1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ Ο ακριβής υπολογισµ ός του µ ήκους εργασίας είναι δυσκολότερος: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε δόντια µε αδιάπλαστο ακρορρίζιο Ποιό στοιχείο δεν εκτιµάται στο αρχικό ακτινογράφηµ α για διάγνωση ενδοδοντικής βλάβης των νεογιλών δοντιών; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ακρορριζική απορρόφηση Ο σχηµ ατισµ ός εξωστοµατικού συριγγίου διευκολύνεται από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τοπικούς ανατοµ ικούς παράγοντες Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Παραµεληµένη αντιµετώπιση Η ύπαρξη πάχυνσης σε ολόκληρο το χώρο του περιρριζίου αποτελεί ένδειξη: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τραυµατικής βλάβης του δοντιού Ποιό ανατοµ ικό στοιχείο προβάλλει στην ακτινογραφία ως διαύγαση στα ακρορρίζια των κάτω προγοµ φίων; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Το γενειακό τρήµα Tι συνέπειες µ πορεί να έχει η µ η χρησιµ οποίηση προκεκαµµένων µικροεργαλείων σε κεκαµ µ ένους ριζικούς σωλήνες; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σχηµ ατισµ ό βάθρου Ποια κατηγορία δοντιών δεν µπορεί να εµ φραχθεί ερµ ητικά µ ε την τεχνική της πλάγιας συµ πύκνωσης γουταπέρκας; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: όντια µ ε εσωτερική απορρόφηση ρίζας Τι προκαλεί η µ η σωστή εκτίµηση του µήκους εργασίας του ριζικού σωλήνα; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ : Τραυµατισµ ό των περιακρορριζικών ιστών Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ : Βάθρο Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ : Προώθηση ρινισµάτων οδοντίνης Από τι επηρεάζεται η διεισδυτικότητα ενός φαρµάκου κατά την απολύµανση των ριζικών σωλήνων; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Από την επιφανειακή του τάση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Από την παρουσία ρινισµάτων όντια µ ε µή επανορθώσιµ η µ ύλη αποτελούν: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ένδειξη για εξαγωγή Η εικόνα του οδοντικού πόνου δεν µ πορεί να έχει ως αιτία: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Μέση ωτίτιδα Τι λαµ βάνεται υπόψη για απόφαση επανάληψης ενδοδοντικής θεραπείας σε υπέµ φραξη; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: To είδος του εµ φρακτικού υλικού Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η αιτία της υπέµ φραξης Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η παρουσία αποκατάστασης της µ ύλης Τα ενδοδοντικά θεραπευµ ένα δόντια αποκαθίστανται: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ανάλογα µ ε την απώλεια των σκληρών οδοντικών ουσιών. Πόσες ρίζες και πόσους ριζικούς σωλήνες εµ φανίζει ο πρώτος γοµ φίος της άνω γνάθου; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τρείς ρίζες µ ε διαφορετικό αριθµ ό ριζικών σωλήνων Η ανίχνευση των στοµίων των ριζικών σωλήνων γίνεται µε: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: µε ενδοδοντικό ανιχνευτήρα Σε κατάγµατα αδαµαντίνης-οδοντίνης µε σηµειακή αποκάλυψη του πολφού προβαίνουµε σε µερική πολφοτοµή όταν: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Το ακρορρίζιο έχει πλήρως διαπλασθεί 1

2 Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η αποκάλυψη είναι πολύ πρόσφατη Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υπάρχει χοανοειδές ακρορρίζιο Η εµ φάνιση λιποσταγονιδίων στους οδοντινοβλάστες και τα άλλα πολφικά κύτταρα: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αποτελεί εκδήλωση της δυστροφικής λιπώδους εκφύλισης του πολφού Τι σκληρός ιστός σχηµ ατίζεται ακρορριζικά µ ετά τη θεραπευτική αντιµ ετώπιση δοντιού µε νεκρό πολφό και µ η τελειωθείσα ρίζα; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Οστεινοειδές Σε ποιες οδοντικές οµ άδες της νεογιλής οδοντοφυίας προτιµάται η τοπική δι εµ ποτίσεως αναισθησία κατά την εκπόλφωση; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε όλα τα δόντια της άνω και κάτω γνάθου Η τελική έµφραξη των ριζικών σωλήνων είναι απαραίτητη για: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Την αποφυγή της επαναµ όλυνσης του ριζικού σωλήνα Παράµετροι που πιστεύεται ότι επηρεάζουν την επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Παρουσία περιακρορριζικής βλάβης Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ακρορριζική θέση εµφρακτικού υλικού Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ποιότητα της τελικής έµφραξης του ριζικού σωλήνα. Πότε µ πορεί να προκύψει ακρορριζικό κάταγµα κατά τη συµ πύκνωση υλικού στην ενδοδοντία: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ανάστροφη έµ φραξη στα αδιάπλαστα δόντια Τι από τα παρακάτω δεν αφορά στην υπεραιµία του πολφού: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Θετική επίκρουση Ο πόνος από χρόνια πολφίτιδα είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: κανένα από τα παραπάνω Ποιο δόντι εµ φανίζει συνήθως δύο ρίζες µε τρεις ριζικούς σωλήνες; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Κανένα από τα παραπάνω Ποιος είναι ο σκοπός (σκοποί) χρησιµ οποίησης των ενδορριζικών αξόνων; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η συγκράτηση του αποκαταστατικού υλικού στο µ υλικό τµ ήµ α Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η µ εταβίβαση και κατανοµ ή των µασητικών δυνάµεων στα τοιχώµατα του ριζικού σωλήνα Τα ενδοδοντικά θεραπευµ ένα δόντια εµφανίζουν αυξηµένη συχνότητα καταγµάτων έναντι των δοντιών µ ε ζωντανό πολφό επειδή: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Κυρίως, έχει απολεσθεί η ίδια η οδοντική ουσία Στην αναφύτευση εκγοµ φωµ ένου δοντιού µ ε χρόνο εξωστοµ ατικής παραµ ονής πάνω απο 12 ώρες, η θεραπευτική αντιµ ετώπιση περιλαµ βάνει: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ενδοδοντική θεραπεία εκτός στόµ ατος Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Κάλυψη του ασθενούς µε αντιβιοτικά Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τοποθέτηση του εκγοµφωµένου δοντιού σε φθοριούχο διάλυµ α Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Χαλαρή ακινητοποίηση για µ ία εβδοµάδα Κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας επιτρέπεται να αφαιρεθεί προσωρινά ο ελαστικός αποµ ονωτήρας: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε καµ ιά περίπτωση εάν δεν έχει τοποθετηθεί στο δόντι προσωρινή έµ φραξη Κατά την διαδικασία αφαίρεσης κώνων αργύρου από τον ριζικό σωλήνα και για την διευκόλυνση της αφαίρεσης του πρέπει Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Να µην καταστρέψουµε το προεξέχον τµήµα του κώνου στον µυλικό θάλαµο. Η πιο ασφαλής µέθοδος αφαίρεσης σκληρών ενδοδοντικών φυραµάτων είναι αυτή που χρησιµ οποιεί: 2

3 Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ρίνες υπερήχων Σε ποια(ες) τεχνική(ες) µ ειώνεται σταδιακά το µ ήκος των µικροεργαλείων: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Step back Η αντικαταστατική απορρόφηση της ρίζας σε αναφυτευµένα δόντια: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σχετίζεται µ ε µ εταλλικό ήχο κατά την επίκρουση Σε πόσο χρόνο επανελέγχεται δόντι µε νεκρό πολφό και µη τελειωθείσα ρίζα που αντιµετωπίσθηκε θεραπευτικά; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε 3 τουλάχιστον µ ήνες Ποια από τις παρακάτω βλάβες των περιακρορριζικών ιστών συνοδεύεται από έντονο, αυτόµατο πόνο: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Οξύ φατνιακό απόστηµα Ποιο από τα παρακάτω φυράµ ατα έχει ως βάση το οξείδιο του ψευδαργύρου; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: To φύραµ α Grosssman Πως αντιµετωπίζεται η εξωτερική απορρόφηση της αυχενικής µ οίρας της ρίζας; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Με ενδοδοντική χειρουργική θεραπεία Ποια δεν είναι ιατρογενής βλάβη-σύµ βαµα; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Εσωτερική απορρόφηση Ποιο είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο για την ασφαλή ανεύρεση των ριζικών σωλήνων στα πολύρριζα δόντια; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Να µ ην πειραχθεί το υποπολφικό τοίχωµα Τα ποσοστά αποτυχίας είναι µ εγαλύτερα στην ενδοδοντική θεραπεία δοντιών µ ε : Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Προηγούµενη αποτυχηµ ένη ενδοδοντική θεραπεία Ποια είναι τα στοιχεία που εκφυλίζονται πρώτα κατά την διαδικασία απορρόφησης των ριζών στα νεογιλά; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Οι νευρικές ίνες Ποια µ ικροεργαλεία είναι περισσότερο επιρρεπή σε θραύση; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Πολφεξαγωγοί Η τραυµατική βλάβη που σχετίζεται συχνότερα µε νέκρωση του πολφού σε πλήρως διαπλασµένα δόντια είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η ολική ενσφήνωση Τι περιέχουν οι κώνοι γουταπέρκας που χρησιµ οποιούνται στην έµ φραξη των ριζικών σωλήνων; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Οξείδιο του ψευδαργύρου Πως αντιµετωπίζεται ενδοδοντική βλάβη σε ασθενή µ ε ρευµ ατικό πυρετό σε οξεία φάση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Με ενδοδοντική θεραπεία Ποιες ακρορριζικές κύστεις δεν θεραπεύονται ενδοδοντικά Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Οι αληθείς κύστεις Τι ακτινογραφική εικόνα είναι δυνατό να προκύψει κατά την αντιµ ετώπιση δοντιών µε νεκρό πολφό και µ η τελειωθείσα ρίζα; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Tίποτε από τα παραπάνω Η επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας ΕΝ εξαρτάται από : Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τη θέση του δοντιού στο φραγµ ό Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τον αριθµ ό των συνεδριών Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Το φύλο του ασθενή Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Την ηλικία του ασθενή 3

4 Στην νέκρωση του πολφού ο πολφός Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ίδει ορισµένες φορές αντίδραση στα θερµά και ηλεκτρικά ερεθίσµατα Ποιο είναι το βήµ α ελάττωσης του µ ήκους των µ ικροεργαλείων στην µέθοδο Step-back; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: 0,5 1 χιλ. Πoιά είναι η θέση εφαρµ ογής της πίεσης του πρώτου συµ πυκνωτήρα στη µ έθοδο κάθετης συµ πύκνωσης θερµ ής γουταπέρκας; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε απόσταση 4-5 χιλ. από το τρήµ α Τι επιδιώκεται κατά τη χειρουργική θεραπεία δοντιών µε διδυµ ία µετά από σύντηξη οδοντικών σπερµ άτων Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Να γίνει διαχωρισµός των ριζών Στην αποκατάσταση µ ιάς περιακρορριζικής αλλοίωσης ΕΝ συµ βάλλουν: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Οι οδοντινοβλάστες Ποιο είναι το κύριο εµφρακτικό υλικό των ριζικών σωλήνων στην σύγχρονη ενδοδοντική πράξη; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Οι κώνοι γουταπέρκας Απο ποιόν και ποιά φαρµ ακευτική ουσία χρησιµ οποιήθηκε για πρώτη φορά προκειµένου να νεκρωθεί ο πολφός πρίν απο την εκπόλφωση. Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ο Spooner το 1836, τριοξείδιο αρσενικού Πόσες ρίζες και πόσους ριζικούς σωλήνες εµ φανίζει συνήθως ο τοµ έας της κάτω γνάθου Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Μία ρίζα ένα ριζικό σωλήνα Ποιο στοιχείο της ακτινογραφικής εικόνας δεν αξιολογείται κατά τον επανέλεγχο µ ετά την πολφοτοµ ή; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η εξωτερική µ ορφολογία της ρίζας Η κυριότερη τοπική αντένδειξη για ενδοδοντική θεραπεια είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η ανεπαρκής περιοδοντική στήριξη του δοντιού Τι είδους ιστός είναι ο πολφικός ιστός; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Χαλαρός συνδετικός ιστός Ποια από τα παρακάτω δεν έχουν κλινική αξία στη διάγνωση της βλάβης του πολφού; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τα ευρήµατα της ιστοπαθολογικής εξέτασης του πολφού Το συρίγγιο αποτελεί ένδειξη: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Χρόνιου φατνιακού αποστήµατος Ποιά από τις παρακάτω ανατοµ ικές ιδαιτερότητες του πολφού επηρεάζει δυσµενώς την αντίδραση του πολφού στα βλαπτικά ερεθίσµατα; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η έλλειψη παράπλευρης αιµατικής κυκλοφορίας Γιατί είναι επιβεβληµ ένη η διατήρηση των νεογιλών δοντιών στο φραγµ ό; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ιατηρούν το χώρο για ανατολή των µ όνιµ ων δοντιών Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη των γνάθων Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Συµ µ ετέχουν στην εξέλιξη της οµ ιλίας Ποιό είναι το διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο της οξείας φλεγµ ονής του πολφού Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η παράταση του πόνου µ ε την άρση των ερεθισµάτων Αίτιο διεύρυνσης του ακρορριζικού τρήµατος µπορεί να είναι Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Λανθασµ ένη εκτίµ ηση µ ήκους ριζικού σωλήνα 4

5 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται η αναισθησία στην ενδοδοντική πράξη; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε δόντια µε ζωντανό πολφό Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε περιπτώσεις ανακούφισης από οξεία πολφίτιδα Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε περιπτώσεις ανακούφισης από οξεία περιρριζίτιδα Η έκβαση της ενδοδοντικής θεραπείας βεβαιώνεται µ ε: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Κλινικά και ακτινογραφικά κριτήρια Στην χρόνια πολφίτιδα το δόντι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Είναι ασυµ πτωµατικό και στις δύο µορφές Σε ποιες περιπτώσεις λαµ βάνεται ειδική µέριµ να κατά τους διακλυσµ ούς µε υποχλωριώδες νάτριο; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε αδιάπλαστα ακρορρίζιο Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε διάτρηση ακρορριζικού τρήµ ατος Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε διάτρηση τοιχώµατος ριζικού σωλήνα Ποιά στοιχεία επιβάλλεται να αξιολογήσει περισσότερο ο κλινικός προκειµ ένου να απορρίψει σαν ένδειξη την επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Την ύπαρξη χυτού ενδορριζικού άξονα Νεαρός ασθενής προσέρχεται στο ιατρείο αµέσως µ ετά από τραυµ ατισµ ό στα πρόσθια δόντια. Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει ακέραια δόντια και οι δοκιµασίες ζωτικότητας του πολφού εµφανίζονται αρνητικές. Το σχέδιο θεραπείας περιλαµ βάνει: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ακτινογραφικό έλεγχο Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Επανεξέταση Ποιο από τα παρακάτω φυράµ ατα έχει ως βάση το χλωροφόρµ ιο; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Το chloroperka Αντιβιοτικό εκλογής για την αντιµ ετώπιση φλεγµ ονών των περιακρορριζικών ιστών είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Πενικιλλίνες Ποια µ ικροεργαλεία αφαιρούν ευχερέστερα την οδοντίνη Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ρίνες τύπου Hoedstrom Σε ποιά απο τις ακόλουθες βλάβες υπάρχουν ακτινογραφικά ευρήµατα από τους περιακρορριζικούς ιστούς; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: χρόνιο φατνιακό απόστηµα Το µ έγεθος της περιακρορριζικής αλλοίωσης στο ακτινογράφηµ α είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Μικρότερο από το πραγµατικό Ποιό από τα παρακάτω ΕΝ ισχύει στην πηκτική νέκρωση του πολφού. Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Κενός ριζικός σωλήνας Υλικό εκλογής για πρώτη θεραπευτική αντιµετώπιση δοντιών µ ε νεκρό πολφό και µ η τελειωθείσα ρίζα; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υδροξείδιο του ασβεστίου Πως γίνεται δυνατή η διάγνωση οδοντολυσίας Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Από τον ακτινογραφικό έλεγχο Τι θα υποψιαστείτε αν σας αναφέρεται κλινική εικόνα οξέος οδοντοφατνιακού αποστήµατος αλλά διαπιστώνεται παρουσία ζωντανού πολφού; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Οξύ περιοδοντικό απόστηµα 5

6 Tι βλάβη µ πορεί να δηµ ιουργηθεί στις ρίζες των µ όνιµων δοντιών από τραυµατισµ ό των νεογιλών; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Κάµ ψη των ριζών Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Μερική αναστολή διάπλασης ρίζας Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Πλήρης αναστολή διάπλασης ρίζας Σε ποιά απο τις κάτωθι περιπτώσεις δεν θα τοποθετούσατε αποµ όνωση; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε καµ ία Σε ασθενείς µ εγάλης ηλικίας ο αριθµός των δοντιών που µ πορεί να γίνει ενδοδοντική θεραπεία είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Όσων χρειάζονται (απεριόριστος) Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις δεν γίνεται αντιληπτή στην ακτινογραφία Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Πολφική βλάβη Τι συµ βαίνει κατά την επαφή της γουταπέρκας µε τους ιστούς; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ήπια φλεγµ ονή που υποχωρεί Από ποιο παράγοντα δεν εξαρτάται η πρόγνωση της άµεσης κάλυψης του πολφού; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Από τη θέση του δοντιού στο φραγµ ό Η αποκατάσταση των περιακρορριζικών αλλοιώσεων µ ετά την διεκπεραίωση ενδοδοντικής θεραπείας σχετίζεται: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Με το µ έγεθος της βλάβης και του χρόνου που θα απαιτηθεί Tι γίνονται µ ε την πάροδο της ηλικίας του δοντιού οι ινοβλάστες; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ελαττώνονται Κλινική αξία έχει η διαφοροδιάγνωση µ ιάς ακρορριζικής κύστης από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Την κύστη του τοµ ικού πόρου Η φλεγµονώδης απορρόφηση σε αναφυτευµ ένα δόντια: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Προκαλείται απο τοξικά προϊόντα του νεκρού πολφού Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Εκδηλώνεται µ ια εβδοµάδα µετά την αναφύτευση Ποιά κίνηση του µ ικροεργαλείου προκαλεί τη µ εγαλύτερη έξοδο περιεχοµ ένου του ριζικού σωλήνα στους περιακρορριζικούς ιστούς Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η ώθηση Κλινική αξία έχει η διαφοροδιάγνωση της οξείας πολφίτιδας από : Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υπεραιµ ία του πολφού και υπερευαισθησία της οδοντίνης Η διάνοιξη του µ υλικού θαλάµ ου πρέπει να εξασφαλίζει: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Την απευθείας επικοινωνία µε τους ριζικούς σωλήνες Επί ύπαρξης ενεργού συριγγίου αρκετό χρόνο µ ετά την τελική έµφραξη του υπεύθυνου δοντιού: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Επαναλαµ βάνεται η ενδοδοντική θεραπεία Στην µ έθοδο πλάγιας συµ πύκνωσης κώνων γουταπέρκας ποια είναι η κατεύθυνση της πίεσης που πρέπει να ασκείται µ ε τον συµ πυκνωτήρα; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Προς το ακρορρίζιο Η µ οναδική περίπτωση όπου επιτρέπεται να παραβιάσει κανείς την ακρορριζική στένωση είναι όταν: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Πρέπει να επιτραπεί η παροχέτευση εξιδρώµ ατος Η Λουδοβίκεια κυνάγχη είναι επιπλοκή 6

7 Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Του οξέος φατνιακού αποστήµ ατος Η εκδήλωση πόνου κατά την κατάκλιση αποτελεί διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Οξείας πολφίτιδας Σε ποιες οδοντικές οµ άδες υπάρχει υποπολφικό τοίχωµα Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Άνω γοµ φίους Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Κάτω γοµ φίους Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Άνω προγόµ φιους Σε τι διαφέρουν στον πολφό οι φλέβες από τις αρτηρίες; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Είναι ευρύτερες και παχύτερες 7

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη ΜΘΗΜ: ΟΟΝΤΙΚΗ ΧΙΡΟΥΡΙΚΗ 1. Η διαπίστωση ύπαρξης ή όχι τερηδόνας, σε περιπτώσεις υποψίας αρχόµενων τερηδόνων οπών και σχισµών, γίνεται µε: Τη λήψη του οδοντιατρικού ιστορικού Την κλινική αξιολόγηση Την

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γενικός Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρ/κού Τµ. 424 ΓΣΝΕ

Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γενικός Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρ/κού Τµ. 424 ΓΣΝΕ Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γενικός Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρ/κού Τµ. 424 ΓΣΝΕ Κ. Αλεξιάδη 7 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ./ Fax: 231 0434622 Κινητό: 697 7233088 ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ, ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ &

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

www.bolanis.gr Χειρουργός Ιωάννης Κ. Μπολάνης Νόσος Crohn Επιμέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός.

www.bolanis.gr Χειρουργός Ιωάννης Κ. Μπολάνης Νόσος Crohn Επιμέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός. Επιμέλεια. Μετάφραση από την Αγγλική έκδοση του NACC Ίλια Δαούση. Τηλ.: 210 72.10.000, Κιν.: 6945 588 540, Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Τι είναι η Νόσος του Crohn;... 3 Πως λειτουργεί το πεπτικό σύστημα;...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT)

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΕΣΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α news Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 T E Y X O Σ 0 6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210 6475000 Fax: 210 6475005 email: info@athinaiki-mediclinic.gr www.athinaiki-mediclinic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ...

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήµατα που απασχολούν την κοινωνία µας, είναι η µεγάλη εξάπλωση, χρήση και διάδοση των ναρκωτικών. Η φοβερή αυτή µάστιγα δεν είναι προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό των καισαρικών τομών

Διαβάστε περισσότερα