441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: ΚΟΙΝ: Φ /10/1639 Σ.271 Αθήνα, 25 Μαΐ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 2103451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/10/1639 Σ.271 Αθήνα, 25 Μαΐ 2015"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: ΚΟΙΝ: Φ /10/1639 Σ.271 Αθήνα, 25 Μαΐ 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις - ιαγωνισµοί για Προµήθεια Υλικών ΣΧΕΤ.: α. β. Ν. 2286/1995 «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα» Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου και Ν.Π...» γ. Ν.3861/2010 Ενίσχυση της ιαφάνειας µε την υποχρεωτική Ανάρτηση Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο. «Πρόγραµµα ιαύγεια» δ. Ν.3871/2010 «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» ε. Π.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» στ. Φ.814/109/183899/Σ.528/14 Μαι 15/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο ζ. Υπηρεσιακό Σηµείωµα υπ αρίθµ. 11/19 Μαι 2015/441 ΑΒΥΥ/Λογιστήριο 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των (α) έως και (ε) σχετικών β. Το (στ) σχετικό, µε το οποίο διατέθηκε πίστωση ,00 στον ΕΦ , ΚΑΕ 1211, Π/Υ ΓΕΣ, έτους 2015 και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ ΟΙ/ Κεντρικής Υπηρεσίας µε α/α 01261, για την προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού προς κάλυψη αναγκών της 441 ΑΒΥΥ (Ε ΕΛ ΑΠ). υλικών γ. Το (ζ) σχετικό, µε το οποίο δόθηκε η εντολή για την προµήθεια των δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό υπ αριθµ 06/2015 µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού (Αναλώσιµα Οδοντιατρικά Υλικά, CPV: ), που αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα «Β» των όρων του σµού, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13-23% και νόµιµων κρατήσεων 4,1996% υπέρ τρίτων. 2. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού - κατάθεσης προσφορών την 04 Ιουνίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 µ.µ.. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται στους δικαιούχους. 3. Τόπος υποβολής προσφορών: 441 ΑΒΥΥ/Γρ. Προµηθειών, οδός Πειραιώς, αριθµός 174, ΤΚ Ταύρος, Αθήνα../.

2 Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και µέχρι τη σύναψη της σύµβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και µε τρόπο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους γενικούς όρους του διαγωνισµού. 5. Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι µε την προσφορά τους να καταθέσουν επαρκή ποσότητα δειγµάτων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές. Επί των δειγµάτων θα επικολληθούν αυτοκόλλητες ετικέτες στις οποίες θα αναγράφονται τα κάτωθι: α. Τα στοιχεία των προµηθευτών. β. Ο αριθµός της διακήρυξης. γ. Περιγραφή ή ο α/α του είδους του παραρτήµατος «Β». 6. Εφόσον ζητηθούν, από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή προσφορών. 7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα «Α» και «Β» της παρούσας διακήρυξης και την τεχνική περιγραφή του Παραρτήµατος «Γ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 8. Παρακαλείται η ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ για τη δηµοσίευση της παρούσης το συντοµότερο δυνατόν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος ανταγωνισµός. Ακριβές Αντίγραφο Λγος (ΥΦ) ούλος Λάµπρος Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος Υποδιοικητής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «A» Γενικοί Όροι Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού υπ αριθµ. 06/2015 «Β» Πίνακας των υπό Προµήθεια Υλικών «Γ» Τεχνική Προδιαγραφή (Π-ΓΕΣ-ΤΑ-ΣΥΝ 1/1185/8 η έκδοση/ιουνίος 2008 ΚΩ.ΑΡ.ΓΕΣ: ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, Ακαδηµίας 7 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών, Ακαδηµίας 18, Αθήνα, Τ.Κ Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών, Πανεπιστηµίου 44 & Χαρ.Τρικούπη, Αθήνα,./.

3 Τ.Κ Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς, Λουδοβίκου 1, Πειραιάς, Τ.Κ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιώς, Καραΐσκου 111, Πειραιάς, Τ.Κ Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιώς, Αγ. Κωνσταντίνου 3, Πειραιάς, Τ.Κ Αποδέκτες για Πληροφορία ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ ΥΒ/ ΥΓ 441 ΑΒΥΥ/ Γραφείο Προµηθειών Φάκελος ιαγωνισµού./.

4 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ /10/1639/Σ.271 Αθήνα, 25 Μαΐ 2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 06/2015 Άρθρο 1 ο Αντικείµενο Προµήθειας 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια των υλικών «Αναλώσιµα Οδοντιατρικά Υλικά, CPV: » όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Β», συνολικού προϋπολογισµού (19.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13-23% και νόµιµων κρατήσεων 4,1996%, υπέρ τρίτων. 2. Η ανάδειξη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 118/2007. Κριτήριο κατακύρωσης η χαµηλότερη τιµή. 3. Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν είναι επιτρεπτή. 4. Η προµήθεια είναι διαιρετή κατ είδος. 5. Η Υπηρεσία επιθυµεί τα υλικά να παραδοθούν το αργότερο σε 3 ηµέρες από την έγγραφη παραγγελία του Γρ.Προµηθειών. Ως τόπος παράδοσης των υλικών καθορίζεται η 441 ΑΒΥΥ, «Στρατόπεδο Αποστολίδη», Πειραιώς 174, Ταύρος, Τ.Κ Άρθρο 2 ο ιενέργεια ιαγωνισµού Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στην 441 ΑΒΥΥ, σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ως πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός µε έγγραφες προσφορές. Άρθρο 3 ο Χρόνος Ισχύος Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 120 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού (άνοιγµα οικονοµικών προσφορών), καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του Π.. 118/2007. Άρθρο 4 ο Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους στη Μονάδα, έγκαιρα και µέχρι την./.

5 Α-2 ηµεροµηνία και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.. 118/2007). 2. Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της Μονάδας (441 ΑΒΥΥ) που διενεργεί την προµήθεια, ο αριθµός της διακήρυξης και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία, ως εξής: α. Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα, από τους όρους, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία (άρθρο 5 ο ). β. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια κ.α.), ζητούµενα από την Τεχνική Προδιαγραφή τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επίσης στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης των υλικών και ο οίκος κατασκευής αυτών. γ. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ στοιχεία, επί ποινής απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 4. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα και διορθώσεις. Άρθρο 5 ο ικαιολογητικά Συµµετοχής Οι προµηθευτές πρέπει να προσκοµίσουν, στο φάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία, για κάθε περίπτωση: α. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της Τεχνικής προδιαγραφής και τους οποίους ΑΠΟ ΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και ανεπιφύλακτα. β. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία: (1) Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. (2) ηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: (α) εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και µε αδικήµατα σχετικά µε τις διατάξεις του../.

6 Α-3 (β) εν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (γ) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (δ) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (ε) εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. (3) Αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π..118/2007, όπως αναγράφονται στο άρθρο 10 του παρόντος και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του υπόψη Π.. γ. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι: (1) ε θα χρησιµοποιήσουν σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπό τους, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των Ενόπλων υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους, υπαγορευµένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του Ν..1400/1973. (2) εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό και δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. Άρθρο 6 ο Τεχνικοί Προσδιορισµοί Ο διαγωνισµός θα γίνει µε βάση την Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας (Παράρτηµα «Γ»), στην οποία αναγράφονται και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού, που επιθυµεί η Υπηρεσία, καθώς και τα κριτήρια, µε βάση τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση των προσφεροµένων υλικών. Η τεχνική προσφορά των προµηθευτών θα συνταχθεί µε βάση την υπόψη Τεχνική Προδιαγραφή, στην οποία πρέπει να περιλαµβάνονται τα παρακάτω: α. Έντυπα, πιστοποιητικά, δηλώσεις της παραγράφου 2.3 και της Τεχνικής Προδιαγραφής. β. Αναγραφή του εξαψήφιου κωδικού του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ) για κάθε προσφερόµενο είδος. γ. Συµπληρωµένο το Φύλλο Συµµόρφωσης του Παραρτήµατος της Τεχνικής Προδιαγραφής../.

7 Α-4 Άρθρο 7 ο Οικονοµική Προσφορά Η οικονοµική προσφορά δίνεται σε ευρώ, µε την προσφερόµενη τιµή του να αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ανά µονάδα του προς προµήθεια υλικού, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθµητικώς. Στη τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι 4,1996%, εκτός από τον ΦΠΑ. Άρθρο 8 ο Αποσφράγιση Προσφορών 1. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται δηµόσια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..118/2007, την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 2. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. 3. Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο διαγωνισµού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 10, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από σχετική πρόσκληση. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο διαγωνισµού. Άρθρο 9 ο Αξιολόγηση Προσφορών Κριτήρια Ανάθεσης 1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Π..118/2007, την Τεχνική Προδιαγραφή και τους ειδικούς όρους του διαγωνισµού. Η τελική επιλογή του προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή γίνεται τελικά, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση την Τεχνική Προδιαγραφή και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 2. Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 10 του παρόντος, η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο προµηθευτή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, η διαδικασία µαταιώνεται. 3. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 30% ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 50%, χωρίς καµία επίδραση στην τιµή των./.

8 Α-5 υλικών και στους υπόλοιπους όρους της προµήθειας αναλυτικά όπως περιγράφεται στο άρθρο 21 του Π..118/2007. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την ΥΒ/ ΥΓ. Άρθρο 10 ο ικαιολογητικά Μειοδότη 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά (κατά περίπτωση): α. Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εταιρεία. β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίηση, είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής (για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς). γ. Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 1, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ω.1892/1990 (Α 101),όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. ε. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. στ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π. τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας../.

9 Α-6 2. Επισηµαίνεται ότι υπόχρεοι στην υποβολή ποινικού µητρώου είναι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.). 3. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τη διαδικασία. Άρθρο 11 ο Ανακοίνωση Κατακύρωσης 1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά, τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης, την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 2. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στην ανωτέρω ανακοίνωση, για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Άρθρο 12 ο Κρατήσεις -Έξοδα 1. Ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε κρατήσεις σε ποσοστό 4,1996%, καθώς και µε µεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασµούς κλπ, µέχρι την οριστική παράδοση των υλικών στις αποθήκες της Μονάδας επ ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισµός. 2. Από τον προµηθευτή παρακρατείται υπέρ Φόρου Εισοδήµατος (ΦΕ) ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας της προµήθειας, σε εφαρµογή του άρθρου 24 του ν.2198/ Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία. Άρθρο 13 ο Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου Χρόνος Φόρτωσης Κυρώσεις Εξαιρέσεις Για τις περιπτώσεις κήρυξης προµηθευτή ως εκπτώτου, περιπτώσεις µη παράδοσης υλικών µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση, κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση παράδοση, απόρριψη συµβατικών υλικών αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 26, 27, 32, 33, 34 και 37 του Π.. 118/2007. Άρθρο 14 ο Τρόπος Πληρωµής Η πληρωµή µε ΤΧΕ από το Ε ΕΛ ΑΠ του προµηθευτή σε ποσοστό 100% της όλης πραγµατικής αξίας των υλικών θα γίνει σε βάρος της διατεθείσας πίστωσης που µνηµονεύεται στην παράγραφο 1(β) της διακήρυξης, µε βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά:./.

10 Α-7 Μονάδας. α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών. β. Γραµµάτιο εισαγωγής των υλικών (Α...Υ) στις αποθήκες της γ. Πρωτότυπο τιµολόγιο δελτίο αποστολής ή πρωτότυπο τιµολόγιο και πρωτότυπο δελτίο αποστολής θεωρηµένο από την.ο.υ και εξοφληµένο από τον προµηθευτή. δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικείας.ο.υ. ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ ή άλλων αρµόδιων ασφαλιστικών φορέων. στ. Κάθε άλλο τυχόν απαιτούµενο δικαιολογητικό πληρωµής. Άρθρο 15 ο Λοιποί Όροι 1. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω απορρίπτονται. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.. 118/2007. Ακριβές Αντίγραφο Λγος (ΥΦ) ούλος Λάµπρος Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος Υποδιοικητής./.

11 Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ Φ /10/1639/Σ.271 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV A.O ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα,25 Μαΐ 2015 (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) (ια) (ιβ) ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΑΧΟΥΣ mm ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 7mm ΣΕ ΘΗΚΗ- ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΡΟΛ ,00 ΣΦΗΝΑ ΞΥΛΙΝΗ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΞΥΛΟ ΚΥΤ ,00 ΜΗΚΟΥΣ 12mm ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ ΣΦΗΝΑ ΞΥΛΙΝΗ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΞΥΛΟ ΜΗΚΟΥΣ 15mm ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ ΚΥΤ ,00 ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΙΑΦΑΝΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 8mm ΚΑΙ ΡΟΛ ,00 ΜΗΚΟΥΣ 15m ΣΕ ΘΗΚΗ-ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ Α ΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΥΤ ,00 ΤΩΝ 10m Ή ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 150 ΤΕΜ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 6 ΑΥΤΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΟ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ ,00 ΒΑΖΟΥ Ή ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ 25-30g Π-ΓΕΣ-ΤΑ-ΣΥΝ 1/1185/ 8 η έκδοση/ Ιουνιος 2008 (ΚΩ. ΑΡ.ΓΕΣ: ) Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Εντός 3 ηµερών από παραγγελία. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 441 ΑΒΥΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 4,1996% ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ./.

12 ΒΕΡΝΙΚΙ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ (ΣΕΤ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΛΥΤΗ ANA 10ml) Α ΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 35%-37% ΣΕ ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15ml Α ΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 35%-37% ΣΕ ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΜΟΡΦΗΣ GEL ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 2-5ml ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΑΡΙΘΜΟ ΛΕΠΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ- ΡΥΓΧΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΦΩΤΟΠΟΛ/ΜΕΝΟΣ Ο ΟΝΤΙΝΗΣ- Α ΑΜΑΝΤΙΝΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ml ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΙΝΕΛΑΚΙΑ+ΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥΣ+ΥΠΟ ΟΧΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΒΡΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΟΝΤΙΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 4g ΧΡΩΜΑΤΟΣ Α1 Α ΑΜΑΝΤΙΝΗΣ ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΒΡΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΟΝΤΙΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 4g ΧΡΩΜΑΤΟΣ Α2 Α ΑΜΑΝΤΙΝΗΣ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΓΕΝΟΛΗ (ΥΓΡΟ+ΣΚΟΝΗ Ή ΠΑΣΤΑ+ΠΑΣΤΑ) ΚΩΝΟΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 28mm ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΤΑ ISO ΣΕ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 200 ΤΕΜ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 40 Π-ΓΕΣ-ΤΑ-ΣΥΝ 1/1185/ 8 η έκδοση/ Ιουνιος 2008 (ΚΩ. ΑΡ.ΓΕΣ: ) ΤΕΜ ,00 ΤΕΜ ,00 ΣΕΤ ,00 ΣΕΤ ,00 ΤΕΜ ,00 ΤΕΜ ,00 ΣΕΤ ,00 ΚΥΤ ,00 Εντός 3 ηµερών από παραγγελία. 441 ΑΒΥΥ 4,1996%

13 ΚΩΝΟΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 28mm ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΤΑ ISO ΣΕ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 200 ΤΕΜ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 45 ΕΩΣ ΚΑΙ 80 ΚΩΝΟΣ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 28mm ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΤΑ ISO ΣΕ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΤΕΜ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 40 ΚΩΝΟΣ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 28mm ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΤΑ ISO ΣΕ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΤΕΜ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 45 ΕΩΣ ΚΑΙ 80 ΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ Κ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ΑΚΤΥΛΙΟ (K-FILES) ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑ ISO ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 40 ΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ Κ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ΑΚΤΥΛΙΟ (K-FILES) ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑ ISO ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 10 ΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ Κ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ΑΚΤΥΛΙΟ (K-FILES) ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑ ISO ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 45 ΕΩΣ ΚΑΙ 80 ΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ Κ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ΑΚΤΥΛΙΟ (K-FILES) ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑ ISO ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 20 ΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ Κ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ΑΚΤΥΛΙΟ (K-FILES) ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑ ISO ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 90 ΕΩΣ ΚΑΙ 140 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 21-22mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 0 (ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΣ) Π-ΓΕΣ-ΤΑ-ΣΥΝ 1/1185/ 8 η έκδοση/ Ιουνιος 2008 (ΚΩ. ΑΡ.ΓΕΣ: ) ΚΥΤ ,00 ΚΥΤ ,00 ΚΥΤ ,00 ΚΥΤ ,00 ΚΥΤ ,00 ΚΥΤ ,00 ΚΥΤ 20 80,00 ΚΥΤ 20 80,00 ΚΥΤ ,00 Εντός 3 ηµερών από παραγγελία. 441 ΑΒΥΥ 4,1996%

14 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 21-22mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 1 (ΛΕΠΤΟΣ) ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 21-22mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 2 (ΜΕΣΑΙΟΣ) ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 21-22mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3 (ΧΟΝ ΡΟΣ) ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 21-22mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 25 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 21-22mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 20 ΕΩΣ ΚΑΙ 30 ΙΑΛΥΜΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛ ΕΫ ΕΣ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 1lt ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1ας ΧΡ. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΣ ARCANSAS ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ- ΣΤΙΛΒΩΣΗ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΚΥΛΙΝ ΡΟΚΩΝΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΕ ΜΑΝΤΡΕΛ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ Π-ΓΕΣ-ΤΑ-ΣΥΝ 1/1185/ 8 η έκδοση/ Ιουνιος 2008 (ΚΩ. ΑΡ.ΓΕΣ: ) ΚΥΤ ,00 ΚΥΤ ,00 ΚΥΤ ,00 ΚΥΤ 30 80,00 ΚΥΤ ,00 ΛΙΤ ,00 ΤΕΜ ,00 ΤΕΜ ,00 ΤΕΜ 50 10,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής Λγος (ΥΦ) ούλος Λάµπρος Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών Εντός 3 ηµερών από παραγγελία. 441 ΑΒΥΥ 4,1996%

15 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ Αθήνα, 25 Μαϊ 2015 Φ /10/1639/Σ.271 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ / 2ο Γρ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π-ΓΕΣ-ΤΑ - ΣΥΝ 1 / 1185 ΚΩ. ΑΡ. ΓΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Λ Ι Κ Ο ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΚ ΟΣΗ 8 η

16 224686Π-ΓΕΣ-ΤΑ- ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ Π-ΓΕΣ-ΤΑ-ΣΥΝ 1/1185/ΈΚ ΟΣΗ 8 η / Σεπ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣHΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ Ο Η Γ Ι Ε Σ α. Καταχωρίστε στον πίνακα κάθε διαταγή τροποποίησης - διόρθωσης για επιβεβαίωση ότι οι µεταβολές πραγµατοποιήθηκαν. β. Οι τροποποιήσεις να γίνονται µε στυλό διαρκείας, η δε διαγραφή των παλαιών παραγράφων να πραγµατοποιείται µε ευθείες γραµµές στο µέσο των λέξεων (π.χ. ιάµετρος οπής 3,5 cm). γ. Στο δεξιό περιθώριο της κάθε τροποποιούµενης παραγράφου να γράφεται η ένδειξη "Τ1" ή "Τ2" ή "Τ3" κ.ο.κ. ανάλογα αν είναι η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη τροποποίηση κ.ο.κ. -2-

17 224686Π-ΓΕΣ-ΤΑ- ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η Α/Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 1.2 Σχετικά Έγγραφα 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2.1 Γενικά 2.2 Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 2.3 Αξιοπιστία 2.4 Συσκευασία 2.5 Επισηµάνσεις 2.6 Ιδιαίτερες Απαιτήσεις 2.7 Εγγυήσεις ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ 3.1 Υποχρεώσεις Προµηθευτή Υποβολή Εγγράφων για Αξιολόγηση 3.2 Υποβολή Υλικών για Αξιολόγηση 3.3 Παράδοση Υλικών για την οριστική Παραλαβή 3.4 Φύλλο Συµµορφώσεως 3.5 Απαράβατοι Όροι 4. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 5. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΛΑ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Κριτήρια Αξιολόγησης υλικών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Φύλλο Σχολίων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" : Πίνακας των υπό Προµήθεια Ειδών που Περιλαµβάνονται στην Τεχνική Προδιαγραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " : Φύλλο Συµµόρφωσης -3-

18 224686Π-ΓΕΣ-ΤΑ- ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Π-ΓΕΣ-ΤΑ-ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ο /3 Αθήνα, Ιούνιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Λ Ι Κ Ο 1.1 Σκοπός Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις - χαρακτηριστικά Υγειονοµικού Υλικού (αναλώσιµα και µη υλικά), τα οποία φαίνονται κατά κατηγορία στις Προσθήκες και τα Προσαρτήµατα του Παραρτήµατος Γ της παρούσας. 1.2 Σχετικά Βοηθήµατα Για τη σύνταξη αυτής της τεχνικής προδιαγραφής ελήφθησαν υπόψη: Oι ανάγκες της υπηρεσίας Το υπ' αριθ Τ.Ε Τα στοιχεία που δόθηκαν από το 401 ΓΣΝΑ και 441 ΑΒΥΥ Πληροφορίες από το Εµπόριο Η υπ αρίθµ. Υ7/2351 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ. Β 639/ ) που αφορά στην προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ της του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ενεργά Εµφυτεύσιµα Ιατρικά Βοηθήµατα, καθώς και οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις και διορθώσεις αυτής που έγιναν µέχρι σήµερα Η υπ αρίθµ. Υ7/οικ.2480 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ. Β 679/ ) που αφορά στην προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ της του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, καθώς και οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις και διορθώσεις αυτής που έγιναν µέχρι σήµερα Η Ελληνική και Ευρωπαική Φαρµακοποιία Η υπάρχουσα εµπειρία Η 7 η Έκδοση της ΤΠΓΕΣ-ΤΑ - ΣΥΝ 1/1185, η οποία και καταργείται. -4-

19 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π-ΓΕΣ-ΤΑ- ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η 2.1 Γενικά Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα, πλήρη, πρόσφατης και ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να είναι σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό τον οποίο προορίζονται και να πληρούν όλους τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Να συνοδεύονται δε, από όλα τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόµενα για την ασφαλή και καλή λειτουργία τους. 2.2 Λειτουργικά - Φυσικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες Τα Λειτουργικά - Φυσικά Χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των ζητούµενων υγειονοµικών υλικών που αναγράφονται αναλυτικά δίπλα από την προδιαγραφή κάθε υλικού στις προσθήκες και τα προσαρτήµατα του Παραρτήµατος ''Γ'' της παρούσας, θα πρέπει να καλύπτονται από τις προϋποθέσεις του πιστοποιητικού σήµανσης (CE) Οι περιγραφές, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των ζητούµενων υλικών που αναγράφονται στις προσθήκες του Παραρτήµατος ''Γ'' της παρούσας, είναι γενικές των οµοειδών υλικών Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες κάθε οµοειδούς κατηγορίας υλικών, όπως µέγεθος, διαστάσεις, κ.λ.π. προσδιορίζονται για κάθε ζητούµενο από την Υπηρεσία υλικό, στην ονοµασία των υλικών που αναγράφεται στη διακήρυξη του διαγωνισµού Για την αναγνώριση και ταυτοποίηση των ζητούµενων από την Υπηρεσία υλικών (µορφολογικά στοιχεία και προορισµός των υλικών) είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα υλικά - δείγµατα που υπάρχουν στην 441 ΑΒΥΥ (Πειραιώς 174, Αθήνα), εφόσον τα υλικά φέρουν Αριθµό Ονοµαστικού (Α.Ο) στη διακήρυξη του διαγωνισµού Τα προσφερόµενα υλικά από τους προµηθευτές πρέπει να είναι πλήρη και να συνοδεύονται από τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόµενα, ακόµα και αν αυτά δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη λειτουργικότητά τους. Στην περίπτωση που τα παρελκόµενα - εξαρτήµατα δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, οι προµηθευτές πρέπει να επισηµαίνουν τα απαραίτητα παρελκόµενα - εξαρτήµατα και να αναγράφουν αυτά στην προσφορά τους σε ιδιαίτερη παράγραφο και µε ξεχωριστή τιµή. 2.3 Πιστοποίηση Συστήµατος Ποιότητας. Να υποβληθούν µε την προσφορά: Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 13485/2003 ή ISO 9001/2000 του οίκου κατασκευής, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης Πιστοποιητικό σήµανσης (CE) όπως η Οδηγία 93/42/ΕΟΚ καθορίζει, όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί από την Ελληνική νοµοθεσία µε το.υ 7/Οικ

20 224686Π-ΓΕΣ-ΤΑ- ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η Πιστοποιητικό συστήµατος ποιότητας εµπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (για τα υλικά που χαρακτηρίζονται ως «ιατροτεχνολογικά προϊόντα»), Υ 8δ/Γ.Π. οικ. 1348, ΦΕΚ 32Β / Συσκευασία Με τις συσκευασίες [ατοµική (τεµαχίου), εµπορική (κουτί) και µεταφοράς (κούτες)], που διατίθενται στο εµπόριο, όπως προβλέπεται από τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού σήµανσης (CE), που διαθέτει το κάθε υλικό. Όπου υπάρχει ιδιαίτερη απαίτηση αυτή θα αναγράφεται στη στήλη «Ιδιαίτερες Απαιτήσεις» των Προσθηκών του Παραρτήµατος "Γ" Τα υλικά συσκευασίας µεταφοράς (κούτες) πρέπει να µην επηρεάζουν το περιεχόµενο, να εξασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά του και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη κ.λ.π) και να είναι αυτά που καθορίζονται από τον πιστοποιηµένο κατασκευαστή. 2.5 Επισηµάνσεις Το υπό προµήθεια υλικό, κατά την παράδοσή του, να φέρει επί της συσκευασίας που προσφέρεται, όλες τις προβλεπόµενες από το πιστοποιητικό σήµανσης (CE) επισηµάνσεις. Επιπλέον να φέρει τα παρακάτω στοιχεία αναγνώρισης της Υπηρεσίας και της προµήθειας δηλαδή: Αριθµό ονοµαστικού, όπως αυτός δίδεται από την διακήρυξη Περιγραφή του υλικού, όπως αυτή δίδεται από την διακήρυξη Στοιχεία προµηθευτή (Επωνυµία επιχείρησης, ιεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ) Στοιχεία προµήθειας (Αριθµός σύµβασης, έτος, Υπηρεσία ) Οποιαδήποτε άλλη ένδειξη προβλέπεται να φέρει αυτό σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ηµεροµηνία παραγωγής, λήξεως, αποστειρώσεως, αριθµός τεµαχίων ανά µονάδα συσκευασίας κ.λ.π.). 2.6 Ιδιαίτερες Απαιτήσεις (αφορά τα υλικά της τεχνικής προδιαγραφής που χαρακτηρίζονται ως αποστειρωµένα, ληξιπρόθεσµα ) Η ιάρκεια «ζωής» (ηµεροµηνία παραγωγής του αποστειρωµένου προϊόντος έως ηµεροµηνία λήξης) των υπό προµήθεια υλικών να είναι τουλάχιστον 36 µήνες (Όπου υπάρχει διαφορετική απαίτηση αυτή θα αναγράφεται στη στήλη «Ιδιαίτερες Απαιτήσεις» των Προσθηκών του Παραρτήµατος "Γ").. Τα προϊόντα που θα προσκοµισθούν να έχουν υπόλοιπο διάρκειας «ζωής» (χρήσης) και αποστείρωσης ίση ή µεγαλύτερη από τα 8/10 (οκτώ δέκατα) του προαναφερθέντος συνολικού χρόνου Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος πριν τη λήξη του χρονικού ορίου χρήσης του, η οποία αποδειγµένα δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωµένη ποσότητα µε νέας παραγωγής υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας που θα πληρούν τους όρους της παρούσης προδιαγραφής, µέσα σε 15 ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του. Την υποχρέωση αυτή την αναλαµβάνει µε την έγγραφη δήλωση της παραγράφου Η νέα ποσότητα µπορεί να ελεγχθεί όπως καθορίζεται στη παράγραφο

21 224686Π-ΓΕΣ-ΤΑ- ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η Προκειµένου για ληξιπρόθεσµα υλικά ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει, εφ όσον αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία, τη ποσότητα (όχι µεγαλύτερη από το 30% της προµήθειας) που δεν θα έχει καταναλωθεί, έξι (6) τουλάχιστον µήνες πριν από την ηµεροµηνία λήξης τους, µε υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας που θα πληρούν τους όρους της παρούσης προδιαγραφής. Η αντικατάσταση θα γίνεται µέσα σε 15 ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του. Το χρονικό όριο χρήσης της νέας ποσότητας που θα παραδοθεί πρέπει να είναι τουλάχιστο τα 8/10 του συνολικού χρονικού ορίου χρήσης, κατά την ηµεροµηνία αντικαταστάσεως των υλικών. Την υποχρέωση αυτή την αναλαµβάνει µε την έγγραφη δήλωση της παραγράφου Η νέα ποσότητα µπορεί να ελεγχθεί όπως καθορίζεται στη παράγραφο Για τα υλικά που δεν υπάρχει καθορισµένος χρόνος διάρκειας «ζωής» τους, θα πρέπει να βεβαιούται από τον προµηθευτή, ότι αυτός θα είναι τουλάχιστον 36 µήνες. 2.7 Εγγυήσεις (αφορά τα υλικά της τεχνικής προδιαγραφής που χαρακτηρίζονται ως Ηλεκτρουγειονοµικά υλικά υλικά υγειονοµικού εξοπλισµού) Για τα Ηλεκτρουγειονοµικά υλικά - υλικά υγειονοµικού εξοπλισµού, ο παρεχόµενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υλικών θα πρέπει να είναι για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής - προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτηµα που παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηµατική βλάβη µε δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, µεταφορικά κλπ.). Την υποχρέωση αυτή την αναλαµβάνει µε την έγγραφη δήλωση της παραγράφου ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ. 3.1 Υποχρεώσεις προµηθευτή Υποβολή εγγράφων για αξιολόγηση Κάθε προµηθευτής να καταθέσει τα παρακάτω : Τεχνική προσφορά, µε πλήρη περιγραφή του προσφερόµενου υλικού µαζί µε πλήρη φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει επακριβώς το είδος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατασκευαστικά σχέδια ή πρότυπα, Prospectus, φωτογραφίες, µεθοδολογία παραγωγής και εγκρίσεις αυτής, παραποµπή σε επίσηµη και έγκυρη βιβλιογραφία, µεθοδολογία ελέγχου καταλληλότητας του υλικού, τυχόν εγκρίσεις που έχει λάβει, συσκευασία, παρεχόµενες εγγυήσεις κ.λ.π. Στο φύλλο της Τεχνικής Προσφοράς θα καταγράφονται όλα τα κατατιθέµενα δικαιολογητικά. Η επάρκεια των παραπάνω δικαιολογητικών αποτελεί αντικείµενο της αξιολόγησης Έγγραφη δήλωση (υπόδειγµα όπως στην προσθήκη «1» του Παραρτήµατος ) του προµηθευτή ή του κατασκευαστή ή του νόµιµου εκπροσώπου αυτού, στην οποία να δηλώνεται: Η ηµεροµηνία παρασκευής-παρτίδα ή η δέσµευσή του να γνωστοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία κατά το στάδιο υπογραφής της σύµβασης. (αφορά τα υλικά της τεχνικής προδιαγραφής που χαρακτηρίζονται ως αποστειρωµένα, ληξιπρόθεσµα ). -7-

22 224686Π-ΓΕΣ-ΤΑ- ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η Ο αριθµός των τεµαχίων ανά µονάδα συσκευασίας καθώς και των απαιτούµενων εργαλείων - ρυγχών Η ανώτατη διάρκεια ζωής και χρήσης του προϊόντος (αφορά τα υλικά της τεχνικής προδιαγραφής που χαρακτηρίζονται ως αποστειρωµένα, ληξιπρόθεσµα), σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης (παράγραφος 2.6.1) H αποδοχή των όρων των παραγράφων 2.6.2, 2.6.3, Ο παρεχόµενος χρόνος εγγύησης (για τα Ηλεκτρουγειονοµικά υλικά - υλικά υγειονοµικού εξοπλισµού), ο οποίος δεν πρέπει να είναι κάτω από τρία (3) έτη (παράγραφος 2.7.1) Ο χρόνος προσκοµίσεως και παράδοσης του εν λόγω είδους στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Σε περίπτωση παραβιάσεως του χρόνου παράδοσης θα ισχύουν οι κυρώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Σύντοµο ιστορικό του προµηθευτή και του κατασκευαστή (αν αυτός είναι άλλος), καθώς και κατάλογο πελατών (Ένοπλες υνάµεις, Οργανισµοί, Εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό) µε πλήρη στοιχεία (διευθύνσεις, τηλέφωνα κ.λ.π.) που έχουν αγοράσει από τον εν λόγω προµηθευτή ή κατασκευαστικό οίκο παρόµοια είδη (υπόδειγµα ως η προσθήκη «2» του Παραρτήµατος ) Τα πιστοποιητικά της παραγράφου 2.3, στα οποία θα βεβαιώνονται απαραίτητα: Ότι το εργοστάσιο κατασκευής του προς προµήθεια υλικού είναι πιστοποιηµένο κατά ISO, ο φορέας που πραγµατοποίησε την πιστοποίηση, η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου, ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης, ο αριθµός πιστοποίησης, το ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου του φορέα που πραγµατοποίησε την πιστοποίηση του εργοστασίου (διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου και FAX), και η χρονολογία που έχει κατασκευαστεί το προσφερόµενο υλικό (όπως υπόδειγµα Προσθήκης 3 του Παραρτήµατος ) Βάσει των παραπάνω στοιχείων που θα υποβληθούν και της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, θα προβεί στην επιλογή της καταλληλότερης για την Υπηρεσία προσφοράς Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης µπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε συµµετέχοντα προµηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφόµενων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του υπό προµήθεια είδους ή ακόµα, αν είναι δυνατό και την επίδειξή του σε λειτουργία, χωρίς καµία απαίτηση του προµηθευτή. 3.2 Υποβολή υλικών για αξιολόγηση Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά την διαδικασία του διαγωνισµού. Για την αξιολόγηση αυτή ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει µαζί µε την προσφορά του: -8-

23 224686Π-ΓΕΣ-ΤΑ- ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η Επαρκή ποσότητα δείγµατος (τουλάχιστον 2) του προσφερόµενου υλικού για αξιολόγηση µαζί µε την τεχνική προσφορά του. Τα είδη που είναι δυνατόν κατά την αξιολόγησή τους να αποβάλλουν την αρχική τους ιδιότητα και να καταστούν ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση, εφ όσον η µεθοδολογία ελέγχου το επιβάλλει, βαρύνουν τον προµηθευτή. Για τα είδη που δεν είναι δυνατόν να προσκοµιστούν, λόγω φυσικών ή οικονοµικών παραµέτρων (βάρος, όγκος, υψηλή αξία), η αξιολόγηση τους θα γίνεται µόνο µε τα στοιχεία της παραγράφου Στις Ιδιαίτερες Απαιτήσεις κάθε υλικού στις Προσθήκες του Παραρτήµατος "Γ" της παρούσας, όπου δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση δείγµατος, αυτό αναγράφεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται η κατάθεση δείγµατος από τον προµηθευτή. Η επιτροπή αξιολόγησης µπορεί να ζητήσει την κατάθεση δείγµατος για οποιοδήποτε υλικό, ακόµη κι αν αυτό δεν προβλέπεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του υλικού Είδη που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας της παραγράφου 2.2 κρίνονται ακατάλληλα Τα υπό προµήθεια υλικά, κατ αρχήν, λόγω της φύσεως και του προορισµού τους κρίνονται κατάλληλα ή ακατάλληλα. Εάν όµως επιβάλλεται η επί µέρους βαθµολόγησή τους, σε περίπτωση που δεν ορισθεί ως κριτήριο κατακύρωσης η χαµηλότερη τιµή (Χ.Τ.) τότε εφαρµόζονται τα κριτήρια αξιολόγησης του Παραρτήµατος Α. 3.3 Παράδοση Υλικών Η µεταφορά, η παράδοση καθώς και η εγκατάσταση (όπου αυτό απαιτείται) των υπό προµήθεια υλικών, θα πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή στην έδρα της µονάδας που έχει καθοριστεί να παραδοθούν τα υλικά Έλεγχοι Ποιότητας (Μακροσκοπικός - Εργαστηριακός Έλεγχος) Κατά την παραλαβή των υλικών η αρµόδια επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Π..118/2007 και την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί πιστοποιητικού σήµανσης (CE), δύναται να διενεργήσει τους παρακάτω ελέγχους: Μακροσκοπικός Έλεγχος Ο µακροσκοπικός έλεγχος παραλαβής των υλικών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής, µε βάση τη δειγµατοληψία που θα διενεργηθεί (5% ανά παρτίδα υλικού και µε µέγιστη ποσότητα δειγµάτων 100 τεµάχια) και αποσκοπεί στη διαπίστωση της καλής κατάστασης του εν λόγω είδους από πλευράς πληρότητας, εµφάνισης, κακώσεων ή φθορών (πχ ύπαρξη ξένων σωµάτων, ελαττωµατική συσκευασία, κλπ), καθώς και της συµφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων των υλικών µε αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα Τ.Π. σε συνδυασµό µε τις συµφωνίες που συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση. -9-

24 224686Π-ΓΕΣ-ΤΑ- ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η Εργαστηριακός Έλεγχος Εφόσον κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, των υλικών διαπιστωθούν αποκλίσεις, και το υλικό κριθεί κατάλληλο για χρήση ή µετά από αίτηµα του προµηθευτή (λόγω κρίσεως του υλικού ως ακατάλληλο), η Επιτροπή Παραλαβής δύναται να αποστείλει ποσότητα δειγµάτων του υλικού στον ΕΟΦ ή σε έτερα αρµόδια εργαστήρια, για εργαστηριακό έλεγχο καταλληλότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του Π.. 118/2007, ποσότητα η οποία θα καθορισθεί από το εργαστήριο κατόπιν επικοινωνίας του προέδρου της επιτροπής. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται µε οικονοµική επιβάρυνση του προµηθευτή βάση του ΦΕΚ 488/Β Τεύχος/ Έλεγχος των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους µε αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καθώς και των τελικών όρων και συµφωνιών που συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση Σε περίπτωση που η εξέταση του υλικού κατά τους παραπάνω ελέγχους, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, ολόκληρη η παρτίδα απορρίπτεται οριστικά και ο προµηθευτής υποχρεούται στην παράδοση νέων υλικών, διαφορετικών παρτίδων από τα απορριφθέντα. 3.4 Φύλλο Συµµόρφωσης Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος στην προσφορά του να επισυνάψει συµπληρωµένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήµατος " " της Παρούσας. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς του προµηθευτή µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής της Υπηρεσίας, όπου στη στήλη (γ) αναγράφεται αν το προσφερόµενο υλικό είναι σύµφωνο µε την Τεχνική Προδιαγραφή. Σε περίπτωση µη συµφωνίας θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αποκλίσεις (είτε αυτές αποτελούν πλεονέκτηµα είτε µειονέκτηµα) του προσφερόµενου υλικού σε σύγκριση µε τα στοιχεία της προδιαγραφής. Ακόµη µπορεί στις απαντήσεις να γίνεται παραποµπή σε τεχνικά εγχειρίδια ή "PROSPECTUS" του υπό προµήθεια είδους, τα οποία µπορεί να συνοδεύουν την τεχνική προσφορά, ώστε να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Επισηµαίνεται η ορθή και σύµφωνα µε τα παραπάνω σύνταξη του "Φύλλου Συµµόρφωσης", ώστε αυτό να αποτελεί ξεχωριστό κοµµάτι της προσφοράς για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που ο προσφερόµενος χώρος στη στήλη (γ) δεν επαρκεί, ο προµηθευτής µπορεί να επισυνάπτει ιδιαίτερο φύλλο όπου θα συµπληρώνει τις απαντήσεις του, κάνοντας αντίστοιχες παραποµπές. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 3.5 Απαράβατοι όροι Όλοι οι παράγραφοι της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ονοµάζονται Απαράβατοι Όροι και µη κάλυψη έστω και ενός ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 4. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 4.1 Σε ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (µε προφορικές προσφορές) αρκεί η δήλωση του προµηθευτή επί του πρακτικού του διαγωνισµού για τη συµφωνία των προσφεροµένων υλικών µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στα επιµέρους Παραρτήµατα, αλλά και η δήλωσή του για αποδοχή των όρων των παραγράφων 2.6.1, 2.6.2, και του χρόνου παράδοσης. -10-

25 224686Π-ΓΕΣ-ΤΑ- ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η 4.2 Όσα είδη του Παραρτήµατος Γ χαρακτηρίζονται ως Ιατροτεχνολογικά προιόντα - Αποστειρωµένα µιάς χρήσης πρέπει να είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τα αντίστοιχα υλικά : α. Υ.Α. Α6/4198 (ΦΕΚ τ.β 384/86) Περί κυκλοφορίας αποστειρωµένων ιατρικών βοηθηµάτων µιάς χρήσης. β. Υ.Α. Α6/6404 (ΦΕΚ τ.β 680/91) Περί συσκευασίας αποστειρωµένων ιατρικών βοηθηµάτων µιάς χρήσης. γ. Υ.Α δις (ΦΕΚ τ.β 681/91) Προδιαγραφή για πλαστικές σύριγγες και βελόνες µιάς χρήσης. δ. Υ.Α (ΦΕΚ τ.β 516/87) Προδιαγραφή για συσκευές έγχυσης υγρών. ε. Υ.Α. Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ.β' 659/86) Περί του αναλώσιµου οδοντιατρικού υλικού. 4.3 Η σύµβαση δεν δεσµεύει την Υπηρεσία για την παραλαβή του υλικού αν διαπιστωθεί οτι αυτό δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις που επιβάλλει το ισχύον νοµικό πλαίσιο, για το είδος και την κατηγορία του υλικού, κατά την παραλαβή του. 4.4 O προµηθευτής για την µη εκπλήρωση των όρων της σύµβασης και των απαιτήσεων της υπηρεσίας που αναγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, υποχρεώνεται να πληρώσει Ποινική Ρήτρα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 4.5 Ο προµηθευτής µπορεί να συµπληρώσει και να υποβάλει µαζί µε την προσφορά του το Φύλλο Σχολίων του Παραρτήµατος ''Β'', εφόσον υπάρχουν δυσχέρειες προµήθειας. 5. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Κριτήρια Αξιολόγησης υλικών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Φύλλο Σχολίων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" : Πίνακας των υπό Προµήθεια Ειδών που Περιλαµβάνονται στην Τεχνική Προδιαγραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " : Φύλλο Συµµόρφωσης -11-

26 224686Π-ΓΕΣ-ΤΑ- ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗΝ Π-ΓΕΣ-ΤΑ - ΣΥΝ 1/1185/8 η ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/2ο Γρ. Ιούνιος Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΓΡΑΦ ΟΣ ΟΜΑ Α 1 η Σύνολο Οµάδας 70 % 1. Αξιολογούνται από την Επιτροπή εµπειρογνωµόνων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Π..118/2007, Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) και µε βάση τα δείγµατα (όπου η Τ.Π. προβλέπει) τα ιδιαίτερα λειτουργικά φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών όπως αυτά αναγράφονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των Προσθηκών του παραρτήµατος «Γ» αφού διενεργηθεί µακροσκοπικός έλεγχος αυτών. 2. Αξιολογείται η πληρότητα των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς σύµφωνα µε τα ζητούµενα της Αξιολογείται ο ανώτατος συνολικός χρόνος διάρκειας ζωής αποστείρωσης (ηµεροµηνία παραγωγής έως λήξης). Ο επιπλέον προσφερόµενος χρόνος για να αξιολογηθεί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ανά εξάµηνο. ή 3.2 Ο παρεχόµενος χρόνος εγγύησης επιπλέον των τριών (3). Ο επιπλέον προσφερόµενος χρόνος για να αξιολογηθεί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ανά έτος. (ανάλογα µε το είδος του υλικού). 4. Αξιολογείται η διάρκεια υπολοίπου χρόνου ζωής αποστείρωσης και χρήσης (ηµεροµηνία παράδοσης έως λήξης). ΕΠΙΜΕΡ ΣΥΝΤ. ΒΑΡΥ ΤΗΤΑΣ % ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΙΑ (α) ή (γ) (γ) (α) 8 (α) ΟΜΑ Α 2 η Σύνολο Οµάδας 30 % 5. Χρόνος Παράδοσης του υλικού (β) 6. Σύντοµο ιστορικό κατασκευαστή-προµηθευτή (αξιολογείται η εµπειρία-υποδοµή) (γ) ΣΥΝΟΛΟ

27 224686Π-ΓΕΣ-ΤΑ- ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (α) Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις ακριβούς κάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου, ενώ αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Οι βαθµολογίες των επιµέρους στοιχείων των προσφορών, προκύπτουν µαθηµατικά µε υλοποίηση, για τα επιπλέον προσφερόµενα µεγέθη, από τα απαιτούµενα, στην τεχνική προδιαγραφή, της απλής µεθόδου των τριών για τους επιπλέον 10 βαθµούς από 100 έως 110 και συγκεκριµένα από την εφαρµογή του τύπου: Π Α Χ = x Β Α Όπου : Χ : η βαθµολογία που λαµβάνει η κάθε προσφορά για κάθε κριτήριο ξεχωριστά. Π : η προσφερόµενη τιµή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό. Α : η απαιτούµενη τιµή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την τεχνική προδιαγραφή. Β : η βέλτιστη προσφερόµενη τιµή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό (διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που έχουµε ελάχιστο απαιτούµενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η µεγαλύτερη προσφορά, ενώ για τις περιπτώσεις που έχουµε µέγιστο απαιτούµενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η µικρότερη προσφορά). (β) Στις περιπτώσεις, που για κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ελάχιστη ή η µέγιστη απαίτηση της υπηρεσίας, τότε η ελάχιστη ή µέγιστη αντίστοιχα προσφερόµενη αποδεκτή τιµή από το σύνολο των προσφορών αποτελεί την απαιτούµενη τιµή Α για την υλοποίηση του παραπάνω τύπου. (γ) Τέλος στις περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ποσοτικά τα επιπλέον προσφερόµενα µεγέθη, τίθεται από την επιτροπή αξιολόγησης βαθµολογία από 100 έως 110 µε βάση την ποιοτική διαφορά, τη χρηστικότητα, την αξία και λοιπών στοιχείων των επιπρόσθετων χαρακτηριστικών από τα απαιτούµενα στην τεχνική προδιαγραφή. (δ) Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω, κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. -13-

28 224686Π-ΓΕΣ-ΤΑ- ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗΝ Π-ΓΕΣ-ΤΑ-ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η ΓΕΣ/ ΥΓ/2ο/3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τηλ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΦΥΛΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ : ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ : " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " 1. Yπάρχει κάποιος όρος της προδιαγραφής που δηµιουργεί δυσχέρειες στην προµήθεια του υλικού; Ποιες είναι οι δυσχέρειες; Υποδείξατε τρόπο αντιµετώπισης. 2. Υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεως, γενικά, της προδιαγραφής; Ποια είναι; Επισυνάψτε έντυπα ή άλλα στοιχεία χρήσιµα για τη βελτίωση της. (Το παρόν συµπληρώνεται από τους φορείς προµηθειών). ΥΠΟΓΡΑΦΗ -14-

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗΝ Π-ΓΕΣ-ΤΑ - ΣΥΝ 1/1185/ Έκδοση 8 η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/2ο Γρ. Ιούνιος 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τα υπο προµήθεια είδη αναλύονται µε λεπτοµέρειες στις παρακάτω Προσθήκες και Προσαρτήµατα του Παραρτήµατος: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ 1. ΥΛΙΚΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Προσαρτηµένο «1» στην Προσθήκη «3/Γ» 2. ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Προσαρτηµένο «2» στην Προσθήκη «3/Γ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ 1. Ο ΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Προσαρτηµένο «1» στην Προσθήκη «5/Γ» 2. ΟΡΘΟ ΟΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Προσαρτηµένο «2» στην Προσθήκη «5/Γ» ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ 1. ΥΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Προσαρτηµένο «1» στην Προσθήκη «6/Γ» ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ

30 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ 1. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ (ΝΡΧ) ΥΛΙΚΟ Προσαρτηµένο «1» στην Προσθήκη «8/Γ» ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ ΩΡΛ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ

31 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡTΗΜΑ «Γ» της Π-ΓΕΣ-ΤΑ-ΣΥΝ 1/1185/Έκδοση 8 η Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ο /3 Αθήνα Ιούνιος 2008 Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ Σύµφωνα µε : ΜΕΓΕΘΩΝ α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης. (2) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο. (3) Να είναι κατάλληλα για προστίλβωση και στίλβωση κεραµικών υλικών, µετάλλων σύνθετων ρητινών και ακρυλικών σε διάφορα σχήµατα (Καφέ, πράσινα, κίτρινα, µαύρα, γκρί, λευκά, καφέ-γκρί) ΚΑΛΥΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Σύµφωνα µε : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι κατασκευασµένοι από αλουµίνιο. (2) Να είναι κατάλληλοι για τον σκοπό που προορίζονται. 3 ΣΦΗΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Σύµφωνα µε : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β 659/86). Β. Και επιπλέον ( 1 ) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως. ( 2 ) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο. ( 3 ) Χρωµατικό Κωδικό ( 4 ) Να έχει καµπύλη άκρη για ευκολία εισχώρησης χωρίς ουλικό τραυµατισµό. ( 5 ) Να είναι ανατοµικά σχεδιασµένες. ( 6 ) Να έχει τετράγωνο τέλος για καλύτερη λαβή. (7) Να είναι κατασκευασµένο από πρώτης ποιότητας ξύλο σφενδάµου. 1

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 2103451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/27/3222 Σ.609 Αθήνα, 21 Σεπ 2015

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 2103451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/27/3222 Σ.609 Αθήνα, 21 Σεπ 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 2103451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/27/3222 Σ.609 Αθήνα, 21 Σεπ 2015 ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 28 Απριλίου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία: 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 658 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΕΡΟΣ 06/04/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3518 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002754883 2015-05-06

15PROC002754883 2015-05-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 6/5/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9051 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 04-07-2013 Αριθµ.Πρωτ: 789

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 03/08/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15548 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795505 2015-05-22

15PROC002795505 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΜ38469Η25-ΛΔ5 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 04/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΑΒ - 6 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣ. & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Καβάλα, 16/07/2014 Τέρμα Αργυροκάστρου- Παιδόπολη Αρ.διακ.: 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣ Υ: 1409 Ηµεροµηνία: 29/05/2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Σύστημα κεντρικού κλιματισμού με κασέτες οροφής. (cpv: 42512000-8)

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Σύστημα κεντρικού κλιματισμού με κασέτες οροφής. (cpv: 42512000-8) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠ469Η2Α-ΕΗ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠ469Η2Α-ΕΗ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τµήµα οικονοµικής ιαχείρισης και Προµηθειών Αθήνα 18-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια «αναψυκτικών, χυμών & εμφιαλωμένων νερών» από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».

Προμήθεια «αναψυκτικών, χυμών & εμφιαλωμένων νερών» από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου, 077 Αθήνα, Τ 0698800/ F 0698886, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 06988, 0-698870 Αθήνα, 07-04 -0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα