Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο"

Transcript

1 Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο Ιλζηηηνύην Βηώζηκεο Κηλεηηθόηεηαο θαη Γηθηύωλ Μεηαθνξώλ Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΙΜΔΤ/ΔΚΔΤΑ) Μαξία Μνξθνπιάθε, Κνξλειία Κνηνύια, Γιπθεξία Μπξόβαιε, Γεωξγία Αϋθαληνπνύινπ

2 χολικό μεταφορϊ μαθητών Ορύζεται ωσ η μεταφορϊ από/προσ το ςχολεύο και τισ ςχολικϋσ δραςτηριότητεσ και αποτελεύ αναπόςπαςτο κομμϊτι τησ ομαλόσ ςχολικόσ και κοινωνικόσ λειτουργύασ Πραγματοποιεύται από τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ, με ςυνοδεύα γονϋων και φύλων ό με ςυλλογικό τρόπο Βαςικϋσ ςυνιςτώςεσ αςφαλούσ ςχολικόσ μεταφορϊσ ΟΔΗΓΟ ΟΦΗΜΑ ΟΔΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΝΕΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

3 τόχοσ τησ εργαςύασ Επικεντρώνεται ςτισ ανϊγκεσ που καταδεικνύουν οι εμπλεκόμενοι ςτη ςχολικό μεταφορϊ χρόςτεσ, για την ανϊπτυξη ενόσ τεχνολογικού ςυςτόματοσ εξοπλιςμού ςχολικών λεωφορεύων που θα αυξϊνει τα επύπεδα τησ παρεχόμενησ αςφϊλειασ ςε μετακινούμενουσ μαθητϋσ Εςτιϊζει ςτουσ παρϊγοντεσ που αφορούν ςτον οδηγό, τη ςυμπεριφορϊ του μαθητό και τη χρόςη ςυςτημϊτων νϋασ τεχνολογύασ Η ϋρευνα πραγματοποιόθηκε ςτα πλαύςια του ϋργου Ολοκληρωμϋνο ςύςτημα για την αςφαλό μεταφορϊ μαθητών- i- student trip Φρηματοδότηςη: ΕΠΑ Δρϊςη Εθνικόσ Εμβϋλειασ «υνεργαςύα 2011»

4 Οδηγόσ Ενδεικτικϋσ απαιτόςεισ Ελϊχιςτη ηλικύα τα 18 ϋτη Μϋγιςτη ηλικύα τα 65 ϋτη Λευκό ποινικό μητρώο Κατοχό διπλώματοσ ανϊλογα με το όχημα που καλεύται να οδηγόςει Εξϋταςη φυςικόσ και ψυχολογικόσ κατϊςταςησ Παρακολούθηςη ειδικών ςεμιναρύων

5 Οδηγικό ςυμπεριφορϊ Σηρούν τα όρια ταχύτητασ ςύμφωνα με τον ΚΟΚ Φρηςιμοποιούν τισ ζώνεσ αςφαλεύασ Δε χρηςιμοποιούν κινητϊ τηλϋφωνα Οδηγούν ομαλϊ χωρύσ ϋντονεσ επιταχύνςεισ και επιβραδύνεισ Αποφεύγουν τουσ επικύνδυνουσ ελιγμούσ

6 υμπεριφορϊ μαθητών 1. Η ςωςτό οδηγικό ςυμπεριφορϊ προαπαιτεύ όρεμεσ ςυνθόκεσ εντόσ του οχόματοσ. 2. Η διαχεύριςη τησ ςυμπεριφορϊσ των παιδιών κατϊ τη ςχολικό μεταφορϊ επηρεϊζει τα επύπεδα αςφϊλειασ 3. ύμφωνα με την Αμερικανικό Ομοςπονδύα Εκπαιδευτικών, οι οδηγού πρϋπει να εύναι υπεύθυνοι ωσ προσ τον ςωςτό χειριςμό των μαθητών εντόσ των ςχολικών λεωφορεύων 4. Για την επύτευξη τησ ορθόσ οδηγικόσ ςυμπεριφορϊσ αλλϊ και τησ ςωςτόσ ςτϊςησ των μαθητών μϋςα ςτο όχημα, ολοϋνα και μεγαλύτερο ϋδαφοσ κερδύζει τα τελευταύα χρόνια η χρόςη των νϋων τεχνολογιών

7 Τποςτηρικτικϊ τεχνολογικϊ ςυςτόματα Υωτεινϋσ πινακύδεσ προειδοπούηςησ παρουςύασ μαθητών ςτην περιοχό Οθόνη εντόσ του ςχολικού απεικόνιςησ ςχολικόσ ςτϊςησ και ταχύτητασ ςχολικού λεωφορεύου ύςτημα ςυνδυαςμού κϊμερασ και κατόπτρου οδόγηςησ

8 Μεθοδολογικό Πλαύςιο Ο καθοριςμόσ των βαςικών αναγκών και απαιτόςεων που θα πρϋπει να καλύψει ϋνα τεχνολογικό ςύςτημα παρακολούθηςησ προκύπτει Καταγραφό απόψεων των βαςικών εμπλεκόμενων ςτη ςχολικό μεταφορϊ 1 2 ύνθεςη αποτελεςμϊτων από τισ ϋρευνεσ και ιερϊρχηςη των απαιτόςεων

9 υνεντεύξεισ ςε κλειςτϋσ ομϊδεσ: Οδηγών/υνοδών, Γονϋων/Εκπροςώπων ςχολικών μονϊδων 8 Οδηγού Ιδιωτικού/5 Οδηγού Δημόςιου χολεύου 6 υνοδού Ιδιωτικού 18καθηγητϋσ/γονεύσ Ιδιωτικού 1 Εκπρόςωποσ ΚΣΕΛ τοχευμϋνα θϋματα ςυζότηςησ Καταγραφό αναγκών που δεν καλύπτονται από το υφιςτϊμενο ςύςτημα χϋςεισ οδηγών μαθητών εντόσ ςχολικού Αρμοδιότητεσ Οδηγών/υνοδών υςτόματα εξοπλιςμού ςχολικών λεωφορεύων για αύξηςη των επιπϋδων παρεχόμενησ αςφϊλειασ μετακινούμενων μαθητών

10 χεδιαςμόσ ερωτηματολογύων Ιδηωηηθά ζρνιεία Εξωηεκαηνιόγην γηα γνλείο (θνηλό γηα Ιδηωηηθά θαη Δεκόζηα) Εξωηεκαηνιόγην γηα νδεγνύο (θνηλό γηα Ιδηωηηθά θαη Δεκόζηα) Παραλαβό μαθητών από οικύα Ύπαρξη ςυνοδού Οδηγού εργαζόμενοι ςχολικόσ μονϊδασ με ιδιωτικϊ οχόματα Πελατειακό ςχϋςη γονϋων με ιδιωτικό προςπϊθεια βϋλτιςτησ κϊλυψησ απαιτόςεων Παραλαβό μαθητών από προκαθοριςμϋνεσ ςτϊςεισ Μη ύπαρξη ςυνοδού Οδηγού εργαζόμενοι ςχολικόσ μονϊδασ με μιςθωμϋνα οχόματα Δεν υπϊρχει πελατειακό ςχϋςη γονϋων με το δημόςιο ςχολεύο Γεκόζηα Σρνιεία Σπλνιηθά: Σπκπιεξώζεθαλ 65 εξωηεκαηνιόγηα από νδεγνύο θαη 147 από γνλείο

11 Ελλεύψεισ, ανϊγκεσ και απαιτόςεισ οδηγών Πιο επικύνδυνεσ φϊςεισ μετακύνηςησ: - μετακύνηςη κατοικύα -ςτϊςη και αντύςτροφα 50% - παραμονό ςε ςτϊςη 16% - μετακύνηςη μϋςα ςτο όχημα 14% Περιςςότερο επικύνδυνα τα πρωινϊ δρομολόγια ςε ςχϋςη με τα απογευματινϊ 53% ημαντικότεροι παρϊγοντεσ κατϊ την εκτϋλεςη των δρομολογύων: - ϋλεγχοσ ταυτοπούηςησ μαθητών 50% - ϋλεγχοσ χρόςησ ζωνών αςφαλεύασ 34% Ανϊγκεσ που δεν καλύπτονται ςόμερα: - υςτόματα για ενημϋρωςη ϋκτακτων ςυμβϊντων - Έλλειψη ζωνών αςφαλεύασ τριών ςημεύων - υνεχόσ ενημϋρωςη μαθητών, γονϋων, οδηγών και ςυνοδών ςε θϋματα ςχετικϊ με την αςφαλό ςχολικό μεταφορϊ

12 Αξιολόγηςη πιθανών παρεχόμενων υπηρεςιών ενόσ τεχνολογικού ςυςτόματοσ εξοπλιςμού λεωφορεύων

13 Διαφοροπούηςη οδηγών ωσ προσ το ςύςτημα αιςθητόρων ςτισ ζώνεσ και την οθόνη ϋνδειξησ χρόςησ ζωνών αςφαλεύασ

14 Αξιολόγηςη υπηρεςιών γονϋων ιδιωτικών /δημόςιων ςχολεύων 1.Έλεγχοσ ορύων ταχύτητασ 2. ύςτημα παρακολούθηςησ οδικόσ ςυμπεριφορϊσ οδηγού 3.Ύπαρξη ςυςτόματοσ αιςθητόρων ζώνησ 4.ύςτημα δρομολόγηςησ 5.ύςτημα ενημϋρωςησ για καθυςτερόςεισ 6.ύςτημα επιβεβαύωςησ επιβύβαςησ μαθητό ςτη ςτϊςη

15 Ιερϊρχηςη υπηρεςιών από γονεύσ Ιδιωτικών και Δημόςιων χολεύων υςτόματα ενύςχυςησ αςφϊλειασ μεταφερόμενων μαθητών Ιδιωτικϊ χολεύα Δημόςια χολεύα Σύςτημα αιςθητήρων ζώνησ 5 6 Σύςτημα ελέγχου ορίου ταχύτητασ και προειδοποίηςησ οδηγού Σύςτημα παρακολούθηςησ οδικήσ ςυμπεριφοράσ οδηγού Σύςτημα επιβεβαίωςησ 6 4 επιβίβαςησ/αποβίβαςησ μαθητή Σύςτημα ενημέρωςησ μαθητών 2 5 /γονέων για τυχούςεσ καθυςτερήςεισ Σύςτημα δρομολόγηςησ 3 2

16 υμπερϊςματα Μεταφορϊ μαθητών ςε αςτικό και προαςτιακό περιβϊλλον ςτην Ελλϊδα Μαθητϋσ Α/βϊθμιασ Ιδιωτικών χολεύων με εξυπηρϋτηςη από κατοικύα ςτο ςχολεύο Μαθητϋσ Β/βϊθμιασ Ιδιωτικών χολεύων με εξυπηρϋτηςη από προκαθοριςμϋνεσ ςτϊςεισ Μαθητϋσ Α και Β/βϊθμιασ Δημόςιων χολεύων με εξυπηρϋτηςη από προκαθοριςμϋνεσ ςτϊςεισ

17 Τν θάζε είδνο παξνπζηάδεη ηδηαηηεξόηεηεο κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά Αλάγθε πεδήο κεηαθίλεζεο πξνο ηε ζηάζε ηωλ καζεηώλ πνπ εμππεξεηνύλ Ύπαξμε ζπλνδνύ εληόο ιεωθνξείνπ γηα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο Γπλαηόηεηα εμππεξέηεζεο ηεο επηβίβαζεο/απνβίβαζεο ηωλ καζεηώλ από/ζε ελαιιαθηηθά ζεκεία Σηαζεξόηεηα ζηελ πξνζθεξόκελε κεηαθνξηθή πνηόηεηα Σρέζε κεηαμύ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηωλ παξόρωλ κεηαθνξηθνύ έξγνπ πνπ επηηξέπεη ηνλ ζπρλό έιεγρν νδεγνύ θαη νρήκαηνο

18 Αλάγθεο Α/βάζκηαο - Παξαθνινύζεζε ηνπνζέηεζεο δώλεο αζθαιείαο από ηνπο καζεηέο, - Ελεκέξωζε θεδεκόλα γηα επηβίβαζε/απνβίβαζε καζεηή - Ελεκέξωζε γηα απξόβιεπηε θαζπζηέξεζε άθημεο ηνπ νρήκαηνο ζηνλ πξννξηζκό ηνπ. - Άλεηε θαη αζθαιή δηέιεπζε ηνπ νρήκαηνο - Παξαθνινύζεζε ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο Οη λέεο ηερλνινγίεο - Χξήζηκν εξγαιείν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί από ην ζύλνιν ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ ώζηε λα απμεζεί ε αζθάιεηα ζηελ νδηθή ζρνιηθή κεηαθνξά - Οη αξκόδηεο αξρέο (Υπνπξγεία, Δήκνη, Πεξηθέξεηεο) θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ρξεηάδεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ αύμεζε ηεο αζθάιεηαο θαη λα εληάμνπλ ζηα ζρέδηά ηνπο ηε ρξήζε ζπζηεκάηωλ παξαθνινύζεζεο ζηόινπ, νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλωλ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ζηε ζρνιηθή κεηαθνξά.

19 Περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα του ϋργου: www. i-student.gr

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ «Φαρτογράφηςη Τπηρεςιών, Υορέων και Οργανώςεων για δράςεισ κατά τησ Υτώχειασ και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα