Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Ταχ.Κώδ : (Λιμένας Πειραιώς) Πληροφορίες : Επστης ΛΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ν. Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πειραιάς, Αριθμ. Φακ. : / 2014 Αριθμ. Σχεδίου: ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΘΕΜΑ:«Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών υπόδησης για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ΕΥΡΩ & δέκα εκατοστών του Ευρώ #31.697,10 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%)». Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α /95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150 Α /07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». γ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α /10) «περί Ενίσχυσης Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».

2 δ. Του Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141 Α /10) άρθρ. 21 «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης Ανάληψης Υποχρέωσης». ε. Του Ν.3922/11 (ΦΕΚ 35 Α /11) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις». στ. Του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α /12), «Ίδρυση & μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ. 94/2012(ΦΕΚ 149Α /12). ζ. Του Ν.4150/13 (ΦΕΚ 102 Α ), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». η. Του ΠΔ 119/13 (ΦΕΚ 153 Α / ), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών». θ. Της αριθμ /3290/2014 (ΦΕΚ 981 Β / ) Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου, «Καθήκοντα των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής». ι. Του Π.Δ. 81/14 (ΦΕΚ 125 Α /14) «Αναδιάρθρωση περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (...)». ια. Του Π.Δ. 103/14 (ΦΕΚ 170 Α /14) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου». 2. Την αριθμ /14/ (Αριθμ. Σχεδ:638) Απόφαση ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΙ.ΠΡΟΜ περί «Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ( ) έτους 2014 ΥΝΑ/Α.ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ.». 3. Το αριθμ / (Αριθμ. Σχεδ: 9249) έγγραφο ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚ 1ο. 4. Το αριθμ /2014/ ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΡΟΜ 3 ο. 5. Την αριθμ / (Αριθμ. Σχεδίου:20659) Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΟΣΠΑΣΠ Α, η οποία καταχωρήθηκε με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ. 6. Το αριθμ / (Αριθμ. Σχεδίου:9984) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚ 1ο. 7. Το αριθμ / (Αριθμ. Σχεδίου:11071) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚ 1ο. 8. Το από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚ 1ο. 9. Το αριθμ / (Αριθμ. Σχεδ.:11914) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚ 1ο. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την προμήθεια ειδών υπόδησης για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ., όπως περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ΕΥΡΩ & δέκα εκατοστών του Ευρώ #31.697,10 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%) και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 2 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 3 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΓΟΒΕΣ) 4 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΓΟΒΕΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕ- ΝΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ - ΕΛ. ΑΚΤ./ ΔΠ 4ο/ ΑΠΙΜ, ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1 Ε2, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 101 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.969, , ,20 ΖΕΥΓΗ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2. Οι σφραγισμένες προσφορές, να κατατεθούν σε έντυπη μορφή με τα οικονομικά στοιχεία όπως ζητούνται κατωτέρω. Οι σφραγισμένες προσφορές δύναται να αποσταλούν, είτε στην ΥΝΑ/ΓΔΟΥ/ΔΙ.Π.Ε.Α./ Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,Πειραιάς, Γρ. 426) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, είτε να προσκομισθούν την ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί δημόσια, ο διαγωνισμός στην Επιτροπή Προμηθειών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών, απευθείας ή με νόμιμο εκπρόσωπο, ήτοι την: Ημ/νία: 16/ 12 /2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 Τόπος Διεξαγωγής: Aκτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Δραπετσώνα (Λιμάνι Πειραιά), Όροφος 3 ος αίθουσα συνεδριάσεων αρ Προσφορές, που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

4 α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. συνεταιρισμοί δ. κοινοπραξίες προμηθευτών 6. Σε κάθε φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η φράση: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ Προμήθεια ειδών υπόδησης για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ΕΥΡΩ & δέκα εκατοστών του Ευρώ #31.697,10 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%)». β)ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΥΝΑ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.Π.Ε.Α./ Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών ). γ) Ο αριθμός της Απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού (Αριθμ. Φακ.: /2014/ , Αριθμ. Σχεδίου:2049). δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 16 / 12 / 2014 ). ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. στ)η ένδειξη: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ». 7. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία: Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 18 της παρούσας Απόφασης) και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα «Τεχνικών Προδιαγραφών» της παρούσας. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς για το σύνολο των ειδών ή τμηματικά για κάθε είδος του πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης. 8. Τα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απόρριψης τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει και την ένδειξη του κυρίως φακέλου. 9. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών εφόσον έχουν προσκομισθεί και αξιολογηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών θα ενημερώνει τους υποψήφιους προμηθευτές για το χρόνο και τον τόπο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 10. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθούν: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ για τη συνολική ποσότητα του κάθε τμήματος του διαγωνισμού όπως αυτά αναφέρονται κατά Α/Α στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσας. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11. Το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προμήθειας για το σύνολο των ποσοτήτων που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης ή μεγαλύτερες κατά ποσοστό 30% για έκαστη ομάδα ή μικρότερες κατά ποσοστό 50% αντίστοιχα. 12. Η δαπάνη του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ΕΥΡΩ & δέκα εκατοστών του Ευρώ #31.697,10 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%) και των νόμιμων κρατήσεων επί της καθαρής αξίας και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΥΝΑ έτους 2014, ΚΑΕ 41/140/1423. Η προμήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: M.T.N. 4% ΕΛΟΑΝ 2% (πρώην Τ.Α.Ν.) Χαρτόσημο 2% επί των ανωτέρω κρατήσεων (Μ.Τ.Ν. + ΕΛΟΑΝ) ΕΑΑΔΣ 0,10% Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΣ ΟΓΑ χαρτοσήμων 20% Επί της καθαρής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%. 13. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο.

6 14. Η πληρωμή θα γίνει σε EΥΡΩ, καταβάλλοντας το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. 15. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε τμήμα του διαγωνισμού όπως αυτά χωρίζονται κατά α/α στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσας. 16. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι ο συντομότερος δυνατόν και δεν θα υπερβαίνει τα οριζόμενα στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης καθώς και στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 17. Ως τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης καθώς και στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. 18. Οι προσφέροντες υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή απόρριψης και Υπεύθυνη Δήλωση, με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι: (α) Έλαβαν γνώση γενικά των όρων και προδιαγραφών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και αναλυτικά οι τυχόν αποκλίσεις. (β) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. (γ) Δεν έχουν αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου (δ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. (ε) Δεν έχουν προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. (στ) Θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, που ζητούνται από την Υπηρεσία. 19. Η αρμόδια Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τους προσφέροντες να προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 150). 20. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 21. Η/Οι συμβάση/εις υπογράφεται/ονται από εκείνον/ους στον/ους οποίο/ους ανατίθεται/ενται η προμήθεια, το/ους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους το/ους ή άλλο/α πρόσωπο/α με νόμιμη/ες θεωρημένη/ες εξουσιοδοτήση/εις αυτών στα γραφεία του ΥΝΑ/ΑΛΣ-

7 ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.Π.Ε.Α./ Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2, Λιμάνι Πειραιά). 22. Τα υπό προμήθεια είδη του πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση τουλάχιστον ενός (01) έτους (12 μηνών). Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής των ειδών. Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/ουνται, σε περίπτωση μη αντιστοιχίας των παραδοθέντων μεγεθών με τα παραγγελθέντα, να τα αντικαταστήσει/ουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν/ους του προβλήματος, σύμφωνα με τα παραρτήματα τεχνικών προδιαγραφών που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. 23. Σχετική Ανακοίνωση να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Α.ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ., μαζί με το σώμα των τεχνικών προδιαγραφών για δέκα εννέα (19) ημερολογιακές ημέρες. 24. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.- Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ.27). ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πρόεδρος Β Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών ΥΝΑ/ ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. έτους 2014 ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΛΣ ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Δημήτριος ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλ/κου ταχυδρομείου): 1. Γραφ. κ. Υπουργού 2. Γραφ. κ. Γ.Γ. 3. Γραφ. κ. ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 4. Γραφ. κ. Α Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.) 5. Γραφ. κ. Β Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 6. Γραφ. κ. ΔΚΔ 7. Γραφ. κ. Π ΓΔΟΥ 8. ΔΕΚΠ Β (πρώην ΔΕΚ) 10. ΔΠ Δ /ΑΠΙΜ (πρώην ΚΕΦ) 11. ΔΙΠΕΑ 1 ο 5ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας των χειμερινών υποδημάτων ανδρών για τις ανάγκες κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών & Λιμενοφυλάκων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τον πίνακα στοιχείων που ακολουθεί: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 01 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ ΥΝΑ/ΑΛΣ -ΕΛ. ΑΚΤ./ ΔΠ 4ο/ ΑΠΙΜ,ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1 Ε2, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 101 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 4.969,20 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.969,20 2. Πριν την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, η Επισπεύδουσα Υπηρεσία θα καθορίσει ποσοστιαία αναλογία μεγεθών. 3. ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Με το Δείγμα της Υπηρεσίας (το οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα ως προς τις αναλογίες για όλα τα μεγέθη), προσδιορίζεται η ακριβής απόχρωση του δέρματος των χειμερινών υποδημάτων ανδρών και η εμφάνιση αυτών όσον αφορά τις ραφές, το φινίρισμα, την αφή και την ευκαμψία. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του δείγματος και των διαφόρων τεχνικών χαρακτηριστικών των Τ.Π. που δε διευκρινίζονται αλλού (παραπάνω καρτέλα ή σύμβαση) ισχύουν τα χαρακτηριστικά του δείγματος. Οπωσδήποτε το δείγμα της Υπηρεσίας δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σ αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα. 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 4.1 Γενικά: Τα υποδήματα θα είναι καινούργια. Στην προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο κατασκευής (επωνυμία - διεύθυνση) του τελικού προϊόντος Η κατασκευή των υποδημάτων θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία των κατωτέρω 4.2 έως και 4.13, σε συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας Τα γενικά χαρακτηριστικά των υποδημάτων συνοψίζονται σε άριστη εμφάνιση (σύμφωνη με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας), άνεση στο φόρεμα, ευχέρεια στο βάδισμα, και αντοχές που να εξασφαλίζουν διάρκεια διατήρησής τους σε καλή κατάσταση. Το πέλμα των υποδημάτων θα είναι από δέρμα (σολόδερμα), άριστης εμφάνισης και αντοχής, που θα το καθιστά αδιαπέραστο από το νερό. Το χρώμα των επανωδερμάτων θα είναι μαύρο. 4.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ολόκληρου Υποδήματος: Τα υποδήματα θα είναι τύπου DERBY.

9 4.2.2 Αντοχή του υποδήματος στις κάμψεις κατά SATRA ΡΜ (1992): Μετά από τις κάμψεις δεν θα παρατηρείται καμία βλάβη. 4.3 Άνω μέρος υποδήματος (φόντι): Θα κατασκευάζεται από επανώδερμα προσώπου ή ελαφρά διορθωμένου προσώπου από μοσχάρι χρώματος μαύρου ματ, δέψης χρωμίου Αντοχή στη διάσχιση κατά ΕΝ ISO (2002): Η δύναμη διάδοσης σχισίματος θα είναι 80 Ν Αντοχή στις κάμψεις κατά ISO 5402 (2002) (IUP-20): Μετά από κύκλους κάμψεων ξηρού δοκιμίου δεν θα εμφανίζεται βλάβη στο φινίρισμα ή στο δέρμα Μετά από κύκλους κάμψεων υγρού δοκιμίου δεν θα εμφανίζεται βλάβη στο φινίρισμα ή στο δέρμα Διαπερατότητα από υδρατμούς κατά ΕΝ ISO (2004) - 6.6: 0,8 mg/cm 2 h ρη υδατικού διαλύματος κατά ΕΝ ISO 4045 (2008): 3,2. Για ρη < 4 το ΔρΗ θα είναι 0, Εξασθενές χρώμιο, κατά ΕΝ ISO (2007): < 3 mg/kg (μη ανιχνεύσιμο) Περιεκτικότητα σε αζωχρώματα, κατά ΕΝ ISO/TS17234 (2003): Θα περιέχει 30 ppm αζωχρωμάτων. 4.4 Φόδρα: Φόδρα από δέρμα: Το φόντι στη γλώσσα και στη φτέρνα θα φοδράρεται με δέρμα προσώπου από κατσίκι, χρώματος μπεζ Αντοχή στη διάσχιση κατά ΕΝ ISO (2002): Η δύναμη διάδοσης σχισίματος θα είναι 15 Ν, Διαπερατότητα από υδρατμούς κατά ΕΝ ISO (2004) - 6.6: Η διαπερατότητα από υδρατμούς θα είναι 2,0 mg/cm 2 * h Εξασθενές χρώμιο. κατά ΕΝ ISO (2007): < 3 mg/kg (μη ανιχνεύσιμο) Περιεκτικότητα σε αζωχρώματα. κατά ΕΝ ISO/TS (2003): Θα περιέχει 30 ppm αζωχρωμάτων ρη υδατικού διαλύματος κατά ΕΝ ISO 4045 (2008): 3,2. Για ρη < 4 το ΔρΗ θα είναι 0, Φόδρα από ύφασμα: Το φόντι στο ψίδι θα φοδράρεται με ύφασμα 100% βαμβακερό σύμφωνα με το ASTM D 276 και ύφανσης τύπου «Κάμποτ» χρώματος εκρού (φυσικό), βάρους % g/m 2 κατά το ISO Αντοχή στην τριβή κατά ΕΝ ISO (2004) Μετά κύκλους τριβής ξηρού δοκιμίου, δε θα δημιουργούνται οπές ή άλλες βλάβες Μετά από κύκλους τριβής υγρού δοκιμίου, δε θα δημιουργούνται οπές ή άλλες βλάβες. 4.5 Εσωτερική σόλα π Πάτος: Πάχος κατά ΕΝ ISO (2004) - 7.1: 2,0 mm Απορρόφηση και αποβολή ύδατος κατά ΕΝ ISO (2004) - 7.2: Απορρόφηση: 70 mg/cm Αποβολή 80% του νερού που απορροφήθηκε Σημείωση: Ο έλεγχος της ανωτέρω (για την εσωτερική σόλα), πραγματοποιείται στην εσωτερική σόλα εφόσον το πατάκι δεν την καλύπτει πλήρως. Εάν το πατάκι καλύπτει πλήρως την εσωτερική σόλα τότε ο έλεγχος πραγματοποιείται στο σύνολο «εσωτερική σόλα - πατάκι».

10 4.5.3 Αντοχή σε τριβή: Η προκαλούμενη βλάβη σε 400 κύκλους τριβής δεν θα είναι σοβαρότερη από την εμφανιζόμενη στο αντίστοιχο δοκίμιο αναφοράς Σημείωση: Ο έλεγχος της ανωτέρω (για την εσωτερική σόλα), πραγματοποιείται στην εσωτερική σόλα εφόσον το πατάκι δεν την καλύπτει πλήρως. 4.6 Πατάκι: Το υπόδημα θα φέρει μη αφαιρούμενο πατάκι που θα καλύπτει την εσωτερική σόλα, τουλάχιστον έως την περιοχή των κάμψεων (βλ. σημειώσεις και ) και θα κατασκευάζεται από δέρμα προσώπου από κατσίκι, χρώματος μπεζ Απορρόφηση και αποβολή ύδατος κατά ΕΝ ISO (2004) - 7.2: Απορρόφηση: 70 mg/cm Αποβολή: 80% του νερού που απορροφήθηκε Εξασθενές χρώμιο, κατά ΕΝ ISO (2007): < 3 mg/kg (μη ανιχνεύσιμο) Περιεκτικότητα σε αζωχρώματα, κατά ΕΝ ISO/TS (2003): Θα περιέχει 30 ppm αζωχρωμάτων ρη υδατικού διαλύματος κατά ΕΝ ISO 4045 (2008): 3,2. Για ρη < 4 το ΔρΗ θα είναι 0, Εξωτερική Σόλα: Το προφίλ της σόλας θα είναι μαύρου χρώματος σε αντιστοιχία με το φόντι Πάχος σόλας (χωρίς το βάρδουλο) κατά ISO 2589 (2002): 4,2 ± 0,3 mm Το συνολικό πάχος κατά το προφίλ (μαζί με το βάρδουλο) θα είναι: 8,0-10,0 mm Αντοχή του προσώπου (δέρμα) στο λυγισμό κατά ISO 3378 (2002): 4 χ Πάχος δέρματος τουλάχιστον Αντοχή στην τριβή (απώλεια όγκου) κατά ΕΝ (2000): 350 mm Συμπεριφορά έναντι ύδατος (Στατική απορρόφηση ύδατος) κατά ISO 2417 (2002): Μετά από 30 min: 30% Μετά από 2 h: 35% Μετά από 24 h: 45%. 4.8 Τακούνι: Το τακούνι και ο φτερνίτης θα είναι χρώματος μαύρου σε αντιστοιχία με το φόντι Το ολικό ύψος του τακουνιού του υποδήματος θα είναι 2,7-3,0 cm. Για να επιτευχθεί το ανωτέρω ύψος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλαπόδι και σόλα όμοιας διάστασης και τα οποία θα είναι σε πλήρη συμφωνία, έτσι ώστε το υπόδημα να «πατάει» σωστά Θα κατασκευάζονται από συνθετικό υλικό (π.χ. PVC) Σκληρότητα κατά ΕΝ ISO 868 (2003): 75 ± 5 Shore Α, Αντοχή στη τριβή (απώλεια όγκου) κατά ΕΝ (2000): 200 mm Κορδόνια: Τα κορδόνια θα είναι στρογγυλά, από συνθετικό υλικό, μαύρου χρώματος και τα άκρα τους (τελείωμα) θα περιβάλλονται από πλαστικό υλικό Αντοχή στην τριβή κατά BS 5131, Sec 3.6 (1991): Στους κύκλους δε θα εμφανίζεται οποιαδήποτε βλάβη Κλωστή ραφής:, Η ραφή των επιμέρους τμημάτων του φοντιού θα γίνεται με κλωστή τίτλου 40/3 He (81 Nm) και πάσα No 141. Η πυκνότητα του γαζιού θα είναι 4-5 βελονιές/cm Στη ραφή της σόλας με το φόντι η πυκνότητα του γαζιού θα είναι 1,5 βελονιές/cm.

11 4.11 Περιγραφή -Τρόπος Κατασκευής Τα υποδήματα θα είναι τύπου DERBY Το φίδι θα κατασκευάζεται από δέρμα μονοκόμματο χωρίς ποντίνι. Η γλώσσα θα αποτελεί συνέχεια του φιδιού και θα κατασκευάζεται από το ίδιο δέρμα χωρίς ραφή. Το φίδι θα φοδράρεται με ύφασμα, ενώ η γλώσσα, η φτέρνα και η καψουλιέρα θα φοδράρονται με δέρμα. Στην περιοχή της φτέρνας (λογγέτα) η φόδρα θα τοποθετείται με την πλευρά του γουδουρά προς τα έξω, ενώ το υπόλοιπο φόντι θα φοδράρεται έτσι ώστε το πρόσωπο της δερμάτινης φόδρας να έρχεται σε επαφή με το πόδι Στο καρέ του φοντιού και στην καψουλιέρα, όπως και στο σημείο της ένωσης της φτέρνας με το ψίδι, θα υπάρχει γύρισμα 5 mm, το οποίο θα ενισχύεται με φακαρόλα πλάτους 4 mm. Η καψουλιέρα θα έχει τέσσερα (4) ζεύγη τρύπες και θα ενισχύεται εσωτερικά Στην ένωση των δύο φτερνών και στο άνω μέρος της ραφής, η ραφή θα ενισχύεται με ένα μικρό ρεφιλαρισμένο κομμάτι, ίδιου δέρματος με το φόντι. Η ραφή θα ενισχύεται με πάνινη ταινία. Για το κλείσιμο των ραφών στο πίσω μέρος θα χρησιμοποιείται βελόνα No 90, ενώ για τη ραφή του υπολοίπου φοντιού βελόνα No Στο ψίδι, ανάμεσα στο δέρμα και τη φόδρα, θα τοποθετείται επανερχόμενο σκληρό με υφαντή ενίσχυση («πάνινες ίνες»). Το σκληρό θα είναι κομμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στην περιοχή της φτέρνας ανάμεσα στο δέρμα και τη λογγέτα, θα τοποθετείται το φόρτι από χαρτόπετσο ή θερμοπλαστικό με υφαντή ενίσχυση («πάνινες ίνες») Ανάμεσα στη σόλα και στον πάτο στην περιοχή της πόντας μετά το μοντάρισμα του φοντιού, επειδή θα δημιουργείται κενό μεταξύ των περιθωρίων του δέρματος και του χαρτόπατου, στην περιοχή αυτή, θα τοποθετείται φίλερ (κομμάτι φελλού πάχους 2-3 mm) έτσι ώστε να έρθουν όλα στο ίδιο ύψος Μετά το μοντάρισμα το υπόδημα θα υφίσταται πέρασμα στο Φούρνο για τη διατήρηση της φόρμας του υποδήματος Το φινίρισμα θα γίνεται με μαύρο βαφικό κερί χρησιμοποιώντας πάνινη βούρτσα και στη συνέχεια γυαλιστικό κερί (καρναούμπα) στη μάλλινη βούρτσα. Η όλη διαδικασία θα είναι επιμελής, ώστε να μην παρατηρείται μετανάστευση του βαφικού κεριού (να μην ξεβάφει) Σχέδιο - Διαστάσεις: Η κατασκευή των υποδημάτων θα γίνει σύμφωνα με την ανωτέρω 4.11, σε συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας και τις κάτωθι βασικές διαστάσεις Βασικές Διαστάσεις:

12 Απόσταση μεταξύ ψιδιάσεων: Μέγεθος (No) Απόσταση (min) 39 6,4 cm 40 6,6 cm 41 6,8 cm 42 7,0 cm 43 7,1 cm 44 7,2 cm 45 7,3 cm 46 7,4 cm' 47 7,5 cm 48 7,6 cm 49 7,7 cm 50 7,8 cm Απόσταση από ύφος φτέρνας μέχρι τέλος ψίδιασης: Μέγεθος No Απόσταση (min) 39 15,5 cm 40 15,9 cm 41 16,4 cm 42 17,0 cm 43 17,3 cm 44 17,6 cm 45 18,0 cm 46 18,3 cm 47 18,6 cm 48 19,0 cm 49 19,3 cm 50 19,6 cm

13 Υψος Φτέρνας: Μέγεθος No Απόσταση (min) 39 5,7 cm 40,5,8 cm 41 5,9 cm 42 6,0 cm 43 6,1 cm 44 6,2 cm 45 6,3 cm 46 6,4 cm 47 6,5 cm 48 6,6 cm 49 6,7 cm! 50 6,8 cm 40,5,8 cm 4.13 Επισημάνσεις Υποδήματος Στο εσωτερικό κάθε υποδήματος θα τυπωθεί ανεξίτηλα η επωνυμία του προμηθευτού και εξωτερικά στην σόλα, στην περιοχή της καμάρας, θα αναγράφεται εγχάρακτα ή έκτυπα το μέγεθος του υποδήματος και η επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή. 5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 5.1 Πρωτογενής συσκευασία: Τα υποδήματα θα παραδίδονται σε συσκευασία εμπορίου, δηλαδή κάθε ζεύγος θα περιτυλίσσεται με ειδικό χαρτί και στη συνέχεια θα τοποθετείται σε χάρτινο κουτί. Εξωτερικά στο κουτί κάθε ζεύγους θα αναγράφονται τα ακόλουθα: Περιγραφή του υλικού Μέγεθος υποδημάτων Το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή Δευτερογενής συσκευασία: Κατάλληλος αριθμός πρωτογενών συσκευασιών θα τοποθετείται μέσα σε πεντάφυλλο χαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στη μεταφορά και την αποθήκευση, το οποίο θα κλείνει με κατάλληλη ταινία συσκευασίας (τσέρκι). Σε κάθε μεγάλο χαρτοκιβώτιο μεταφοράς, στο εξωτερικό μέρος και σε εμφανές σημείο θα αναγράφονται τα παρακάτω: Περιγραφή του υλικού Μέγεθος υποδημάτων Αριθμός και έτος σύμβασης Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή Αριθμός περιεχόμενων ζευγών, Μήνας και έτος κατασκευής ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Δειγματοληψία:

14 Η δειγματοληψία θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και τα δείγματα θα προέρχονται -κατά το δυνατόν- από διαφορετικές συσκευασίες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Μέγεθος παρτίδας Μακροσκοπικός έλεγχος (Ζεύγη) Μέγεθος Αποδεκτός αριθμός δείγματος ελαττωμάτων (Ζεύγη) Μακροσκοπικός Έλεγχος: Από την Επιτροπή Παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές & το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας, θα εξετάζονται τα δείγματα της , για τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Αρτιότητα και επιμέλεια κατασκευής, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή και επιμελημένη κατασκευή των ραφών, οι οποίες εξετάζονται προσεκτικά για τυχόν ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και ατελειών (ξέφτια). 2. Χρωματισμός και ομοιομορφία βαφής φινιρίσματος. 3. Επιφανειακά ελαττώματα όπως σχισίματα, τρύπες, καψίματα, μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλοίωση της επιφάνειας του υλικού. 4. Βοηθητικά υλικά ραφής κατασκευής 5. Πέραν των ανωτέρω, από την Επιτροπή θα ελέγχονται οι επισημάνσεις του προϊόντος και η συσκευασία. 6. ΕΓΓΥΗΣΗ : 6.1 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση ενός (1) έτους, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, έναντι οποιασδήποτε αδικαιολόγητης φθοράς με υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης. 6.2 Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας των παραδοθέντων μεγεθών με τα παραγγελθέντα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν του προβλήματος 7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 7.1 Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης. 7.2 Τόπος παράδοσης: Ο τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης. 8.ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας.

15 9. ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΥΝΑ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.Π.Ε.Α./ ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ( ).

16 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (υπόδειγμα) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΠ (επιγραμματικά) ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 Αντικείμενο Συμφωνώ Τα υποδήματα θα είναι καινούργια Συμφωνώ. Εργοστάσιο κατασκευής (Επωνυμία - Διευθυνση).. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (σφραγίδα - υπογραφή) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το παραπάνω αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (ΦΣ) θα αποτελεί το κύριο μέρος της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΤΠ παράγραφο προς παράγραφο και θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις. Ανάμεσα στην και την 9 θα αναγραφούν κατά σειρά όλες οι παράγραφοι / υποπαράγραφοι της παρούσης ΤΠ. Οι συμπληρωθείσες στο παρόν «απαντήσεις-παρατηρήσεις προσφέροντος» είναι ενδεικτικές.

17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας των θερινών υποδημάτων ανδρών για τις ανάγκες κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τον πίνακα στοιχείων που ακολουθεί: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 01 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ ΥΝΑ/ΑΛΣ -ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ 4ο/ ΑΠΙΜ,ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1 Ε2, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 100 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 4.920,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.920,00 2. Πριν την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, η Επισπεύδουσα Υπηρεσία θα καθορίσει ποσοστιαία αναλογία μεγεθών. 3. ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Με το Δείγμα της Υπηρεσίας (το οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα ως προς τις αναλογίες για όλα τα μεγέθη), προσδιορίζεται η ακριβής απόχρωση του δέρματος των θερινών υποδημάτων ανδρών και η εμφάνιση αυτών όσον αφορά τις ραφές, το φινίρισμα, την αφή και την ευκαμψία. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του δείγματος και των διαφόρων τεχνικών χαρακτηριστικών των Τ.Π. που δε διευκρινίζονται αλλού (παραπάνω καρτέλα ή σύμβαση) ισχύουν τα χαρακτηριστικά του δείγματος. Οπωσδήποτε το δείγμα της Υπηρεσίας δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σ αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα. 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 4.1 Γενικά: Τα υποδήματα θα είναι καινούργια. Στην προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο κατασκευής (επωνυμία - διεύθυνση) του τελικού προϊόντος Η κατασκευή των υποδημάτων θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία των κατωτέρω 4.2 έως και 4.13, σε συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας Τα γενικά χαρακτηριστικά των υποδημάτων συνοψίζονται σε: άριστη εμφάνιση (σύμφωνη με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας), άνεση στο φόρεμα, ευχέρεια στο βάδισμα, και αντοχές που να εξασφαλίζουν διάρκεια διατήρησής των σε καλή κατάσταση. Το πέλμα των υποδημάτων θα είναι από δέρμα (σολόδερμα), άριστης εμφάνισης και αντοχής, που θα το καθιστά αδιαπέραστο από το νερό. Το χρώμα των επανωδερμάτων θα είναι λευκό. 4.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ολόκληρου Υποδήματος: Τα υποδήματα θα είναι τύπου DERBY.

18 4.2.2 Αντοχή του υποδήματος στις κάμψεις κατά SATRA ΡΜ (1992): Μετά από κάμψεις δε θα παρατηρείται καμία βλάβη. 4.3 Άνω μέρος υποδήματος (φόντι): Θα κατασκευάζεται από επανώδερμα προσώπου ή ελαφρά διορθωμένου προσώπου από μοσχάρι χρώματος λευκού, ματ, δέψης χρωμίου Αντοχή στη διάσχιση κατά ΕΝ ISO (2002): Η δύναμη διάδοσης σχισίματος θα είναι 80 Ν Αντοχή στις κάμψεις κατά ISO 5402 (2002) (IUP-20): Μετά από κύκλους κάμψεων ξηρού δοκιμίου δε θα εμφανίζεται βλάβη στο φινίρισμα ή στο δέρμα Μετά από κύκλους κάμψεων υγρού δοκιμίου δε θα εμφανίζεται βλάβη στο φινίρισμα ή στο δέρμα Διαπερατότητα από υδρατμούς κατά ΕΝ ISO (2004) - 6.6: 0,8 mg/cm 2 h ρη υδατικού διαλύματος κατά ΕΝ ISO 4045 (2008): 3,2. Για ρη < 4 το ΔρΗ θα είναι 0, Εξασθενές χρώμιο, κατά ΕΝ ISO (2007): < 3 mg/kg (μη ανιχνεύσιμο) Περιεκτικότητα σε αζωχρώματα, κατά ΕΝ ISO/TS17234 (2003): Θα περιέχει 30 ppm αζωχρωμάτων. 4.4 Φόδρα: Φόδρα από δέρμα: Το φόντι στη γλώσσα και στη φτέρνα θα φοδράρεται με δέρμα προσώπου από κατσίκι, χρώματος μπεζ Αντοχή στη διάσχιση κατά ΕΝ ISO (2002): Η δύναμη διάδοσης σχισίματος θα είναι 15 Ν, Διαπερατότητα από υδρατμούς κατά ΕΝ ISO (2004) - 6.6: Η διαπερατότητα από υδρατμούς θα είναι 2,0 mg/cm 2 * h Εξασθενές χρώμιο. κατά ΕΝ ISO (2007): < 3 mg/kg (μη ανιχνεύσιμο) Περιεκτικότητα σε αζωχρώματα. κατά ΕΝ ISO/TS (2003): Θα περιέχει 30 ppm αζωχρωμάτων ρη υδατικού διαλύματος κατά ΕΝ ISO 4045 (2008): 3,2. Για ρη < 4 το ΔρΗ θα είναι 0, Φόδρα από ύφασμα: Το φόντι στο ψίδι θα φοδράρεται με ύφασμα 100% βαμβακερό σύμφωνα με το ASTM D 276 και ύφανσης τύπου «Κάμποτ» χρώματος εκρού (φυσικό), βάρους % g/m 2 κατά το ISO Αντοχή στην τριβή κατά ΕΝ ISO (2004) : Μετά κύκλους τριβής ξηρού δοκιμίου, δεν θα δημιουργούνται οπές ή άλλες βλάβες Μετά από κύκλους τριβής υγρού δοκιμίου, δεν θα δημιουργούνται οπές ή άλλες βλάβες. 4.5 Εσωτερική σόλα π Πάτος: Πάχος κατά ΕΝ ISO (2004) - 7.1: 2,0 mm Απορρόφηση και αποβολή ύδατος κατά ΕΝ ISO (2004) - 7.2: Απορρόφηση: 70 mg/cm Αποβολή 80% του νερού που απορροφήθηκε Σημείωση: Ο έλεγχος της ανωτέρω (για την εσωτερική σόλα), πραγματοποιείται στην εσωτερική σόλα εφόσον το πατάκι δεν την καλύπτει πλήρως. Εάν το πατάκι καλύπτει πλήρως την εσωτερική σόλα τότε ο έλεγχος πραγματοποιείται στο σύνολο «εσωτερική σόλα - πατάκι».

19 4.5.3 Αντοχή σε τριβή: Η προκαλούμενη βλάβη σε 400 κύκλους τριβής δεν θα είναι σοβαρότερη από την εμφανιζόμενη στο αντίστοιχο δοκίμιο αναφοράς Σημείωση: Ο έλεγχος της ανωτέρω (για την εσωτερική σόλα), πραγματοποιείται στην εσωτερική σόλα εφόσον το πατάκι δεν την καλύπτει πλήρως. 4.6 Πατάκι: Το υπόδημα θα φέρει μη αφαιρούμενο πατάκι που θα καλύπτει την εσωτερική σόλα, τουλάχιστον έως την περιοχή των κάμψεων (βλ. σημειώσεις και ) και θα κατασκευάζεται από δέρμα προσώπου από κατσίκι, χρώματος μπεζ Απορρόφηση και αποβολή ύδατος κατά ΕΝ ISO (2004) - 7.2: Απορρόφηση: 70 mg/cm Αποβολή: 80% του νερού που απορροφήθηκε Εξασθενές χρώμιο, κατά ΕΝ ISO (2007): < 3 mg/kg (μη ανιχνεύσιμο) Περιεκτικότητα σε αζωχρώματα, κατά ΕΝ ISO/TS (2003): Θα περιέχει 30 ppm αζωχρωμάτων ρη υδατικού διαλύματος κατά ΕΝ ISO 4045 (2008): 3,2. Για ρη < 4 το ΔρΗ θα είναι 0, Εξωτερική Σόλα: Το προφίλ της σόλας θα είναι λευκού χρώματος σε αντιστοιχία με το φόντι Πάχος σόλας (χωρίς το βάρδουλο) κατά ISO 2589 (2002): 4,2 ± 0,3 mm Το συνολικό πάχος κατά το προφίλ (μαζί με το βάρδουλο) θα είναι: 8,0-10,0 mm Αντοχή του προσώπου (δέρμα) στο λυγισμό κατά ISO 3378 (2002): 4 χ Πάχος δέρματος τουλάχιστον Αντοχή στην τριβή (απώλεια όγκου) κατά ΕΝ (2000): 350 mm Συμπεριφορά έναντι ύδατος (Στατική απορρόφηση ύδατος) κατά ISO 2417 (2002): Μετά από 30 min: 30% Μετά από 2 h: 35% Μετά από 24 h: 45%. 4.8 Τακούνι: Το τακούνι και ο φτερνίτης θα είναι χρώματος λευκού σε αντιστοιχία με το φόντι Το ολικό ύψος του τακουνιού του υποδήματος θα είναι 2,7-3,0 cm. Για να επιτευχθεί το ανωτέρω ύψος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλαπόδι και σόλα όμοιας διάστασης και τα οποία θα είναι σε πλήρη συμφωνία, έτσι ώστε το υπόδημα να «πατάει» σωστά Θα κατασκευάζονται από συνθετικό υλικό (π.χ. PVC) Σκληρότητα κατά ΕΝ ISO 868 (2003): 75 ± 5 Shore Α, Αντοχή στη τριβή (απώλεια όγκου) κατά ΕΝ (2000): 200 mm Κορδόνια: Τα κορδόνια θα είναι στρογγυλά, από συνθετικό υλικό, λευκού χρώματος και τα άκρα τους (τελείωμα) θα περιβάλλονται από πλαστικό υλικό Αντοχή στην τριβή κατά BS 5131, Sec 3.6 (1991): Στους κύκλους δεν θα εμφανίζεται οποιαδήποτε βλάβη Κλωστή ραφής:, Η ραφή των επιμέρους τμημάτων του φοντιού θα γίνεται με κλωστή τίτλου 40/3 He (81 Nm) και πάσα No 141. Η πυκνότητα του γαζιού θα είναι 4-5 βελονιές/cm Στη ραφή της σόλας με το φόντι η πυκνότητα του γαζιού θα είναι 1,5 βελονιές/cm.

20 4.11 Περιγραφή -Τρόπος Κατασκευής Τα υποδήματα θα είναι τύπου DERBY Το φίδι θα κατασκευάζεται από δέρμα μονοκόμματο χωρίς ποντίνι. Η γλώσσα θα αποτελεί συνέχεια του φιδιού και θα κατασκευάζεται από το ίδιο δέρμα χωρίς ραφή. Το φίδι θα φοδράρεται με ύφασμα, ενώ η γλώσσα, η φτέρνα και η καψουλιέρα θα φοδράρονται με δέρμα. Στην περιοχή της φτέρνας (λογγέτα) η φόδρα θα τοποθετείται με την πλευρά του γουδουρά προς τα έξω, ενώ το υπόλοιπο φόντι θα φοδράρεται έτσι ώστε το πρόσωπο της δερμάτινης φόδρας να έρχεται σε επαφή με το πόδι Στο καρέ του φοντιού και στην καψουλιέρα, όπως και στο σημείο της ένωσης της φτέρνας με το ψίδι, θα υπάρχει γύρισμα 5 mm, το οποίο θα ενισχύεται με φακαρόλα πλάτους 4 mm. Η καψουλιέρα θα έχει τέσσερα (4) ζεύγη τρύπες και θα ενισχύεται εσωτερικά Στην ένωση των δύο φτερνών και στο άνω μέρος της ραφής, η ραφή θα ενισχύεται με ένα μικρό ρεφιλαρισμένο κομμάτι, ίδιου δέρματος με το φόντι. Η ραφή θα ενισχύεται με πάνινη ταινία.για το κλείσιμο των ραφών στο πίσω μέρος θα χρησιμοποιείται βελόνα No 90, ενώ για τη ραφή του υπολοίπου φοντιού βελόνα No Στο ψίδι, ανάμεσα στο δέρμα και τη φόδρα, θα τοποθετείται επανερχόμενο σκληρό με υφαντή ενίσχυση («πάνινες ίνες»). Το σκληρό θα είναι κομμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στην περιοχή της φτέρνας ανάμεσα στο δέρμα και τη λογγέτα, θα τοποθετείται το φόρτι από χαρτόπετσο ή θερμοπλαστικό με υφαντή ενίσχυση («πάνινες ίνες») Ανάμεσα στη σόλα και στον πάτο στην περιοχή της πόντας μετά το μοντάρισμα του φοντιού, επειδή θα δημιουργείται κενό μεταξύ των περιθωρίων του δέρματος και του χαρτόπατου, στην περιοχή αυτή, θα τοποθετείται φίλερ (κομμάτι φελλού πάχους 2-3 mm) έτσι ώστε να έρθουν όλα στο ίδιο ύψος. Μετά το μοντάρισμα το υπόδημα θα υφίσταται πέρασμα στο Φούρνο για τη διατήρηση της φόρμας του υποδήματος Το φινίρισμα θα γίνεται με λευκό βαφικό κερί χρησιμοποιώντας πάνινη βούρτσα και στη συνέχεια γυαλιστικό κερί (καρναούμπα) στη μάλλινη βούρτσα. Η όλη διαδικασία θα είναι επιμελής, ώστε να μην παρατηρείται μετανάστευση του βαφικού κεριού (να μην ξεβάφει) Σχέδιο - Διαστάσεις: Η κατασκευή των υποδημάτων θα γίνει σύμφωνα με την ανωτέρω 4.11, σε συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας και τις κάτωθι βασικές διαστάσεις Βασικές Διαστάσεις:

21 Απόσταση μεταξύ ψιδιάσεων: Μέγεθος (No) Απόσταση (min) 39 6,4 cm 40 6,6 cm 41 6,8 cm 42 7,0 cm 43 7,1 cm 44 7,2 cm 45 7,3 cm 46 7,4 cm 47 7,5 cm 48 7,6 cm 49 7,7 cm 50 7,8 cm Απόσταση από ύφος φτέρνας μέχρι τέλος ψίδιασης: Μέγεθος No Απόσταση (min) 39 15,5 cm 40 15,9 cm 41 16,4 cm 42 17,0 cm 43 17,3 cm 44 17,6 cm 45 18,0 cm 46 18,3 cm 47 18,6 cm 48 19,0 cm 49 19,3 cm 50 19,6 cm Ύψος Φτέρνας: Μέγεθος No Απόσταση (min) 39 5,7 cm 40 5,8 cm 41 5,9 cm 42 6,0 cm 43 6,1 cm 44 6,2 cm 45 6,3 cm 46 6,4 cm 47 6,5 cm 48 6,6 cm 49 6,7 cm! 50 6,8 cm 40 5,8 cm

22 4.13 Επισημάνσεις Υποδήματος Στο εσωτερικό κάθε υποδήματος θα τυπωθεί ανεξίτηλα η επωνυμία του προμηθευτού και εξωτερικά στην σόλα, στην περιοχή της καμάρας, θα αναγράφεται εγχάρακτα ή έκτυπα το μέγεθος του υποδήματος και η επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή. 5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 5.1 Πρωτογενής συσκευασία: Τα υποδήματα θα παραδίδονται σε συσκευασία εμπορίου, δηλαδή κάθε ζεύγος θα περιτυλίσσεται με ειδικό χαρτί και στη συνέχεια θα τοποθετείται σε χάρτινο κουτί. Εξωτερικά στο κουτί κάθε ζεύγους θα αναγράφονται τα ακόλουθα: Περιγραφή του υλικού Μέγεθος υποδημάτων Το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή Δευτερογενής συσκευασία: Κατάλληλος αριθμός πρωτογενών συσκευασιών θα τοποθετείται μέσα σε πεντάφυλλο χαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στη μεταφορά και την αποθήκευση, το οποίο θα κλείνει με κατάλληλη ταινία συσκευασίας (τσέρκι). Σε κάθε μεγάλο χαρτοκιβώτιο μεταφοράς, στο εξωτερικό μέρος και σε εμφανές σημείο θα αναγράφονται τα παρακάτω: Περιγραφή του υλικού Μέγεθος υποδημάτων Αριθμός και έτος σύμβασης Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή Αριθμός περιεχόμενων ζευγών, Μήνας και έτος κατασκευής ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Δειγματοληψία: Η δειγματοληψία θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και τα δείγματα θα προέρχονται -κατά το δυνατόν- από διαφορετικές συσκευασίες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Μακροσκοπικός έλεγχος Μέγεθος παρτίδας (Ζεύγη) Μέγεθος δείγματος (Ζεύγη) Αποδεκτός αριθμός ελαττωμάτων

23 5.3.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος: Από την Επιτροπή Παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές & το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας, θα εξετάζονται τα δείγματα της , για τα παρακάτω χαρακτηριστικά: I. Αρτιότητα και επιμέλεια κατασκευής, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή και επιμελημένη κατασκευή των ραφών, οι οποίες εξετάζονται προσεκτικά για τυχόν ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και ατελειών (ξέφτια). II. Χρωματισμός και ομοιομορφία βαφής φινιρίσματος. III. Επιφανειακά ελαττώματα όπως σχισίματα, τρύπες, καψίματα, μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλοίωση της επιφάνειας του υλικού. IV. Βοηθητικά υλικά ραφής κατασκευής V. Πέραν των ανωτέρω, από την Επιτροπή θα ελέγχονται οι επισημάνσεις του προϊόντος και η συσκευασία. 6. ΕΓΓΥΗΣΗ : 6.1 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση ενός (1) έτους, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, έναντι οποιασδήποτε αδικαιολόγητης φθοράς με υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης. 6.2 Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας των παραδοθέντων μεγεθών με τα παραγγελθέντα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν του προβλήματος 7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 7.1 Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης. 7.2 Τόπος παράδοσης: Ο τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης. 8.ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο της παρούσας. 9. ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΥΝΑ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.Π.Ε.Α./ ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ( ).

24 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (υπόδειγμα) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΠ (επιγραμματικά) ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 Αντικείμενο Συμφωνώ Τα υποδήματα θα είναι καινούργια Συμφωνώ. Εργοστάσιο κατασκευής: Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (σφραγίδα - υπογραφή) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το παραπάνω αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (ΦΣ) θα αποτελεί το κύριο μέρος της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΤΠ παράγραφο προς παράγραφο και θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις. Ανάμεσα στην και την 9 θα αναγραφούν κατά σειρά όλες οι παράγραφοι / υποπαράγραφοι της παρούσης ΤΠ. Οι συμπληρωθείσες στο παρόν «απαντήσεις-παρατηρήσεις προσφέροντος» είναι ενδεικτικές.

25 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ (ΓΟΒΕΣ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας των θερινών υποδημάτων γυναικών (γόβες λευκές) για τις ανάγκες κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τον πίνακα στοιχείων που ακολουθεί: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 01 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ (ΓΟΒΕΣ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ -ΕΛ. ΑΚΤ./ ΔΠ 4ο / ΑΠΙΜ,ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1 Ε2, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 172 ΖΕΥΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 9.520,20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 9.520,20 2. Πριν την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, η Επισπεύδουσα Υπηρεσία θα καθορίσει ποσοστιαία αναλογία μεγεθών. 3. ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Με το Δείγμα της Υπηρεσίας (το οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα ως προς τις αναλογίες για όλα τα μεγέθη), προσδιορίζεται η ακριβής απόχρωση του δέρματος των γυναικείων γοβών (χειμερινών) και η εμφάνιση αυτών όσον αφορά τις ραφές, το φινίρισμα, την αφή και την ευκαμψία. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του δείγματος και των διαφόρων τεχνικών χαρακτηριστικών των Τ.Π. που δεν διευκρινίζονται αλλού (παραπάνω καρτέλα ή σύμβαση) ισχύουν τα χαρακτηριστικά του δείγματος. Οπωσδήποτε το δείγμα της Υπηρεσίας δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σ αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα. 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 4.1 Γενικά: Τα υποδήματα θα είναι καινούργια. Στην προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο κατασκευής (επωνυμία - διεύθυνση) του τελικού προϊόντος Τα γενικά χαρακτηριστικά των υποδημάτων συνοψίζονται σε άριστη εμφάνιση, άνεση στο φόρεμα, ευχέρεια στο βάδισμα, άριστη πρόσφυση και αντοχές που να εξασφαλίζουν διάρκεια διατήρησής των σε καλή κατάσταση. Το χρώμα των επανωδερμάτων θα είναι μαύρο Εσωτερική Σόλα ή Πάτος: Ο εσωτερικός πάτος θα είναι μονοκόμματος, θα κατασκευάζεται από χαρτόπετσο και στην περιοχή της καμάρας θα ενισχύεται με ατσάλινη μπανέλα Από την περιοχή των «μήλων» έως τα δάκτυλα στο άνω μέρος του πάτου θα φέρει αφρώδες υλικό (αντιιδρωτικό) Πατάκι: Τα υποδήματα θα φέρουν μη αφαιρούμενο πατάκι που θα καλύπτει την εσωτερική σόλα, τουλάχιστον έως την περιοχή των κάμψεων και θα κατασκευάζεται από δέρμα χρώματος μπεζ.

26 4.3.2 Κάτω από το πατάκι και επάνω στο χαρτόπατο στην περιοχή της φτέρνας θα τοποθετείται αυτοκόλλητο, αφρώδες υλικό. 4.4 Εξωτερική Σόλα: Η σόλα θα κατασκευάζεται από συνθετικό υλικό, πάχους 4 ± 0,2 mm Το χρώμα της σόλας περιμετρικά (κατά την εγκάρσια διεύθυνση) θα είναι ίδιο με το χρώμα του δέρματος του φοντίου. 4.5 Τακούνι: Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό Θα είναι επενδεδυμένο με δέρμα και απόχρωσης όμοιας με το δέρμα του φοντίου Θα είναι καρφωμένο (καλτσαρισμένο) στη σόλα με πέντε (05) καρφιά και κεντρικά συγκρατημένο με μία βίδα Το ύψος (στο όπισθεν τμήμα του) θα κυμαίνεται από 5 cm έως 5,8 cm. 4.6 Φτερνίτης: Σε περίπτωση που είναι ξεχωριστό κομμάτι, τότε θα είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο συνθετικό υλικό. 4.7 Υλικό Εσωτερικού Ενδυνάμωσης Δακτύλων (μπομπές) και Φτέρνας (φόρτι): Στην περιοχή της πόντας θα τοποθετείται ενισχυτικό σκληρό (μπομπές) με πάνινες ίνες (επανερχόμενο) Στην περιοχή της φτέρνας (μπουγέτα) θα τοποθετείται ενισχυτικό (φόρτι) από χαρτόπετσο. 5. Ειδικές Απαιτήσεις Κατασκευής Γοβών: 5.1 Το φόντι θα είναι μονοκόμματο (γόβα) με κλείσιμο ραφής μόνο στο πίσω μέρος. Το καρέ θα έχει γύρισμα 4 mm. Το γύρισμα θα ενισχύεται με φακαρόλλα 4 mm. Η ραφή κλεισίματος στην φτέρνα θα ενισχύεται με πάνινη ταινία. 5.2 Η κλωστή ραφής θα είναι συνθετική No 141 και η βελόνα No Το μήκος του γαζιού θα κυμαίνεται από 5 έως 6 βελονιές/cm. 5.3 Η φόδρα θα αποτελείται από δύο (2) κομμάτια. Το κομμάτι στην περιοχή της φτέρνας (λογγέτα) θα τοποθετείται με την πλευρά του γουδουρά προς τα έξω, ενώ το υπόλοιπο φόντι θα φοδράρεται έτσι ώστε το πρόσωπο της δερμάτινης φόδρας να έρχεται σε επαφή με το πόδι. 5.4 Ο τρόπος κατασκευής θα είναι κολλητός, δηλαδή μοντάρισμα πόντας, κλείσιμο καμάρας μπουγέτας, ρίξιμο σόλας και κάρφωμα τακουνιού. Το υπόδημα θα περνάει υποχρεωτικά από το στάδιο του φούρνου (120 C) για τη διατήρηση της φόρμας του υποδήματος. 5.5 Το χρώμα της σόλας και του τακουνιού περιμετρικά (κατά την εγκάρσια διεύθυνση) θα είναι ίδιο με το χρώμα του δέρματος του φοντίου. Επισημάνσεις Υποδήματος Eξωτερικά στην σόλα, στην περιοχή της καμάρας, θα αναγράφεται εγχάρακτα ή έκτυπα το μέγεθος του υποδήματος και η επωνυμία του κατασκευαστή. 6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 6.1 Πρωτογενής συσκευασία: Τα υποδήματα θα παραδίδονται σε συσκευασία εμπορίου, δηλαδή κάθε ζεύγος θα περιτυλίσσεται με ειδικό χαρτί και στη συνέχεια θα τοποθετείται σε χάρτινο κουτί. Εξωτερικά στο κουτί κάθε ζεύγους θα αναγράφονται τα ακόλουθα; Περιγραφή του υλικού. Μέγεθος υποδημάτων. Ο αριθμός ταξινόμησής του (NAT) ως 3. Το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή. Αριθμός και έτος σύμβασης. 6.2 Δευτερογενής συσκευασία: Κατάλληλος αριθμός πρωτογενών συσκευασιών θα τοποθετείται μέσα σε πεντάφυλλο χαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στη μεταφορά και την αποθήκευση, το οποίο θα

27 κλείνει με κατάλληλη ταινία συσκευασίας (τσέρκι). Σε κάθε μεγάλο χαρτοκιβώτιο μεταφοράς, στο εξωτερικό μέρος και σε εμφανές σημείο θα αναγράφονται τα παρακάτω: Περιγραφή του υλικού. Μέγεθος υλικού. Κωδικός ΤΠ και αριθμός ταξινόμησης 3. Αριθμός και έτος σύμβασης. Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή. Αριθμός περιεχόμενων ζευγών. Αύξων αριθμός συσκευασίας. Βάρος συσκευασμένου υλικού. Μήνας και έτος κατασκευής. 6.3 Εξωτερικά στο κουτί κάθε ζεύγους θα αναγράφεται η περιγραφή του υποδήματος, το χρώμα, το μέγεθος. 7. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 7.1 Δειγματοληψία: Η δειγματοληψία θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και τα δείγματα θα προέρχονται -κατά το δυνατόν- από διαφορετικές συσκευασίες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Μέγεθος παρτίδας Μακροσκοπικός έλεγχος (Ζεύγη) Μέγεθος Αποδεκτός αριθμός δείγματος ελαττωμάτων (Ζεύγη) Μακροσκοπικός Έλεγχος: Από την Επιτροπή Παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές & το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας, θα εξετάζονται τα δείγματα της 7.1.1, για τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Αρτιότητα και επιμέλεια κατασκευής, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή και επιμελημένη κατασκευή των ραφών, οι οποίες εξετάζονται προσεκτικά για τυχόν ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και ατελειών (ξέφτια). 2. Χρωματισμός και ομοιομορφία βαφής φινιρίσματος. 3. Επιφανειακά ελαττώματα όπως σχισίματα, τρύπες, καψίματα, μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλοίωση της επιφάνειας του υλικού. 4. Βοηθητικά υλικά ραφής κατασκευής 5. Πέραν των ανωτέρω, από την Επιτροπή θα ελέγχονται οι επισημάνσεις του προϊόντος και η συσκευασία. 8. ΕΓΓΥΗΣΗ : 8.1 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση ενός (1) έτους, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, έναντι οποιασδήποτε αδικαιολόγητης φθοράς με υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης.

28 8.2 Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας των παραδοθέντων μεγεθών με τα παραγγελθέντα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν του προβλήματος 9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 9.1 Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης. 9.2 Τόπος παράδοσης: Ο τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης. 10.ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 της παρούσας. 11. ΔΕΙΓΜΑ: Δείγμα της Υπηρεσίας βρίσκεται προς επίδειξη στη διάθεση των ενδιαφερομένων, στο ΥΝΑ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.Π.Ε.Α./ Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών ( ). ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (υπόδειγμα) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (επιγραμματικά) ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΠ 1 Αντικείμενο Συμφωνώ Τα υποδήματα θα είναι Συμφωνώ. Εργοστάσιο κατασκευής: καινούργια... Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (σφραγίδα - υπογραφή)

29 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το παραπάνω αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (ΦΣ) θα αποτελεί το κύριο μέρος της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΤΠ παράγραφο προς παράγραφο και θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις. 2. Ανάμεσα στην και την 9 θα αναγραφούν κατά σειρά όλες οι παράγραφοι / υποπαράγραφοι της παρούσης ΤΠ. 3. Οι συμπληρωθείσες στο παρόν «απαντήσεις-παρατηρήσεις προσφέροντος» είναι ενδεικτικές.

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αλεξανδρούπολη, 18 11 2014 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Φακ: 331.1/ 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.12 10:43:45 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 29 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.7-26 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 09 05 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-24 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 14-1-15 Αριθμ. Πρωτ.: 806 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 14-1-15 Αριθμ. Πρωτ.: 806 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 14-1-15 Αριθμ. Πρωτ.: 806 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)».

και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 12-7-2012

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 12-7-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ :Β4ΛΑ469Η25-Κ10 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 21-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. ΜΑΡΓΩΝΗ Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.13/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΝΔΥΣΗ- ΥΠΟΔΗΣΗ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.13/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΝΔΥΣΗ- ΥΠΟΔΗΣΗ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.:1376 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795505 2015-05-22

15PROC002795505 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΜ38469Η25-ΛΔ5 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 04/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ.2291/739501 σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 44 23/04/25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.14 11:09:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΥΒ4ΧΙ-ΥΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΦ KAI THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΦ KAI THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. Α.Δ.Α. 4ΙΙ7469Η25-9 Δ/νση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 21-12 - 2010 Τμήμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σάκων αποκομιδής απορριμμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σάκων αποκομιδής απορριμμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑ:, ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σάκων αποκομιδής απορριμμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη, αφορά στην προμήθεια ανθεκτικών πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002136129 2014-06-30

14PROC002136129 2014-06-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΩΜΞΡ469Η25-ΣΟΤ ΑΔΑΜ: 14PROC002136129 2014-06-30 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 27-06-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός...2 2. 2.1. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά...2 Κατασκευή...2 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.11.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 6872 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/10-2008

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/10-2008 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/10-2008 8430-03-027-191208 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-Υ-1235Δ / 02-2001) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΝΑΙ Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΝΑΙ Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14PROC001843948 2014-01-29 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 28-01-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ :43-120/1421 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 04 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-13 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ/Μ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Τοποθέτηση κουφωμάτων

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ/Μ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Τοποθέτηση κουφωμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία: 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 658 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Σύστημα κεντρικού κλιματισμού με κασέτες οροφής. (cpv: 42512000-8)

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Σύστημα κεντρικού κλιματισμού με κασέτες οροφής. (cpv: 42512000-8) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 894/06-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 894/06-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. πρωτ. 894/06-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13-03 -2015 Αριθ. Πρωτ.: 2260. α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Καρέκλες Επισκέπτη με pvc. ΣΥΝΟΛΟ 25 30,00 750,00

Αθήνα, 13-03 -2015 Αριθ. Πρωτ.: 2260. α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Καρέκλες Επισκέπτη με pvc. ΣΥΝΟΛΟ 25 30,00 750,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Διακ. 14 Π 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΣΑΜΨΑΚΗ Ε. Τηλέφωνο : 28210-22310-309

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου, 077 Αθήνα, Τ 0698800/ F 0698886, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 06988, 0-698870 Αθήνα, 07-04 -0

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:8 0

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 7.250,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 23%

ΣΥΜΒΑΣΗ 7.250,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών και Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ 7.250,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ:

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου, 077 Αθήνα, Τ 06988500/ F 06988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 069885, 0-6988570 Αθήνα, 4- -04

Διαβάστε περισσότερα