Δξγαζηήξη θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο Λεσθ.Ισλίαο , Άλσ Παηήζηα Σει Site:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξγαζηήξη θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο Λεσθ.Ισλίαο 298-300, Άλσ Παηήζηα Σει. 210 21.11.330 Site: http://www.ergastirimorfes.gr"

Transcript

1 Δξγαζηήξη θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο Λεσθ.Ισλίαο , Άλσ Παηήζηα Σει Site: ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΙΙΗΡΔΣΛΗΘΩΛ ΠΔΚΗΛΑΟΗΩΛ Πεξίνδνο δηεμαγσγήο: Νθηώβξηνο - Γεθέκβξηνο 2012 Έλαξμε ζεκηλαξίσλ από Γεπηέξα 15 Νθησβξίνπ ην Site ηνπ Δξγαζηεξίνπ κπνξείηε λα δείηε ηηο εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ηα ζεκηλάξηα. Ζ ΡΔΣΛΗΘΖ ΡΝ DECOUPAGE ΠΔ ΜΙΝ, ΓΑΙΗ, ΘΑΚΒΑ, ΦΑΠΚΑ Θ.Α Decoupage ζεκαίλεη ζηελ γαιιηθή γιώζζα "θόβσ", θαη δελ είλαη ηίπνηα άιιν από ηελ δεκηνπξγηθή ζπλαξκνιόγεζε, ην θόιιεκα θαη ην βεξλίθσκα θνκκέλσλ ραξηηώλ, Ρηδόραξησλ (Rice Papers) ή ραξηνπεηζέηαο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δηαθόζκεζε αληηθεηκέλσλ. O κόλνο πεξηνξηζκόο γηα όπνηνλ ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ην Decoupage είλαη ε θαληαζία ηνπ. Αλ έρεηε έλα θαιό ςαιίδη θαη θόιια, ηόηε κε ιίγε ππνκνλή θαη εκπεηξία κπνξείηε λα θηηάμεηε αιεζηλά έξγα ηέρλεο. απηό ην ζεκηλάξην ζα κάζεηε πνιιέο θαη θαηλνύξηεο ηερληθέο γηα λα δηαθνζκείηε αληηθείκελα παιαηά ή θαηλνύξγηα, κε απιά θαη εληππσζηαθά πιηθά Κάζεηε ηελ εθαξκνγή ηνπ Decoupage ζε : Σαξηί, Γπαιί, Μύιν, Θεξακηθό, Θακβά, Ύθαζκα, Κέηαιιν. Δπίζεο αλαθαιύςηε ηα εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ Decoupage θαζώο ζα κάζεηε θαη ηελ Σερληθή Crackle, ηελ Δπηρξύζσζε κε Imitation Φύιιν Χξπζνύ, ηηο Παηίλεο Παιαίσζεο θαη όηη άιιν ρξεηάδεηαη γηα λα δεκηνπξγήζεηε ππέξνρα θνκκάηηα γηα ην ζπίηη ζαο θαη όρη κόλν. ΚΗΘΡΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ Α ΠΔ ΘΑΚΒΑ ΘΑΗ ΜΙΝ Η ρξήζε πιηθώλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο κέζα από ηερληθέο πνπ ζα δηδαρζείηε ζα ζαο δώζνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα πινπνηήζεηε ζπλζέζεηο πνπ αγγίδνπλ ηα ζύγρξνλα έξγα ηέρλεο θαη ζα ζαο απειεπζεξώζνπλ από ηα ζηελά όξηα ηεο δσγξαθηθήο ζε θακβά. Σν Ύθαζκα, ην Φύιιν Χξπζνύ, νη Πάζηεο, ηα Μειάληα, ε Άκκνο, νη Ψεθίδεο, θαη όηη άιια πιηθά κπνξείηε λα θαληαζηείηε, καδί κε ηα Χξώκαηα, κε εύθνινπο θαη ελδηαθέξνληεο ηξόπνπο ζα κεηακνξθσζνύλ ζε εληππσζηαθέο ζπλζέζεηο

2 ΚΗΘΡΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ Β (ΞΟΝΣΩΟΖΚΔΛΩΛ) Νέεο ηερληθέο θαη δηαθνξεηηθά project γηα όζνπο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηηο Κηθηέο Ρερληθέο Α θαη ζέινπλ λα αλαπηύμνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ην δεκηνπξγηθό ηνπο ηαιέλην! ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΓΗΑΘΝΠΚΖΠΖ ΘΔΟΗΩΛ Σα θεξηά κε ην απαιό ξνκαληηθό ηνπο θσο είλαη απίζηεπηα εύθνια ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. Μάζεηε όιεο ηηο γλσζηέο ηερληθέο γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηθξά ή κεγάια αξηζηνπξγήκαηα. Καηαζθεπάζηε θεξηά ζε δηάθνξα ζρήκαηα, κε θνκκάηηα παξαθίλεο, θνπθσηά, κε πάγν. Μάζεηε ηελ ηερληθή ηεο καξκαξνγξαθίαο, ηεο ραξηνπεηζέηαο, ηεο πξνζζήθεο πιηθώλ όπσο ύθαζκα, ράλδξεο, απνμεξακέλα, ινπινύδηα αιιά θαη άιια πιηθά ηεο επηινγήο ζαο. Γηάξθεηα : 18 ώξεο Αμία Πεκηλαξίνπ : 150 επξώ* ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΚΞΝΠΡΝ Γεκηνπξγήζηε κπνύζηα από γάδα, ιηλάηζα, θύιια ρξπζνύ, απνμεξακέλα ινπινύδηα, θνξδέιεο θαη ζηνιίζηε ηνλ ρώξν ζαο κε ππέξνρα αληηθείκελα. Γηάξθεηα : 12 ώξεο 4 Ππλαληήζεηο Αμία Πεκηλαξίνπ : 100 επξώ* Σν ζεκηλάξην γίλεηαη ζε κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ηκήκα πξσηλό ή απνγεπκαηηλό ΓΗΑΘΝΠΚΖΠΖ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΣΩΟΩΛ Γώζηε ην πξνζσπηθό ζαο άγγηγκα ζηνπο ρώξνπο πνπ θηλείζηε θαη αγαπάηε. Μάζεηε ηα πάληα γηα ηελ ςπρνινγία ηνπ ρξώκαηνο, ην ύθαζκα, ην έπηπιν, ηνλ θσηηζκό, ηελ εξγνλνκία επίπισλ, ηελ αλαθύθισζε παιαηώλ πιηθώλ θιπ. ΣΔΗΟΝΞΝΗΖΡΝ ΘΑΙΙΗΡΔΣΛΗΘΝ ΘΝΠΚΖΚΑ ΚΔ ΠΟΚΑ ΘΑΗ ΚΔΡΑΙΙΝ Μηα παλάξραηα ηέρλε πνπ καο έρεη αθήζεη αξηζηνπξγήκαηα, γίλεηαη παηρλίδη γεκάην δεκηνπξγία. Κάπνηεο από ηηο ηερληθέο πνπ δηδάζθνληαη ζην ζεκηλάξην : Θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ θύιισλ θαη ινπινπδηώλ Σξήζε ραληξώλ θαη πεηξώλ γηα ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ Σεηξνπνίεηεο παξακάλεο - θνπκπώκαηα Θξίθνη - αιπζίδεο Πηξηθηά ζύξκαηα Σξήζε κεηάιινπ - θόςηκν - ζθπξίιαην Θαζηόληα - κε ραιθό θαη θύιια κεηάιινπ Ξαηίλεο

3 ΣΔΗΟΝΞΝΗΖΡΝ ΘΑΙΙΗΡΔΣΛΗΘΝ ΘΝΠΚΖΚΑ Β - ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΟΓΟΝΣΝΗΑΠ Γηα όζνπο ζέινπλ λα ηειεηνπνηήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζηελ θαηαζθεπή θνζκήκαηνο, κπνξνύλ ζε απηό ην ζεκηλάξην λα απνθηήζνπλ παξαπάλσ γλώζεηο, πεξλώληαο ζε πην ζθιεξά κέηαιια θαη πην ζύλζεηεο ηερληθέο, όπσο ζέγα, αζεκνθόιιεζε, παηίλεο θαη πνιιά άιια. ΘΑΡΑΠΘΔΖ FAUX BIJOUX Α Καηαζθεπάζηε ηδηαίηεξα Faux Bijoux θνζκήκαηα καζαίλνληαο Θαηαζθεπή θνιηέ κε ρξήζε ζηνηρείσλ από θπζηθά πιηθά (θνξδόληα από βακβάθη, δέξκα, μύιηλεο ράληξεο). Δθαξκνγή θαη ζε βξαρηόιη. Θνιηέ κε ρεηξνπνίεηεο γξάλεο θαη πέηξεο. Αζνξηί βξαρηόιη θαη ζθνπιαξίθηα. Θαηαζθεπή θξίθσλ θαη αιπζίδαο από ζύξκα. Δηθαζηηθό θνιηέ από ζηξηθηά ζύξκαηα θαη πέηξεο. Θαηαζθεπή θαξθηηζώλ κε παξακάλεο, πέηξεο, αιπζίδεο θιπ. Θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ ζηνηρείσλ από felt θαη ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηε δηαθόζκεζε ησλ θαξθηηζώλ. Πθνπιαξίθηα. Καθξακέ (θνκπνδεηηθή). Σα δύν βαζηθά "δεζίκαηα". Δθαξκνγή ζε θνιηέ θαη βξαρηόιη, κε παξέλζεηα κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη ράληξεο. Νξηδόληην πιέμηκν ράληξαο ζε βξαρηόιη κε ζύξκα θαη ράληξεο. Ληύζηκν πεξηγξάκκαηνο κε θνξδόλη. Ξιεθηό θνιηέ-ζσιήλαο α εθαξκνγή ζαλ γνύλα κε εηδηθό εξγαιείν θαη παξέλζεηα κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη ράληξεο θαη β εθαξκνγή παξαιιαγή ηερληθήο κε εγθισβηζκέλα ζηνηρεία κέζα ζηνλ πιεθηό ζσιήλα Γαθηπιίδηα. ΘΑΡΑΠΘΔΖ FAUX BIJOUX Β (Ξξνρσξεκέλσλ) Καηαζθεπάζηε ηδηαίηεξα Faux Bijoux θνζκήκαηα καζαίλνληαο Καθξακέ γηα πξνρσξεκέλνπο. πκπιεξσκαηηθνί θόκπνη ηεο θνκπνδεηηθήο (αξαρλάθη, ξαβδάθη θιπ). Δθαξκνγή ησλ θόκπσλ ζε βξαρηόιηα κε απμνκεηνύκελν θνύκπσκα επίζεο κε καθξακέ. Βεινλάθη. Βαζηθέο πιέμεηο γηα θαηαζθεπή θνιηέ, βάζεο βξαρηνιηνύ θαη δηαθνζκεηηθώλ κνηίθ (π.ρ. ινπινπδηώλ). Δθαξκνγή ησλ πιέμεσλ ζε λήκα θαη ιεπηό ζύξκα. Σεηξνπνίεηεο ράληξεο θαη ινηπά ζηνηρεία από ζύξκα. Καηαζθεπή ηζηνύ από ζύξκα. Σάληξεο γηα πξνρσξεκέλνπο. Πέξιεο κε ζρέδην πιέμεο, νξηδόληην πιέμηκν κε απμνκείσζε ραληξώλ, θαηαζθεπή κπάιαο-ράληξαο από κηθξέο ράληξεο, ινπινύδηα θαη ινηπά δηαθνζκεηηθά κνηίθ από ράληξεο. Γέξκα. Όιε ε ηερληθή γηα θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ δηαθνζκεηηθώλ κνηίθ από δέξκα (π.ρ. ινπινπδηώλ) ή αθόκε θαηαζθεπή βάζεο γηα θόζκεκα ή αμεζνπάξ (π.ρ. βάζε γηα βξαρηόιη, δώλε θιπ). Ύθαζκα. Καηαζθεπή ινπινπδηώλ από νξγάληδα σο ζηνηρείσλ γηα θνιηέ, κπνπηνληέξεο θιπ. Δθαξκνγή ζε θόζκεκα.

4 ΞΑΙΑΗΩΠΖ ΘΑΗ ΞΑΡΗΛΔΠ ΠΔ ΔΞΗΞΙΑ ε απηό ην ζεκηλάξην ζα κάζεηε λα κεηακνξθώλεηε ηα έπηπια ζαο, καζαίλνληαο παηίλα κε ρξώκαηα ιαδηνύ, παηίλα κε θεξί, παηίλα - παιαίσζε κε θύιν ρξπζνύ, παηίλα κε ξίγεο ζε έπηπιν θαη stencil. ΡΔΣΛΝΡΟΝΞΗΔΠ ΡΝΗΣΩΛ ε απηό ην ζεκηλάξην ζα κάζεηε λα αλαλεώλεηε ηνπο ηνηρνύο, καζαίλνληαο ηερλνηξνπία κε ζθνπγγάξη, λαύινλ, παηξόγγα, stucco, stencil-ξίγεο, ηνύβιν- γξαλίηεο ΓΑΚΝΠ - ΒΑΞΡΗΠΖ απηό ην ζεκηλάξην ζα δεκηνπξγήζνπκε ζηέθαλα κε ράλδξεο θαη ινπινύδηα, κπνκπνληέξεο θαη πνπγθάθηα ξπδηνύ. Θα δηαθνζκήζνπκε ηηο δηθέο καο ιακπάδεο, ην δίζθν, ηα πνηήξηα ηνπ γάκνπ, ην θαιάζη ηνπ ξπδηνύ θαη ζα ζηνιίζνπκε ηελ θνιπκπήζξα. ΔΗΘΝΛΝΓΟΑΦΖΠΖ ΞΑΟΑΚΘΗΝ απηό ην ζεκηλάξην ζα δεκηνπξγήζηε ηνλ δηθό ζαο καγηθό θόζκν. Αθόκα θαη αλ δελ έρεηε μαλαδσγξαθήζεη πνηέ, κάζεηε ηνλ ηξόπν γηα λα θηηάμεηε ηνπο δηθνύο ζαο ήξσεο θαη λα ηνπο δώζεηε δσή, ρξεζηκνπνηώληαο όιεο ηηο γλσζηέο ηερληθέο θαη πιηθά. Ξσηηθά, λεξάηδεο, κάγηζζεο, λάλνη, όινη νη ραξαθηήξεο ηνπ παξακπζηνύ πνπ νλεηξεύεζηε ζα πάξνπλ κνξθή από ηα δηθά ζαο ρέξηα θαη ην παξακύζη ζα μεθηλήζεη Γηάξθεηα : 30 ώξεο Αμία Πεκηλαξίνπ : 240 επξώ* Σν ζεκηλάξην γίλεηαη ζε κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ηκήκα απνγεπκαηηλό ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΓΗΑΘΝΠΚΖΠΖ ΑΜΔΠΝΑΟ απηό ην ζεκηλάξην ζα δεκηνπξγήζηε ηα δηθά ζαο κνλαδηθά αμεζνπάξ. Μάζεηε ηνλ ηξόπν γηα λα δηαθνζκήζηε ηηο δηθέο ζαο δώλεο, ηηο δηθέο ζαο γαιόηζεο, λα θαηαζθεπάζεηε ηελ δηθή ζαο κνλαδηθή ηζάληα κε ηζόρα θαη ύθαζκα, θνπιάξηα από κεηάμη θαη felt, ζήθε γηα ην θηλεηό, ηα γπαιηά ή ηνλ θαπλό ζαο, ρξεζηκνπνηώληαο πνιιέο λέεο ηερληθέο θαη πιηθά. Αμία Πεκηλαξίνπ : 120 επξώ* Σν ζεκηλάξην γίλεηαη ζε κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ηκήκα πξσηλό

5 ΕΩΓΟΑΦΗΘΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΚΔ ΣΟΩΚΑ Έλα θαηλνύξγην ζεκηλάξην πνπ απεπζύλεηε ζε όινπο εζάο πνπ ζέιεηε λα πεηξακαηηζηείηε κε ραξηί, θακβά θαη μύιν, κε αθξπιηθό, ιάδη, κειάληα, ζθόλεο αγηνγξαθίαο, ρξώκαηα ιάκςεο (κεηαιιηθά), άκκν δσγξαθηθήο, αθξπιηθέο πάζηεο, θόιιεο, δηαιύηεο, ρξώκαηα βαθήο. Η δσγξαθηθή, σο θαηαζθεπή εηθόλσλ κε βαζηθά εξγαιεία ην ρξώκα θαη ην ζρέδην, απνηππώλεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη πξνηείλεη κηα εξκελεία ηεο. Γλσξίδνληαο ηελ δσγξαθηθή, ζαλ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, κέζα από ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο «θαλόλεο» ηεο, κπνξεί θαλείο λα θαιιηεξγήζεη ην δηθό ηνπ πξνζσπηθό ηξόπν έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο. ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ, ζα αζρνιεζνύκε κε ην ζρέδην θαη ην ρξώκα, εμεηάδνληαο ηελ ζρέζε κεηαμύ ηνπο κέζα από δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, αζθήζεηο θαη πεηξακαηηζκνύο. Σν ζεκηλάξην γίλεηαη ζε κηα θνξά ηελ εβδνκάδα απνγεπκαηηλό ηκήκα * ηηο αλαθεξόκελεο ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ.Ξ.Α.23% ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΓΓΟΑΦΔΠ Οη εγγξαθέο άξρηζαλ! Γεπηέξα Ξαξαζθεπή, 10πκ 8κκ Πάββαην, 10πκ 2κκ Γηα λα πεηύρνπκε ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα, έρνπκε πεξηνξίζεη ην κέγεζνο ησλ ηάμεσλ αλάινγα κε ην κάζεκα. Γη απηό ην ιόγν, ζαο ελζαξξύλνπκε λα εγγξαθείηε ζην κάζεκα ηεο επηινγήο ζαο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. Σξόπνο πιεξσκήο: 50,00 επξώ πξνθαηαβνιή & δηαθαλνληζκόο δόζεσλ. Όζνη δελ έρνπλ εγγξαθεί εγθαίξσο, ζα κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξώηεο εβδνκάδαο ηνπ καζήκαηνο εθόζνλ ππάξρνπλ ζέζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα πιεξώζεηε όιν ην πνζό ηνπ ζεκηλαξίνπ κε πηζησηηθή θάξηα ζε 3 άηνθεο δόζεηο ή ζε 2 δόζεηο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ζπκκεηέρεηε ηαπηόρξνλα ζε πεξηζζόηεξα από έλα ηξίκελν ζεκηλάξην, έρεηε έθπησζε 10% ζην ζπλνιηθό πνζό Σν Θαιιηηερληθό Δξγαζηήξη ΚΝΟΦΔΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηελ ώξα ή κέξα, λα αθπξώζεη ή λα κεηαζέζεη έλα ή πεξηζζόηεξα καζήκαηα εάλ δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ην Θαιιηηερληθό Δξγαζηήξη ΚΝΟΦΔΠ ρξεηαζηεί λα αθπξώζεη θάπνην κάζεκα, ζα επηζηξαθεί όιν ην πνζό πνπ έρεη θαηαβιεζεί γη απηό. ε πεξίπησζε αλαβνιήο καζήκαηνο γηα ηελ επόκελε πεξίνδν, ζα έρεηε πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ επόκελε εγγξαθή. Γηνξγαλώλνληαη θαη ηδηαίηεξα ζεκηλάξηα (ρξέσζε θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο) ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ηνλ ρώξν ηεο ζρνιήο ιεηηνπξγεί θαηάζηεκα όπνπ κπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε πιηθά γηα όια ηα ζεκηλάξηα. Γηα λα ςσλίζεηε από ην θαηάζηεκα δελ ρξεηάδεηαη λα είζηε καζεηέο ηεο ζρνιήο. Ρν θαηάζηεκα ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά Γεπηέξα Ξαξαζθεπή (10πκ 9κκ), θαη Πάββαην (10πκ 2κκ) θαη Θπξηαθή θαηόπηλ ζπλελλόεζεο. Κπνξείηε λα θάλεηε ηηο αγνξέο ζαο θαη από ην ειεθηξνληθό καο θαηάζηεκα, FACEBOOK Γείηε επηπιένλ πιηθό θσηνγξαθίεο ζηε ζειίδα καο ζην Facebook Γεκηνπξγίαο/

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΦΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 2010

ΟΓΗΓΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΦΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 2010 ΟΓΗΓΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΦΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 2010 ΜΗΝΤΜΑ ΣΟΤ ΓΗΜΑΡΥΟΤ Αγαπεηέο ζπλδεκόηηζζεο θαη αγαπεηνί ζπλδεκόηεο, Με ην παξόληα νδεγό πνπ εηνίκαζαλ νη ηερληθνί καο ζύκβνπινη από ην Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Αλαηνκία θαη θπζηνινγία λπρηνύ, εκηλάξην Μαληθηνύξ,Πεληηθηνύξ,Απιή Βαθή,Ηκηκόληκε βαθή,υξήζε ηνπ ηξνρνύ.

Αλαηνκία θαη θπζηνινγία λπρηνύ, εκηλάξην Μαληθηνύξ,Πεληηθηνύξ,Απιή Βαθή,Ηκηκόληκε βαθή,υξήζε ηνπ ηξνρνύ. Αλαηνκία θαη θπζηνινγία λπρηνύ, εκηλάξην Μαληθηνύξ,Πεληηθηνύξ,Απιή Βαθή,Ηκηκόληκε βαθή,υξήζε ηνπ ηξνρνύ. Γηάξθεηα ζεκηλαξίνπ: 32 ώξεο Κόζηνο: 120 Σν ζεκηλάξην level 1 είλαη ην αξρηθό ζηάδην γηα θάπνηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών 1 Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.»

Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» Πηινηηθή Δθαξκνγή Λία Γαιάλε Γαζθάια, Γεωγξάθνο «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθνύ ράξηε κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ

30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ 30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ 1. ΟΗ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΔΗΝΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗ ΔΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ Ή ΜΖΠΧ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΔΗΝΧ ΣΟΝ ΑΠΛΟ ΑΠΡΟΠΗΝΑΚΑ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΤ; 2. ΠΧ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΔΝΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Γελ βξίζθσ ηνλ θνξέα κνπ ζηελ εθαξκνγή αίηεζεο εθθαζαξηζηή, ζηελ Πξνζζήθε Φνξέα. Ση θάλσ; Γελ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κόλνη ζαο θνξέα. Παξαθαινύκε ζηείιηε ηα ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Οδεγίεο πξνζηαζίαο ΔΠΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Α ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΟΝ ΔΠΟΜΔΝΟ ΔΙΜΟ Θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά από έλα ζεηζκό ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο κειέηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα