςτο νζο δίκτυο(original network). χιμα 2.9 [3]. 21

22 χιμα 2.10: Οι πίνακεσ INT,NIT που ανικουν ςτα PSI/SI (ενάριο 5) *3+. χιμα 2.11: Διάγραμμα των ςεναρίων για handover [3]. 22

23 ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν από το τερματικό, όπωσ διακζςιμεσ ςυχνότθτεσ, κυψζλεσ, υπθρεςίεσ κτλ, γίνονται μζςω δφο πινάκων: INT (IP/MAC Notification Table) ι/και NIT (Network Information Table). Διακρίνουμε δφο εκδοχζσ: α) το handover βαςίηεται ςτα TPS και ΝΙΣ (υποκζτουμε ότι ςυνκικεσ πραγματοποίθςθσ handover είναι γνωςτζσ και δε χρειάηεται επεξεργαςία του INT π.χ. κατά τθν αλλαγι κυψζλθσ/υποκυψζλθσ και δικτφου), β) το handover βαςίηεται ςτα TPS,NIT,INT (είναι αναγκαίοσ ο ΙΝΣ πίνακασ κακϊσ μπορεί γίνει αλλαγι δικτφου (διαφορετικοφ παρόχου) ι/και TS_id). 2.2 Σεχνικέσ TIME SLICING, DELTA-T, MPE-FEC. Σο time slicing αποτελεί χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του DVB-H και περιζχεται ςτο Data link Layer (επίπεδο 2 του OSI). Όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, κατά το ςυγχρονιςμό γίνεται ζλεγχοσ τθσ φπαρξθσ τθσ τεχνικισ αυτισ για τθν αναγνϊριςθ του DVB-H ςιματοσ. Με τθν τεχνικι αυτι, χωρίηουμε το χρόνο ςε διαςτιματα τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ςυγκεκριμζνο ςκοπό. ε ζνα μικρό διάςτθμα μποροφμε να λάβουμε τθν επικυμθτι υπθρεςία, ενϊ ςτον υπόλοιπο χρόνο (off time) το τερματικό μζνει αδρανζσ εξοικονομϊντασ ενζργεια. το διάςτθμα αυτό λοιπόν, είναι δυνατόν να γίνεται ο υπολογιςμόσ για το υποψιφιο handover ϊςτε να είναι ομαλό, δίχωσ απϊλειεσ δεδομζνων. Εάν είχαμε ςυνεχι μετάδοςθ, τότε αναπόφευκτα κα είχαμε και απϊλειεσ δεδομζνων λόγω του χρόνου που χρειάηεται θ διαδικαςία του handover (απουςία διπλισ κεραίασ λόγω μεγζκουσ ςυςκευισ). τα πραγματικά ςυςτιματα μπορεί θ ςυςκευι να μζνει αδρανισ ζωσ και το 90% του χρόνου. το ςχιμα 2.12 φαίνεται θ τεχνικι του time slicing και θ διαφορά μεταξφ ςυνεχοφσ και ςτακεροφ ρυκμοφ μετάδοςθσ (constant bit rate) και μετάδοςθ ςε μικρό διάςτθμα (burst duration) με υψθλότερο ρυκμό (burst bit rate). 23

24 χιμα 2.12 [1]. Οι παρακάτω τφποι *1+ μασ δίνουν κάποια μεγζκθ με τελικό ςτόχο τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (Ps). Bd (Burst duration) (sec): Η διάρκεια τθσ ριπισ δεδομζνων. Bs (Burst size) (bytes): Σο μζγεκοσ τθσ ριπισ δεδομζνων. Bb (Burst bandwidth) (bps): Σο εφροσ ηϊνθσ τθσ ριπισ δεδομζνων. Ot (Off time) (sec): Διάςτθμα ανάμεςα ςε δφο ριπζσ. Cb (Constant bandwidth) (bps): Σο ςτακερό εφροσ ηϊνθσ που κα χρειαηόταν τα δεδομζνα για να ςταλκοφν χωρίσ time slicing. 24

25 St (Synchronization time) (ms): Ο χρόνοσ που χρειάηεται ο δζκτθσ για να ςυγχρονιςτεί με το ςιμα. Ps (Power saving) (%): Σο ποςοςτό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από ριπι ςε ριπι. το ςχιμα 2.13 φαίνεται θ ςχζςθ μεταξφ του εφρουσ ηϊνθσ που χρειάηεται για τθ μετάδοςθ μιασ ριπισ δεδομζνων και τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Σο ποςοςτό μπορεί να υπερβεί το 90%. χιμα 2.13: Burst bandwidth-power saving(%) [2]. το time slicing είναι δυνατό να ενςωματωκεί και θ delta-t μζκοδοσ. τόχοσ είναι να προςδιοριςτεί ο χρόνοσ μζχρι τθν επόμενθ αποςτολι των δεδομζνων. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτο τερματικό να μζνει αδρανζσ, χωρίσ να περιμζνει πότε κα εμφανιςτοφν τα καινοφργια πακζτα και χρθςιμοποιεί το χρόνο αυτό ϊςτε να γίνει ενεργόσ μετά από αυτό το διάςτθμα εξοικονομϊντασ επιπλζον ενζργεια. Εάν μεταφζρεται ο χρόνοσ αυτόσ μζςα ςτα MPE-FEC τμιματα, δεν υπάρχει ανάγκθ για περεταίρω ςυγχρονιςμό μεταξφ πομποφ και δζκτθ. Όπωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα 2.14, ςε κάκε τμιμα (section) παρζχεται θ πλθροφορία για το διάςτθμα μζχρι τθν επόμενθ αποςτολι των πακζτων. 25

26 χιμα 2.14 [1]. Ζνα ακόμα χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του DVB-H είναι τα MPE-FEC (MultiProtocol Encapsulation- Forward Error Correction) πλαίςια (ςχιμα 2.15). Περιζχονται ςτο Data link Layer (επίπεδο 2 του OSI) και προςφζρουν επιπρόςκετθ προςταςία από λάκθ ςτο Physical Layer (επίπεδο 1 του OSI). Σο μζγιςτο μζγεκοσ του πλαιςίου μπορεί να είναι 2Mb και να αποτελείται από 255 ςτιλεσ και 1024 γραμμζσ, ενϊ κάκε κζςθ καταλαμβάνει 1byte. Οι πρϊτεσ 191 ςτιλεσ από αριςτερά, αποτελοφν τα χριςιμα δεδομζνα (application table) και οι υπόλοιπεσ 64 τον FEC κϊδικα (RS data table) για διόρκωςθ των λακϊν. χιμα 2.15: Πλαίςια MPE-FEC [1]. 26

27 τον πρϊτο πίνακα (ςχιμα 2.16), τα δεδομζνα ομαδοποιοφνται ςε IP Datagrams (υπάρχουν και ςτο DVB-T) και θ τοποκζτθςθ τουσ ξεκινά από τθν πάνω αριςτερι γωνία και ςυνεχίηεται κάκετα. Εάν δεν γεμίςει ο πίνακασ, οι υπόλοιπεσ κζςεισ γεμίηουν με μθδενικά bytes. το τελευταίο τμιμα υπάρχει μια «ςθμαία» που δείχνει το τζλοσ του «application data table». Ο πίνακασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε όλα τα DVB ςυςτιματα. Σο επιπρόςκετο τμιμα ςτο DVB-H είναι αυτό τθσ διόρκωςθσ που αναλφεται παρακάτω. χιμα 2.16: Πίνακασ των IP Datagrams(Application data table) [1]. Αφοφ ζχουν γεμίςει οι πρϊτεσ 191 ςτιλεσ, είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν οι επόμενεσ 64 ςτιλεσ για το δεφτερο πίνακα (ςχιμα 2.17). Με τθ χριςθ Reed-Solomon κϊδικα, γεμίηει και ο δεφτεροσ πίνακασ και για κάκε γραμμι (191 bytes) του πρϊτου πίνακα αντιςτοιχεί μία γραμμι (64 bytes) του δεφτερου πίνακα. Σα bytes του RS data table ονομάηονται bytes ιςοτιμίασ (parity bytes) και ομαδοποιοφνται ςε MPE-FEC τμιματα (sections). Εάν λθφκοφν ςωςτά τα bytes του πρϊτου πίνακα, τότε τα MPE-FEC τμιματα δεν αποκωδικοποιοφνται αφοφ δεν χρειάηεται διόρκωςθ. Αδρανοποιείται λοιπόν το τερματικό εξοικονομϊντασ ενζργεια. Γενικότερα θ χριςθ MPE-FEC πλαιςίων δεν αυξάνει ςθμαντικά τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και υπολογίηεται περίπου 1-2mW. 27

28 χιμα 2.17: Πίνακασ των bytes ιςοτιμίασ (RS data table) [1]. Ο ρυκμόσ MPE-FEC κωδικοποίθςθσ ζχει ςτακερζσ τιμζσ από ½ ζωσ 1. Ρυκμόσ 1 ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει το FEC τμιμα, ενϊ ½ ότι το MPE είναι ίςο με το FEC (Application data table= RS data table). το ςχιμα 2.18 φαίνονται οι προςκικεσ του DVB-H (MPE-FEC, Time Slicing) ςτο υπάρχον DVB-T. χιμα 2.18 [1]. 28

29 2.3 ΣΑΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ HANDOVER ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΗΜΑΣΟ. Σο ςχιμα 2.19 παρουςιάηει τα ςτάδια για να πραγματοποιθκεί handover τα οποία και κα περιγραφοφν, ενϊ μια πιο αναλυτικι διαδικαςία πραγματοποίθςθσ handover αναπαρίςταται ςτο ςχιμα χιμα 2.19 [3]. 1) υγχρονιςμόσ: Σο τερματικό αναηθτεί κάποια ςυχνότθτα για να επικοινωνιςει με το ςφςτθμα ψάχνοντασ ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο εφροσ ςυχνοτιτων. Για τον πλιρθ ςυγχρονιςμό αναηθτεί ςτα TPS bits (Transmission Parameter Signaling) εάν το ςιμα χρθςιμοποιείται για DVB-H. Δθλαδι αν το ςιμα χρθςιμοποιεί time slicing ςθμαίνει ότι μεταφζρει DVB-H υπθρεςίεσ. Εάν ζχουμε λιψθ DVB-H ςιματοσ, ζχουμε επιτυχι επικοινωνία και λαμβάνονται τα PSI/SI (Program Specific Information/Service Information) που περιζχουν πλθροφορίεσ για τισ υπθρεςίεσ. 2) Λίςτα υποψθφίων κυψελϊν: Η λίςτα δθμιουργείται με τθ βοικεια του SI το οποίο περιζχει πλθροφορίεσ για τισ γειτονικζσ κυψζλεσ. 3) Προςδιοριςμόσ περίπτωςθσ: Ο πίνακασ ΙΝΣ παρζχει ςτο τερματικό τα υποψιφια ςιματα, που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για handover,για τθν εξυπθρζτθςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ. 4) Αξιολόγθςθ ςυνκθκϊν για handover: Πριν το τερματικό πραγματοποιιςει handover πρζπει να λάβει υπόψθ τα χαρακτθριςτικά του ςιματοσ π.χ. τθν ποιότθτα του ςιματοσ 29

30 (διότι ζνα υψθλοφ κορφβου ςιμα δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκεί), τθν καλφτερθ επιλογι ανάμεςα ςτα υποψιφια ςιματα, τθν ζλλειψθ καλφτερου ςιματοσ κτλ. το αναφζρονται παράμετροι για τθν αξιολόγθςθ του υποψιφιου ςιματοσ. Επίςθσ πρζπει να ςυνυπολογιςτοφν φαινόμενα, τα οποία αναφζρονται ςτθν παράγραφο ) Εκτζλεςθ: Η πραγματοποίθςθ βαςίηεται ςε δφο αλγορίκμουσ: ο πρϊτοσ χρθςιμοποιεί TPS,NIT και περιορίηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ και ο δεφτεροσ TPS,NIT,INT που μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ. Ο πρϊτοσ περιορίηεται ςε αλλαγι κυψζλθσ και δικτφου ενϊ ο δεφτεροσ καλφπτει και τθν περίπτωςθ αλλαγισ δικτφου από διαφορετικό πάροχο ι/και ακολουκίασ δεδομζνων(ts). χιμα Παραςτατικό διάγραμμα πραγματοποίθςθσ handover [3]. 30

31 Η αξιολόγθςθ του ςιματοσ αποτελεί τθν πιο ςθμαντικι διαδικαςία ςτο handover διότι αποτελεί κριτιριο για τθ χρθςιμοποίθςθ του ι όχι. Μερικζσ παράμετροι που μποροφν να μασ δϊςουν μια εικόνα του ςιματοσ είναι οι εξισ: RSSI (Received Signal Strength Indicator) (Δείκτθσ Ζνταςθσ Ειςερχόμενου ιματοσ): Ο δείκτθσ αυτόσ μασ δείχνει τθν δφναμθ- ζνταςθ του ςιματοσ για ςυγκεκριμζνο φάςμα ςυχνοτιτων. Φυςικά όςο πιο «δυνατό» τόςο πιο επικυμθτό είναι. ε όλα τα ςυςτιματα υπάρχει κάποιο κατϊφλι ελάχιςτθσ ζνταςθσ του ςιματοσ για τθν αξιοποίθςθ του. Συπικι τιμι για 16QAM διαμόρφωςθ είναι dbm. DP (Derived Power) (Αποκομιςμζνθ Ενζργεια): τον δζκτθ το ειςερχόμενο ςιμα υπόκειται ςε φίλτρα και ενιςχφςεισ. Σο αποτζλεςμα είναι να αποκομίηεται, μζςα από αυτά τα ςτάδια, ζνα ποςό ενζργειασ που είναι χριςιμο για το ωφζλιμο ςιμα και δείχνει τθν πικανότθτα φπαρξθσ καλισ ποιότθτασ ςιματοσ. SNR (Signal to Noise Ratio) (Λόγοσ ιματοσ προσ Θόρυβο): Ο λόγοσ αυτόσ παρουςιάηει ουςιαςτικά τθν αντοχι του ςιματοσ ςτο κόρυβο. Δθλαδι τθν διαφορά τθσ «δφναμθσ» ανάμεςα ςτο ωφζλιμο ςιμα και το κόρυβο. Επίςθσ ο λόγοσ αυτόσ ζχει ςυνικωσ κάποιο ελάχιςτο όριο για τα ςυςτιματα. Συπικι τιμι για 16QAM διαμόρφωςθ είναι 22db. BER (Bit Error Rate) (Ρυκμόσ Λανκαςμζνων Bit): θμαντικόσ επίςθσ λόγοσ που μασ δείχνει το ποςοςτό των λακϊν του λαμβανόμενου ςιματοσ. Όπωσ και με τουσ προθγοφμενουσ δείκτεσ υπάρχει κάποιοσ μζγιςτοσ ρυκμόσ λακϊν ςε κάκε ςφςτθμα. Μια τυπικι τιμι είναι 0,0002. PER (Packet Error Rate) (Ρυκμόσ Λανκαςμζνων Πακζτων): Είναι ο λόγοσ των μθ διορκωμζνων RS (Reed-Solomon διόρκωςθ) πακζτων προσ το ςυνολικό αρικμό αυτϊν των πακζτων ςτο δζκτθ. 31

32 MFER (MPE-FEC Frame Error Rate) (Ρυκμόσ Λανκαςμζνων MPE-FEC Πλαιςίων): Σο MPE-FEC είναι μια διαδικαςία που ενςωματϊνεται ςτο DVB-H, προςφζροντασ «πακετάριςμα -διόρκωςθ λακϊν». Ο δείκτθσ αυτόσ μετράει το ποςοςτό των μθδιορκωμζνων πακζτων (αν και υπιρξε διόρκωςθ) προσ το ςυνολικό αρικμό των πακζτων που ελιφκθςαν. Συπικι τιμι για το MFER5 είναι 5%. Σο ςχιμα 2.21 παρουςιάηει τα ςθμεία που μποροφν να μετρθκοφν αυτζσ οι παράμετροι ςε ζνα δζκτθ. χιμα 2.21 [3]. 2.4 ΘΕΜΑΣΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ HANDOVER ΣΟ DVB-H. To DVB-H, όπωσ ςε όλα τα κυψελωτά δίκτυα που προςπακοφν να παρζχουν κάλυψθ ςτο 100% του χϊρου, μπορεί να αντιμετωπίςει προβλιματα είτε λόγω ςχεδίαςθσ δικτφου είτε άλλων περιοριςμϊν. Σο «Ping Pong» φαινόμενο παρουςιάηεται ςε κυψελωτά ςυςτιματα και δθμιουργείται λόγω τθσ δυνατότθτασ πραγματοποίθςθσ handover. Δθλαδι αν υποκζςουμε ότι κάποιοσ χριςτθσ κινείται ςτα όρια μιασ κυψζλθσ, και το δίκτυο είναι ςωςτά 32

33 ςχεδιαςμζνο ϊςτε όταν βγει ο χριςτθσ απ τθν περιοχι κάλυψθσ να εξυπθρετθκεί από άλλο πομπό, θ δυνατότθτα του τερματικοφ για handover εξαρτάται από τισ πλθροφορίεσ τισ οποίεσ δζχεται από το δίκτυο. Ο χριςτθσ όμωσ κακϊσ δεν γνωρίηει τα όρια των κυψελϊν μπορεί να ειςζρχεται και να εξζρχεται από αυτζσ πολλζσ φορζσ κατά τθν πορεία του. Σο αποτζλεςμα κα είναι να αλλάηει το τερματικό ςυνεχϊσ τθν κυψζλθ που χρθςιμοποιεί και να εμφανίηεται ζνα «Ping Pong» φαινόμενο μεταξφ γειτονικϊν κυψελϊν. Σο φαινόμενο ίςωσ είναι κρίςιμο για κατανάλωςθ ενζργειασ όςο και για απϊλεια δεδομζνων. Άρα πρόςκετθ προςοχι είναι αναγκαία ςτθν ρφκμιςθ των παραμζτρων του δικτφου για τθν αποφυγι του φαινομζνου. Σο φαινόμενο του «ψεφτικου ςιματοσ» (fake signals) πθγάηει από κακι ςχεδίαςθ του δικτφου. Σο τερματικό χρθςιμοποιεί τα PSI/SI και TPS για να βρει το πρόγραμμαυπθρεςία που ψάχνει. Οι πρϊτοι πίνακεσ περιζχουν τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ που αντιςτοιχοφν ςε κάποιεσ ςυχνότθτεσ και αυτζσ ςε ςυγκεκριμζνεσ κυψζλεσ και τα TPS bits (μεταξφ των άλλων) περιζχουν τθν ταυτότθτα κάκε κυψζλθσ (cell_id). Ζτςι παρζχεται θ επικυμθτι υπθρεςία εάν δεν ιςχφει θ παρακάτω εξαίρεςθ. Ο χριςτθσ ζχει ςκοπό, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 2.22, να μεταβεί ςτθν κυψζλθ του δικτφου 2 θ οποία ζχει μια ςυγκεκριμζνθ ταυτότθτα cell_id και μια ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα για μια ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία. το δίκτυο 1 όμωσ υπάρχει μια όμοια κυψζλθ που ζχει ίδια τα δφο παραπάνω χαρακτθριςτικά. Αυτό μπορεί να μπερδζψει το τερματικό και να γίνει λάκοσ handover. το ςχιμα παρακάτω φαίνεται ο τυχόν λάκοσ χειριςμόσ. Μία δυνατι λφςθ είναι, το τερματικό να αναηθτιςει και να επικυρϊςει τθν ταυτότθτα τθσ ςωςτισ κυψζλθσ για τθν αποφυγι του λάκουσ. 33

34 χιμα 2.22 [4]. Ζνα ςθμαντικό κζμα είναι θ κατανάλωςθ ενζργειασ των φορθτϊν τερματικϊν. ε κάκε τζτοια ςυςκευι, θ πθγι που αντλείται θ ενζργεια για όλεσ τισ διαδικαςίεσ είναι μια μπαταρία. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ενζργεια αυτι δεν είναι ανεξάντλθτθ και πρζπει να χρθςιμοποιείται με προςοχι. Ζτςι χρειάηεται κατάλλθλθ προςζγγιςθ κατά τθν προετοιμαςία μετάβαςθσ και τθ ςτιγμι πραγματοποίθςθσ handover, κακϊσ είναι δυνατό να μειϊςουμε τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Για παράδειγμα, κατά τθν ςάρωςθ για τισ υποψιφιεσ ςυχνότθτεσ (ςτάδιο ςυγχρονιςμοφ), ζνα ςυγκεκριμζνο φάςμα μπορεί να υιοκετθκεί ϊςτε να αποφφγει το τερματικό περιττζσ ενζργειεσ και να παραμζνει αδρανζσ για περιςςότερο χρόνο. Σο «Ping Pong» φαινόμενο πρζπει επίςθσ να αποφευχκεί κακϊσ θ διαδικαςία του handover, μειϊνει το χρόνο που παραμζνει αδρανισ θ ςυςκευι. Οι ςυςκευζσ ςιμερα καταναλϊνουν περίπου 600mW, όμωσ θ επικυμθτι τιμι κυμαίνεται ςτα 100mW. Σο DVB-H δεν είναι αμφίδρομο ςφςτθμα. Άρα τυχόν ςφάλματα ςτο δζκτθ δεν είναι δυνατόν να αναγνωριςτοφν από τον πομπό διότι ο δζκτθσ δεν επιβεβαιϊνει τθ ςωςτι λιψθ των δεδομζνων. Σθ ςτιγμι που γίνεται handover και ςυγχρονίηεται ο δζκτθσ με τθ νζα ςυχνότθτα, πικανόν να ζχουμε απϊλειεσ πακζτων πλθροφοριϊν. Από τθ μία ζχουμε κακυςτζρθςθ μζχρι τθ λιψθ τθσ νζασ υπθρεςίασ και από τθν άλλθ εμφάνιςθ jitter. Επειδι χρθςιμοποιείται το time slicing, τα διαςτιματα που ςτζλνονται τα πακζτα πλθροφοριϊν 34

35 είναι πολφ μικρά, άρα και δφςκολο να διατθρθκοφν ανζπαφα είτε λόγω ελλείψεωσ ςυγχρονιςμοφ μεταξφ των πομπϊν είτε λόγω ςυνκθκϊν ραδιομετάδοςθσ. Αναγκαίο είναι να υπάρχει επιπλζον ςυγχρονιςμόσ των διαφορετικϊν υπθρεςιϊν που εκπζμπονται με τθ χριςθ time slicing. Οι περιπτϊςεισ είναι τρείσ: α) να μθν υπάρχει ςυγχρονιςμόσ μεταξφ των πομπϊν, άρα μεγάλεσ απϊλειεσ πακζτων, β) να είναι ςυγχρονιςμζνοι οι πομποί ςε μια ςτακερι φάςθ (phase shifting) (ςχιμα 2.23), γ) εϊσ και 4 διαφορετικά phase shifts τα οποία υπόςχονται πραγματοποιιςιμο και παράλλθλα ομαλό handover οποιοδιποτε και αν είναι το ςχιμα των κυψελϊν (ςχιμα 2.24). χιμα 2.23 [1]. 35

36 χιμα 2.24 [4]. 2.5 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ HANDOVER. Σο DVB-H είναι «unidirectional» ςφςτθμα. Δθλαδι δεν υπάρχει αμφίδρομθ επικοινωνία με τον πάροχο των υπθρεςιϊν. Είναι ευνόθτο ότι θ διαχείριςθ και θ πραγματοποίθςθ handover κα αφοροφν μόνο το τερματικό. Η ςυςκευι κα δζχεται τισ πλθροφορίεσ από το ςφςτθμα και κα αποφαςίηει εάν υπάρχει ανάγκθ για μεταγωγι. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ (π.χ. ζνταςθ ςιματοσ, ρυκμόσ λακϊν, εναλλακτικά ςιματα κτλ. ), δεν ζχουν τυποποιθκεί ακόμθ και διάφοροι αλγόρικμοι παρουςιάηονται ςε κείμενα. Η μορφι αυτι ονομάηεται πακθτικό (passive) handover. Όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, ίςωσ να υπάρξει δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ κάποιου άλλου δικτφου από το DVB-H, για τθν επίτευξθ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ. Η δυνατότθτα αυτι μπορεί να βοθκιςει ςτθν επιτυχι πραγματοποίθςθσ handover χωρίσ να επιβαρφνεται το τερματικό. Ζνα ακόμθ κετικό, είναι ότι ο τρόποσ αυτόσ μεταγωγισ είναι ιδθ εφαρμοςμζνοσ με επιτυχία ςτισ κυψελωτζσ επικοινωνίεσ. Η μορφι αυτι handover ονομάηεται ενεργθτικό (active) handover. 36

37 Για τθν πραγματοποίθςθ μεταγωγισ, πολλοί παράγοντεσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ. Ο κφριοσ όμωσ είναι θ ζνταςθ του ςιματοσ. Ωςτόςο, δεν είναι αρκετόσ για να μασ δϊςει τθ μεταγωγι τθ ςωςτι ςτιγμι διότι ςτα αςφρματα ςυςτιματα υπάρχει το φαινόμενο του «multipath», δθλαδι εκτόσ από τθ απευκείασ λιψθ του ςιματοσ ζχουμε και ανακλάςεισ που κακυςτεροφν το ςιμα να φτάςει ςτο δζκτθ. Ζτςι πρζπει να δθμιουργθκεί ζνασ υβριδικόσ αλγόρικμοσ για να ζχουμε επιτυχείσ και όχι άςκοπεσ μεταγωγζσ. το *10+ παρουςιάηονται κάποιοι αλγόρικμοι αλλά και κάποια χαρακτθριςτικά τουσ που φαίνονται ςτα ςχιματα 2.25 και Οι αλγόρικμοι είναι οι εξισ: Context aware: Βαςίηεται ςτθν απόςταςθ του τερματικοφ από τον πομπό. Location aided: Βαςίηεται ςτθν ςθμείο μζςα ςε μια περιοχι που βρίςκεται το τερματικό. UMTS aided: Βαςίηεται ςτθν εκμετάλλευςθ του UMTS με ζνα κανάλι επιςτροφισ. Repeater aided: Βαςίηεται ςτθν φπαρξθ επαναλθπτϊν (repeaters) ςτα όρια των κυψελϊν. Hidden Markov μοντζλο. Τβριδικό μοντζλο ςυνδυάηοντασ όλα τα υπόλοιπα. 37

38 χιμα 2.25: Αλγόρικμοι μεταγωγισ *10+. χιμα 2.26: Χαρακτθριςτικά των αλγορίκμων του ςχιματοσ 2.25 *

39 το *4+ ζχουν ςυγκεντρϊςει οι ςυγγραφείσ όλεσ τισ περιπτϊςεισ handover αλγορίκμων. το ςχιμα 2.27 παρουςιάηονται οι περιπτϊςεισ και ςε ποια ςτάδια υπάρχει επίδραςθ, το πρόβλθμα που εμφανίηεται και κάποια ςχόλια αντίςτοιχα. χιμα 2.27: Αλγόρικμοι μεταγωγισ *4+. το *2+, παρουςιάςτθκε ο πρϊτοσ αλγόρικμοσ ςτθ βιβλιογραφία ςχετικά με τθ μεταγωγι ςτο DVB-H. Βαςίηεται ςτθν ζνταςθ του ςιματοσ, δθλαδι ςτθν παράμετρο RSSI που αναφζρκθκε προθγουμζνωσ. υγκρίνεται θ τιμι τθσ με αυτι των γειτονικϊν κυψελϊν και ανάλογα πραγματοποιείται ι όχι handover. Βεβαίωσ, το φαινόμενο του «multipath», με τισ διαφορετικζσ ςτάκμεσ ςιματοσ ςτο δζκτθ, μπορεί να προκαλζςει λάκοσ χειριςμό ςτθν περίπτωςθ αυτι (με ότι ςυνεπάγεται, δθλαδι κατανάλωςθ ιςχφοσ,ping pong φαινόμενο κτλ.). Ζτςι ςτο *5+ παρουςιάςτθκε μια «ενιςχυμζνθ» εκδοχι του προθγοφμενου αλγορίκμου 39

40 ενςωματϊνοντασ τθν παράμετρο BER και ανάλογα με τισ υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιοφνται τθ δεδομζνθ ςτιγμι. το *11+, κριτιριο για μεταγωγι είναι ο SNR λόγοσ. Τπολογίηεται από τθν RSSI και τα χαρακτθριςτικά του κορφβου. Ο υπολογιςμόσ του SNR γίνεται με ςτατιςτικι κατανομι, επομζνωσ κάκε τιμι του εξαρτάται από τισ προθγοφμενεσ. Η χριςθ του κριτθρίου αυτοφ είναι αποτελεςματικι εξαλείφοντασ προβλιματα όπωσ το «ping pong» φαινόμενο και τα «fake signals». το *12+, προτάκθκε θ χριςθ ενόσ νζου πίνακα (CDT), ο οποίοσ διακζτει 256 ςτάκμεσ ςιματοσ. Κάκε ςτάκμθ αντιπροςωπεφει τθν απόςταςθ τθσ ςυςκευισ από τθν κεραία. Αν και αποτελεςματικι αυτι θ μζκοδοσ, αυξάνει τθν κατανάλωςθ του διακζςιμου εφρουσ ηϊνθσ αλλά και τθν ανάγκθ για μεγαλφτερθ διακζςιμθ μνιμθ. το κόςτοσ ζχει ζνα επιπλζον μειονζκτθμα κακϊσ χρειάηεται υποςτιριξθ μζςω GPS ςυςτιματοσ. το *10+ ζγινε αναφορά παραπάνω όπου ζνασ υβριδικόσ αλγόρικμοσ ζχει προτακεί που κα ενςωματϊνει τισ επιμζρουσ μεκόδουσ. τα *13+, *14+, θ μζκοδοσ μεταγωγισ που προτείνεται αφορά μία νζα τεχνικι ςυγχρονιςμοφ που ονομάηεται «Fast Scattered Pilot Synchronization». τθν περίπτωςθ αυτι ο ςυγχρονιςμόσ και θ αποςτολι των δεδομζνων γίνονται κατά τθ διάρκεια που είναι ενεργό το τερματικό, ενϊ ο χρόνοσ που χρειάηεται για να ολοκλθρωκεί ο ςυγχρονιςμόσ μειϊνεται κατά 84%, άρα περαιτζρω μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ιςχφοσ. το *15+, για να πραγματοποιθκεί μεταγωγι χρθςιμοποιοφνται οι πίνακεσ του DVB- T, ενϊ παρουςιάηονται και κάποιεσ επιπρόςκετεσ τεχνικζσ για να μειωκεί ο κίνδυνοσ να αςτοχιςει ο ςυγχρονιςμόσ. το *16+, προτάκθκε θ τεχνολογία «phase shifting» που αναφζρκθκε ςτο 2.4. Ο κφριοσ ςκοπόσ είναι να ελαττϊςουμε και να εξαλείψουμε τισ απϊλειεσ που δθμιουργοφνται από τα «delay και jitter» που ποικίλουν για τισ διάφορεσ κυψζλεσ και να ζχουμε ςυγχρονιςμό ανάμεςα ςε αυτζσ. 40

41 Η φπαρξθ πολλϊν δικτφων και θ ανάγκθ χρθςιμοποίθςθσ τουσ από κάκε τερματικό, προζτρεψε τον ΙΕΕΕ οργανιςμό να δθμιουργιςει το standard. Ζωσ τϊρα ζγινε αναφορά ςε horizontal handover, δθλαδι μεταγωγι ςτο ίδιο είδοσ δικτφου. Η μεταγωγι ανάμεςα ςε διαφορετικά είδθ δικτφων ονομάηεται vertical handover. Για παράδειγμα υποςτθρίηεται θ μεταγωγι ανάμεςα ςε GSM και Wi-Fi. Σο DVB-H ζχει τθ δυνατότθτα υποςτιριξθσ αυτοφ του είδουσ μεταγωγισ επειδι είναι IPDC δίκτυο. Σο κυρίωσ πλαίςιο του είναι το MIHF (Media Independent Handover Function) [17]. Περιζχει 3 υπθρεςίεσ: MIES (Media Independent Event Service), MICS (Media Independent Command Service), MIIS (Media Independent Information Service). Η MIES αφορά τα επίπεδα 1-3 του OSI και ελζγχει εάν υπάρχει ανάγκθ μεταγωγισ. Η MIΙS, εκτόσ των άλλων, βαςίηεται ςε ζνα μθχανιςμό ερϊτθςθσ/απόκριςθσ για τθ επιλογι του καλφτερου δυνατοφ handover. Η MICS επεξεργάηεται τισ πλθροφορίεσ των άλλων δφο και αποφαςίηουν τα υψθλότερα ςτρϊματα για τθν υποψιφια μεταγωγι. Σο ςχιμα 2.28 δείχνει ςυνοπτικά τθν επίδραςθ αυτϊν υπθρεςιϊν. SIP MIPv4 MIPv6 HIP MIH Events MIH Information Upper Layers (L3 and above) Commands Service MIH Function Link Events Link Commands Information Service GPP 3GPP2 Lower Layers (L2 and below) χιμα 2.28: MIH Function [18]. 41

42 3. Φρήςη του λογιςμικού NCTUns και προςομοιώςεισ. 3.1 Γενικά για το NCTUns. To NCTUns είλαη έλα ινγηζκηθφ ζρεδηαζκέλν ζην παλεπηζηήκην Chiao Tung ηεο Σαηβάλ, πξννξηζκέλν γηα Linux ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζνκνησηήο δηθηχσλ δηαθφξσλ πξσηνθφιισλ ελζχξκαησλ αιιά θαη αζχξκαησλ. ην ζρήκα 3.1 κπνξνχκε λα δνχκε ην γξαθηθφ ηνπ πεξηβάιινλ κε δηαθφξνπο ηχπνπο θφκβσλ. Οη θφκβνη απηνί ππάξρνπλ ζηελ εξγαιεηνζήθε θαη είλαη νκαδνπνηεκέλνη αλά πξσηφθνιιν. ρήκα 3.1: Γξαθηθφ πεξηβάιινλ NCTUns [19]. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ: ρεδίαζε δηαθφξσλ ηνπνινγηψλ δηθηχσλ. Γηακφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε θφκβνπ. Γηακφξθσζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πξσηφθνιια. 42

43 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ησλ θφκβσλ θαη ηνπ κνλνπαηηνχ πνπ ελδερφκελα ζα αθνινπζνχλ. ρεδηαζκφο γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ. Ζ παξαθνινχζεζε ζε βίληεν ηεο κεηαθνξάο ησλ παθέησλ ζε κηα πξνζνκνίσζε. Υξεζηκνπνίεζε θφληνπ ζηελ πξνζνκνίσζε. Καηαζθεπή δηαδξνκψλ γηα πξνζνκνίσζε δηθηχνπ ζε θηλνχκελνπο θφκβνπο. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ NCTUns είλαη φηη δηαζέηεη κεγάιε πηζηφηεηα σο πξνο ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ δηφηη ρξεζηκνπνηεί ην TCP/IP πξσηφθνιιν φπσο αθξηβψο πηνζεηείηαη θαη ζηα πξαγκαηηθά δίθηπα. Σν ζρήκα 3.2 δείρλεη έλα παξάδεηγκα φπνπ ν θφκβνο ζηέιλεη παθέηα ρξεζηκνπνηψληαο TCP. Βεβαίσο κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε θαη άιινπ ηχπνπ πξσηφθνιια φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.3 ζηελ πεξηνρή Applications. Κάζε εληνιή επεμεγείηαη ζην δεμηφ κέξνο παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχληαμε ηεο θάζε εληνιήο. ρήκα 3.2: Οξηζκφο ηεο εληνιήο γηα απνζηνιή TCP παθέησλ [19]. 43

44 ρήκα 3.3: Οη ηχπνη ησλ εληνιψλ πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνπο θφκβνπο γηα απνζηνιή θαη ιήςε [19]. Όζσλ αθνξά ηα επίπεδα OSI θάζε θφκβνπ ππάξρεη ν Node Editor ν νπνίνο εκθαλίδεηαη παηψληαο 2 θιηθ ζε θάζε έλα αληίζηνηρα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ θάπνηεο ξπζκίζεηο. Γηα έκπεηξνπο ρξήζηεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ θφκβσλ κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ησλ εθάζηνηε επηζπκεηψλ επηπέδσλ κέζα ζηνλ Node Editor γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζηνίβαο. Σν ζρήκα 3.4 παξνπζηάδεη ηελ εηθφλα ηνπ Node Editor ελφο θφκβνπ. ρήκα 3.5: Node Editor ελφο WI-FI θφκβνπ [19]. 44

45 Γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ ππάξρεη ν Performance Monitor κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπκε ζε κνξθή πίλαθα, λα ηα εκθαλίζνπκε ζε γξαθηθή παξάζηαζε. Μπνξνχκε επίζεο λα ελζσκαηψζνπκε ζην ίδην ζχζηεκα πεξηζζφηεξεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα ηε ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ. ην ζρήκα 3.6 θαίλνληαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο γξαθηθέο παξαζηάζεηο κε δηάθνξεο απεηθνλίζεηο ηνπ throughput ελφο θφκβνπ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν. ρήκα 3.6: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ εμαγφκελσλ απνηειεζκάησλ [19]. Σέινο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζνκνίσζεο κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ζε βίληεν νιφθιεξε ηελ πξνζνκνίσζε θαη ηνπο ηχπνπο ησλ κεηαδφζεσλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν είηε ζε ππνπνιιαπιάζηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ ψζηε λα πξνιάβνπκε λα αληηιεθζνχκε φιεο ηηο κεηαδφζεηο. Σν ρήκα 3.7 δείρλεη κηα πξνζνκνίσζε ζην ηέινο ηεο ελψ ζην θάησ κέξνο ππάξρνπλ νη επηινγέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν. Μηα πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο πξνζνκνίσζεο εμάγεηαη ζε κνξθή θεηκέλνπ, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη ελέξγεηεο ηελ εθάζηνηε ρξνληθή ζηηγκή. 45

46 ρήκα 3.7: Πξνζνκνίσζε έηνηκε λα ηελ παξαθνινπζήζνπκε [19]. 3.2 Handover ςε mobile WiMax με τη χρήςη του NCTUns (έτοιμο παράδειγμα). ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηεί έλα παξάδεηγκα πνπ παξέρεηαη καδί κε ην ινγηζκηθφ θαη αθνξά ην Handover ζην mobile WiMax. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε έλαλ host θφκβν (1), ν νπνίνο έρεη ην ξφιν ηνπ server θαη ζα ζηείιεη δεδνκέλα ζηνλ θηλεηφ ζηαζκφ (9). Γηα ηε δξνκνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ ππάξρνπλ 4 routers. Ο (4) router ζηέιλεη ηα δεδνκέλα ζηελ θαηάιιειε θαηεχζπλζε θάζε θνξά θαη κέζσ ελφο router εθ ησλ ππφινηπσλ (3,4,5), ζηέιλνληαη ηα δεδνκέλα ζηνπο ζηαζκνχο βάζεο (6,7,8) γηα ηελ πεξαηηέξσ απνζηνιή ηνπο ζηνλ θηλεηφ ζηαζκφ. Με γθξίδν ρξψκα θαίλεηαη ε δηαδξνκή πνπ έρεη νξηζηεί λα αθνινπζήζεη ν θηλεηφο ζηαζκφο κε ζηαζεξή ηαρχηεηα κέρξη ην πέξαο ηεο πξνζνκνίσζεο. Οη καχξεο γξακκέο είλαη νη ελζχξκαηεο δεχμεηο κεηαμχ ησλ θφκβσλ. Ζ ζρεηηθή ηνπνινγία θαίλεηαη ζην ζρήκα

47 ρήκα 3.8: Σνπνινγία θαηάιιειε γηα δηεμαγσγή handover ζε mobile WiMax. Οη δηαθνξέο ηνπ mobile WiMax θαη ηνπ WiMax φπσο απηά πινπνηνχληαη ζην NCTUns, είλαη δχν. Σν πξψην ππνζηεξίδεη ηελ OFDMA (Orthogonical Frequency Division Multiple Access) ηερλνινγία ελψ ην δεχηεξν ηελ OFDM (Orthogonical Frequency Division Multiplexing). Γεχηεξε δηαθνξά είλαη φηη ην mobile WiMax ελζσκαηψλεη κεραληζκνχο γηα λα ππνζηεξίδεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ (handover, timing adjustment θαη άιια ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην). Οη ραξαθηεξηζηηθνί θφκβνη ηνπ mobile WiMax ή (e) ζην κελνχ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη δχν. Ο ζηαζκφο βάζεο πνπ αλαιακβάλεη ηελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ν θηλεηφο ζηαζκφο ζηνλ νπνίν νξίδνπκε ηελ εθάζηνηε εληνιή. Όινη νη θφκβνη ππάξρνπλ ζηελ εξγαιεηνζήθε φπσο θαη ηα θνπκπηά γηα ηελ ελζχξκαηε ζχλδεζε, ηνλ νξηζκφ ηνπ κνλνπαηηνχ πνπ ζα αθνινπζήζεη ν θηλεηφο ζηαζκφο θαη ηε δηακφξθσζε ησλ subnets. Γηα ηελ εηζαγσγή θφκβσλ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ην κελνχ N Tools. ην ζρήκα 3.9 θαίλνληαη κε θφθθηλν θχθιν ηα θνπκπηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζρεδηάζνπκε ηελ ηνπνινγία. Αθνχ εηζάγνπκε ηνπο θφκβνπο, δεκηνπξγνχκε ηηο ελζχξκαηεο δεχμεηο θαη 47

48 νξίδνπκε ην κνλνπάηη. Σέινο γηα λα πεξάζνπκε απφ ηελ ζρεδίαζε ηεο ηνπνινγίαο (D) ζηηο ξπζκίζεηο (Δ) (βι. ζρήκα 3.9), πξέπεη λα νξίζνπκε ηα subnets ηα νπνία θαίλνληαη ζην ζρήκα ρήκα 3.9: Οη θφκβνη θαη νη ππφινηπεο επηινγέο γηα ηε ζρεδίαζε ηεο ηνπνινγίαο. ρήκα 3.10: Οξηζκφο ησλ subnets. 48

49 Ζ ηνπνινγία είλαη έηνηκε θαη ζα πξνβνχκε ζηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. Έπεηηα ζα νξίζνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (Qos Provision) γηα ην θηλεηφ ζηαζκφ. Οξίδεηαη απφ ην κελνχ N_Setting -> (e) Network -> Set Qos Provision for Mobile Stations. ην ζρήκα 3.11 νξίδνπκε ην κέγηζην εχξνο δψλεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ζηαζκφο βάζεο ψζηε λα εμππεξεηεζεί (sustained rate). Οξίδνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ γηα ηνπο ζηαζκνχο βάζεηο κε χςνο θεξαίαο 30κ θαη κνληέιν ξαδην-θαλαιηνχ Cost 231 Hata φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα Αθνχ δνχκε ηηο IP ρήκα 3.11: Οξηζκφο ηνπ κέγηζηνπ εχξνπο δψλεο ηνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ. ρήκα 3.12: Παξάκεηξνη θπζηθνχ επηπέδνπ ζηαζκψλ βάζεο. 49

50 δηεπζχλζεηο ησλ θφκβσλ ελεξγνπνηνχκε ηελ θηλεηηθφηεηα πνπ δηαζέηεη ην mobile WiMax. Με δηπιφ θιηθ εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ ζρήκαηνο 3.13 (θφκβνο 6) φπνπ παηψληαο Enable Mobile IP ζέηνπκε αξηζηεξά ηε δηεχζπλζε ηνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ, δεμηά ηε δηεχζπλζε ηνπ αζχξκαηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ ηνπ ζηαζκνχ βάζεο, νξίδνπκε πφξηα επηθνηλσλίαο θάησ αξηζηεξά θαη ηέινο θάησ δεμηά ηε δηεχζπλζε ηνπ ελζχξκαηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ ηνπ ζηαζκνχ βάζεο. Σν ίδην θάλνπκε θαη ζηνπο άιινπο δχν ζηαζκνχο βάζεο κε δηαθνξεηηθή πφξηα επηθνηλσλίαο θάζε θνξά ρσξίο λα πξνζζέηνπκε ην πιαίζην Administered MN s IP Address πνπ αθνξά ηε δηεχζπλζε ηνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ. Δλεξγνπνηνχκε θαη ην Mobile IP ζηνλ θηλεηφ ζηαζκφ, φπσο νλνκάδεηαη ζην ινγηζκηθφ, κεηαβαίλνληαο ζηελ θαξηέια Mobile IP πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα ην πξψην θελφ νξίδεηαη ε δηεχζπλζε ηνπ ζηαζκνχ βάζεο πνπ επηθνηλσλεί ν θηλεηφο ζηαζκφο θαη ζην δεχηεξν ε δηεχζπλζή ηνπ. ρήκα 3.13: Δλεξγνπνίεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ mobile WiMax. 50

51 ρήκα 3.14: Δλεξγνπνίεζε Mobile IP θηλεηνχ ζηαζκνχ. Σέινο ζα νξίζνπκε ηηο εληνιέο γηα IP επηθνηλσλία θαη δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Παηψληαο 2 θιηθ ζηνλ θφκβν (1) αλνίγεη ην παξάζπξν ψζηε λα πξνζζέζνπκε ηελ επηζπκεηή εληνιή. Παηψληαο add ζην δεμί κέξνο εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ ζρήκαηνο 3.15 φπνπ ζπκπιεξψλνπκε ηελ έλαξμε θαη ην ηέινο ηεο απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εληνιή stcp ε νπνία ζεκαίλεη ηελ απνζηνιή tcp παθέησλ ζηελ δηεχζπλζε (ηνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ ζην παξάδεηγκα). Αληίζηνηρα, πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ηνλ θηλεηφ ζηαζκφ λα ιάβεη ηα δεδνκέλα. Παηάκε 2 θιηθ ζηνλ θφκβν 9 θαη παηψληαο add, εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ ζρήκαηνο 3.16 φπνπ ζπκπιεξψλνπκε ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα ιακβάλεη ελψ ε εληνιή rtcp ζεκαίλεη ιήςε tcp παθέησλ. Δθφζνλ ηειείσζαλ θαη νη ξπζκίζεηο, παηάκε ην θνπκπί R ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ηα θαηάιιεια αξρεία γηα λα «ηξέμεη» ε πξνζνκνίσζε θαη ηέινο απφ ην κελνχ Simulations -> Run. Πεξηκέλνπκε εηδνπνίεζε φηαλ νινθιεξσζεί ε πξνζνκνίσζε. Μεηα ηελ νινθιήξσζε, θάησ απφ ηελ ηνπνινγία ππάξρνπλ νη επηινγέο ψζηε λα παξαθνινπζήζνπκε ζε βίληεν ηελ πξνζνκνίσζε θαη ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ (ζρήκα 3.17). 51

52 ρήκα 3.15: Οξηζκφο εληνιήο γηα απνζηνιή δεδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (θφκβνο 1) ). ρήκα 3.16: Οξηζκφο εληνιήο γηα ιήςε δεδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (θφκβνο 9) ). 52

53 ρήκα 3.17: Λεηηνπξγία θαηά ηελ πξνζνκνίσζε. 3.3 Προςομοίωςη DVB-H handover με τη χρήςη τησ του (e) κόμβων χεδίαςη τησ τοπολογίασ και ρυθμίςεισ. ηελ πξνζνκνίσζε απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο θφκβνπο ηνπ (e) ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζελάξην πνπ λα πξνζεγγίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ DVB-H. ην ινγηζκηθφ NCTUns ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ DVB-H ιφγσ έιιεηςεο θφκβσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν. Ζ ηνπνινγία απνηειείηαη απφ ηα εμήο: 2 «host» θφκβνπο πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ ην ξφιν ησλ παξνρέσλ ππεξεζηψλ. Έλα θεληξηθφ «router» (θφκβνο 2) γηα λα κνηξάδνληαη ηα δεδνκέλα ζηα άιια 3 «router» ηα νπνία ηξνθνδνηνχλ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο. Οη ζηαζκνί βάζεο (θφκβνη 6, 7, 8) είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο θηλεηνχο ζηαζκνχο. Οη θηλεηνί ζηαζκνί είλαη 2 (θφκβνη 9, 11) θαη 53

54 θαηεπζχλνληαη ζηελ γθξη γξακκή πνπ έρεη νξηζηεί. ην ζελάξην απηφ νη θφκβνη 1 θαη 10 ζηέιλνπλ δεδνκέλα ζηνπο θηλεηνχο ζηαζκνχο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο ελψ ζα παξαηεξήζνπκε ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνηηζέκελσλ ρξεζηψλ (φπσο ζα ηνπο νλνκάδνπκε απφ δσ θαη πέξα, είλαη νη θηλεηνί ζηαζκνί). ην ζρήκα 3.18 βιέπνπκε ηελ ηνπνινγία. Ξεθηλψληαο ηελ ηνπνινγία, βξηζθφκαζηε ζηελ ζρεδίαζε ηεο. Σν θνπκπί «D» ηεο εξγαιεηνζήθεο είλαη παηεκέλν. Αθνχ εηζάγνπκε ηνπο επηζπκεηνχο θφκβνπο θαη ηηο απαξαίηεηεο ελψζεηο κε ηα εξγαιεία πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 3.18, πξέπεη λα νξίζνπκε «κάζθεο» ή subnets γηα λα δεκηνπξγεζνχλ αξγφηεξα νη δηεπζχλζεηο (IP) ησλ θφκβσλ. ην παξάδεηγκα απηφ έρνπκε σο ππνκάζθα ηνπο θφκβνπο 6 θαη 9, 7 θφκβνο κφλνο ηνπ θαη Σξίηε ππνκάζθα νη 8 κε 11 φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα ρήκα 3.18: Σνπνινγία πξνζέγγηζεο ιεηηνπξγίαο DVB-H. 54

55 ρήκα 3.19: Οη ππνκάζθεο ή subnets ηνπ δηθηχνπ. εηξά, έρνπλ νη ξπζκίζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. Παηάκε ην θνπκπί «Δ», πιένλ δελ κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε αιιά κφλν λα νξίζνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο. Θα νξίζνπκε αξρηθά ηηο εληνιέο ψζηε λα γίλεη ε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. Οη server ζα απνζηείινπλ δεδνκέλα ζηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη ζα θηλνχληαη. Με δπν θιηθ ζε θάζε έλα απφ ηνπο server νξίδνπκε ηηο εληνιέο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα 3.20 θαη Οη εληνιέο έρνπλ ηελ εμήο κνξθή: stcp ζεκαίλεη απνζηνιή tcp παθέησλ, -p 2000 γηα λα νξίζνπκε ηελ πφξηα επηθνηλσλίαο θαη ηέινο ε δηεχζπλζε πνπ απνζηέιινληαη ηα δεδνκέλα. Δπίζεο έρνπκε νξίζεη λα μεθηλάεη ε απνζηνιή ζην 5 ν δεπηεξφιεπην ηεο πξνζνκνίσζεο θαη λα ζπλερίδεηαη σο ην ηέινο. Αληίζηνηρα πξέπεη λα νξίζνπκε θαη ηηο εληνιέο ζηνπο ρξήζηεο ψζηε λα δερηνχλ ηα δεδνκέλα. Σα ζρήκαηα 3.22 θαη 3.23 παξνπζηάδνπλ ηηο εληνιέο απηέο. Ζ ζχληαμε είλαη ε ίδηα, rtcp ζεκαίλεη ιήςε ησλ δεδνκέλσλ κε κνξθή tcp παθέησλ, -p 4000 ν νξηζκφο ηεο πφξηαο επηθνηλσλίαο θαη ηέινο -w είλαη ε εληνιή, γηα λα δεκηνπξγεζεί πίλαθαο κε ηελ αληηζηνηρία ηνπ throughput ηνπ θφκβνπ γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή θαη αθνινπζεί ην επηζπκεηφ φλνκα. 55

56 ρήκα 3.20: Οη εληνιέο ηνπ server 1. ρήκα 3.21: Οη εληνιέο ηνπ server 2. 56

57 ρήκα 3.22: Οη εληνιέο γηα ιήςε ζηνλ θφκβν 9. ρήκα 3.23: Οη εληνιέο γηα ιήςε ζηνλ θφκβν

58 ηε βηβιηνγξαθία έρεη αλαθεξζεί φηη ζε έλα θαλάιη 8MHz επηηπγράλεηαη ξπζκφο κεηάδνζεο 9Mbps. Δπεηδή δελ κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην αζχξκαην θαλάιη, ζα νξίζνπκε ην εχξνο δψλεο πνπ εμέξρεηαη απφ θάζε server ζε 9Mbps ζηελ ελζχξκαηε ζχλδεζε κε ηνλ router (θφκβνο 2). Δπίζεο ζα νξίζνπκε έλα BER ξεαιηζηηθφ γηα αζχξκαην ζχζηεκα κε ηηκή Με δηπιφ θιηθ ζηηο ελζχξκαηεο ελψζεηο κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηα παξαπάλσ. Οη ηηκέο θαίλνληαη ζην ζρήκα Δπηπιένλ ζα ξπζκίζνπκε ην θπζηθφ επίπεδν ησλ ζηαζκψλ βάζεο. Με ην θνπκπί ρήκα 3.24: Ρπζκίζεηο ελζχξκαηεο γξακκήο. πνπ θαίλεηαη δεμηά ηεο εξγαιεηνζήθεο ζην ζρήκα 3.18, αλνίγνπκε ην παξάζπξν πνπ αθνξά ηηο παξακέηξνπο ηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ ησλ θφκβσλ. Οη ζηαζκνί βάζεο έρνπλ ηηο ηηκέο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα ηνλ πίλαθα παξαθάησ θαίλνληαη νη ηηκέο. Κφκβνο 6 Κφκβνο 7 Κφκβνο 8 Frequency (Mhz) Antenna height (m) Transmit power (dbm) Empirical channel Okumura Hata Okumura Hata Okumura Hata model large urban large urban large urban Πίλαθαο 3.1: Σηκέο παξακέηξσλ θπζηθνχ επηπέδνπ ζηαζκψλ βάζεο. 58

59 ρήκα 3.25: Παξάκεηξνη θπζηθνχ επηπέδνπ ηνπ θφκβνπ 7. ηνλ πίλαθα 3.2 θαίλνληαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ησλ θηλεηψλ ζηαζκψλ. Με ην ίδην εξγαιείν θάλνπκε θαη ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζηνπο θηλεηνχο ζηαζκνχο. Ζ ζπρλφηεηα είλαη θνηλή θαη γηα ηνπο ζηαζκνχο βάζεο (ε ηηκή απηή είλαη ελδεηθηηθή, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπρλφηεηεο θαη απφ ηηο UHF θαη L-band), ην χςνο είλαη ην κέζνο χςνο πνπ βξίζθεηαη ην ηεξκαηηθφ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ε έληαζε ηεο εθπνκπήο ηνπ ηεξκαηηθνχ είλαη ε κέγηζηε πνπ κπνξεί λα εθπέκςεη έλα θηλεηφ ηειέθσλν ζε GSM δίθηπν (ιφγσ ηεο ελδερφκελεο ρξήζεο ησλ ππαξρνπζψλ δηθηχσλ απφ ην ηεξκαηηθφ γηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία) θαη ην κνληέιν ηνπ θαλαιηνχ κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ (ην ζπγθεθξηκέλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζπρλφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην DVB-H θαη γεληθφηεξα έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ). ην ζρήκα 3.26 θαίλνληαη νη ηηκέο φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ ησλ θηλεηψλ ζηαζκψλ. 59

60 Κφκβνο 9 Κφκβνο 11 Frequency (Mhz) Antenna height (m) Transmit power (dbm) Empirical channel model Okumura Hata large urban Okumura Hata large urban Πίλαθαο 3.2: Πίλαθαο ηηκψλ θπζηθψλ παξακέηξσλ θηλεηψλ ζηαζκψλ. ρήκα 3.26: Παξάκεηξνη θπζηθνχ επηπέδνπ ηνπ θφκβνπ 9. Δπηπιένλ πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ «θηλεηηθφηεηα» πνπ ππνζηεξίδεη ην mobile Wi- MaX. Αθήλνληαο ην πνληίθη ζηελ θεξαία ή ην ζεκείν ζχλδεζεο θάζε θφκβνπ, κπνξνχκε λα δνχκε ηελ IP-δηεχζπλζε ηνπ. Με δηπιφ θιηθ ζηνπο θηλεηνχο ζηαζκνχο βιέπνπκε ηελ θαξηέια «Mobile IP» πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα Δλεξγνπνηνχκε ην mobile IP θαη βάδνπκε ζην πξψην θελφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ ηνπ θφκβνπ 6 θαη ζην δεχηεξν θελφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ. Θα ξπζκίζνπκε ηελ επηθνηλσλία θηλεηψλ ζηαζκψλ-ζηαζκψλ βάζεο θαη ζηνπο ζηαζκνχο βάζεο αληίζηνηρα (γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο «θηλεηηθφηεηαο»). Με δηπιφ θιηθ ζην ζηαζκφ βάζεο (θφκβνο 6) εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ ζρήκαηνο ην αξηζηεξφ κέξνο είλαη ε δηεχζπλζε ηνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ (θφκβνο 9), ζην δεμί κέξνο ε 60

61 δηεχζπλζε ηνπ αζχξκαηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ ηνπ ζηαζκνχ βάζεο, θάησ αξηζηεξά ε πφξηα επηθνηλσλίαο θαη δεμηά ε δηεχζπλζε ηνπ ελζχξκαηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ ηνπ ζηαζκνχ βάζεο. ηα ζρήκαηα 3.27, 3.28 θαη 3.29 θαίλνληαη νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο. ρήκα 3.27: Κφκβνο 6: Ρπζκίζεηο δηεπζχλζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεχμεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηψλ ζηαζκψλ. ρήκα 3.28: Κφκβνο 7: Ρπζκίζεηο δηεπζχλζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεχμεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηψλ ζηαζκψλ. 61

62 ρήκα 3.29: Κφκβνο 8: Ρπζκίζεηο δηεπζχλζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεχμεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηψλ ζηαζκψλ. Μηα αθφκα ξχζκηζε γηα επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ε εμήο: απφ ηνλ node editor πξέπεη λα δψζνπκε ηελ ζσζηή «channel ID» φπσο νλνκάδεηαη ζε θάζε θηλεηφ ζηαζκφ ψζηε λα εθαξκνζηνχλ νη παξαπάλσ εληνιέο θαη ξπζκίζεηο. Ο θφκβνο 9 ζα έρεη ηελ «channel ID» ηνπ θφκβνπ 6 θαη ν θφκβνο 11 ηελ «channel ID» ηνπ θφκβνπ 8. ην ζρήκα 3.30 θαίλεηαη ν node editor θαη ζην επίπεδν OFDMA_PMPMS_WIMAX κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ ηηκή. Σέινο ζα νξίζνπκε ην κέγηζην εχξνο δψλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν θάζε θηλεηφο ζηαζκφο ή αιιηψο sustained rate. Ζ επηινγή απηή βξίζθεηαη απφ ην κελνχ N_Setting -> (e) Network -> Set Qos Provision for Mobile Stations. ην παξάδεηγκα απηφ νξίδνπκε κέγηζην εχξνο δψλεο 384Kbps (κηα ηηκή πνπ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο πηζαλή γηα ηελ παξνρή ελφο πξνγξάκκαηνο ζε DVB-H) φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα Ζ πξνζνκνίσζε είλαη έηνηκε λα «ηξέμεη». Απφ ην κελνχ G_Setting -> Simulation κπνξνχκε νξίζνπκε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη 90sec. Γηα λα «ηξέμεη» ε πξνζνκνίσζε παηάκε ην θνπκπί «R» θαη πεξηκέλνπκε ηελ νινθιήξσζή ηεο ψζηε λα ηελ έρνπκε δηαζέζηκε θαη ζε βίληεν. Γειαδή ηελ θίλεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ε απνζηνιή δεδνκέλσλ αλά ρξνληθή ζηηγκή. 62

63 ρήκα 3.30: Ρχζκηζε «ηαπηφηεηαο θαλαιηνχ». ρήκα 3.31: Ρχζκηζε sustained rate θηλεηψλ ζηαζκψλ. 63

64 3.3.2 Αποτελέςματα προςομοίωςησ. Αθνχ έρεη ηειεηψζεη ε πξνζνκνίσζε έρνπκε ζηε δηάζεζε καο ην βίληεν ηεο πξνζνκνίσζεο. Γειαδή ηελ θίλεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ (κε ρξσκαηηζηέο γξακκέο θαηά κήθνο ησλ δεχμεσλ). ην θάησ κέξνο θαίλνληαη νη επηινγέο ηνπ βίληεν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ πιαηζίσλ ή frames πνπ ζέινπκε λα βιέπνπκε αλά δεπηεξφιεπην θαη ηελ ηαρχηεηα πνπ ζέινπκε λα δνχκε ηελ πξνζνκνίσζε. ην ζρήκα 3.32 βιέπνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ζηέιλνληαη απφ ηνπο server αξρηθά ζηνπο ζηαζκνχο βάζεο. Σν θίηξηλν ρξψκα δείρλεη φηη έρνπκε θίλεζε παθέησλ ζηελ δεχμε ελψ κε θφθθηλν φηη ε ζχλδεζε απηή απνηειεί ελδηάκεζε δηαδξνκή γηα ηελ απνζηνιή ηνπ παθέηνπ απφ ηνλ server ζηνλ θηλεηφ ζηαζκφ. Σν κπιε ρξψκα δείρλεη ηελ θίλεζε ησλ παθέησλ απφ ηελ απζεληηθή πεγή ηνπο. Δίλαη πιένλ έηνηκα ηα παθέηα ζηνπο ζηαζκνχο βάζεο λα εθπεκθζνχλ. ην ζρήκα 3.33 βιέπνπκε ηηο αζχξκαηεο δεχμεηο φπνπ ν θφκβνο 6 επηθνηλσλεί κε ηνλ 9 θαη ν θφκβνο 8 κε ηνλ 11. ηελ παξέλζεζε ησλ πξάζηλσλ γξακκάησλ είλαη ην κήθνο ηνπ παθέηνπ ζε byte. ρήκα 3.32: Εεχμεηο ελζχξκαησλ ελψζεσλ. 64

65 ρήκα 3.33: Αζχξκαηεο δεχμεηο. Οη εληνιέο παξαπάλσ έρνπλ νξίζεη ηελ έλαξμε ηεο απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ ην 5 ν δεπηεξφιεπην. Έσο ηφηε ζηέιλνληαη κφλν ζήκαηα απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο ψζηε λα γλσζηνπνηήζνπλ ζην ηεξκαηηθφ φηη κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηνλ ζηαζκφ βάζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.34 φπνπ ζην 1 ν πεξίπνπ δεπηεξφιεπην νη ζηαζκνί βάζεο επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θηλεηνχο ζηαζκνχο γηα ελδερφκελε απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ. ην DVB-H ζα κπνξνχζε λα είλαη ν «θάξνο» ψζηε λα γλσξίδεη ην ηεξκαηηθφ φηη κπνξεί λα ιάβεη έλα πξφγξακκα θαη φηαλ ζειήζεη ν ρξήζηεο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη, λα είλαη δηαζέζηκν. ην 5 ν δεπηεξφιεπην αλνίγνπλ νη ρξήζηεο ηα ηεξκαηηθά ηνπο γηα λα δνπλ θάπνην πξφγξακκα. Βιέπνπκε ηα δεδνκέλα πνπ θηλνχληαη κέζα ζην δίθηπν ζην ζρήκα Με κπιε ρξψκα είλαη ηα δεδνκέλα πνπ θπθινθνξνχλ απφ ηελ πξαγκαηηθή πεγή ηνπο, ην θίηξηλν ζεκαίλεη φηη θπθινθνξνχλ δεδνκέλα ζηελ δεχμε θαη ην θφθθηλν φηη ηα δεδνκέλα έρνπλ θχγεη απφ ηελ πεγή ηνπο θαη βξίζθνληαη ζε ελδηάκεζεο δεχμεηο έσο λα θηάζνπλ ζηελ παξαιήπηε. Με πξάζηλν ρξψκα είλαη ηα δεδνκέλα πνπ ζηέιλνληαη αζχξκαηα ελψ ζηελ παξέλζεζε αλαγξάθεηαη ην κέγεζνο ηνπ παθέηνπ ζε byte. Σν κηθξφηεξν κέγεζνο είλαη 60 φπνπ έρνπκε δεδνκέλα κφλν γηα επηθνηλσλία θαη γλσζηνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηα κεγαιχηεξα κεγέζε αληηπξνζσπεχνπλ παθέηα πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο. 65

66 ρήκα 3.34: Δπηθνηλσλία θηλεηψλ ζηαζκψλ ζηαζκψλ βάζεο ρσξίο απνζηνιή δεδνκέλσλ. ρήκα 3.35: Έλαξμε απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο ρξήζηεο κεηά ην 5 ν δεπηεξφιεπην. 66

67 Ο θφκβνο 9 θηλείηαη ζην κνλνπάηη πνπ έρεη νξηζηεί, δειαδή ζηελ δηαθεθνκκέλε γθξη γξακκή. Απφ ην 5 ν δεπηεξφιεπην εμππεξεηείηαη απφ ηνλ θφκβν 6. Λακβάλεη ηελ επηζπκεηή ππεξεζία είηε αθνξά ηηο ππεξεζίεο ηνπ 1 νπ server (θφκβνο 1) είηε ηνπ 2 νπ server (θφκβνο 2) θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηελ παξέλζεζε ζηα πξάζηλα γξάκκαηα φπνπ βιέπνπκε φηη ην ζήκα δελ απνηειεί «θάξν» γηα απιή επηθνηλσλία αιιά θαη κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζηνλ θηλεηφ ζηαζκφ. ην 28 ν δεπηεξφιεπην πεξίπνπ (ζρήκα 3.36), θαζψο έρεη απνκαθξπλζεί ν θφκβνο 9 απφ ηνλ θφκβν 6, ιακβάλεη δπλαηφηεξν ζήκα απφ ηνλ θφκβν 7 νπφηε ζηακαηάεη ηε ιήςε απφ ηνλ θφκβν 6 θαη ιακβάλεη ην ζήκα γηα επηθνηλσλία απφ ηνλ θφκβν 7 (βιέπε παξέλζεζε πνπ είλαη 60 byte). Δηνηκάδεηαη δειαδή ην ηεξκαηηθφ λα ιάβεη ηα δεδνκέλα απφ άιιν ζηαζκφ βάζεο. ην 32 ν δεπηεξφιεπην, αξρίδεη ε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ απφ ην ζηαζκφ βάζεο (βιέπε παξέλζεζε πνπ ην παθέην είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 60, ζρήκα 3.37). Σν θελφ είλαη αξθεηά κεγάιν δεδνκέλνπ φηη ζηε βηβιηνγξαθία, αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη πεξίπησζε λα ππάξμεη θελφ θαηά ηε ιήςε ζε ηέηνηα πεξίπησζε γηα 2 δεπηεξφιεπηα πεξίπνπ. ρήκα 3.36: Γλσζηνπνίεζε ζηνλ θηλεηφ ζηαζκφ (θφκβνο 9) χπαξμεο ηνπ ζηαζκνχ βάζεο (θφκβνο 7) γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε. 67

68 ρήκα 3.37: Δμππεξέηεζε θηλεηνχ ζηαζκνχ (θφκβνο 9) απφ άιιν ζηαζκφ βάζεο (θφκβνο 7). Ο δεχηεξνο θηλεηφο ζηαζκφο (θφκβνο 11), μεθηλάεη ηε ιήςε δεδνκέλσλ ην 5 ν δεπηεξφιεπην θαη ππνζέηνπκε φηη θιείλεη ην ηεξκαηηθφ ηνπ ζην 40 ν δεπηεξφιεπην. Έσο ην 5 ν δεπηεξφιεπην έρνπκε ζήκα επηθνηλσλίαο κε ην ζηαζκφ βάζεο (θφκβνο 8), έπεηηα αλνίγεη ν ρξήζηεο ην ηεξκαηηθφ θαη αξρίδεη ε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ (ζρήκα 3.35). Ο ρξήζηεο θιείλεη ην ηεξκαηηθφ ηνπ ην 40 ν δεπηεξφιεπην θαη ππάξρεη κφλν ην ζήκα επηθνηλσλίαο (ζρήκα 3.38). ηα ζρήκαηα 3.39 έσο 3.40 ζα δνχκε απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο θφκβνπο. Αξρηθά έρνπκε ζην ζρήκα 3.39 ηνλ αξηζκφ ησλ παθέησλ πνπ ζηάιζεθαλ απφ ηνλ θφκβν 1 θαη ην αληίζηνηρν «throughput» ησλ παθέησλ απηψλ. ην ζρήκα 3.40 έρνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ παθέησλ πνπ ζηάιζεθαλ απφ ηνλ θφκβν 10 θαη ην αληίζηνηρν «throughput» ησλ παθέησλ απηψλ. Καη ζηα δχν ζρήκαηα παξαηεξνχκε ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ απφ ην 5 ν δεπηεξφιεπην έσο φηνπ ζηακαηήζεη ηε ιήςε ν θφκβνο 9. ην ζρήκα 3.41 έρνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ παθέησλ πνπ ζηάιζεθαλ απφ ηνλ θφκβν 6 θαη ην αληίζηνηρν «throughput» ησλ παθέησλ απηψλ. Έρνπκε απνζηνιή απφ ην 5 ν δεπηεξφιεπην έσο ην 28 ν πνπ αλαιακβάλεη ν θφκβνο 7. 68

69 ρήκα 3.38: Ο θηλεηφο ζηαζκφο (θφκβνο 11) θιείλεη ην ηεξκαηηθφ ηνπ. ρήκα 3.39: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο θφκβνπ 1 (αξηζκφο παθέησλ εθπεκπφκελσλ απφ N1 ρξφλνο θαη throughput εθπεκπφκελσλ παθέησλ - ρξφλνο). 69

70 ρήκα 3.40: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο θφκβνπ 10 (αξηζκφο παθέησλ εθπεκπφκελσλ απφ N10 ρξφλνο θαη throughput εθπεκπφκελσλ παθέησλ - ρξφλνο). ρήκα 3.41: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο θφκβνπ 6 (αξηζκφο παθέησλ εθπεκπφκελσλ απφ N6 ρξφλνο θαη throughput εθπεκπφκελσλ παθέησλ - ρξφλνο). 70

71 ην ζρήκα 3.42 έρνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ παθέησλ πνπ ζηάιζεθαλ απφ ηνλ θφκβν 7 θαη ην αληίζηνηρν «throughput» ησλ παθέησλ απηψλ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ είλαη ινγηθή ε θακπχιε θαζψο πεξίπνπ ζην 32 ν δεπηεξφιεπην έρνπκε ιήςε δεδνκέλσλ ηνπ θφκβνπ 9, απφ ηνλ θφκβν 7 πιένλ. ην ζρήκα 3.43 έρνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ παθέησλ πνπ ζηάιζεθαλ απφ ηνλ θφκβν 8 θαη ην «throughput» ησλ παθέησλ απηψλ. Σα παθέηα απηά ζηάιζεθαλ ζηνλ θφκβν 11 έσο ζηακαηήζεη ην ηεξκαηηθφ ηε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ ην 40 ν δεπηεξφιεπην. ην ζρήκα 3.44 έρνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ παθέησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νπξά ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή γηα ηνπο θφκβνπο 1 θαη 10. Μέγηζηνο αξηζκφο παθέησλ ζηελ νπξά έρεη νξηζηεί σο 200. Σν ζρήκα 3.45 δείρλεη ην «throughput» ηνπ θφκβνπ 9 ιφγσ ηεο ιήςεο δεδνκέλσλ απφ ηνπο δπν server. Ο κεδεληζκφο ηεο θακπχιεο πεξίπνπ ην 30 ν δεπηεξφιεπην δείρλεη ηε κεηαγσγή ηνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ απφ ηνλ θφκβν 6 ζηνλ θφκβν 7. Σν ζρήκα 3.46 δείρλεη ην «throughput» ηνπ θφκβνπ 11 ιφγσ ηεο ιήςεο δεδνκέλσλ απφ ηνπο δπν server. ρήκα 3.42: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο θφκβνπ 7 (αξηζκφο παθέησλ εθπεκπφκελσλ απφ N7 ρξφλνο θαη throughput εθπεκπφκελσλ παθέησλ - ρξφλνο). 71

72 ρήκα 3.43: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο θφκβνπ 8 (αξηζκφο παθέησλ εθπεκπφκελσλ απφ N8 ρξφλνο θαη throughput εθπεκπφκελσλ παθέησλ - ρξφλνο). ρήκα 3.44: Αξηζκφο παθέησλ νπξάο θφκβσλ 1 θαη 10 (αξηζκφο παθέησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νπξά - ρξφλνο). 72

73 ρήκα 3.45: «throughput» ηνπ θφκβνπ 9 απφ ηνπο δπν server (throughput θηλεηνχ ζηαζκνχ απφ εθάζηνηε server - ρξφλνο). ρήκα 3.46: «throughput» ηνπ θφκβνπ 11 απφ ηνπο δπν server (throughput θηλεηνχ ζηαζκνχ απφ εθάζηνηε server - ρξφλνο). 73

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T

Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΓΚΟΤΓΙΝΟΤΓΗ ΩΣΗΡΙΟ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Τ, ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Σηαγκαράκθσ Γιάννθσ, Δθμοποφλου Ηρώ, Αδάμθ Μαρία, Αγγελίδθσ Άγγελοσ, Παπακαναςίου Θάνοσ, Παπαςταμάτθσ τζφανοσ

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8)

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΤΠ ΕΔ/50 Νοζμβριοσ 2012 A.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Χριςτοσ Σςεντεμεΐδθσ Johnson & Johnson Ελλάσ Δρ. Δθμιτρθσ Παπακυριακόπουλοσ - Senior Researcher ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οι ενιςχυτζσ ιςχφοσ αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία ενιςχυτϊν που χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ μεγάλθ ιςχφσ που μποροφν να αποδϊςουν

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα