ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ"

Transcript

1 DMK Καιώδηα Γεθπξώλ

2

3 ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 Παξνπζίαζε 2 DMK Καισδησηή ηήξημε 2 DMK ΚΑΛΩΓΗΑ Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθνύ 4 Πνηόηεηα 4 Κεθαιέο Αγθύξσζεο 5 Πνιύθισλνη Σέλνληεο 7 Κεθαιή Αγθύξσζεο Ρπζκηδόκελνπ Άθξνπ 8 Κεθαιή Αγθύξσζεο ηαζεξνύ Άθξνπ 9 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ Σέλνληαο γηα ην ύζηεκα ηήξημεο DMK 10 Θήθεο 11 Απόιεμε Καισδίνπ 11 σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ Τςειήο Ππθλόηεηαο 12 Αληη-βαλδαιηζηηθνί σιήλεο 12 Διαζηνκεξήο Δπζπγξακκηζηήο 13 Απνζβεζηήξεο Γνλήζεσλ Αλέκνπ 13 Παξαθνινύζεζε Καηαζθεπήο 14 ΓΟΚΗΜΔ Γνθηκέο πζηεκάησλ Καισδησηώλ Γεθπξώλ 15 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ DMK Δγθαηάζηαζε θεθαιώλ αγθύξσζεο θαη ζσιελώζεσλ 17 Πέξαζκα ηέλνληα 17 Σάλπζε ηέλνληα 17 Πξνζηαζία απνιήμεσλ 18 ΓΔΜΔΤΖ Γέζκεπζε Δηαηξείαο 19

4 ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΣΖ ΣΖΡΗΞΖ Παξνπζίαζε Οη θαισδησηέο γέθπξεο απνηεινύλ κηα νηθνλνκηθή ιύζε ζύλδεζεο κεγάισλ αλνηγκάησλ πξνζδίδνληαο πςειή αηζζεηηθή ζηα δίθηπα ππνδνκώλ. Από ηελ αλαγέλλεζε ηνπο ην 1955 κέρξη θαη ζήκεξα, ε πξόνδνο ηνπο ζπκβαδίδεη κε ηηο εμειίμεηο ηεο ζηαηηθήο αλάιπζεο θαηαζθεπώλ θαη ηηο βειηηώζεηο ηεο αληνρήο ησλ θαισδίσλ. Γηάθνξνη ηύπνη θαισδησηώλ ζηεξηγκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη αλάινγα κε ηηο θνξηίζεηο θαη από ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαισδησηήο θαηαζθεπήο. Οη πνιύθισλνη ηέλνληεο είλαη ε θύξηα ιύζε όηαλ νη ζπλζήθεο επηβάιινπλ κεγάια θνξηία κε πςειέο δπλακηθέο αληνρέο. Έρνπλ εμειηρζεί ζεκαληηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαζώο νη αγθπξώζεηο κε βάζε ηελ ξεηίλε θαη ηα θαιώδηα κε πξνζηαζία ηζηκέληνπ ή θεξηνύ ζε ξεπζηή θαηάζηαζε έρνπλ νδεγήζεη ζε ζηαζεξά ζπζηήκαηα ζθήλσζεο θαη απηό-πξνζηαηεπόκελνπο ηέλνληεο. Ζ αύμεζε ησλ αλνηγκάησλ ησλ κνληέξλσλ θαηαζθεπώλ θαη ε κεηέπεηηα αύμεζε ηνπ κήθνπο ησλ θαισδίσλ, νδήγεζε ζηελ εηζαγσγή αεξνδπλακηθώλ αληηιήςεσλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκό. Έρνπλ παξνπζηαζηεί λέα πιηθά γηα ηε δηακόξθσζε ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ησλ θαισδίσλ κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα θαζώο θαη απνζβεζηήξεο γηα ηελ κείσζε ησλ δνλήζεσλ από ην δπλαηό αέξα. Ζ MeKano4 αζρνιείηαη κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εγθαηάζηαζε θαισδίσλ γεθπξώλ παληόο ηύπνπ από ηελ εκέξα πνπ δεκηνπξγήζεθε. Σν πξνζσπηθό ηεο MeKano4 κε πεξηζζόηεξα από 20 ρξόληα εκπεηξία ζηηο θξεκαζηέο γέθπξεο καδί κε ηελ εηαηξεία DMK Stay, A.I.E., έρνπλ αλαπηύμεη ην ζύζηεκα DMK πνιύθισλνπ ηέλνληα έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηεί αθόκα θαη ηηο πην απαηηεηηθέο πεξηπηώζεηο. DMK Καιωδηωηή ηήξημε Ζ ζηήξημε DMK αλήθεη ζηελ ηειεπηαία γεληά πνιύθισλσλ ηελόλησλ. Ζ ζηήξημε βαζίδεηαη ζε κηα δέζκε απηό-πξνζηαηεπόκελσλ ηελόλησλ πξνέληαζεο πνπ πεξηθιείεηαη κέζα ζε έλαλ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ. Οη ηέλνληεο αγθπξώλνληαη κε ζθήλεο ζηηο θεθαιέο αγθύξσζεο. Οη αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο έρνπλ ιεθζεί ππόςε γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο ζηήξημεο: Σήξεζε δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ Αλζεθηηθόηεηα Πνηθηιία επηινγήο κεγέζνπο Δπθνιία εγθαηάζηαζεο Αηνκηθή ηάλπζε ηέλνληα (έλαλ πξνο έλαλ) Πξνζαξκόζηκεο αγθπξώζεηο γηα πιήξε ηάλπζε ή απνηάλπζε Έιεγρνο θαη παξαθνινύζεζε θνξηίσλ αλά πάζα ζηηγκή Γπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ελόο ζπξκαηόζρνηλνπ ή όισλ ζπλνιηθά ζε θάζε ηέλνληα Γπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο απνζβεζηήξα Δπεθηάζηκν λα θαιύςεη εηδηθέο ιύζεηο Καηόπηλ ειέγρνπ ησλ θεθαιώλ αγθύξσζεο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο PTI γηα ρεδηαζκό, Γνθηκή θαη Δγθαηάζηαζε Καισδίσλ πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: - Γπλακηθή ζπκπεξηθνξά: 2 εθαηνκκύξηα θύθινπο, 200 N/mm2, αλώηαην θνξηίν 45% GUTS - ηαηηθή επάξθεηα: 95% of GUTS (Δγγπεκέλε Τςειή Δθειθπζηηθή Αληνρή)

5 ΤΣΖΜΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK Κάζε ηππνπνηεκέλν θαιώδην είλαη πιήξσο ζθξαγηζκέλν ώζηε λα απνθεύγεηαη ε είζνδνο ηνπ λεξνύ ζην εζσηεξηθό θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 4 πξνζηαηεπηηθά ζηξώκαηα κέρξη ηνλ ράιπβα ησλ ηελόλησλ. Απηό εγγπάηαη ηελ κέγηζηε αληνρή ηνπ ηαλπζκέλνπ ζηνηρείνπ θαηά ηεο δηάβξσζεο. Σα ηππνπνηεκέλα θαιώδηα απνηεινύληαη από 7 έσο 127 ηέλνληεο κε δηάκεηξν 0.6. Ο ηέλνληαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη νλνκαζηηθή δηάκεηξν από 15.2 mm κέρξη 15.7 mm. Οη νπέο ησλ θεθαιώλ αγθύξσζεο είλαη αξθεηά κεγάιεο ώζηε λα επηηξέπνπλ ζηνλ απηνπξνζηαηεπόκελν ηέλνληα θαη ζην πεξίβιεκά ηνπ λα πεξλνύλ από κέζα. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή ησλ ηελόλησλ ζηελ θεθαιή επί ηόπνπ ζην εξγνηάμην ρσξίο λα απαηηείηαη ην θόςηκν ηνπο ή δηακόξθσζε ηεο άθξεο ηνπο από πξηλ πξνθεηκέλνπ λα ρσξέζνπλ ζηηο νπέο. Απηό ην πιενλέθηεκα κεηώλεη ηνλ ρξόλν πξνεηνηκαζίαο θαη θάλεη ηελ εγθαηάζηαζε επθνιόηεξε. Δπίζεο επηηξέπεη ηελ εύθνιε αληηθαηάζηαζε ελόο κεκνλσκέλνπ ή πεξηζζνηέξσλ ηελόλησλ θαζώο δελ παξεκπνδίδεηαη ε εμαγσγή ηνπο. Όιεο νη αγθπξώζεηο DMK είηε κόληκεο είηε πξνζσξηλέο κπνξνύλ λα ηαλύδνληαη από κνλό γξύιιν (αλά ηέλνληα). Απηό καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνθαζίζνπκε ηάλπζε νξηζκέλσλ ηελόλησλ κε νξηζκέλν θνξηίν ηάλπζεο γηα ηε πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ θαισδίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα πιήξε ηάλπζε όισλ ησλ θαισδίσλ γηα ηε κόληκε ζηήξημε ηνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ε δύλακε ζηνπο ηέλνληεο κπνξεί λα ειεγρζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή από κνλνύο γξύιινπο. Αθνύ θνπνύλ νη άθξεο ησλ ηελόλησλ (κνπζηάθηα), ε δύλακε εμαθνινπζεί λα ειέγρεηαη ή λα ξπζκίδεηαη κε ηεξάζηηνπο γάληδνπο πνπ είλαη βηδσκέλνη ζηελ άθξε ηεο πιάθαο αγθύξσζεο. Δπηπιένλ, νη αγθπξώζεηο κπνξνύλ λα εμνπιηζηνύλ κε ειεθηξνκαγλεηηθνύο αηζζεηήξεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινύζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηελόλησλ ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σν θαιώδην απνηειεί μερσξηζηό ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο. Σα θαιώδηα DMK ελζπιαθώλνληαη ζε κνλσηηθά πιηθά ζρεκαηίδνληαο κηα ζηεγαλνπνηεκέλε κνλάδα. πλδένληαη κε ηελ θαηαζθεπή κόλν κέζσ κηαο πιάθαο λενπξελίνπ κπξνζηά από ηε πιάθα αγθύξσζεο, πνπ ρξεζηκεύεη σο απνζηάηεο γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θαισδίσλ θεληξαξηζκέλσλ θαη ησλ ειαζηνκεξώλ απνζβεζηήξσλ δνλήζεσλ ζηελ απόιεμε ηνπ ζσιήλα ησλ θαισδίσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο πθίζηαηαη. Απηή ε ξύζκηζε επηηξέπεη ηελ απνζπλαξκνιόγεζε όισλ ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο ρσξίο λα ρξεηαζηεί ηξνπνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο. Δπίζεο νη ηέλνληεο κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ ή λα αληηθαηαζηαζνύλ μερσξηζηά αλ ρξεηαζηεί. Ζ MeKano4 έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε εηαηξείεο πνπ εηδηθεύνληαη ζηελ θαηαζθεπή απνζβεζηήξσλ νη νπνίεο κπνξνύλ λα εμνπιίζνπλ ηα θαιώδηα κε εζσηεξηθνύο ή εμσηεξηθνύο απνζβεζηήξεο ελάληηα ζηηο δνλήζεηο ησλ αλέκσλ. Ζ πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ε επειημία είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο καδί κε ηελ άξηηα θαηαξηηζκέλε νκάδα κεραληθώλ πνπ δηαζέηνπκε. Σα θαιώδηα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα πεξηζζόηεξα είδε ησλ ηελόλησλ πξνέληαζεο 0.6 (απην-πξνζηαηεπόκελνη, ρσξίο πξνζηαζία, γαιβαληδέ, απινί θιπ) κε δηακέηξνπο 15.2 mm ή 15.7 mm. γηα νπνηαδήπνηε από ηηο θαηεγνξίεο ράιπβα 1770 N/mm 2 ή 1860 N/mm 2 Καηά θαλόλα, ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ζσιήλεο εμειαζκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ ρξσκαηηζκέλεο, κε κηθξό βάξνο. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη άιινη ζσιήλεο όπσο: παρύηεξνη αγσγνί πνιπαηζπιελίνπ γηα γέκηζκα κε ηζηκέλην ή θεξί ζε ξεπζηή κνξθή, ζσιήλεο κε εμσηεξηθνύο έιηθεο θαηά ηεο δηέγεξζεο ηνπ αλέκνπ, ζσιήλεο από αλνμείδσην αηζάιη ή βακκέλν ράιπβα. ην θάησ κέξνο ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ ηεο ζηήξημεο κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ αληη-βαλδαιηζηηθνί ραιπβδνζσιήλεο γηα πεξηζζόηεξε κεραληθή πξνζηαζία. Οη θεθαιέο ησλ αγθπξίσλ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόδνληαη ώζηε λα ηαηξηάδνπλ ζε εηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο, κηθξνύο ρώξνπο, εμσηεξηθνύο ζσιήλεο αγθπξίσλ θαη θνπκπσηέο απνιήμεηο. Σα θαιώδηα κπνξνύλ επίζεο λα πξνζαξκνζηνύλ έηζη ώζηε λα ηνπνζεηνύληαη κε ελδηάκεζεο ζηεξίμεηο. 3

6 ΤΣΖΜΑ ΣΖΡΗΞΖ Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ Γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγσγή όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαισδίσλ MK4 DMK, ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν πςειήο πνηόηεηαο πιηθά ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα γηα ζπζηήκαηα ζηήξημεο θαισδίσλ πξνεληεηακέλνπ ράιπβα θαη PTI. Σα βαζηθά πιηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη: Τςειήο αληνρήο ράιπβεο πξνέληαζεο σο θύξηα ζηνηρεία αληνρήο (ζύκθσλα κε ην pren κέξε 1-4, NF A , BS5896, ASTM 416M κεηαμύ άιισλ), Σππνπνηεκέλνη ράιπβεο θαηαζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αγθύξσζε θαη ζηνηρεία επηθαιύςεσλ (ζύκθσλα κε ην EN 10025, EN 10083), Πξνζηαηεπηηθέο επηθαιύςεηο ςεπδάξγπξνπ ή άιισλ πιηθώλ ζηνλ ράιπβα πξνέληαζεο ή ζηα θαηαζθεπαζηηθά εμαξηήκαηα, σιήλεο ζηήξημεο από HDPE (πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο). ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα είλαη θηηαγκέλνη από αλνμείδσην αηζάιη ή ράιπβα. PE/PP πεξίβιεκα γηα ηέλνληεο πξνέληαζεο, πκπιεξσκαηηθά πιηθά όπσο θεξί θαη γξάζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ θαη ηνπ αγθπξίνπ, Κανπηζνύθ ή θανπηζνύθ πνιπ-ρισξνπξελίνπ γηα απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ, ηαιαληώζεσλ ή πξνζηαηεπηηθά εμαξηήκαηα. Πνηόηεηα Ζ MeKano4 έρεη αλαπηύμεη έλα πιήξεο πξόγξακκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 9001:2000 θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ επξσθώδηθα Πξνέληαζεο ETAG-013, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ παξαγσγή, ηελ πξνκήζεηα θαη ηηο εξγαζίεο πξνέληαζεο. Παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα πνηόηεηαο θαιύπηνληαο πιήξσο όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί.

7 ΣΖΡΗΞΖ DMK DMK Κεθαιέο Αγθύξωζεο Οη θεθαιέο αγθύξσζεο είλαη νη ελδηάκεζεο πιάθεο πνπ κεηαθέξνπλ ηελ δύλακε αληνρήο ηνπ ηέλνληα από ην θαιώδην ζηελ θαηαζθεπή θαη ην αληίζηξνθν. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο απηώλ ησλ θεθαιώλ αγθύξσζεο είλαη παξόκνηα κε εθείλε ησλ ηππηθώλ θεθαιώλ αγθύξσζεο πξνέληαζεο. Βαζίδνληαη ζε θσληθέο ζθήλεο πνπ ζπγθξαηνύλ ηνπο ηέλνληεο. Παξόια απηά νη απαηηήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζθελώλ είλαη δηαθνξεηηθέο από απηέο ηεο πξνέληαζεο. Δίλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο λα αληέρνπλ κόλεο ηνπο ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο δπλακηθήο θαη ηεο ζηαηηθήο δύλακεο ησλ θαισδίσλ. Μέζα ζηε θεθαιή αγθύξσζεο νη ηέλνληεο δηαηεξνύλ 4 επίπεδα πξνζηαζίαο. Δλώ νη ηέλνληεο είλαη ζε δέζκε ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ νη άμνλέο ηνπο απνθιίλνπλ ζηα ζεκεία πνπ ελώλνληαη κε ηηο θεθαιέο αγθύξσζε ζηηο άθξεο ησλ θαισδίσλ. ηα ζεκεία επαθήο κε ηηο θεθαιέο αγθύξσζεο νη ηέλνληεο αθνπκπνύλ κόλν ζε πιαζηηθά ζηνηρεία εθηόο από ην ζεκείν ιαβήο ηεο ζθήλαο. Ζ θεθαιή ηνπ αγθπξίνπ επηηξέπεη ηελ ηάλπζε ησλ ηελόλησλ κε κνλό γξύιιν θαη αλαιόγσο ηνλ ηύπν, επηηξέπεη πξνζαξκνγέο από γξύιινπο ηάλπζεο πνιιώλ ζπξκαηόζρνηλσλ ηαπηόρξνλα. Ζ θεθαιή ηνπ αγθπξίνπ πξέπεη λα δηαηεξεί ηνπο 4 θξαγκνύο πξνζηαζίαο ζηνλ ράιπβα ηνπ ηέλνληα, επίζεο πξέπεη λα δηαρσξίδεη ηνπο ηέλνληεο εζσηεξηθά θαη λα ηνπο νδεγεί από ηελ πιάθα αγθύξσζεο ζην ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ. Οη θεθαιέο αγθπξίσλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθόινπζεο δώλεο Αγθύξσζε εμσηεξηθήο δώλεο Απνηειείηαη από δύν πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα, έλα πάλσ από ηελ πιάθα αγθύξσζεο γεκάηε κε θεξί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζθελώλ θαη ησλ απνιήμεσλ ησλ ηελόλησλ. Σν άιιν γηα ηελ πξνζηαζία όισλ ησλ ηελόλησλ πνπ πξνεμέρνπλ από ηηο πιάθεο έδξαζεο. Πιάθα αγθύξσζεο Απνηειείηαη από ηελ πιάθα θαη ηηο ζθήλεο. Όηαλ ν ηύπνο αγθύξσζεο είλαη πάθησζε ε αγθύξσζε πεξηιακβάλεη θαη παμηκάδη αγθύξσζεο. σιήλαο πιήξσζεο κε θεξί Απνηειείηαη από έλα ζσιήλα ν νπνίνο πιεξώλεηαη κε θεξί ζε ξεπζηή κνξθή από εηδηθή ππνδνρή κε θαηάιιειε κεραλή. Ο ζσιήλαο απηόο έρεη ξπζκηδόκελν άθξν ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ έλα ξπζκηδόκελν ζπείξσκα γηα ηελ πιάθα. Κάιπκκα ηεγαλνπνίεζεο Απνηειείηαη από ηελ καζηίρα ζηεγαλνπνίεζεο, ην πιαζηηθό παξέκβπζκα γηα ηελ απόθιηζε ησλ ηελόλησλ θαη ην πιαίζηό ηνπ. σιήλαο επέθηαζεο ή ζσιήλαο «νδεγόο» Δίλαη έλαο ζσιήλαο πνπ επεθηείλεη ηε θεθαιή αγθύξσζεο έρνληαο ην απαηηνύκελν κήθνο γηα ηελ απόθιηζε ησλ ηελόλησλ από ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα από πνιπαηζπιέλην (θαισδίνπ) πξνο ηε δηάκεηξν ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο. Απηόο ν ζσιήλαο πεξηέρεη ειαζηνκεξή ζηνηρεία ώζηε λα επηηξέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο γσληαθέο απνθιίζεηο ησλ ηελόλησλ από ηνλ άμνλα ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ θαισδίνπ. Εώλε επζπγξάκκηζεο Απνηειείηαη από ην δηάθξαγκα πνπ πεξηβάιιεη πεξηκεηξηθά ηνπο ηέλνληεο θαη ζπκβάιεη ζηελ επζπγξάκκηζε ηνπο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηε ζύλδεζε κε ην ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ. 5

8 ΣΖΡΗΞΖ DMK ηνηρεία ηήξημεο 1 Δμσηεξηθή Εώλε Αγθύξσζεο 2 Πιάθα Δθέδξαλνπ 3 σιήλαο Δπέθηαζεο ή σιήλαο «νδεγόο» 4 Δπζπγξακκηζηήο 5 Αληη-βαλδαιηζηηθόο σιήλαο 6 Σειεζθνπηθόο σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ 7 σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ 8 Απηό-πξνζηαηεπόκελνη Σέλνληεο Ελεφθερο Άκρο Στηρίγματος 5 4 Κάτω Μέρος Αγκυρίου

9 ΣΖΡΗΞΖ DMK 2 1 Άνω Σημείο Αγκφριου DMK Πνιύθιωλωλ Σελόληωλ Σύπνο ηήξημεο Αξηζκόο Σελόλησλ Ολνκαηηθή Γύλακε Θξαύζεο (fpk) Μέγηζηε Γύλακε ρεδηαζκνύ (45% από fpk) Μέγηζηε Γπλακηθή Πεξηνρή Πξνεληεηακέλν Σκήκα Υάιπβα Πξνζέγγηζε Διαζηηθήο Γπζθακςίαο (ΔxA) ηήξηγκα Γξακκηθήο Μάδαο Βάξνο Σέλνληα Μνλάδ α kn kn kn mm2 MN Kg/m Kg/m DMK-7/ ,95 8,19 DMK-12/ ,01 14,04 DMK-19/ ,21 22,23 DMK-24/ ,48 28,08 DMK-31/ ,45 36,27 DMK-37/ ,16 43,29 DMK-43/ ,02 50,31 DMK-55/ ,01 64,35 DMK-61/ ,28 71,37 DMK-73/ ,41 DMK-85/ ,53 99,45 DMK-91/ ,39 106,47 DMK-109/ ,49 127,53 DMK-127/ ,07 148,59 εκείσζε (1): Όιεο νη ηηκέο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα παξαηίζεληαη γηα ηελ πνηόηεηα ράιπβα MPa δείηε ζει. 10. εκείσζε (2): Ζ κέγηζηε δύλακε ζρεδηαζκνύ 45% κπνξεί λα αλέβεη ζην 50%, ζύκθσλα κε ηνλ Δ π ξ σ θ ώ δ η θ α 3, FIB θαη PTI. Σύπνο & Πξόηππα ηεξίγκαηνο fpk Ολνκαηηθή Γηάκεηξνο Γηαηνκή Διάρηζην Φνξηίν Θξαύζεο fpk Όξην Διαζηηθόηεηαο Έληαζεο 0.1% Καηά Πξνζέγγηζε κέηξν Διαζηηθόηεηαο Πξνζηαηεπόκελε Γξακκηθή Μάδα Σελόλησλ Βάξνο Σέλνληα MPa mm mm2 kn kn/mm² MN Kg/m Kg/m 0.6 / pren ,31 1,17 7

10 ΣΖΡΗΞΖ DMK DMK Κεθαιή αγθύξωζεο ξπζκηδόκελνπ άθξνπ Δθηόο από ηελ αηνκηθή ηάλπζε κε κνλνύο γξύιινπο, ε DMK θεθαιή αγθύξσζεο επηηξέπεη πξνζαξκνγέο θαη έιεγρν ηεο δύλακεο ηεο ζηήξημεο ελεξγνπνηώληαο ην ζύλνιν ησλ ηελόλησλ ηξαβώληαο ή απειεπζεξώλνληαο ηελ θεθαιή ηνπ αγθπξίνπ. Γηα λα γίλεη απηό, ε πιάθα αγθύξσζεο είλαη νπζηαζηηθά ζπλδεδεκέλε κε έλα βηδσηό παμηκάδη. Απηό ην παμηκάδη είλαη ην ζηνηρείν πνπ επηθνηλσλεί κε ηελ πιάθα έδξαζεο ηεο θαηαζθεπήο. Ζ δύλακε κεηαβαίλεη από ηνλ ηέλνληα ζηελ θεθαιή ηεο πιάθαο έδξαζεο ηνπ αγθπξίνπ κέζα από ηηο ζθήλεο θαη από ηελ πιάθα ζηελ θαηαζθεπή κέζσ ηνπ παμηκαδηνύ. Ζ πιάθα ηεο θεθαιήο ηνπ αγθπξίνπ έρεη έλα εμσηεξηθό ζπείξσκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ γξύιινπ. Καηά ην ηξάβεγκα ηεο πιάθαο, ε ππνδνρή θαη ην παμηκάδη αθνινπζνύλ ηελ θίλεζε θαη νη ηέλνληεο εληζρύνπλ ηελ δύλακή ηνπο. Δθείλε ηελ ζηηγκή, ην παμηκάδη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε δηαθνξεηηθό ζεκείν, βηδώλνληαο γηα λα δηαηεξεζεί ε πξαγκαηηθή θόξηηζε ηνπ θαισδίνπ ή μεβηδώλνληαο γηα λα κεησζεί ε θόξηηζε ηνπ θαισδίνπ όηαλ ν γξύιινο απνκαθξύλεηαη. Δμσηεξηθή Εώλε σιήλαο Πιήξσζεο κε Κεξί Παθέην θξάγηζεο Ζ δηαθνξά ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζπεηξώκαηνο θαη ηεο ππνδνρήο, επηηξέπνπλ ηελ πιήξε απνθόξηηζε ηνπ DMK θαισδίνπ. DMK Ρπζκηδόκελνπ Άθξνπ σιήλαο Δθηξσπήο Σύπνο Πιάθα Δθέδξαλνπ HDPE σιήλαο Κεθαιή C , , H Εώλε Δπηθεληξσηή , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 ΣΖΡΗΞΖ DMK DMK Κεθαιή αγθύξωζεο ζηαζεξνύ άθξνπ Ζ ζπγθεθξηκέλε αγθύξσζε επηηξέπεη ηελ αηνκηθή ηάλπζε ησλ ηελόλησλ αιιά δελ επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο δύλακεο ησλ ηελόλησλ ελόο θαισδίνπ, δειαδή ηελ ηάλπζε ηνπο ζπλνιηθά κε γξύιινπο ηαπηόρξνλεο ηάλπζεο πνιιώλ ηελόλησλ. Δδώ ην παμηκάδη βηδώλεηαη απεπζείαο ζηελ πιάθα αγθύξσζεο. Σν ηνίρσκα ηνπ ζσιήλα πιήξσζεο κε θεξί είλαη ιεπηό ζε ζρέζε κε ην ζπείξσκα ηεο ππνδνρήο θαζώο ζηεξίδεη κόλν ην βάξνο ηνπ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ. Απηή ε δηακόξθσζε κεηώλεη ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν, ην κήθνο ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο όπσο θαη ην κέγεζνο θαη ηελ δηάκεηξν ηεο πιάθαο ηνπ εθέδξαλνπ θαη ηνπ ζσιήλα επέθηαζεο. Δθηόο από ην ρακειό θόζηνο, ε ζπγθεθξηκέλε αγθύξσζε ελδείθλπηαη γηα ζεκεία κε πεξηνξηζκέλν ρώξν όπσο είλαη νη θεθαιέο ησλ ππιώλσλ. DMK ηαζεξνύ Άθξνπ Σύπνο Πιάθα Δθέδξαλνπ HDPE σιήλαο Κεθαιή A B C J D E F G H I 7/0,6" , ,1 161,5 211, /0,6" , ,1 201,5 251, /0,6" , , /0,6" , , /0,6" , , /0,6" , , /0,6" , , /0,6" , /0,6" , /0,6" , /0,6" , /0,6" , /0,6" , /0,6" ,

12 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK COMPONENTS Σέλνληεο γηα ην ύζηεκα ηήξημεο DMK Οη ηδηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηάθισλνπ ηέλνληα πνπ απαηηνύληαη από ηελ παξάιιειε θαισδίσζε ηελόλησλ, όπσο είλαη ε ζηήξημε DMK, έρεη θάπνηεο νκνηόηεηεο κε ηνπο ηέλνληεο πξνέληαζεο θαη πξέπεη λα πιεξνί ηα πξόηππα. Αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα πξόηππα pren, BS, ASTM ή άιια. Ωζηόζν, γηα απηόλ ηνλ ηύπν ηελόλησλ απαηηνύληαη πςειόηεξεο πνηόηεηαο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο από άπνςε αληνρήο, δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δηάβξσζεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλήζεηο. Ο απηό-πξνζηαηεπόκελνο ηέλνληαο απνηειείηαη από 7 γαιβαληδέ ζύξκαηα, γεκάηα κε θεξί πεηξειαίνπ θαη πιαζηηθή επηθάιπςε κέζσ δηέιαζεο καύξνπ ή ρξσκαηηζηνύ HDPE. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηέλνληα ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ FIB είλαη: Ολνκαηηθή Γηάκεηξνο 15.7 mm ή 15.2 mm Δγγπεκέλε Αληνρή Σάλπζεο MPa ή MPa Φνξηίν Θξαύζεο >279 KN ή > 265 KN Υαιάξσζε <2.5% ζε hours / 20 C Γύλακε Αληίζηαζεο 2x10 6 θύθινπο, κεγ. θνξηίν ησλ 45% UTS, 300 MPa δηαθύκαλζεο Ηδηόηεηεο Γαιβαληζκνύ Σα θαιώδηα λα είλαη Γαιβαληζκέλα ελ ζεξκό Zn επηθάιπςε κεηαμύ 180 θαη 340 g/m2 Πξνζθόιιεζε, επηθάιπςε θαη δηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ην NF Ηδηόηεηεο ηεο εληαίαο επίζηξσζεο HDPE Σα HDPE λα παξάγνληαη κε εμώζεζε από παξζέλν καύξν ή ρξσκαηηζηό HDPE HDPE πάρνπο κεηαμύ 1.5 mm θαη 2 mm Ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ γεκίζκαηνο Σν γέκηζκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη όζν ηα θαιώδηα ηνπ ηέλνληα είλαη ρσξηζηά Σν γέκηζκα πξέπεη λα είλαη θεξί πεηξειαίνπ, γξάζν ή καιαθή ξεηίλε εγθεθξηκέλν από ηελ MK4 Πνζόηεηα κεηαμύ 5-12 g / m Καηόπηλ αηηήκαηνο, ην ζύζηεκα DMK παξέρεηαη κε εθαξκνγή επνμηθήο επηθάιπςεο ηέλνληα θαηαζθεπαζκέλν από ηελ Sumitomo PE Επηθαιπκκέλν, Κεξωκέλν θαη Γαιβαληδέ Καιώδην Σέλνληα Σύπνο & Πξόηππα Σέλνληα fpk Ολνκαηηθή Γηάκεηξνο Γηαηνκή Διάρηζην Φνξηίν Θξάπζεο fpk Όξην Διαζηηθόηεηαο Έληαζεο 0.1% Καηά Πξνζέγγηζε κέηξν Διαζηηθόηεηαο Πξνζηαηεπόκελε Γξακκηθή Μάδα Σελόλησλ Βάξνο Σέλνληα 0.6 / pren / BS 5896: / ASTM A416M MPa MPa mm mm² kn kn/mm² MN Kg/m Kg/m ,31 1,17 15, ,32 1, ksi 15, ,7 234, ,25 1,102 Σέλνληαο κε γέκηζκα Επνμηθήο Επηθάιπψεο (Παξαπνκπή: Sumitomo) Σέλνληαο fpk Πάρνο Δπνμεηδηθήο Δπίζηξσζεο Πάρνο HDPE θάιπςεο (εάλ ρξεηάδεηαη) Ολνκ. Γηάκεηξνο Γηαηνκή Διάρηζην Φνξηίν Θξαύζεο fpk Διάρηζην Όξην Θξαύζεο Βάξνο Σέλνληα Υαιάξσζε (1000H) MPa mm mm mm mm² kn kn Kg/m % ASTM A882 / ISO ASTM:0,38-1,14 ISO:0,4-0,9 min.0,8 15,24 (or 15,7) 140 (or 150) 260,7 (or 279) 234,6 (1% extension) or 246 (0.1% strain) 1,102 (or 1,172) (normal) min.6,5 (low) min.2,5 10

13 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK Θήθεο Τπάξρεη κηα απμαλόκελε ηάζε γηα ηελ απνθπγή ησλ άλσ θεθαιώλ αγθύξσζεο ησλ θαισδίσλ ζηνπο ππιώλεο ή ζηνπο πύξγνπο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο από ζήθεο πνπ δξνκνινγνύλ ην θαιώδην αιινύ. Σν θαιώδην έηζη δηαζρίδεη ηνλ ππιώλα κέζσ ηεο ζήθεο θαη ηα δύν άθξα ηνπ αγθπξώλνληαη ζην θαηάζηξσκα. Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη όιν θαη πην ζπρλά ζηηο θξεκαζηέο γέθπξεο. Οη ζήθεο κπνξεί λα είλαη πξνζθνιιεκέλεο ή κε θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ θαισδίνπ. Δίλαη ζρεδηαζκέλεο λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαζθεπώλ. πγθεληξωκέλα θαιώδηα κέζα ζε ζήθε Μεκνλωκέλα θαιώδηα κέζα ζε ζήθεο DMK Απόιεμε Καιωδίνπ Ζ DMK απόιεμε πξνζθέξεη κηα θνκςή ιύζε γηα ηελ ζύλδεζε ησλ θαισδίσλ ζηνλ ππιώλα. Απηή ε ηδέα, ζε ζπλδπαζκό κε ηα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά παξέρεη ζηαηηθά κηα αξζξσηή ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ θαισδίνπ θαη ηνπ θαηαζηξώκαηνο ή ηνπ ππιώλα. 11

14 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK COMPONENTS ωιήλεο Πνιπαηζπιελίνπ Τψειήο Ππθλόηεηαο Ο αλζεθηηθόο ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία πςειήο ππθλόηεηαο πνιπαηζπιελίνπ (HDPE) ζσιήλαο ζηήξημεο ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ζπζηάζεηο ησλ FIB, PTI, θαη άιισλ δηεζλώλ πξνηύπσλ. Οη ζσιήλεο ησλ θαισδησηώλ ζπζηεκάησλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ θξάγκαηα ελάληηα ζηε δηάβξσζε. Ωζηόζν, παξέρνπλ θαη ηηο αθόινπζεο ηδηόηεηεο θαη πιενλεθηήκαηα: Καιαηζζεζία κε ηελ ρξήζε ρξσκαηηζκέλσλ ζσιήλσλ Μείσζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνύ κηαο θπθιηθήο επηθάλεηαο ζηεξίγκαηνο θαισδίνπ Πξνζηαζία από θξαδαζκνύο πνπ πξνθαινύληαη από ηε βξνρή θαη ηνλ άλεκν κε ηηο θαηάιιειεο ξαβδώζεηο. Γηα ζσιήλεο ρσξίο πιήξσζε ελέκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο απηό-πξνζηαηεπόκελνπο ηέλνληεο, ε κέγηζηε Πξόηππε Αλαινγία Γηαζηάζεσλ (SDR = αλαινγία εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ζην ειάρηζην πάρνο ηνηρώκαηνο) είλαη 26 ζην ζύζηεκά καο. Σν ειάρηζην πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο πξέπεη λα είλαη 5 mm θαη ειάρηζην θαη επαξθέο ώζηε λα αληαπεμέιζεη ζηα θνξηία θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο. Γηα ζσιήλεο κε πιήξσζε ελέκαηνο ηζηκεληέλεζεο ή θεξηνύ, ε κέγηζηε Πξόηππε Αλαινγία Γηαζηάζεσλ ζην ζύζηεκά καο είλαη 18. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο πξέπεη λα είλαη επαξθέο ώζηε λα αληέμεη ηα θνξηία θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ηελ κέγηζηε πίεζε ηζηκεληελέζεσλ πνπ είλαη 125%. Σν πξντόλ καο, θαηαζθεπαζκέλν από θαζαξό πνιπαηζπιέλην γηα ηηο πνηόηεηεο PE-80 ή ΡΔ-100 είλαη δηαζέζηκν ζε πεξηζζόηεξα από 100 κεηαιιηθά ρξώκαηα, είλαη από πιηθό ζπκπαγέο ή δηειαζκέλν κε πνιιέο επηινγέο όπσο ειηθνεηδώλ ξαβδώζεσλ εζσηεξηθά πνπ ιεηηνπξγνύλ σο απνζηάηεο, ζπηξάι ζπεηξσκάησλ εμσηεξηθά γηα ηελ κείσζε ησλ θξαδαζκώλ πνπ πξνθαινύληαη από ηηο βξνρέο θαη ηνπο αλέκνπο ή άιια ραξαθηεξηζηηθά επηθαλεηώλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο. Ο ζσιήλαο HDPE παξέρεηαη ζε ηεκάρηα κέγηζηνπ κήθνπο 11.8 m. Απηά ηα ηκήκαηα ζπλήζσο ελώλνληαη κε ζπγθόιιεζε πεξηκεηξηθά γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζπλερή ζσιήλα ζηήξημεο. Απηέο νη ζπγθνιιήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δηαηεξήζνπλ ην όξην ειαζηηθόηεηαο ηνπ κεκνλσκέλνπ ζσιήλα ζε όιν ην κήθνο ηνπ ζσιήλα πνπ ζα ζπγθνιιεζεί. Αληη-βαλδαιηζηηθνί ωιήλεο Μεξηθέο γέθπξεο είλαη δηακνξθσκέλεο κε ηέηνηνλ ηξόπν πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε πεδώλ ζην ρακειόηεξν ζεκείν ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ ηνπ θαισδίνπ. Δθεί βξίζθνληαη ν ηειεζθνπηθόο ζσιήλαο DMK θαη ην θάησ κέξνο ηνπ επζπγξακκηζηή. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πξόζβαζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνύ ζε απηά ηα επάισηα ηκήκαηα, ε ρξήζε αληη-βαλδαιηζηηθώλ πξνζηαηεπηηθώλ ζσιήλσλ είλαη απαξαίηεηε. Απηνί νη ζσιήλεο δηαζέηνπλ ζπλήζσο ην απαηηνύκελν κήθνο ώζηε λα θηάζνπλ ηα 2.5 θαη 3 κέηξα θαηαθόξπθν ύςνο. Ο ζσιήλαο θξέκεηαη από ηελ άλσ αγθύξσζε ή ηε ζήθε ώζηε λα δηαηεξείηαη επζύγξακκνο ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αλεμαξηήησο ησλ ζεξκηθώλ θηλήζεσλ ηνπ θαη ησλ θηλήζεσλ ηεο ζηήξημεο πνπ νθείινληαη ζε αιιαγέο θνξηίνπ ή δνλήζεηο. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ νη αληη-βαλδαιηζηηθνί ζσιήλεο έρνπλ επέιηθηα ζηεξίγκαηα θαη ζπλδέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πεξηζηξνθή ηνπο θαζώο θαη ηελ επέθηαζε ή ηε ζκίθξπλζε ηνπ θαισδίνπ. Δθηόο από ηελ παξνρή πξόζζεηεο κεραληθήο πξνζηαζίαο ζην θαηώηεξν ζεκείν ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ ηνπ ζηεξίγκαηνο, ν αληη-βαλδαιηζηηθόο ζσιήλαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα αηζζεηηθνύο ζθνπνύο ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθά πιηθά θαη θηλίξηζκα. Καηά πεξίπησζε απηνί νη ζσιήλεο, ή ην θάησ κέξνο ηνπ ζηεξίγκαηνο ηνπ αγσγνύ, ζηνθάξνληαη κε ηζηκέλην γηα βειηησκέλε ππξνπξνζηαζία. 12

15 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK Ειαζηνκεξήο Επζπγξακκηζηήο Σα πεξηζζόηεξα θαιώδηα δηαζρίδνπλ ηέζζεξα ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο, κηα ηππηθή δηάηαμε κπνξεί λα είλαη δύν ζεκεία αγθύξσζεο θαη δύν ζεκεία εμόδνπ από ηνπο ζσιήλεο επέθηαζεο ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο, ζην αληίζεην άθξν από ηελ αγθύξσζε. Σν θαιώδην είλαη παθησκέλν ζηα ζεκεία αγθύξσζεο, αιιά αλάινγα κε ηηο αλνρέο ηεο θαηαζθεπήο ή ησλ εγθάξζησλ θηλήζεσλ πνπ πξνθαινύληαη από ηηο δνλήζεηο ή ησλ κεηαβνιώλ ηνπ θνξηίνπ, ην θαιώδην κπνξεί λα αθνπκπάεη ζην ειεύζεξν άθξν ησλ ζσιήλσλ επέθηαζεο ή ζσιήλσλ «νδεγώλ». Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο, ην ύζηεκα DMK πεξηιακβάλεη ζε απηά ηα ζεκεία έλαλ ειαζηνκεξή επζπγξακκηζηή. Ο επζπγξακκηζηήο είλαη έλαο ειαζηηθόο δαθηύιηνο πνπ βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ ζσιήλα επέθηαζεο ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο κε ζθνπό λα πεξηζθίγγεη ηνπο ηέλνληεο πνπ πεξλάλε κέζα από ην ζσιήλα επέθηαζεο ζην αληίζεην άθξν από ηελ αγθύξσζε. Ζ θεληξηθή ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε επζπγξάκκηζε ησλ ηελόλησλ θαη ε απνθπγή ηεο επαθήο κεηαμύ ησλ ηελόλησλ θαη ηεο άθξεο ηνπ ζσιήλα επέθηαζεο κε ηε ρξήζε καιαθνύ θαη ειαζηηθνύ πιηθνύ. Απνζβεζηήξεο γηα δνλήζεηο πνπ πξνθαινύληαη από ηνπο αλέκνπο Δίλαη ηεθκεξησκέλν όηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απόζβεζεο ησλ θαισδίσλ κεγάινπ κήθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο γέθπξεο νδεγνύλ ζε ηαιαληώζεηο κε πνιύ πςειά πιάηε. Οη δνλήζεηο πξνθαινύληαη από έλα θαηλόκελν αλύςσζεο ζηα θαιώδηα πνπ πξνθαινύληαη από ξπάθηα λεξνύ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην θάησ κέξνο ησλ θαισδίσλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαηγίδσλ. Μόιηο ζρεκαηηζηεί ην ξπάθη, ην θαιώδην παίξλεη ζρήκα θηεξνύ θαη θαηά ηε δηάξθεηα κέηξησλ αλέκσλ ην θαιώδην κπνξεί λα ζεθσζεί εύθνια. Ζ DMK Stay ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά παζεηηθώλ ζπζθεπώλ απόζβεζεο εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θξαδαζκώλ. Απηέο νη ζπζθεπέο παξέρνπλ ζπλερή απνξξόθεζε ελέξγεηαο θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα εθαηνκκύξηα θύθινπο ρσξίο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Δθηεηακέλα πξνγξάκκαηα δνθηκώλ δείρλνπλ όηη νη απνζβεζηήξεο θαισδίσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί από ηελ DMK είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθνί ζηελ κείσζε ησλ επηβιαβώλ θξαδαζκώλ ησλ θαισδίσλ πνπ πξνθαινύληαη από ηνλ άλεκν θαη ηηο θαηαηγίδεο. Αλ θαη νη δνλήζεηο πνπ πξνθαινύληαη από ηνπο αλέκνπο ζπλήζσο δελ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ θαισδίνπ, κπνξνύλ λα κεηώζνπλ δξαζηηθά ηελ αληνρή ηνπ. Αλ κείλνπλ δε απξνζηάηεπηα ηα πςειήο ηάλπζεο θαιώδηα κπνξεί λα πξνθιεζεί θόπσζε ηεο αληνρήο ηνπο θαζώο θαη ζξαύζε δεπηεξεπόλησλ πιηθώλ πνπ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ην αίζζεκα αζθαιείαο ησλ ρξεζηώλ. Αθόκα θαη αλ δελ ππάξρεη θάπνηα αλαιπηηθή ζεσξία ε νπνία πξνβιέπεη πόηε έλα θαιώδην είλαη εππαζέο ζηηο δνλήζεηο, πξόζθαηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα νξίδνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ θαισδίσλ θαζώο θαη ην πόηε πξέπεη λα εμνπιηζηεί κε ζύζηεκα απόζβεζεο. Οη απνζβεζηήξεο εμσηεξηθώλ θαισδίσλ πνπ παξάγνληαη γηα ηελ DMK από ηελ Taylor Devices ζπλδένληαη θάζεηα κε ηα θαιώδηα θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν γηα θαηαθόξπθεο όζν θαη γηα πιεπξηθέο δνλήζεηο θαισδίσλ. Οη απνζβεζηήξεο ζπλδένληαη θνληά ζην έλα άθξν ηνπ θαισδίνπ, ζπλήζσο ζην θαηάζηξσκα. ε θάπνηεο εθαξκνγέο, νη απνζβεζηήξεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ δηεπαθή ηνπ πύξγνπ/θαισδίνπ. ηόρνο ηνπ απνζβεζηήξα ηνπ θαισδίνπ είλαη ε παξνρή ελόο καιαθνύ εμαξηήκαηνο απόζβεζεο ηεο ελέξγεηαο ηεο δόλεζεο γηα ηελ κείσζε ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θίλεζεο. 13

16 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK COMPONENTS Παξαθνινύζεζε Ζ θαηλνηόκνο πξνζέγγηζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθεπώλ απαηηεί ηελ παξαθνινύζεζε ηνπο ζαλ έλα δσληαλό νξγαληζκό δειαδή κόληκν έιεγρν ησλ επηξξεπέζηεξσλ νξγάλσλ θιπ. Αλακθηζβήηεηα ην πην επαίζζεην ζεκείν ησλ θξεκαζηώλ γεθπξώλ είλαη ην ζύζηεκα θαισδίσζήο ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ην θύξην ζύζηεκα κεηαθνξάο θνξηίνπ. Απνηέιεζκα ηνπ ζπλερνύο απμαλόκελνπ ελδηαθέξνληνο παξαθνινύζεζεο θαηαζθεπώλ είλαη θαηόπηλ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ θαισδίσλ λα ηνπνζεηνύληαη ζπζηήκαηα κεηξήζεσλ. Τπάξρεη δπλαηόηεηα ζπκπιεξσκαηηθνύ ειέγρνπ ησλ ζεσξεηηθώλ παξακέηξσλ ησλ θαισδίσλ κε ηελ ρξήζε επηηαρπλζηόκεηξνπ γηα ηελ κέηξεζε ησλ ηδηνζπρλνηήησλ ηνπο. Δθαξκόδνληαο αθνινύζσο ηνπο λόκνπο ηεο κεραληθήο, κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ νη δπλάκεηο, νη ηδηνκνξθίεο θαη ε απόζβεζε (ζπληειεζηήο απόζβεζεο, ινγαξηζκηθή κείσζε). Οη κεηξνύκελεο ηηκέο απεηθνλίδνπλ επαθξηβώο ηελ θαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ θαη ελεξγνύλ σο δεδνκέλα γηα πεξαηηέξσ ππνινγηζκνύο ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά πξόηππα PTI, FIB, Δπξσθώδηθα ή άιιε εμεηδηθεπκέλε βηβιηνγξαθία. Ζ κέζνδνο είλαη απιή θαζώο δελ ππάξρεη παξεκβνιή ηεο ζπζθεπήο κέηξεζεο ζην εζσηεξηθό ηνπ αγθπξίνπ ελώ είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε παξαθνινύζεζεο ζε πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο. Σόζν νη πξνζσξηλέο κεηξήζεηο (κηα κέηξεζε) όζν θαη νη κόληκεο (καθξνπξόζεζκα) κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηόπηλ αηηήκαηνο. Ζ κέζνδνο επηηπγράλεη αθξηβείο κεηξήζεηο, είλαη κε επεκβαηηθή ζηελ δνκή ησλ θαισδίσλ θαη κπνξεί λα ζηείιεη δεδνκέλα ζηε δηαρείξηζε ηεο γέθπξαο κέζσ web δηεπαθήο. Μηα άιιε ιύζε απνηειείηαη από εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο ειαζην-καγλεηηθνύο αηζζεηήξεο Dynamag ζην εζσηεξηθό ησλ αγθπξίσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δύλακεο επηιεγκέλσλ ηελόλησλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ θαισδίνπ. Ζ δηαπεξαηόηεηα είλαη κηα ιεηηνπξγία ηνπ εθαξκνδόκελνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πίεζεο ηνπ ηέλνληα. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηελ επαγσγή ελόο καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε γλσζηή ζεξκνθξαζία, απνθηώληαο έκκεζα ηελ αμνληθή ηάζε ηνπ ηέλνληα. Απηνί νη αηζζεηήξεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθέο κεηξήζεηο κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ κε αμηνζεκείσηε αθξίβεηα. Δθηόο απηνύ, δελ ρξεηάδεηαη θακία εηδηθή κεηαηξνπή ησλ ηελόλησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηεξίγκαηνο ή ηεο ηάλπζεο, απηνί νη αηζζεηήξεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνη αθνύ καο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα γλσξίδνπκε ηελ κεηαβνιή ηεο δύλακεο ζε θάπνηα ζηεξίγκαηα όηαλ γίλεηαη ηάλπζε ζε θάπνηα άιια. Δπίζεο, είλαη ρξήζηκνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζρύνο θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ θύθισλ θόξηηζεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία. 14

17 ΓΟΚΗΜΔ Δνθηκέο πζηεκάηωλ ηήξημεο Καιωδίωλ Οη πην γλσζηέο θαη έκπεηξεο δηεζλήο νξγαλώζεηο, ε Fédération Internationale du Béton (fib) θαη ην Ηλζηηηνύην Πξνέληαζεο (PTI), ζπληζηνύλ ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα δνθηκώλ γηα ηα θαιώδηα ζηήξημεο: Αξρηθέο δνθηκέο έγθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαισδησηώλ ζηεξηγκάησλ, Έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαισδησηήο ζηήξημεο, Πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζηεξηγκάησλ θαισδίσζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο δνθηκέο έγθξηζεο ζηα MK4 DMK ηεξίγκαηα θαισδίσλ ζε κνλάδεο ησλ 61 ηελόλησλ δηακέηξνπ 0.6 ζε δηαθνξεηηθά ηδξύκαηα ζηελ Δπξώπε. Σν πξόγξακκα ησλ ζηαηηθώλ δνθηκώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκώλ θαηαπόλεζεο θαη ηηο επαθόινπζεο ζηαηηθέο δνθηκέο θνξηίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ζην Σερληθό Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ (Γεξκαλία) ελώ νη δνθηκέο ησλ πιηθώλ θαη νη κέζνδνη εγθαηάζηαζεο όπσο είλαη νη ξεηηλελέζεηο αγθπξίσλ, πξαγκαηνπνηνύληαη ζην Παλεπηζηήκην ηεο Καηαινλίαο (Ηζπαλία). Γηα ηελ δνθηκή θαηαπόλεζεο θαη ηηο επαθόινπζεο ζηαηηθέο δνθηκέο θνξηίνπ, ην δείγκα ηνπνζεηείηαη ζην κεράλεκα δνθηκήο κε ηελ ίδηα δηάηαμε πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δλ ζπλερεία ην δείγκα δνθηκήο θνξηώλεηαη κε κέγηζηε δύλακε 45% ηνπ απόιπηνπ θνξηίνπ ζξαύζεο ηνπ (GUTS). ηε ζπλέρεηα, ην δείγκα ππνβάιιεηαη ζε 2x106 θύθινπο κε κέγηζην θνξηίν 45 GUTS% θαη πιάηνο 200 MPa. Αθνύ ηειεηώζεη ε δνθηκή θαηαπόλεζεο, ην θνξηίν απμάλεηαη κέρξη ηελ απνηπρία ηνπ δείγκαηνο. Σν κέγηζην θνξηίν πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί είλαη πεξηζζόηεξν από 95% GUTS ή 92% AUTS(1), όπνην είλαη κεγαιύηεξν. (1) AUTS Πξαγκαηηθό Σειηθό εκείν Θξαύζεο Γηα θάζε έξγν, όια ηα ζηνηρεία εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ Πνηόηεηαο θαη ηα πεξηζζόηεξα από ηα ζηνηρεία ζπλαξκνινγνύληαη ζην εξγνζηάζην γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο ζσζηήο απόδνζήο ηνπο, πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο ζην εξγνηάμην. Γηα παξάδεηγκα, όιεο νη ζπεηξσηέο ζπλδέζεηο δέλνληαη θαη ιύλνληαη ζην εξγνζηάζην. 15

18 ΓΟΚΗΜΔ Type 1: Κωληθέο πιάθεο ηεζη θνπώζεωο, απνηειέζκαηα θάκψεο (10 mrad ηεο θιίζεο) Με απηό ην test κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ ηα θαιώδηα κε 0.5 GUTS 10 mrad Type 2: Καλνληθέο πιάθεο θαζαξό ηεζη θνπώζεωο άμνλα, (0 mrad ηεο θιίζεο) Με απηό ην test κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ ηα θαιώδηα κε 0.45 GUTS Type 3: Καηαθόξπθνο ελεξγνπνηεηήο Με απηό ην test κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ ηα θαιώδηα κε 0.5 GUTS 11ζ = 200MPa 10 16

19 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ DMK Εγθαηάζηαζε θεθαιώλ αγθύξωζεο θαη ζωιήλωλ Ζ MeKano4 πξνκεζεύεη ηηο θεθαιέο αγθύξσζεο ηεο DMK πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλεο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ θύθινπ εγθαηάζηαζεο. Οη θεθαιέο αγθύξσζεο κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ από ηελ έμνδν ηνπ ζσιήλα επέθηαζεο ή κέζσ ηεο πιάθαο ηνπ εθεδξάλνπ ηεο θαηαζθεπήο. Ο ζσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ ηνπ ζηεξίγκαηνο είλαη πξν-ζπλαξκνινγεκέλνο ζην θαηάζηξσκα καδί κε ηνλ αληη-βαλδαιηζηηθό ζσιήλα. Ο ζσιήλαο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζηήλνληαη κε γεξαλνύο θαη ηελ βνήζεηα θάπνησλ ηελόλησλ πξνέληαζεο. Απηή ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα θαη ησλ θεθαιώλ αγθύξσζεο πξηλ ην πέξαζκα ησλ ηελόλησλ. Πέξαζκα Σέλνληα Έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ DMK πζηήκαηνο είλαη ε δπλαηόηεηα λα δηαπεξλά θάζε ηέλνληαο άκεζα κέζα από ηελ πιάθα ηνπ αγθπξίνπ. Απηό θάλεη ηελ δηαδηθαζία επθνιόηεξε θαη γξεγνξόηεξε θαη επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ κεραλώλ πξνέληαζεο ηελόλησλ. Ο ηέλνληαο δελ ρξεηάδεηαη λα θνπεί πξηλ από ην πέξαζκα από ηε θεθαιή αγθύξσζεο. Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη θαλνληθά αθνύ ν ηέλνληαο έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί δειαδή δηαπεξάζεη ηε θεθαιή αγθύξσζεο. Σάλπζε Σέλνληα Ο ηέλνληαο κπνξεί λα ηαλπζηεί κε κνλνύο ή γξύιινπο ηάλπζεο πνιιώλ ηελόλησλ ηαπηόρξνλα ή ζε ζπλδπαζκό θαη ησλ δύν. Ζ δηαδηθαζία ηάλπζεο θαζνξίδεηαη από ηνλ κεραληθό ηεο γέθπξαο. Ζ δηαδηθαζία ηάλπζεο ηεο MeKano4 πνπ έρεη πξνηαζεί ζηελ DMK Stays νλνκάδεηαη ηάλπζε κε επηκήθπλζε θαη ζπλίζηαηαη ζηα παξαθάησ: - Κάζε θαιώδην πξέπεη λα ηαλπζηεί ζε ηνπιάρηζηνλ ηξείο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ζπλερόκελα ή ελαιιαζζόκελα κε ηηο θάζεηο ηάλπζεο άιισλ θαισδίσλ. - Ζ πξώηε θάζε νινθιεξώλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ, νη απνγπκλσκέλνη βνεζεηηθνί ηέλνληεο ηαλύδνληαη βίαηα κε κνλνύο γξύιινπο. Ζ δύλακε απηώλ ησλ ιίγσλ πξνζσξηλώλ ηελόλησλ εμηζώλεηαη κε γύξνπο ηάλπζεο. - Ζ δεύηεξε θάζε ζπληζηάηαη ζηελ ηάλπζε όισλ ησλ ηελόλησλ κε κνλνύο γξύιινπο βίαηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζεκείνπ 0, ή ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηάλπζεο. ε απηήλ ηελ θάζε νη ηέλνληεο ηαλύδνληαη κε ηελ ρακειόηεξε έληαζε δύλακεο, γύξσ ζην 15 kn αλά ηέλνληα. Απηή ε ρακειήο έληαζεο δύλακε επηηξέπεη ηελ εμίζσζε ησλ ηελόλησλ, από γύξνπο ηάλπζεο. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, νη πξνζσξηλά απνγπκλσκέλνη ηέλνληεο αληηθαζηζηώληαη από ηνπο κόληκνπο. Όηαλ ηειεηώζεη απηή ε θάζε, ε δύλακε ζηνλ ηέλνληα κεηξάηαη κε ηε κέζε δύλακε ησλ επηιεγκέλσλ ηελόλησλ. 17

20 a) ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ DMK - Ζ Σξίηε θάζε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ζηάδηα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Καη ζε απηή ηελ θάζε ε ηάλπζε γίλεηαη κε κνλνύο γξύινπο απμάλνληαο ηελ επηκήθπλζε θάζε ηέλνληα κε ηελ ίδηα πνζόηεηα. Απηή ε κέζνδνο αλαπαξάγεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πνιιαπιώλ γξύιισλ πνπ ζα ζεθώζνπλ ην ζύλνιν ησλ ηελόλησλ θαη ζα ηνπο ηξαβήμνπλ κέρξη ηνλ κέζν όξν δύλακεο. Απηή ε κέζνδνο έρεη απνδεηρηεί πνιύ απιή θαη απνηειεζκαηηθή. Γηα ηνλ κεραληθό είλαη εύθνιν λα θαζνξίζεη ηα ζηάδηα ηάλπζεο, θαζώο ην θαιώδην κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα εληαία κνλάδα αληί γηα κηα δέζκε από επηκέξνπο ηέλνληεο. Δίλαη εύθνιν λα εθαξκνζηεί θαη είλαη εύθνιν λα ειεγρζεί αλ ε ηάλπζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί νκαιά, αλ νη αξρηθέο ζπλζήθεο όισλ ησλ ηελόλησλ έρνπλ ηελ ίδηα απόζηαζε από ηελ πιάθα ηνπ αγθπξίνπ θαη αλ ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη έλαο απιόο γξύινο θαη κηα αληιία ή έλαο πην ζύλζεηνο όπσο έλα κεράλεκα πνπ απηνκαηνπνηεί ηελ δηαδηθαζία. ηηο πξνεγνύκελεο θάζεηο κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη κηα ηέηαξηε θάζε ηάλπζεο. Απηή ε ηειεπηαία θάζε πξαγκαηνπνηείηαη από έλαλ γξύιιν πνπ ηξαβά όια ηα ξπζκηδόκελα άθξα ζπλνιηθά γηα λα απμήζεη, λα ειέγμεη ή λα κεηώζεη ηελ δύλακε ηνπ θαισδίνπ. Πξνζηαζία Άθξωλ Ζ πξνζηαζία ηνπ θαισδίνπ ζηελ θεθαιή αγθύξσζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αληνρήο ηνπ ζηεξίγκαηνο. Οη θεθαιέο αγθύξσζεο ηεο DMK Stay είλαη ζρεδηαζκέλεο λα πξνζηαηεύνληαη κε ηελ εύθνιε θαη γξήγνξε δηαδηθαζία ηεο έγρπζε θεξηνύ ζε ξεπζηή κνξθή θαη λα παξέρνπλ πςειή πξνζηαζία ελάληηα αθόκα θαη ζην πην επηζεηηθό πεξηβάιινλ. Ζ απόιεμε ηνπ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ είλαη θιεηζηή θαη ζθξαγηζκέλε, όπσο θαη ν ηειεζθνπηθόο ζσιήλαο ζην θάησ κέξνο. Οη επζπγξακκηζηέο είλαη βηδσκέλνη θαη νη αληη-βαλδαιηζηηθνί ζσιήλεο γιηζηξνύλ πξνο ηα θάησ κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ ζηήξημε. Οη δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο ηεο αγθύξσζεο θαη ηνπ αγσγνύ είλαη αλεμάξηεηεο θαη κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ ηαπηόρξνλα. Καηαζθεπή θαισδησηήο γέθπξαο ζην Terror (Gran Canaria) 18

21 ΓΔΜΔΤΖ MK Δέζκεπζε Ζ DMK Stay έρεη κηα ζπλερόκελε αλάπηπμε ιόγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ έρεη απνθηήζεη από ηα δηαθνξεηηθά έξγα πνπ αλαιακβάλεη. Ζ εγθαηάζηαζε, ε ηάλπζε θαη ε πνηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο είλαη νη ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο απηήο ηεο εμέιημεο. Ζ ζπρλή θαη θαιή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κεραληθώλ, ησλ εξγνηαμίσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο καο έρνπλ επηηξέςεη λα απνθηήζνπκε έλα πνιύ αληαγσληζηηθό πξντόλ ζε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ηάλπζε. Μαζαίλνπκε γηα θάζε έξγν πνπ πξόθεηηαη λα αλαιάβνπκε πνηνη είλαη νη θαιύηεξνη θαη πνην εύθνινη ηξόπνη πνπ κπνξνύκε λα παξέρνπκε θαιύηεξε πνηόηεηα θαη ηνπο πινπνηνύκε. Κάζε λέν έξγν είλαη κηα λέα επθαηξία ηελ νπνία αληηκεησπίδνπκε κε ελζνπζηαζκό θαη ε δέζκεπζή καο είλαη λα βειηηώλνπκε ζπλερώο ηελ πνηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαισδίσλ MK4 DMK θαη ησλ ππεξεζηώλ καο. Γέθπξα Αγίνπ Αζαλαζίνπ Κύπξνο 19

22

23 by la base april

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικά σημεία επιλογής αγκυρίων Γνκηθό Τιηθό Σξόπνο δηάηξεζεο Δίδνο ηνπνζέηεζεο (πξν ηνπνζέηεζε,θιπ) Φνξηία Δίδνο κεραληζκνύ αγθύξσζεο 2 Δομικό Υλικό Σν είδνο ηνπ δνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα