ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2014"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (0) , , Fax: (0) Ε-mail: Web: agora.mfa.gr/bg60 Επιµέλεια: Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2014 Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [Type text] Page 0

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Εξέλιξη βασικών µακροοικονοµικών δεικτών Βουλγαρίας...2 IΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Νέα ιστωτική γραµµή για την υ οστήριξη µικροµεσαίων ε ιχειρήσεων Νέα ρογράµµατα Βουλγαρικής Ανα τυξιακής Τρά εζας Σύσταση Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου για αναστολή κοινοτικών όρων...5 III. ΚΛΑ ΙΚΑ...6 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Εκτιµήσεις για την ορεία της αγοράς ακινήτων...6 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Προτεραιότητες Βουλγαρίας αναφορικά µε τους αγωγούς φυσικού αερίου...7 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η Εξελίξεις στον κλάδο της λιανικής αγοράς καυσίµων...9 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ιαµόρφωση ε ιτοκίων καταθέσεων και δανεισµού...10 ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ ΕΣ Αλλαγές ιδιοκτησιακού καθεστώτος µεγάλων αλυσίδων Εκτιµήσεις για τον κλάδο των ολυκαταστηµάτων ( malls )...12 IV. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ...14 Waste Management, Recycling & Energy Efficiency SEE Exhibition & Conference (5 7 Μαρτίου, Σόφια, Inter Expo Center)...14 V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ...15 Γενική Συνέλευση Ελληνικού Ε ιχειρηµατικού Συµβουλίου (2 Α ριλίου 2014, Σόφια)...15 Ανάληψη καθηκόντων νέου διευθυντή Βουλγαρίας της SingularLogic...15 Παρακαλούµε σε ερί τωση αναδηµοσίευσης να αναφέρεται η ηγή Εάν δεν ε ιθυµείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το αρόν δελτίο, µ ορείτε να µας ενηµερώσετε σχετικά, ώστε να σας αφαιρέσουµε α ό τη λίστα α οδεκτών 1

3 I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - Εξέλιξη βασικών µακροοικονοµικών δεικτών Βουλγαρίας * είκτης µεταβολής ΑΕΠ (%) +1,7 +0,8 1,2 (δ τρίµηνο) Εκτίµηση για σύνολο έτους: +0,9 Ανεργία (%) 11,2 12,3 12,9 Ποσοστό απασχόλησης (15 64 ετών) 58,4 58,8 59,5 Μέσος µισθός (BGN) 728 (δ τρίµηνο) 803 (δ τρίµηνο) 828 (δ τρίµηνο) - ( εν υπάρχουν ακόµη διαθέσιµα στοιχεία) - ( εν υπάρχουν ακόµη διαθέσιµα στοιχεία) - ( εν υπάρχουν ακόµη διαθέσιµα στοιχεία) - ( εν υπάρχουν ακόµη διαθέσιµα στοιχεία) Μέσος ετήσιος πληθωρισµός (%) 4,2 3,0 0,9 2,6 (Φεβρουάριος 2014) ηµοσιονοµικό Ισοζύγιο (% επί ΑΕΠ) ,5-1,8 -BGN 688,2 εκατ. (Φεβρουάριος 2014 βελτίωση ισοζυγίου κατά 0,1% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο 2013) Ισοζύγιο τρεχ. συναλ/γών (%επί ΑΕΠ) +1,0-0,7 +2,0-0,7% (Ιανουάριος 2014 έναντι -0,2% την αντίστοιχη περίοδο 2013) Εµπορικό Ισοζύγιο (% επί ΑΕΠ) -5,6-9,1-5,7-0,8% (Ιανουάριος 2014) Εισαγωγές (ετήσια µεταβολή %) +22,3 +8,8 +1,5-2,0 (Ιανουάριος 2014) Εξαγωγές (ετήσια µεταβολή %) +30,2 +2,6 +7,0-22,1 (Ιανουάριος 2014) Άµεσες Ξένες Επενδύσεις ( δισεκ.) 1,32 1,48 1,22 0,06 (Ιανουάριος 2014 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 2

4 (προσωρινά στιχεία) έναντι 0,07 την αντίστοιχη περίοδο 2013) Κρατικό Χρέος (% επί ΑΕΠ) 16,8 17,6 18,9 περίπου 19,0 (Ιανουάριος 2014) Εξωτερικό χρέος (% επί ΑΕΠ) 94,1 94,8 91,4 90,4 (Ιανουάριος 2014 µείωση κατά 0,3% σε ετήσια βάση) (*) Προσωρινά στοιχεία, που αφορούν τον Ιανουάριο Φεβρουάριο 2014 Πηγή : Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας (ΒΝΒ) Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο (NSI) IΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ - Νέα ιστωτική γραµµή για την υ οστήριξη µικροµεσαίων ε ιχειρήσεων Νέα ιστωτική γραµµή για την υ οστήριξη των µικροµεσαίων ε ιχειρήσεων και των ε ιχειρήσεων µεσαίας κεφαλαιο οίησης τίθεται στη διάθεση των τελευταίων, µέσω της UniCredit Bulbank, κατό ιν δανειοδοτικής συµφωνίας ου υ έγραψε η εν λόγω τρά εζα µε την Ευρω αϊκή Τρά εζα Ε ενδύσεων (ΕΤΕ ). Σύµφωνα µε τον αντι ρόεδρο της ΕΤΕ, κ. Mihai Tanasescu, η σχετική συµφωνία θα βελτιώσει την ρόσβαση σε χρηµατοδοτικά εταιρειών, ου δραστηριο οιούνται στους κλάδους της γεωργίας, των υ ηρεσιών και της µετα οίησης. Το συνολικό οσό της χρηµατοδοτικής συµφωνίας ανέρχεται σε 100 εκατ., τα ο οία θα εισρεύσουν στην ιστωτική γραµµή σε δύο δόσεις των 50 εκατ. Το ανώτατο οσό µε το ο οίο µ ορεί να δανειοδοτηθεί µια ε ιχείρηση ανέρχεται σε 12,5 εκατ., ενώ ο χρόνος α ο ληρωµής του δανείου θα κυµαίνεται µεταξύ 2 και 12 ετών. Η ως άνω δανειοδοτική συµφωνία λαµβάνει χώρα στο λαίσιο του ρογράµµατος της ΕΤΕ (µε τη σύµ ραξη της Παγκόσµιας Τρά εζας και της EBRD) υ ό τον τίτλο Joint IFI Action Plan for Growth in Central and South Eastern Europe. Για εραιτέρω ληροφορίες ως ρος την εν λόγω ιστωτική γραµµή, βλ. και το ε ίσηµο δελτίο τύ ου της ΕΤΕ : Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 3

5 - Νέα ρογράµµατα Βουλγαρικής Ανα τυξιακής Τρά εζας Εκστρατεία ενηµέρωσης για τα νέα δανειοδοτικά της ρογράµµατα, τα ο οία α ευθύνονται, κυρίως, σε µικρές και µικροµεσαίες ε ιχειρήσεις, έχει ξεκινήσει η Βουλγαρική Ανα τυξιακή Τρά εζα. Σχετική εκδήλωση έλαβε χώρα στη Φιλι ού ολη, κατά τα τέλη Μαρτίου, µε τη συµµετοχή του Υ ουργού Οικονοµικών, κ. Peter Chobanov, και του διευθύνοντος συµβούλου της Τρά εζας, κ. Dimo Spassov. Ο κ. Spassov εστίασε, στην αρουσίασή του, στους δανειοδοτικούς όρους της υ οστήριξης, ου αρέχεται ρος τις εξωστρεφείς ε ιχειρήσεις: µια βουλγαρική ε ιχείρηση α οκτά ρόσβαση στη δανειοδότηση, αµέσως µετά την υ ογραφή συµβολαίου µε τον ελάτη για την εξαγωγή των ροϊόντων ή µετά την έκδοση του σχετικού τιµολογίου. Το δάνειο καθίσταται α ο ληρωτέο, µόλις ο δανειολή της λάβει το συµφωνηθέν για τα εξαγόµενα ροϊόντα οσόν. Η εν λόγω δανειοδοτική υ οστήριξη είναι διαθέσιµη µε ε ιτόκιο 3,5%, εάν ο εξαγωγέας ασφαλίσει την α αίτησή του στο βουλγαρικό Οργανισµό Εξαγωγικών Πιστώσεων. ιαφορετικά, το ε ιτόκιο διαµορφώνεται στο 6%. Στο 6% διαµορφώνεται το ε ιτόκιο δύο ακόµη ροϊόντων της Τρά εζας, υ ό τους τίτλους «Ανά τυξη» και «Νεοφυείς Ε ιχειρήσεις», τα ο οία α ευθύνονται σε ολύ µικρές και µικρές (micro & small) ε ιχειρήσεις. Στο ρόγραµµα «Νεοφυείς Ε ιχειρήσεις» η δανειοδοτική χρηµατοδότηση α οσκο εί στην α όκτηση αγίων στοιχείων ενεργητικού α ό την εταιρεία. Το µέγεθος της ίστωσης κυµαίνεται µεταξύ , ενώ η ελάχιστη ιδία συµµετοχή διαµορφώνεται στο 10% (χωρίς ΦΠΑ). Εκτός α ό τις ολύ µικρές και µικρές (ιδρυθείσες στη Βουλγαρία) νεοφυείς ε ιχειρήσεις, δικαιούχοι του ρογράµµατος είναι, ε ίσης, αγρότες και αυτοα ασχολούµενοι. Στο ρόγραµµα «Ανά τυξη» η δανειοδοτική χρηµατοδότηση α οσκο εί, και άλι, στην α όκτηση αγίων στοιχείων ενεργητικού α ό την εταιρεία. Το µέγεθος της ίστωσης κυµαίνεται µεταξύ , ενώ η ελάχιστη ιδία συµµετοχή διαµορφώνεται, ε ίσης, στο 10% (χωρίς ΦΠΑ). Εκτός α ό τις ολύ µικρές και µικρές (ιδρυθείσες στη Βουλγαρία) ε ιχειρήσεις, δικαιούχοι του ρογράµµατος είναι, ε ίσης, αγρότες και αυτοα ασχολούµενοι. Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να αντλήσουν ερισσότερες ληροφορίες α ό την ιστοσελίδα της Βουλγαρικής Ανα τυξιακής Τρά εζας: Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 4

6 - Σύσταση Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου για αναστολή κοινοτικών όρων Σύµφωνα µε τον το ικό τύ ο, το Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κείµενο ου εµ εριέχει σύσταση ρος την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή να υιοθετήσει µία α οφασιστική θέση α έναντι στη Βουλγαρία και να ε ανεξετάσει σοβαρά το θέµα αν στη χώρα είναι δυνατή η αξιο οίηση των ευρω αϊκών όρων σύµφωνα µε τους καθιερωµένους κανόνες. Ως ε ιχείρηµα αναφέρεται η βαθιά ανησυχία α ό την έλλειψη ροόδου σχετικά µε το µηχανισµό συνεργασίας και ε αλήθευσης ου εφαρµόζεται 7 χρόνια λέον, την έντονη διαφθορά και την αρατηρούµενη στη χώρα δυσχέρεια στην κατανοµή ευθυνών και διόρθωση λαθών. Η σύσταση αυτή ρος την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή δεν έχει δεσµευτική ισχύ. Α οτελεί µέρος της εγκεκριµένης έκθεσης της Ε ιτρο ής Προϋ ολογισµού του Ευρωκοινοβουλίου για την εκ λήρωση του ροϋ ολογισµού της ΕΕ για το και υ οβλήθηκε α ό Γερµανό ευρωβουλευτή του Ευρω αϊκού Λαϊκού Κόµµατος. Σε συνέχεια της εν λόγω σύστασης, η βουλγαρική Κυβέρνηση µε δηλώσεις υ ηρεσιακών και κυβερνητικών στελεχών, εριλαµβανοµένης της αντι ροέδρου κας Zinaida Zlatanova, διαβεβαιώνει ότι δεν ρόκειται να ανασταλούν οι κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις ρος τη Βουλγαρία. Υ ενθυµίζεται ότι σε ένα α ό τα 7 ε ιχειρησιακά ρογράµµατα της εριόδου , ου βαίνει ρος ολοκλήρωση, το Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον» είχε ε ιβληθεί α ό την Ε ιτρο ή ροσωρινή αναστολή χρηµατοδοτήσεων το Νοέµβριο του 2013 λόγω ροβληµάτων/ αρατυ ιών, ου εντο ίστηκαν, κυρίως, σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Τον ερασµένο Φεβρουάριο υ ήρξαν νέα δηµοσιεύµατα στον το ικό τύ ο, ου ανα αρήγαγαν δηλώσεις της κας Shirin Wheeler, εκ ροσώ ου τύ ου του Ε ιτρό ου για την εριφερειακή ολιτική, κ. Johannes Hahn, βάσει των ο οίων στη Βουλγαρία α εστάλη νέα ροειδο οιητική ε ιστολή και, λέον, το εν λόγω ε ιχειρησιακό ρόγραµµα α ειλείται µε µόνιµο «άγωµα» των κονδυλίων. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 5

7 III. ΚΛΑ ΙΚΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - Εκτιµήσεις για την ορεία της αγοράς ακινήτων Σύµφωνα µε εκτιµήσεις το ικών µεσιτικών γραφείων, ό ως ανα αράγονται στον το ικό τύ ο, ο ρυθµός ωλήσεων ακινήτων στη Σόφια εµφανίζει αυξητικές τάσεις το α τρίµηνο Συγκεκριµένα, γίνεται λόγος για αύξηση των αγορα ωλησιών της τάξης του 15%. Τα 4/5 των υ οψήφιων αγοραστών ενδιαφέρονται για διαµερίσµατα και οι υ όλοι οι για µονοκατοικίες. Ε ισηµαίνεται, στο σηµείο αυτό, και η εκτίµηση των Postbank (του οµίλου Eurobank) και Institute for Market Economics, σε σχετική τριµηνιαία έκθεσή τους, ότι, εντός του 2014, θα αρατηρηθεί αύξηση (έστω οριακή) των στεγαστικών δανείων λόγω του αργά αλλά σταθερά αναζωογονούµενου ενδιαφέροντος για την αγορά ακινήτων. Η µέση τιµή ανά τ.µ. εκτιµάται ότι διαµορφώνεται για την εριοχή της ρωτεύουσας το ως άνω διάστηµα στα 730 ανά τ.µ. και αραµένει αµετάβλητη σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο του Σύµφωνα µε τις ίδιες εκτιµήσεις, ερισσότεροι υ οψήφιοι αγοραστές ενδιαφέρονται για ακίνητα σε οικιστικές εριοχές µέσης αξίας , ενώ η αξία των ιο ολυτελών ιδιοκτησιών υ ερβαίνει τα Πάντως, σύµφωνα µε τα ε ίσηµα στοιχεία του Βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, το δ τρίµηνο 2013 η µέση τιµή ανά τ.µ. στην εριοχή ρωτευούσης διαµορφώθηκε στα 745, σηµειώνοντας ανε αίσθητη αύξηση (+0,8%) σε σχέση µε το γ τρίµηνο του ερασµένου έτους. Για το σύνολο της χωράς, κατεγράφη µέση µείωση της τιµής των ακινήτων της τάξης του 1,2% σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο του Τα λήρη στοιχεία µε τις µέσες τιµές σε όλες τις µεγάλες όλεις της Βουλγαρίας είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα: STLLRFF.pdf. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 6

8 Μέσες τιµές ακινήτων ανά τ.µ. (σε BGN, 1 = BGN 1,9553) για το σύνολο της Βουλγαρίας το διάστηµα Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Προτεραιότητες Βουλγαρίας αναφορικά µε τους αγωγούς φυσικού αερίου Σε συζήτηση στρογγυλής τρα έζης για το µέλλον της αγοράς φυσικού αερίου, ο Βούλγαρος Υ ουργός Οικονοµίας και Ενέργειας, κ. Dragomir Stoynev, δήλωσε ότι η Βουλγαρία δε θα ροβάλλει βέτο στις ρωτοβουλίες της ΕΕ στο θέµα των κυρώσεων ρος τη Ρωσία, αλλά, ταυτόχρονα, θα ρέ ει να µεριµνήσει και για τα εθνικά της συµφέροντα. Μεταξύ αυτών, ο κ. Stoynev συµ εριέλαβε την κατασκευή των διασυνδετήριων αγωγών φυσικού αερίου µε τις γειτονικές χώρες καθώς και τον αγωγό South Stream». Σύµφωνα µε τον κ. Stoynev, µετά την α οτυχία του σχεδίου κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Nabucco, η Βουλγαρία µ ορεί να βασιστεί µόνο στο σχέδιο South Stream για την ροµήθεια µεγάλων οσοτήτων φυσικού αερίου, το ο οίο θα ρέ ει να θεωρείται ευρω αϊκό σχέδιο. Σε συναφή οµιλία του στο βουλγαρικό Κοινοβούλιο, ο κ. Stoynev α ηύθυνε έκκληση για ολιτική συναίνεση και στήριξη του έργου, το ο οίο υ οστήριξε ότι εξασφαλίζει σίγουρες ροµήθειες φυσικού αερίου στις νότιες ευρω αϊκές χώρες, ό ως ο North Stream εξασφαλίζει σίγουρες ροµήθειες στις χώρες της βόρειας Ευρώ ης. Αναφορικά µε την ορεία υλο οίησης του South Stream, ε ισηµαίνονται δηµοσιεύµατα το ικών ειδησεογραφικών ρακτορείων, βάσει των ο οίων η Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 7

9 Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή ζητά διευκρινίσεις για υ ό κατάθεση νοµοσχέδιο ροτάσει δύο µελών του Κοινοβουλίου, ό ου ροτείνεται το βουλγαρικό τµήµα του South Stream να θεωρηθεί διασυνδετήριος αγωγός και να εµ ί τει στις υ οχρεώσεις τρίτων µερών σε αυτόν, βάσει του κοινοτικού Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου. Πάντως, η εν λόγω ε ιστολή της Ε ιτρο ής δε συνιστά έναρξη ροδικαστικής διαδικασίας, καθώς α οστέλλεται ε ί υ ό ψήφιση και όχι ψηφισθέντος νοµοσχεδίου (Σηµ: Το σχετικό νοµοσχέδιο εγκρίθηκε τελικά στις 8 Α ριλίου). Η προτεινόµενη γραµµή χάραξης του αγωγού South Stream. Ο κ. Stoynev υ ογράµµισε ότι οι ροµήθειες φυσικού αερίου α ό τη Ρωσία αντιστοιχούν στο 95% της κατανάλωσης φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και υ οστήριξε ότι η χώρα θα ρέ ει να εντατικο οιήσει τις ροσ άθειές της, ροκειµένου να κατασκευαστούν διασυνδετήριοι αγωγοί φυσικού αερίου µε τις γειτονικές χώρες και να συµφωνηθεί η κατασκευή σταθµού υγρο οίησης φυσικού αερίου κοντά στην ακτή του Αιγαίου, µέσω του ο οίου θα ροµηθεύονται αέριο τα Βαλκάνια. Υ ενθύµισε δε ότι, κατά τη διάρκεια της ε ίσκεψής του στο Κατάρ, είχε συνοµιλίες µε τον Πρωθυ ουργό και τον υ ουργό Ενέργειας του Εµιράτου, αναφορικά µε την κατασκευή σταθµού υγρο οίησης φυσικού αερίου στο Αιγαίο, µε την ροο τική ο σταθµός αυτός να γίνει ενεργειακός κόµβος ου θα ροµηθεύει όλες τις βαλκανικές χώρες. Ο κ. Stoynev σηµείωσε ότι η κατασκευή του εν λόγω σταθµού είναι αδύνατο να γίνει στον Εύξεινο Πόντο, καθώς η Τουρκία δε θα ε ιτρέψει την κυκλοφορία τάνκερ στο Βόσ ορο. Ο κ. Stoynev εκτίµησε, ε ίσης, ότι η κατασκευή µελλοντικά του διαδρόµου φυσικού αερίου North-South είναι ιθανή, εάν το υγρο οιηµένο αέριο αρέχεται α ό σταθµό ου θα βρίσκεται στο Αιγαίο, καθώς η χωρητικότητα του αγωγού TAP είναι µικρή. Σχετικά µε το θέµα αυτό, το ικά ειδησεογραφικά ρακτορεία µεταδίδουν ότι η Βουλγαρία ρόκειται να συµµετάσχει στην κατασκευή ενός λωτού σταθµού υγρο οίησης φυσικού αερίου κοντά στην Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 8

10 Καβάλα, σε µια ροσ άθεια να διασφαλιστεί η συνεχής αροχή φυσικού αερίου στη χώρα. Σύµφωνα µε τα ίδια δηµοσιεύµατα, η ιδέα για την κατασκευή λωτού σταθµού υγρο οίησης φυσικού αερίου ανήκει στη ΕΠΑ, η ο οία βρίσκεται σε συνοµιλίες µε τη βουλγαρική κυβέρνηση αναφορικά µε τις εργασίες κατασκευής ου θα γίνουν α ό κοινού. Οι συνοµιλίες αναφορικά µε το εν λόγω έργο, ρόκειται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του Η υλο οίηση του συγκεκριµένου έργου θα έχει ως α οτέλεσµα τη δηµιουργία ενός δικτύου διανοµής φυσικού αερίου, γεγονός ου θα ε ιτρέ ει στη Βουλγαρία να ροµηθεύεται υγρο οιηµένο φυσικό αέριο α ό την Ελλάδα, µε τη ε ιλογή να µεταφέρεται εραιτέρω στη Ρουµανία και στη Σερβία. Σηµειώνεται ότι ο διασυνδετήριος αγωγός µε τη Ρουµανία ροβλέ εται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του Οι αρχικές εκτιµήσεις το οθετούσαν την αράδοση του εν λόγω αγωγού στα τέλη Μαρτίου τ.έ., αλλά τεχνικά ροβλήµατα έχουν οδηγήσει σε δύο διαδοχικές αναβολές της ηµεροµηνίας αράδοσης. Σύµφωνα µε τον κ. Stoynev, ο διασυνδετήριος µε την Ελλάδα έχει καθυστερήσει, αλλά οι εργασίες µ ορούν να ξεκινήσουν εντός του έτους. Ο κ. Stoynev εξέφρασε, τέλος, την εκτίµηση ότι ο διασυνδετήριος µε την Τουρκία θα είναι έτοιµος µετά το 2016, µετά την υ ογραφή της σχετική συµφωνίας µεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας εφέτος. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η - Εξελίξεις στον κλάδο της λιανικής αγοράς καυσίµων Σύµφωνα µε δηµοσίευµα βουλγαρικών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, ου ανα αράγουν ανακοίνωση της βουλγαρικής Αρχής για την Προστασία του Ανταγωνισµού, η το ική θυγατρική της ρωσικής εταιρείας GAZPROM σχεδιάζει την αγορά ακόµη 11 εγκαταστάσεων/ ρατηρίων λιανικής ώλησης καυσίµων στη Βουλγαρία. Με την υλο οίηση του εν λόγω σχεδιασµού, οι σχετικές εγκαταστάσεις/ ρατήρια καυσίµων της GAZPROM στη Βουλγαρία θα ανέλθουν σε 35 (12 εξ αυτών είναι ρος κατασκευή οικό εδα), ενώ έως το τέλος του έτους εκτιµάται ότι θα αριθµούν σε 50. Σηµειώνεται ότι τέσσερις α ό τις ως άνω ιδιοκτησίες οικό εδα εν ροκειµένω βρίσκονται κατά µήκος του ρόσφατα ολοκληρωθέντος αυτοκινητοδρόµου TRAKIA και η κατασκευή των ρατηρίων καυσίµων (βενζίνης, ετρελαίου diesel και LNG) εκτιµάται ότι θα ξεκινήσει εντός του Οι τάσεις ανακατάταξης της το ικής αγοράς λιανικής ώλησης καυσίµων γίνονται φανερές και α ό το ότι 4 α ό τις 11 εγκαταστάσεις, ου ρόκειται να αγοράσει η GAZPROM, ανήκουν ακόµη στην αυστριακών συµφερόντων Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 9

11 εταιρεία OMV. Η τελευταία υιοθετεί στρατηγική «αριστο οίησης» της αλυσίδας λιανικών καταστηµάτων της στη Βουλγαρία µέσω της ώλησης ορισµένων α ό τα ιο «αδύναµα» ρατήριά της. Η OMV αραµένει α ό τις σηµαντικότερες εταιρείες όχι µόνο στον κλάδο των καυσίµων αλλά και γενικότερα στη Βουλγαρία, συµµετέχοντας, αράλληλα, σε διεθνή κοινο ραξία, ου κέρδισε το 2012 διαγωνισµό για την ραγµατο οίηση ερευνών στο οικό εδο Han Asparuh στη Μαύρη Θάλασσα, µε σκο ό την εύρεση κοιτασµάτων φυσικού αερίου. Σηµειώνεται ότι, εκτός α ό την GAZPROM και την OMV, άλλοι σηµαντικοί διεθνείς «αίκτες» στην το ική αγορά λιανικής ώλησης καυσίµων είναι η, ε ίσης ρωσικών συµφερόντων, LUKOIL, ου διαθέτει και το µοναδικό διυλιστήριο της χώρας, η SHELL και η ελληνικών συµφερόντων EKO. Η GAZPROM έκανε την εµφάνισή της στην το ική αγορά, ως ανταγωνιστής στον κλάδο της λιανικής αγοράς καυσίµων, το 2009, ενώ το 2011 α οφάσισε να ξεκινήσει το φιλόδοξο σχέδιο ε έκτασής της, ου αυτήν τη στιγµή σταδιακά υλο οιείται. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ - ιαµόρφωση ε ιτοκίων καταθέσεων και δανεισµού Τάσεις σταδιακής α οκλιµάκωσης φαίνεται να αρουσιάζουν το τελευταίο διάστηµα τα ε ιτόκια των βουλγαρικών τρα εζικών ιδρυµάτων. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, ου έδωσε στη δηµοσιότητα η βουλγαρική Κεντρική Τρά εζα, τα µέσα ετήσια ε ιτόκια καταθέσεων διαµορφώθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου τ.έ. στο 3,4% για καταθέσεις στο το ικό νόµισµα και στο 3,25% για καταθέσεις σε Ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα ε ιτόκια στεγαστικών δανείων, διαµορφώθηκαν κατά την ίδια ερίοδο στο 7,75% για δάνεια στο το ικό νόµισµα και στο 8,18% για δάνεια σε Ευρώ. Στα καταναλωτικά δάνεια, τέλος, τα µέσα ετήσια ε ί εδα των ε ιτοκίων διαµορφώνονται, ανάλογα µε το νόµισµα, σε 13,32% και 10,99% αντίστοιχα. Σύµφωνα, άντως, µε δηµοσιεύµατα του το ικού τύ ου, οι ερισσότερες τρά εζες είναι ε ιφυλακτικές ως ρος την α οκλιµάκωση των καταθετικών ε ιτοκίων τους, καθώς φοβούνται ότι οι ελάτες τους θα στραφούν σε ανταγωνιστικά χρηµατο ιστωτικά ιδρύµατα. Ενδιαφέρον αρουσιάζει το ότι, βάσει των στοιχείων της Κεντρικής Τρά εζας, ο Φεβρουάριος ήταν ο τρίτος συνεχής µήνας, κατά τον ο οίο κατεγράφησαν κέρδη για τις βουλγαρικές τρά εζες. Σηµειώνεται ότι µε αλλαγές στο Νόµο ερί Καταναλωτικής Πίστης, ου εγκριθήκαν το Μάρτιο σε δεύτερη ανάγνωση α ό το βουλγαρικό Κοινοβούλιο, τίθενται ανώτατα ετήσια όρια στο ύψος των οφειλών/χρεών, ου δύναται να Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 10

12 ροκύψουν δυνάµει στεγαστικών ή καταναλωτικών δανείων. Σύµφωνα µε έναν α ό τους εισηγητές των αλλαγών αυτών, οι νέες διατάξεις θα ισχύσουν άµεσα και ε ί των ήδη τρεχόντων δανείων (αν και, αµέσως µετά την έγκριση της εν λόγω αλλαγής, φαίνεται να υ άρχουν ήδη δεύτερες σκέψεις µεταξύ στελεχών της κυβέρνησης ως ρος την αναδροµικότητα της ε ίµαχης ρύθµισης). Με άλλη διάταξη του ίδιου νοµοσχεδίου θεσ ίζονται εριορισµοί στο ύψος των οινικών ρητρών για την ρόωρη α ο ληρωµή στεγαστικού δανείου. Την ίδια στιγµή, στην τριµηνιαία τους ανάλυση, η Postbank (του οµίλου Eurobank) και το Institute for Market Economics, εκτιµούν ότι, εντός του 2014, θα αρατηρηθεί αύξηση (έστω οριακή) των στεγαστικών δανείων λόγω του αργά αλλά σταθερά αναζωογονούµενου ενδιαφέροντος για την αγορά ακινήτων. Στην ως άνω ανάλυση, ροβλέ εται και αντιστροφή, εντός του 2014, της διαρκούς τάσης µείωσης των καταναλωτικών δανείων, η ο οία αρατηρείται α ό τον Οκτώβριο του ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ ΕΣ - Αλλαγές ιδιοκτησιακού καθεστώτος µεγάλων αλυσίδων Σηµαντικές ανακατατάξεις σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς δύο α ό τις σηµαντικότερες λιανεµ ορικές αλυσίδες της Βουλγαρίας έλαβαν χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου. Συγκεκριµένα, υ ό την ιδιοκτησία Βουλγάρων ε ιχειρηµατιών έρασαν η αλυσίδα super-market Piccadilly και το ολυκατάστηµα ροϊόντων ιδιοκατασκευών Praktiker. Το ικά µέσα ε ισηµαίνουν το γεγονός ότι δύο µεγάλοι όµιλοι ξένων ε ενδυτών α οχωρούν και τη θέση τους αίρνουν ντό ιοι ε ιχειρηµατίες. Τα super-market Piccadilly ανήκαν α ό τις αρχές του 2011 στο βελγικό όµιλο Delhaize, ο ο οίος είχε θέσει ως στρατηγική του την ε έκταση της αλυσίδας µε το άνοιγµα 15 καινούριες καταστηµάτων ανά έτος. Σταδιακά, όµως, ο ρυθµός αυτός ε έκτασης µειωνόταν και, σήµερα, η αλυσίδα διαθέτει 54 καταστήµατα σε 11 όλεις της χώρας, ενώ ο κύκλος εργασιών της ανέρχεται, βάσει εκτιµήσεων της ICAP, σε BGN 220 εκατ. ( ερί ου 114 εκατ.). Ως κύρια αιτία λήψης της α όφασης ώλησης της αλυσίδας, εκτιµάται, α ό τον το ικό τύ ο, ως είναι η αδυναµία των Piccadilly να αυξήσουν σηµαντικά το µερίδιό τους, το ο οίο υ ολογίζεται σε ερί ου 2% µεταξύ των το ικών λιανεµ ορικών αλυσίδων τροφίµων και λοι ών FMCG, και να καταστούν ένας εκ των βασικών «αικτών» στη βουλγαρική αγορά. Συγκριτικά, βάσει στοιχείων της ICAP, την Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 11

13 ρώτη θέση στην κατηγορία αυτή καταστηµάτων µε οσοστό 10% καταλαµβάνει η γερµανική αλυσίδα KAUFLAND. Νέοι ιδιοκτήτες των Piccadilly είναι οι κκ. Angel Angelov και Petar Dudolenski, βασικοί µέτοχοι της εταιρείας AP Mark. O κ. Angelov είναι εκ των βασικών µετόχων της εταιρείας Gradus, εκ των µεγαλύτερων αραγωγών ουλερικών (αλλά και ηλιελαίου) στη Βουλγαρία. Τα Praktiker α οτελούν, µαζί µε τις εταιρείες Mr Bricolage ( ου, κατά το αρελθόν, είχε εκδηλώσει στο Γραφείο µας το ενδιαφέρον της για συνεργασία µε Έλληνες ροµηθευτές), Baumax και Bauhaus, τις σηµαντικότερες λιανικές αλυσίδες ιδιοκατασκευών (Do-it-yourself) στη Βουλγαρία. Ο συνολικός τζίρος των εταιρειών ιδιοκατασκευών στη χώρα υ ολογίζεται σε 600 εκατ. και εκτιµάται ότι, αρά την αλλαγή ιδιοκτησίας στα Praktiker, η γενικότερη εικόνα του κλάδου δε θα αλλάξει. Α ό τη µία, κανείς α ό τους άλλους τρεις ανταγωνιστές, ου µνηµονεύσαµε (και οι ο οίοι, ε ισήµως τουλάχιστον, δε διεκδίκησαν τα Praktiker), δεν έχει εκδηλώσει ρόθεση α οχώρησης α ό τη χώρα ή µεταβίβασης ιδιοκτησίας, ενώ και οι νέοι ιδιοκτήτες των Praktiker (κκ. Todor Belchev και Bozhidal Kolev, κύριοι µέτοχοι της αλυσίδας ώλησης ηλεκτρικών ειδών TECHNOPOLIS) δηλώνουν ότι η εταιρεία θα διατηρήσει την ε ωνυµία, το διακριτικό της τίτλο και, γενικότερα, την αυτονοµία της. Η ώληση των Praktiker στη Βουλγαρία εντάσσεται, σύµφωνα µε τον το ικό τύ ο, στον ευρύτερο σχεδιασµό της Praktiker International να ωλήσει όλες τις θυγατρικές της. - Εκτιµήσεις για τον κλάδο των ολυκαταστηµάτων ( malls ) Παρά το ότι είναι µία α ό τις φτωχότερες ευρω αϊκές χώρες, η Βουλγαρία καταλαµβάνει ανευρω αϊκώς τη 13 η θέση ως ρος το συνολικό εµβαδόν των ολυκαταστηµάτων (malls) της. Τις ρώτες τρεις θέσεις της εν λόγω έρευνας, ου αναφέρεται στο βρετανικό Guardian και ανα αράγεται α ό τα το ικά ειδησεογραφικά ρακτορεία, καταλαµβάνουν Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο και Ρωσία. Σύµφωνα µε τα εν λόγω δηµοσιεύµατα η κατασκευή ολυκαταστηµάτων γνωρίζει µια ανευρω αϊκή ανάταση λόγω των ρωσικών ε ενδύσεων (στη Βουλγαρία ρωσική ε ένδυση α οτελεί το εµ ορικό κέντρο Paradise). Είναι χαρακτηριστικό ότι, το β εξάµηνο 2013, ανεγέρθησαν 73 νέα malls στην κεντρική και ανατολική Ευρώ η, έναντι µόνο 37 στη δυτική. Ε ανερχόµενοι στη Βουλγαρία, ε ισηµαίνουµε ότι µόνο στη Σόφια αναµένεται να ανοίξουν, εντός του 2014, 3 νέα ολυκαταστήµατα (Plaza West, Mega Mall και Sofia Ring Mall) του λεγόµενου «τρίτου κύµατος», ου ο το ικός τύ ος α οκαλεί ενίοτε και mallification wave. Σε ροηγηθέν διαδικτυακό Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 12

14 δηµοσίευµα της εφηµερίδας KAPITAL, διατυ ωνόταν η εκτίµηση ότι τη διετία η έκταση ου καταλαµβάνουν τα εµ ορικά ολυκαταστήµατα στη Σόφια θα δι λασιαστεί. Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, το έργο Sofia Ring Development της ελληνικών συµφερόντων κοινο ραξίας ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΑΟΣ, ου εριλαµβάνει εµ ορικό κέντρο, ξενοδοχείο και οικιστική εριοχή ( λησίον του ΙΚΕΑ), υ ενθυµίζεται ότι βραβεύθηκε ως η καλύτερη εµ ορική αρχιτεκτονική κατασκευή της Βουλγαρίας κατά τη διάρκεια των International Property Awards 2013 στο Λονδίνο λόγω του καινοτόµου σχεδιασµού του, ου συνδυάζει αρκετούς ανοιχτούς χώρους και ενσωµατώνει το φυσικό εριβάλλον στην κατασκευή. Περισσότερες ληροφορίες για το εν λόγω έργο µ ορείτε να αντλήσετε α ό τις κάτωθι ιστοσελίδες: και &cnode=19. Ο ανταγωνισµός των ως άνω mall (ιδίως των δύο µεγαλύτερων, δηλαδή του υ ό κατασκευή Sofia Ring και του άρτι κατασκευασθέντος Paradise Center, web: του λεγόµενου «τρίτου κύµατος» σε συνδυασµό µε τα ήδη λειτουργούντα αντίστοιχου µεγέθους ολυκαταστήµατα στη Σόφια (το Sofia Mall, το Serdika και το Bulgaria Mall, ου άνοιξε στα τέλη του 2012) αναµένεται να δηµιουργήσουν νέα δεδοµένα στην το ική λιανεµ ορική αγορά. Π.χ. µόνο το Sofia Ring αναµένεται να ροσθέσει στην αγορά τ.µ. νέων λιανεµ ορικών καταστηµάτων. Ως καµ ή στην ορεία του εν λόγω ανταγωνισµού και στη διαµόρφωση των τιµών αναφέρεται α ό το ειδησεογραφικό ρακτορείο και το άνοιγµα, ρο διετίας ερί ου, του (ε ίσης ελληνικών συµφερόντων) ΙΚΕΑ στη Σόφια. Ό ως, όµως, ε ίσης ε ισηµαίνει το NOVINITE, αντίστοιχη τάση διαρκούς ε έκτασης και γιγαντο οίησης των malls δεν αρατηρείται στις άλλες βουλγαρικές όλεις, ου, ιθανώς, έχουν ληγεί εντονότερα α ό την οικονοµική κρίση. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται το αράδειγµα του Ruse, ό ου ρο κρίσης σχεδιαζόταν η ανέγερση 7 νέων ολυκαταστηµάτων. Α ό αυτά, 5 ροχώρησαν στο στάδιο της κατασκευής, αλλά µόνο 3 έχουν έως τώρα ολοκληρωθεί (Royal City Center, Mall Ruse, Mega Mall Ruse), ενώ το οσοστό κάλυψης/ενοικίασης των χώρων ενοικίασης ου ροσφέρουν δεν κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανο οιητικό. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 13

15 IV. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Waste Management, Recycling & Energy Efficiency SEE Exhibition & Conference (5 7 Μαρτίου, Σόφια, Inter Expo Center) Με ιδιαίτερη ε ιτυχία ραγµατο οιήθηκε για ακόµη µια χρονιά στη Σόφια το 10ο Συνέδριο/Έκθεση South-East European Exhibition on Energy Efficiency and Renewable Energy σε συνδυασµό µε την 5η Waste Management & Recycling Exhibition Save the Planet (5 7 Μαρτίου, Σόφια, Inter Expo Center), ου διοργανώνονται α ό τη VIAEXPO (web: Σηµειώνεται ότι στο εφετινό συνέδριο συµµετείχε, για ακόµη φορά µε δικό της ερί τερο, η Αυστρία, ενώ εκ ροσω ήθηκαν µε δικά τους ερί τερα εκ ρόσω οι σηµαντικών εταιρειών του κλάδου της ενέργειας, διαχείρισης α οβλήτων κ.ά. της Ευρώ ης. Οι κύριοι τοµείς ου κάλυψαν η έκθεση και το συνέδριο είναι οι ακόλουθοι: Ενεργειακή Ε άρκεια Ανανεώσιµες ηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερµική, υδροηλεκτρική, βιοµάζα και βιοενέργεια κ.ά.) και εφαρµογές της (.χ. ηλεκτρονική κινητικότητα) ιαχείριση α ορριµµάτων: Συλλογή, διαλογή, ε εξεργασία και ανακύκλωση. Παραγωγή ενέργειας α ό διαφόρων µορφών α όβλητα (waste-to-energy). Ε ισηµαίνεται, τέλος, ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά, στο λαίσιο του ως άνω συνεδρίου, διοργανώθηκαν και οι εξειδικευµένες εκθέσεις: Smart Cities (υ ηρεσίες ληροφοριών και ε ικοινωνιών [ICTs] για έξυ νες όλεις, τηλεµατική και τηλεµετρία, συστήµατα διαχείρισης κτηρίων και συστήµατα αυτοµατισµού κτηρίων) και Lift Balkans Elevators & Escalators µε έµφαση στα συστήµατα ανελκυστήρων. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 14

16 V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Γενική Συνέλευση Ελληνικού Ε ιχειρηµατικού Συµβουλίου (2 Α ριλίου 2014, Σόφια) Τη Γενική του Συνέλευση ραγµατο οίησε το Ελληνικό Ε ιχειρηµατικό Συµβούλιο στη Βουλγαρία (HBCB) στις 2 Α ριλίου. Στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως εριλαµβανόταν και η εκλογή 9 νέων µελών του Σ. 6 µέλη του α ερχόµενου Σ ε ανεξελέγησαν ρόκειται για τους κκ. Ευάγγελο Λύτρα, ε ικεφαλής της ALPHA BANK BULGARIA, Γεώργιο Αλεξανδρή, ε ικεφαλής της ALEXANDRIS ENGINEERING LTD., Γεώργιο Ρούσσο, ε ικεφαλής της ΙΝΤΡΑCΟΜ BULGARIA SA, Μάκη Μαυρό ουλο, ε ικεφαλής της REPORT.BG, Θεόδωρο Πολύδωρο, ε ικεφαλής των ICAP BULGARIA & CYCLE CREDIT BULGARIA και Σταµάτιο Θεοδωρό ουλο, ε ικεφαλής της CHIPITA BULGARIA και ρόεδρο του α ερχόµενου Σ. Νεοεισερχόµενα µέλη στο Σ του HBCB είναι οι κκ. Μηνάς Αγγελίδης, ε ικεφαλής της COCA-COLA HELLENIC BULGARIA, Νίκος Αρσενό ουλος, ε ικεφαλής των BILOT (INTRALOT) SA & EUROFOOTBALL LTD. και Ζήσης Κώτσιας, ε ικεφαλής της ORBIT (ORPHEE BEINOGLU) LTD. Ανάληψη καθηκόντων νέου διευθυντή Βουλγαρίας της SingularLogic Καθήκοντα Country Manager στην εταιρεία SingularLogic Bulgaria ανέλαβε ρόσφατα ο κ. Γιάννης Κατσανίδης. Ο κ. Κατσανίδης έχει σ ουδάσει ληροφορική στο Πανε ιστήµιο Σόφιας µε Master of Science στα οικονοµικά, ενώ έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης σε σηµαντικές ε ιχειρήσεις του κλάδου της ληροφορικής. Μιλάει, εκτός α ό την ελληνική, τη βουλγαρική και την αγγλική. Η SingularLogic Bulgaria Eood ιδρύθηκε το 1995 ως θυγατρική της SingularLogic, ενός α ό τους σηµαντικότερους οµίλους λογισµικού και ληροφορικής στην Ελλάδα. Προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις ληροφορικής Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια ενηµερώνει τις ενδιαφερόµενες ελληνικές επιχειρήσεις ότι µπορούν να προβάλλουν δωρεάν τη δραστηριότητά τους στη βουλγαρική αγορά µέσω του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου προς δηµοσίευση (µε ενηµερωτικό και όχι διαφηµιστικό χαρακτήρα) µπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: µε την ένδειξη «Για το Ενηµερωτικό ελτίο». Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 15

17 ( εριλαµβανοµένων των νέων εφαρµογών της τεχνολογίας GALAXY) για εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα, µε συστήµατα ERP και CRM, κάθετες και εξειδικευµένες λύσεις ληροφορικής για εταιρίες λιανικής, συστήµατα διοικητικής ληροφόρησης Business Intelligence καθώς και υ ηρεσίες εκ αίδευσης. Όλες οι εφαρµογές διατίθενται µεταφρασµένες στη βουλγαρική. Τα στοιχεία ε ικοινωνίας της εν λόγω εταιρείας είναι τα κάτωθι: Singular Logic Bulgaria Computer Application Eood 152 Professor Tsvetan Lazarov Blvd., Techno Park Sofia, floor 4; Sofia 1582 Tel. : (+359 2) Mob. : ( ) Web: Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαµβάνουν µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσµο: ntoffice%2fportal.asp%3fcpage%3dnode%26cnode%3d63 Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 16

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 5/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 5/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 6/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 6/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Περιεχόµενα Ι. Υφιστάµενη κατάσταση...1 Γενικά...1 Αριθµός ε ιχειρήσεων...1 Α ασχολούµενοι Ε ί εδο µισθών...1 υνατότητες χρηµατοδότησης...2 Κύρια ροβλήµατα...3 Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Σόφια Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΚΟΙΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Σόφια, 14 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Σόφια Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΚΟΙΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Σόφια, 14 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Σόφια Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΚΟΙΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ.: FAX: E-mail: Σόφια, 14 Οκτωβρίου 2014 +35 92 9447959, 9447790 Α.Π. Φ. ΟΕΥ 2785/24/ΑΣ 2885

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 H εικόνα της βουλγαρικής αγοράς ξεκινώντας α ό την εριγραφή του µακροοικονοµικού και ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος και ροχωρώντας στη συνέχεια στις διµερείς οικονοµικές και εµ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 8/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 8/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: ecocom-sofia@mfa.gr Web:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2015 - To λεόνασµα του ροϋ ολογισµού της Ουκρανίας φτάνει τα 8,8 δις UAH (338 εκατ. ) την ερίοδο Ιαν-Σε τ 2015 5.11.2015 Το λεόνασµα του κρατικού ροϋ ολογισµού της Ουκρανίας τον Ιανουάριο-Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Φεβρουάριος Xρηµατοδότηση µεγάλων ε ιχειρήσεων στην Ουκρανία α ό την Ευρω αϊκή Τρά εζα Ε ενδύσεων (ΕΤΕ ) το 2016

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Φεβρουάριος Xρηµατοδότηση µεγάλων ε ιχειρήσεων στην Ουκρανία α ό την Ευρω αϊκή Τρά εζα Ε ενδύσεων (ΕΤΕ ) το 2016 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Φεβρουάριος 2016 Xρηµατοδότηση µεγάλων ε ιχειρήσεων στην Ουκρανία α ό την Ευρω αϊκή Τρά εζα Ε ενδύσεων (ΕΤΕ ) το 2016 Η (ΕΤΕ ) σχεδιάζει να ε εκτείνει την υ οστήριξη των µεγάλων ε ιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 30/04/2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/42/ΑΣ 1326 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Σόφια, 30/04/2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/42/ΑΣ 1326 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιούλιος Γερµανική βοήθεια στην Ουκρανία για ενέργεια, υ οδοµές και σιδηροδρόµους

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιούλιος Γερµανική βοήθεια στην Ουκρανία για ενέργεια, υ οδοµές και σιδηροδρόµους ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιούλιος 2016 Γερµανική βοήθεια στην Ουκρανία για ενέργεια, υ οδοµές και σιδηροδρόµους Ο Πρωθυ ουργός της Ουκρανίας Volodymyr Groysman δήλωσε ότι η Γερµανία σκο εύει, µέχρι τέλους τρέχοντος έτους,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 2020 ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το αρόν ερωτηµατολόγιο α οτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάρτιος 2013

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάρτιος 2013 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάρτιος 2013 - Οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε. ζητούν α ό την Ουκρανία να α οσύρει την αίτησή της στον Π.Ο.Ε. για αναθεώρηση δασµών Στις 14 Μαρτίου, η Αντι ροσω εία της Ε.Ε. στην Ουκρανία ζήτησε α ό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Αύγουστος 2016

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Αύγουστος 2016 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Αύγουστος 2016 Συνεργασία Ουκρανίας και Καζακστάν για εξόρυξη ουρανίου Το Υ ουργείο Ενέργειας, Βιοµηχανίας κai Άνθρακα της Ουκρανίας, το Υ ουργείο Ενέργειας του Καζακστάν και η Εθνική Πυρηνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα