ΑΠΟΦΑΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),"

Transcript

1 Μαξνύζη, 08/11/2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 671/26 ΑΠΟΦΑΗ ΘΔΜΑ: Λήςε απόθαζεο επί ηεο από Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «COSMOTE-ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ.» κε δ.η. «COSMOTE» κε αληηθείκελν ηελ δηαπίζησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3431/2006, ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 390/03/ «Καλνληζκόο Γεληθώλ Αδεηώλ», όπσο ηζρύεη θαζώο θαη ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 488/82/ «Κώδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ζηνπο θαηαλαισηέο» αλαθνξηθά κε ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ρξεώζεσλ από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηληεξλέη κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 82/Α/2012), ηδίσο ην άξζξν 12 ζηνηρ. β, ζη, ε, ηγ, ηζη, θε, ιδ, ηα άξζξα 14, 38 θαη 77 απηνχ κε ηνλ νπνίν θαηαξγήζεθε ν πξνγελέζηεξνο Ν. 3431/2006 «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α/2006), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ άξρηζε ε παξνχζα δηαδηθαζία αθξφαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ζηνηρ. β, ζη, ε, ηγ, ηζη, θζ, ιε, θαη ηα άξζξα 14, 63 θαη 64 απηνχ, β. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2251/1994 «Πεξί πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ» (ΦΔΚ Α ), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο κε ην Ν. 3587/2007 (ΦΔΚ 152/Α/2007), γ. ηελ ππ αξηζκ. 249/115/ απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. «Καλνληζκφο Αθξνάζεσλ γηα ζέκαηα Σειεπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ Β 642/ ), δ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Α.Π. 390/3/ «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ» (Φ.Δ.Κ. 748/Β/ ), φπσο ηζρχεη, ε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 488/82/2008 «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηνπο θαηαλαισηέο» (ΦΔΚ 1505/Β/ ), ζη. ηελ ππ αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 33106/Φ307/ επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ πξνο ηελ COSMOTE κε ζέκα: Δλεξγνπνίεζε ππεξεζίαο mobile internet θαη ρξεψζεηο Απφ ηελ παξνχζα απφθαζε έρνπλ παξαιεηθζεί ηα ζηνηρεία εθείλα, ηα νπνία θξίζεθε φηη απνηεινχλ απφξξεηα ζηνηρεία. ηε ζέζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ παξαιεηθζεί ππάξρεη ε έλδεημε [ ]. 1

2 δ. ηελ ππ αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 37828/ απάληεζε ηεο εηαηξίαο COSMOTE ζηελ ππ αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 33106/Φ307/ επηζηνιή ηεο Τπεξεζίαο καο, ε. ηελ ππ αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 49856/Φ300/ επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ πξνο ηελ COSMOTE κε ζέκα: Δλεξγνπνίεζε ππεξεζίαο mobile internet θαη ρξεψζεηο- Δλέξγεηεο, ζ. ηελ ππ αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 493/ απάληεζε ηεο εηαηξίαο COSMOTE ζηελ ππ αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 49856/Φ300/ επηζηνιή ηεο Τπεξεζίαο καο, η. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη ζηνλ νπνίν εθηίζεληαη (κε αξ. πξση. ΔΔΣΣ) ηα εμήο: i. θαηαγγειίεο-δηακαξηπξίεο θαηαλαισηψλ θαηά ηεο εηαηξίαο «COSMOTE» πνπ αθνξνχλ ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ρξεψζεσλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ii. επηζηνιέο ηεο ΔΔΣΣ, κε ηηο νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ σο άλσ εηαηξία νη θαηαγγειίεο θαηαλαισηψλ θαη θιήζεθε ε ηειεπηαία λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηεο, εληφο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηε ιήςε εθάζηεο επηζηνιήο, θνηλνπνηψληαο ηελ απάληεζή ηεο θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαηαλαισηέο, ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 12 ζηνηρείν ιε, 14, 63 θαη 64 παξ. 1 θαη 4 ηνπ λ. 3431/2006, iii. απαληήζεηο πνπ θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ ε εηαηξεία «COSMOTE» ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ θαηαγγειίεο. A/A ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΣ /6/2010 [...] ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΣΑΓΓΔΛΛΟΝΣΑ ΔΠΙΣΟΛΗ ΔΔΣΣ 26524/ / ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΟΥΟΤ 33532/ / / /6/2010 [...] 28481/ / /7/2010 [...] 29112/ / /7/2010 [...] 29732/ / / / / /7/2010 [...] 52382/ / /7/2010 [...] 33566/ / /8/2010 [...] 33683/ / /8/2010 [...] 34713/ / /8/2010 [...] 35714/ / / /8/2010 [...] 35714/ / /9/2010 [...] 37455/ /

3 A/A ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΣ. ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΣΑΓΓΔΛΛΟΝΣΑ ΔΠΙΣΟΛΗ ΔΔΣΣ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΟΥΟΤ 39951/ /9/2010 [...] 39039/ / /9/2010 [...] 39026/ /9/2010 [...] 38873/ / /9/2010 [...] 38872/ / /9/2010 [...] 40956/ / /9/2010 [...] 41907/ / /9/2010 [...] 41907/ / /10/2010 [...] 41907/ / /10/2010 [...] 41873/ / /10/2010 [...] 41873/ / / /10/2010 [...] 43283/ / /10/2010 [...] 43362/ / /10/2010 [...] 44328/ / /10/2010 [...] 45494/ / /10/2010 [...] 47719/ / / / /10/2010 [...] 45561/ / /10/2010 [...] 45561/ / /11/2010 [...] 47721/ / /11/2010 [...] 47446/ / /11/2010 [...] 47446/ / /11/2010 [...] 47446/ / / /11/2010 [...] 48176/ / /11/2010 [...] 50030/ / / /11/2010 [...] 50030/ / /12/2010 [...] 340/ / /12/2010 [...] 340/ / /1/2011 [...] 1398/ / /1/2011 [...] 3632/ / /2/2011 [...] 8342/ / /2/2011 [...] 7438/ / /3/2011 [...] 8468/ / /3/2011 [...] 10383/ / /3/2011 [...] 10383/ / /3/2011 [...] 10664/ / / / /3/2011 [...] 11208/ / /3/2011 [...] 12122/ / /3/2011 [...] 12114/ / /3/2011 [...] 12349/ / /3/2011 [...] 13145/ /

4 A/A ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΣ. ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΣΑΓΓΔΛΛΟΝΣΑ ΔΠΙΣΟΛΗ ΔΔΣΣ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΟΥΟΤ /4/2011 [...] 14234/ / /4/2011 [...] 17209/ / /4/2011 [...] 17224/ / /4/2011 [...] 17359/ / /4/2011 [...] 18271/ / /4/2011 [...] 17554/ / /4/2011 [...] 17554/ / /5/2011 [...] 17719/ / / / /5/2011 [...] 19061/ / /5/2011 [...] 20480/ / /5/2011 [...] 20050/ / /5/2011 [...] 20113/ / /5/2011 [...] 20113/ / /5/2011 [...] 21401/ / /5/2011 [...] 21414/ / /5/2011 [...] 21407/ / /5/2011 [...] 21871/ / /5/2011 [...] 22432/ / /6/2011 [...] 23051/ / /6/2011 [...] 23316/ / /6/2011 [...] 23316/ / /6/2011 [...] 23316/ / /6/2011 [...] 23319/ / /6/2011 [...] 25177/ / /6/2011 [...] 24522/ / /6/2011 [...] 24552/ / /6/2011 [...] 24552/ / /6/2011 [...] 24552/ / /6/2011 [...] 25212/ / /6/2011 [...] 25172/ / /6/2011 [...] 26613/ / /7/2011 [...] 27348/ / /7/2011 [...] 28353/ / /7/2011 [...] 30515/ / /7/2011 [...] 30515/ / ηα. Σν γεγνλφο φηη κε ηηο θαηαγγειίεο ηνπο νη αλσηέξσ ζπλδξνκεηέο ηεο εηαηξίαο COSMOTE κεηαμχ άιισλ: i. ακθηζβεηνχλ ηηο ρξεψζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπο απφ ηελ εηαηξία «COSMOTE» γηα ηε 4

5 ρξήζε ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ρσξίο λα έρνπλ αηηεζεί ή έζησ ζπλαηλέζεη ζηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ, ii. iii. δηακαξηχξνληαη γηα ην φηη νπδέπνηε ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ εηαηξία «COSMOTE» γηα ηνλ ηξφπν θαη ην χςνο ρξέσζεο απφ ηελ παξνρή ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, αλαθνξηθά κε ηελ ππεξεζία «COSMOTE Internet Day Pass» δηακαξηχξνληαη γηα ηελ απηφκαηε ελεξγνπνίεζή ηεο ελ ιφγσ ρξεψζηκεο ππεξεζίαο απφ ηελ εηαηξία ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπο θαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί νπνηαδήπνηε ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπο. ηβ. Σν γεγνλφο φηη πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη αλσηέξσ θαηαγγειίεο θαη νη ζρεηηθέο απαληήζεηο ηεο εηαηξείαο «COSMOTE» γηα ηε δηαπίζησζε παξαβίαζεο ηνπ Καλνληζκνχ Γεληθψλ Αδεηψλ, φπσο ηζρχεη θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, παξάγξαθνη , , θαη ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 488/82/2008 «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηνπο θαηαλαισηέο» (ΦΔΚ 1505/Β/ ) ηδίσο ησλ άξζξσλ 3, 4, 5, 6, 11 θαη 12 ζε ζρέζε κε ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ρξεψζεσλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ηγ. ην γεγνλφο φηη κε βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 παξ. 2 θαη 64 ηνπ Ν.3431/2006, ην άξζξν 8 ηεο Απφθαζεο ΔΔΣΣ Α.Π. 390/3/2006 «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ», ην άξζξν 14 ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 488/82/2008 «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηνπο θαηαλαισηέο» (ΦΔΚ 1505/Β/ ) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 249/115/ «Καλνληζκφο Αθξνάζεσλ γηα Θέκαηα Σειεπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ 642/Β/2002), πξέπεη λα θιεζεί ε εηαηξεία «COSMOTE» λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηεο ελψπηνλ ηεο ΔΔΣΣ. ηδ. ηελ Δηζήγεζε αξηζ / ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο ΔΔΣΣ ηε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 627/028/ «Κιήζε ζε Αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «COSMOTE-ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» κε δ.η. «COSMOTE» κε αληηθείκελν ηελ δηαπίζησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3431/2006, ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 390/03/ «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ», φπσο ηζρχεη θαζψο θαη ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 488/82/ «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζηνπο θαηαλαισηέο» αλαθνξηθά κε ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ρξεψζεσλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ» ηζη. ηελ ππ αξηζκ. Πξση. ΔΔΣΣ 217/Φ.391/ Πξάμε Γηεμαγσγήο Αθξφαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ δηα ηεο νπνίαο θιήζεθε ε εηαηξία COSMOTE ζε αθξφαζε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αθξνάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ ηελ 26 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 εκέξα Πέκπηε, ψξα ηδ. Σελ απφ δηεμαρζείζα αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά απηήο 5

6 ηε. ην ππ αξηζκ. Πξση. ΔΔΣΣ 3817/Φ 960/ ππφκλεκα ηεο εηαηξίαο COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ κε ηα ζπλεκκέλν ζε απηφ έγγξαθα θαη ηηο απαληήζεηο ζην ππνβιεζέλ απφ ηελ ΔΔΣΣ ηελ εκέξα ηεο αθξφαζεο εξσηεκαηνιφγην. ηζ. ΔΔΣΣ, ηελ Δηζήγεζε αξηζ /Φ600/ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο θαη χζηεξα απφ πξνθνξηθή εηζήγεζε ησλ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ (θ. Κσλ/λνπ Γειεθσζηφπνπινπ) Καη εθηηκώληαο ηα εμήο: I. ΙΣΟΡΙΚΟ -ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΚΡΟΑΗ α) Καηά ην δηάζηεκα απφ κέρξη ππνβιήζεθαλ ζηελ ΔΔΣΣ ζπλνιηθά νγδφληα πέληε (85) θαηαγγειίεο θαηαλαισηψλ θαηά ηεο εηαηξείαο «COSMOTE-ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» (εθεμήο COSMOTE ή Καζήο), πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ρξεψζεσλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Καηφπηλ ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ κε ηηο επηζηνιέο ηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα (ζηνηρείν η. (ii) ησλ έρνληαο ππφςε), θνηλνπνίεζε ζηελ σο άλσ εηαηξία ηηο θαηαγγειίεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα παξαβάζεηο ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ θάιεζε εληφο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηε ιήςε εθάζηεο επηζηνιήο, αθελφο λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηεο θαη αθεηέξνπ λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο, θνηλνπνηψληαο ηελ απάληεζή ηεο θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαηαλαισηέο, ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 12 ζηνηρείν ιε, 14, 63 θαη 64 παξ. 1 θαη 4 ηνπ λ. 3431/2006. β) ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ επηζηνιψλ ηεο ΔΔΣΣ, ε Καζήο απέζηεηιε ζηελ ΔΔΣΣ ηηο απαληήζεηο ηεο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ ζηνηρείν η ζηε ζρεηηθή ζηήιε ηνπ πίλαθα θαηαγγειηψλ. Πιελ φκσο, δελ πξνζθφκηζε ζηελ ΔΔΣΣ δηα ησλ επηζηνιψλ ηεο απηψλ ηα αηηνχκελα ζηνηρεία πξνο απφδεημε ηεο λφκηκεο ιήςεο ηεο ζπγθαηάζεζεο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. γ) Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηεο ΔΔΣΣ εμέηαζε ελδειερψο ηηο αλσηέξσ θαηαγγειίεο, θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο ηεο εηαηξείαο «COSMOTE-ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.», εθ ησλ νπνίσλ πξνέθππηε πηζαλή παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3431/2006, ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 390/03/ «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ», φπσο ηζρχεη θαζψο θαη ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 488/82/ «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζηνπο θαηαλαισηέο» φπσο ηζρχεη θαη γηα ην ιφγν απηφ εηζεγήζεθε ηελ θιήζε ηεο εηαηξείαο ζε αθξφαζε. 6

7 δ) Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ε Οινκέιεηα ηεο ΔΔΣΣ απνθάζηζε κε ηελ ππ αξηζκ. 627/028/ Απφθαζή ηεο ηελ θιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «COSMOTE-ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.», ζχκθσλα κε ηελ ππ αξ. πξση. 217/Φ.391/ Πξάμε Γηεμαγσγήο Αθξφαζεο, ε νπνία επηδφζεθε λνκίκσο ζηελ Καζήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ αξηζ. 6045η/ Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνχ Δπηκειεηή ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ Γεκεηξίνπ Γξ. Σδνχιηα. ε) Ζ Αθξφαζε δηελεξγήζεθε ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 2012, ζηα γξαθεία ηεο ΔΔΣΣ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αθξνάζεσλ πνπ νξίζηεθε κε ηελ Απφθαζε Πξνέδξνπ ππ αξηζ. 7242/Φ610/ θαη απνηειείην απφ ηνπο: α) Γξ. Λεσλίδα Καλέιιν, Πξφεδξν ηεο ΔΔΣΣ, σο Πξφεδξν, β) Γξ. Κσλ/λν Γειεθσζηφπνπιν, Αληηπξφεδξν ηνπ ηνκέα Σειεπηθνηλσληψλ ηεο ΔΔΣΣ θαη γ) Γξ. Νηθφιαν Παπανπιάθε, Μέινο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ, σο Μέιε. Καηά ηελ αθξφαζε παξαζηάζεθαλ, επίζεο ην ζηέιερνο ηεο ΔΔΣΣ, Διηζάβεη Λαγνχ, θαζψο θαη ε δηθεγφξνο ηεο ΔΔΣΣ Υξπζνχια Μηραειίδνπ, ηεινχζα θαζήθνληα γξακκαηέσο. ζη) Ζ Καζήο παξαζηάζεθε λνκίκσο ζηελ Αθξφαζε δηα ησλ δηθεγφξσλ ηεο Βαζηιηθήο Παπαδάθε, Νφπεο Σηληδνγιίδνπ θαη Ησάλλε Κνπηζνλάζηνπ. δ) Μεηά ην πέξαο ηεο πξνθνξηθήο δηαδηθαζίαο ηεο αθξνάζεσο, ε ΔΔΣΣ απέζηεηιε ζηελ Καζήο ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο αθξνάζεσο κε ηελ ππ αξ. Πξση. ΔΔΣΣ 5155/ επηζηνιή θαη ηεο έδσζε ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη έγγξαθν ππφκλεκα εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε απηψλ. Ζ Καζήο ππέβαιε ην ππ αξηζκ. Πξση. ΔΔΣΣ 3817/Φ 960/ έγγξαθν ππφκλεκά ηεο κε ηα ζπλεκκέλν ζε απηφ έγγξαθα θαη ηηο απαληήζεηο ζην ππνβιεζέλ απφ ηελ ΔΔΣΣ ηελ εκέξα ηεο αθξφαζεο εξσηεκαηνιφγην κε ην θάησζη πεξηερφκελν: Δξσηήκαηα αθξόαζεο Α. ρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο ρξήζεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ δηθηύνπ ηεο COSMOTE. 1. Υξεζηκνπνηείηε έλα ζεκείν πξφζβαζεο (APN) γηα ηηο δηαθνξεηηθέο παξερφκελεο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ (WAP, web, Blackberry, VPN θιπ), ή παξαπάλσ απφ έλα; Αλ ρξεζηκνπνηείηε παξαπάλσ απφ έλα ζεκεία, πφζα θαη πνηά είλαη απηά ζην δίθηπν ηεο COSMOTE θαη ζε ηη επηκέξνπο ππεξεζίεο αληηζηνηρεί ην θάζε έλα; 2. Πφηε αθξηβψο ελεξγνπνηήζεθε θάζε APN γηα θάζε θαηεγνξία ζπλδξνκεηψλ (π.ρ. εηαηξηθνχο, ζπκβνιαίνπ, θαξηνθηλεηνχο, θιπ), γηα θάζε δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα/πξφζζεην παθέην πνπ παξέρεηε ρσξίο ελζσκαησκέλε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ; 7

8 3. Τπήξμε απαίηεζε ζπγθαηάζεζεο πξηλ ηε ρξεψζηκε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ δελ είραλ επηιέμεη πξφγξακκα/πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ; Πφηε δεηήζεθε θαη κε πνην ηξφπν ε ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε; 4. ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο, αλ δελ δεηήζεθε ζπγθαηάζεζε ησλ ζπλδξνκεηψλ, γηα πνην ιφγν πξνβήθαηε ζηελ πξνελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ δελ είραλ επηιέμεη πξφγξακκα/πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ; 5. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλε ε πξνελεξγνπνίεζε γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ δελ είραλ επηιέμεη πξφγξακκα/πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ, δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη έλαο ζπλδξνκεηήο ηε κε πξνελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ (ι.ρ. κέζσ ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ), θαη αλ λαη, γηα πνηά APN; 6. Έρεη ηε δπλαηφηεηα έλαο πθηζηάκελνο ζπλδξνκεηήο ζαο λα απελεξγνπνηήζεη ηελ πξνελεξγνπνηεκέλε ππεξεζία δεδνκέλσλ; Αλ λαη, γηα πνηα APN θαη πνηα είλαη ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη; 7. Οη ζπζθεπέο πνπ εκπνξεχεζηε κέζσ ηνπ δηθηχνπ πσιήζεψλ ζαο έρνπλ πξνεγθαηεζηεκέλεο ξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ, θαη αλ λαη, γηα πνηεο ππεξεζίεο (θαη πνηά APN); 8. Αλαπηχζζεηε εθαξκνγέο γηα ζπζθεπέο ηχπνπ smartphone, ησλ νπνίσλ ηελ πξνεγθαηάζηαζε δεηάηε από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζθεπψλ; 9. Ζ ρξήζε ηεο πξνελεξγνπνηεκέλεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ: i. πξνυπνζέηεη πάληα ελέξγεηα ηνπ ζπλδξνκεηή; ii. δχλαηαη λα γίλεη θαη κε ηξφπν απηφκαην (π.ρ. αλαβαζκίζεηο θαη δηνξζψζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ζπζθεπήο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ή εθαξκνγψλ πνπ έρεηε πξνεγθαηαζηήζεη ζηε ζπζθεπή), ελ αγλνία ηνπ ζπλδξνκεηή; 10. Δθφζνλ ε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ δχλαηαη λα γίλεη θαη κε ηξφπν απηφκαην, πνηά ηερληθά κέηξα πξνζηαζίαο έρεη ιάβεη ή δχλαηαη λα ιάβεη ε COSMOTE γηα ηελ απνηξνπή ηεο αλσηέξσ ρξήζεο; 11. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ εξσηήζεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη πξνεγθαηάζηαζε ξπζκίζεσλ θαη απηφκαηεο ελεκεξψζεηο, δχλαηαη λα ππάξρεη ρξέσζε ζπλδξνκεηψλ ρσξίο ζπλεηδεηή ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ, ιφγσ ηεο πξνελεξγνπνίεζεο ηεο, ηφζν γηα ζπλδξνκεηέο κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο (π.ρ. ππέξβαζε ελζσκαησκέλνπ φγθνπ) φζν θαη γηα εθείλνπο ρσξίο ηέηνηα ελζσκαησκέλε ρξήζε; Πφηε θαη πψο ελεκεξψζεθαλ νη 8

9 ζπλδξνκεηέο γηα ηηο ρξεψζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα αλσηέξσ (πξνελεξγνπνίεζε, πξνεγθαηάζηαζε, απηφκαηεο ελεκεξψζεηο); 12. Γηα ζπζθεπέο, ηηο νπνίεο πξνκεζεχνληαη νη ζπλδξνκεηέο ζαο εθηφο ηνπ δηθηχνπ πσιήζεψλ ζαο: i. Πνηά είλαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηε πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνχλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ; ii. iii. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία γίλεηαη απηφκαηα απφ ην Γίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο ηεο COSMOTE κφιηο ν ζπλδξνκεηήο ζπλδεζεί, ή απαηηείηαη ν ίδηνο λα εθθηλήζεη ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ξπζκίζεσλ θαη κε πνηφ ηξφπν; ε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ξπζκίζεσλ μεθηλάεη απηφκαηα απφ ην Γίθηπν ηεο COSMOTE, γίλεηαη έιεγρνο γηα ην αλ ν ζπλδξνκεηήο επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ θαη αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν; 13. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα COSMOTE Internet Day Pass ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ: i. Πφηε θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο ζπλδξνκεηψλ (π.ρ. εηαηξηθνχο, ζπκβνιαίνπ, θαξηνθηλεηνχο, ζπλδξνκεηέο κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ θαη ρσξίο ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο) πξνζθέξζεθε; ii. iii. ηελ απφ αλαθνίλσζε ηεο COSMOTE αλαθέξεηαη φηη «[ ] Οη πθηζηάκελνη ζπλδξνκεηέο πκβνιαίνπ, Καξηνπκβνιαίνπ θαη Καξηνθηλεηήο γηα ηνπο νπνίνπο ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα ε λέα ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass, θαζώο θαη νη ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο WHAT S UP, έρνπλ δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζήο ηνπο αδεκίσο εληόο ελόο κελόο από ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο.» Τπήξμε πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ησλ αλσηέξσ ζπλδξνκεηψλ πξηλ απφ ηελ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο; Γηα ην δηάζηεκα πνπ ίζρπε ε απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass ππήξρε γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηεο απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο (βι. εξψηεζε 13.ii) θαη κε πνην ηξφπν; iv. Γηα ην δηάζηεκα πνπ ίζρπε ε απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο COSMOTE Internet Day Pass ρξεηαδφηαλ ε ζπλεηδεηή πξφζβαζε ηνπ ζπλδξνκεηή ζην Γηαδίθηπν ή αξθνχζε ε είζνδνο ζην Γηαδίθηπν ιφγσ απηφκαησλ ελεκεξψζεσλ ρσξίο ζπλεηδεηή ρξήζε απφ ηνλ ζπλδξνκεηή (βι. ζρεηηθά εξψηεζε 11); 9

10 v. Γηα ην δηάζηεκα πνπ ίζρπε ε απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο COSMOTE Internet Day Pass δηαξθνχζε ε ελεξγνπνίεζε γηα δηάζηεκα 24 σξψλ ή κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 24ψξνπ παξέκελε ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ελεξγνπνηεκέλν εθεμήο, αθφκε θαη φηαλ δελ ππήξρε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν είηε θαηφπηλ ζπλεηδεηήο ρξήζεο απφ ηνλ ζπλδξνκεηή ή θαη απηφκαηεο πξφζβαζεο ιφγσ ησλ απηφκαησλ ελεκεξψζεσλ (βι. ζρεηηθά εξψηεζε 11); vi. Ζ εηαηξεία ζαο κε αλαθνίλσζή ηεο πξνέβε απφ 21/11/2011 ζηελ δσξεάλ πξψηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο COSMOTE Internet Day Pass ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ ζε φινπο ηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηήο γηα πξψηε θνξά; Γηα πνηφ ιφγν ε εηαηξεία ζαο δελ πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ δσξεάλ πξψηε ρξήζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή δηάζεζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε παιαηφηεξε αλαθνίλσζε ζαο ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ελεξγνπνηήζεθε απφ ; Β. ρεηηθά κε ελεκέξσζε ζπλδξνκεηώλ 14. Πψο θαη πφηε ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ COSMOTE νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζπλδξνκεηψλ γηα ηελ πξνελεξγνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο εηαηξείαο, ηδηαίηεξα γηα εθείλε ηελ θαηεγνξία ζπλδξνκεηψλ πνπ δελ είραλ επηιέμεη πξνγξάκκαηα/πξφζζεηα παθέηα κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ; Ζ ελεκέξσζε απηή ζπκπεξηιάκβαλε ηηο ζρεηηθέο ρξεψζεηο απφ ηελ πξνελεξγνπνηεκέλε ππεξεζία δεδνκέλσλ; 15. Πψο θαη πφηε ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ COSMOTE νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζπλδξνκεηψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο απελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ, ηδηαίηεξα γηα εθείλε ηελ θαηεγνξία ζπλδξνκεηψλ πνπ δελ είρε επηιέμεη πξνγξάκκαηα/παθέηα κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ; 16. Οη ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηχπνπ «smartphone» είλαη ξπζκηζκέλεο λα δεκηνπξγνχλ θίλεζε γηα ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ είηε κε απηφκαην ηξφπν ή/θαη κε ελέξγεηα ηνπ ζπλδξνκεηή. Πψο θαη πφηε ελεκεξψζεθε θάζε θαηεγνξία ζπλδξνκεηψλ γηα ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο (ηδηαίηεξα γηα εθείλε ηελ θαηεγνξία ζπλδξνκεηψλ πνπ δελ είραλ επηιέμεη πξνγξάκκαηα/παθέηα κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ); 17. Ηδηαίηεξα γηα εθείλε ηελ θαηεγνξία ζπλδξνκεηψλ πνπ δελ είραλ επηιέμεη πξνγξάκκαηα/παθέηα κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ, πνηά δηαδηθαζία ελεκέξσζεο (πφηε θαη κε πνηά κέζα) αθνινπζήζαηε, ψζηε πξνηνύ ππάξμεη νπνηαδήπνηε ρξέσζε γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο απηνχο, είηε 10

11 απφ απηφκαηε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ηεο ζπζθεπήο ή/θαη κε ελέξγεηα ησλ ζπλδξνκεηψλ, απηνί λα γλσξίδνπλ: i. γηα ηε δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηεο εθφζνλ δελ επηζπκνχλ λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε ρξήζε ηεο, ii. iii. γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελεξγνπνηεκέλεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ, κε ζπλεηδεηή ρξήζε ηεο, έρνληαο ιάβεη γλψζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ελ ιφγσ ρξήζε κε κε ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ, γηα ηελ επηινγή πξνγξακκάησλ κε ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ κε νηθνλνκηθφηεξεο ρξεψζεηο. 18. Γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο πξνγξακκάησλ κε κε ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ πνπ απέθηεζαλ ζπζθεπή ηχπνπ smartphone, ππήξρε ζπκβαηηθφο φξνο ή ηξνπνπνίεζε ζηα ζπκβφιαηα ηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ρξέσζεο απφ ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ (ηδίσο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο απηφκαηεο αλαβάζκηζεο/ελεκέξσζεο ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ ηεο ζπζθεπήο); Πφηε θαη κε πνηφ ηξφπν ππήξμε ελεκέξσζε ησλ ελ ιφγσ ζπλδξνκεηψλ, αλαθνξηθά κε ηνλ αλσηέξσ ζπκβαηηθφ φξν ή ηε ζπκβαηηθή ηξνπνπνίεζε; 19. Ηδηαίηεξα γηα εθείλε ηελ θαηεγνξία ζπλδξνκεηψλ πνπ δελ είραλ επηιέμεη πξνγξάκκαηα/παθέηα κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο πξνελεξγνπνηεκέλεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ, πνηά δηαδηθαζία ελεκέξσζεο (πφηε θαη κε πνηά κέζα) αθνινπζήζαηε, ψζηε απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα (Wi-Fi hotspot) λα γλσξίδνπλ φηη ζε πεξίπησζε ηεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαθνπήο ηεο ζχλδεζεο κέζσ ηνπ Wi-Fi, δχλαηαη λα γίλεη ζχλδεζε κε ην ρξεψζηκν δίθηπν ηεο εηαηξείαο ζαο; 20. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα COSMOTE Internet Day Pass ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ: i. Γηα ην δηάζηεκα πνπ ίζρπε ε απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass βάζεη ηεο απφ αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο κε πνην ηξφπν θαη πφηε θαη κε πνην πεξηερφκελν ελεκεξψζεθαλ νη ζπλδξνκεηέο γηα ηελ ελ ιφγσ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε; ii. iii. ε θάζε πεξίπησζε ελεκεξψζεθαλ νη ζπλδξνκεηέο γηα ηνλ ηξφπν θαη ην πνζφ ρξέσζεο ιφγσ απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass πξνηνχ πξνθχςεη ρξέσζε γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο; Πφηε θαη κε πνηφ ηξφπν ελεκεξψζεθαλ νη ζπλδξνκεηέο γηα ηελ δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηεο απηφκαηα ελεξγνπνηεκέλεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass; 11

12 iv. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 24ψξνπ απφ ηε πξψηε απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass ππήξμε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ ζπλδξνκεηή γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ελεξγνπνίεζεο, γηα ηνλ ηξφπν ρξέσζήο ηεο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε επφκελε ρξέσζε; Γ. ρεηηθά κε ρξεώζεηο 21. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζπζθεπέο ηχπνπ smartphone δεκηνπξγνχλ θίλεζε δεδνκέλσλ, ε νπνία δελ είλαη πάληα ζπλεηδεηή γηα ην ζπλδξνκεηή ηελ ψξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαζψο δελ απαηηείηαη θάζε θνξά λα πξνεγεζεί θάπνηα ελέξγεηα ηνπ (φπσο ι.ρ. απηφκαηεο ελεκεξψζεηο ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ), πψο πξνιακβάλεηαη απφ ηε εηαηξεία ζαο ν θίλδπλνο ππεξβνιηθήο ρξέσζεο γηα ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ; 22. Αλαθέξεηε πνηνχο κεραληζκνχο ελεκέξσζεο/πξνζηαζίαο απφ ππεξβνιηθή ρξέσζε γηα ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ ησλ ζπλδξνκεηψλ δηαζέηεηε θαη απφ πφηε, γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ (π.ρ. ζπλδξνκεηέο πξνγξακκάησλ κε θαη ρσξίο ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ); 23. Έζησ φηη θάπνηνο ζπλδξνκεηήο πνπ έρεη ζχλδεζε κε πξνελεξγνπνηεκέλε ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ, θαζψο θαη πξνεγθαηαζηεκέλεο ξπζκίζεηο ζηε ζπζθεπή ηνπ γηα πξφζβαζε ζηελ ελ ιφγσ ππεξεζία κε απηφκαην ηξφπν, ηαμηδεχεη ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ (εθηφο ΔΔ/ΔΟΥ): Πψο ελεκεξψλεηαη θαη πψο πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο ρξεψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε απηφκαηε πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ; 24. ην ππάξρνλ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο αγνξάο θηλεηήο ηειεθσλίαο παξνπζηάδνπλ θάκςε, ε εηζαγσγή θαη πξνψζεζε λέσλ δπλαηνηήησλ φπσο είλαη ην Γηαδίθηπν κέζσ ησλ θηλεηψλ, κε δηαθαλείο φξνπο θαη ρξεψζεηο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζεκαληηθή επθαηξία γηα αλάπηπμε θαη πξνψζεζε λέσλ θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ, κε πνιιαπιέο σθέιεηεο γηα ηελ αγνξά ηεο θηλεηήο ζηελ Διιάδα; 25. Πνηέο επηπηψζεηο ζεσξείηε φηη είρε ζηελ αγνξά ν ηξφπνο πνπ εηζήγαγε ε COSMOTE ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ, εηδηθά γηα φζνπο ζπλδξνκεηέο δελ είραλ ελεκεξσζεί γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία, νχηε ηνπο είρε παξαζρεζεί ε επθαηξία εμνηθείσζεο κε απηήλ (ι.ρ. κε δσξεάλ δνθηκαζηηθή ρξήζε); 26. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα COSMOTE Internet Day Pass ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ: i. Γηα ην δηάζηεκα πνπ ίζρπε ε απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass βάζεη ηεο απφ αλαθνίλσζε 12

13 ηεο εηαηξείαο πνηά ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξέσζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ γηα ην ελ ιφγσ πξφγξακκα; ii. Μεηά ηελ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass ν ζπλδξνκεηήο ρξεσλφηαλ εθ λένπ γηα θάζε εκέξα ηζρχνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγνχληαλ θίλεζε γηα ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ ιφγσ απηφκαησλ ελεκεξψζεσλ θαη ρσξίο ζπλεηδεηή πξφζβαζε ηνπ ζπλδξνκεηή ζην Γηαδίθηπν; Γ. Παξνρή ζηνηρείσλ 27. Παξέρεηε ηα αηηνχκελα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: α χλνιν ζπλδξνκεηψλ COSMOTE (ζπκβνιαίνπθαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) β πλδξνκεηέο ηεο COSMOTE (ζπκβνιαίνπθαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) κε πξνελεγνπνηεκέλε ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ γ πλδξνκεηέο COSMOTE (ζπκβνιαίνπθαξηνθηλεηήο) - θάηνρνη ζπζθεπήο smart phone 31/12/ /12/ /12/ /12/ /11/2011 δ πλδξνκεηέο COSMOTE (ζπκβνιαίνπ ή θαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) ρσξίο πξφγξακκα ή πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ δ1 Κίλεζε απφ ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ (ζε ΜΒ) απφ ζπλδξνκεηέο COSMOTE (ζπκβνιαίνπ ή θαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) ρσξίο πξφγξακκα ή πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ δ2 Έζνδα απφ ηελ ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ απφ ζπλδξνκεηέο COSMOTE (ζπκβνιαίνπ ή θαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) ρσξίο πξφγξακκα ή πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ ε πλδξνκεηέο (ζπκβνιαίνπ ή θαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) κε πξφγξακκα ή πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ ζη πλδξνκεηέο ηεο COSMOTE κε ζπκβφιαην ή θαξηνθηλεηή (εθηφο data cards), κε πξνελεξγνπνηεκέλε ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ, θάηνρνη ζπζθεπήο smart phone, ρσξίο φκσο πξφγξακκα ή πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ 28. Πνηά είλαη ε ρξέσζε ζε Δπξψ αλά MΒ ( /ΜΒ) ζε θάζε δηαθνξεηηθφ APN θαη γηα θάζε δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα/πξφζζεην παθέην, ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: 13

14 APN 1 Α Πξφγξακκα Υ 2 Β Πξφγξακκα W Πξόγξακκα/ Πξόζζεην παθέην 3 Β Πξφζζεην πξφγξακκα Z 31/12/ /12/ /12/ /12/ /11/ ρεηηθά κε ηε ρξέσζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ ζην εμσηεξηθφ (εθηφο ΔΔ/ΔΟΥ): i. Πνηά είλαη δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο αλά MB ζε φια ηα πξνγξάκκαηα/παθέηα γηα ρξήζε ππεξεζηψλ ζην εμσηεξηθφ (αλάιπζε γηα φιεο ηηο δψλεο ρσξψλ), ii. Πνηφο ν κέγηζηνο ζπληειεζηήο αχμεζεο αλά ΜΒ γηα ρξήζε ζην εμσηεξηθφ, ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πνπ ζα πιήξσλε ν ζπλδξνκεηήο εάλ έθαλε ρξήζε ζηελ Διιάδα (αλάιπζε ζε φιεο ηηο δψλεο ρσξψλ); 30. α) Πφζνη ζπλδξνκεηέο πξνέβεζαλ ζε θαηαγγειία γηα ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ θαηά ην δηάζηεκα απφ 1/1/2008 έσο 30/11/2011; β) Πνηφο ήηαλ ν αξηζκφο θαηαγγειηψλ αλά κήλα γηα ην δηάζηεκα απηφ; γ) Πνηφ ήηαλ ην ζπλνιηθφ πνζφ γηα ην νπνίν νη ζπλδξνκεηέο πξνέβεζαλ ζε θαηαγγειίεο (1/1/ /11/2011) θαη ζε ηί πνζνζηφ ηνπ πνζνχ απηνχ πξνβήθαηε ζε πίζησζε; δ) Πνηά κέηξα έιαβε ε εηαηξεία ζαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ θαηαγγειηψλ; 14

15 ΙΙ. ΟΙ ΙΥΤΡΙΜΟΙ ΣΗ ΚΑΘΗ Οη ηζρπξηζκνί ηεο Καζήο θαηά ηελ αθξφαζε, ζην έγγξαθν ππφκλεκα θαη ζηηο απαληήζεηο ηεο ζην ππνβιεζέλ εξσηεκαηνιφγην ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο: Α. σεηικά με ηιρ καηαγγελίερ ηυν καηαναλυηών ππορ ηην ΔΔΣΣ Απφ ηηο 85 θαηαγγειίεο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο COSMOTE νη είθνζη έμη (26) απφ απηέο αθνξνχλ ακθηζβήηεζε ρξεψζεσλ ή ηε ρξήζε απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο ρσξίο απηνί λα αλαθέξνπλ ζηηο θαηαγγειίεο ηνπο φηη δελ είραλ ελεκεξσζεί γηα ηηο ρξεψζεηο ή φηη δελ είραλ ζπλαηλέζεη ζηελ ρξήζε ηληεξλέη. Πξφθεηηαη γηα ηηο θαηαγγειίεο ησλ θάησζη ζπλδξνκεηψλ: α) [...], β) [...], γ) [...], δ) [...], ε) [...], ζη) [...], δ) [...], ε) [...], ζ) [...], η) [...], ηα) [...], ηβ) [...], ηγ) [...], ηδ) [...], ηε) [...], ηζη) [...], ηδ) [...], ηε) [...], ηζ) [...], θ) [...], θα) [...], θβ) [...], θγ) [...], θδ) [...], θε) [...], θζη) [...]. ε θακία απφ ηηο αλσηέξσ θαηαγγειίεο νη ζπλδξνκεηέο ηεο COSMOTE δελ αλαθέξνληαη ζε ειιηπή ελεκέξσζή ηνπο ή ζε κε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηε ρξήζε ηνπ internet, ελψ πνιινί απφ απηνχο είραλ πξνγξάκκαηα κε ελζσκαησκέλε ρξήζε internet. Καηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο νη ελ ιφγσ ζπλδξνκεηέο νχηε δηακαξηχξνληαη γηα ηπρφλ κε ελεκέξσζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο ρξεψζεηο νχηε ακθηζβεηνχλ φηη επηζπκνχζαλ λα θάλνπλ ρξήζε internet. Σν κφλν πνπ ακθηζβεηνχλ είλαη ην χςνο ηεο ρξέσζεο δηφηη ζεσξνχλ φηη δελ έθαλαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Κακία απφ ηηο ελ ιφγσ θαηαγγειίεο δελ αλαθέξεηαη ζε ηπρφλ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηνπ internet ζηε ζχλδεζή ηνπο νχηε γηα ηπρφλ κε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ, νχηε γηα κε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο ρξεψζεηο ηνπο, αιιά είλαη θαζαξά ακθηζβήηεζε αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ή/θαη ηηο ρξεψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ φιεο νη αλσηέξσ αθξνάζεηο δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθξφαζεο. Ζ Καζήο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη απφ ηηο ζπλνιηθά 85 θαηαγγειίεο κφλν νη 59 απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθξφαζεο. Β. Αναθοπικά με ηην ενεπγοποίηζη ηηρ ςπηπεζίαρ δεδομένυν Ζ Καζήο ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 3 αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ αλαθέξεη ηα εμήο: «Α) Ζ ππεξεζία WAP κεηαμχ 2001 θαη 2008 παξήρεην κε αίηεκα ηνπ ζπλδξνκεηή (γηα θάζε είδνο ζπλδξνκεηή: νηθηαθνχο/εηαηξηθνχο πειάηεο ζπκβνιαίνπ, θαξηνθηλεηήο θαη θαξηνζπκβνιαίνπ). Αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο κέζσ APN GRPS Internet κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 νη πειάηεο θαξηνθηλεηήο θαη θαξηνζπκβνιαίνπ δελ είραλ πξφζβαζε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηνλ Ηνχλην 2010 ε ππεξεζία COSMOTE Internet On the Phone Starter δηαηέζεθε εκπνξηθά ζηνπο ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο θαη θαξηνζπκβνιαίνπ θαη παξήρεην κε αίηεκά ηνπο. Ζ ππεξεζία Wireless Internet Easy κεηαμχ 2001 & 2008 παξείρεην κε αίηεκα ηνπ ζπλδξνκεηή. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2008 ε ππεξεζία απηή ελεξγνπνηήζεθε ζε κέξνο ησλ νηθηαθψλ πειαηψλ πνπ είραλ ελεξγνπνηεκέλε κηα εθ 15

16 ησλ ππεξεζηψλ WAP ή MMS. Γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηήλ ηελ ππεξεζία νη ζπλδξνκεηέο έπξεπε λα εγθαηαζηήζνπλ ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ειάκβαλαλ θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο. Ζ ππεξεζία COSMOTE Internet On the Phone Starter πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ ππεξεζία Wireless Internet Easy ηνλ Ηαλνπάξην 2010 παξείρεην κε αίηεκα ηνπ ζπλδξνκεηή. Ζ ππεξεζία MMS κέρξη ην 2009 παξήρεην κε αίηεκα ηνπ ζπλδξνκεηή (γηα θάζε είδνο ζπλδξνκεηή: νηθηαθνχο/εηαηξηθνχο πειάηεο ζπκβνιαίνπ, θαξηνθηλεηήο θαη θαξηνζπκβνιαίνπ). Οη ππεξεζίεο BLACKBERRY δελ παξέρνληαη ζε θαξηνθηλεηνχο θαη θαξηνζπκβφιαην, ελψ απφ ηελ έλαξμή ηεο (2005) θαη κέρξη ζήκεξα παξέρνληαη κέζσ αηηήκαηνο ζπλδξνκεηή. Απφ ηνλ Ηνχλην 2008 έσο ην ηέινο ηνπ 2009 ελεξγνπνηήζεθε ζηαδηαθά ε ππεξεζία WAP ζηελ πθηζηάκελε ηφηε ζπλδξνκεηηθή βάζε νηθηαθψλ πειαηψλ θαζψο θαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο θαη θαξηνζπκβνιαίνπ πνπ είραλ θάλεη ρξήζε θσλήο ή SMS γηα έλα ζπλερφκελν 3κελν θαη εζηάιεζαλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο ζπλδξνκεηψλ νη απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο κε SMS. Οη ππεξεζίεο ελεξγνπνηνχληαη κφλν αλ ν ζπλδξνκεηήο απνζήθεπε ζηε ζπζθεπή ηνπ ην SMS κε ηηο ξπζκίζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηλφηαλ ε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Σα SMS αλέθεξαλ: «ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ COSMOTE WAP, ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΔ ΣΗ ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ SMS ΠΟΤ ΘΑ ΛΑΒΔΣΔ, ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΧΝΣΑ ΣΟΝ ΚΧΓΗΚΟ 1, ΔΦΟΟΝ Α ΕΖΣΖΘΔΗ.. SMS 2: ΑΠΟΣΟΛΖ ΡΤΘΜΗΔΧΝ WAP, SMS 3: ΑΠΟΣΟΛΖ ΜΖΝΤΜΑΣΟ WAP Push (MY VIEW URL) κε ην εμήο ιεθηηθφ: ΜΠΔ ΣΟ ΤΝΑΡΠΑΣΗΚΟ ΚΟΜΟ ΣΟΤ COSMOTE MY VIEW ΚΑΗ ΒΡΔ ΟΣΗ ΘΔΛΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ, ΣΖΝ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ & ΣΖ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΟΤ». Δπίζεο ηζρπξίδεηαη φηη απφ ηελ ε εηαηξία COSMOTE ελεξγνπνίεζε σο βαζηθέο ππεξεζίεο ηηο ππεξεζίεο κέζσ APN WAP/MMS γηα ηνπο λένπο ζπλδξνκεηέο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη ζπλδξνκεηέο απφ ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη εληεχζελ αλαθέξνληαη σο βαζηθέο ππεξεζίεο θαη νη αλσηέξσ ππεξεζίεο WAP/MMS. Γηα ιεηηνπξγηθνχο δε θαη κφλν ιφγνπο ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνπλ νη ζπλδξνκεηέο κεηά ηελ άλσ εκεξνκελία αλαθέξνληαη νη σο άλσ ππεξεζίεο ζηηο πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ζπλδξνκεηέο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζήο ηνπο ζην δίθηπν ηεο COSMOTE ελεκεξψλνληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ νπνηεδήπνηε ηελ απελεξγνπνίεζή ηνπο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Καζήο επηθαιέζηεθε θαη πξνζθφκηζε αηηήζεηο- ζπκβάζεηο ζχλδεζεο ζπλδξνκεηψλ ζην δίθηπν ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο COSMOTE, φπνπ ε ππεξεζία WAP Advanced εκθαλίδεηαη σο πξφζζεηε ππεξεζία (ζρεη ), ελψ ζε δχν απφ απηέο πνπ νη ζπλδξνκεηέο είραλ αγνξάζεη ζπζθεπή ηχπνπ Blackberry εκθαλίδνληαη σο ελεξγνπνηεκέλεο νη πξφζζεηεο ππεξεζίεο 1) WAP Advanced θαη 2) Blackberry Internet Solution (ζρεη. 44 θαη 47). Ζ Καζήο απαληψληαο ζηα εξσηήκαηα 8 θαη 9 πνπ ηεο έζεζε ε ΔΔΣΣ απάληεζε φηη κε εμαίξεζε ηηο εθαξκνγέο ηεο COSMOTE Top Apps θαη COSMOTE Music ζε ζπζθεπέο ηχπνπ Smart Phones ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ (πξνελεξγνπνηεκέλεο ή κε) κπνξεί λα πξνθιεζεί είηε απφ ελέξγεηα ηνπ ζπλδξνκεηή είηε απφ ελεκεξψζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή ησλ εθαξκνγψλ πνπ ππάξρνπλ 16

17 ήδε πξνεγθαηεζηεκέλεο ζην θηλεηφ ή έρνπλ εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπλδξνκεηή. ηηο ζπζθεπέο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία Smart Phone ε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ πξνυπνζέηεη πάληα ελέξγεηα ηνπ ζπλδξνκεηή. ε πεξηπηψζεηο αλαβαζκίζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ Smart Phone εκθαλίδεηαη παξάζπξν εηδνπνίεζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ αλαθέξεη φηη πξνθχπηνπλ ρξεψζεηο ιφγσ ρξήζεο δεδνκέλσλ θαη πξνηείλεηαη ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ινγηζκηθνχ λα γίλεηαη κέζσ WiFi. Αλαθνξηθά κε ηηο εθαξκνγέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ζπζθεπέο Smart Phone κε επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ν ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα επηιέμεη έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο γηα λα απνθχγεη ηε ρξήζε δεδνκέλσλ είηε κε απελεξγνπνίεζε ηεο ρξήζεο δεδνκέλσλ απφ ην κελνχ ηεο ζπζθεπήο θαη ελεξγνπνίεζε κφλν γηα λα γίλεη ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ, είηε δηαγξαθή ησλ ξπζκίζεσλ ηληεξλέη ζηε ζπζθεπή είηε απελεξγνπνίεζε απφ ην δίθηπν ηεο COSMOTE. Ζ Καζήο ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 13 αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη ππήξρε δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο πνπ κπνξνχζε λα γίλεη α) κέζσ ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, β) κε απνζηνιή δσξέαλ κελχκαηνο κε ην ιεθηηθφ END DAY ζηνλ αξηζκφ 1333, γ) απφ ην ζεκείν πψιεζεο θαη δ) κέζσ ηνπ COSMOTE MY ACCOUNT. Γ. Αναθοπικά με ηην ενημέπυζη για ηην ενεπγοποίηζη ηηρ ςπηπεζίαρ δεδομένυν Ζ Καζήο ηζρπξίδεηαη ηφζν κε ην ππφκλεκά ηεο φζν θαη ζε απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 3 πνπ ππέβαιε ε ΔΔΣΣ φηη απφ ηελ ε εηαηξία COSMOTE ελεξγνπνίεζε σο βαζηθέο ππεξεζίεο ηηο ππεξεζίεο κέζσ APN WAP/MMS γηα ηνπο λένπο ζπλδξνκεηέο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη ζπλδξνκεηέο απφ ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη εληεχζελ αλαθέξνληαη σο βαζηθέο ππεξεζίεο θαη νη αλσηέξσ ππεξεζίεο WAP/MMS. Γηα ιεηηνπξγηθνχο δε θαη κφλν ιφγνπο ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνπλ νη ζπλδξνκεηέο κεηά ηελ άλσ εκεξνκελία αλαθέξνληαη νη σο άλσ ππεξεζίεο ζηηο πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ζπλδξνκεηέο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπο ζην δίθηπν ηεο COSMOTE ελεκεξψλνληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ νπνηεδήπνηε ηελ απελεξγνπνίεζή ηνπο. ην ζεκείν απηφ ε Καζήο επηθαιείηαη θαη πξνζθνκίδεη αληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ ζχλδεζεο ζην δίθηπν ηεο COSMOTE νξηζκέλσλ ζπλδξνκεηψλ ([...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...]), απφ ηηο νπνίεο θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο απνδεηθλχεηαη φηη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζήο ηνπο ήηαλ ελεξγνπνηεκέλε ε ππεξεζία WAP ADVANCED θαη ζπλεπψο είραλ ελεκεξσζεί γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο. Πεξαηηέξσ, ε Καζήο αλαθέξεη φηη ε ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ γηα ηηο ρξεψζεηο ησλ άλσ ππεξεζηψλ, φπσο απηή αλαθέξεη θαη ζηηο απφ θαη επηζηνιέο ηεο πξνο ηελ ΔΔΣΣ γίλεηαη κέζσ ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ πψιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο, κέζσ ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο αιιά θαη κε αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο. Δπίζεο ελεκέξσζε γηα ηηο ρξεψζεηο ησλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη θαη κέζσ ησλ θπιιαδίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην δίθηπν πσιήζεσλ ηεο, φπσο απνδεηθλχνληαη απφ ηα δχν ελεκεξσηηθά θπιιάδηα αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ γηα ηηο 17

18 ππεξεζίεο COSMOTE Internet on the Phone θαη Mobile Internet απφ Κηλεηφ, αιιά θαη ζρεηηθνχ έληππνπ θπιιαδίνπ ηεο COSMOTE, ηα νπνία πξνζθνκίδεη (ζρεη ). Δπίζεο, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Καζήο, νη ππφ εμέηαζε θαηαγγειίεο αλαθέξνληαη ζηε ρξέσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ, ε νπνία θαηά ην άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα γίλνληαλ αλά KB δειαδή αλάινγα κε ηνλ φγθν δεδνκέλσλ πνπ έθαλε ρξήζε ν ζπλδξνκεηήο. Ήδε φκσο ζήκεξα ην ζχλνιν ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο COSMOTE είηε έρνπλ ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο, είηε ιακβάλνπλ ηελ ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass ή άιια πξφζζεηα παθέηα δεδνκέλσλ. Ζ Καζήο αλαθέξεη ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 14 θαη 17 φηη νη ζπλδξνκεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηηο ρξεψζεηο ησλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ απφ ην δίθηπν πσιήζεσλ ηεο COSMOTE, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη απφ ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη απφ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. Ζ Καζήο επίζεο αλαθέξεη ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 16 φηη νη ζπλδξνκεηέο ελεκεξψλνληαη απφ ην Δγρεηξίδην Υξήζεο ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξηψλ γηα ηνπο ηξφπνπο ξχζκηζεο, ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο ησλ απηφκαησλ αλαβαζκίζεσλ ηεο ζπζθεπήο ηνπο πξνζθνκίδνληαο ην εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηελ ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ κάξθαο ΖΣC (ζρεη. 57). Δπίζεο ελεκεξψλνληαη απφ ην εκείν Πψιεζεο φηη ε ζπζθεπή ηνπ είλαη ηχπνπ Smartphone, έρεη εγθαηεζηεκέλεο ξπζκίζεηο ρξήζεο δεδνκέλσλ θαη πξνηξέπνληαη λα επηιέμνπλ νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ή ππεξεζία κε ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ νη ζπλδξνκεηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ, απφ ηελ νπνία ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχλδεζή ηνπο, ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα, ηηο ππεξεζίεο ηεο COSMOTE, ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζπζθεπήο ηνπο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. Δπίζεο ε Καζήο ζην ζεκείν απηφ ηζρπξίδεηαη φηη νη ζπζθεπέο ηχπνπ Smart Phone ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ ην [...] ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηεο βάζεο (ηέιε 2011). πγθεθξηκέλα, απφ ηελ παξνρή ζηνηρείσλ πνπ πξνζθνκίζηεθαλ σο απάληεζε ζην εξψηεκα 27 πξνθχπηεη φηη ην 2011 ην ζχλνιν ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο COSMOTE ήηαλ [...], ελψ νη ζπλδξνκεηέο COSMOTE (ζπκβνιαίνπ-θαξηνθηλεηήο)- θάηνρνη ζπζθεπήο Smart Phone ήηαλ [...]. Δπίζεο ε Καζήο ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 19 αλαθέξεη φηη νη ζπζθεπέο παξέρνπλ ελδείμεηο/εηθνλίδηα κε ηα νπνία θαίλεηαη αλ ν ζπλδξνκεηήο θάλεη ρξήζε WiFi δηθηχνπ ή φρη, ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Δγρεηξίδην Υξήζεο ηεο ζπζθεπήο. Έηζη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζχλδεζεο κέζσ WiFi ν ζπλδξνκεηήο γλσξίδεη φηη ρξεψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ρξεψζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ ηεο COSMOTE. Δπηπξφζζεηα νη ζπλδξνκεηέο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ ηεο COSMOTE ή ζην δίθηπν πσιήζεσλ θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ζπζθεπέο ηνπο. Γ. Αναθοπικά με ηην σπέυζη από ηην σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ δεδομένυν Ζ Καζήο ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 11 ηζρπξίδεηαη φηη ε ρξήζε ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ δχλαηαη λα νδεγεί ζε ρξέσζε είηε ε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν έρεη πξνθιεζεί 18

19 απφ ελέξγεηα ηνπ ζπλδξνκεηή ή απφ ελεκεξψζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή ησλ εθαξκνγψλ πνπ έρεη ήδε ην θηλεηφ ή έρεη εγθαηαζηήζεη ν ίδηνο ν ζπλδξνκεηήο. Οη ζπλδξνκεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ρξεψζεηο ησλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE, απφ έληππα, απφ ην δίθηπν πσιήζεσλ, απφ ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ ηεο COSMOTE. Δπίζεο ε Καζήο ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 21 ηζρπξίδεηαη φηη ε πξνζηαζία ησλ ζπλδξνκεηψλ απφ ηηο ρξεψζεηο γίλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: Με ηε δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κε ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ, κε ηε δηάζεζε πξφζζεησλ παθέησλ κε ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ, κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ κνληέινπ ηεο ρξέσζεο αλάινγα κε ηελ ρξήζε δεδνκέλσλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass, κέζσ κεραληζκψλ ελεκέξσζεο ζηηο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ, κέζσ ησλ ππεξεζηψλ Έιεγρνο ππνινίπνπ θαη Cost Control, κε ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ζην δίθηπν πσιήζεσλ θαη κε ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ κέζσ ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Δ. Αναθοπικά με ηην ςπηπεζία COSMOTE Internet Day Pass Ζ Καζήο ηζρπξίδεηαη ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 3 φηη απφ ε COSMOTE πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ην θφζηνο ρξήζεο δεδνκέλσλ γηα ηνπο πεξηζηαζηαθνχο ρξήζηεο mobile internet, θαηήξγεζε ηελ νγθνρξέσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ κέζσ APN WAP & INTERNET ππεξεζηψλ (WAP, Wireless Internet Easy, COSMOTE Internet On the Phone Starter), γηα φινπο ηνπο ζπλδξνκεηέο (ζπκβνιαίνπ, θαξηνθηλεηήο & θαξηνζπκβνιαίνπ) πνπ δελ είραλ παθέηα κε ελζσκαησκέλε ρξήζε δεδνκέλσλ θαη αληηθαηέζηεζε ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο κε ηελ ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass κε εκεξήζηα ρξέσζε. Ζ ππεξεζία ελεξγνπνηήζεθε απηφκαηα ζηηο λέεο ζπλδέζεηο πξνγξακκάησλ ρσξίο ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ, ελψ νη πθηζηάκελνη ζπλδξνκεηέο ηνπιάρηζηνλ κηαο σο άλσ ππεξεζηψλ κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ σο άλσ εκεξνκελία ζηελ ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass. ην ζεκείν απηφ ε Καζήο επηζεκαίλεη φηη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ COSMOTE Internet Day Pass δελ πξνζθέξζεθαλ ππεξεζίεο κέζσ λένπ APN σο εθ ηνχηνπ νη ζπλδξνκεηέο πνπ είραλ ήδε ηηο κέζσ APN WAP & INTERNET ππεξεζίεο δελ απαηηείην λα δψζνπλ εθ λένπ ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο. Ζ ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ γηα ην λέν απηφ ηηκνινγηαθφ παθέην έγηλε λνκίκσο θαη πξνζεθφλησο. Δπίζεο ηζρπξίδεηαη κε ην ππφκλεκά ηεο φηη ηήξεζε φιεο ηηο εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεηο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 1. Αλαθνίλσζε ζηνλ ηύπν Ζ Καζήο ηζρπξίδεηαη φηη ηελ δεκνζίεπζε ζηηο εκεξήζηεο πνιηηηθέο εθεκεξίδεο ΑΓΔΜΔΤΣΟ ΣΤΠΟ θαη ΑΤΡΗΑΝΖ θαη ζηελ εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ηελ αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ρξέσζεο αλά KB γηα ηελ πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ ε ζχλδεζή ηνπο δελ ήηαλ εληαγκέλε ζε νηθνλνκηθφ πξφγξακκα κε δσξεάλ φγθν δεδνκέλσλ θαη δελ είρε ελεξγνπνηεκέλε πξφζζεηε ππεξεζία παξνρήο δσξέαλ φγθνπ δεδνκέλσλ 19

20 θαζψο θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο λέαο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ζπλδξνκεηέο. Σελ ίδηα εκεξνκελία ε ελ ιφγσ αλαθνίλσζε αλαξηήζεθε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE. Με ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία νη ζπλδξνκεηέο κπνξνχλ λα πινεγνχληαη ζην Γηαδίθηπν (ΗΝΣΔΡΝΔΣ) κέζσ ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass (νη κελ ζπλδξνκεηέο ζπκβνιαίνπ έσο ηηο 4 π.κ., νη δε ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο γηα 24 ψξεο) ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε φζεο θνξέο θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ην internet κέζσ ηεο ζπζθεπήο ηνπο. ηελ αλαιπηηθή απηή ελεκέξσζε αλαθεξφηαλ θαη φηη ε απελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ απνζηνιή δσξεάλ SMS κε ηε ιέμε END DAY ζηνλ αξηζκφ Δπίζεο θάζε ζπλδξνκεηήο κπνξνχζε λα θαιέζεη ζηε Γ/λζε Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ ηεο COSMOTE θαη λα πιεξνθνξεζεί ηφζν γηα ηηο ρξεψζεηο φζν θαη γηα ηνλ ηξφπν απελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο. Ζ εηζαγσγή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο απνζθνπνχζε θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Καζήο ζηελ εθαξκνγή ελφο πην εχθνινπ θαη εχρξεζηνπ ηξφπνπ ρξέσζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ, ελψ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλδξνκεηψλ νη λέεο ρξεψζεηο θαη ε εθαξκνγή ηεο λέαο ππεξεζίαο είλαη πην ζπκθέξνπζεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ρξεψζεηο θαη απηφ δηφηη θαηαξγείην ε ρξέσζε κε βάζε ηνλ φγθν δεδνκέλσλ πνπ έθαλε ρξήζε ν ζπλδξνκεηήο θαη ε ρξέσζε έγηλε εκεξήζηα. Χζηφζν θαη δεδνκέλνπ φηη γηα κηα κηθξή κεηνςεθία ησλ ζπλδξνκεηψλ πηζαλφλ ε εθαξκνγή ηεο λέαο ππεξεζίαο λα επέθεξε αχμεζε ζηηο ρξεψζεηο ηνπο ε COSMOTE πξνέβε ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο εθ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο σο πάξνρνο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δίλνληαο ζηνπο ζπλδξνκεηέο εθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη ην δηθαίσκα ηεο αδήκηαο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπο. 2. Γηθαίσκα θαηαγγειίαο ησλ ζπλδξνκεηώλ Ζ Καζήο ηζρπξίδεηαη φηη ζηελ ίδηα σο άλσ αλαθνίλσζε αλέθεξε φηη νη ζπλδξνκεηέο πκβνιαίνπ, Καξηνζπκβνιαίνπ θαη Καξηνθηλεηήο γηα ηνπο νπνίνπο ελεξγνπνηήζεθε απηφκαηα ε ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass έρνπλ δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπο αδεκίσο εληφο ελφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. 3. Δπηζήκαλζε ζην ινγαξηαζκό Ζ Καζήο ηζρπξίδεηαη φηη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass πξνζέζεζε επηζήκαλζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ζπλδξνκεηψλ, πνπ πξνζθνκίδεη, φπνπ αλάθεξε ηα εμήο: «αο ελεκεξώλνπκε όηη από όηαλ ην νηθνλνκηθό ζαο πξόγξακκα δελ παξέρεη δσξεάλ MB θαη δελ έρεηε ελεξγνπνηήζεη πξόζζεηε ππεξεζία παξνρήο δσξεάλ ΜΒ- θαηαξγείηαη ε ρξέσζε αλά ΚΒ γηα πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα ε ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass κε ρξέσζε 1 /εκέξα. Η ρξέσζε μεθηλά κε ηελ πξώηε είζνδν ζην Γηαδίθηπν αλεμάξηεηα 20

21 από ηε ξύζκηζε ζηε ζπζθεπή ζαο (Internet ή WAP) θαη επηηξέπεη απεξηόξηζηε πινήγεζε έσο ηηο 4 πκ. Η κέγηζηε επηηξεπηή εκεξήζηα ρξήζε είλαη 20 ΜΒ. Μεηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ε COSMOTE δηθαηνύηαη λα πεξηνξίζεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο. Δλεκεξσζείηε αλαιπηηθά ζην ζηελ ελόηεηα Mobile Internet.» Γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο Καξηνπκβνιαίνπ αλέθεξε φηη: «Η ρξέσζε μεθηλά κε ηελ πξώηε είζνδν ζην Γηαδίθηπν αλεμάξηεηα από ηε ξύζκηζε ζηε ζπζθεπή ζαο (Internet ή WAP) θαη επηηξέπεη απεξηόξηζηε πινήγεζε γηα 24 ώξεο. Η κέγηζηε επηηξεπηή εκεξήζηα ρξήζε είλαη 20 ΜΒ. Μεηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ε COSMOTE δηθαηνύηαη λα πεξηνξίζεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο. Δλεκεξσζείηε αλαιπηηθά ζην ζηελ ελόηεηα Mobile Internet.» Σα σο άλσ κελχκαηα ππήξραλ ζε φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο COSMOTE πνπ εθηππψζεθαλ απφ έσο Πεξαηηέξσ ε Καζήο ηζρπξίδεηαη κε ην ππφκλεκα ηεο θαη ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα 11 φηη απφ ηελ έσο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο απέζηεηιε πξηλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε ρξέσζε ην εμήο κήλπκα: «ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΑΣΔ ΔΠΙΣΤΥΩ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ COSMOTE Internet Day Pass. ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΛΟΗΓΔΙΣΔ ΣΟ ΙΝΣΔΡΝΔΣ ΑΠΟ ΣΟ ΚΙΝΗΣΟ Α Η ΥΡΔΩΗ ΘΑ ΔΙΝΑ 1 /ΗΜΔΡΑ». Δλψ απφ ηελ ιακβάλνπλ ην αθφινπζν κήλπκα: «Α ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΤΜΔ ΌΣΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΘΖΚΔ Ζ ΤΠΖΡΔΗΑ COSMOTE INTERNET DAY PASS. ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΛΟΖΓΔΗΣΔ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΑΠΟ ΣΟ ΚΗΝΖΣΟ Ζ ΥΡΔΧΖ ΘΑ ΔΗΝΑΗ 1 Δ /ΖΜΔΡΑ. ΑΝ ΓΔΝ ΘΔΛΔΣΔ ΝΑ ΤΝΓΔΔΣΔ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΣΔΗΛΣΔ END DAY ΣΟ 1333.» Δπίζεο απφ ηελ νη ζπλδξνκεηέο θαηά ηελ πξψηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass γηα πξψηε θνξά ιακβάλνπλ ελεκεξσηηθφ SMS γηα ηε ρξέσζε ηεο ππεξεζίαο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ππεξεζίαο, ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ρξέσζε (ι.ρ. εθαξκνγέο πνπ θάλνπλ απηφκαηε ελεκέξσζε) θαζψο θαη κε πνην ηξφπν κπνξεί λα γίλεη απελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο ζε φινπο ηνπο ζπλδξνκεηέο ζπκβνιαίνπ θαη θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο ησλ νπνίσλ ε ζχλδεζε είηε δελ ήηαλ εληαγκέλε ζε νηθνλνκηθφ πξφγξακκα νκηιίαο πνπ λα πεξηέρεη θαη φγθν δεδνκέλσλ Γηαδηθηχνπ είηε δελ είραλ ελεξγνπνηεκέλε πξφζζεηε ππεξεζία παξνρήο φγθνπ δεδνκέλσλ ήηνη πεξίπνπ ζπλδξνκεηέο, ε COSMOTE απέζηεηιε SMS ελεκεξψλνληάο ηνπο γηα ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ COSMOTE Internet Day Pass. Ζ Καζήο επηζεκαίλεη ηέινο φηη φινη νη ζπλδξνκεηέο πνπ παξαπνλέζεθαλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο πηζηψζεθαλ απφ ηελ COSMOTE. 21

22 η. Αναθοπικά με ηην εξαίπεζη ηηρ ςπηπεζίαρ COSMOTE Internet Day Pass από ηο ανηικείμενο εξέηαζηρ ηηρ ακπόαζηρ Ζ Καζήο ηζρπξίδεηαη φηη ε ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass πξέπεη λα εμαηξεζεί απφ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθξφαζεο δεδνκέλνπ φηη ε COSMOTE γηα ηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά δειαδή ηελ εηζαγσγή ηεο σο άλσ ππεξεζίαο αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ίδηνπ έλλνκνπ αγαζνχ δειαδή ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θιήζεθε λα ππνβάιεη ππφκλεκα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή δπλάκεη ηνπ κε αξ. Ε / εγγξάθνπ ηεο. ηε ζπλέρεηα κε ηελ ππ αξ. Ε / απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή επηβιήζεθε πξφζηηκν ζηελ COSMOTE ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 9δ θαη 9 ε θαη 2 παξ. 6, 7 πεξ. ε, ηα ηνπ λ. 2251/1994 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Ε. Ωρ ππορ ηοςρ ηπόποςρ ελέγσος ηυν ςπηπεζιών δεδομένυν Ζ Καζήο ηζρπξίδεηαη φηη παξέρεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο θαη ηξφπνπο ειέγρνπ ησλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ ηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ππεξβνιηθή ηνπο ρξέσζε θαη ζπγθεθξηκέλα: Α. Ζ εηαηξία παξέρεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο δσξεάλ ηελ ππεξεζία «Έιεγρνο ππνινίπνπ» κε ηελ νπνία νη ζπλδξνκεηέο ζηέιλνληαο δσξεάλ γξαπηφ κήλπκα ζηνλ αξηζκφ 1256 πιεξνθνξνχληαη γηα ην ππφινηπν ηεο δσξεάλ ελζσκαησκέλεο ρξήζεο δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο. Β. Απφ ηνλ ε COSMOTE έρεη ελεξγνπνηήζεη θαη ηελ ππεξεζία COST CONTROL κέζσ ηεο νπνίαο νη ζπλδξνκεηέο ηεο ελεκεξψλνληαη κε γξαπηφ κήλπκα κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ην 80% ηεο ελζσκαησκέλεο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο. Ζ. Παποσή ζηοισείυν ηελ εξψηεζε 27 ε COSMOTE παξείρε ηα ζηνηρεία πνπ εκθαίλνληαη απφ ηνλ θάησζη ΠΙΝΑΚΑ Ι (επηζύλαςε) α χλνιν ζπλδξνκεηψλ COSMOTE (ζπκβνιαίνπθαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) β πλδξνκεηέο ηεο COSMOTE (ζπκβνιαίνπθαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) κε πξνελεγνπνηεκέλε ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ 31/12/ /12/ /12/ /12/ /11/2011 [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] γ πλδξνκεηέο COSMOTE (ζπκβνιαίνπθαξηνθηλεηήο) - θάηνρνη ζπζθεπήο smart phone [...] [...] [...] [...] [...] 22

ΑΠΟΦΑΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 08/11/2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 671/28 ΑΠΟΦΑΗ Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 06.12. Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔΒΔ» κε δ.η. «WIND» κε αληηθείκελν ηελ δηαπίζησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 560 ης σνεδρίαζης (8-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα