Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Ταχ.Κώδ : (Λιμένας Πειραιώς) Πληροφορίες : Επστης ΛΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ν. Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πειραιάς, Αριθμ. Φακ. : / 2014 Αριθμ. Σχεδίου: ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΘΕΜΑ:«Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών υπόδησης για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ΕΥΡΩ & δέκα εκατοστών του Ευρώ #31.697,10 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%)». Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α /95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150 Α /07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». γ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α /10) «περί Ενίσχυσης Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».

2 δ. Του Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141 Α /10) άρθρ. 21 «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης Ανάληψης Υποχρέωσης». ε. Του Ν.3922/11 (ΦΕΚ 35 Α /11) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις». στ. Του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α /12), «Ίδρυση & μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ. 94/2012(ΦΕΚ 149Α /12). ζ. Του Ν.4150/13 (ΦΕΚ 102 Α ), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». η. Του ΠΔ 119/13 (ΦΕΚ 153 Α / ), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών». θ. Της αριθμ /3290/2014 (ΦΕΚ 981 Β / ) Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου, «Καθήκοντα των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής». ι. Του Π.Δ. 81/14 (ΦΕΚ 125 Α /14) «Αναδιάρθρωση περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (...)». ια. Του Π.Δ. 103/14 (ΦΕΚ 170 Α /14) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου». 2. Την αριθμ /14/ (Αριθμ. Σχεδ:638) Απόφαση ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΙ.ΠΡΟΜ περί «Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ( ) έτους 2014 ΥΝΑ/Α.ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ.». 3. Το αριθμ / (Αριθμ. Σχεδ: 9249) έγγραφο ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚ 1ο. 4. Το αριθμ /2014/ ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΡΟΜ 3 ο. 5. Την αριθμ / (Αριθμ. Σχεδίου:20659) Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΟΣΠΑΣΠ Α, η οποία καταχωρήθηκε με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ. 6. Το αριθμ / (Αριθμ. Σχεδίου:9984) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚ 1ο. 7. Το αριθμ / (Αριθμ. Σχεδίου:11071) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚ 1ο. 8. Το από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚ 1ο. 9. Το αριθμ / (Αριθμ. Σχεδ.:11914) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚ 1ο. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την προμήθεια ειδών υπόδησης για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ., όπως περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ΕΥΡΩ & δέκα εκατοστών του Ευρώ #31.697,10 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%) και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 2 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 3 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΓΟΒΕΣ) 4 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΓΟΒΕΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕ- ΝΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ - ΕΛ. ΑΚΤ./ ΔΠ 4ο/ ΑΠΙΜ, ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1 Ε2, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 101 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.969, , ,20 ΖΕΥΓΗ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2. Οι σφραγισμένες προσφορές, να κατατεθούν σε έντυπη μορφή με τα οικονομικά στοιχεία όπως ζητούνται κατωτέρω. Οι σφραγισμένες προσφορές δύναται να αποσταλούν, είτε στην ΥΝΑ/ΓΔΟΥ/ΔΙ.Π.Ε.Α./ Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,Πειραιάς, Γρ. 426) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, είτε να προσκομισθούν την ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί δημόσια, ο διαγωνισμός στην Επιτροπή Προμηθειών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών, απευθείας ή με νόμιμο εκπρόσωπο, ήτοι την: Ημ/νία: 16/ 12 /2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 Τόπος Διεξαγωγής: Aκτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Δραπετσώνα (Λιμάνι Πειραιά), Όροφος 3 ος αίθουσα συνεδριάσεων αρ Προσφορές, που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

4 α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. συνεταιρισμοί δ. κοινοπραξίες προμηθευτών 6. Σε κάθε φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η φράση: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ Προμήθεια ειδών υπόδησης για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ΕΥΡΩ & δέκα εκατοστών του Ευρώ #31.697,10 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%)». β)ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΥΝΑ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.Π.Ε.Α./ Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών ). γ) Ο αριθμός της Απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού (Αριθμ. Φακ.: /2014/ , Αριθμ. Σχεδίου:2049). δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 16 / 12 / 2014 ). ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. στ)η ένδειξη: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ». 7. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία: Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 18 της παρούσας Απόφασης) και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα «Τεχνικών Προδιαγραφών» της παρούσας. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς για το σύνολο των ειδών ή τμηματικά για κάθε είδος του πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης. 8. Τα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απόρριψης τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει και την ένδειξη του κυρίως φακέλου. 9. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών εφόσον έχουν προσκομισθεί και αξιολογηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών θα ενημερώνει τους υποψήφιους προμηθευτές για το χρόνο και τον τόπο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 10. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθούν: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ για τη συνολική ποσότητα του κάθε τμήματος του διαγωνισμού όπως αυτά αναφέρονται κατά Α/Α στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσας. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11. Το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προμήθειας για το σύνολο των ποσοτήτων που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης ή μεγαλύτερες κατά ποσοστό 30% για έκαστη ομάδα ή μικρότερες κατά ποσοστό 50% αντίστοιχα. 12. Η δαπάνη του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ΕΥΡΩ & δέκα εκατοστών του Ευρώ #31.697,10 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%) και των νόμιμων κρατήσεων επί της καθαρής αξίας και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΥΝΑ έτους 2014, ΚΑΕ 41/140/1423. Η προμήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: M.T.N. 4% ΕΛΟΑΝ 2% (πρώην Τ.Α.Ν.) Χαρτόσημο 2% επί των ανωτέρω κρατήσεων (Μ.Τ.Ν. + ΕΛΟΑΝ) ΕΑΑΔΣ 0,10% Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΣ ΟΓΑ χαρτοσήμων 20% Επί της καθαρής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%. 13. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο.

6 14. Η πληρωμή θα γίνει σε EΥΡΩ, καταβάλλοντας το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. 15. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε τμήμα του διαγωνισμού όπως αυτά χωρίζονται κατά α/α στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσας. 16. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι ο συντομότερος δυνατόν και δεν θα υπερβαίνει τα οριζόμενα στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης καθώς και στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 17. Ως τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης καθώς και στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. 18. Οι προσφέροντες υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή απόρριψης και Υπεύθυνη Δήλωση, με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι: (α) Έλαβαν γνώση γενικά των όρων και προδιαγραφών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και αναλυτικά οι τυχόν αποκλίσεις. (β) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. (γ) Δεν έχουν αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου (δ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. (ε) Δεν έχουν προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. (στ) Θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, που ζητούνται από την Υπηρεσία. 19. Η αρμόδια Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τους προσφέροντες να προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 150). 20. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 21. Η/Οι συμβάση/εις υπογράφεται/ονται από εκείνον/ους στον/ους οποίο/ους ανατίθεται/ενται η προμήθεια, το/ους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους το/ους ή άλλο/α πρόσωπο/α με νόμιμη/ες θεωρημένη/ες εξουσιοδοτήση/εις αυτών στα γραφεία του ΥΝΑ/ΑΛΣ-

7 ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.Π.Ε.Α./ Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2, Λιμάνι Πειραιά). 22. Τα υπό προμήθεια είδη του πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση τουλάχιστον ενός (01) έτους (12 μηνών). Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής των ειδών. Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/ουνται, σε περίπτωση μη αντιστοιχίας των παραδοθέντων μεγεθών με τα παραγγελθέντα, να τα αντικαταστήσει/ουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν/ους του προβλήματος, σύμφωνα με τα παραρτήματα τεχνικών προδιαγραφών που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. 23. Σχετική Ανακοίνωση να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Α.ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ., μαζί με το σώμα των τεχνικών προδιαγραφών για δέκα εννέα (19) ημερολογιακές ημέρες. 24. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.- Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ.27). ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πρόεδρος Β Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών ΥΝΑ/ ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. έτους 2014 ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΛΣ ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Δημήτριος ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλ/κου ταχυδρομείου): 1. Γραφ. κ. Υπουργού 2. Γραφ. κ. Γ.Γ. 3. Γραφ. κ. ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 4. Γραφ. κ. Α Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.) 5. Γραφ. κ. Β Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 6. Γραφ. κ. ΔΚΔ 7. Γραφ. κ. Π ΓΔΟΥ 8. ΔΕΚΠ Β (πρώην ΔΕΚ) 10. ΔΠ Δ /ΑΠΙΜ (πρώην ΚΕΦ) 11. ΔΙΠΕΑ 1 ο 5ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας των χειμερινών υποδημάτων ανδρών για τις ανάγκες κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών & Λιμενοφυλάκων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τον πίνακα στοιχείων που ακολουθεί: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 01 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ ΥΝΑ/ΑΛΣ -ΕΛ. ΑΚΤ./ ΔΠ 4ο/ ΑΠΙΜ,ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1 Ε2, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 101 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 4.969,20 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.969,20 2. Πριν την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, η Επισπεύδουσα Υπηρεσία θα καθορίσει ποσοστιαία αναλογία μεγεθών. 3. ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Με το Δείγμα της Υπηρεσίας (το οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα ως προς τις αναλογίες για όλα τα μεγέθη), προσδιορίζεται η ακριβής απόχρωση του δέρματος των χειμερινών υποδημάτων ανδρών και η εμφάνιση αυτών όσον αφορά τις ραφές, το φινίρισμα, την αφή και την ευκαμψία. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του δείγματος και των διαφόρων τεχνικών χαρακτηριστικών των Τ.Π. που δε διευκρινίζονται αλλού (παραπάνω καρτέλα ή σύμβαση) ισχύουν τα χαρακτηριστικά του δείγματος. Οπωσδήποτε το δείγμα της Υπηρεσίας δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σ αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα. 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 4.1 Γενικά: Τα υποδήματα θα είναι καινούργια. Στην προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο κατασκευής (επωνυμία - διεύθυνση) του τελικού προϊόντος Η κατασκευή των υποδημάτων θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία των κατωτέρω 4.2 έως και 4.13, σε συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας Τα γενικά χαρακτηριστικά των υποδημάτων συνοψίζονται σε άριστη εμφάνιση (σύμφωνη με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας), άνεση στο φόρεμα, ευχέρεια στο βάδισμα, και αντοχές που να εξασφαλίζουν διάρκεια διατήρησής τους σε καλή κατάσταση. Το πέλμα των υποδημάτων θα είναι από δέρμα (σολόδερμα), άριστης εμφάνισης και αντοχής, που θα το καθιστά αδιαπέραστο από το νερό. Το χρώμα των επανωδερμάτων θα είναι μαύρο. 4.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ολόκληρου Υποδήματος: Τα υποδήματα θα είναι τύπου DERBY.

9 4.2.2 Αντοχή του υποδήματος στις κάμψεις κατά SATRA ΡΜ (1992): Μετά από τις κάμψεις δεν θα παρατηρείται καμία βλάβη. 4.3 Άνω μέρος υποδήματος (φόντι): Θα κατασκευάζεται από επανώδερμα προσώπου ή ελαφρά διορθωμένου προσώπου από μοσχάρι χρώματος μαύρου ματ, δέψης χρωμίου Αντοχή στη διάσχιση κατά ΕΝ ISO (2002): Η δύναμη διάδοσης σχισίματος θα είναι 80 Ν Αντοχή στις κάμψεις κατά ISO 5402 (2002) (IUP-20): Μετά από κύκλους κάμψεων ξηρού δοκιμίου δεν θα εμφανίζεται βλάβη στο φινίρισμα ή στο δέρμα Μετά από κύκλους κάμψεων υγρού δοκιμίου δεν θα εμφανίζεται βλάβη στο φινίρισμα ή στο δέρμα Διαπερατότητα από υδρατμούς κατά ΕΝ ISO (2004) - 6.6: 0,8 mg/cm 2 h ρη υδατικού διαλύματος κατά ΕΝ ISO 4045 (2008): 3,2. Για ρη < 4 το ΔρΗ θα είναι 0, Εξασθενές χρώμιο, κατά ΕΝ ISO (2007): < 3 mg/kg (μη ανιχνεύσιμο) Περιεκτικότητα σε αζωχρώματα, κατά ΕΝ ISO/TS17234 (2003): Θα περιέχει 30 ppm αζωχρωμάτων. 4.4 Φόδρα: Φόδρα από δέρμα: Το φόντι στη γλώσσα και στη φτέρνα θα φοδράρεται με δέρμα προσώπου από κατσίκι, χρώματος μπεζ Αντοχή στη διάσχιση κατά ΕΝ ISO (2002): Η δύναμη διάδοσης σχισίματος θα είναι 15 Ν, Διαπερατότητα από υδρατμούς κατά ΕΝ ISO (2004) - 6.6: Η διαπερατότητα από υδρατμούς θα είναι 2,0 mg/cm 2 * h Εξασθενές χρώμιο. κατά ΕΝ ISO (2007): < 3 mg/kg (μη ανιχνεύσιμο) Περιεκτικότητα σε αζωχρώματα. κατά ΕΝ ISO/TS (2003): Θα περιέχει 30 ppm αζωχρωμάτων ρη υδατικού διαλύματος κατά ΕΝ ISO 4045 (2008): 3,2. Για ρη < 4 το ΔρΗ θα είναι 0, Φόδρα από ύφασμα: Το φόντι στο ψίδι θα φοδράρεται με ύφασμα 100% βαμβακερό σύμφωνα με το ASTM D 276 και ύφανσης τύπου «Κάμποτ» χρώματος εκρού (φυσικό), βάρους % g/m 2 κατά το ISO Αντοχή στην τριβή κατά ΕΝ ISO (2004) Μετά κύκλους τριβής ξηρού δοκιμίου, δε θα δημιουργούνται οπές ή άλλες βλάβες Μετά από κύκλους τριβής υγρού δοκιμίου, δε θα δημιουργούνται οπές ή άλλες βλάβες. 4.5 Εσωτερική σόλα π Πάτος: Πάχος κατά ΕΝ ISO (2004) - 7.1: 2,0 mm Απορρόφηση και αποβολή ύδατος κατά ΕΝ ISO (2004) - 7.2: Απορρόφηση: 70 mg/cm Αποβολή 80% του νερού που απορροφήθηκε Σημείωση: Ο έλεγχος της ανωτέρω (για την εσωτερική σόλα), πραγματοποιείται στην εσωτερική σόλα εφόσον το πατάκι δεν την καλύπτει πλήρως. Εάν το πατάκι καλύπτει πλήρως την εσωτερική σόλα τότε ο έλεγχος πραγματοποιείται στο σύνολο «εσωτερική σόλα - πατάκι».

10 4.5.3 Αντοχή σε τριβή: Η προκαλούμενη βλάβη σε 400 κύκλους τριβής δεν θα είναι σοβαρότερη από την εμφανιζόμενη στο αντίστοιχο δοκίμιο αναφοράς Σημείωση: Ο έλεγχος της ανωτέρω (για την εσωτερική σόλα), πραγματοποιείται στην εσωτερική σόλα εφόσον το πατάκι δεν την καλύπτει πλήρως. 4.6 Πατάκι: Το υπόδημα θα φέρει μη αφαιρούμενο πατάκι που θα καλύπτει την εσωτερική σόλα, τουλάχιστον έως την περιοχή των κάμψεων (βλ. σημειώσεις και ) και θα κατασκευάζεται από δέρμα προσώπου από κατσίκι, χρώματος μπεζ Απορρόφηση και αποβολή ύδατος κατά ΕΝ ISO (2004) - 7.2: Απορρόφηση: 70 mg/cm Αποβολή: 80% του νερού που απορροφήθηκε Εξασθενές χρώμιο, κατά ΕΝ ISO (2007): < 3 mg/kg (μη ανιχνεύσιμο) Περιεκτικότητα σε αζωχρώματα, κατά ΕΝ ISO/TS (2003): Θα περιέχει 30 ppm αζωχρωμάτων ρη υδατικού διαλύματος κατά ΕΝ ISO 4045 (2008): 3,2. Για ρη < 4 το ΔρΗ θα είναι 0, Εξωτερική Σόλα: Το προφίλ της σόλας θα είναι μαύρου χρώματος σε αντιστοιχία με το φόντι Πάχος σόλας (χωρίς το βάρδουλο) κατά ISO 2589 (2002): 4,2 ± 0,3 mm Το συνολικό πάχος κατά το προφίλ (μαζί με το βάρδουλο) θα είναι: 8,0-10,0 mm Αντοχή του προσώπου (δέρμα) στο λυγισμό κατά ISO 3378 (2002): 4 χ Πάχος δέρματος τουλάχιστον Αντοχή στην τριβή (απώλεια όγκου) κατά ΕΝ (2000): 350 mm Συμπεριφορά έναντι ύδατος (Στατική απορρόφηση ύδατος) κατά ISO 2417 (2002): Μετά από 30 min: 30% Μετά από 2 h: 35% Μετά από 24 h: 45%. 4.8 Τακούνι: Το τακούνι και ο φτερνίτης θα είναι χρώματος μαύρου σε αντιστοιχία με το φόντι Το ολικό ύψος του τακουνιού του υποδήματος θα είναι 2,7-3,0 cm. Για να επιτευχθεί το ανωτέρω ύψος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλαπόδι και σόλα όμοιας διάστασης και τα οποία θα είναι σε πλήρη συμφωνία, έτσι ώστε το υπόδημα να «πατάει» σωστά Θα κατασκευάζονται από συνθετικό υλικό (π.χ. PVC) Σκληρότητα κατά ΕΝ ISO 868 (2003): 75 ± 5 Shore Α, Αντοχή στη τριβή (απώλεια όγκου) κατά ΕΝ (2000): 200 mm Κορδόνια: Τα κορδόνια θα είναι στρογγυλά, από συνθετικό υλικό, μαύρου χρώματος και τα άκρα τους (τελείωμα) θα περιβάλλονται από πλαστικό υλικό Αντοχή στην τριβή κατά BS 5131, Sec 3.6 (1991): Στους κύκλους δε θα εμφανίζεται οποιαδήποτε βλάβη Κλωστή ραφής:, Η ραφή των επιμέρους τμημάτων του φοντιού θα γίνεται με κλωστή τίτλου 40/3 He (81 Nm) και πάσα No 141. Η πυκνότητα του γαζιού θα είναι 4-5 βελονιές/cm Στη ραφή της σόλας με το φόντι η πυκνότητα του γαζιού θα είναι 1,5 βελονιές/cm.

11 4.11 Περιγραφή -Τρόπος Κατασκευής Τα υποδήματα θα είναι τύπου DERBY Το φίδι θα κατασκευάζεται από δέρμα μονοκόμματο χωρίς ποντίνι. Η γλώσσα θα αποτελεί συνέχεια του φιδιού και θα κατασκευάζεται από το ίδιο δέρμα χωρίς ραφή. Το φίδι θα φοδράρεται με ύφασμα, ενώ η γλώσσα, η φτέρνα και η καψουλιέρα θα φοδράρονται με δέρμα. Στην περιοχή της φτέρνας (λογγέτα) η φόδρα θα τοποθετείται με την πλευρά του γουδουρά προς τα έξω, ενώ το υπόλοιπο φόντι θα φοδράρεται έτσι ώστε το πρόσωπο της δερμάτινης φόδρας να έρχεται σε επαφή με το πόδι Στο καρέ του φοντιού και στην καψουλιέρα, όπως και στο σημείο της ένωσης της φτέρνας με το ψίδι, θα υπάρχει γύρισμα 5 mm, το οποίο θα ενισχύεται με φακαρόλα πλάτους 4 mm. Η καψουλιέρα θα έχει τέσσερα (4) ζεύγη τρύπες και θα ενισχύεται εσωτερικά Στην ένωση των δύο φτερνών και στο άνω μέρος της ραφής, η ραφή θα ενισχύεται με ένα μικρό ρεφιλαρισμένο κομμάτι, ίδιου δέρματος με το φόντι. Η ραφή θα ενισχύεται με πάνινη ταινία. Για το κλείσιμο των ραφών στο πίσω μέρος θα χρησιμοποιείται βελόνα No 90, ενώ για τη ραφή του υπολοίπου φοντιού βελόνα No Στο ψίδι, ανάμεσα στο δέρμα και τη φόδρα, θα τοποθετείται επανερχόμενο σκληρό με υφαντή ενίσχυση («πάνινες ίνες»). Το σκληρό θα είναι κομμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στην περιοχή της φτέρνας ανάμεσα στο δέρμα και τη λογγέτα, θα τοποθετείται το φόρτι από χαρτόπετσο ή θερμοπλαστικό με υφαντή ενίσχυση («πάνινες ίνες») Ανάμεσα στη σόλα και στον πάτο στην περιοχή της πόντας μετά το μοντάρισμα του φοντιού, επειδή θα δημιουργείται κενό μεταξύ των περιθωρίων του δέρματος και του χαρτόπατου, στην περιοχή αυτή, θα τοποθετείται φίλερ (κομμάτι φελλού πάχους 2-3 mm) έτσι ώστε να έρθουν όλα στο ίδιο ύψος Μετά το μοντάρισμα το υπόδημα θα υφίσταται πέρασμα στο Φούρνο για τη διατήρηση της φόρμας του υποδήματος Το φινίρισμα θα γίνεται με μαύρο βαφικό κερί χρησιμοποιώντας πάνινη βούρτσα και στη συνέχεια γυαλιστικό κερί (καρναούμπα) στη μάλλινη βούρτσα. Η όλη διαδικασία θα είναι επιμελής, ώστε να μην παρατηρείται μετανάστευση του βαφικού κεριού (να μην ξεβάφει) Σχέδιο - Διαστάσεις: Η κατασκευή των υποδημάτων θα γίνει σύμφωνα με την ανωτέρω 4.11, σε συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας και τις κάτωθι βασικές διαστάσεις Βασικές Διαστάσεις:

12 Απόσταση μεταξύ ψιδιάσεων: Μέγεθος (No) Απόσταση (min) 39 6,4 cm 40 6,6 cm 41 6,8 cm 42 7,0 cm 43 7,1 cm 44 7,2 cm 45 7,3 cm 46 7,4 cm' 47 7,5 cm 48 7,6 cm 49 7,7 cm 50 7,8 cm Απόσταση από ύφος φτέρνας μέχρι τέλος ψίδιασης: Μέγεθος No Απόσταση (min) 39 15,5 cm 40 15,9 cm 41 16,4 cm 42 17,0 cm 43 17,3 cm 44 17,6 cm 45 18,0 cm 46 18,3 cm 47 18,6 cm 48 19,0 cm 49 19,3 cm 50 19,6 cm

13 Υψος Φτέρνας: Μέγεθος No Απόσταση (min) 39 5,7 cm 40,5,8 cm 41 5,9 cm 42 6,0 cm 43 6,1 cm 44 6,2 cm 45 6,3 cm 46 6,4 cm 47 6,5 cm 48 6,6 cm 49 6,7 cm! 50 6,8 cm 40,5,8 cm 4.13 Επισημάνσεις Υποδήματος Στο εσωτερικό κάθε υποδήματος θα τυπωθεί ανεξίτηλα η επωνυμία του προμηθευτού και εξωτερικά στην σόλα, στην περιοχή της καμάρας, θα αναγράφεται εγχάρακτα ή έκτυπα το μέγεθος του υποδήματος και η επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή. 5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 5.1 Πρωτογενής συσκευασία: Τα υποδήματα θα παραδίδονται σε συσκευασία εμπορίου, δηλαδή κάθε ζεύγος θα περιτυλίσσεται με ειδικό χαρτί και στη συνέχεια θα τοποθετείται σε χάρτινο κουτί. Εξωτερικά στο κουτί κάθε ζεύγους θα αναγράφονται τα ακόλουθα: Περιγραφή του υλικού Μέγεθος υποδημάτων Το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή Δευτερογενής συσκευασία: Κατάλληλος αριθμός πρωτογενών συσκευασιών θα τοποθετείται μέσα σε πεντάφυλλο χαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στη μεταφορά και την αποθήκευση, το οποίο θα κλείνει με κατάλληλη ταινία συσκευασίας (τσέρκι). Σε κάθε μεγάλο χαρτοκιβώτιο μεταφοράς, στο εξωτερικό μέρος και σε εμφανές σημείο θα αναγράφονται τα παρακάτω: Περιγραφή του υλικού Μέγεθος υποδημάτων Αριθμός και έτος σύμβασης Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή Αριθμός περιεχόμενων ζευγών, Μήνας και έτος κατασκευής ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Δειγματοληψία:

14 Η δειγματοληψία θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και τα δείγματα θα προέρχονται -κατά το δυνατόν- από διαφορετικές συσκευασίες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Μέγεθος παρτίδας Μακροσκοπικός έλεγχος (Ζεύγη) Μέγεθος Αποδεκτός αριθμός δείγματος ελαττωμάτων (Ζεύγη) Μακροσκοπικός Έλεγχος: Από την Επιτροπή Παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές & το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας, θα εξετάζονται τα δείγματα της , για τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Αρτιότητα και επιμέλεια κατασκευής, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή και επιμελημένη κατασκευή των ραφών, οι οποίες εξετάζονται προσεκτικά για τυχόν ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και ατελειών (ξέφτια). 2. Χρωματισμός και ομοιομορφία βαφής φινιρίσματος. 3. Επιφανειακά ελαττώματα όπως σχισίματα, τρύπες, καψίματα, μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλοίωση της επιφάνειας του υλικού. 4. Βοηθητικά υλικά ραφής κατασκευής 5. Πέραν των ανωτέρω, από την Επιτροπή θα ελέγχονται οι επισημάνσεις του προϊόντος και η συσκευασία. 6. ΕΓΓΥΗΣΗ : 6.1 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση ενός (1) έτους, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, έναντι οποιασδήποτε αδικαιολόγητης φθοράς με υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης. 6.2 Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας των παραδοθέντων μεγεθών με τα παραγγελθέντα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν του προβλήματος 7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 7.1 Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης. 7.2 Τόπος παράδοσης: Ο τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης. 8.ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας.

15 9. ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΥΝΑ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.Π.Ε.Α./ ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ( ).

16 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (υπόδειγμα) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΠ (επιγραμματικά) ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 Αντικείμενο Συμφωνώ Τα υποδήματα θα είναι καινούργια Συμφωνώ. Εργοστάσιο κατασκευής (Επωνυμία - Διευθυνση).. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (σφραγίδα - υπογραφή) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το παραπάνω αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (ΦΣ) θα αποτελεί το κύριο μέρος της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΤΠ παράγραφο προς παράγραφο και θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις. Ανάμεσα στην και την 9 θα αναγραφούν κατά σειρά όλες οι παράγραφοι / υποπαράγραφοι της παρούσης ΤΠ. Οι συμπληρωθείσες στο παρόν «απαντήσεις-παρατηρήσεις προσφέροντος» είναι ενδεικτικές.

17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας των θερινών υποδημάτων ανδρών για τις ανάγκες κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τον πίνακα στοιχείων που ακολουθεί: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 01 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ ΥΝΑ/ΑΛΣ -ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ 4ο/ ΑΠΙΜ,ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1 Ε2, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 100 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 4.920,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.920,00 2. Πριν την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, η Επισπεύδουσα Υπηρεσία θα καθορίσει ποσοστιαία αναλογία μεγεθών. 3. ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Με το Δείγμα της Υπηρεσίας (το οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα ως προς τις αναλογίες για όλα τα μεγέθη), προσδιορίζεται η ακριβής απόχρωση του δέρματος των θερινών υποδημάτων ανδρών και η εμφάνιση αυτών όσον αφορά τις ραφές, το φινίρισμα, την αφή και την ευκαμψία. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του δείγματος και των διαφόρων τεχνικών χαρακτηριστικών των Τ.Π. που δε διευκρινίζονται αλλού (παραπάνω καρτέλα ή σύμβαση) ισχύουν τα χαρακτηριστικά του δείγματος. Οπωσδήποτε το δείγμα της Υπηρεσίας δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σ αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα. 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 4.1 Γενικά: Τα υποδήματα θα είναι καινούργια. Στην προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο κατασκευής (επωνυμία - διεύθυνση) του τελικού προϊόντος Η κατασκευή των υποδημάτων θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία των κατωτέρω 4.2 έως και 4.13, σε συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας Τα γενικά χαρακτηριστικά των υποδημάτων συνοψίζονται σε: άριστη εμφάνιση (σύμφωνη με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας), άνεση στο φόρεμα, ευχέρεια στο βάδισμα, και αντοχές που να εξασφαλίζουν διάρκεια διατήρησής των σε καλή κατάσταση. Το πέλμα των υποδημάτων θα είναι από δέρμα (σολόδερμα), άριστης εμφάνισης και αντοχής, που θα το καθιστά αδιαπέραστο από το νερό. Το χρώμα των επανωδερμάτων θα είναι λευκό. 4.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ολόκληρου Υποδήματος: Τα υποδήματα θα είναι τύπου DERBY.

18 4.2.2 Αντοχή του υποδήματος στις κάμψεις κατά SATRA ΡΜ (1992): Μετά από κάμψεις δε θα παρατηρείται καμία βλάβη. 4.3 Άνω μέρος υποδήματος (φόντι): Θα κατασκευάζεται από επανώδερμα προσώπου ή ελαφρά διορθωμένου προσώπου από μοσχάρι χρώματος λευκού, ματ, δέψης χρωμίου Αντοχή στη διάσχιση κατά ΕΝ ISO (2002): Η δύναμη διάδοσης σχισίματος θα είναι 80 Ν Αντοχή στις κάμψεις κατά ISO 5402 (2002) (IUP-20): Μετά από κύκλους κάμψεων ξηρού δοκιμίου δε θα εμφανίζεται βλάβη στο φινίρισμα ή στο δέρμα Μετά από κύκλους κάμψεων υγρού δοκιμίου δε θα εμφανίζεται βλάβη στο φινίρισμα ή στο δέρμα Διαπερατότητα από υδρατμούς κατά ΕΝ ISO (2004) - 6.6: 0,8 mg/cm 2 h ρη υδατικού διαλύματος κατά ΕΝ ISO 4045 (2008): 3,2. Για ρη < 4 το ΔρΗ θα είναι 0, Εξασθενές χρώμιο, κατά ΕΝ ISO (2007): < 3 mg/kg (μη ανιχνεύσιμο) Περιεκτικότητα σε αζωχρώματα, κατά ΕΝ ISO/TS17234 (2003): Θα περιέχει 30 ppm αζωχρωμάτων. 4.4 Φόδρα: Φόδρα από δέρμα: Το φόντι στη γλώσσα και στη φτέρνα θα φοδράρεται με δέρμα προσώπου από κατσίκι, χρώματος μπεζ Αντοχή στη διάσχιση κατά ΕΝ ISO (2002): Η δύναμη διάδοσης σχισίματος θα είναι 15 Ν, Διαπερατότητα από υδρατμούς κατά ΕΝ ISO (2004) - 6.6: Η διαπερατότητα από υδρατμούς θα είναι 2,0 mg/cm 2 * h Εξασθενές χρώμιο. κατά ΕΝ ISO (2007): < 3 mg/kg (μη ανιχνεύσιμο) Περιεκτικότητα σε αζωχρώματα. κατά ΕΝ ISO/TS (2003): Θα περιέχει 30 ppm αζωχρωμάτων ρη υδατικού διαλύματος κατά ΕΝ ISO 4045 (2008): 3,2. Για ρη < 4 το ΔρΗ θα είναι 0, Φόδρα από ύφασμα: Το φόντι στο ψίδι θα φοδράρεται με ύφασμα 100% βαμβακερό σύμφωνα με το ASTM D 276 και ύφανσης τύπου «Κάμποτ» χρώματος εκρού (φυσικό), βάρους % g/m 2 κατά το ISO Αντοχή στην τριβή κατά ΕΝ ISO (2004) : Μετά κύκλους τριβής ξηρού δοκιμίου, δεν θα δημιουργούνται οπές ή άλλες βλάβες Μετά από κύκλους τριβής υγρού δοκιμίου, δεν θα δημιουργούνται οπές ή άλλες βλάβες. 4.5 Εσωτερική σόλα π Πάτος: Πάχος κατά ΕΝ ISO (2004) - 7.1: 2,0 mm Απορρόφηση και αποβολή ύδατος κατά ΕΝ ISO (2004) - 7.2: Απορρόφηση: 70 mg/cm Αποβολή 80% του νερού που απορροφήθηκε Σημείωση: Ο έλεγχος της ανωτέρω (για την εσωτερική σόλα), πραγματοποιείται στην εσωτερική σόλα εφόσον το πατάκι δεν την καλύπτει πλήρως. Εάν το πατάκι καλύπτει πλήρως την εσωτερική σόλα τότε ο έλεγχος πραγματοποιείται στο σύνολο «εσωτερική σόλα - πατάκι».

19 4.5.3 Αντοχή σε τριβή: Η προκαλούμενη βλάβη σε 400 κύκλους τριβής δεν θα είναι σοβαρότερη από την εμφανιζόμενη στο αντίστοιχο δοκίμιο αναφοράς Σημείωση: Ο έλεγχος της ανωτέρω (για την εσωτερική σόλα), πραγματοποιείται στην εσωτερική σόλα εφόσον το πατάκι δεν την καλύπτει πλήρως. 4.6 Πατάκι: Το υπόδημα θα φέρει μη αφαιρούμενο πατάκι που θα καλύπτει την εσωτερική σόλα, τουλάχιστον έως την περιοχή των κάμψεων (βλ. σημειώσεις και ) και θα κατασκευάζεται από δέρμα προσώπου από κατσίκι, χρώματος μπεζ Απορρόφηση και αποβολή ύδατος κατά ΕΝ ISO (2004) - 7.2: Απορρόφηση: 70 mg/cm Αποβολή: 80% του νερού που απορροφήθηκε Εξασθενές χρώμιο, κατά ΕΝ ISO (2007): < 3 mg/kg (μη ανιχνεύσιμο) Περιεκτικότητα σε αζωχρώματα, κατά ΕΝ ISO/TS (2003): Θα περιέχει 30 ppm αζωχρωμάτων ρη υδατικού διαλύματος κατά ΕΝ ISO 4045 (2008): 3,2. Για ρη < 4 το ΔρΗ θα είναι 0, Εξωτερική Σόλα: Το προφίλ της σόλας θα είναι λευκού χρώματος σε αντιστοιχία με το φόντι Πάχος σόλας (χωρίς το βάρδουλο) κατά ISO 2589 (2002): 4,2 ± 0,3 mm Το συνολικό πάχος κατά το προφίλ (μαζί με το βάρδουλο) θα είναι: 8,0-10,0 mm Αντοχή του προσώπου (δέρμα) στο λυγισμό κατά ISO 3378 (2002): 4 χ Πάχος δέρματος τουλάχιστον Αντοχή στην τριβή (απώλεια όγκου) κατά ΕΝ (2000): 350 mm Συμπεριφορά έναντι ύδατος (Στατική απορρόφηση ύδατος) κατά ISO 2417 (2002): Μετά από 30 min: 30% Μετά από 2 h: 35% Μετά από 24 h: 45%. 4.8 Τακούνι: Το τακούνι και ο φτερνίτης θα είναι χρώματος λευκού σε αντιστοιχία με το φόντι Το ολικό ύψος του τακουνιού του υποδήματος θα είναι 2,7-3,0 cm. Για να επιτευχθεί το ανωτέρω ύψος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλαπόδι και σόλα όμοιας διάστασης και τα οποία θα είναι σε πλήρη συμφωνία, έτσι ώστε το υπόδημα να «πατάει» σωστά Θα κατασκευάζονται από συνθετικό υλικό (π.χ. PVC) Σκληρότητα κατά ΕΝ ISO 868 (2003): 75 ± 5 Shore Α, Αντοχή στη τριβή (απώλεια όγκου) κατά ΕΝ (2000): 200 mm Κορδόνια: Τα κορδόνια θα είναι στρογγυλά, από συνθετικό υλικό, λευκού χρώματος και τα άκρα τους (τελείωμα) θα περιβάλλονται από πλαστικό υλικό Αντοχή στην τριβή κατά BS 5131, Sec 3.6 (1991): Στους κύκλους δεν θα εμφανίζεται οποιαδήποτε βλάβη Κλωστή ραφής:, Η ραφή των επιμέρους τμημάτων του φοντιού θα γίνεται με κλωστή τίτλου 40/3 He (81 Nm) και πάσα No 141. Η πυκνότητα του γαζιού θα είναι 4-5 βελονιές/cm Στη ραφή της σόλας με το φόντι η πυκνότητα του γαζιού θα είναι 1,5 βελονιές/cm.

20 4.11 Περιγραφή -Τρόπος Κατασκευής Τα υποδήματα θα είναι τύπου DERBY Το φίδι θα κατασκευάζεται από δέρμα μονοκόμματο χωρίς ποντίνι. Η γλώσσα θα αποτελεί συνέχεια του φιδιού και θα κατασκευάζεται από το ίδιο δέρμα χωρίς ραφή. Το φίδι θα φοδράρεται με ύφασμα, ενώ η γλώσσα, η φτέρνα και η καψουλιέρα θα φοδράρονται με δέρμα. Στην περιοχή της φτέρνας (λογγέτα) η φόδρα θα τοποθετείται με την πλευρά του γουδουρά προς τα έξω, ενώ το υπόλοιπο φόντι θα φοδράρεται έτσι ώστε το πρόσωπο της δερμάτινης φόδρας να έρχεται σε επαφή με το πόδι Στο καρέ του φοντιού και στην καψουλιέρα, όπως και στο σημείο της ένωσης της φτέρνας με το ψίδι, θα υπάρχει γύρισμα 5 mm, το οποίο θα ενισχύεται με φακαρόλα πλάτους 4 mm. Η καψουλιέρα θα έχει τέσσερα (4) ζεύγη τρύπες και θα ενισχύεται εσωτερικά Στην ένωση των δύο φτερνών και στο άνω μέρος της ραφής, η ραφή θα ενισχύεται με ένα μικρό ρεφιλαρισμένο κομμάτι, ίδιου δέρματος με το φόντι. Η ραφή θα ενισχύεται με πάνινη ταινία.για το κλείσιμο των ραφών στο πίσω μέρος θα χρησιμοποιείται βελόνα No 90, ενώ για τη ραφή του υπολοίπου φοντιού βελόνα No Στο ψίδι, ανάμεσα στο δέρμα και τη φόδρα, θα τοποθετείται επανερχόμενο σκληρό με υφαντή ενίσχυση («πάνινες ίνες»). Το σκληρό θα είναι κομμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στην περιοχή της φτέρνας ανάμεσα στο δέρμα και τη λογγέτα, θα τοποθετείται το φόρτι από χαρτόπετσο ή θερμοπλαστικό με υφαντή ενίσχυση («πάνινες ίνες») Ανάμεσα στη σόλα και στον πάτο στην περιοχή της πόντας μετά το μοντάρισμα του φοντιού, επειδή θα δημιουργείται κενό μεταξύ των περιθωρίων του δέρματος και του χαρτόπατου, στην περιοχή αυτή, θα τοποθετείται φίλερ (κομμάτι φελλού πάχους 2-3 mm) έτσι ώστε να έρθουν όλα στο ίδιο ύψος. Μετά το μοντάρισμα το υπόδημα θα υφίσταται πέρασμα στο Φούρνο για τη διατήρηση της φόρμας του υποδήματος Το φινίρισμα θα γίνεται με λευκό βαφικό κερί χρησιμοποιώντας πάνινη βούρτσα και στη συνέχεια γυαλιστικό κερί (καρναούμπα) στη μάλλινη βούρτσα. Η όλη διαδικασία θα είναι επιμελής, ώστε να μην παρατηρείται μετανάστευση του βαφικού κεριού (να μην ξεβάφει) Σχέδιο - Διαστάσεις: Η κατασκευή των υποδημάτων θα γίνει σύμφωνα με την ανωτέρω 4.11, σε συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας και τις κάτωθι βασικές διαστάσεις Βασικές Διαστάσεις:

21 Απόσταση μεταξύ ψιδιάσεων: Μέγεθος (No) Απόσταση (min) 39 6,4 cm 40 6,6 cm 41 6,8 cm 42 7,0 cm 43 7,1 cm 44 7,2 cm 45 7,3 cm 46 7,4 cm 47 7,5 cm 48 7,6 cm 49 7,7 cm 50 7,8 cm Απόσταση από ύφος φτέρνας μέχρι τέλος ψίδιασης: Μέγεθος No Απόσταση (min) 39 15,5 cm 40 15,9 cm 41 16,4 cm 42 17,0 cm 43 17,3 cm 44 17,6 cm 45 18,0 cm 46 18,3 cm 47 18,6 cm 48 19,0 cm 49 19,3 cm 50 19,6 cm Ύψος Φτέρνας: Μέγεθος No Απόσταση (min) 39 5,7 cm 40 5,8 cm 41 5,9 cm 42 6,0 cm 43 6,1 cm 44 6,2 cm 45 6,3 cm 46 6,4 cm 47 6,5 cm 48 6,6 cm 49 6,7 cm! 50 6,8 cm 40 5,8 cm

22 4.13 Επισημάνσεις Υποδήματος Στο εσωτερικό κάθε υποδήματος θα τυπωθεί ανεξίτηλα η επωνυμία του προμηθευτού και εξωτερικά στην σόλα, στην περιοχή της καμάρας, θα αναγράφεται εγχάρακτα ή έκτυπα το μέγεθος του υποδήματος και η επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή. 5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 5.1 Πρωτογενής συσκευασία: Τα υποδήματα θα παραδίδονται σε συσκευασία εμπορίου, δηλαδή κάθε ζεύγος θα περιτυλίσσεται με ειδικό χαρτί και στη συνέχεια θα τοποθετείται σε χάρτινο κουτί. Εξωτερικά στο κουτί κάθε ζεύγους θα αναγράφονται τα ακόλουθα: Περιγραφή του υλικού Μέγεθος υποδημάτων Το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή Δευτερογενής συσκευασία: Κατάλληλος αριθμός πρωτογενών συσκευασιών θα τοποθετείται μέσα σε πεντάφυλλο χαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στη μεταφορά και την αποθήκευση, το οποίο θα κλείνει με κατάλληλη ταινία συσκευασίας (τσέρκι). Σε κάθε μεγάλο χαρτοκιβώτιο μεταφοράς, στο εξωτερικό μέρος και σε εμφανές σημείο θα αναγράφονται τα παρακάτω: Περιγραφή του υλικού Μέγεθος υποδημάτων Αριθμός και έτος σύμβασης Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή Αριθμός περιεχόμενων ζευγών, Μήνας και έτος κατασκευής ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Δειγματοληψία: Η δειγματοληψία θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και τα δείγματα θα προέρχονται -κατά το δυνατόν- από διαφορετικές συσκευασίες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Μακροσκοπικός έλεγχος Μέγεθος παρτίδας (Ζεύγη) Μέγεθος δείγματος (Ζεύγη) Αποδεκτός αριθμός ελαττωμάτων

23 5.3.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος: Από την Επιτροπή Παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές & το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας, θα εξετάζονται τα δείγματα της , για τα παρακάτω χαρακτηριστικά: I. Αρτιότητα και επιμέλεια κατασκευής, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή και επιμελημένη κατασκευή των ραφών, οι οποίες εξετάζονται προσεκτικά για τυχόν ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και ατελειών (ξέφτια). II. Χρωματισμός και ομοιομορφία βαφής φινιρίσματος. III. Επιφανειακά ελαττώματα όπως σχισίματα, τρύπες, καψίματα, μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλοίωση της επιφάνειας του υλικού. IV. Βοηθητικά υλικά ραφής κατασκευής V. Πέραν των ανωτέρω, από την Επιτροπή θα ελέγχονται οι επισημάνσεις του προϊόντος και η συσκευασία. 6. ΕΓΓΥΗΣΗ : 6.1 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση ενός (1) έτους, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, έναντι οποιασδήποτε αδικαιολόγητης φθοράς με υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης. 6.2 Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας των παραδοθέντων μεγεθών με τα παραγγελθέντα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν του προβλήματος 7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 7.1 Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης. 7.2 Τόπος παράδοσης: Ο τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης. 8.ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο της παρούσας. 9. ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΥΝΑ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.Π.Ε.Α./ ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ( ).

24 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (υπόδειγμα) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΠ (επιγραμματικά) ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 Αντικείμενο Συμφωνώ Τα υποδήματα θα είναι καινούργια Συμφωνώ. Εργοστάσιο κατασκευής: Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (σφραγίδα - υπογραφή) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το παραπάνω αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (ΦΣ) θα αποτελεί το κύριο μέρος της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΤΠ παράγραφο προς παράγραφο και θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις. Ανάμεσα στην και την 9 θα αναγραφούν κατά σειρά όλες οι παράγραφοι / υποπαράγραφοι της παρούσης ΤΠ. Οι συμπληρωθείσες στο παρόν «απαντήσεις-παρατηρήσεις προσφέροντος» είναι ενδεικτικές.

25 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ (ΓΟΒΕΣ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας των θερινών υποδημάτων γυναικών (γόβες λευκές) για τις ανάγκες κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τον πίνακα στοιχείων που ακολουθεί: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 01 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ (ΓΟΒΕΣ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ -ΕΛ. ΑΚΤ./ ΔΠ 4ο / ΑΠΙΜ,ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1 Ε2, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 172 ΖΕΥΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 9.520,20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 9.520,20 2. Πριν την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, η Επισπεύδουσα Υπηρεσία θα καθορίσει ποσοστιαία αναλογία μεγεθών. 3. ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Με το Δείγμα της Υπηρεσίας (το οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα ως προς τις αναλογίες για όλα τα μεγέθη), προσδιορίζεται η ακριβής απόχρωση του δέρματος των γυναικείων γοβών (χειμερινών) και η εμφάνιση αυτών όσον αφορά τις ραφές, το φινίρισμα, την αφή και την ευκαμψία. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του δείγματος και των διαφόρων τεχνικών χαρακτηριστικών των Τ.Π. που δεν διευκρινίζονται αλλού (παραπάνω καρτέλα ή σύμβαση) ισχύουν τα χαρακτηριστικά του δείγματος. Οπωσδήποτε το δείγμα της Υπηρεσίας δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σ αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα. 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 4.1 Γενικά: Τα υποδήματα θα είναι καινούργια. Στην προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο κατασκευής (επωνυμία - διεύθυνση) του τελικού προϊόντος Τα γενικά χαρακτηριστικά των υποδημάτων συνοψίζονται σε άριστη εμφάνιση, άνεση στο φόρεμα, ευχέρεια στο βάδισμα, άριστη πρόσφυση και αντοχές που να εξασφαλίζουν διάρκεια διατήρησής των σε καλή κατάσταση. Το χρώμα των επανωδερμάτων θα είναι μαύρο Εσωτερική Σόλα ή Πάτος: Ο εσωτερικός πάτος θα είναι μονοκόμματος, θα κατασκευάζεται από χαρτόπετσο και στην περιοχή της καμάρας θα ενισχύεται με ατσάλινη μπανέλα Από την περιοχή των «μήλων» έως τα δάκτυλα στο άνω μέρος του πάτου θα φέρει αφρώδες υλικό (αντιιδρωτικό) Πατάκι: Τα υποδήματα θα φέρουν μη αφαιρούμενο πατάκι που θα καλύπτει την εσωτερική σόλα, τουλάχιστον έως την περιοχή των κάμψεων και θα κατασκευάζεται από δέρμα χρώματος μπεζ.

26 4.3.2 Κάτω από το πατάκι και επάνω στο χαρτόπατο στην περιοχή της φτέρνας θα τοποθετείται αυτοκόλλητο, αφρώδες υλικό. 4.4 Εξωτερική Σόλα: Η σόλα θα κατασκευάζεται από συνθετικό υλικό, πάχους 4 ± 0,2 mm Το χρώμα της σόλας περιμετρικά (κατά την εγκάρσια διεύθυνση) θα είναι ίδιο με το χρώμα του δέρματος του φοντίου. 4.5 Τακούνι: Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό Θα είναι επενδεδυμένο με δέρμα και απόχρωσης όμοιας με το δέρμα του φοντίου Θα είναι καρφωμένο (καλτσαρισμένο) στη σόλα με πέντε (05) καρφιά και κεντρικά συγκρατημένο με μία βίδα Το ύψος (στο όπισθεν τμήμα του) θα κυμαίνεται από 5 cm έως 5,8 cm. 4.6 Φτερνίτης: Σε περίπτωση που είναι ξεχωριστό κομμάτι, τότε θα είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο συνθετικό υλικό. 4.7 Υλικό Εσωτερικού Ενδυνάμωσης Δακτύλων (μπομπές) και Φτέρνας (φόρτι): Στην περιοχή της πόντας θα τοποθετείται ενισχυτικό σκληρό (μπομπές) με πάνινες ίνες (επανερχόμενο) Στην περιοχή της φτέρνας (μπουγέτα) θα τοποθετείται ενισχυτικό (φόρτι) από χαρτόπετσο. 5. Ειδικές Απαιτήσεις Κατασκευής Γοβών: 5.1 Το φόντι θα είναι μονοκόμματο (γόβα) με κλείσιμο ραφής μόνο στο πίσω μέρος. Το καρέ θα έχει γύρισμα 4 mm. Το γύρισμα θα ενισχύεται με φακαρόλλα 4 mm. Η ραφή κλεισίματος στην φτέρνα θα ενισχύεται με πάνινη ταινία. 5.2 Η κλωστή ραφής θα είναι συνθετική No 141 και η βελόνα No Το μήκος του γαζιού θα κυμαίνεται από 5 έως 6 βελονιές/cm. 5.3 Η φόδρα θα αποτελείται από δύο (2) κομμάτια. Το κομμάτι στην περιοχή της φτέρνας (λογγέτα) θα τοποθετείται με την πλευρά του γουδουρά προς τα έξω, ενώ το υπόλοιπο φόντι θα φοδράρεται έτσι ώστε το πρόσωπο της δερμάτινης φόδρας να έρχεται σε επαφή με το πόδι. 5.4 Ο τρόπος κατασκευής θα είναι κολλητός, δηλαδή μοντάρισμα πόντας, κλείσιμο καμάρας μπουγέτας, ρίξιμο σόλας και κάρφωμα τακουνιού. Το υπόδημα θα περνάει υποχρεωτικά από το στάδιο του φούρνου (120 C) για τη διατήρηση της φόρμας του υποδήματος. 5.5 Το χρώμα της σόλας και του τακουνιού περιμετρικά (κατά την εγκάρσια διεύθυνση) θα είναι ίδιο με το χρώμα του δέρματος του φοντίου. Επισημάνσεις Υποδήματος Eξωτερικά στην σόλα, στην περιοχή της καμάρας, θα αναγράφεται εγχάρακτα ή έκτυπα το μέγεθος του υποδήματος και η επωνυμία του κατασκευαστή. 6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 6.1 Πρωτογενής συσκευασία: Τα υποδήματα θα παραδίδονται σε συσκευασία εμπορίου, δηλαδή κάθε ζεύγος θα περιτυλίσσεται με ειδικό χαρτί και στη συνέχεια θα τοποθετείται σε χάρτινο κουτί. Εξωτερικά στο κουτί κάθε ζεύγους θα αναγράφονται τα ακόλουθα; Περιγραφή του υλικού. Μέγεθος υποδημάτων. Ο αριθμός ταξινόμησής του (NAT) ως 3. Το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή. Αριθμός και έτος σύμβασης. 6.2 Δευτερογενής συσκευασία: Κατάλληλος αριθμός πρωτογενών συσκευασιών θα τοποθετείται μέσα σε πεντάφυλλο χαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στη μεταφορά και την αποθήκευση, το οποίο θα

27 κλείνει με κατάλληλη ταινία συσκευασίας (τσέρκι). Σε κάθε μεγάλο χαρτοκιβώτιο μεταφοράς, στο εξωτερικό μέρος και σε εμφανές σημείο θα αναγράφονται τα παρακάτω: Περιγραφή του υλικού. Μέγεθος υλικού. Κωδικός ΤΠ και αριθμός ταξινόμησης 3. Αριθμός και έτος σύμβασης. Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή. Αριθμός περιεχόμενων ζευγών. Αύξων αριθμός συσκευασίας. Βάρος συσκευασμένου υλικού. Μήνας και έτος κατασκευής. 6.3 Εξωτερικά στο κουτί κάθε ζεύγους θα αναγράφεται η περιγραφή του υποδήματος, το χρώμα, το μέγεθος. 7. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 7.1 Δειγματοληψία: Η δειγματοληψία θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και τα δείγματα θα προέρχονται -κατά το δυνατόν- από διαφορετικές συσκευασίες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Μέγεθος παρτίδας Μακροσκοπικός έλεγχος (Ζεύγη) Μέγεθος Αποδεκτός αριθμός δείγματος ελαττωμάτων (Ζεύγη) Μακροσκοπικός Έλεγχος: Από την Επιτροπή Παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές & το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας, θα εξετάζονται τα δείγματα της 7.1.1, για τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Αρτιότητα και επιμέλεια κατασκευής, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή και επιμελημένη κατασκευή των ραφών, οι οποίες εξετάζονται προσεκτικά για τυχόν ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και ατελειών (ξέφτια). 2. Χρωματισμός και ομοιομορφία βαφής φινιρίσματος. 3. Επιφανειακά ελαττώματα όπως σχισίματα, τρύπες, καψίματα, μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλοίωση της επιφάνειας του υλικού. 4. Βοηθητικά υλικά ραφής κατασκευής 5. Πέραν των ανωτέρω, από την Επιτροπή θα ελέγχονται οι επισημάνσεις του προϊόντος και η συσκευασία. 8. ΕΓΓΥΗΣΗ : 8.1 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση ενός (1) έτους, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, έναντι οποιασδήποτε αδικαιολόγητης φθοράς με υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης.

28 8.2 Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας των παραδοθέντων μεγεθών με τα παραγγελθέντα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν του προβλήματος 9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 9.1 Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης. 9.2 Τόπος παράδοσης: Ο τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης. 10.ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 της παρούσας. 11. ΔΕΙΓΜΑ: Δείγμα της Υπηρεσίας βρίσκεται προς επίδειξη στη διάθεση των ενδιαφερομένων, στο ΥΝΑ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.Π.Ε.Α./ Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών ( ). ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (υπόδειγμα) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (επιγραμματικά) ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΠ 1 Αντικείμενο Συμφωνώ Τα υποδήματα θα είναι Συμφωνώ. Εργοστάσιο κατασκευής: καινούργια... Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (σφραγίδα - υπογραφή)

29 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το παραπάνω αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (ΦΣ) θα αποτελεί το κύριο μέρος της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΤΠ παράγραφο προς παράγραφο και θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις. 2. Ανάμεσα στην και την 9 θα αναγραφούν κατά σειρά όλες οι παράγραφοι / υποπαράγραφοι της παρούσης ΤΠ. 3. Οι συμπληρωθείσες στο παρόν «απαντήσεις-παρατηρήσεις προσφέροντος» είναι ενδεικτικές.

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)».

και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 29 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.7-26 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.12 10:43:45 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αλεξανδρούπολη, 18 11 2014 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Φακ: 331.1/ 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 09 05 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-24 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 30 07 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2833.1 3/ 1591 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 04 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-13 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 11 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.7-19 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ι Γ Α Ι Ο Υ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ι Γ Α Ι Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 01 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.7-12 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 08 06 2015 & Εποπτείας Αποθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Πειραιάς, 16 / 09 / 2011 ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- Αριθ.Πρωτ.: 7215.2.6 / 43 / 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΥΤΛΑΚΗ/ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ 3 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 04 04 204 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-0 / 204 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/10-2008

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/10-2008 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/10-2008 8430-03-027-191208 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-Υ-1235Δ / 02-2001) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002398358 2014-11-12

14PROC002398358 2014-11-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001606158 2013-09-05

13PROC001606158 2013-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων,10177 Αθήνα, Τ 2106988509, F 2106988586, www.asylo.gov.gr Αθήνα, 5/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 5555 13PROC001606158 2013-09-05 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002597961 2015-02-25

15PROC002597961 2015-02-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590984 2015-02-20

15PROC002590984 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 20 /02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα