Κεφ. 1.(τέλος) 10 στέδια Προσδ.παρ. Σελ.117 1)ποιοί είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της διαπραγματαυτικής ισχύος των προμηθευτών ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφ. 1.(τέλος) 10 στέδια Προσδ.παρ. Σελ.117 1)ποιοί είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της διαπραγματαυτικής ισχύος των προμηθευτών ;"

Transcript

1 Κεφ. 1.(τέλος) 10 στέδια Προσδ.παρ. Σελ.117 1)ποιοί είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της διαπραγματαυτικής ισχύος των προμηθευτών ; α)βαθμός διαφοροποιήσεως των προιόντων τους. Όσο εντείνεται η διαφοροποίηση, τόσο ενδυναμώνεται η θέση του προμηθευτή έναντι της επιχείρησης. β)ύπαρξη υποκατάστατων ειδών. Το πλήθος των υποκαταστάτων αποδυναμώνει τη θάση του προμηθευτή. γ)ο βαθμός δυγκεντρώσεως και ελέγχου των προμηθευτών από λίγους προμηθευτές. δ)ο όγκος των παραγγελιών του αγοραστή της επιχ. Μικρός όγκος της παραγγελίας ισχυροποιεί τη θέση του προμηθευτή. ε)η συνέπεια κ οι όροι παραδόσεως & συναλλαγών. ζ)οι δυνατότητες για διαφοροποίηση των προιόντων της επιχ. Τις οποίες παρέχουν τα είδη του προμηθευτή. η)οι δυνατότητες βελτιώσεως του κόστους ή της ποιότητος του προιόντως της επιχ. Τις οποίες παρέχουν τα είδη του προμηθευτή. θ)οι δυνατότητες του προμηθευτή για κάθετη ολοκλήρωση προς την κατεύθυνση τη επιχειρ.. όμως κ η δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης της επιχ. Προ την κατεύθυνση του προμηθευτή αποτελεί στοιχείο αποδυν μωσης της διαπραγματευτικής του ισχύος. Οι παράγοντες είναι + ή για τον προμηθευτή. Όταν είναι για τον προμηθευτή είναι πιθανόν να είναι + για την απιχ. Σελ Τομεις στους οποίους ανταγωνίζονται συνήθως οι επιχ. 1. Ρευστότητα 2. Εμπειρία 3. Έλεγχος αγοράς 4. Κόστος παραγωγής 5. Ερηασιακές σχέσεις 6. Σύνθεση κεφαλαίου κινήσεως 7. Μικτό περιθώριο 8. Νέα τεχνολογία 9. Πηγές ενέργειας 10. Εξαγωγές 11. Δανειοληπτική ικανότητα Συντελεστές ανταγωνιστικότητας 1. Ποιότητα προιόντος 2. Κόστος παραγωγής δίκτυο πωλήσεων 3. Υπηρεσίες πελάτη 4. Προμήθειες 5. Πιστώσεις 6. χρηματοδότηση

2 σελ167 βασικοί σκοποί στρατηγικής διεύρυνσης 1. αύξηση της αποδοτικότητας των απασχολούμενων κεφ. 2. Διατήρηση του ποσοστού της αγοράς. 3. Δημιουργία νέας αγοράς για συναφή προιόντα. 4. Αποκλεισμό ή δυσχέρεια εισόδου νεων ανταγωνιστών. 5. Παράκαμψη ή ελαχιστοποίηση καταστρεπτικών ανταγωνιστικών πολιτικών. 6. Αποφυγή πρόσθετων επενδύσεων οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αν η κατανάλωση ενός προιόντος φθίνει σημαντικά ή για κάποια άλλη αιτία. Ευκαιρίες + κίνδυνοι =εξωτερικό περιβάλλον. Πλεον/τα+αδυναμίες =εσωτερικό περιβάλλον παράγοντες που επηρεάζουν τα διάφορα είδη πειβάλλοντος. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Στόχοι Λειτουργία Ικανότητα ανθρώπων Ανώτατη διοίκηση Δομή=αλυσίδα εντολών + ανθρώπινο δυναμικό Κουλτούρα=προσδοκίες + αξίες Πόροι=ικανότητες ανθρώπων,χρηματικά στοιχεία, εγκαταστάσεις ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Περιβαλλοντικες πιέσεις Ανταγωνιστές Άνθρωποι εκτός της επιχείρησης που θίγονται από ενάργειες της (δανειστές,μέτοχοι,προμηθευτές) Κοινωνικοπολιτιστικές δυνάμεις Οικονομικές << Πολιτικο-νομοθετικές Τεχνολογικές ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΛΑΔΟΥ Μέτοχοι,κυβάρνηση,πελάτες,ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος,ανταγωνιστές,πιστωτές,κλαδικές ενώσεις,τοπική κοινότητα,προμηθευτές,εργαζόμενοι.

3 Βασικές παράμετροι που εξετάζονται σε σχέση με την οικονομική πολιτική (εξωτερικό περιβάλλον) για τη χάραξη μιας στρατηγικής. 1. Απασχόληση 2. Επίπεδο αμοιβών 3. Πορεία συνολικής καταναλώσεως 4. Πορεία ζητήσεως για την ικανοποίηση της συγκ.ανάγης 5. Πορεία του κλάδου της επιχ. 6. Παρεία της προσφοράς πρώτων υλών 7. Έλεγχος και γενικά πολιτική διεθνών συναλλαγών 8. Πορεία των επιτοκίων χρηματοδότησης 9. Παρεία των συναλλαγματικών ισοτιμίων Τομείς οικονομικών αποφάσεων που επηρεάζουν το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχειρ. 1. Μέτρα περιφερειακής ανάπτυξης για επενδύσεις,φορολογία εισοδήματος,επιβαρύνσεις εργοδοτικών εισφορών προς ασφαλιστικά ταμεία. 2. Φορολογική και δασμολογική πολιτική που πιθανόν επηρεάζει Το κόστος παραγωγής λόγω επιβολής δασμών Το ανταγωνιστικό περιβάλλον(δασμοί σε εισαγώμενα προιόντα) Τις τιμές πωλήσεως(πρόσθετοι έμμεσοι φόροι) Το διαθέσιμο εισόδημα αν μεταβάλλεται η φορολογία εισοδήματος και αλλοι άμεσοι φόροι. 3. Μέτρα απηρρεασμού της νομισματικής κυκλοφορίας και των επιτοκίων χρηματοδοτήσεως. 4. Μέτρα που επηρεαζουν την αγορά κεφαλαίων και τη δυνατότητα χρηματοδοτήσεως της επιχ. 5. Μέτρα συναλλαγματικού χαρακτήρα (μεταβολή της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος) με επιπτώσεις τόσο στο κόστος εισαγόμενων υλών-προιόντων όσο κ στο εισόδημα από συμβάσεις εξαγωγών αλλά κ στις δανεικές επιβαρύνσεις σε συνάλλαγμα. 6. Μέτρα αφορώντα στην προστασία του περιβάλλοντος.

4 Σελ ΣΤΑΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. 1. Προσδιορισμός της αποστολής της επιχείρισης. 2. Διάγνωση του εξωτερικού κ εσωτερικού περιβάλλοντος από την οποία προκύπτουν:οι τυχών κίνδυνοι-ευκαιρίες αναφορικ με το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον, τα πλεονεκτήματα αδυναμίες της επιχειρ. 3. Επιλογή κ υιοθέτηση στόχους προς τους οποίους θα αποβλέπει το σχέδιο δράσης. 4. Επιλογή των δυνατών εναλλακτικών οδών ενέργειας ή λύσεων που οδηγούν στους επιλεγέντες στόχους. Πρόκειται για τα μέτρα πολιτικής των επιχ. 5. Επιμερισμός και αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων στις επιμέρους λειτουργίες και ενθάρρυνση των στελεχών κ του προσωπικού μετά από πειστική διοχέτευση των απαραίτητων κατα στάδιο ιεραρχίας πληροφοριών κ μηνυμάτων. 6. Συστηματικά παρακολούθηση κ αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του επιλεγάντος σχέδιου κ των εφαρμοσμένων μέτρων πολιτικής. Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν το περιαχόμενο της ανατριφιδοσίας του συστήματος για τυχόν αναγκαίες αναθεωρήσεις τόσο του στρατηγικού σχεδίου όσο κ των μέτρων πολιτικής. Στάδια 1-3 =προσδιορισμός αποστολής κ επιλογή στόχων. Στάδια 4+5=διμόρφωση σχεδίου δράσης + εφαρμογή. Στάδιο 6=αξιολόγηση αποτελεσματικότητας σχεδίου. Η άσκηση στρατηγικής διοίκησης καλύπτει 3 επίπεδα εξέλιξης. 1. Το επίπεδο επιλογής συγκεκριμένων στόχων 2. Το επίπεδο αναπτύξεως σκέψεων κ διαδικασιών απο τις οποίες θα προκύψει το σχέδιο δραστηριότητας κ ο τρόπος εφαρμογής του. 3. Το επίπεδο αξιολογήσεως του συγκεκριμένου στραρηγικού σχεδίου κ της ανατροφοδοσίας του συστήματος από τις πληροφορίες εμπεριστατωμένων παρατηρήσεων. Σελ 50. ΣΧΟΛΗ FRIEDMAN Κ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η επιχειρηματική κοινότητα δεν παραμένει αδρανής στου σ σύγχρονους προβληματισμούς όπως: Τα ανθρώπινα δικαιώματα Ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος Η προστασία του καταναλωτή Η κοινωνική ευημερία Η παιδεία και η ανάπτυξη του προσωπικού

5 Υποστηρίζεται όμως κ η άποψη ιδίως από τους οπαδούς της σχολής Friedman οτι οι βασικές υποχρεώσεις της επιχείρισης περιορίζονται κ αφορούν στους μετόχους και το προσωπικό ενώ για τα λοιπά η αρμοδιότητα ανήκει στην κρατική εξουσία. Τα φαινόμενα όμως κ οι διαμορφούμενες τάσεις δεν ασπάζονται πλήρως ανάλογες απόψεις. Το 1991 οργανώθηκε στο Rotterdam 1 συνάντηση εκπροσώπων 150 επιχειρήσεων και 35 οργανισμών από όλο τον κόσμο με αντιείμενο την αποδοχή δεσμευτικών αρχών για την προστασία του περιβάλλοντος. Το διεθνές εμπορικό επιμελητήριο εξ άλλου έχει συντάξει κάποιον επιχειρηματικό καταστατικό χάρτη 16 αρχών για τη στήριξη της αναπτύξεως. Στον χάρτη αυτόν είναι έντονα εμφανής η αντίληψη περί της ανάγκης για υιοθέτηση αρχών ηθικής οικονομικής συμπεριφοράς και κοινωνικής ευθύνης στα πλαίσια του προγρ.και της δράσεως της επιχ. Σε διάφορες χώρες επίσης έχουν διατυπωθεί κώδικές συμπεριφοράς που αποσκοπούν στην καθιέρωση κανόνων βάση των οποίων θα διασφαλίζεται όσο είναι δυνατόν η οικονομική ηθική τάξη και θα προωθείται η συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης. Ειναι γεγονός ότι η ανάπτυξη η ανάπτυξη των επικοινωνιών και η αμεσότητα με τα γεγονότα,το μορφωτικό επίπεδο,κ η εξάπλωση της κριτικής αντίληψης κάνουν τα πραγματικά περιστατικά περισσότερο έκδηλα. Ειναι όμως αληθές οτι η υλοποίηση οικονομικών συμφερόντων έρχεται πολλές φορές σε ευθεία αντίθεση με ποιοτικού χαρακτήρα επιδιώξεις. Η ποσοτική μεγιτοποίηση της ωφέλειας κ η ελαχιστοποίηση της αντίστοιχης ευθύνης + θυσίας αποτελεί τη γενικά παραδεκτή προσέγγιση της οικονομικής αλλά κ κοινωνικής συμπεριφοράς. Η ωφελημιστική αυτή θεώρηση δε νομίζω οτι ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των καιρών. (διαφωνώ με την άποψη του Friedman αλλά δυστυχώς παρατηρώ οτι οι επιχ.και οι οργανισμοί βαδίζουν προς αυτή αφού για ωφελημιστικούς καθαρά λόγους ακολουθούν τα χαρακτηριστικά αυτής της σχολής.) σελ-171 κατευθυντήριες σκέψεις για επιλογή της στρατηγικής της διαφοροποιήσεως. ΔΙΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ=η επιχ.να θεωρείται μοναδική από τον καταναλωτή σε μια ή περισσότερς μορφές διαφοροποιήσεως των προιόντων-υπηρεσιών. 1. Διαπίστωση των επιθυμιών εκείνων της κατανάλωσης που θεωρούνται περισσότερο σημαντκές. 2. Καθιέρωση μεθόδων και διαδικασιών με τις οποίες αυτές οι επιθυμίες θα ικανοποιούνται πληρέστερα. 3. Βεβαιότητα για την ικανότητα της επιχ.να διατηρλησει το επίπεδο ικανοποιήσεως της πελατείας. 4. Διατληρηση ορθής σταθερής αποδεκτής αντιστοιχίας μεταξύ ΤΙΜΗΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΟΣΤΟΥΣ. 5. Πλήρης κατανόηση από τον καταναλωτη τη σχρησιμότητας και της αξίας του συγκεκριμένου αγαθού. 6. Εξακρίβωση της δυνατής τιμής πωλήσεως ενός νέου αντίστοιχου προς το διαφοροποιούμενο,προιόντος. 7. Μέτρηση του μικτού περιθωρίου κέρδους το οποίο θα μπορούσε ρεαλιστικά να αποδίδει το νέο προιόν σε σχέση με το διαφοροποιούμενο.

6 Σελ.21/34/54 ΔΙΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗ ΕΠΙΧ. ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Ένα από τα στάδια της άσκησης της διοικήσεως είναι η διάγνωση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος από την οποία θα προκύψουν Οι τυχόν κίνδυνοι-ευκαιρίες αναφορικά με το εξωτερικό περιβάλλον. Τα πλεονεκτήματα-αδυναμίες της επιχ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ+ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ως λειτουργικό περιβάλλον καλείται τόσο το περιβ.με το οποίο συναλλάσεται η επιχ.όσο κ το περιβάλλον του δικού της παραγωγικού κυκλώματος. Αναφερόμαστε στο εξωτερικό λειτουργικό περιβάλλον(περιβ.με τον κύκλο των συναλλασομένων) και στο εσωτερικό λειτουργικό περιβάλλον ή το περιβάλλον της επιχ.ως οντότητας. Το εξωτερικό (μη λειτουργικό )περιβάλλον καλείται το γενικό οικονομικό κ κοινωνικό περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου δρα και αναπτύσσεται η επιχ. Η επιχείρηση ως σύστημα αξιοποιήσεως διαθεσίμων πόρων δημιουργεί κ αναπτύσσει ένα ευρύτερο λειτουργικό περιβάλλον το οποίο αναφέρεται 1. Στον άμεσο λειτουργικό της χώρο 2. Στον κύκλο της καταναλώσεως 3. Στον κύκλο μετόχων-επενδυτών 4. Στον κύκλο των πιστωτών Είναι τομείς ευθύνης και συνεπώς συνθέτουν το κυρίαρχο μέρος της αποστολής της. Οι αιτίες που προκαλούν ερεθισμούς σκέψεως και οδηγούν στην κατάστρωση σχεδίου επιχειρηματικής δραστηριότητας με συγκεκριμένους στόχους διαμορφώνινται σε συνάρτηση με Τις συνθήκες στον τομέα του εξωτερ.περιβάλλοντος «Λειτουρικού περιβάλλοντος. Οι συνήκες που διαμορφώνονται στου τομείς του εξωτερικού περ.είναι μη ελεγχόμενες απο την επιχείρηση,σε αντίθεση με τις συνθήκες του εσωτερικού περιβάλλοντος λειτουργικού (τη επιχ.καθαυτής )που ελέγχονται καθώς και τις συνθήκες του εξωτερικού λειτουργικού περ. Που πηρεάζονται. Στους τομείς τιυ εξ.λειτουργ.+μη λειτουργικού περιβ. Οι στόχοι και τα μέσα πολιτικής αποβλέπουν στη ελαχιστοποίηση ή αποφυγή των κινδύνων και στην αξιοποίηση των παρεχόμενων ευκαιριών. Στους τομείς του εσωτ.λειτ.περιβ.ο σχεδιασμός κ οι στόχοι αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της επιχ.και στη μέγιστη δυνατή ελαχιστοποίηση των αδυναμιών της.

7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ (PORTER) 1. Βελτίωση της σχέσεως μεταξύ τιμής πώλησης και χρησιμότητας προιόντων της. 2. Διεύρυνση του κύκλου των καταναλωτών των προιόντων της. 3. Αναπροσδιορισμός των στόχων και μεθόδων πολιτικής ανταγωνισμού. 4. Δημιουργία ισχυρών δεσμών με το ενδιάμεσο δίκτυο προώθησης των πωλήσεων. 5. Κατευθυνόμενη διαφοροποίηση. ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ. ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 5. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 7. ΠΙΘΑΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΤΩΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΙΜΩΝ,ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ,ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ ΠΩΛΑΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΑΠΑΝΗΡΕΣ 1. ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΛΑΠΤΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΩ Η ΕΠΙΧ. Ε ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Κ ΝΑ ΕΚΤΟΠΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ.Η ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ.Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ.

8 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ 1 ΕΠΙΧ. ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Ο ΠΟΡΤΕΡ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ.ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧ. ΣΑΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ,ΠΩΛΗΣΗ,ΔΙΝΟΜΗ Κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 1 ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΑΣ.ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ 1 ΕΠΙΧ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ. Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ 1 ΕΠΙΧ. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Κ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΑΣ Κ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ. ΟΙ ΔΡΑΣΤ. ΑΞΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ Κ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΡΑΣΤ. ΤΙΣ ΕΠΙΧ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΠΙΧ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Κ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ.. ΟΙ ΔΡΑΣΤ. ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 2 ΚΑΤΗΓ. 1)ΚΥΡΙΕΣ,ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ,ΔΙΝΟΜΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ. 2)ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,ΑΝΘΡΩΠ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΙΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΠΟΤΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤ. ΟΠΩΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,Η ΔΙΕΥΘ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ,ΛΟΓΣΤΗΡΙΟΥ... Η ΔΟΜΗ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΤΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤ.

9 1 ΑΣΚΗΣΗ Α Β ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ Εαν υποθέσουμε οτι η Β εξαγοράζει την Α με ανταλλαγή μετοχών που προκύπτει απο τη σχέση των αγοραίων τιμων των μετοχών και οτι η νέα εταιρία έχει το σύνολο των κερδών και των 2 συγχονεύομενων. Ζητούνται 1. Ο αριθμός των μετοχών της νέας εταιρίας. 2. Ποιά είναι τα κέρδη /μετοχή της νεας εταιρίας. 3. Ποιές οι επιπτώσεις στα έρδη των μετοχών της Α&Β εταιρίας? 4. Ποίς δείκτης Α/κμ μας δίνει σξία μετοχής στη νέα εταιρία ίση με την τιμή της Β? 1)4000/10000=0,4 η Β προσφέρει 0,4 μετοχές για 1 μετοχή της Α τιμες μετοχών ευκαιρίας ΑΒ? (100000*0,4) = = μετοχές. 2) συνολικά κέρδη ΑΒ= = /240000=583,3 δρχ/μετ.=κέρδη ανά μετοχή της νέας επιχ. 3)κ/μ Α προ συγχ.=400*5/2=1000 μετα=583,3 ζημιά= ,3=416,7 κ/μ Β προ= /200000=500 μετα=583,3 κερδος=83,3 4)Α/κμ ο δείκτης που μας δίνει αξία μετοχών στη νέα εταιρία ίση με την τιμή της Β είναι Τ=(Τ/κμ)(κμ) 10000=(Τ/κμ)583,3 Τ/κμ=10000/583,3=17,14 Ασκηση 2 Α Β ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ

10 Εάν υποθέσουμε οτι η Β εξγοράζει την Α προσφέροντας 5000δρχ/μετ.πληρώνοντας με μετοχές της και οτι καμια μεταβολή δεν πρόκειται να επελθει στα συνολικά κέρδη από τη συγχώνευση Ζητούνται 1. Ο αριθμός των μετοχών της νέας εταιρ. 2. Τα κέρδη / μετοχή μετά τη συγχ. 3. Επιπτώσεις στα κέρδη των μετ. Α κ Β 1)ΑΡΙΘΜΌΣ ΜΕΤΟΧΏΝ αβ (5000/10000)100000= ,5*100000= ) = ΚΈΡΔΗ/ΜΕΤ.= /250000=560ΔΡΧ/ΜΕΤ 3)επιπτώσεις Α προ συγχ.= /100000= *2=800 για να πάρει 1 μετοχή της Α η Β θυσιάζει 2 δικές της μετά=560 ζημιά=240δρχ/μετ Β προ= /200000=500 Μετα=560 Κέρδος=60 ρδχ/μετ Ασκηση 3 Η επιχ. Ν &G διαθέτει στην αγορά τα προιόντα χ,ψ,ζ στοιχεία ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν&G Χ Ψ Ζ Ω )να γίνει ο ρυθμός ανάπτυξης μεριδ. Αγοράς + να χαρακτηριστούν τα προιόντα λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΡΑΑ θεωρείται χαμηλό ως 15% κ το σχετικό μερίδιο αγοράς ως 1. 2)εξηγείστε 2 κινήσεις προιόντων που θα βελτιώνουν το χαρτοφυλάκιο των προιόντων της επιχείρησης. 1)rx%=(ολική γορά 1997/ολική αγορά )100=12,5% ry%=(7500/6250-1)100=20% rz%=( 6875/5500-1)100=25% rω%=(3675/3500-1)100=5% 2)Vx=ΚΕ1997/ΚΕ σημ αντ. 1997=3000/750=4 log4=0.6 Vy=1500/1875=0.8 Log 0.8=-0.1 Vz=2000/1265=1.58..=0.2 Vω=...=-0,2

11 3)σχετική συνεισφορά x 3000/500 y 1500/500 z 2000/500 ω 500/500 2 κινήσεις που θα βελτίωναν το χαρτοφυλάκιο z-x(αστέρας χρυσορ) y-z(αμφίβολο-αστέρας ) ένα αμφίβολο αναπτ θσσεται σε μεγεθος κ ισχύει ώστε να γίνει αστέρας σε α στάδιο + στη συνέχεια να διατηρήσει την ανταγωνιστική του θέση που απαιτείται για να παραμείνει χρυσορυχείο λογω της αναπόφευκτης μείωσης του ρυθμού αναπτύξεως της αγοράς. ΑΣΚΗΣΗ 4 Εταιρία Α Εταιρια Β Κέρδη Μετοχές Αγοραία τιμή μτχ Η Β εξαγοράζει την Α με σχέση ανταλλαγής 1/1 κ τα κέρδη παραμένουν τα ίδια κ μετά την συγχ. 1)ο αριθμός των μετοχών της νέας εταιρίας 2)τα κέρδη ανά μετοχή μετά τη συγχ. 3)οι επιπτώσεις στα κέρδη των μτχ,της Α και της Β 1)5000* = )κέρδη πριν /κέρδη μετά= /15000=4,66 3)Α προ 20000/5000=4 δρχ/μτχ μετά 4,66 κέρδος 0,66 Β προ 50000/10000=5 Μετά 4,66 Ζημιά -0,34 ΑΣΚΗΣΗ 5 Χ Υ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΡΔΗ/ΜΤΧ Ρ(ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ) Ρ/Ε(ΚΕΡΔΗ/ΜΤΧ) 22,5 16,5 ΤΙΜΉ 1350 Η χ εεξαγόρασε τη Υ προσφέροντας 1350 δρχ/μτχ που θα πληρωθούν με τις μετοχές της ( θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή μετοχών)τα συνολικά κέρδη παραμένουν ίδια 1)ο αριθμός των μετοχών της νέας εταιρίας 2)τα κέρδη/μτχ μετά τη συγχ. 3)οι επιπτώσεις στα κέρδη των μετόχων Χ και ψ?

12 Κερδη των μετόχων της ΧΥ = ) (1350/2700)682500= ) / =131 3)Χ προ συγχ /900000=120 κέρδος =11δρχ.μτχ Υ προ 2*80=160 Η Χ για να πάρει 1 μτχ της Υ θυσιάζει 2 δικές της =-29 ζημιά

13

14

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικοί Στόχοι. Λειτουργικοί Στόχοι 16/3/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Θεσμικοί Στόχοι. Λειτουργικοί Στόχοι 16/3/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ Τ Ο Χ Ο Σ γενικός ορισμός Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Παράγραφος 1.5 Η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων 1.5.1 Οι στόχοι των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της τιμής:

Το πρόβλημα της τιμής: Το πρόβλημα της τιμής: Καθορισμός του συγκεκριμένου συνολικού κόστους εξαγωγής Προσδιορισμός της τιμής πώλησης στην αγορά του εξωτερικού Προσδιορισμό μια τιμολογιακής πολιτικής για το σύνολο των αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ενότητα 1: H Φιλοσοφία του Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ελκυστικότητα Βιομηχανίας. Κεφάλαιο 6

Ελκυστικότητα Βιομηχανίας. Κεφάλαιο 6 Ελκυστικότητα Βιομηχανίας Κεφάλαιο 6 Εξέλιξη βιομηχανίας Μεταβολές στην ανάπτυξη πωλήσεων Διεύρυνση αριθμού καταναλωτών Συσσώρευση εμπειρίας από επιχειρήσεις Καινοτομία Μεταβολές στις οικονομίες κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ v.1.0 Ενότητα 8 η : Βιομηχανική Οργάνωση Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση στις Ξένες Αγορές. ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017

Τιμολόγηση στις Ξένες Αγορές. ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017 στις Ξένες Αγορές ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017 DK Consultants All rights reserved - 2016 1 Ορισμός «Tο ποσό των χρημάτων, το οποίο καταβάλλει ο αγοραστής στον πωλητή για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διάκριση των εννοιών οργάνωση - επιχείρηση να κατανοήσουν τους λόγους δημιουργίας οργανώσεων να εξοικειωθούν με τη συστημική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η φύση και το πεδίο μελέτης της Επιχειρησιακής Οικονομικής 2 Ορισμός της Επιχειρησιακής Οικονομικής Η εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας και των εργαλείων της λήψης των

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Κεφάλαιο 3 Σημαντικό (substantial) Και Διατηρήσιμο (sustainable) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αξιολογούνται και εκτιμώνται σωστά Σπάνια και σύνθετα Να μην αντιγράφονται Να μετατρέπονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών 1. Η καμπύλη δυνατοτήτων ωφέλειας σε μία υποθετική οικονομία που αποτελείται από τα άτομα Α και Β δίνεται από τη σχέση U Α + 2 U = 130, όπου U Α και U είναι οι χρησιμότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία και η δυναμική ανάπτυξη που προκάλεσαν στις επιχειρήσεις, εισήγαγαν μια επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 25 Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 27 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 43 Κεφάλαιο 3 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα - Οδηγός Επιβίωσης

Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα - Οδηγός Επιβίωσης Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα - Οδηγός Επιβίωσης KPMG - 2 ο Family Business Forum Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος ΣΕΒ Βασική Ιδέα Η επιβίωση των οικογενειακών επιχειρήσεων εξαρτάται από την οργάνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 6 η 6.1 Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισµών Η επίδραση των ΠΣ στους οργανισµούς από την άποψη των Θεωριών Συµπεριφοράς Η Τεχνολογία των Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η μόρφωση των ανθρώπων. 2. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Τιµολόγησης

ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Τιµολόγησης ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Τιµολόγησης ρ. Παναγιώτης Μπάλλας E-mail: ballas@staff.teicrete.gr Τιµή Νοµισµατική αξία που έχουν τα προϊόντα κατά την ανταλλαγή στον χώρο της αγοράς. Σηµασία της τιµής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή ευρέως γνωστό ως e- commerce, είναι το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1820 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών. Βαθμός πολιτικού κινδύνου. Βαθμός ανταγωνισμού

Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών. Βαθμός πολιτικού κινδύνου. Βαθμός ανταγωνισμού Κριτήρια επιλογής αγορών του εξωτερικού Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών Συσχέτιση ζήτησης με: 1) μέγεθος πληθυσμού 2) ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού 3) πληθυσμιακή δομή 4) γεωγραφική κατανομή (αστική,

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ...29 1.1. Εισαγωγή...30 1.2. Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 30 1.2.1. Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής

Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής Στοκεφάλαιοαυτό, θα αναφερθούμε: 1.1 Στα χαρακτηριστικά των στρατηγικών αποφάσεων 1.2 Στα Επίπεδα των Στρατηγικών που υπάρχουν σε ένα οργανισμό 1.3 Στο

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ «Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Επιστημονικός υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ενότητες : 1.2, 1.3) Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Α Ομάδα Α1. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψεις στο τετράδιό σου τον αριθμό της κάθε μιας πρότασης και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ. Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή Το διοικητικό στέλεχος είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τις εισροές μιας επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος Γ - Δημόσια Οικονομική

Τόμος Γ - Δημόσια Οικονομική Τόμος Γ - Δημόσια Οικονομική 1. Η καμπύλη δυνατοτήτων χρησιμότητας δύο καταναλωτών, του Α και του Β, δίνεται από τη σχέση 2U A + U B = 250, όπου U A είναι η χρησιμότητα του καταναλωτή Α, και U B είναι

Διαβάστε περισσότερα

9. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.

9. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η µόρφωση των ανθρώπων. 2. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παραθέτουμε ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑ από πιθανά θέματα για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα πλαίσια της φροντιστηριακής προετοιμασίας μας οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής

Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής Περιεχόμενα Κεφαλαίου Α. Το Περιεχόμενο της Εμπορικής Πολιτικής Οι Δασμοί στις Εισαγωγές Τα μη Δασμολογικά Μέσα Προστασίας Β. Προστατευτισμός ή Ελεύθερο Εμπόριο Τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Επικ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου. marketing. Κυριότερες έννοιες μάθημα 3ο και 4ο

Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Επικ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου. marketing. Κυριότερες έννοιες μάθημα 3ο και 4ο Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Επικ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου marketing Κυριότερες έννοιες μάθημα 3ο και 4ο Στρατηγικό μάρκετινγκ Κύκλος ζωής προϊόντος Προβλήματα εξέτασης / ανάλυσης του κύκλου ζωής Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 1 www.dap-papei.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΩΡΙΑ Ποιες παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Με άλλα λόγια, η τράπεζα θέτει τα χρήματά σας σε λειτουργία για να κάνει τους τροχούς της βιομηχανίας και της γεωργίας να γυρίσουν.

Με άλλα λόγια, η τράπεζα θέτει τα χρήματά σας σε λειτουργία για να κάνει τους τροχούς της βιομηχανίας και της γεωργίας να γυρίσουν. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Με άλλα λόγια, η τράπεζα θέτει τα χρήματά σας σε λειτουργία για να

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45 ΤΟΜΟΣ Α «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» πηγή: ibm.com Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΛΕΥΚΑΔΑ Ενότητα 1: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11 1. Κόστος και Κοστολόγηση 1.1 Κόστος Σελ. 1 1.1.1 Έννοια και ορισμός του κόστους Σελ. 1 1.1.2 Ιστορικό κόστος Σελ. 1 1.1.3 Αμφισβήτηση του ιστορικού κόστους Σελ. 2 1.1.4 Το κόστος κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993 1995 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία που προηγήθηκε ( Οι επιπτώσεις στις εμπορικές τράπεζες της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΚΤ. 1 Η συνάντηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΚΤ. 1 Η συνάντηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΚΤ 1 Η συνάντηση Τα Μακροοικονομικά προβλήματα Τα έξι βασικά ερωτήματα 1. Τι θα παράγομε; 2. Πώς θα το παράγομε; 3. Ποιος θα το παράγει; 4. Πού θα το παράγομε; 5. Πότε θα το παράγομε;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3 - Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Είναι στοιχείο της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ:

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ: - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΗΓΕΣ: Sandhusen, R., (1994) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος Dayan, A. (2001) ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Εκδόσεις Δαίδαλος Hindle, T., Thomas, M.,

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W:

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W: & 6937016375 Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Αυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να φτάσεις Μπορείς να µου πεις προς τα πού πρέπει να πάω; Επιτυχηµένοι Αποτυχηµένοι Οργανισµοί Επιτυχηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 5: Προστατευτισμός και οι επιπτώσεις του Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα