ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ"

Transcript

1 DMK Καιώδηα Γεθπξώλ

2

3 ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 Παξνπζίαζε 2 DMK Καισδησηή ηήξημε 2 DMK ΚΑΛΩΓΗΑ Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθνύ 4 Πνηόηεηα 4 Κεθαιέο Αγθύξσζεο 5 Πνιύθισλνη Σέλνληεο 7 Κεθαιή Αγθύξσζεο Ρπζκηδόκελνπ Άθξνπ 8 Κεθαιή Αγθύξσζεο ηαζεξνύ Άθξνπ 9 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ Σέλνληαο γηα ην ύζηεκα ηήξημεο DMK 10 Θήθεο 11 Απόιεμε Καισδίνπ 11 σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ Τςειήο Ππθλόηεηαο 12 Αληη-βαλδαιηζηηθνί σιήλεο 12 Διαζηνκεξήο Δπζπγξακκηζηήο 13 Απνζβεζηήξεο Γνλήζεσλ Αλέκνπ 13 Παξαθνινύζεζε Καηαζθεπήο 14 ΓΟΚΗΜΔ Γνθηκέο πζηεκάησλ Καισδησηώλ Γεθπξώλ 15 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ DMK Δγθαηάζηαζε θεθαιώλ αγθύξσζεο θαη ζσιελώζεσλ 17 Πέξαζκα ηέλνληα 17 Σάλπζε ηέλνληα 17 Πξνζηαζία απνιήμεσλ 18 ΓΔΜΔΤΖ Γέζκεπζε Δηαηξείαο 19

4 ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΣΖ ΣΖΡΗΞΖ Παξνπζίαζε Οη θαισδησηέο γέθπξεο απνηεινύλ κηα νηθνλνκηθή ιύζε ζύλδεζεο κεγάισλ αλνηγκάησλ πξνζδίδνληαο πςειή αηζζεηηθή ζηα δίθηπα ππνδνκώλ. Από ηελ αλαγέλλεζε ηνπο ην 1955 κέρξη θαη ζήκεξα, ε πξόνδνο ηνπο ζπκβαδίδεη κε ηηο εμειίμεηο ηεο ζηαηηθήο αλάιπζεο θαηαζθεπώλ θαη ηηο βειηηώζεηο ηεο αληνρήο ησλ θαισδίσλ. Γηάθνξνη ηύπνη θαισδησηώλ ζηεξηγκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη αλάινγα κε ηηο θνξηίζεηο θαη από ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαισδησηήο θαηαζθεπήο. Οη πνιύθισλνη ηέλνληεο είλαη ε θύξηα ιύζε όηαλ νη ζπλζήθεο επηβάιινπλ κεγάια θνξηία κε πςειέο δπλακηθέο αληνρέο. Έρνπλ εμειηρζεί ζεκαληηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαζώο νη αγθπξώζεηο κε βάζε ηελ ξεηίλε θαη ηα θαιώδηα κε πξνζηαζία ηζηκέληνπ ή θεξηνύ ζε ξεπζηή θαηάζηαζε έρνπλ νδεγήζεη ζε ζηαζεξά ζπζηήκαηα ζθήλσζεο θαη απηό-πξνζηαηεπόκελνπο ηέλνληεο. Ζ αύμεζε ησλ αλνηγκάησλ ησλ κνληέξλσλ θαηαζθεπώλ θαη ε κεηέπεηηα αύμεζε ηνπ κήθνπο ησλ θαισδίσλ, νδήγεζε ζηελ εηζαγσγή αεξνδπλακηθώλ αληηιήςεσλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκό. Έρνπλ παξνπζηαζηεί λέα πιηθά γηα ηε δηακόξθσζε ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ησλ θαισδίσλ κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα θαζώο θαη απνζβεζηήξεο γηα ηελ κείσζε ησλ δνλήζεσλ από ην δπλαηό αέξα. Ζ MeKano4 αζρνιείηαη κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εγθαηάζηαζε θαισδίσλ γεθπξώλ παληόο ηύπνπ από ηελ εκέξα πνπ δεκηνπξγήζεθε. Σν πξνζσπηθό ηεο MeKano4 κε πεξηζζόηεξα από 20 ρξόληα εκπεηξία ζηηο θξεκαζηέο γέθπξεο καδί κε ηελ εηαηξεία DMK Stay, A.I.E., έρνπλ αλαπηύμεη ην ζύζηεκα DMK πνιύθισλνπ ηέλνληα έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηεί αθόκα θαη ηηο πην απαηηεηηθέο πεξηπηώζεηο. DMK Καιωδηωηή ηήξημε Ζ ζηήξημε DMK αλήθεη ζηελ ηειεπηαία γεληά πνιύθισλσλ ηελόλησλ. Ζ ζηήξημε βαζίδεηαη ζε κηα δέζκε απηό-πξνζηαηεπόκελσλ ηελόλησλ πξνέληαζεο πνπ πεξηθιείεηαη κέζα ζε έλαλ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ. Οη ηέλνληεο αγθπξώλνληαη κε ζθήλεο ζηηο θεθαιέο αγθύξσζεο. Οη αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο έρνπλ ιεθζεί ππόςε γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο ζηήξημεο: Σήξεζε δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ Αλζεθηηθόηεηα Πνηθηιία επηινγήο κεγέζνπο Δπθνιία εγθαηάζηαζεο Αηνκηθή ηάλπζε ηέλνληα (έλαλ πξνο έλαλ) Πξνζαξκόζηκεο αγθπξώζεηο γηα πιήξε ηάλπζε ή απνηάλπζε Έιεγρνο θαη παξαθνινύζεζε θνξηίσλ αλά πάζα ζηηγκή Γπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ελόο ζπξκαηόζρνηλνπ ή όισλ ζπλνιηθά ζε θάζε ηέλνληα Γπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο απνζβεζηήξα Δπεθηάζηκν λα θαιύςεη εηδηθέο ιύζεηο Καηόπηλ ειέγρνπ ησλ θεθαιώλ αγθύξσζεο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο PTI γηα ρεδηαζκό, Γνθηκή θαη Δγθαηάζηαζε Καισδίσλ πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: - Γπλακηθή ζπκπεξηθνξά: 2 εθαηνκκύξηα θύθινπο, 200 N/mm2, αλώηαην θνξηίν 45% GUTS - ηαηηθή επάξθεηα: 95% of GUTS (Δγγπεκέλε Τςειή Δθειθπζηηθή Αληνρή)

5 ΤΣΖΜΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK Κάζε ηππνπνηεκέλν θαιώδην είλαη πιήξσο ζθξαγηζκέλν ώζηε λα απνθεύγεηαη ε είζνδνο ηνπ λεξνύ ζην εζσηεξηθό θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 4 πξνζηαηεπηηθά ζηξώκαηα κέρξη ηνλ ράιπβα ησλ ηελόλησλ. Απηό εγγπάηαη ηελ κέγηζηε αληνρή ηνπ ηαλπζκέλνπ ζηνηρείνπ θαηά ηεο δηάβξσζεο. Σα ηππνπνηεκέλα θαιώδηα απνηεινύληαη από 7 έσο 127 ηέλνληεο κε δηάκεηξν 0.6. Ο ηέλνληαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη νλνκαζηηθή δηάκεηξν από 15.2 mm κέρξη 15.7 mm. Οη νπέο ησλ θεθαιώλ αγθύξσζεο είλαη αξθεηά κεγάιεο ώζηε λα επηηξέπνπλ ζηνλ απηνπξνζηαηεπόκελν ηέλνληα θαη ζην πεξίβιεκά ηνπ λα πεξλνύλ από κέζα. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή ησλ ηελόλησλ ζηελ θεθαιή επί ηόπνπ ζην εξγνηάμην ρσξίο λα απαηηείηαη ην θόςηκν ηνπο ή δηακόξθσζε ηεο άθξεο ηνπο από πξηλ πξνθεηκέλνπ λα ρσξέζνπλ ζηηο νπέο. Απηό ην πιενλέθηεκα κεηώλεη ηνλ ρξόλν πξνεηνηκαζίαο θαη θάλεη ηελ εγθαηάζηαζε επθνιόηεξε. Δπίζεο επηηξέπεη ηελ εύθνιε αληηθαηάζηαζε ελόο κεκνλσκέλνπ ή πεξηζζνηέξσλ ηελόλησλ θαζώο δελ παξεκπνδίδεηαη ε εμαγσγή ηνπο. Όιεο νη αγθπξώζεηο DMK είηε κόληκεο είηε πξνζσξηλέο κπνξνύλ λα ηαλύδνληαη από κνλό γξύιιν (αλά ηέλνληα). Απηό καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνθαζίζνπκε ηάλπζε νξηζκέλσλ ηελόλησλ κε νξηζκέλν θνξηίν ηάλπζεο γηα ηε πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ θαισδίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα πιήξε ηάλπζε όισλ ησλ θαισδίσλ γηα ηε κόληκε ζηήξημε ηνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ε δύλακε ζηνπο ηέλνληεο κπνξεί λα ειεγρζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή από κνλνύο γξύιινπο. Αθνύ θνπνύλ νη άθξεο ησλ ηελόλησλ (κνπζηάθηα), ε δύλακε εμαθνινπζεί λα ειέγρεηαη ή λα ξπζκίδεηαη κε ηεξάζηηνπο γάληδνπο πνπ είλαη βηδσκέλνη ζηελ άθξε ηεο πιάθαο αγθύξσζεο. Δπηπιένλ, νη αγθπξώζεηο κπνξνύλ λα εμνπιηζηνύλ κε ειεθηξνκαγλεηηθνύο αηζζεηήξεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινύζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηελόλησλ ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σν θαιώδην απνηειεί μερσξηζηό ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο. Σα θαιώδηα DMK ελζπιαθώλνληαη ζε κνλσηηθά πιηθά ζρεκαηίδνληαο κηα ζηεγαλνπνηεκέλε κνλάδα. πλδένληαη κε ηελ θαηαζθεπή κόλν κέζσ κηαο πιάθαο λενπξελίνπ κπξνζηά από ηε πιάθα αγθύξσζεο, πνπ ρξεζηκεύεη σο απνζηάηεο γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θαισδίσλ θεληξαξηζκέλσλ θαη ησλ ειαζηνκεξώλ απνζβεζηήξσλ δνλήζεσλ ζηελ απόιεμε ηνπ ζσιήλα ησλ θαισδίσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο πθίζηαηαη. Απηή ε ξύζκηζε επηηξέπεη ηελ απνζπλαξκνιόγεζε όισλ ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο ρσξίο λα ρξεηαζηεί ηξνπνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο. Δπίζεο νη ηέλνληεο κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ ή λα αληηθαηαζηαζνύλ μερσξηζηά αλ ρξεηαζηεί. Ζ MeKano4 έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε εηαηξείεο πνπ εηδηθεύνληαη ζηελ θαηαζθεπή απνζβεζηήξσλ νη νπνίεο κπνξνύλ λα εμνπιίζνπλ ηα θαιώδηα κε εζσηεξηθνύο ή εμσηεξηθνύο απνζβεζηήξεο ελάληηα ζηηο δνλήζεηο ησλ αλέκσλ. Ζ πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ε επειημία είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο καδί κε ηελ άξηηα θαηαξηηζκέλε νκάδα κεραληθώλ πνπ δηαζέηνπκε. Σα θαιώδηα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα πεξηζζόηεξα είδε ησλ ηελόλησλ πξνέληαζεο 0.6 (απην-πξνζηαηεπόκελνη, ρσξίο πξνζηαζία, γαιβαληδέ, απινί θιπ) κε δηακέηξνπο 15.2 mm ή 15.7 mm. γηα νπνηαδήπνηε από ηηο θαηεγνξίεο ράιπβα 1770 N/mm 2 ή 1860 N/mm 2 Καηά θαλόλα, ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ζσιήλεο εμειαζκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ ρξσκαηηζκέλεο, κε κηθξό βάξνο. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη άιινη ζσιήλεο όπσο: παρύηεξνη αγσγνί πνιπαηζπιελίνπ γηα γέκηζκα κε ηζηκέλην ή θεξί ζε ξεπζηή κνξθή, ζσιήλεο κε εμσηεξηθνύο έιηθεο θαηά ηεο δηέγεξζεο ηνπ αλέκνπ, ζσιήλεο από αλνμείδσην αηζάιη ή βακκέλν ράιπβα. ην θάησ κέξνο ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ ηεο ζηήξημεο κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ αληη-βαλδαιηζηηθνί ραιπβδνζσιήλεο γηα πεξηζζόηεξε κεραληθή πξνζηαζία. Οη θεθαιέο ησλ αγθπξίσλ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόδνληαη ώζηε λα ηαηξηάδνπλ ζε εηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο, κηθξνύο ρώξνπο, εμσηεξηθνύο ζσιήλεο αγθπξίσλ θαη θνπκπσηέο απνιήμεηο. Σα θαιώδηα κπνξνύλ επίζεο λα πξνζαξκνζηνύλ έηζη ώζηε λα ηνπνζεηνύληαη κε ελδηάκεζεο ζηεξίμεηο. 3

6 ΤΣΖΜΑ ΣΖΡΗΞΖ Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ Γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγσγή όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαισδίσλ MK4 DMK, ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν πςειήο πνηόηεηαο πιηθά ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα γηα ζπζηήκαηα ζηήξημεο θαισδίσλ πξνεληεηακέλνπ ράιπβα θαη PTI. Σα βαζηθά πιηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη: Τςειήο αληνρήο ράιπβεο πξνέληαζεο σο θύξηα ζηνηρεία αληνρήο (ζύκθσλα κε ην pren κέξε 1-4, NF A , BS5896, ASTM 416M κεηαμύ άιισλ), Σππνπνηεκέλνη ράιπβεο θαηαζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αγθύξσζε θαη ζηνηρεία επηθαιύςεσλ (ζύκθσλα κε ην EN 10025, EN 10083), Πξνζηαηεπηηθέο επηθαιύςεηο ςεπδάξγπξνπ ή άιισλ πιηθώλ ζηνλ ράιπβα πξνέληαζεο ή ζηα θαηαζθεπαζηηθά εμαξηήκαηα, σιήλεο ζηήξημεο από HDPE (πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο). ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα είλαη θηηαγκέλνη από αλνμείδσην αηζάιη ή ράιπβα. PE/PP πεξίβιεκα γηα ηέλνληεο πξνέληαζεο, πκπιεξσκαηηθά πιηθά όπσο θεξί θαη γξάζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ θαη ηνπ αγθπξίνπ, Κανπηζνύθ ή θανπηζνύθ πνιπ-ρισξνπξελίνπ γηα απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ, ηαιαληώζεσλ ή πξνζηαηεπηηθά εμαξηήκαηα. Πνηόηεηα Ζ MeKano4 έρεη αλαπηύμεη έλα πιήξεο πξόγξακκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 9001:2000 θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ επξσθώδηθα Πξνέληαζεο ETAG-013, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ παξαγσγή, ηελ πξνκήζεηα θαη ηηο εξγαζίεο πξνέληαζεο. Παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα πνηόηεηαο θαιύπηνληαο πιήξσο όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί.

7 ΣΖΡΗΞΖ DMK DMK Κεθαιέο Αγθύξωζεο Οη θεθαιέο αγθύξσζεο είλαη νη ελδηάκεζεο πιάθεο πνπ κεηαθέξνπλ ηελ δύλακε αληνρήο ηνπ ηέλνληα από ην θαιώδην ζηελ θαηαζθεπή θαη ην αληίζηξνθν. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο απηώλ ησλ θεθαιώλ αγθύξσζεο είλαη παξόκνηα κε εθείλε ησλ ηππηθώλ θεθαιώλ αγθύξσζεο πξνέληαζεο. Βαζίδνληαη ζε θσληθέο ζθήλεο πνπ ζπγθξαηνύλ ηνπο ηέλνληεο. Παξόια απηά νη απαηηήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζθελώλ είλαη δηαθνξεηηθέο από απηέο ηεο πξνέληαζεο. Δίλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο λα αληέρνπλ κόλεο ηνπο ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο δπλακηθήο θαη ηεο ζηαηηθήο δύλακεο ησλ θαισδίσλ. Μέζα ζηε θεθαιή αγθύξσζεο νη ηέλνληεο δηαηεξνύλ 4 επίπεδα πξνζηαζίαο. Δλώ νη ηέλνληεο είλαη ζε δέζκε ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ νη άμνλέο ηνπο απνθιίλνπλ ζηα ζεκεία πνπ ελώλνληαη κε ηηο θεθαιέο αγθύξσζε ζηηο άθξεο ησλ θαισδίσλ. ηα ζεκεία επαθήο κε ηηο θεθαιέο αγθύξσζεο νη ηέλνληεο αθνπκπνύλ κόλν ζε πιαζηηθά ζηνηρεία εθηόο από ην ζεκείν ιαβήο ηεο ζθήλαο. Ζ θεθαιή ηνπ αγθπξίνπ επηηξέπεη ηελ ηάλπζε ησλ ηελόλησλ κε κνλό γξύιιν θαη αλαιόγσο ηνλ ηύπν, επηηξέπεη πξνζαξκνγέο από γξύιινπο ηάλπζεο πνιιώλ ζπξκαηόζρνηλσλ ηαπηόρξνλα. Ζ θεθαιή ηνπ αγθπξίνπ πξέπεη λα δηαηεξεί ηνπο 4 θξαγκνύο πξνζηαζίαο ζηνλ ράιπβα ηνπ ηέλνληα, επίζεο πξέπεη λα δηαρσξίδεη ηνπο ηέλνληεο εζσηεξηθά θαη λα ηνπο νδεγεί από ηελ πιάθα αγθύξσζεο ζην ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ. Οη θεθαιέο αγθπξίσλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθόινπζεο δώλεο Αγθύξσζε εμσηεξηθήο δώλεο Απνηειείηαη από δύν πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα, έλα πάλσ από ηελ πιάθα αγθύξσζεο γεκάηε κε θεξί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζθελώλ θαη ησλ απνιήμεσλ ησλ ηελόλησλ. Σν άιιν γηα ηελ πξνζηαζία όισλ ησλ ηελόλησλ πνπ πξνεμέρνπλ από ηηο πιάθεο έδξαζεο. Πιάθα αγθύξσζεο Απνηειείηαη από ηελ πιάθα θαη ηηο ζθήλεο. Όηαλ ν ηύπνο αγθύξσζεο είλαη πάθησζε ε αγθύξσζε πεξηιακβάλεη θαη παμηκάδη αγθύξσζεο. σιήλαο πιήξσζεο κε θεξί Απνηειείηαη από έλα ζσιήλα ν νπνίνο πιεξώλεηαη κε θεξί ζε ξεπζηή κνξθή από εηδηθή ππνδνρή κε θαηάιιειε κεραλή. Ο ζσιήλαο απηόο έρεη ξπζκηδόκελν άθξν ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ έλα ξπζκηδόκελν ζπείξσκα γηα ηελ πιάθα. Κάιπκκα ηεγαλνπνίεζεο Απνηειείηαη από ηελ καζηίρα ζηεγαλνπνίεζεο, ην πιαζηηθό παξέκβπζκα γηα ηελ απόθιηζε ησλ ηελόλησλ θαη ην πιαίζηό ηνπ. σιήλαο επέθηαζεο ή ζσιήλαο «νδεγόο» Δίλαη έλαο ζσιήλαο πνπ επεθηείλεη ηε θεθαιή αγθύξσζεο έρνληαο ην απαηηνύκελν κήθνο γηα ηελ απόθιηζε ησλ ηελόλησλ από ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα από πνιπαηζπιέλην (θαισδίνπ) πξνο ηε δηάκεηξν ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο. Απηόο ν ζσιήλαο πεξηέρεη ειαζηνκεξή ζηνηρεία ώζηε λα επηηξέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο γσληαθέο απνθιίζεηο ησλ ηελόλησλ από ηνλ άμνλα ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ θαισδίνπ. Εώλε επζπγξάκκηζεο Απνηειείηαη από ην δηάθξαγκα πνπ πεξηβάιιεη πεξηκεηξηθά ηνπο ηέλνληεο θαη ζπκβάιεη ζηελ επζπγξάκκηζε ηνπο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηε ζύλδεζε κε ην ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ. 5

8 ΣΖΡΗΞΖ DMK ηνηρεία ηήξημεο 1 Δμσηεξηθή Εώλε Αγθύξσζεο 2 Πιάθα Δθέδξαλνπ 3 σιήλαο Δπέθηαζεο ή σιήλαο «νδεγόο» 4 Δπζπγξακκηζηήο 5 Αληη-βαλδαιηζηηθόο σιήλαο 6 Σειεζθνπηθόο σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ 7 σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ 8 Απηό-πξνζηαηεπόκελνη Σέλνληεο Ελεφθερο Άκρο Στηρίγματος 5 4 Κάτω Μέρος Αγκυρίου

9 ΣΖΡΗΞΖ DMK 2 1 Άνω Σημείο Αγκφριου DMK Πνιύθιωλωλ Σελόληωλ Σύπνο ηήξημεο Αξηζκόο Σελόλησλ Ολνκαηηθή Γύλακε Θξαύζεο (fpk) Μέγηζηε Γύλακε ρεδηαζκνύ (45% από fpk) Μέγηζηε Γπλακηθή Πεξηνρή Πξνεληεηακέλν Σκήκα Υάιπβα Πξνζέγγηζε Διαζηηθήο Γπζθακςίαο (ΔxA) ηήξηγκα Γξακκηθήο Μάδαο Βάξνο Σέλνληα Μνλάδ α kn kn kn mm2 MN Kg/m Kg/m DMK-7/ ,95 8,19 DMK-12/ ,01 14,04 DMK-19/ ,21 22,23 DMK-24/ ,48 28,08 DMK-31/ ,45 36,27 DMK-37/ ,16 43,29 DMK-43/ ,02 50,31 DMK-55/ ,01 64,35 DMK-61/ ,28 71,37 DMK-73/ ,41 DMK-85/ ,53 99,45 DMK-91/ ,39 106,47 DMK-109/ ,49 127,53 DMK-127/ ,07 148,59 εκείσζε (1): Όιεο νη ηηκέο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα παξαηίζεληαη γηα ηελ πνηόηεηα ράιπβα MPa δείηε ζει. 10. εκείσζε (2): Ζ κέγηζηε δύλακε ζρεδηαζκνύ 45% κπνξεί λα αλέβεη ζην 50%, ζύκθσλα κε ηνλ Δ π ξ σ θ ώ δ η θ α 3, FIB θαη PTI. Σύπνο & Πξόηππα ηεξίγκαηνο fpk Ολνκαηηθή Γηάκεηξνο Γηαηνκή Διάρηζην Φνξηίν Θξαύζεο fpk Όξην Διαζηηθόηεηαο Έληαζεο 0.1% Καηά Πξνζέγγηζε κέηξν Διαζηηθόηεηαο Πξνζηαηεπόκελε Γξακκηθή Μάδα Σελόλησλ Βάξνο Σέλνληα MPa mm mm2 kn kn/mm² MN Kg/m Kg/m 0.6 / pren ,31 1,17 7

10 ΣΖΡΗΞΖ DMK DMK Κεθαιή αγθύξωζεο ξπζκηδόκελνπ άθξνπ Δθηόο από ηελ αηνκηθή ηάλπζε κε κνλνύο γξύιινπο, ε DMK θεθαιή αγθύξσζεο επηηξέπεη πξνζαξκνγέο θαη έιεγρν ηεο δύλακεο ηεο ζηήξημεο ελεξγνπνηώληαο ην ζύλνιν ησλ ηελόλησλ ηξαβώληαο ή απειεπζεξώλνληαο ηελ θεθαιή ηνπ αγθπξίνπ. Γηα λα γίλεη απηό, ε πιάθα αγθύξσζεο είλαη νπζηαζηηθά ζπλδεδεκέλε κε έλα βηδσηό παμηκάδη. Απηό ην παμηκάδη είλαη ην ζηνηρείν πνπ επηθνηλσλεί κε ηελ πιάθα έδξαζεο ηεο θαηαζθεπήο. Ζ δύλακε κεηαβαίλεη από ηνλ ηέλνληα ζηελ θεθαιή ηεο πιάθαο έδξαζεο ηνπ αγθπξίνπ κέζα από ηηο ζθήλεο θαη από ηελ πιάθα ζηελ θαηαζθεπή κέζσ ηνπ παμηκαδηνύ. Ζ πιάθα ηεο θεθαιήο ηνπ αγθπξίνπ έρεη έλα εμσηεξηθό ζπείξσκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ γξύιινπ. Καηά ην ηξάβεγκα ηεο πιάθαο, ε ππνδνρή θαη ην παμηκάδη αθνινπζνύλ ηελ θίλεζε θαη νη ηέλνληεο εληζρύνπλ ηελ δύλακή ηνπο. Δθείλε ηελ ζηηγκή, ην παμηκάδη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε δηαθνξεηηθό ζεκείν, βηδώλνληαο γηα λα δηαηεξεζεί ε πξαγκαηηθή θόξηηζε ηνπ θαισδίνπ ή μεβηδώλνληαο γηα λα κεησζεί ε θόξηηζε ηνπ θαισδίνπ όηαλ ν γξύιινο απνκαθξύλεηαη. Δμσηεξηθή Εώλε σιήλαο Πιήξσζεο κε Κεξί Παθέην θξάγηζεο Ζ δηαθνξά ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζπεηξώκαηνο θαη ηεο ππνδνρήο, επηηξέπνπλ ηελ πιήξε απνθόξηηζε ηνπ DMK θαισδίνπ. DMK Ρπζκηδόκελνπ Άθξνπ σιήλαο Δθηξσπήο Σύπνο Πιάθα Δθέδξαλνπ HDPE σιήλαο Κεθαιή C , , H Εώλε Δπηθεληξσηή , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 ΣΖΡΗΞΖ DMK DMK Κεθαιή αγθύξωζεο ζηαζεξνύ άθξνπ Ζ ζπγθεθξηκέλε αγθύξσζε επηηξέπεη ηελ αηνκηθή ηάλπζε ησλ ηελόλησλ αιιά δελ επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο δύλακεο ησλ ηελόλησλ ελόο θαισδίνπ, δειαδή ηελ ηάλπζε ηνπο ζπλνιηθά κε γξύιινπο ηαπηόρξνλεο ηάλπζεο πνιιώλ ηελόλησλ. Δδώ ην παμηκάδη βηδώλεηαη απεπζείαο ζηελ πιάθα αγθύξσζεο. Σν ηνίρσκα ηνπ ζσιήλα πιήξσζεο κε θεξί είλαη ιεπηό ζε ζρέζε κε ην ζπείξσκα ηεο ππνδνρήο θαζώο ζηεξίδεη κόλν ην βάξνο ηνπ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ. Απηή ε δηακόξθσζε κεηώλεη ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν, ην κήθνο ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο όπσο θαη ην κέγεζνο θαη ηελ δηάκεηξν ηεο πιάθαο ηνπ εθέδξαλνπ θαη ηνπ ζσιήλα επέθηαζεο. Δθηόο από ην ρακειό θόζηνο, ε ζπγθεθξηκέλε αγθύξσζε ελδείθλπηαη γηα ζεκεία κε πεξηνξηζκέλν ρώξν όπσο είλαη νη θεθαιέο ησλ ππιώλσλ. DMK ηαζεξνύ Άθξνπ Σύπνο Πιάθα Δθέδξαλνπ HDPE σιήλαο Κεθαιή A B C J D E F G H I 7/0,6" , ,1 161,5 211, /0,6" , ,1 201,5 251, /0,6" , , /0,6" , , /0,6" , , /0,6" , , /0,6" , , /0,6" , /0,6" , /0,6" , /0,6" , /0,6" , /0,6" , /0,6" ,

12 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK COMPONENTS Σέλνληεο γηα ην ύζηεκα ηήξημεο DMK Οη ηδηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηάθισλνπ ηέλνληα πνπ απαηηνύληαη από ηελ παξάιιειε θαισδίσζε ηελόλησλ, όπσο είλαη ε ζηήξημε DMK, έρεη θάπνηεο νκνηόηεηεο κε ηνπο ηέλνληεο πξνέληαζεο θαη πξέπεη λα πιεξνί ηα πξόηππα. Αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα πξόηππα pren, BS, ASTM ή άιια. Ωζηόζν, γηα απηόλ ηνλ ηύπν ηελόλησλ απαηηνύληαη πςειόηεξεο πνηόηεηαο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο από άπνςε αληνρήο, δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δηάβξσζεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλήζεηο. Ο απηό-πξνζηαηεπόκελνο ηέλνληαο απνηειείηαη από 7 γαιβαληδέ ζύξκαηα, γεκάηα κε θεξί πεηξειαίνπ θαη πιαζηηθή επηθάιπςε κέζσ δηέιαζεο καύξνπ ή ρξσκαηηζηνύ HDPE. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηέλνληα ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ FIB είλαη: Ολνκαηηθή Γηάκεηξνο 15.7 mm ή 15.2 mm Δγγπεκέλε Αληνρή Σάλπζεο MPa ή MPa Φνξηίν Θξαύζεο >279 KN ή > 265 KN Υαιάξσζε <2.5% ζε hours / 20 C Γύλακε Αληίζηαζεο 2x10 6 θύθινπο, κεγ. θνξηίν ησλ 45% UTS, 300 MPa δηαθύκαλζεο Ηδηόηεηεο Γαιβαληζκνύ Σα θαιώδηα λα είλαη Γαιβαληζκέλα ελ ζεξκό Zn επηθάιπςε κεηαμύ 180 θαη 340 g/m2 Πξνζθόιιεζε, επηθάιπςε θαη δηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ην NF Ηδηόηεηεο ηεο εληαίαο επίζηξσζεο HDPE Σα HDPE λα παξάγνληαη κε εμώζεζε από παξζέλν καύξν ή ρξσκαηηζηό HDPE HDPE πάρνπο κεηαμύ 1.5 mm θαη 2 mm Ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ γεκίζκαηνο Σν γέκηζκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη όζν ηα θαιώδηα ηνπ ηέλνληα είλαη ρσξηζηά Σν γέκηζκα πξέπεη λα είλαη θεξί πεηξειαίνπ, γξάζν ή καιαθή ξεηίλε εγθεθξηκέλν από ηελ MK4 Πνζόηεηα κεηαμύ 5-12 g / m Καηόπηλ αηηήκαηνο, ην ζύζηεκα DMK παξέρεηαη κε εθαξκνγή επνμηθήο επηθάιπςεο ηέλνληα θαηαζθεπαζκέλν από ηελ Sumitomo PE Επηθαιπκκέλν, Κεξωκέλν θαη Γαιβαληδέ Καιώδην Σέλνληα Σύπνο & Πξόηππα Σέλνληα fpk Ολνκαηηθή Γηάκεηξνο Γηαηνκή Διάρηζην Φνξηίν Θξάπζεο fpk Όξην Διαζηηθόηεηαο Έληαζεο 0.1% Καηά Πξνζέγγηζε κέηξν Διαζηηθόηεηαο Πξνζηαηεπόκελε Γξακκηθή Μάδα Σελόλησλ Βάξνο Σέλνληα 0.6 / pren / BS 5896: / ASTM A416M MPa MPa mm mm² kn kn/mm² MN Kg/m Kg/m ,31 1,17 15, ,32 1, ksi 15, ,7 234, ,25 1,102 Σέλνληαο κε γέκηζκα Επνμηθήο Επηθάιπψεο (Παξαπνκπή: Sumitomo) Σέλνληαο fpk Πάρνο Δπνμεηδηθήο Δπίζηξσζεο Πάρνο HDPE θάιπςεο (εάλ ρξεηάδεηαη) Ολνκ. Γηάκεηξνο Γηαηνκή Διάρηζην Φνξηίν Θξαύζεο fpk Διάρηζην Όξην Θξαύζεο Βάξνο Σέλνληα Υαιάξσζε (1000H) MPa mm mm mm mm² kn kn Kg/m % ASTM A882 / ISO ASTM:0,38-1,14 ISO:0,4-0,9 min.0,8 15,24 (or 15,7) 140 (or 150) 260,7 (or 279) 234,6 (1% extension) or 246 (0.1% strain) 1,102 (or 1,172) (normal) min.6,5 (low) min.2,5 10

13 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK Θήθεο Τπάξρεη κηα απμαλόκελε ηάζε γηα ηελ απνθπγή ησλ άλσ θεθαιώλ αγθύξσζεο ησλ θαισδίσλ ζηνπο ππιώλεο ή ζηνπο πύξγνπο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο από ζήθεο πνπ δξνκνινγνύλ ην θαιώδην αιινύ. Σν θαιώδην έηζη δηαζρίδεη ηνλ ππιώλα κέζσ ηεο ζήθεο θαη ηα δύν άθξα ηνπ αγθπξώλνληαη ζην θαηάζηξσκα. Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη όιν θαη πην ζπρλά ζηηο θξεκαζηέο γέθπξεο. Οη ζήθεο κπνξεί λα είλαη πξνζθνιιεκέλεο ή κε θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ θαισδίνπ. Δίλαη ζρεδηαζκέλεο λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαζθεπώλ. πγθεληξωκέλα θαιώδηα κέζα ζε ζήθε Μεκνλωκέλα θαιώδηα κέζα ζε ζήθεο DMK Απόιεμε Καιωδίνπ Ζ DMK απόιεμε πξνζθέξεη κηα θνκςή ιύζε γηα ηελ ζύλδεζε ησλ θαισδίσλ ζηνλ ππιώλα. Απηή ε ηδέα, ζε ζπλδπαζκό κε ηα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά παξέρεη ζηαηηθά κηα αξζξσηή ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ θαισδίνπ θαη ηνπ θαηαζηξώκαηνο ή ηνπ ππιώλα. 11

14 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK COMPONENTS ωιήλεο Πνιπαηζπιελίνπ Τψειήο Ππθλόηεηαο Ο αλζεθηηθόο ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία πςειήο ππθλόηεηαο πνιπαηζπιελίνπ (HDPE) ζσιήλαο ζηήξημεο ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ζπζηάζεηο ησλ FIB, PTI, θαη άιισλ δηεζλώλ πξνηύπσλ. Οη ζσιήλεο ησλ θαισδησηώλ ζπζηεκάησλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ θξάγκαηα ελάληηα ζηε δηάβξσζε. Ωζηόζν, παξέρνπλ θαη ηηο αθόινπζεο ηδηόηεηεο θαη πιενλεθηήκαηα: Καιαηζζεζία κε ηελ ρξήζε ρξσκαηηζκέλσλ ζσιήλσλ Μείσζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνύ κηαο θπθιηθήο επηθάλεηαο ζηεξίγκαηνο θαισδίνπ Πξνζηαζία από θξαδαζκνύο πνπ πξνθαινύληαη από ηε βξνρή θαη ηνλ άλεκν κε ηηο θαηάιιειεο ξαβδώζεηο. Γηα ζσιήλεο ρσξίο πιήξσζε ελέκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο απηό-πξνζηαηεπόκελνπο ηέλνληεο, ε κέγηζηε Πξόηππε Αλαινγία Γηαζηάζεσλ (SDR = αλαινγία εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ζην ειάρηζην πάρνο ηνηρώκαηνο) είλαη 26 ζην ζύζηεκά καο. Σν ειάρηζην πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο πξέπεη λα είλαη 5 mm θαη ειάρηζην θαη επαξθέο ώζηε λα αληαπεμέιζεη ζηα θνξηία θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο. Γηα ζσιήλεο κε πιήξσζε ελέκαηνο ηζηκεληέλεζεο ή θεξηνύ, ε κέγηζηε Πξόηππε Αλαινγία Γηαζηάζεσλ ζην ζύζηεκά καο είλαη 18. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο πξέπεη λα είλαη επαξθέο ώζηε λα αληέμεη ηα θνξηία θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ηελ κέγηζηε πίεζε ηζηκεληελέζεσλ πνπ είλαη 125%. Σν πξντόλ καο, θαηαζθεπαζκέλν από θαζαξό πνιπαηζπιέλην γηα ηηο πνηόηεηεο PE-80 ή ΡΔ-100 είλαη δηαζέζηκν ζε πεξηζζόηεξα από 100 κεηαιιηθά ρξώκαηα, είλαη από πιηθό ζπκπαγέο ή δηειαζκέλν κε πνιιέο επηινγέο όπσο ειηθνεηδώλ ξαβδώζεσλ εζσηεξηθά πνπ ιεηηνπξγνύλ σο απνζηάηεο, ζπηξάι ζπεηξσκάησλ εμσηεξηθά γηα ηελ κείσζε ησλ θξαδαζκώλ πνπ πξνθαινύληαη από ηηο βξνρέο θαη ηνπο αλέκνπο ή άιια ραξαθηεξηζηηθά επηθαλεηώλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο. Ο ζσιήλαο HDPE παξέρεηαη ζε ηεκάρηα κέγηζηνπ κήθνπο 11.8 m. Απηά ηα ηκήκαηα ζπλήζσο ελώλνληαη κε ζπγθόιιεζε πεξηκεηξηθά γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζπλερή ζσιήλα ζηήξημεο. Απηέο νη ζπγθνιιήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δηαηεξήζνπλ ην όξην ειαζηηθόηεηαο ηνπ κεκνλσκέλνπ ζσιήλα ζε όιν ην κήθνο ηνπ ζσιήλα πνπ ζα ζπγθνιιεζεί. Αληη-βαλδαιηζηηθνί ωιήλεο Μεξηθέο γέθπξεο είλαη δηακνξθσκέλεο κε ηέηνηνλ ηξόπν πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε πεδώλ ζην ρακειόηεξν ζεκείν ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ ηνπ θαισδίνπ. Δθεί βξίζθνληαη ν ηειεζθνπηθόο ζσιήλαο DMK θαη ην θάησ κέξνο ηνπ επζπγξακκηζηή. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πξόζβαζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνύ ζε απηά ηα επάισηα ηκήκαηα, ε ρξήζε αληη-βαλδαιηζηηθώλ πξνζηαηεπηηθώλ ζσιήλσλ είλαη απαξαίηεηε. Απηνί νη ζσιήλεο δηαζέηνπλ ζπλήζσο ην απαηηνύκελν κήθνο ώζηε λα θηάζνπλ ηα 2.5 θαη 3 κέηξα θαηαθόξπθν ύςνο. Ο ζσιήλαο θξέκεηαη από ηελ άλσ αγθύξσζε ή ηε ζήθε ώζηε λα δηαηεξείηαη επζύγξακκνο ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αλεμαξηήησο ησλ ζεξκηθώλ θηλήζεσλ ηνπ θαη ησλ θηλήζεσλ ηεο ζηήξημεο πνπ νθείινληαη ζε αιιαγέο θνξηίνπ ή δνλήζεηο. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ νη αληη-βαλδαιηζηηθνί ζσιήλεο έρνπλ επέιηθηα ζηεξίγκαηα θαη ζπλδέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πεξηζηξνθή ηνπο θαζώο θαη ηελ επέθηαζε ή ηε ζκίθξπλζε ηνπ θαισδίνπ. Δθηόο από ηελ παξνρή πξόζζεηεο κεραληθήο πξνζηαζίαο ζην θαηώηεξν ζεκείν ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ ηνπ ζηεξίγκαηνο, ν αληη-βαλδαιηζηηθόο ζσιήλαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα αηζζεηηθνύο ζθνπνύο ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθά πιηθά θαη θηλίξηζκα. Καηά πεξίπησζε απηνί νη ζσιήλεο, ή ην θάησ κέξνο ηνπ ζηεξίγκαηνο ηνπ αγσγνύ, ζηνθάξνληαη κε ηζηκέλην γηα βειηησκέλε ππξνπξνζηαζία. 12

15 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK Ειαζηνκεξήο Επζπγξακκηζηήο Σα πεξηζζόηεξα θαιώδηα δηαζρίδνπλ ηέζζεξα ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο, κηα ηππηθή δηάηαμε κπνξεί λα είλαη δύν ζεκεία αγθύξσζεο θαη δύν ζεκεία εμόδνπ από ηνπο ζσιήλεο επέθηαζεο ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο, ζην αληίζεην άθξν από ηελ αγθύξσζε. Σν θαιώδην είλαη παθησκέλν ζηα ζεκεία αγθύξσζεο, αιιά αλάινγα κε ηηο αλνρέο ηεο θαηαζθεπήο ή ησλ εγθάξζησλ θηλήζεσλ πνπ πξνθαινύληαη από ηηο δνλήζεηο ή ησλ κεηαβνιώλ ηνπ θνξηίνπ, ην θαιώδην κπνξεί λα αθνπκπάεη ζην ειεύζεξν άθξν ησλ ζσιήλσλ επέθηαζεο ή ζσιήλσλ «νδεγώλ». Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο, ην ύζηεκα DMK πεξηιακβάλεη ζε απηά ηα ζεκεία έλαλ ειαζηνκεξή επζπγξακκηζηή. Ο επζπγξακκηζηήο είλαη έλαο ειαζηηθόο δαθηύιηνο πνπ βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ ζσιήλα επέθηαζεο ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο κε ζθνπό λα πεξηζθίγγεη ηνπο ηέλνληεο πνπ πεξλάλε κέζα από ην ζσιήλα επέθηαζεο ζην αληίζεην άθξν από ηελ αγθύξσζε. Ζ θεληξηθή ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε επζπγξάκκηζε ησλ ηελόλησλ θαη ε απνθπγή ηεο επαθήο κεηαμύ ησλ ηελόλησλ θαη ηεο άθξεο ηνπ ζσιήλα επέθηαζεο κε ηε ρξήζε καιαθνύ θαη ειαζηηθνύ πιηθνύ. Απνζβεζηήξεο γηα δνλήζεηο πνπ πξνθαινύληαη από ηνπο αλέκνπο Δίλαη ηεθκεξησκέλν όηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απόζβεζεο ησλ θαισδίσλ κεγάινπ κήθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο γέθπξεο νδεγνύλ ζε ηαιαληώζεηο κε πνιύ πςειά πιάηε. Οη δνλήζεηο πξνθαινύληαη από έλα θαηλόκελν αλύςσζεο ζηα θαιώδηα πνπ πξνθαινύληαη από ξπάθηα λεξνύ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην θάησ κέξνο ησλ θαισδίσλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαηγίδσλ. Μόιηο ζρεκαηηζηεί ην ξπάθη, ην θαιώδην παίξλεη ζρήκα θηεξνύ θαη θαηά ηε δηάξθεηα κέηξησλ αλέκσλ ην θαιώδην κπνξεί λα ζεθσζεί εύθνια. Ζ DMK Stay ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά παζεηηθώλ ζπζθεπώλ απόζβεζεο εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θξαδαζκώλ. Απηέο νη ζπζθεπέο παξέρνπλ ζπλερή απνξξόθεζε ελέξγεηαο θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα εθαηνκκύξηα θύθινπο ρσξίο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Δθηεηακέλα πξνγξάκκαηα δνθηκώλ δείρλνπλ όηη νη απνζβεζηήξεο θαισδίσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί από ηελ DMK είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθνί ζηελ κείσζε ησλ επηβιαβώλ θξαδαζκώλ ησλ θαισδίσλ πνπ πξνθαινύληαη από ηνλ άλεκν θαη ηηο θαηαηγίδεο. Αλ θαη νη δνλήζεηο πνπ πξνθαινύληαη από ηνπο αλέκνπο ζπλήζσο δελ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ θαισδίνπ, κπνξνύλ λα κεηώζνπλ δξαζηηθά ηελ αληνρή ηνπ. Αλ κείλνπλ δε απξνζηάηεπηα ηα πςειήο ηάλπζεο θαιώδηα κπνξεί λα πξνθιεζεί θόπσζε ηεο αληνρήο ηνπο θαζώο θαη ζξαύζε δεπηεξεπόλησλ πιηθώλ πνπ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ην αίζζεκα αζθαιείαο ησλ ρξεζηώλ. Αθόκα θαη αλ δελ ππάξρεη θάπνηα αλαιπηηθή ζεσξία ε νπνία πξνβιέπεη πόηε έλα θαιώδην είλαη εππαζέο ζηηο δνλήζεηο, πξόζθαηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα νξίδνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ θαισδίσλ θαζώο θαη ην πόηε πξέπεη λα εμνπιηζηεί κε ζύζηεκα απόζβεζεο. Οη απνζβεζηήξεο εμσηεξηθώλ θαισδίσλ πνπ παξάγνληαη γηα ηελ DMK από ηελ Taylor Devices ζπλδένληαη θάζεηα κε ηα θαιώδηα θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν γηα θαηαθόξπθεο όζν θαη γηα πιεπξηθέο δνλήζεηο θαισδίσλ. Οη απνζβεζηήξεο ζπλδένληαη θνληά ζην έλα άθξν ηνπ θαισδίνπ, ζπλήζσο ζην θαηάζηξσκα. ε θάπνηεο εθαξκνγέο, νη απνζβεζηήξεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ δηεπαθή ηνπ πύξγνπ/θαισδίνπ. ηόρνο ηνπ απνζβεζηήξα ηνπ θαισδίνπ είλαη ε παξνρή ελόο καιαθνύ εμαξηήκαηνο απόζβεζεο ηεο ελέξγεηαο ηεο δόλεζεο γηα ηελ κείσζε ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θίλεζεο. 13

16 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK COMPONENTS Παξαθνινύζεζε Ζ θαηλνηόκνο πξνζέγγηζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθεπώλ απαηηεί ηελ παξαθνινύζεζε ηνπο ζαλ έλα δσληαλό νξγαληζκό δειαδή κόληκν έιεγρν ησλ επηξξεπέζηεξσλ νξγάλσλ θιπ. Αλακθηζβήηεηα ην πην επαίζζεην ζεκείν ησλ θξεκαζηώλ γεθπξώλ είλαη ην ζύζηεκα θαισδίσζήο ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ην θύξην ζύζηεκα κεηαθνξάο θνξηίνπ. Απνηέιεζκα ηνπ ζπλερνύο απμαλόκελνπ ελδηαθέξνληνο παξαθνινύζεζεο θαηαζθεπώλ είλαη θαηόπηλ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ θαισδίσλ λα ηνπνζεηνύληαη ζπζηήκαηα κεηξήζεσλ. Τπάξρεη δπλαηόηεηα ζπκπιεξσκαηηθνύ ειέγρνπ ησλ ζεσξεηηθώλ παξακέηξσλ ησλ θαισδίσλ κε ηελ ρξήζε επηηαρπλζηόκεηξνπ γηα ηελ κέηξεζε ησλ ηδηνζπρλνηήησλ ηνπο. Δθαξκόδνληαο αθνινύζσο ηνπο λόκνπο ηεο κεραληθήο, κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ νη δπλάκεηο, νη ηδηνκνξθίεο θαη ε απόζβεζε (ζπληειεζηήο απόζβεζεο, ινγαξηζκηθή κείσζε). Οη κεηξνύκελεο ηηκέο απεηθνλίδνπλ επαθξηβώο ηελ θαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ θαη ελεξγνύλ σο δεδνκέλα γηα πεξαηηέξσ ππνινγηζκνύο ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά πξόηππα PTI, FIB, Δπξσθώδηθα ή άιιε εμεηδηθεπκέλε βηβιηνγξαθία. Ζ κέζνδνο είλαη απιή θαζώο δελ ππάξρεη παξεκβνιή ηεο ζπζθεπήο κέηξεζεο ζην εζσηεξηθό ηνπ αγθπξίνπ ελώ είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε παξαθνινύζεζεο ζε πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο. Σόζν νη πξνζσξηλέο κεηξήζεηο (κηα κέηξεζε) όζν θαη νη κόληκεο (καθξνπξόζεζκα) κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηόπηλ αηηήκαηνο. Ζ κέζνδνο επηηπγράλεη αθξηβείο κεηξήζεηο, είλαη κε επεκβαηηθή ζηελ δνκή ησλ θαισδίσλ θαη κπνξεί λα ζηείιεη δεδνκέλα ζηε δηαρείξηζε ηεο γέθπξαο κέζσ web δηεπαθήο. Μηα άιιε ιύζε απνηειείηαη από εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο ειαζην-καγλεηηθνύο αηζζεηήξεο Dynamag ζην εζσηεξηθό ησλ αγθπξίσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δύλακεο επηιεγκέλσλ ηελόλησλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ θαισδίνπ. Ζ δηαπεξαηόηεηα είλαη κηα ιεηηνπξγία ηνπ εθαξκνδόκελνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πίεζεο ηνπ ηέλνληα. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηελ επαγσγή ελόο καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε γλσζηή ζεξκνθξαζία, απνθηώληαο έκκεζα ηελ αμνληθή ηάζε ηνπ ηέλνληα. Απηνί νη αηζζεηήξεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθέο κεηξήζεηο κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ κε αμηνζεκείσηε αθξίβεηα. Δθηόο απηνύ, δελ ρξεηάδεηαη θακία εηδηθή κεηαηξνπή ησλ ηελόλησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηεξίγκαηνο ή ηεο ηάλπζεο, απηνί νη αηζζεηήξεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνη αθνύ καο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα γλσξίδνπκε ηελ κεηαβνιή ηεο δύλακεο ζε θάπνηα ζηεξίγκαηα όηαλ γίλεηαη ηάλπζε ζε θάπνηα άιια. Δπίζεο, είλαη ρξήζηκνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζρύνο θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ θύθισλ θόξηηζεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία. 14

17 ΓΟΚΗΜΔ Δνθηκέο πζηεκάηωλ ηήξημεο Καιωδίωλ Οη πην γλσζηέο θαη έκπεηξεο δηεζλήο νξγαλώζεηο, ε Fédération Internationale du Béton (fib) θαη ην Ηλζηηηνύην Πξνέληαζεο (PTI), ζπληζηνύλ ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα δνθηκώλ γηα ηα θαιώδηα ζηήξημεο: Αξρηθέο δνθηκέο έγθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαισδησηώλ ζηεξηγκάησλ, Έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαισδησηήο ζηήξημεο, Πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζηεξηγκάησλ θαισδίσζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο δνθηκέο έγθξηζεο ζηα MK4 DMK ηεξίγκαηα θαισδίσλ ζε κνλάδεο ησλ 61 ηελόλησλ δηακέηξνπ 0.6 ζε δηαθνξεηηθά ηδξύκαηα ζηελ Δπξώπε. Σν πξόγξακκα ησλ ζηαηηθώλ δνθηκώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκώλ θαηαπόλεζεο θαη ηηο επαθόινπζεο ζηαηηθέο δνθηκέο θνξηίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ζην Σερληθό Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ (Γεξκαλία) ελώ νη δνθηκέο ησλ πιηθώλ θαη νη κέζνδνη εγθαηάζηαζεο όπσο είλαη νη ξεηηλελέζεηο αγθπξίσλ, πξαγκαηνπνηνύληαη ζην Παλεπηζηήκην ηεο Καηαινλίαο (Ηζπαλία). Γηα ηελ δνθηκή θαηαπόλεζεο θαη ηηο επαθόινπζεο ζηαηηθέο δνθηκέο θνξηίνπ, ην δείγκα ηνπνζεηείηαη ζην κεράλεκα δνθηκήο κε ηελ ίδηα δηάηαμε πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δλ ζπλερεία ην δείγκα δνθηκήο θνξηώλεηαη κε κέγηζηε δύλακε 45% ηνπ απόιπηνπ θνξηίνπ ζξαύζεο ηνπ (GUTS). ηε ζπλέρεηα, ην δείγκα ππνβάιιεηαη ζε 2x106 θύθινπο κε κέγηζην θνξηίν 45 GUTS% θαη πιάηνο 200 MPa. Αθνύ ηειεηώζεη ε δνθηκή θαηαπόλεζεο, ην θνξηίν απμάλεηαη κέρξη ηελ απνηπρία ηνπ δείγκαηνο. Σν κέγηζην θνξηίν πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί είλαη πεξηζζόηεξν από 95% GUTS ή 92% AUTS(1), όπνην είλαη κεγαιύηεξν. (1) AUTS Πξαγκαηηθό Σειηθό εκείν Θξαύζεο Γηα θάζε έξγν, όια ηα ζηνηρεία εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ Πνηόηεηαο θαη ηα πεξηζζόηεξα από ηα ζηνηρεία ζπλαξκνινγνύληαη ζην εξγνζηάζην γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο ζσζηήο απόδνζήο ηνπο, πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο ζην εξγνηάμην. Γηα παξάδεηγκα, όιεο νη ζπεηξσηέο ζπλδέζεηο δέλνληαη θαη ιύλνληαη ζην εξγνζηάζην. 15

18 ΓΟΚΗΜΔ Type 1: Κωληθέο πιάθεο ηεζη θνπώζεωο, απνηειέζκαηα θάκψεο (10 mrad ηεο θιίζεο) Με απηό ην test κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ ηα θαιώδηα κε 0.5 GUTS 10 mrad Type 2: Καλνληθέο πιάθεο θαζαξό ηεζη θνπώζεωο άμνλα, (0 mrad ηεο θιίζεο) Με απηό ην test κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ ηα θαιώδηα κε 0.45 GUTS Type 3: Καηαθόξπθνο ελεξγνπνηεηήο Με απηό ην test κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ ηα θαιώδηα κε 0.5 GUTS 11ζ = 200MPa 10 16

19 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ DMK Εγθαηάζηαζε θεθαιώλ αγθύξωζεο θαη ζωιήλωλ Ζ MeKano4 πξνκεζεύεη ηηο θεθαιέο αγθύξσζεο ηεο DMK πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλεο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ θύθινπ εγθαηάζηαζεο. Οη θεθαιέο αγθύξσζεο κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ από ηελ έμνδν ηνπ ζσιήλα επέθηαζεο ή κέζσ ηεο πιάθαο ηνπ εθεδξάλνπ ηεο θαηαζθεπήο. Ο ζσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ ηνπ ζηεξίγκαηνο είλαη πξν-ζπλαξκνινγεκέλνο ζην θαηάζηξσκα καδί κε ηνλ αληη-βαλδαιηζηηθό ζσιήλα. Ο ζσιήλαο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζηήλνληαη κε γεξαλνύο θαη ηελ βνήζεηα θάπνησλ ηελόλησλ πξνέληαζεο. Απηή ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα θαη ησλ θεθαιώλ αγθύξσζεο πξηλ ην πέξαζκα ησλ ηελόλησλ. Πέξαζκα Σέλνληα Έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ DMK πζηήκαηνο είλαη ε δπλαηόηεηα λα δηαπεξλά θάζε ηέλνληαο άκεζα κέζα από ηελ πιάθα ηνπ αγθπξίνπ. Απηό θάλεη ηελ δηαδηθαζία επθνιόηεξε θαη γξεγνξόηεξε θαη επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ κεραλώλ πξνέληαζεο ηελόλησλ. Ο ηέλνληαο δελ ρξεηάδεηαη λα θνπεί πξηλ από ην πέξαζκα από ηε θεθαιή αγθύξσζεο. Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη θαλνληθά αθνύ ν ηέλνληαο έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί δειαδή δηαπεξάζεη ηε θεθαιή αγθύξσζεο. Σάλπζε Σέλνληα Ο ηέλνληαο κπνξεί λα ηαλπζηεί κε κνλνύο ή γξύιινπο ηάλπζεο πνιιώλ ηελόλησλ ηαπηόρξνλα ή ζε ζπλδπαζκό θαη ησλ δύν. Ζ δηαδηθαζία ηάλπζεο θαζνξίδεηαη από ηνλ κεραληθό ηεο γέθπξαο. Ζ δηαδηθαζία ηάλπζεο ηεο MeKano4 πνπ έρεη πξνηαζεί ζηελ DMK Stays νλνκάδεηαη ηάλπζε κε επηκήθπλζε θαη ζπλίζηαηαη ζηα παξαθάησ: - Κάζε θαιώδην πξέπεη λα ηαλπζηεί ζε ηνπιάρηζηνλ ηξείο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ζπλερόκελα ή ελαιιαζζόκελα κε ηηο θάζεηο ηάλπζεο άιισλ θαισδίσλ. - Ζ πξώηε θάζε νινθιεξώλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ, νη απνγπκλσκέλνη βνεζεηηθνί ηέλνληεο ηαλύδνληαη βίαηα κε κνλνύο γξύιινπο. Ζ δύλακε απηώλ ησλ ιίγσλ πξνζσξηλώλ ηελόλησλ εμηζώλεηαη κε γύξνπο ηάλπζεο. - Ζ δεύηεξε θάζε ζπληζηάηαη ζηελ ηάλπζε όισλ ησλ ηελόλησλ κε κνλνύο γξύιινπο βίαηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζεκείνπ 0, ή ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηάλπζεο. ε απηήλ ηελ θάζε νη ηέλνληεο ηαλύδνληαη κε ηελ ρακειόηεξε έληαζε δύλακεο, γύξσ ζην 15 kn αλά ηέλνληα. Απηή ε ρακειήο έληαζεο δύλακε επηηξέπεη ηελ εμίζσζε ησλ ηελόλησλ, από γύξνπο ηάλπζεο. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, νη πξνζσξηλά απνγπκλσκέλνη ηέλνληεο αληηθαζηζηώληαη από ηνπο κόληκνπο. Όηαλ ηειεηώζεη απηή ε θάζε, ε δύλακε ζηνλ ηέλνληα κεηξάηαη κε ηε κέζε δύλακε ησλ επηιεγκέλσλ ηελόλησλ. 17

20 a) ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ DMK - Ζ Σξίηε θάζε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ζηάδηα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Καη ζε απηή ηελ θάζε ε ηάλπζε γίλεηαη κε κνλνύο γξύινπο απμάλνληαο ηελ επηκήθπλζε θάζε ηέλνληα κε ηελ ίδηα πνζόηεηα. Απηή ε κέζνδνο αλαπαξάγεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πνιιαπιώλ γξύιισλ πνπ ζα ζεθώζνπλ ην ζύλνιν ησλ ηελόλησλ θαη ζα ηνπο ηξαβήμνπλ κέρξη ηνλ κέζν όξν δύλακεο. Απηή ε κέζνδνο έρεη απνδεηρηεί πνιύ απιή θαη απνηειεζκαηηθή. Γηα ηνλ κεραληθό είλαη εύθνιν λα θαζνξίζεη ηα ζηάδηα ηάλπζεο, θαζώο ην θαιώδην κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα εληαία κνλάδα αληί γηα κηα δέζκε από επηκέξνπο ηέλνληεο. Δίλαη εύθνιν λα εθαξκνζηεί θαη είλαη εύθνιν λα ειεγρζεί αλ ε ηάλπζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί νκαιά, αλ νη αξρηθέο ζπλζήθεο όισλ ησλ ηελόλησλ έρνπλ ηελ ίδηα απόζηαζε από ηελ πιάθα ηνπ αγθπξίνπ θαη αλ ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη έλαο απιόο γξύινο θαη κηα αληιία ή έλαο πην ζύλζεηνο όπσο έλα κεράλεκα πνπ απηνκαηνπνηεί ηελ δηαδηθαζία. ηηο πξνεγνύκελεο θάζεηο κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη κηα ηέηαξηε θάζε ηάλπζεο. Απηή ε ηειεπηαία θάζε πξαγκαηνπνηείηαη από έλαλ γξύιιν πνπ ηξαβά όια ηα ξπζκηδόκελα άθξα ζπλνιηθά γηα λα απμήζεη, λα ειέγμεη ή λα κεηώζεη ηελ δύλακε ηνπ θαισδίνπ. Πξνζηαζία Άθξωλ Ζ πξνζηαζία ηνπ θαισδίνπ ζηελ θεθαιή αγθύξσζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αληνρήο ηνπ ζηεξίγκαηνο. Οη θεθαιέο αγθύξσζεο ηεο DMK Stay είλαη ζρεδηαζκέλεο λα πξνζηαηεύνληαη κε ηελ εύθνιε θαη γξήγνξε δηαδηθαζία ηεο έγρπζε θεξηνύ ζε ξεπζηή κνξθή θαη λα παξέρνπλ πςειή πξνζηαζία ελάληηα αθόκα θαη ζην πην επηζεηηθό πεξηβάιινλ. Ζ απόιεμε ηνπ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ είλαη θιεηζηή θαη ζθξαγηζκέλε, όπσο θαη ν ηειεζθνπηθόο ζσιήλαο ζην θάησ κέξνο. Οη επζπγξακκηζηέο είλαη βηδσκέλνη θαη νη αληη-βαλδαιηζηηθνί ζσιήλεο γιηζηξνύλ πξνο ηα θάησ κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ ζηήξημε. Οη δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο ηεο αγθύξσζεο θαη ηνπ αγσγνύ είλαη αλεμάξηεηεο θαη κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ ηαπηόρξνλα. Καηαζθεπή θαισδησηήο γέθπξαο ζην Terror (Gran Canaria) 18

21 ΓΔΜΔΤΖ MK Δέζκεπζε Ζ DMK Stay έρεη κηα ζπλερόκελε αλάπηπμε ιόγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ έρεη απνθηήζεη από ηα δηαθνξεηηθά έξγα πνπ αλαιακβάλεη. Ζ εγθαηάζηαζε, ε ηάλπζε θαη ε πνηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο είλαη νη ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο απηήο ηεο εμέιημεο. Ζ ζπρλή θαη θαιή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κεραληθώλ, ησλ εξγνηαμίσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο καο έρνπλ επηηξέςεη λα απνθηήζνπκε έλα πνιύ αληαγσληζηηθό πξντόλ ζε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ηάλπζε. Μαζαίλνπκε γηα θάζε έξγν πνπ πξόθεηηαη λα αλαιάβνπκε πνηνη είλαη νη θαιύηεξνη θαη πνην εύθνινη ηξόπνη πνπ κπνξνύκε λα παξέρνπκε θαιύηεξε πνηόηεηα θαη ηνπο πινπνηνύκε. Κάζε λέν έξγν είλαη κηα λέα επθαηξία ηελ νπνία αληηκεησπίδνπκε κε ελζνπζηαζκό θαη ε δέζκεπζή καο είλαη λα βειηηώλνπκε ζπλερώο ηελ πνηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαισδίσλ MK4 DMK θαη ησλ ππεξεζηώλ καο. Γέθπξα Αγίνπ Αζαλαζίνπ Κύπξνο 19

22

23 by la base april

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό Πίνακας 1 Πρόησπα ποσ αθορούν ζηη μεθοδολογία ηης εγκαηάζηαζης ηων ΕΔΗΕ 1. ΔΛΟΤ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ. 2008102 Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα