ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 5 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 7 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 5 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 7 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 7. ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13"

Transcript

1 Οδηγός Ενεργειακών Υπηρεσιών ΑΘΗΝΑ 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 5 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 7 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 9 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εθνικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα Ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά προγράµµατα ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Αιολικά πάρκα Παραγωγή βιοαερίου Ενεργειακή αξιοποίηση στερών αποβλήτων 30 1

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οµάδα συµβούλων της ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα πλήρες σύνολο συµβουλευτικών υπηρεσιών για δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας. Στόχος µας είναι να βοηθήσουµε τους πελάτες µας στην επίτευξη των προγραµµατισµένων αναπτυξιακών στόχων εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, προϋπολογισµού και ποιότητας. Η οµάδα υποστηρίζει ηµόσιες και Ιδιωτικές Επενδυτικές Πρωτοβουλίες σχετικά µε το στρατηγικό σχεδιασµό και ανάπτυξη. Η οµάδα µας αναγνωρίζει επιχειρηµατικές ευκαιρίες, αναπτύσσει υψηλά προσοδοφόρα επιχειρησιακά πρότυπα, σχεδιάζει έργα µε υψηλή προστιθέµενη αξία, αναπτύσσει εννοιολογική αρχιτεκτονική και δοµεί οικονοµικά συστήµατα και συστήµατα µάρκετινγκ. Στόχος της εταιρείας είναι να διασφαλίσει ότι οι ανάγκες των πελατών ικανοποιούνται από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας στο σχεδιασµό και, τέλος, στην υλοποίηση της επένδυσης. Η ΑΜΒΙΟ έχει αναπτύξει µια συστεµική προσέγγιση για τον καθορισµό της καταλληλότερης στρατηγικής για µία συγκεκριµένη επένδυση. Αναγνωρίζουµε και αναπτύσσουµε καινοτόµες έννοιες και ιδέες, οι οποίες είναι προσανατολισµένες στην αγορά και βασισµένες στο σχεδιασµό και την εφαρµογή αρχών και τεχνικών αιχµής. Η οµάδα ειδικεύεται στην υποστήριξη έξι (6) βασικών µορφών παραγωγής ενέργειας στις οποίες περιλαµβάνονται: φωτοβολταϊκοί σταθµοί, ηλιοθερµικές µονάδες, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικές µονάδες, µονάδες παραγωγής βιοαερίου και µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων (waste to energy). Εικόνα 1. Φωτοβολταϊκό πλαίσιο µε ηλιοστάτη (tracker) διπλού άξονα Η προσέγγισή µας λαµβάνει υπόψη τις θέσεις των εµπλεκόµενων µερών και των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστη παράµετρο στις εκτιµήσεις µας. Η ΑΜΒΙΟ παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν να συµπεριλαµβάνονται οι απόψεις και οι εκτιµήσεις του σηµαντικού αυτού κοινού. 2

4 Εικόνα 2. Πανοραµική άποψη νήσου Ψυττάλειας, ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Εικόνα 3. Αιολικό πάρκο, EOLFI ΑΝΕΜΟΣ ΕΛ- ΛΑΣ Α.Ε. Η εταιρεία διαθέτει σηµαντική εµπειρία και εξειδίκευση σε θέµατα ολοκληρω- µένου επιχειρηµατικού σχεδιασµού, υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης αναπτυξιακών σχεδίων και αξιοποίησης επενδυτικών κινήτρων εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών µέσων. Ε- πιπλέον, η ΑΜΒΙΟ παρέχει υπηρεσίες µετρήσεων και αναλύσεων δυναµικού ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, σχεδιασµού εγκαταστάσεων και µελετών για την έκδοση των απαραίτητων αδειών, όπως αυτές προβλέπονται από την ι- σχύουσα νοµοθεσία. Η ΑΜΒΙΟ, ως ολοκληρωµένη συµβουλευτική αναπτυξιακή εταιρεία, παρέχει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, µε τις κύριες υπηρεσίες της να παρατίθενται: Ανάπτυξη & ιοίκηση Έργων Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα Τεχνικές µελέτες ιαχείριση Περιβάλλοντος & Χωροταξία Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών & Μαθηµατικά Μοντέλα Συστήµατα Ποιότητας Έρευνα & Τεχνολογία 3

5 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Στα πλαίσια της ανάπτυξης και διοίκησης έργων, η ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα ευρύ φάσµα συµβουλευτικών υπηρεσιών, ανταποκρινόµενη στις ανάγκες ενός συνεχώς µεταβλητού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Με στόχο τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των πελατών µας και την εξασφάλιση της ορθολογικής και βιώσιµης ανάπτυξης στην αγορά της ενέργειας, παρέχεται ένα ολοκληρωµένο σύνολο υπηρεσιών το οποίο περιλαµβάνει: επιλογή θέσεων εγκατάστασης σχεδιασµό, διαχείριση και διαµόρφωση έργου προσχεδιασµό και εφαρµογή στρατηγικών διαχειριστικών πλάνων προσχεδιασµό επιχειρησιακών πλάνων, µελέτες σκοπιµότητας βιωσιµότητας και τοµεακές µελέτες στρατηγικός σχεδιασµό, ανάπτυξη και υλοποίηση έργου ρυθµιστικά σχέδια διαχείριση έργου due diligence προγραµµατισµό έργου Σχέδιο 2. Μονάδα αεροποίησης τύπου παφλάζουσας ρευστοποιηµένης κλίνης εντός Ψυτάλλειας, ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Στις παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνονται επίσης: µελέτες αξιολόγησης χωροταξικού σχεδιασµού προετοιµασία και αξιολόγηση µελετών ανάλυση παραγωγικής διαδικασίας µελέτες αδειοδότησης τεχνοοικονοµικές µελέτες και επιχειρηµατικά σχέδια Σχέδιο 1. Σύστηµα συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας & θερµότητας, ΕΥ ΑΠ Α.Ε. 4

6 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Το Τµήµα Τεχνικών Μελετών της AMBIO αναλαµβάνει τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και την αδειοδότηση βιοµηχανικών µονάδων µικρής και µεγάλης κλίµακας, µε ειδίκευση σε έξι (6) βασικές µορφές παραγωγής ενέργειας: φωτοβολταϊκοί σταθµοί, ηλιοθερµικές µονάδες, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικές µονάδες, µονάδες παραγωγής βιοαερίου και µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων (waste to energy). Οι στόχοι της ιεύθυνσης είναι: σχεδιασµός & επίβλεψη θέσεων εγκατάστασης επιλογή και αξιολόγηση θέσεων εγκατάστασης αρχιτεκτονικός σχεδιασµός εκπόνηση γεωτεχνικών, µηχανικών και ηλεκτροµηχανολογικών µελετών σχεδιασµός εσωτερικών χώρων σχεδιασµός συστηµάτων εξοικονό- µησης ενέργειας εκπόνηση µελετών άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (περιλαµβανοµένης της οικοδοµικής άδειας) Σχέδιο 3. ιάγραµµα κάλυψης Φ/Β Σταθµού, ΗΛΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε. Συµπληρωµατικά, σε συνδυασµό µε τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, οι εξειδικευµένοι σύµβουλοι της διεύθυνσης παρέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για: διερεύνηση περιπτώσεων αστοχίας αξιολόγηση κινδύνων για τον εκάστοτε χώρο σχεδιασµό βιοκλιµατικών κτιρίων αρχιτεκτονικό σχεδιασµό παραγωγικών µονάδων και υποστηρικτικών υποδοµών σχεδιασµό και κατασκευή υποδο- µών διαχείρισης στερεών και υ- γρών αποβλήτων 5

7 τεχνικοοικονοµικές µελέτες προµελέτες, οριστικές µελέτες και κατασκευαστικές µελέτες επιβλέψεις κτιριακών κατασκευών επιβλέψεις ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων τελικές αποτυπώσεις έργων (asbuild σχέδια) τεχνολογία/ συστήµατα/ τηλεπικοινωνίες ενεργειακή επιθεώρηση Σχέδιο 4. Μονογραµµικό σχέδιο Φ/Β Σταθµού, GDP SOLAR Α.Ε. Σχέδιο 5. Κάτοψη µονάδας βιοκαυσίµων, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε. (σχεδιασµός CON SYS Ε.Π.Ε. ENVITECH A.G.). 6

8 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Η ολιστική προσέγγιση της ΑΜΒΙΟ στην παροχή υπηρεσιών συνδυάζει τις ανάγκες και επιταγές της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Το πορτοφόλιό µας καλύπτει το σύνολο των θεµατικών αντικειµένων των ολοκληρωµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών για την ενέργεια, σχετικά µε την προετοιµασία περιβαλλοντικών µελετών, τη διαχείριση πόρων και αποβλήτων και τη διασφάλιση αειφόρου ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες της εταιρείας µας περιλαµβάνουν: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Ειδική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Μ.Π.Ε.) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αξιολόγηση κοινωνικού αντίκτυπου σχεδιασµό και αξιολόγηση θέσης εγκατάστασης περιβαλλοντικό due diligence διαχείριση στερεών και υγρών (επικινδύνων και µη επικινδύνων) αποβλήτων συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων και προγράµµατα ανακύκλωσης Χάρτης 1. Χάρτης χρήσεων γης, ΗΛΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε. Σε θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, η ΑΜΒΙΟ αναπτύσσει ολοκληρω- µένες προτάσεις σχεδιασµού, περιβαλλοντικής διαχείρισης και αδειοδότησης. Συγκεκριµένα, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε: µελέτες επιλογής και αξιολόγησης θέσεων εγκατάστασης έρευνα και παρακολούθηση περιβάλλοντος διαχείριση φυσικών πόρων διαχείριση υδατικών πόρων, υδρολογική και γεωλογική αξιολόγηση σχεδιασµό τοπίου 7

9 Σχέδιο 6. Ενδεικτικά ροδογράµµατα κατεύθυνσης ανέµων & λογισµικό υπολογισµού ατµοσφαιρικής ρύπανσης οχηµάτων, ΕΥ ΑΠ Α.Ε.. 8

10 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Η AMBIO παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες σε εφαρµογές Γεωπληροφορικής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδο- µένων, µε Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. Geographic Information Systems G.I.S.) και ανάπτυξη και χρήση µαθηµατικών οµοιω- µάτων. Οι πελάτες µας επωφελούνται από την άρτια τεχνογνωσία των στελεχών µας στην ανάπτυξη µοντέλων Γ.Σ.Π., σεναρίων, αυτοτελών εφαρµογών και της παροχής ολοκληρωµένων καινοτόµων λύσεων σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς, ηλιοθερµικές µονάδες, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικές µονάδες, µονάδες παραγωγής βιοαερίου και µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων (waste to energy). Συνδυάζοντας εσωτερική (in-house) ανάπτυξη λογισµικού, προσφέρουµε υψηλή τεχνογνωσία ενσωµατωµένη σε ολοκληρωµένες λύσεις. Χρησιµοποιώντας διεθνώς καθιερωµένα συστήµατα Γ.Σ.Π. και παρακολουθώντας συστηµατικά τις εξελίξεις στις καινούργιες τεχνικές της αγοράς Γ.Σ.Π., µπορούµε να προσφέρουµε αναπτυγµένα αποτελέσµατα Γ.Σ.Π. και διαχείρισης δεδοµένων. Οι ακόλουθες εφαρµογές Γ.Σ.Π. χρησιµοποιούνται από το εξειδικευµένο προσωπικό της ΑΜΒΙΟ, παρέχοντας λύσεις σε πλήθος αγοραστικών πεδίων: ιαδικτυακές εφαρµογές GIS. Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και διαδικτυακών εφαρµογών. Θεµατική χαρτογράφηση. ηµιουργία υψηλής ποιότητας θεµατικών χαρτών και διαγραµµάτων για την έντυπη και ψηφιακή παρουσίαση δεδοµένων. Χωρική ανάλυση, ανάλυση δικτύων, µαθηµατικά οµοιώµατα πρόβλεψης και καταλληλότητας. Ανάπτυξη και εφαρµογή χωρικών µαθηµατικών οµοιωµάτων και οµοιω- µάτων πρόβλεψης και καταλληλότητας, σε συνδυασµό µε µεθόδους στατιστικής ανάλυσης για τη διαχείριση και λήψη αποφάσεων. Ανάπτυξη GIS λογισµικού. Για τη διευκόλυνση και αυτοµατοποίηση των εργασιών, αναπτύσσονται ρουτίνες, εφαρµογές λογισµικού και αυτοτελείς εφαρµογές Γ.Σ.Π. 9

11 Η AMBIO A.Ε. αναφορικά µε την ανάπτυξη και χρήση µαθηµατικών οµοιω- µάτων παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις που περιλαµβάνουν το σύνολο των σταδίων, από τη συλλογή των δεδοµένων έως την ανάπτυξη, επαλήθευση, χρήση του µοντέλου και οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων. Χάρτης 2. Χάρτης διοικητικών πράξεων νήσου Κύθνου, EOLFI ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. 10

12 Χάρτης 3. Χάρτης χρήσεων γης, Νοµός Σέρρες, EOLFI ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Χάρτης 4. Χάρτης αποτύπωσης προστατευόµενων περιοχών, SAFE ENERGY Α.Ε. -ΚΟΥΤΣΟΜΠΕΛΙΑ Ι 11

13 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΑΜΒΙΟ δραστηριοποιείται ενεργά στο σχεδιασµό, την εγκατάσταση και τη διαχείριση συστηµάτων ποιότητας, υγείας και διαχείρισης στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, προσαρµοσµένα στις ανάγκες της ενέργειας. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του τµήµατος βασίζονται στην ανάλυση, σχεδιασµό και εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας, σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα, τα οποία περιλαµβάνουν: Συστήµατα Ολικής Ποιότητας (TQM) Υγεία και συστήµατα στην εργασία (OSHAS 18001) Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας (ISO-9001:2008) Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO-14001:2004 & EMAS) Ανάλυση κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE- SA 8000) Εικόνα 4. Πιστοποίηση φωτοβολταϊκού πλαισίου. Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες έκδοσης δελτίων ενεργειακής ταυτότητας κτιρίων. 12

14 7. ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η AMBIO επενδύει δυναµικά στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε θέµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση αποβλήτων και φυσικών πόρων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ ουσιαστική επικοινωνία έχει αναπτυχθεί και µε αντίστοιχα τµήµατα συνεργαζόµενων εταιρειών. εκπόνηση µελετών εγκατάστασης τηλεµετρικών δικτύων παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών ύδατος ανάπτυξη µαθηµατικών µοντέλων και εργαλείων ΓΣΠ για εφαρµογές χωρικής ανάλυσης και χαρτών καταλληλότητας Εικόνα 5. Μονάδα αδρανοποίησης ζωικών υ- ποπροϊόντων Το τµήµα Έρευνας και Τεχνολογίας της ΑΜΒΙΟ εµπλέκεται στα παρακάτω: εκπόνηση µελετών συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης στερεών ζωικών αποβλήτων 13

15 8. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ΑΜΒΙΟ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και διασφάλιση της βιωσι- µότητάς τους, δραστηριοποιείται στην αξιοποίηση επενδυτικών κινήτρων και εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών µέσων. Συγκεκριµένα, παρέχει υπηρεσίες διερεύνησης υφιστάµενων χρηµατοδοτικών πλαισίων για την επιλογή κατάλληλου χρηµατοδοτικού µέσου. Στα πλαίσια των παρεχόµενων υπηρεσιών περιλαµβάνεται επίσης η αξιολόγηση συγκεκριµένων προτάσεων, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξή τους, και, ακολούθως, η υποβολή και παρακολούθησή τους στους αντίστοιχους χρη- µατοδοτικούς φορείς. Τέλος, στις υπηρεσίες περιλαµβάνεται και ο συντονισµός και η διαχείριση εγκεκριµένων προτάσεων. 8.1 Εθνικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα Αναφορικά µε το εθνικό πλαίσιο, η ΑΜΒΙΟ υποστηρίζει χρηµατοδοτικά πλαίσια στα οποία περιλαµβάνονται: Εθνικός Αναπτυξιακός Νόµος 3299 (Ν. 3299/04). Παρέχονται υπηρεσίες για χρηµατοδότηση παραγωγής και εξοικονόµησης ενέργειας. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Α- ναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) Παρέχονται υπηρεσίες για χρηµατοδότηση στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα, Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Π.Ε.Π.) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.Ε.Ε.Ρ.Α.Α.) Παρέχονται υπηρεσίες για το σύνολο των µέτρων του προγράµµατος. 8.2 Ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά προγράµµατα Επιπροσθέτως, η ΑΜΒΙΟ διαθέτει ση- µαντική εµπειρία σε ευρύ πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων: Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Τεχνολογικά Προγράµµατα στο πλαίσιο του Προγράµµατος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 14

16 επιδοτούµενα έργα του Μηχανισµού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κοινοτικές πρωτοβουλίες INTER- REG, ENPI CBC MED, SOUTH EAST EUROPE, INTELLIGENT ENERGY EUROPE, etc. εθνικά επενδυτικά και ερευνητικά προγράµµατα τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχέδιο 7. ιάγραµµα κάλυψης Φ/Β σταθµού, έργο το οποίο εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόµο, SAFE ENERRGY Α.Ε. ΚΟΥΤΣΟΜΠΕΛΙΑ Ι. 15

17 9. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ Επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας ΑΙΓΗΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡΓΙΝΝΟΥΣΕΣ Α.Ε. ΒΕΓΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΒΕΛΤΙΩΝ Ε.Π.Ε. ΓΟΥΙΝΤ ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΣΑΙΟΛ Α.Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7 ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ.Π.Ε. ΕΝΕΡΓΚΟ Α.Ε. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ EOLFI ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ι ΕΑ Α.Ε. ΙΤΑ Α.Ε. ΚΗΠΟΥΡΟΣ Κ. ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ARCADIA HOTEL ΛΕΚΚΑΣ Θ.& ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΟΒΟΤΕΞ Α.Υ.Β.Ε. ΠΕΡΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΡΟΛΟΥΞ ΚΡΗΤΗ ΜΕ.Π.Ε. ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ Α ΑΜ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΟΛΛΑΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΠΙΝ ΥΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΥΝΜΟΡ Α.Ε. ΤΡΟΠΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΗ Α.Ε. ΧΑΒΙΑΡΑΣ Ν & ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΛΙΕΝΕΡΓΕΙΑ A+F GMBH ARC ENERGY Α.Ε. EOLFI ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. EOLINVEST HELLAS SAS 16

18 EOS MANAGEMENT Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ ENFINITY ENERGY HELLAS Ltd GDP SOLAR Α.Ε. RENAPPS Α.Ε. SAFE ENERGY Α.Ε. SANYO HELLAS HOLDING SEE TWO Α.Β.Ε.Ε. SUNCARRIER HELLAS Α.Ε. VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. VVD SOLAR Α.Ε. Τράπεζες & Χρηµατοδοτικοί Φορείς ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. NBGI PE 17

19 10. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 10.1 Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 1. GDP SOLAR Α.Ε.. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.971,20ΜW, στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Καλαµάτας ήµου Μελιγαλά, Νο- µός Μεσσηνίας. 2. ΗΛΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100kWp, στη θέση «Κωστοπούλι» ήµου Καµποχώρων, Νο- µός Χίου. 3. SAFE ENERGY A.E. ΚΟΥΤΣΟΜΠΕΛΙΑ I. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1000Κw, στη θέση Κουτσοµπέλια ήµου Οινιάδων, Νοµός Αιτωλοακαρνανίας. (2) 4. VVD SOLAR A.E.. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 704kW, στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Καλαµάτας ήµου Μελιγαλά, Νοµός Μεσσηνίας. 18

20

21

22

23

24

25 10.2 Αιολικά πάρκα 1. EOLFI ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. Οριοθέτηση ζωνών αποκλεισµού για την εγκατάσταση αιολικών σταθµών παραγωγής ενέργειας στις νήσους Κύθνο, Κέα και Αµοργό µε τη χρήση GIS. 2. EOLFI ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. Έκθεση καταλληλότητας θέσης για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στη θέση Κλειδί Θερµοπηγή του ήµου Σιδηροκάστρου στο Νοµό Σερρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την υπ αριθµ /2008 ΚΥΑ. 24

26

27

28 10.3 Παραγωγή βιοαερίου 1. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.. Ίδρυση συστήµατος παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 5MW,στη θέση Βαµβακού του ήµου Πολυδάµαντα στο Νοµό Λάρισας. 2. GMT BIOGAS Α.Ε.. Ίδρυση συστήµατος παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 3,4MW, στη θέση Μολυβιές του ήµου Στρατού στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. 27

29 Φορέας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣΑ.Ε. Ανάδοχος ΑΜΒΙΟ Α.Ε./NOVALISΕ.Π.Ε. Τίτλοςέργου Ίδρυσησυστήματοςπαραγωγήςενέργειαςαπό βιοαέριοισχύος5μw Θέση ΒαμβακούΔήμουΠολυδαμάντα,ΝομόςΛαρίσης ΠηγήΧρηματοδότησης ΑναπτυξιακόςΝόμος3299/2004 ΠεριγραφήΈργου Εκπόνησημελετώνγιαέκδοσηαπαιτούμενων αδειώνγιατηνίδρυσησυστήματοςπαραγωγής ενέργειαςισχύος5μw Σύνδεσμος - ΥπηρεσίεςΑΜΒΙΟ ΠρομελέτηΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεων ΜελέτηΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεων Φάση Έκδοσηάδειαςπαραγωγής Χάρτης1. Χάρτηςχρήσεωνγηςπεριοχής εγκατάστασης Χάρτης2. Χάρτηςπροστατευομένωνπεριοχών(NATURA 2000) Σχέδιο1.Γενικήδιάταξηεγκατάστασης Χάρτης3.Χάρτηςμεεπισήμανσητηςθέσηςεγκατάστασης στηβαμβακούπολυδαμάντα,νομόςλαρίσης Εικόνα1.Δεξαμενήυποδοχήςπρώτωνυλών αποβλήτων Εικόνα2.Συμπιεστής Εικόνα3.Δεξαμενήελαίων Εικόνα4.Δωμάτιοελέγχου

30

31 10.4 Ενεργειακή αξιοποίηση στερών αποβλήτων 1. ΕΥ ΑΠ Α.Ε.. Εκπόνηση µελέτης Κόστους Ωφέλειας για την εγκατάσταση µονάδας καύσης αποξηραµένης ιλύος µε συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µε εξεταζόµενες εναλλακτικές θέσεις επί του Κέντρου επεξεργασίας Λυµάτων της Ψυτάλλειας ή στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και Βοιωτίας. 30

32

33

Οδηγός ΤουριστικώνΥπηρεσιών

Οδηγός ΤουριστικώνΥπηρεσιών Οδηγός ΤουριστικώνΥπηρεσιών ΑΘΗΝΑ2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 5 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 7 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 10 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 6. ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ AMBIO ΕΛΛΑ Α 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 1.1 Σχετικά µε την ΑΜΒΙΟ 2 1.2 Οργάνωση 2 1.3 Συµµετοχές 2 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3 2.1 Ανάπτυξη & ιοίκηση Έργων 3 2.2 Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα 4 2.3 Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εταιρική Παρουσίαση. Your Vision, our Premium Mission

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εταιρική Παρουσίαση. Your Vision, our Premium Mission ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εταιρική Παρουσίαση Your Vision, our Premium Mission Η Premium Consulting ιδρύθηκε το 2006, από φορείς επαγγελματίες οικονομολόγους με υπερδεκαετή εμπειρία στον χώρο της Συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αύγουστος 2008 ΤΕΥΧΟΣ 130

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αύγουστος 2008 ΤΕΥΧΟΣ 130 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αύγουστος 2008 ΤΕΥΧΟΣ 130 1) Σηµαντικές εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά. Πρέπει να βιαστούν οι επενδυτές... 2 2) Χρηµατοδοτηθείτε για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

«Ó åäéüæïõìå «Ó åäéüæ ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» æ COMPANY PROFILE

«Ó åäéüæïõìå «Ó åäéüæ ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» æ COMPANY PROFILE «Ó åäéüæïõìå ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» COMPANY PROFILE 1. Γενικά στοιχεία Η εταιρεία μελετητών και συμβούλων μηχανικών Ρoϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1995, από την συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα