Αρτική: Κλιμαηική Αλλαγή Σηότος Στέδιο Γράζεων Βιώζιμης Δνέργειας Σστνές Δρωηήζεις Δπικοινωνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρτική: Κλιμαηική Αλλαγή Σηότος 20-20-20 Στέδιο Γράζεων Βιώζιμης Δνέργειας Σστνές Δρωηήζεις Δπικοινωνία"

Transcript

1 Σρέδην Γξάζεσλ Βηψζηκεο Δλέξγεηαο Σν «Σύμθωνο ηων Γημάρτων» είλαη κηα πξσηνβνπιία Δπξσπατθψλ Πφιεσλ. Πξνβιέπεη ηελ εζεινληηθή πξνζρψξεζε πφιεσλ, ζε δίθηπν, κε θνηλφ ζθνπφ ηε κάρε θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. ηφρνο είλαη ε κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, (κεηξεκέλα ζε ηζνδχλακν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα - eqco 2 ), θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ, θάησ ησλ ηηκψλ ηνπ έηνπο Ο Γήμος Χερζονήζοσ, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ηεο Διιάδαο, πινπνηψληαο ηε δέζκεπζε ηνπ γηα βηψζηκεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο, πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζην ελεξγεηαθφ δήηεκα θαη αλάιεςε δξάζεσλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζρψξεζε ζην δίθηπν, ηελ 18 ε Απξηιίνπ (www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=2704). Μέζα ζε έλα ρξφλν, απφ ηελ εκεξνκελία πξνζρψξεζεο, ππνβάιιεη ζτέδιο δράζεων βιώζιμης ενέργειας, εζηηαζκέλν ζηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ηνπ, ε νπνία αο ζεκεησζεί, φηη ιφγσ ηεο εληαηηθήο ρξνληθά θαη ηνπηθά, ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δέρεηαη έληνλεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο. Στέδιο δράζεων βιώζιμης ενέργειας Γήμοσ Χερζονήζοσ; Αρτική: Κλιμαηική Αλλαγή Σηότος Στέδιο Γράζεων Βιώζιμης Δνέργειας Σστνές Δρωηήζεις Δπικοινωνία Αο δνχκε ην θαηλφκελν ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, σο απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, πεξηιεπηηθά θαη κε απιά καζεκαηηθά!!!, απφ ηελ έθζεζε Stern. ηα κέζα ηνπ 19 νπ αησ ε κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ CO 2 ήηαλ 280ppm. (ε φγθν κέξε αέξα ηα 280 κέξε ήηαλ CO 2 ). ε 60 πεξίπνπ ρξφληα ε κέζε ηηκή ζπγθέληξσζεο έθηαζε ηα 430 ppm. (Απμήζεθε δειαδή θαηά 150 ppm). Αλ δηαηξέζνπκε ηελ αχμεζε κε ηα ρξφληα, είρακε ξπζκφ αχμεζεο 2,5 ppm/ εηεζίσο. Με έλα ξπζκφ αχμεζεο (πξνβιεπφκελνο) 3-4 ppm/ εηεζίσο, ηα επφκελα ρξφληα, ζην ηέινο ηνπ 21 νπ αησ ζα έρνπκε κία ηηκή 750 ppm CO 2. Απηή ε ηηκή ζπγθέληξσζεο 750 ppm CO 2 κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαηά +5 ν C ζην ηέινο ηνπ 21νπ αησ. Αο ζεκεηψζνπκε φηη πξηλ ρξφληα, κε κία κείσζε -5 ν C ε επνρή ραξαθηεξίδεηαη σο επνρή παγεηψλσλ

2 Οη ζπλέπεηεο απφ κία αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά +5 ν C, αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, ιηψζηκν πάγσλ, αλέβαζκα ζηάζκεο ζάιαζζαο, δηάβξσζε εδαθψλ, έιιεηςε πφζηκνπ χδαηνο, εμαθάληζε εηδψλ βηνπνηθηιφηεηαο, δηαηάξαμε ηζνξξνπηψλ νηθνζπζηεκάησλ, έθξεμε ηεο κεηαλάζηεπζεο ιφγσ έιιεηςεο λεξνχ, ηξνθήο θαη ζηέγεο, εκθάληζε κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ ζα είλαη παγθφζκηεο, καθξνρξφληεο θαη ζα πιήμνπλ θπξίσο θαη πξψηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη κεηά ηηο πινχζηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπκβάιεη πεξηζζφηεξν ζηηο πςειέο ζπγθεληξψζεηο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Αο δνχκε ηελ γεσγξαθία ησλ εθπνκπψλ, (πίλαθαο 1), απφ ζηνηρεία ηνπ 2008: Πίλαθαο 1: Δθπνκπέο αλά θάηνηθν ζε δηάθνξεο ρψξεο ΗΠΑ, Καλαδάο Απζηξαιία : 20 ηφλνη CO 2 /θάηνηθν Δπξψπε : ηφλνη CO 2 /θάηνηθν Κίλα : 5-6 ηφλνη CO 2 /θάηνηθν Ιλδία : 2 ηφλνη CO 2 /θάηνηθν Αθξηθή : 0,1 ηφλνη CO 2 /θάηνηθν - 2 -

3 Γηα λα αληηζηξέςνπκε ηελ παξνπζηαδφκελε απμεηηθή ηάζε θαη λα δηαηεξήζνπκε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην φξην ησλ 2 ν C, κε πξνβιεπφκελν πιεζπζκφ Γεο, πεξίπνπ 9 ηξηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ην 2050, νη απαηηνχκελεο εθπνκπέο CO 2 ζα πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε 20 ηξηζεθαηνκκχξηα ηφλνη (νη κηζέο ηνπ έηνπο 1990). Με δηαίξεζε πξνθχπηεη 2 ηφλνη CO 2 /θάηνηθν Γεο. Απφ ηνλ πίλαθα 1 εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη πινχζηεο ρψξεο πξέπεη λα ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ. Απφ ηφλνη CO 2 /θάηνηθν ζηνρεχνληαο ζηελ ηηκή 2 ηφλνη CO 2 /θάηνηθν, πξνθαιείηαη κείσζε 80% γηα ηελ Δπξψπε. Η κείσζε αλά ηνκέα, παξαγσγήο ελέξγεηαο, βηνκεραλίαο, κεηαθνξψλ, θαηνηθίεο/ππεξεζίεο, θαίλεηαη ζην δηπιαλφ δηάγξακκα 1: Σν θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην ελεξγεηαθφ δήηεκα πνπ γηα ηελ Δπξψπε, ζπλίζηαηαη ζηνπο εμήο ηξεηο άμνλεο: Δμαζθάιηζε παξνρήο ελέξγεηαο, Πνηθηιία πεγψλ παξερφκελεο ελέξγεηαο (Σα δχν πξνεγνχκελα ζηνηρεία ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλεμαξηεζία ηεο Δπξψπεο) θαη Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Καηά ζπλέπεηα ε Δπξψπε, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ θαηλνκέλνπ ζεξκνθεπίνπ, ιακβάλεη κέηξα εμαζθάιηζεο παξνρήο ελέξγεηαο, κε ηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ «θαζαξψλ» ηερλνινγηψλ παξαγσγήο θαη παξάιιεια, κέηξα κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο

4 Γη απηφ ζην «Σύμθωνο ηων Γημάρτων» ν πξναλαθεξφκελνο ζηφρνο θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο εκπεξηέρεηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ ζηφρνπ , κέρξη ην 2020, πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξψπε, Έηνο βάζεο Μείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% Μείσζε ηνπ εθπεκπφκελσλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20%. Σν 20% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο λα πξνέξρεηαη απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. Έηνο ζηφρνο Σα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, γηα λα πεηχρνπλ ην ζηφρν, πέξα απφ ηηο εηήζηεο εθζέζεηο θιηκαηηθήο αιιαγήο, εθπνλνχλ ζρέδηα βηψζηκεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζε εζληθφ επίπεδν. Απφ ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, έηνπο 2010, (δηάγξακκα 2) γλσξίδνπκε φηη ν ηνκέαο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, ζπκβάιεη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο (81,98%) ζηελ εθπνκπή αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (1). Γηάγξακκα 2 εκπομπές αερίων φαινομένοσ θερμοκηπίοσ ανά τομέα agriculture 7,03% waste 2,34% solvent/ other product use 0,25% industrial processes 8,4% energy 81,98% - 4 -

5 ηνλ ηνκέα ελέξγεηαο, ην κεγαιχηεξν κεξίδην εθπνκπψλ έρεη ε παξαγσγή ελέξγεηαο (55,5%) αθνινπζνχκελε απφ ηηο κεηαθνξέο θαη ηνλ ηνκέα θαηνηθηψλ θαη ππεξεζηψλ, (δηάγξακκα 3). (1) Γηάγξακκα 3 Μερίδιο πηγών εκπομπών αερίων φαινομένοσ θερμοκηπίοσ τοσ τομέα ενέργειας 12,2% others (agriculture, residential, commercial/institutional) 1,5% fugitive emissions 9,0% manufactoring industries and constructions 55,5% energy industries 21,8% transport Παξ φιν πνπ ηα δηαγξάκκαηα 2 θαη 3 απνδεηθλχνπλ φηη, ε παξαγσγή ελέξγεηαο είλαη ν ηνκέαο πνπ θχξηα επζχλεηαη γηα ηηο εθπνκπέο CO 2, επεηδή νη κεηαθνξέο θαη ηα λνηθνθπξηά θαηαλαιψλνπλ, σο ηειηθνί ρξήζηεο, ην 39% θαη 26% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο ελέξγεηαο (δηάγξακκα 4) ε παξέκβαζε ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ζεσξείηαη θξίζηκε. Γηάγξακκα 4: ηνηρεία 2006 γηα ηελ Διιάδα (5) - 5 -

6 Καηά ζπλέπεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνθξίλεηαη σο αλαγθαίν θαη απνηειεζκαηηθφ, ν ζρεδηαζκφο, ε αλάιεςε δξάζεο θαη ν έιεγρνο λα δηαξζξψλεηαη θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν-πφιεο. ρέδην Γξάζεσλ Βηψζηκεο Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο ή Sustainable Energy Actions Plan Βαζικά ταρακηηριζηικά ηοσ ζτεδίοσ SEAP (SEAP) Σν ρέδην Γξάζεσλ Βηψζηκεο Δλέξγεηαο πεξηιακβάλεη: 1.Καηαγξαθή ησλ εθπνκπψλ ζην έηνο βάζεο, (1990) ή ζην πιεζηέζηεξν έηνο ζε απηφ, γηα ην νπνίν ππάξρνπλ επαξθή θαη αθξηβή δεδνκέλα. 2.Μέηξα πνπ ζθνπεχεη ν Γήκνο, λα ιάβεη ψζηε λα επηηχρεη ην ζηφρν. 3.Υξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο κέηξσλ (βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα, καθξνπξφζεζκα). 4. Καζνξηζκφο δεηθηψλ γηα παξαθνινχζεζε/έιεγρν εθαξκνγήο. 5.Αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα δηαηεζεί. 6.Οηθνλνκηθνί Πφξνη - Σξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο. 7.Γεκηνπξγία πκβνπιεπηηθψλ/ δηνηθεηηθψλ/ηερληθψλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ. 8.πλεξγαζίεο, κε Δηαηξείεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, Δπηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ πγξψλ/ζηεξεψλ απνβιήησλ, Παλεπηζηήκηα, ΣΔΙ, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ρνιεία, Ιδησηηθνχο Φνξείο. 9.Γηθηχσζε κε άιιεο πφιεηο/ Γίθηπν πξνζψπσλ ππνζηεξηθηψλ/δηαβηβαζηψλ κελχκαηνο

7 Σν SEAP δελ απνηειεί θαη δελ πξέπεη λα απνηειεί έλα «σξαίν» θείκελν, εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά ζρέδην ελζσκάησζεο θαιψλ πξαθηηθψλ φζν αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζε φιεο ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζεη ν Γήκνο, απφ ηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ/πινπνίεζεο ζηξαηεγηθψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, αλάπηπμε κνληέινπ ηνπηθήο νηθνλνκηθήο δξάζεο, ρξήζεηο γεο, κεηαθνξέο θαη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, έσο ηελ θαζεκεξηλή δσή. Οπζηαζηηθή πξνυπφζεζε επηηπρίαο ηνπ SEAP είλαη ε πξνζρψξεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο Πφιεο (θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, νκάδεο) (Ηιηθηαθέο νκάδεο ζηφρνη) (ηδησηηθνί, δεκφζηνη θνξείο) (κφληκνη θάηνηθνη θαη επηζθέπηεο-ηνπξίζηεο). ηελ θηλεηνπνίεζε απηή, απφ ηελ θάζε δεκηνπξγίαο ηνπ SEAP έσο ηελ εθαξκνγή ηνπ, ν ξφινο ηνπ Γήκνπ είλαη ζεκαληηθφο, σο θαηαλαισηήο πνπ δείρλεη θαιφ παξάδεηγκα κε δξάζεηο ηνπ γηα ηε κείσζε ηεο δηθήο ηνπ ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, σο ζρεδηαζηήο, ζρεδηάδνληαο βηψζηκεο πνιηηηθέο γηα ηελ Πφιε ηνπ θαη σο ειεγθηήο επηβξαβεχνληαο θαιέο πξαθηηθέο. Απαξαίηεηα ζεκεία - θιεηδηά γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ είλαη: Μέηξα SMART, (Specific, Measurable, Acheivable, Realistic, Time-Bound), ζηνρνζεηεκέλα, κεηξήζηκα, επηηεχμηκα, ξεαιηζηηθά θαη ρξνλν-νξηνζεηεκέλα. Δλεκέξσζε/εθπαίδεπζε. Γηάρπζε ηεο γλψζεο/πιεξνθνξίαο. Καζεκεξηλή πξαθηηθή. Κίλεηξα γηα αιιαγή πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο. Δλίζρπζε αληαγσληζκνχ πηνζέηεζεο θαιψλ πξαθηηθψλ. Δπηβξάβεπζε - 7 -

8 χκθσλα κε πξφηππν νδεγφ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεσλ βηψζηκεο ελέξγεηαο νη ηνκείο ζηφρνη, νη νπνίνη είλαη θαη νη ηειηθνί ρξήζηεο ελέξγεηαο, πνπ ζα κειεηεζνχλ είλαη: Γεκφζηα θηίξηα [δεκνηηθά θηίξηα εγθαηαζηάζεηο (χδξεπζεο απνρέηεπζεο) ζρνιεία] Γεκφζηεο κεηαθνξέο Γεκφζηνο θσηηζκφο Ιδησηηθφο ηνκέαο κεηαθνξψλ Γεκφζηνη θνξείο ππεξεζηψλ Ιδησηηθνί θνξείο ππεξεζηψλ Οηθηζηηθφο ηνκέαο Δλδεηθηηθά κέηξα γηα κείσζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. ΚΣΙΡΙΑ ΚΣΙΡΙΑ νηθηζηηθνχ θαη ηξηηνγελή ηνκέα Παξαηεξήζεηο Δμνηθνλφκεζε Βειηησκέλε ζεξκνκφλσζε θαη ζρεδίαζε θηηξίσλ. Υξήζε αλαλεψζηκσλ Σν 1990 ην 95% ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ, ην 99% ησλ δαπέδσλ θαη ην 70% ησλ νξνθψλ θαηνηθηψλ δελ είραλ ζεξκνκφλσζε. Ηιηαθή ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε λεξνχ θαη θσηηζκφ. κνξθψλ ελέξγεηαο Απνδνηηθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Σν 15% ηεο ελέξγεηαο ελφο λνηθνθπξηνχ θαηαλαιψλεηαη γηα θσηηζκφ θαη γεληθά Αιιαγή εμνπιηζκνχ θσηηζκνχ. Απνδνηηθφ εμνπιηζκφ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. (ΔU ) Σν 67% ηεο ελέξγεηαο ελφο λνηθνθπξηνχ θαηαλαιψλεηαη γηα ζέξκαλζε ρψξσλ. (ΔU ) 60-70% - 8 -

9 Μείσζε απσιεηψλ απφ ζπζθεπέο ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. Μείσζε ηεο ρξήζεο ειεθηξηζκνχ θαηά ηηο κε εξγάζηκεο ψξεο. Καιέο πξαθηηθέο εξγαζίαο. Κιείζηκν ζπζθεπψλ απφ on/off θαη φρη κε ην ηειερεηξηζηήξην. Κιείζηκν ζπζθεπψλ γξαθείνπ, εθηππσηέο, νζφλεο, ππνινγηζηέο, θιηκαηηζηηθά, fax θιπ Υξήζε θεληξηθψλ εθηππσηψλ, εθηχπσζε 2 2, απνθπγή ρξήζεο πξνθχιαμεο νζφλεο. 27% -30%. Δηζαγσγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηηξίνπ Έιεγρνο κεραλνινγηθνχ/ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Δλεκέξσζε γηα θαηαλάισζε αλά ζπζθεπή, ρξνληθή ζηηγκή ιεηηνπξγίαο, ηξφπνη ελεξγεηαθήο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο. 30% ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ Δμνηθνλφκεζε Αληηθαηάζηαζε θνηλψλ ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο απφ ιακπηήξεο ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο (θζνξηζκνχ, ή LED) Σνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ απηφλνκσλ θσηηζηηθψλ ζε δξφκνπο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 80% κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε ησλ ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο. Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 10 θνξέο κεγαιχηεξε. Αληζζαξάο Υεξζνλήζνπ - 9 -

10 ΜΔΣΑΦΟΡΔ Αιιαγή πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο: Απμεηηθή ηάζε ζηελ Διιάδα, ζε επηβαηνρηιηφκεηξα: ρικ αλά έηνο, αλά επηβάηε, ην ρικ αλά έηνο, αλά επηβάηε, ην Γεκηνπξγία πνδειαηφδξνκσλ, πεδφδξνκσλ, ρξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο: Απμεηηθή ηάζε ηνπ αξηζκνχ ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ αλά θάηνηθν: 0,17 απηνθίλεηα αλά θάηνηθν ην 1990 ζε 0,35 αληίζηνηρα, ην Αλαλέσζε δεκνηηθνχ ζηφινπ, ρξήζε πβξηδηθψλ απηνθηλήησλ. Καζνξηζκφο βέιηηζησλ δηαδξνκψλ απνξξηκκαηνθφξσλ/δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο Κπθινθνξηαθέο κειέηεο, ρξήζεηο γεο: πγθέληξσζε ππεξεζηψλ, απνζπκθφξεζε θπθινθνξίαο, απνθπγή ζπρλψλ ζηάζεσλ. Γηνηθεηηθά κέηξα/αμηνπνίεζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο ICT, γηα κείσζε δηαδξνκψλ θαη εμππεξέηεζε κέζσ ππνινγηζηψλ. Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ δεκνηνινγίνπ, δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο, πιεξσκέο, ππνβνιή αηηήζεσλ/παξαπφλσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο: «Climate change, emissions inventory» Απξίιηνο Δπηζηεκνληθή Έθζεζε «Λχζεηο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Όξακα βησζηκφηεηαο γηα ηελ Διιάδα ηνπ 2050» WWF Διιάο. 3. Covenant of Mayors: Οδεγφο «How to develop a Sustainable Energy Action Plan». 4. Έθζεζε γηα ηελ Κιηκαηηθή αιιαγή ηνπ Οηθνλνκνιφγνπ Stern. 5. BewareE Country Reports Europe 2008/09/23 «Energy Services: Reducing the Energy Consumption of Residents by behavioural Changes». 6. COM(2011) 109 ηειηθφ/ , «ρέδην γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε 2011»

11 Σρέδην Γξάζεσλ Βηψζηκεο Δλέξγεηαο (SEAP) Γήκνπ Υεξζνλήζνπ; ηνηρεία απφ ην ζρέδην δξάζεσλ βηψζηκεο ελέξγεηαο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, φπσο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δήκνπ, πιεζπζκφο, αξηζκφο, είδνο θαηνηθηψλ, θαηαγξαθή θαηαλαιψζεσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δεκνηηθψλ θηηξίσλ, ζρνιείσλ, Φνξέα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ΦΟΓΑ Πεδηάδνο, ΓΔΤΑΥ, ΓΔΤΑΜ, ζηνηρεία θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θιπ ραξαθηεξηζκφο δεκνηηθψλ θηηξίσλ σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπο, θαιέο πξαθηηθέο, δηαβηβαζηέο κελχκαηνο/ππνζηεξηθηέο, γλψκεο, δεκνζθνπήζεηο, απφςεηο, ζα δεκνζηεχνληαη ζηαδηαθά θαηά ηε πνξεία αλάπηπμήο ηνπ

12 Σστνές ερωηήζεις Πνηνο ζα είλαη ν ηίηινο-επίθεληξν ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο Βηψζηκεο Δλέξγεηαο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ; Websites ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μαξία πκεσλίδνπ ηει Φαλή Αλαζηαζίνπ ηει:

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Η διερεύνηση των συμπεριφορών και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών τριών δήμων τις δυτικής Θεσσαλονίκης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Οηθνλνκνηερληθή κειέηε κεηαηξνπήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, 20.12.2010, «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΡΖΣΖ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΗΓΔΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 2 1.0 Ο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1.1 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Σν θφζηνο θαηαζθεπήο, ε θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια Μπακάλη Μαλαματή copyright 2010, Μ. Μπαθάιε, ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γ ΑΘΖΝΑ, ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Οκήξνπ 34, Ν. κύξλε Σει. 210-9310767 Δπηκέιεηα έθδνζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Μελζτη για τα επαγγελματικά προςόντα και το ςφςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (ΕΕΚ) ςτη βιομηχανία διαχείριςησ ςτερεών αποβλήτων ςε 8 χώρεσ τησ ΕΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα