Η ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 Η ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ Αναστάσιος Γ. Γιούτσος* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι αυξανόµενες ανάγκες για ενέργεια αναγνωρίζονται ευρέως από αναλυτές και πολιτικούς. Σύµφωνα µε το σενάριο αναφοράς της ιεθνούς Επιτροπής Ενέργειας (ΙΕΑ), η παγκόσµια ζήτηση για πρωτογενή ενέργεια θα αυξηθεί κατά 50% από τώρα ως το 2030 ενώ η κατανάλωση ηλεκτρισµού σχεδόν θα διπλασιαστεί. Οι κυβερνήσεις εξετάζουν, και µπορεί να εφαρµόσουν, µέτρα και πολιτικές για την επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης της ζήτησης, παρά ταύτα µία σηµαντική αύξηση είναι αναπόφευκτη ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η εξασφάλιση της προσφοράς ενέργειας είναι φλέγον θέµα για τις χώρες του ΟΟΣΑ και ζωτικής σηµασίας για τις αναπτυσσόµενες χώρες όπου η έλλειψη ενέργειας µπορεί να σηµαίνει οικονοµική στασιµότητα, συνέχιση της φτώχειας και χαµηλότερο προσδόκιµο ζωής. Απέναντι σε αυτό το υπόβαθρο, η πρόκληση για τους αρµόδιους της ενεργειακής πολιτικής δεν είναι να επιλέξουν µεταξύ ορυκτών, πυρηνικών και ανανεώσιµων πηγών ή µεταξύ µέτρων εξασφάλισης της προσφοράς και εξοικονόµησης ενέργειας, αλλά να εξασφαλίσουν ότι όλες οι πηγές και τα µέσα εξοικονόµησης ενέργειας θα χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά παίρνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά τους. Η επιτυχής και ταυτόχρονη αντιµετώπιση της εξασφάλισης της προσφοράς ενέργειας, της απειλής από την πλανητική κλιµατική αλλαγή και της επίτευξης των κοινωνικοοικονοµικών στόχων του 21 ου αιώνα αποτελεί σηµαντική πρόκληση για τους πολιτικούς σε παγκόσµιο επίπεδο. Η επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης δεν θα καταστεί δυνατή χωρίς τον αποτελεσµατικό συνδυασµό τεχνολογίας και µέτρων πολιτικής. Ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας σε µακροπρόθεσµη βάση πρέπει να εξεταστεί στο συνολικό πλαίσιο της ισορροπίας µεταξύ ζήτησης / προσφοράς σε παγκόσµια κλίµακα. Η πυρηνική ενέργεια είναι µία από τις διαθέσιµες επιλογές που µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο για την ασφαλή, ανταγωνιστική και ελεύθερη άνθρακα προσφορά ενέργειας σε µεγάλη κλίµακα. Οι κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται για την πυρηνική επιλογή πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα ισχύοντα πολιτικά πλαίσια στις χώρες τους επαρκούν για την έγκαιρη ανάπτυξη πυρηνικών συστηµάτων. ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι πιο σηµαντικές δραστηριότητες του ανθρώπου εκπέµπουν αέρια θερµοκηπίου και πολλές από αυτές τις δραστηριότητες είναι σήµερα ουσιαστικές για την παγκόσµια οικονοµία. Το διοξείδιο του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίµων είναι η µεγαλύτερη πηγή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Η προµήθεια και η χρήση των ορυκτών καυσίµων αποτελούν περίπου τα τρία τέταρτα όλων των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Οι περισσότερες εκποµπές που συνδέονται µε τη χρήση ενέργειας προκύπτουν όταν καίγονται ορυκτά καύσιµα. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, και ο άνθρακας παρέχουν το µεγαλύτερο µέρος της ενέργειας που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια, την κίνηση των οχηµάτων, την θέρµανση των κτιρίων, και

2 την λειτουργία των εργοστασίων. Η εξαγωγή, η επεξεργασία, η µεταφορά, και η διανοµή των ορυκτών καυσίµων απελευθερώνει επίσης αέρια του θερµοκηπίου. Τα αέρια του θερµοκηπίου µπορούν να επηρεάσουν την παγκόσµια αλλαγή του κλίµατος µε παρεµβολή στη φυσική διαδικασία της ανταλλαγής θερµότητας µεταξύ της ατµόσφαιρας της γης και του εξωτερικού διαστήµατος. Η µείωση των ατµοσφαιρικών συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκηπίου (Greenhouse Gases, GHG) είναι διεθνής προτεραιότητα όπως αποδεικνύεται µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Κιότο, το οποίο θα µείωνε τις εκποµπές από τις βιοµηχανικές χώρες κατά περίπου 5% κάτω από τα επίπεδα του 1990 κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσµευσης Υπάρχουν διάφορες τεχνικές επιλογές που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν προκειµένου να επιτευχθεί ο προτεινόµενος στόχος µείωσης. Όσον αφορά στις εκποµπές που σχετίζονται µε την παραγωγή ηλεκτρισµού, ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας για το εγγύς µέλλον είναι η βελτίωση στην απόδοση της χρήσης της ενέργειας σε όλα τα στάδια του κύκλου καυσίµων, συµπεριλαµβανοµένης της παρασκευής καυσίµων και της µεταφοράς, της µετατροπής καυσίµου σε ηλεκτρισµό στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και στην τελική χρήση. Οι στρατηγικές για τη µείωση των εκλύσεων µεθανίου κατά την εξόρυξη καυσίµου και κατά τη µεταφορά αερίου µοιάζουν αρκετά. Η µεταστροφή στα χαµηλότερα σε περιεκτικότητα άνθρακα καύσιµα, όπως το φυσικό αέριο, η πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη µείωση των εκποµπών. Αυτές οι αλλαγές είναι τεχνικά εφικτές χρησιµοποιώντας τις γνώσεις και την εµπειρία που υπάρχει σήµερα, απαιτούν ελάχιστες αλλαγές στον καταναλωτικό τρόπο ζωής, και αποτελούν λογική µεταστροφή όσον αφορά την επένδυση κεφαλαίου (φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια για την βασική παραγωγή και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στις αγορές αιχµής ή για εφαρµογές µεγάλης ζήτησης). Οι τεχνολογίες που βασίζονται στη καύση ορυκτών καυσίµων έχουν τα υψηλότερα ποσοστά εκποµπής, µε την καύση άνθρακα να έχει τυπικά διπλάσιο ποσοστό εκποµπής από ότι η καύση φυσικού αερίου. Εξετάζοντας τις µεγάλες διακυµάνσεις στην τεχνολογία µετατροπής καυσίµου σε ηλεκτρική ενέργεια, µπορεί να ειπωθεί ότι τα ποσοστά εκποµπής GHG µπορούν να είναι µία τάξη µεγέθους υψηλότερα από ότι στα σύγχρονα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα και µέχρι δύο τάξεις µεγέθους υψηλότερα από ότι στην πυρηνική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Οι εκτιµήσεις GHG για τον αέρα και την βιοµάζα βρίσκονται µεταξύ των εκτιµήσεων που αφορούν τα ηλιακά και πυρηνικά συστήµατα. Ένα σηµαντικό συµπέρασµα, που δεν µπορεί να τονιστεί αρκετά, είναι ότι καµία τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας - είτε πρόκειται για ηλεκτρική παραγωγή, µεταφορά ή άλλη - δεν συνδέεται µε µηδενικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου. Οι διαφορές στο ποσοστό εκποµπής για τις διάφορες επιλογές, εντούτοις,

3 µπορούν να είναι αρκετά σηµαντικές. Αυτό το γεγονός βεβαίως θα επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα έχει επίπτωση στην επιλογή των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας που θα περιλαµβάνεται στα µελλοντικά εθνικά ενεργειακά συστήµατα. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σχεδόν 2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο δεν έχουν καµία πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και το πρόβληµα θα επιδεινωθεί δεδοµένου ότι ο παγκόσµιος πληθυσµός συνεχίζει να αυξάνεται. Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ενέργειας (World Energy Council - WEC) επισηµαίνει ότι παρόλο που η παγκόσµια εξάρτηση στα ορυκτά καύσιµα και τα µεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια θα παραµείνει ισχυρή µέχρι και το 2020, δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει την µακροπρόθεσµη παγκόσµια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τρόπο βιώσιµο. Κατά συνέπεια, το WEC καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας πρέπει να σταθεροποιηθεί µε το στόχο των πιθανών µελλοντικών επεκτάσεων. Στις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η πυρηνική ενέργεια έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτήν την περίοδο, η πυρηνική ενέργεια παρέχει περισσότερο από το 16% της παγκόσµιας συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, παράγει λίγη ρύπανση και ουσιαστικά κανένα αέριο θερµοκηπίου. Καλά σχεδιασµένα, κατασκευασµένα και λειτουργούντα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας έχουν αποδειχθεί αξιόπιστα, ασφαλή, οικονοµικά και περιβαλλοντικά φιλικά. Μέχρι τώρα έχουν συσσωρευτεί παγκοσµίως πάνω από «αντιδραστήρο-έτη» λειτουργικής εµπειρίας. Ακόµα κι αν η πυρηνική ενέργεια είναι σύµφωνη µε τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης, η περαιτέρω επέκταση της πυρηνικής ενέργειας αντιµετωπίζει τη δηµόσια ανησυχία σχετικά µε τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και τα πολιτικά ζητήµατα όσον αφορά τον πιθανό πολλαπλασιασµό των πυρηνικών όπλων. Μια άλλη πρόκληση είναι να ενισχυθεί περαιτέρω το υψηλό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας, βελτιώνοντας την οικονοµική ανταγωνιστικότητα της πυρηνικής ενέργειας, ειδικότερα, για να εγγυηθεί την αποδοτικότητα στις ανοικτές και ελεύθερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Πολλοί από τους υπάρχοντες πυρηνικούς σταθµούς έχουν ένα σηµαντικό οικονοµικό πλεονέκτηµα, ιδιαίτερα εκείνοι των οποίων το κόστος κατασκευής έχει πλήρως

4 αποσβεστεί. Καλά διαχειρισµένοι πυρηνικοί σταθµοί, µε χαµηλές δαπάνες καυσίµων και σταθερή µείωση των λειτουργικών δαπανών είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Όσον αφορά τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, τα σχέδια για γεωλογική αποθήκευση σε διάφορες χώρες έχουν προχωρήσει και οι εθνικές πολιτικές έχουν επανεξεταστεί για να προσδιορίσουν τις λύσεις που είναι και ασφαλείς και δηµόσια αποδεκτές. Η µεγαλύτερη προσοχή έχει δοθεί στην ιδέα της τοποθέτησης των πυρηνικών αποβλήτων σε βαθιές υπόγειες αποθήκες σε ανακτήσιµη µορφή, παρά ως µόνιµη αµετάκλητη λύση. Αυτό θα επέτρεπε την υιοθέτηση µιας καλύτερης λύσης που µπορεί να αναπτυχθεί στο µέλλον. Σύµφωνα µε τις µακροπρόθεσµες ενεργειακές εκτιµήσεις από διάφορους διεθνείς οργανισµούς, ενώ η παγκόσµια ενεργειακή ζήτηση προβλέπεται να διπλασιαστεί στα επόµενα 50 έτη, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα υπερ-τριπλασιαστεί, επειδή είναι πιο κατάλληλη ως µορφή ενέργειας. Αυξηµένη ζήτηση αναµένεται κυρίως στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το WEC τονίζει ότι η πυρηνική επιλογή πρέπει να κρατηθεί ανοικτή, µε την Έρευνα και Ανάπτυξη να αφιερώνεται στην εξέλιξη µεσαίων και µεγάλου µεγέθους πυρηνικών σταθµών και σε νέα καινοτόµα µικρού µεγέθους σχέδια για αγορές µε λιγότερο συγκεντρωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κατάσταση που θα επικρατήσει στις αναπτυσσόµενες χώρες. Τα καινοτόµα σχέδια µπορεί να απαιτήσουν πειραµατικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις επίδειξης ως µέρος των προγραµµάτων Έρευνας και Ανάπτυξης. Ιδιαίτερες προσπάθειες καταβάλλονται παγκοσµίως για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αντιδραστήρων: εξελικτικές τεχνολογίες αντιδραστήρων κυρίως από τους προµηθευτές και τις εταιρίες κατασκευής αντιδραστήρων και καινοτόµα σχέδια κυρίως από τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά ιδρύµατα. Περίπου 20 έως 30 καινοτόµα σχέδια αντιδραστήρων είναι υπό ανάπτυξη σε διάφορες χώρες µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους εγκατάστασης, τους µικρούς χρόνους κατασκευής, την υψηλή απόδοση και την ενισχυµένη ασφάλεια. Εξετάζονται επίσης τρόποι για την αντιµετώπιση της διασποράς των πυρηνικών όπλων. Η µακροπρόθεσµη προοπτική της πυρηνικής ενέργειας χρειάζεται να εξεταστεί µέσω της ευρύτερης προοπτικής των µελλοντικών ενεργειακών αναγκών και της περιβαλλοντικής επίδρασης. Σε τελική ανάλυση, η πυρηνική ενέργεια µπορεί να µην εξασφαλίσει σταθερό και βιώσιµο ανεφοδιασµό ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσµίως, ούτε να είναι το µόνο µέσο ώστε να εκπληρωθεί το πρωτόκολλο του Κιότο σχετικά µε τη παγκόσµια µείωση των εκποµπών αερίου θερµοκηπίου, αλλά πρέπει να έχει έναν σηµαντικό ρόλο σε όλες πτυχές µέσω της προόδου της τεχνολογίας και της καινοτοµίας. Η πρόκληση για να αναβιώσει η επιλογή της πυρηνικής ενέργειας στο 21ο αιώνα είναι να εξεταστούν οι δηµόσιες και πολιτικές ανησυχίες σχετικά µε την οικονοµική ανταγωνιστικότητα, την πυρηνική ασφάλεια, τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και τη µη διάδοση. Ευτυχώς υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες να αντιµετωπιστούν αυτά τα ζητήµατα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προκειµένου να αποφευχθεί η επανάληψη προσπαθειών, διεθνής συντονισµός και συνεργασία θα επιτευχθούν µέσω της συγκέντρωσης των πόρων, της διανοµής των πληροφοριών και συνεταιριστικά της διεξαγωγής της έρευνας και της ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας ( ΟΑΕ) διευκολύνει την ανταλλαγή µη εµπορικών πληροφοριών και συνεργασίας στην ανάπτυξη τεχνολογίας για βελτιωµένες και προηγµένες εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας και κύκλου καυσίµου. Παρέχει επίσης υποστήριξη σε αναπτυσσόµενες χώρες όσον αφορά τον προγραµµατισµό

5 και την εφαρµογή πυρηνικών σταθµών, καθώς και καλύτερες πρακτικές για βελτιώσεις στον σχεδιασµό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας και κύκλου καυσίµου. Ένας άλλος σηµαντικός στόχος είναι να προωθηθεί η διεύρυνση της µη εµπορικής τεχνογνωσίας, καθώς επίσης και η µεταφορά και η συντήρηση της γνώσης και της ικανότητας στους τοµείς της πυρηνικής ενέργειας και του κύκλου καυσίµων. Ο ΟΑΕ προγραµµατίζει επίσης ένα διεθνές φόρουµ για το συντονισµό της ανάπτυξης των κριτηρίων και των απαιτήσεων που αφορούν νέους καινοτόµους αντιδραστήρες και κύκλους καυσίµων, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική ανταγωνιστικότητα, την πυρηνική ασφάλεια και τα πυρηνικά απόβλητα. Η µακροπρόθεσµη προοπτική της πυρηνικής ενέργειας χρειάζεται να εξεταστεί υπό την ευρύτερη προοπτική των µελλοντικών ενεργειακών αναγκών και της περιβαλλοντικής επίδρασης. Για να διαδραµατίσει η πυρηνική ενέργεια έναν σηµαντικό ρόλο στο παγκόσµιο και µακροπρόθεσµο ενεργειακό ανεφοδιασµό του 21ου αιώνα, καινοτόµες προσεγγίσεις απαιτούνται ώστε να εξετάσουν τις ανησυχίες σχετικά µε την οικονοµική ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, τη διαχείριση των αποβλήτων και τους πιθανούς κινδύνους διασποράς. Τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει ένας αυξανόµενος αριθµός διεθνών, καθώς επίσης και εθνικών πρωτοβουλιών ώστε να εξεταστούν τα ζητήµατα αυτά. ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟN 21 Ο ΑΙΩΝΑ Σήµερα, παρατηρείται διεθνώς µια "αναγέννηση" της πυρηνικής ενέργειας. Συγκεκριµένα, αυτήν τη χρονική περίοδο 28 πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι υπό κατασκευή, κυρίως σε χώρες της Ασίας. Οι ΗΠΑ έχουν καθορίσει ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την υποστήριξη της πυρηνικής ενέργειας. Η Κίνα έχει αποφασίσει την αύξηση του αριθµού των πυρηνικών αντιδραστήρων της, 4 είναι υπό κατασκευή, 23 αντιδραστήρες έχουν εγκριθεί και χρηµατοδοτηθεί, ενώ άλλοι 50 έχουν αναγγελθεί. Η Ινδία, διαθέτει 16 αντιδραστήρες, κατασκευάζει 6, προγραµµατίζει 4, ενώ αναγγέλλει την κατασκευή άλλων 15. Η Ιαπωνία, διαθέτει 55 αντιδραστήρες, κατασκευάζει 2 και προγραµµατίζει άλλους 11. Η Νότια Κορέα έχει 20 αντιδραστήρες, κατασκευάζει 1 και προγραµµατίζει άλλους 7. Η Ρωσία διαθέτει 31 αντιδραστήρες, κατασκευάζει 5, προγραµµατίζει 8 και έχει αναγγείλει άλλους 18. Ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας προγραµµατίζουν επίσης οι αναδυόµενες χώρες. Τέλος, στην Ευρώπη, η Φινλανδία και η Γαλλία χτίζουν από έναν νέο αντιδραστήρα τρίτης γενιάς. Τα κράτη της Βαλτικής και η Πολωνία σχεδιάζουν να κατασκευάσουν από κοινού ένα νέο πυρηνικό αντιδραστήρα. Στο Ηνωµένο Βασίλειο για να αποφευχθεί µια ενεργειακή κρίση υποστηρίζεται η ανανέωση των πυρηνικών εργοστασίων. Μεταξύ

6 των νέων χωρών της ΕΕ, ένας αντιδραστήρας βρίσκεται στην φάση της εκκίνησης (Ρουµανία), 4 προτείνονται (Βουλγαρία, Σλοβακία), ενώ προτάσεις για περισσότερους έχουν γίνει από την Λιθουανία, Ρουµανία και Σλοβενία. Η πυρηνική βιοµηχανία έχει γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική παγκοσµίως. Η ΕΕ κατέχει ένα σηµαντικό µερίδιο σε αυτήν την αγορά, µε περισσότερο από το 30% της ηλεκτρικής ενέργειάς της να παράγεται από την πυρηνική ενέργεια. Η ΕΕ έχει αναπτύξει πυρηνικές εγκαταστάσεις τρίτης γενιάς και µέσω του ιεθνούς Φόρουµ Αντιδραστήρων 4 ης Γενιάς (Generation IV International Forum) συµµετέχει στην περαιτέρω ανάπτυξη βιώσιµης πυρηνικής τεχνολογίας. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η Ευρώπη παρουσιάζει µια µακροχρόνια και επιτυχή ιστορία όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια από την άποψη ασφάλειας, οικονοµικών και ανάπτυξης τεχνολογίας. Η διάδοση της πληροφορίας και η συµµετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων έχει διευρυνθεί, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται βελτίωση της κοινωνικής αποδοχής της πυρηνικής ενέργειας από το κοινό, σε σχέση µε τις προηγούµενες δύο δεκαετίες. Οι παράγοντες διαθεσιµότητας και απόδοσης των εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας έχουν βελτιωθεί σταθερά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών, καταδεικνύοντας την ποιότητα σχεδιασµού, την αξιοπιστία λειτουργίας καθώς επίσης και την αποδοτική οργάνωση τους από την άποψη κανονισµών και ασφάλειας. Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας έχουν άριστο ιστορικό ασφάλειας και κανένα σοβαρό ατύχηµα δεν έχει συµβεί στην ΕΕ. Η ασφάλεια είναι ο πρωταρχικής σηµασίας παράγοντας για τους σχεδιαστές, κατασκευαστές, χειριστές και τις αρχές και οργανισµούς ασφάλειας. Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει τη συνθήκη Ευρατόµ (Euratom Treaty) και τις συµβάσεις πυρηνικής ασφάλειας και διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων του ΟΑΕ. Οι κανονισµοί έχουν αναπτυχθεί και εφαρµόζονται σε κάθε χώρα της ΕΕ. Η εναρµόνιση των κανονισµών και η σύγκλιση των πρακτικών πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρώπη γίνεται µέσω συνεχών προσπαθειών της υτικο-ευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθµιστικών Αρχών Πυρηνικών Εγκαταστάσεων (Western European Nuclear Regulators Association - WENRA) και του δικτύου (European Technical Safety Organizations Network - ETSON), αντίστοιχα. Συνεχής βελτίωση παρατηρείται στην διαφάνεια και δηµόσια πληροφόρηση για ζητήµατα πυρηνικής ενέργειας. Η Συνθήκη του Arhus σχετικά µε την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη δηµόσια συµµετοχή στη λήψη απόφασης και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον τέθηκε σε ισχύ το 2001 και επικυρώθηκε από τις 27 χώρες της ΕΕ. Αυτά τα θέµατα θα συζητηθούν στο δηµιουργούµενο Ευρωπαϊκό Φόρουµ Πυρηνικής Ενέργειας (European Nuclear Energy Forum) και την Οµάδα Εργασίας σχετικά µε την Πυρηνική Ασφάλεια και τα Απόβλητα (High-level Group on Safety and Waste). Το Ευρωπαϊκό ιστορικό ασφάλειας, η τεχνολογική τελειότητα, µαζί µε το ρυθµιστικό πλαίσιό της ΕΕ εξασφαλίζουν, ένα υψηλό επίπεδο µελλοντικής ανάπτυξης της πυρηνικής

7 ενέργειας εντός της ΕΕ, αλλά και έξω από τα σύνορα της, όπου δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή βιοµηχανία. Τέλος, χαρακτηριστική της σηµασίας την οποία αποδίδει η ΕΕ στην συµµετοχή του πυρηνικού καυσίµου στο συνολικό µίγµα ενεργειακών φυσικών πόρων της Ευρώπης σε βάθος τουλάχιστον 50ετίας, είναι η πρόσφατη δηµιουργία της «Αειφόρου Ευρωπαϊκής Πυρηνικής Ενεργειακής Τεχνολογικής Πλατφόρµας» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΧΩΡΕΣ Πρόσφατα, και συγκεκριµένα στη διάρκεια του 2007, περίπου 70 χώρες ζήτησαν επισήµως από τον ΟΑΕ τεχνική υποστήριξη για την έναρξη ή επέκταση προγράµµατος πυρηνικής ενεργειακής τεχνολογίας εκ των οποίων τουλάχιστον 30 έχουν ανακοινώσει σχετικά σχέδια. Σ αυτές περιλαµβάνονται οι γειτονικές µας Αλβανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Αίγυπτος και Λιβύη. Υπολογίζεται ότι µέχρι το 2020 στις χώρες αυτές θα έχουν εγκατασταθεί πυρηνικοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος περίπου ΜW. Εξ αυτών η Τουρκία φαίνεται ότι έχει τα πιο «φιλόδοξα» σχέδια καθώς σχεδιάζει πυρηνικές εγκαταστάσεις ισχύος πάνω από 4000 ΜW έως το 2020, και ισχυρίζεται ότι πριν το 2017 θα παράγει πυρηνική ηλεκτρική ενέργεια. Αντίθετα η Αλβανία επιδιώκει πυρηνική εγκατάσταση ισχύος 800 ΜW και φαίνεται ότι θα ήθελε να συνεργαστεί µε τη χώρα µας στη βάση ενός κοινού προγράµµατος. Τέτοια συνεργασία πάντως δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα δεδοµένου ότι η χώρα µας (πολιτεία και κοινωνία) παραµένει σταθερή στην απόρριψη της πυρηνικής ηλεκτροπαραγωγής σαν εναλλακτική λύση για την µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και αντί αυτού υποστηρίζει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για την ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως µικρά υδροηλεκτρικά, φωτο-βολταϊκά και αιολικά έργα. Μολοντούτο η χώρα µας, δεν φαίνεται να έχει σοβαρές επιφυλάξεις για την ανάπτυξη πυρηνικών εγκαταστάσεων - αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς - από τους γείτονές µας, εφόσον αυτές αναπτύσσονται µε διαφάνεια και πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας. Εξ άλλου το αντίθετο θα ήταν µάλλον παράλογο.

8 Πυρηνικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής υπό κατασκευή Χώρα Όνοµα Αντιδραστήρα Τύπος αντιδραστήρα Ισχύς MWe Εκτιµώµενη έναρξη λειτουργίας (έτος) Argentina (1) Atucha 2 PHWR 692 ΑΓΝΩΣΤΟ (Α) Bulgaria (2) Belene 1 PWR 953 A Belene 2 PWR 953 A China (5) Hongyanhe 1 PWR 1,000 A Lingao 3 PWR 1, Lingao 4 PWR 1,000 A Qinshan 2-3 PWR Qinshan 2-4 PWR China, Taiwan (2) Lungmen 1 ABWR 1,300 A Lungmen 2 ABWR 1,300 A Finland (1) Olkiluoto 3 PWR 1,600 A France (1) Flamanville 3 PWR 1, India (6) Kaiga 4 PHWR Kudankulam 1 PWR Kudankulam 2 PWR PFBR FBR 470 A Rajasthan 5 PHWR Rajasthan 6 PHWR Iran (1) Bushehr 1 PWR Japan (1) Tomari 3 PWR 866 A Pakistan (1) Chasnupp 2 PWR Russia (7) Balakovo 5 PWR Beloyarsk 4 FBR 750 A Kalinin 4 PWR Kursk 5 LWGR Severodvinsk 1 PWR 30 A Severodvinsk 2 PWR 30 A Volgodonsk 2 PWR S. Korea (3) Shin-Kori 1 PWR Shin-Kori 2 PWR Shin Wolsong 1 PWR Ukraine (2) Khmelnitski 3 PWR Khmelnitski 4 PWR United States (1) Watts Bar 2 PWR 1,165 A Total (34) 28,139 Πηγή: International Atomic Energy Agency PRIS database Ενηµέρωση: 12/07 ABWR - Advanced Boiling Light-Water-Cooled and Moderated Reactor FBR - Fast Breeder Reactor LWGR - Light-Water-Cooled, Graphite-Moderated Reactor PHWR - Pressurized Heavy-Water-Moderated and Cooled Reactor PWR - Pressurized Light-Water-Moderated and Cooled Reactor

9 * Αναστάσιος Γ. Γιούτσος ιευθυντής Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ιπλωµατούχος Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, ρ. Μηχανολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου PURDUE, ΗΠΑ, Εθνικός Εκπρόσωπος Πυρηνικής Σύντηξης στην ΕΕ, Πρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του Εθνικού Προγράµµατος Ελεγχόµενης Θερµοπυρηνικής Σύντηξης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού ικτύου ΝΕΤ για την ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων νετρονίων στην εκτίµηση της δοµικής επάρκειας και ασφάλειας πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος και συναφών µηχανολογικών συστηµάτων, Πρόεδρος κοινής επιτροπής εµπειρογνωµόνων CEN & ISO συγγραφής κανονισµών συναφών µε την εφαρµογή των µεθόδων νετρονίων. Έχει διατελέσει επί δεκαετία ιευθυντής του Εργαστηρίου Μεθόδων Σκέδασης Νετρονίων στον ερευνητικό πυρηνικό αντιδραστήρα υψηλής ροής (HFR ισχύος 45MW) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC-Ολλανδία) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει εργασθεί στον σχεδιασµό και ανάλυση µηχανολογικών συστηµάτων συναφών µε την ασφάλεια πυρηνικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής (SARGENT & LUNDY Engineers, ΗΠΑ) και υδροηλεκτρικών µονάδων ( ΕΗ). ιαθέτει 35ετή εµπειρία στην βασική και εφαρµοσµένη επιστηµονική/τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη στους τοµείς πυρηνικής τεχνολογίας και ασφάλειας, τεχνολογίας σύντηξης (JRC-Ιταλία & Max Planck - Institut Γερµανία), µεθόδων νετρονίων, επιστήµης υλικών, εφαρµοσµένης µηχανικής, υπολογιστικής µηχανικής και φυσικής στερεού σώµατος καθώς και στην θεωρητική ηλεκτροδυναµική συνεχών µέσων. Έχει δηµοσιεύσει τουλάχιστον 100 άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, έχει οργανώσει και εκδώσει πρακτικά τριών διεθνών συνεδρίων και είναι κριτής επιστηµονικών άρθρων διεθνών περιοδικών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2016 COM(2016) 5 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030!

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030! ΕυρωπαϊκήΕνεργειακήΠολιτική Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός ΣύµβουλοςΕνέργειας, Περιβάλλοντος &Ανάπτυξης Υποψήφια Βουλευτής Ν, Α Θεσ/νίκης, 2007 1 Ενέργεια και Περιβάλλον : υο προκλήσεις Οι αλλαγές των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΣΥΝΕ ΡΙΟΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ & ΑΥΡΙΟ" 27-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΠΕ :ΗΕλλάδακαιοιάλλοι... Στόχοι και εσµεύσεις / Προκλήσεις και Ευκαιρίες Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές Στυλιανός Διαμαντίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Δήμος Πειραιά Πειραιάς, 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην πυρηνική ενέργεια. Πηγή: Οικολογικό Βαρόμετρο 2008-2009

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην πυρηνική ενέργεια. Πηγή: Οικολογικό Βαρόμετρο 2008-2009 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην πυρηνική ενέργεια Πηγή: Οικολογικό Βαρόμετρο 008-009 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ήδη από το 008, δηλαδή πολύ πριν το πυρηνικό ατύχημα στη

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φωτοβολταϊκά Συστήματα οικιακά / βιομηχανικά / αυτοπαραγωγή / μεγάλα πάρκα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα οικιακά/εμπορικά Θέρμανση / κλιματισμός

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη

Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη IP/09/369 Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2009 Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη Η κ. Danuta Hübner, επίτροπος αρµόδια για

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση»

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 Ιουλίου, 2013 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 59 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ, ΑΗΚ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 1.1.Ορισμός, ιστορική αναδρομή «17 1.2. Μορφές ενέργειας «18 1.3. Θερμική ενέργεια «19 1.4. Κινητική ενέργεια «24 1.5. Δυναμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών

Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Ένα σχολείο κοινότητα Οι

Διαβάστε περισσότερα

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε.

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. THESSALONIKI SUMMIT 2016 NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP Σταύρος Γούτσος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Σπύρος Ι. Κιαρτζής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ / ΤΚΜ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας οι µη ορυκτές ανανεώσιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 Σε εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286-22/12/99) περί «Απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. - ΚΥΚΛΑΔΕΣ Βασιλική Τσάδαρη Χημικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 009 Ειδικό θέμα: Στάσεις απέναντι στην πυρηνική ενέργεια Μάρτιος 009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

σε μια κρίσιμη χρονιά για το κλίμα

σε μια κρίσιμη χρονιά για το κλίμα G8 σε μια κρίσιμη χρονιά για το κλίμα Σύνοψη Αξιολόγησης των Kλιματικών Eπιδόσεων της G8 Οι επιστήμονες προειδοποιούν πιο έντονα από ποτέ ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορεί να είναι πιο δριμείες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Κων. Θεοφύλακτος Μηχανολόγος Μηχ., MSc SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ Η πολιτική της ΕΕ στην Ενέργεια και το Περιβάλλον ( 20-20-20 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη

Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Γενικός Γραμματέας Δ.Ε., ΙΕΝΕ 1 Ευρωπαϊκή Στρατηγική σε Ενέργεια και Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Στοιχεία του Φορέα Επωνυμία Φορέα: Πόλη: Οδός: ΤΚ: Email: Αριθμός: Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα: Στοιχεία υπεύθυνου του φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Ονοματεπώνυμο: Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα τεράστιο παγόβουνο αποσπάται από την Ανταρκτική (41 x 2,5 χλµ.) - 25/03/2008 ΗΝέαΟρλεάνηµετά τον τυφώνα Κατρίνα 25/08/2005

Ένα τεράστιο παγόβουνο αποσπάται από την Ανταρκτική (41 x 2,5 χλµ.) - 25/03/2008 ΗΝέαΟρλεάνηµετά τον τυφώνα Κατρίνα 25/08/2005 Εισαγωγή Πρωτογενείς Πηγές Ενέργειας (Πηγές πρωτογενούς ενέργειας) Χαράλαµπος Μαλαµατένιος (Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ,, PhD) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Υπεύθυνος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

D5.6.6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Προτάσεις για Υπεύθυνους Λήψης Αποφάσεων. Φεβρουάριος 2016 Ορεστιάδα

D5.6.6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Προτάσεις για Υπεύθυνους Λήψης Αποφάσεων. Φεβρουάριος 2016 Ορεστιάδα Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας στα Πάρκα της Ε.Ε. D5.6.6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Προτάσεις για Υπεύθυνους Λήψης Αποφάσεων Σπυρίδων Γαλατσίδας, Σταύρος Κεχαγιόγλου, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ-Οδικός Χάρτης της ΕΕ:

ΑΠΕ-Οδικός Χάρτης της ΕΕ: 1 η Ηµερίδα Συλλόγου Φοιτητών Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας «Το Ενεργειακό Μίγµα της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα» Κοζάνη, 16-1-2008 ΑΠΕ-Οδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας/ Προϊσταμένη Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων Σημείο Επαφής Συμφώνου των Δημάρχων για την Περιφέρεια Αττικής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004 ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ 14-15 Οκτωβρίου 2004 Η πολιτική της Ε. Ένωσης για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόµηση Ενέργειας στον κτιριακό τοµέα Η Κοινοτική Οδηγία 2002/91/EK γιατηβελτίωσητης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Έγγραφο της Επιτροπής και του ΓΓ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Έγγραφο της Επιτροπής και του ΓΓ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Έγγραφο της Επιτροπής και του ΓΓ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Η ΕΕ όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.22

Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.22 Κεφάλαιο2ο Πυρηνική Τεχνολογία - ΣΕΜΦΕ Παρουσίαση2.22 1 Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.22 1. Αρχή Λειτουργίας των ΠΑΙ : Η Σχάση 2. Πυρηνική Ηλεκτροπαραγωγή ΠΗΣ 3. Πυρηνικά Υλικά και Τύποι ΠΑΙ 4. Σύγχρονοι ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS Γενική ιεύθυνση Παραγωγής ιεύθυνση Περιβάλλοντος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS» ΗΜΕΡΙ Α ΙΕΝΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Β. ΤΣΑ ΑΡΗ ιευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής Πέµπτη 17 εκεµβρίου 2009, Κοζάνη 1

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ CYPRUS ENERGY AGENCY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ανθή Χαραλάµπους ιευθύντρια Παρουσίαση στην Προσυνεδριακή Εκδήλωση Τεχνολογίες και Εφαρµογές ΑΠΕ στην Κρήτη Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου?

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Ενημερωτικό Υλικό Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως επηρεάζουν το Περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα? Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα