Κεφ. 1.(τέλος) 10 στέδια Προσδ.παρ. Σελ.117 1)ποιοί είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της διαπραγματαυτικής ισχύος των προμηθευτών ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφ. 1.(τέλος) 10 στέδια Προσδ.παρ. Σελ.117 1)ποιοί είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της διαπραγματαυτικής ισχύος των προμηθευτών ;"

Transcript

1 Κεφ. 1.(τέλος) 10 στέδια Προσδ.παρ. Σελ.117 1)ποιοί είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της διαπραγματαυτικής ισχύος των προμηθευτών ; α)βαθμός διαφοροποιήσεως των προιόντων τους. Όσο εντείνεται η διαφοροποίηση, τόσο ενδυναμώνεται η θέση του προμηθευτή έναντι της επιχείρησης. β)ύπαρξη υποκατάστατων ειδών. Το πλήθος των υποκαταστάτων αποδυναμώνει τη θάση του προμηθευτή. γ)ο βαθμός δυγκεντρώσεως και ελέγχου των προμηθευτών από λίγους προμηθευτές. δ)ο όγκος των παραγγελιών του αγοραστή της επιχ. Μικρός όγκος της παραγγελίας ισχυροποιεί τη θέση του προμηθευτή. ε)η συνέπεια κ οι όροι παραδόσεως & συναλλαγών. ζ)οι δυνατότητες για διαφοροποίηση των προιόντων της επιχ. Τις οποίες παρέχουν τα είδη του προμηθευτή. η)οι δυνατότητες βελτιώσεως του κόστους ή της ποιότητος του προιόντως της επιχ. Τις οποίες παρέχουν τα είδη του προμηθευτή. θ)οι δυνατότητες του προμηθευτή για κάθετη ολοκλήρωση προς την κατεύθυνση τη επιχειρ.. όμως κ η δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης της επιχ. Προ την κατεύθυνση του προμηθευτή αποτελεί στοιχείο αποδυν μωσης της διαπραγματευτικής του ισχύος. Οι παράγοντες είναι + ή για τον προμηθευτή. Όταν είναι για τον προμηθευτή είναι πιθανόν να είναι + για την απιχ. Σελ Τομεις στους οποίους ανταγωνίζονται συνήθως οι επιχ. 1. Ρευστότητα 2. Εμπειρία 3. Έλεγχος αγοράς 4. Κόστος παραγωγής 5. Ερηασιακές σχέσεις 6. Σύνθεση κεφαλαίου κινήσεως 7. Μικτό περιθώριο 8. Νέα τεχνολογία 9. Πηγές ενέργειας 10. Εξαγωγές 11. Δανειοληπτική ικανότητα Συντελεστές ανταγωνιστικότητας 1. Ποιότητα προιόντος 2. Κόστος παραγωγής δίκτυο πωλήσεων 3. Υπηρεσίες πελάτη 4. Προμήθειες 5. Πιστώσεις 6. χρηματοδότηση

2 σελ167 βασικοί σκοποί στρατηγικής διεύρυνσης 1. αύξηση της αποδοτικότητας των απασχολούμενων κεφ. 2. Διατήρηση του ποσοστού της αγοράς. 3. Δημιουργία νέας αγοράς για συναφή προιόντα. 4. Αποκλεισμό ή δυσχέρεια εισόδου νεων ανταγωνιστών. 5. Παράκαμψη ή ελαχιστοποίηση καταστρεπτικών ανταγωνιστικών πολιτικών. 6. Αποφυγή πρόσθετων επενδύσεων οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αν η κατανάλωση ενός προιόντος φθίνει σημαντικά ή για κάποια άλλη αιτία. Ευκαιρίες + κίνδυνοι =εξωτερικό περιβάλλον. Πλεον/τα+αδυναμίες =εσωτερικό περιβάλλον παράγοντες που επηρεάζουν τα διάφορα είδη πειβάλλοντος. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Στόχοι Λειτουργία Ικανότητα ανθρώπων Ανώτατη διοίκηση Δομή=αλυσίδα εντολών + ανθρώπινο δυναμικό Κουλτούρα=προσδοκίες + αξίες Πόροι=ικανότητες ανθρώπων,χρηματικά στοιχεία, εγκαταστάσεις ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Περιβαλλοντικες πιέσεις Ανταγωνιστές Άνθρωποι εκτός της επιχείρησης που θίγονται από ενάργειες της (δανειστές,μέτοχοι,προμηθευτές) Κοινωνικοπολιτιστικές δυνάμεις Οικονομικές << Πολιτικο-νομοθετικές Τεχνολογικές ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΛΑΔΟΥ Μέτοχοι,κυβάρνηση,πελάτες,ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος,ανταγωνιστές,πιστωτές,κλαδικές ενώσεις,τοπική κοινότητα,προμηθευτές,εργαζόμενοι.

3 Βασικές παράμετροι που εξετάζονται σε σχέση με την οικονομική πολιτική (εξωτερικό περιβάλλον) για τη χάραξη μιας στρατηγικής. 1. Απασχόληση 2. Επίπεδο αμοιβών 3. Πορεία συνολικής καταναλώσεως 4. Πορεία ζητήσεως για την ικανοποίηση της συγκ.ανάγης 5. Πορεία του κλάδου της επιχ. 6. Παρεία της προσφοράς πρώτων υλών 7. Έλεγχος και γενικά πολιτική διεθνών συναλλαγών 8. Πορεία των επιτοκίων χρηματοδότησης 9. Παρεία των συναλλαγματικών ισοτιμίων Τομείς οικονομικών αποφάσεων που επηρεάζουν το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχειρ. 1. Μέτρα περιφερειακής ανάπτυξης για επενδύσεις,φορολογία εισοδήματος,επιβαρύνσεις εργοδοτικών εισφορών προς ασφαλιστικά ταμεία. 2. Φορολογική και δασμολογική πολιτική που πιθανόν επηρεάζει Το κόστος παραγωγής λόγω επιβολής δασμών Το ανταγωνιστικό περιβάλλον(δασμοί σε εισαγώμενα προιόντα) Τις τιμές πωλήσεως(πρόσθετοι έμμεσοι φόροι) Το διαθέσιμο εισόδημα αν μεταβάλλεται η φορολογία εισοδήματος και αλλοι άμεσοι φόροι. 3. Μέτρα απηρρεασμού της νομισματικής κυκλοφορίας και των επιτοκίων χρηματοδοτήσεως. 4. Μέτρα που επηρεαζουν την αγορά κεφαλαίων και τη δυνατότητα χρηματοδοτήσεως της επιχ. 5. Μέτρα συναλλαγματικού χαρακτήρα (μεταβολή της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος) με επιπτώσεις τόσο στο κόστος εισαγόμενων υλών-προιόντων όσο κ στο εισόδημα από συμβάσεις εξαγωγών αλλά κ στις δανεικές επιβαρύνσεις σε συνάλλαγμα. 6. Μέτρα αφορώντα στην προστασία του περιβάλλοντος.

4 Σελ ΣΤΑΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. 1. Προσδιορισμός της αποστολής της επιχείρισης. 2. Διάγνωση του εξωτερικού κ εσωτερικού περιβάλλοντος από την οποία προκύπτουν:οι τυχών κίνδυνοι-ευκαιρίες αναφορικ με το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον, τα πλεονεκτήματα αδυναμίες της επιχειρ. 3. Επιλογή κ υιοθέτηση στόχους προς τους οποίους θα αποβλέπει το σχέδιο δράσης. 4. Επιλογή των δυνατών εναλλακτικών οδών ενέργειας ή λύσεων που οδηγούν στους επιλεγέντες στόχους. Πρόκειται για τα μέτρα πολιτικής των επιχ. 5. Επιμερισμός και αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων στις επιμέρους λειτουργίες και ενθάρρυνση των στελεχών κ του προσωπικού μετά από πειστική διοχέτευση των απαραίτητων κατα στάδιο ιεραρχίας πληροφοριών κ μηνυμάτων. 6. Συστηματικά παρακολούθηση κ αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του επιλεγάντος σχέδιου κ των εφαρμοσμένων μέτρων πολιτικής. Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν το περιαχόμενο της ανατριφιδοσίας του συστήματος για τυχόν αναγκαίες αναθεωρήσεις τόσο του στρατηγικού σχεδίου όσο κ των μέτρων πολιτικής. Στάδια 1-3 =προσδιορισμός αποστολής κ επιλογή στόχων. Στάδια 4+5=διμόρφωση σχεδίου δράσης + εφαρμογή. Στάδιο 6=αξιολόγηση αποτελεσματικότητας σχεδίου. Η άσκηση στρατηγικής διοίκησης καλύπτει 3 επίπεδα εξέλιξης. 1. Το επίπεδο επιλογής συγκεκριμένων στόχων 2. Το επίπεδο αναπτύξεως σκέψεων κ διαδικασιών απο τις οποίες θα προκύψει το σχέδιο δραστηριότητας κ ο τρόπος εφαρμογής του. 3. Το επίπεδο αξιολογήσεως του συγκεκριμένου στραρηγικού σχεδίου κ της ανατροφοδοσίας του συστήματος από τις πληροφορίες εμπεριστατωμένων παρατηρήσεων. Σελ 50. ΣΧΟΛΗ FRIEDMAN Κ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η επιχειρηματική κοινότητα δεν παραμένει αδρανής στου σ σύγχρονους προβληματισμούς όπως: Τα ανθρώπινα δικαιώματα Ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος Η προστασία του καταναλωτή Η κοινωνική ευημερία Η παιδεία και η ανάπτυξη του προσωπικού

5 Υποστηρίζεται όμως κ η άποψη ιδίως από τους οπαδούς της σχολής Friedman οτι οι βασικές υποχρεώσεις της επιχείρισης περιορίζονται κ αφορούν στους μετόχους και το προσωπικό ενώ για τα λοιπά η αρμοδιότητα ανήκει στην κρατική εξουσία. Τα φαινόμενα όμως κ οι διαμορφούμενες τάσεις δεν ασπάζονται πλήρως ανάλογες απόψεις. Το 1991 οργανώθηκε στο Rotterdam 1 συνάντηση εκπροσώπων 150 επιχειρήσεων και 35 οργανισμών από όλο τον κόσμο με αντιείμενο την αποδοχή δεσμευτικών αρχών για την προστασία του περιβάλλοντος. Το διεθνές εμπορικό επιμελητήριο εξ άλλου έχει συντάξει κάποιον επιχειρηματικό καταστατικό χάρτη 16 αρχών για τη στήριξη της αναπτύξεως. Στον χάρτη αυτόν είναι έντονα εμφανής η αντίληψη περί της ανάγκης για υιοθέτηση αρχών ηθικής οικονομικής συμπεριφοράς και κοινωνικής ευθύνης στα πλαίσια του προγρ.και της δράσεως της επιχ. Σε διάφορες χώρες επίσης έχουν διατυπωθεί κώδικές συμπεριφοράς που αποσκοπούν στην καθιέρωση κανόνων βάση των οποίων θα διασφαλίζεται όσο είναι δυνατόν η οικονομική ηθική τάξη και θα προωθείται η συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης. Ειναι γεγονός ότι η ανάπτυξη η ανάπτυξη των επικοινωνιών και η αμεσότητα με τα γεγονότα,το μορφωτικό επίπεδο,κ η εξάπλωση της κριτικής αντίληψης κάνουν τα πραγματικά περιστατικά περισσότερο έκδηλα. Ειναι όμως αληθές οτι η υλοποίηση οικονομικών συμφερόντων έρχεται πολλές φορές σε ευθεία αντίθεση με ποιοτικού χαρακτήρα επιδιώξεις. Η ποσοτική μεγιτοποίηση της ωφέλειας κ η ελαχιστοποίηση της αντίστοιχης ευθύνης + θυσίας αποτελεί τη γενικά παραδεκτή προσέγγιση της οικονομικής αλλά κ κοινωνικής συμπεριφοράς. Η ωφελημιστική αυτή θεώρηση δε νομίζω οτι ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των καιρών. (διαφωνώ με την άποψη του Friedman αλλά δυστυχώς παρατηρώ οτι οι επιχ.και οι οργανισμοί βαδίζουν προς αυτή αφού για ωφελημιστικούς καθαρά λόγους ακολουθούν τα χαρακτηριστικά αυτής της σχολής.) σελ-171 κατευθυντήριες σκέψεις για επιλογή της στρατηγικής της διαφοροποιήσεως. ΔΙΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ=η επιχ.να θεωρείται μοναδική από τον καταναλωτή σε μια ή περισσότερς μορφές διαφοροποιήσεως των προιόντων-υπηρεσιών. 1. Διαπίστωση των επιθυμιών εκείνων της κατανάλωσης που θεωρούνται περισσότερο σημαντκές. 2. Καθιέρωση μεθόδων και διαδικασιών με τις οποίες αυτές οι επιθυμίες θα ικανοποιούνται πληρέστερα. 3. Βεβαιότητα για την ικανότητα της επιχ.να διατηρλησει το επίπεδο ικανοποιήσεως της πελατείας. 4. Διατληρηση ορθής σταθερής αποδεκτής αντιστοιχίας μεταξύ ΤΙΜΗΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΟΣΤΟΥΣ. 5. Πλήρης κατανόηση από τον καταναλωτη τη σχρησιμότητας και της αξίας του συγκεκριμένου αγαθού. 6. Εξακρίβωση της δυνατής τιμής πωλήσεως ενός νέου αντίστοιχου προς το διαφοροποιούμενο,προιόντος. 7. Μέτρηση του μικτού περιθωρίου κέρδους το οποίο θα μπορούσε ρεαλιστικά να αποδίδει το νέο προιόν σε σχέση με το διαφοροποιούμενο.

6 Σελ.21/34/54 ΔΙΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗ ΕΠΙΧ. ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Ένα από τα στάδια της άσκησης της διοικήσεως είναι η διάγνωση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος από την οποία θα προκύψουν Οι τυχόν κίνδυνοι-ευκαιρίες αναφορικά με το εξωτερικό περιβάλλον. Τα πλεονεκτήματα-αδυναμίες της επιχ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ+ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ως λειτουργικό περιβάλλον καλείται τόσο το περιβ.με το οποίο συναλλάσεται η επιχ.όσο κ το περιβάλλον του δικού της παραγωγικού κυκλώματος. Αναφερόμαστε στο εξωτερικό λειτουργικό περιβάλλον(περιβ.με τον κύκλο των συναλλασομένων) και στο εσωτερικό λειτουργικό περιβάλλον ή το περιβάλλον της επιχ.ως οντότητας. Το εξωτερικό (μη λειτουργικό )περιβάλλον καλείται το γενικό οικονομικό κ κοινωνικό περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου δρα και αναπτύσσεται η επιχ. Η επιχείρηση ως σύστημα αξιοποιήσεως διαθεσίμων πόρων δημιουργεί κ αναπτύσσει ένα ευρύτερο λειτουργικό περιβάλλον το οποίο αναφέρεται 1. Στον άμεσο λειτουργικό της χώρο 2. Στον κύκλο της καταναλώσεως 3. Στον κύκλο μετόχων-επενδυτών 4. Στον κύκλο των πιστωτών Είναι τομείς ευθύνης και συνεπώς συνθέτουν το κυρίαρχο μέρος της αποστολής της. Οι αιτίες που προκαλούν ερεθισμούς σκέψεως και οδηγούν στην κατάστρωση σχεδίου επιχειρηματικής δραστηριότητας με συγκεκριμένους στόχους διαμορφώνινται σε συνάρτηση με Τις συνθήκες στον τομέα του εξωτερ.περιβάλλοντος «Λειτουρικού περιβάλλοντος. Οι συνήκες που διαμορφώνονται στου τομείς του εξωτερικού περ.είναι μη ελεγχόμενες απο την επιχείρηση,σε αντίθεση με τις συνθήκες του εσωτερικού περιβάλλοντος λειτουργικού (τη επιχ.καθαυτής )που ελέγχονται καθώς και τις συνθήκες του εξωτερικού λειτουργικού περ. Που πηρεάζονται. Στους τομείς τιυ εξ.λειτουργ.+μη λειτουργικού περιβ. Οι στόχοι και τα μέσα πολιτικής αποβλέπουν στη ελαχιστοποίηση ή αποφυγή των κινδύνων και στην αξιοποίηση των παρεχόμενων ευκαιριών. Στους τομείς του εσωτ.λειτ.περιβ.ο σχεδιασμός κ οι στόχοι αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της επιχ.και στη μέγιστη δυνατή ελαχιστοποίηση των αδυναμιών της.

7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ (PORTER) 1. Βελτίωση της σχέσεως μεταξύ τιμής πώλησης και χρησιμότητας προιόντων της. 2. Διεύρυνση του κύκλου των καταναλωτών των προιόντων της. 3. Αναπροσδιορισμός των στόχων και μεθόδων πολιτικής ανταγωνισμού. 4. Δημιουργία ισχυρών δεσμών με το ενδιάμεσο δίκτυο προώθησης των πωλήσεων. 5. Κατευθυνόμενη διαφοροποίηση. ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ. ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 5. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 7. ΠΙΘΑΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΤΩΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΙΜΩΝ,ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ,ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ ΠΩΛΑΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΑΠΑΝΗΡΕΣ 1. ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΛΑΠΤΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΩ Η ΕΠΙΧ. Ε ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Κ ΝΑ ΕΚΤΟΠΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ.Η ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ.Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ.

8 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ 1 ΕΠΙΧ. ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Ο ΠΟΡΤΕΡ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ.ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧ. ΣΑΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ,ΠΩΛΗΣΗ,ΔΙΝΟΜΗ Κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 1 ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΑΣ.ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ 1 ΕΠΙΧ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ. Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ 1 ΕΠΙΧ. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Κ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΑΣ Κ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ. ΟΙ ΔΡΑΣΤ. ΑΞΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ Κ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΡΑΣΤ. ΤΙΣ ΕΠΙΧ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΠΙΧ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Κ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ.. ΟΙ ΔΡΑΣΤ. ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 2 ΚΑΤΗΓ. 1)ΚΥΡΙΕΣ,ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ,ΔΙΝΟΜΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ. 2)ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,ΑΝΘΡΩΠ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΙΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΠΟΤΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤ. ΟΠΩΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,Η ΔΙΕΥΘ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ,ΛΟΓΣΤΗΡΙΟΥ... Η ΔΟΜΗ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΤΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤ.

9 1 ΑΣΚΗΣΗ Α Β ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ Εαν υποθέσουμε οτι η Β εξαγοράζει την Α με ανταλλαγή μετοχών που προκύπτει απο τη σχέση των αγοραίων τιμων των μετοχών και οτι η νέα εταιρία έχει το σύνολο των κερδών και των 2 συγχονεύομενων. Ζητούνται 1. Ο αριθμός των μετοχών της νέας εταιρίας. 2. Ποιά είναι τα κέρδη /μετοχή της νεας εταιρίας. 3. Ποιές οι επιπτώσεις στα έρδη των μετοχών της Α&Β εταιρίας? 4. Ποίς δείκτης Α/κμ μας δίνει σξία μετοχής στη νέα εταιρία ίση με την τιμή της Β? 1)4000/10000=0,4 η Β προσφέρει 0,4 μετοχές για 1 μετοχή της Α τιμες μετοχών ευκαιρίας ΑΒ? (100000*0,4) = = μετοχές. 2) συνολικά κέρδη ΑΒ= = /240000=583,3 δρχ/μετ.=κέρδη ανά μετοχή της νέας επιχ. 3)κ/μ Α προ συγχ.=400*5/2=1000 μετα=583,3 ζημιά= ,3=416,7 κ/μ Β προ= /200000=500 μετα=583,3 κερδος=83,3 4)Α/κμ ο δείκτης που μας δίνει αξία μετοχών στη νέα εταιρία ίση με την τιμή της Β είναι Τ=(Τ/κμ)(κμ) 10000=(Τ/κμ)583,3 Τ/κμ=10000/583,3=17,14 Ασκηση 2 Α Β ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ

10 Εάν υποθέσουμε οτι η Β εξγοράζει την Α προσφέροντας 5000δρχ/μετ.πληρώνοντας με μετοχές της και οτι καμια μεταβολή δεν πρόκειται να επελθει στα συνολικά κέρδη από τη συγχώνευση Ζητούνται 1. Ο αριθμός των μετοχών της νέας εταιρ. 2. Τα κέρδη / μετοχή μετά τη συγχ. 3. Επιπτώσεις στα κέρδη των μετ. Α κ Β 1)ΑΡΙΘΜΌΣ ΜΕΤΟΧΏΝ αβ (5000/10000)100000= ,5*100000= ) = ΚΈΡΔΗ/ΜΕΤ.= /250000=560ΔΡΧ/ΜΕΤ 3)επιπτώσεις Α προ συγχ.= /100000= *2=800 για να πάρει 1 μετοχή της Α η Β θυσιάζει 2 δικές της μετά=560 ζημιά=240δρχ/μετ Β προ= /200000=500 Μετα=560 Κέρδος=60 ρδχ/μετ Ασκηση 3 Η επιχ. Ν &G διαθέτει στην αγορά τα προιόντα χ,ψ,ζ στοιχεία ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν&G Χ Ψ Ζ Ω )να γίνει ο ρυθμός ανάπτυξης μεριδ. Αγοράς + να χαρακτηριστούν τα προιόντα λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΡΑΑ θεωρείται χαμηλό ως 15% κ το σχετικό μερίδιο αγοράς ως 1. 2)εξηγείστε 2 κινήσεις προιόντων που θα βελτιώνουν το χαρτοφυλάκιο των προιόντων της επιχείρησης. 1)rx%=(ολική γορά 1997/ολική αγορά )100=12,5% ry%=(7500/6250-1)100=20% rz%=( 6875/5500-1)100=25% rω%=(3675/3500-1)100=5% 2)Vx=ΚΕ1997/ΚΕ σημ αντ. 1997=3000/750=4 log4=0.6 Vy=1500/1875=0.8 Log 0.8=-0.1 Vz=2000/1265=1.58..=0.2 Vω=...=-0,2

11 3)σχετική συνεισφορά x 3000/500 y 1500/500 z 2000/500 ω 500/500 2 κινήσεις που θα βελτίωναν το χαρτοφυλάκιο z-x(αστέρας χρυσορ) y-z(αμφίβολο-αστέρας ) ένα αμφίβολο αναπτ θσσεται σε μεγεθος κ ισχύει ώστε να γίνει αστέρας σε α στάδιο + στη συνέχεια να διατηρήσει την ανταγωνιστική του θέση που απαιτείται για να παραμείνει χρυσορυχείο λογω της αναπόφευκτης μείωσης του ρυθμού αναπτύξεως της αγοράς. ΑΣΚΗΣΗ 4 Εταιρία Α Εταιρια Β Κέρδη Μετοχές Αγοραία τιμή μτχ Η Β εξαγοράζει την Α με σχέση ανταλλαγής 1/1 κ τα κέρδη παραμένουν τα ίδια κ μετά την συγχ. 1)ο αριθμός των μετοχών της νέας εταιρίας 2)τα κέρδη ανά μετοχή μετά τη συγχ. 3)οι επιπτώσεις στα κέρδη των μτχ,της Α και της Β 1)5000* = )κέρδη πριν /κέρδη μετά= /15000=4,66 3)Α προ 20000/5000=4 δρχ/μτχ μετά 4,66 κέρδος 0,66 Β προ 50000/10000=5 Μετά 4,66 Ζημιά -0,34 ΑΣΚΗΣΗ 5 Χ Υ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΡΔΗ/ΜΤΧ Ρ(ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ) Ρ/Ε(ΚΕΡΔΗ/ΜΤΧ) 22,5 16,5 ΤΙΜΉ 1350 Η χ εεξαγόρασε τη Υ προσφέροντας 1350 δρχ/μτχ που θα πληρωθούν με τις μετοχές της ( θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή μετοχών)τα συνολικά κέρδη παραμένουν ίδια 1)ο αριθμός των μετοχών της νέας εταιρίας 2)τα κέρδη/μτχ μετά τη συγχ. 3)οι επιπτώσεις στα κέρδη των μετόχων Χ και ψ?

12 Κερδη των μετόχων της ΧΥ = ) (1350/2700)682500= ) / =131 3)Χ προ συγχ /900000=120 κέρδος =11δρχ.μτχ Υ προ 2*80=160 Η Χ για να πάρει 1 μτχ της Υ θυσιάζει 2 δικές της =-29 ζημιά

13

14

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Τις αμοιβές βάση του χρόνου απασχόλησης Τις αμοιβές με βάση την απόδοση

Τις αμοιβές βάση του χρόνου απασχόλησης Τις αμοιβές με βάση την απόδοση Ερώτημα 1 ο : Α) Να εντάξετε την περίπτωση που παρουσιάζεται στο ερώτημα σε κάποια από τα γνωστά μοντέλα ανταμοιβών Β) Ποια είναι κατά την άποψη σας τα πλεονεκτήματα που προσδοκά η επιχείρηση από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ελένη Γ. Νύκταρη Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου;

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου; Τι είναι το συγκριτικό και τι το απόλυτο πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο; Συγκριτικό πλεονέκτημα: μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ενός προϊόντος αν το κόστος ευκαιρίας της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα