Μητροπόλεως ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Τις Νοµαρχίες του Κράτους. Σ. Μέµα /ντές /νσεων και Προϊσταµένους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Τις Νοµαρχίες του Κράτους. Σ. Μέµα /ντές /νσεων και Προϊσταµένους"

Transcript

1 Ξ. Π ΛΛ ΥΠΥ Θ. Π & Θ/Ω ΥΘΥ θήνα, ΥΘΥ ΠΩΠΥ Π.. ρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. Φ /134/112752/ 1 ητροπόλεως Θ Π: ις οµαρχίες του ράτους Πληροφορίες:. ντζέ,. υπαρίσσης, Περιφερειακούς /ντές,. έµα /ντές /νσεων και Προϊσταµένους ηλέφωνο: , ραφείων /θµιας κπ/σης FAX: : 1. Όλα τα ιδ/λεία των 2. ιδική παγγελµατική χολή αλλιθέας νδροµάχης Πειραιάς Θ : «εταθέσεις εκπ/κών λειτουργών /θµιας κπ/σης». Ξενοφώντος θήνα 4....Λ.. Χαλκοκονδύλη θήνα Παιδαγωγικό νστιτούτο νόψει των µεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθµιας κπαίδευσης σχολικού έτους σας υπενθυµίζουµε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία διενέργειας των µεταθέσεων αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16Β του.1566/1985 (Φ 167 / ) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του.1824/1988 (Φ 296 / ), του Π.. 50/96 (Φ 45 / ) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 100/97 (Φ 94 / ) και το Π.. 39/98 (Φ 43 / και Φ 262 / ), του.2817/2000 (Φ 78 / ), του. 2986/2002 (Φ 24 / ), του. 3149/2003 (Φ 141 / ), του. 3194/2003 (Φ 267 / ) του. 3328/2005 (Φ 80 ) και του. 3454/2006 (Φ75 / ) και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες, όπως ειδικότερα αναφέρονται στην εγκύκλιο αυτή.. Θ ΥΠ - ΠΘ 1. ο ΥΠ είναι αρµόδιο για µεταθέσεις διδακτικού προσωπικού α) από περιοχή σε περιοχή µετάθεσης, β) από περιοχή σε περιοχή αµοιβαίες, γ) ειδικών κατηγοριών από περιοχή σε περιοχή µετάθεσης, δ) από κανονικά σχολεία σε Υ, της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης και από σε Υ, άλλης περιοχής µετάθεσης, ε) από Υ, σε κανονικά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης, στ) για µεταθέσεις και τοποθετήσεις από και προς τα Π ΧΛ της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης, και ζ) από και προς σχολεία διαπολιτισµικής εκπ/σης σύµφωνα µε την αριθµ / 2/ (Φ 159 Β / ) Υπουργική απόφαση. πίσης το ΥΠ είναι αρµόδιο για τις µεταθέσεις του διδακτικού προσωπικού στα Πειραµατικά χολεία που έχουν υπαχθεί στα Παιδαγωγικά µήµατα των... σύµφωνα µε την αριθµ. Φ. 27/148/.1180/ (Φ 96Β ) απόφαση του Υπουργού θνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 2. α) ι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 ως 30 οεµβρίου στις /νσεις και τα ραφεία στην αρµοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία οι εκπ/κοί ανήκουν οργανικά. ι εκπαιδευτικοί που είναι µε απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και διανύουν το έτος λήξης της απόσπασής τους ή που ήδη έχει ανακληθεί η απόσπασή τους στο εξωτερικό υποβάλλουν την αίτηση µετάθεσης στη ιεύθυνση /θµιας κπαίδευσης στη διάθεση της οποίας βρίσκονται, µόνον εφόσον πριν από την απόσπασή τους στο εξωτερικό υπηρέτησαν ένα (1) έτος στην οργανική τους θέση. πίσης, τόσον οι εκπαιδευτικοί αυτοί, όσο και εκείνοι που δεν συµπλήρωσαν ένα (1) έτος στην οργανική τους θέση, µπορούν να υποβάλουν αίτησηδήλωση οριστικής τοποθέτησης µόνον σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάσθηκαν (άρθρο 8 παρ.3,.2817/2000). παραπάνω προθεσµία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες µεταθέσεων εκτός από τις αµοιβαίες.

2 β) έσα στην ίδια προθεσµία υποβάλλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση χωρίς να αναγράφουν προτιµήσεις συγκεκριµένων σχολείων όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΠ από µετάθεση, διορισµό, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο. γ) ιδικά η αίτηση για αµοιβαία µετάθεση υποβάλλεται µέσα σε 15 ηµέρες από την ανακοίνωση των µεταθέσεων στον ηµερήσιο τύπο. 3. α) ι προϋποθέσεις και οι λόγοι µετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών. ατ εξαίρεση η ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου µπορεί να υποβληθεί µέχρι τέλος ανουαρίου. έσα στην ίδια προθεσµία µπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους επιθυµούν να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες µετάθεσης για λόγους υγείας και οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν µετά την 30ή οεµβρίου. β) ν τα δικαιολογητικά αυτά δεν µπορούν να υποβληθούν εµπρόθεσµα για λόγους που αφορούν την αρµόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εµπρόθεσµη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται µνεία του λόγου της µη συνυποβολής των δηµοσίων εγγράφων τα οποία πάντως ο αιτών οφείλει να προσκοµίσει όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των µεταθέσεων από το αρµόδιο συµβούλιο (άρθρο 10 παρ. 4 του.2690/99 Φ 45 ). 4. νάκληση της αίτησης µετάθεσης µπορεί να γίνει µέχρι τέλος εκεµβρίου. ετά την 31η εκεµβρίου τέτοιες αιτήσεις λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτίµηση του οικείου συµβουλίου και κυρίως αν οι προβαλλόµενοι λόγοι ανάκλησης δικαιολογούν το εκπρόθεσµο. απόφαση των µεταθέσεων δεν ανακαλείται. 5. ι αιτήσεις θα υποβληθούν από τους ιευθυντές των ιευθύνσεων και τους Προϊσταµένους των ραφείων στη /νση Προσωπικού Πρωτοβάθµιας κπ/σης της.υ. του ΥΠΠΘ µέχρι 15 εκεµβρίου. Β. ΘΛΩ Ω Θ - ΥΘΩ ΒΩ 1. ια τη θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει συµπληρώσει ένα χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση µέχρι 31 υγούστου του έτους διενέργειας των µεταθέσεων, οπότε ο εκπαιδευτικός αυτός λαµβάνει και τις µονάδες συνθηκών διαβίωσης της οργανικής του θέσης. χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζοµένων και των µετατασσοµένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραµονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συµβουλίων, για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαµβάνεται υπόψη για τη θεµελίωση του δικαιώµατος µετάθεσης (άρθρο 7 παρ. 2 του Π 100/97). φόσον λοιπόν ο εκπαιδευτικός υπηρετήσει πραγµατικά για ένα έτος την προσωρινή του τοποθέτηση δεν απαιτείται να υπηρετήσει και τη θέση της οργανικής του τοποθέτησης προκειµένου να έχει δικαίωµα µετάθεσης. πίσης, δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπ/κοί που διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του. 1143/81 και οι οποίοι διανύουν το δεύτερο έτος της υποχρεωτικής υπηρεσίας τους (άρθρο 21 παρ. 2α, β του. 3328/ Φ 80 ). υνόητο είναι ότι σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός µετατεθεί εντός ή εκτός ΠΥΠ, για να αποκτήσει ξανά το δικαίωµα µετάθεσης, θα πρέπει να υπηρετήσει τη νέα του θέση. 2. πό τον κανόνα αυτό υπάρχουν οι ακόλουθες αποκλίσεις : 2.1. Θεµελιώνουν δικαίωµα µετάθεσης και λαµβάνουν τις µονάδες συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται και υπηρετούν στις παρακάτω υπηρεσίες, ως ακολούθως : α) την εντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΘ, στα ραφεία των Περιφερειακών ιευθύνσεων, στις ιευθύνσεις και στα ραφεία κπαίδευσης καθώς και στα ραφεία Φυσικής γωγής σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.8 περ. στ του Π.. 50/96 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 100/97, σε συνδυασµό µε το άρθρο 9 παρ. 2 του. 2986/2002 (Φ 24 ). β) ο ίδιο ισχύει για τους εκπ/κούς που καλούνται για µετεκπαίδευση ή επιµόρφωση και για όσους βρίσκονται σε γονική άδεια (άρθρο /84 Φ 153 ) και Π.. 193/89 (Φ 84 ), άδεια κύησης, λοχείας και κυοφορίας, εννιάµηνη άδεια ανατροφής παιδιού που χορηγείται στις µητέρες (άρθρο 53 παρ. 2 του.2721/99), αναρρωτική άδεια µε ή χωρίς αποδοχές, καθώς και το χρονικό διάστηµα ενός µηνός για κάθε ηµερολογιακό έτος άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρο /97 Φ 40 ), εκτός εάν οι άδειες αυτές 2

3 χορηγήθηκαν στο χρονικό διάστηµα της απόσπασής τους σε Υπηρεσίες ή χολεία που δεν θεµελιώνουν δικαίωµα µετάθεσης. γ) χρόνος απόσπασης στον ργανισµό παγγελµατικής κπαίδευσης και ατάρτισης (...) (άρθρο 13 παρ /92 Φ 18 και άρθρο /2003 Φ 141 ). Ως εκ τούτου για τους εκπ/κούς που αποσπώνται στον... εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 9 του. 2986/2002. δ) χρόνος απόσπασης των εκπ/κών στα έντρα ιάγνωσης, ξιολόγησης και Υποστήριξης ( Υ) (άρθρο 13 παρ /2003 Φ 141 ), ισχύει από τη δηµοσίευση του όµου 2986/2002. ε) χρόνος ειδικής άδειας για το διάστηµα που ασκούν τα καθήκοντά τους για τους εκπ/κούς που έχουν εκλεγεί δήµαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων άνω των δύο χιλιάδων κατοίκων, αντιδήµαρχοι δήµων άνω των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, Πρόεδροι οµαρχιακής υτοδιοίκησης, οµάρχες και Πρόεδροι.., βοηθοί οµάρχες (αρ. 95/2003 γνωµοδότηση...). στ) χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών στην /νση ιοικητικής και ικονοµικής τήριξης του Παιδαγωγικού νστιτούτου (που έχει συσταθεί στην εντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΘ σύµφωνα µε την παρ.1 αρθρ. 12 του. 2817/2000 Φ 78 ), καθότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θεωρούνται ότι έχουν αποσπασθεί στην.υ. του ΥΠΠΘ. η) χρόνος θητείας των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής κπαίδευσης και γωγής Υγείας (παρ. 4 του άρθρου 5 της µε αρ / 7/ Υ.. και παρ. 4 του άρθρου 5 της µε αρ / 7/ Υ..). σχύουν από την έκδοση των αναφερόµενων αποφάσεων Λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος για τη θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης και λαµβάνουν µονάδες συνθηκών διαβίωσης της σχολικής µονάδας στην οποία αποσπώνται οι εκπ/κοί και προκειµένου για απόσπαση σε υπηρεσία τις προβλεπόµενες µονάδες για την πλησιέστερη σχολική µονάδα (άρθρο 9 παρ. 2 του. 2986/2002), ως ακολούθως : α) χρόνος απόσπασης στα ραφεία του Προέδρου της ηµοκρατίας, του Προέδρου και του ντιπροέδρου της υβέρνησης, του Προέδρου της Βουλής, των Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, καθώς και των Βουλευτών. β) χρόνος θητείας των αιρετών µελών - εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά υµβούλια, των µελών των πρωτοβάθµιων, εφόσον ανήκουν οργανικά στο νοµό που εκλέγονται, των δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. γ) χρόνος απόσπασης στα σχολεία του ρµενικού υανού ταυρού (άρθρο 6 παρ /86) και στα σχολεία της ενικής ρµενικής Ένωσης γαθοεργίας (άρθρο 46 παρ /96) και στα σχολεία της σραηλιτικής οινότητας θηνών (άρθρο 6 παρ /86 όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του. 2986/2002). δ) χρόνος απόσπασης στα Περιφερειακά πιµορφωτικά έντρα (Π...) ή άλλο φορέα οσάκις η απόσπαση γίνεται για επιµόρφωση ή µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών. ε) χρόνος θητείας κατόπιν διορισµού εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του. 2190/94 (Φ 28//94) σε θέσεις διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συµβούλων, γενικών διευθυντών, αναπληρωτών και βοηθών γενικών διευθυντών σε νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. ηµ.: ι παραπάνω ρυθµίσεις του άρθρου άρθρο 9 παρ. 2 του. 2986/2002 ισχύουν από την έναρξη του σχολ. έτους Λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος για τη θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης, αλλά οι µονάδες συνθηκών διαβίωσης προσδιορίζονται από το σχολείο τοποθέτησης, απόσπασης ή διάθεσης ή από το πλησιέστερο σχολείο της υπηρεσίας στην οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί κατά περίπτωση µε την επιφύλαξη της παρ. 2.4., ως ακολούθως: α) χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων ή µετατασσοµένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραµονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συµβουλίων, για οποιοδήποτε λόγο εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. β) χρόνος θητείας των ιευθυντών-υποδιευθυντών σχολικών µονάδων, των προϊσταµένων ιευθύνσεων και ραφείων και κπαιδευτικών Θεµάτων. 3

4 γ) χρόνος υπηρεσίας στην προηγούµενή τους θέση των εκπ/κών που τοποθετούνται ή διατίθενται λόγω υπεραριθµίας (άρθρο 14 παρ. 8 Π.. 50/96). δ) χρόνος απόσπασης χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού για υπηρεσιακές ανάγκες, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου υµβουλίου. ε) ι εκπ/κοι Π.. που διατέθηκαν σε σχολεία άλλης περιοχής της αρµοδιότητας του ίδιου ΠΥΠ από αυτή που ανήκαν οργανικά για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 κεφ. παρ. 1,2 του. 1566/85(Φ 167 ) και του άρθρου 14 του ίδιου νόµου, λαµβάνουν τις µονάδες µετάθεσης για δυσµενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική µονάδα της διάθεσης εκτός αν οι µονάδες µετάθεσης για δυσµενείς συνθήκες της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαµβάνουν αυτές. ίδιος υπολογισµός ακολουθείται και για τους εκπ/κούς Π.. που διατέθηκαν για µερικές ηµέρες ως υπεράριθµοι σε σχολικές µονάδες άλλης περιοχής αρµοδιότητας του ιδίου ΠΥΠ για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας στην περίπτωση που οι µονάδες δυσµενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες από αυτές της διάθεσης. την περίπτωση που αυτές είναι λιγότερες τότε θα ακολουθηθεί ο αναλογικός υπολογισµός µε βάση την εβδοµάδα των πέντε (5) ηµερών. στ) ια τους εκπ/κούς που αποσπώνται ή διατίθενται χωρίς αίτησή τους για υπηρεσιακές ανάγκες εξ ολοκλήρου από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής µετάθεσης ή και για συµπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, θα ακολουθηθεί και για αυτούς η ανωτέρω ρύθµιση ια να ισχύουν τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις 2.1, 2.2 και 2.3 της προηγούµενης παραγράφου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να υπηρετούν στις υπηρεσίες απόσπασης, τοποθέτησης ή διάθεσης. ηµείωση: φόσον η διάθεση ή απόσπαση είναι µερική οι µονάδες συνθηκών διαβίωσης υπολογίζονται αναλογικά παιτείται µεγαλύτερος του ενός έτους χρόνος για τη θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης: α) κπαιδευτικός που µετατίθεται αµοιβαία απαιτείται να υπηρετήσει υποχρεωτικά για ένα χρόνο στη θέση που µετατέθηκε, προκειµένου να θεµελιώσει δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης. ετά την παρέλευση τριών ετών έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης για σχολεία των περιοχών µετάθεσης της οµαρχιακής υτοδιοίκησης από την οποία προήλθε. β) κπαιδευτικός που υπηρετεί σε ή σε πειραµατικό σχολείο έχει δικαίωµα να ζητήσει µετάθεση σε ή σε λοιπές σχολικές µονάδες της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης µετά τη συµπλήρωση διετούς πραγµατικής υπηρεσίας, στην οργανική του θέση εφόσον υπηρετεί σε ή σε πειραµατικό σχολείο µη ενταγµένο σε και τριετούς πραγµατικής υπηρεσίας εφόσον υπηρετεί σε πειραµατικά σχολεία ενταγµένα στα εν απαιτείται χρόνος στην οργανική θέση για τη θεµελίωση του δικαιώµατος µετάθεσης: α. τις ειδικές κατηγορίες µετάθεσης (βλ. άρθρο 13 Π.. 50/96, αρθρ. 1 παρ. 8 του. 3194/2003 και άρθρο 6 παρ. 1, 2 & 3 του. 3454/2006) β. τις µεταθέσεις από κανονικό σχολείο σε (άρθρο 11 Π.. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Π.. 100/97). 3. εν θεµελιώνεται δικαίωµα µετάθεσης (α) µε το χρόνο που προκύπτει από το άθροισµα των καλοκαιρινών διµήνων κατά τα οποία οι αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (νωµοδότηση 864/1989), (β) µε το χρόνο των αδειών χωρίς αποδοχές πέρα του ενός µηνός. πορεί όµως ένας εκπαιδευτικός να συνυπολογίσει χρόνο που έχει διανύσει στην οργανική του θέση κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους για την συµπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για την θεµελίωση του δικαιώµατος µετάθεσης.. ΘΩ 1. ΥΛ ΥΠ - ΥΠΛ Ω 1.1. Ως συνολική υπηρεσία λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δηµόσιας εκπ/σης του Υπουργείου θνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (άρθρο 16 του Π.. 50/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). ιδικότερα για τον υπολογισµό της υπηρεσίας αυτής Λαµβάνεται υπόψη: 4

5 α) χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δηµόσιας εκπ/σης του ΥΠΠΘ από το Φ διορισµού του εκπ/κού µέχρι 31 υγούστου του έτους που διενεργούνται οι µεταθέσεις, εφόσον ανέλαβε υπηρεσία εντός του επτεµβρίου. ια όσους ανέλαβαν υπηρεσία µετά το επτέµβριο, από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας, εφόσον παρήλθε µήνας από το Φ διορισµού. β) χρόνος εκπ/κής υπηρεσίας σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού καθώς και η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τµήµατα λληνοπαίδων καθώς και η υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία της ύπρου, εφόσον λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη κατά τις κείµενες διατάξεις. γ) χρόνος εκπ/κής υπηρεσίας σε σχολεία αρµοδιότητας του ΥΠΠΘ µε ωριαία αντιµισθία. δ) χρόνος εκπ/κής υπηρεσίας στην /θµια ή Β/θµια κπαίδευση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και στην διωτική κπαίδευση. ε) χρόνος εκπ/κής υπηρεσίας σε εκπ/κά ιδρύµατα της ριτοβάθµιας κπ/σης της ηµεδαπής εφόσον αυτός λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη. στ) χρόνος της γονικής άδειας (τρίµηνη) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του. 1483/84, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.. 193/94, της άδειας κυοφορίας, ο χρόνος εννιάµηνης άδειας ανατροφής παιδιού που χορηγείται στις µητέρες (άρθρο 53 παρ. 2 του.2721/99), ο χρόνος των αναρρωτικών αδειών µε ή χωρίς αποδοχές κατ εφαρµογή των διατάξεων του Υπαλληλικού ώδικα καθώς και ο χρόνος των εκπ/κών αδειών. ζ) χρόνος της εκπ/κής άδειας µε αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο κατηγορίας ε λαµβάνεται υπόψη : α) χρόνος που ο εκπ/κός υπηρέτησε σε Λ, χολές αθητείας του, οσοκοµεία, σχολές ή σχολεία που δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα του ΥΠΠΘ καθώς και η τυχόν προϋπηρεσία του εκπ/κού ως διοικητικού υπαλλήλου. ντιθέτως λαµβάνεται υπόψη µόνο για µονάδες συνολικής υπηρεσίας, η προϋπηρεσία των εκπ/κών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς οµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου ή οµικών Προσώπων διωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους (τα σχετικά δικαιολογητικά θα παραµείνουν στα ραφεία) ή στο Ψυχολογικό έντρο Βορείου λλάδος και στο έντρο Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του. 2817/2000, όπως αυτό ισχύει).. β) χρόνος άδειας άνευ αποδοχών πέρα από ένα µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος (παρ. 2γ του άρθρου 17 του. 2470/97 Φ 40 ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.. 100/97 λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό των µονάδων µετάθεσης του εκπαιδευτικού για συνολική υπηρεσία µόνο αν είναι αναγνωρισµένη χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και µήνες, και υπολογίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 16 του Π.. 50/ ΥΘΩ ΒΩ (...) 2.1. ια τον υπολογισµό των µονάδων συνθηκών διαβίωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Π.. 100/ ι εκπ/κοί που µετατέθηκαν λαµβάνουν τις... της νέας οργανικής θέσης από τη λήξη του διδακτικού έτους ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία συνεδρίασης του ΠΥΠ και την ανάληψη υπηρεσίας αυτών στις νέες τους θέσεις. κπ/κοί που µετά τη µετάθεσή τους, το διορισµό τους ή τη µετάταξή τους παρέµειναν στη διάθεση του ΠΥΠ, θα πάρουν α) κατά τους καλοκαιρινούς µήνες πριν την προσωρινή ή οριστική τους τοποθέτησή τους τις... της έδρας της /νσης ή του ραφείου του ΠΥΠ και β) µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους τις... της σχολικής µονάδας προσωρινής τοποθέτησης µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. ις ίδιες µονάδες (περ. β) θα πάρουν και για τους καλοκαιρινούς µήνες εάν παραµείνουν στη διάθεση για δεύτερη χρονιά. ν τοποθετηθούν οριστικά λαµβάνουν τις... της νέας τους θέσης µετά τη λήξη του διδακτικού έτους ι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από ΠΥΠ σε ΠΥΠ και τοποθετούνται σε σχολείο λαµβάνουν τις µονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου απόσπασης µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. ια τους καλοκαιρινούς µήνες θα παίρνουν τα µόρια της οργανικής τους θέσης. κπ/κοί που αποσπώνται ή 5

6 διατίθενται σε υπηρεσίες εκτός /θµιας κπ/σης (,,. ητροπόλεις, άλλα Υπουργεία,.Π..., ηµ. Βιβλιοθήκες καθώς και στις περιπτώσεις της παρ. 2.2 του κεφ. Β ) λαµβάνουν τις... της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής µονάδος /θµιας κπ/σης ι εκπ/κοί που έχουν προϋπηρεσία σε άλλη βαθµίδα εκπ/σης λαµβάνουν τα µόρια της πλησιέστερης σχολικής µονάδας /θµιας κπ/σης ια τους εκπ/κούς που έχουν τεθεί στη διάθεση των ραφείων για να καλύπτουν λειτουργικά κενά σε σχολεία διαφορετικών κατηγοριών θα πάρουν... που αντιστοιχούν στις σχολικές µονάδες που έχουν υπηρετήσει για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα κπαιδευτικοί που µετά τη µετάθεσή τους, το διορισµό τους ή τη µετάταξή τους παρέµειναν στη διάθεση του ΠΥΠ (δεν έγινε οριστική ή προσωρινή τοποθέτηση σε σχολική µονάδα) και αποσπάστηκαν σε άλλη περιοχή µετάθεσης, εφόσον υπηρέτησαν σε σχολεία, λαµβάνουν: α) για το χρόνο της απόσπασής τους, τις µονάδες συνθηκών διαβίωσης της σχολικής µονάδας που υπηρετούν β) για τους καλοκαιρινούς µήνες, τις µονάδες συνθηκών διαβίωσης της έδρας του ραφείου που υπάγεται η περιοχή µετάθεσης ή διορισµού στην οποία βρίσκονται µε διάθεση. ν δεν υπάρχει ραφείο /θµιας κπ/σης λαµβάνουν τις λιγότερες µονάδες συνθηκών διαβίωσης της περιοχής αυτής. ε περίπτωση που οι παραπάνω εκπαιδευτικοί έχουν αποσπασθεί σε ραφεία κπ/σης για να προσφέρουν διοικητικό έργο, λαµβάνουν για το χρονικό διάστηµα της απόσπασης τις µονάδες συνθηκών διαβίωσης που αναφέρονται στην περίπτωση (β) της ανωτέρω παραγράφου κπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε σχολεία των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών λαµβάνουν τις... των σχολείων τους ια τους εκπ/κούς ειδικοτήτων που υπηρέτησαν ή υπηρετούν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σχολεία µε διαφορετικές µονάδες συνθηκών διαβίωσης, ο υπολογισµός των µονάδων θα γίνει αναλογικά µε βάση την εβδοµάδα των πέντε ηµερών. ηλαδή, κάθε εβδοµάδα θα θεωρείται 5/5 και οι µονάδες θα επιµερίζονται στην κάθε θέση. Όπου οι ώρες απασχόλησης δεν είναι δυνατόν να µετατραπούν σε ηµέρες (4ηµ.+1ηµ., 3ηµ.+2ηµ., 2ηµ.+2ηµ.+1ηµ. ) ο υπολογισµός των... θα γίνεται ως ακολούθως: κατηγορία σχολείου Χ ώρες εργασίας/εβδοµαδ. ωράριο Χ µήνες διδασκαλίας/δωδεκάµηνο Παράδειγµα: κπ/κός ειδικότητας εργάζεται ταυτόχρονα σε τρία σχολεία διαφορετικών κατηγοριών (,, ), 8 ώρες στο καθένα για χρονικό διάστηµα 7 µηνών: 4 Χ 8/24 Χ 7/12 = 0,78 5 Χ 8/24 Χ 7/12 = 0,97 6 Χ 8/24 Χ 7/12 = 1,17 ύνολο µορίων 7 µηνών = 2,92 την περίπτωση εκπ/κού που την ίδια µέρα υπηρετεί για συµπλήρωση ωραρίου σε δύο σχολεία µε διαφορετικές µονάδες συνθηκών διαβίωσης, για τον υπολογισµό µονάδων συνθηκών διαβίωσης θεωρείται ότι η ηµέρα διανύθηκε στο σχολείο του οποίου η έδρα αντιστοιχεί στις περισσότερες µονάδες µετάθεσης συνθηκών διαβίωσης. 3. ΥΥΠ ι µονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται µόνο για την περιοχή µετάθεσης (µία) όπου υπηρετεί ή εργάζεται ο/η σύζυγος. πίσης µονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για τις µεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο του ιδίου δήµου ή κοινότητας, εφόσον ο/η σύζυγος εργάζεται ή υπηρετεί σ αυτόν. ιδικότερα για τη συνυπηρέτηση επισηµαίνουµε τα παρακάτω: α) εκπ/κός που ο ή η σύζυγος υπηρετεί ως αναπληρωτής στο δηµόσιο δεν δικαιούται µόρια συνυπηρέτησης σύµφωνα µε την αριθµ. 95/91 γνωµοδότηση του οµικού υµβουλίου του ράτους, η οποία σας έχει γνωστοποιηθεί. β) κπαιδευτικοί σύζυγοι Περιφερειακών ιευθυντών, Προϊσταµένων ραφείων, /ντών, Υποδ/ντών, Προϊσταµένων κπαιδευτικών Θεµάτων δικαιούνται µονάδες συνυπηρέτησης για την περιοχή της οργανικής τους θέσης και όχι αυτής που ασκούν τα καθήκοντά τους. 6

7 γ) ια τον υπολογισµό µονάδων συνυπηρέτησης σε εκπαιδευτικούς συζύγους δικηγόρων, δε χρειάζεται διετής υπηρεσία του δικηγόρου στην περιοχή, όπου ζητείται µετάθεση και αυτό διότι οι δικηγόροι είναι άµισθοι δηµόσιοι λειτουργοί. ε περίπτωση που δικηγόρος σύζυγος εκπαιδευτικού διατηρεί νόµιµα περισσότερα από ένα γραφεία στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου του οποίου είναι µέλος είτε και σε άλλη πόλη εντός της περιφέρειας αυτού ή εκτός αυτής και τα γραφεία αυτά βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές µετάθεσης, οι µονάδες µετάθεσης για συνυπηρέτηση θα υπολογιστούν σε µία µόνο περιοχή µετάθεσης που θα επιλέξει ο ενδιαφερόµενος. δ) ι επικαλούµενοι λόγους συνυπηρέτησης οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτηση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 6 του Π.. 50/96, κατά περίπτωση και τα οποία θα παραµείνουν στη /νση ή στο ραφείο Π.. ε) χρόνος επιδότησης ανεργίας προσµετράται για την συνυπηρέτηση, εφόσον προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. 4. Π 4.1. πισηµαίνουµε ότι µονάδες µετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται όταν ο εκπαιδευτικός είναι δηµότης από διετίας δήµου ή κοινότητας της περιοχής στην οποία ζητείται µετάθεση. µόνιµη διαµονή του εκπαιδευτικού σ έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισµό µονάδων εντοπιότητας. τη βεβαίωση του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας, πρέπει να γράφεται υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δηµότης του δήµου ή της κοινότητας ονάδες µετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται επίσης και όταν ζητείται µετάθεση σε άλλη περιοχή και στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόµενος διετέλεσε (και βέβαια διατελεί) δηµότης διαφόρων δήµων ή κοινοτήτων της περιοχής στην οποία ζητείται η µετάθεση για δύο χρόνια αθροιστικά. εν είναι δηλαδή απαραίτητο η διετία να συµπληρώνεται στον ίδιο δήµο ή κοινότητα. αθροιστικός αυτός υπολογισµός του χρόνου δε νοείται για τις µεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, διότι στην περίπτωση αυτή η εντοπιότητα συνδέεται µε το δήµο ή την κοινότητα όπου λειτουργούν τα σχολεία στα οποία ζητούν να µετατεθούν οι εκπαιδευτικοί, οπότε θα συντρέχει το στοιχείο της εγγραφής τα δύο τελευταία χρόνια στο συγκεκριµένο δήµο ή κοινότητα ατά τις µεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής και κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών η εντοπιότητα δε «µεταφέρεται» όταν στην περιοχή του δήµου ή κοινότητας της οποίας ο εκπαιδευτικός είναι δηµότης, δε λειτουργεί σχολείο ε περίπτωση αναµεταδηµότευσης για να χορηγηθούν µονάδες εντοπιότητας πρέπει µετά την αναµεταδηµότευση να διανυθεί στον τελευταίο δήµο ή κοινότητα ο νόµιµος χρόνος της διετίας. εν µπορεί δηλαδή να συνυπολογιστεί ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός ήταν δηµότης σε δήµο ή κοινότητα άλλης περιοχής µετάθεσης και στη συνέχεια µεταδηµότευσε και πάλι στο δήµο ή κοινότητα της πρώτης περιοχής όπου και ανήκει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης µετάθεσης ι επικαλούµενοι λόγους εντοπιότητας οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτηση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 9 του Π.. 50/96 και τα οποία θα παραµείνουν στα ραφεία.. Θ Π ΠΧ ΠΧ σχύουν όσα αναφέρονται στα προηγούµενα κεφάλαια της εγκυκλίου αυτής.. ΛΠ ΘΩ 1. Θ Υ, Ξ 1.1. ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης σε Υ, και µήµατα Ένταξης σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7δ του.3194/2003 (Φ 267/ ) έχουν οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα: α) πτυχίο µήµατος ιδικής γωγής Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή πτυχίο του µήµατος κπ/κής και οινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης τόµων µε ιδικές νάγκες του Παν/µίου ακεδονίας ή αναγνωρισµένο και ισότιµο τίτλο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής ή τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή 7

8 β) πτυχίο Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο τίτλο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής και µεταπτυχιακές σπουδές µε εξειδίκευση σε µία κατηγορία ιδικών ναγκών γ) πτυχίο Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο τίτλο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής και τίτλο διετούς µετεκπαίδευσης στην ιδική γωγή και τριετή υπηρεσία σε δ) πτυχίο Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο τίτλο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής και σεµινάριο εξειδίκευσης ή επιµόρφωσης στην ιδική γωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, που πραγµατοποιήθηκε από Πανεπιστήµιο της ηµεδαπής και πενταετή υπηρεσία σε. ε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω τίτλων µπορούν να µετατεθούν εκπ/κοί µε µετεκπαίδευση στην ιδική γωγή ή εκπ/κοί που έχουν πενταετή εµπειρία σε µέχρι , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2817/2000. α ανωτέρω ισχύουν και για τις µεταθέσεις - τοποθετήσεις από σε της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης του ιδίου ΠΥΠ. ναλυτικότερα : α) ατ αρχήν µετατίθενται και τοποθετούνται οι κάτοχοι τίτλων σπουδών όπως ορίζονται µε το όµο 3194/2003 και στην περίπτωση που παραµένουν κενές οργανικές θέσεις µετατίθενται και τοποθετούνται οι έχοντες µετεκπαίδευση στην ιδική γωγή ή 5ετή εκπ/κή εµπειρία σε (άρθρο 4 παρ. 1 του νόµου 2817/2000). β) ι έχοντες 5ετή εµπειρία συγκρίνονται µεταξύ τους. γ) ατά την τοποθέτηση καθηγητών Φυσικής γωγής σε προηγούνται µεταξύ των πτυχιούχων Φ όσοι κατέχουν πτυχίο Φ µε κατεύθυνση την Προσαρµοσµένη ινητική ραστηριότητα ή ιδική Φυσική γωγή ή µε κατεύθυνση στην ιδική γωγή. δ) ίναι φανερό ότι σε περίπτωση σύγκρισης εκπ/κού µε πτυχίο και εκπ/κού µε 5ετή εµπειρία, προηγείται σύµφωνα µε τους όµους 3194/2003 και 2817/2000, τόσο στις µεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή µετάθεσης, όσο και στις µεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός του ίδιου νοµού, ο κάτοχος πτυχίου ανεξάρτητα από τα µόρια µετάθεσης εν απαιτείται η συµπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην οργανική τους θέση αν πρόκειται για µετάθεση από κανονικό σχολείο σε ν πρόκειται για µετάθεση από σε και από σε κανονικό σχολείο της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης οι υποψήφιοι πρέπει να συµπληρώνουν µέχρι δύο (2) έτη υπηρεσίας στη σχολική αυτή µονάδα ις αιτήσεις οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν: α) Προς το ΥΠ αν πρόκειται για µετάθεση από σχολική µονάδα µη ειδικής αγωγής σε Υ ή της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης, από µιας περιοχής µετάθεσης σε Υ ή άλλης περιοχής, από Υ ή σε κανονικά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης. β) Προς το ΠΥΠ αν πρόκειται για µετάθεση από σε της ίδιας περιοχής µετάθεσης. ηµειώνεται ότι οι έχοντες τίτλους σπουδών θα συµπληρώσουν αίτηση µετάθεσης πρασίνου χρώµατος και οι έχοντες 5ετή εκπ/κή υπηρεσία σε ροζ χρώµατος. ννοείται ότι όσοι έχουν τίτλους σπουδών και 5ετή εκπ/κή υπηρεσία θα συµπληρώσουν µόνο αίτηση µετάθεσης πρασίνου χρώµατος την αίτηση επισυνάπτονται: α) α δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόµο προσόντα. α πτυχία που υποβάλλονται πρέπει να ανταποκρίνονται στις κατηγορίες που προτάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7δ του ν. 3194/2003. ε περίπτωση ξένων τίτλων σπουδών, πρέπει να συνυποβάλλεται η µετάφρασή τους καθώς και σχετική ισοτιµία από τον...π. (πρώην...). β) Βεβαίωση του αρµόδιου Προϊσταµένου για την διδακτική εµπειρία σε. βεβαίωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει για κάθε χρόνο διδακτικής εµπειρίας ηµεροµηνία ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας. ηµειώνεται ότι το διδακτικό έτος για τις µονάδες ειδικής αγωγής αρχίζει στις 11 επτεµβρίου και τελειώνει στις 20 ουνίου του επόµενου έτους (άρθρο 6 παρ.2 Π 603/82) βεβαίωση καθώς και οι τίτλοι σπουδών διαβιβάζονται µαζί µε την αίτηση στη /νση Προσ/κού Π.. του ΥΠΠΘ. 1.5 φιστάται η προσοχή σε όσους µετατεθούν σε ότι οφείλουν να υπηρετήσουν τη θέση τους. Πιθανόν αίτηµα απόσπασής τους από ΠΥΠ σε ΠΥΠ δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί. πορούν όµως να αποσπασθούν από σε της ίδιας περιοχής µετάθεσης, εφόσον είναι δυνατή η 8

9 αναπλήρωσή τους από εκπ/κό µε προσόντα που προβλέπονται από το άρθρ. 4 παρ.1,2 και 4 του. 2817/2000 σε συνδυασµό µε το άρθρ. 2 παρ. 7δ του. 3194/ Θ Π ικαίωµα υποβολής αίτησης στα Πειραµατικά χολεία της κατηγορίας αυτής, έχουν οι εκπαιδευτικοί /θµιας κπ/σης (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και εκπ/κοί ειδικότητας) που συµπληρώνουν µέχρι ένα έτος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και 5ετή τουλάχιστον διδακτική εµπειρία σε σχολεία /θµιας κπ/σης του ΥΠΠΘ. ι υπηρετούντες στα Πειραµατικά της κατηγορίας αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση µετάθεσης σε άλλα Πειραµατικά ή µη µετά τη συµπλήρωση διετίας στις σχολικές αυτές µονάδες ι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις ιευθύνσεις ή τα ραφεία /θµιας κπ/σης την αίτηση επισυνάπτονται: α) Βεβαίωση του Προϊσταµένου από την οποία θα προκύπτει 1) ότι έχουν 5ετή τουλάχιστον διδακτική εµπειρία σε σχολεία /θµιας κπ/σης αρµοδιότητας ΥΠΠΘ 2) ένα χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση ή διετή υπηρεσία εφόσον υπηρετούν σε πειραµατικά της κατηγορίας αυτής. β) Πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών µε τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιµώµενα προσόντα του άρθρου 9 παρ. 2 του Π.. 50/96 που κατέχουν οι υποψήφιοι όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.. 100/ Θ Π ΧΛ ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης στα Πειραµατικά χολεία της κατηγορίας αυτής, έχουν οι εκπαιδευτικοί /θµιας κπ/σης (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και εκπ/κοί ειδικότητας) που έχουν συµπληρώσει 5ετή υπηρεσία από το διορισµό ή τη µετάταξή τους σε ηµόσια χολεία /θµιας κπ/σης και ένα χρόνο στην οργανική τους θέση µέχρι ι υπηρετούντες στα Πειραµατικά χολεία της κατηγορίας αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση µετάθεσης σε άλλα Πειραµατικά ή µη Πειραµατικά χολεία µετά τη συµπλήρωση τριετίας στις σχολικές αυτές µονάδες ια τις µεταθέσεις αυτές θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5 της αριθµ. Φ.27/148/1/160/ Υπουργικής πόφασης (Φ 96Β /95) πισηµαίνουµε ότι θεωρούνται κενές οι θέσεις των εκπαιδευτικών που συµπληρώνουν µέχρι τριετή υπηρεσία στα σχολεία της κατηγορίας αυτής. ι εκπ/κοί αυτοί δικαιούνται να ζητήσουν µετάθεση σε άλλα σχολεία µη πειραµατικά, συγκρινόµενοι µε όλους τους άλλους ενδιαφεροµένους για µετάθεση εκπαιδευτικούς ή να επανακριθούν κατόπιν αιτήσεώς τους από το ΥΠ µε τους άλλους ενδιαφεροµένους για την ανανέωση της θητείας τους στα πειραµατικά σχολεία της κατηγορίας αυτής. Όσοι δεν επανακριθούν από το ΥΠ τίθενται µε αίτησή τους στη διάθεση του ΠΥΠ που ανήκει χωροταξικά το πειραµατικό δηµοτικό σχολείο ή του ΠΥΠ απ όπου προήλθαν και τοποθετούνται οργανικά κατά προτεραιότητα και πριν τις γενικές µεταθέσεις (άρθρο 5 παρ. 9 της ανωτέρω Υπουργικής πόφασης) την αίτηση επισυνάπτονται: α) βεβαίωση του Προϊσταµένου από την οποία θα προκύπτει 1) ότι έχουν συµπληρώσει 5ετή υπηρεσία από το διορισµό ή τη µετάταξή τους σε δηµόσια σχολεία /θµιας κπ/σης και 2) έχουν ένα χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση ή τριετή πραγµατική υπηρεσία εφόσον υπηρετούν σε πειραµατικά της κατηγορίας αυτής. β) επικυρωµένα πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών µε τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιµώµενα προσόντα της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της σχετικής Υπουργικής πόφασης. Όσοι επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση µετάθεσης σε πειραµατικά σχολεία και των δύο περιπτώσεων (ενταγµένα και µη) θα υποβάλουν χωριστή αίτηση και δικαιολογητικά για την κάθε περίπτωση. ι ονοµασίες 9

10 δε των σχολικών µονάδων στις οποίες επιθυµούν να µετατεθούν θα αναγράφονται όπως αυτές αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα των οργανικών κενών. πισηµαίνεται ότι οι ατοµικοί φάκελοι των υποψηφίων για µετάθεση εκπαιδευτικών δεν θα αποσταλούν στην υπηρεσία µας. 4. Θ 4.1. ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε µία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.. 50/96, στο άρθρο 1 παρ. 8 του.3194/2003 και στο άρθρο 6 του. 3454/ αζί µε την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις δικαιολογητικά, δηλαδή: α) Βεβαίωση Β/θµιας Υγειονοµικής πιτροπής στην οποία εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας (εφόσον η µετάθεση ζητείται για λόγους υγείας). β) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. γ) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της νώτατης υνοµοσπονδίας Πολυτέκνων λλάδας, για την απόδειξη της πολυτεκνίας ια τη θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών δεν απαιτείται η συµπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, πραγµατοποιούνται δε κατά προτεραιότητα των άλλων µεταθέσεων και οι υποψήφιοι συγκρίνονται µόνο µεταξύ τους. 5. Β Θ 5.1. ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συµπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας από τη δηµοσίευση του διορισµού τους µέχρι εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση, δεν έχουν συµπληρώσει 25ετή πραγµατική υπηρεσία και η διαφορά της συνολικής εκπ/κής τους υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα 10 έτη εν δικαιούνται αµοιβαίας µετάθεσης οι χαρακτηριζόµενοι ως υπεράριθµοι (άρθρο 9 του Π.. 100/97) καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική µονάδα ι εκπαιδευτικοί που µετατίθενται αµοιβαία υπηρετούν υποχρεωτικά για ένα έτος στη θέση που τοποθετήθηκαν (προκειµένου να θεµελιώσει δικαίωµα µετάθεσης) µε τη διαδικασία του άρθρου αυτού και έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης για σχολεία των περιοχών µετάθεσης της οµαρχιακής υτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν µετά την παρέλευση τριών ετών. 6. Θ ΧΛ ΠΛ Π Υ διαδικασία και οι προϋποθέσεις µετάθεσης σε σχολεία ιαπολιτισµικής κπ/σης ρυθµίζονται από τις διατάξεις της αριθµ / 2/ (Φ 1592 Β ) Υπουργικής πόφασης: ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης σε σχολεία ιαπολιτισµικής κπαίδευσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που συµπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην κατεχόµενη οργανική θέση, µέχρι 31 υγούστου του έτους ατά τις µεταθέσεις προτιµούνται όσοι έχουν επιπλέον τα παρακάτω προσόντα κατά σειρά προτεραιότητας: α) παρκή γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών, οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία αυτά. ιδικά για την µετάθεση εκπαιδευτικών σε σχολεία ιαπολιτισµικής κπαίδευσης, στα οποία φοιτούν κατά πλειοψηφία σιγγάνοι µαθητές, δεν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας. β) ιδίκευση σε θέµατα διδασκαλίας της λληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. γ) ετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακές σπουδές σε θέµατα ιαπολιτισµικής γωγής δ) ετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήµες της αγωγής ε) ετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείµενο διδασκαλίας τους στ) ιδακτική εµπειρία σε χολεία ιαπολιτισµικής κπαίδευσης ζ) ιδακτική εµπειρία σε άξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά µήµατα 10

11 η) παρκή γνώση µιας διεθνούς γλώσσας (γγλικά, αλλικά, ερµανικά) θ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης επιµορφωτικών σεµιναρίων σε θέµατα ιαπολιτισµικής κπαίδευσης που πραγµατοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠΠΘ ή συνεργαζόµενους µε αυτό φορείς. ιευθυντής της οικείας /νσης /θµιαςκπαίδευσης στην οποία υπάγονται τα σχολεία, εκδίδει τον οέµβριο του τρέχοντος έτους προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων και όσων πρόκειται να κενωθούν µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. την προκήρυξη αυτή εκτός από τις κενές θέσεις, ορίζονται τα απαραίτητα προσόντα και απαιτούµενα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών και τάσσεται προθεσµία το αργότερο µέχρι 20 εκεµβρίου για την υποβολή των αιτήσεων στη /νση Προσωπικού /θµιαςκπ/σης-µήµα της.υ. του ΥΠΠΘ. προκήρυξη κοινοποιείται σε όλα τα δηµόσια σχολεία µέσω των οικείων /νσεων και ραφείων /θµιαςκπ/σης προκειµένου να λάβουν γνώση οι εκπ/κοί και να υποβάλουν, όσοι ενδιαφέρονται, αίτηση µετάθεσης µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά. ο εντρικό Υπηρεσιακό υµβούλιο Πρωτοβάθµιας κπαίδευσης, στο οποίο διαβιβάζονται οι αιτήσεις, συνεδριάζει και αποφασίζει για τις µεταθέσεις στα σχολεία ιαπολιτισµικής κπαίδευσης πριν από τις µεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή. ι µετατιθέµενοι στα σχολεία ιαπολιτισµικής κπαίδευσης έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης, για άλλα σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης, µετά την συµπλήρωση διετούς υπηρεσίας σε αυτά. ιτήσεις εκπ/κών, που µετατίθενται στα σχολεία αυτά, και για άλλες κατηγορίες µεταθέσεων δεν λαµβάνονται υπόψη. ΠΧ: πισηµαίνουµε στους εκπαιδευτικούς να µην περιλαµβάνουν στις προτιµήσεις τους σχολεία των παραπάνω κατηγοριών (Πειραµατικά, και ιαπολιτισµικά) στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές οργανικές θέσεις στον κλάδο τους. πίσης οι ιευθύνσεις και τα ραφεία /θµιας κπ/σης της χώρας δεν θα πρέπει να παραλαµβάνουν δικαιολογητικά που δεν κρίνονται απαραίτητα για τη διαµόρφωση κρίσης για τους υπό µετάθεση εκπαιδευτικούς, όπως απολυτήρια Λυκείου, τρατού, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα εν λόγω σχολεία, συµµετοχή σε συλλόγους, καθώς και φωτοτυπίες και αποκόµµατα εφηµερίδων. 7. Θ - Π 7.1. ύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του. 2690/99, το δελτίο ταυτότητας αποτελεί πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται σ αυτή πίσης σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 8 του. 2690/99 τα στοιχεία της ταυτότητας που τυχόν έχουν µεταβληθεί δηλώνονται µε υπεύθυνη δήλωση. υνεπώς οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ως αποδεικτικά στοιχεία για την εντοπιότητα και το γάµο να υποβάλουν φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν µεταβληθεί ή εφόσον έχουν µεταβληθεί να αναφέρουν τη µεταβολή τύπος της αίτησης µετάθεσης: α) για κανονικά σχολεία είναι λευκού χρώµατος, β) για πράσινου ή ροζ χρώµατος κατά περίπτωση, γ) για αµοιβαίες µεταθέσεις, κίτρινου χρώµατος δ) για Πειραµατικά και ιαπολιτισµικά χολεία σχέδια αιτήσεων που σας επισυνάπτουµε την αίτηση οι υποψήφιοι µπορούν να δηλώσουν: α) µέχρι 15 περιοχές µετάθεσης, β) για τα Πειραµατικά χολεία µέχρι 15 σχολικές µονάδες. ι κενές θέσεις των Πειραµατικών χολείων αναφέρονται στο επισυναπτόµενο πίνακα ι αιτήσεις για µετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολεία αρµοδιότητας ΠΥΠ είναι χειρόγραφες, εκτός από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους εκπ/κούς των περιοχών ττικής και Πειραιά για τους οποίους έχει συνταχθεί ειδικό έντυπο ια διευκόλυνσή σας παραθέτουµε σχετικούς πίνακες και παραδείγµατα για τον υπολογισµό του χρόνου υπηρεσίας, του χρόνου δυσµενών συνθηκών, πίνακα κενών οργανικών θέσεων των Πειραµατικών χολείων και σχέδιο αίτησης εκπαιδευτικών για µετάθεση σε Πειραµατικά και ιαπολιτισµικά χολεία ια τον τρόπο συµπλήρωσης της έντυπης αίτησης µετάθεσης, ενδεικτικά, επισηµαίνουµε ορισµένα σηµεία, που οι ενδιαφερόµενοι εκπ/κοί πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουν : α) παρ. 16 συµπληρώνεται σε συνδυασµό µε τις παρ. 23 και 24, η παρ. 19 σε συνδυασµό µε την παρ. 26, η παρ. 20 σε συνδυασµό µε την παρ. 27, η παρ. 21 σε συνδυασµό µε την παρ. 33, η παρ. 25 σε συνδυασµό µε την παρ

12 β) παράγραφος 22 συµπληρώνεται όχι µόνο στην περίπτωση εγγάµων εκπαιδευτικών ή σε χηρεία εκπαιδευτικών µε ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά αλλά και στην περίπτωση αγάµων, διαζευγµένων ή σε διάσταση γονέων εκπαιδευτικών στους οποίους έχει ανατεθεί νόµιµα η επιµέλεια άγαµων ή σπουδαζόντων παιδιών κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 7α του Π.. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.. 39/98 (Φ 43 ) και διορθώθηκε στο Φ 262 / (σελ. 4043). γ) ια τη συµπλήρωση της παρ. 14 πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να µελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες της αίτησης. υµπληρώνεται µόνο αν και οι δύο σύζυγοι είναι εκπ/κοί /θµιας κπ/σης και υποβάλουν αίτηση µετάθεσης και οι δύο. ε περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συγκεντρώνει τον απαιτούµενο αριθµό µονάδων για το νοµό που επιθυµεί να µετατεθεί δεν µετατίθεται ούτε ο άλλος. δ) ι παράγραφοι που αναφέρονται στην «εντοπιότητα» και την «εργασία συζύγου», συµπληρώνονται µόνο εφόσον ζητούν να µετατεθούν στην περιοχή που έχουν εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση (εργασία συζύγου) και δικαιούνται ανάλογα µόρια. ε) παρ. 25 συµπληρώνεται µόνον εφόσον ο εκπ/κός ανήκει σε µια από τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του Π.. 50/96, του άρθρου 1 παρ. 8 του.3194/2003 και του άρθρου 6 του. 3454/2006 σε συνδυασµό µε την παρ. 32 στην οποία θα περιγράφεται η ειδική κατηγορία (π.χ. 4 παιδιά - ιστορικό ασθένειας κλπ.). στ) ι παράγραφοι 35 και 36 συµπληρώνονται από τους εκπ/κούς οι οποίοι έχουν οργανική θέση σε και Πειραµατικά χολεία. ζ) παρ. 33 συµπληρώνεται από τον εκπ/κό που πρέπει να γράψει τα σχολεία που υπηρέτησε ως αναπληρωτής, οργανικά, προσωρινά ή µε απόσπαση και τις υπηρεσίες που τυχόν είχε αποσπαστεί. χρόνος θα µετρά από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας και όχι από το Φ διορισµού. η) ια την ορθή συµπλήρωση του εντύπου πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην τελευταία του σελίδα ι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στις ιευθύνσεις και τα ραφεία στις αρµοδιότητες των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία οι εκπ/κοί ανήκουν οργανικά ι αιτήσεις µαζί µε τους πίνακες µε τα ονόµατα των υποψηφίων που συντάσσονται από τους Προϊσταµένους της /νσης και ραφείων αποστέλλονται στην /νση Προσ/κού Π.. µήµα του ΥΠΠΘ µέχρι 15 εκεµβρίου. αρίθµηση των αιτήσεων πρέπει να είναι συνεχής ανεξαρτήτως ειδικότητας. ε χωριστά διαβιβαστικά και αρίθµηση διαβιβάζονται οι αιτήσεις για Υ,, ιαπολιτισµικά, Πειραµατικά ενταγµένα και µη στα... αζί µε τα ανωτέρω οι προϊστάµενοι /νσεων και ραφείων οφείλουν να αποστείλουν έγγραφο, µε το οποίο θα βεβαιώνεται ότι όσοι υπέβαλαν αίτηση µετάθεσης έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε τον συνολικό αριθµό µορίων που συγκεντρώνουν και αναγράφεται στην αίτησή τους. πίσης, επισηµαίνεται ότι αιτήσεις ενδιαφεροµένων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για µετάθεση δεν θα αποστέλλονται στην υπηρεσία µας. ο γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται στους ενδιαφερόµενους µε ευθύνη του ραφείου τους ι ύµβουλοι κπ/σης του ξωτερικού οφείλουν να στείλουν τις αιτήσεις µετάθεσης καθώς και τις δηλώσεις τοποθέτησης των αποσπασµένων εκπαιδευτικών το συντοµότερο δυνατό στις /νσεις /θµιας κπ/σης στις οποίες υπηρετούσαν οργανικά πριν από την απόσπασή τους, αφού προηγουµένως τις πρωτοκολλήσουν ι Προϊστάµενοι των /νσεων και ραφείων είναι υπεύθυνοι για την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, βεβαιώνουν την ακρίβεια των αναγραφοµένων στην αίτηση στοιχείων και αναφέρουν εάν ο εκπ/κός έχει τις προϋποθέσεις για µετάθεση. διαίτερη προσοχή εφιστούµε στην ορθή συµπλήρωση της παρ. 14 της αίτησης µετάθεσης. ι αιτήσεις αυτές (µε τη φροντίδα της /νσης Προσ/κού /θµιας κπ/σης της.υ. του ΥΠΠΘ) διαβιβάζονται στο εντρικό Υπηρεσιακό υµβούλιο για να αποφασίσει σχετικά ιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) θα εξετασθούν µόνον εφόσον αυτές υποβληθούν στην υπηρεσία µας εντός 15 ηµερών από τη δηµοσίευση των µεταθέσεων. 12

13 φιστάται η προσοχή στους Προϊσταµένους και στους ενδιαφερόµενους για τη σωστή συµπλήρωση των αιτήσεων µετάθεσης, επειδή δεν θα προωθούνται στο ΥΠ αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) που θα επικαλούνται λάθη ως προς την συµπλήρωση της αίτησης µετάθεσής τους, καθώς οι αιτούντες µετάθεση οφείλουν να ενηµερώνονται για τις µονάδες µετάθεσης (µόρια) που συγκεντρώνουν, κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, από τους πίνακες που αναρτώνται στις /νσεις ή στα ραφεία κπ/σης ( άρθρο 12 παρ. 4 του Π 50/96 ) έλος, σας υπενθυµίζουµε ότι οι θέσεις των δασκάλων - νηπιαγωγών στα ολοήµερα ηµ. χολεία - ηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευµατινό ωράριο ή για κλασικό ή ολοήµερο πρόγραµµα. ατά συνέπεια, οι µεταθέσεις-τοποθετήσεις στα ηµ. χολεία- ηπιαγωγεία εντός του ΠΥΠ θα αναφέρονται στη σχολική µονάδα και όχι σε συγκεκριµένα τµήµατά της. ο ίδιο ισχύει και για τις θέσεις των άξεων Υποδοχής και των Προπαρασκευαστικών µηµάτων σιγγανοπαίδων. ην παρούσα εγκύκλιο παρακαλούνται οι Προϊστάµενοι να γνωστοποιήσουν στους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους καθώς και στα ραφεία κπ/σης του οµού. σωτερ. ιανοµή: ΥΦΥΠΥ 1. ραφείο κ. Υπουργού 2. ραφείο Υφυπουργού κ. αλού 3. ραφείο κ. ενικού ραµµατέα 4. εν. /νση ιοίκησης Π.. και.. 5. /νση Προσ/κού Π.. µήµα. Λ 6. /νση πουδών Π.. 7. Π 8. /νση ιδικής γωγής. 9..Υ..Π Π.. ΥΠ Π ΥΠΛΥ Ω ΧΥ ΥΠ ,16 0,33 0,50 0,66 0,83 1,00 1,16 1,33 1,50 1,66 1,83 2 Παράδειγµα ύο εκπ/κοί () και (Β) έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας, αντίστοιχα 15 έτη 5 µήνες 17 ηµέρες ο () και 15 έτη 5 µήνες 13 ηµέρες ο (Β) υπολογισµός των µορίων τους έχει ως εξής : ια τον () εκπαιδευτικό : 15 x 2 = 30 ι 17 ηµέρες υπολογίζονται ως πλήρης µήνας, οπότε συνολικά θα έχουµε 5 +1 = 6 µήνες και µόρια : 6/12 x 2 = 12/12 = 1 ηλαδή συνολικά = 31 µόρια 13

14 ια τον (Β) εκπαιδευτικό : 15 x 2 = 30 ι 13 ηµέρες δεν λαµβάνονται υπόψη. Άρα θα έχουµε 5 µήνες και µόρια : 5/12 x 2 = 10/12 = 0,83 ηλαδή συνολικά ,83 = 30,83 µόρια 14

15 / Π.. Π ΥΠΛΥ Ω Θ ΥΛ ΧΛΥ Υ Λ Υ Λ Β Υ Λ Υ Λ Υ Λ 1 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 Ζ Θ 6 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 15

16 Π ΥΠΛΥ Ω Θ Π ΥΠ ΧΛ ΦΩ Ω ΥΩ ΥΘΩ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 16

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 17

18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 18

Y & & , 16-4-2008 37 48840/ 6 151 80 : 2103442334 FAX : 2103442193 :1. ( ) 2. ( ) .: 1. . ( ) 2. ( . -

Y & &  , 16-4-2008  37 48840/ 6 151 80  : 2103442334 FAX : 2103442193 :1. ( ) 2. ( ) .: 1. . ( ) 2. (  . - Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-4-2008 ΤΜΗΜΑ Β Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Βαθμ.προτερ. 9/3/2010 26825/Γ6 ΠΡΟΣ:

Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Βαθμ.προτερ. 9/3/2010 26825/Γ6 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. /νση: Αν.

Διαβάστε περισσότερα

2o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

2o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 2o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Μεταθέσεις Συναδέλφισσες,συνάδελφοι Όπως ήδη γνωρίζετε το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr 29. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ή ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ Ή ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ (Άρθρο 10 της υ.α. 26139/Α2/03-03-2011) Α/Α α. Ονομασία Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ. 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ. 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων 1.1. Αρμόδια όργανα για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι. Π. Μεσολογγίου 22-6-2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΔ4/2A/4960 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 50/1996 ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 30/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 2845 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. &Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση : 2 ο χλμ. Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικές µεταθέσεις (Σχέδιο)

Υποχρεωτικές µεταθέσεις (Σχέδιο) Υποχρεωτικές µεταθέσεις (Σχέδιο) Σε υποχρεωτικές µεταθέσεις θα υποβάλλονται από τη νέα σχολική χρονιά δάσκαλοι και καθηγητές που θεωρούνται υπεράριθµοι και δεν συµπληρώνουν το 75% του υποχρεωτικού τους

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - edu.klimaka.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. Εγκυκλίου: 11 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ. Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. Εγκυκλίου: 11 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ. Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά, 11-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. Εγκυκλίου: 11 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.:6349 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997).

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών»

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Βίκυς Αναγνώστη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Βίκυς Αναγνώστη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 1 Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Βίκυς Αναγνώστη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Οδηγίες για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2013-14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 18/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 4759 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών της αιρετού Μαρίας Γιαννουλή Αιρετός ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας Τηλ

Για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών της αιρετού Μαρίας Γιαννουλή Αιρετός ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας Τηλ Για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών της αιρετού Μαρίας Γιαννουλή Αιρετός ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας Τηλ. 6970 968696 Email: giannoulimaria@hotmail.com Τα περιφερειακά συμβούλια, μετά από την ανακοίνωση των

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:9496 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ. Πρωτ.:9496 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά, 26-08-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. Εγκυκλίου: 6 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:9496 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /νση Π.Ε &.Ε. Εκ/σης ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - - - - - Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη, Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας διδ. έτους »

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας διδ. έτους » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.1932 Αθήνα 30/3/2011 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ.1932 Αθήνα 30/3/2011 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρ. Πρωτ.1932 Αθήνα 30/3/2011 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέµα: Πρόταση οµάδας εργασίας για µοριοδότηση αποσπάσεων, την αναµοριοδότηση των Σχολικών µονάδων και την αναµόρφωση των Π.. για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 08/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 13066 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 29/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 8978 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 20-8-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

( 1566/85). 2.

( 1566/85). 2. Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 82,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Προσχολικής Αγωγής Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Κύκλος Προσχολικής Αγωγής Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Φιρτινίδης Χρήστος Θήρα Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»

Φιρτινίδης Χρήστος Θήρα Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας» Υπεραριθμίες: Αναλυτικές διευκρινίσεις και παραδείγματα Διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα για τοποθετήσεις και αποσπάσεις, του αιρετού Χρήστου Φιρτινίδη Φιρτινίδης Χρήστος Θήρα 21 05 2012 Αιρετός

Διαβάστε περισσότερα

: Μεταξοχωρίου 15, : 2038 Ηράκλειο : Λειβαδιώτης Αλέξανδρος : Αλεφαντινού Βάλια : / 328 : :

: Μεταξοχωρίου 15, : 2038 Ηράκλειο : Λειβαδιώτης Αλέξανδρος : Αλεφαντινού Βάλια : / 328 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 09/02/2016 Αρ. Πρ.: 1377 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 09/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 9540 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 19-5-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ : ΒΕΙΠ9-ΠΨ2

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ : ΒΕΙΠ9-ΠΨ2 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 24/06/2014 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 97338/ 2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 45 8 Μαρτίου 1996 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤ4691Ω2-ΕΜΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία : 04/02/2014. Αρ.Πρωτ. : 9601

ΑΔΑ: ΒΙΡΤ4691Ω2-ΕΜΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία : 04/02/2014. Αρ.Πρωτ. : 9601 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Ηµεροµηνία : 04/02/2014 Αρ.Πρωτ. : 9601 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης 2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης 2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-7-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 25/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 3533

Ηράκλειο, 25/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 3533 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 25/02/2016 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης»

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης» Δ/νση Τ.Κ. Πληρ. Τηλ. Fax. e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ---- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 1858

Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 1858 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 26-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 15105 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ/νση: Αισχύλου & Οδυσσέως Λιβαδειά Τ.Κ.: 32100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

FAX:

FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 29-10- 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 122075/ 2 Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/09/2016 Αριθμ. πρωτ.: 12931

Ηράκλειο, 28/09/2016 Αριθμ. πρωτ.: 12931 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 28/09/2016 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος Υποψήφιος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (µε το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης»)

ηµητρακόπουλος Γιώργος Υποψήφιος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (µε το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης») ηµητρακόπουλος Γιώργος Υποψήφιος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (µε το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης») Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Φάκελος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β ------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-10- 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 112609/Δ2 Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-10- 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 112609/Δ2 Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-10- 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 112609/Δ2 Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λιβαδειά 2-7-2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. 2334 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ ---------- Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 165 171 21 - Ν. Σμύρνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /Δ2 Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /Δ2 Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-10- 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 112609/Δ2 Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, Αρ.Πρωτ /Δ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, Αρ.Πρωτ /Δ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος. Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις

Φάκελος. Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις ηµητρακόπουλος Γιώργος Υποψήφιος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://users.sch.gr/dimitrako Φάκελος Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις Συνάδελφε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:21/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 2 / 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 2 / 2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 2 / 2017 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ιδιωτικού δικαίου. Για την υλοποίηση του Έργου Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠOY. Τρίπολη 29 Ιουνίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠOY. Τρίπολη 29 Ιουνίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τρίπολη 29 Ιουνίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠOY ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους » ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ----- Κομοτηνή, 11-11-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.8.2./

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡEΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 17/11/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 5862 Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Ηράκλειο, 18/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 5756 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Ηράκλειο, 18/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 5756 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -------

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χαλκίδα 13 Ιουλίου 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. οικ. 94222/3930 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ EYΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους » ΣΧΕΤ : Η αρ. πρωτ /Ε2/ εγκύκλιος μεταθέσεων του ΥΠΠΕΘ.

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους » ΣΧΕΤ : Η αρ. πρωτ /Ε2/ εγκύκλιος μεταθέσεων του ΥΠΠΕΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax : 210 5295156

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη Φόρμας «Χρόνοι Υπηρεσίας» στον Προσωπικό Φάκελο του εργαζόμενου

Προσθήκη Φόρμας «Χρόνοι Υπηρεσίας» στον Προσωπικό Φάκελο του εργαζόμενου Προσθήκη Φόρμας «Χρόνοι Υπηρεσίας» στον Προσωπικό Φάκελο του εργαζόμενου Προϋπηρεσία πριν τον Διορισμό/Πρόσληψη: Αναγνωρισμένη Πραγματική Συνολική για ΜΚ: Η πραγματική συνολική προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κομοτηνή 11/08/2015 Αρ.Πρωτ.: Φ.8.2/11.4/6483

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κομοτηνή 11/08/2015 Αρ.Πρωτ.: Φ.8.2/11.4/6483 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----- Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 18-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 8554 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 15/7/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 15/7/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 15/7/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος. Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις

Φάκελος. Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://www.gdimitrakopoulos.gr Φάκελος Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κομοτηνή 01/08/2016 Αρ.Πρωτ.: Φ.8.2/11.4/5876

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κομοτηνή 01/08/2016 Αρ.Πρωτ.: Φ.8.2/11.4/5876 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ KΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----- Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων» 1 Τρίκαλα 17 / 6 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-3442365 - 1 -

FAX: 210-3442365 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Μαρούσι, 13-7- 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.&.Ε. 77027/ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Β Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ προς κάλυψη παροδικών αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ προς κάλυψη παροδικών αναγκών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βόλος 15-06- 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779

ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/ 2014 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Χημικών»

Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Χημικών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα