Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων"

Transcript

1 Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης & Καθαριότητας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Θανάσης Παππάς Urban solid Waste Management Athanasios Pappas vice-mayor of recycling and cleaning management

2 Γενικά - Η σύγχρονη αντίληψη για την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των αποβλήτων περιλαμβάνει: την επαναχρησιμοποίηση των υλικών την ανακύκλωση τις άλλες μεθόδους ανάκτησης πρώτων υλών και ενέργειας Βασικοί στόχοι: η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας η περιβαλλοντικά φιλική διάθεση των υπολειμμάτων. The modern concept of environmentally friendly waste management include: reuse of materials recycling recovery of raw materials and energy key targets : significant energy savings and environmentally friendly disposal of waste.

3 το Δήμο Θεσσαλονίκης η προσπάθεια δημιουργίας προϋποθέσεων ενός βιώσιμου ανθρώπινου και σύγχρονου περιβάλλοντος συνεχίζεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες της πόλης. Οι φορείς της Σοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να έχουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων. Ο αναπροσανατολισμός στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων, έχει καταστεί επιτακτική για την πόλη, καθώς η μείωση του όγκου των παραγόμενων απορριμμάτων θα δώσει λύση στο πρόβλημα της αποκομιδής. Municipality of Thessaloniki efforts to create the conditions of a modern and sustainable human environment. This effort based on the actual needs of the city. Local government should have a major role to play in alternative waste management. The reorientation in solid waste management has become imperative for the city. Reducing the solid waste production will provide a solution to the problem of disposal.

4 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη συλλογή των Αστικών Απορριμμάτων, και για την διαδικασία της μεταφοράς προς τον ΧΤΣΑ, διαθέτει: Έναν ΜΑ με 100 κοντέινερ 30m 3 και 10 ειδικά οχήματα (ρυμουλκό ρυμουλκούμενο). 50 Απορριμματοφόρα (μύλοι, πρέσες, ειδικά απορριμματοφόρα για ογκώδη ή για μεγάλους κάδους κλπ) άρωθρα, πολυμηχανήματα, πλυστικά κάδων και βυτιοφόρα Κάδους προσωρινής αποθήκευσης: 1.100lt: lt: m 3 : 15 Κάδους προσωρινής αποθήκευσης ανακύκλωσης συσκευασιών:1.100lt: Κάδους προσωρινής αποθήκευσης ανακύκλωσης γυαλιού (καμπάνες): 105 Press Container 6m 3 : 20 Ένα υνεργείο Επισκευής Οχημάτων. Πλυντήριο Οχημάτων και ταθμό Διανομής Καυσίμου. Municipality of Thessaloniki is responsible for the collection of municipal solid waste and for the tranportation to the landfill. For this purpose Municipality has: One waste transfer station with 100 containers (30m 3 ) and 10 special vehicles (tractor - trailer). 50 Refuse Collection Vehicles ( mills, presses, special trucks for bulky waste of for large bins etc ) Sweepers, multifunction washers, containers and water tankers bins cache : 1.100lt: lt: m 3 : 15 Bins caching packaging recycling : 1.100lt: Temporary storage bins recycling glass ( bells ) : 105 Press Container 6m 3 : 20 Vehicle Repair service. Washing Vehicles station and a fuel Station.

5 Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων Είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της τακτικής συλλογής και της μεταφοράς των στερεών αποβλήτων από την πόλη, εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση του τροχαίου υλικού του Δήμου. Σα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι: α) Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας β) Τμήμα Καθαριότητας β1) 6 Γραφεία Καθαριότητας Δημοτικής Κοινότητας β7) Γραφείο Κάδων & Πλυστικών γ) Τμήμα Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) δ) Τμήμα Επισκευών και Συντήρησης Οχημάτων ε) Τμήμα Διαχείρισης και Κίνησης Οχημάτων ε1) Γραφείο Κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων ε2) Γραφείο Κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων Καθαριότητας ε3) Γραφείο Αυτοκινητιστικών Τποθέσεων στ) Τμήμα Ανακύκλωσης ζ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. Administration of Recycling and Urban Solid Waste Management Is responsible for ensuring regular collection and transportation of solid waste from the city, ensuring the cleanliness of public area, as well as maintenance of the rolling stock of the municipality. The departments that make up is : a) Department of Studies and Planning of Cleaning Systems. b ) Department of waste collection. b1) 6 Municipal Community Offices for Cleaning b7) Office for Bins & Pressure Washers c ) Department of Waste Transfer Station (WTS ) d) Department of Vehicle Repair and Maintenance, e) Department of Vehicle Management. e1) Admission Office machinery and equipment e2) Admission Office RCVs and machinery e3) Automobile Affairs Office, f ) Department of Recycling, g ) Administrative Support

6 την Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων εργάζονται συνολικά 1376 υπάλληλοι. oγια την συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση απορριμμάτων καθώς και στον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων εργάζονται: 1274 εργάτες καθαριότητας και οδηγοί. Προσωπικό διοικητικής υποστήριξης 21εργαζόμενοι. Σμήμα Επισκευών-Μηχανουργείο 81 εργαζόμενοι. Administration of Recycling and Urban Waste Management working in total, 1376 employees. For the collection, transportation and recycling of waste and cleaning in public spaces work: 1274 cleaning workers and drivers. administative Staff: 21 Repair and Maintenance department: 81

7 waste solid transfer station Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ο ταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον οποίο καταλήγουν όλα τα απορρίμματα της πόλης. Η δυναμικότητα του είναι 900 τόνοι απορριμμάτων την ημέρα με τρεις πρέσες συμπίεσης, η οποία μπορεί να αυξηθεί εάν κατασκευαστεί και η τέταρτη πρέσα για την οποία υπάρχει υποδομή. Κανένα απορριμματοφόρο του Δήμου δεν πηγαίνει στη Χωματερή. Σα απορριμματοφόρα αδειάζουν στο ταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων με μία διαδικασία που διαρκεί 4 λεπτά, χωρίς τα απορρίμματα να έρθουν καθόλου σε επαφή με το περιβάλλον. Πρόκειται δηλαδή για ένα στεγανό κλειστό σύστημα μεταφόρτωσης. Εκεί τα σκουπίδια συμπιέζονται σε container και μεταφέρονται με τράκτορες. Ιn Thessaloniki operates a waste transfer station which receives all the collected municipal solid waste. Its capacity is 900 tons of waste per day with three presses. None of the municipality garbage goes straight to landfill. The garbage emptied to the waste transfer station with a process that takes four minutes, without any waste to come into contact with the environment. It is about a tight closed system transhipment. The compressed waste are loaded to containers and carried from tractors.

8 municipality of Thessaloniki waste solid Transfer Station

9 Κέντρο ελέγχου ΣΜΑ Master control

10 weighbridge ύνδεση χοάνης με συμπιεστή (Online hopper with compressor)

11 Απορριμματοκιβώτια (νέα παραλαβή 12/2013) (containers new receiving)

12 .Μ.Α νέοι τρακτορες-συρμοί

13 .Μ.Α νέα κοντέινερ new container

14 Information map

15 rates of waste solid in municipal communities

16 Ημερήςια υνολική Αποκομιδή ΆΛΛΟ; 1% Σ' ΚΟΙΝ; 3% Α' ΚΟΙΝ; 23% Ε' ΚΟΙΝ; 36% Β' ΚΟΙΝ; 6% Γ' ΚΟΙΝ; 7% Δ' ΚΟΙΝ; 24%

17 Συγκριτικό Απορρόφησης ΣΜΑ transport of waste in the W.T.S tn , , , , ΣΟΝΑΖ

18 Χρηματοδοτήσεις: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απέσπασε χρηματοδότηση από το ΕΠΑ για Α. προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού ,00 Από πρόταση που υπέβαλε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες», Θεματική Προτεραιότητα : Ποιότητα του αέρα» Κατηγορία πράξης «Δράσεις βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης και αντικατάστασης ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας» Η πρώτη φάση του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε με την κατακύρωση του διαγωνισμού για αγορά : Μηχανικά σάρωθρα: 3 Αναρροφητικά σάρωθρα: 4 Μικρά Αναρροφητικά σάρωθρα: 9 Μεγάλα φορτηγά: 12 Βυτιοφόρα: 5 Απορριμματοφόρα (μύλοι): 28 Απορριμματοφόρα (πρέσες): 32 Ειδικά οχήματα μεγάλων κάδων (σκάφες και press container): 8

19 Β. Επέκταση του υφιστάμενου ταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (.Μ.Α) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητας του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας. Τποέργο1: Προμήθεια μηχανολογικού μεταφορικού εξοπλισμού: 7 διπλά οχήματα και 35 κοντέινερ. Τποέργο2: Επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων και του Μηχ/κού εξοπλισμού καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

20

21 Ανακύκλωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης recycling in Thessaloniki Μέχρι το 2010 η Ανακύκλωση στον Δήμο Θεσσαλονίκης λειτουργούσε σε συνεργασία με τον ύνδεσμο ΟΣΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης: χρησιμοποιούσε ένα σύστημα συλλογής με κάδους δύο τύπων 1100 lit και 1700 lit. είχε αναπτύξει περίπου 480 κάδους 1700lit και 730 των 1100lit σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα ενώ παράλληλα εφαρμόζονταν και σύστημα συλλογής με τα ραντεβού σε σημεία. Λόγω δυσλειτουργιών και αναποτελεσματικότητας του συστήματος αποφασίστηκε νέο πλάνο ανάπτυξης στο τομέα της ανακύκλωσης με την καταγγελία της σύμβασης με τον ΟΣΑ Μείζονος και την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΑΑ. Up to 2010, the municipality of Thessaloniki was running a Recycling project in cooperation with the Association of Municipalities of Thessaloniki: The collection system included 730, 1100 lit and 480, 1700 lit containers. A collection system based on 6500 appointments with citizens was also took place. The collaborative recycling project with the Association of Municipalities of Thessaloniki was replaced with a collaboration with HERRCO (Hellenic Recovery Recycking Corporation)

22 Σην Άνοιξη του 2011 υπογράφηκε με την Ε.Ε.Α.Α. η νέα σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος Ανακύκλωσης. Με βάση την προγραμματική συμφωνία με την Ε.Ε.Α.Α. υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα με άξονα εφαρμογής τις Δημοτικές Κοινότητες. In the spring of 2011 a new contract was signed with HE.R.R.Co. for the implementation of recycling programs in order to improve the results of recycling. Ο κπιε θάδνο ζπγθεληξώλεη πιένλ όια ηα πιηθά θαη ηηο ζπζθεπαζίεο (ραξηί, αινπκίλην, γπαιί, θ.ά.). Εμαζθαιίδεηαη θάδνο αλαθύθισζεο θνληά ζε όινπο ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο. Κακπάληα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ κε δηαλνκή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θαη ηζάληαο αλαθύθισζεο. Οξγαλσκέλε θαη ηαθηηθή απνθνκηδή ησλ αλαθπθιώζηκσλ απνξξηκκάησλ Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο κε επηζηεκνληθή επίβιεςε κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηνπ δεκόηε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο.

23 Δημότες και Ανακύκλωση citizens and recycling Σο μήνυμα που προωθούμε είναι: «ΜΕΙΩΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ» Η διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων αποτελεί παράγοντα στον οποίο δίνουμε μεγάλη προσοχή αφού αποτελεί μέρος του προβλήματος του όγκου των αστικών απορριμμάτων. Και κεντρικό σύνθημα: ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ. The message we are promoting is: "REDUCE, REUSE & RECYCLE IN THE SOURCE" The management of household waste is a key factor affecting the amount of municipal waste. Our motto is : RECYCLING IS NET PROFIT FOR THE CITY

24

25 υλλογή Απορριμμάτων ςτο Δήμο Θεςςαλονίκησ: ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΌ ΣΗΝ ΣΑΦΗ (ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΕΤΑΙΩΝ) ΣΑΦΗ ΕΚΣΡΟΠΗ (ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ) ΤΝΟΛΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ ΑΑ % % % % % % tn

26 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ζςνολα tn , , ,

27 tn Καζαξό ηνλάδ Αλαθπθιώζηκσλ - Recycling material after residue isolation MUNICIPAL SOLID WASTE RECYCLING YEAR

28 Πίνακας 1. Σηαηιζηικά ζηοιχεία αποκομιδής αποβλήηων ζυζκευαζίας Έτος Ανακσκλώζιμα ζσλλεγτθένηα από μπλε γραμμή (tn) Παραγόμενο σπόλειμμα από ηα ζσλλεγτθένηα ανακσκλώζιμα (tn) Ποζοζηό σπολείμμαηος επί ηων ζσλλεγτθένηων ανακσκλώζιμων Καθαρές ποζόηηηες Σσλλεγτθέν ηων Ανακσκλώ ζ ιμων (tn) Αποκομιδή απορριμμάηων από πράζινη γραμμή (tn) Ειζερτόμενα ογκώδη (tn) Ποζοζηό ζσλλεγτθένηων ανακσκλώζιμων επί ζσνόλοσ αποκομιδής (πλήρης ανάπτυξη δικτύου 4050 κάδων από Ιούλιο ) 5568,6 1164,3 20,9% 4404, ,8 3506,2 26,4% 9785, ,1 8695,52 4,39% ,4 7088,72 10,53% ,3 4493,7 32,0% 9547, ,5 5817,65 11,29%

29

30 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία του δήμου Θεσσαλονίκης, με χρηματοδότηση της ΕΕΑΑ Πρώτος κύκλος από Νοέμβριο του 2011 έως Απρίλιο του 2013 υμμετείχαν 107 σχολεία της Α Βάθμιας και Β Βάθμιας εκπαίδευσης Παρακολούθησαν μαθητές, και 465 εκπαιδευτικοί Έγιναν 690 παρουσιάσεις Δεύτερος κύκλος από Οκτώβριο του 2013 υμμετείχαν 20 σχολεία έως σήμερα Παρακολούθησαν μαθητές, και 70 εκπαιδευτικοί Έγιναν 100 παρουσιάσεις Πρόβλεψη για την ολοκλήρωση του δευτέρου κύκλου στο 2014 με την πραγματοποίηση 250 παρουσιάσεων και τη συμμετοχή 6250 μαθητών Environmental Education. In order to support the blue bin program environmental education seminars are organised in schools ( primary and secondary schools ) in the municipality of Thessaloniki, funded by the HERRCO SA. First cycle: November April Total : 17,401 students, 465 teachers in 690 presentations. Second cycle began in October Total 2,424 students, 70 teachers in 100 presentations. The program will continue in The aim is to perform 250 presentations with an audience of 6250 students

31 Συνεχιζόμενες Δράσεις για Ανακύκλωση - Continuing Actions for Recycling - Επέκταση του προγράμματος με ΕΕΑΑ. Προγραμματισμός και υλοποίηση καμπάνιας δημοσιοποίησης & ευαισθητοποίησης α) στους πολίτες β) στα σχολεία με την εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Καταγραφή επιχειρήσεων ανά Δημοτική κοινότητα και συνεργασία για τη βέλτιστη συλλογή γυαλιού, χαρτιού, συσκευών, λαμπτήρων. Ολοκληρωμένη διαχείριση ρευμάτων Ανακύκλωσης για το γυαλί (γυάλινες συσκευασίες από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τοποθέτηση ειδικών κάδων σε επιλεγμένα σημεία) και για τα χαρτόνια συσκευασίας από το Εμπορικό Κέντρο της πόλης και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Χωροθέτηση σημείων-ειδικών χώρων (Πράσινο Σημείο), στις 6 Δημοτικές Κοινότητες Extention of the program with HERRCO. Planning and implementation of publicity & awareness campaigns for citizens and schools. Recording and monitoring of rcycling operations per Municipality and collaboration with the community and citizens for optimal collection of glass, paper, electrical appliances, lamps. Integrated management schemes Recycling of glass ( glass packaging from bars and restaurants by placing bins at selected points ) and paperboard packaging from the city's malls and other shopping areas.

32 Πράσινο σημείο- Green point Tο πρόγραμμα «Πράσινο ημείο» αφορά τη δημιουργία ειδικού σύγχρονου Διακομιστικού Κέντρου Ανακυκλώσιμων υλικών έκτασης τ.μ. το οποίο διαθέτει πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο. το κέντρο αυτό προβλέπεται να μεταφερθούν οι διάσπαρτες σήμερα σχετικές με την ανακύκλωση εγκαταστάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, ειδικότερα, η μονάδα επεξεργασίας-διαχείρισης ογκωδών υλικών και η μονάδα συγκέντρωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευώναποβλήτων. Σο πρόγραμμα «Πράσινο ημείο» συμπληρώνεται από έξι «Μικρά Πράσινα ημεία» ανά δημοτική κοινότητα. Πρόκειται για δημοτικούς χώρους στους οποίους με την τοποθέτηση ανοιχτών σκαφών, οι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν διάφορα ογκώδη υλικά, προς επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση αλλά και οι υπηρεσίες του δήμου θα μπορούν να συγκεντρώνουν ανάλογα υλικά με σκοπό να μοιραστούν στη συνέχεια στα διάφορα ρεύματα ανακύκλωσης. The GREEN POINT project concerns the construction of a modern transportation site for recycling materials on a m2 yard that provides access to the railway. This site will be the place where all recyclable materials of the Municipality will be gathered. The GREEN POINT project also includes the so called SMALL GREEN POINTS. These sites are six small yards around the city where the people as well as the municipal employees will bring recyclable materials in order to forwarded them to the various recycling procedures.

33 Πξόγξακκα: Ανακύκλωζη οπγανικών αποβλήηων και ππάζινη επισειπημαηικόηηηα ζηον αζηικό ιζηό για ηη διαζθάλιζη ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ - Recycling of organic waste and green entrepreneurship in the urban web to secure public health, κε Αθξσλύκην «SAFE WASTECYCLE» Πξνϋπνινγηζκόο: Είδνο: Δηαθξαηηθό Πξόγξακκα (interreg) Εηαίξνη: Δήκνο Θεζ/ληθεο, Δήκνο ηξνύγθα (πγδμ), Γεσπνληθή ρνιή ΑΠΘ θνπόο: Δεκηνπξγία Δηθηύνπ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, πνπ ζπιιέγνπλ μερσξηζηά ηα βηναπνδνκήζηκα ΑΑ ηνπο (Green Labeling). Σν ΑΠΘ δηεμάγεη έξεπλα πάλσ ζην παξαγόκελν θνκπόζη. Σνλ Ινύιην 2013 θαηαηέζεθε πξόηαζε ζην Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Πεπιβάλλον & Αειθόπορ Ανάπηςξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλε πξόηαζε ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο ζηεξηγκέλε ζηε ζπλεξγαζία ηνπ Δήκνπ κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (θπξίσο εζηηαηόξηα), πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα-ζπγθεληξσκέλα ζηελ πεξηνρή «Λαδάδηθα» γηα ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ παξαγόκελσλ από ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα βηναπνδνκήζηκσλ απνξξηκκάησλ (βην-απνβιήησλ) κε ζθνπό ηελ κομποζηοποίηζη ηνπο, ζε ζπλδπαζκό-ζπλεπεμεξγαζία κε ηα πξάζηλα δεκνηηθά απόβιεηα, πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο θήπνπο, ηηο δελδξνζηνηρίεο θαη ην πξάζηλν ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ ηνπ Δήκνπ» Πξνϋπνινγηζκόο:

34 υλλογή Ογκωδών Αντικειμένων από την πόλη Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων στον χώρο αποκομιδής (περιοχή Ωραιοκάστρου ) 5.817,65 tn για το 2013 (7.088,72 tn για το 2012) (8.695,52 tn για το 2011) Μεταφορά Ανακυκλώσιμου υλικού (υπόλειμμα) από ΟΙΚΟΜΕΣ προς ΧΤΣΑ 4.816,73 tn για το 2013, (3.399,47 tn για το 2012) (1.094,59 tn για το 2011) Μεταφορά σπασμένου υλικού από τον χώρο αποκομιδής (περιοχή Ωραιοκάστρου ) προς Χ.Τ.Σ.Α Μαυροράχης 6.089,16tn για το (9.043,58 tn για το 2012) (6.991,38 tn για το 2011). Collection of bulky waste items from the city: Transportation of bulky materials to the collection site (Oreokastro) 2013: 5.817,65 tn (2012: 7.088,72 tn) (2011: 8.695,52 tn) Transportation of residue of the recyclable material to Mavrorachi landfills, 2013: 4.816,73 tn, (2012: 3.399,47 tn) (2011: 1.094,59 tn) Transportation of crushed material from the collection site(oreokastro) to Mavrorachi landfills 2013: 6.089,16 tn. (2012: 9.043,58 tn) (2011: 6.991,38 tn).

35 Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών Recycling of electrical and electronic equipment - O Δήμος Θεσσαλονίκης συλλέγει κάθε χρόνο τα περισσότερα Α.Η.Η.Ε. (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) από οποιονδήποτε άλλο δήμο, σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΕΤΩΝ Α.Ε. The Municipality collects annually most WEEE (Waste Electrical and Electronic equipment) from any other municipality, in cooperation with the ELECTROCYCLING SA

36

37 Ανακύκλωση γυάλινων Συσκευασιών- Recycling glass packaging χεδιάστηκε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού με σκοπό να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας και να αποφευχθεί η απόρριψη στον πράσινο κάδο που γειτνιάζει με τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής. Σο πρόγραμμα ξεκίνησε στις 12/12/2012 με την τοποθέτηση 25 ειδικών καμπανών-συλλεκτών απόθεσης γυάλινων συσκευασιών σε ειδικούς επιλεγμένους χώρους σε σημεία ενδιαφέροντος, ενώ το επόμενο διάστημα τοποθετήθηκαν συνολικά άλλες 80. Σο πρόγραμμα αντικαθιστά το υπάρχον σύστημα συλλογής στο οποίο χρησιμοποιούνται καδάκια μέσα στα καταστήματα Η χρήση των ειδικών καμπανών-συλλεκτών εξυπηρετεί ώστε να αποφευχθεί η πρόσμιξη του γυαλιού με άλλα υλικά. Η αποκομιδή και η μεταφορά γίνεται με ειδικό πρόγραμμα της Ε.Ε.Α.Α. υπό την εποπτεία του Γραφείου Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι νέες αυτές δραστηριότητες συλλογής και αξιοποίησης των γυάλινων συσκευασιών δημιουργούν αποδοτικές συνεργασίες με τους επαγγελματίες εστίασης και ψυχαγωγίας και ενισχύουν παράλληλα την υπεύθυνη περιβαλλοντικά και κοινωνικά λειτουργία της κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης. A new glass recycling program was designed in order to maximize the use of greater quantities of glass waste and avoid rejection in the green bin in the vicinity of shops (bars and restaurants). The program started on 12/12/2012 by Initially placing 25 special bell shaped containers for the collection of glass in select locations and later on 80 more. The program replaces the existing collection system which uses small bins inside shops. The use of special containers serves to prevent the glass from being contaminated with other Materials. The removal and transport is a special program of HE.R.R.Co. under the supervision of the Department of Recycling.

38 Αποτελέσματα Προγραμμάτων Ανακύκλωσης - Results Recycling Programs Ειζεπσόμενερ Ποζόηηηερ ζηο ΚΔΑΥ Σινδος (νη πνζόηεηεο αλαγξάθνληαη ζε ηόλνπο) Λνηπνί Δήκνη Δήκνο Θεζζαινλίθεο Λνηπνί Δήκνη Δήκνο Θεζζαινλίθεο

39 Ενημέρωση των επαγγελματιών και της αγοράς Προγράμματα ενημέρωσης, καμπάνιες ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση στους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Ειδικό πρόγραμμα για τα ουπερ Μάρκετ για την χάρτινη συσκευασία. Ειδικό πρόγραμμα για το γυαλί (γυάλινες συσκευασίες) στα καταστήματα αναψυχής και υγειονομικού ενδιαφέροντος. Διανεμήθηκε: Χρηστικό συνοπτικό έντυπο της Ε.Ε.Α.Α. Έντυπο και φυλλάδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης για την Καθαριότητα και την Ανακύκλωση Αφίσα του Δήμου Θεσσαλονίκης για την Καθαριότητα και την Ανακύκλωση.

40 υμπεράσματα final conclusion Είναι αντιληπτό ότι τα προγράμματα του Δήμου Θεσσαλονίκης συμβάλλουν: τόσο στη μείωση των απορριμμάτων όσο στην ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών. Η άμεση επαφή του Δήμου με όλες τις επιχειρήσεις βελτιώνει και τα άλλα ρεύματα της Ανακύκλωσης, ώστε να αποτελέσει η ανακύκλωση την σταθερά για την αποτελεσματική διαχείριση των αστικών αποβλήτων. The urban solid waste management in accordance with the recycling projects applied in municipality of Thessaloniki results in two main positive effects reduction of Urban solid Waste Increase of the amount of recycled materials

41 Επιχειρησιακός σχεδιασμός o Περιβαλλοντική αδειοδότηση ΜΑ o Επισκευή πρεσών o Κατασκευή 4 ης πρέσας o Πλυντήριο Οχημάτων Προμήθειες 7 νέοι τράκτορες 50 απορριμματοφόρα Ο νέος ΜΑ και οι δομικές αλλαγές με τον νέο ΟΕΤ θα συμβάλλουν ώστε να έχουν οι δημότες ένα σύγχρονο και αποδοτικό σύστημα Καθαριότητας και στο νέο Περιφερειακό σχεδιασμό να εξυπηρετούνται και οι Δήμοι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων με ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση. Business planning Environmental licensing WTStation repair presses-compactor. Construction of the 4th press - compactor. repair washing vehicles station Supplies 7 new tractors 50 garbage trucks The new WTStation, will contribute to the residents have a modern and efficient system for Waste solid Management and the new regional planning to be served and the Municipalities of Eastern Thessaloniki. Management of solid Waste with recycling and energy recovery

42 Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης & Καθαριότητας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Θανάσης Παππάς Urban solid Waste Management Athanasios Pappas vice-mayor of recycling and cleaning management

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Midterm Report / Annex 7.3.9: Local Action Plan for the region of Eastern Macedonia and Thrace 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN. LAYMAN s REPORT RECYCLING SYMPRAXIS ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HALKIDIKI- RECYCLING SYMPRAXIS. www.recyclingsympraxis.

ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN. LAYMAN s REPORT RECYCLING SYMPRAXIS ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HALKIDIKI- RECYCLING SYMPRAXIS. www.recyclingsympraxis. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HALKIDIKI- RECYCLING SYMPRAXIS www.recyclingsympraxis.gr ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN RECYCLING SYMPRAXIS LAYMAN s REPORT LIFE+ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: Συμπράξεις Δημοσίων- Ιδιωτικών Φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Æåàøï / ¹ssue 13-2011

Æåàøï / ¹ssue 13-2011 Æåàøï / ¹ssue 13-2011 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ: 2001 2010 GREEN HIGHLIGHTS: 2001 2010 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο συμφώνα με το πρότυπο EN ISO 14001 από το 2000 / Environmental Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα - Contents

Περιεχόμενα - Contents 1 Περιεχόμενα - Contents 35 Χρόνια...δημιουργίας, ανάπτυξης, προσφοράς... 3 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου... 9 Διοίκηση... 12 Oργανωτική Δομή... 14 Ναυτιλιακή Σύνδεση Κύπρου - Εξωτερικού... 16

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών (Εισηγήτρια: κ. Πιλάλα Τριανταφυλλιά). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με την υπ αριθ. πρωτ. 2/19-1-2015 επιστολή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. προς όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας ATHENS-BIOWASTE LIFE10 ENV/GR/000605 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας Παραδοτέο Δράσης 2α με τίτλο: Ανασκόπηση και αξιολόγηση συστημάτων διαλογής των βιοαποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012 Θέμα Έγκριση 1 ης Αναθεώρησης Ετήσιου Προγράμματος Έργων ΕΛΚΕ (2012) Η Ε.Ε.Ε. αφού έλαβε υπόψη: 1. το αρ. 1895/13-2-09 έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δήμος Καλαμαριάς Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Καλαμαριά, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report cyprus ports authority ετήσια έκθεση 1annual report περιεχόμενα / index 1. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 Message by the Chairman of the Board of Directors 2. Διοίκηση 7 Board of Directors 3.

Διαβάστε περισσότερα

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE 7.3. RECOMMENDATIONS FOR THE NATIONAL PROCUREMENT STRATEGY REPORT GREECE 30/08/2014 1 Authors Konstantinos Georgiou, EPTA Andriana Stavrakaki, EPTA Antigone Dalamagas, ERS 1 Σ ε λ ί δ α Contents 1. Executive

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE Σχέδιο Δράσης Δήμος Αγίων Αναργύρων & Καματερού

ADVANCE Σχέδιο Δράσης Δήμος Αγίων Αναργύρων & Καματερού ADVANCE Σχέδιο Δράσης Δήμος Αγίων Αναργύρων & Καματερού Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους Βελτιωμένη Κινητικότητα για τους Αγίους Αναργύρους και το Καματερό Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Δράσης : Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Inspired by development

Inspired by development Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Heraklion Development Agency Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ WP4 CoM Sustainable Action Plan Definition Task 4.1 Realisation of the SEAP and their formal acceptance by the Municipalities Mayors Sustainable Energy

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Δεκέμβριος 2012

Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 «Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και καινοτόμου συστήματος για την ανακύκλωση στο σπίτι» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000905 Παραδοτέο Α.4.1.: Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

NEA NEWS. Voluntary Refresher Training Program 2014. Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2014

NEA NEWS. Voluntary Refresher Training Program 2014. Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2014 NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC EDITION - Oct/Nov/Dec 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Οκτ/Νοε/Δεκ 2013 Contents Page Voluntary

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013 Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist Submitted December 2012 Final Submission June 2013 http://www.forestcities.gr Project LIFE08 ENV/GR/000553

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα