Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ"

Transcript

1 Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παντελής Τζωρτζάκης Υφυπουργός ΔΜ & ΗΔ Πρόεδρος ΕΠκΕ 15 Φεβρουαρίου 2012

2 Αρχές για την Εθνική Στρατηγική 1. Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2. Δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας μας 3. Δείκτες αξιολόγησης της χώρας μας 4. Πολιτικές ανά θεματική περιοχή 5. Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων 6. Εξασφάλιση της συνέχειας στην εφαρμογή

3 Εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο (1) 1. Ενιαία Ψηφιακή Αγορά o Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών o Ηλεκτρονική Τιμολόγηση o Ηλεκτρονικές Πληρωμές o Ηλεκτρονικό Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης για την Οδηγία για τις Υπηρεσίες 2. Διαλειτουργικότητα και πρότυπα o Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαβούλευση μέχρι τις Workshop στο ΕΚΔΔΑ στις 26 και Οργανισμός Κτηματογράφησης και Χαρτογράφησης Ελλάδας (Οδηγία Inspire) Μορφότυπο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Ηλεκτρονικές Πληρωμές 3. Εμπιστοσύνη και ασφάλεια o Ψηφιακές Υπογραφές και PKI o Data Center o Ηλεκτρονική αναφορά στους πολίτες για επεξεργασία των δεδομένων τους από Δημόσιες Αρχές

4 Εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο (2) 4. Ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο o ΣΥΖΕΥΞΙΣ o Οπτική ίνα μέχρι τον τελικό καταναλωτή (FTTH) o Ψηφιακό μέρισμα o Διαμόρφωση Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα 5. Έρευνα και καινοτομία o CIP: Για την Οδηγία των Υπηρεσιών (SPOCS) o CIP: Για τη Διαλειτουργικότητα σε θέματα Αυθεντικοποίησης (STORK) o CIP: Για τις Ηλεκτρονικές Προμήθειες (PEPPOL) o CIP: Για την Υγεία (EPSOS) o CIP: Για την Δικαιοσύνη (ecodex) 6. Βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης o Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης o Ψηφιακό σχολείο o Υπηρεσίες βελτίωσης ΑΕΙ-Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες o Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο ΑΕΙ-ΤΕΙ 7. Οφέλη για την ευρωπαϊκή κοινωνία χάρη στη χρήση ΤΠΕ

5 Επιχειρησιακό Πλάνο ΗΔ Ενδυνάμωση των χρηστών o o o o Πολιτοκεντρική σχεδίαση υπηρεσιών Συνεργατική Σχεδίαση Υπηρεσιών Επαναχρησιμοποίηση Πληροφοριών Δημόσιου Τομέα Πρωτοβουλία Open Government Partnership Agora κλπ) 2. Εσωτερική αγορά o o o Ηλεκτρονικές Δημόσιες Προμήθειες Διασυνοριακή Διαλειτουργικότητα Διασυνοριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες 3. Υπηρεσία μίας Στάσης για Σύσταση Επιχειρήσεων (EKE, ΓΕΜΗ, ΥΜΣ) 4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και της Δημόσιας Διοίκησης o Μείωση του διοικητικού φόρτου Τουρισμός, Ενέργεια, Γεωργία, Λιανικό Εμπόριο, Βιομηχανία Τροφίμων

6 Δομικά Στοιχεία για την ΗΔ

7 Δομή για την Υποστήριξη της Στρατηγικής

8 Βασικές ενέργειες ΟΔΙΣΕΕ 1. Συγκέντρωση έργων που εμπίπτουν στη θεματική περιοχή (οριζόντια και κάθετα) 2. Καθορισμός υπεύθυνων έργων 3. Προτεραιοποίηση έργων με βάση o o o o Δημοσιονομικές υποχρεώσεις Δείκτες αξιολόγηση της χώρας μας Πολιτική ανά θεματική περιοχή Γρήγορα αποτελέσματα 4. Παρακολούθηση από εργαλεία διαχείρισης έργων

9 Οικονομικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργα - Επιχειρησιακές Παρεμβάσεις/ΟΔΙΣΕΕ - 1 ΟΔΙΣΕΕ ΕΡΓΑ 1 Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM) ΥΔιΜΗΔ 2 Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (HRMS) ΥΔιΜΗΔ 3 Σύστημα Ενιαίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΔΔ (ERP) ΥΠ.ΟΙΚΟΝ. 4 e-procurement (ΕΣΗΔΠ) ΥΠ. ΑΝΑΠΤ. 5 GIS - Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛ. 6 Πληροφοριακές Υποδομές και Datacenter της Δημόσιας Διοίκησης ΥΔιΜΗΔ & ΥΠ.ΟΙΚΟΝ. 7 Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ II ΥΔιΜΗΔ 1 Μητρώα 2 Κάρτα Πολίτη 3 PKI 4 Ηλεκτρονικό Μητρώο Υποψηφίων (ΑΣΕΠ) 1 Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) 2 Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας στη ΓΓΠΣ για την υλοποίηση Ψηφιακών Υπηρεσιών προς το 3 Δημόσιο και τις επιχειρήσεις 4 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών - ΟΠΣΕΥ (ELENXIS) 5 Πόθεν Έσχες

10 Εξωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργα - Επιχειρησιακές Παρεμβάσεις/ΟΔΙΣΕΕ - 2 ΟΔΙΣΕΕ 1 Εθνικό Ληξιαρχείο ΕΡΓΑ Πληροφοριακό Σύστημα για τον εκσυγχρονισμό της Διαδικασίας έκδοσης Αδειών Διαμονής 2 και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων 3 των ΟΤΑ Υποστηρικτικές δράσεις σε ΟΤΑ μη ενταγμένους στο Εθνικό Δημοτολόγιο και Προσαρμογή 4 του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου στις απαιτήσεις του Προγράμματος "Καλλικράτης" Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων Back Office των 5 Περιφερειών για την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης" 6 20 Βασικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Αλλαγής Διεύθυνσης Κατοικίας ) 1 e-πδε 2 ΓΕΜΗ 3 Single Window 4 e-invoicing 5 e-payment 6 Ενοποιημένος Διαδικτυακός τόπος του ΥΠΕΞ 7 Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας και Έλεγχου της Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΞ 8 Σύστημα ψηφιοποίησης Ιστορικού και Διπλωματικού αρχείου

11 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Εθνικής Άμυνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργα - Επιχειρησιακές Παρεμβάσεις/ΟΔΙΣΕΕ - 3 ΟΔΙΣΕΕ ΕΡΓΑ 1 Στρατολογικές Υπηρεσίες 2 Μετεωρολογικές Υπηρεσίες 3 Παρακολούθηση κύκλου λειτουργίας και συντήρησης πολεμικών πλοίων 4 Ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες για το πολεμικό μουσείο 5 Υπηρεσία ιστορίας ναυτικού 6 Υπηρεσία στρατιωτικών αρχείων 7 ΔΥ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΙ» 1 Πολεοδομίες - Ομάδα έργων 2 Περιβαλλοντικές Άδειες 3 Οδηγία Inspire της Ε.Ε 4 Δασικοί Χάρτες 5 Διαχείριση Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας 6 Ορθοεικόνες 1 Ψηφιακό Σχολείο 2 Απλοποίηση διαδικασιών 3 Δικτυακές και Υπολογιστικές υποδομές 4 Οριζόντιες υπηρεσίες βελτίωσης ΑΕ Ι- Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 5 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για ΑΕΙ-ΤΕΙ

12 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργα - Επιχειρησιακές Παρεμβάσεις/ΟΔΙΣΕΕ - 4 ΟΔΙΣΕΕ ΕΡΓΑ 1 FTTH Project 2 Ψηφιακό μέρισμα 3 Σύστημα τηλεματικής ΟΑΣΑ 4 Σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου ΟΑΣΑ 5 Σύστημα Επιτελικής Παρακολούθησης Έργων 1 Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 2 Λειτουργία Συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ 3 Απογραφή δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων 1 Μητρώο Αγροτών, Καλλιεργειών 2 Σύστημα Αποζημιώσεων ΕΛΓΑ 3 Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων (ΕΣΙΤ) 4 Οριοθέτηση Αγροτικών ζωνών 1 Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών 2 Εθνικό Ποινικό Μητρώο 3 Ψηφιακή Καταγραφή Πρακτικών 4 Υπηρεσίες για Δικηγόρους, Δικαστές, πολίτες- ΔΣΑ 5 Μελέτη για την αναμόρφωση του συστήματος συλλογής στατιστικών της δικαιοσύνης 6 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης

13 Πολιτισμού και Τουρισμού Προστασίας του Πολίτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργα - Επιχειρησιακές Παρεμβάσεις/ΟΔΙΣΕΕ - 5 ΟΔΙΣΕΕ ΕΡΓΑ 1 Μελέτη Αναδιάρθρωσης υπηρεσιών Αστυνομίας 2 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-αστυνομία) 3 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ταυτοποίησης και αναγνώρισης Πολιτών (e-cir) 4 Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» 1 Απλοποίηση Διαδικασίας χορήγησης Αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού διάθεση περιεχομένου μέσω διαδικτύου. Απλοποίηση των Διαδικασιών των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και 2 Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης και Τεχνικών Έργων 3 Εικονικό μουσείο «Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αίγες στην οικουμένη» 4 Αρχαιολογικό κτηματολόγιο 5 Ψηφιακά Βιωματικά Μουσεία 6 Ψηφιακή και πολυμεσική προβολή του Τουρισμού στη χώρα 7 Εικονικά μουσεία 8 Ψηφιοποίηση Οπτικοακουστικών Αρχείων 9 Ψηφιακές Ανακατασκευές Μνημείων

14 Οριζόντια Έργα ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5. ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 6. ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 7. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)

15 Διαχείριση σχέσεων Κράτους-Πολίτη Τρία κανάλια εξυπηρέτησης 1. ΚΕΠ 2. ΕΡΜΗΣ 3. Τηλεφωνικό κέντρο 1500 Ενιαία διαχείριση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων Άξονες υλοποίησης Ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών 1. Συσχέτιση Βασικών Μητρώων πολιτών (συνεργασία με Βέλγιο και Αυστρία) 2. Ψηφιακές υπογραφές (ΔΣΑ, ΤΕΕ, Ιατροί, ΚΕΠ, Δημόσιοι υπάλληλοι) 3. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό έργο STORK 1 και 2 4. Κάρτα πολίτη (συνεργασία με Εσθονία) 5. Συνεργασίας με υποδομές κινητής τηλεφωνίας και τραπεζών Πρότυπα και κανόνες για πληροφοριακά συστήματα 1. Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (διαβούλευση και ΥΑ) 2. Εργαλεία για συμμόρφωση με τους κανόνες του πλαισίου Βελτιστοποίηση διαδικασιών 1. Προσδιορισμός μετρικών για βελτιστοποίηση 2. Κανόνες για βελτιστοποίηση διαδικασιών 3. Απλοποίηση διαδικασιών 4. Εφαρμογή 5. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (20 υπηρεσίες, οδηγία 123, έργο SPOCS)

16 Διαχείριση σχέσεων Κράτους-Πολίτη Έργα σε εξέλιξη Συσχετισμός και εκκαθάριση των βασικών Μητρώων o Κοινωνική Ασφάλιση o Φορολογία o Ταυτότητες o Δημοτολόγιο. o Γενικό Εμπορικό Μητρώο Συστήματα ροών εργασίας για τους Δημόσιους Φορείς o Αξιοποίηση υφιστάμενων συστημάτων Ενοποιημένη διαχείρισης σχέσεων κράτους Πολιτών και Επιχειρήσεων o Study for the specification is in progress Κέντρο δεδομένων για τη Δημόσια Διοίκηση

17 Άξονες Υλοποίησης Διαχείριση σχέσεων Κράτους-Πολίτη

18 Οριζόντια Έργα ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5. ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 6. ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 7. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)

19 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Οι προκλήσεις Εσωστρέφεια του δημόσιου τομέα στις δομές και τις λειτουργίες Μειωμένη ορατότητα του υπαλλήλου του Δημοσίου προς το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας του Εισαγωγή αξιοκρατικών κριτηρίων Εργασιακό αντικείμενο προσανατολισμένο προς τις Υπηρεσιακές Ανάγκες Έλλειψη κινήτρων για διαρκή εκπαίδευση και εξέλιξη Δυσκολίες στη διοικητική παρακολούθηση του ανθρώπινου δυναμικού

20 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Πυλώνες Στρατηγικής Η στρατηγική προσέγγιση για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση διαμορφώνεται γύρω από 4 πυλώνες: Διοικητική οργάνωση αφορά στον προσδιορισμό και εφαρμογή του νέου οργανωτικού μοντέλου. Περιεχόμενο αφορά στον προσδιορισμό των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού Το σύστημα HRMS για τη συνολική διαχείριση προσωπικού Ενίσχυση των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού αφορά στη στελέχωση και εκπαίδευση των διευθύνσεων ΑΔ των Υπουργείων και της Διεύθυνσης ΑΔ στο Υ.Δι.Μ.Η.Δ.

21 Άξονες Υλοποίησης Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Προσλήψεις Διοίκηση Προσωπικού Αξιολόγηση Επίδοσης Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Πληρωμές Διοίκηση Προγράμματος και διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα Διαχείριση προσλήψεων και εφεδρειών Δημιουργία περιβάλλοντος διοίκησης προσωπικού Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης επίδοσης Καθορισμός εκπαιδευτικών αναγκών Δημιουργία κεντρικού σημείου πληρωμών Επιλογή προσωπικού Καθορισμός ετήσιου πλάνου προσλήψεων Καθορισμός αναγκών και εκπαίδευσης Προτάσεις για κατανομή του προσωπικού Υποστήριξη Διαχειριστικών λειτουργιών Παρακολούθησ η κατάστασης προσωπικού Διαχείριση καρτέλας υπαλλήλου Καθορισμός αναγκών για προσωπικό Διαχείριση περιγραμμάτων θέσης Ενιαία διαχείριση οργανογραμμάτ ων Καθορισμός κριτηρίων επίδοσης Υποστήριξη στην αξιολόγηση του προσωπικού Διαχείριση αμοιβών Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης Διαχείριση και ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών Υποστήριξη σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων τηλεεκπαίδευσης Υποστήριξη online σεμιναριακών μαθημάτων Αξιολόγηση μαθήματος Αναγνώριση βαθμού, θέση ευθύνης, δομή μισθού, αποζημιώσεις κλπ Συλλογή στοιχείων σχετικά από παρουσιολόγιο Μέρμινα για φορολογία και κρατήσεις Ενσωμάτωση bonus Λήψη εγγραφών από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Υλοποίηση ΣΔΑΚ Υποστήριξη Λειτουργίας Επέκταση εφαρμογών

22 Οριζόντια Έργα ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5. ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 6. ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 7. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)

23 Διαχείριση Πόρων Δημόσιας Διοίκησης Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει στόχους για το χρέος και το έλλειμμα, ωστόσο δεν διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης και μέτρησης αυτών των μεγεθών. Υπάρχουν αποκλίσεις από τους στόχους του Μνημονίου, χωρίς να είναι εφικτός ο έγκαιρος εντοπισμός των αιτιών των αποκλίσεων. Η ενημέρωση για τα οικονομικά μεγέθη προέρχεται από πολλές πηγές, με αποτέλεσμα η πληροφόρηση να φτάνει με καθυστέρηση, να είναι αποσπασματική, και να μην υπάρχει συμφωνία των αποτελεσμάτων. Οι Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσης και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθησης της εκτέλεσης του Π/Υ τους. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τη λογιστική αποτύπωση και παρακολούθηση των παγίων και της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (αποκρατικοποιήσεις). 23

24 Διαχείριση Πόρων Δημόσιας Διοίκησης Ποιοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ; ΟΤΑ (Α και Β Βαθμού) ΟΚΑ (Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης) Εποπτευόμενα Πρόσωπα εντός Γενικής Κυβέρνησης κατά Eurostat Γενική Κυβέρνηση Κεντρική Διοίκηση ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ Υπουργεία Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Υπουργείο Οικονομικών ΓΛΚ 24

25 Διαχείριση Πόρων Δημόσιας Διοίκησης Πρέπει να εφαρμόσουμε ένα Σύγχρονο Λογιστικό Σχέδιο Πρέπει να απογράψουμε τα Πάγια Πρέπει να εφαρμόσουμε διεθνή πρότυπα στις Διαδικασίες Προϋπολογισμού, Προμηθειών, Πληρωμών, Δεσμεύσεων 25 Να εγκαταστήσουμε ένα Σύγχρονο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα στις Διευθύνσεις Οικονομικού των Υπουργείων = όλη η ΚΔ σε ένα σύστημα Να εγκαταστήσουμε ένα Ενιαίο Σύστημα για το Μεσοπρόθεσμο και τα Στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης = όλη η ΓΚ σε ένα σύστημα

26 Διαχείριση Πόρων Δημόσιας Διοίκησης ERP Κεντρικής Κυβέρνησης: 6 Πυλώνες

27 Οριζόντια Έργα ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5. ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 6. ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 7. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)

28 Ηλεκτρονικές Προμήθειες Έργο του Υπ. Ανάπτυξης για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών που υποστηρίζει: o Δημοσίευση διαγωνισμού (agora) o Υποβολή προσφορών o Αξιολόγηση o Κατάρτιση Σύμβασης o Παρακολούθηση σύμβασης o Τιμολόγηση o Μητρώο προμηθευτών Ηλεκτρονική τιμολόγηση o Σύσταση forum για ηλεκτρονική τιμολόγηση o Διαβούλευση για το πρότυπο του ηλεκτρονικού τιμολογίου

29 Source: IDC for 8th EU Benchmark Measurement Consortium ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλεκτρονικές Προμήθειες Η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης μιας δημόσιας σύμβασης που θα υποστηρίζεται από το ΕΣΗΔΠ Αναθέτουσες Αρχές Πριν την Ανάθεση Μετά την Ανάθεση ΠΡΟΣΔΙΟ- ΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΛ. ΔΗΜΟΣΙΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟ- ΡΩΝ ΗΛ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΑΤΑΚΥ- ΡΩΣΗ ΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛ. ΠΛΗΡΩΜΗ Διαχείριση Συμβάσεων

30 Ηλεκτρονικές Προμήθειες Βασικά οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΠ Αυτοματοποίηση, επιτάχυνση, απλούστευση των διαδικασιών Υποστήριξη, εφαρμογή και χρήση νέων μοντέλων και πρακτικών Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης κατάστασης. Μείωση των δαπανών για τις δημόσιες συμβάσεις Μείωση κόστους και χρόνου διαδικασίας Μείωση κόστους συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τις επιχειρήσεις Βελτίωση της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις Αύξηση της ανταγωνιστικότητας Βελτίωση της επικοινωνίας εμπλεκομένων. o Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. o Ανοικτό σύστημα προσβάσιμο από όλους Επιμόρφωση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στις δημόσιες συμβάσεις Εφαρμογή κοινών κωδικοποιήσεων

31 Ηλεκτρονικές Προμήθειες Παρούσα κατάσταση - Υλοποίηση Διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων σύμβασης (εξοπλισμού και λογισμικού) Μελέτη υλοποίησης Computer Room Ανάλυση και προσδιορισμός απαιτήσεων επιμέρους υποσυστημάτων ΕΣΗΔΠ Αναγνώριση διαλειτουργικότητας

32 Οριζόντια Έργα ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5. ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 6. ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 7. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)

33 Γεωχωρικά Δεδομένα Πολύ-επίπεδη προσέγγιση για κάλυψη όλων των αναγκών π.χ.: o Κτηματολόγιο o Αγροτικές περιοχές και καλλιέργειες o Βιομηχανικές περιοχές o Τουριστικές και αρχαιολογικές περιοχές o Κατευθύνσεις για ψηφιοποίηση - επαναχρησιμοποίηση υποβάθρων o Μνημόνια συνεργασίας με εμπλεκόμενους φορείς Διαλειτουργικότητα με βάση την οδηγία inspire o Τεχνικό δελτίο για ΨΣ

34 Γεωχωρικά Δεδομένα Αρχιτεκτονική Έργου Ανάπτυξη κοινής βάσης γεωπληροφορίας: Θεσμοθετημένοι κανόνες διαχείρισης περιεχομένου Πρόσβαση δημόσιων φορέων o Προμήθεια και διαχείριση δεδομένων o Άντληση δεδομένων / υπηρεσιών Παροχή αναλόγων υπηρεσιών προς o Πολίτες o Επιχειρήσεις

35 Οριζόντια Έργα ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5. ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 6. ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 7. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)

36 Στρατηγικοί Στόχοι Κέντρο Δεδομένων Δημοσίου 1. Επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας τόσο όσον αφορά στο κόστος προμήθειας υλικού ΤΠΕ (CaPex) όσο και στο κόστος που αφορά στην λειτουργία του (OpEx) με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών server, network και storage virtualization εκμηδενίζοντας φαινόμενα κακής αξιοποίησης πόρων hardware και άσκοπης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας επίσης απαιτείται μικρός αριθμός κεντρικών διαχειριστών 2. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ωφελούμενων συνεργαζόμενων Φορέων προς τους τελικούς αποδέκτες τους πολίτες και επιχειρήσεις τα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής μπορούν πλέον να εστιάσουν στην επιχειρησιακή διάσταση της υποστήριξης των φορέων τους, αφού όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την συντήρηση και λειτουργία των κεντρικών υποδομών τους καθίστανται πλέον εξωτερική δραστηριότητα (externality) 3. Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης πλήρης καταλογοποίηση (asset & configuration management) του υλικού και λογισμικού καθώς και capacity planning, που εκμηδενίζουν φαινόμενα κακοδιαχείρισης

37 Κέντρο Δεδομένων Δημοσίου Αντικείμενο του Έργου Δύο (2) παρόμοια datacenter για κάθε έναν Φορέα Λειτουργίας ένα για την ΚτΠ ΑΕ και ένα μικρότερο για την ΓΓΠΣ. Κάθε ένα από αυτά θα λειτουργεί αυτόνομα με δικό του stack υλικού και λογισμικού. Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίσει σε κάθε έναν από τους δύο Φορείς τόσο την τεχνολογική ικανότητα (προμήθεια υλικού, λογισμικού, εφαρμογών) αλλά και την επιχειρησιακή ικανότητα (υπηρεσίες οργάνωσης, προσδιορισμού και εφαρμογής διαδικασιών, διοίκησης, πιστοποίησης κα.) ώστε να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα τα νέα Κέντρα Δεδομένων Κάθε ένας από τους δύο κόμβους περιλαμβάνει την δημιουργία και λειτουργία δύο (2) υπολογιστικών νεφών ενός ιδιωτικού (private cloud) και ενός μικρότερου δημόσιου νέφους (public cloud).

38 Οριζόντια Έργα ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5. ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 6. ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 7. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)

39 Κύριοι Στόχοι του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (Σύζευξις) Συμμετοχή όλων των κτιρίων του δημοσίου ( κτιρίων) Μεγαλύτερη ευρυζωνικότητα (αύξηση οπτικής πρόσβασης) Αξιοποίηση των 68 MANs (Metropolitan Area Networks) Αναβαθμισμένες υπηρεσίες δικτύου Νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας έμφαση στην ασφάλεια το video τη συνεργασία την κινητικότητα των χρηστών Μεγιστοποίηση της άθροισης της ζήτησης στις τηλεπικοινωνίες του δημοσίου

40 Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (Σύζευξις) Η χρηματοδότηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 635 M 1 έτος κατασκευή δικτύου 3 έτη λειτουργία της υποδομής 460 M Εθνικοί Πόροι ΕΣΥΠ Τέλη τηλεπικοινωνιών για 3 χρόνια 175 M Κοινοτική Χρηματοδότηση Κρίσιμες υποδομές Νησίδες 1-9 Νησίδες 1-9 Νησίδες Τηλεπ. τέλη 1-9 για τις Νησίδες 1-9 Ασύρματες Τηλεπ. τέλη Νησίδες για τις 1 ασύρματες & 2 Νησίδες 1 & 2 Υποδομές τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψ ης, καλωδίωσης SIX / DC Aσφάλε ια / SLA ISP

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 3 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 4

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα