14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC001932039 2014-03-19"

Transcript

1 14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΛ-Σ9Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: (3643) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Χ. Κοτσαπουϊκη Τηλέφωνο : FAX : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου το οποίο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE09 ENV/GR/ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τύπος διαγωνισμού: Δημόσιος,πρόχειρος διαγωνισμός Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Παρασκευή 10:00 π.μ. Τμήμα Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198, 54008, Θεσ/νίκη Αίθουσα Συνεδριάσεων ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Έως τις 3/4/2014 και ώρα 14:30 μ.μ. στα γραφεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Βασ. Όλγας 198. Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.: ,59 Ευρώ Προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α.: ,00 Ευρώ Χρονική διάρκεια του Έργου: μέχρι τις 31/12/2014 δηλαδή την λήξη του έργου μετά την εγκριθείσα παράταση του έργου Ημερομηνία Δημοσίευσης σε Ελληνικές Εφημερίδες

2 H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ««Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», 2. Τις Δ/ξεις του Ν. 4071/2012, Αρ. Φ. 85/ , τεύχος Α', Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010, 4. Το Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», 5. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις», 7. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 8. Την αριθμ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291 Β'/ ), περι αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 10. Τις Δ/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/ ), τεύχος Α' Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις 11. Tην αριθμ / έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος LIFE09 ENV/GR/ της πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Αποβλήτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» με ακρωνύμιο στην οποία η ΝΑΘ συμμετείχε ως εταίρος 12. Την αριθμ. 228/ απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για την αποδοχή της εκτέλεσης του έργου με ακρωνύμιο 13. Τις υποχρεώσεις της ΠΚΜ που απορρέουν από την εγκεκριμένη πρόταση 14. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 15. Την αριθμ (4139)/ Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2871/τ.Β'/ ), "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ (2350)/ απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 686/Τ.Β'/ ) περι εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 16. Την αριθμ (1151)/ (Ε.Α.Δ. 534) σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7ΛΛ-ΨΕΧ ) με α/α καταχώρησης 178 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 17. Την υπ αριθμ. 345/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκριση διενέργειας δημόσιου, πρόχειρου διαγωνισμού και όρων διακήρυξης». 2

3 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ Δημόσιο, πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου "» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE09 ENV/GR/ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προϋπολογισμός: ,59 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη, στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ. μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις στο Τμήμα Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 2. Συνεταιρισμοί 3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Η γραμματειακή υποστήριξη, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θα γίνει από την υπάλληλο του τμήματος Προμηθειών, κα Χ. Κοτσαπουϊκη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες, προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής ένας (1) μήνας από τη λήξη ισχύος των προσφορών. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη, τηλ (για διαδικαστικά θέματα) καθώς και από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ., Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, τηλ (για τεχνικά θέματα). 3

4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα αρχή είναι η Το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ.: 54008, Θεσσαλονίκη,Τηλ: ,Fax: Ενεργεί δε ως Τελικός Δικαιούχος του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Αποβλήτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» και ακρωνύμιο σύμφωνα με την αριθμ / έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος LIFE09/ENV/GR/ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ««Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», 2. Τις Δ/ξεις του Ν. 4071/2012, Αρ. Φ. 85/ , τεύχος Α', Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010, 4. Το Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», 5. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις», 7. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 8. Την αριθμ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291 Β'/ ), περι αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 10. Τις Δ/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/ ), τεύχος Α' Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις 11. Tην αριθμ / έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος LIFE09 ENV/GR/ της πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Αποβλήτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» με ακρωνύμιο στην οποία η ΝΑΘ συμμετείχε ως εταίρος 12. Την αριθμ. 228/ απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για την αποδοχή της εκτέλεσης του έργου με ακρωνύμιο 13. Τις υποχρεώσεις της ΠΚΜ που απορρέουν από την εγκεκριμένη πρόταση 14. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 4

5 Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 15. Την αριθμ (4139)/ Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2871/τ.Β'/ ), "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ (2350)/ απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 686/Τ.Β'/ ) περι εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 16. Την αριθμ (1151)/ (Ε.Α.Δ. 534) σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7ΛΛ-ΨΕΧ ) με α/α καταχώρησης 178 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 17. Την υπ αριθμ. 345/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκριση διενέργειας δημόσιου, πρόχειρου διαγωνισμού και όρων διακήρυξης» ΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διάθεση των αναλυτικών τευχών της προκήρυξης πραγματοποιείται από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο της Π.Κ.Μ., στην ιστοσελίδα επιλέγοντας την Π.Ε. Θεσσαλονίκης και την ενότητα προκηρύξεις. Η παραλαβή τευχών διαγωνισμού, γίνεται είτε με εκπροσώπους (με απλή εξουσιοδότηση), είτε με αποστολή -με υπηρεσία ταχυμεταφοράς - μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη να αποστείλει προς ενδιαφερόμενο τεύχος του διαγωνισμού μέσα σε έξι (6) ημέρες από την παραλαβή της σχετικής έγγραφης αίτησής του, εφόσον αυτή έχει εμπρόθεσμα υποβληθεί εντός του ορισθέντος χρονικού διαστήματος διάθεσης των τευχών. Τα σχετικά έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο. Οι παραλήπτες της διακήρυξης είναι υποχρεωμένοι μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την παραλαβή της (και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης των τευχών του διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή) να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων, και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με αιτιολογικό τη μη πληρότητα του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν θα έχουν παραλάβει τεύχος του διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή δεν θα αξιολογούνται ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αρμόδια πρόσωπα της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή πληροφοριών σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό είναι: α) για διαδικαστικά θέματα η Χ. Κοτσαπουϊκη (υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ.) στο τηλ και β) για τεχνικά θέματα η Χ. Κισκίνη (υπάλληλος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ. ) στο τηλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 5

6 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το συνολικό έργο με τίτλο εκτελείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE09 ENV/GR/ με επικεφαλής εταίρο την εταιρεία WATTS A.E. (πρώην ΕΠΑΝΑ) και εταίρους τo Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και τη Διεθνή Ένωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREF). Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE09 ENV/GR/ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 50% και κατά 50 % από ιδίους πόρους. Το έργο αποσκοπεί στην ενεργειακή αξιοποίηση του κλάσματος των αστικών απορριμμάτων (μπλε κάδοι) το οποίο προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία εργοστασίων Ανακύκλωσης, Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων και παραμένει αναξιοποίητο μέχρι σήμερα. Ο Βασικός σκοπός του έργου είναι η ανάλυση, ανάπτυξη και εφαρμογή μίας καινοτόμας ιδέας για την ενεργειακή αξιοποίηση των μη ανακυκλώσιμων υλικών που προέρχονται από εργοστάσια ανακύκλωσης. Η δράση αυτή θα αναπτυχθεί, θα εφαρμοστεί και θα παρακολουθείται από την ΕΠΑΝΑ Α.Ε. και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ με την συνδρομή της Π.Κ.Μ. η οποία θα αναλάβει τη διάχυση των αποτελεσμάτων και θα αναζητήσει δυνατότητες αξιοποίησης της μεθόδου αυτής μαζί με την Ευρωπαική Ένωση Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας. Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο για την αξιοποίηση των μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τα οποία προκύπτουν από το εργοστάσιο ανακύκλωσης της ΕΠΑΝΑ Α.Ε. Η WATTS Α.Ε. (πρώην ΕΠΑΝΑ) έχει μια μονάδα ανακύκλωσης η οποία μπορεί να διαχειριστεί 100 χιλ τόνους απορριμμάτων ετησίως που προέρχονται από α) στερεά υλικά ανακυκλώσιμα στην πηγή (μπλε κάδοι), β) εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα. Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των απορριμμάτων που εισέρχονται στο σύστημα και η ανάκτηση των ανακυκλωμένων υλικών γίνεται με τη χρησιμοποίηση μηχανημάτων που βρίσκονται σε ξεχωριστό κτήριο. Τα υλικά που παράγονται από τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι τα ακόλουθα: 1. Μεγάλα υλικά από τον χώρο υποδοχής. 2. Άχρηστα υλικά από τον χώρο προδιαλογής 3. Μικρά θραύσματα (μέγεθος μικρότερο των 65mm) που προέρχονται από τη διαδικασία διαλογής μέσα σε μεγάλους κάδους 4. Κατάλοιπα (μέγεθος μεγαλύτερο των 280mm) που ξεχειλίζουν από τους κάδους. 5. Κατάλοιπα από την υπόλοιπη διαδικασία. Τα υλικά 4 και 5 θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή καυσίμων προερχόμενων από απορρίμματα (RDF Refuse Derived Fuel- ή/ και SRF Solid Recovered fuel), τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας με καύση. Η παραγωγή αυτή προϋποθέτει τη δημιουργία επιπρόσθετων υποδομών ικανών να παράγουν στερεά καύσιμα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι δραστηριότητες του έργου θα επικεντρωθούν στην ενεργειακή αξιοποίηση αυτού του μέρους των απορριμμάτων. 6

7 Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι: 1. Μηχανική επεξεργασία των καταλοίπων από αστικά απόβλητα από το εργοστάσιο της ΕΠΑΝΑ με στόχο την παραγωγή καυσίμων προερχόμενων από απορρίμματα. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ/TC Χαρακτηρισμό και τυποποίηση του παραγόμενου καυσίμου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ/TC Αεριοποίηση του καυσίμου προκειμένου να παραχθεί ένα αέριο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας. 4. Επίδειξη της τεχνολογίας αυτής. 5. Μελέτη της περιβαλλοντικής επίπτωσης που θα έχει η δράση αυτή και ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων της με στόχο να προωθηθεί η ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων και των λοιπών καταλοίπων. Το έργο μπορεί να ενισχύσει την προοπτική παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα απορρίμματα μέσω της 1) Παρουσίασης ασφαλούς, αποτελεσματικής και αειφόρου αξιοποίησης των μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 2) Ενεργειακής Αξιοποίησης απορριμμάτων με χαμηλή ποιότητα σε εγκαταστάσεις αεριοποίησης μειώνοντας την ανάγκη για την απόθεσή τους και τη μεταφορά τους για μεγάλες αποστάσεις σε άλλες εγκαταστάσεις. 3) Μείωσης της ανάγκης για καθαρισμό του παραγόμενου αερίου από απορρίμματα μέσω της αξιοποίησης της δυνατότητας άμεσης καύσης του παραγόμενου αερίου που παράγεται από τα απορρίμματα σε μία υπάρχουσα μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο. 4) Εκτίμησης της συνύπαρξης του εργοστασίου παραγωγής αερίου, της μονάδας ανακύκλωσης και της μονάδας παραγωγής βιοαερίου στον ίδιο χώρο. Οι δραστηριότητες του έργου θα επικεντρωθούν στα κάτωθι: Στην επεξεργασία του υπολειπόμενου κλάσματος των αστικών απορριμμάτων Εργοστασίου Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων για την προετοιμασία κατάλληλου καυσίμου RDF (Refuse Derived Fuel- ή/ και SRF (Solid Recovered fuel καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα), σύμφωνα με το υπό διαμόρφωση πρότυπο EN/TC 343 Στην αεριοποίηση του παραγόμενου RDF/SRF για την παραγωγή αερίου το οποίο θα διοχετεύεται στο υφιστάμενο δίκτυο συλλογής του βιοαερίου προς ηλεκτροπαραγωγή. Στην επίδειξη της ενεργειακής αξιοποίησης RDF/SRF, μιας τεχνολογίας που συναντά ποικίλες δυσκολίες για εφαρμογή στην Ελλάδα, ενώ έχει ευρεία εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το προτεινόμενο έργο και την προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης τόσο των αστικών απορριμμάτων όσο και άλλων αποβλήτων που προέρχονται από την βιομηχανική και την αγροτική δραστηριότητα Τα βασικά οφέλη από το προτεινόμενο έργο είναι τα εξής: Μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με την ενεργειακή αξιοποίηση κλάσματος αστικών απορριμμάτων, το οποίο σήμερα οδηγείται σε διάθεση σε ΧΥΤΑ. Αύξηση της κοινωνικής αποδοχής της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, η οποία εφαρμόζεται ευρέως σε χώρες του εξωτερικού, ενώ συναντά σημαντικές δυσκολίες στη χώρα μας. Δημιουργία πρότυπης πιλοτικής μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για άλλες πόλεις και δήμους της Ελλάδας. Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (από απόβλητα και βιομάζα) για την αύξηση του ποσοστού της στην ηλεκτροπαραγωγή. Νέες θέσεις εργασίας σε εργοστάσια ανακύκλωσης απορριμμάτων. 7

8 Όλες οι κύριες δραστηριότητες του έργου θα γίνουν στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑΝΑ Α.Ε.όπου σχεδιάζεται να γίνει και η αξιοποίηση του υπολειπόμενου κλάσματος των απορριμμάτων. Το φυσικό αντικείμενο του συνολικού έργου αναλύεται σε επιμέρους Πακέτα Εργασίας (Work Packages) και Δράσεις (Actions). Το έργο στο σύνολό του εστιάζει το ενδιαφέρον του στα Πακέτα Εργασίας 1 State of the Art Analysis and Benchmarking (ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση) 2 networking (Δικτύωση) και 7 Dissemination Activities (Ενέργειες Διάχυσης) 2.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΟ «ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ») Αντικείμενο του συγκεκριμμένου δημόσιου, πρόχειρου διαγωνισμού (το «Προκηρυσσόμενο Έργο») είναι η επιλογή, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ενός Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση των Παραδοτέων: ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΑ, Δημιουργικό και εκτύπωση φυλλαδίων. Στο φυλλάδιο θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του έργου και άλλο υλικό που θα χορηγηθεί στον ανάδοχο. Προδιαγραφές Διάσταση: 21χ29 (ανοιχτό) κλειστό 9.5χ21 τρίπτυχο. Τετραχρωμία μέσα-έξω Σελίδες: 6 (9.5*21) Χαρτί: 170 gr illustration Ποσότητα: αντίτυπα Γλώσσες: Ελληνικά τεμάχια, Αγγλικά τεμάχια, Τα κείμενα θα παραδοθούν στον Ανάδοχο σε αρχεία word Στο Φυλλάδιο θα αναγράφονται τα λογότυπα του έργου, του Προγράμματος LIFE+ μαζί με πληροφορίες που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο σε αρχείο word ΑΦΙΣΕΣ Δημιουργικό και εκτύπωση 100 αφισών, 80 ελληνικές και 20 Αγγλικές, Προδιαγραφές Διάσταση: 35χ50 Τετραχρωμία μέσα έξω Χαρτί: 170 gr illustration Ποσότητα: 100 τεμάχια Γλώσσες: Ελληνικά 80 τεμάχια, Αγγλικά 20 τεμάχια, Τα κείμενα θα παραδοθούν στον Ανάδοχο σε αρχεία word και θα μεταφραστούν από τους εταίρους του έργου. θα αναγράφονται τα λογότυπα του έργου, του Προγράμματος LIFE+ μαζί με πληροφορίες που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο σε αρχείο word. 8

9 BANNERS Δημιουργικό και εκτύπωση 8 banner, 4 ελληνικά και 4 Αγγλικά, Προδιαγραφές Διάσταση: 2,2 μέτρα ύψος Χ 0,82 μέτρα πλάτος Τετραχρωμία Μουσαμάς Ποσότητα: 6 τεμάχια Γλώσσες: Ελληνικά 3 τεμάχια, Αγγλικά 3 τεμάχια, Με μηχανισμό στήριξης (roll-up) ο οποίος θα παραμείνει στην αναθέτουσα υπηρεσία θα αναγράφονται τα λογότυπα του έργου, του Προγράμματος LIFE+ μαζί με πληροφορίες που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο σε αρχείο word ΑΛΛΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ όπως usb Sticks, σακούλες χάρτινες ή υφασμάτινες για ανακύκλωση ή άλλο υλικό που θα περιγραφεί στην τεχνική προσφορά του προσφέροντα. Σημειώνουμε ότι το άλλο προωθητικό υλικό που θα προσφέρει ο κάθε υποψήφιος θα αποτελέσει παράγοντα που θα συμβάλλει στην τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς του. Ο προϋπολογισμός του υλικού διάχυσης ανέρχεται σε , ΟΡΓΑΝΩΣΗ WORKSHOPS Διοργάνωση δύο (2) workshops στα οποία θα γίνει ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών για τα αποτελέσματα του έργου και συζήτηση για το θέμα της παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει τουλάχιστον τις κάτωθι εργασίες για κάθε ένα από τα 2 workshops: Να προχωρήσει σε συνεννοήσεις με τους εταίρους και ιδιαίτερα με τον επικεφαλή για τον χρόνο και την τοποθεσία πραγματοποίησης των 2 workshops, Θα πρέπει να αναζητήσει στη συνέχεια τον κατάλληλο χώρο (5αστερο ξενοδοχείο ή άλλος συνεδριακός/εκθεσιακός χώρος) προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα workshops. Το κόστος ενοικίασης του χώρου βαραίνει τον ανάδοχο. O Ανάδοχος θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση της αναθέτουσας υπηρεσίας για την τοποθεσία που θα γίνει το workshop, Επιμέλεια της ατζέντας της εκδήλωσης, Προτεινόμενους ομιλητές και επαφές μαζί τους για τη διερεύνηση της διαθεσιμότητάς τους, Κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των προσκεκλημένων ομιλητών εφόσον αυτό απαιτηθεί, διαχείριση-συντονισμός εκδήλωσης σε συνεργασία με την αναθέτουσα υπηρεσία και τον επικεφαλή εταίρο του έργου, επιμέλεια σύνταξης λίστας προσκεκλημένων φορέων (τηλέφωνα, φαξ, διευθύνσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομειο κ.α.), τηλεφωνικές επαφές με προσκεκλημένους για επιβεβαίωση της πρόσκλησης και αν θα παρευρεθούν στα workshops, γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης με τουλάχιστον 1 άτομο, catering για τουλάχιστον 30 άτομα που θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον welcome coffee, διάλλειμα καφέ με βουτήματα, μεσημεριανό μπουφέ, σχεδίαση, εκτύπωση και αποστολή τουλάχιστον 50 προσκλήσεων, σχεδίαση και εκτύπωση προγράμματος εκδήλωσης σε τουλάχιστον 30 αντίτυπα, σχεδίαση και εκτύπωση folders και μπλοκ σημειώσεων για τουλάχιστον 30 άτομα, συνεδριακό στυλό για τουλάχιστον 30 άτομα, σύνταξη 2 δελτίων τύπου ενός πριν και ενός μετά την εκδήλωση. Μέριμνα για την πρόσκληση μέσων μαζικής ενημέρωσης στην εκδήλωση και την οργάνωση συνέντευξης τύπου εφόσον αυτό του ζητηθεί από την αναθέτουσα υπηρεσία, Λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ο προϋπολογισμός για την οργάνωση των workshops ανέρχεται σε 8.200,00 9

10 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Δημιουργία 2 ενημερωτικών πινακίδων οι οποίες θα περιέχουν πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του. Για την ανωτέρω δραστηριότητα δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να κάνει την δική του πρόταση για το πώς θα μπορέσει το έργο να παρουσιαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πληροφορίες για το πώς προτείνει το πρόγραμμα LIFE09 ENV/GR/ να γίνονται οι πινακίδες ενημέρωσης μπορεί να αντληθούν από την ιστοσελίδα του προγράμματος LIFE09 ENV/GR/ Ο προϋπολογισμός για τη δημιουργία των πινακίδων ενημέρωσης ανέρχεται σε 1.000, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ Διοργάνωση μίας (1) συμμετοχής του έργου σε μία έκθεση σχετική με θέματα περιβάλλοντος, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός Ελλάδος. Ο κάθε προσφέρων θα πρέπει να κάνει πρόταση στην τεχνική του προσφορά για ποιες εκθέσεις θα μπορούσε να συμμετέχει το έργο ENERGY WASTE εντός του Η τελική απόφαση όμως για το σε ποια έκθεση θα συμμετέχει το έργο ENERGY WASTE θα γίνει μετά από απόφαση της αναθέτουσας υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει τουλάχιστον τις κάτωθι εργασίες για τη συμμετοχή στην έκθεση: 1. Θα πρέπει να επιμεληθεί των επαφών με τους διοργανωτές της έκθεσης για την ενοικίαση του χώρου. Το κόστος ενοικίασης θα βαρύνει τον ανάδοχο. Επιμέλεια της ατζέντας της εκδήλωσης, 2. Θα προτείνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του χώρου ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον τα εξής: 2.1. Δύο ανοιχτές προσόψεις, 2.2. Έκταση τουλάχιστον 35 τετραγωνικά μέτρα, 3. Στον τοίχο του περιπτέρου θα τυπωθούν σε ενιαία μορφή φωτογραφίες που θα χορηγηθούν από την αναθέτουσα αρχή και θα είναι σχετικές με το έργο, 4. Τηλεόραση LCD διάστασης 42 ιντσών τουλάχιστον μαζί με DVD Player πάνω σε τραπεζάκι για την προβολή βίντεο και εικόνων από το έργο, 5. Γραφειακό εξοπλισμό ο οποίος θα αποτελείται από 5.1. Γραφείο με καρέκλα, 5.2. Καρέκλες επισκέπτη δύο (2) για το γραφείο, 5.3. Τραπεζάκι χαμηλό με τουλάχιστον τέσσερις (4) καρέκλες επισκέπτη, 5.4. Σταντ όρθιο προβολής για τοποθέτηση φυλλαδίων και εγγράφων, 5.5. Πάγκος με τουλάχιστον 4 σκαμπό, 6. Τεχνική υποστήριξη, με άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού, για: 6.1. α) την καλή λειτουργία του περιπτέρου και 6.2. β) τη ρύθμιση των προβολικών συστημάτων και τη ροή των προβολών του οπτικοακουστικού υλικού, 7. Άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις κλοπής), 8. Ασφάλιση του περιπτέρου (υλικά και κατασκευή) καθ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, 9. Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της έκθεσης, 10. Το κόστος ηλεκτροδότησης, ασύρματης σύνδεσης διαδικτύου (WI FI) και παροχής νερού με φιάλες θα βαρύνει κατ αποκλειστικότητα τον ανάδοχο, 11. Επί τόπου διόρθωση επιγραφών στα περίπτερα των συνεκθετών, εάν χρειαστεί, 12. Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον ανάδοχο και μόνο, 13. Μετά το πέρας της εκθέσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή (CD - DVD), φωτογραφίες από το περίπτερο σε λειτουργία (κοντινά μακρινά πλάνα / γενική άποψη), 14. Η κατασκευή να υλοποιηθεί βάσει των ειδικών προδιαγραφών που απαιτεί ο εκθεσιακός χώρος κάθε έκθεσης (π.χ. βραδυφλεγή υλικά, υδατοδιαλυτά χρώματα κ.λ.π.), και ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 10

11 υπόψη το εγχειρίδιο των τεχνικών προδιαγραφών κάθε έκθεσης στις περιπτώσεις που αυτό είναι διαθέσιμο έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην ιστοσελίδα της κάθε έκθεσης, 15. Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν υλικά ή εξοπλισμός τα οποία παρουσιάζουν φθορά από προηγούμενη χρήση, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα, πριν την έναρξη της έκθεσης, στην αντικατάστασή τους διαφορετικά θα του επιβληθεί ρήτρα που ισούται με το 30% της δαπάνης του έργου, 16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει πλέον του υπάρχοντος κοινόχρηστου φωτισμού του εκθεσιακού χώρου - το φωτισμό όλου του περιπτέρου με σύγχρονα μέσα (π.χ. με χρήση αναρτώμενων φωτιστικών σωμάτων οροφής ιδιαίτερου σχεδιασμού (design) ανάλογου με το σχεδιαστικό ύφος του περιπτέρου). Ο φωτισμός πρέπει να είναι διάχυτος και να αποτελεί βασικό είδος σήμανσης του περιπτέρου. 17. Το κόστος καλωδίωσης, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των φωτιστικών σωμάτων που είναι απαραίτητα για τον σωστό φωτισμό όλου του περιπτέρου. Ο προϋπολογισμός για την οργάνωση της εκδήλωσης διάχυσης ανέρχεται σε , Τεχνικός σύμβουλος Μελέτη καταγραφής των ποσοτήτων απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αναζήτηση εμπορικής αξιοποίησης αυτών Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκπόνηση μίας μελέτης για την καταγραφή των ποσοτήτων απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την αναζήτηση μεθόδων εμπορικής αξιοποίηση αυτών (Identification of potential waste streams for RDF/SRF production and business opportunities). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών του έργου που έχουν προηγηθεί, και θα επικεντρωθεί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης η οποία αποτελεί και το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Προτεινόμενη Μεθοδολογία: Ο Ανάδοχος κατά τη σύνταξη της μελέτης θα λάβει υπόψη του δεδομένα σχετικά τις ποσότητες απορριμμάτων τα οποία είναι διαθέσιμα από διάφορα τμήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτά τα δεδομένα, μαζί με τις υφιστάμενες πρακτικές στη διαχείριση απορριμμάτων στην περιοχή θα συλλεχθούν και θα καταγραφούν σε μορφή βάσης δεδομένων. Οι ποσότητες και η ποιότητα του εισρεόμενου ρεύματος αποβλήτων θα συσχετιστεί με τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες που αναγνωρίστηκαν στις προηγούμενες δράσεις αυτού του πακέτου εργασίας. Δυνητικοί τελικοί χρήστες στην περιοχή θα προσδιοριστούν επίσης. Ευκαιρίες για επιχειρησιακά εγχειρήματα για τα πλέον υποσχόμενα ρεύματα αποβλήτων θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ανάλυση SWOT και τις αρχικές τεχνοοικονομικές και περιβαλλοντικές αξιολογήσεις. Η μορφή των επιχειρηματικών εγχειρημάτων, καθώς επίσης και πιθανές πηγές χρηματοδότησης (δημόσιες, ιδιωτικές, κρατικές ή Ευρωπαϊκές) θα διερευνηθούν. Ο προϋπολογισμός για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε 3.000, Μελέτη Δυνατοτήτων Δικτύωσης του έργου Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκπόνηση μίας μελέτης σχετικά με τη δυνατότητα δικτύωσης του έργου και τον φορέων οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό με αντίστοιχα έργα ή φορείς. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα: - Καταγραφή των φορέων με δηλωμένο ή δυνητικό ενδιαφέρον σε ζητήματα συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων προς την παραγωγή RDF/SRF. Οι φορείς αυτοί θα πρέπει να έχουν περισσότερο άμεση εμπλοκή στην οργάνωση του δικτύου RDF/SRF και δεν θα 11

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 19 Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502679 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002529923 2015-01-16

15PROC002529923 2015-01-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 14 / 01 /2015 Αρ. Πρωτ.:12549/556 Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254 26110, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα