«Άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ ή εξγαζίαο απφ εθπαηδεπηηθνχο» Η εγθχθιηνο ηνπ ΥΠΔΠΘ ( αξ.πξση.14543/γ2, ) θάλεη γλσζηά ηα εμήο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ ή εξγαζίαο απφ εθπαηδεπηηθνχο» Η εγθχθιηνο ηνπ ΥΠΔΠΘ ( αξ.πξση.14543/γ2,13-2- 2003) θάλεη γλσζηά ηα εμήο:"

Transcript

1 «Άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ ή εξγαζίαο απφ εθπαηδεπηηθνχο» Η εγθχθιηνο ηνπ ΥΠΔΠΘ ( αξ.πξση.14543/γ2, ) θάλεη γλσζηά ηα εμήο: 1) Με ην άξζξν 31 ηνπ Υ.Κ. πνπ εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηά ην άξζξν 52 ηνπ λ. 2721/99, πξνβιέπεηαη ε άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ ή εξγαζίαο κε ακνηβή, κεηά απφ ζχκθσλε αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ (ΠΥΣΓΔ), πνπ ρνξεγείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν ή εξγαζία, εθόζνλ ην έξγν ή ε εξγαζία ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ελώ θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ δελ επηηξέπεηαη ε θαη επάγγεικα άζθεζε εκπνξίαο. Όπσο ζπλάγεηαη απφ ηε γξακκαηηθή εξκελεία θαη ηνλ ζθνπφ ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, γηα λα γλσκαηεχζεη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα εμήο: α) Η άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ ή εξγαζίαο λνείηαη σο εμαίξεζε θαη φρη σο θαλφλαο. β) Η άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή, ζπληξέρεη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχπηεη ζηαζεξή θαη ζπζηεκαηηθή απαζρφιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε πξνζπφξηζε νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ. Τέηνηα απαζρφιεζε ζπληξέρεη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ηδησηηθφ έξγν ή εξγαζία αζθείηαη φρη κελ επζέσο απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά εκκέζσο απφ απηφλ κέζσ νηθνλνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ νπνίνπ έρεη ηνλ έιεγρν. γ) Τν έξγν ή ε εξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα κελ πξνθαιεί ζχγθξνπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνπ ζπκθέξνληνο κε ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο θαη γεληθφηεξα λα κελ κεηψλεη ην θχξνο ηεο ππεξεζίαο ηνπ. δ) Να κελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, δει. ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Έηζη ε παξεκπφδηζε π.ρ. αθνξά ηνλ εκεξήζην ρξφλν άζθεζεο ηνπ ηδησηηθνχ έξγνπ, ηελ θφπσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θ.ι.π. ε) Ζ άδεηα ζα ρνξεγείηαη κόλν γηα ζπγθεθξηκέλν ηδηωηηθό έξγν ή εξγαζία, δειαδή κόλν γη απηό πνπ ξεηά πξνζδηνξίδεη ν εθπαηδεπηηθόο ζηελ αίηεζή ηνπ θαη θπζηθά όρη αόξηζηα.

2 στ) Τέινο απαγνξεχεηαη ε θαη επάγγεικα άζθεζε εκπνξίαο, δειαδή δελ απαγνξεχεηαη ε απιή δηελέξγεηα νξηζκέλσλ εκπνξηθψλ πξάμεσλ, αιιά ε θηήζε ηεο εκπνξηθήο ηδηφηεηαο, πνπ ζπληζηά πξαγκαηηθφ γεγνλφο, θαηά ην νπζηαζηηθφ θξηηήξην, πνπ θαζηεξψλεη ην άξζξν 1 ηνπ εκπνξηθνχ Νφκνπ, ην νπνίν ρξήδεη αλάινγεο απφδεημεο. Σπγθεθξηκέλα, ε άζθεζε εκπνξίαο είλαη πξαγκαηηθφ, θαηά βάζε, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη θαηά πεξίπησζε, ηελ έξεπλα ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλζεθψλ. Δπηζεκαίλεηαη, πάλησο, φηη γηα ηα ηαηξηθά θαζψο θαη ηα ινηπά επαγγέικαηα, ζηα νπνία πξνέρεη ν επηζηεκνληθφο θαζαξά ραξαθηήξαο, δελ κπνξεί λα ηεζεί, θαη αξράο, δήηεκα απφθηεζεο ηεο εκπνξηθήο ηδηφηεηαο απφ ηνπο επηζηήκνλεο πνπ αζθνχλ απηά, αθνχ ε άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο δελ είλαη, απφ κφλε ηεο, δπλαηή λα ηεο πξνζδψζεη ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα. 2) Πην αλαιπηηθά αλαθέξσ παξαθάησ ηε ζρεηηθή λνκνινγία, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαληψληαη ζπλεζέζηεξα: ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΓΙΚΑΣ (Ν.3528/2007 ) Α. Άξζξν 35 Καηνρή δεύηεξεο ζέζεο Παξαγξαθ.1. Απαγνξεχεηαη ν δηνξηζκφο ππαιιήινπ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε, ζε δεχηεξε ζέζε: Α) Γεκφζηαο ππεξεζίαο Β) ΝΠΓΓ Γ) ΟΤΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελψζεσλ απηψλ Γ) Γεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ Δ) Ννκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ή ην θξάηνο θαηέρεη ην 51% ηνπιάρηζηνλ ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Β. Ννκηθφ Σπκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Ν.Σ.Κ.) Β Τκήκα ( ) Μεηαμχ άιισλ απνθάζηζε: δ) επίζεο ζηελ παξαγξαθ. 6 ηνπ αξζξ.14 ηνπ λ.1566/85 νξίδεηαη φηη άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο

3 ρνξεγείηαη, εάλ πξνεγνπκέλωο θαιπθζνύλ κε ππεξεζηαθή δηδαζθαιία νη αλάγθεο ηωλ δεκόζηωλ ζρνιείωλ. Οη δεκφζηνη εθπαηδεπηηθνί δελ επηηξέπεηαη λα δηδάζθνπλ ζε ηδησηηθά ζρνιεία ή θξνληηζηήξηα. Γ. (Δγθχθιηνο ΥΠΔΠΘ, αξ.πξση. Γ2/26341, ) Μεηαμχ άιισλ : Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεκφζηαο Β βαζκηαο Δθπ/ζεο κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ ζε ηδησηηθά ΙΔΚ, χζηεξα βεβαίσο απφ άδεηα πνπ ρνξεγείηαη απφ ην νηθείν ΠΥΣΓΔ. Θα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ ηα εμήο : Α) ε απαζρόιεζε ηνπο ζηα ηδηωηηθά ΗΔΚ λα είλαη εθηόο ωξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνύλ Β) Απηή λα κελ απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ ππεξεζία ηνπο θαη Γ) Ζ απαζρόιεζε ηνπο ζηα ηδηωηηθά ΗΔΚ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 10 ώξεο ηελ εβδνκάδα (ζηελ αίηεζε πξνο ην ΠΥΣΓΔ πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη θαη βεβαίσζε γηα ην χςνο ηεο ακνηβήο) Γ. Έξγν από εθπαηδεπηηθνύο Ξέλωλ Γιωζζώλ θαη Φπζηθήο Αγωγήο Γεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξηνξηζηηθή απαξίζκεζε ησλ θξνληηζηεξίσλ, δηα ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ ΑΝ.2545/1940 πεξηιακβάλνληαη ηα θξνληηζηήξηα Ξέλσλ Γισζζψλ, δελ είλαη θαηά λόκν δπλαηή ε ρνξήγεζε άδεηαο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο Αγγιηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ζε θξνληηζηήξηα Ξέλωλ Γιωζζώλ (Σρεηηθή θαη ε ππ αξηζκ. 270/1998 αηνκηθή Γλσκ. Γξαθείνπ Ννκηθνχ Σπκβνχινπ ΥΠΔΠΘ). Αληηζέησο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε άδεηαο ζε εθπαηδεπηηθνύο Φπζηθήο Αγωγήο πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ζε Αζιεηηθά Σωκαηεία, εθφζνλ απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηνξηζηηθή απαξίζκεζε ησλ θξνληηζηεξίσλ, ελψ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο δελ είλαη δηδαζθφκελν ζε θξνληηζηήξηα (Σρεη. 5/1998 γλσκ. ΝΣΚ ), (Γλσκνδφηεζε Ν 251/98) Δ. Έξγν από εθπαηδεπηηθνύο ηεο Μνπζηθήο Σηνπο εθπαηδεπηηθνχο Κιάδνπ ΠΔ16-Μνπζηθήο είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε άδεηαο ηδηωηηθνύ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ζε ωδεία ηωλ νπνίωλ ε ίδξπζε πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 16 ηεο / (η.Α /7) πξνο δηάθξηζηλ ηωλ θξνληηζηεξίωλ κνπζηθήο, δεδνκέλνπ φηη ξεηά ζηελ παξ. 5 ηνπ αξζξ.63 ηνπ απηνχ σο άλσ ΑΝ2545/1940 «δε ζεσξνχληαη σο θξνληηζηήξηα κνπζηθήο ηα Ωδεία θαη νη Φηιαξκνληθαί Μνπζηθαί»,

4 ηεξνπκέλσλ ελ πάζε πεξηπηψζεη ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ άξζξσλ 14 παξ. 16 ηνπ λ. 1566/1985 θαη 77 παξ.2 ηνπ ΠΓ 611/1977. (γλσκνδφηεζε ΝΣΚ 251/98). ΣΤ. Δγθύθιηνο ΥΠΔΠΘ, αξ.πξωη. Γ2/1272 Σρεηηθά κε ην αξ. Γ2/1495/2000, «[ ] ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη νη κόληκνη εθπ/θνη θι.πδ13, Ννκηθώλ- Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, λνκηκνπνηνύληαη λα αζθνύλ ην επάγγεικα ηνπ δηθεγόξνπ ωο δεύηεξε εξγαζία, ρωξίο λα πξναπαηηείηαη ε ρνξήγεζε ηεο πξνβιεπόκελεο από ην αξζξ.31 ηνπ λ. 3528/2007αδείαο, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη δε παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο. Ζ απαγόξεπζε άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ επ ακνηβή δελ αθνξά ηηο ζπγγξαθηθέο θαη επηζηεκνληθέο αζρνιίεο ηνπ ππαιιήινπ. Τν ΠΥΣΓΔ δε πξνβαίλεη ζηελ ρνξήγεζε ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή ζηνπο εθπ/θνπο (φπσο κεραλνηερλίηεο, ειεθηξνηερλίηεο θιπ) ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αηηνχληεο έρνπλ ζηεξεζεί ηελ άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο ζην Γεκφζην (ΓΙΓΑΓ/Φ.57/97/νηθ 24824). Ε. Σπκκεηνρή εθπαηδεπηηθνύ ζε εηεξόξξπζκε νκόξξπζκε εηαηξεία. ΓΗΓΑΓ/Φ.57.2/129/4165/ θαη ΓΗΓΑΓ/Φ.57/123/21358/ Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 3528/07, δελ επηηξέπεηαη ζηνλ ππάιιειν ε θαη επάγγεικα άζθεζε εκπνξίαο θαη απαγνξεχεηαη ζε απηφλ λα κεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε εκπνξηθή εηαηξεία ( πξνζσπηθή, πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή θνηλνπξαμία) ή λα είλαη δηεπζχλσλ ή εληεηαικέλνο ζχκβνπινο αλσλχκνπ εηαηξείαο ή δηαρεηξηζηήο νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο εηαηξείαο. Δηδηθφηεξα ζαο ηνλίδνπκε φηη ελφςεη ηεο θεξδνζθνπηθήο επηδίσμεο νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο εηαηξείαο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο αλάπηπμεο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα πνπ ξεηά απαγνξεχεηαη ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ε θαηά ην λφκν απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ηνπ ππαιιήινπ ζε εηαηξείεο είλαη γεληθή θαη ζρεδφλ απφιπηε. Αθνξά δειαδή φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο πθίζηαληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε κφλε εμαίξεζε ηε δπλαηφηεηα

5 ζπκκεηνρήο ηνπ ππαιιήινπ ζηε δηνίθεζε αλψλπκεο εηαηξείαο ή γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Σπλεπψο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ δελ λνκηκνπνηείηαη δεκφζηνο ππάιιεινο λα ζπκκεηέρεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ ζηε δεκηνπξγία Ο.Δ., κε δεδνκέλν φηη απηή απνηειεί πξνζσπηθή εκπνξηθή εηαηξεία. Όζνλ αθνξά ηέινο ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε αλψλπκε εηαηξεία ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: Σχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ λ.3528/2007, κπνξεί ν ππάιιεινο, κεηά απφ άδεηα, λα κεηέρεη ζηε δηνίθεζε αλσλχκνπ εηαηξείαο, ρσξίο φκσο λα είλαη δηεπζχλσλ ή εληεηαικέλνο ζχκβνπινο απηήο. Απαγνξεχεηαη ε απφθηεζε απφ ππάιιειν, ζχδπγφ ηνπ ή αλήιηθα ηέθλα ηνπο κεηνρψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ εηδηθφ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο ηνπ. Ζ. Άζθεζε ηδηωηηθνύ έξγνπ από εθπαηδεπηηθνύο θιάδωλ ΠΔ14.01 (ηαηξόο), ΠΔ14.02 (νδνληίαηξνο) θαη ΠΔ12 (κεραληθόο). Σχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 378/2002 γλσκνδφηεζε ηνπ Β Τκ. Τνπ Ν.Σ.Κ.: «ε θαζεκεξηλή, δηαξθήο, ζηαζεξή θαη ζπζηεκαηηθή παξνρή νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ έζησ θαη γηα ηέζζεξηο (4) ψξεο εκεξεζίσο, ζπληζηά άζθεζε ηνπ ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο ηνπ νδνληηάηξνπ, ην νπνίν δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ γηαηί εκπίπηεη ζηνλ θαλφλα ηεο απαγφξεπζεο πνπ ζέηεη έκκεζα ε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Υ.Κ. θαη φρη ζηελ εμαίξεζε.» Καη αθνινπζία ησλ πξναλαθεξζέλησλ, φπσο είλαη θπζηθφ, εθφζνλ βέβαηα ζπληξέρνπλ νη απηέο πξνυπνζέζεηο θαη γηα ηνπο άιινπο δχν θιάδνπο κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ΠΔ14.01 (Ιαηξνχο) θαη ΠΔ12 (Μεραληθνχο), πξνζήθεη ε ίδηα απάληεζε. Θ. Φνξήγεζε άδεηαο γηα πώιεζε πξνϊόληωλ πλεπκαηηθνύ θαιιηηερληθνύ ραξαθηήξα (ΓΗΓΑΓ / Φ57/ 167/26145/ ). Σχκθσλα κε εγθχθιην ηνπ ΥΠΔΣΓΓΑ ζε απάληεζε ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Υ.Κ. γηα πψιεζε πξντφλησλ πλεπκαηηθνχ θαιιηηερληθνχ ραξαθηήξα ηδίαο παξαγσγήο.

6 Σε θάζε πεξίπησζε πάλησο ην κφλν αξκφδην φξγαλν λα απνθαλζεί σο πξνο ηε ρνξήγεζε ηεο αηηνχκελεο άδεηαο είλαη ην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν νθείιεη λα αηηηνινγήζεη αλάινγα ηε ζρεηηθή άπνςή ηνπ. Η. Άζθεζε ηδηωηηθνύ έξγνπ ζε ηδηωηηθά ΚΔΚ Δξγαζηήξηα ειεπζέξωλ ζπνπδώλ. Σχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ 535/2005 (έγθξηζε ππνπξγνχ 27/3/2006) Γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ ΥΠΔΠΘ ε άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ (δηδαζθαιία ζε ηδησηηθφ ΚΔΚ ή ζε εξγαζηήξην ειεπζέξσλ ζπνπδψλ), αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο πνπ δεκηνπξγείηαη, δελ δχλαηαη λα ζεσξεζεί κε ζπκβαηή πξνο ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, σο αλαθεξφκελε ζε άζθεζε ακηγψο δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη επνκέλσο δελ εκπίπηεη ζηελ απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ 31 παξ. 1 Υ.Κ. Σην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη, πξνο απνθπγή ζπγρχζεσλ, είλαη ελδεδεηγκέλν, θάζε θνξά πνπ ππνβάιιεηαη αίηεζε εθπαηδεπηηθνχ γηα δηδαζθαιία ζε εξγαζηήξην ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, λα δηαπηζηψλεηαη ζαθψο φηη πξφθεηηαη γηα εξγαζηήξην ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο ηεο 9/9 Οθησβξίνπ 1935 θαη φρη γηα θξνληηζηήξην ειεπζέξσλ ζπνπδψλ ηεο πεξίπησζεο ζη ηνπ άξζξνπ 63 παξ. 2 ηνπ Α.Ν.2545/40, δεδνκέλνπ φηη, επιφγσο, γηα ην ηειεπηαίν ηζρχεη ε ξεζείζα απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 16 εδ. 6 ηνπ λ. 1566/85. Η ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΚ ή εξγαζηεξίσλ ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, φπνπ πξφθεηηαη λα δηδάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, δελ πξέπεη λα εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Υ.Κ. (θαηνρή δεχηεξεο ζέζεο). Σηελ πεξίπησζε απηή ε ππεξεζηαθή άδεηα είλαη αλεπίηξεπηε. Σπλεπψο ε ρνξήγεζε ππεξεζηαθήο άδεηαο ζε εθπαηδεπηηθφ γηα δηδαζθαιία ζε ηδησηηθφ ΚΔΚ ή Δξγαζηήξην Διεπζέξσλ Σπνπδψλ είλαη θαη αξρήλ επηηξεπηή κε ηε ζπλδξνκή ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ. H παξαπάλσ θαηαγξαθή δελ θαιχπηεη επ νπδελί ην ζχλνιν ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ εμσζρνιηθήο απαζρφιεζεο. Τν Ννκηθφ Πιαίζην πνπ βαζηθά αλαθέξεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο εθπ/θσλ, ππάξρεη ζηνλ Ν. 1566/88, άξζξν 11 θαη 14 θαη ζηνλ Υπαιιειηθφ Κψδηθα (Ν. 3528/2007) άξζξα 31 θαη 32

7 Τέινο, είλαη απαξαίηεηε, γηα φπνηνλ αζθεί ηδησηηθφ έξγν κε άδεηα ηνπ ΠΥΣΓΔ, ε εηήζηα αλαλέωζε ηεο άδεηαο απηήο, κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ εθπ/θνπ.

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16)

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16) Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ..- Ν..Κ.- κλπ διαηάξειρ. Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 246 Νφκνο 1256 ηεο 28/31.5.1982. Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ θαζηέξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΆΡΘΡΟ 16 α ΣΟΤ Ν. 2190/1920

ΣΟ ΆΡΘΡΟ 16 α ΣΟΤ Ν. 2190/1920 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΆΡΘΡΟ 16 α ΣΟΤ Ν. 2190/1920 ΕΩΖ ΜΑΘΖΝΟΤ ΜΑΘΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΔΣΑΗΡΗΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΠΑΜΠΟΤΚΖ - ΣΔΛΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων. Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ

Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων. Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Άδεια αςκήςεωσ τησ ιατρικήσ... 6 Aςυμβίβαςτα...

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ Μάξηηνο 2012 Άξζξν 1 ν - Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαζηέξσζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηε δηνίθεζε, ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:78/15 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ. Hκέξα: Σεηάξηε πλεδξίαζε: 16.4.

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:78/15 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ. Hκέξα: Σεηάξηε πλεδξίαζε: 16.4. Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:78/15 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ Hκέξα: Σεηάξηε πλεδξίαζε: 16.4.2014 Ώξα: 14:00 Γηεύζπλζε Βηνηερλίαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 1. Έλαξμε πινπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ»

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ

Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ - Υπηπεζιακή καηάζηαζη γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - Πειθαπσικά γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - Ειδικεςόμενοι - Υπηπεζία ςπαίθπος (Σημείωζη:

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΘΑΝΑΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΘΧΝΗΑΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα