ΑΠΟΦΑΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),"

Transcript

1 Μαξνύζη, 08/11/2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 671/26 ΑΠΟΦΑΗ ΘΔΜΑ: Λήςε απόθαζεο επί ηεο από Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «COSMOTE-ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ.» κε δ.η. «COSMOTE» κε αληηθείκελν ηελ δηαπίζησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3431/2006, ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 390/03/ «Καλνληζκόο Γεληθώλ Αδεηώλ», όπσο ηζρύεη θαζώο θαη ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 488/82/ «Κώδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ζηνπο θαηαλαισηέο» αλαθνξηθά κε ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ρξεώζεσλ από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηληεξλέη κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 82/Α/2012), ηδίσο ην άξζξν 12 ζηνηρ. β, ζη, ε, ηγ, ηζη, θε, ιδ, ηα άξζξα 14, 38 θαη 77 απηνχ κε ηνλ νπνίν θαηαξγήζεθε ν πξνγελέζηεξνο Ν. 3431/2006 «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α/2006), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ άξρηζε ε παξνχζα δηαδηθαζία αθξφαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ζηνηρ. β, ζη, ε, ηγ, ηζη, θζ, ιε, θαη ηα άξζξα 14, 63 θαη 64 απηνχ, β. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2251/1994 «Πεξί πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ» (ΦΔΚ Α ), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο κε ην Ν. 3587/2007 (ΦΔΚ 152/Α/2007), γ. ηελ ππ αξηζκ. 249/115/ απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. «Καλνληζκφο Αθξνάζεσλ γηα ζέκαηα Σειεπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ Β 642/ ), δ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Α.Π. 390/3/ «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ» (Φ.Δ.Κ. 748/Β/ ), φπσο ηζρχεη, ε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 488/82/2008 «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηνπο θαηαλαισηέο» (ΦΔΚ 1505/Β/ ), ζη. ηελ ππ αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 33106/Φ307/ επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ πξνο ηελ COSMOTE κε ζέκα: Δλεξγνπνίεζε ππεξεζίαο mobile internet θαη ρξεψζεηο Απφ ηελ παξνχζα απφθαζε έρνπλ παξαιεηθζεί ηα ζηνηρεία εθείλα, ηα νπνία θξίζεθε φηη απνηεινχλ απφξξεηα ζηνηρεία. ηε ζέζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ παξαιεηθζεί ππάξρεη ε έλδεημε [ ]. 1

2 δ. ηελ ππ αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 37828/ απάληεζε ηεο εηαηξίαο COSMOTE ζηελ ππ αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 33106/Φ307/ επηζηνιή ηεο Τπεξεζίαο καο, ε. ηελ ππ αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 49856/Φ300/ επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ πξνο ηελ COSMOTE κε ζέκα: Δλεξγνπνίεζε ππεξεζίαο mobile internet θαη ρξεψζεηο- Δλέξγεηεο, ζ. ηελ ππ αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 493/ απάληεζε ηεο εηαηξίαο COSMOTE ζηελ ππ αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 49856/Φ300/ επηζηνιή ηεο Τπεξεζίαο καο, η. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη ζηνλ νπνίν εθηίζεληαη (κε αξ. πξση. ΔΔΣΣ) ηα εμήο: i. θαηαγγειίεο-δηακαξηπξίεο θαηαλαισηψλ θαηά ηεο εηαηξίαο «COSMOTE» πνπ αθνξνχλ ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ρξεψζεσλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ii. επηζηνιέο ηεο ΔΔΣΣ, κε ηηο νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ σο άλσ εηαηξία νη θαηαγγειίεο θαηαλαισηψλ θαη θιήζεθε ε ηειεπηαία λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηεο, εληφο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηε ιήςε εθάζηεο επηζηνιήο, θνηλνπνηψληαο ηελ απάληεζή ηεο θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαηαλαισηέο, ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 12 ζηνηρείν ιε, 14, 63 θαη 64 παξ. 1 θαη 4 ηνπ λ. 3431/2006, iii. απαληήζεηο πνπ θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ ε εηαηξεία «COSMOTE» ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ θαηαγγειίεο. A/A ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΣ /6/2010 [...] ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΣΑΓΓΔΛΛΟΝΣΑ ΔΠΙΣΟΛΗ ΔΔΣΣ 26524/ / ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΟΥΟΤ 33532/ / / /6/2010 [...] 28481/ / /7/2010 [...] 29112/ / /7/2010 [...] 29732/ / / / / /7/2010 [...] 52382/ / /7/2010 [...] 33566/ / /8/2010 [...] 33683/ / /8/2010 [...] 34713/ / /8/2010 [...] 35714/ / / /8/2010 [...] 35714/ / /9/2010 [...] 37455/ /

3 A/A ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΣ. ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΣΑΓΓΔΛΛΟΝΣΑ ΔΠΙΣΟΛΗ ΔΔΣΣ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΟΥΟΤ 39951/ /9/2010 [...] 39039/ / /9/2010 [...] 39026/ /9/2010 [...] 38873/ / /9/2010 [...] 38872/ / /9/2010 [...] 40956/ / /9/2010 [...] 41907/ / /9/2010 [...] 41907/ / /10/2010 [...] 41907/ / /10/2010 [...] 41873/ / /10/2010 [...] 41873/ / / /10/2010 [...] 43283/ / /10/2010 [...] 43362/ / /10/2010 [...] 44328/ / /10/2010 [...] 45494/ / /10/2010 [...] 47719/ / / / /10/2010 [...] 45561/ / /10/2010 [...] 45561/ / /11/2010 [...] 47721/ / /11/2010 [...] 47446/ / /11/2010 [...] 47446/ / /11/2010 [...] 47446/ / / /11/2010 [...] 48176/ / /11/2010 [...] 50030/ / / /11/2010 [...] 50030/ / /12/2010 [...] 340/ / /12/2010 [...] 340/ / /1/2011 [...] 1398/ / /1/2011 [...] 3632/ / /2/2011 [...] 8342/ / /2/2011 [...] 7438/ / /3/2011 [...] 8468/ / /3/2011 [...] 10383/ / /3/2011 [...] 10383/ / /3/2011 [...] 10664/ / / / /3/2011 [...] 11208/ / /3/2011 [...] 12122/ / /3/2011 [...] 12114/ / /3/2011 [...] 12349/ / /3/2011 [...] 13145/ /

4 A/A ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΣ. ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΣΑΓΓΔΛΛΟΝΣΑ ΔΠΙΣΟΛΗ ΔΔΣΣ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΟΥΟΤ /4/2011 [...] 14234/ / /4/2011 [...] 17209/ / /4/2011 [...] 17224/ / /4/2011 [...] 17359/ / /4/2011 [...] 18271/ / /4/2011 [...] 17554/ / /4/2011 [...] 17554/ / /5/2011 [...] 17719/ / / / /5/2011 [...] 19061/ / /5/2011 [...] 20480/ / /5/2011 [...] 20050/ / /5/2011 [...] 20113/ / /5/2011 [...] 20113/ / /5/2011 [...] 21401/ / /5/2011 [...] 21414/ / /5/2011 [...] 21407/ / /5/2011 [...] 21871/ / /5/2011 [...] 22432/ / /6/2011 [...] 23051/ / /6/2011 [...] 23316/ / /6/2011 [...] 23316/ / /6/2011 [...] 23316/ / /6/2011 [...] 23319/ / /6/2011 [...] 25177/ / /6/2011 [...] 24522/ / /6/2011 [...] 24552/ / /6/2011 [...] 24552/ / /6/2011 [...] 24552/ / /6/2011 [...] 25212/ / /6/2011 [...] 25172/ / /6/2011 [...] 26613/ / /7/2011 [...] 27348/ / /7/2011 [...] 28353/ / /7/2011 [...] 30515/ / /7/2011 [...] 30515/ / ηα. Σν γεγνλφο φηη κε ηηο θαηαγγειίεο ηνπο νη αλσηέξσ ζπλδξνκεηέο ηεο εηαηξίαο COSMOTE κεηαμχ άιισλ: i. ακθηζβεηνχλ ηηο ρξεψζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπο απφ ηελ εηαηξία «COSMOTE» γηα ηε 4

5 ρξήζε ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ρσξίο λα έρνπλ αηηεζεί ή έζησ ζπλαηλέζεη ζηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ, ii. iii. δηακαξηχξνληαη γηα ην φηη νπδέπνηε ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ εηαηξία «COSMOTE» γηα ηνλ ηξφπν θαη ην χςνο ρξέσζεο απφ ηελ παξνρή ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, αλαθνξηθά κε ηελ ππεξεζία «COSMOTE Internet Day Pass» δηακαξηχξνληαη γηα ηελ απηφκαηε ελεξγνπνίεζή ηεο ελ ιφγσ ρξεψζηκεο ππεξεζίαο απφ ηελ εηαηξία ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπο θαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί νπνηαδήπνηε ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπο. ηβ. Σν γεγνλφο φηη πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη αλσηέξσ θαηαγγειίεο θαη νη ζρεηηθέο απαληήζεηο ηεο εηαηξείαο «COSMOTE» γηα ηε δηαπίζησζε παξαβίαζεο ηνπ Καλνληζκνχ Γεληθψλ Αδεηψλ, φπσο ηζρχεη θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, παξάγξαθνη , , θαη ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 488/82/2008 «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηνπο θαηαλαισηέο» (ΦΔΚ 1505/Β/ ) ηδίσο ησλ άξζξσλ 3, 4, 5, 6, 11 θαη 12 ζε ζρέζε κε ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ρξεψζεσλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ηγ. ην γεγνλφο φηη κε βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 παξ. 2 θαη 64 ηνπ Ν.3431/2006, ην άξζξν 8 ηεο Απφθαζεο ΔΔΣΣ Α.Π. 390/3/2006 «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ», ην άξζξν 14 ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 488/82/2008 «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηνπο θαηαλαισηέο» (ΦΔΚ 1505/Β/ ) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 249/115/ «Καλνληζκφο Αθξνάζεσλ γηα Θέκαηα Σειεπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ 642/Β/2002), πξέπεη λα θιεζεί ε εηαηξεία «COSMOTE» λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηεο ελψπηνλ ηεο ΔΔΣΣ. ηδ. ηελ Δηζήγεζε αξηζ / ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο ΔΔΣΣ ηε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 627/028/ «Κιήζε ζε Αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «COSMOTE-ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» κε δ.η. «COSMOTE» κε αληηθείκελν ηελ δηαπίζησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3431/2006, ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 390/03/ «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ», φπσο ηζρχεη θαζψο θαη ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 488/82/ «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζηνπο θαηαλαισηέο» αλαθνξηθά κε ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ρξεψζεσλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ» ηζη. ηελ ππ αξηζκ. Πξση. ΔΔΣΣ 217/Φ.391/ Πξάμε Γηεμαγσγήο Αθξφαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ δηα ηεο νπνίαο θιήζεθε ε εηαηξία COSMOTE ζε αθξφαζε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αθξνάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ ηελ 26 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 εκέξα Πέκπηε, ψξα ηδ. Σελ απφ δηεμαρζείζα αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά απηήο 5

6 ηε. ην ππ αξηζκ. Πξση. ΔΔΣΣ 3817/Φ 960/ ππφκλεκα ηεο εηαηξίαο COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ κε ηα ζπλεκκέλν ζε απηφ έγγξαθα θαη ηηο απαληήζεηο ζην ππνβιεζέλ απφ ηελ ΔΔΣΣ ηελ εκέξα ηεο αθξφαζεο εξσηεκαηνιφγην. ηζ. ΔΔΣΣ, ηελ Δηζήγεζε αξηζ /Φ600/ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο θαη χζηεξα απφ πξνθνξηθή εηζήγεζε ησλ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ (θ. Κσλ/λνπ Γειεθσζηφπνπινπ) Καη εθηηκώληαο ηα εμήο: I. ΙΣΟΡΙΚΟ -ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΚΡΟΑΗ α) Καηά ην δηάζηεκα απφ κέρξη ππνβιήζεθαλ ζηελ ΔΔΣΣ ζπλνιηθά νγδφληα πέληε (85) θαηαγγειίεο θαηαλαισηψλ θαηά ηεο εηαηξείαο «COSMOTE-ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» (εθεμήο COSMOTE ή Καζήο), πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ρξεψζεσλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Καηφπηλ ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ κε ηηο επηζηνιέο ηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα (ζηνηρείν η. (ii) ησλ έρνληαο ππφςε), θνηλνπνίεζε ζηελ σο άλσ εηαηξία ηηο θαηαγγειίεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα παξαβάζεηο ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ θάιεζε εληφο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηε ιήςε εθάζηεο επηζηνιήο, αθελφο λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηεο θαη αθεηέξνπ λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο, θνηλνπνηψληαο ηελ απάληεζή ηεο θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαηαλαισηέο, ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 12 ζηνηρείν ιε, 14, 63 θαη 64 παξ. 1 θαη 4 ηνπ λ. 3431/2006. β) ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ επηζηνιψλ ηεο ΔΔΣΣ, ε Καζήο απέζηεηιε ζηελ ΔΔΣΣ ηηο απαληήζεηο ηεο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ ζηνηρείν η ζηε ζρεηηθή ζηήιε ηνπ πίλαθα θαηαγγειηψλ. Πιελ φκσο, δελ πξνζθφκηζε ζηελ ΔΔΣΣ δηα ησλ επηζηνιψλ ηεο απηψλ ηα αηηνχκελα ζηνηρεία πξνο απφδεημε ηεο λφκηκεο ιήςεο ηεο ζπγθαηάζεζεο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. γ) Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηεο ΔΔΣΣ εμέηαζε ελδειερψο ηηο αλσηέξσ θαηαγγειίεο, θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο ηεο εηαηξείαο «COSMOTE-ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.», εθ ησλ νπνίσλ πξνέθππηε πηζαλή παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3431/2006, ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 390/03/ «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ», φπσο ηζρχεη θαζψο θαη ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 488/82/ «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζηνπο θαηαλαισηέο» φπσο ηζρχεη θαη γηα ην ιφγν απηφ εηζεγήζεθε ηελ θιήζε ηεο εηαηξείαο ζε αθξφαζε. 6

7 δ) Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ε Οινκέιεηα ηεο ΔΔΣΣ απνθάζηζε κε ηελ ππ αξηζκ. 627/028/ Απφθαζή ηεο ηελ θιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «COSMOTE-ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.», ζχκθσλα κε ηελ ππ αξ. πξση. 217/Φ.391/ Πξάμε Γηεμαγσγήο Αθξφαζεο, ε νπνία επηδφζεθε λνκίκσο ζηελ Καζήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ αξηζ. 6045η/ Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνχ Δπηκειεηή ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ Γεκεηξίνπ Γξ. Σδνχιηα. ε) Ζ Αθξφαζε δηελεξγήζεθε ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 2012, ζηα γξαθεία ηεο ΔΔΣΣ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αθξνάζεσλ πνπ νξίζηεθε κε ηελ Απφθαζε Πξνέδξνπ ππ αξηζ. 7242/Φ610/ θαη απνηειείην απφ ηνπο: α) Γξ. Λεσλίδα Καλέιιν, Πξφεδξν ηεο ΔΔΣΣ, σο Πξφεδξν, β) Γξ. Κσλ/λν Γειεθσζηφπνπιν, Αληηπξφεδξν ηνπ ηνκέα Σειεπηθνηλσληψλ ηεο ΔΔΣΣ θαη γ) Γξ. Νηθφιαν Παπανπιάθε, Μέινο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ, σο Μέιε. Καηά ηελ αθξφαζε παξαζηάζεθαλ, επίζεο ην ζηέιερνο ηεο ΔΔΣΣ, Διηζάβεη Λαγνχ, θαζψο θαη ε δηθεγφξνο ηεο ΔΔΣΣ Υξπζνχια Μηραειίδνπ, ηεινχζα θαζήθνληα γξακκαηέσο. ζη) Ζ Καζήο παξαζηάζεθε λνκίκσο ζηελ Αθξφαζε δηα ησλ δηθεγφξσλ ηεο Βαζηιηθήο Παπαδάθε, Νφπεο Σηληδνγιίδνπ θαη Ησάλλε Κνπηζνλάζηνπ. δ) Μεηά ην πέξαο ηεο πξνθνξηθήο δηαδηθαζίαο ηεο αθξνάζεσο, ε ΔΔΣΣ απέζηεηιε ζηελ Καζήο ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο αθξνάζεσο κε ηελ ππ αξ. Πξση. ΔΔΣΣ 5155/ επηζηνιή θαη ηεο έδσζε ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη έγγξαθν ππφκλεκα εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε απηψλ. Ζ Καζήο ππέβαιε ην ππ αξηζκ. Πξση. ΔΔΣΣ 3817/Φ 960/ έγγξαθν ππφκλεκά ηεο κε ηα ζπλεκκέλν ζε απηφ έγγξαθα θαη ηηο απαληήζεηο ζην ππνβιεζέλ απφ ηελ ΔΔΣΣ ηελ εκέξα ηεο αθξφαζεο εξσηεκαηνιφγην κε ην θάησζη πεξηερφκελν: Δξσηήκαηα αθξόαζεο Α. ρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο ρξήζεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ δηθηύνπ ηεο COSMOTE. 1. Υξεζηκνπνηείηε έλα ζεκείν πξφζβαζεο (APN) γηα ηηο δηαθνξεηηθέο παξερφκελεο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ (WAP, web, Blackberry, VPN θιπ), ή παξαπάλσ απφ έλα; Αλ ρξεζηκνπνηείηε παξαπάλσ απφ έλα ζεκεία, πφζα θαη πνηά είλαη απηά ζην δίθηπν ηεο COSMOTE θαη ζε ηη επηκέξνπο ππεξεζίεο αληηζηνηρεί ην θάζε έλα; 2. Πφηε αθξηβψο ελεξγνπνηήζεθε θάζε APN γηα θάζε θαηεγνξία ζπλδξνκεηψλ (π.ρ. εηαηξηθνχο, ζπκβνιαίνπ, θαξηνθηλεηνχο, θιπ), γηα θάζε δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα/πξφζζεην παθέην πνπ παξέρεηε ρσξίο ελζσκαησκέλε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ; 7

8 3. Τπήξμε απαίηεζε ζπγθαηάζεζεο πξηλ ηε ρξεψζηκε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ δελ είραλ επηιέμεη πξφγξακκα/πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ; Πφηε δεηήζεθε θαη κε πνην ηξφπν ε ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε; 4. ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο, αλ δελ δεηήζεθε ζπγθαηάζεζε ησλ ζπλδξνκεηψλ, γηα πνην ιφγν πξνβήθαηε ζηελ πξνελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ δελ είραλ επηιέμεη πξφγξακκα/πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ; 5. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλε ε πξνελεξγνπνίεζε γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ δελ είραλ επηιέμεη πξφγξακκα/πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ, δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη έλαο ζπλδξνκεηήο ηε κε πξνελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ (ι.ρ. κέζσ ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ), θαη αλ λαη, γηα πνηά APN; 6. Έρεη ηε δπλαηφηεηα έλαο πθηζηάκελνο ζπλδξνκεηήο ζαο λα απελεξγνπνηήζεη ηελ πξνελεξγνπνηεκέλε ππεξεζία δεδνκέλσλ; Αλ λαη, γηα πνηα APN θαη πνηα είλαη ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη; 7. Οη ζπζθεπέο πνπ εκπνξεχεζηε κέζσ ηνπ δηθηχνπ πσιήζεψλ ζαο έρνπλ πξνεγθαηεζηεκέλεο ξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ, θαη αλ λαη, γηα πνηεο ππεξεζίεο (θαη πνηά APN); 8. Αλαπηχζζεηε εθαξκνγέο γηα ζπζθεπέο ηχπνπ smartphone, ησλ νπνίσλ ηελ πξνεγθαηάζηαζε δεηάηε από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζθεπψλ; 9. Ζ ρξήζε ηεο πξνελεξγνπνηεκέλεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ: i. πξνυπνζέηεη πάληα ελέξγεηα ηνπ ζπλδξνκεηή; ii. δχλαηαη λα γίλεη θαη κε ηξφπν απηφκαην (π.ρ. αλαβαζκίζεηο θαη δηνξζψζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ζπζθεπήο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ή εθαξκνγψλ πνπ έρεηε πξνεγθαηαζηήζεη ζηε ζπζθεπή), ελ αγλνία ηνπ ζπλδξνκεηή; 10. Δθφζνλ ε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ δχλαηαη λα γίλεη θαη κε ηξφπν απηφκαην, πνηά ηερληθά κέηξα πξνζηαζίαο έρεη ιάβεη ή δχλαηαη λα ιάβεη ε COSMOTE γηα ηελ απνηξνπή ηεο αλσηέξσ ρξήζεο; 11. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ εξσηήζεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη πξνεγθαηάζηαζε ξπζκίζεσλ θαη απηφκαηεο ελεκεξψζεηο, δχλαηαη λα ππάξρεη ρξέσζε ζπλδξνκεηψλ ρσξίο ζπλεηδεηή ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ, ιφγσ ηεο πξνελεξγνπνίεζεο ηεο, ηφζν γηα ζπλδξνκεηέο κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο (π.ρ. ππέξβαζε ελζσκαησκέλνπ φγθνπ) φζν θαη γηα εθείλνπο ρσξίο ηέηνηα ελζσκαησκέλε ρξήζε; Πφηε θαη πψο ελεκεξψζεθαλ νη 8

9 ζπλδξνκεηέο γηα ηηο ρξεψζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα αλσηέξσ (πξνελεξγνπνίεζε, πξνεγθαηάζηαζε, απηφκαηεο ελεκεξψζεηο); 12. Γηα ζπζθεπέο, ηηο νπνίεο πξνκεζεχνληαη νη ζπλδξνκεηέο ζαο εθηφο ηνπ δηθηχνπ πσιήζεψλ ζαο: i. Πνηά είλαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηε πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνχλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ; ii. iii. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία γίλεηαη απηφκαηα απφ ην Γίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο ηεο COSMOTE κφιηο ν ζπλδξνκεηήο ζπλδεζεί, ή απαηηείηαη ν ίδηνο λα εθθηλήζεη ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ξπζκίζεσλ θαη κε πνηφ ηξφπν; ε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ξπζκίζεσλ μεθηλάεη απηφκαηα απφ ην Γίθηπν ηεο COSMOTE, γίλεηαη έιεγρνο γηα ην αλ ν ζπλδξνκεηήο επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ θαη αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν; 13. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα COSMOTE Internet Day Pass ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ: i. Πφηε θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο ζπλδξνκεηψλ (π.ρ. εηαηξηθνχο, ζπκβνιαίνπ, θαξηνθηλεηνχο, ζπλδξνκεηέο κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ θαη ρσξίο ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο) πξνζθέξζεθε; ii. iii. ηελ απφ αλαθνίλσζε ηεο COSMOTE αλαθέξεηαη φηη «[ ] Οη πθηζηάκελνη ζπλδξνκεηέο πκβνιαίνπ, Καξηνπκβνιαίνπ θαη Καξηνθηλεηήο γηα ηνπο νπνίνπο ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα ε λέα ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass, θαζώο θαη νη ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο WHAT S UP, έρνπλ δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζήο ηνπο αδεκίσο εληόο ελόο κελόο από ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο.» Τπήξμε πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ησλ αλσηέξσ ζπλδξνκεηψλ πξηλ απφ ηελ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο; Γηα ην δηάζηεκα πνπ ίζρπε ε απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass ππήξρε γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηεο απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο (βι. εξψηεζε 13.ii) θαη κε πνην ηξφπν; iv. Γηα ην δηάζηεκα πνπ ίζρπε ε απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο COSMOTE Internet Day Pass ρξεηαδφηαλ ε ζπλεηδεηή πξφζβαζε ηνπ ζπλδξνκεηή ζην Γηαδίθηπν ή αξθνχζε ε είζνδνο ζην Γηαδίθηπν ιφγσ απηφκαησλ ελεκεξψζεσλ ρσξίο ζπλεηδεηή ρξήζε απφ ηνλ ζπλδξνκεηή (βι. ζρεηηθά εξψηεζε 11); 9

10 v. Γηα ην δηάζηεκα πνπ ίζρπε ε απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο COSMOTE Internet Day Pass δηαξθνχζε ε ελεξγνπνίεζε γηα δηάζηεκα 24 σξψλ ή κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 24ψξνπ παξέκελε ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ελεξγνπνηεκέλν εθεμήο, αθφκε θαη φηαλ δελ ππήξρε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν είηε θαηφπηλ ζπλεηδεηήο ρξήζεο απφ ηνλ ζπλδξνκεηή ή θαη απηφκαηεο πξφζβαζεο ιφγσ ησλ απηφκαησλ ελεκεξψζεσλ (βι. ζρεηηθά εξψηεζε 11); vi. Ζ εηαηξεία ζαο κε αλαθνίλσζή ηεο πξνέβε απφ 21/11/2011 ζηελ δσξεάλ πξψηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο COSMOTE Internet Day Pass ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ ζε φινπο ηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηήο γηα πξψηε θνξά; Γηα πνηφ ιφγν ε εηαηξεία ζαο δελ πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ δσξεάλ πξψηε ρξήζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή δηάζεζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε παιαηφηεξε αλαθνίλσζε ζαο ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ελεξγνπνηήζεθε απφ ; Β. ρεηηθά κε ελεκέξσζε ζπλδξνκεηώλ 14. Πψο θαη πφηε ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ COSMOTE νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζπλδξνκεηψλ γηα ηελ πξνελεξγνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο εηαηξείαο, ηδηαίηεξα γηα εθείλε ηελ θαηεγνξία ζπλδξνκεηψλ πνπ δελ είραλ επηιέμεη πξνγξάκκαηα/πξφζζεηα παθέηα κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ; Ζ ελεκέξσζε απηή ζπκπεξηιάκβαλε ηηο ζρεηηθέο ρξεψζεηο απφ ηελ πξνελεξγνπνηεκέλε ππεξεζία δεδνκέλσλ; 15. Πψο θαη πφηε ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ COSMOTE νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζπλδξνκεηψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο απελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ, ηδηαίηεξα γηα εθείλε ηελ θαηεγνξία ζπλδξνκεηψλ πνπ δελ είρε επηιέμεη πξνγξάκκαηα/παθέηα κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ; 16. Οη ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηχπνπ «smartphone» είλαη ξπζκηζκέλεο λα δεκηνπξγνχλ θίλεζε γηα ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ είηε κε απηφκαην ηξφπν ή/θαη κε ελέξγεηα ηνπ ζπλδξνκεηή. Πψο θαη πφηε ελεκεξψζεθε θάζε θαηεγνξία ζπλδξνκεηψλ γηα ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο (ηδηαίηεξα γηα εθείλε ηελ θαηεγνξία ζπλδξνκεηψλ πνπ δελ είραλ επηιέμεη πξνγξάκκαηα/παθέηα κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ); 17. Ηδηαίηεξα γηα εθείλε ηελ θαηεγνξία ζπλδξνκεηψλ πνπ δελ είραλ επηιέμεη πξνγξάκκαηα/παθέηα κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ, πνηά δηαδηθαζία ελεκέξσζεο (πφηε θαη κε πνηά κέζα) αθνινπζήζαηε, ψζηε πξνηνύ ππάξμεη νπνηαδήπνηε ρξέσζε γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο απηνχο, είηε 10

11 απφ απηφκαηε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ηεο ζπζθεπήο ή/θαη κε ελέξγεηα ησλ ζπλδξνκεηψλ, απηνί λα γλσξίδνπλ: i. γηα ηε δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηεο εθφζνλ δελ επηζπκνχλ λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε ρξήζε ηεο, ii. iii. γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελεξγνπνηεκέλεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ, κε ζπλεηδεηή ρξήζε ηεο, έρνληαο ιάβεη γλψζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ελ ιφγσ ρξήζε κε κε ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ, γηα ηελ επηινγή πξνγξακκάησλ κε ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ κε νηθνλνκηθφηεξεο ρξεψζεηο. 18. Γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο πξνγξακκάησλ κε κε ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ πνπ απέθηεζαλ ζπζθεπή ηχπνπ smartphone, ππήξρε ζπκβαηηθφο φξνο ή ηξνπνπνίεζε ζηα ζπκβφιαηα ηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ρξέσζεο απφ ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ (ηδίσο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο απηφκαηεο αλαβάζκηζεο/ελεκέξσζεο ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ ηεο ζπζθεπήο); Πφηε θαη κε πνηφ ηξφπν ππήξμε ελεκέξσζε ησλ ελ ιφγσ ζπλδξνκεηψλ, αλαθνξηθά κε ηνλ αλσηέξσ ζπκβαηηθφ φξν ή ηε ζπκβαηηθή ηξνπνπνίεζε; 19. Ηδηαίηεξα γηα εθείλε ηελ θαηεγνξία ζπλδξνκεηψλ πνπ δελ είραλ επηιέμεη πξνγξάκκαηα/παθέηα κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο πξνελεξγνπνηεκέλεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ, πνηά δηαδηθαζία ελεκέξσζεο (πφηε θαη κε πνηά κέζα) αθνινπζήζαηε, ψζηε απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα (Wi-Fi hotspot) λα γλσξίδνπλ φηη ζε πεξίπησζε ηεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαθνπήο ηεο ζχλδεζεο κέζσ ηνπ Wi-Fi, δχλαηαη λα γίλεη ζχλδεζε κε ην ρξεψζηκν δίθηπν ηεο εηαηξείαο ζαο; 20. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα COSMOTE Internet Day Pass ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ: i. Γηα ην δηάζηεκα πνπ ίζρπε ε απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass βάζεη ηεο απφ αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο κε πνην ηξφπν θαη πφηε θαη κε πνην πεξηερφκελν ελεκεξψζεθαλ νη ζπλδξνκεηέο γηα ηελ ελ ιφγσ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε; ii. iii. ε θάζε πεξίπησζε ελεκεξψζεθαλ νη ζπλδξνκεηέο γηα ηνλ ηξφπν θαη ην πνζφ ρξέσζεο ιφγσ απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass πξνηνχ πξνθχςεη ρξέσζε γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο; Πφηε θαη κε πνηφ ηξφπν ελεκεξψζεθαλ νη ζπλδξνκεηέο γηα ηελ δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηεο απηφκαηα ελεξγνπνηεκέλεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass; 11

12 iv. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 24ψξνπ απφ ηε πξψηε απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass ππήξμε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ ζπλδξνκεηή γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ελεξγνπνίεζεο, γηα ηνλ ηξφπν ρξέσζήο ηεο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε επφκελε ρξέσζε; Γ. ρεηηθά κε ρξεώζεηο 21. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζπζθεπέο ηχπνπ smartphone δεκηνπξγνχλ θίλεζε δεδνκέλσλ, ε νπνία δελ είλαη πάληα ζπλεηδεηή γηα ην ζπλδξνκεηή ηελ ψξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαζψο δελ απαηηείηαη θάζε θνξά λα πξνεγεζεί θάπνηα ελέξγεηα ηνπ (φπσο ι.ρ. απηφκαηεο ελεκεξψζεηο ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ), πψο πξνιακβάλεηαη απφ ηε εηαηξεία ζαο ν θίλδπλνο ππεξβνιηθήο ρξέσζεο γηα ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ; 22. Αλαθέξεηε πνηνχο κεραληζκνχο ελεκέξσζεο/πξνζηαζίαο απφ ππεξβνιηθή ρξέσζε γηα ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ ησλ ζπλδξνκεηψλ δηαζέηεηε θαη απφ πφηε, γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ (π.ρ. ζπλδξνκεηέο πξνγξακκάησλ κε θαη ρσξίο ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ); 23. Έζησ φηη θάπνηνο ζπλδξνκεηήο πνπ έρεη ζχλδεζε κε πξνελεξγνπνηεκέλε ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ, θαζψο θαη πξνεγθαηαζηεκέλεο ξπζκίζεηο ζηε ζπζθεπή ηνπ γηα πξφζβαζε ζηελ ελ ιφγσ ππεξεζία κε απηφκαην ηξφπν, ηαμηδεχεη ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ (εθηφο ΔΔ/ΔΟΥ): Πψο ελεκεξψλεηαη θαη πψο πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο ρξεψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε απηφκαηε πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ; 24. ην ππάξρνλ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο αγνξάο θηλεηήο ηειεθσλίαο παξνπζηάδνπλ θάκςε, ε εηζαγσγή θαη πξνψζεζε λέσλ δπλαηνηήησλ φπσο είλαη ην Γηαδίθηπν κέζσ ησλ θηλεηψλ, κε δηαθαλείο φξνπο θαη ρξεψζεηο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζεκαληηθή επθαηξία γηα αλάπηπμε θαη πξνψζεζε λέσλ θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ, κε πνιιαπιέο σθέιεηεο γηα ηελ αγνξά ηεο θηλεηήο ζηελ Διιάδα; 25. Πνηέο επηπηψζεηο ζεσξείηε φηη είρε ζηελ αγνξά ν ηξφπνο πνπ εηζήγαγε ε COSMOTE ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ, εηδηθά γηα φζνπο ζπλδξνκεηέο δελ είραλ ελεκεξσζεί γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία, νχηε ηνπο είρε παξαζρεζεί ε επθαηξία εμνηθείσζεο κε απηήλ (ι.ρ. κε δσξεάλ δνθηκαζηηθή ρξήζε); 26. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα COSMOTE Internet Day Pass ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ: i. Γηα ην δηάζηεκα πνπ ίζρπε ε απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass βάζεη ηεο απφ αλαθνίλσζε 12

13 ηεο εηαηξείαο πνηά ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξέσζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ γηα ην ελ ιφγσ πξφγξακκα; ii. Μεηά ηελ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass ν ζπλδξνκεηήο ρξεσλφηαλ εθ λένπ γηα θάζε εκέξα ηζρχνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγνχληαλ θίλεζε γηα ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ ιφγσ απηφκαησλ ελεκεξψζεσλ θαη ρσξίο ζπλεηδεηή πξφζβαζε ηνπ ζπλδξνκεηή ζην Γηαδίθηπν; Γ. Παξνρή ζηνηρείσλ 27. Παξέρεηε ηα αηηνχκελα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: α χλνιν ζπλδξνκεηψλ COSMOTE (ζπκβνιαίνπθαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) β πλδξνκεηέο ηεο COSMOTE (ζπκβνιαίνπθαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) κε πξνελεγνπνηεκέλε ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ γ πλδξνκεηέο COSMOTE (ζπκβνιαίνπθαξηνθηλεηήο) - θάηνρνη ζπζθεπήο smart phone 31/12/ /12/ /12/ /12/ /11/2011 δ πλδξνκεηέο COSMOTE (ζπκβνιαίνπ ή θαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) ρσξίο πξφγξακκα ή πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ δ1 Κίλεζε απφ ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ (ζε ΜΒ) απφ ζπλδξνκεηέο COSMOTE (ζπκβνιαίνπ ή θαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) ρσξίο πξφγξακκα ή πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ δ2 Έζνδα απφ ηελ ρξήζε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ απφ ζπλδξνκεηέο COSMOTE (ζπκβνιαίνπ ή θαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) ρσξίο πξφγξακκα ή πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ ε πλδξνκεηέο (ζπκβνιαίνπ ή θαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) κε πξφγξακκα ή πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ ζη πλδξνκεηέο ηεο COSMOTE κε ζπκβφιαην ή θαξηνθηλεηή (εθηφο data cards), κε πξνελεξγνπνηεκέλε ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ, θάηνρνη ζπζθεπήο smart phone, ρσξίο φκσο πξφγξακκα ή πξφζζεην παθέην κε ελζσκαησκέλε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ 28. Πνηά είλαη ε ρξέσζε ζε Δπξψ αλά MΒ ( /ΜΒ) ζε θάζε δηαθνξεηηθφ APN θαη γηα θάζε δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα/πξφζζεην παθέην, ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: 13

14 APN 1 Α Πξφγξακκα Υ 2 Β Πξφγξακκα W Πξόγξακκα/ Πξόζζεην παθέην 3 Β Πξφζζεην πξφγξακκα Z 31/12/ /12/ /12/ /12/ /11/ ρεηηθά κε ηε ρξέσζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ ζην εμσηεξηθφ (εθηφο ΔΔ/ΔΟΥ): i. Πνηά είλαη δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο αλά MB ζε φια ηα πξνγξάκκαηα/παθέηα γηα ρξήζε ππεξεζηψλ ζην εμσηεξηθφ (αλάιπζε γηα φιεο ηηο δψλεο ρσξψλ), ii. Πνηφο ν κέγηζηνο ζπληειεζηήο αχμεζεο αλά ΜΒ γηα ρξήζε ζην εμσηεξηθφ, ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πνπ ζα πιήξσλε ν ζπλδξνκεηήο εάλ έθαλε ρξήζε ζηελ Διιάδα (αλάιπζε ζε φιεο ηηο δψλεο ρσξψλ); 30. α) Πφζνη ζπλδξνκεηέο πξνέβεζαλ ζε θαηαγγειία γηα ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ θαηά ην δηάζηεκα απφ 1/1/2008 έσο 30/11/2011; β) Πνηφο ήηαλ ν αξηζκφο θαηαγγειηψλ αλά κήλα γηα ην δηάζηεκα απηφ; γ) Πνηφ ήηαλ ην ζπλνιηθφ πνζφ γηα ην νπνίν νη ζπλδξνκεηέο πξνέβεζαλ ζε θαηαγγειίεο (1/1/ /11/2011) θαη ζε ηί πνζνζηφ ηνπ πνζνχ απηνχ πξνβήθαηε ζε πίζησζε; δ) Πνηά κέηξα έιαβε ε εηαηξεία ζαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ θαηαγγειηψλ; 14

15 ΙΙ. ΟΙ ΙΥΤΡΙΜΟΙ ΣΗ ΚΑΘΗ Οη ηζρπξηζκνί ηεο Καζήο θαηά ηελ αθξφαζε, ζην έγγξαθν ππφκλεκα θαη ζηηο απαληήζεηο ηεο ζην ππνβιεζέλ εξσηεκαηνιφγην ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο: Α. σεηικά με ηιρ καηαγγελίερ ηυν καηαναλυηών ππορ ηην ΔΔΣΣ Απφ ηηο 85 θαηαγγειίεο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο COSMOTE νη είθνζη έμη (26) απφ απηέο αθνξνχλ ακθηζβήηεζε ρξεψζεσλ ή ηε ρξήζε απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο ρσξίο απηνί λα αλαθέξνπλ ζηηο θαηαγγειίεο ηνπο φηη δελ είραλ ελεκεξσζεί γηα ηηο ρξεψζεηο ή φηη δελ είραλ ζπλαηλέζεη ζηελ ρξήζε ηληεξλέη. Πξφθεηηαη γηα ηηο θαηαγγειίεο ησλ θάησζη ζπλδξνκεηψλ: α) [...], β) [...], γ) [...], δ) [...], ε) [...], ζη) [...], δ) [...], ε) [...], ζ) [...], η) [...], ηα) [...], ηβ) [...], ηγ) [...], ηδ) [...], ηε) [...], ηζη) [...], ηδ) [...], ηε) [...], ηζ) [...], θ) [...], θα) [...], θβ) [...], θγ) [...], θδ) [...], θε) [...], θζη) [...]. ε θακία απφ ηηο αλσηέξσ θαηαγγειίεο νη ζπλδξνκεηέο ηεο COSMOTE δελ αλαθέξνληαη ζε ειιηπή ελεκέξσζή ηνπο ή ζε κε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηε ρξήζε ηνπ internet, ελψ πνιινί απφ απηνχο είραλ πξνγξάκκαηα κε ελζσκαησκέλε ρξήζε internet. Καηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο νη ελ ιφγσ ζπλδξνκεηέο νχηε δηακαξηχξνληαη γηα ηπρφλ κε ελεκέξσζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο ρξεψζεηο νχηε ακθηζβεηνχλ φηη επηζπκνχζαλ λα θάλνπλ ρξήζε internet. Σν κφλν πνπ ακθηζβεηνχλ είλαη ην χςνο ηεο ρξέσζεο δηφηη ζεσξνχλ φηη δελ έθαλαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Κακία απφ ηηο ελ ιφγσ θαηαγγειίεο δελ αλαθέξεηαη ζε ηπρφλ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηνπ internet ζηε ζχλδεζή ηνπο νχηε γηα ηπρφλ κε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ, νχηε γηα κε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο ρξεψζεηο ηνπο, αιιά είλαη θαζαξά ακθηζβήηεζε αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ή/θαη ηηο ρξεψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ φιεο νη αλσηέξσ αθξνάζεηο δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθξφαζεο. Ζ Καζήο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη απφ ηηο ζπλνιηθά 85 θαηαγγειίεο κφλν νη 59 απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθξφαζεο. Β. Αναθοπικά με ηην ενεπγοποίηζη ηηρ ςπηπεζίαρ δεδομένυν Ζ Καζήο ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 3 αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ αλαθέξεη ηα εμήο: «Α) Ζ ππεξεζία WAP κεηαμχ 2001 θαη 2008 παξήρεην κε αίηεκα ηνπ ζπλδξνκεηή (γηα θάζε είδνο ζπλδξνκεηή: νηθηαθνχο/εηαηξηθνχο πειάηεο ζπκβνιαίνπ, θαξηνθηλεηήο θαη θαξηνζπκβνιαίνπ). Αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο κέζσ APN GRPS Internet κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 νη πειάηεο θαξηνθηλεηήο θαη θαξηνζπκβνιαίνπ δελ είραλ πξφζβαζε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηνλ Ηνχλην 2010 ε ππεξεζία COSMOTE Internet On the Phone Starter δηαηέζεθε εκπνξηθά ζηνπο ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο θαη θαξηνζπκβνιαίνπ θαη παξήρεην κε αίηεκά ηνπο. Ζ ππεξεζία Wireless Internet Easy κεηαμχ 2001 & 2008 παξείρεην κε αίηεκα ηνπ ζπλδξνκεηή. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2008 ε ππεξεζία απηή ελεξγνπνηήζεθε ζε κέξνο ησλ νηθηαθψλ πειαηψλ πνπ είραλ ελεξγνπνηεκέλε κηα εθ 15

16 ησλ ππεξεζηψλ WAP ή MMS. Γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηήλ ηελ ππεξεζία νη ζπλδξνκεηέο έπξεπε λα εγθαηαζηήζνπλ ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ειάκβαλαλ θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο. Ζ ππεξεζία COSMOTE Internet On the Phone Starter πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ ππεξεζία Wireless Internet Easy ηνλ Ηαλνπάξην 2010 παξείρεην κε αίηεκα ηνπ ζπλδξνκεηή. Ζ ππεξεζία MMS κέρξη ην 2009 παξήρεην κε αίηεκα ηνπ ζπλδξνκεηή (γηα θάζε είδνο ζπλδξνκεηή: νηθηαθνχο/εηαηξηθνχο πειάηεο ζπκβνιαίνπ, θαξηνθηλεηήο θαη θαξηνζπκβνιαίνπ). Οη ππεξεζίεο BLACKBERRY δελ παξέρνληαη ζε θαξηνθηλεηνχο θαη θαξηνζπκβφιαην, ελψ απφ ηελ έλαξμή ηεο (2005) θαη κέρξη ζήκεξα παξέρνληαη κέζσ αηηήκαηνο ζπλδξνκεηή. Απφ ηνλ Ηνχλην 2008 έσο ην ηέινο ηνπ 2009 ελεξγνπνηήζεθε ζηαδηαθά ε ππεξεζία WAP ζηελ πθηζηάκελε ηφηε ζπλδξνκεηηθή βάζε νηθηαθψλ πειαηψλ θαζψο θαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο θαη θαξηνζπκβνιαίνπ πνπ είραλ θάλεη ρξήζε θσλήο ή SMS γηα έλα ζπλερφκελν 3κελν θαη εζηάιεζαλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο ζπλδξνκεηψλ νη απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο κε SMS. Οη ππεξεζίεο ελεξγνπνηνχληαη κφλν αλ ν ζπλδξνκεηήο απνζήθεπε ζηε ζπζθεπή ηνπ ην SMS κε ηηο ξπζκίζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηλφηαλ ε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Σα SMS αλέθεξαλ: «ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ COSMOTE WAP, ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΔ ΣΗ ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ SMS ΠΟΤ ΘΑ ΛΑΒΔΣΔ, ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΧΝΣΑ ΣΟΝ ΚΧΓΗΚΟ 1, ΔΦΟΟΝ Α ΕΖΣΖΘΔΗ.. SMS 2: ΑΠΟΣΟΛΖ ΡΤΘΜΗΔΧΝ WAP, SMS 3: ΑΠΟΣΟΛΖ ΜΖΝΤΜΑΣΟ WAP Push (MY VIEW URL) κε ην εμήο ιεθηηθφ: ΜΠΔ ΣΟ ΤΝΑΡΠΑΣΗΚΟ ΚΟΜΟ ΣΟΤ COSMOTE MY VIEW ΚΑΗ ΒΡΔ ΟΣΗ ΘΔΛΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ, ΣΖΝ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ & ΣΖ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΟΤ». Δπίζεο ηζρπξίδεηαη φηη απφ ηελ ε εηαηξία COSMOTE ελεξγνπνίεζε σο βαζηθέο ππεξεζίεο ηηο ππεξεζίεο κέζσ APN WAP/MMS γηα ηνπο λένπο ζπλδξνκεηέο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη ζπλδξνκεηέο απφ ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη εληεχζελ αλαθέξνληαη σο βαζηθέο ππεξεζίεο θαη νη αλσηέξσ ππεξεζίεο WAP/MMS. Γηα ιεηηνπξγηθνχο δε θαη κφλν ιφγνπο ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνπλ νη ζπλδξνκεηέο κεηά ηελ άλσ εκεξνκελία αλαθέξνληαη νη σο άλσ ππεξεζίεο ζηηο πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ζπλδξνκεηέο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζήο ηνπο ζην δίθηπν ηεο COSMOTE ελεκεξψλνληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ νπνηεδήπνηε ηελ απελεξγνπνίεζή ηνπο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Καζήο επηθαιέζηεθε θαη πξνζθφκηζε αηηήζεηο- ζπκβάζεηο ζχλδεζεο ζπλδξνκεηψλ ζην δίθηπν ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο COSMOTE, φπνπ ε ππεξεζία WAP Advanced εκθαλίδεηαη σο πξφζζεηε ππεξεζία (ζρεη ), ελψ ζε δχν απφ απηέο πνπ νη ζπλδξνκεηέο είραλ αγνξάζεη ζπζθεπή ηχπνπ Blackberry εκθαλίδνληαη σο ελεξγνπνηεκέλεο νη πξφζζεηεο ππεξεζίεο 1) WAP Advanced θαη 2) Blackberry Internet Solution (ζρεη. 44 θαη 47). Ζ Καζήο απαληψληαο ζηα εξσηήκαηα 8 θαη 9 πνπ ηεο έζεζε ε ΔΔΣΣ απάληεζε φηη κε εμαίξεζε ηηο εθαξκνγέο ηεο COSMOTE Top Apps θαη COSMOTE Music ζε ζπζθεπέο ηχπνπ Smart Phones ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο δεδνκέλσλ (πξνελεξγνπνηεκέλεο ή κε) κπνξεί λα πξνθιεζεί είηε απφ ελέξγεηα ηνπ ζπλδξνκεηή είηε απφ ελεκεξψζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή ησλ εθαξκνγψλ πνπ ππάξρνπλ 16

17 ήδε πξνεγθαηεζηεκέλεο ζην θηλεηφ ή έρνπλ εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπλδξνκεηή. ηηο ζπζθεπέο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία Smart Phone ε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ πξνυπνζέηεη πάληα ελέξγεηα ηνπ ζπλδξνκεηή. ε πεξηπηψζεηο αλαβαζκίζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ Smart Phone εκθαλίδεηαη παξάζπξν εηδνπνίεζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ αλαθέξεη φηη πξνθχπηνπλ ρξεψζεηο ιφγσ ρξήζεο δεδνκέλσλ θαη πξνηείλεηαη ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ινγηζκηθνχ λα γίλεηαη κέζσ WiFi. Αλαθνξηθά κε ηηο εθαξκνγέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ζπζθεπέο Smart Phone κε επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ν ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα επηιέμεη έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο γηα λα απνθχγεη ηε ρξήζε δεδνκέλσλ είηε κε απελεξγνπνίεζε ηεο ρξήζεο δεδνκέλσλ απφ ην κελνχ ηεο ζπζθεπήο θαη ελεξγνπνίεζε κφλν γηα λα γίλεη ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ, είηε δηαγξαθή ησλ ξπζκίζεσλ ηληεξλέη ζηε ζπζθεπή είηε απελεξγνπνίεζε απφ ην δίθηπν ηεο COSMOTE. Ζ Καζήο ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 13 αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη ππήξρε δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο πνπ κπνξνχζε λα γίλεη α) κέζσ ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, β) κε απνζηνιή δσξέαλ κελχκαηνο κε ην ιεθηηθφ END DAY ζηνλ αξηζκφ 1333, γ) απφ ην ζεκείν πψιεζεο θαη δ) κέζσ ηνπ COSMOTE MY ACCOUNT. Γ. Αναθοπικά με ηην ενημέπυζη για ηην ενεπγοποίηζη ηηρ ςπηπεζίαρ δεδομένυν Ζ Καζήο ηζρπξίδεηαη ηφζν κε ην ππφκλεκά ηεο φζν θαη ζε απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 3 πνπ ππέβαιε ε ΔΔΣΣ φηη απφ ηελ ε εηαηξία COSMOTE ελεξγνπνίεζε σο βαζηθέο ππεξεζίεο ηηο ππεξεζίεο κέζσ APN WAP/MMS γηα ηνπο λένπο ζπλδξνκεηέο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη ζπλδξνκεηέο απφ ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη εληεχζελ αλαθέξνληαη σο βαζηθέο ππεξεζίεο θαη νη αλσηέξσ ππεξεζίεο WAP/MMS. Γηα ιεηηνπξγηθνχο δε θαη κφλν ιφγνπο ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνπλ νη ζπλδξνκεηέο κεηά ηελ άλσ εκεξνκελία αλαθέξνληαη νη σο άλσ ππεξεζίεο ζηηο πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ζπλδξνκεηέο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπο ζην δίθηπν ηεο COSMOTE ελεκεξψλνληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ νπνηεδήπνηε ηελ απελεξγνπνίεζή ηνπο. ην ζεκείν απηφ ε Καζήο επηθαιείηαη θαη πξνζθνκίδεη αληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ ζχλδεζεο ζην δίθηπν ηεο COSMOTE νξηζκέλσλ ζπλδξνκεηψλ ([...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...]), απφ ηηο νπνίεο θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο απνδεηθλχεηαη φηη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζήο ηνπο ήηαλ ελεξγνπνηεκέλε ε ππεξεζία WAP ADVANCED θαη ζπλεπψο είραλ ελεκεξσζεί γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο. Πεξαηηέξσ, ε Καζήο αλαθέξεη φηη ε ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ γηα ηηο ρξεψζεηο ησλ άλσ ππεξεζηψλ, φπσο απηή αλαθέξεη θαη ζηηο απφ θαη επηζηνιέο ηεο πξνο ηελ ΔΔΣΣ γίλεηαη κέζσ ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ πψιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο, κέζσ ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο αιιά θαη κε αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο. Δπίζεο ελεκέξσζε γηα ηηο ρξεψζεηο ησλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη θαη κέζσ ησλ θπιιαδίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην δίθηπν πσιήζεσλ ηεο, φπσο απνδεηθλχνληαη απφ ηα δχν ελεκεξσηηθά θπιιάδηα αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ γηα ηηο 17

18 ππεξεζίεο COSMOTE Internet on the Phone θαη Mobile Internet απφ Κηλεηφ, αιιά θαη ζρεηηθνχ έληππνπ θπιιαδίνπ ηεο COSMOTE, ηα νπνία πξνζθνκίδεη (ζρεη ). Δπίζεο, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Καζήο, νη ππφ εμέηαζε θαηαγγειίεο αλαθέξνληαη ζηε ρξέσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ, ε νπνία θαηά ην άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα γίλνληαλ αλά KB δειαδή αλάινγα κε ηνλ φγθν δεδνκέλσλ πνπ έθαλε ρξήζε ν ζπλδξνκεηήο. Ήδε φκσο ζήκεξα ην ζχλνιν ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο COSMOTE είηε έρνπλ ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο, είηε ιακβάλνπλ ηελ ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass ή άιια πξφζζεηα παθέηα δεδνκέλσλ. Ζ Καζήο αλαθέξεη ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 14 θαη 17 φηη νη ζπλδξνκεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηηο ρξεψζεηο ησλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ απφ ην δίθηπν πσιήζεσλ ηεο COSMOTE, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη απφ ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη απφ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. Ζ Καζήο επίζεο αλαθέξεη ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 16 φηη νη ζπλδξνκεηέο ελεκεξψλνληαη απφ ην Δγρεηξίδην Υξήζεο ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξηψλ γηα ηνπο ηξφπνπο ξχζκηζεο, ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο ησλ απηφκαησλ αλαβαζκίζεσλ ηεο ζπζθεπήο ηνπο πξνζθνκίδνληαο ην εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηελ ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ κάξθαο ΖΣC (ζρεη. 57). Δπίζεο ελεκεξψλνληαη απφ ην εκείν Πψιεζεο φηη ε ζπζθεπή ηνπ είλαη ηχπνπ Smartphone, έρεη εγθαηεζηεκέλεο ξπζκίζεηο ρξήζεο δεδνκέλσλ θαη πξνηξέπνληαη λα επηιέμνπλ νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ή ππεξεζία κε ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ νη ζπλδξνκεηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ, απφ ηελ νπνία ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχλδεζή ηνπο, ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα, ηηο ππεξεζίεο ηεο COSMOTE, ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζπζθεπήο ηνπο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. Δπίζεο ε Καζήο ζην ζεκείν απηφ ηζρπξίδεηαη φηη νη ζπζθεπέο ηχπνπ Smart Phone ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ ην [...] ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηεο βάζεο (ηέιε 2011). πγθεθξηκέλα, απφ ηελ παξνρή ζηνηρείσλ πνπ πξνζθνκίζηεθαλ σο απάληεζε ζην εξψηεκα 27 πξνθχπηεη φηη ην 2011 ην ζχλνιν ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο COSMOTE ήηαλ [...], ελψ νη ζπλδξνκεηέο COSMOTE (ζπκβνιαίνπ-θαξηνθηλεηήο)- θάηνρνη ζπζθεπήο Smart Phone ήηαλ [...]. Δπίζεο ε Καζήο ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 19 αλαθέξεη φηη νη ζπζθεπέο παξέρνπλ ελδείμεηο/εηθνλίδηα κε ηα νπνία θαίλεηαη αλ ν ζπλδξνκεηήο θάλεη ρξήζε WiFi δηθηχνπ ή φρη, ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Δγρεηξίδην Υξήζεο ηεο ζπζθεπήο. Έηζη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζχλδεζεο κέζσ WiFi ν ζπλδξνκεηήο γλσξίδεη φηη ρξεψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ρξεψζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ ηεο COSMOTE. Δπηπξφζζεηα νη ζπλδξνκεηέο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ ηεο COSMOTE ή ζην δίθηπν πσιήζεσλ θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ζπζθεπέο ηνπο. Γ. Αναθοπικά με ηην σπέυζη από ηην σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ δεδομένυν Ζ Καζήο ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 11 ηζρπξίδεηαη φηη ε ρξήζε ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ δχλαηαη λα νδεγεί ζε ρξέσζε είηε ε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν έρεη πξνθιεζεί 18

19 απφ ελέξγεηα ηνπ ζπλδξνκεηή ή απφ ελεκεξψζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή ησλ εθαξκνγψλ πνπ έρεη ήδε ην θηλεηφ ή έρεη εγθαηαζηήζεη ν ίδηνο ν ζπλδξνκεηήο. Οη ζπλδξνκεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ρξεψζεηο ησλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE, απφ έληππα, απφ ην δίθηπν πσιήζεσλ, απφ ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ ηεο COSMOTE. Δπίζεο ε Καζήο ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 21 ηζρπξίδεηαη φηη ε πξνζηαζία ησλ ζπλδξνκεηψλ απφ ηηο ρξεψζεηο γίλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: Με ηε δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κε ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ, κε ηε δηάζεζε πξφζζεησλ παθέησλ κε ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ, κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ κνληέινπ ηεο ρξέσζεο αλάινγα κε ηελ ρξήζε δεδνκέλσλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass, κέζσ κεραληζκψλ ελεκέξσζεο ζηηο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ, κέζσ ησλ ππεξεζηψλ Έιεγρνο ππνινίπνπ θαη Cost Control, κε ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ζην δίθηπν πσιήζεσλ θαη κε ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ κέζσ ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Δ. Αναθοπικά με ηην ςπηπεζία COSMOTE Internet Day Pass Ζ Καζήο ηζρπξίδεηαη ζηελ απάληεζή ηεο ζην εξψηεκα 3 φηη απφ ε COSMOTE πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ην θφζηνο ρξήζεο δεδνκέλσλ γηα ηνπο πεξηζηαζηαθνχο ρξήζηεο mobile internet, θαηήξγεζε ηελ νγθνρξέσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ κέζσ APN WAP & INTERNET ππεξεζηψλ (WAP, Wireless Internet Easy, COSMOTE Internet On the Phone Starter), γηα φινπο ηνπο ζπλδξνκεηέο (ζπκβνιαίνπ, θαξηνθηλεηήο & θαξηνζπκβνιαίνπ) πνπ δελ είραλ παθέηα κε ελζσκαησκέλε ρξήζε δεδνκέλσλ θαη αληηθαηέζηεζε ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο κε ηελ ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass κε εκεξήζηα ρξέσζε. Ζ ππεξεζία ελεξγνπνηήζεθε απηφκαηα ζηηο λέεο ζπλδέζεηο πξνγξακκάησλ ρσξίο ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ, ελψ νη πθηζηάκελνη ζπλδξνκεηέο ηνπιάρηζηνλ κηαο σο άλσ ππεξεζηψλ κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ σο άλσ εκεξνκελία ζηελ ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass. ην ζεκείν απηφ ε Καζήο επηζεκαίλεη φηη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ COSMOTE Internet Day Pass δελ πξνζθέξζεθαλ ππεξεζίεο κέζσ λένπ APN σο εθ ηνχηνπ νη ζπλδξνκεηέο πνπ είραλ ήδε ηηο κέζσ APN WAP & INTERNET ππεξεζίεο δελ απαηηείην λα δψζνπλ εθ λένπ ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο. Ζ ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ γηα ην λέν απηφ ηηκνινγηαθφ παθέην έγηλε λνκίκσο θαη πξνζεθφλησο. Δπίζεο ηζρπξίδεηαη κε ην ππφκλεκά ηεο φηη ηήξεζε φιεο ηηο εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεηο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 1. Αλαθνίλσζε ζηνλ ηύπν Ζ Καζήο ηζρπξίδεηαη φηη ηελ δεκνζίεπζε ζηηο εκεξήζηεο πνιηηηθέο εθεκεξίδεο ΑΓΔΜΔΤΣΟ ΣΤΠΟ θαη ΑΤΡΗΑΝΖ θαη ζηελ εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ηελ αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ρξέσζεο αλά KB γηα ηελ πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ ε ζχλδεζή ηνπο δελ ήηαλ εληαγκέλε ζε νηθνλνκηθφ πξφγξακκα κε δσξεάλ φγθν δεδνκέλσλ θαη δελ είρε ελεξγνπνηεκέλε πξφζζεηε ππεξεζία παξνρήο δσξέαλ φγθνπ δεδνκέλσλ 19

20 θαζψο θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο λέαο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ζπλδξνκεηέο. Σελ ίδηα εκεξνκελία ε ελ ιφγσ αλαθνίλσζε αλαξηήζεθε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE. Με ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία νη ζπλδξνκεηέο κπνξνχλ λα πινεγνχληαη ζην Γηαδίθηπν (ΗΝΣΔΡΝΔΣ) κέζσ ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass (νη κελ ζπλδξνκεηέο ζπκβνιαίνπ έσο ηηο 4 π.κ., νη δε ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο γηα 24 ψξεο) ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε φζεο θνξέο θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ην internet κέζσ ηεο ζπζθεπήο ηνπο. ηελ αλαιπηηθή απηή ελεκέξσζε αλαθεξφηαλ θαη φηη ε απελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ απνζηνιή δσξεάλ SMS κε ηε ιέμε END DAY ζηνλ αξηζκφ Δπίζεο θάζε ζπλδξνκεηήο κπνξνχζε λα θαιέζεη ζηε Γ/λζε Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ ηεο COSMOTE θαη λα πιεξνθνξεζεί ηφζν γηα ηηο ρξεψζεηο φζν θαη γηα ηνλ ηξφπν απελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο. Ζ εηζαγσγή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο απνζθνπνχζε θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Καζήο ζηελ εθαξκνγή ελφο πην εχθνινπ θαη εχρξεζηνπ ηξφπνπ ρξέσζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ, ελψ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλδξνκεηψλ νη λέεο ρξεψζεηο θαη ε εθαξκνγή ηεο λέαο ππεξεζίαο είλαη πην ζπκθέξνπζεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ρξεψζεηο θαη απηφ δηφηη θαηαξγείην ε ρξέσζε κε βάζε ηνλ φγθν δεδνκέλσλ πνπ έθαλε ρξήζε ν ζπλδξνκεηήο θαη ε ρξέσζε έγηλε εκεξήζηα. Χζηφζν θαη δεδνκέλνπ φηη γηα κηα κηθξή κεηνςεθία ησλ ζπλδξνκεηψλ πηζαλφλ ε εθαξκνγή ηεο λέαο ππεξεζίαο λα επέθεξε αχμεζε ζηηο ρξεψζεηο ηνπο ε COSMOTE πξνέβε ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο εθ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο σο πάξνρνο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δίλνληαο ζηνπο ζπλδξνκεηέο εθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη ην δηθαίσκα ηεο αδήκηαο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπο. 2. Γηθαίσκα θαηαγγειίαο ησλ ζπλδξνκεηώλ Ζ Καζήο ηζρπξίδεηαη φηη ζηελ ίδηα σο άλσ αλαθνίλσζε αλέθεξε φηη νη ζπλδξνκεηέο πκβνιαίνπ, Καξηνζπκβνιαίνπ θαη Καξηνθηλεηήο γηα ηνπο νπνίνπο ελεξγνπνηήζεθε απηφκαηα ε ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass έρνπλ δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπο αδεκίσο εληφο ελφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. 3. Δπηζήκαλζε ζην ινγαξηαζκό Ζ Καζήο ηζρπξίδεηαη φηη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass πξνζέζεζε επηζήκαλζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ζπλδξνκεηψλ, πνπ πξνζθνκίδεη, φπνπ αλάθεξε ηα εμήο: «αο ελεκεξώλνπκε όηη από όηαλ ην νηθνλνκηθό ζαο πξόγξακκα δελ παξέρεη δσξεάλ MB θαη δελ έρεηε ελεξγνπνηήζεη πξόζζεηε ππεξεζία παξνρήο δσξεάλ ΜΒ- θαηαξγείηαη ε ρξέσζε αλά ΚΒ γηα πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα ε ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass κε ρξέσζε 1 /εκέξα. Η ρξέσζε μεθηλά κε ηελ πξώηε είζνδν ζην Γηαδίθηπν αλεμάξηεηα 20

21 από ηε ξύζκηζε ζηε ζπζθεπή ζαο (Internet ή WAP) θαη επηηξέπεη απεξηόξηζηε πινήγεζε έσο ηηο 4 πκ. Η κέγηζηε επηηξεπηή εκεξήζηα ρξήζε είλαη 20 ΜΒ. Μεηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ε COSMOTE δηθαηνύηαη λα πεξηνξίζεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο. Δλεκεξσζείηε αλαιπηηθά ζην ζηελ ελόηεηα Mobile Internet.» Γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο Καξηνπκβνιαίνπ αλέθεξε φηη: «Η ρξέσζε μεθηλά κε ηελ πξώηε είζνδν ζην Γηαδίθηπν αλεμάξηεηα από ηε ξύζκηζε ζηε ζπζθεπή ζαο (Internet ή WAP) θαη επηηξέπεη απεξηόξηζηε πινήγεζε γηα 24 ώξεο. Η κέγηζηε επηηξεπηή εκεξήζηα ρξήζε είλαη 20 ΜΒ. Μεηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ε COSMOTE δηθαηνύηαη λα πεξηνξίζεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο. Δλεκεξσζείηε αλαιπηηθά ζην ζηελ ελόηεηα Mobile Internet.» Σα σο άλσ κελχκαηα ππήξραλ ζε φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο COSMOTE πνπ εθηππψζεθαλ απφ έσο Πεξαηηέξσ ε Καζήο ηζρπξίδεηαη κε ην ππφκλεκα ηεο θαη ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα 11 φηη απφ ηελ έσο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο απέζηεηιε πξηλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε ρξέσζε ην εμήο κήλπκα: «ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΑΣΔ ΔΠΙΣΤΥΩ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ COSMOTE Internet Day Pass. ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΛΟΗΓΔΙΣΔ ΣΟ ΙΝΣΔΡΝΔΣ ΑΠΟ ΣΟ ΚΙΝΗΣΟ Α Η ΥΡΔΩΗ ΘΑ ΔΙΝΑ 1 /ΗΜΔΡΑ». Δλψ απφ ηελ ιακβάλνπλ ην αθφινπζν κήλπκα: «Α ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΤΜΔ ΌΣΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΘΖΚΔ Ζ ΤΠΖΡΔΗΑ COSMOTE INTERNET DAY PASS. ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΛΟΖΓΔΗΣΔ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΑΠΟ ΣΟ ΚΗΝΖΣΟ Ζ ΥΡΔΧΖ ΘΑ ΔΗΝΑΗ 1 Δ /ΖΜΔΡΑ. ΑΝ ΓΔΝ ΘΔΛΔΣΔ ΝΑ ΤΝΓΔΔΣΔ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΣΔΗΛΣΔ END DAY ΣΟ 1333.» Δπίζεο απφ ηελ νη ζπλδξνκεηέο θαηά ηελ πξψηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο COSMOTE Internet Day Pass γηα πξψηε θνξά ιακβάλνπλ ελεκεξσηηθφ SMS γηα ηε ρξέσζε ηεο ππεξεζίαο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ππεξεζίαο, ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ρξέσζε (ι.ρ. εθαξκνγέο πνπ θάλνπλ απηφκαηε ελεκέξσζε) θαζψο θαη κε πνην ηξφπν κπνξεί λα γίλεη απελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο ζε φινπο ηνπο ζπλδξνκεηέο ζπκβνιαίνπ θαη θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο ησλ νπνίσλ ε ζχλδεζε είηε δελ ήηαλ εληαγκέλε ζε νηθνλνκηθφ πξφγξακκα νκηιίαο πνπ λα πεξηέρεη θαη φγθν δεδνκέλσλ Γηαδηθηχνπ είηε δελ είραλ ελεξγνπνηεκέλε πξφζζεηε ππεξεζία παξνρήο φγθνπ δεδνκέλσλ ήηνη πεξίπνπ ζπλδξνκεηέο, ε COSMOTE απέζηεηιε SMS ελεκεξψλνληάο ηνπο γηα ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ COSMOTE Internet Day Pass. Ζ Καζήο επηζεκαίλεη ηέινο φηη φινη νη ζπλδξνκεηέο πνπ παξαπνλέζεθαλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο πηζηψζεθαλ απφ ηελ COSMOTE. 21

22 η. Αναθοπικά με ηην εξαίπεζη ηηρ ςπηπεζίαρ COSMOTE Internet Day Pass από ηο ανηικείμενο εξέηαζηρ ηηρ ακπόαζηρ Ζ Καζήο ηζρπξίδεηαη φηη ε ππεξεζία COSMOTE Internet Day Pass πξέπεη λα εμαηξεζεί απφ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθξφαζεο δεδνκέλνπ φηη ε COSMOTE γηα ηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά δειαδή ηελ εηζαγσγή ηεο σο άλσ ππεξεζίαο αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ίδηνπ έλλνκνπ αγαζνχ δειαδή ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θιήζεθε λα ππνβάιεη ππφκλεκα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή δπλάκεη ηνπ κε αξ. Ε / εγγξάθνπ ηεο. ηε ζπλέρεηα κε ηελ ππ αξ. Ε / απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή επηβιήζεθε πξφζηηκν ζηελ COSMOTE ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 9δ θαη 9 ε θαη 2 παξ. 6, 7 πεξ. ε, ηα ηνπ λ. 2251/1994 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Ε. Ωρ ππορ ηοςρ ηπόποςρ ελέγσος ηυν ςπηπεζιών δεδομένυν Ζ Καζήο ηζρπξίδεηαη φηη παξέρεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο θαη ηξφπνπο ειέγρνπ ησλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ ηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ππεξβνιηθή ηνπο ρξέσζε θαη ζπγθεθξηκέλα: Α. Ζ εηαηξία παξέρεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο δσξεάλ ηελ ππεξεζία «Έιεγρνο ππνινίπνπ» κε ηελ νπνία νη ζπλδξνκεηέο ζηέιλνληαο δσξεάλ γξαπηφ κήλπκα ζηνλ αξηζκφ 1256 πιεξνθνξνχληαη γηα ην ππφινηπν ηεο δσξεάλ ελζσκαησκέλεο ρξήζεο δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο. Β. Απφ ηνλ ε COSMOTE έρεη ελεξγνπνηήζεη θαη ηελ ππεξεζία COST CONTROL κέζσ ηεο νπνίαο νη ζπλδξνκεηέο ηεο ελεκεξψλνληαη κε γξαπηφ κήλπκα κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ην 80% ηεο ελζσκαησκέλεο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο. Ζ. Παποσή ζηοισείυν ηελ εξψηεζε 27 ε COSMOTE παξείρε ηα ζηνηρεία πνπ εκθαίλνληαη απφ ηνλ θάησζη ΠΙΝΑΚΑ Ι (επηζύλαςε) α χλνιν ζπλδξνκεηψλ COSMOTE (ζπκβνιαίνπθαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) β πλδξνκεηέο ηεο COSMOTE (ζπκβνιαίνπθαξηνθηλεηήο, εθηφο data cards) κε πξνελεγνπνηεκέλε ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ 31/12/ /12/ /12/ /12/ /11/2011 [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] γ πλδξνκεηέο COSMOTE (ζπκβνιαίνπθαξηνθηλεηήο) - θάηνρνη ζπζθεπήο smart phone [...] [...] [...] [...] [...] 22

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ. Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ. Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ Εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζεο πξνο έιεγρν ζηελ ΕΕΣΣ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο «Conn-x internet & Οκηιία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 1. Ωο πξνο ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ «premium» ADSL παθέησλ Σαρχηεηαο Πξφζβαζεο: Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο δελ ζπληζηνχλ κηα απιή πξνζζήθε δηαθνξνπνηεκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΓΤΡΩ ΓΚΑΣΟΤ ΜΟΕ / 0808 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΜΤΡΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ γηαηξνχο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ακνηβή πνπ δελ εηζπξάηηεηαη.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε αζεψξεησλ ρεηξφγξαθσλ απνδείμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαληήζεηο ηεο ΕΕΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί ηεο από 20.05.2011 δηεμαρζείζαο Εζληθήο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΕΕΣΣ γηα ηνλ νξηζκό, ηελ αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» (Υξήζηνο Παπιάηνο Αζθαιηζηηθφο πξάθησξ) ελεξγεί σο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ησλ εμήο αζθαιηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ: 23/Α/2013 ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΙΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ: 23/Α/2013 ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΙΩΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο λένπ πξντφληνο Virtual Partially Unbundled Light (VPU light), θαζψο ε πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 1. ΓΔΝΗΚΑ... 6 1.1. ΚΟΠΟ... 6 1.2 OΡΗΜΟΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΒΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΑΠΔΣΖ ΕΧΖ (Α.Μ.: 166) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΑΗΓΩΝ ΘΔΟΦΑΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας :

τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας : τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας : e - Banking Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Παζταλήδης Παζτάλης Από ηην ποσδάζηρια ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ Καβάλα 2007 Πεξηερόκελα ΔΙΑΓΧΓΗ... 6 Κεθάιαην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011

Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο: 1. Γεδνκέλεο ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ 1 Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα