Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ Θ τε πλε ι φ ο τω εγ Φρ ω τροπεζ κι ργο μι Πορ τ γεγ τ δ ο ι ει οκ μ τ πο δ κι τ λ κ ο λεκτρ κ τρ πεζ κι τ ωρα μα ε προγμοτ π ι ε ρ ο δο δυ ο λ γ ζ λ κιο τ Αρκετ τροπεζ κ λεκτρ κι υ αλλογω δε υ ο ζ λ ψ ε τ τα υγκρ με με τ υ εξωτερ κ ι τ ω Πρ λι Θο κα τ π τ τα Τω ρ φερ με ω Π ρε ι ι ωζ Πρ Τ φ λ κ του περ β λλ κ τ ευκ λ ρ τ υ με ι ω ουτ λομβ ι ταζ υπ Ψ Τ σ μπερ μοτα τα π ο κατ λ ξε α δ κεκρ μ ο ολυτ κολι τερο τ υ ι ρ υ τ Πλ ρ φ ρ κ τα λοι ο τ υ υ υ εδρ ου Τε λ γ α κα Πλ ρ φ ρ κ π υ δ εξ Θ τ ι ρο μο αροτ ρ ε οφ ι κ υ ε δ φ ρα υ υ λο λ ρ φ ρ ακι δ υ τ μ τω τ Ελλ δο τ ε μο τε ελαφρι μ ρ τ ε με ο τ τ ε ετο ρ ε κο ε ι ε ρ σε ζ σ Αμερ κ

2 βλ τ υ Πορακ τω οροθ τω ρ μ γ α τ λεκτρ ικ τρ ε ζ κι π υ πρ κι τε α κλε τ κ οπ τ δ κι μ υ εμπε ρ κα δε Θο τ υ ο τ ετε στ υφ τ με β βλ γροφ ε τ ρο λεκτρ κ τρα εξκ ε οο με λε πι δυ α τ οι αλλαγ μιο Τρ εζο ο τελ ι πα μ ρι ι δη λε κτρο κφ μ ων κυρ ω μ ω διαδ κτ υ ολλ και μ οω Ν ξ αθερ ι κα κ τοι τ λ φι ου δε απα τ ι τ φυο κι παρουα α τ υ πελ τ ε κατ α μα ρ πεζα Η λεκτρ κ τρο εζ κ δε ερ ρ ζετο μ ε εφαρμ γ τρα εζκ μ ω δ αδ κτ υ ω ει τουτ τε τ υ ε δ ερ τερ υ κ μ υ Εφ ρμ γ τ λεκτρ κι τρ εζ κ υ α τ ι με κο σ ζ ι ρ υ τ υ λεκτρ κ εμπ ρ υ κοι τω λεκτρ κι ε ε δι εω Ε υ π ρε ε λεκτρ κι τρο εζικ δ εκπερ ω τ κ ι π λλ κα λ α πω τ α αθερ κοι κ τ τ λ φω Στ με αυτ Θ λω α Π ρα ρ ω τ οτ κ μμ τ τ λεκτρ κ τρα εζ κι π λλ τρ εζε περ λαμβ το Α πρ γγ ε α ω τ Αλλω τε λε τρ πεζ κ υ αλλαγ υ δε δ εξ γ τοι με τ κλα κ τρ π φυ κ αρ υο τ υ πελ τ τ κατ τ μ ε τ τα τ ε ολλακτ κ δ κτυα τα πο απ τελ ι τυπ κ α σ στ κ τ λεκτρ κι τραπεζ κ Ω τ επε δι ο μ ο αυτ μοτ ο λ ι εμφα τ κο ρ δεκοετ ε υ δ αγρ ι ε τ δ κ τ υ ι τ ρ α κα ο τ μετωπ ζο Τ ω δ φ ρετικ κ μμ τ σ ζ Περ σσ τερε τρ εζε Δε υ δ τα με ο με Τ τε λ γ κ εξελ ξε το ι ρ τ υ δ οδικτ υ Δεδ μ υ τ κ γκ μο τω υ αλλ γι τ υ ε α ερ ρ μ λ γω τ φι τ υ δε οφ ρ τα τ ορ β βλ μα υρ τ ε ε με κδ θα α φερθι διεξ δ κ σε αυτ

3 φι λο ο εγ κι μ τ π δη ωρ ζετα κυρ ω ε τρ α ε δ λαμβ ζ ω κρ τ ρ τ μ μ ω τ υ π υ Πρα μ Π ι τα τρ πεζ κ υ ολλαγ Τα ε δ ουτ ε ι Τρ εζ κ μ ω δ αδ κτ υ Τροπεζ κ μ ω τ λεφω υ Τρ πεζ κ μ ω κ τ Α λ γο με τ κο λ Π ρ σ μ π ιε τ ι δ ε ργε α υ λλογι ε τ π ζ το δ α τερα Χορο ρ στ κ ερ τω α αρακτ ρ τ κ αυτ αφ ρ τ ρ Θμ Τω Πρ σφερ με ω υπ ρε ω τ ερ β λλ ρ τ τρ π πρ βα Συ πτ κ το Χ ρα Τ ρ στ κ υτ περ γρ φ Τ στ επ με ε π ρογρ φ υ Πρ μ Τ Π ε τα κατ β μ ω τ υ δ οδ κτι υ Ε α ρ τ ζ α εκμετολλευτε τ υπ ρε ε τ υ ρε ζετοι ο ορ τ τ δ αθ τει λεκτρ κ υ λ γ τ κα δε τ Συ ι Θω σ ζ Περ σσ τερε τω περ πτι σεω υπ λ γ τ ζ δε αρκ ι γ πρ βασ στ ζ λεκτρ κ υπ ρε ε Ω τ λ γω ο γκω ουξ μ ο φ λε π υ δ λεκτρ κ τραπεζ κ υ αλλογ ε ορ μ ε περ τι ε απα τε το κο πρ μι Θε α επ πλ υ κευω ο φολε α πω γ πορ δε γμ ξυπ ο α γ ι τε εγκατ τα ε δ κ ι λ γ ομ κ ι α φολε α ω ι φ οκ ι π σ Π ΤΙ ι το π α ρ υ ρ πεζε στ ζ πελ τε τ υ ω τ υ πελ τ μ α τρ πεζο ε εδ λ τ γκ μο τω τροπεζ κι υ αλλαγω α Τ ζ πλ ρ φ ρ σ ζ Π ρε ζετο πω ετοφ ρεζ εφολο ω Πλ ρωμ Δ μ υ Πλ ρωμ Τρ τω ρ γο μω Πλ ρωμ Π τωτ κι αρτι κο Δα ε ω Π γ ε τ λ

4 Η λο το ο π τ φυλοκ υ Λ γορ ο μι α α Π τωτ κι αρ τι κα π λλ ακ μο ευκ λ ε υ ο ολ Τα σε ε με κεφ λα α Τρ εζε υ πλ τ τε γ ω α Τ ζ δυ οτ τ τεζ ο Πρ σωπ π ι τ λεκτρ κ τ υ υ ρε ε ο λ γο με Τ κοτ γ ρ α πελατι Π α Πρ ωπε ε ρ τ με τ τρ υτ υπ ρ γ ο Πα ρ δε γμ επ πρ οθετε δυ οτ τ Τε ετο ρ κ ι ρ τε ε με δ ι τε εγ λ επ δυ γ ετο αι στ Θ μα ο φ λε α ου ε α δ ο τερα κρ μ ιο τ αξ τ α τω λεκτρ κι τρα εζικι υ τ μ τω Αλλω τε οφ λε ο ε α κι ρ ω παρ γ Ταζ ο τρ π ρ τ υ τ υ ερ τερ υ πελ τε τω τρ πεζω Ηδ υ γ ε με γ λα β ιματο α τι Τρ εζε τ δ α ε ρι κο εξο φ λ φαλι υ ολλαγι απ τ υ πελ τε τ υ υπ ρε εζ Π ρ φ ρ το μ ω ωρ ζ τα ε δι κοτ γ ρ ε ο ζ υ δ εκ ερ ι τα οπ πρ κτορε τ λεφω ικ ι κ ρ κ ο αυ ζ υ δ εκπερο ι τ υτ ματα μ ω υ τ μ τω α γ ι ρ φω Στ ρι τ ερ πτωο οπ τ λευρ τ υ ρ οτ απα τε το ρ μ α λ τ λεφω κι υ κευ πελ τ επ κ ω ε φω τ κ με ρ κτ ρο τ τρ πεζα α Τ μετοβ β ζει τα α τ ματα τ υ Ε ε το τ ε κ Θε πε ρ πτω πρ κτ ρε οκ λ υθ δ δ κα ε τ υτ τ υ πελ τ ω σ ε εξο φαλ ζ Τ ακερα τ τα εμπ σ ευτ κ τ τα τω υ λλογι κα ο τ μ τω Τ Στ δε τερ περ τω ελ τ δ εκπερο ι ε τ ζ υ ολλ γ τ υ ωρ τ ε δ με αρεμβ λ πρ κτ ρο λ δ αδ κο ο ε ο ο μ Π μ κα ελ τ πα τ στ φω Τ κ μ ι ματ Π κ ι ε τ τ λ

5 φ λαιο Γεγ ι γ α το φω τ υ πω ο Πρ υμ ω τ κα τωρα το λεγ με α υ τ μα τα ρ ακ λ υθ τα δ αδ κο ε τ π σ ζ τουτ π ζ Τ πελ τ π υ εξα φαλ ζ υ τ α φ λε ο Τω σ ολλαγι τ υ ω τ υ ελ τ μ ο τρ πεζο ε τ δ Θε τ υ εδ λε τ υ αλλογ εγτε κ μ κ ε τε πλ ρ φ ρ ακ υ ε κα μ ω π ρε α Πραγματ ε εταφ ρ εφολα ω α πλ ριδ ε λογ ρ μ ι Δ μ υ τ κα ΣταΘερ Τ λεφω α Π τωτ κω Κορτι ΔΕ Ε α δω ε ε τ λ γ ο αγ ρ πι λ ο με τ Φ κο ομ βο ω κεφαλα ω α μ Θε τ υ λ Π Τ λ γαρ μ ι τ υ τ οπ τ μ σ Τ ορτ φυλακ υ τ υ ο Ι δε ει οκ μ εδρο ωθε ε με τ κα τ π τ ο αυτ τ πεδ δ ξ τ υ ωρ υ ρ διογρ φετα λομπρ Α λ φθε υπ ι κα δ ε δ σ Τ ζ κ τ τ λεφω ο τα ελλ κ κ κυρ τ τε τ ε λε τ ρ υπ Θ ε α α τελ ε τ κ τ μ λλ ευρ ω ρ σ μ Π ι με κο λ Πρα μ τ π λεκτρ κω υ ολλογω τε λ γ ε υ ρ σ μ Π ι τα δ φ ρ υ ε ορκετ περ τι ε ο αυτ τ υ Τελευτο ο ε Θ τ ι ρα μοζ Ι Τ που κ ε θροι τ α ω α κο τ π επ ε ρ ι α ε μετα λευτ ι κα Τρ πεζε εγ λ ο μα ο δ ετα στ περ πτω τ υ τ α φ λε α ω υ αλλογφ ο σ τ τ υ ρ οτ Συ αλλογ μ ω κ τι δε πρ φ ρ υ μερ λε ελλ ι κ τρ πεζε υ υ υπ ρε ε Συ θω πλε φ τω εγ ι ρ ω τροπεζω ε εγκοτι τ ε υ ρε ε μ ω κο Π λλ πλ ρ φ ρ ακ κα κ μ κ υ αλλαγ γ το μ ω ρ τ ε τ δυ ατ τ το α π ρ κ λ υθε τ αρτ φυλ κ Τ ο α υ λ ο Τ α μεταφ ρε ρι ματ ο πλ ρω ε λ γαρ ο μ ι κα κ ρτε ο ο τε τα τραπεζ κ πρ το κα υπ ρε ε

6 βλ τ κ Ε λι μο τ κ το ε π υ καλ ε ο λομβ ετο υπ ε λε τ α φ ρ τ ε α ρ τω τ λε ικ ω οκω μ ω κα δ ιτ ρω τ υ τ ε εγ ωρ κα ε αγκ μ ε εδ γ ι ρ ο στατ στ κ τ ε Δυ τυ ι ω ε ο ομε με δε υπ ρ επ ρ τ τ τ κ τ ε α γι ρω οπ τ τ Ελλ δ ε α τ Θεσ με τ εξωτερ κ ρ υ μω ρκετ τ ε ο φ ρ τ ξ το ε λ ε δ αφ ρ τ ι Χρη η και Χρ η Πρ βαση στ πλ πρ φ τ ρευ α υ δ εξ Θ α τ ΕΘ κ Στοτ τ κ ρε ετ κ με τ ρ λεκτρο κ ι υ λ γ τ κ τ ρ βασ στ δ αδ κτυ Ερευ α ρ Τε λ γ ω Πλ ρ φ ρ σ κα κ ω α τ υ απ τυπφ ε στ π κα ε β τ π ακα ρατ ρε τ τ το π τ οτ μω τ Ελλ δ Π ρ σιμ Π ι Η κα ε α μ κρ λ ατ ε λ κε ε ι ρ σ μ Π ι λεκτρ κ υ λ γ α ε ι μ λ τ κ ε ρ τ υ Δ τι ετ δ λ δ τ υπ ρ υ μεγ λ περ Θι ρ α τυξ ε τ δ π τε ε με τ ζ υ λ γ τ Τ Στ με αυτ πρ πει α λ φθε υ ι α Τ γεγ τ μεγ λε λ κιε δε ε τ ευκα ρ α α γ ωρ α εκ ο δευτ ι τ ρι λεκτρ κ υπ λ γ τ ε τ ε ογωγ τω το λε φω υφ τ με κατ τα Θο βελτ ωθε μο τ κ τ ε με δεκ ετι Τα ι μερα τ υ ακο τυπω α στο γροφ μοτα π υ οκολ υθ ι Στ γρ φ μο τ ε κ α παρ υ ζετο τ τ τω τ μω π υ κ α ρ Υ ενι τ ε με γρ φ μα ε κ α τ π τ αυτ α αλι ετα με β μ ρφωτ κ επ εδ τω ατ μω

7 εφ λαιο Γεγικι γ α τ Α τ γρ φ μο ρι Η ο επ πεδ μ ρφω πρ κ τε τ α τ τ υ ε λ κ υ λ Θυ μ ι π ρ σ μ Π ε λ γ τ ερ π υ οτ υ ε ο α φ τ Λυκε ε ι ερ π τ υ υ α ι ερεζ σ Ι δ Ε Πα ε τ μ ετα τυ ακ Δ δακτ ρ κ Π ακα Χρξ η Υ κ ι Πρ β η τ τ μα ηλ κ α ετι ν Πληθυ μ ηλ κ ο ετι ο Σι ολ Χι ρα ΦΤ Η ΤΦ Ξ Ι ΗΗ ΞοΥ Ι ΥΣ οο Ατ μα ηλ κ οξ ετι π υ κα α η ο ΗΓ Κατι τατη βαθμ δα εκπα δευαη ατ μα π υ δεν γ υ παρακο λ υ θη ει λο κλη ρ ι ει καμ α βαθ μ δα ε κπα δε η απ φ ιτ ι Δ μ κ η Γ μ αο υ Π ο α ο α Συμμετ Ο Μ η βαθμ δα εκπα δευαη απ φοιτοι Λυκε υ Ε γ ι τερη β Θμ δ εκπο δευοη απ φ ιτ ι Ε Ε Στ ρ ατιωτ ικιι Σ λι κατ γ ι μετα ττ υ ιακ η δ ιδ α κτ ρ ικ διπλι μα Ατομα ηλ κ α ετφ π υ κο α ρ οη τ υ δ δ κτι οι Κατι τατη βαθμ δο εκπα δευοη ατ μα π δε υ παρ ακ λ υθη ει λ κλη ριδ ι κα μ α βαθμ δα εκπα δευ η απ φ ιτ οι Δι μ τ ικ η Γυ μ α ι ο Μ η β θμ δα εκπα δευ η ζαπ φ ιτ ι Λυκε υ η ΕΙ Α ι τερη β Θμ δα εκπα δευοη απ φ ο ιτ ι Ε Ι Ε ΣτρατιωτικιΔν Σ ολι κατογ ι μετ απτ ιακ η διδακτ ρκ διπλωματο ο

8 βλ τ τ Π κ Ν Ν Σ Η ο Ατ μα ηλικ α ετων π δε κα α χ ηση Ξ τ μα ηλικιο α π ο χ ηση Η γ Εικ Γρ φι μ ρξ η Υ Σ Η Α ΕΠ Π Δ ΦΩΣ Σ λ ατιδτοτη βαθμ δα εκπα δευ η αη βαθμ δα εκπα δευ η νωτερη βαθμ δα εκπα δευ η Εικ Γρ φημ ρησηζ ν επ πεδ μ ρφω η Απ τ γρ φ μα ρ βα το ο επ εδ μ ρφω πρ κ πτε τ α τ τ υ ε λ κ υ λ Θυ μ ι π υ ρ σ μ Π ε λ γ τ περ π στ υζ ε α απ φ τ Λυκε ε ι περ υ α υ υ α ι τερε π υδ Τ Πα επ α μ ετα τυ κ Δ δ κτ ρ κ με ελ φρι εβα μ α ε με τ ρ

9 ε β λ ο ε ι γ α τ Τ Ε Π Σ Σ Σ Ν ΝΕτ τ ΗΝ ΙΑτ μ ηλικ α ετω πο δε ε α πρ αβ η στ ΞΑ ομα η ια ετωυ π γ ειχα πρ σβαση σ Εικ Γρ φημο πρ β η τ Π Σ ΣΗ Στ Ν Ε ΝΕτ Ν Ι Π Δ ΦΩΣ Σ δ Ι Θ ατι τατη βαθμ δα εκπα δευαη αη βαθμ δα εκπα δευαη ι τερη βαθμ δα εκπα δευ η Εικ Γρ φημ πρ β η τ ον επ πεδ μ ρφω η Ε δ αφ ρ Παρ σ ζε Π ζ των λ γω Π ρ σ μ Π Ελλ ε σι μερ Τ ζ δια ρευ

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με

απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με δ α ετσ οζ απο το Πρ εδρ Παρελθ Παρ ξλ ετ Τ Τε κ υ ε Θε αλ κ υμ λ ρωσε ρ α α δκ Π ρε α πρ φ ρ τα στ κ τ ρεα Ελλαδα α δα τερα στ υ σ μα τκ ε αρ ε γα τ κατα σ τω Θετκω Ε τ μω α τ Τε λ γ α Τ ε κ υοε Θε αλ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

αγωγη Στη ι γ ρ νη καθημερ ζω βρ κεται κανε αντιμ τιυττ λ και ου ν τερα με α κ ματα και εικ νε ττ υ αφ ρ ν τε ν λ γ ε πληρ φ ρ κξ Και τ εφαρμ γ τ υζ Στ κεφ λαι αυτ Θα αο ληθ με με μ α ειρ α τ ει αγα ιγικ

Διαβάστε περισσότερα

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη ΛΑ ΙΝΙ Ι ΔΙ ο ΡΑ Ι ΙΦΕΡ Ι Α Ι Ισ ΔΛγΣΗ Π Α ΔΙ ΙΚ Τ Ι Α ΙΚ Σ Ι Δ α Δ οη Ψαρρ ν α δκα Κ ΠΑΛΛ ΝΙ Π ηρ φ ρ ε Παναγ η Λ βδα ηλ φω Ζ Παλξ η ζ ρθμ Πρωτ ΔΤΑ Ο ΠΡΟΣ κ δομκ Συνεταρομ ΔΙ ΘΝΙΣ ΙΙΙΠΟΚ Α Ι Σ ΓΙ ΛΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

το Σωματε υ με τη διαθεοη Φρω και θεαματω για τ κ π αυτ

το Σωματε υ με τη διαθεοη Φρω και θεαματω για τ κ π αυτ ι Ξ Φ ε εμβρ ι υμπληρι Θηκαν ρ ια απ τη δρυ η τ υ Σωματε υ Τε ικ υ ε Θε αλ ν κη τ π τη υ εια μφο μ οθηκε ω Φ λ ι τ υ Τε ικ υ ε υ Θεο αλ κη Τ γεγ α δε χ ηκε με α ε ρτα τικ διημερ τι και Ν εμβρ υ κατ τ Φ

Διαβάστε περισσότερα

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω τα ρε α Σ λ κη κα κ γε ε ακη Συμβ υλευτ κη κα ρευ α Σ Σ τρ Ερευ α α φαρμ γι Σ λ κη Ψυ λ γ α ΕΣ ψ Πα επ τημ Θη ι Θυα ΕΣ Λε Φ Ψ τφ Ι ξ ε ξ β βψ ζ τ ρ ε ψ ΨΦξεΘ Δρα τηρι τητα τα α μικρ καρ βι Γε ικ κατευθ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια Ξ Ξ Ξ ι Ψ β κατσαρ ζ τσελ ντη νδρ αζ ερβ υ π ικα Φη ιρκινη Ευανθια χαβιαραζ αρι δη ασιλα η ι αγγελια ιχα ουζα ιτη Γ Ρ Λ Σ διεπιστημ νικ μ δα τ υ ε τρ υ ψ χικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ ερ υραζ και η μ δα

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η με τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009

- 2009 2009  2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα