ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΩΝ Μύθοι, αξιολογήζειρ και πποοπηικέρ ζηο νέο ηοπίο ηηρ ενέπγειαρ και ηος πεπιβάλλονηορ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΩΝ Μύθοι, αξιολογήζειρ και πποοπηικέρ ζηο νέο ηοπίο ηηρ ενέπγειαρ και ηος πεπιβάλλονηορ"

Transcript

1 Ηκερίδα ηοσ ΣΔΔ Κ. Μαθεδολίας «Πυρηνική Ενέργεια: Λύση για την κλιματική αλλαγή ή απειλή στο περιβάλλον;» Θεζζαιολίθε, 9 Γεθεκβρίοσ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΩΝ Μύθοι, αξιολογήζειρ και πποοπηικέρ ζηο νέο ηοπίο ηηρ ενέπγειαρ και ηος πεπιβάλλονηορ Διεπζέξηνο Χ. Σζνπθαιάο School of Nuclear Engineering Purdue University West Lafayette, IΝ Γεθεκβξίνπ, 2009

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΩΝ Μύθοι, αξιολογήζειρ και πποοπηικέρ ζηο νέο ηοπίο ηηρ ενέπγειαρ και ηος πεπιβάλλονηορ Διεπζέξηνο Χ. Σζνπθαιάο School of Nuclear Engineering Purdue University Ειζαγωγή ηε κεηαπεηξειατθή επνρή, ε ππξεληθή ελέξγεηα είλαη αλαγθαία γηα ηελ Διιάδα. Δλεξγεηαθή αλεμαξηεζία, θαζαξφ πεξηβάιινλ, ελαιιαθηηθέο κνξθέο αλάπηπμεο (φπνπ ν ξππαίλσλ πιεξψλεη) είλαη ζηφρνη πνπ κε ηελ παξνπζία ηνπ αηφκνπ ζην ελεξγεηαθφ κίγκα, απνθηνχλ δπλαηφηεηα δηαρξνληθήο θαηνρχξσζεο. Χσξίο ηελ ππξεληθή ελέξγεηα ε Διιάδα ζα νδεχζεη απξνεηνίκαζηε, αλ φρη άνπιε, ζε έλα πεδίν πξσηφγλσξσλ ηζηνξηθψλ πξνθιήζεσλ. Σν Διιεληθφ Θαχκα, ε νηθνλνκηθή πνξεία ηεο κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο απφ ην κεδέλ ζηηο 26 κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ Κφζκνπ, είρε πνιιά λα θάλεη κε ηε θηελή εργαζία θαη ηε θηελή ελέργεηα, ηε «δξαρκή» θαη ην «ιηγλίηε». Με ηελ έληαμε ζηελ Δπξσδψλε ε ρψξα έραζε ηε θηελή εξγαζία. Αλ ράζεη θαη ηε θηελή ελέξγεηα, ιφγσ Κνπεγράγεο, ην Διιεληθφ Θαχκα θηλδπλεχεη λα αθπξσζεί. Η Διιάδα, πιεξνί ζήκεξα πνιιέο απφ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα. Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο εθζπγρξνληζκνχ ηεο ρψξαο ζην παξειζφλ (ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο θαη άιια εξεπλεηηθά θέληξα, ΑΔΙ, ΣΔΙ θιπ) είλαη ε δεκηνπξγία πνιιψλ γεληψλ άξηζησλ κεραληθψλ θαη επηζηεκφλσλ κε ζεκαληηθή ηερλνγλσζία. Η Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ πνληνπφξνο λαπηηιία, ε κεγαιχηεξε ηνπ θφζκνπ, έγηλε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αξζψζεηο ηνπ παγθνζκίνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ΝΑ Δπξψπεο κέζσ ελφο ηζρπξνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κεγάιεο επηρεηξεκαηηθήο δηείζδπζεο κε επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ ηζρπξέο ζέζεηο ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη (πεηξέιαηα, ηειεπηθνηλσλίεο, ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, θαηαζθεπαζηηθά έξγα θιπ). Η ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηελ εξεπλεηηθή, επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή δνκή ηεο ΔΔ ηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη θηελή ελέξγεηα. Με ηελ θαζαξή, άθζνλε αιιά θαη θηελή ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ νη αληηδξαζηήξεο, θαζψο θαη ηα επξχηεξα αλαπηπμηαθά νθέιε πνπ απνθέξνπλ, ε ρψξα κπνξεί λα βξεζεί ζηηο 20 κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ Κφζκνπ. Καηά ζπλέπεηα, θνβηθά ζχλδξνκα απέλαληη ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ηφικε, εθεπξεηηθφηεηα θαη ηα ηζηνξηθά επηηεχγκαηα ησλ Διιήλσλ. Η επίζεκε ζέζε «θιείλνπκε ηελ πφξηα ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα» είλαη έλαο βξαρππξφζεζκνο αλέμνδνο δνγκαηηζκφο. εκαηνδνηεί κηα εθήκεξε πνιηηηθή εθηίκεζε ε νπνία αδηθεί ηνλ Διιεληθφ ιαφ θαη ππνζθάπηεη ην κέιινλ ηεο ρψξαο αθνχ ηελ εθζέηεη ζε ζνβαξνχο θηλδχλνπο απφ επεξρφκελεο αλεμέιεγθηεο δηεζλείο ελεξγεηαθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Μπνξεί επίζεο λα απνδεηρζεί θαη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ππνλφκεπζεο ηεο δεκηνπξγίαο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο! 2

3 Αο δνχκε ηα δεηήκαηα πην αλαιπηηθά. Πνιινί γλσξίδνπλ φηη ε ππξεληθή ελέξγεηα ζπλνδεχεηαη απφ κηα κπζνινγία θφβνπ πνπ θαζηζηά ην γφληκν δηάινγν πξνβιεκαηηθφ. Ο θφβνο γηα θάζε ηη ππξεληθφ πεγάδεη απφ ηε ζρέζε ηνπ νπξαλίνπ κε ηηο πνιεκηθέο εθαξκνγέο. Ο κπζηθφο θφβνο θαίλεηαη εμ άιινπ, φηη κπνξεί θαη λα εμππεξεηεί ηνλ έιεγρν ηεο ζεκαληηθήο απηήο ηερλνινγίαο πξνο φθεινο ζηξαηησηηθψλ εθαξκνγψλ απφ ηηο «λφκηκεο» Ππξεληθέο Γπλάκεηο (ηα πέληε θξάηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ππξεληθέο δνθηκέο πξηλ απφ ηελ 1/1/1967). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θφβνο απέλαληη ζηα ππξεληθά έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζην βαζκφ πνπ παξακέλεη αλεμέηαζηνο, δηαηεξεί δπλαηφηεηεο δηαξθνχο αλαλέσζεο. Δπηπιένλ, ν θφβνο απνζαξξχλεη ηελ επηζπκία πξφζβαζεο ζηνπο απξνεηνίκαζηνπο (ηνπο «αγεσκέηξεηνπο»). Όκσο, φπσο παξαηεξείηαη θαη κε άιιεο θξίζηκεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο (δηαδίθηπν, αεξνκεηαθνξέο, ηαηξηθή), απαηηείηαη ζεβαζκφο θαη φρη θφβνο. Η αληηκεηψπηζε ηνπ θφβνπ, κέζα απφ δηαξθή εθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή, είλαη πνιηηηθή επζχλε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο κε αμηνζεκείσηα νθέιε ζηνλ αγψλα γηα ηελ απνηξνπή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεψλ ηεο. Αξρηθά ινηπφλ, ζην ζχγρξνλν ελεξγεηαθφ ηνπίν, νη πδξνγνλάλζξαθεο, ε πδάηηλε θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα παξακέλνπλ σο θχξηεο πεγέο παξαγσγήο ελέξγεηαο βάζεο ιφγσ ηεο κεγάιεο ππθλφηεηαο ηζρχνο πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη ε ζεξκνδπλακηθή επλνεί πεγέο κε πςειή ππθλφηεηα ελεξγεηαθήο ηζρχνο. Αληίζεηα, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) φπσο ε ειηαθή θαη ε αηνιηθή, εμ αηηίαο ηεο ρακειήο ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο ηνπο, κφλν σο ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο ελέξγεηαο βάζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ. πλεπψο, νη ΑΠΔ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ φηαλ θαη εθφζνλ έρεη εμαζθαιηζζεί επαξθήο θαη θηελή ελέξγεηα βάζεο. Σν παξάδεηγκα ηεο Γαλίαο δηδάζθεη αθξηβψο απηφ. Έλα εθηεηακέλν αηνιηθφ ζχζηεκα πνπ παξάγεη πεξίπνπ ην 20% ηνπ ειεθηξηζκνχ ηεο ρψξαο ζηεξίδεηαη θαη ζπκπιεξψλεη ελέξγεηα βάζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο θαη ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο γεηηνληθψλ ρσξψλ. Αο δνχκε φκσο ζηε ζπλέρεηα θαη ηα νηθνλνκηθά ησλ αληηδξαζηήξσλ. Απφ ηελ αθξαία ηερλναηζηνδνμία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, φπνπ θάπνηνη επηζηήκνλεο δήισλαλ φηη ε ππξεληθή ελέξγεηα ζα ήηαλ ηφζν θηελή πνπ ζα θαηαξγνχζε ηνπο κεηξεηέο ξεχκαηνο (too cheap to meter), βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζην Λνπδηηηθφ καληρατζκφ ζχγρξνλσλ αθηηβηζηψλ πνπ ζεσξνχλ ηελ ππξεληθή ηερλνινγία πεξίπνπ δηαβνιηθή θαη, ζπλεπψο, θάζε ζπδήηεζε γχξσ απφ απηή ζρεδφλ ακάξηεκα. Η ζπλνπηηθή έθζεζε πνπ αθνινπζεί εζηηάδεη ζηα δεηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο δαπάλεο θαη ζηα νθέιε. Η ηνπνζέηεζε απηή πεγάδεη απφ ηελ επηζηεκνληθή κνπ εκπεηξία ζε ζέκαηα ππξεληθήο ελέξγεηαο ηα ηειεπηαία εηθνζηπέληε ρξφληα. Οικονομικά πςπηνικών ανηιδπαζηήπων: δαπάνερ και οθέλη Πφζν θνζηίδνπλ νη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο ηζρχνο θαη πνηά είλαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο; Η απιή απάληεζε ζην ζχλζεην απηφ εξψηεκα είλαη: Δμαξηάηαη απφ ηε ρψξα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζζνχλ. Οη ζηαζκνί ππξεληθήο ελέξγεηαο θαηαζθεπάδνληαη, ιεηηνπξγνχλ θαη απνδνκνχληαη πάληνηε κέζα ζε εζληθά πιαίζηα επζχλεο. Οη θαλνληζηηθνί θαη ξπζκηζηηθνί ζεζκνί, ε ζρεηηθή λνκνζεζία, ν 3

4 καθξνπξφζεζκνο εθνδηαζκφο θαπζίκνπ (ε θαηαζθεπή ελφο αληηδξαζηήξα απαηηεί ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ππξεληθνχ θαπζίκνπ γηα 40 έσο 60 ρξφληα), αιιά θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ θαπζίκνπ (ησλ απνβιήησλ) εληάζζνληαη πάληνηε κέζα ζε εζληθέο πνιηηηθέο 1 πνπ πξέπεη λα είλαη, ηαπηφρξνλα, ζπκβαηέο κε ηηο αξρέο ηνπ Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΙΑΔΑ), ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ θαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 2 Πξνθεηκέλνπ κηα ρψξα λα απνθηήζεη ππξεληθή ηερλνινγία, ρξεηάδεηαη λα πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: Δζληθή απνθαζηζηηθφηεηα ζε επίπεδν θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο Άξηζηε επηζηεκνληθή ππνδνκή Ππξεληθή λνκνζεζία ζπκβαηή κε ηελ Παγθφζκηα πλζήθε Με-Γηαζπνξάο ησλ Ππξεληθψλ Όπισλ θαη ηα Δηδηθά Πξσηφθνιια πνπ πξνζηέζεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 Άξηηεο θαλνληζηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο αζθαιείαο πνπ δηαηεξνχλ δηαπηζηεπκέλεο ζρέζεηο κε ηηο αξρέο αζθαιείαο ησλ λφκηκσλ ππξεληθψλ θξαηψλ Κνηλσληθή απνδνρή Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία αληηδξαζηήξσλ παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα ρσξηζηνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 1. Χξεκαηνδφηεζε 2. Καηαζθεπή 3. Λεηηνπξγία 4. Γηαρείξηζε απνβιήησλ 5. Απνδφκεζε Η αθξηβήο θνζηνιφγεζε είλαη δχζθνιε γηαηί εμαξηάηαη απφ ηα δεδνκέλα θάζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα, κηα ρψξα κε πςειή πηζηνιεπηηθή δπλαηφηεηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα δαλεηζηεί κε ρακειά επηηφθηα, κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ζεκαληηθά θεθάιαηα απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Χξήζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θνζηνιφγεζε κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απφ ηε δηεζλή πξαθηηθή πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ ρξφληα ιεηηνπξγίαο 435 ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ ηζρχνο, ζε 31 ρψξεο. Σα πην πξφζθαηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ θξάηε φπσο, ε Γαιιία, ε Φηλιαλδία, ε Ιαπσλία, ε Ν. Κνξέα θαη ε Κίλα. Δαπάνες τρημαηοδόηηζης Σν 70%, πεξίπνπ, ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο απαηηείηαη ζην πξψην ζηάδην (up front) κε απνηέιεζκα ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο (δαλεηζκνχ ή ελνηθίαζεο ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ) λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζπλνιηθή δαπάλε. Δάλ γηα θφζηνο θαηαζθεπήο 5 δηο, ην επηηφθην δαλεηζκνχ είλαη 5% (κε δηάξθεηα απνπιεξσκήο ζαξάληα έηε θαη ρξφλν θαηαζθεπήο ηξία έηε), νη δαπάλεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα είλαη 5,8 δηο. Δάλ ην επηηφθην είλαη 10%, νη δαπάλεο 1 Απηφο ν πεξηνξηζκφο, θαζψο θαη ε απαγφξεπζε αλαθχθισζεο απνβιήησλ, αιιά θαη ε έιιεηςε δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ ππξεληθφ θχθιν, εθιακβάλνληαη απφ πνιινχο (φρη άδηθα) σο αλαρψκαηα γηα ηελ επηηπρή ελζσκάησζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο απφ κηθξφηεξεο ρψξεο. 2 Η Δπξσπατθή Έλσζε έρεη σο μεθάζαξν ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ππξεληθήο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 30% ζην ελεξγεηαθφ κίγκα (EC Energy policy papers, 2007). 4

5 ρξεκαηνδφηεζεο αλέξρνληαη ζε 10,7 δηο. πλεπψο, ε θαιή πξνεηνηκαζία θαη πηζηνιεπηηθή δπλαηφηεηα επεξεάδνπλ άκεζα ηε ζπλνιηθή δαπάλε κέζσ ησλ επηηνθίσλ ρξεκαηνδφηεζεο. Δαπάνες καηαζκεσής Με ηε βνήζεηα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηερλνινγηψλ, ζχγρξνλεο θαηαζθεπέο ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ ζηελ Ιαπσλία, Κίλα, Ν. Κνξέα νινθιεξψλνληαη ζήκεξα θαηά κέζν φξν ζε ηξία ρξφληα κε απνηέιεζκα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο. Γηα παξάδεηγκα, αλακέλεηαη φηη νη πξψηνη AP1000 πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζηηο ΗΠΑ, ζα θνζηίζνπλ 3,5 δηο $ ΗΠΑ αλά αληηδξαζηήξα. ηελ Ιαπσλία, αληηδξαζηήξεο ηχπνπ ABWR (1,4 GW) θαηαζθεπάδνληαη κέζα ζε ηξία ρξφληα κε θφζηνο $ ΗΠΑ αλά KW (ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο 2,8 δηο $ ΗΠΑ). ηελ Κίλα, ηειεπηαίνπ ηχπνπ αληηδξαζηήξεο AP1000 (1,1 GW) έρνπλ θφζηνο θαηαζθεπήο πνπ θπκαίλεηαη απφ έσο $ ΗΠΑ αλά KW, κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο λα αλέξρεηαη ζηα 1,5 δηο $ ΗΠΑ. Οη Κηλεδηθέο αξρέο έρνπλ ζέζεη σο ζηφρν λα επηηχρνπλ - κέρξη ην θφζηνο θαηαζθεπήο $ ΗΠΑ αλά KW θαη ρξφλν θαηαζθεπήο ηξία ρξφληα. Οη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα παξάγνπλ ηε θηελφηεξε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ ηζηνξία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη φζνλ αθνξά ηνπο ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο, ην θφζηνο θαηαζθεπήο αληηπξνζσπεχεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο (θαηαζθεπή, θαχζηκα, ιεηηνπξγία 60 εηψλ, απνδφκεζε). Δαπάνες λειηοσργίας Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ελφο ππξεληθνχ αληηδξαζηήξα είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα πξνζδηνξηζζνχλ κε αθξίβεηα ιφγσ ησλ δεδνκέλσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο αληηδξαζηήξσλ ηζρχνο. ηηο ΗΠΑ, ην θφζηνο παξαγσγήο ππξεληθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ιηγφηεξν απφ 2 ιεπηά $ ΗΠΑ αλά KWh. ην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηηκή ηνπ θαπζίκνπ (5 ρηιηνζηά (ή mils) $ ΗΠΑ αλά KWh), θαζψο θαη ν εηδηθφο θφξνο ηνπ 1 ρηιηνζηνχ ηνπ $ ΗΠΑ, αλά KWh, γηα ηελ κφληκε απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ θαη ηελ απνδφκεζε ηνπ αληηδξαζηήξα. Σν παξαθάησ γξάθεκα απνηππψλεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ ζπγθξηηηθά κε κνλάδεο πδξνγνλαλζξάθσλ. Δαπάνες διατείριζης «αποβλήηων» Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κχζνπο γχξσ απφ ηελ ππξεληθή ηερλνινγία αθνξά ηε θχζε ησλ «απνβιήησλ» πνπ θάζε άιιν παξά απφβιεηα είλαη. Ο νξζφηεξνο ραξαθηεξηζκφο, «ρξεζηκνπνηεκέλν θαχζηκν», βνεζά λα δεη θαλείο φηη νπζηαζηηθά πάλσ απφ ην 95% ησλ απνβιήησλ είλαη αλαθπθιψζηκν θαχζηκν. Η νλνκαζία «απφβιεηα» δψζεθε ην 1978 γηα λα επηβάιεη, θαη γισζζηθά, ηνλ πεξηνξηζκφ ρξήζεο ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ θαπζίκνπ ζηα πιαίζηα γενπνιηηηθψλ απνθάζεσλ ηεο ακεξηθαληθήο ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ ηεο ηερλνινγίαο. 3 3 Βιέπε Nuclear Waste Act Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ησλ ΗΠΑ (Ιαλνπάξηνο 1978) πνπ ρξνλνινγηθά ζπκπίπηεη κε ηηο ςπρξνπνιεκηθέο πνιηηηθέο δηαρείξεζεο πεγψλ ελεξγείαο ζηνλ απνήρν ηεο πξψηεο πεηξειατθήο θξίζεο (1973) θαη ηελ απξνζδφθεηε ππξεληθή δνθηκή ηεο Ιλδίαο ην

6 ύγκπιζη ηων οικονομικών δεδομένων πος αθοπούν διαθοπεηικέρ μοπθέρ παπαγωγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ ζηιρ ΗΠΑ ην ζεκείν απηφ, ε δηεζλήο πξαθηηθή ππνδεηθλχεη φηη ην ζέκα ηεο αλαθχθισζεο είλαη κέξνο ηεο αξρηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ κηάο ρψξαο κε ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ηερλνινγίαο. ηηο ΗΠΑ, νη εηαηξίεο παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο ρξεψλνληαη 0.1 ιεπηφ $ ΗΠΑ, αλά KWh γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππξεληθψλ απνβιήησλ. ηε νπεδία απηφ ην θφζηνο είλαη ζρεδφλ 0.13 ιεπηά $ ΗΠΑ, αλά KWh. ηε Γαιιία, ην θφζηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ πεξηιακβάλεη κεξηθή αλαθχθισζε θαη απνδφκεζε ππνινγίδεηαη ζην 10% ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο. Η Βνπιγαξία, φπσο θαη άιιεο πξψελ Αλαηνιηθέο ρψξεο, ρξεζηκνπνηεί Ρσζηθφ θαχζηκν θαη επηζηξέθεη ηα απφβιεηα ζηε Ρσζία ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Δαπάνες αποδόμηζης Σν κέζν θφζηνο απνδφκεζεο ζηηο ΗΠΑ αλέξρεηαη ζηα 300 εθαηνκκχξηα $ ΗΠΑ αλά αληηδξαζηήξα. Οη ΗΠΑ έρνπλ ήδε επηηπρψο απνδνκήζεη πιήξσο ηξεηο αληηδξαζηήξεο ηζρχνο, κε πιήξε αλάπιαζε ηεο ηνπνζεζίαο. Οη Γαιιηθέο θαη νπεδηθέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ πξνυπνινγίζεη ηηο δαπάλεο απνδφκεζεο ζε 10% ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ηηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηε ρξέσζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Παπάδειγμα Οικονομικών Υπημαηοδόηηζηρ, Καηαζκεςήρ, Λειηοςπγίαρ 60 Εηών και Αποδόμηζηρ Δύο Ανηιδπαζηήπων Αο δνχκε ζην αθφινπζν παξάδεηγκα πσο ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα θαηαζθεπάζεη έλαλ ππξεληθφ ζηαζκφ κε δχν αληηδξαζηήξεο 3 εο γεληάο (ηχπνπ EPR, ABWR, ή AP1000), λα ιεηηνπξγήζεη ηνπο αληηδξαζηήξεο απηνχο γηα 60 ρξφληα, θαη θαηφπηλ λα ηνπο απνδνκήζεη θαη λα αλαπιάζεη ηελ ηνπνζεζία κε έλαλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα θπκαίλεηαη απφ 8 έσο 15 δηο. 4 Αλ δερζνχκε ηελ πιένλ δαπαλεξή εθδνρή ησλ 15 δηο ζπλνιηθνχ θφζηνπο, νη δαπάλεο αλαιχνληαη σο εμήο: 4 Σα νηθνλνκηθά κεγέζε είλαη ζε ζεκεξηλέο ηηκέο. 6

7 Δαπάνερ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΜΗΗ 6 διρ Γχν αληηδξαζηήξσλ θαη αγνξά θαπζίκνπ γηα 60 ρξφληα ιεηηνπξγίαο 5.4 διρ Γαλεηζκφο κε επηηφθην 4.5% θαη απνπιεξσκή ζε 40 ρξφληα 2.6 διρ Λεηηνπξγία γηα 60 ρξφληα 1 διρ Απνδφκεζε ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 15 διρ Μηα επέλδπζε ηέηνηνπ κεγέζνπο αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζεη: Eλέξγεηα βάζεο ηάμεο GWh εηηζίωρ σωπίρ εκπομπέρ πύπων (ζήκεξα ε ΓΔΗ παξάγεη ζπλνιηθά GWh εηεζίσο θαη εθπέκπεη 53 εθαηνκκχξηα ηφλνπο CO2) Xακειφ ηηκνιφγην γηα 60 ρξφληα, 0,04 έωρ 0,05 ανά κιλοβαηώπα, κε θφζηνο παξαγαγσγήο 0,015 αλά θηινβαηψξα. 5 Αο ζεκεησζεί φηη ε παξαγσγή αληίζηνηρεο ελέξγεηαο απφ αηνιηθά πάξθα πξνυπνινγίδεηαη λα θνζηίζεη 120 δηο, απαηηψληαο ηελ εγθαηάζηαζε ζρεδφλ αλεκνγελλεηξηψλ ηνπ ελφο MW εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο αλά γελλήηξηα, πεξίπνπ κηα αλεκνγελλήηξηα αλά 4 Km 2 ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. πλνπηηθά ηα οθέλη είλαη: πλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο GWh πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ε Διιάδα ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 60 εηψλ Παξαγσγή ειεθηξελέξγεηαο κε θφζηνο 1,5 λεπηά ηνπ αλά θηινβαηψξα Σηκνιφγην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 4 έωρ 5 λεπηά ηνπ αλά θηινβαηψξα Δλεξγεηαθή απηνλνκία γηα 60 σπόνια κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ιεηηνπξγίαο έσο 100 ρξφληα Μηδενικέρ εκπομπέρ πύπων (CO2, NOx, SΟx, θιπ) Εξοικονόμηζη ηόνων εκπομπών CO2 Έζνδα πνπ ζα μεπεξάζνπλ ηα 75 διρ απφ ηελ πψιεζε ελέξγεηαο ζηα νπνία, εάλ πξνζηεζνχλ ηα έζνδα απφ κε-εθπνκπέο (ππνινγηδφκελα ζε 20 αλά ηφλν CO2) πξνθχπηνπλ επηπιένλ νθέιε ηεο ηάμεο ησλ 18 διρ Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα κηαο επέιηθηεο θαη πεηζαξρεκέλεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο κε ην άηνκν ζην ελεξγεηαθφ κίγκα ε Διιάδα ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ, ηελ θαζαξφηεξε ρξήζε ηνπ εζληθνχ θαπζίκνπ (ιηγλίηεο) θαη λα πηνζεηήζεη έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο φπνπ ν ξππαίλσλ πιεξψλεη. Θα κπνξνχζε έηζη λα εμαζθαιίζεη έλα «καμηιάξη» εθπνκπψλ CO2 πνπ ζα επηηξέπεη ζηε ρψξα λα ππνζηεξίμεη ηε λαπηηιία ε νπνία αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην ζχζηεκα κείσζεο εθπνκπψλ ξχπσλ. Σέινο, 5 Οη αληηδξαζηήξεο 3εο γεληάο είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα εμεθνληαεηή ιεηηνπξγία, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε εθαηνληαεηή ιεηηνπξγία 7

8 πξφζζεηα ζεκαληηθά νθέιε αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη εξεπλεηηθήο ππνδνκήο, ηελ πξνζηαζία θαη κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ηελ δεκηνπξγία πξνεγκέλεο ηερλνγλσζίαο κε εθαξκνγέο ζηελ ηαηξηθή, ζηηο θαηαζθεπέο, ζηε κεηαιινπξγία, ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ζηελ αθαιάησζε. Άθζνλε θαη θηελή ειεθξηθή ελέξγεηα, θαζαξφ πεξηβάιινλ θαη πξνεγκέλε ηερλνγλσζία είλαη ηα πξνθαλή νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ έληαμε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ ειιεληθή ειεθηξνπξαγσγή. Όκσο ε ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο απφθαζεο μεπεξλά ηα πξνθαλή νθέιε φπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί. Πςπηνική ενέπγεια και ηο μέλλον ηηρ ελληνικήρ ναςηιλίαρ Η παγθφζκηα λαπηηιία παξάγεη εηεζίσο ην 3% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα δηζεθαηνκκχξην ηφλνπο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Η πλζήθε ηνπ Κηφην (ζε ηζρχ έσο ην 2012) εμαηξεί ηε λαπηηιία θαη ηηο αεξνκεηαθνξέο απφ πεξηνξηζκνχο εθπνκπψλ. Η πλζήθε ηεο Κνπεγράγεο φκσο (δηάδνρνο απηήο ηνπ Κηφην) αλακέλεηαη λα εληάμεη ζηα φξηα εθπνκπψλ ηε λαπηηιία θαη ηηο αεξνκεηαθνξέο. ηε ζπλάληεζε ησλ ππνπξγψλ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009, πξνηάζεθε ν πεξηνξηζκφο ησλ εθπνκπψλ θαηά 20% γηα ηε λαπηηιία θαη 10% γηα ηηο αεξνκεηαθνξέο (ζε ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο ηνπ 2005). Αλακέλεηαη φηη απηά ζα είλαη ηα αξηζκεηηθά φξηα εθπνκπψλ πνπ ζα ζεζπίζεη ε Κνπεγράγε. Η Διιελφθηεηε λαπηηιία κε πινία θαη κεξίδην πεξίπνπ 20% ζηε παγθφζκηα βηνκεραλία ζαιαζζίσλ ππεξεζηψλ, ζα επεξεαζζεί άκεζα θαη ζε βάζνο ρξφλνπ απφ ηελ Κνπεγράγε. Ο ζπλππνινγηζκφο ηεο λαπηηιίαο, σο ζεκαληηθήο πεγήο εμνηθνλφκεζεο αεξίσλ ξχπσλ ζηε λέα παγθφζκηα ζπλζήθε, ζπληζηά κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ηζηνξηθή πξφθιεζε. Δκκέζσο, πιελ ζαθψο, ζηελ Διιάδα ζα αλαινγνχλ πεξίπνπ 40 εθαηνκκχξηα ηφλνη εμνηθνλφκεζεο ζε εηήζηα βάζε. ήκεξα, ε ρψξα παξάγεη ζπλνιηθά 95 εθαηνκκχξηα ηφλνπο CO2 ελψ ην φξην πνπ ηεο αλαινγεί απφ ηε πλζήθε ηνπ Κηφην είλαη 70 εθαηνκκχξηα ηφλνη, θαη πξέπεη κέρξη ην 2020 λα κεησζεί ζηα 56 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Δάλ ζπλππνινγηζζεί ε εμνηθνλφκεζε 40 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ πξνο φθεινο ηεο λαπηηιίαο, ην 2020 ε Διιάδα ελδέρεηαη λα έρεη φξην εθπνκπψλ 16 εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαη γηα ηα ππφινηπα ζα πξέπεη λα πιεξψζεη. Πξνο ην ηέινο ηεο επφκελε δεθαεηίαο, ε Διιάδα ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 80 έσο 100 εθαηνκκχξηα ηφλνπο CO2 εηεζίσο, κε θφζηνο πνιιψλ δηο, ππνζθάπηνληαο θάζε ζνβαξή πξνζπάζεηα αλάπηπμεο. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ε ρψξα έλα «καμηιάξη» εμνηθνλφκεζεο 80 έσο 100 εθαηνκκπξία ηφλνπο CO2 εηεζίσο. Αλ ην θαηνξζψζεη, φρη κφλν ζα αληαπνθξηζεί ζηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο, αιιά ζα δηαηεξήζεη ηνλ εκπνξηθφ ηεο ζηφιν ζε πιενλεθηηθή ζέζε θαη ζα απμήζεη ηα δεκφζηα έζνδα απφ ηελ παξνρή ζαιαζζίσλ ππεξεζηψλ. ήκεξα είλαη αδχλαην λα θαληαζηεί θαλείο πψο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί έλαο ηφζν πξνθιεηηθφο ζηφρνο ρσξίο ηελ ππξεληθή ελέξγεηα! Γηα λα απνθηήζεη ε ρψξα έλα «καμηιάξη» 80 έσο 100 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ αλακθηζβήηεηα ζα πξέπεη λα επελδχζεη ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ζε ΑΠΔ (ιακβάλνληαο ππφςε 8

9 ηφζν ηελ νηθνλνκηθή φζν θαη ηελ ζεξκνδπλακηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ). Ωζηφζν, εμνηθνλφκεζε θαη ΑΠΔ δελ αξθνχλ. Η Διιάδα πξέπεη άκεζα, έρνληαο εκπηζηνζχλε ζηελ απνκπζνπνηεηηθή δχλακε ηεο γλψζεο, λα εθπνλήζεη έλα ζχγρξνλν θαη ηερλνινγηθά άξηην ζρέδην πξνεηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ππξεληθήο ηερλνινγίαο ηζρχνο. Γηα ηελ Διιάδα, ε κεγάιε πξφθιεζε ηεο Κνπεγράγεο δεκηνπξγεί κηα «θπαλή» απφρξσζε ζην πξφζηαγκα ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. Δάλ αληαπνθξηζεί επηηπρψο, ζα βξεζεί ζηηο είθνζη ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ. Αλ απνηχρεη, θηλδπλεχεη λα ράζεη, φρη κφλν ηα επηηεχγκαηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, αιιά θαη ηελ πην ζπνπδαία άξζξσζε ηεο ρψξαο ζην ζχγρξνλν παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ηελ εκπνξηθή ηεο λαπηηιία. ςμπεπάζμαηα ήκεξα ε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο είλαη κνλφδξνκνο γηα ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζηε κεηαπεηξειατθή επνρή. Δπηπιένλ, ρψξεο φπσο ε νπδία, ε Βξεηαλία, ε Ιηαιία θαη ε Γεξκαλία επαλεμεηάδνπλ ηα δεδνκέλα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζηαδηαθά βγαίλνπλ κηα κηα απφ ην moratorium ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο αλαζεσξψληαο πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνπ παξειζφληνο. Η Διιάδα είλαη κία απφ ηηο ιίγεο ρψξεο πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη ππξεληθή ελέξγεηα φπνπ ν δηάινγνο θαζπζηεξεί, ε Διιάδα κπνξεί θαη πξέπεη λα ζειήζεη. ηηο αλαπηπζζφκελεο γεηηνληθέο καο ρψξεο ζπκβαίλεη ην αληίζεην: ζέινπλ, αιιά πξνο ην παξφλ δελ κπνξνχλ! Καζαξή θαη θηελή ειεθηξηθή ελέξγεηα κε αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, θξνληίδα γηα ην πεξηβάιινλ, εμνηθνλφκεζε CO2, ππνζηήξημε ησλ ΑΠΔ, αληαπφθξηζε ζηηο δηεζλείο πεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ εηζαγσγή ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο ρψξαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Η Διιάδα ηνπ 2050, ηνπ 2100, ηνπ 2500 πξέπεη λα είλαη κηα ρψξα κε ππξεληθή ελέξγεηα γηαηί κφλν ηα απνζέκαηα ελέξγεηαο ζηνπο ππξήλεο ηνπ Οπξαλίνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηξνθνδνηήζνπλ ην κέιινλ αληηκεησπίδνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο θηλδχλνπο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δπηβάιιεηαη ινηπφλ ε δεκηνπξγία θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ε θπβέξλεζε νθείιεη πξψηα απφ φια λα κνξθψζεη ηνλ Διιεληθφ ιαφ ζρεηηθά κε ην θξίζηκν δήηεκα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Αλαξσηηέηαη θαλείο πφζε απφ ηελ αξλεηηθή ζέζε ησλ Διιήλσλ, φπσο απηή πξνβάιιεηαη απφ ηα ΜΜΔ, είλαη βαζηζκέλε ζε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή παηδεία θαη ελεκέξσζε θαη δελ απνηειεί έλα θάληαζκα ηνπ παξειζφληνο. Όπσο ππνγξακκίδεη ε πξφζθαηε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλέξγεηαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ (Χξηζηνθφξνπ, 2009) απαηηείηαη ζηνρεπκέλε δξάζε ζην πςειφηεξν επίπεδν ησλ εζληθψλ δπλαηνηήησλ. Η επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, αιιά θαη ε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία παξαγσγήο ελέξγεηαο, ππνδεηθλχνπλ πσο ρσξίο ηελ ππξεληθή ηερλνινγία ε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη νπηνπηθή. Άιισζηε, νπσο δήισζε πξφζθαηα ν ζπληδξπηήο ηεο Greenpeace, Καζεγεηήο James Lovelock «ε πσρεληθή ελέργεηα είλαη ε κόλε πράζηλε ιύζε, δελ σπάρτοσλ περηζώρηα πεηρακαηηζκώλ κε ορακαηηθές ιύζεης, ε αλζρφπόηες θηλδσλεύεη.» (http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/james-lovelock-nuclear-power-is-the-onlygreen-solution html 9

10 Εσταριζηίες Δσταρηζηώ ηδηαίηερα ηολ Καζεγεηή Πσρεληθής Σετλοιογίας Γρ. Ν. Σζοσιθαλίδε θαη ηούς εθιεθηούς ζσλαδέιθοσς Γρ. ηαύρο Μπαζέα, Γρ. Κφζηαληίλο Σδάλο, Γρ. Αλδρέα Οηθολοκόποσιο, Γρ. Αλαζηάζηο Γηούηζο, Γρ. Γεκήηρηο Μπαργηώηα, Γρ. Γήκεηρα Δσαγγέιοσ θαη θ. Βαζίιε Ρήγα γηα ηα ζτόιηα θαη ζσκκεηοτή ζηολ προβιεκαηηζκό ηοσ ζέκαηος. Η εσζύλε ηοσ ηειηθού θεηκέλοσ, κε όποηες ειιείυεης θαη ιάζε, βαραίλεη αποθιεηζηηθά ηολ ζσγγραθέα. Δσταρηζηώ επίζες ηο ΣΔΔ Κ. Μαθεδολίας θαη ηδηαίηερα ηοσς Μεταληθούς Γρ.. Κηαρηδή θαη Α.. Σζηπούρα γηα ηελ πρόζθιεζε. Πηγές Percebois J. 2003, The peaceful uses of nuclear energy, Energy Policy 31, , Jan 2003 Feretic D, & Tomsic Z, 2004, Probabilistic analysis of electrical energy costs, Energy Policy 33,1; Jan 2005 Nuclear Energy Institute, The cost of new generating capacity in perspective, Aug Direction Générale de l' Energie et du Climat, Synthèse publique de l'étude des coûts de référence de la production électrique, 2008 Χξηζηνθφξνπ, Λ. Γ, Πσρεληθή Δλέργεηα θαη Δλεργεηαθές Αλάγθες ηες Διιάδος, Αθαδεκία Αζελψλ, 2009 Σζνπθαιάο, Δ. Χ., «Ππξεληθή Δλέξγεηα θαη Δλεξγεηαθέο Αλάγθεο ηεο Διιάδνο» ζην Πσρεληθή Δλέργεηα θαη Δλεργεηαθές Αλάγθες ηες Διιάδος, Αθαδεκία Αζελψλ,

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Οηθνλνκνηερληθή κειέηε κεηαηξνπήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα