ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO. 0 fffltm ttm *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO. 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ -"

Transcript

1 ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO Ή^ριοάικο 0 fffltm ttm * GKAJAGTλΙ He ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY ceg. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ Μ YTI \ Η N H C κ ογ ΐλκωκογ ΙΛΡΥΤΗΟ: 0 MYTI\HNHC l\k(dkoc (t) 1333 ΛΙ6Y9YNTHC: XPXIM. IXKCDKOC C. πρωτοουγκ6\\οο ΚλΡλΜΟΥ^ΗΟ 6 T O C ΟΗ' A Y ro Y C T O C -C e n T e M K P io C ΑΡΙΘ. 8-9 K P \ K 6 I Ο \ Κ λ Λ Η Μ Ι \ 0 \ θ Η Ν (D Ν

2 m m «ο μ μ ν» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τοΰ Μοναχού Μωϋσέως Ή πίστη Τοΰ Αθανασίου Ι. Καλαμάτα Λόγιοι τής Τουρκοκρατίας 'Άγιος Μάρκος ό Ευγενικός Β' Συναξαριστής Ό άγιος Σιλουανός ό Α θω νίτης ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΗΛ.: καί 40892, FAX: web: Ιδιοκτήτης: Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Εκδότης: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Διευθυντής Συντάξεως: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Μ ητροπόλεω ς 1, Μ υτιλήνη Τ.Κ Τηλ Τής Άννας Άναστασέλλη, Πρεσβυτέρας Εμπειρίες άπό τό Μπρόντ της Βοσνίας..173 Σταχυολογήματα άπό τό Μέγα Γεροντικό Προκοπή στήν τελειότητα «Εις μνημόσυνον αιώνιον» Τοΰ Παναγιώτη Σκιά Άνθρωπε! Τί είσ α ι! Χρονικά και προσφορές Συνεργάτης τοΰ περιοδικού: ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛ ΜΕΣ Κω δικός Ε ντύπ ου: 2595 ISSN: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Ε τ ή σ ια Ε σ ω τερ ικο ύ 10 Ε τ ή σ ια Α μ ερ ική ς 15$ 'Ά λλω ν Χ ω ρ ώ ν Έ ξωτερ. ά νάλογος Γ ιά Ν ομικά πρόσω πα Δ η μοσίου Δ ικα ίου έτησία σ υνδρομή 2 5 Θερμώς παρακαλοομε νά μάς γνωρίζετε έγκαίρως τή νέα σας διεύθυνση, άναφέροντας κ α ί τήν παλαιά, γιά νά μήν έταστρέφουν άνεπίδοτα τά τεύχη. Γ ραφικές Τέχνες «ΜΕΛΙΣΣΑ» Άσπροβάλτα, Θεσ/νίκη

3 && & & & sl sl & && && && & & sl sl sei sl & & & SE *E «Ε *E SE ^w ^^*E ^E *E *E *E te φ φ U φ *E *E SE 1 0 T F O f M t t H I & d* il il il il & & && && && & & & & & & & & & ^E *E *E *E te ^*Ε*Ε*Ε*Ε*Ε*Ε*Ε*Ε *E *E *E?E?E *E *E *E *E Ή πίστη Τοΰ Μοναχού Μωϋσέως Πιστεύω στόν Θεό σημαίνει αποδέχομαι ελεύθερα καί άβίαστα τήν ύπαρξή του. Τόν δέχομαι ώς δημιουργό τοϋ σύμπαντος καί τόν εμπιστεύομαι. Ή εμπιστοσύνη αύτή δίνει ένα αλλο νόημα στή ζωή, ένα νέο τρόπο ζωής, πού μέ ώθεΐ νά ζω σύμφωνα μέ τό άγιο θέλημά του. 'Ορισμένοι μιλοϋν γιά μία άνώτερη δύναμη, δίχως νά θέλουν ν άγωνισθοϋν γιά νά τόν γνωρίσουν καλύτερα, ώστε νά τόν άγαπήσουν καί νά αισθανθοϋν τή μεγάλη άγάπη του. Νομίζουν ότι ή ενασχόλησή τους μέ τόν Θεό θά τούς δυσκολέψει τή ζωή, θά περιορίσει τήν ελευθερία τους, θά τούς γεμίσει ενοχές κι έτσι τόν άφήνουν στό περιθώριο. Ή πίστη δέν είναι άπλά λογική, δέν είναι παράλογη, άλλά είναι ύπέρλογη. Ο Θεός είναι απειρος, άπερινόητος, πέρα άπό τίς αισθήσεις καί τήν ψυχρή λογική. Είναι άόρατος καί όμως αισθητός. Δέν άποδεικνύεται ή ύπαρξη τοϋ Θεοΰ. Ή πίστη είναι δωρο, είναι καί κατόρθωμα, είναι άποτέλεσμα ταπεινής καλλιέργειας άλλά καί δωρεά τής θείας χάριτος στίς καθαρές καρδιές. Ή πίστη είναι τελικά ένα ώραΐο ρίσκο. Ή ορθόδοξη πίστη δέν είναι μία θρησκεία άνάμεσα στίς αλλες θρησκείες. Είναι άποκάλυψη ζωντος Θεοϋ, δέν είναι άνθρώπινη έπινόηση καί κατα-

4 σκευή, άλλά φανέρωση τοϋ μόνου άληθινοϋ Θεοϋ. Άπό άγάπη στό πλάσμα του ό Θεός δέν εμφανίζεται. Δέν θέλει ποτέ νά τρομοκρατήσει κανένα. Δέν εξαναγκάζει, δέν πιέζει, δέν εκθειάζει νά τόν πιστέψει κάποιος πού δέν θέλει. Δέν θέλει νά τόν άκολουθοϋμε άπό φόβο, άλλά άπό άγάπη. Ό Θεός είναι άρκετά εύγενής, δέν επιβάλλεται, δέν εξαγοράζεται, άλλά δίνεται άπλόχερα σέ οσους πραγματικά τό θέλουν καί τό ζητοϋν. Ό Θεός δέν άποδεικνύεται λογικά άλλά βιώνεται εγκάρδια. Δέν θά πίστευα σ έναν Θεό πού θά άποδεικνυόταν. Δέν μπορεΐ νά είναι τυχαία ολη αύτή ή καταπληκτική άρμονία τοϋ σύμπαντος. Θά λέγαμε πώς ή άνάγκη τής πίστης άποτελεΐ φυσική άναζήτηση τοϋ κάθε άνθρώπου. Δέν είναι ματαιοπονία ή πίστη. Όσοι πιστεύουν πιστεύουν άθελα. Έχουν άσφάλεια, ένίσχυση, εύλογία, παρηγοριά, κουράγιο κι ελπίδα. Έ νας άπιστος νοσεΐ. Έ χει άχαρη ζωή. Σήμερα ή άπιστία είναι μόδα. Οί άπιστοι ομως δέν είναι άληθινά χαρούμενοι κι ελεύθεροι καί αύτό θά πρέπει νά τούς προβληματίσει ισχυρά. Ό σοφός καί χαριτωμένος, μακαριστός Γέροντας Παΐσιος ό Αγιορείτης έλεγε πώς «ολα τά θέματα τά συζητώ εκτός άπό τής ύπάρξεως τοϋ Θεοϋ. Είναι σάν νά μοϋ λές οτι δέν γεννήθηκες άπό μητέρα ή οτι τό ράσο δέν είναι μαϋρο. Τί συζήτηση νά κάνουμε;». Τήν ύπαρξη τοϋ Θεοϋ τή θεωροϋσε δεδομένη, αύταπόδεικτη. Δίχως ταπείνωση ομως ό άνθρωπος άδυνατεΐ νά πιστεύσει καί μάλιστα κάποτε ειρωνεύεται καί βλασφημεΐ. Είναι δικαίωμα τοϋ καθενός νά πιστεύει ή νά μήν πιστεύει. Έ νας πού πιστεύει νά χαίρεται, νά μήν αισθάνεται μειονεκτικά καί άπομονωμένα. Έ νας πού δέν πιστεύει είναι ελεύθερη επιλογή του, άς μήν ομως ενοχλεί οσους θέλουν νά πιστεύουν. Ή άπιστία θεωρείται πρόοδος. Ή πίστη χαρακτηρίζεται οπισθοδρόμηση, άσθένεια, φανατισμός. Δέν είναι έτσι. Άν ύπάρχουν λαθεμένες καί νοσηρές καταστάσεις τής πίστεως δέν επιτρέπεται νά γενικεύονται καί μεγεθύνονται. Ή πίστη είναι άνάγκη τής ψυχής. Ωραιοποιεί, νοηματίζει καί φρονηματίζει τή ζωή. Είναι τυχεροί οσοι άληθινά πιστεύουν.

5 'Άγιος Μάρκος ό Εύγενικός Επίσκοπος Εφέσου ( ) B' Ύπο του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑ Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ Ή Σύνοδος Φερράρας - Φλωρεντίας (1438=1439) Στήν Εκκλησιαστική καί στή Μεσαιωνική εν γένει Ιστορία, ή Σύνοδος Φερράρας - Φλωρεντίας10 άποτελεΐ τήν πιό σοβαρή προσπάθεια 10 Γι αύτή βλ. J. Gill, Ή Σύνοδος της Φλωρεντίας, Άθήναι Σχετική βιβλιοκρισία τής εν λόγω μελέτης βλ. Χρ. Πατρινέλης: ΕΕΒΣ, 29(1959) Άκόμη βλ. D. J. Geanakoplos Βυζαντινή Ανατολή καί Λατινική Δύση. Δύο κόσμοι της Χριστιανοσύνης στό Μεσαίωνα καί στήν Αναγέννηση, μτφρ. Κ. Κυριαζής, εκδ. Εστία, Άθήνα 1966, , οπου καί αντικειμενική χρήση τών πρωτογενών πηγών καί τής σχετικής βιβλιογραφίας. Πρβλ. Πρωτοπρ. Θ. Ζήσης, Γεννάδιος Β ' Σχολάριος, passim. Άκόμη, βλ. Γρ. Λαρεντζάκης, Ό Άγιος Μ άρκος ο Ευγενικός καί ή ενότητα των Εκκλησιών Ανατολής καί Δύσεως, εκδ. Επέκταση, Κατερίνη Σημαντική άκόμη είναι καί ή συνεισφορά τής νεότερης έρευνας. Βλ. Δ. Ν. Μόσχος, Συνοπτική Ιστορία τής Χριστιανικής Εκκλησίας. Άπό τό Σχίσμα έως τούς Ν εότερους Χρόνους, τ. Β', εκδ. Άκρίτας, Άθήνα 2010, Άποτελεΐ βασική συνιστώσα ή άποψη τοϋ συγγραφέα (σ. 60), οτι ή ύποτιθέμενη στρατιωτικοπολιτική βοήθεια πού άνέμεναν οί βυζαντινοί άπό τή Δύση, γιά άμεση άνάσχεση τοϋ οθωμανικοϋ κινδύνου πρίν τήν Άλωση τής Πόλης (1453), «φαλκίδευε τήν ελευθερία τής συνοδικής διαδικασίας καί καθιστοϋσε τήν πίεση πάνω στούς Ορθοδόξους άσφυκτική», εξαναγκάζοντάς τους νά ύποχωρήσουν σέ σημαντικά δογματικά ζητήματα, οπως τό filiogue καί τό παπικό πρωτείο. «1 6 3 O ΠΟΙΜΗΝ

6 γιά ένωση τής άποσχισθείσης Δυτικής Εκκλησίας άπό τήν Όρθόδοξη Άνατολική, μετά τό όριστικό Σχίσμα (1054). Μολονότι χαρακτηρίστηκε ώς «Ένωτική Σύνοδος», ή άποστολή της τελικά άπέτυχε, διότι κάθε άπόπειρα ένωσης τών Εκκλησιών ήταν καταδικασμένη, μιας καί προσέκρουε στήν έ'λλειψη τοϋ λαϊκοϋ θρησκευτικοϋ αισθήματος στήν καθ ήμάς Άνατολή. Καί δικαίως, εφόσον κάθε προσπάθεια γιά διάλογο τών δύο Εκκλησιών καί άπό τούς Πάπες καί άπό τούς Αύτοκράτορες, κινοϋνταν στά πλαίσια πραγμάτωσης μόνον πολιτικών σκοπών. Άντιθέτως, άπό εκκλησιαστικής πλευράς, ή άποτυχία οφειλόταν στίς δύο διαφορετικές άντιλήψεις περί Εκκλησίας πού εξέφραζαν ή Λατινική Δύση καί ή Βυζαντινή Άνατολή. Ή μιά, ή παπική, ήθελε τόν Πάπα σέ Δύση καί Άνατολή νά έ'χει τήν άνώτερη εκκλησιαστική δικαιοδοσία, ενώ ή άλλη, ή Όρθόδοξη Άνατολική Εκκλησία έ'δινε έ'μφαση στό κύρος τής Πενταρχίας καί στούς Κανόνες τών πρώτων επτά Οικουμενικών Συνόδων11. Ό Άγιος Μάρκος ό Εύγενικός στή Σύνοδο Φερράρας - Φλωρεντίας Άποτελεΐ βασικό άξονα άντικειμενικής θεώρησης τής προσωπικότητας τοϋ Αγίου Μάρκου, τό γεγονός οτι ό άνθενωτικός του άγώνας σκόπευε στήν επιβίωση τοϋ Γένους στήν επερχόμενη οθωμανική δουλεία. Επάξιοι συνεχιστές τοϋ έ'ργου του ύπήρξαν, τέσσερις σχεδόν αιώνες άργότερα, οί Κολλυβάδες Πατέρες τοϋ Αγίου Όρους, οί όποΐοι κι αύτοί κινήθηκαν στή διαφύλαξη τής ρωμαίϊκης ελληνορθόδοξης παράδοσης καί στήν άρνηση τοϋ δυτικοϋ ορθολογισμοϋ. Ήγετική φυσιογνωμία καθώς ήταν, στίς εργασίες τής Συνόδου Φερράρας - Φλωρεντίας ό Άγιος Μάρκος, πήγε μέ τίς καλύτερες, θά λέγαμε, προθέσεις. Τοϋτο ιδιαίτερα φάνηκε άπό τίς συνομιλίες του μέ τόν επίσημο καί βασικότερο παπικό εκπρόσωπο Καρδινάλιο Cesarini, άλλά καί μέ τόν έ'νθερμο ύποστηρικτή τής ένωσης τών Εκκλησιών Έλληνα λόγιο Βησσαρίωνα, Μητροπολίτη τότε Νικαίας καί μετέπειτα Καρδινάλιο. Οί άπαιτήσεις ομως τών 11 D. J. Geanakoplos Βυζαντινή Άνατολή κα ί Λατινική Δύση,

7 παπικών άντιπροσώπων γιά ύπαναχώρηση τών Ορθοδόξων σέ δογματικά ζητήματα, οπως τό καθαρτήριο πΰρ καί ή προσθήκη τοϋ filiogue στό Σύμβολο τής Πίστεως, άπό τήν άρχή τών εργασιών τής Συνόδου, κατέστησαν άδύνατη τήν προσέγγιση τών δύο άντιπροσωπειών. Έ πί παραδείγματι, σ οτι άφορά τό ζήτημα τοϋ καθαρτηρίου πυρός, ή συνεισφορά τοϋ Αγίου Μάρκου στίς συζητήσεις ύπήρξε καίρια, ξεκάθαρη, κρυστάλλινη, δίνοντας στό ζήτημα αύτό τήν ορθή εσχατολογική διάσταση τής διδασκαλίας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ή προσπάθεια ομως επιβολής τής παπικής κυριαρχίας - άξίζει εδώ νά ύπογραμμισθεΐ οτι άπό τίς πρώτες ήμέρες τών εργασιών τής Συνόδου διαφάνηκαν οί προθέσεις τής παπικής νοοτροπίας, ό Πάπας άπαίτησε οί Ορθόδοξοι νά τοϋ φιλήσουν τό πόδι καί ό θρόνος του νά τοποθετηθεΐ στό κέντρο τών συνοδικών συζητήσεων, κάτι πού φυσικά ή ορθόδοξη άντιπροσωπεία άρνήθηκε12 - έ'φερε τά άντίθετα άποτελέσματα. Στή Σύνοδο, τελικά, επιτεύχθηκε μιά ένωση, στήν ούσία καί στή βάση της ψευδής, μακριά άπό τό πνεϋμα άγάπης καί ειρήνης, οπως τήν ήθελε ή Όρθόδοξη Άνατολή καί ρητά μάς διασώζει ό Μεγάλος Εκκλησιάρχης καί Δικαιοφύλακας Σίλβεστρος Συρόπουλος στά Άπομνημονεύματά του: «χρή μετά άγάπης τούς λόγους ποιεΐσθαι, έπεί καί περί ειρήνης έστίν ο λόγος καί ταύτην κατέλιπεν ο Κύριος ήμΐν ώσπερ τινά κλήρον. Χρή ούν ήμάς ταύτην άεί πραγματεύεσθαι καί μάλιστα έν τη παρούση τών λόγων υλη, καί ά π άρχής μέχρι τέλους τών λόγων τήν άγάπην τηρεΐν»13. 12Ορθότατα αύτό ερμηνεύεται οχι ώς «βυζαντινή ματαιοδοξία ή έστω ισχυρογνωμοσύνη», άλλά ώς προσέγγιση πλήρους άντίθεσης στόν παπικό θεσμό, μιάς κι αύτός καταστρατηγοϋσε τή βασική άρχή τής συνοδικότητας τής Άνατολικής Εκκλησίας. Βλ. Δ. Ν. Μόσχος, Συνοπτική Ιστορία τής Χριστιανικής Εκκλησίας, Απομνημονεύματα VI, 27. Γι αύτά βλ. Α. Διαμαντόπουλος, Ό Σ ίλβεστρος Σ υρόπουλος καί τά Άπομνημονεύματά του, Ιεροσόλυμα 1923, (άνάτυπο άπό τό περ. Ν έα Σιών). Πλήρη άνασκευή τών Άπομνημονευμάτων επεχείρησε ό εκ Χίου καταγόμενος λόγιος, Καθολικός στό θρήσκευμα, Λέων Άλλάτιος τό Βλ. G. Podskalsky, Ή Ελληνική Θεολογία έπ ί Τουρκοκρατίας , 219, σημ. 178.

8 Ή αγιότητα καί ή συνεισφορά τοϋ Άγιου Μάρκου στή διάσωση της ορθόδοξης πίστης, φάνηκε στους επόμενους δύσκολους αιώνες της δουλείας τοϋ Γένους στούς Όθωμανούς. Στά 1785, ό 'Άγιος Αθανάσιος Πάριος τιμώντας τήν αγιότητα τοϋ Μάρκου, έξέδωσε τό έργο του Ό Άντίπαπας. Τό έργο αύτό γράφτηκε σέ μιά έποχή οπου ή ρωμαιοκαθολική προπαγάνδα άνέπτυσσε πλούσια δράση στήν Ανατολή, ιδιαίτερα στόν νησιώτικο χώρο (Χίο, Νάξο) καί ό κίνδυνος προσηλυτισμοϋ τών Όρθοδόξων άπό τούς Λατίνους μισσιονάριους ήταν ύπαρκτός. Έτσι, ή έκδοση ενός έργου σάν τόν Άντίπαπα, πού έξυμνοϋσε τούς άγώνες καί τά παλαίσματα έναντίον τών παπικών, ενός άπό τούς κυριότερους λατινομάχους τοϋ 14ου αιώνα, τοϋ Άγίου Μάρκου τοϋ Εύγενικοϋ, λειτουργοϋσε εύεργετικά στόν ύπόδουλο Ελληνισμό, μή άφήνοντας περιθώρια λατινοφροσύνης. Εκπλήσσει κυριολεκτικά τόν άναγνώστη τό εύρος τών γνώσεων τοϋ Άγίου Αθανασίου τοϋ Παρίου σέ ζητήματα της έκκλησιαστικης ιστορίας καί ιδιαίτερα τών περιστατικών της συγκλήσεως της Συνόδου Φερράρας - Φλωρεντίας. Βάση τοϋ έργου, πάνω στήν όποία στηρίζεται ό Πάριος γιά νά βιογραφήσει τόν Άγιο Εφέσου, άποτελοϋν τά άπομνημονεύματα Σίλβεστρου Συρόπουλου. Αξιοσημείωτη ομως είναι καί ή άναφορά του στά διάφορα συγγράμματα, τοϋ Γενναδίου Σχολαρίου καί τοϋ Γεωργίου Κορεσσίου. Κατά τόν Πάριο, ό Άγιος Εφέσου ύπηρξε ή προσωπικότητα έκείνη ή όποία έναντιώθηκε στόν έκλατινισμό της Άνατολικης Εκκλησίας. Άποτελώντας τό σκληρό πυρήνα της ορθόδοξης άντιπροσωπείας καί έχοντας συμπαραστάτη τόν Γεννάδιο Σχολάριο, ό Άγιος Μάρκος σθεναρά άντέκρουσε τούς παπικούς, ιδιαίτερα δέ τήν έπιχειρηματολογία τους γιά τήν έκπόρευση τοϋ Άγίου Πνεύματος, ή όποία βασιζόταν στήν κοσμική σοφία. Ό έπίμονος άνθενωτικός άγώνας του καί ή μή ύπογραφή τοϋ Όρου της Συνόδου Φερράρας - Φλωρεντίας, έδειξε οτι ή Όρθόδοξη Ανατολική Εκκλησία άκολουθοϋσε πιστά τά κείμενα τών Γραφών, τών Έπτά Οικουμενικών Συνόδων καί τών Πατέρων της Εκκλησίας Βλ. Α. Ι. Καλαμάτας, Αθανάσιος ό Πάριος ( ). Βίος - Δράση - Συγγράμμα-

9 Έπιλογικό έρμηνευτικό σχόλιο Αμέσως μετά τήν κοίμησή του ό Μάρκος ό Εύγενικός τιμήθηκε ώς 'Άγιος. Ή Σύνοδος πού συγκλήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1484, καταδίκασε τήν ψευδοσύνοδο της Φερράρας - Φλωρεντίας καί κατέγραψε τό ονομά του στό Συνοδικό της Όρθοδοξίας. Παρά ταύτα όμως, άν καί τό Βυζάντιο στίς τελευταίες στιγμές της ζωης του, έναγωνίως επιζητούσε τή βοήθεια της Δύσης γιά νά σωθεί άπό τούς Όθωμανούς, θυσιάζοντας έτσι τήν πατροπαράδοτη ορθόδοξη πίστη στόν παπισμό, έκεΐνο πού οφείλουμε νά έπισημαίνουμε είναι τό γεγονός οτι άκόμη καί στή Λατινική Δύση, ή ένωση των Εκκλησιών δέν φάνηκε νά ήταν όριστική καί άποδεκτή15. Κι αύτό, διότι, ούτε στή Δύση ύπηρξε συσπείρωση καί άλληλεγγύη γιά άντιμετώπιση τού κινδύνου των Όθωμανών Τούρκων. Αύτό φάνηκε ιδιαίτερα στούς κατοπινούς αιώνες, μέ τό μεγάλο θρησκευτικό διχασμό της Μεταρρύθμισης καί της Αντιμεταρρύθμισης, μέ άποτέλεσμα ή Εύρώπη νά γνωρίσει κι αύτή τήν οθωμανική άπειλή στή Βιέννη τό τα. Συμβολή στήν Εκκλησιαστική Ιστο ρία τοϋ 18ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 1994, Πρωτοπρ. Θ. Ζήσης, Κολλυβαδικά. Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Άγιος Αθανάσιος Πάριος, έκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 2004, 37κέ. 15 Άκόμη καί ή σύγχρονη έρευνα θεωρεί οτι εγείρεται πρόβλημα τού «οικουμενικού χαρακτήρα» της Συνόδου, διότι έντονα άμφισβητήθηκε ή εξουσία τών Παπών. Βλ. J. P. Moisset, Ιστορία τοϋ Καθολικισμού, μτφρ. Μ. Ρούσσος, Αι. Βαλασιάδης, Γ. Κώστας, έκδ. Πόλις, Άθήνα 2011, 240, σημ. 5.

10 ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΝΑΞΑΡΙΣΤΗ ^ =ο> ί / Λ 1/ Ο άγιος CI\O YM (O C ό Α θ ω ν ί τ η ς Α υτό τό νεοφανές άστρο τοϋ στερεώματος της Εκκλησίας, ο οσιος Σιλουανός κατά κόσμον Συμεών Ίβάνοβιτς Άντόνωφ γεννήδηκε τό 1866 σέ οικογένεια χωρικών της περιφερείας Ταμπώφ της Ρωσίας. Άπό τήν ηλικία τών τεσσάρων ετών άναρωτιόταν: «Ποϋ είναι αυτός ο Θεός; Όταν μεγαλώσω, δά γυρίσω ολη τήν γη άναζητώντας τον!». Όταν μεγάλωσε, οί βίοι τών άγίων καί τά θαύματά τους πυρπόλησαν τήν νεανική του καρδιά άπό άγάπη πρός τόν Θεό, ο νοϋς του προσκολλήδηκε στήν άδιάλειπτη μνήμη του καί προσευχόταν πολύ μέ δάκρυα. Ή χαρισματική αυτή κατάστασις, πού διήρκεσε τρεις μηνες, διήγειρε μέσα του τόν πόδο γιά τήν μοναχική ζωή. Νέος ομως, ευδυμος εκ χαρακτηρος καί προικισμένος μέ εξαιρετική φυσική δύναμι, επανηλδε στήν κοσμική ζωή καί συμμετείχε σέ ολες τίς διασκεδάσεις τοϋ χωριοϋ. Κάποια ημέρα σέ μία συμπλοκή παρά λίγο δά σκότωνε ενα συγχωριανό του. Λίγο καιρό μετά άπό αυτό τό επεισόδιο άποκοιμήδηκε ελαφρά καί είδε στόν ύπνο του ενα φίδι νά σύρεται μέσα του άπό τό στόμα. Μαζί μέ τήν άηδία πού ενοιωσε άκουσε τήν φωνή της Θεοτόκου νά τοϋ λέη μέ άσυνήδιστη γλυκύτητα: «Κατάπιες στό όνειρό σου φίδι καί δέν σοϋ άρεσε τό ίδιο δέν άρέσει καί σέ μένα νά O ΠΟΙΜΗΝ

11 =0= = : c^ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ TO ΝΕΟ ΣΤΝΑΞΑΡΙΣΤΗ βλέπω τά εργα σου». 'Ύστερα άπό τήν κλησι αύτή ή ζωή του άλλαξε ριζικά. Αίσδάνδηκε βαδειά άποστροφή πρός τήν άμαρτία καί κυριευμένος άπό δερμή μετάνοια δέν σκεπτόταν τίποτε άλλο παρά μόνον τό 'Άγιον Όρος καί τήν μέλλουσα κρίσι. Τό 1892, άμέσως μόλις τελείωσε τήν στρατιωτική του θητεία, ζήτησε άπό τόν άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης νά εύχεται γι αύτόν «νά μήν τόν κρατήση ο κόσμος» καί άνεχώρησε γιά τό Περιβόλι της Παναγίας. Είσηλδε ως δόκιμος στήν ρωσική μονή του άγίου Παντελεήμονος, πού τότε βρισκόταν στό υψιστο σημείο της άκμης της καί άριδμοϋσε δύο χιλιάδες περίπου μοναχούς. Μετά τήν γενική έξομολόγησι πού εκανε στήν άρχή της νέας του ζωης, ο πνευματικός του είπε οτι συγχωρέδηκαν όλες του οί άμαρτίες καί ο νεαρός δόκιμος παραδόδηκε στήν χαρά. Έτσι, εχασε τήν βαδειά του μετάνοια καί άρχισε νά πολεμηται άπό σαρκικούς λογισμούς, πού τόν έδιωχναν στόν κόσμο γιά νά νυμφευδη. Ό πνευματικός τόν συμβούλευσε ποτέ νά μή συγκατατίδεται στούς λογισμούς, άλλά νά τούς διώχνη άμέσως μέ τήν έπίκλησι του ονόματος του Ίησοϋ. Άπό τήν στιγμή έκείνη ο μακάριος δοϋλος τοϋ Θεοϋ δέν δέχδηκε κατά τά σαράντα πέντε χρόνια της μοναστικης του ζωης ούτε ενα άπρεπη λογισμό. Μέ άπόφασι είπε στόν έαυτό του: «έδω δά πεδάνω γιά τίς άμαρτίες μου» καί άρχισε μέ πύρινη άδιάλειπτη προσευχή νά ζητα άπό τόν Κύριο νά τόν έλεήση, τήν μέν ήμέρα στήν βαρειά καί κοπιαστική διακονία τοϋ μύλου, πού έκτελοϋσε μέ άκρίβεια καί ολοκληρωτική άπάρνησι τοϋ ίδίου του δελήματος, κυρίως ομως τήν νύκτα, τήν οποία περνοϋσε ολη σχεδόν μέ ζέουσα προσευχή, *>/ ς\ ν ο» /? <ν ορδιος η καδισμένος σ ενα σκαμνί. Ό ταν άπέκαμε άπό τήν έξάντλησι, δέν ξάπλωνε, άλλά κοιμόταν καδισμένος στό σκαμνί δεκαπέντε εως είκοσι λεπτά καί σηκωνόταν πάλι γιά προσευχή. Συνολικά κοιμόταν δύο ώρες τό είκοσιτετράωρο καί αύτές διακεκομμένες. Είχαν περάσει τρείς μόνον έβδομάδες άπό τήν άφιξί του στό μοναστήρι, οταν κάποιο βράδυ, καδώς προσευχόταν μπροστά στήν είκόνα της Θεοτόκου, ή εύχή τοϋ Ίησοϋ είσέδυσε στήν καρδιά του καί άρχισε νά ένεργηται έκεί μόνη της άπαύστως ήμέρα καί νύκτα. Τήν σπάνια καί μεγάλη αύτή δωρεά, πού μερικές φορές χαρίζει ο Θεός 169 O ΠΟΙΜ

12 ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΝΑΞΑΡΙΣΤΗ ^ =ο> στούς άρχαρίους, άκολούθησε σκληρός άγώνας κατά των λογισμών πού τοϋ υπέβαλλαν οί δαίμονες. Άλλοτε τοϋ έλεγαν οτι είναι αγιος, άλλοτε πάλι τόν έρριχναν σέ άπόγνωσι πώς δέν θά σωθη. Μία νύκτα, τήν ωρα της προσευχής τό κελλί του γέμισε έξαφνα άπό άσυνήθιστο φως, πού διεπέρασε ολο του τό σώμα. Ή ψυχή του ταράχθηκε. Ή προσευχή, άν καί συνέχισε νά ένεργηται μέσα του, είχε χάσει τήν συντριβή, καί ο δόκιμος Συμεών κατάλαβε οτι έπρόκειτο περί σατανικής πλάνης. Έ ξι μηνες πάλευε μέ αυτές τίς δαιμονικές έπιθέσεις, προσευχόμενος μέ ολη τήν δυνατή έντασι οπουδήποτε καί άν βρισκόταν, ε ιτε στόν ναό ε ιτε στό διακόνημα τοϋ μύλου ε ιτε στό κελλί, ωσπου έφθασε σέ έσχάτη άπόγνωσι. Καθισμένος μία ημέρα στό κελλί του πρίν άπό τόν εσπερινό, σκέφθηκε: «Ό Θεός είναι άδυσώπητος». Τήν ίδια στιγμή ένοιωσε τελεία έγκατάλειψι καί η ψυχή του γιά μία ωρα περίπου βυθίσθηκε στό σκοτάδι άπερίγραπτης άγωνίας. Τήν ωρα τοϋ εσπερινοϋ, ένώ προσευχόταν μέ τήν ευχή: «Κύριε Ίησοϋ Χριστέ, έλέησόν με τόν άμαρτωλό», έχοντας τό βλέμμα του προσηλωμένο στήν εικόνα τοϋ Χριστοϋ τοϋ τέμπλου τοϋ παρεκκλησίου τοϋ μύλου, ξαφνικά τόν περιέλαμψε υπερφυσικό φως -ίλαρό καί γλυκύτατο αυτήν τήν φορά- καί είδε τόν Χριστό ζωντανό νά τόν άτενίζη μέ άνεκλάλητη πραότητα. Ή θεία άγάπη διεπέρασε ολη του τήν υπαρξι καί αρπαξε τό πνεϋμα του στήν θεωρία τοϋ Θεοϋ, έξω άπό τά σχήματα τοϋ κόσμου. Στά επόμενα σαράντα πέντε χρόνια τοϋ μοναχικοϋ του βίου άκατάπαυστα μαρτυροϋσε οτι διά τοϋ Αγίου Πνεύματος έγνώρισε τόν ίδιο τόν Κύριο, ο οποίος τοϋ έμφανίσθηκε καί τοϋ άπεκάλυψε τήν χάρι του στήν πληρότητά της. Τό οραμα άλλοίωσε τόσο τήν ψυχή του άπό άμετρη άγάπη πρός τόν Κύριο, ωστε άκόρεστα πιά τό πνεϋμα του, νύκτα καί ημέρα στραμμένο πρός τόν Ήγαπημένο, έκραζε: «Διψα η ψυχή μου τόν Κύριο καί μέ δάκρυα τόν ζητώ. Πώς νά μή σέ ζητώ: Σύ πρώτος μέ ζήτησες καί μοϋ έδωσες νά γευθώ τήν γλυκύτητα τοϋ Πνεύματος τοϋ Αγίου, καί η ψυχή μου σέ άγάπησε ολοκληρωτικά». Μόλις πέρασε ο πρώτος καιρός μετά τήν έμφάνιση τοϋ Κυρίου, οί δαίμονες ορμησαν πάλι έναντίον του μέ λογισμούς τώρα υπερηφανείας. Ό Συμεών συγ ΠΟΙΜΗΝ - 170

13 ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΝΑΞΑΡΙΣΤΗ κέντρωσε ολες του τίς δυνάμεις στόν άγώνα γιά καδαρή προσευχή. Κατά καιρούς παρηγορείτο άπό ολιγόχρονες επισκέψεις της χάριτος, άλλ οταν αυτή τόν εγκατέλειπε καί ενεφανίζοντο δαίμονες, η οδύνη της ψυχης του ήταν άπερίγραπτη. Προκειμένου νά κρατήση άναφαίρετη τήν χάρι μέσα του, άρχισε ενα μακροχρόνιο καί εξαιρετικά επίπονον άγώνα, πού συχνά ξεπερνοϋσε τίς συνηδισμένες άνδρώπινες δυνάμεις. Τό 1896 εκάρη μικρόσχημος μοναχός μέ τό ονομα Σιλουανός. Εξωτερικά συνέχισε νά άκολουδη τήν γενική τάξι της μονης, άλλα η εντασις τοϋ εσωτερικοϋ του βίου τόν εδίδαδκε σταδιακά τήν τελειότερη άσκητική πραξι. Πέρασαν δεκαπέντε χρόνια μαρτυρικών άγώνων άπό τήν ημέρα πού τοϋ εμφανίσδηκε ο Κύριος καί μία νύκτα, οταν σηκώδηκε άπό τό σκαμνί του γιά νά κάνη μετάνοιες, ενας δαίμονας εμφανίσδηκε μπροστά στήν εικόνα τοϋ Χριστοϋ περιμένοντας νά δεχδη αυτός τήν προσκύνησι. Ό Σιλουανός μέ οδύνη καρδίας εζήτησε τήν βοήδεια τοϋ Κυρίου καί άκουσε στήν ψυχή του τήν άπάντησι: «Οί υπερήφανοι πάντα ετσι υποφέρουν άπό τούς δαίμονες». «Κύριε», είπε ο Σιλουανός, «δίδαξέ με τί πρέπει νά κάνω γιά νά ταπεινωδη η ψυχή μου;». Καί πηρε τήν άπάντησι: «Κράτα τόν νοϋ σου στόν αδη καί μή άπελπίζου». Μέ τόν λόγο αυτό -παρακαταδήκη στήν γενεά μας- ο Θεός τοϋ άπεκάλυψε οτι κάδε άσκητικός άγώνας πρέπει νά άποβλέπη στήν άπόκτησι της ταπεινώσεως τοϋ Χριστοϋ, κατά τόν λόγον του «Μάδετε άπ εμοϋ, οτι πραός είμι καί ταπεινός τη καρδία» (Ματδ. 11, 29) καί οτι αυτή η ταπείνωσις είναι η βασιλική καί άσφαλής οδός πού οδηγεί στήν καδαρή προσευχή καί στήν άπάδεια. Έλεγε πώς, μόλις ο νοϋς του εφευγε άπό τήν μνήμη τοϋ πυρός της κολάσεως, οί λογισμοί άποκτοϋσαν πάλι δύναμι. Στό έξης, τηρώντας ως κανόνα άπλανη τόν λόγο τοϋ Κυρίου, πορευόταν σταδερά στήν οδό της δεσποτικης ταπεινώσεως. Ή χάρις ενοίκησε μονίμως μέσα του άλλά οταν αυτή ελαττωνόταν εξ αίτίας τοϋ ευμεταβλήτου της άνδρωπίνης φύσεως -άπό τό οποίο επασχε άκόμη ο Σιλουανός- εχυνε οδυνηρά δάκρυα. Πέρασαν άλλα δεκαπέντε χρόνια εντατικοϋ άγώνος, μέχρις οτου άποκτήση πλήρη κυριαρχία επάνω σέ κάδε κίνησι της καρδιας

14 ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΝΑΞΑΡΙΣΤΗ ^ =ο> του καί είσέλδη κατά τήν τελευταία δεκαπενταετία τοϋ έπιγείου βίου του στήν μακαρία κατάστασι της άπαδείας. Τό 1911 έκάρη μεγαλόσχημος μοναχός. Εκείνη περίπου τήν έποχή, ποδώντας ή άδειάλειπτη προσευχή του νά είναι άπερίσπαστη, ζήτησε άπό τόν ήγούμενο τήν εύλογία νά άφήση τό διακόνημα τοϋ οίκονόμου πού είχε καί νά πάη στό παλαιό Ρωσικό -έξάρτημα της μονης πού βρίσκεται υψηλότερα στό βουνό δπου χάρις στήν έρημική ήσυχία τοϋ τόπου ζοϋσαν αύστηρά άσκηταί. Έκεί επαδε ψϋξι στό κεφάλι καί εως τόν δάνατό του υπέφερε άπό μαρτυρικούς πονοκεφάλους, τούς οποίους δεώρησε ως παιδαγωγική τιμωρία, έπειδή είχε κάνει τό δέλημά του. Ένάμισυ χρόνο άργότερα τό μοναστήρι τόν άνεκάλεσε στό διακόνημα τοϋ οίκονόμου, στό οποίο παρέμεινε ως τό τέλος της ζωης του. Έπιστρέφοντας στήν υπακοή του, μολονότι άνέλαβε υπό τήν εύδύνη του διακοσίους περίπου έργάτες, ή προσευχή του εγινε δερμότερη παρά στό παλαιό Ρωσικό. Κάδε πρωί περιερχόταν τά έργαστήρια, γιά νά κατανείμη τίς έργασίες της ήμέρας καί έπέστρεφε πάλι στό κελλί του νά προσευχηδη μέ δάκρυα γι αύτούς τούς άνδρώπους και τίς οίκογένειές τους, «γιά τόν λαό τοϋ Θεοϋ». Έχοντας λάβει άπό τό Άγιο Πνεϋμα τό χάρισμα νά βιώνη ένεργως τήν άπέραντη άγάπη τοϋ Χριστοϋ πρός τόν κόσμο, μέ πύρινα δάκρυα προσευχόταν άδιαλείπτως γιά δλη τήν άνδρωπότητα, γιά δλον τόν Άδάμ, ίδιαιτέρως δέ γιά τούς κεκοιμημένους. Έλεγε: «Νά προσεύχεσαι γιά τούς άνδρώπους σημαίνει νά χύνης αίμα» καί δίδασκε δτι τό κριτήριο της άληδινης πίστεως είναι ή άγάπη πρός τούς έχδρούς. Αύτός ο ταπεινός άγιορείτης μοναχός πού εζησε δλα τά χρόνια της μοναχικης του ζωης ενα μαρτυρικό άγωνα στήν άφάνεια άφησε ως κληρονομιά στήν Εκκλησία σάν ενας νέος προφήτηςτήν προσευχή υπέρ τοϋ κόσμου αύτή είναι ή σύνδεσις τοϋ χριστιανισμοϋ καί ή συντομώτερη οδός γιά τήν έπίτευξι της τελειότητος. Στηρίζοντας τόν κόσμο μέ τήν προσευχή του καί δεόμενος στόν Κύριο νά τόν γνωρίσουν έν Πνεύματι Άγίω δλοι οί λαοί της γης, έτελείωσε έν ειρήνη τόν έπίγειο δρόμο του στίς 24(11) Σεπτεμβρίου ΠΟΙΜΗΝ - 172

15 Έρπιρίε^ am τό Μσοόντ τη^ Βοστ/ία^ Τής κ. Άννας Άναστασέλλη, Πρεσβυτέρας Μέ τή Χάρη τοϋ Θεοϋ καί μέ επικεφαλής τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας αξιωθήκαμε νά πραγματοποιήσουμε στά μέσα περίπου τοϋ Ιουλίου επίσκεψη στήν περιοχή της Σερβίας καί στίς αρχές της δεκαετίας τοϋ 1990 ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μαζί μέ τούς κατοίκους τοϋ νησιοϋ μας στάθηκαν στό πλευρό τους μέ τήν φιλοξενία στόν τόπο μας πολλών παιδιών, μέ τήν αποστολή μετης Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Τήν όμάδα μας αποτελοϋσαν παιδιά από τά χορευτικά καί μουσικά συγκροτήματα τοϋ Αναγνωστηρίου της Αγιάσου, αλλά καί αρκετοί συμπολίτες καί συμπολίτισσές μας. Άς θυμηθούγάλων ποσοτήτων ύλικών αγαθών καί μέ πολλές επισκέψεις στίς δύσκολες ώρες τοϋ πολέμου, πού οχι λίγο τούς βοήθησαν, τούς στήριξαν, τούς παρηγόρησαν, τούς ενδυνάμωσαν καί τούς ενίσχυσαν ύλικά καί ηθικά. ^, βρεθήκαμε κον

16 τά στήν άγάπη εκείνων των άνθρώπων, πού ποτέ δέν ξέχασαν οσα τούς προσέφερε ό Ε π ί σκοπός μας καί τό Ομορφο νησί μας. Τόσο ό Δήμαρχος τοϋ Μπρόντ, οσο καί οί ύπόλοιπες άρχές, άλλά καί οί κάτοικοι τής πόλεως μάς άφησαν ενεούς καί έ'κπληκτους άπό τήν μεγάλη άγάπη τους πού τρέφουν στό πρόσωπο τοϋ Σεβασμιωτάτου μας. Τό έ'βλεπες, τό διέκρινες, τό αισθανόσουν, τό διεπίστωνες καί τό ζοϋσες κάθε στιγμή καί κάθε ώρα. Τί ύποδοχές! Τί άβραμιαίες φιλοξενίες! Τί άβρότητες! Τί περιποιήσεις! Τί θαυμάσιες χορευτικές εμφανίσεις, οί όποιες μαζί μ αύτές τών δικών μας παιδιών μάς προσέφεραν ενα θαυμάσιο δίδυμο θέαμα! Τί άρχοντιά καί μεγαλείο ψυχικό! Έκαναν τά πάντα ολες αύτές τίς ήμέρες γιά νά μάς δείξουν τό μέγεθος τής άγάπης τους καί νά εύχαριστήσουν άλλά καί νά τιμήσουν ταυτόχρονα τόν Μητροπολίτη μας! Καί ό Επίσκοπός μας νά τούς εύλογεί ολους ταπεινά, νά τελεί τρισάγια καί δεήσεις γιά τούς άγαπημένους τους, πού χάθηκαν στά χρόνια τοϋ πολέ - I - ' μου, νά βαπτίζει τά παιδιά τών παιδιών πού φιλοξενήθηκαν τότε στίς οικογένειες τών κατοίκων τοϋ νησιοϋ μας, νά χαίρεται γιά τόν Ναό τοϋ Μπρόντ, στόν όποιον τά πάντα μέσα άπό τό σκαλιστό καί ώραιότατο τέμπλο του μέχρι καί τήν κολυμβήθρα έ'χουν έρθει άπό τό νησί μας. Έχοντας, λοιπόν, τήν τιμή καί τήν χαρά μιάς τέτοιας ίερής άποστολής όμολογοϋμε οτι πέρα άπό τόν θαυμασμό καί τήν εύγνωμοσύνη μας γιά ολα οσα μάς προσέφερε ή μεγάλη καρδιά τών άρχών καί τών άνθρώπων τοϋ Μπρόντ μάς δίδαξαν καί πάρα πολλά!!! Μάς έ'μαθαν έ'στω καί γιά λίγες ώρες νά δοϋμε τί σημαίνει άγάπη στόν Επίσκοπο καί σέ κάθε άνθρωπο, τί σημαίνει εύγνωμοσύνη, σεβασμός, διάκριση καί ψυχική άρχοντιά. Σήμερα πού ολα αύτά δυστυχώς έ'χουν άτονήσει -γι αύτό καί έ'χουμε πρωτίστως πνευματική κρίση- οί εν Χριστώ άδελφοί μας στό Μπρόντ, μάς τά θύμισαν έ'μπρακτα. Άς τούς έχει ό Θεός καί ή Παναγία μας καλά, οπως καί τόν Ποιμενάρχη μας, πού τόσο πολύ καμαρώνουμε γιά εκείνον οχι μόνο μέσα στό νησί μας, άλλά καί έ'ξω άπό αύτό. # 174

17 0 V \. / s r f Σ τ α χ υ ο Λ ο γ ή μ α τ α α π ο τ ο Μ 6 Γ Α Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ν ' Προκοπή στήν τελειότητα «Δέν μπορεΐ νά είναι κανείς τέλειος, εάν δέν αποκτήσει ταπείνωση μεγάλη στήν καρδιά καί στό σώμα εάν δέν μάθει δηλαδή: νά μήν υπολογίζει τόν εαυτό του σέ καμιά περίπτωση αλλά νά προτιμά νά βάζει ταπεινά τόν εαυτό του χαμηλόο τερα απ όλη τήν κτίση νά μήν κρίνει διόλου κάποιον, παρά μόνο τόν εαυτό του νά υ π ο μένει τήν καταφρόνια καί νά αποστρέφεται ολόψυχα κάθε κακία νά βιάζει τόν εαυτό του νά ναι μακρόθυμος, αγαθός, ν αγαπά τούς αδελφούς, νά είναι σώφρων, νά κυριαρχεί στόν εαυτό του, γιατί λέει ή αγία Γραφή ή Βασιλεία τών Ουρανών ανήκει σ αυτούς πού ασκούν βία στόν εαυτό τους καί αυτοί οι αγωνιστές τήν ο κερδίζουν νά βλέπει ϊσια μέ τά μάτια νά φρουρεί τή γλώσσα καί ν αποφεύγει ν ακούει μάταια πράγματα πού φθείρουν τήν ψυχή τά χέρια νά κινούνται γιά νά κάνουν τό θέλημα τού Θεού ή καρδιά νά είναι καθαρή έναντι τού Θεού καί τό σώμα αμόλυντο νά έχει τή μνήμη τού θανάτου καθημερινά ν αποκηρύσσει τήν έσωτερική οργή καί κακία νά αποτάσσεται τά υλικά καί τίς σαρκικές ήδονές νά αποτάσσεται τόν διάβολο καί όλα τά έργα αυτού καί νά συντάσσεται σταθερά μέ τόν Βασιλιά τών πάντων Θεό καί μ όλες τίς έντολές του νά προσεύχεται αδιάκοπα καί νά παραμένει κοντά στόν Θεό πάντοτε, σέ κάθε περίσταση καί σέ κάθε έργασία». Ο ΠΟΙΜΗΝ

18 6ίς μνημόσυνον αιώνιον Πρός Κύριον μετετέθη ένα ευσεβέστατο καί ένάρετο πρόσωπο πρίν μερικούς μηνες. Πρόκειται γιά τήν άείμνηστο Θεοδώρα Παπάζογλου από τόν Παλαιόκηπο, ή όποία διακρινόταν γιά τή βαθειά της πίστη στό Χριστό καί τήν Εκκλησία μας καί ή όποία μέ μεγάλη ύπομονή, γενναιότητα καί εμπιστοσύνη στό Θεό αντιμετώπισε τόν ξαφνικό θάνατο τοϋ ενός παιδιοϋ της πρίν αρκετά χρόνια. Έφυγε, όμως, από αυτόν τόν κόσμο μέσα στή στοργή, τή φροντίδα καί τήν αγάπη τοϋ άλλου παιδιοϋ της Δημητρίου, της νύφης της Ειρήνης καί τών εγγονών της. Αξέχαστο δέ θά παραμείνει στή μνήμη καί στήν καρδιά μας τό πρόσωπό της καί πάντοτε θά ενθυμούμεθα τίς πλούσιες φιλοξενίες της, τήν αγάπη της στούς ιερείς, τήν καρτερικότητά της στόν πόνο, τήν καλή καί ανοιχτή καρδιά της, τό πηγαίο καί αληθινό χαμόγελό της, τή μόνιμη αισιοδοξία της καί τόσες άλλες αρετές μέ τίς όποίες ήταν στολισμένη από τήν αγάπη τοϋ Θεοϋ. 3ψ ί Επίσης, πρίν λίγο καιρό εκοιμήθη ακόμη μιά καλοκάγαθη συμπολίτισσά μας. Πρόκειται γιά τήν αείμνηστο Μαγδαληνή Στρογγύλη από τό Σκόπελο Γ έ- ρας, ή όποία τά τελευταία χρόνια μαζί μέ τόν ευσεβέστατο σύζυγό της Γεώργιο διέμεινε στή Λάρισα κοντά στά παιδιά της. Άκόμη, φέτος συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τό θάνατο τοϋ αει- k μνήστου καί καλοϋ συμπολίτου μας Ε μ μανουήλ Ευριπιώτη από τό Σκόπελο Γέρας, ό όποίος αφοϋ όλοκλήρωσε τίς σπουδές του στή χώρα μας διέπρεψε πρωτίστως ώς επιχειρηματίας στήν Αφρική. Ερχόμενος στό νησί μας εργάσθηκε ώς αντιπρόσωπος αυτοκινήτων, δημιούργησε τή δική του οικογένεια καί έζησε άπλά, ανεπιτήδευτα καί ταπεινά, βοηθώντας καί διευκολύνοντας οικονομικά πολλούς συνανθρώπους μας. Ά ς είναι, λοιπόν, αίωνία ή μνήμη τους καί ό Πανάγαθος Κύριός μας άς χαρίζει πλούσια τήν παρηγορία στούς δικούς τους.

19 Ανθρωπε! Τί είσαι! Δέν είσαι ποταπό σκουλήκι, πού σέρνεται στό χώμα, πού δέν μπορεΐ στό ήλιοφώς νά ζήσει, παρά σέ ανήλιαγα τής γής τά μονοπάτια τυφλά αργοσέρνεσαι δίχως ένατενίσεις. Δέν είσαι φθινοπωρινό φύλλο μαραμένο, πού έρμαιο από ανθρώπου πόδι τσαλαπατιέται καί στού ανέμου τό φύσημα καί στού ήλιου τήν κάψα γίνεται σκόνη κι αδιαφόρετο τής φύσης πράμα. Δέν είσαι τυχάρπαστο σκουπίδι στου μανιασμένου αγέρα τήν πνοή, πού ένοχλεΐ τούς πάντες καί τά πάντα κι απόβλητο καί άχρηστο τό θεωρούνε ολοι. Είσαι τής φύσης τό πανίερο στόλισμα, άπό σοφία περισσή πλασμένος τού ύψηλού Δημιουργού εικόνα αφομοίωση. Γ ιά ύψηλούς σκοπούς καί έργα προορισμένος καί κατά χάρη παντοδύναμος. Διαφεντευτής τής γής καί τ' ούρανού άνθρωπε θάσαι πάντα, οταν θελήσεις νά σταθείς στά ύψηλά ταγμένος. Τά χαμερπή καί πρόσκαιρα ποτέ μήν τά θελήσεις, αφού μπορεΐς αιώνιους καί ύψηλούς σκοπούς νά θέσεις. Μήν πέσεις χαμηλά, μήν στά φθαρτά σταθείς μήν αποζητάς τήν ολοκλήρωση στά αγενή καί τετριμμένα μά βρές την στό πηγαίο, τό δίκαιο, τό ύψηλό κι ώραΐο, αφού έχεις τή δύναμη απ' τού Δημιουργού τό χέρι. Αύτός είσαι 'Άνθρωπε! 'Άνθρωπος ολόρθος, πού νά σταθείς μπορεΐς στά ύψηλά, τήν ύψηλή αποστολή νά πραγματώσεις καί τού αρχαίου ποιητή τά λόγια νά τηρήσεις, πώς πράγμα χαριτωμένο είναι, οταν ο άνθρωπος, Άνθρωπος είναι. Παναγιώτης Σκιάς τέως Δ/ντής Εσπερινού Γυμνασίου-Λυκείου

20 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ό Μητροπολίτης κατά τόν μήνα Ιούλιον έλειτούργησεν η έχοροστάτησεν καί ώμιλησεν ώς ακολούθως: Τήν 1ην Ιουλίου, εις τόν Ί. Ναόν Αγίας Παρασκευής Πλωμαρίου έτέλεσε τήν κηδείαν τής Μυρσίνης Γιαμουγιαννη, μητρός του εφημερίου π. Δημητρίου. Τήν 3ην Ιουλίου, εις τόν Ί. Ναόν Άγίου Λουκά εις Καμπον Έρεσου, εχειροθέτησεν εις Μ οναχόν τόν Κων/νον Τσουκαρέλλον, μετονομασας εις Κοσμάν Μοναχόν. Τήν ιδίαν ήμέραν, εις τόν Ί. Ναόν Άγ. Άνδρέα Σκαλας Έρεσου εχοροστατησεν κατα τόν Έ σπερινόν τής εορτής. Τήν 4ην Ιουλίου, εις τόν Ί. Ναόν του Άγ. Άνδρέου τής Σκαλας Έρεσου ετέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν, τήν εις Δ ια κο νον χειροτονίαν του Μοναχοΰ Κοσμά καί τήν καθιερωμένην Λιτανείαν μέχρι του Ταφου του Άγίου μας. Τήν 4ην Ιουλίου τό εσπέρας, ετέλεσε τρισαγιον εις τήν Ί. Μονήν του Άγίου Ραφαήλ επί τής σορου τής κοιμηθείσης Ήγουμένης τής Ί. Μονής Άγίου Ραφαήλ, Ε ύγενίας Μ ο ναχής. Τήν 5ην Ιουλίου, μετα του Μητροπολίτου Μηθύμνης Χρυσοστόμου, ετέλεσε τήν κηδείαν τής Ήγουμένης Εύγενίας Μοναχής, ώ μιλήσας καταλλήλως, καί εν συνεχεία τήν Ταφήν εις τό Κοιμητήριον τής Μονής. Τήν 6ην Ιουλίου, εις τόν Ί. Ναόν του Άγ. Γεωργίου Λουτρών ετέλεσε τήν κηδείαν του Νικολαου Κομνηνου, πατρός του εφημερίου του Ί. Ν. Άγ. Θεραποντος Μυτιλήνης π. Εύστρατίου Κομνηνου. Την 6ην Ιουλίου εις τόν Ί. Ναόν του Άγ. Θεραποντος Μυτιλήνης εχοροστατησεν κατό τήν Ακολουθίαν του εσπερινου ό Μ ητροπολίτης Μ ηθύμνης κ. Χρυσόστομος μετα του Μ ητροπολίτου μας καί άκολούθως προέστησαν τής Λιτανείας μέχρι του Μητροπολιτικου ναου μας. Τήν 7ην Ιουλίου εις τόν Μητροπολιτικόν Ναόν ετελέσθη ή θ. Λειτουργία επί τής λαρνακος τών Άγ. Θεοδώρων, ΐερουργούντω ν τώ ν Σεβ. Μ η τροπολιτών Λήμνου κ.ίεροθέου, Μηθύμνης κ. Χρυσοστόμου καί Μ υτιλήνης κ. Ιακώ βου. Τόν θ. λόγον εκήρυξεν ό Πανοσ. Άρχιμ. π. Νικόδημος Κου

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Hταν μια ευλογία του Θεού το κατασκηνωτικό. Κατασκηνωτικό. 2-4 Ιουλίου

Hταν μια ευλογία του Θεού το κατασκηνωτικό. Κατασκηνωτικό. 2-4 Ιουλίου Κατασκηνωτικό ΤΡΙΗΜΕΡΟ 2-4 Ιουλίου Hταν μια ευλογία του Θεού το κατασκηνωτικό τριήμερο των μελών των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Για πρώτη φορά πέραν των εκατόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου Η Σίτσοβα (νυν Αλαγονία) είναι ένα από τα έξι χωριά του τέως Δήμου Αλαγονίας Τα έξι αυτά χωριά που είναι κτισμένα στις

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ Στα κυριότερα θρησκεύματ 15 ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Διερευνητική Εργασία της Β Λυκείου ΓΕΝΙΚ Α Χριστιανισμός, ονομάζεται το θρησκευτικό σύστημα πίστης, το οποίο αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Αγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης «Πόσο φανερό είναι για μένα πως ο Κύριος μας κατευθύνει. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε ούτε να σκεφθούμε το αγαθό». ~ Όταν η χάρη είναι μαζί μας, είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη

Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη Λατρεία της Εκκλησίας 23 Βραχυγραφίες 29 ΚΑΘΙΣΜΑ A' [Ψαλμοί

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα,

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα, Ή εις Πρεσβύτερο ν χειροτονία τοΰ Άρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης Παναγιώτη Άναστασέλλη στόν πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τοΰ Άγιου Αθανασίου Μέ κατάνυξη τελέσθηκε την 17^ έ.έ. ό Πανηγυρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Κωδικός προϊόντος: 00403

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Φανερωμένη Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα

Φανερωμένη Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα Φανερωμένη 2017.09.24 Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα μας και εμείς οι χριστιανοί της Σύρου, αλλά και ευλαβείς

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου Λαμπρή, αλλά και συνάμα λιτή ήταν η Ακολουθία στην γυναικεία Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας, που τελέστηκε το Σάββατο της Διακαινησιμού προεξάρχοντος του Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Όταν συνάντησα τους Μαριανούς Αδελφούς βρήκα το νόημα της ζωής μου : ένοιωσα περισσότερο άνθρωπος και αυθεντικότερος χριστιανός. Για μένα ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10 Α' ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (13-15 Νοεμβρίου 1998) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 13-16 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ, 17-22 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 23-42 ΕΙΣΗΓΉΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: «Ζήσαμε και καλά χρόνια στη Μικρά Ασία με τους Τούρκους, πριν γίνουν όλα μαχαίρι και κρέας»

Σόφη Θεοδωρίδου: «Ζήσαμε και καλά χρόνια στη Μικρά Ασία με τους Τούρκους, πριν γίνουν όλα μαχαίρι και κρέας» Τετάρτη, 04/10/2017 Συνεντεύξεις Σόφη Θεοδωρίδου: «Ζήσαμε και καλά χρόνια στη Μικρά Ασία με τους Τούρκους, πριν γίνουν όλα μαχαίρι και κρέας» «Η αρμονική συμβίωση των λαών είναι εφικτή.» «Έχω μάθει να

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( )

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( ) [1] Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων (6.4.2014) Σεβασμιώτατε, Πανοσωλογιώτατε π. Ιερόθεε, Αιδεσιμώτατοι, Συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κυρίες και Κύριοι Με την χάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (συνεδρίαση 29-10-2013), πραγματοποιήθηκαν δύο μονοήμερες Εκπαιδευτικές Εκδρομές στις οποίες συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Όπου και να βρεθεί κανείς τον Δεκαπενταύγουστο μοσχοβολά η χάρη Της. Αυτή θα σε οδηγήσει να ανάψεις ένα κερί και να γιορτάσεις μαζί Της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Κωδικός προϊόντος: 00092

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΕΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Αθηένου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΕΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Αθηένου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΕΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Αθηένου Με ενθουσιασμό και αγάπη ανοίξαμε την αγκαλιά μας και δεχθήκαμε στη Στέγη μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κριτικη της Maria Kleanthous Kouzapa για το βιβλίο : " ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ " του Γιώργου Παπαδόπουλου-Κυπραίου

Κριτικη της Maria Kleanthous Kouzapa για το βιβλίο :  ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ  του Γιώργου Παπαδόπουλου-Κυπραίου Ημερομηνία 13/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://vivliopareas.blogspot.gr/ Μαρία Κλεάνθους Κουζάπα http://vivliopareas.blogspot.gr/2015/07/maria-kleanthous-kouzapa_40.html Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015 Κριτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KANGOUROU ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KANGOUROU ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2016 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KANGOUROU ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2016 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 3 Δεκεμβρίου / December 2016 10:00 11:15 Ερώτηση 1 7: 3 βαθμοί

Διαβάστε περισσότερα