ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ"

Transcript

1 DMK Καιώδηα Γεθπξώλ

2

3 ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 Παξνπζίαζε 2 DMK Καισδησηή ηήξημε 2 DMK ΚΑΛΩΓΗΑ Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθνύ 4 Πνηόηεηα 4 Κεθαιέο Αγθύξσζεο 5 Πνιύθισλνη Σέλνληεο 7 Κεθαιή Αγθύξσζεο Ρπζκηδόκελνπ Άθξνπ 8 Κεθαιή Αγθύξσζεο ηαζεξνύ Άθξνπ 9 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ Σέλνληαο γηα ην ύζηεκα ηήξημεο DMK 10 Θήθεο 11 Απόιεμε Καισδίνπ 11 σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ Τςειήο Ππθλόηεηαο 12 Αληη-βαλδαιηζηηθνί σιήλεο 12 Διαζηνκεξήο Δπζπγξακκηζηήο 13 Απνζβεζηήξεο Γνλήζεσλ Αλέκνπ 13 Παξαθνινύζεζε Καηαζθεπήο 14 ΓΟΚΗΜΔ Γνθηκέο πζηεκάησλ Καισδησηώλ Γεθπξώλ 15 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ DMK Δγθαηάζηαζε θεθαιώλ αγθύξσζεο θαη ζσιελώζεσλ 17 Πέξαζκα ηέλνληα 17 Σάλπζε ηέλνληα 17 Πξνζηαζία απνιήμεσλ 18 ΓΔΜΔΤΖ Γέζκεπζε Δηαηξείαο 19

4 ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΣΖ ΣΖΡΗΞΖ Παξνπζίαζε Οη θαισδησηέο γέθπξεο απνηεινύλ κηα νηθνλνκηθή ιύζε ζύλδεζεο κεγάισλ αλνηγκάησλ πξνζδίδνληαο πςειή αηζζεηηθή ζηα δίθηπα ππνδνκώλ. Από ηελ αλαγέλλεζε ηνπο ην 1955 κέρξη θαη ζήκεξα, ε πξόνδνο ηνπο ζπκβαδίδεη κε ηηο εμειίμεηο ηεο ζηαηηθήο αλάιπζεο θαηαζθεπώλ θαη ηηο βειηηώζεηο ηεο αληνρήο ησλ θαισδίσλ. Γηάθνξνη ηύπνη θαισδησηώλ ζηεξηγκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη αλάινγα κε ηηο θνξηίζεηο θαη από ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαισδησηήο θαηαζθεπήο. Οη πνιύθισλνη ηέλνληεο είλαη ε θύξηα ιύζε όηαλ νη ζπλζήθεο επηβάιινπλ κεγάια θνξηία κε πςειέο δπλακηθέο αληνρέο. Έρνπλ εμειηρζεί ζεκαληηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαζώο νη αγθπξώζεηο κε βάζε ηελ ξεηίλε θαη ηα θαιώδηα κε πξνζηαζία ηζηκέληνπ ή θεξηνύ ζε ξεπζηή θαηάζηαζε έρνπλ νδεγήζεη ζε ζηαζεξά ζπζηήκαηα ζθήλσζεο θαη απηό-πξνζηαηεπόκελνπο ηέλνληεο. Ζ αύμεζε ησλ αλνηγκάησλ ησλ κνληέξλσλ θαηαζθεπώλ θαη ε κεηέπεηηα αύμεζε ηνπ κήθνπο ησλ θαισδίσλ, νδήγεζε ζηελ εηζαγσγή αεξνδπλακηθώλ αληηιήςεσλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκό. Έρνπλ παξνπζηαζηεί λέα πιηθά γηα ηε δηακόξθσζε ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ησλ θαισδίσλ κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα θαζώο θαη απνζβεζηήξεο γηα ηελ κείσζε ησλ δνλήζεσλ από ην δπλαηό αέξα. Ζ MeKano4 αζρνιείηαη κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εγθαηάζηαζε θαισδίσλ γεθπξώλ παληόο ηύπνπ από ηελ εκέξα πνπ δεκηνπξγήζεθε. Σν πξνζσπηθό ηεο MeKano4 κε πεξηζζόηεξα από 20 ρξόληα εκπεηξία ζηηο θξεκαζηέο γέθπξεο καδί κε ηελ εηαηξεία DMK Stay, A.I.E., έρνπλ αλαπηύμεη ην ζύζηεκα DMK πνιύθισλνπ ηέλνληα έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηεί αθόκα θαη ηηο πην απαηηεηηθέο πεξηπηώζεηο. DMK Καιωδηωηή ηήξημε Ζ ζηήξημε DMK αλήθεη ζηελ ηειεπηαία γεληά πνιύθισλσλ ηελόλησλ. Ζ ζηήξημε βαζίδεηαη ζε κηα δέζκε απηό-πξνζηαηεπόκελσλ ηελόλησλ πξνέληαζεο πνπ πεξηθιείεηαη κέζα ζε έλαλ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ. Οη ηέλνληεο αγθπξώλνληαη κε ζθήλεο ζηηο θεθαιέο αγθύξσζεο. Οη αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο έρνπλ ιεθζεί ππόςε γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο ζηήξημεο: Σήξεζε δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ Αλζεθηηθόηεηα Πνηθηιία επηινγήο κεγέζνπο Δπθνιία εγθαηάζηαζεο Αηνκηθή ηάλπζε ηέλνληα (έλαλ πξνο έλαλ) Πξνζαξκόζηκεο αγθπξώζεηο γηα πιήξε ηάλπζε ή απνηάλπζε Έιεγρνο θαη παξαθνινύζεζε θνξηίσλ αλά πάζα ζηηγκή Γπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ελόο ζπξκαηόζρνηλνπ ή όισλ ζπλνιηθά ζε θάζε ηέλνληα Γπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο απνζβεζηήξα Δπεθηάζηκν λα θαιύςεη εηδηθέο ιύζεηο Καηόπηλ ειέγρνπ ησλ θεθαιώλ αγθύξσζεο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο PTI γηα ρεδηαζκό, Γνθηκή θαη Δγθαηάζηαζε Καισδίσλ πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: - Γπλακηθή ζπκπεξηθνξά: 2 εθαηνκκύξηα θύθινπο, 200 N/mm2, αλώηαην θνξηίν 45% GUTS - ηαηηθή επάξθεηα: 95% of GUTS (Δγγπεκέλε Τςειή Δθειθπζηηθή Αληνρή)

5 ΤΣΖΜΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK Κάζε ηππνπνηεκέλν θαιώδην είλαη πιήξσο ζθξαγηζκέλν ώζηε λα απνθεύγεηαη ε είζνδνο ηνπ λεξνύ ζην εζσηεξηθό θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 4 πξνζηαηεπηηθά ζηξώκαηα κέρξη ηνλ ράιπβα ησλ ηελόλησλ. Απηό εγγπάηαη ηελ κέγηζηε αληνρή ηνπ ηαλπζκέλνπ ζηνηρείνπ θαηά ηεο δηάβξσζεο. Σα ηππνπνηεκέλα θαιώδηα απνηεινύληαη από 7 έσο 127 ηέλνληεο κε δηάκεηξν 0.6. Ο ηέλνληαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη νλνκαζηηθή δηάκεηξν από 15.2 mm κέρξη 15.7 mm. Οη νπέο ησλ θεθαιώλ αγθύξσζεο είλαη αξθεηά κεγάιεο ώζηε λα επηηξέπνπλ ζηνλ απηνπξνζηαηεπόκελν ηέλνληα θαη ζην πεξίβιεκά ηνπ λα πεξλνύλ από κέζα. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή ησλ ηελόλησλ ζηελ θεθαιή επί ηόπνπ ζην εξγνηάμην ρσξίο λα απαηηείηαη ην θόςηκν ηνπο ή δηακόξθσζε ηεο άθξεο ηνπο από πξηλ πξνθεηκέλνπ λα ρσξέζνπλ ζηηο νπέο. Απηό ην πιενλέθηεκα κεηώλεη ηνλ ρξόλν πξνεηνηκαζίαο θαη θάλεη ηελ εγθαηάζηαζε επθνιόηεξε. Δπίζεο επηηξέπεη ηελ εύθνιε αληηθαηάζηαζε ελόο κεκνλσκέλνπ ή πεξηζζνηέξσλ ηελόλησλ θαζώο δελ παξεκπνδίδεηαη ε εμαγσγή ηνπο. Όιεο νη αγθπξώζεηο DMK είηε κόληκεο είηε πξνζσξηλέο κπνξνύλ λα ηαλύδνληαη από κνλό γξύιιν (αλά ηέλνληα). Απηό καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνθαζίζνπκε ηάλπζε νξηζκέλσλ ηελόλησλ κε νξηζκέλν θνξηίν ηάλπζεο γηα ηε πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ θαισδίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα πιήξε ηάλπζε όισλ ησλ θαισδίσλ γηα ηε κόληκε ζηήξημε ηνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ε δύλακε ζηνπο ηέλνληεο κπνξεί λα ειεγρζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή από κνλνύο γξύιινπο. Αθνύ θνπνύλ νη άθξεο ησλ ηελόλησλ (κνπζηάθηα), ε δύλακε εμαθνινπζεί λα ειέγρεηαη ή λα ξπζκίδεηαη κε ηεξάζηηνπο γάληδνπο πνπ είλαη βηδσκέλνη ζηελ άθξε ηεο πιάθαο αγθύξσζεο. Δπηπιένλ, νη αγθπξώζεηο κπνξνύλ λα εμνπιηζηνύλ κε ειεθηξνκαγλεηηθνύο αηζζεηήξεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινύζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηελόλησλ ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σν θαιώδην απνηειεί μερσξηζηό ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο. Σα θαιώδηα DMK ελζπιαθώλνληαη ζε κνλσηηθά πιηθά ζρεκαηίδνληαο κηα ζηεγαλνπνηεκέλε κνλάδα. πλδένληαη κε ηελ θαηαζθεπή κόλν κέζσ κηαο πιάθαο λενπξελίνπ κπξνζηά από ηε πιάθα αγθύξσζεο, πνπ ρξεζηκεύεη σο απνζηάηεο γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θαισδίσλ θεληξαξηζκέλσλ θαη ησλ ειαζηνκεξώλ απνζβεζηήξσλ δνλήζεσλ ζηελ απόιεμε ηνπ ζσιήλα ησλ θαισδίσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο πθίζηαηαη. Απηή ε ξύζκηζε επηηξέπεη ηελ απνζπλαξκνιόγεζε όισλ ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο ρσξίο λα ρξεηαζηεί ηξνπνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο. Δπίζεο νη ηέλνληεο κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ ή λα αληηθαηαζηαζνύλ μερσξηζηά αλ ρξεηαζηεί. Ζ MeKano4 έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε εηαηξείεο πνπ εηδηθεύνληαη ζηελ θαηαζθεπή απνζβεζηήξσλ νη νπνίεο κπνξνύλ λα εμνπιίζνπλ ηα θαιώδηα κε εζσηεξηθνύο ή εμσηεξηθνύο απνζβεζηήξεο ελάληηα ζηηο δνλήζεηο ησλ αλέκσλ. Ζ πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ε επειημία είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο καδί κε ηελ άξηηα θαηαξηηζκέλε νκάδα κεραληθώλ πνπ δηαζέηνπκε. Σα θαιώδηα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα πεξηζζόηεξα είδε ησλ ηελόλησλ πξνέληαζεο 0.6 (απην-πξνζηαηεπόκελνη, ρσξίο πξνζηαζία, γαιβαληδέ, απινί θιπ) κε δηακέηξνπο 15.2 mm ή 15.7 mm. γηα νπνηαδήπνηε από ηηο θαηεγνξίεο ράιπβα 1770 N/mm 2 ή 1860 N/mm 2 Καηά θαλόλα, ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ζσιήλεο εμειαζκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ ρξσκαηηζκέλεο, κε κηθξό βάξνο. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη άιινη ζσιήλεο όπσο: παρύηεξνη αγσγνί πνιπαηζπιελίνπ γηα γέκηζκα κε ηζηκέλην ή θεξί ζε ξεπζηή κνξθή, ζσιήλεο κε εμσηεξηθνύο έιηθεο θαηά ηεο δηέγεξζεο ηνπ αλέκνπ, ζσιήλεο από αλνμείδσην αηζάιη ή βακκέλν ράιπβα. ην θάησ κέξνο ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ ηεο ζηήξημεο κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ αληη-βαλδαιηζηηθνί ραιπβδνζσιήλεο γηα πεξηζζόηεξε κεραληθή πξνζηαζία. Οη θεθαιέο ησλ αγθπξίσλ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόδνληαη ώζηε λα ηαηξηάδνπλ ζε εηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο, κηθξνύο ρώξνπο, εμσηεξηθνύο ζσιήλεο αγθπξίσλ θαη θνπκπσηέο απνιήμεηο. Σα θαιώδηα κπνξνύλ επίζεο λα πξνζαξκνζηνύλ έηζη ώζηε λα ηνπνζεηνύληαη κε ελδηάκεζεο ζηεξίμεηο. 3

6 ΤΣΖΜΑ ΣΖΡΗΞΖ Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ Γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγσγή όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαισδίσλ MK4 DMK, ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν πςειήο πνηόηεηαο πιηθά ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα γηα ζπζηήκαηα ζηήξημεο θαισδίσλ πξνεληεηακέλνπ ράιπβα θαη PTI. Σα βαζηθά πιηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη: Τςειήο αληνρήο ράιπβεο πξνέληαζεο σο θύξηα ζηνηρεία αληνρήο (ζύκθσλα κε ην pren κέξε 1-4, NF A , BS5896, ASTM 416M κεηαμύ άιισλ), Σππνπνηεκέλνη ράιπβεο θαηαζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αγθύξσζε θαη ζηνηρεία επηθαιύςεσλ (ζύκθσλα κε ην EN 10025, EN 10083), Πξνζηαηεπηηθέο επηθαιύςεηο ςεπδάξγπξνπ ή άιισλ πιηθώλ ζηνλ ράιπβα πξνέληαζεο ή ζηα θαηαζθεπαζηηθά εμαξηήκαηα, σιήλεο ζηήξημεο από HDPE (πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο). ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα είλαη θηηαγκέλνη από αλνμείδσην αηζάιη ή ράιπβα. PE/PP πεξίβιεκα γηα ηέλνληεο πξνέληαζεο, πκπιεξσκαηηθά πιηθά όπσο θεξί θαη γξάζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ θαη ηνπ αγθπξίνπ, Κανπηζνύθ ή θανπηζνύθ πνιπ-ρισξνπξελίνπ γηα απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ, ηαιαληώζεσλ ή πξνζηαηεπηηθά εμαξηήκαηα. Πνηόηεηα Ζ MeKano4 έρεη αλαπηύμεη έλα πιήξεο πξόγξακκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 9001:2000 θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ επξσθώδηθα Πξνέληαζεο ETAG-013, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ παξαγσγή, ηελ πξνκήζεηα θαη ηηο εξγαζίεο πξνέληαζεο. Παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα πνηόηεηαο θαιύπηνληαο πιήξσο όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί.

7 ΣΖΡΗΞΖ DMK DMK Κεθαιέο Αγθύξωζεο Οη θεθαιέο αγθύξσζεο είλαη νη ελδηάκεζεο πιάθεο πνπ κεηαθέξνπλ ηελ δύλακε αληνρήο ηνπ ηέλνληα από ην θαιώδην ζηελ θαηαζθεπή θαη ην αληίζηξνθν. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο απηώλ ησλ θεθαιώλ αγθύξσζεο είλαη παξόκνηα κε εθείλε ησλ ηππηθώλ θεθαιώλ αγθύξσζεο πξνέληαζεο. Βαζίδνληαη ζε θσληθέο ζθήλεο πνπ ζπγθξαηνύλ ηνπο ηέλνληεο. Παξόια απηά νη απαηηήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζθελώλ είλαη δηαθνξεηηθέο από απηέο ηεο πξνέληαζεο. Δίλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο λα αληέρνπλ κόλεο ηνπο ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο δπλακηθήο θαη ηεο ζηαηηθήο δύλακεο ησλ θαισδίσλ. Μέζα ζηε θεθαιή αγθύξσζεο νη ηέλνληεο δηαηεξνύλ 4 επίπεδα πξνζηαζίαο. Δλώ νη ηέλνληεο είλαη ζε δέζκε ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ νη άμνλέο ηνπο απνθιίλνπλ ζηα ζεκεία πνπ ελώλνληαη κε ηηο θεθαιέο αγθύξσζε ζηηο άθξεο ησλ θαισδίσλ. ηα ζεκεία επαθήο κε ηηο θεθαιέο αγθύξσζεο νη ηέλνληεο αθνπκπνύλ κόλν ζε πιαζηηθά ζηνηρεία εθηόο από ην ζεκείν ιαβήο ηεο ζθήλαο. Ζ θεθαιή ηνπ αγθπξίνπ επηηξέπεη ηελ ηάλπζε ησλ ηελόλησλ κε κνλό γξύιιν θαη αλαιόγσο ηνλ ηύπν, επηηξέπεη πξνζαξκνγέο από γξύιινπο ηάλπζεο πνιιώλ ζπξκαηόζρνηλσλ ηαπηόρξνλα. Ζ θεθαιή ηνπ αγθπξίνπ πξέπεη λα δηαηεξεί ηνπο 4 θξαγκνύο πξνζηαζίαο ζηνλ ράιπβα ηνπ ηέλνληα, επίζεο πξέπεη λα δηαρσξίδεη ηνπο ηέλνληεο εζσηεξηθά θαη λα ηνπο νδεγεί από ηελ πιάθα αγθύξσζεο ζην ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ. Οη θεθαιέο αγθπξίσλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθόινπζεο δώλεο Αγθύξσζε εμσηεξηθήο δώλεο Απνηειείηαη από δύν πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα, έλα πάλσ από ηελ πιάθα αγθύξσζεο γεκάηε κε θεξί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζθελώλ θαη ησλ απνιήμεσλ ησλ ηελόλησλ. Σν άιιν γηα ηελ πξνζηαζία όισλ ησλ ηελόλησλ πνπ πξνεμέρνπλ από ηηο πιάθεο έδξαζεο. Πιάθα αγθύξσζεο Απνηειείηαη από ηελ πιάθα θαη ηηο ζθήλεο. Όηαλ ν ηύπνο αγθύξσζεο είλαη πάθησζε ε αγθύξσζε πεξηιακβάλεη θαη παμηκάδη αγθύξσζεο. σιήλαο πιήξσζεο κε θεξί Απνηειείηαη από έλα ζσιήλα ν νπνίνο πιεξώλεηαη κε θεξί ζε ξεπζηή κνξθή από εηδηθή ππνδνρή κε θαηάιιειε κεραλή. Ο ζσιήλαο απηόο έρεη ξπζκηδόκελν άθξν ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ έλα ξπζκηδόκελν ζπείξσκα γηα ηελ πιάθα. Κάιπκκα ηεγαλνπνίεζεο Απνηειείηαη από ηελ καζηίρα ζηεγαλνπνίεζεο, ην πιαζηηθό παξέκβπζκα γηα ηελ απόθιηζε ησλ ηελόλησλ θαη ην πιαίζηό ηνπ. σιήλαο επέθηαζεο ή ζσιήλαο «νδεγόο» Δίλαη έλαο ζσιήλαο πνπ επεθηείλεη ηε θεθαιή αγθύξσζεο έρνληαο ην απαηηνύκελν κήθνο γηα ηελ απόθιηζε ησλ ηελόλησλ από ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα από πνιπαηζπιέλην (θαισδίνπ) πξνο ηε δηάκεηξν ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο. Απηόο ν ζσιήλαο πεξηέρεη ειαζηνκεξή ζηνηρεία ώζηε λα επηηξέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο γσληαθέο απνθιίζεηο ησλ ηελόλησλ από ηνλ άμνλα ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ θαισδίνπ. Εώλε επζπγξάκκηζεο Απνηειείηαη από ην δηάθξαγκα πνπ πεξηβάιιεη πεξηκεηξηθά ηνπο ηέλνληεο θαη ζπκβάιεη ζηελ επζπγξάκκηζε ηνπο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηε ζύλδεζε κε ην ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ. 5

8 ΣΖΡΗΞΖ DMK ηνηρεία ηήξημεο 1 Δμσηεξηθή Εώλε Αγθύξσζεο 2 Πιάθα Δθέδξαλνπ 3 σιήλαο Δπέθηαζεο ή σιήλαο «νδεγόο» 4 Δπζπγξακκηζηήο 5 Αληη-βαλδαιηζηηθόο σιήλαο 6 Σειεζθνπηθόο σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ 7 σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ 8 Απηό-πξνζηαηεπόκελνη Σέλνληεο Ελεφθερο Άκρο Στηρίγματος 5 4 Κάτω Μέρος Αγκυρίου

9 ΣΖΡΗΞΖ DMK 2 1 Άνω Σημείο Αγκφριου DMK Πνιύθιωλωλ Σελόληωλ Σύπνο ηήξημεο Αξηζκόο Σελόλησλ Ολνκαηηθή Γύλακε Θξαύζεο (fpk) Μέγηζηε Γύλακε ρεδηαζκνύ (45% από fpk) Μέγηζηε Γπλακηθή Πεξηνρή Πξνεληεηακέλν Σκήκα Υάιπβα Πξνζέγγηζε Διαζηηθήο Γπζθακςίαο (ΔxA) ηήξηγκα Γξακκηθήο Μάδαο Βάξνο Σέλνληα Μνλάδ α kn kn kn mm2 MN Kg/m Kg/m DMK-7/ ,95 8,19 DMK-12/ ,01 14,04 DMK-19/ ,21 22,23 DMK-24/ ,48 28,08 DMK-31/ ,45 36,27 DMK-37/ ,16 43,29 DMK-43/ ,02 50,31 DMK-55/ ,01 64,35 DMK-61/ ,28 71,37 DMK-73/ ,41 DMK-85/ ,53 99,45 DMK-91/ ,39 106,47 DMK-109/ ,49 127,53 DMK-127/ ,07 148,59 εκείσζε (1): Όιεο νη ηηκέο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα παξαηίζεληαη γηα ηελ πνηόηεηα ράιπβα MPa δείηε ζει. 10. εκείσζε (2): Ζ κέγηζηε δύλακε ζρεδηαζκνύ 45% κπνξεί λα αλέβεη ζην 50%, ζύκθσλα κε ηνλ Δ π ξ σ θ ώ δ η θ α 3, FIB θαη PTI. Σύπνο & Πξόηππα ηεξίγκαηνο fpk Ολνκαηηθή Γηάκεηξνο Γηαηνκή Διάρηζην Φνξηίν Θξαύζεο fpk Όξην Διαζηηθόηεηαο Έληαζεο 0.1% Καηά Πξνζέγγηζε κέηξν Διαζηηθόηεηαο Πξνζηαηεπόκελε Γξακκηθή Μάδα Σελόλησλ Βάξνο Σέλνληα MPa mm mm2 kn kn/mm² MN Kg/m Kg/m 0.6 / pren ,31 1,17 7

10 ΣΖΡΗΞΖ DMK DMK Κεθαιή αγθύξωζεο ξπζκηδόκελνπ άθξνπ Δθηόο από ηελ αηνκηθή ηάλπζε κε κνλνύο γξύιινπο, ε DMK θεθαιή αγθύξσζεο επηηξέπεη πξνζαξκνγέο θαη έιεγρν ηεο δύλακεο ηεο ζηήξημεο ελεξγνπνηώληαο ην ζύλνιν ησλ ηελόλησλ ηξαβώληαο ή απειεπζεξώλνληαο ηελ θεθαιή ηνπ αγθπξίνπ. Γηα λα γίλεη απηό, ε πιάθα αγθύξσζεο είλαη νπζηαζηηθά ζπλδεδεκέλε κε έλα βηδσηό παμηκάδη. Απηό ην παμηκάδη είλαη ην ζηνηρείν πνπ επηθνηλσλεί κε ηελ πιάθα έδξαζεο ηεο θαηαζθεπήο. Ζ δύλακε κεηαβαίλεη από ηνλ ηέλνληα ζηελ θεθαιή ηεο πιάθαο έδξαζεο ηνπ αγθπξίνπ κέζα από ηηο ζθήλεο θαη από ηελ πιάθα ζηελ θαηαζθεπή κέζσ ηνπ παμηκαδηνύ. Ζ πιάθα ηεο θεθαιήο ηνπ αγθπξίνπ έρεη έλα εμσηεξηθό ζπείξσκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ γξύιινπ. Καηά ην ηξάβεγκα ηεο πιάθαο, ε ππνδνρή θαη ην παμηκάδη αθνινπζνύλ ηελ θίλεζε θαη νη ηέλνληεο εληζρύνπλ ηελ δύλακή ηνπο. Δθείλε ηελ ζηηγκή, ην παμηκάδη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε δηαθνξεηηθό ζεκείν, βηδώλνληαο γηα λα δηαηεξεζεί ε πξαγκαηηθή θόξηηζε ηνπ θαισδίνπ ή μεβηδώλνληαο γηα λα κεησζεί ε θόξηηζε ηνπ θαισδίνπ όηαλ ν γξύιινο απνκαθξύλεηαη. Δμσηεξηθή Εώλε σιήλαο Πιήξσζεο κε Κεξί Παθέην θξάγηζεο Ζ δηαθνξά ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζπεηξώκαηνο θαη ηεο ππνδνρήο, επηηξέπνπλ ηελ πιήξε απνθόξηηζε ηνπ DMK θαισδίνπ. DMK Ρπζκηδόκελνπ Άθξνπ σιήλαο Δθηξσπήο Σύπνο Πιάθα Δθέδξαλνπ HDPE σιήλαο Κεθαιή C , , H Εώλε Δπηθεληξσηή , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 ΣΖΡΗΞΖ DMK DMK Κεθαιή αγθύξωζεο ζηαζεξνύ άθξνπ Ζ ζπγθεθξηκέλε αγθύξσζε επηηξέπεη ηελ αηνκηθή ηάλπζε ησλ ηελόλησλ αιιά δελ επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο δύλακεο ησλ ηελόλησλ ελόο θαισδίνπ, δειαδή ηελ ηάλπζε ηνπο ζπλνιηθά κε γξύιινπο ηαπηόρξνλεο ηάλπζεο πνιιώλ ηελόλησλ. Δδώ ην παμηκάδη βηδώλεηαη απεπζείαο ζηελ πιάθα αγθύξσζεο. Σν ηνίρσκα ηνπ ζσιήλα πιήξσζεο κε θεξί είλαη ιεπηό ζε ζρέζε κε ην ζπείξσκα ηεο ππνδνρήο θαζώο ζηεξίδεη κόλν ην βάξνο ηνπ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ. Απηή ε δηακόξθσζε κεηώλεη ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν, ην κήθνο ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο όπσο θαη ην κέγεζνο θαη ηελ δηάκεηξν ηεο πιάθαο ηνπ εθέδξαλνπ θαη ηνπ ζσιήλα επέθηαζεο. Δθηόο από ην ρακειό θόζηνο, ε ζπγθεθξηκέλε αγθύξσζε ελδείθλπηαη γηα ζεκεία κε πεξηνξηζκέλν ρώξν όπσο είλαη νη θεθαιέο ησλ ππιώλσλ. DMK ηαζεξνύ Άθξνπ Σύπνο Πιάθα Δθέδξαλνπ HDPE σιήλαο Κεθαιή A B C J D E F G H I 7/0,6" , ,1 161,5 211, /0,6" , ,1 201,5 251, /0,6" , , /0,6" , , /0,6" , , /0,6" , , /0,6" , , /0,6" , /0,6" , /0,6" , /0,6" , /0,6" , /0,6" , /0,6" ,

12 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK COMPONENTS Σέλνληεο γηα ην ύζηεκα ηήξημεο DMK Οη ηδηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηάθισλνπ ηέλνληα πνπ απαηηνύληαη από ηελ παξάιιειε θαισδίσζε ηελόλησλ, όπσο είλαη ε ζηήξημε DMK, έρεη θάπνηεο νκνηόηεηεο κε ηνπο ηέλνληεο πξνέληαζεο θαη πξέπεη λα πιεξνί ηα πξόηππα. Αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα πξόηππα pren, BS, ASTM ή άιια. Ωζηόζν, γηα απηόλ ηνλ ηύπν ηελόλησλ απαηηνύληαη πςειόηεξεο πνηόηεηαο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο από άπνςε αληνρήο, δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δηάβξσζεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλήζεηο. Ο απηό-πξνζηαηεπόκελνο ηέλνληαο απνηειείηαη από 7 γαιβαληδέ ζύξκαηα, γεκάηα κε θεξί πεηξειαίνπ θαη πιαζηηθή επηθάιπςε κέζσ δηέιαζεο καύξνπ ή ρξσκαηηζηνύ HDPE. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηέλνληα ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ FIB είλαη: Ολνκαηηθή Γηάκεηξνο 15.7 mm ή 15.2 mm Δγγπεκέλε Αληνρή Σάλπζεο MPa ή MPa Φνξηίν Θξαύζεο >279 KN ή > 265 KN Υαιάξσζε <2.5% ζε hours / 20 C Γύλακε Αληίζηαζεο 2x10 6 θύθινπο, κεγ. θνξηίν ησλ 45% UTS, 300 MPa δηαθύκαλζεο Ηδηόηεηεο Γαιβαληζκνύ Σα θαιώδηα λα είλαη Γαιβαληζκέλα ελ ζεξκό Zn επηθάιπςε κεηαμύ 180 θαη 340 g/m2 Πξνζθόιιεζε, επηθάιπςε θαη δηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ην NF Ηδηόηεηεο ηεο εληαίαο επίζηξσζεο HDPE Σα HDPE λα παξάγνληαη κε εμώζεζε από παξζέλν καύξν ή ρξσκαηηζηό HDPE HDPE πάρνπο κεηαμύ 1.5 mm θαη 2 mm Ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ γεκίζκαηνο Σν γέκηζκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη όζν ηα θαιώδηα ηνπ ηέλνληα είλαη ρσξηζηά Σν γέκηζκα πξέπεη λα είλαη θεξί πεηξειαίνπ, γξάζν ή καιαθή ξεηίλε εγθεθξηκέλν από ηελ MK4 Πνζόηεηα κεηαμύ 5-12 g / m Καηόπηλ αηηήκαηνο, ην ζύζηεκα DMK παξέρεηαη κε εθαξκνγή επνμηθήο επηθάιπςεο ηέλνληα θαηαζθεπαζκέλν από ηελ Sumitomo PE Επηθαιπκκέλν, Κεξωκέλν θαη Γαιβαληδέ Καιώδην Σέλνληα Σύπνο & Πξόηππα Σέλνληα fpk Ολνκαηηθή Γηάκεηξνο Γηαηνκή Διάρηζην Φνξηίν Θξάπζεο fpk Όξην Διαζηηθόηεηαο Έληαζεο 0.1% Καηά Πξνζέγγηζε κέηξν Διαζηηθόηεηαο Πξνζηαηεπόκελε Γξακκηθή Μάδα Σελόλησλ Βάξνο Σέλνληα 0.6 / pren / BS 5896: / ASTM A416M MPa MPa mm mm² kn kn/mm² MN Kg/m Kg/m ,31 1,17 15, ,32 1, ksi 15, ,7 234, ,25 1,102 Σέλνληαο κε γέκηζκα Επνμηθήο Επηθάιπψεο (Παξαπνκπή: Sumitomo) Σέλνληαο fpk Πάρνο Δπνμεηδηθήο Δπίζηξσζεο Πάρνο HDPE θάιπςεο (εάλ ρξεηάδεηαη) Ολνκ. Γηάκεηξνο Γηαηνκή Διάρηζην Φνξηίν Θξαύζεο fpk Διάρηζην Όξην Θξαύζεο Βάξνο Σέλνληα Υαιάξσζε (1000H) MPa mm mm mm mm² kn kn Kg/m % ASTM A882 / ISO ASTM:0,38-1,14 ISO:0,4-0,9 min.0,8 15,24 (or 15,7) 140 (or 150) 260,7 (or 279) 234,6 (1% extension) or 246 (0.1% strain) 1,102 (or 1,172) (normal) min.6,5 (low) min.2,5 10

13 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK Θήθεο Τπάξρεη κηα απμαλόκελε ηάζε γηα ηελ απνθπγή ησλ άλσ θεθαιώλ αγθύξσζεο ησλ θαισδίσλ ζηνπο ππιώλεο ή ζηνπο πύξγνπο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο από ζήθεο πνπ δξνκνινγνύλ ην θαιώδην αιινύ. Σν θαιώδην έηζη δηαζρίδεη ηνλ ππιώλα κέζσ ηεο ζήθεο θαη ηα δύν άθξα ηνπ αγθπξώλνληαη ζην θαηάζηξσκα. Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη όιν θαη πην ζπρλά ζηηο θξεκαζηέο γέθπξεο. Οη ζήθεο κπνξεί λα είλαη πξνζθνιιεκέλεο ή κε θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ θαισδίνπ. Δίλαη ζρεδηαζκέλεο λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαζθεπώλ. πγθεληξωκέλα θαιώδηα κέζα ζε ζήθε Μεκνλωκέλα θαιώδηα κέζα ζε ζήθεο DMK Απόιεμε Καιωδίνπ Ζ DMK απόιεμε πξνζθέξεη κηα θνκςή ιύζε γηα ηελ ζύλδεζε ησλ θαισδίσλ ζηνλ ππιώλα. Απηή ε ηδέα, ζε ζπλδπαζκό κε ηα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά παξέρεη ζηαηηθά κηα αξζξσηή ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ θαισδίνπ θαη ηνπ θαηαζηξώκαηνο ή ηνπ ππιώλα. 11

14 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK COMPONENTS ωιήλεο Πνιπαηζπιελίνπ Τψειήο Ππθλόηεηαο Ο αλζεθηηθόο ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία πςειήο ππθλόηεηαο πνιπαηζπιελίνπ (HDPE) ζσιήλαο ζηήξημεο ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ζπζηάζεηο ησλ FIB, PTI, θαη άιισλ δηεζλώλ πξνηύπσλ. Οη ζσιήλεο ησλ θαισδησηώλ ζπζηεκάησλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ θξάγκαηα ελάληηα ζηε δηάβξσζε. Ωζηόζν, παξέρνπλ θαη ηηο αθόινπζεο ηδηόηεηεο θαη πιενλεθηήκαηα: Καιαηζζεζία κε ηελ ρξήζε ρξσκαηηζκέλσλ ζσιήλσλ Μείσζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνύ κηαο θπθιηθήο επηθάλεηαο ζηεξίγκαηνο θαισδίνπ Πξνζηαζία από θξαδαζκνύο πνπ πξνθαινύληαη από ηε βξνρή θαη ηνλ άλεκν κε ηηο θαηάιιειεο ξαβδώζεηο. Γηα ζσιήλεο ρσξίο πιήξσζε ελέκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο απηό-πξνζηαηεπόκελνπο ηέλνληεο, ε κέγηζηε Πξόηππε Αλαινγία Γηαζηάζεσλ (SDR = αλαινγία εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ζην ειάρηζην πάρνο ηνηρώκαηνο) είλαη 26 ζην ζύζηεκά καο. Σν ειάρηζην πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο πξέπεη λα είλαη 5 mm θαη ειάρηζην θαη επαξθέο ώζηε λα αληαπεμέιζεη ζηα θνξηία θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο. Γηα ζσιήλεο κε πιήξσζε ελέκαηνο ηζηκεληέλεζεο ή θεξηνύ, ε κέγηζηε Πξόηππε Αλαινγία Γηαζηάζεσλ ζην ζύζηεκά καο είλαη 18. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο πξέπεη λα είλαη επαξθέο ώζηε λα αληέμεη ηα θνξηία θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ηελ κέγηζηε πίεζε ηζηκεληελέζεσλ πνπ είλαη 125%. Σν πξντόλ καο, θαηαζθεπαζκέλν από θαζαξό πνιπαηζπιέλην γηα ηηο πνηόηεηεο PE-80 ή ΡΔ-100 είλαη δηαζέζηκν ζε πεξηζζόηεξα από 100 κεηαιιηθά ρξώκαηα, είλαη από πιηθό ζπκπαγέο ή δηειαζκέλν κε πνιιέο επηινγέο όπσο ειηθνεηδώλ ξαβδώζεσλ εζσηεξηθά πνπ ιεηηνπξγνύλ σο απνζηάηεο, ζπηξάι ζπεηξσκάησλ εμσηεξηθά γηα ηελ κείσζε ησλ θξαδαζκώλ πνπ πξνθαινύληαη από ηηο βξνρέο θαη ηνπο αλέκνπο ή άιια ραξαθηεξηζηηθά επηθαλεηώλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο. Ο ζσιήλαο HDPE παξέρεηαη ζε ηεκάρηα κέγηζηνπ κήθνπο 11.8 m. Απηά ηα ηκήκαηα ζπλήζσο ελώλνληαη κε ζπγθόιιεζε πεξηκεηξηθά γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζπλερή ζσιήλα ζηήξημεο. Απηέο νη ζπγθνιιήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δηαηεξήζνπλ ην όξην ειαζηηθόηεηαο ηνπ κεκνλσκέλνπ ζσιήλα ζε όιν ην κήθνο ηνπ ζσιήλα πνπ ζα ζπγθνιιεζεί. Αληη-βαλδαιηζηηθνί ωιήλεο Μεξηθέο γέθπξεο είλαη δηακνξθσκέλεο κε ηέηνηνλ ηξόπν πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε πεδώλ ζην ρακειόηεξν ζεκείν ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ ηνπ θαισδίνπ. Δθεί βξίζθνληαη ν ηειεζθνπηθόο ζσιήλαο DMK θαη ην θάησ κέξνο ηνπ επζπγξακκηζηή. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πξόζβαζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνύ ζε απηά ηα επάισηα ηκήκαηα, ε ρξήζε αληη-βαλδαιηζηηθώλ πξνζηαηεπηηθώλ ζσιήλσλ είλαη απαξαίηεηε. Απηνί νη ζσιήλεο δηαζέηνπλ ζπλήζσο ην απαηηνύκελν κήθνο ώζηε λα θηάζνπλ ηα 2.5 θαη 3 κέηξα θαηαθόξπθν ύςνο. Ο ζσιήλαο θξέκεηαη από ηελ άλσ αγθύξσζε ή ηε ζήθε ώζηε λα δηαηεξείηαη επζύγξακκνο ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αλεμαξηήησο ησλ ζεξκηθώλ θηλήζεσλ ηνπ θαη ησλ θηλήζεσλ ηεο ζηήξημεο πνπ νθείινληαη ζε αιιαγέο θνξηίνπ ή δνλήζεηο. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ νη αληη-βαλδαιηζηηθνί ζσιήλεο έρνπλ επέιηθηα ζηεξίγκαηα θαη ζπλδέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πεξηζηξνθή ηνπο θαζώο θαη ηελ επέθηαζε ή ηε ζκίθξπλζε ηνπ θαισδίνπ. Δθηόο από ηελ παξνρή πξόζζεηεο κεραληθήο πξνζηαζίαο ζην θαηώηεξν ζεκείν ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ ηνπ ζηεξίγκαηνο, ν αληη-βαλδαιηζηηθόο ζσιήλαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα αηζζεηηθνύο ζθνπνύο ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθά πιηθά θαη θηλίξηζκα. Καηά πεξίπησζε απηνί νη ζσιήλεο, ή ην θάησ κέξνο ηνπ ζηεξίγκαηνο ηνπ αγσγνύ, ζηνθάξνληαη κε ηζηκέλην γηα βειηησκέλε ππξνπξνζηαζία. 12

15 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK Ειαζηνκεξήο Επζπγξακκηζηήο Σα πεξηζζόηεξα θαιώδηα δηαζρίδνπλ ηέζζεξα ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο, κηα ηππηθή δηάηαμε κπνξεί λα είλαη δύν ζεκεία αγθύξσζεο θαη δύν ζεκεία εμόδνπ από ηνπο ζσιήλεο επέθηαζεο ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο, ζην αληίζεην άθξν από ηελ αγθύξσζε. Σν θαιώδην είλαη παθησκέλν ζηα ζεκεία αγθύξσζεο, αιιά αλάινγα κε ηηο αλνρέο ηεο θαηαζθεπήο ή ησλ εγθάξζησλ θηλήζεσλ πνπ πξνθαινύληαη από ηηο δνλήζεηο ή ησλ κεηαβνιώλ ηνπ θνξηίνπ, ην θαιώδην κπνξεί λα αθνπκπάεη ζην ειεύζεξν άθξν ησλ ζσιήλσλ επέθηαζεο ή ζσιήλσλ «νδεγώλ». Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο, ην ύζηεκα DMK πεξηιακβάλεη ζε απηά ηα ζεκεία έλαλ ειαζηνκεξή επζπγξακκηζηή. Ο επζπγξακκηζηήο είλαη έλαο ειαζηηθόο δαθηύιηνο πνπ βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ ζσιήλα επέθηαζεο ηεο θεθαιήο αγθύξσζεο κε ζθνπό λα πεξηζθίγγεη ηνπο ηέλνληεο πνπ πεξλάλε κέζα από ην ζσιήλα επέθηαζεο ζην αληίζεην άθξν από ηελ αγθύξσζε. Ζ θεληξηθή ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε επζπγξάκκηζε ησλ ηελόλησλ θαη ε απνθπγή ηεο επαθήο κεηαμύ ησλ ηελόλησλ θαη ηεο άθξεο ηνπ ζσιήλα επέθηαζεο κε ηε ρξήζε καιαθνύ θαη ειαζηηθνύ πιηθνύ. Απνζβεζηήξεο γηα δνλήζεηο πνπ πξνθαινύληαη από ηνπο αλέκνπο Δίλαη ηεθκεξησκέλν όηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απόζβεζεο ησλ θαισδίσλ κεγάινπ κήθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο γέθπξεο νδεγνύλ ζε ηαιαληώζεηο κε πνιύ πςειά πιάηε. Οη δνλήζεηο πξνθαινύληαη από έλα θαηλόκελν αλύςσζεο ζηα θαιώδηα πνπ πξνθαινύληαη από ξπάθηα λεξνύ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην θάησ κέξνο ησλ θαισδίσλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαηγίδσλ. Μόιηο ζρεκαηηζηεί ην ξπάθη, ην θαιώδην παίξλεη ζρήκα θηεξνύ θαη θαηά ηε δηάξθεηα κέηξησλ αλέκσλ ην θαιώδην κπνξεί λα ζεθσζεί εύθνια. Ζ DMK Stay ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά παζεηηθώλ ζπζθεπώλ απόζβεζεο εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θξαδαζκώλ. Απηέο νη ζπζθεπέο παξέρνπλ ζπλερή απνξξόθεζε ελέξγεηαο θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα εθαηνκκύξηα θύθινπο ρσξίο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Δθηεηακέλα πξνγξάκκαηα δνθηκώλ δείρλνπλ όηη νη απνζβεζηήξεο θαισδίσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί από ηελ DMK είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθνί ζηελ κείσζε ησλ επηβιαβώλ θξαδαζκώλ ησλ θαισδίσλ πνπ πξνθαινύληαη από ηνλ άλεκν θαη ηηο θαηαηγίδεο. Αλ θαη νη δνλήζεηο πνπ πξνθαινύληαη από ηνπο αλέκνπο ζπλήζσο δελ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ θαισδίνπ, κπνξνύλ λα κεηώζνπλ δξαζηηθά ηελ αληνρή ηνπ. Αλ κείλνπλ δε απξνζηάηεπηα ηα πςειήο ηάλπζεο θαιώδηα κπνξεί λα πξνθιεζεί θόπσζε ηεο αληνρήο ηνπο θαζώο θαη ζξαύζε δεπηεξεπόλησλ πιηθώλ πνπ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ην αίζζεκα αζθαιείαο ησλ ρξεζηώλ. Αθόκα θαη αλ δελ ππάξρεη θάπνηα αλαιπηηθή ζεσξία ε νπνία πξνβιέπεη πόηε έλα θαιώδην είλαη εππαζέο ζηηο δνλήζεηο, πξόζθαηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα νξίδνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ θαισδίσλ θαζώο θαη ην πόηε πξέπεη λα εμνπιηζηεί κε ζύζηεκα απόζβεζεο. Οη απνζβεζηήξεο εμσηεξηθώλ θαισδίσλ πνπ παξάγνληαη γηα ηελ DMK από ηελ Taylor Devices ζπλδένληαη θάζεηα κε ηα θαιώδηα θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν γηα θαηαθόξπθεο όζν θαη γηα πιεπξηθέο δνλήζεηο θαισδίσλ. Οη απνζβεζηήξεο ζπλδένληαη θνληά ζην έλα άθξν ηνπ θαισδίνπ, ζπλήζσο ζην θαηάζηξσκα. ε θάπνηεο εθαξκνγέο, νη απνζβεζηήξεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ δηεπαθή ηνπ πύξγνπ/θαισδίνπ. ηόρνο ηνπ απνζβεζηήξα ηνπ θαισδίνπ είλαη ε παξνρή ελόο καιαθνύ εμαξηήκαηνο απόζβεζεο ηεο ελέξγεηαο ηεο δόλεζεο γηα ηελ κείσζε ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θίλεζεο. 13

16 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK COMPONENTS Παξαθνινύζεζε Ζ θαηλνηόκνο πξνζέγγηζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθεπώλ απαηηεί ηελ παξαθνινύζεζε ηνπο ζαλ έλα δσληαλό νξγαληζκό δειαδή κόληκν έιεγρν ησλ επηξξεπέζηεξσλ νξγάλσλ θιπ. Αλακθηζβήηεηα ην πην επαίζζεην ζεκείν ησλ θξεκαζηώλ γεθπξώλ είλαη ην ζύζηεκα θαισδίσζήο ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ην θύξην ζύζηεκα κεηαθνξάο θνξηίνπ. Απνηέιεζκα ηνπ ζπλερνύο απμαλόκελνπ ελδηαθέξνληνο παξαθνινύζεζεο θαηαζθεπώλ είλαη θαηόπηλ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ θαισδίσλ λα ηνπνζεηνύληαη ζπζηήκαηα κεηξήζεσλ. Τπάξρεη δπλαηόηεηα ζπκπιεξσκαηηθνύ ειέγρνπ ησλ ζεσξεηηθώλ παξακέηξσλ ησλ θαισδίσλ κε ηελ ρξήζε επηηαρπλζηόκεηξνπ γηα ηελ κέηξεζε ησλ ηδηνζπρλνηήησλ ηνπο. Δθαξκόδνληαο αθνινύζσο ηνπο λόκνπο ηεο κεραληθήο, κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ νη δπλάκεηο, νη ηδηνκνξθίεο θαη ε απόζβεζε (ζπληειεζηήο απόζβεζεο, ινγαξηζκηθή κείσζε). Οη κεηξνύκελεο ηηκέο απεηθνλίδνπλ επαθξηβώο ηελ θαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ θαη ελεξγνύλ σο δεδνκέλα γηα πεξαηηέξσ ππνινγηζκνύο ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά πξόηππα PTI, FIB, Δπξσθώδηθα ή άιιε εμεηδηθεπκέλε βηβιηνγξαθία. Ζ κέζνδνο είλαη απιή θαζώο δελ ππάξρεη παξεκβνιή ηεο ζπζθεπήο κέηξεζεο ζην εζσηεξηθό ηνπ αγθπξίνπ ελώ είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε παξαθνινύζεζεο ζε πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο. Σόζν νη πξνζσξηλέο κεηξήζεηο (κηα κέηξεζε) όζν θαη νη κόληκεο (καθξνπξόζεζκα) κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηόπηλ αηηήκαηνο. Ζ κέζνδνο επηηπγράλεη αθξηβείο κεηξήζεηο, είλαη κε επεκβαηηθή ζηελ δνκή ησλ θαισδίσλ θαη κπνξεί λα ζηείιεη δεδνκέλα ζηε δηαρείξηζε ηεο γέθπξαο κέζσ web δηεπαθήο. Μηα άιιε ιύζε απνηειείηαη από εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο ειαζην-καγλεηηθνύο αηζζεηήξεο Dynamag ζην εζσηεξηθό ησλ αγθπξίσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δύλακεο επηιεγκέλσλ ηελόλησλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ θαισδίνπ. Ζ δηαπεξαηόηεηα είλαη κηα ιεηηνπξγία ηνπ εθαξκνδόκελνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πίεζεο ηνπ ηέλνληα. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηελ επαγσγή ελόο καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε γλσζηή ζεξκνθξαζία, απνθηώληαο έκκεζα ηελ αμνληθή ηάζε ηνπ ηέλνληα. Απηνί νη αηζζεηήξεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθέο κεηξήζεηο κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ κε αμηνζεκείσηε αθξίβεηα. Δθηόο απηνύ, δελ ρξεηάδεηαη θακία εηδηθή κεηαηξνπή ησλ ηελόλησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηεξίγκαηνο ή ηεο ηάλπζεο, απηνί νη αηζζεηήξεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνη αθνύ καο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα γλσξίδνπκε ηελ κεηαβνιή ηεο δύλακεο ζε θάπνηα ζηεξίγκαηα όηαλ γίλεηαη ηάλπζε ζε θάπνηα άιια. Δπίζεο, είλαη ρξήζηκνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζρύνο θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ θύθισλ θόξηηζεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία. 14

17 ΓΟΚΗΜΔ Δνθηκέο πζηεκάηωλ ηήξημεο Καιωδίωλ Οη πην γλσζηέο θαη έκπεηξεο δηεζλήο νξγαλώζεηο, ε Fédération Internationale du Béton (fib) θαη ην Ηλζηηηνύην Πξνέληαζεο (PTI), ζπληζηνύλ ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα δνθηκώλ γηα ηα θαιώδηα ζηήξημεο: Αξρηθέο δνθηκέο έγθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαισδησηώλ ζηεξηγκάησλ, Έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαισδησηήο ζηήξημεο, Πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζηεξηγκάησλ θαισδίσζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο δνθηκέο έγθξηζεο ζηα MK4 DMK ηεξίγκαηα θαισδίσλ ζε κνλάδεο ησλ 61 ηελόλησλ δηακέηξνπ 0.6 ζε δηαθνξεηηθά ηδξύκαηα ζηελ Δπξώπε. Σν πξόγξακκα ησλ ζηαηηθώλ δνθηκώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκώλ θαηαπόλεζεο θαη ηηο επαθόινπζεο ζηαηηθέο δνθηκέο θνξηίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ζην Σερληθό Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ (Γεξκαλία) ελώ νη δνθηκέο ησλ πιηθώλ θαη νη κέζνδνη εγθαηάζηαζεο όπσο είλαη νη ξεηηλελέζεηο αγθπξίσλ, πξαγκαηνπνηνύληαη ζην Παλεπηζηήκην ηεο Καηαινλίαο (Ηζπαλία). Γηα ηελ δνθηκή θαηαπόλεζεο θαη ηηο επαθόινπζεο ζηαηηθέο δνθηκέο θνξηίνπ, ην δείγκα ηνπνζεηείηαη ζην κεράλεκα δνθηκήο κε ηελ ίδηα δηάηαμε πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δλ ζπλερεία ην δείγκα δνθηκήο θνξηώλεηαη κε κέγηζηε δύλακε 45% ηνπ απόιπηνπ θνξηίνπ ζξαύζεο ηνπ (GUTS). ηε ζπλέρεηα, ην δείγκα ππνβάιιεηαη ζε 2x106 θύθινπο κε κέγηζην θνξηίν 45 GUTS% θαη πιάηνο 200 MPa. Αθνύ ηειεηώζεη ε δνθηκή θαηαπόλεζεο, ην θνξηίν απμάλεηαη κέρξη ηελ απνηπρία ηνπ δείγκαηνο. Σν κέγηζην θνξηίν πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί είλαη πεξηζζόηεξν από 95% GUTS ή 92% AUTS(1), όπνην είλαη κεγαιύηεξν. (1) AUTS Πξαγκαηηθό Σειηθό εκείν Θξαύζεο Γηα θάζε έξγν, όια ηα ζηνηρεία εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ Πνηόηεηαο θαη ηα πεξηζζόηεξα από ηα ζηνηρεία ζπλαξκνινγνύληαη ζην εξγνζηάζην γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο ζσζηήο απόδνζήο ηνπο, πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο ζην εξγνηάμην. Γηα παξάδεηγκα, όιεο νη ζπεηξσηέο ζπλδέζεηο δέλνληαη θαη ιύλνληαη ζην εξγνζηάζην. 15

18 ΓΟΚΗΜΔ Type 1: Κωληθέο πιάθεο ηεζη θνπώζεωο, απνηειέζκαηα θάκψεο (10 mrad ηεο θιίζεο) Με απηό ην test κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ ηα θαιώδηα κε 0.5 GUTS 10 mrad Type 2: Καλνληθέο πιάθεο θαζαξό ηεζη θνπώζεωο άμνλα, (0 mrad ηεο θιίζεο) Με απηό ην test κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ ηα θαιώδηα κε 0.45 GUTS Type 3: Καηαθόξπθνο ελεξγνπνηεηήο Με απηό ην test κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ ηα θαιώδηα κε 0.5 GUTS 11ζ = 200MPa 10 16

19 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ DMK Εγθαηάζηαζε θεθαιώλ αγθύξωζεο θαη ζωιήλωλ Ζ MeKano4 πξνκεζεύεη ηηο θεθαιέο αγθύξσζεο ηεο DMK πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλεο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ θύθινπ εγθαηάζηαζεο. Οη θεθαιέο αγθύξσζεο κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ από ηελ έμνδν ηνπ ζσιήλα επέθηαζεο ή κέζσ ηεο πιάθαο ηνπ εθεδξάλνπ ηεο θαηαζθεπήο. Ο ζσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ ηνπ ζηεξίγκαηνο είλαη πξν-ζπλαξκνινγεκέλνο ζην θαηάζηξσκα καδί κε ηνλ αληη-βαλδαιηζηηθό ζσιήλα. Ο ζσιήλαο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζηήλνληαη κε γεξαλνύο θαη ηελ βνήζεηα θάπνησλ ηελόλησλ πξνέληαζεο. Απηή ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα θαη ησλ θεθαιώλ αγθύξσζεο πξηλ ην πέξαζκα ησλ ηελόλησλ. Πέξαζκα Σέλνληα Έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ DMK πζηήκαηνο είλαη ε δπλαηόηεηα λα δηαπεξλά θάζε ηέλνληαο άκεζα κέζα από ηελ πιάθα ηνπ αγθπξίνπ. Απηό θάλεη ηελ δηαδηθαζία επθνιόηεξε θαη γξεγνξόηεξε θαη επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ κεραλώλ πξνέληαζεο ηελόλησλ. Ο ηέλνληαο δελ ρξεηάδεηαη λα θνπεί πξηλ από ην πέξαζκα από ηε θεθαιή αγθύξσζεο. Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη θαλνληθά αθνύ ν ηέλνληαο έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί δειαδή δηαπεξάζεη ηε θεθαιή αγθύξσζεο. Σάλπζε Σέλνληα Ο ηέλνληαο κπνξεί λα ηαλπζηεί κε κνλνύο ή γξύιινπο ηάλπζεο πνιιώλ ηελόλησλ ηαπηόρξνλα ή ζε ζπλδπαζκό θαη ησλ δύν. Ζ δηαδηθαζία ηάλπζεο θαζνξίδεηαη από ηνλ κεραληθό ηεο γέθπξαο. Ζ δηαδηθαζία ηάλπζεο ηεο MeKano4 πνπ έρεη πξνηαζεί ζηελ DMK Stays νλνκάδεηαη ηάλπζε κε επηκήθπλζε θαη ζπλίζηαηαη ζηα παξαθάησ: - Κάζε θαιώδην πξέπεη λα ηαλπζηεί ζε ηνπιάρηζηνλ ηξείο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ζπλερόκελα ή ελαιιαζζόκελα κε ηηο θάζεηο ηάλπζεο άιισλ θαισδίσλ. - Ζ πξώηε θάζε νινθιεξώλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ, νη απνγπκλσκέλνη βνεζεηηθνί ηέλνληεο ηαλύδνληαη βίαηα κε κνλνύο γξύιινπο. Ζ δύλακε απηώλ ησλ ιίγσλ πξνζσξηλώλ ηελόλησλ εμηζώλεηαη κε γύξνπο ηάλπζεο. - Ζ δεύηεξε θάζε ζπληζηάηαη ζηελ ηάλπζε όισλ ησλ ηελόλησλ κε κνλνύο γξύιινπο βίαηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζεκείνπ 0, ή ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηάλπζεο. ε απηήλ ηελ θάζε νη ηέλνληεο ηαλύδνληαη κε ηελ ρακειόηεξε έληαζε δύλακεο, γύξσ ζην 15 kn αλά ηέλνληα. Απηή ε ρακειήο έληαζεο δύλακε επηηξέπεη ηελ εμίζσζε ησλ ηελόλησλ, από γύξνπο ηάλπζεο. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, νη πξνζσξηλά απνγπκλσκέλνη ηέλνληεο αληηθαζηζηώληαη από ηνπο κόληκνπο. Όηαλ ηειεηώζεη απηή ε θάζε, ε δύλακε ζηνλ ηέλνληα κεηξάηαη κε ηε κέζε δύλακε ησλ επηιεγκέλσλ ηελόλησλ. 17

20 a) ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ DMK - Ζ Σξίηε θάζε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ζηάδηα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Καη ζε απηή ηελ θάζε ε ηάλπζε γίλεηαη κε κνλνύο γξύινπο απμάλνληαο ηελ επηκήθπλζε θάζε ηέλνληα κε ηελ ίδηα πνζόηεηα. Απηή ε κέζνδνο αλαπαξάγεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πνιιαπιώλ γξύιισλ πνπ ζα ζεθώζνπλ ην ζύλνιν ησλ ηελόλησλ θαη ζα ηνπο ηξαβήμνπλ κέρξη ηνλ κέζν όξν δύλακεο. Απηή ε κέζνδνο έρεη απνδεηρηεί πνιύ απιή θαη απνηειεζκαηηθή. Γηα ηνλ κεραληθό είλαη εύθνιν λα θαζνξίζεη ηα ζηάδηα ηάλπζεο, θαζώο ην θαιώδην κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα εληαία κνλάδα αληί γηα κηα δέζκε από επηκέξνπο ηέλνληεο. Δίλαη εύθνιν λα εθαξκνζηεί θαη είλαη εύθνιν λα ειεγρζεί αλ ε ηάλπζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί νκαιά, αλ νη αξρηθέο ζπλζήθεο όισλ ησλ ηελόλησλ έρνπλ ηελ ίδηα απόζηαζε από ηελ πιάθα ηνπ αγθπξίνπ θαη αλ ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη έλαο απιόο γξύινο θαη κηα αληιία ή έλαο πην ζύλζεηνο όπσο έλα κεράλεκα πνπ απηνκαηνπνηεί ηελ δηαδηθαζία. ηηο πξνεγνύκελεο θάζεηο κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη κηα ηέηαξηε θάζε ηάλπζεο. Απηή ε ηειεπηαία θάζε πξαγκαηνπνηείηαη από έλαλ γξύιιν πνπ ηξαβά όια ηα ξπζκηδόκελα άθξα ζπλνιηθά γηα λα απμήζεη, λα ειέγμεη ή λα κεηώζεη ηελ δύλακε ηνπ θαισδίνπ. Πξνζηαζία Άθξωλ Ζ πξνζηαζία ηνπ θαισδίνπ ζηελ θεθαιή αγθύξσζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αληνρήο ηνπ ζηεξίγκαηνο. Οη θεθαιέο αγθύξσζεο ηεο DMK Stay είλαη ζρεδηαζκέλεο λα πξνζηαηεύνληαη κε ηελ εύθνιε θαη γξήγνξε δηαδηθαζία ηεο έγρπζε θεξηνύ ζε ξεπζηή κνξθή θαη λα παξέρνπλ πςειή πξνζηαζία ελάληηα αθόκα θαη ζην πην επηζεηηθό πεξηβάιινλ. Ζ απόιεμε ηνπ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ είλαη θιεηζηή θαη ζθξαγηζκέλε, όπσο θαη ν ηειεζθνπηθόο ζσιήλαο ζην θάησ κέξνο. Οη επζπγξακκηζηέο είλαη βηδσκέλνη θαη νη αληη-βαλδαιηζηηθνί ζσιήλεο γιηζηξνύλ πξνο ηα θάησ κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ ζηήξημε. Οη δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο ηεο αγθύξσζεο θαη ηνπ αγσγνύ είλαη αλεμάξηεηεο θαη κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ ηαπηόρξνλα. Καηαζθεπή θαισδησηήο γέθπξαο ζην Terror (Gran Canaria) 18

21 ΓΔΜΔΤΖ MK Δέζκεπζε Ζ DMK Stay έρεη κηα ζπλερόκελε αλάπηπμε ιόγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ έρεη απνθηήζεη από ηα δηαθνξεηηθά έξγα πνπ αλαιακβάλεη. Ζ εγθαηάζηαζε, ε ηάλπζε θαη ε πνηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο είλαη νη ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο απηήο ηεο εμέιημεο. Ζ ζπρλή θαη θαιή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κεραληθώλ, ησλ εξγνηαμίσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο καο έρνπλ επηηξέςεη λα απνθηήζνπκε έλα πνιύ αληαγσληζηηθό πξντόλ ζε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ηάλπζε. Μαζαίλνπκε γηα θάζε έξγν πνπ πξόθεηηαη λα αλαιάβνπκε πνηνη είλαη νη θαιύηεξνη θαη πνην εύθνινη ηξόπνη πνπ κπνξνύκε λα παξέρνπκε θαιύηεξε πνηόηεηα θαη ηνπο πινπνηνύκε. Κάζε λέν έξγν είλαη κηα λέα επθαηξία ηελ νπνία αληηκεησπίδνπκε κε ελζνπζηαζκό θαη ε δέζκεπζή καο είλαη λα βειηηώλνπκε ζπλερώο ηελ πνηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαισδίσλ MK4 DMK θαη ησλ ππεξεζηώλ καο. Γέθπξα Αγίνπ Αζαλαζίνπ Κύπξνο 19

22

23 by la base april

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΧΑΛΥΒΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΜΗ Θ.Ε.Ζ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάςτρια: Ειρήνη Κουντούπη

Σπουδάςτρια: Ειρήνη Κουντούπη Σερλνινγηθό Ίδξπκα Κξήηεο Σπουδάςτρια: Ειρήνη Κουντούπη χολή Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμήμα Μηχανολογίασ Αριθμόσ Μητρϊου 4672 Σίτλοσ πτυχιακήσ εργαςίασ: Μελζτη του φαινομζνου ςπηλαίωςησ ςε φυγοκεντρική αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευαςτικζσ Απαιτήςεισ

Καταςκευαςτικζσ Απαιτήςεισ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίασ Θράκησ, ΠΕΠ Κρήτησ και Νήςων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΖ EXTRUDER ΓΗΑ ΣΖ ΤΡΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ABS ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΖ EXTRUDER ΓΗΑ ΣΖ ΤΡΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ABS ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΖ EXTRUDER ΓΗΑ ΣΖ ΤΡΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ABS ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα