Astakos Resource Assessment. CSM Renewable Energy III University of Exeter, Cornwall Campus Astakos, Greece, April 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Astakos Resource Assessment. CSM Renewable Energy III University of Exeter, Cornwall Campus Astakos, Greece, 13-23 April 2009"

Transcript

1 Astakos Resource Assessment Αξιολόγηση Πόρων Αστακoύ CSM Renewable Energy III University of Exeter, Cornwall Campus Astakos, Greece, April 2009

2 We are final year students from the University of Exeter in the UK studying Renewable Energy. Είµαστε τελειόφοιτοι φοιτητές απότοπανεπιστήµιοτου Exeter στο Ηνωµένο Βασίλειο και σπουδάζουµε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Visiting Astakos to do a real-life case study of a regional resource assessment. Επισκευθήκαµε τον Αστακό για να κάνουµε µια ζωντανή µελέτη της περιφερειακής αξιολόγησης των πόρων Falmouth Welcome Καλώςορίσατε

3 What have we been doing here? Τικάναµεεδώ; Exploring the region of Etoloakarnania to identify current Renewable Energy installations Εξερευνώντας την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας εντοπίσαµε σηµερινές εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Major hydro plants on the Acheloos river system Μεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια στην περιοχή του Αχελώου ποταµού Large wind farm at Nafpaktos Μεγάλοαιολικόπάρκοστη Ναύπακτο

4 What have we been doing here? (2) Τικάναµεεδώ; (2) Identifying unused resources which could be used to create more green energy and bring investment and jobs. Προσδιορισµός των αχρησιµοποίητων πόρων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία περισσότερης πράσινης ενέργειας και να φέρουν επενδύσεις και απασχόληση.

5 Why Astokos?

6 The Current Situation Ησηµερινήκατάσταση Etoloakarnania already produces more than 100% of its electricity from renewable sources Η Αιτωλοακαρνανία ήδη παράγει πάνω από 100% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές -Thanks mainly to the large hydro plants Κυρίωςχάρη στα µεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Messοlongi famous for high use of bicycles. Το Μεσολόγγι είναι διάσηµο για τη µεγάλη χρήση ποδηλάτων.

7 Financial Incentives in Greece Οικονοµικά κίνητρα στην Ελλάδα Generous guaranteed price for green electricity ( Tariff ) Γενναιόδωρα εγγυηµένη τιµή για την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια ( τιµολόγιο') Large capital grants from the EU Μεγάλες επιχορηγήσεις κεφαλαίων από την ΕΕ Technology (τεχνολογία) PV (φωτοβολταϊκα) Other solar (άλλου είδους ηλιακη ενέργεια) Biomass & waste (βιοµάζα και απόβλητα) Small hydro (µικρά υδροηλεκτρικά) Wind (αιολικήενέργεια) Tariff (τιµολόγιο) Grant (επιχορήγηση) 40% 40% 85% 40% 40%

8 Renewable Energy Targets (Στόχοι ανανεώσιµης ενέργειας) 35% 30% 25% Target (στόχος) 20% 15% 10% Actual/Estimated (Πραγµατικές / Προβλεπόµενος) 5% 0% Production

9 Introduction to Hydroelectric Power Εισαγωγή στην υδροηλεκτρική ενέργεια Hydroelectric power stations convert flowing water into electricity. Οι σταθµοί υδροηλεκτρικής παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος µετατρέπουντορέοντανερόσεηλεκτρικήενέργεια.

10 The plants at Kremasta, Kastraki and Stratos have the majority of this capacity Οι εγκαταστάσεις σε Κρεµαστά, Καστράκι και Στράτο έχουν την πλειοψηφία αυτής της ικανότητας

11 Acheloos River Dams Φράγµατα Αχελώου ποταµού

12 Pumped Storage Proposal at Kremasta Storage of intermittent wind power Changing land use and irrigation, means more water for electricity Grid balancing Πρόταση για αντληµένη αποθήκευση στα Κρεµαστά Αποθήκευση της διακοπτόµενης αιολικής ενέργειας. Η µεταβαλλόµενη χρήση γης και η άρδευση, σηµαίνουν περισσότερο νερό για ηλεκτρική ενέργεια. Εξισορρόπηση παραγωγής και κατανάλωσης.

13 Small-Scale Hydro (SSH) Μικρής κλίµακας υδροηλεκτρικό (SSH) 1-10 MW High initial cost 4,500 per kw Payback only about 4-6 years Feed-in tariff per MWh Local jobs in construction and permenant jobs later Government targets not being met at 1-10 MW Υψηλό αρχικό κόστος ανά kw Αποπληρωµή µόνο περίπου 4-6 έτη Τιµολόγιο 75,82 ανά MWh. Ντόπιες θέσεις απασχόλησης στην κατασκευή και µόνιµες θέσεις εργασίας µετά. Κυβερνητικοί στόχοι δεν έχουν εκπληρωθεί στα 1-10 ΜW.

14 Biomass Energy in the Aitoloakarnania Region Ηλιακή ενέργεια στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας

15 Mass & Energy Yields of Biomass Materials Απόδοση Μάζας και Ενέργειας από Υλικά Βιοµάζας Crop Καλλιεργεια Biomass yield (dried) Απόδοση ξηρής βιοµάζας Energy from dried yield Ενέργεια από ξηρή απόδοση Tonne/ha/yr Tonne/stremma/yr GJ/ha/yr GJ/stremma/yr Temperate forest άσος Rapeseed (biodiesel) Συναπόσπορος (βιοπετρέλαιο) 30 3 Miscanthus "Μισκανθυσ" Sorghum (3 crops per year) Σόργο (3 συγκοµηδές ανά έτος Kelp (macro-algae) Kelp Algae (micro-algae) Άλγη

16 RoseEnergy Biomass - Energy Crop Area of Etoloakarnania region is km² km² used for agriculture. Almost stremmas unused. Η έκταση της περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας είναι τετραγ. Χλµ τετραγ. Χλµ. χρησιµοποιούνται για τη γεωργία. Σχεδόν στρέµµατα αχρησιµοποίητα. Sweet sorghum is a high yielding annual energy crop, well suited to the Greek climatic conditions. Possible dry yield could be 35 tonnes per 10 stremmas per year. Το γλυκό σόργο είναι µια ετήσια ενεργειακή καλλιέργεια υψηλής απόδοσης, καλοταιριασµένηστις ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες. Η πιθανή ξηρά παραγωγή θα µπορούσε να είναι 35 τόνοι ανά 10 στρέµµατατοχρόνο.

17 Energy from Biomass (Olive Tree Waste) Ενέργεια από Βιομάζα (Απόβλητα Ελαιοδέντρων) Strema of olive tree cultivation Each tree produces 20kg of waste wood after pruning 18 trees/ Strema = 90,000 tonnes when cut tonnes when dried Possible to pay olive growers 100/tonne 60 GWh of energy available ( homes) στρέμματα καλλιέργειας ελιών Κάθε δέντρο παράγει περίπου 20kg ξύλου μετά από την περικοπή 18 δέντρα / στρέμμα = τόνοι ξήλου όταν κόβεται τόνοι όταν ξηρανθεί. Πιθανό εισόδημα για καλλιεργητές 100/ τόνο 60 GWh διαθέσιμης ενέργειας περέχοντας ηλεκτρική ενέργεια για σπίτια.

18 Ethanol and Electricity Production Sweet sorghum can be used for ethanol and electricity production. Το γλυκό σόργο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή αιθανόλης και την ηλεκτρική παραγωγή. We are proposing a power plant with electrical installed capacity of 163 MW. Προτείνουµε εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας µε ηλεκτρική εγκατεστηµένηικανότητα 163 MW. Waste heat will be used in ethanol plant for distillation. Η θερµότητα των αποβλήτων θα χρησιµοποιηθεί στις εγκαταστάσεις αιθανόλης για την απόσταξη. Bioethanol production plant with capacity of tonnes. Εγκατάσταση παραγωγής βιοαιθανόλης µε ικανότητα τόνων.

19 Project Economics Οικονοµικά του Προγράµµατος With 40% capital grant, total project cost million. Με επιχορήγηση κεφαλαίου 40%, συνολικό κόστος προγράµµατος 162,75 εκατοµµύρια. RoseEnergy Annual profit of 20 million, payback of approx. 8 years. Ετήσιο κέρδος 20 εκατοµµύρια, απόσβεση σε πεpίπου 8 έτη Revenue for farmers at per strema. Εισόδηµα για τους αγρότες στα 513,8 ανά στρέµµα. *Current revenue from grass 405 per strema Σηµερινό εισόδηµα από άχυρο 405 ανα στρέµµα.

20 Socio-economic benefits Plant will provide 46% of the Greece s bio-ethanol target for Οι εγκαταστάσεις θα παράσχουν 46% του στόχου βιοαιθανόλης της Ελλάδας για το RoseEnergy Reduction in petroleum imports, leading to improved domestic investments. Μείωση των εισαγωγών πετρελαίου, που οδηγούν σε βελτιωµένες εσωτερικές επενδύσεις Biomass energy offers new technology investment opportunities and the development of cleaner, more resource efficient industries. Η ενέργεια βιοµάζας προσφέρει ευκαιρίες επένδυσης σε νέες τεχνολογίες και την ανάπτυξη καθαρότερων, περισσότερο αποδοτικών βιοµηχανιών. New opportunities for local employment and providing job security for existing agricultural operatives. Νέες ευκαιρίες για τοπική απασχόληση και παροχή ασφάλειας απασχόλησης για τις υπάρχουσες γεωργικές επιχειρήσεις.

21 Anaerobic Digestion / ΑναερόβιαΧώνευση Anaerobic digestion: Bacterial breakdown of organic matter in the absence of oxygen in sealed vessels (digesters). Variety of organic waste streams are suitable Αναερόβια χώνευση: Βακτηριακή χώνευση της οργανικής ουσίας ελλείψει οξυγόνου σε σφραγισµένα δοχεία (χωνευτήρες). Kατάλληλο για ποικιλία οργανικών αποβλήτων

22 Anaerobic Digestion / ΑναερόβιαΧώνευση

23 The Proposed 5MW AD Plant in Kefalovriso Πρόταση για εγκατάσταση 5MW ΑΧ στο Κεφαλόβρυσο Motivations of the AD proposal: Help solve current environmental problems with pig slurry Provide electricity and jobs to the region Reduce environmental pollution ΚίνητρατηςΑΧπρότασης: Βοηθά να λύσει τα τρέχοντα περιβαλλοντικά προβλήµατα µε τον πηλό χοίρων Παρέχει ηλεκτρική ενέργεια και θέσεις εργασίας στην περιοχή Μειώνει την περιβαλλοντική ρύπανση

24 Summary of AD Proposal / ΠερίληψητηςΑΧπρότασης Treatment of: Pig slurry from 3 major farms (54,000tonnes/year) Algae residue from proposed biodiesel production (38,500tonnes/year) Costs / απάνες Revenues / Εισοδήµατα Operation and Maintenance 1,835,000 Electricity Generation 2,666,000 Transportation 277,000 Digestate 204,000 Total / Σύνολο 2,112,000 Total / Σύνολο 2,870,000 Operating Margin is / Τολειτουργώνπεριθώριοείναι 758,000 Total Capital Cost (ολικόαπαιτούµενοκεφάλαιο) : 25,500,000 Grant (60%, Law 3299/04) (επιδότηση) : 15,300,000 Overall capital cost to developer is (κεφάλαιο) : 10,200,000 Payback is 13 years / Ηαπόσβεσηείναι 13 έτη

25 Municipal Solid Waste (MSW) in Etoloakarnania ιαχείρηση Απορρηµάτων στην Αιτωλοακαρνανία 225,000 people = 110,000t of MSW Cost = per tonne = 8,035,714 per year Waste burnt in open air then covered κάτοικοι = τόννοι Απορρηµάτων Κόστος = 73 ανά τόννο = ανά έτος Απορρήµατα καίγονται σε ανοιχτό χώρο και κατόπιν καλύπτονται.

26 Flow Diagram of Proposed Waste Strategy ιάγραµµα Ροής της Προτεινόµενης Στρατηγικής Απορρηµάτων Ηλεκτρική παραγωγή Από-απόβλητασε-ενέργεια Στάχτη Ανακύκλωση Σκουπίδια ιαχωρισµός Μπάζα ΧΥΤΑ

27 Σύγκριση των ορίων εκποµπών Emission Limits Comparison Άνθρακας Emissions (mg/m3) Βιοµάζα ηµοτικά Απορρήµατα Coal Biomass MSW 0 SO2 NOx Particulates

28 Summary of Economics of Energy from Waste Plant Οικονοµική Περίληψη Εγκατάστασης Ενέργειας από Απορρήµατα Costs ( απάνες) Revenues (Εισοδήµατα) Operation and Maintenance 4,350,000 Electricity Generation 1,980,000 Transportation 1,445,000 Metal Recovery 500,000 Landfill of waste 1,990,000 Recyclables 1,385, Waste 4,950,000 Total 7,785,000 Total 8,815,000 Operating Margin is 1,030,000 Dimarchia 30,000 Total Capital Cost of the EfW plant and Sorting facility is: 27,500,000 Grant (60%, National Development Law 3299/04) : 16,500,000 Overall capital cost to developer is (κεφάλαιο) : 11,000,000 Payback is 11 years (Ηαπόσβεσηείναι 11 έτη)

29 Breakdown of Waste Stream Ανάλυση της Ροής Απορρηµάτων Proposal will reduce waste going to landfill by 76,800 tonnes (70%) Η πρόταση θα µειώσει τα απορρήµατα προς ΧΥΤΑ κατά τόννους (70%). EfW and sorting facility will save local government 1,096,000 every year ΕαΑ και ο διαχωρισµός θα εξοικονοµίσουν 1,096,000 τον χρόνο για την Νοµαρχία

30 Thermal Energy in the Aitoloakarnania Region Θερµική ενέργεια στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας

31 Energy stored in a substance as heat. What is thermal energy? Τι είναι θερµική ενέργεια; Can be used for both heating and cooling Ενέργεια που αποθηκεύεται σε ένα υλικό ως θερµότητα. Μπορείνα χρησιµοποιηθεί και για τη θέρµανση και για την ψύξη Thermal spring - Loutra Strahtis

32 What thermal energy is available? Ποια θερµική ενέργεια είναι διαθέσιµη; Geothermal Γεωθερµική Solar Ηλιακή ενέργεια Waste industrial heat Θερµότητα βιοµηχανικών αποβλήτων

33 Geothermal Γεωθερµική There are many places where there is hot water coming up from the ground Too cold for making electricity. Drilling deeper to find hotter water not viable Map showing where ground is hottest (red=hottest, blue=coldest) Χάρτης που παρουσιάζει πού το έδαφος είναι το πιο θερµό( κοκκινο=πιο ζεστό, µπλε=πιο ψυχρό) Υπάρχουνπολλέςθέσειςόπουυπάρχειζεστόνερόπουβγαίνειαπότοέδαφος. Είναι πολύ κρύο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Βαθύτερη διάτρυση για να βρεί το καυτότερο νερό είναι µη βιώσιµη.

34 How does a heat pump work? Πώς λειτουργεί µια αντλία θερµότητας; ΛΙΜΝΗ Αντλία θερµότητας ΣΠΙΤΙ Ηλεκτρική ενέργεια

35 Using a Heat Pump on the Lagoon at Etoliko Χρήση αντλίαςθερµότηταςστην Λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού Water is at 23ºC all year Can provide heating and cooling for whole town. Lagoon The system will only change temperature of lagoon by ±0.26ºC throughout the year Τονερόείναισε 23ºC όλοτοέτος Μπορεί να προσφέρει θέρµανση και ψύξη για ολόκληρο τον δήµο. Το σύστηµα θα αλλάξει την θερµοκρασία της λιµνοθάλασσας µόνο κατά ±0.26ºC.

36 Using waste heat for cooling Χρησιµοποίηση της θερµότητας αποβλήτων για ψύξη ~95ºC Σταθµός Ενέργειας Ψύξη Απορρόφησης Σπίτι The waste heat is used to create cold water for air conditioning Η θερµότητα των αποβλήτων χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει το κρύο νερό για τον κλιµατισµό

37 Using waste heat for cooling Χρησιµοποίηση της θερµότητας αποβλήτων για ψύξη Installing absorption cooling device in Copenhagen Εγκατάσταση συσκευής δροσισµού µε απορρόφηση στην Κοπεγχάγη District cooling possible if the source of waste heat is within 15km of houses. 240 houses could be cooled with the EfW plant from the Solar concentrator. Can easily convert to district heating Ψύξη περιοχής πιθανή εάν η πηγή θερµότητας των αποβλήτων είναι σε απόσταση µικρότερητων 15km απότασπίτια. 240 σπίτιαθαµπορούσανναδροσιστούνµετιςεγκαταστάσεις EfW απότονηλιακόσυµπυκνωτή. Μπορεί εύκολα να µετατραπεί σε σύστηµα θέρµανσης της περιοχής.

38 Domestic solar cooling and heating Ηλιακές ψύξη και θέρµανση κατοικιών It is possible to heat and cool your house with solar power. PICTURE The technology is not currently financially viable for cooling. Είναι δυνατό να θερµαθεί και να δροσιστείτοσπίτισαςµετηνηλιακή δύναµη. Η τεχνολογία δεν είναι αυτήν την περίοδο οικονοµικά βιώσιµη για την ψύξη. Domestic units could be available soon. Οικιακές µονάδες θα µπορούσαν να είναι διαθέσιµες σύντοµα.

39 Technology Heat pump from lagoon Αντλία θερµότητας από τη λιµνοθάλασσα Heat recovered from EfW (in Agrinio) Θερµότητα που ανακτάται από EfW (στο Agrinio) Heat recovered from Solar concentrator Θερµότητα που ανακτάται από τον ηλιακό συµπυκνωτή Total potential homes in Aitoloakarnania Σύνολο σπιτιών στην Αιτωλοακαρνανία Conclusion Homes cooled (at 12kW demand per home) Σπίτιαπουδροσίζονται (12kW απαίτηση ανά σπίτι) Homes heated (at 12kW demand per home) Σπίτιαπουθερµαίνονται (12kW απαίτηση ανά σπίτι) Individual domestic systems are also possible, depending on the technology and cost. Μεµονωµένα οικιακά συστήµατα είναι επίσης δυνατά, ανάλογα µε την τεχνολογία και το κόστος

40 Biomass- Algae Βιοµάζα -άλγη Potential sites include the Messolonghi salt works and the sealake North of Etoliko. Οι πιθανές περιοχές περιλαµβάνουν τις αλυκές στο Μεσολόγγι και την λίµνοθάλασσα δυτικά του Αιτωλικού. Total energy yield from the crop per year would be in the region of GWh per year Η συνολική ενεργειακή παραγωγή από τη συγκοµιδή το χρόνο θα µπορούσε να είναι περίπου GWh το χρόνο.

41 Biomass- Algae Βιοµάζα -άλγη Algae is a high yield energy crop with a typical yield of 100 to 110 GJ per stremma per year Τα άλγη είναι µια υψηλής ενεργειακής παραγωγής συγκοµιδή µε χαρακτηριστική παραγωγή 100 έως 110 GJ ανά στρέµµα το χρόνο The algal oil that is extracted from it can be refined to produce biofuels including biodiesel and bioethanol Το αλγιακό πετρέλαιο που εκχυλίζεται από αυτό µπορεί να καθαριστεί για να παραγάγει βιολογικά καύσιµα συµπεριλαµβανοµένου του βιοπετρελαίου και της βιοαιθανόλης.

42 Biomass- Algae Βιοµάζα -άλγη Once the oil is extracted the remaining biomass can be sent to an anaerobic digester where it can be used to generate electricity Αφού εκχυλιστεί το πετρέλαιο η υπόλοιπη βιοµάζα µπορεί να σταλεί σε ένα αναερόβιο χωνευτήρα όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να παραγάγει ηλεκτρική ενέργεια.

43 Forms of Renewable Energy not suitable Τύποι Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας που είναι ακατάλληλοι Energy from the Sea Ενέργεια από την Θάλασσα Ocean currents very slow (<0.5m/s) Θαλάσσια ρεύµατα πολύ χαµηλά (<0.5m/s) Mediterranean too small to generate large swell waves ΗΜεσόγειοςείναιπολύµικρήγιανα δηµιουργήσει µεγάλα κύµατα.

44 Solar Energy in the Etoloakarnania Region Ηλιακή ενέργεια στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας

45 Total Solar Resource Συνολική Ηλιακή Πηγή Etoloakarnania: land area approx 5800km 2. Agrinio annual solar irradiation 1479kWh/m 2 /year 8707 TWh/year. Regional Electrical Consumption 1.36 TWh/year. Αιτωλοακαρνανία: περιοχήγης περ 5800km 2. Ετήσια ηλιακή ακτινοβολία στο Αγρίνιο 479kWh/m 2 /year 8707 TWh/year. Περιφερειακή ηλεκτρική κατανάλωση 1.36 TWh/έτος

46 Accessible Resource Limitations: Mountainous Terrain. Land Aspect. Land Use Demands. Protected Areas. Aspect Map: Astakos Region Περιορισµοί: Ορεινήέκταση. Πτυχή εδάφους. Απαιτήσεις χρήσης γης. Προστατευόµενεςζώνες.

47 What are Photovoltaics (PV)? Τι είναι τα Φωτοβολταϊκά (PV); Photo = Greek for light. Voltaic = electric. Method of generating DC electricity. Convert photons into DC electricity via a semiconductor material. An inverter is needed to convert the DC electricity into AC. Φωτο = ελληνικά για το φως. Βολταϊκός = ηλεκτρικός. Μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής DC ενέργειας Μετατροπήφωτονίωνσεηλεκτρική DC ενέργεια µέσω ενός υλικού ηµιαγωγών. Ένας αναστροφέας απαιτείται για να µετατρέψει την ηλεκτρική DC ενέργεια σε AC.

48 100 kw PV Παραδειγµατική µελέτη - Βασιλόπουλο

49 100 kw PV Case study Vasilopoulo 100 kw PVΠαραδειγµατικήµελέτη - Βασιλόπουλο Total install cost 500,000. Payback period 6 years. Feed-in Tariff 0.45/kWh. Subsidies chosen: 40% cash grant. Panels supplied by First Solar. Inverters/control SMA. Astakos Συνολικό κόστος εγκατάστασης Περίοδος απόσβεσης 6 έτη. ασµολόγιο 0.45/kWh. Επιλεγόµενεςεπιχορηγήσεις: χρηµατικήεπιχορήγηση 40%. Φωτοβολταϊκά παρέχονται από την Πρώτη Ηλιακή. Αναστροφείς/έλεγχος - SMA. Vasilopoulo

50 4 Stremma 4 Στρέµµατα PV Model for Etoloakarnania PV Μοντέλο για Αιτωλοακαρνανία Type of panel Thin Film Τύπος φωτοβολταικού Rating of panel 100 W Ισχύς φωτοβολταικού Cost of panel 350 Κόστος φωτοβολταικού Panel efficiency 6% Αποδοτικότητα φωτοβολταικού Array rating 100kW 20kW Ισχύς συστήµατος No. of panels Αριθµός φωτοβολταικών Collector area (m 2 ) Περιοχή συλλεκτών (m 2 ) Annual electrical production (MWh) Ετήσια ηλεκτρική παραγωγή (MWh)

51 PV Model for Etoloakarnania PV Μοντέλο για Αιτωλοακαρνανία 100kW 20kW Cost of array 350,000 70,000 Κόστος της σειράς Cost of Installation 140,000 28,000 Κόστος της εγκατάστασης Sub-Total Cost 490,000 98,000 Κόστος υποσυνόλου O&M per year 4, Έξοδα διαχείρησης το χρόνο Grants (40%) 196,000 39,200 Επιχορηγήσεις (40%) Total cost (inc 40% grant) 392,000 78,400 Συνολικό κόστος (περιλαµβ. επιχορήγηση 40%) Payback Period (years) 6 to 7 6 to 7 Περίοδος απόσβεσης (έτη) Project Return (20 years) 750, ,090 Απόδοση προγράµµατος (20 έτη) Tariff for sale of electricity subject to change in 2010 Τιµολόγιο για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, υποκείµενο σε αλλαγή το 2010

52 Large Scale Solar Energy Conversion Μετατροπή Ηλιακής Ενέγειας σε Μεγάλη Κλίµακα Parabolic Troughs. Παραβολικέςγούρνες. Fresnel Reflectors. Ανακλαστήρες Fresnel. Stirling Dish. Πιάτο Stirling. Solar Chimney. Ηλιακήκαπνοδόχος. Power Tower Ενεργειακός Πύργος

53 Solar Two - Molten Salt Power Tower - US Largest operational commercial plant 10MW. 17.5GWh/yr Power for 3,000 homes. Capacity factor of 20%. Land area 81,000m². Μεγαλύτερη λειτουργική εµπορική εγκατάσταση 10MW. 17.5GWh/έτος Ενέργεια για σπίτια. Παράγοντας χωριτικότητας 20%. Περιοχή γης m². Cold tank Κρύοντεπόζιτο Hot tank Ζεστό ντεπόζιτο

54 Proposed Plant Characteristics Χαρακτηριστικά της Προτεινόµενης Εγκατάστασης Plant size Thermal rating 100MW 470MW t Μέγεθος εγκατάστασης Θερµική εκτίµηση Heliostat 150m 2 Solar field area 883,000m 2 Thermal Storage 13hours 6760MWh Ηλιόστατο Περιοχή Ηλιακού Πεδίου Θερµική αποθήκευση Capacity Factor 66% Solar irradiation Annual Efficiency (Solar energy to electricity) Annual energy production Enough to power 25,500 homes Αρκετή ενέργεια για σπίτια 1479.kWh/m 2 /yr 17% 385.4GWh/yr Παράγοντας δυνατότητας Ηλιακή ακτινοβολία Ετήσια αποδοτικότητα (ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρικήενέργεια) Ετήσια ενεργειακή παραγωγή

55 10km SW of Katochi. Approximately 2km² scrub land. Flat land with water supply. Existing grid connections. Location / Περιοχή 10 χλµ. Ν τηςκατοχής. Περίπου 2km ²άγονου εδάφους. Επίπεδο έδαφος µε παροχή νερού. Υπάρχουσες συνδέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Water Supply

56 Social/Economical implications Κοινωνικο/Οικονοµικές Επιπτώσεις 150 million. 2 years construction jobs during construction. Flagship scheme έτηκατασκευής θέσειςεργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Σχέδιο διεθνούς ενδιαφέροντος.

57 Wind Energy in the Aitoloakarnania Region Αιολική ενέργεια στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας

58 Europe: Average of 15.1 jobs created for every MW installed wind turbine capacity Greece: 1.8 jobs per MW local installed capacity Η Κοινότητα στην Αιτωλοακαρνανία The Community in Etoloakarnania Ευρώπη: Μέσοςόρος 15.1θάσεις εργασίας που δηµιουργούνται για κάθε ένα MWεγκατεστηµένη ικανότητα ανεµόµυλων Ελλάδα: 1.8 θέσεις εργασίαςγιακάθεένα MW εγκατεστηµένη ικανότητα ανεµόµυλων

59 The Community in Etoloakarnania Jobs in: Electricity grid upgrade and management Access road construction Equipment transportation Planning process management Η Κοινότητα στην Αιτωλοακαρνανία Εργασίες σε: Βελτίωση και διαχείριση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Κατασκευήοδικής πρόσβασης Μεταφοράεξοπλισµού ιαχείρισηδιαδικασίας προγραµµατισµού

60 Types of Wind Farm Ownership Τύποι ιδιοκτησίας αιολικών πάρκων Developer projects Municipal projects Co-operatives Farmer-owned Community ownership Προγράµµατα υπεύθυνων για την ανάπτυξη ηµοτικά προγράµµατα Συνεταιρισµοί Αγρότης-ιδιοκτήτης Κοινοτικά ιδιοκτησία Nafpaktos 24MW Wind Farm Etolioakarnaia, Greece

61 Astakos Community Wind Farm Kοινοτικό αιολικό πάρκο Αστακός

62 Energy Assessment of the Astakos Community Wind Farm Ενεργειακή αξιολόγηση του κοινοτικού αιολικού πάρκου Αστακός Aktio Meteorological Data Wind Flow Modelling and Site Optimisation Capacity Factor 44% Μετεωρολογικά στοιχεία Άκτιου Διαμόρφωση ροής αέρα και βελτιστοποίηση περιοχών Παράγοντας ικανότητας 44% Photomontage του προτεινόμενου κοινοτικού αιολικού πάρκου Αστακός

63 Astakos Community Wind Farm Example Total Capital cost 9,440,000 Συνολικό κύριο κόστος Required Community Investment 3,776,000 Απαραίτητη κοινοτική επένδυση Annual revenue 2,471,132 Ετήσιο εισόδηµα Annual Community fund 115,667 Ετήσιο Κοινοτικό Ταµείο Annual Dividend During Operational period 1,738,301 Ετήσιο µέρισµα κατά τη διάρκεια της λειτουργικής περιόδουeriod

64 Astakos Community Win Farm Example Share options Επιλογές µεριδίου Cost of shares Κόστος του µεριδίου ns Annual Dividend during Operational Period Ετήσιο µέρισµα κατά τη διάρκεια της λειτουργικής περιόδου Annual return Ετήσια αναφορά % Payback period (years) Περίοδος επιστροφής Capital Return per share over lifetime of project Κύρια επιστροφή ανά µερίδιο πέρα από τη διάρκεια ζωής του προγράµµατος , , , , , , ,000 1, , ,000 1, , ,000 3, ,187 1 share one vote, irrespective of financial investment

65 What do you think? Ποιάείναιηγνώµησας;

66 Local Opinions Τοπική Γνώµη Survey of 50 local people Έρευνα 50 ντόπιων Awareness / Γνωρίζω In favour / Προτιµώ % Wind energy Energy from Waste Biomass Solar power Hydro power Geothermal power Aιολική Ενέργεια Ενέργεια Αποβλήτων Βιοµάζα Ηλιακή Ενέργεια Υδροηλεκτρική Ενέργεια Γεωθερµική Ενέργεια

67 People in favour of Renewables Άτοµα που υποστηρίζουν Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < Wind energy Energy from Waste Biomass Solar power Hydro power Geothermal power Aιολική Ενέργεια Ενέργεια Αποβλήτων Βιοµάζα Ηλιακή Ενέργεια Υδροηλεκτρική Ενέργεια Γεωθερµική Ενέργεια

68

69 Thank You Very Much For Listening Any Questions Ευχαριστούµε Πολύ Που Μας Ακούσατε Ερωτήσεις;

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus Dr. Andreas Poullikkas Electricity Authority of Cyprus 0 Contents Future energy systems Strategies for RES Towards 2020 Post 2020 - Towards

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA MUNICIPALITY OF ILIDA INNOVATIONS AND MODERN DESIGNS THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA Presentation: Christos Papageorgiou, Chemical Engineer, BChemEng, MSc. DProf ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕς ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της αντλησιοταμίευσης στη Μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ

Ο ρόλος της αντλησιοταμίευσης στη Μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ Ο ρόλος της αντλησιοταμίευσης στη Μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ Δημήτρης Κατσαπρακάκης & Δημήτρης Χρηστάκης Σητεία 22-Σεπτέμβρη-2010 Εργαστήρι Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Δομή Παρουσίασης Παρούσα κατάσταση Δυναμικό - Αιτήσεις Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα Στόχοι της ΕΕ Μείωση των αέριων εκπομπών θερμοκηπίου κατά 20% το 2020 Μειωμένη εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs. «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας συμφωνιών ΕΠΕΥ ΘΗΣ Περίπτωση εφαρμογής» Αριστοτέλης Αηδόνης

ST-ESCOs. «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας συμφωνιών ΕΠΕΥ ΘΗΣ Περίπτωση εφαρμογής» Αριστοτέλης Αηδόνης ST-ESCOs Ημερίδα Ενημέρωσης για τις Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών Θερμικών Ηλιακών (ΕΠΕΥ - ΘΗΣ) 6 Ιουνίου 2007, Ξενοδοχείο Athens Imperial «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαινίσεις ΣΜΕΚ - Οικονομοτεχνικά Στοιχεία Τεχνικών Λύσεων

Ανακαινίσεις ΣΜΕΚ - Οικονομοτεχνικά Στοιχεία Τεχνικών Λύσεων Ανακαινίσεις ΣΜΕΚ - Οικονομοτεχνικά Στοιχεία Τεχνικών Λύσεων Εύα Αθανασάκου ΕΥΔΙΤΗ Ανακαινίσεις ΣΜΕΚ / Κύριος στόχος Εξοικονόμηση χρημάτων Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος Αγορά πετρελαίου/ Φ.Α. Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net EUBIONET III - Στόχοι Αύξηση της χρήσης των καυσίμων βιομάζας στην ΕΕ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009-13

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009-13 Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009-13 Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων / ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Προς μια μακρόχρονη κρίση ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα

Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα Πράσινα επαγγέλματα ή πράσινες ενασχολήσεις? ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εξοικονόμιση ενέργειας / Χρήση ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

A global biofuels outlook: U.S. RIN markets and EU proposals. Gerard Wynn Energy and climate columnist Thomson Reuters

A global biofuels outlook: U.S. RIN markets and EU proposals. Gerard Wynn Energy and climate columnist Thomson Reuters 1η Ενότητα: «Το Παρόν και το Μέλλον των Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη» A global biofuels outlook: U.S. RIN markets and EU proposals Gerard Wynn Energy and climate columnist Thomson Reuters Global

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΘΑΛΠΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Η. ΦΧΣΗΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

CEMEPE 2008, Mykonos, Greece, June 22,2009 A WASTE-TO-ENERGY POWER PLANT FOR THE ISLAND OF RHODES

CEMEPE 2008, Mykonos, Greece, June 22,2009 A WASTE-TO-ENERGY POWER PLANT FOR THE ISLAND OF RHODES CEMEPE 2008, Mykonos, Greece, June 22,2009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ) ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ A WASTE-TO-ENERGY POWER PLANT FOR THE ISLAND OF RHODES Nickolas Themelis (EEC), Athena Bourka

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Πως προκύπτει όφελος για το Δήμο; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η αμοιβή της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009 INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS Athens, November 11, 2009 A Presentation by Costis Stambolis, A.A. Dip. MIE, MCIJ Executive Director Institute of Energy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL Market structure Impact of increased penetration of renewable energy sources Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Γιώργος Σιαμμάς Πρόεδρος Email:info@cera.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED:

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED: Project title: Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation INTEGRASTE PROJECT LOCATION: Patras BUDGET INFO: Total amount: 1.156.325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ Α) ΗΜΟΥ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ Α) ΗΜΟΥ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ Α) ΗΜΟΥ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Τζάνης Π. και Νικολάου Κ. Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου 2016 A success story: Waste management in UK Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Ηνυμένο Βαζίλειο Πληθυσμός (εκ. πολίτες) Πληθςζμόρ και πποβλέτειρ Γείκηηρ αειθόπος διασείπιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Position of European agriculture on the EU biofuel policy. Dominique Dejonckheere Senior Policy Advisor, Copa Cogeca

Position of European agriculture on the EU biofuel policy. Dominique Dejonckheere Senior Policy Advisor, Copa Cogeca 1η Ενότητα: «Το Παρόν και το Μέλλον των Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη» Position of European agriculture on the EU biofuel policy Dominique Dejonckheere Senior Policy Advisor, Copa Cogeca A brief

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Εξελίξεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τεχνολογικές Εξελίξεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Τεχνολογικές Εξελίξεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Κύπρου Περιεχόμενα Σημερινή κατάσταση στα θέματα Ενέργειας Τιμές Ηλεκτρικού Ρεύματος Προοπτική Ηλιακής Ενέργειας Εξελίξεις σε θέματα ΦΒ τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Π. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Μηδενική παραγωγή λάσπης από την λειτουργία βιολογικών καθαρισμών αστικών αποβλήτων με την τεχνική της βιοενίσχυσης. Επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου στην Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Εργ. Συνεργάτης «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακή Εργασία:

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακή Εργασία: Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά. 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE

Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά. 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE Πράσινη επιχειρηµατικότητα Η κλιµατική αλλαγή ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κωνσταντινή Σαµαρά - Κωνσταντίνου Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας, ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρότι υπήρξε σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις

Διαβάστε περισσότερα

Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Δισεκατομ. Πληθυσμός Πλανήτη 1 2 3 4 5 6 Series1 1950 1970 1990 2010 2030 2050 1 Ετήσια κατανάλω ση καυσίμω ν σε Mtoe Αύξηση της ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων 12000 10000 8000 6000

Διαβάστε περισσότερα

Intensive Course on Renewable Energies (ICRE) 1-14 September 2011 Eberswalde Germany

Intensive Course on Renewable Energies (ICRE) 1-14 September 2011 Eberswalde Germany Intensive Course on Renewable Energies (ICRE) 1-14 September 2011 Eberswalde Germany North Karelia University of Applied Sciences, Finland University of Agriculture Department of Sustainable Development,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε Θέματα Ηλιακής Ενέργειας (Φωτοβολταϊκών)

Έρευνα σε Θέματα Ηλιακής Ενέργειας (Φωτοβολταϊκών) Έρευνα σε Θέματα Ηλιακής Ενέργειας (Φωτοβολταϊκών) Δρ Γεώργιος Η. Γεωργίου 1 Περιεχόμενα Σημερινή κατάσταση στον τομέα της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας Προκλήσεις και Προοπτικές Η Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών LIFE08 ENV/GR/000578 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Θέματα Παρουσίασης Θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες Είδη συλλεκτών και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έργου RES-H Policy Θεσμικό πλαίσιο στήριξης τεχνολογιών θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ

Αποτελέσματα έργου RES-H Policy Θεσμικό πλαίσιο στήριξης τεχνολογιών θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ 4 η Διεθνής Έκθεση ECOTEC, ECOFORUM Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Αποτελέσματα έργου RES-H Policy Θεσμικό πλαίσιο στήριξης τεχνολογιών θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ Ημερίδα με τίτλο: «Παραγωγή θερμότητας & ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

...... 3 December 1999: 2.2 billion 26 December 1999: 6 billion 10.8 billion 27 December 1999: 2.5 billion CO

...... 3 December 1999: 2.2 billion 26 December 1999: 6 billion 10.8 billion 27 December 1999: 2.5 billion CO ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Η.Θ. Καθαρή, Έξυπνη, Ανταγωνιστική Η ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΩΝ. ΓΡ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Πρόεδρος ΕΣΣΗΘ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εφαρμογές AΠΕ

Νέες Τεχνολογίες και Εφαρμογές AΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Σημερινή Εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές Συνέδριο, 8-10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Νέες Τεχνολογίες και Εφαρμογές AΠΕ Εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ 1 Τα μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

Τερέζα Φωκιανού Πρόεδρος Flow ΑΕ Μέλος Δ.Σ. ΙΕΝΕ

Τερέζα Φωκιανού Πρόεδρος Flow ΑΕ Μέλος Δ.Σ. ΙΕΝΕ Τερέζα Φωκιανού Πρόεδρος Flow ΑΕ Μέλος Δ.Σ. ΙΕΝΕ 19 Ο Εθνικό Συνέδριο IENE ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 11-12 /11/ 2014 Σε ένα κόσμο πλήρους αβεβαιότητας ένα μόνο είναι βέβαιο, η συνεχής αύξηση των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE

PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE COURSE TUTORS : Advanced Materials Processing : D. Mataras, C. Galiotis PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE A. Student Outline 2 What is my material and why is it interesting? My Application Detailed

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ STUDY OF THE OPERATION OF CONTEMPORARY

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Αποτελέσματα Ερευνών Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Γιατί είναι σημαντικό; Αντίκτυπος του έργου στην κοινωνία Βιώσιμη ανάπτυξη Ποιότητα ζωής Θετική αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές συνεργασίες για πράσινες πόλεις και περιφέρειες

Τοπικές συνεργασίες για πράσινες πόλεις και περιφέρειες Eκπαίδευση και ενδυνάμωση των Δήμων και της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα βιωσιμότητας και πράσινης οικονομίας KAM, 29 Μαΐου 2015 Τοπικές συνεργασίες για πράσινες πόλεις και περιφέρειες Θεοχάρης Τσούτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΦΥΗ ΙΚΤΥA ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Νίκος Χατζηαργυρίου, Καθηγητής ΕΜΠ, Αναπληρωτής /νων Σύμβουλος ΕΗ Μεγέθη Ευρωπαϊκού Ηλεκτρικού Συστήματος 430 million people served 2500 TWh

Διαβάστε περισσότερα

Final Environmental Impact Assessment Analysis of an Agroindustrial Waste Treatment Plant

Final Environmental Impact Assessment Analysis of an Agroindustrial Waste Treatment Plant LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Final Environmental Impact Assessment Analysis

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Energy generation potential in Greece from agricultural residues and livestock manure

Energy generation potential in Greece from agricultural residues and livestock manure National Technical University of Athens School of Chemical Engineering Laboratory of Organic Chemical Technology Energy generation potential in Greece from agricultural residues and livestock manure A.

Διαβάστε περισσότερα