Η ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 Η ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ Αναστάσιος Γ. Γιούτσος* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι αυξανόµενες ανάγκες για ενέργεια αναγνωρίζονται ευρέως από αναλυτές και πολιτικούς. Σύµφωνα µε το σενάριο αναφοράς της ιεθνούς Επιτροπής Ενέργειας (ΙΕΑ), η παγκόσµια ζήτηση για πρωτογενή ενέργεια θα αυξηθεί κατά 50% από τώρα ως το 2030 ενώ η κατανάλωση ηλεκτρισµού σχεδόν θα διπλασιαστεί. Οι κυβερνήσεις εξετάζουν, και µπορεί να εφαρµόσουν, µέτρα και πολιτικές για την επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης της ζήτησης, παρά ταύτα µία σηµαντική αύξηση είναι αναπόφευκτη ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η εξασφάλιση της προσφοράς ενέργειας είναι φλέγον θέµα για τις χώρες του ΟΟΣΑ και ζωτικής σηµασίας για τις αναπτυσσόµενες χώρες όπου η έλλειψη ενέργειας µπορεί να σηµαίνει οικονοµική στασιµότητα, συνέχιση της φτώχειας και χαµηλότερο προσδόκιµο ζωής. Απέναντι σε αυτό το υπόβαθρο, η πρόκληση για τους αρµόδιους της ενεργειακής πολιτικής δεν είναι να επιλέξουν µεταξύ ορυκτών, πυρηνικών και ανανεώσιµων πηγών ή µεταξύ µέτρων εξασφάλισης της προσφοράς και εξοικονόµησης ενέργειας, αλλά να εξασφαλίσουν ότι όλες οι πηγές και τα µέσα εξοικονόµησης ενέργειας θα χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά παίρνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά τους. Η επιτυχής και ταυτόχρονη αντιµετώπιση της εξασφάλισης της προσφοράς ενέργειας, της απειλής από την πλανητική κλιµατική αλλαγή και της επίτευξης των κοινωνικοοικονοµικών στόχων του 21 ου αιώνα αποτελεί σηµαντική πρόκληση για τους πολιτικούς σε παγκόσµιο επίπεδο. Η επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης δεν θα καταστεί δυνατή χωρίς τον αποτελεσµατικό συνδυασµό τεχνολογίας και µέτρων πολιτικής. Ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας σε µακροπρόθεσµη βάση πρέπει να εξεταστεί στο συνολικό πλαίσιο της ισορροπίας µεταξύ ζήτησης / προσφοράς σε παγκόσµια κλίµακα. Η πυρηνική ενέργεια είναι µία από τις διαθέσιµες επιλογές που µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο για την ασφαλή, ανταγωνιστική και ελεύθερη άνθρακα προσφορά ενέργειας σε µεγάλη κλίµακα. Οι κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται για την πυρηνική επιλογή πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα ισχύοντα πολιτικά πλαίσια στις χώρες τους επαρκούν για την έγκαιρη ανάπτυξη πυρηνικών συστηµάτων. ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι πιο σηµαντικές δραστηριότητες του ανθρώπου εκπέµπουν αέρια θερµοκηπίου και πολλές από αυτές τις δραστηριότητες είναι σήµερα ουσιαστικές για την παγκόσµια οικονοµία. Το διοξείδιο του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίµων είναι η µεγαλύτερη πηγή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Η προµήθεια και η χρήση των ορυκτών καυσίµων αποτελούν περίπου τα τρία τέταρτα όλων των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Οι περισσότερες εκποµπές που συνδέονται µε τη χρήση ενέργειας προκύπτουν όταν καίγονται ορυκτά καύσιµα. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, και ο άνθρακας παρέχουν το µεγαλύτερο µέρος της ενέργειας που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια, την κίνηση των οχηµάτων, την θέρµανση των κτιρίων, και

2 την λειτουργία των εργοστασίων. Η εξαγωγή, η επεξεργασία, η µεταφορά, και η διανοµή των ορυκτών καυσίµων απελευθερώνει επίσης αέρια του θερµοκηπίου. Τα αέρια του θερµοκηπίου µπορούν να επηρεάσουν την παγκόσµια αλλαγή του κλίµατος µε παρεµβολή στη φυσική διαδικασία της ανταλλαγής θερµότητας µεταξύ της ατµόσφαιρας της γης και του εξωτερικού διαστήµατος. Η µείωση των ατµοσφαιρικών συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκηπίου (Greenhouse Gases, GHG) είναι διεθνής προτεραιότητα όπως αποδεικνύεται µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Κιότο, το οποίο θα µείωνε τις εκποµπές από τις βιοµηχανικές χώρες κατά περίπου 5% κάτω από τα επίπεδα του 1990 κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσµευσης Υπάρχουν διάφορες τεχνικές επιλογές που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν προκειµένου να επιτευχθεί ο προτεινόµενος στόχος µείωσης. Όσον αφορά στις εκποµπές που σχετίζονται µε την παραγωγή ηλεκτρισµού, ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας για το εγγύς µέλλον είναι η βελτίωση στην απόδοση της χρήσης της ενέργειας σε όλα τα στάδια του κύκλου καυσίµων, συµπεριλαµβανοµένης της παρασκευής καυσίµων και της µεταφοράς, της µετατροπής καυσίµου σε ηλεκτρισµό στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και στην τελική χρήση. Οι στρατηγικές για τη µείωση των εκλύσεων µεθανίου κατά την εξόρυξη καυσίµου και κατά τη µεταφορά αερίου µοιάζουν αρκετά. Η µεταστροφή στα χαµηλότερα σε περιεκτικότητα άνθρακα καύσιµα, όπως το φυσικό αέριο, η πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη µείωση των εκποµπών. Αυτές οι αλλαγές είναι τεχνικά εφικτές χρησιµοποιώντας τις γνώσεις και την εµπειρία που υπάρχει σήµερα, απαιτούν ελάχιστες αλλαγές στον καταναλωτικό τρόπο ζωής, και αποτελούν λογική µεταστροφή όσον αφορά την επένδυση κεφαλαίου (φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια για την βασική παραγωγή και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στις αγορές αιχµής ή για εφαρµογές µεγάλης ζήτησης). Οι τεχνολογίες που βασίζονται στη καύση ορυκτών καυσίµων έχουν τα υψηλότερα ποσοστά εκποµπής, µε την καύση άνθρακα να έχει τυπικά διπλάσιο ποσοστό εκποµπής από ότι η καύση φυσικού αερίου. Εξετάζοντας τις µεγάλες διακυµάνσεις στην τεχνολογία µετατροπής καυσίµου σε ηλεκτρική ενέργεια, µπορεί να ειπωθεί ότι τα ποσοστά εκποµπής GHG µπορούν να είναι µία τάξη µεγέθους υψηλότερα από ότι στα σύγχρονα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα και µέχρι δύο τάξεις µεγέθους υψηλότερα από ότι στην πυρηνική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Οι εκτιµήσεις GHG για τον αέρα και την βιοµάζα βρίσκονται µεταξύ των εκτιµήσεων που αφορούν τα ηλιακά και πυρηνικά συστήµατα. Ένα σηµαντικό συµπέρασµα, που δεν µπορεί να τονιστεί αρκετά, είναι ότι καµία τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας - είτε πρόκειται για ηλεκτρική παραγωγή, µεταφορά ή άλλη - δεν συνδέεται µε µηδενικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου. Οι διαφορές στο ποσοστό εκποµπής για τις διάφορες επιλογές, εντούτοις,

3 µπορούν να είναι αρκετά σηµαντικές. Αυτό το γεγονός βεβαίως θα επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα έχει επίπτωση στην επιλογή των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας που θα περιλαµβάνεται στα µελλοντικά εθνικά ενεργειακά συστήµατα. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σχεδόν 2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο δεν έχουν καµία πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και το πρόβληµα θα επιδεινωθεί δεδοµένου ότι ο παγκόσµιος πληθυσµός συνεχίζει να αυξάνεται. Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ενέργειας (World Energy Council - WEC) επισηµαίνει ότι παρόλο που η παγκόσµια εξάρτηση στα ορυκτά καύσιµα και τα µεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια θα παραµείνει ισχυρή µέχρι και το 2020, δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει την µακροπρόθεσµη παγκόσµια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τρόπο βιώσιµο. Κατά συνέπεια, το WEC καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας πρέπει να σταθεροποιηθεί µε το στόχο των πιθανών µελλοντικών επεκτάσεων. Στις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η πυρηνική ενέργεια έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτήν την περίοδο, η πυρηνική ενέργεια παρέχει περισσότερο από το 16% της παγκόσµιας συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, παράγει λίγη ρύπανση και ουσιαστικά κανένα αέριο θερµοκηπίου. Καλά σχεδιασµένα, κατασκευασµένα και λειτουργούντα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας έχουν αποδειχθεί αξιόπιστα, ασφαλή, οικονοµικά και περιβαλλοντικά φιλικά. Μέχρι τώρα έχουν συσσωρευτεί παγκοσµίως πάνω από «αντιδραστήρο-έτη» λειτουργικής εµπειρίας. Ακόµα κι αν η πυρηνική ενέργεια είναι σύµφωνη µε τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης, η περαιτέρω επέκταση της πυρηνικής ενέργειας αντιµετωπίζει τη δηµόσια ανησυχία σχετικά µε τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και τα πολιτικά ζητήµατα όσον αφορά τον πιθανό πολλαπλασιασµό των πυρηνικών όπλων. Μια άλλη πρόκληση είναι να ενισχυθεί περαιτέρω το υψηλό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας, βελτιώνοντας την οικονοµική ανταγωνιστικότητα της πυρηνικής ενέργειας, ειδικότερα, για να εγγυηθεί την αποδοτικότητα στις ανοικτές και ελεύθερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Πολλοί από τους υπάρχοντες πυρηνικούς σταθµούς έχουν ένα σηµαντικό οικονοµικό πλεονέκτηµα, ιδιαίτερα εκείνοι των οποίων το κόστος κατασκευής έχει πλήρως

4 αποσβεστεί. Καλά διαχειρισµένοι πυρηνικοί σταθµοί, µε χαµηλές δαπάνες καυσίµων και σταθερή µείωση των λειτουργικών δαπανών είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Όσον αφορά τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, τα σχέδια για γεωλογική αποθήκευση σε διάφορες χώρες έχουν προχωρήσει και οι εθνικές πολιτικές έχουν επανεξεταστεί για να προσδιορίσουν τις λύσεις που είναι και ασφαλείς και δηµόσια αποδεκτές. Η µεγαλύτερη προσοχή έχει δοθεί στην ιδέα της τοποθέτησης των πυρηνικών αποβλήτων σε βαθιές υπόγειες αποθήκες σε ανακτήσιµη µορφή, παρά ως µόνιµη αµετάκλητη λύση. Αυτό θα επέτρεπε την υιοθέτηση µιας καλύτερης λύσης που µπορεί να αναπτυχθεί στο µέλλον. Σύµφωνα µε τις µακροπρόθεσµες ενεργειακές εκτιµήσεις από διάφορους διεθνείς οργανισµούς, ενώ η παγκόσµια ενεργειακή ζήτηση προβλέπεται να διπλασιαστεί στα επόµενα 50 έτη, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα υπερ-τριπλασιαστεί, επειδή είναι πιο κατάλληλη ως µορφή ενέργειας. Αυξηµένη ζήτηση αναµένεται κυρίως στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το WEC τονίζει ότι η πυρηνική επιλογή πρέπει να κρατηθεί ανοικτή, µε την Έρευνα και Ανάπτυξη να αφιερώνεται στην εξέλιξη µεσαίων και µεγάλου µεγέθους πυρηνικών σταθµών και σε νέα καινοτόµα µικρού µεγέθους σχέδια για αγορές µε λιγότερο συγκεντρωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κατάσταση που θα επικρατήσει στις αναπτυσσόµενες χώρες. Τα καινοτόµα σχέδια µπορεί να απαιτήσουν πειραµατικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις επίδειξης ως µέρος των προγραµµάτων Έρευνας και Ανάπτυξης. Ιδιαίτερες προσπάθειες καταβάλλονται παγκοσµίως για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αντιδραστήρων: εξελικτικές τεχνολογίες αντιδραστήρων κυρίως από τους προµηθευτές και τις εταιρίες κατασκευής αντιδραστήρων και καινοτόµα σχέδια κυρίως από τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά ιδρύµατα. Περίπου 20 έως 30 καινοτόµα σχέδια αντιδραστήρων είναι υπό ανάπτυξη σε διάφορες χώρες µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους εγκατάστασης, τους µικρούς χρόνους κατασκευής, την υψηλή απόδοση και την ενισχυµένη ασφάλεια. Εξετάζονται επίσης τρόποι για την αντιµετώπιση της διασποράς των πυρηνικών όπλων. Η µακροπρόθεσµη προοπτική της πυρηνικής ενέργειας χρειάζεται να εξεταστεί µέσω της ευρύτερης προοπτικής των µελλοντικών ενεργειακών αναγκών και της περιβαλλοντικής επίδρασης. Σε τελική ανάλυση, η πυρηνική ενέργεια µπορεί να µην εξασφαλίσει σταθερό και βιώσιµο ανεφοδιασµό ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσµίως, ούτε να είναι το µόνο µέσο ώστε να εκπληρωθεί το πρωτόκολλο του Κιότο σχετικά µε τη παγκόσµια µείωση των εκποµπών αερίου θερµοκηπίου, αλλά πρέπει να έχει έναν σηµαντικό ρόλο σε όλες πτυχές µέσω της προόδου της τεχνολογίας και της καινοτοµίας. Η πρόκληση για να αναβιώσει η επιλογή της πυρηνικής ενέργειας στο 21ο αιώνα είναι να εξεταστούν οι δηµόσιες και πολιτικές ανησυχίες σχετικά µε την οικονοµική ανταγωνιστικότητα, την πυρηνική ασφάλεια, τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και τη µη διάδοση. Ευτυχώς υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες να αντιµετωπιστούν αυτά τα ζητήµατα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προκειµένου να αποφευχθεί η επανάληψη προσπαθειών, διεθνής συντονισµός και συνεργασία θα επιτευχθούν µέσω της συγκέντρωσης των πόρων, της διανοµής των πληροφοριών και συνεταιριστικά της διεξαγωγής της έρευνας και της ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας ( ΟΑΕ) διευκολύνει την ανταλλαγή µη εµπορικών πληροφοριών και συνεργασίας στην ανάπτυξη τεχνολογίας για βελτιωµένες και προηγµένες εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας και κύκλου καυσίµου. Παρέχει επίσης υποστήριξη σε αναπτυσσόµενες χώρες όσον αφορά τον προγραµµατισµό

5 και την εφαρµογή πυρηνικών σταθµών, καθώς και καλύτερες πρακτικές για βελτιώσεις στον σχεδιασµό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας και κύκλου καυσίµου. Ένας άλλος σηµαντικός στόχος είναι να προωθηθεί η διεύρυνση της µη εµπορικής τεχνογνωσίας, καθώς επίσης και η µεταφορά και η συντήρηση της γνώσης και της ικανότητας στους τοµείς της πυρηνικής ενέργειας και του κύκλου καυσίµων. Ο ΟΑΕ προγραµµατίζει επίσης ένα διεθνές φόρουµ για το συντονισµό της ανάπτυξης των κριτηρίων και των απαιτήσεων που αφορούν νέους καινοτόµους αντιδραστήρες και κύκλους καυσίµων, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική ανταγωνιστικότητα, την πυρηνική ασφάλεια και τα πυρηνικά απόβλητα. Η µακροπρόθεσµη προοπτική της πυρηνικής ενέργειας χρειάζεται να εξεταστεί υπό την ευρύτερη προοπτική των µελλοντικών ενεργειακών αναγκών και της περιβαλλοντικής επίδρασης. Για να διαδραµατίσει η πυρηνική ενέργεια έναν σηµαντικό ρόλο στο παγκόσµιο και µακροπρόθεσµο ενεργειακό ανεφοδιασµό του 21ου αιώνα, καινοτόµες προσεγγίσεις απαιτούνται ώστε να εξετάσουν τις ανησυχίες σχετικά µε την οικονοµική ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, τη διαχείριση των αποβλήτων και τους πιθανούς κινδύνους διασποράς. Τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει ένας αυξανόµενος αριθµός διεθνών, καθώς επίσης και εθνικών πρωτοβουλιών ώστε να εξεταστούν τα ζητήµατα αυτά. ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟN 21 Ο ΑΙΩΝΑ Σήµερα, παρατηρείται διεθνώς µια "αναγέννηση" της πυρηνικής ενέργειας. Συγκεκριµένα, αυτήν τη χρονική περίοδο 28 πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι υπό κατασκευή, κυρίως σε χώρες της Ασίας. Οι ΗΠΑ έχουν καθορίσει ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την υποστήριξη της πυρηνικής ενέργειας. Η Κίνα έχει αποφασίσει την αύξηση του αριθµού των πυρηνικών αντιδραστήρων της, 4 είναι υπό κατασκευή, 23 αντιδραστήρες έχουν εγκριθεί και χρηµατοδοτηθεί, ενώ άλλοι 50 έχουν αναγγελθεί. Η Ινδία, διαθέτει 16 αντιδραστήρες, κατασκευάζει 6, προγραµµατίζει 4, ενώ αναγγέλλει την κατασκευή άλλων 15. Η Ιαπωνία, διαθέτει 55 αντιδραστήρες, κατασκευάζει 2 και προγραµµατίζει άλλους 11. Η Νότια Κορέα έχει 20 αντιδραστήρες, κατασκευάζει 1 και προγραµµατίζει άλλους 7. Η Ρωσία διαθέτει 31 αντιδραστήρες, κατασκευάζει 5, προγραµµατίζει 8 και έχει αναγγείλει άλλους 18. Ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας προγραµµατίζουν επίσης οι αναδυόµενες χώρες. Τέλος, στην Ευρώπη, η Φινλανδία και η Γαλλία χτίζουν από έναν νέο αντιδραστήρα τρίτης γενιάς. Τα κράτη της Βαλτικής και η Πολωνία σχεδιάζουν να κατασκευάσουν από κοινού ένα νέο πυρηνικό αντιδραστήρα. Στο Ηνωµένο Βασίλειο για να αποφευχθεί µια ενεργειακή κρίση υποστηρίζεται η ανανέωση των πυρηνικών εργοστασίων. Μεταξύ

6 των νέων χωρών της ΕΕ, ένας αντιδραστήρας βρίσκεται στην φάση της εκκίνησης (Ρουµανία), 4 προτείνονται (Βουλγαρία, Σλοβακία), ενώ προτάσεις για περισσότερους έχουν γίνει από την Λιθουανία, Ρουµανία και Σλοβενία. Η πυρηνική βιοµηχανία έχει γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική παγκοσµίως. Η ΕΕ κατέχει ένα σηµαντικό µερίδιο σε αυτήν την αγορά, µε περισσότερο από το 30% της ηλεκτρικής ενέργειάς της να παράγεται από την πυρηνική ενέργεια. Η ΕΕ έχει αναπτύξει πυρηνικές εγκαταστάσεις τρίτης γενιάς και µέσω του ιεθνούς Φόρουµ Αντιδραστήρων 4 ης Γενιάς (Generation IV International Forum) συµµετέχει στην περαιτέρω ανάπτυξη βιώσιµης πυρηνικής τεχνολογίας. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η Ευρώπη παρουσιάζει µια µακροχρόνια και επιτυχή ιστορία όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια από την άποψη ασφάλειας, οικονοµικών και ανάπτυξης τεχνολογίας. Η διάδοση της πληροφορίας και η συµµετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων έχει διευρυνθεί, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται βελτίωση της κοινωνικής αποδοχής της πυρηνικής ενέργειας από το κοινό, σε σχέση µε τις προηγούµενες δύο δεκαετίες. Οι παράγοντες διαθεσιµότητας και απόδοσης των εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας έχουν βελτιωθεί σταθερά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών, καταδεικνύοντας την ποιότητα σχεδιασµού, την αξιοπιστία λειτουργίας καθώς επίσης και την αποδοτική οργάνωση τους από την άποψη κανονισµών και ασφάλειας. Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας έχουν άριστο ιστορικό ασφάλειας και κανένα σοβαρό ατύχηµα δεν έχει συµβεί στην ΕΕ. Η ασφάλεια είναι ο πρωταρχικής σηµασίας παράγοντας για τους σχεδιαστές, κατασκευαστές, χειριστές και τις αρχές και οργανισµούς ασφάλειας. Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει τη συνθήκη Ευρατόµ (Euratom Treaty) και τις συµβάσεις πυρηνικής ασφάλειας και διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων του ΟΑΕ. Οι κανονισµοί έχουν αναπτυχθεί και εφαρµόζονται σε κάθε χώρα της ΕΕ. Η εναρµόνιση των κανονισµών και η σύγκλιση των πρακτικών πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρώπη γίνεται µέσω συνεχών προσπαθειών της υτικο-ευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθµιστικών Αρχών Πυρηνικών Εγκαταστάσεων (Western European Nuclear Regulators Association - WENRA) και του δικτύου (European Technical Safety Organizations Network - ETSON), αντίστοιχα. Συνεχής βελτίωση παρατηρείται στην διαφάνεια και δηµόσια πληροφόρηση για ζητήµατα πυρηνικής ενέργειας. Η Συνθήκη του Arhus σχετικά µε την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη δηµόσια συµµετοχή στη λήψη απόφασης και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον τέθηκε σε ισχύ το 2001 και επικυρώθηκε από τις 27 χώρες της ΕΕ. Αυτά τα θέµατα θα συζητηθούν στο δηµιουργούµενο Ευρωπαϊκό Φόρουµ Πυρηνικής Ενέργειας (European Nuclear Energy Forum) και την Οµάδα Εργασίας σχετικά µε την Πυρηνική Ασφάλεια και τα Απόβλητα (High-level Group on Safety and Waste). Το Ευρωπαϊκό ιστορικό ασφάλειας, η τεχνολογική τελειότητα, µαζί µε το ρυθµιστικό πλαίσιό της ΕΕ εξασφαλίζουν, ένα υψηλό επίπεδο µελλοντικής ανάπτυξης της πυρηνικής

7 ενέργειας εντός της ΕΕ, αλλά και έξω από τα σύνορα της, όπου δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή βιοµηχανία. Τέλος, χαρακτηριστική της σηµασίας την οποία αποδίδει η ΕΕ στην συµµετοχή του πυρηνικού καυσίµου στο συνολικό µίγµα ενεργειακών φυσικών πόρων της Ευρώπης σε βάθος τουλάχιστον 50ετίας, είναι η πρόσφατη δηµιουργία της «Αειφόρου Ευρωπαϊκής Πυρηνικής Ενεργειακής Τεχνολογικής Πλατφόρµας» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΧΩΡΕΣ Πρόσφατα, και συγκεκριµένα στη διάρκεια του 2007, περίπου 70 χώρες ζήτησαν επισήµως από τον ΟΑΕ τεχνική υποστήριξη για την έναρξη ή επέκταση προγράµµατος πυρηνικής ενεργειακής τεχνολογίας εκ των οποίων τουλάχιστον 30 έχουν ανακοινώσει σχετικά σχέδια. Σ αυτές περιλαµβάνονται οι γειτονικές µας Αλβανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Αίγυπτος και Λιβύη. Υπολογίζεται ότι µέχρι το 2020 στις χώρες αυτές θα έχουν εγκατασταθεί πυρηνικοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος περίπου ΜW. Εξ αυτών η Τουρκία φαίνεται ότι έχει τα πιο «φιλόδοξα» σχέδια καθώς σχεδιάζει πυρηνικές εγκαταστάσεις ισχύος πάνω από 4000 ΜW έως το 2020, και ισχυρίζεται ότι πριν το 2017 θα παράγει πυρηνική ηλεκτρική ενέργεια. Αντίθετα η Αλβανία επιδιώκει πυρηνική εγκατάσταση ισχύος 800 ΜW και φαίνεται ότι θα ήθελε να συνεργαστεί µε τη χώρα µας στη βάση ενός κοινού προγράµµατος. Τέτοια συνεργασία πάντως δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα δεδοµένου ότι η χώρα µας (πολιτεία και κοινωνία) παραµένει σταθερή στην απόρριψη της πυρηνικής ηλεκτροπαραγωγής σαν εναλλακτική λύση για την µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και αντί αυτού υποστηρίζει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για την ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως µικρά υδροηλεκτρικά, φωτο-βολταϊκά και αιολικά έργα. Μολοντούτο η χώρα µας, δεν φαίνεται να έχει σοβαρές επιφυλάξεις για την ανάπτυξη πυρηνικών εγκαταστάσεων - αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς - από τους γείτονές µας, εφόσον αυτές αναπτύσσονται µε διαφάνεια και πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας. Εξ άλλου το αντίθετο θα ήταν µάλλον παράλογο.

8 Πυρηνικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής υπό κατασκευή Χώρα Όνοµα Αντιδραστήρα Τύπος αντιδραστήρα Ισχύς MWe Εκτιµώµενη έναρξη λειτουργίας (έτος) Argentina (1) Atucha 2 PHWR 692 ΑΓΝΩΣΤΟ (Α) Bulgaria (2) Belene 1 PWR 953 A Belene 2 PWR 953 A China (5) Hongyanhe 1 PWR 1,000 A Lingao 3 PWR 1, Lingao 4 PWR 1,000 A Qinshan 2-3 PWR Qinshan 2-4 PWR China, Taiwan (2) Lungmen 1 ABWR 1,300 A Lungmen 2 ABWR 1,300 A Finland (1) Olkiluoto 3 PWR 1,600 A France (1) Flamanville 3 PWR 1, India (6) Kaiga 4 PHWR Kudankulam 1 PWR Kudankulam 2 PWR PFBR FBR 470 A Rajasthan 5 PHWR Rajasthan 6 PHWR Iran (1) Bushehr 1 PWR Japan (1) Tomari 3 PWR 866 A Pakistan (1) Chasnupp 2 PWR Russia (7) Balakovo 5 PWR Beloyarsk 4 FBR 750 A Kalinin 4 PWR Kursk 5 LWGR Severodvinsk 1 PWR 30 A Severodvinsk 2 PWR 30 A Volgodonsk 2 PWR S. Korea (3) Shin-Kori 1 PWR Shin-Kori 2 PWR Shin Wolsong 1 PWR Ukraine (2) Khmelnitski 3 PWR Khmelnitski 4 PWR United States (1) Watts Bar 2 PWR 1,165 A Total (34) 28,139 Πηγή: International Atomic Energy Agency PRIS database Ενηµέρωση: 12/07 ABWR - Advanced Boiling Light-Water-Cooled and Moderated Reactor FBR - Fast Breeder Reactor LWGR - Light-Water-Cooled, Graphite-Moderated Reactor PHWR - Pressurized Heavy-Water-Moderated and Cooled Reactor PWR - Pressurized Light-Water-Moderated and Cooled Reactor

9 * Αναστάσιος Γ. Γιούτσος ιευθυντής Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ιπλωµατούχος Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, ρ. Μηχανολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου PURDUE, ΗΠΑ, Εθνικός Εκπρόσωπος Πυρηνικής Σύντηξης στην ΕΕ, Πρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του Εθνικού Προγράµµατος Ελεγχόµενης Θερµοπυρηνικής Σύντηξης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού ικτύου ΝΕΤ για την ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων νετρονίων στην εκτίµηση της δοµικής επάρκειας και ασφάλειας πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος και συναφών µηχανολογικών συστηµάτων, Πρόεδρος κοινής επιτροπής εµπειρογνωµόνων CEN & ISO συγγραφής κανονισµών συναφών µε την εφαρµογή των µεθόδων νετρονίων. Έχει διατελέσει επί δεκαετία ιευθυντής του Εργαστηρίου Μεθόδων Σκέδασης Νετρονίων στον ερευνητικό πυρηνικό αντιδραστήρα υψηλής ροής (HFR ισχύος 45MW) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC-Ολλανδία) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει εργασθεί στον σχεδιασµό και ανάλυση µηχανολογικών συστηµάτων συναφών µε την ασφάλεια πυρηνικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής (SARGENT & LUNDY Engineers, ΗΠΑ) και υδροηλεκτρικών µονάδων ( ΕΗ). ιαθέτει 35ετή εµπειρία στην βασική και εφαρµοσµένη επιστηµονική/τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη στους τοµείς πυρηνικής τεχνολογίας και ασφάλειας, τεχνολογίας σύντηξης (JRC-Ιταλία & Max Planck - Institut Γερµανία), µεθόδων νετρονίων, επιστήµης υλικών, εφαρµοσµένης µηχανικής, υπολογιστικής µηχανικής και φυσικής στερεού σώµατος καθώς και στην θεωρητική ηλεκτροδυναµική συνεχών µέσων. Έχει δηµοσιεύσει τουλάχιστον 100 άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, έχει οργανώσει και εκδώσει πρακτικά τριών διεθνών συνεδρίων και είναι κριτής επιστηµονικών άρθρων διεθνών περιοδικών.

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος Η2 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2 (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α103/Σ8/23.03.2010 της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 330 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια {SWD(2014) 330 final}

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ GREECE ΕΛΛΑΣ 2006 REVIEW ΕΞΕΤΑΣΗ 2006 (µετάφραση του κειµένου από την πρωτότυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Συνεισφορά της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση για το κλίμα. Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Δράση για το κλίμα. Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Δράση για το κλίμα Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Μια οικονομία χαμηλών εκπομπών τονώνει την ανάπτυξη και την απασχόληση. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΤΗΣ O ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΗ ΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Κωδικός έργου: 04-ΠΠΚ06

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Προωθώντας την Καινοτομία στους τομείς της Βιομηχανικής Πληροφορικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων μέσω της Δημιουργίας Δικτυώσεων Programme co-funded by the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η Αγορά των Ενεργειακών Προϊόντων,Ιστορική Αναδρομή,Σημερινή Πραγματικότητα και Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1 O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1. Σύνοψη Κατά το τελευταίο διάστημα η ΔΕΗ δέχεται κριτική από διάφορες πλευρές για τη στρατηγική της να αναπτύξει ανθρακικές μονάδες εμπλουτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα