ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ'"

Transcript

1 ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

2 ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' 1 Κα ὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ κα ὶ προσῆλθον ο ἱ μαθητα ὶ αὐτο ῦ ἐπιδεῖ ξαι αὐτ ῷ τὰς οἰκοδομὰς το ῦ ἱερο ῦ. 2 ὁ δ ὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ο ὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴ ν λέγω ὑμῖν, ο ὐ μ ὴ ἀφεθ ῇ ὧδε λίθος ἐπ ὶ λίθον ὃς ο ὐ καταλυθήσεται. 3 Καθημένου δ ὲ αὐτο ῦ ἐπὶ το ῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτ ῷ ο ἱ μαθητα ὶ κατ' ἰδίαν λέγοντες Εἰπ ὲ ἡμῖν πότε ταῦ τα ἔσται, κα ὶ τί τ ὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας κα ὶ τῆς συντελείας το ῦ αἰῶνος; 4 κα ὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσ ῃ. 5 πολλο ὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπ ὶ τ ῷ ὀ νόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, κα ὶ πολλοὺς πλανήσουσι. 6 μελλήσετε δ ὲ ἀ κούειν πολέμους κα ὶ ἀκοὰς πολέμων ὁρᾶτε, μ ὴ θροεῖσθε δε ῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ' οὔπω ἐστ ὶ τ ὸ τέλος. 7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ ὶ ἔθνος κα ὶ βασιλεία ἐπ ὶ βασιλείαν, κα ὶ ἔσονται λιμο ὶ κα ὶ σεισμοὶ κατ ὰ τόπους 8 πάντα δ ὲ ταῦτα ἀρχ ὴ ὠδίνων. 9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, κα ὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπ ὸ πάντων τῶν ἐθνῶν δι ὰ τ ὸ ὄνομά μου. 10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλο ὶ κα ὶ ἀλλήλους παραδώσουσι κα ὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. 11 καὶ πολλο ὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται κα ὶ πλανήσουσι πολλούς, 12 κα ὶ δι ὰ τ ὸ πληθυνθῆναι τὴ ν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. 13 ὁ δ ὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τ ὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλ ῃ τ ῇ οἰκουμέν ῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖ ς ἔθνεσι, κα ὶ τότε ἥξει τ ὸ τέλος. 15 Ὅταν οὖν ἴδητε τ ὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τ ὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ το ῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπ ῳ ἁγί ῳ - ὁ ἀναγινώσκων νοείτω - 16 τότε ο ἱ ἐν τ ῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπ ὶ τ ὰ ὄρη, 17 ὁ ἐπ ὶ το ῦ δώματος μ ὴ καταβαινέτω ἆραι τ ὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτο ῦ, 18 κα ὶ ὁ ἐν τ ῷ ἀγρ ῷ μ ὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τ ὰ ἱμάτια αὐτο ῦ. 19 οὐα ὶ δ ὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις κα ὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 20 προσεύχεσθε δ ὲ ἵνα μ ὴ γένηται ἡ φυγ ὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδ ὲ σαββάτ ῳ. 21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα ο ὐ γέγονεν ἀ π' ἀρχῆς κόσμου ἕως το ῦ νῦν οὐδ' ο ὐ μ ὴ γένηται. 22 κα ὶ ε ἰ μ ὴ ἐκολοβώθησαν α ἱ ἡμέραι ἐκεῖ ναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ δι ὰ δ ὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται α ἱ ἡμέραι ἐκεῖ ναι. 23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπ ῃ, ἰδο ὺ ὧδε ὁ Χριστός ἤ ὧδε, μ ὴ πιστεύσητε 24 ἐγερθήσονται γὰ ρ ψευδόχριστοι κα ὶ ψευδοπροφῆται κα ὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα κα ὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, κα ὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 25 ἰδο ὺ προείρηκα ὑμῖν. 26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδο ὺ ἐν τῇ ἐρήμ ῳ ἐστί, μ ὴ ἐξέλθητε, ἰδο ὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μ ὴ πιστεύσητε 27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπ ὸ ἀνατολῶν κα ὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται κα ὶ ἡ παρουσία το ῦ υἱο ῦ τοῦ ἀνθρώπου 28 ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τ ὸ πτῶμα, ἐκε ῖ συναχθήσονται ο ἱ ἀετοί. 29 Εὐθέως δ ὲ μετ ὰ τὴ ν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται κα ὶ ἡ σελήνη ο ὐ δώσει τ ὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ ο ἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπ ὸ το ῦ οὐρανο ῦ, κα ὶ α ἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 30 καὶ τότε φανήσεται τ ὸ σημεῖον το ῦ υἱο ῦ το ῦ ἀνθρώπου ἐν τ ῷ οὐραν ῷ, κα ὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλα ὶ τῆς γῆς κα ὶ ὄψονται τὸν υἱὸν το ῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπ ὶ τῶν νεφελῶν το ῦ οὐρανοῦ μετ ὰ δυνάμεως κα ὶ δόξης πολλῆς. 31 κα ὶ ἀποστελε ῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτο ῦ μετ ὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, κα ὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτο ῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ' ἄ κρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν. 32 Ἀπ ὸ δ ὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς κα ὶ τ ὰ φύλλα ἐκφύ ῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τ ὸ θέρος 33 οὕτω κα ὶ ὑμεῖ ς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπ ὶ θύραις. 34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ο ὐ μὴ παρέλθ ῃ ἡ γενε ὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 35 ὁ οὐρανὸς κα ὶ ἡ γ ῆ παρελεύσονται, ο ἱ δὲ λόγοι μου ο ὐ μ ὴ παρέλθωσι. 36 Περ ὶ δ ὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης κα ὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδ ὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, ε ἰ μ ὴ ὁ πατὴρ μου μόνος. 37 ὥσπερ δ ὲ α ἱ ἡμέραι το ῦ Νῶε, οὕτως ἔ σται κα ὶ ἡ παρουσία το ῦ υἱο ῦ το ῦ ἀνθρώπου. 38 ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρ ὸ τοῦ κατακλυσμο ῦ τρώγοντες κα ὶ πίνοντες, γαμοῦντες κα ὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶ ε εἰς τὴν κιβωτόν, 39 κα ὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς κα ὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔ σται κα ὶ ἡ παρουσία το ῦ υἱο ῦ το ῦ ἀνθρώπου. 40 τότε δύο ἔσονται ἐν τ ῷ ἀγρ ῷ, ὁ εἷ ς παραλαμβάνεται κα ὶ ὁ εἷς ἀφίεται 41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τ ῷ μυλῶνι, μία παραλαμβάνεται κα ὶ μία

3 ἀφίεται. 42 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποί ᾳ ὥρ ᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 43 Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι ε ἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποί ᾳ φυλακ ῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν κα ὶ οὐ κ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτο ῦ. 44 δι ὰ τοῦτο κα ὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρ ᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς το ῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος κα ὶ φρόνιμος, ὃ ν κατέστησεν ὁ κύριος αὐτο ῦ ἐπ ὶ τῆς θεραπείας αὐτο ῦ το ῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρ ῷ ; 46 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτο ῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 47 ἀμὴ ν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπ ὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτο ῦ καταστήσει αὐτόν. 48 ἐὰν δ ὲ εἴπ ῃ ὁ κακὸς δοῦ λος ἐκεῖνος ἐν τ ῇ καρδί ᾳ αὐτο ῦ, χρονίζει ὁ κύριός μου ἐλθεῖν, 49 κα ὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺ ς συνδούλους αὐτο ῦ, ἐσθί ῃ δ ὲ κα ὶ πίν ῃ μετ ὰ τῶν μεθυόντων, 50 ἥξει ὁ κύριος το ῦ δούλου ἐ κείνου ἐν ἡμέρ ᾳ ᾗ ο ὐ προσδοκ ᾷ κα ὶ ἐν ὥρ ᾳ ᾗ ο ὐ γινώσκει, 51 κα ὶ διχοτομήσει αὐτὸν, κα ὶ τ ὸ μέρος αὐτο ῦ μετ ὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει ἐκε ῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς κα ὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ΚΑ' 1 Ἀναβλέψας δ ὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τ ὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τ ὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους. 2 εἶ δε δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκε ῖ λεπτ ὰ δύο, 3 κα ὶ εἶπεν Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχ ὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν 4 ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ το ῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔ βαλον εἰς τ ὰ δῶρα το ῦ Θεο ῦ, αὕτη δ ὲ ἐκ το ῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔ βαλε. 5 Καί τινων λεγόντων περ ὶ το ῦ ἱερο ῦ ὅτι λίθοις καλοῖς κα ὶ ἀναθήμασι κεκόσμηται, εἶπε 6 Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπ ὶ λίθ ῳ ὃς ο ὐ καταλυθήσεται. 7 ἐπηρώτησαν δ ὲ αὐτὸν λέγοντες Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται, κα ὶ τί τ ὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι; 8 ὁ δ ὲ εἶπε Βλέπετε μ ὴ πλανηθῆτε πολλο ὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπ ὶ τ ῷ ὀ νόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι καί ὁ καιρὸς ἤγγικε. μ ὴ οὖν πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 9 ὅταν δ ὲ ἀ κούσητε πολέμους κα ὶ ἀκαταστασίας, μ ὴ πτοηθῆτε δε ῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ' οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. 10 τότε ἔλεγεν αὐτοῖς Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ ὶ ἔθνος κα ὶ βασιλεία ἐπ ὶ βασιλείαν, 11 σεισμοί τε μεγάλοι κατ ὰ τόπους κα ὶ λιμο ὶ κα ὶ λοιμο ὶ ἔσονται, φόβητρά τε κα ὶ σημεῖα ἀ π' οὐρανο ῦ μεγάλα ἔσται. 12 πρ ὸ δ ὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ' ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσι, παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς κα ὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπ ὶ βασιλεῖς κα ὶ ἡ γεμόνας ἕνεκεν το ῦ ὀνόματός μου 13 ἀποβήσεται δ ὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον. 14 θέτε οὖν εἰς τὰ ς καρδίαις ὑμῶν μ ὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι 15 ἐγ ὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα κα ὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδ ὲ ἀντιστῆναι πάντες ο ἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16 παραδοθήσεσθε δ ὲ καὶ ὑπ ὸ γονέων κα ὶ συγγενῶν κα ὶ φίλων κα ὶ ἀδελφῶν, κα ὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 17 κα ὶ ἔ σεσθε μισούμενοι ὑπ ὸ πάντων δι ὰ τ ὸ ὄνομά μου 18 κα ὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν ο ὐ μ ὴ ἀ πόληται 19 ἐν τ ῇ ὑπομον ῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 20 ὅταν δ ὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων τὴν Ἱερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. 21 τότε ο ἱ ἐν τῇ Ἰουδαί ᾳ φευγέτωσαν εἰς τ ὰ ὄρη, κα ὶ ο ἱ ἐν μέσ ῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, κα ὶ ο ἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν, 22 ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσι το ῦ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα. 23 οὐα ὶ δ ὲ ταῖς ἐν γαστρ ὶ ἐχούσαις κα ὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡ μέραις ἔσται γὰρ τότε ἀνάγκη μεγάλη ἐπ ὶ τῆς γῆς κα ὶ ὀργ ὴ τ ῷ λα ῷ τούτ ῳ, 24 κα ὶ πεσοῦ νται στόματι μαχαίρας, κα ὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τ ὰ ἔθνη, κα ὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι ο ὗ πληρωθῶσι καιρο ὶ ἐθνῶν. 25 Κα ὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλί ῳ κα ὶ σελήν ῃ καὶ ἄστροις, κα ὶ ἐπ ὶ τῆς γῆς συνοχ ὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορί ᾳ ἠχούσης θαλάσσης κα ὶ σάλου, 26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπ ὸ φόβου κα ὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τ ῇ οἰκουμέν ῃ α ἱ γὰ ρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 27 κα ὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν το ῦ ἀνθρώπου ἐ ρχόμενον ἐν νεφέλ ῃ μετ ὰ δυνάμεως κα ὶ δόξης πολλῆς. 28 ἀρχομένων δ ὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 29 Κα ὶ εἶπε παραβολὴν αὐτοῖ ς Ἴδετε τὴν συκῆν κα ὶ πάντα τ ὰ δένδρα. 30 ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ' ἑαυτῶ ν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τ ὸ θέρος ἐστίν 31 οὕτω κα ὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦ τα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία το ῦ Θεο ῦ. 32 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ο ὐ μ ὴ παρέλθ ῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. 33 ὁ οὐρανὸς κα ὶ ἡ γ ῆ παρελεύσονται, ο ἱ δ ὲ λόγοι μου ο ὐ μὴ

4 παρέλθωσι. 34 Προσέχετε δ ὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν α ἱ καρδίαι ἐν κραιπάλ ῃ κα ὶ μέθῃ κα ὶ μερίμναις βιωτικαῖς, κα ὶ αἰφνίδιος ἐφ' ὑμᾶς ἐπιστ ῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη 35 ὡς παγὶς γὰ ρ ἐπελεύσεται ἐπ ὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπ ὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 36 ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐ ν παντ ὶ καιρ ῷ δεόμενοι ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν πάντα τ ὰ μέλλοντα γίνεσθαι κα ὶ σταθῆ ναι ἔμπροσθεν το ῦ υἱο ῦ το ῦ ἀνθρώπου. 37 Ἦν δ ὲ τὰς ἡμέρας ἐν τ ῷ ἱερ ῷ διδάσκων, τὰς δ ὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τ ὸ ὄρος τ ὸ καλούμενον ἐλαιῶν 38 κα ὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζε πρὸ ς αὐτὸν ἐν τ ῷ ἱερ ῷ ἀκούειν αὐτο ῦ. Αποκάλυψις Ιωάννου ΙΒ' 1 Κα ὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τ ῷ οὐραν ῷ, γυν ὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, κα ὶ ἡ σελήνη ὑ ποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, κα ὶ ἐπ ὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 κα ὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα κα ὶ ἔκραζεν ὠδίνουσα κα ὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 3 κα ὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐραν ῷ, κα ὶ ἰδο ὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτ ὰ κα ὶ κέρατα δέκα, κα ὶ ἐπ ὶ τὰ ς κεφαλὰς αὐτο ῦ ἑπτ ὰ διαδήματα, 4 κα ὶ ἡ οὐρ ὰ αὐτο ῦ σύρει τ ὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανο ῦ, κα ὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. κα ὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆ ς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκ ῃ, τ ὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγ ῃ. 5 κα ὶ ἔτεκεν υἱόν ἄρρενα, ὃ ς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τ ὰ ἔθνη ἐν ῥάβδ ῳ σιδηρ ᾷ κα ὶ ἡρπάσθη τ ὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸ ν κα ὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτο ῦ. 6 κα ὶ ἡ γυν ὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκε ῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπ ὸ το ῦ Θεο ῦ, ἵνα ἐκε ῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τ ῷ οὐραν ῷ ὁ Μιχαὴλ κα ὶ ο ἱ ἄγγελοι αὐτο ῦ το ῦ πολεμῆσαι μετ ὰ τοῦ δράκοντος κα ὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε κα ὶ ο ἱ ἄγγελοι αὐτο ῦ, 8 κα ὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδ ὲ τόπος εὑρέθη αὐτ ῷ ἔτι ἐν τ ῷ οὐραν ῷ. 9 κα ὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος κα ὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ ο ἱ ἄγγελοι αὐτο ῦ μετ' αὐτο ῦ ἐβλήθησαν. 10 κα ὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τ ῷ οὐρανῷ λέγουσαν Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία κα ὶ ἡ δύναμις κα ὶ ἡ βασιλεία το ῦ Θεο ῦ ἡμῶν κα ὶ ἡ ἐ ξουσία το ῦ Χριστο ῦ αὐτο ῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐ νώπιον το ῦ Θεο ῦ ἡμῶν ἡμέρας κα ὶ νυκτός. 11 κα ὶ αὐτο ὶ ἐνίκησαν αὐτὸν δι ὰ τ ὸ αἷμα το ῦ ἀρνίου καὶ δι ὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, κα ὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε οὐρανο ὶ κα ὶ ο ἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες οὐα ὶ τὴν γῆν κα ὶ τὴν θάλασσαν, ὅ τι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 13 Κα ὶ ὅτε εἶ δεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρρενα. 14 κα ὶ ἐ δόθησαν τ ῇ γυναικ ὶ δύο πτέρυγες το ῦ ἀετο ῦ το ῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸ ν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκε ῖ καιρὸν κα ὶ καιροὺς κα ὶ ἥμισυ καιρο ῦ ἀπ ὸ προσώπου το ῦ ὄ φεως. 15 κα ὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ το ῦ στόματος αὐτο ῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴ ν ποταμοφόρητον ποιήσ ῃ. 16 κα ὶ ἐβοήθησεν ἡ γ ῆ τ ῇ γυναικί, κα ὶ ἤνοιξεν ἡ γ ῆ τ ὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ το ῦ στόματος αὐτο ῦ. 17 κα ὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τ ῇ γυναικί, κα ὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετ ὰ τῶν λοιπῶν το ῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶ ν τηρούντων τὰς ἐντολὰς το ῦ Θεο ῦ κα ὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησο ῦ. Αποκάλυψις Ιωάννου ΙΓ' 1 Κα ὶ ἐστάθην ἐπ ὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης κα ὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔ χον κέρατα δέκα κα ὶ κεφαλὰς ἑπτά, κα ὶ ἐπ ὶ τῶν κεράτων αὐτο ῦ δέκα διαδήματα, κα ὶ ἐπ ὶ τὰ ς κεφαλὰς αὐτο ῦ ὀνόματα βλασφημίας. 2 κα ὶ τ ὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, κα ὶ ο ἱ πόδες αὐτο ῦ ὡς ἄρκου, κα ὶ τ ὸ στόμα αὐτο ῦ ὡς στόμα λέοντος. κα ὶ ἔδωκεν αὐτ ῷ ὁ δράκων τὴ ν δύναμιν αὐτο ῦ κα ὶ τὸν θρόνον αὐτο ῦ κα ὶ ἐξουσίαν μεγάλην 3 κα ὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ

5 ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. κα ὶ ἡ πληγ ὴ το ῦ θανάτου αὐτο ῦ ἐθεραπεύθη, κα ὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γ ῆ ὀπίσω το ῦ θηρίου. 4 κα ὶ προσεκύνησαν τ ῷ δράκοντι τ ῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τ ῷ θηρί ῳ, καὶ προσεκύνησαν τ ῷ θηρί ῳ λέγοντες Τίς ὅμοιος τ ῷ θηρί ῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ' αὐτο ῦ; 5 καὶ ἐδόθη αὐτ ῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα κα ὶ βλασφημίαν κα ὶ ἐδόθη αὐτ ῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆ σαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 6 κα ὶ ἤνοιξε τ ὸ στόμα αὐτο ῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸ ν Θεόν, βλασφημῆσαι τ ὸ ὄνομα αὐτο ῦ κα ὶ τὴν σκηνὴν αὐτο ῦ, τοὺς ἐν τ ῷ οὐραν ῷ σκηνοῦντας. 7 καὶ ἐδόθη αὐτ ῷ πόλεμον ποιῆσαι μετ ὰ τῶν ἁγίων κα ὶ νικῆσαι αὐτούς, κα ὶ ἐδόθη αὐτ ῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν κα ὶ λαὸν κα ὶ γλῶσσαν κα ὶ ἔθνος. 8 κα ὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπ ὶ τῆς γῆς, ὧν ο ὐ γέγραπται τ ὸ ὄνομα ἐν τ ῷ βιβλί ῳ τῆς ζωῆς το ῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπ ὸ καταβολῆς κόσμου. 9 Ε ἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. 10 ε ἴ τις εἰς αἰ χμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει ε ἴ τις ἐν μαχαίρ ᾳ ἀποκτέννει, δε ῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομον ὴ κα ὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 11 Κα ὶ εἶδον ἄ λλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, κα ὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνί ῳ, κα ὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 12 κα ὶ τὴ ν ἐξουσίαν το ῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιε ῖ ἐνώπιον αὐτο ῦ. κα ὶ ποιε ῖ τὴν γῆν κα ὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τ ὸ θηρίον τ ὸ πρῶτον, ο ὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγ ὴ το ῦ θανάτου αὐτο ῦ. 13 κα ὶ ποιε ῖ σημεῖα μεγάλα, κα ὶ πῦρ ἵνα ἐκ το ῦ οὐρανο ῦ καταβαίν ῃ εἰς τὴν γῆν ἐ νώπιον τῶν ἀνθρώπων. 14 κα ὶ πλαν ᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπ ὶ τῆς γῆς δι ὰ τ ὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον το ῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπ ὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τ ῷ θηρί ῳ, ὃ ς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας κα ὶ ἔζησε. 15 κα ὶ ἐδόθη αὐτ ῷ πνεῦμα δοῦναι τ ῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα κα ὶ λαλήσ ῃ ἡ εἰκὼν το ῦ θηρίου κα ὶ ποιήσ ῃ, ὅσοι ἐὰν μ ὴ προσκυνήσωσι τ ῇ εἰ κόνι το ῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 κα ὶ ποιε ῖ πάντας τοὺς μικροὺς κα ὶ τοὺς μεγάλους, κα ὶ τοὺ ς πλουσίους κα ὶ τοὺς πτωχούς, κα ὶ τοὺς ἐλευθέρους κα ὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖ ς χάραγμα ἐπ ὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπ ὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 κα ὶ ἵ να μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι ε ἰ μ ὴ ὁ ἔχων τ ὸ χάραγμα, τ ὸ ὄνομα το ῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτο ῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν το ῦ θηρίου ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί κα ὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτο ῦ χξς'. Αγαπητο ί, μ ὴ παντ ὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλ ὰ δοκιμάζετε τ ὰ πνεύματα ε ἰ ἐκ το ῦ Θεο ῦ ἐστιν, ὅ τι πολλο ὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. ἐν τούτ ῳ γινώσκετε τ ὸ πνεῦμα το ῦ Θεο ῦ πᾶ ν πνεῦμα ὃ ὁμολογε ῖ Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκ ὶ ἐληλυθότα, ἐκ το ῦ Θεο ῦ ἐστι κα ὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογε ῖ τὸν Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκ ὶ ἐληλυθότα, ἐκ το ῦ Θεο ῦ οὐκ ἔστι κα ὶ τοῦτ ό ἐστι τ ὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, κα ὶ νῦν ἐν τ ῷ κόσμ ῳ ἐστὶν ἤδη. Υμεῖς ἐκ το ῦ Θεο ῦ ἐ στε, τεκνία, κα ὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τ ῷ κόσμ ῳ. αὐτο ὶ ἐκ το ῦ κόσμου εἰσ ί δι ὰ τοῦτο ἐκ το ῦ κόσμου λαλοῦσι κα ὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει. ἡμεῖς ἐκ το ῦ Θεο ῦ ἐσμεν ὁ γινώ σκων τὸν Θεὸν ἀκούει ἡμῶν ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ το ῦ Θεο ῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκομεν τ ὸ πνεῦ μα τῆς ἀληθείας κα ὶ τ ὸ πνεῦμα τῆς πλά νης. Α Ιν δ ʹ 1-6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ "Ακομη και ο λογος μας εχει θεμα τον διαβολον... και το καμνομεν αυτο οχι διοτι ο λογος δια τον

6 διαβολον, μας ειναι ευχαριστος, αλλα επειδη ειναι δι' ημας ασφαλες εφοδιον η διδασκαλια περι αυτου, διοτι ο διαβολος ειναι εχθρος και πολεμιος. Και ειναι μεγαλη ασφαλεια να γνωριζεις σαφως τα πραγματα των εχθρων." Ιωαννου Χρυσοστομου, ΕΠΕ 31, 76 "Η αγνοια της Αγια Γραφης ομοιαζει μ' ενα μεγαλο κρημνο και μια βαθια χαραδρα, που εαν πεσει κανεις μεσα παθαινει πολλα και μεγαλα κακα. Η αγνοια των Γραφων οδηγει στην περιφρονηση και αδιαφορια της σωτηριας μας, σε τετοιο βαθμο που ειναι σαν να προδιδουμε αυτη. Η αγνοια των Γραφων δημιουργει και γεννα αιρεσεις. Η αγνοια των Γραφων οδηγει σε διεφθαρμενη και αμαρτωλη ζωη. Η αγνοια των Γραφων ανατρεπει τα παντα κανοντας τα πανω κατω καυ τα κατω πανω..." Αγιου Χρυσοστομου P.G. 48, 995 C "Τοις γαρ εχουσι γνωσιν, ευχερως η τουτου γνωριζεται ελευσις τοις δε τον νουν εχουσιν εις πραγματα βιωτικα και ποθουσι τα γηινα, ουκ ευδηλον εσται τουτο. Ο γαρ αει δεδεμενος εν πραγμασι βιωτικοι, καν ακουση απιστει και βδελυσσεται τον λεοντα." "Διοτι απ' αυτους που εχουν γνωση, ευκολα αναγνωριζεται ο ερχομος του Αντιχριστου, απο 'κεινους ομως που εχουν το νου τους σε βιωτικα πραγματα και ποθουν τα γηινα, δε θα ειναι αυτο ευδιακριτο. Διοτι αυτο που διαρκως ειναι δεμενος σε βιωτικα πραγματα, και αν ακομη ακουσει, δειχνει απιστια και αποφευγει μετ' αποστροφης εκεινον που το λεει." Αγιου Εφραιμ του Συρου, Τομος Δ', 126 "Βλεπε τοινυν σεαυτον, ανθρωπε, και ασφαλιζου την ψυχην. Διαμαρτυρεται σε η Εκκλησια νυν επι Θεου ζωντος,προδιαλεγεται σοι τα περι του Αντιχριστου πριν παραγενεσθαι. Και ειτε επι σου γινεται ουκ οιδαμεν, ειτε μετα σε γινεται ουκ οιδαμεν. Καλον δε εστι ταυτα ειδοτα σε προασφαλισασθαι... Ασφαλιζε τοινυν σεαυτον, ανθρωπε εχεις τα σημεια του Αντιχριστου και μη μονος μνημονευε τουτων, αλλ και αφθονως πασι μεταδιδου" "Προσεχε λοιπον τον εαυτον σου ανθρωπε μου και ασφαλιζε την ψυχην σου. Σε διαβεβαιωνει για ολα αυτα η Εκκλησια τωρα, μπροστα στον ζωντανο Θεο και σου προαναγγελει τα σχετικα με τον Αντιχριστο πριν γινουν. Αν τωρα θα γινουν οσο ζεις εσυ. ή μετα απο σενα, δε το γνωριζουμε. Εινια ομως καλο, γνωριζοντας τα αυτα, να ασφαλιζεσαι απο πριν... Ασφαλιζε λοιπον τον εαυτο σου, ανθρωπε εχεις ηδη τα σημεια του Αντιχριστου και να μη τα θυμασαι μονο για τον εαυτο σου αλλα να τα λες και σ' ολους τους αλλους με πολυ προθυμια" Αγιου Κυριλλου Ιεροσολυμων, P.G. 33, 884, 896. ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ "Οταν πλησιασει ο καιρος της ελευσεως του Αντιχριστου θα σκοτισθη η διανοια των ανθρωπων απο τα παθη της σαρκος και θα πληθηνθη σφοδρα η ασεβεια και η ανoμια... Οι ποιμενες των Χριστιανων Αρχιερεις και Ιερεις θα ειναι ανδρες κενοδοξοι, μη γνωριζοντες παντελως την δεξιαν οδον απο την αριστεραν... Αι εκκλησιαι δε του Θεου θα στερηθουν ευλαβων Ποιμενων και

7 αλλοιμονον τοτε εις τους εν τω κοσμω ευρισκομενους Χριστιανους οι οποιοι θα στερηθουν τελειως την πιστιν, διοτι δε θα βλεπουν απο κανενα φως επιγνωσεως..." (Προφητεια Αγιου Νειλου) "Οι κληρικοι στα εσχατα χρονια θα γινουν ασεβεστεροι ολων" (Αγιος Κοσμας ο Αιτωλος) "Εν ταις ημεραις εκειναις θελουν προχειριζεσθαι ηγουμενοι και ποιμενες ανδρες αδοκιμοι αρετης, απιστοι, μη διακρινοντες την δεξιαν οδον εκ της αριστερας, αμελεις, φιλομεριμνοι, τα πρωτεια με δωρα αρπαζοντες, μη γνωριζοντες κατηχειν και νουθετειν το ποιμνιον, εκ τοιαυτης δε αμελειας και καταφρονησεως τωνπομενων απολουνται οι αδελφοι..." (Προφητεια Αββα Μωυσεως) "Απο δε της συκης μαθετε την παραβολην, οταν ηδη ο κλαδος αυτης γενηται απαλος και τα φυλλα εκφυη, γινωσκετε οτι εγγυς το θερος, ουτω και υμεις οταν ιδητε ταυτα παντα, γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις. αμην λεγω υμιν ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα ταυτα γενηται. ο ουρανος και η γη παρελευσονατι, οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσι" (Ματθ. κδ' 32-35) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΦΗΤΩΝ "Επειδη θα ειναι ολιγοι αυτοι που θα μπορεσουν να αντεξουν και να γλυτωσουν απο τις παγιδες του Αντιχριστου, ο Θεος θα στειλει τον Ηλια και τον Ενωχ, ισως και τον Ευαγγελιστη Ιωαννη, δε το γνωριζουμε αυτο, προκειμενου να βοηθησουν την αδυνατη και ασθενη ανθρωπινη φυση μας, ως πρωτοστατες και αθλοφοροι στον αγωνα και ομολογια τους υπερ της νικης του Χριστου και κατα του Αντιχριστου" Αγιου Θεοδωρου του Στουδιτου P.G. 96, "Και δωσω τοις δυσι μαρτυρυσι μου, και προφητευσουσιν ημερας χιλιας διακοσιας εξηκοντα, περιβεβλημενοι σακκους. Ουτοι εισιν αι δυο ελαιαι και αι δυο λυχνιαι αι ενωπιον του Κυριου της γης εστωσαι και ει τις αυτους θελει αδικησαι, πυρ εκπορευεται εκ του στοματος αυτων και κατεσθιει τους εχθρους αυτων και ει τις θελει αυτους αδικησαι, ουτω δει αυτον αποκτανθηναι". (Αποκ. ια' 3-5) "Το δε ειπειν τον αγγελον προς αυτον, δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοι και εθνεσι και λοιπα, βεβαιοι το παρ' ημιν τοις Γραικοις δογμα περι τουτου του αγιου και ενδοξου Ευαγγελιστου Ιωαννου, οτι ουκ απεθανε θανατον κατα διαζευξιν ψυχης εκ του σωματος αλλα μετεστη εν χωρω,

8 ον ειδε μονος ο Κυριος και ζη ως και ο Ηλιας, ινα παλιν ελθη επι του αντιχριστου κατα του Ηλιου και Ενωχ, και διδαξη τους ανθρωπους α εκελευσθη σφραγισαι μεχρι του τηνικαυτα καιρου, τω γαρ γενει των ανθρωπων τρεις νομους δεδωκεν ο Θεος, τον φυσικον λεγω, ον ενομοθετησεν ο Θεος τω Αδαμ εν τω παραδεισω και αυτοδιδακτον τη ημων εκαστου ενεκολαψε φυσει, και τον γραπτον, ον δια του Μωυσεως δεδωκε τοις Ισραηλιταις εν τω Σινα και τον ευαγγελικον, ον δια των αγιων Αποστολων παρεδωκεν ο Κυριος ημων Ιησους Χριστος εν Ιερουσαλημ. Δει ουν εν εσχατοις καιροις παραγενεσθαι και μαρτυρας τουτων οθεντου μεν φυσικου, ελευσεται ο Ενωχ, του δε Μωσαικου, ο Ηλια του δεευαγγελικου, ο παρων Ευαγγελιστης, οστις και συναποκτανθησεται τω Ενωχ και τω Ηλια επι αντιχριστου ειρηται γαρ αυτω και τω ομαιμονι αυτου Ιακωβω παρα του Κυριου. Το ποτηριον ο εγω πινω πιεσθε, και το βαπτισμα, ο εγω βαπτιζομαι, βαπτισεσθε (Μαρκ. ι' 39) δηλουντος τον δια μαρτυριου θανατον και ο Ιακωβος υπο Ηρωδου ανηρεθη και επιε το ποτηριον του Χριστου, και εβαπτισθη κατα τον θανατον αυτου ο δε Ιωαννης ουπω του τιουτου τετυχηκε τελος. Εικοτως ουν λεγομεν, οτι αποκτανθησεται επι αντιχριστου, και αμφοτεροις πληρωθησεται το του Κυριου λογιον" Ανθιμου Ιεροσολυμων, Ερμηνειαν εις την Ιεραν Αποκαλυψιν, σελ , εκδ. Ρηγοπουλου "H μεν πρωτη Παρουσια του Κυριου μας ειχε Προδρομον τον Βαπτιστη Ιωαννη, η δε Δευτερα Παρουσια, εις την οποια προκειται να ελθει με μεγαλη δοξα, θα εχει Προδρομους τον Ενωχ, τον Ηλιαν και Ιωαννην τον Θεολογον." Αγιου Ιππολυτου "Το συγκεκριμενο 'εαν αυτος θελω να μεινει μεχρι αν ξαναρθω, εσενα τι σε νοιαζει;' εχει λεχθει για τον Ιωαννη τον Θεολογον, ο οποιος δεν εχει γευτει θανατον και διαμενει ζωντανος μεχρι την Δευτερα Παρουσια του Κυριου μας. Αυτη ειναι η σωστη ερμηνεια που εχουν δωσει πολλοι απο τους σοφους αγιους μας στο ανωτερο χωριον" Αγιου Ιωαννου του Δαμασκηνου P.G. 96, "...Μαρτυρες αδιαψευστοι οτι οι ανθρωποι, εαν δεν αμαρτανε ο Αδαμ, δε θα πεθαιναν και θα ειχαν τα σωματα τους αιωνια, ειναι οι τρεις ανθρωποι Ενωχ, Ηλιας και Ιωαννης ο Θεολογος, που ο Θεος κρατησε ζωντανους. Εναν απο καθε εποχη. Ο Ενωχ, ως ζησας προ του Νιμου ο Ηλιας μετα τον Νομον και ο Ιωαννης μετα την Χαριν. Αποδειξη δε οτι ειναι ζωντανος και ο Ευαγγελιστης Ιωαννης ειναι ο λογος του Κυριου μας στο Ευαγγελιο που λεγει 'Εαν αυτον θελω μενειν εως ερχομαι, τι προς σε;'. Οχι δεν θα αποθανει οπως ολοι οι υπολοιποι ανθρωποι, αλλα οτι ο Θεος τον εχει φυλαξει ζωντανο για να ξαναελθει ως Προδρομος στην Δευτερα Παρουσια Του μαζι με τον Ηλια και τον Ενωχ..." Μεγαλου Φωτιου P.G. 103, "Και ο Ηλιας θα ερθει τοτε για ν'ασφαλισει τους πιστους (Μαλαχ. δ' 5). Και αυτο το λεγει ο Χριστος 'ερχεται ο Ηλιας και θ' αποκαταστησει τα παντα' (Μαρκ. θ' 12). Γι' αυτο εχει λεχθει για τον Ιωαννη το 'με δυναμη και πνευμα του Ηλια (Λουκ. α' 17). Γιατι ο Ιωαννης δεν εκαμε κανενα σημειο. οπως ο Ηλιας, ουτε θαυματα γιατι λεγει 'ο Ιωαννης δεν εκαμε κανενα σημειο, ολα ομως οσα ειπε ο Ιωαννης γι' αυτον, ηταν αληθινα" (Ιω. ι' 41). Πως λοιπον με 'δυναμη και πνευμα του Ηλια'; Δηλαδη θ' αναλαβει την ιδια διακονια. Οπως ακριβως εκεινος υπηρξε προδρομος της πρωτης παρουσιας, ετσι και αυτος θα ειναι προδρομος της δευτερης και ενδοξης παρουσιας αυτου, και γι'

9 αυτο το σκοπο φυλασσεται. Ας μη φοβηθουμε λοιπον.." Αγιου Ιωαννου Χρυσοστομου ΕΠΕ 23, 72 "Προτου μαλιστα να συμβουν αυτα, θα στειλει ο Κυριος, ως ευσπλαχνος, τον Ηλια τον Θεσβιτη και τον Ενωχ, για να διδαξουν αυτοι την ευσεβεια στο γενος των ανθρωπων και να κυρηξουν με παρρησια σε ολους τη γνωση του Θεου, ωστε να μην πιστευσουν στον τυραννο απο φοβο, και θα κραυζαγουν και θα λενε 'Ανθρωποι, ειναι απατεωνας κανεις να μην πιστευσει εντελως σ' αυτον, ουτε να υπακουσει στον θεομαχο." Οσιου Εφραιμ του Συρου, Τομος Δ', σελ 125, εκδ. 'Το Περιβολι Της Παναγιας' ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΦΗΤΩΝ Αφου περασουν οι 1260 ημερες, ο Αντιχριστος θα συλλαβει και κρεμασει τους δυο Προφητες, στην 'πλατεια' της Ιερουσαλημ. Κατα τους Αγιοταφιτες Πατερες αυτη η 'πλατεια' πρεπει να ειναι η Αγια Αυλη που βρισκεται εξω απο τον Ναο της Αναστασεως του Κυριου μας. Τοτε μεχρι και δωρα θα αλλαξουν μεταξυ τους, επειδη εδωσαν τελος στην ιστορια των δυο 'ψευδοδιδασκαλων'. Μετα απο τρεισιμιση ημερες τα σωματα των δυο Προφητων θα αναστηθουν και θα αναληφθουν στους ουρανους δημοσιως και θα πραγματοποιηθει μεγαλος σεισμος που θα καταστρεψει το 1/10 της Ιερουσαλημ και θα σκοτωθουν 7000 ανθρωποι. Τοσο θα τρομαξει ο κοσμος που θα δοξασουν τον Θεο. "και δωσω τοις δυσι μαρτυσι μου και προφητευουσιν ημερας χιλιας διακοσιας εξηκοντα, περιβεβλημενοι σακκους..." (Αποκ. ια' 3) "εκει οπου και ο Κυριος αυτων εσταυρωθει" (Αποκ. ια' 8) "και οι κατοικουντες επι της γης χαιρουσιν επ' αυτοις, και ευφρανθησονται και δωρα πεμψουσιν αλληλοις" (Αποκ. ια' 10) "Και μετα τας τρεις ημερας και ημισυ, πνευμα ζωης εκ του Θεου εισηλθεν εις αυτους και εστησαν επι τους ποδας αυτων, και φοβος μεγας επεπεσεν επι τους θεωρουντας αυτους και ηκουσα φωνην μεγαλην εκ του ουρανου λεγουσαν αυτοις αναβητε ωδε. και ανεβησαν εις τον ουρανον εν τη νεφελη και εθεωρησαν αυτους οι εχθροι αυτων. Και εν εκεινη τη ημερα εγενετο σεισμος μεγας και το δεκατον της πολεως επεσε, και απεκταθησαν εν τω σεισμω ονοματα ανθρωπων χιλιαδες επτα, και οι λοιποι εμφοβοι εγενοντο και εδωκαν δοξαν τω Θεω του ουρανου"

10 (Αποκ. ια' 11-13) ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ "Εγω εληλυθα εν τω ονοματι του πατρος μου, και ου λαμβανετε με εαν αλλος ελθη εν τω ονοματι τω ιδιω, εκεινον ληψεσθε." (Ιωαν. ε' 43) "Περι τουτου, του αντιχριστου, πασα γραφη ουκ εσιωπησεν, και προφηται τουτον επ' απωλεια πολλων ερχομενον προκατηγγειλαν, και ο κυριος τουτοις εμαρτυρυσεν, και αποστολοι ταυτα περι αυτου εδιδαξαν, και το τουτου ονομα δι' αριθμου μυστικως Ιωαννης εν τη Αποκαλυψει εφανερωσεν (Αποκ. ιγ' 17-18). Τουτον 'βδελυγμα ερημωσεως' ο κυριος απεφανητο (Ματθ. κδ' 15), και ο αποστολος υιον διαβολου 'κατ' ενεργειαν του σατανα' (Β' Θεσσ, β' 9) Αγιου Ιππολυτου "Ειναι αναγκη να ξερουμε οτι πρεπει να ελθει ο αντιχριστος... για να ελεγξει τους αντιθεους Ιουδαιους. Γιατι ειπε ο Κυριος προς αυτους 'Εγω ηλθα εις το Ονομα του Πατρος μου, και δεν με δεχτηκατε. Οταν ομωςθα ελθη καποιος αλλος εις το ιδικον του ονομα, εκεινον θα τον δεχτειτε'... Οι Ιουδαιοι λοιπον τον Κυριον Ιησου Χριστο, που ειναι Υιος του Θεου και Θεος, δεν τον δεχτηκαν, ενω θα δεχτουν τον πλανο που λεγει τον εαυτο του Θεο". Αγιου Ιωαννου Δαμασκηνου P.G. 94, 1216 "Ανεστησεν ο Σωτηρ και απεδειξε την αγιαν σαρκα αυτου ως ναον (Ιω. β' 19) και αυτος αναστησει τον εν Ιεροσολυμοις λιθινον ναον." Αγιου Ιππολυτου "Ωστε αυτον (τον Αντιχριστον) εις τον ναον του Θεου ως θεον καθισαι, αποδεικνυντα εαυτον οτι εστι θεος." (Β' Θεσ. β' 3-4) "Και θα μπει οχι στο ναο του Θεου, τον δικο μας, αλλα στον παλιο, τον ιουδαικο. Γιατι δεν θα εισελθει σε μας αλλα στους Ιουδαιους, δε θα ειναι υπερ του Χριστου αλλα κατα του Χριστου και των οπαδων του, γι' αυτο λεγεται και αντιχριστος." Αγιου Ιωαννου του Δαμασκηνου P.G. 94, 1216D

11 "Ου γαρ εις ειδωλολατριαν αξει εκεινος, αλλ' αντιθεος τις εσται, και παντας καταλυσει τους θεους, και κελευσει προσκυνειν αυτον αντι του Θεου, και καθεσθησεται εις ναον του Θεου, ου τον Ιεροσολυμοις μονο, αλλα και εις τας πανταχου Εκκλησιας." Αγιου Ιωαννου Χρυσοστομου ΕΠΕ 23, 54 "Επειδη ομως ο καιρος απαιτει να ελθουμε στο θεμα μας και αρκετα ειπωθηκαν στο προοιμιο προς δοξαν Θεου, ειναι δικαιο να στηριχθουμε στις θειες Γραφες και να δουμε μεσα απ' αυτες ποια και απο που η παρουσια του Αντιχριστου, σε ποια εποχη και σε ποιο χρονο θα φανερωθει ο ανομος, απο που και απο ποια φυλη και ποιο το ονομα του το οποιο σημειωνεται με αριθμο στη Γραφη και πως θα ξεγελασει τον λαο, αφου τους συγκεντρωσει απο τις ακρες της γης, πως θλιψη και διωγμο κατα των αγιων πιστων θα κινησει και πως θα δοξασει τον εαυτο του ως θεο, ποια θα ειναι η καταστροφη και το τελος του, με ποιο τροπο θα γινει η εμφανιση του Κυριου απο τους ουρανους και ποιαθα ειναι η φλογα που θα καλυψει ολον τον κοσμο, ποια θα ειναι η ενδοξη και επουρανια βασιλεια των αγιων, που θα συμβασιλευσουν με τον Χριστο και ποια θα ειναι η τιμωρια των ανομων με τη φωτια." Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 199 ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Θα ειναι ενας κανονικος ανθρωπος, παρα πολυ ομορφος μαλιστα ('ευειδης καθ' υπερβολην' αναφερει ο Αγιος Εφραιμ ο Συρος) προκειμενου να ελκυει και να ξεγελα τους ανθρωπους, που μεσα του θα εχει σκηνωσει, ολη η δυναμη και η ενεργεια του Διαβολου. Θα γεννηθει απο μητερα πορνη, η οποια δε θα ειναι παντρεμενη και θα θεωρηθει παρθενος. Ο υιος της απωλειας, δεν θα ειναι η ενσαρκωση ή η ενανθρωπηση του διαβολου διοτι το Κακο, δεν εχει την δυνατοτητα αυτη οπως την εχει ο Θεος. Θα καταγεται απο τη φυλη του Δαν. Μαλιστα ο Προφητης Αμως αναφερει οτι η φυλη του Δαν θα πεσει και δε ξανασηκωθει ποτε. "ου εστιν η παρουσια κατ' ενεργειαν του σατανα εν παση δυναμει και τερασι ψευδους" (Β' Θεσ. β', 9) "Δεν γινεται λοιπον ο ιδιος ο Διαβολος ανθρωπος, οπως εγινε με την ενανθρωπηση του Κυριου -μη γενοιτο-" Αγιου Ιωαννη Δαμασκηνου P.G. 94, 1217 A "ουχ ουτος δε σαρκουται" Αγιου Εφραιμ Συρου, Τομος Δ', 119

12 "...αλλα ανθρωπος γεννιεται απο την πορνεια και υποδεχεται ολη την ενεργεια του Σατανα. Προβλεποντας ο Θεος το ατοπο της μελλοντικης του προαιρεσεως, παραχωρει να εγκατασταθει σ' αυτον ο διαβολος" Αγιου Ιωαννου Δαμασκηνου, P.G. 94, 1217 A "Γενναται μεν ακριβως εκ κορης μιαρας, το οργανον του διαβολου, ο Αντιχριστος, διοτι αυτος (ο Σατανας) δε μπορει να σαρκωθει. Θα ελθη δε ο παμμιαρος με τετοια μορφη, ως κλεπτης, δια να απατηση τα συμπαντα" Αγιου Εφραιμ Συρου, Τομος Δ' 119 "...ο αντιχριστος θα καταγεται απο την φυλη του Δαν" Αγιος Ιππολυτος, ΒΕΠΕΣ 6, 201 "...ζη ο Θεος σου, Δαν, και ζη ο Θεος σου, Βηρσαβεε και πεσουνται και ου μη αναστωσιν ετι" Αμως η', 14 ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Τα πρωτα 3,5 χρονια της παρουσιας του θα προσπαθησει να κερδισει τον κοσμο, παριστανοντας τον αγιο και θα καθιερωθει στην παγκοσμια κοινη γνωμη σαν ενας ξεχωριστος ανθρωπος, σαν σωτηρας και μεσσιας κανοντας 'σημεια' και 'θαυματα'. Σε αυτο το διαστημα ο Θεος θα στειλει τους δυο Προφητες για να προετοιμασουν τον κοσμο. Εν συνεχεια μολις καταφερει να ξεγελασει τον κοσμο ολοι "με μια γνωμη" θα του παραδωσουν την εξουσια ολου του κοσμου η οποια θα κρατησει 3,5 χρονια περιπου. (Αποκ. ιγ', 4) "Και λογους προς τον Υψιστον λαλησει και τους αγιους Υψιστου παλαιωσει και υπονοησει του αλλοιωσαι καιρους και νομον. και δοθησεται εν χειρι αυτου εως καιρου και καιρων και ημισυ καιρου" "Και θα ξεστομισει λογια εναντιον του Υψιστου Θεου και θα καταδιωξει τον αγιο λαο του θα προσπαθησει να αλλαξει τις γιορτες και τους νομους, και ο λαος του Θεου θα παραδοθει στην εξουσια του για τρεισημιση χρονια" Δανιηλ ζ', 25 "Και εδοθη αυτω στομα λαλουν μεγαλα και βλασφημιαν και εδοθη αυτω εξουσια πολεμον ποιησαι μηνας τεσσαρακοντα δυο" "Και εδοθη εις αυτο απο τον σαταναν βεβηλον στομα, το οποιον λαλει αλαζονικας καυχησιολογιας

13 και βλασφημιας εναντιον του Θεου. Και εδοθη εις αυτο η αδεια και η εξουσια να καμη πολεμον επι τρια ετη και μισο" (Αποκ. ιγ', 5) "Διοτι ο Αντιχριστος θα βασιλευσει μονο τρια και μισο χρονια. Το λεμε αυτο στηριζομενοι στον προφητη Δανιηλ, ο οποιος λεγει 'θα δοθει στα χερια του καιρος και καιροι και το μισο του καιρου' (Δαν. ζ', 25). Καιρος ειναι ο ενας χρονος, κατα τον οποιο η παρουσια του θα φτασει στο αποκορυφωμα της. Καιροι παλι ειναι τα υπολοιπα δυο χρονια της παρανομης δρασης του, και κανουν ολα μαζι τρια χρονια και το μισο του καιρου σημαινει αλλο ενα εξαμηνο." Αγιου Κυριλλου Ιεροσολυμων, ΕΠΕ 2, 142 "Το δε ειπειν 'εις καιρον και καιρους και ημισυ καιρου' τα τρια ημισυ ετη τα του Αντιχριστου εσημανε καιρον δε λεγει ενιαυτον και καιρους δε δυο ετη, ημισυ δε καιρου ημισυ ενιαυτου αυται εισιν αι χιλιαι διακοσιαι ενενηκοντα ημεραι ας προειπεν ο Δανιηλ." Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 109 και P.G. 10, 668 C "Επι ετη δε τρια, ημισυ, τα υπο των χιλιων διακοσιων εξηκοντα ημερων δηλουμενα εν οις κρατησει η αποστασια" Αγιου Ανδρεα Καισαρειας, P.G. 106, 325 A ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Προκειμενου να αποκτησει την παγκοσμια εξουσια, θα ειναι πολυ πραος, ηρεμος, γαληνιος, ησυχος, καλος, αγαπητος, ευσεβης, θα ενδιαφερεται για τα προβληματα του κοσμου, θα βοηθα τους εχοντας αναγκη, θα σεβεται και θα τιμα ολους τους ανθρωπους, τους ιερεις, τους αρχοντες και ιδιαιτερα τους Εβραιους, αφου χαρη σ' αυτους θα βασιλευσει. Θα σταματησει ολους τους πολεμους και θα φερει ειρηνη σε ολη τη γη. Θα επιλυσει διαφορα προβληματα που βασανιζαν την ανθρωποτητα οπως πεινες, αρρωστιες, ανεργια, οικονομικα, εγκληματικοτητα, τρομοκρατια κ.α. Θα κανει πολλα ψευτοθαυματα, θα θεραπευσει πολλους αρρωστους με ανιατες ασθενειες, ωστε να πεισει ολους οτι ειναι αυτος ειναι ο μεσσιας που περιμεναν, εξομειωνοντας τον εαυτο του με τον Ιησου Χριστο. "Θα ελθει δε ο παμμιαρος εν σχηματι τοιουτω, ως κλεπτης, δια να απατηση τα συμπαντα. Θα ειναι ταπεινος, ησυχος, θα μιση την αδικιαν, θα αποστεφηται τα ειδωλα, θα προτιμα την ευσεβειαν, αγαθος, φιλοπτωχος, ευειδης καθ' υπερβολην, ευκαταστατος, ιλαρος εις ολους, θα τιμα πολυ το γενος των Ιουδαιων, διοτι αυτοι προσμενουσι την ελευσιν εκεινου. Μεταξυ δε παντων τουτων, θα εκτελη σημεια και τερατα, φοβητρα με πολλην εξουσιαν, θα προσπαθη δολιως να αρεση εις ολους, δια να αγαπηθη ταχεως απο πολλους, δε θα λαβη δωρα... θα εξαπατα τον κοσμον υπο το προσχημα

14 της ευταξιας, εως ου βασιλευση... και πιστευσωσιν αυτον ως θεον ισχυρον" Αγιου Εφραιμ Συρου, Τομος Δ', "Εν πρωτοις θα αγαπησει το εθνος των Ιουδαιων. Μετα απο αυτα ολα, θα επιτελεσει διαφορα παραξενα σημεια και τρομακτικα θαυματα, αλλα οχι αληθινα, αλλα φανταστικα, απατηλα, ωστε να παραπλανησει τους ομοιους με αυτον ασεβεις. Θα προσπαθησει δε εαν ειναι δυνατον να παραπλανησει και να κερδισει ακομη και τους εκλεκτους και να τους κανει να αποστατησουν απο την αγαπη του Χριστου. Και στην αρχη αυτο θα παρουσιαζεται παυς, αγαπητος, ησυχος, ευλαβης, ειρηνοποιος, θα μιση την αδικια, θα βδελυττεται τα δωρα, δε θα συμπαθει την ειδωλολατρεια, θα λεγει οτι αγαπα τις Γραφες, θα σεβεται τους ιερεις, θα τιμα τα γειρατεια, δε θα ανεχεται την πορνεια, θα βδελυττεται την μοιχεια, δε θα ανεχεται τους ορκους, θα ειναι φιλοξενος, φιλοπτωχος και ελεημων. Επειτα θα κανει σημεια και τερατα, θα καθαριζει λεπρους, θα σηκωνη παραλυτους, θα αποδιωχνη δαιμονες, τα μελλοντικα πραγματα θα τα βλεπει σαν παροντα, θα ανασταινει νεκρους, θα βοηθει χηρες, θα φροντιζει ορφανα, θα αγαπα τους παντες, θα συμφιλιωνει με αγαπη τους αλληλομαχομενους και θα λεγει 'να μη βασιλευσει ο ηλιος, ευρισκοντας σας σε παροργισμον'. Χρυσον δεν θα αποκτησει, αργυριον δε θα αγαπησει και τον πλουτον δεν θα τον συμπαθει. Και ολα αυτα θα τα κανει, ενω ειναι υπουλος και δολιος και επειδη θελει να κερδισει τους παντες, για να τον κανουν βασιλια. Διοτι οταν οι λαοι και οι δημοι ιδουν τοσες αρετες και τοσες δυναμεις σε αυτον, ολοι με μια γνωμη θα συγκεντρωθουν για να τον κανουν βασιλια. Μαλιστα επειδη αυτος, ο τυραννος θα αγαπησει περισσοτερο απο καθε αλλο το γενος των Εβραιων, αυτοι θα λενε αναμεταξυ των 'Μηπως ευρισκεται αραγε αλλος τοσο σπουδαιος και αγαθος και δικαιος στη γενια μας;' Ιδιαιτερα δε, θα το λενε οπως προειπαμε, το γενος των Ιουδαιων, νομιζοντας οτι θα τον ιδουν βασιλεα του κρατους των. Θα προσερχονται δε σ' αυτον και θα του λεγουν 'Ολοι πειθαρχουμε σε σενα και αναγνωριζουμε δικαιον πανω σε ολη τη γη. Ολοι ελπιζουμε να σωθουμε δια σου και δια του στοματος σου ελαβαμε δικαιοκρισια χωρις να εξαγοραζεται με δωρα. Και χρησιμοποιωντας με υπουλοτητα την πρωτινη του κατασταση ο ψευτης και ο ανομος, θα παραιτηθει απο την διξαν αυτην. Οι δε ανθρωποι θα προσμενουν και θα τον παρακαλουν να τον αναδειξουν βασιλεα." Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, "Κατα παντα γαρ εξομοιουσθαι βουλεται ο πλανος τω υιω του θεου. Λεων μεν ο Χριστος, και λεων μεν ο αντιχριστος. Βασιλευς ο Χριστος (Ιω. ιη' 37), και βασιλευς επιγειος ο αντιχριστος, εδειχθη ο σωτηρ ως αρνιον (Ιω. α', 29), και αυτος ομοιως φανησεται ως αρνιον, ενδοθεν λυκος ων (Ματθ. ζ' 15). Εμπεριτομος ηλθεν ο σωτηρ εις τον κοσμον, και αυτος ομοιως ελευσεται. Απεστειλεν ο κυριος τους αποστολους εις παντα τα εθνη (Ματθ. κη' 19), και αυτος ομοιως πεμψει ψευδαποστολους. Συνηγαγε τα διεσκορπισμενα προβατα ο σωτηρ (Ιω. ια', 52), και αυτος ομοιως επισυναξει τον διεσκορπισμενον λαον των Ιουδαιων. Εδωκεν ο κυριος σφραγιδα τοις εις αυτον πιστευουσιν (Ματθ. κη', 19 - Αποκ. ζ',2 / θ', 4), και αυτος δωσει ομοιως. Εν σχηματι ανθρωπου εφανη ο κυριος (Φιλιπ. β', 7), και αυτος εν σχηματι ανθρωπου ελευσεται. Ανεστησεν ο σωτηρ και απεδειξε την αγιαν σαρκα αυτου ως ναον (Ιω. β' 19), και αυτος αναστησει τον εν Ιεροσολυμοις λιθινον ναον." Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 199 ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ 666

15 Εχοντας τα σκηπτρα της εξουσιας, θα απαιτησει απο ολους να τον προσκυνησουν υποχρεωτικα σαν θεο, δειχνοντας τον πραγματικο του πολυ αυστηρο, αποτομο, ακαταστατο, φοβερα αειδη, μισητο, βδελυκτο εαυτο, κανοντας ψευτοθαυματα ωστε να εντυπωσιαζει τον κοσμο. Παραλληλα θα απαιτησει να φερουν ολοι ανεξαιρετως την σφραγιδα του, το χαραγμα του, το χξσ' (666) στο δεξι χερι (το οποιο συμβολιζει τις καλες πραξεις) ή στο μετωπο ωστε να μας αποχριστοποιησει (κατα την ωρα του Αγιου Βαπτισματος μας, ο ιερεας χριει σταυροειδως με το Αγιον Μυρον -που συμβολιζει την Χαρη του Αγιου Πνευματος- τον πιστο στο μετωπο λεγοντας 'Σφραγις δωρεας Πνευματος Αγιου' για να φωτιστει και αγιασθει ο νους του ανθρωπου και εν συνεχεια σε ολα τα μελη του σωματος.) "Επειτα υψουται η καρδια του και θα εμεση ο Δρακων την πικροτητα του. Ταρασσων δε την οικουμενην κινει τα περατα, θλιβει τα συμπαντα, και μιαινει τας ψυχας. Οχι πλεον ως ευλαβης, αλλα πολυ αυστηρος εις ολα αποτομος, οργιλος, θυμωδης, ακαταστατος, φοβερος, αειδης, μισητος, βδελυκτος, ανημερος, αλαστωρ, αναιδης και προσπαθων να εμβαλη εις το βοθρον της ασεβειας ολον το ανθρωπινον γενος. Πληθυνει σημεια ψευδως, και οχι αληθως και ενω παρισταται πολυς λαος και ευφημει αυτον, βαλλει φωνην ισχυραν, ωστε να σαλευθη ο τοπος, επι του οποιου ιστανται οι οχλοι, λεγων 'Γνωρισατε ολοι οι λαοι την δυναμιν μου και την εξουσιαν μεταθετει ορη, και αναγει νησους απο την θαλασσαν με πλανην και φαντασιαν και ενω πλανα τον κοσμον και φανταζει τα συμπαντα, πολλοι θα δοξαζωσι και θα πιστευσωσιν αυτον ως θεον ισχυρον" Αγιου Εφραιμ Συρου, Τομος Δ', "Και στη συνεχεια αλαζονευεται στην καρδια του, και ο προτερον πραυς θα γινει σοβαρος και εκεινος που επεδιωκε την αγαπην, θα γινει ανελεημων. Ο ταπεινος κατα την καρδια, θα γινει υψηλοφρονας και απανθρωπος. Αυτος που δηθεν μισουσε την αδικια θα καταδιωξει τους δικαιους. Επειτα, αφου ανελθη στην εξουσια ως βασιλευς, θα προκαλεσει πολεμον. Και τρεις μεγαλους βασιλεις θα εκμηδενισει με θυμο, των Αιγυπτιων, των Λιβυων και των Αιθιοπων. Και κατοπιν θα οικοδομισει τον ναον στα Ιεροσολυμα και θα τον ανυψωσει ταχυτατα και θα τον αποδωσει στους Ιουδαιους. Επειτα θα υψηλοφρονησει απεναντι καθε ανθρωπου και οχι μονον, αλλα και κατα του Θεου θα λαλησει βλασφημα, νομιζοντας ο δολιος οτι στη συνεχεια θα ειναι επι της γης αιωνιος βασιλευς. Δεν γνωριζει ομως ο ταλαιπωρος οτι η βασιλεια του πολυ γρηγορα καταργειται και θα απολαυσει ταχεως το ετοιμασμενο για αυτον πυρ της κολασεως μαζι με ολους τους πειθαρχουντες σε αυτον, και ειχαν γινει δουλοι του" Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 285 "Και ποιει παντας, τους μικρους και τους μεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους, ινα δωσωσιν αυτοις χαραγμα επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι των μετωπων αυτων και ινα μη τις δυνηται αγορασαι ή πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα, το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου. Ωδε η σοφια εστιν ο εχων νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου, αριθμος γαρ ανθρωπου εστι και ο αριθμος αυτου χξς." "Παρασυρει δε και πειθει ολους, τους μικρους και τους μεγαλους, τους πλουσιους και τους πτωχους, τους ελευθερους και τους δουλους, να προσκυνησουν το ειδωλον και να υποταχθουν εις το θηριον και να τους δωσουν ανεξαλειπτον χαραγμενην σφραγιδα εις το δεξι των χερι και εις τα μετωπα των, οπως γινεται με τους δουλους, (δια να διαλαλουν ετσι την ισοβιον υποταγην των εις το θηριον). Και δια να θλιψη και ταλαιπωρηση τους Χριστιανους, πειθαναγκαζει, κανεις να μη ημπορει να αγοραση η πωληση, εκτος εκεινων που εχουν το χαραγμα και την σφραγιδα του θηριου,

16 η οποια σφραγις ειναι το ονομα του θηριου, ή ο αριθμος, που συμβολιζουν τα γραμματα του ονοματος του. Εδω ειναι η θεια σοφια εκεινος που εχει φωτισμενον και καθαρον νουν ας υπολογιση το συνολον των αριθμων, που συμβολιζουν τα γραμματα του ονοματος του. Διοτι ειναι αριθμος ονοματος ανθρωπου. Και ο αριθμος αυτος, που βγαινει, απο την αθροισιν των γραμματων λαμβανομενων ως αριθμων, κατα το ελληνικον συστημα, ειναι εξακοσια εξηκοντα εξ ή χξς'. Ειναι δε το ονομα του Αντιχριστου." Αποκαλυψις Ιωαννου, ιγ' 16,17,18 - Καινη Διαθηκη, Ερμηνευτικη αποδοση Ι.Θ. Κολιτσαρα Ο ΑΜΙΛΗΚΤΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΔΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟ 'ΧΑΡΑΓΜΑ' ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Τα τελευταια 3,5 ετη της βασιλειας του, θα κυνηγησει με μενος οσους δεν δεχτουν το χαραγμα και τον ιδιο ως κυριο τους. Οσοι συλλαμβανονται θα μαρτυρουν για την πιστη τους στον Κυριο ημων Ιησου Χριστο. Οι Ιεροι Ναοι θα κλεισουν και πουθενα δε θα ακουγεται ηχος καμπανας. Θα απαγορευεται επι ποινη θανατου η Χριστολογια, να κανει καποιος τον σταυρο του ή ο,τι αλλο σχετιζεται με την Πιστη του Χριστου. Οι ανθρωποι θα ψαχνουν να βρουν να ακουσουν λιγο απο τον λογο του Θεου, ομως ματαιως.. Επισης ο 'υιος της απωλειας' (Ιωαν. ιζ' 12), 'το βδελυγμα της ερημωσεως' (Μαρκ. ιγ' 14) θα εκδοσει διαταγμα που θα υποχρεωνονται ολοι οι ανθρωποι της γης, να τον προσκυνουν συγκεκριμενες ωρες. Οσοι δεν το πραττουν, θα συλλαμβανονται, θα βασανιζονται και θα οδηγουνται σε θανατο (Δανιηλ γ' 4-6 και Αποκ. ιγ', 14-15) "Αυτες ειναι οι '1260 ημερες' (Αποκ. ια' 3) 'το μισο της εβδομαδας' (Δαν. θ' 27), που θα κυριαρχησει ο Τυραννος διωκοντας την Εκκλησια, που φευγει 'απο πολη σε πολη' (Ματθ. κγ' 34) και στην ερημια, να κρυβεται στα βουνα και να μην εχει τιποτα αλλο μαζι της παρα μονο τις 'δυο φτερουγες του μεγαλου αετου' (Αποκ. ιβ' 14), δηλαδη την πιστη του Ιησου Χριστου, ο οποιος ανοιξε και απλωσε τα Αγια χερια Του στο Αγιο ξυλο, σαν δυο φτερουγες δεξια και αριστερα προσκαλωντας ολους οσους πιστευουν σε αυτον και σκεπαζοντας του, οπως 'η κλωσσα τα μικρα της' (Ματθ. κγ' 37 και Λουκ. ιγ' 34). Και δια του προφητου Μαλαχιου λεγει 'Και για σας, που φοβεισθε το ονομα μου θα ανατειλει Ηλιος δικαιοσυνης και θεραπεια κατω απο τις φτερουγες Του'." Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 219 "Οι Ναοι του Θεου θα γινουν σαν απλες κατοικιες και παντου θα γινουν καταστροφες Εκκλησιων. Οι Γραφες θα καταφρονηθουν και τα ασματα του εχθρου παντου θα τραγουδηθουν.." Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 278 Πενθουν ακομη και οι Εκκλησιες πενθος μεγαλο, διοτι ουτε προσφορα, ουτε θυμιαμα προσφερεται ουτε θεαρεστη λατρεια. Αλλα τα Ιερα των Εκκλησιων θα γινουν ως 'οπωροφυλακειο' (Ησ. α' 8). Και το Τιμιον Σωμα και Αιμα του Χριστου κατα τις ημερες εκεινες δε θα μεταλαμβανεται. Η λειτουργια θα σβεσθει, η ψαλμωδια θα παυσει, η αναγνωση των Γραφων δε θα ακουγεται. Αλλα θα υπαρχει σκοτος στους ανθρωπους και θρηνος πανω σε θρηνο και αλλοιμονο πανω σε αλλοιμονο."

17 Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 289 "Πενθει η γη και η θαλασσα, διοτι αιφνιδιως κατεπαυσεν η φωνη της ψαλμωδια και της προσευχης εκ στοματος ανθρωπου. Πενθουσι πασαι αι εκκλησιαι του Χριστου πενθος μεγα διοτι δε λειτουργειται ο αγιασμος και η προσφορα." Αγιου Εφραιμ Συρου, Τομος Δ' 127 "Ιδου ημεραι ερχονται, λεγει Κυριος, και εξαποστελω λιμον επι την γην, ου λιμον αρτων ουδε διψαν υδατος, αλλα λιμον του ακουσαι τον λογον Κυριου και σαλευθησονται υδατα απο της θαλασσης εως θαλασσης, και απο βορρά εως ανατολων περιδραμουνται ζητουντες τον λογον του Κυριου και ου μη ευρωσιν." Αμως η' "Μακαριοι θα ειναι εκεινοι που θα νικησουν τον τυραννον γιατι θα αναδειχθουν ενδοξοτεροι και υψηλοτεροι απο τους πρωτους μαρτυρες, διοτι οι πρωτοι μαρτυρες τους παλαιους εκεινους υπασπιστες του ενικησαν. Ενω αυτοι εδω με αυτον τον ιδιο τον διαβολο, τον γιο της απωλειας, αφου επαλαιψαν, και εγιναν νικητες με ποια εγκωμια και με ποιους στεφανους δε θα τιμηθουν απο τον βασιλεα μας Ιησου Χριστον;" Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 288 "Τις αρα μακαριος, ο υπερ Χριστου μετ' ευσεβειας μαρτυρων τοτε; Υπερ γαρ παντας μαρτυρας εγω φημι ειναι τους τοτε μαρτυρας. Οι μεν γαρ προ τουτου, μονοις ανθρωποις επαλαισαν οι δε επι του Αντιχριστου, αυτω Σατανα αυτοπροσωπως πολεμησουσι και οι μεν προτερον διωκοντες βασιλεις, εφονευον μονον, νεκρους δε ου προσεποιουντο εγειρεν, ουδε σημειων και τερατων φαντασιας εδεικνυον ωδε δε και του φοβου και της απατης προτροπη κακη, 'ωστε πλανασθε ει δυνατον, και τους εκλεκτους'." "Ποιος θα ειναι αραγε ο μακαριος που θα μαρτυρησει τοτε για τον Χριστο με πιστη; Εγω λεω οτι οι μαρτυρες της περιοδου εκεινης θα ειναι πιο πανω απο ολους τους μαρτυρες. Διοτι οι προηγουμενοι παλεψαν με ανθρωπους μονο, ενω την εποχη του Αντιχριστου θα πολεμησουν με τον ιδιο τον Σατανα αυτοπροσωπως. Και οι προηγουμενοι βασιλεις καταδιωκοντας τους μαρτυρες τους θανατωναν μονο, αλλα δεν προσποιουνταν πως ανασταινουν, ουτε εκαναν επιδειξη φανταστικων σημειων και τερατων. Ενω εδω γινεται κακη χρησιμοποιηση και του φοβου και της απαπης, για να παραπλανηθουν, αν ειναι δυνατον και οι εκλεκτοι" Αγιου Κυριλλου Ιεροσολυμων, EΠΕ 2, 144 ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

18 Τετοια θλιψη και στεναχωρια ποτε ξανα δε θα εχει παρουσιαστει επι της γης (Ματθ. κδ' 21). Οι μη εχοντες το χαραγμα χριστιανοι, θα διωκονται συνεχως και με μενος, προσπαθωντας παραλληλα να βρουν τροπο επιβιωσης, αφου και τα ιδια τα στοιχεια της φυσεως θα εχουν αλλοιωθει. Οι εχοντες το σφραγισμα του Αντιχριστου (χαραγμα το οποιο θα τους επετρεπε να εχουν το δικαιωμα της αγοραπωλησεως) θα μετανιωσουν πικρα για την επιλογη τους αφου αποδεικνυεται ολεθρος.. Ανθρωποι θα πεθαινουν απο την πεινα και τις αρρωστιες στους δρομους και τις πλατειες. Αν δε συντομευε ο Αγιος Τριαδικος Θεος εκεινες τις ημερες της κακιας, δε θα εμενε κανεις (Ματθαιος και Αγιος Μαξιμος ο Ομολογητης). "Ει γαρ και νυν εφ' ημων ου συμβαινει ταυτα δια το μηπω τους χρονους πεπληρωσθαι, αλλα γουν ευχεσθαι δει μηδε ευρεθηναι ημας εν τοις τοιαυτοις καιροις, εν οι ταυτα συνβησεται, μηποτε ατονησας τις απο της θλιψεως της μεγαλης της επερχομενης τω κοσμω εκπεση της αιωνιου ζωης." Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 81 "Εσται γαρ τοτε θλιψις μεγαλη, οια ου γεγονεν απ' αρχης κοσμου εως του νυν ουδ' ου μη γενηται." "Διοτι θα συμβη θλιψις τοσον μεγαλη, ομοια προς την οποια ουτε εχει γινει αποτ ην αρχην του κοσμου εως τωρα ουτε και θα γινει." Ματθ. κδ' 21 "Και τι λεγω απο ανθρωπων, οπου και αυτα τα στοιχεια την οικειαν ταξιν αρνησονται; Σεισμοι κατα πασαν πολιν, λοιμοι επι πασαν χωραν, βρονται ανεμοι και φοβεραι αστραπαι οικους και αγρους κατακαιουσαι, καταιγιδες ανεμων την γην και την θαλασσαν αμετρως εκταρασσουσαι, της γης ακαρπιαι, θαλασσης ηχος και σαλος αφορητος απο ψυχων και απωλειας ανθρωπων. Σημεια εν ηλιω, σημεια εν σεληνη, αστρων παρατροπαι, συνοχαι εθνων, αερων ακρασιαι, χαλαζης βολιδες επι προσωπου της γης, χειμωνος αταξιαι, παγετοι διαφοροι, καυσωνες απαμυθητοι, κεραυνοι αιφνιδιοι, εμπρησμοι αδοκητοι, και απαξαπλως πασης της γης θρηνος και κοπετος, παραμυθιαν μη εχουσης." "Και τι μιλω για ανθρωπους, οπου και αυτα τα στοιχεια της φυσεως θα απαρνηθουν την φυσικην των καταστασι. Σεισμοι σε καθε πολι, λοιμωδεις ασθενειες σε καθε χωρα, κεραυνοι ασυνηθιστοι και φοβερες αστραπες, οικοι και αγροι κατακαιονται. Καταιγιδες ανεμων, οι οποιες διαταρασσουν χωρις ορια την ξηρα και την θαλασσα, ακαρπιες της γης βουητο απο τη θαλασσα και σαλος αφορητος απο την απωλεια ψυχων ανθρωπων. Σημαδιακες μεταβολες στον ηλιο και στη σεληνη, εκτροπες αστρων απο τη θεσι των, συγκρουσεις εθνων, καταστρεπτικοι ανεμοι, βολιδες χαλαζης επι του προσωπου της γης, χειμωνες ατακτοι και ασυνηθιστοι, παγετοι μεγαλοι, καυσωνες ανυποφοροι, κεραυνοι αιφνιδιοι, εμπρησμοι απροσδοκητοι, μη αναμενομενοι, γενικος θρηνος και οδυρμος πασης της γης που δεν εχει παρηγορια" Αγιου Ιππολυτου, P.G. 10, 912 B - ΒΕΠΕΣ 6, 278 "Οταν οι ανθρωποι τοτε λαβουν τη σφραγιδα του Αντιχριστου και δεν θα ευρουν τροφες, ουτε νερο, θα προσερχονται προς αυτον με οδυνηραν φωνην και θα λενε 'Δωσε να φαμε και να πιουμε, γιατι αλλιως ολοι θα πεθανωμε απο την πεινα και απο καθε αναγκη και διεταξε τον ουρανον να μας δωσει νερο και διωξε τα ανθρωποφαγα θηρια'. Τοτε ο δολιος θα απαντησει εμπαιζοντας αυτους με πολλη απανθρωπια και θα τους λεει 'Ο ουρανος δεν θελει να δωσει βροχη. Η γη παλιν δεν

19 βλασταινει τα φυτα της, απο που να σας δωσω εγω τροφες;'. Τοτε αφου ακουσουν τα λογια του δολιου τουτου οι αθλιοι, θα καταλαβουν οτι αυτος ειναι ο πονηρος διαβολος, και θα θρηνησουν με πονο και θα κλαυσουν πολυ και θα κτυπησουν το προσωπο τους με τα χερια τους, και θα εκριζωσουν τα μαλλια τους και με τα νυχια τους θα ξεσκιζουν τα μαγουλα τους λεγοντας ο ενας προς τον αλλον 'Ω της συμφορας, ω του φοβερου πραγματος, ω της δολιας συναλλαγης, ω της φοβερης πτωσεως. Πως πλανηθηκαμε απο τον πλανο; Πως προσφερθηκαμε σε αυτον; Πως συλληφθηκαμε στα δικτυα του; Πως πιασθηκαμε στη μιαρα του σαγηνη; Πως ενω ακουγαμε τις Γραφες δεν καταλαβαιναμε;" Αγιου Ιππολυτου, P.G. 10, 933 D A "Τοτε θα θρηνη δεινως και θα στεναζη πασα ψυχη τοτε ολοι θα υποφερωσι θλιψιν απαραμυθητον, η οποια θα κατεχη αυτους νυκτα και ημεραν, και δεν θα ευρισκωσιν ουδαμου παρηγοριαν. Τοτε θα αποθνησκωσι τα νηπια εις τους κολπους των μητερων, και παλιν ο πατηρ μετα της γυναικος και των τεκνων του θ' αποθνησκη εις τας αγορας, και δεν θα υπαρχει τις να θαψη αυτους και να τουςς βαλη εις μνημα. Απο τα πολλα δε θνησιμαια, τα οποια θα ριπτωνται εις τας πλατειας, θα υπαρχη παντου δυσωδια, η οποια θα στεναχωρη πολυ τους ζωντας. Το πρωι ολοι θα λεγωσι μετ' οδυνης και στεναγμων ποτε θε γινη εσπερα δια ν' αναπαυθωμεν ολιγον; Οταν δε θα ελθη παλιν η εσπερα θα λεγωμεν με πικροτατα δακρυα, ποτε αρα θα φωτιση δια ν' αποφυγωμεν την θλιψην, η οποια μας κυριευει; Και δεν θα υπαρχη τοπος να φυγη τις και να κρυβη, διοτι τα παντα θα ταραχθωσι, και η θαλασσα και η ξηρα. Δια τουτο ειπεν εις ημας ο Κυριος 'Γρηγορειτε δεομενοι αδιαλειπτως να διαφυγετε την θλιψιν θα ειναι δυσωδια εν θαλασση, δυσωδια επι της γης, λιμοι, σεισμοι, εν θαλασσησυγχυσις, επι της γης συγχυσις, εν θαλασση φοβητρα, φοβητρα επι της γης. Χρυσος πολυς και αργυρος, και μεταξωτα ιματια, αλλα δεν θελουσιν ωφελησει εις την θλιψιν εκεινην, και παντες οι ανθρωποι μακαριζουσι τους οσους απεθανον πριν ελθη η μεγαλη θλιψις επι γης. Διοτι ριπτεται και ο χρυσος και ο αργυρος εις τας πλατειας, και ουδεις εγγιζει αυτα επειδη ειναι ολα βδελυκτα. Παντες σπυδαζουσι να διαφυγωσι και να κρυβωσιν, αλλ' ουδαμου ευρισκουσι τοπον δια να κρυβωσιν εκ της θλιψεως... εσωθεν φοβος, και εξωθεν τρομος και εν νυκτι και εν ημερα θνησιμαια κεινται εις πλατειας. Εις τα πλατειας δυσωδια, εις τα οικιας δυσωδια, εις τας πλατειας πεινα και διψα, εις τας οικιας πεινα και διψα εις τας πλατειας φωνη κλαυθμου, εις τας πλατειας θορυβος, και εις τας οικιας θορυβος. Εις εκαστος μετα κλαυθμου συναντα τον ετερον πατηρ το τεκνον, και ο υιος τον πατερα, μητηρ την θυγατεραν φιλοι μετα φιλων εναγκαλισθεντες εκλειπουσιν και αδελφοι μετα αδελφων εναγκαλισθεντες αποθνησκουσιν. Εμαρανθησαν και τα καλλη του προσωπου πασης σαρκος. Γινονται δε αι μορφαι των ανθρωπων ως νεκρου. Γινεται βδελυκτον και μισητον το καλλος των γυναικων. Θελει μαρανθη πασα σαρξ, και η επιθυμια των ανθρωπων." Αγιου Εφραιμ του Συρου, Τομος Δ', "Τοτε γαρ 'εσται θλιψις μεγαλη, οια ου γεγονεν τοιαυτη απο καταβολης κοσμου' (Ματθ. κδ' 21), αλλων αλλαχη κατα πασαν πολιν και χωραν εις το αναιρειν τους πιστους πεμπομενων, και των μεν Ιουδαιων επι τη τουτων απωλεια ευφραινομενων, και των εθνων επιχαιρομενων και των απιστων αυτοις συναιρομενων, των δε αγιων απο δυσεως εις ανατολην πορευομενων, και ετερων απο ανατολων εις μεσημβριαν διωκωμενων αλλων δε εν τοις ορεσιν και εν τοις σπηλαιοις κρυπτομενων, πανταχου αυτους βδελυγματος πολεμουντος και δια θαλασσης και δια ξηρας τουτους δια του προσταγματος αναιρουντος, και κατα παντα τροπον εκ του κοσμου εκθλιβοντος, μη δυναμενων αυτων μητε 'πωλησαι' τι των ιδιων μητε 'αγορασαι' παρα των αλλοτριων, χωρις εαν μη τις 'το ονομα του θηριου εν χειρι περιφερη', η το τουτου 'χαραγμα' επι τω μετωπω βασταζη (Αποκ. ιγ' 17). Παντες γαρ οι πιστοι τοτε εκ παντως τοπου εκδιωχθησονται και εκ των οικιων

20 κατασπασθησονται και εκ των πολεων εξελασθησονται και εν τω δημοσιω συρησονται και παση κολασει κολασθησονται και εκ παντος του κοσμου εκβληθησονται. Χρη ουν ενοραν την εσομενην των αγιων τοτε θλιψην και ταλαιπωριαν δει γαρ ημας εκ των ηδη μερικως γινομενων εννοειν τα εσομενα, τοιαυτοις ζαλης και ταραχου εν παντι τω κοσμω γενησομενης, και παντων πιστων πανταχου αναιρουμενων και κατα πασαν πολιν και χωραν σφαζομενων, και δικαιων αιματος ακχυνομενου, και ζωντων ανθρωπων καιομενων, και θηριοις ετερων παραβαλλομενων, και νηπιων εν αφοδοις φονευομενων, και αταφων παντων ριπτουμενων, και υπο κυνων βιβρωσκομενων, παρθενων τε και γυναικων παρρησια φθειρομενων και αισχρως εμπαιζομενων, και αναρπαγων γινομενων, και κοιμητηριων αγιων ανασκαπτομενων, και λειψανων ανορυσσομενων και εν πεδιω ριπτουμενων, και βλασφημιων γινομενων. Ταραχος εσται εν πολεσιν τοτε, των αγιων εκεινων διωκομενων ταραχος εσται εν οδοις και εν ερημιαις, παντων εκει κρυβεσθαι βουλομενων ταραχος εσται εν θαλασση, παντων δι' υδατος φευγειν πειρωμενων ταραχος εσται εν νησοις, παντων εκει εκζητουμενων. Και εσται η γη τοτε τοις αγιοις ακαρπος και πασα πολις αοικητος και θαλασσα απλωτος και πας ο κοσμος ερημος, των μεν υπο λιμου διαφθειρομενων, των δε απο διψης εκλιμπανοντων, ετερων δε απο του φοβου και της πολλης θλιψεως αθνησκοντων. Που δε τοτε κρυβησετε ανθρωπος; Τινι δε τα ιδια τεκνα παραθησετε; Που δε τα υπαρχοντα αυτου αποκομισας διασωσει, οποτε μηδε την ιδιαν ψυχην σωσαι δυναται; Τοτε εσονται οιμωγαι νηπιων πολλαι, πατερων τε και μητερων οδυρμοι, γυναικων τε και παρθενων ολολυγμοι, αδελφων τε και συγγενων κοπετοι. Τις τινα πενθησει τοτε; Ουκ αδεφος αδελφον, και γαρ αυτος τον θανατον προσδοκα ου μητηρ θυγατερα, και αυτη τον θανατον υφορωμενη ου πατηρ υιον, φοβουμενος μη και αυτος αναιρεθη. Δια τουτο προειδως ο κυριος ταυτα λεγει 'Προσευχεσθε, ινα μη γενηται η φυγη υμων χειμωνος ή σαββατου' (Ματθ. κδ' 20), μητε αργουντας υμας απο δικαιοσυνης, μητε ασχολουμενους υμας εν βιωτικοις πραγμασιν, ως εν χειμωνι, μηπως 'αιφνιδιως επιστη εφ' υμας η ημερα εκεινη ως παγις' (Λουκ. κα' 34-35) ει γαρ μη εκολοβωθησαν, φησιν, αι ημεραι εκειναι, ουκ αν εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι." Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 105 "Εγω φιλοχριστοι και τελειοι αδελφοι, εφοβηθην εξ αυτης της ενθυμησεως του Δρακοντος, μελετων καθ' εαυτον την θλιψιν, ητις μελλει να γινη εις τους ανθρωπους κατα τους καιρους εκεινους... Θα λαλησω δε με οδυνας, και θα ειπω με στεναγμους, περι της συντελειας του κοσμου τουτου, και περι του αναιδεστατου και φοβερου Δρακοντος, οστις μελλει να ταραξη πασαν την υπο τον ουρανον κτισιν, και να εμβαλη δειλιαν, και ολιγωριαν, και δεινην απιστιαν εις τας καρδιας των ανθρωπων, και να ποιηση τερατα και σημεια και φοβητρα, ωστε, εαν δυνηθη, να πλανηση και τους εκλεκτους... Οταν ιδη την απεριγραπτον εκεινην θλιψιν, ητις γινεται απανταχου εις πασαν ψυχην, η οποια δεν εχει τελειως παραμυθιαν, ουτε παλιν ανεσιν εν γη και θαλασση οταν ιδη οτι συνταρασσεται ως κηρος εν δεινη θλιψει, και ουδει υπαρχει ο ελεων οταν ιδη απαντα τα προσωπα δακρυονται, και μετα ποθου ερωτωντας τους ανθρωπους, μηπως ακουεται λογος Θεου επι της γης; Και ακουη ουδαμου. Τις θελει υποφερει τας ημερας εκεινας; Τις δε θα υπομεινη την θλιψιν την αφορητον; Οταν ιδη συγχυσιν των λαων, οι οποιοι ερχονται απο των περατων της γης εις θεαν του τυραννου, και ιδη οτι πολλοι προσκυνουσιν εμπροσθεν του τυρανννου, και κραζουσι μετα τρομου, οτι συ εισαι ο σωτηρ ημων οταν ιδη οτι η θαλασσα ταρασσεται, και η γη ξηραινεται, οι ουρανοι δεν βρεχουσι, τα φυτα μαραινονται απαντες δε οι οντες προς ανατολας, φευγουσι προς δυσμας, εκ της πολλης δειλιας και παλιν δε οι οντες προς δυσμας, φευγουσι προς ανατολας μετα τρομου, ο δε αναιδης λαβων τοτε εξουσιαν θα αποστειλη δαιμονα εις παντα τα περατα, ωστε να κηρυξη παρρησια, οτι βασιλευς μεγας εφανη μετα δοξης, ελθετε και ιδετε αυτον. Τις ειναι εχων ουτω αδαμαντινην ψυχην, ωστε να υποφερη γενναιως απαντα τα σκανδαλα; Τις αρα ο ανθρωπος αυτος, ως προειπον, ωστε να μακαρισωσιν αυτον παντες οι αγγελοι;"

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 1. Η αρπαγή θα πραγματοποιηθεί ξαφνικά. «διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. 22 Έρχεται τότε ένας

Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. 22 Έρχεται τότε ένας Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ: Ο χριστός χαρίζει ξανά το δώρο της ζωής Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη.

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Μαρτίου 18, 2015 Του Ευθύμιου Αχείλα Οι πρώτοι Χριστιανοί συνήθιζαν να κλείνουν την προσευχή τους με την ευχή «μαράν αθά» δηλαδή «Κύριε έρχου», προσμένοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 13 Προφητεία του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτη περί αντιχρίστου... 93

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 13 Προφητεία του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτη περί αντιχρίστου... 93 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Πρόλογος... 11 2 Η ομολογία του δαίμονα... 13 3 Πιστεύω το Θεό... 17 4 Η μνήμη του θανάτου... 27 5 Άλλες αποκαλύψεις από το διάβολο... 35 6 Μορφές βλασφημίας... 47 7 Μια προσωπική εμπειρία...

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Η πραγματικότητα της Εκκλησίας, έτσι όπως τη ζούμε σήμερα, δεν έγινε με κάποιον αυτόματο και ανώδυνο τρόπο. Η θεμελίωση και η εξάπλωση της Εκκλησίας επιτεύχθηκαν με αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Μελέτη 8: Για το Σάββατο 24 Μαΐου Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Εάν τας εντολάς µου φυλάξητε, θέλετε µείνει εν τη αγάπη µου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός µου, και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως Για την Δεύτερη και ένδοξη παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού κάνει λόγο το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

"Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13

Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς. (Ψαλμοί ριθ:13 Into His Marvelous Light "Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13 1 Η Προετοιμασία Η παρακάτω βιβλική μελέτη δημιουργήθηκε για να εξηγήσει το σχέδιο της σωτήριας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

19 Μαρτίου 25 Μαρτίου Σάββατο απόγευμα 13. ΛΥΤΡΩΣΗ

19 Μαρτίου 25 Μαρτίου Σάββατο απόγευμα 13. ΛΥΤΡΩΣΗ 19 Μαρτίου 25 Μαρτίου Σάββατο απόγευμα 13. ΛΥΤΡΩΣΗ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα του βιβλίου της Αποκαλύψεως

Η γυναίκα του βιβλίου της Αποκαλύψεως Αποκ. 12, 1: «γυνή περιβεβλημένη τόν ἥλιον, καί ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς καί ἐπί τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα» Η γυναίκα του βιβλίου της Αποκαλύψεως l Του Γεωργίου Κουννούσιη Θεολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία Σκοπιά και Αυτή η Γενεά

Η Εταιρία Σκοπιά και Αυτή η Γενεά Η Εταιρία Σκοπιά και Αυτή η Γενεά «Ξύπνα!» της 22ας Ιουνίου 1995 σελ. 9 1 Στη διάρκεια των 130 ετών της πολυτάραχης ιστορίας της, η Εταιρία Σκοπιά έχει δώσει πολλές και διαφορετικές ερμηνείες στη γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ;

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Και ομολογώ ότι τα έκανα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσκληση --------------

Η πρόσκληση -------------- Η πρόσκληση -------------- Ιδού, ο Ιησούς στέκεται στην πόρτα της καρδιάς σου και χτυπήματα. Αν ακούσετε τη φωνή του και θα ανοίξει την καρδιά σας, το πνεύμα του και το Πνεύμα του Θεού θα έρθει και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ιστορία της Εταιρείας: Η οργάνωση των > ή χιλιαστών είναι μια πολυεθνική μετοχική εταιρεία. Ιδρύθηκε το 1884 από τον Κάρολο Ρώσσελ με τον

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

12 Νοεμβρίου 18 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 8. ΑΘΩΟ ΑΙΜΑ

12 Νοεμβρίου 18 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 8. ΑΘΩΟ ΑΙΜΑ 12 Νοεμβρίου 18 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 8. ΑΘΩΟ ΑΙΜΑ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Είναι δε η πίστις, ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων.» Εβραίους 11/ια 1. Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

21 Μαΐου 27 Μαΐου Σάββατο απόγευμα 9. ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ)

21 Μαΐου 27 Μαΐου Σάββατο απόγευμα 9. ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ) 21 Μαΐου 27 Μαΐου Σάββατο απόγευμα 9. ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ) ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εν εκείνη τη ώρα ήλθον οι μαθηταί προς τον Ιησούν, λέγοντες, Τις άρα είναι μεγαλήτερος εν τη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 5 η: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ» Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα