1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 18/11/2012. Άσκηση 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 18/11/2012. Άσκηση 1"

Transcript

1 1 Στόχο: 1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτο (Τόμο Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοση 18/11/2012 Άσκηση 1 Στο πλαίσιο τη εκπαιδετική ύλη το Α Τόμο, ο στόχο τη άσκηση είναι να εξοικειωθεί ο/η φοιτητή/τρια: 1. με τη φιλοσοφία των δικτύων τηλεματική πο χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τη πληροφορία 2. με τη διαχείριση τη πληροφορία σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δικτύων τηλεματική Απαραίτητε γνώσει: Κεφάλαιο 1, το Τόμο Α Κεφάλαιο 1, το ΕΔΥ το Τόμο Α: Ειδικά Θέματα Τηλεματική (ενότητε 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4) Κινητό σνδρομητή (ΚΣΑ) επιθμεί να εγγραφεί σε Πάροχο κινητή τηλεφωνία προκειμένο να χρησιμοποιήσει την πηρεσία Mobile Internet για να ποστηρίξει τι γκε το στι παρακάτω επιμέρο επικοινωνιακέ οντότητε (ΕΟ): ΕΟ_1 πλοήγηση στο διαδίκτο ΕΟ_2 ανταλλαγή αρχείων ήχο, εικόνα video ΕΟ_3 αποστολή λήψη ΕΟ_4 επαφή με φίλο για chat messaging Οι Πάροχοι, για την πηρεσία Mobile Internet ποστηρίζονται από δίκτα με τεχνολογίε δνατότητε ταχτήτων στι ζεύξει οι οποίε καταγράφονται στον Πίνακα 1. Πίνακα 1: Τεχνολογίε ταχύτητε ζεύξεων των δικτύων των Παρόχων Α/Α Ονομασία Παρόχο Τεχνολογία Δικτύο/Δικτύων Μέγιστη Ταχύτητα στη κάτω (Mbps) 1 Πάροχο 1 HSDPA /3G/GPRS Πάροχο 2 2G/3G/HSPA Πάροχο 3 3G/GPRS Μέγιστη στην άνω (Mbps) Ταχύτητα Οι ημερήσιε πάγιε επικοινωνιακέ γκε το ΚΣΑ, καταγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 2.

2 2 Πίνακα 2: Ημερήσιε πάγιε επικοινωνιακέ γκε ΕΟ_1: Πλοήγηση στο διαδίκτο προσβάσε Πληροφορι ων σε ακό σγκεκριμ βάση ένε δεδομένων βάσει στατιστικώ δεδομένω ν ν αναλύσεων στατιστικ (κάτω ών ) αναλύσεω ν (άνω ) 40 προσβά σει ο πλκηροφ οριακό τη κάθε πρόσβασ η είναι 2 ΚΒ 600 ΜB Ζητείται να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσει: Ερώτηση 1: ΕΟ_2: Ανταλλαγή αρχείων ήχο, εικόνα video ΕΟ_3: s ΕΟ_4: Chat messaging ηχητικά δεδομένα Εικόνε video Chat Messaging Με βάση τη τεχνολογία δικτύων των Παρόχων, να πολογισθεί ο απαιτούμενο χρόνο (σε onds) τη μεταδιδόμενη πληροφορία τόσο στην άνω όσο στη κάτω. Ο πολογισμό να γίνει στον πληροφοριακό όγκο σε μηνιαία βάση για κάθε επικοινωνιακή οντότητα (ΕΟ) σύμφωνα με τι γκε το σνδρομητή για κάθε Πάροχο. Οι απαντήσει σα σχετικά με τη χρονική διάρκεια τη μεταδιδόμενη πληροφορία να καταχωρηθούν στον παρακάτω Πίνακα 3: Πίνακα 3: Χρονική διάρκεια μεταδιδόμενη μηνιαία πληροφορία Σημείωση: Ο κινητό σνδρομητή θα χρησιμοποιεί την πηρεσία Mobile Internet 20 ημέρε/μήνα. Αριθ μό Αποσ τολώ ν Πληροφορια κό σταλθέν ηχητικό πακέτο Πληροφορια κό ληφθέν ηχητικό πακέτο Ανάλση εκάστη σταλθείσ η εικόνα 300 KB 500 KB 1024x10 24 τοιχεία διακριτέ τιμέ φωτεινό τητα τοιχείο 4 bit Ανάλση εκάστη ληφθείση εικόνα 924x102 4 τοιχεία διακριτέ τιμέ φωτεινό τητα τοιχείο 5 bit σταλθέντ ο video ληφθέντο video σταλθέντ ο ληφθέντο λση avatar σταλθέντ ο εικονιδίο 7 MB 30 MB 100 KB 150 KB 394x400 τοιχεία διακριτέ τιμέ φωτεινό τητα τοιχείο 3 bit λση avatar ληφθέντο εικονιδίο 394x400 τοιχεία διακριτέ τιμέ φωτεινό τητα τοιχείο 3 bit Μέσο Πληρ οφορι ακό σταλθ έν messa ge 50 KB Πληροφο ριακό ληφθέν message 70 KB ΕΟ_1 ΕΟ_2 EO_3 EO_4 ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΕΣ VIDEO Chat Messaging ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3 Ερώτηση 2: Εάν η χρονοχρέωση τη μεταδιδόμενη πληροφορία είναι 0,0024 / (η ίδια για το τρει Παρόχο), να προσδιορίσετε τον οικονομικά σμφερότερο Πάροχο. Ο προσδιορισμό να γίνει για το σύνολο τη μηνιαία μεταδιδόμενη πληροφορία (όλε οι ΕΟ) πο λαμβάνει χώρα στην άνω στην κάτω. Δίνονται: 1 kbps = 1000 bits per ond 1 Mbps = 1000 kbps 1 Gbps = 1000 Mbps 1 KB = 1024 bytes 1 MB = 1024 KB 1 GB = 1024 MB 1 byte = 8 bits 3 Παρατηρήσει: 1. Για την επίλση τη σγκεκριμένη άσκηση δεν απαιτούνται γνώσει επί των τεχνικών χαρακτηριστικών των ασύρματων δικτύων καθώ των πηρεσιών (επομένω τη πηρεσία Mobile Internet) πο ποστηρίζονται από τι σγκεκριμένε τεχνολογίε 2. Τα σενάρια των χρησιμοποιομένων τεχνολογιών σε σνάρτηση με τι αναγραφόμενε μέγιστε ταχύτητε τόσο στην άνω όσο στην κάτω δεν είναι πραγματικά. 3. Το αναγραφόμενο ποσό τη χρονοχρέωση δεν είναι πραγματικό. 4. AVATARS: είναι εικονίδια χαμηλή λση 5. ΑΝΩ ΖΕΥΞΗ: Αφορά την επικοινωνία πο λαμβάνει χώρα από τη φορητή σσκεή το σνδρομητή προ την φσική ποδομή το ασύρματο δικτύο (κεραία το σταθμού βάση) 6. ΚΑΤΩ ΖΕΥΞΗ: Αφορά την επικοινωνία πο λαμβάνει χώρα από την φσική ποδομή το ασύρματο δικτύο (κεραία το σταθμού βάση) προ την φορητή σσκεή το σνδρομητή. 7. Οι χρόνοι επεξεργασία τη πληροφορία εντό το ασύρματο δικτύο, για τι γκε τη παρούση άσκηση, να θεωρηθούν αμελητέοι.

4 4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ερώτηση 1: Υπολογίζομε κάθε μορφή πληροφορία, μετατρέπομε σε Μbits. Σημείωση 1: Στο ΕΟ_1, στην κάτω έχει τεθεί 40 Χ 600ΜΒ = 24000ΜΒ γιατί σύμφωνα με την άνω γίνονται 40 προσβάσει σε σε σγκεκριμένε βάσει δεδομένων στατιστικών αναλύσεων. Επομένω αφού γίνονται 40 προσβάσει σε σε σγκεκριμένε βάσει δεδομένων στατιστικών αναλύσεων σμπεραίνεται ότι θα γίνονται αντίστοιχε προσβάσει στην κάτω με αποτέλεσμα κάθε φορά να κατεβαίνον 600ΜΒ πο είναι ο Πληροφοριακό βάση δεδομένων στατιστικών αναλύσεων. ΕΟ_1: Πλοήγηση στο διαδίκτο προσβάσ Πληροφορια εων σε κό σγκεκρι βάση μένε δεδομένων βάσει στατιστικών δεδομέν αναλύσεων ων (κάτω ) στατιστικ ών αναλύσε ων (άνω ) 40 προσβά σει ο πλκηροφ οριακό τη κάθε πρόσβασ η είναι 2 ΚΒ 40 Χ 2 = 80ΚΒ ΕΟ_2: Ανταλλαγή αρχείων ήχο, εικόνα video ΕΟ_3: s ΕΟ_4: Chat messaging ηχητικά δεδομένα Εικόνε video Chat messaging λ ών 600 ΜB Πληροφο ριακό σταλθέν ηχητικό πακέτο 40 Χ 600ΜΒ = 24000ΜΒ Σημείωση 1 Απο στο Αριθμό Αποστ ο Αριθμ ό Λήψε ων Αριθμό Αριθμ ό Λήψεω ν Αριθμό Πληροφο ριακό ληφθέν ηχητικό πακέτο Ανάλση εκάστη σταλθείση εικόνα 300 KB 500 KB 1024x1024 τοιχε ία διακριτέ τιμέ φωτεινότητα τοιχε ίο 4 bit 20 Χ 300 ΚΒ = 6000ΚΒ 30 Χ 500 = KB 10 Χ 1024 Χ 1024 Χ 4 = bits Ανάλση εκάστη ληφθείση εικόνα 924x1024 το ιχεία διακριτέ τιμέ φωτεινότ ητα το ιχείο 5 bit 20X924X1 024X5 = bits εκάστο σταλθέ ντο video εκάστ ο ληφθέ ντο video εκάστο σταλθέ ντο e- mail εκάστο ληφθέ ντο e- mail λση avatar σταλθέντο εικονιδίο 7 MB 30 MB 100 KB 150 KB 394x400 τοιχ εία διακριτέ τιμέ φωτεινότητ α τοιχ είο 3 bit 5X7MB = 35MB 7X30 MB = 210 MB 50X100 KB =5000 KB 200X 150KB =30000 KB 8X394X400 X3 = bit λση avatar ληφθέντο εικονιδίο 394x400 το ιχεία διακριτέ τιμέ φωτεινότ ητα το ιχείο 3 bit 10X394X4 00 X3 = bit Πληροφ οριακό σταλθέ ν messag e Πληροφο ριακό ληφθέν message 50 KB 70 KB 8X50 = 400KB 10X70 = 700KB

5 5 Μετατροπή τη πληροφορία σε 80ΚΒ Χ 1024 Χ 8 = bits / 10 6 = ΜΒ X 1024 X1024 X 8 = bits / 10 6 = KB X 1024 X 8 = bits / 10 6 = KBX 1024 X 8 = bits / 10 6 = bits/ 10 6 = bits / 10 6 = MB X 1024 X 1024 X 8 = bits / 10 6 = MB 1024 X 1024 X 8 = bits / KB X1024 X 8 = bits/ 10 6 = KB x 1024 X 8 = bits / 10 6 = bit / 10 6 = bit / 10 6 = KB X 1024 X 8 = bits / 10 6 = KB X 1024 X 8 = bits / 10 6 = 5.73 Πληροφοριακό σε σε μηνιαία βάση(χ 20 ημέρε) Χρονική διάρκεια μεταδιδόμενη μηνιαία πληροφορία για τον Παροχο 1 ( 7Mbps 40 Mbps) Sec Χρονική διάρκεια μεταδιδόμενη μηνιαία πληροφορία για τον Παροχο 2 ( 12Mbps 30 Mbps) Sec Sec Χρονική διάρκεια μεταδιδόμενη μηνιαία πληροφορία για τον Παροχο 3 ( 19Mbps 25 Mbps) Sec ΕΟ_1 ΕΟ_2 EO_3 EO_4 ΗΧΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΕΣ VIDEO Chat Messaging

6 6 Ερώτηση 2 O σνολικό χρόνο τη μηνιαία μεταδιδόμενη πληροφορία (όλε οι ΕΟ) πο λαμβάνει χώρα στην άνω στην κάτω καθώ η σνολική χρέωση φαίνονται στον παρακάτω πίνακα προκύπτει αθροίζοντα το χρόνο ΑΖ ΚΖ για όλε τι ΕΟ. Σνολικό χρόνο () Κόστο ( euro/) euro euro euro Ο πιο οικονομικά σμφέρον πάροχο είναι ο Πάροχο 1 λόγω το ότι έχει την μεγαλύτερη ταχύτητα στην ΚΖ (40Μbps) ο μεγαλύτερο δεδομένων μεταφέρονται στην ΚΖ.

7 7 Στόχο: Άσκηση 2 Η κατανόηση των βασικών εννοιών & των δικτύων τη τηλεματική το πολογισμού τη μεταφερόμενη πληροφορία. Απαραίτητε γνώσει: Κεφάλαιο 1, το Τόμο Α Κεφάλαιο 1, το ΕΔΥ το Τόμο Α: Ειδικά Θέματα Τηλεματική (ενότητε 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4) Ένα σύγχρονο σύστημα TDM (Time Division Multiplexing) χρησιμοποιείται για να σνδάσει τα σήματα τεσσάρων γραμμών των 4,8 kbps μια γραμμή 9,6 kbps προκειμένο να μεταδοθούν μέσω μία μισθωμένη γραμμή. Τα δεδομένα ομαδοποιούνται σε frames. Για την ομαδοποίηση των δεδομένων (framing) εισάγεται ένα μπλοκ των 7 bits ( ) για κάθε 48 bits δεδομένων. Ο αλγόριθμο επαναπροσδιορισμού των frames (reframing) στην πλερά το δέκτη όπο γίνεται η αποπολύπλεξη (demultiplexing) είναι ο ακόλοθο: 1. Διαλέγομε αθαίρετα μία θέση bit 2. Θεωρούμε ένα μπλοκ 7 σνεχόμενων bits, ξεκινώντα από τη θέση πο διαλέξαμε στο βήμα Παρατηρούμε το μπλοκ των 7 bits το βήματο 2 για κάθε πλαίσιο (frame) για δώδεκα σνεχόμενα πλαίσια. 4. Εάν 10 από τα 12 μπλοκ ταιριάζον με το μοτίβο το ομαδοποίηση (framing pattern) τότε το σύστημα θεωρείται «εντό πλαισίο (in-frame)». Σε αντίθετη περίπτωση διαλέγομε το επόμενο bit επιστρέφομε στο βήμα 2. Ερώτηση 1 Να σχεδιάσετε μια πολπλεγμένη ακολοθία bits (θεωρήστε ότι μπορεί να γίνει διαχείριση μια εισόδο 9,6 kbps, ω δύο είσοδοι των 4,8 kbps). Ερώτηση 2 Ποια είναι η % επιβάρνση στην πολπλεγμένη ακολοθία bits; Ερώτηση 3 Ποίο είναι ο ρθμό δεδομένων τη πολπλεγμένη εξόδο; Ερώτηση 4 Ποιό είναι ο ελάχιστο χρόνο επαναπροσδιορισμού των frames (reframe time); Ερώτηση 5 Ποιό είναι ο μέγιστο χρόνο επαναπροσδιορισμού των frames (reframe time);

8 8 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ερώτηση 1 H πολπλεγμένη ακολοθία bits αποτελείται από 4 γραμμέ των 4,8 kbps μια γραμμή 9,6 kbps πο αναπαρίσταται ω δύο είσοδοι των 4,8 kbps. Οι είσοδοι αναπαρίσταται με Ι 1 έω Ι 6. Για την ομαδοποίηση των δεδομένων (framing) εισάγεται ένα μπλοκ των 7 bits ( ) για κάθε 48 bits δεδομένων. Ερώτηση 2 Για την ομαδοποίηση των δεδομένων (framing) εισάγεται ένα μπλοκ των 7 bits ( ) για κάθε 48 bits δεδομένων. Η % επιβάρνση στην πολπλεγμένη ακολοθία bits είναι: Επιβάρνση = Ερώτηση 3 Ο ρθμό δεδομένων τη πολπλεγμένη εξόδο είναι: R o = Ερώτηση 4 Εάν ο δέκτη είναι στο framing pattern τότε ο ελάχιστο χρόνο επαναπροσδιορισμού των frames (reframe time) είναι 12 χρόνοι frames (ο αλγόριθμο χρειάζεται 12 frames για να αποφασίσει ότι είναι in frame ). Xρόνο επαναπροσδιορισμού των frames = Τ f = = = 1.67 ms/frame O ελάχιστο χρόνο επαναπροσδιορισμού των frames είναι: 12 frames * Τ f = 20 ms

9 9 Ερώτηση 5 Στην περίπτωση ατή το σύστημα χάνει το framing pattern. Έτσι θα πρέπει να εξετάσει το μέγιστο αριθμό bits 55 δηλαδήο αλγόριθμό στον αποπλέκτη θα εκτελεστεί 55 φορέ, μια φορά για κάθε Bit τη ακολοθία. Κάθε ψάξιμο χρειάζεται 12*Τ f. Έτσι ο μέγιστο χρόνο επαναπροσδιορισμού των frames (reframe time) είναι 55 φορέ ο ελάχιστο χρόνο επαναπροσδιορισμού των frames. 55 *(12*Τ f ) = 55 * 20ms = 1100 ms = 1.1s

10 Στόχο: Άσκηση 3 Η κατανόηση των βασικών εννοιών & των δικτύων τη τηλεματική το πολογισμού τη μεταφερόμενη πληροφορία. Απαραίτητε γνώσει: Κεφάλαιο 1, το Τόμο Α Κεφάλαιο 1, το ΕΔΥ το Τόμο Α: Ειδικά Θέματα Τηλεματική (ενότητε 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4) 10 Για έναν πολπλέκτη TDM (Time Division Multiplexer) ορίζομε τι ακόλοθε παραμέτρο: F = το μήκο το frame (σε bits) OH = την επιβάρνση frame (σε bits) L = τη ρθμαπόδοση (throughput) των δεδομένων (σε bps) C = τη χωρητικότητα τη γραμμή μετάδοση (σε bps) Να εκφράσετε το F ω σνάρτηση των πολοίπων παραμέτρων, ώστε να καλύπτεται η χωρητικότητα τη γραμμή. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θεωρούµε µια σνεχή ακολοθία από TDM frames. H ρθµαπόδοση για τα δεδοµένα πο περιλαµβάνονται σε ένα frame είναι L bits/ond. Ο ρθµό των frames είναι σε frames ond: Ρθµό frames = = O ρθµό τη πληροφορία επιβάρνση είναι: Ρθµό επιβάρνση = = Σνολικό ρθµό µετάδοση C = L + Η επίλση τη παρπάνω σχέση ω προ F δίνει: C = L + => C * F = L * F + => C * F - L * F = => (C L) F = => F = /frame

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στόχος: 1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 21/11/2010 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1 Υπολογισμός μέσης τιμής Για να βρούμε την μέση τιμή ενός μεγέθους, το οποίο αναπαριστά μια τυχαία μεταβλητή, ακολουθούμε την εξής μεθοδολογία: -. Αναζητούμε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» ΘΕΜΑ 1 (20%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 9.6.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κινητός συνδρομητής Α επικοινωνεί με κινητό συνδρομητή Β οι οποίοι διαθέτουν φορητές συσκευές [dual band dual mode] οι οποίες έχουν τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014

ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014 ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014 Συμπληρωματικές Διαφάνειες (στην παρουσίαση της 1 ης ΟΣΣ PLH22_1st_OSS_Networks_2014_2015 ) Νίκος Δημητρίου ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 1 Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΜΠΑΖΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑ : «ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ» Βέροια,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. 4 ο Εξάμηνο (Εαρινό) Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Χ. Πολίτης. (anpol@teiser.gr)

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. 4 ο Εξάμηνο (Εαρινό) Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Χ. Πολίτης. (anpol@teiser.gr) Δίκτυα Υπολογιστών Ι 4 ο Εξάμηνο (Εαρινό) Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Χ. Πολίτης (anpol@teiser.gr) 1 Στόχοι του Μαθήματος Το μάθημα αποτελεί μια πρώτη επαφή των φοιτητών με την τεχνολογία των Δικτύων Δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ 1 (0%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 008 009 3.6.009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM και με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή μάθηση: Παρόν, Τάσεις και Ζητήματα Ασφάλειας

Κινητή μάθηση: Παρόν, Τάσεις και Ζητήματα Ασφάλειας Κινητή μάθηση: Παρόν, Τάσεις και Ζητήματα Ασφάλειας Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων για το Δίπλωμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάθημα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής ΙΕΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μετάδοση Δεδομένων Τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 4G ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4G ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΜ: ΜΤΕ 1040

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 4ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (4G)

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 4ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (4G) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Αυτοματισμού ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 4ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (4G) ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ της σπουδάστριας ΔΗΜΗΤΡ ΑΣ ΤΣΑΜΗ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ :_.. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Επιβλέπων: Γρηγόριος Νικολάου 204

Διαβάστε περισσότερα

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities).

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities). ΠΟΛΥΜΕΣΑ Τι είναι τα Πολυµέσα Πολυµέσο: µια δοµή στην οποία συνυπάρχουν περισσότερα από ένα µέσα Ένα σύστηµα πολυµέσων είναι ένα σύστηµα οργάνωσης, πρόσβασης και παρουσίασης ψηφιακής πληροφορίας όπου η

Διαβάστε περισσότερα

Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία

Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία Εισηγητής: κ.βαλσαμίδης Σ. Ονοματεπώνυμο: Αλίκη Ρίγλη Α.Ε.Μ.: 272 Καβάλα 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανασία Κουσουρή Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ Οκτώβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Παπαγεωργίου Ι. Χρυσόστοµου ΑΕΜ: 4821 Θέµα: «Μετάδοση ροών ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών πληροφορίας με μοντέλα fluid-flow και ανάπτυξη προσομοίωσης συστήματος αναμονής

Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών πληροφορίας με μοντέλα fluid-flow και ανάπτυξη προσομοίωσης συστήματος αναμονής AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ. Τομέας Τηλεπικοινωνιών

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ. Τομέας Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Τομέας Τηλεπικοινωνιών Θέμα Διπλωματικής Εργασίας Σύγκριση μεθόδων Call Admission Control για μετάδοση κίνησης βίντεο πάνω σε ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς

Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΜΙΝΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Εκπομπής σημείου Τα δίκτυα εκπομπής έχουν ένα μοναδικό δίαυλο επικοινωνίας που τον μοιράζονται όλες οι μηχανές του δικτύου. Μικρά μηνύματα, που αποκαλούνται πακέτα σε ορισμένες περιπτώσεις, στέλνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης Εισαγωγή Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναιπάντοτεανµπορεί η πληροφορία να

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του

Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 2 Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του Απάντηση : Ένα σήμα μπορεί να οριστεί ως μια χρονικά μεταβαλλόμενη ηλεκτρική κυματομορφή η οποία διαδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα