ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΩΝ Μύθοι, αξιολογήζειρ και πποοπηικέρ ζηο νέο ηοπίο ηηρ ενέπγειαρ και ηος πεπιβάλλονηορ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΩΝ Μύθοι, αξιολογήζειρ και πποοπηικέρ ζηο νέο ηοπίο ηηρ ενέπγειαρ και ηος πεπιβάλλονηορ"

Transcript

1 Ηκερίδα ηοσ ΣΔΔ Κ. Μαθεδολίας «Πυρηνική Ενέργεια: Λύση για την κλιματική αλλαγή ή απειλή στο περιβάλλον;» Θεζζαιολίθε, 9 Γεθεκβρίοσ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΩΝ Μύθοι, αξιολογήζειρ και πποοπηικέρ ζηο νέο ηοπίο ηηρ ενέπγειαρ και ηος πεπιβάλλονηορ Διεπζέξηνο Χ. Σζνπθαιάο School of Nuclear Engineering Purdue University West Lafayette, IΝ Γεθεκβξίνπ, 2009

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΩΝ Μύθοι, αξιολογήζειρ και πποοπηικέρ ζηο νέο ηοπίο ηηρ ενέπγειαρ και ηος πεπιβάλλονηορ Διεπζέξηνο Χ. Σζνπθαιάο School of Nuclear Engineering Purdue University Ειζαγωγή ηε κεηαπεηξειατθή επνρή, ε ππξεληθή ελέξγεηα είλαη αλαγθαία γηα ηελ Διιάδα. Δλεξγεηαθή αλεμαξηεζία, θαζαξφ πεξηβάιινλ, ελαιιαθηηθέο κνξθέο αλάπηπμεο (φπνπ ν ξππαίλσλ πιεξψλεη) είλαη ζηφρνη πνπ κε ηελ παξνπζία ηνπ αηφκνπ ζην ελεξγεηαθφ κίγκα, απνθηνχλ δπλαηφηεηα δηαρξνληθήο θαηνρχξσζεο. Χσξίο ηελ ππξεληθή ελέξγεηα ε Διιάδα ζα νδεχζεη απξνεηνίκαζηε, αλ φρη άνπιε, ζε έλα πεδίν πξσηφγλσξσλ ηζηνξηθψλ πξνθιήζεσλ. Σν Διιεληθφ Θαχκα, ε νηθνλνκηθή πνξεία ηεο κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο απφ ην κεδέλ ζηηο 26 κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ Κφζκνπ, είρε πνιιά λα θάλεη κε ηε θηελή εργαζία θαη ηε θηελή ελέργεηα, ηε «δξαρκή» θαη ην «ιηγλίηε». Με ηελ έληαμε ζηελ Δπξσδψλε ε ρψξα έραζε ηε θηελή εξγαζία. Αλ ράζεη θαη ηε θηελή ελέξγεηα, ιφγσ Κνπεγράγεο, ην Διιεληθφ Θαχκα θηλδπλεχεη λα αθπξσζεί. Η Διιάδα, πιεξνί ζήκεξα πνιιέο απφ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα. Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο εθζπγρξνληζκνχ ηεο ρψξαο ζην παξειζφλ (ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο θαη άιια εξεπλεηηθά θέληξα, ΑΔΙ, ΣΔΙ θιπ) είλαη ε δεκηνπξγία πνιιψλ γεληψλ άξηζησλ κεραληθψλ θαη επηζηεκφλσλ κε ζεκαληηθή ηερλνγλσζία. Η Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ πνληνπφξνο λαπηηιία, ε κεγαιχηεξε ηνπ θφζκνπ, έγηλε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αξζψζεηο ηνπ παγθνζκίνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ΝΑ Δπξψπεο κέζσ ελφο ηζρπξνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κεγάιεο επηρεηξεκαηηθήο δηείζδπζεο κε επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ ηζρπξέο ζέζεηο ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη (πεηξέιαηα, ηειεπηθνηλσλίεο, ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, θαηαζθεπαζηηθά έξγα θιπ). Η ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηελ εξεπλεηηθή, επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή δνκή ηεο ΔΔ ηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη θηελή ελέξγεηα. Με ηελ θαζαξή, άθζνλε αιιά θαη θηελή ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ νη αληηδξαζηήξεο, θαζψο θαη ηα επξχηεξα αλαπηπμηαθά νθέιε πνπ απνθέξνπλ, ε ρψξα κπνξεί λα βξεζεί ζηηο 20 κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ Κφζκνπ. Καηά ζπλέπεηα, θνβηθά ζχλδξνκα απέλαληη ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ηφικε, εθεπξεηηθφηεηα θαη ηα ηζηνξηθά επηηεχγκαηα ησλ Διιήλσλ. Η επίζεκε ζέζε «θιείλνπκε ηελ πφξηα ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα» είλαη έλαο βξαρππξφζεζκνο αλέμνδνο δνγκαηηζκφο. εκαηνδνηεί κηα εθήκεξε πνιηηηθή εθηίκεζε ε νπνία αδηθεί ηνλ Διιεληθφ ιαφ θαη ππνζθάπηεη ην κέιινλ ηεο ρψξαο αθνχ ηελ εθζέηεη ζε ζνβαξνχο θηλδχλνπο απφ επεξρφκελεο αλεμέιεγθηεο δηεζλείο ελεξγεηαθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Μπνξεί επίζεο λα απνδεηρζεί θαη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ππνλφκεπζεο ηεο δεκηνπξγίαο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο! 2

3 Αο δνχκε ηα δεηήκαηα πην αλαιπηηθά. Πνιινί γλσξίδνπλ φηη ε ππξεληθή ελέξγεηα ζπλνδεχεηαη απφ κηα κπζνινγία θφβνπ πνπ θαζηζηά ην γφληκν δηάινγν πξνβιεκαηηθφ. Ο θφβνο γηα θάζε ηη ππξεληθφ πεγάδεη απφ ηε ζρέζε ηνπ νπξαλίνπ κε ηηο πνιεκηθέο εθαξκνγέο. Ο κπζηθφο θφβνο θαίλεηαη εμ άιινπ, φηη κπνξεί θαη λα εμππεξεηεί ηνλ έιεγρν ηεο ζεκαληηθήο απηήο ηερλνινγίαο πξνο φθεινο ζηξαηησηηθψλ εθαξκνγψλ απφ ηηο «λφκηκεο» Ππξεληθέο Γπλάκεηο (ηα πέληε θξάηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ππξεληθέο δνθηκέο πξηλ απφ ηελ 1/1/1967). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θφβνο απέλαληη ζηα ππξεληθά έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζην βαζκφ πνπ παξακέλεη αλεμέηαζηνο, δηαηεξεί δπλαηφηεηεο δηαξθνχο αλαλέσζεο. Δπηπιένλ, ν θφβνο απνζαξξχλεη ηελ επηζπκία πξφζβαζεο ζηνπο απξνεηνίκαζηνπο (ηνπο «αγεσκέηξεηνπο»). Όκσο, φπσο παξαηεξείηαη θαη κε άιιεο θξίζηκεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο (δηαδίθηπν, αεξνκεηαθνξέο, ηαηξηθή), απαηηείηαη ζεβαζκφο θαη φρη θφβνο. Η αληηκεηψπηζε ηνπ θφβνπ, κέζα απφ δηαξθή εθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή, είλαη πνιηηηθή επζχλε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο κε αμηνζεκείσηα νθέιε ζηνλ αγψλα γηα ηελ απνηξνπή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεψλ ηεο. Αξρηθά ινηπφλ, ζην ζχγρξνλν ελεξγεηαθφ ηνπίν, νη πδξνγνλάλζξαθεο, ε πδάηηλε θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα παξακέλνπλ σο θχξηεο πεγέο παξαγσγήο ελέξγεηαο βάζεο ιφγσ ηεο κεγάιεο ππθλφηεηαο ηζρχνο πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη ε ζεξκνδπλακηθή επλνεί πεγέο κε πςειή ππθλφηεηα ελεξγεηαθήο ηζρχνο. Αληίζεηα, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) φπσο ε ειηαθή θαη ε αηνιηθή, εμ αηηίαο ηεο ρακειήο ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο ηνπο, κφλν σο ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο ελέξγεηαο βάζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ. πλεπψο, νη ΑΠΔ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ φηαλ θαη εθφζνλ έρεη εμαζθαιηζζεί επαξθήο θαη θηελή ελέξγεηα βάζεο. Σν παξάδεηγκα ηεο Γαλίαο δηδάζθεη αθξηβψο απηφ. Έλα εθηεηακέλν αηνιηθφ ζχζηεκα πνπ παξάγεη πεξίπνπ ην 20% ηνπ ειεθηξηζκνχ ηεο ρψξαο ζηεξίδεηαη θαη ζπκπιεξψλεη ελέξγεηα βάζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο θαη ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο γεηηνληθψλ ρσξψλ. Αο δνχκε φκσο ζηε ζπλέρεηα θαη ηα νηθνλνκηθά ησλ αληηδξαζηήξσλ. Απφ ηελ αθξαία ηερλναηζηνδνμία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, φπνπ θάπνηνη επηζηήκνλεο δήισλαλ φηη ε ππξεληθή ελέξγεηα ζα ήηαλ ηφζν θηελή πνπ ζα θαηαξγνχζε ηνπο κεηξεηέο ξεχκαηνο (too cheap to meter), βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζην Λνπδηηηθφ καληρατζκφ ζχγρξνλσλ αθηηβηζηψλ πνπ ζεσξνχλ ηελ ππξεληθή ηερλνινγία πεξίπνπ δηαβνιηθή θαη, ζπλεπψο, θάζε ζπδήηεζε γχξσ απφ απηή ζρεδφλ ακάξηεκα. Η ζπλνπηηθή έθζεζε πνπ αθνινπζεί εζηηάδεη ζηα δεηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο δαπάλεο θαη ζηα νθέιε. Η ηνπνζέηεζε απηή πεγάδεη απφ ηελ επηζηεκνληθή κνπ εκπεηξία ζε ζέκαηα ππξεληθήο ελέξγεηαο ηα ηειεπηαία εηθνζηπέληε ρξφληα. Οικονομικά πςπηνικών ανηιδπαζηήπων: δαπάνερ και οθέλη Πφζν θνζηίδνπλ νη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο ηζρχνο θαη πνηά είλαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο; Η απιή απάληεζε ζην ζχλζεην απηφ εξψηεκα είλαη: Δμαξηάηαη απφ ηε ρψξα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζζνχλ. Οη ζηαζκνί ππξεληθήο ελέξγεηαο θαηαζθεπάδνληαη, ιεηηνπξγνχλ θαη απνδνκνχληαη πάληνηε κέζα ζε εζληθά πιαίζηα επζχλεο. Οη θαλνληζηηθνί θαη ξπζκηζηηθνί ζεζκνί, ε ζρεηηθή λνκνζεζία, ν 3

4 καθξνπξφζεζκνο εθνδηαζκφο θαπζίκνπ (ε θαηαζθεπή ελφο αληηδξαζηήξα απαηηεί ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ππξεληθνχ θαπζίκνπ γηα 40 έσο 60 ρξφληα), αιιά θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ θαπζίκνπ (ησλ απνβιήησλ) εληάζζνληαη πάληνηε κέζα ζε εζληθέο πνιηηηθέο 1 πνπ πξέπεη λα είλαη, ηαπηφρξνλα, ζπκβαηέο κε ηηο αξρέο ηνπ Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΙΑΔΑ), ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ θαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 2 Πξνθεηκέλνπ κηα ρψξα λα απνθηήζεη ππξεληθή ηερλνινγία, ρξεηάδεηαη λα πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: Δζληθή απνθαζηζηηθφηεηα ζε επίπεδν θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο Άξηζηε επηζηεκνληθή ππνδνκή Ππξεληθή λνκνζεζία ζπκβαηή κε ηελ Παγθφζκηα πλζήθε Με-Γηαζπνξάο ησλ Ππξεληθψλ Όπισλ θαη ηα Δηδηθά Πξσηφθνιια πνπ πξνζηέζεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 Άξηηεο θαλνληζηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο αζθαιείαο πνπ δηαηεξνχλ δηαπηζηεπκέλεο ζρέζεηο κε ηηο αξρέο αζθαιείαο ησλ λφκηκσλ ππξεληθψλ θξαηψλ Κνηλσληθή απνδνρή Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία αληηδξαζηήξσλ παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα ρσξηζηνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 1. Χξεκαηνδφηεζε 2. Καηαζθεπή 3. Λεηηνπξγία 4. Γηαρείξηζε απνβιήησλ 5. Απνδφκεζε Η αθξηβήο θνζηνιφγεζε είλαη δχζθνιε γηαηί εμαξηάηαη απφ ηα δεδνκέλα θάζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα, κηα ρψξα κε πςειή πηζηνιεπηηθή δπλαηφηεηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα δαλεηζηεί κε ρακειά επηηφθηα, κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ζεκαληηθά θεθάιαηα απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Χξήζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θνζηνιφγεζε κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απφ ηε δηεζλή πξαθηηθή πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ ρξφληα ιεηηνπξγίαο 435 ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ ηζρχνο, ζε 31 ρψξεο. Σα πην πξφζθαηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ θξάηε φπσο, ε Γαιιία, ε Φηλιαλδία, ε Ιαπσλία, ε Ν. Κνξέα θαη ε Κίλα. Δαπάνες τρημαηοδόηηζης Σν 70%, πεξίπνπ, ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο απαηηείηαη ζην πξψην ζηάδην (up front) κε απνηέιεζκα ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο (δαλεηζκνχ ή ελνηθίαζεο ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ) λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζπλνιηθή δαπάλε. Δάλ γηα θφζηνο θαηαζθεπήο 5 δηο, ην επηηφθην δαλεηζκνχ είλαη 5% (κε δηάξθεηα απνπιεξσκήο ζαξάληα έηε θαη ρξφλν θαηαζθεπήο ηξία έηε), νη δαπάλεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα είλαη 5,8 δηο. Δάλ ην επηηφθην είλαη 10%, νη δαπάλεο 1 Απηφο ν πεξηνξηζκφο, θαζψο θαη ε απαγφξεπζε αλαθχθισζεο απνβιήησλ, αιιά θαη ε έιιεηςε δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ ππξεληθφ θχθιν, εθιακβάλνληαη απφ πνιινχο (φρη άδηθα) σο αλαρψκαηα γηα ηελ επηηπρή ελζσκάησζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο απφ κηθξφηεξεο ρψξεο. 2 Η Δπξσπατθή Έλσζε έρεη σο μεθάζαξν ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ππξεληθήο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 30% ζην ελεξγεηαθφ κίγκα (EC Energy policy papers, 2007). 4

5 ρξεκαηνδφηεζεο αλέξρνληαη ζε 10,7 δηο. πλεπψο, ε θαιή πξνεηνηκαζία θαη πηζηνιεπηηθή δπλαηφηεηα επεξεάδνπλ άκεζα ηε ζπλνιηθή δαπάλε κέζσ ησλ επηηνθίσλ ρξεκαηνδφηεζεο. Δαπάνες καηαζκεσής Με ηε βνήζεηα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηερλνινγηψλ, ζχγρξνλεο θαηαζθεπέο ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ ζηελ Ιαπσλία, Κίλα, Ν. Κνξέα νινθιεξψλνληαη ζήκεξα θαηά κέζν φξν ζε ηξία ρξφληα κε απνηέιεζκα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο. Γηα παξάδεηγκα, αλακέλεηαη φηη νη πξψηνη AP1000 πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζηηο ΗΠΑ, ζα θνζηίζνπλ 3,5 δηο $ ΗΠΑ αλά αληηδξαζηήξα. ηελ Ιαπσλία, αληηδξαζηήξεο ηχπνπ ABWR (1,4 GW) θαηαζθεπάδνληαη κέζα ζε ηξία ρξφληα κε θφζηνο $ ΗΠΑ αλά KW (ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο 2,8 δηο $ ΗΠΑ). ηελ Κίλα, ηειεπηαίνπ ηχπνπ αληηδξαζηήξεο AP1000 (1,1 GW) έρνπλ θφζηνο θαηαζθεπήο πνπ θπκαίλεηαη απφ έσο $ ΗΠΑ αλά KW, κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο λα αλέξρεηαη ζηα 1,5 δηο $ ΗΠΑ. Οη Κηλεδηθέο αξρέο έρνπλ ζέζεη σο ζηφρν λα επηηχρνπλ - κέρξη ην θφζηνο θαηαζθεπήο $ ΗΠΑ αλά KW θαη ρξφλν θαηαζθεπήο ηξία ρξφληα. Οη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα παξάγνπλ ηε θηελφηεξε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ ηζηνξία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη φζνλ αθνξά ηνπο ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο, ην θφζηνο θαηαζθεπήο αληηπξνζσπεχεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο (θαηαζθεπή, θαχζηκα, ιεηηνπξγία 60 εηψλ, απνδφκεζε). Δαπάνες λειηοσργίας Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ελφο ππξεληθνχ αληηδξαζηήξα είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα πξνζδηνξηζζνχλ κε αθξίβεηα ιφγσ ησλ δεδνκέλσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο αληηδξαζηήξσλ ηζρχνο. ηηο ΗΠΑ, ην θφζηνο παξαγσγήο ππξεληθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ιηγφηεξν απφ 2 ιεπηά $ ΗΠΑ αλά KWh. ην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηηκή ηνπ θαπζίκνπ (5 ρηιηνζηά (ή mils) $ ΗΠΑ αλά KWh), θαζψο θαη ν εηδηθφο θφξνο ηνπ 1 ρηιηνζηνχ ηνπ $ ΗΠΑ, αλά KWh, γηα ηελ κφληκε απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ θαη ηελ απνδφκεζε ηνπ αληηδξαζηήξα. Σν παξαθάησ γξάθεκα απνηππψλεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ ζπγθξηηηθά κε κνλάδεο πδξνγνλαλζξάθσλ. Δαπάνες διατείριζης «αποβλήηων» Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κχζνπο γχξσ απφ ηελ ππξεληθή ηερλνινγία αθνξά ηε θχζε ησλ «απνβιήησλ» πνπ θάζε άιιν παξά απφβιεηα είλαη. Ο νξζφηεξνο ραξαθηεξηζκφο, «ρξεζηκνπνηεκέλν θαχζηκν», βνεζά λα δεη θαλείο φηη νπζηαζηηθά πάλσ απφ ην 95% ησλ απνβιήησλ είλαη αλαθπθιψζηκν θαχζηκν. Η νλνκαζία «απφβιεηα» δψζεθε ην 1978 γηα λα επηβάιεη, θαη γισζζηθά, ηνλ πεξηνξηζκφ ρξήζεο ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ θαπζίκνπ ζηα πιαίζηα γενπνιηηηθψλ απνθάζεσλ ηεο ακεξηθαληθήο ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ ηεο ηερλνινγίαο. 3 3 Βιέπε Nuclear Waste Act Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ησλ ΗΠΑ (Ιαλνπάξηνο 1978) πνπ ρξνλνινγηθά ζπκπίπηεη κε ηηο ςπρξνπνιεκηθέο πνιηηηθέο δηαρείξεζεο πεγψλ ελεξγείαο ζηνλ απνήρν ηεο πξψηεο πεηξειατθήο θξίζεο (1973) θαη ηελ απξνζδφθεηε ππξεληθή δνθηκή ηεο Ιλδίαο ην

6 ύγκπιζη ηων οικονομικών δεδομένων πος αθοπούν διαθοπεηικέρ μοπθέρ παπαγωγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ ζηιρ ΗΠΑ ην ζεκείν απηφ, ε δηεζλήο πξαθηηθή ππνδεηθλχεη φηη ην ζέκα ηεο αλαθχθισζεο είλαη κέξνο ηεο αξρηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ κηάο ρψξαο κε ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ηερλνινγίαο. ηηο ΗΠΑ, νη εηαηξίεο παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο ρξεψλνληαη 0.1 ιεπηφ $ ΗΠΑ, αλά KWh γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππξεληθψλ απνβιήησλ. ηε νπεδία απηφ ην θφζηνο είλαη ζρεδφλ 0.13 ιεπηά $ ΗΠΑ, αλά KWh. ηε Γαιιία, ην θφζηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ πεξηιακβάλεη κεξηθή αλαθχθισζε θαη απνδφκεζε ππνινγίδεηαη ζην 10% ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο. Η Βνπιγαξία, φπσο θαη άιιεο πξψελ Αλαηνιηθέο ρψξεο, ρξεζηκνπνηεί Ρσζηθφ θαχζηκν θαη επηζηξέθεη ηα απφβιεηα ζηε Ρσζία ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Δαπάνες αποδόμηζης Σν κέζν θφζηνο απνδφκεζεο ζηηο ΗΠΑ αλέξρεηαη ζηα 300 εθαηνκκχξηα $ ΗΠΑ αλά αληηδξαζηήξα. Οη ΗΠΑ έρνπλ ήδε επηηπρψο απνδνκήζεη πιήξσο ηξεηο αληηδξαζηήξεο ηζρχνο, κε πιήξε αλάπιαζε ηεο ηνπνζεζίαο. Οη Γαιιηθέο θαη νπεδηθέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ πξνυπνινγίζεη ηηο δαπάλεο απνδφκεζεο ζε 10% ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ηηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηε ρξέσζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Παπάδειγμα Οικονομικών Υπημαηοδόηηζηρ, Καηαζκεςήρ, Λειηοςπγίαρ 60 Εηών και Αποδόμηζηρ Δύο Ανηιδπαζηήπων Αο δνχκε ζην αθφινπζν παξάδεηγκα πσο ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα θαηαζθεπάζεη έλαλ ππξεληθφ ζηαζκφ κε δχν αληηδξαζηήξεο 3 εο γεληάο (ηχπνπ EPR, ABWR, ή AP1000), λα ιεηηνπξγήζεη ηνπο αληηδξαζηήξεο απηνχο γηα 60 ρξφληα, θαη θαηφπηλ λα ηνπο απνδνκήζεη θαη λα αλαπιάζεη ηελ ηνπνζεζία κε έλαλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα θπκαίλεηαη απφ 8 έσο 15 δηο. 4 Αλ δερζνχκε ηελ πιένλ δαπαλεξή εθδνρή ησλ 15 δηο ζπλνιηθνχ θφζηνπο, νη δαπάλεο αλαιχνληαη σο εμήο: 4 Σα νηθνλνκηθά κεγέζε είλαη ζε ζεκεξηλέο ηηκέο. 6

7 Δαπάνερ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΜΗΗ 6 διρ Γχν αληηδξαζηήξσλ θαη αγνξά θαπζίκνπ γηα 60 ρξφληα ιεηηνπξγίαο 5.4 διρ Γαλεηζκφο κε επηηφθην 4.5% θαη απνπιεξσκή ζε 40 ρξφληα 2.6 διρ Λεηηνπξγία γηα 60 ρξφληα 1 διρ Απνδφκεζε ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 15 διρ Μηα επέλδπζε ηέηνηνπ κεγέζνπο αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζεη: Eλέξγεηα βάζεο ηάμεο GWh εηηζίωρ σωπίρ εκπομπέρ πύπων (ζήκεξα ε ΓΔΗ παξάγεη ζπλνιηθά GWh εηεζίσο θαη εθπέκπεη 53 εθαηνκκχξηα ηφλνπο CO2) Xακειφ ηηκνιφγην γηα 60 ρξφληα, 0,04 έωρ 0,05 ανά κιλοβαηώπα, κε θφζηνο παξαγαγσγήο 0,015 αλά θηινβαηψξα. 5 Αο ζεκεησζεί φηη ε παξαγσγή αληίζηνηρεο ελέξγεηαο απφ αηνιηθά πάξθα πξνυπνινγίδεηαη λα θνζηίζεη 120 δηο, απαηηψληαο ηελ εγθαηάζηαζε ζρεδφλ αλεκνγελλεηξηψλ ηνπ ελφο MW εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο αλά γελλήηξηα, πεξίπνπ κηα αλεκνγελλήηξηα αλά 4 Km 2 ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. πλνπηηθά ηα οθέλη είλαη: πλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο GWh πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ε Διιάδα ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 60 εηψλ Παξαγσγή ειεθηξελέξγεηαο κε θφζηνο 1,5 λεπηά ηνπ αλά θηινβαηψξα Σηκνιφγην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 4 έωρ 5 λεπηά ηνπ αλά θηινβαηψξα Δλεξγεηαθή απηνλνκία γηα 60 σπόνια κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ιεηηνπξγίαο έσο 100 ρξφληα Μηδενικέρ εκπομπέρ πύπων (CO2, NOx, SΟx, θιπ) Εξοικονόμηζη ηόνων εκπομπών CO2 Έζνδα πνπ ζα μεπεξάζνπλ ηα 75 διρ απφ ηελ πψιεζε ελέξγεηαο ζηα νπνία, εάλ πξνζηεζνχλ ηα έζνδα απφ κε-εθπνκπέο (ππνινγηδφκελα ζε 20 αλά ηφλν CO2) πξνθχπηνπλ επηπιένλ νθέιε ηεο ηάμεο ησλ 18 διρ Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα κηαο επέιηθηεο θαη πεηζαξρεκέλεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο κε ην άηνκν ζην ελεξγεηαθφ κίγκα ε Διιάδα ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ, ηελ θαζαξφηεξε ρξήζε ηνπ εζληθνχ θαπζίκνπ (ιηγλίηεο) θαη λα πηνζεηήζεη έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο φπνπ ν ξππαίλσλ πιεξψλεη. Θα κπνξνχζε έηζη λα εμαζθαιίζεη έλα «καμηιάξη» εθπνκπψλ CO2 πνπ ζα επηηξέπεη ζηε ρψξα λα ππνζηεξίμεη ηε λαπηηιία ε νπνία αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην ζχζηεκα κείσζεο εθπνκπψλ ξχπσλ. Σέινο, 5 Οη αληηδξαζηήξεο 3εο γεληάο είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα εμεθνληαεηή ιεηηνπξγία, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε εθαηνληαεηή ιεηηνπξγία 7

8 πξφζζεηα ζεκαληηθά νθέιε αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη εξεπλεηηθήο ππνδνκήο, ηελ πξνζηαζία θαη κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ηελ δεκηνπξγία πξνεγκέλεο ηερλνγλσζίαο κε εθαξκνγέο ζηελ ηαηξηθή, ζηηο θαηαζθεπέο, ζηε κεηαιινπξγία, ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ζηελ αθαιάησζε. Άθζνλε θαη θηελή ειεθξηθή ελέξγεηα, θαζαξφ πεξηβάιινλ θαη πξνεγκέλε ηερλνγλσζία είλαη ηα πξνθαλή νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ έληαμε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ ειιεληθή ειεθηξνπξαγσγή. Όκσο ε ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο απφθαζεο μεπεξλά ηα πξνθαλή νθέιε φπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί. Πςπηνική ενέπγεια και ηο μέλλον ηηρ ελληνικήρ ναςηιλίαρ Η παγθφζκηα λαπηηιία παξάγεη εηεζίσο ην 3% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα δηζεθαηνκκχξην ηφλνπο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Η πλζήθε ηνπ Κηφην (ζε ηζρχ έσο ην 2012) εμαηξεί ηε λαπηηιία θαη ηηο αεξνκεηαθνξέο απφ πεξηνξηζκνχο εθπνκπψλ. Η πλζήθε ηεο Κνπεγράγεο φκσο (δηάδνρνο απηήο ηνπ Κηφην) αλακέλεηαη λα εληάμεη ζηα φξηα εθπνκπψλ ηε λαπηηιία θαη ηηο αεξνκεηαθνξέο. ηε ζπλάληεζε ησλ ππνπξγψλ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009, πξνηάζεθε ν πεξηνξηζκφο ησλ εθπνκπψλ θαηά 20% γηα ηε λαπηηιία θαη 10% γηα ηηο αεξνκεηαθνξέο (ζε ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο ηνπ 2005). Αλακέλεηαη φηη απηά ζα είλαη ηα αξηζκεηηθά φξηα εθπνκπψλ πνπ ζα ζεζπίζεη ε Κνπεγράγε. Η Διιελφθηεηε λαπηηιία κε πινία θαη κεξίδην πεξίπνπ 20% ζηε παγθφζκηα βηνκεραλία ζαιαζζίσλ ππεξεζηψλ, ζα επεξεαζζεί άκεζα θαη ζε βάζνο ρξφλνπ απφ ηελ Κνπεγράγε. Ο ζπλππνινγηζκφο ηεο λαπηηιίαο, σο ζεκαληηθήο πεγήο εμνηθνλφκεζεο αεξίσλ ξχπσλ ζηε λέα παγθφζκηα ζπλζήθε, ζπληζηά κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ηζηνξηθή πξφθιεζε. Δκκέζσο, πιελ ζαθψο, ζηελ Διιάδα ζα αλαινγνχλ πεξίπνπ 40 εθαηνκκχξηα ηφλνη εμνηθνλφκεζεο ζε εηήζηα βάζε. ήκεξα, ε ρψξα παξάγεη ζπλνιηθά 95 εθαηνκκχξηα ηφλνπο CO2 ελψ ην φξην πνπ ηεο αλαινγεί απφ ηε πλζήθε ηνπ Κηφην είλαη 70 εθαηνκκχξηα ηφλνη, θαη πξέπεη κέρξη ην 2020 λα κεησζεί ζηα 56 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Δάλ ζπλππνινγηζζεί ε εμνηθνλφκεζε 40 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ πξνο φθεινο ηεο λαπηηιίαο, ην 2020 ε Διιάδα ελδέρεηαη λα έρεη φξην εθπνκπψλ 16 εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαη γηα ηα ππφινηπα ζα πξέπεη λα πιεξψζεη. Πξνο ην ηέινο ηεο επφκελε δεθαεηίαο, ε Διιάδα ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 80 έσο 100 εθαηνκκχξηα ηφλνπο CO2 εηεζίσο, κε θφζηνο πνιιψλ δηο, ππνζθάπηνληαο θάζε ζνβαξή πξνζπάζεηα αλάπηπμεο. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ε ρψξα έλα «καμηιάξη» εμνηθνλφκεζεο 80 έσο 100 εθαηνκκπξία ηφλνπο CO2 εηεζίσο. Αλ ην θαηνξζψζεη, φρη κφλν ζα αληαπνθξηζεί ζηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο, αιιά ζα δηαηεξήζεη ηνλ εκπνξηθφ ηεο ζηφιν ζε πιενλεθηηθή ζέζε θαη ζα απμήζεη ηα δεκφζηα έζνδα απφ ηελ παξνρή ζαιαζζίσλ ππεξεζηψλ. ήκεξα είλαη αδχλαην λα θαληαζηεί θαλείο πψο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί έλαο ηφζν πξνθιεηηθφο ζηφρνο ρσξίο ηελ ππξεληθή ελέξγεηα! Γηα λα απνθηήζεη ε ρψξα έλα «καμηιάξη» 80 έσο 100 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ αλακθηζβήηεηα ζα πξέπεη λα επελδχζεη ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ζε ΑΠΔ (ιακβάλνληαο ππφςε 8

9 ηφζν ηελ νηθνλνκηθή φζν θαη ηελ ζεξκνδπλακηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ). Ωζηφζν, εμνηθνλφκεζε θαη ΑΠΔ δελ αξθνχλ. Η Διιάδα πξέπεη άκεζα, έρνληαο εκπηζηνζχλε ζηελ απνκπζνπνηεηηθή δχλακε ηεο γλψζεο, λα εθπνλήζεη έλα ζχγρξνλν θαη ηερλνινγηθά άξηην ζρέδην πξνεηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ππξεληθήο ηερλνινγίαο ηζρχνο. Γηα ηελ Διιάδα, ε κεγάιε πξφθιεζε ηεο Κνπεγράγεο δεκηνπξγεί κηα «θπαλή» απφρξσζε ζην πξφζηαγκα ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. Δάλ αληαπνθξηζεί επηηπρψο, ζα βξεζεί ζηηο είθνζη ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ. Αλ απνηχρεη, θηλδπλεχεη λα ράζεη, φρη κφλν ηα επηηεχγκαηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, αιιά θαη ηελ πην ζπνπδαία άξζξσζε ηεο ρψξαο ζην ζχγρξνλν παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ηελ εκπνξηθή ηεο λαπηηιία. ςμπεπάζμαηα ήκεξα ε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο είλαη κνλφδξνκνο γηα ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζηε κεηαπεηξειατθή επνρή. Δπηπιένλ, ρψξεο φπσο ε νπδία, ε Βξεηαλία, ε Ιηαιία θαη ε Γεξκαλία επαλεμεηάδνπλ ηα δεδνκέλα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζηαδηαθά βγαίλνπλ κηα κηα απφ ην moratorium ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο αλαζεσξψληαο πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνπ παξειζφληνο. Η Διιάδα είλαη κία απφ ηηο ιίγεο ρψξεο πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη ππξεληθή ελέξγεηα φπνπ ν δηάινγνο θαζπζηεξεί, ε Διιάδα κπνξεί θαη πξέπεη λα ζειήζεη. ηηο αλαπηπζζφκελεο γεηηνληθέο καο ρψξεο ζπκβαίλεη ην αληίζεην: ζέινπλ, αιιά πξνο ην παξφλ δελ κπνξνχλ! Καζαξή θαη θηελή ειεθηξηθή ελέξγεηα κε αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, θξνληίδα γηα ην πεξηβάιινλ, εμνηθνλφκεζε CO2, ππνζηήξημε ησλ ΑΠΔ, αληαπφθξηζε ζηηο δηεζλείο πεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ εηζαγσγή ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο ρψξαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Η Διιάδα ηνπ 2050, ηνπ 2100, ηνπ 2500 πξέπεη λα είλαη κηα ρψξα κε ππξεληθή ελέξγεηα γηαηί κφλν ηα απνζέκαηα ελέξγεηαο ζηνπο ππξήλεο ηνπ Οπξαλίνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηξνθνδνηήζνπλ ην κέιινλ αληηκεησπίδνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο θηλδχλνπο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δπηβάιιεηαη ινηπφλ ε δεκηνπξγία θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ε θπβέξλεζε νθείιεη πξψηα απφ φια λα κνξθψζεη ηνλ Διιεληθφ ιαφ ζρεηηθά κε ην θξίζηκν δήηεκα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Αλαξσηηέηαη θαλείο πφζε απφ ηελ αξλεηηθή ζέζε ησλ Διιήλσλ, φπσο απηή πξνβάιιεηαη απφ ηα ΜΜΔ, είλαη βαζηζκέλε ζε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή παηδεία θαη ελεκέξσζε θαη δελ απνηειεί έλα θάληαζκα ηνπ παξειζφληνο. Όπσο ππνγξακκίδεη ε πξφζθαηε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλέξγεηαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ (Χξηζηνθφξνπ, 2009) απαηηείηαη ζηνρεπκέλε δξάζε ζην πςειφηεξν επίπεδν ησλ εζληθψλ δπλαηνηήησλ. Η επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, αιιά θαη ε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία παξαγσγήο ελέξγεηαο, ππνδεηθλχνπλ πσο ρσξίο ηελ ππξεληθή ηερλνινγία ε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη νπηνπηθή. Άιισζηε, νπσο δήισζε πξφζθαηα ν ζπληδξπηήο ηεο Greenpeace, Καζεγεηήο James Lovelock «ε πσρεληθή ελέργεηα είλαη ε κόλε πράζηλε ιύζε, δελ σπάρτοσλ περηζώρηα πεηρακαηηζκώλ κε ορακαηηθές ιύζεης, ε αλζρφπόηες θηλδσλεύεη.» (http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/james-lovelock-nuclear-power-is-the-onlygreen-solution html 9

10 Εσταριζηίες Δσταρηζηώ ηδηαίηερα ηολ Καζεγεηή Πσρεληθής Σετλοιογίας Γρ. Ν. Σζοσιθαλίδε θαη ηούς εθιεθηούς ζσλαδέιθοσς Γρ. ηαύρο Μπαζέα, Γρ. Κφζηαληίλο Σδάλο, Γρ. Αλδρέα Οηθολοκόποσιο, Γρ. Αλαζηάζηο Γηούηζο, Γρ. Γεκήηρηο Μπαργηώηα, Γρ. Γήκεηρα Δσαγγέιοσ θαη θ. Βαζίιε Ρήγα γηα ηα ζτόιηα θαη ζσκκεηοτή ζηολ προβιεκαηηζκό ηοσ ζέκαηος. Η εσζύλε ηοσ ηειηθού θεηκέλοσ, κε όποηες ειιείυεης θαη ιάζε, βαραίλεη αποθιεηζηηθά ηολ ζσγγραθέα. Δσταρηζηώ επίζες ηο ΣΔΔ Κ. Μαθεδολίας θαη ηδηαίηερα ηοσς Μεταληθούς Γρ.. Κηαρηδή θαη Α.. Σζηπούρα γηα ηελ πρόζθιεζε. Πηγές Percebois J. 2003, The peaceful uses of nuclear energy, Energy Policy 31, , Jan 2003 Feretic D, & Tomsic Z, 2004, Probabilistic analysis of electrical energy costs, Energy Policy 33,1; Jan 2005 Nuclear Energy Institute, The cost of new generating capacity in perspective, Aug Direction Générale de l' Energie et du Climat, Synthèse publique de l'étude des coûts de référence de la production électrique, 2008 Χξηζηνθφξνπ, Λ. Γ, Πσρεληθή Δλέργεηα θαη Δλεργεηαθές Αλάγθες ηες Διιάδος, Αθαδεκία Αζελψλ, 2009 Σζνπθαιάο, Δ. Χ., «Ππξεληθή Δλέξγεηα θαη Δλεξγεηαθέο Αλάγθεο ηεο Διιάδνο» ζην Πσρεληθή Δλέργεηα θαη Δλεργεηαθές Αλάγθες ηες Διιάδος, Αθαδεκία Αζελψλ,

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα