Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Ενημερωτική σνάντηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Ενημερωτική σνάντηση"

Transcript

1 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Ενημερωτική σνάντηση Ννέκβξηνο

2 Δλεκεξσηηθή Σπλάληεζε Δηζαγσγή Ννκνζεζία θαη ζηφρνη Σεκεξηλά απνηειέζκαηα Δκπεηξίεο απφ ην Βέιγην Δθαξκνγή PAYT θαη παξαιιαγέο ηνπ Σχλνςε Δθαξκνγή ηεο θνκπνζηνπνίεζεο (νηθηαθήο θαη δεκνηηθήο) Αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ ζπζθεπαζηψλ Έλαξμε ζπιινγήο ησλ Α.Η.Η.Δ. Γπν ιφγηα γηα ηηο κπαηαξίεο 2

3 Δπξσπατθή Ννκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Τα απφβιεηα είλαη έλαο ηνκέαο πνπ ξπζκίδεηαη κε κεγάιε ζεηξά λνκνζεηεκάησλ Βαζηθνί ζηφρνη πνπ ηεξαξρηθά θαζνξίζηεθαλ είλαη ε κείσζε, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ (reduce, reuse, recycle) Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε απνζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηελ παξαγσγή απνβιήησλ Θεκειηψδεο βάζε ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Δπξψπεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ είλαη ε εγθαζίδξπζε ηεο «Δπζχλεο Παξαγσγνχ» (αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη») 3

4 Δπξσπατθή Ννκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Βαζηθέο ξνέο απνβιήησλ πνπ ρξήδνπλ «ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο» Δπηθίλδπλα απφβιεηα Απφβιεηα ζπζθεπαζίαο Ορήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο (end-life-vehicle) Παιαηά ειαζηηθά Απνξξηπηφκελεο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (WEEE) Aπνξξηπηφκελεο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο (κπαηαξίεο) Φξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα Πνιπρισξησκέλα Γηθαηλχιηα (PCBs) Απφβιεηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο Απφβιεηα ακηάληνπ Απφβιεηα θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ, θαηεδαθίζεσλ, εθζθαθψλ θαη πιηθά νδνπνηίαο 4

5 Ιεξαξρία Απνβιήησλ 5

6 Η Ννκνζεζία καο Νφκνο 215 (Ι) 2003 (ΚΓΠ 562/2003) Οξγαληθά Μέρξη 15 Ινπλίνπ 2010 ηα νξγαληθά πνπ πάλε ζε ΦΥΤΑ κφλν 75% φζσλ είραλ παξαρζεί ην 1995 Μέρξη 15 Ινπλίνπ 2012 ηα νξγαληθά πνπ πάλε ζε ΦΥΤΑ κφλν 50% φζσλ είραλ παξαρζεί ην 1995 Μέρξη 15 Ινπιίνπ 2016 ηα νξγαληθά πνπ πάλε ζε ΦΥΤΑ κφλν 35% φζσλ είραλ παξαρζεί ην 1995 Μφλν απφβιεηα πνπ είραλ ππνζηεί επεμεξγαζία είλαη απνδεθηά ζε ΦΥΤΑ Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε ειαζηηθψλ ζε ΦΥΤΑ απφ θαη ηεκαρηζκέλσλ ειαζηηθψλ απφ Η ιεηηνπξγία πθηζηάκελσλ ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο επηηξέπεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο θαη κάιηζηα εθφζνλ είραλ ιεθζεί εηδηθά κέηξα Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε φισλ ησλ ξεπκάησλ ςειήο πξνηεξαηφηεηαο ρσξίο πξν-δηαρείξηζε Η ηηκή ρξέσζεο ηεο δηάζεζε απνξξηκκάησλ ζε ΦΥΤΑ πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΦΥΤΑ 6

7 Σπζθεπαζίεο - Σχγθξηζε Σηφρσλ Σηφρνη απφ Recover at least 50% of total Recycle at least 25% of total Recycle at least 15% per material Σηφρνη απφ Recover at least 60% of total Recycle at least 55% of total Recycle at least 60% of glass Recycle at least 60% of paper Recycle at least 50% of metals Recycle at least 22% of plastics (counting only what is recycled back to plastic) Recycle at least 15% of wood Directive 94/62/EU Directive 2004/12/EU 7

8 Άιινη ζηφρνη Αλαθχθισζεο 3,000 Τφλνη Ηιεθηξηθψλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Απνβιήησλ/έηνο (κε πξννπηηθή ζχληνκα λα γίλνπλ 5,000) 75 ηφλνη νηθηαθψλ κπαηαξηψλ/έηνο Μπαηαξίεο νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο Δπηθίλδπλα απφβιεηα ζην νηθηαθφ ξεχκα Φξεζηκνπνηεκέλα Διαζηηθά (5,500 ηφλνη/έηνο) 8

9 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 2007, Ανά Επαρχία ΕΠΑΡΥΙΑ Αστικές Περιοτές Σοσριστικές Περιοτές Άλλες Περιοτές ΤΝΟΛΟ Λεπθσζία Λεκεζφο Λάξλαθα Πάθνο Ακκφρσζηνο ΣΥΝΟΛΟ

10 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 2015, Ανά Επαρχία (ΕΚΣΙΜΗΗ) ΕΠΑΡΥΙΑ Αστικές Περιοτές Σοσριστικές Περιοτές Άλλες Περιοτές ΤΝΟΛΟ Λεπθσζία Λεκεζφο Λάξλαθα Πάθνο Ακκφρσζηνο ΣΥΝΟΛΟ

11 Tα απνηειέζκαηα καο ην 2006 Country Performance: Overall Recycling Quotas in 2006 (%) Belgium Austria Germany Luxembourg Czech Rep. Netherlands Sw eden UK Denmark Italy France Ireland Spain Portugal Poland Finland Hungary Latvia Estonia Greece Slovenia Lithuania Slovakia Bulgaria Romania Cyprus Malta

12 Per Cent (%) Country Performance 2007 (%) Recycling and Recovery Rate for Packaging Waste Targets Recovery target Recycling target BE BG CZ DK DE EE IE GR ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS NO Recycling Rate Recovery Rate

13 Οη δηθνί καο ζηξαηεγηθνί ζηφρνη Δλίζρπζε ηεο Γηαινγήο ζηελ Πεγή Καζαξή θαη απιή επηθνηλσλία Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ θηλεηξνπνίεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ Γεκηνπξγία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή 13

14 Βέιγην Τν Βέιγην θαη ηα κέηξα πνπ ην έθεξαλ ζηελ πξσηηά ηεο Δ.Δ. 14

15 The Public Waste Agency of Flanders General introduction Danny Wille Director-general

16 Materials: what do we want to achieve? From clearing landfills to incineration and recycling and waste prevention as well as a reduced consumption of raw materials, water and energy shift of emphasis and expansion towards MATERIAL MANAGEMENT 16 Danny Wille

17 Household waste management in Flanders : more than 70% recycling

18 II. Waste management in Flanders: the beginning 1980 Belgium = federal state 1981 Flemish waste decree : 1st waste implementation plan introducing levies on landfill and incineration introducing and subsidizing selective collection on voluntary base (amenity sites (containerparks), only non-organic fractions (dry waste)) 18 Danny Wille

19 II. Waste management in Flanders: scaling up : 1st waste implementation plan introducing waste prevention installing overall selective collection: organic waste or dry waste producers responsibility, voluntary covenant between Flemish region and municipalities, introducing PAYT : 2nd household waste impl. plan obligatory selective collection landfill and incineration prohibitions 19 Danny Wille

20 II. Waste management in Flanders: reaching the optimum : 3rd household waste impl. plan: concrete objectives!!! 13% prevention in 2007 compared with % selective collection and recycling max. 150kg/inhabitant residual waste on Flemish level in 2007 max. 200kg/inhabitant residual waste on municipality level : absolute prohibition of landfill of household waste 20 Danny Wille

21 II. Waste management in Flanders: going further than waste : 4th household waste impl. plan: 2% prevention/year, decoupling growth of waste with economic growth 75% selective collection and 70% recycling max. 150kg/inhabitant residual waste on Flemish level/year max. 180kg/inhabitant residual waste on municipality level from : no more landfilling of combustible waste 21 Danny Wille

22 kg per inhabitant II. Household waste management in Flanders: facts and figures residual w aste selective collected w aste 100 total household w aste municipalities have less residual waste than 150kg/inhabitant in % selective collection in Danny Wille

23 III. Mix of general instruments to reach objectives 1. sensitising and communication 2. organising an obligatory, optimal, uniform(*) selective collection 3. subsidizing and financial support of reuse organizations and municipalities 4. stimulating intermunicipal co-operation (*) specific collection systems in extremely rural area or city centre 23 Danny Wille

24 Mix of financial instruments to reach objectives 5. applying the principle the polluter pays (PAYT) 6. implementing the producer s responsibility 7. installing environmental levies on landfill and incineration at flemish level 8. implementing landfill and incineration prohibitions This mix of instruments is the key to success! 24 Danny Wille

25 7. Environmental levies on incineration and landfill in 2008 Cost landfill: 50 Levy on landfill household waste: Landfill of a maximum amount of recycling residues at low levy. Cost incineration: 100 (average). Levy on incineration household waste: 7.22/ton. Incineration of a maximum amount of recycling residues at low levy. The Flemish borders are closed for D10 of residual waste. 25 Danny Wille

26 2. Obligatory optimal uniform selective collection Introduce obligatory bag or bin for residual waste and maximum amounts/collection. Introduce taxes for bag or bin related to the amount of waste. Use the same tariffs in neighbouring municipalities: no waste tourists!!! Deal with illegal behaviour (illegal dumping, burning at home) and litter. Give information about prevention to the population: no waste = no cost! 26 Danny Wille

27 5. Municipal taxation of residual waste since 1996 waste bag (60l.) Year Euro 0,44 0,60 0,66 1,14 1,22 1,25 waste bin/container (120l.) taxation per volume taxation per weight /kg taxation per offer combination weight - offer or volume - offer 27 Danny Wille

28 Σπζηήκαηα PAYT 28

29 Σπζηήκαηα PAYT Γηαηί ρξεηάδνληαη Δίλαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» Δίλαη ε πιένλ δίθαηε κνξθή θνξνιφγεζεο ησλ ζθπβάισλ Γεκηνπξγεί θίλεηξν ζε φπνηνλ κεηψλεη ηα απνξξίκκαηα ηνπ (κεηψλεη, αλαθπθιψλεη, θνκπνζηνπνηεί) θαη αληηθίλεηξν ζε φπνηνλ δελ ην θάλεη Βνεζά ηα πξνγξάκκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή θαη ηα πξνγξάκκαηα θνκπνζηνπνίεζεο Γεκηνπξγεί θαιχηεξε αληίιεςε ζην θνηλφ γηα ην νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ Κάλεη ζπκκέηνρν ηνλ πνιίηε ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο Δπζπγξακκίδεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ πνιίηε κε απηά ηεο ηνπηθήο αξρήο θαη ηνπ θξάηνπο 29

30 Σπζηήκαηα PAYT Πξνβιήκαηα Γεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο αχμεζεο ηεο παξάλνκεο απφξξηςεο ή θαη ηεο θαχζεο ησλ απνξξηκκάησλ Γελ απνδείρζεθε σο κεγάιν πξφβιεκα θαη αληηκεησπίζζεθε ζρεηηθά εχθνια Γεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα «ηνπξίζηεο ησλ απνξξηκκάησλ Αληηκεησπίδεηαη κε επξχηεξε εθαξκνγή ζε νιφθιεξε πεξηνρή θαη κε απηφαζηπλφκεπζε απφ ηνπο πνιίηεο Αξρηθά κπνξεί λα ηδσζεί κε δπζπηζηία σο πξνζπάζεηα έκκεζεο αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο ησλ ζθπβάισλ Αληηκεησπίδεηαη κε θαιή επηθνηλσλία θαη αλάιπζε ηνπ πξηλ θαη κεηά θφζηνπο Γεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αχμεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ζηα αλαθπθιψζηκα πιηθά Αληηκεησπίδεηαη κε επηθνηλσλία θαη κε ειέγρνπ 30

31 Σπζηήκαηα PAYT Δπηπιένλ πξνβιήκαηα ζηελ Κχπξν Φξεηάδεηαη αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο θνξνιφγεζεο ησλ ζθπβάισλ Γχζθνιν λα εληαρζνχλ κεγάιεο εληαίεο πεξηνρέο γηα λα απνθχγνπκε ηνπο ηνπξίζηεο Νννηξνπία Διιείςεηο ζηηο Υπνδνκέο Γσξεάλ ρσκαηεξέο Με χπαξμε άιισλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ 31

32 Σπζηήκαηα PAYT Γηαηί είλαη απαξαίηεηα; Γηαηί απνδίδνπλ Όπνπ εθαξκφζηεθε ππήξμε άκεζε αχμεζε απφ % ησλ πνζνηήησλ ησλ πιηθψλ πνπ δηνρεηεχνληαη απφ ηα λνηθνθπξηά ζηα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο 32

33 Evolution combustible waste 16000, , , ,0 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 Introduction DIFTAR, Jaar Total amount of combustible waste in 1996 : ton Results

34 Σπζηήκαηα PAYT Γηαηί είλαη απαξαίηεηα; Γηαηί ζπξψρλνπλ ηα απνξξίκκαηα πξνο ηα πάλσ ζηελ ηεξαξρία δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ 34

35 Σπζηήκαηα PAYT Βαζηθνί Τχπνη Σπζηεκάησλ Με βάζε ηνλ φγθν είηε κε θάδν είηε κε απηνθφιιεην είηε κε ζαθνχια Με βάζε ην βάξνο κε ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ θάδσλ 35

36 Σπζηήκαηα PAYT Σύποι σστημάτων 1. Πξνπιεξσκέλε ζαθνχια ή απηνθφιιεην. Τν πην εχθνιν θαη απιφ, ζπλήζσο ε αξρή. Πιενλέθηεκα: Τα κηθξφηεξα δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα. Μεηνλέθηεκα: απμνκεηψζεηο ζηα εηζνδήκαηα, κηθξφηεξν θίλεηξν γηα κείσζε ησλ απνξξηκάησλ, δηαθνξέο ζην βάξνο ησλ απνξξηκάησλ. 36

37 Σπζηήκαηα PAYT 2. Με βάζε ηνλ φγθν θαη ηε ζπρλφηεηα ζπιινγήο Σπλήζσο κε θάδνπο θαη κε ζηαζεξή ρξέσζε αλά άδεηαζκα θαη αλάινγα κε ηνλ φγθν ηνπ θάδνπ. Πλεονέκτημα: Δχθνιν ζηελ εθαξκνγή Μεηνλέθηεκα: Μηθξφ θίλεηξν γηα κείσζε ησλ απνξξηκάησλ, ε ρξέσζε δελ είλαη εληειψο ζσζηή. 37

38 Σπζηήκαηα PAYT 3. Με βάζε ην βάξνο Σπλήζσο κε θάδνπο θαη κε ρξέσζε αλά ζπιινγή θαη κε ην βάξνο ησλ απνξξηκάησλ. Πλεονέκτημα: Άκεζν θίλεηξν γηα κείσζε ησλ απνξξηκάησλ. Δίλαη ην πην δίθαην ζχζηεκα. Μεηνλέθηεκα: Πην δχζθνιν θαη αθξηβφ λα εθαξκνζηεί θαη λα ιεηηνπξγεί. Μεγάιε αιιαγή γηα ην θνηλφ. 38

39 Σπζηήκαηα PAYT 4. Σπλδπαζκφ ζπρλφηεηαο, φγθνπ θαη βάξνπο Με θάδνπο θαη ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηνπο. Πλεονέκτημα: Μεγάιν θίλεηξν γηα κείσζε. Πην ζσζηή θαη δίθαηε ρξέσζε πνπ θαιχπηεη θαη ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά θφζηε. Δθαξκνγή πιήξσο ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». Μεηνλέθηεκα: Μεγαιχηεξν θφζηνο εθαξκνγήο, ππνδνκψλ, δηεχζπλζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Αθφκε κεγαιχηεξε αιιαγή γηα ηνλ Πνιίηε. 39

40 Σπζηήκαηα PAYT Δθαξκνγή Σπζηήκαηνο Γηαδηθαζία Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ Οινθιήξσζε Καλνληζκψλ γηα έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ Αγνξά θαη δηαλνκή θάδσλ, ή εηνηκαζία θαη δηάζεζε ησλ ζαθνπιηψλ Δλίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο Δλζάξξπλζε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο Δζσηεξηθή εηνηκαζία ηεο Τνπηθήο Αξρήο Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 40

41 ύγκριση σσστημάτων και ανταπόκριση στο κόστος kg/inhabitant 20 weight chip volume chip > 1,50 bag 1,50 bag 1,25-1,49 bag 1-1,24 bag 0-0,99 bag 0 41 Danny Wille

42 Σπζηήκαηα PAYT Δηζεγήζεηο γηα ηελ Κχπξν Πξέπεη λα πάκε κε θάηη απιφ ζηελ αξρή (κάιινλ ζαθνχια) Φξεηάδεηαη ηνπηθή πνιηηηθή ζηήξημε Φξεηάδεηαη απνθαζηζηηθφηεηα γηα λα πεηχρεη Θα πξέπεη λα γίλεη θαιή επηθνηλσλία Θα ρξεηαζηεί θαιή αζηπλφκεπζε αξρηθά Μέρξη λα αιιάμεη θαη ν Νφκνο γηα ηε θνξνιφγεζε ζα ππάξρεη απψιεηα εηζνδεκάησλ αιιά θαη νθέιε Δίλαη θαιφ λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα πηινηηθφ 42

43 σνοπτικά τι έκανε το Βέλγιο Δθαξκνγή ςειήο θνξνινγίαο γηα θάζε ηφλν πιηθνχ πνπ απνξξίπηεηαη ζηηο ρσκαηεξέο. (Σχλνιν 127 επξψ/ηφλν). Δθαξκνγή θνξνινγίαο γηα θάζε ηφλν πιηθνχ γηα απνηέθξσζε. (Σχλνιν 107 επξψ/ηφλν) Δπηδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ δηαινγήο ζηελ πεγή. Δπηδφηεζε ηεο δεκηνπξγίαο πξάζηλσλ ζεκείσλ Δλζάξξπλζε θαη επηδφηεζε ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. Δθαξκνγή κέηξσλ πξφιεςεο ησλ απνβιήησλ κε ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο. 43 Danny Wille

44 σνοπτικά τι έκανε το Βέλγιο Υπνρξεσηηθή δηαινγή ζηελ πεγή κε θαλνληζκνχο θαη ειέγρνπο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο (70% θαη ειάρηζηνλ). Δθαξκνγή PAYT ζε φιεο ηηο ηνπηθέο αξρέο ζε φιε ηε Φιακαλδία. Απαγφξεπζε ηεο απφξξηςεο πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ ή θαη λα απνηεθξσζνχλ ζηηο ρσκαηεξέο. Καζνξηζκφο αλψηαηνπ νξίνπ ζθπβάισλ αλά θάηνηθν αλά έηνο πνπ ζπιιέγεηαη σο αλάκεηθηα απνξξίκκαηα (φξην 150 kg/θάηνηθν/έηνο). Απφ 1/1/2009 εμ νινθιήξνπ απαγφξεπζε ηεο απφξξηςεο ζηηο ρσκαηεξέο. 44 Danny Wille

45 Οη δηθέο καο ελέξγεηεο Οη ρσκαηεξέο είλαη αλεμέιεγθηεο θαη αλέμνδεο (ζρεδφλ 100% δσξεάλ) Πιεξψλνπκε εληαία θνξνινγία ζηα ζθχβαια ε νπνία ηηκσξεί φζνπο δηαρεηξίδνληαη ηα απνξξίκκαηα ηνπο θαη επηβξαβεχεη φζνπο ηα πεηνχλ ζηε ρσκαηεξή. Γελ εθαξκφδνπκε ηελ απαγφξεπζε ηεο απφξξηςεο ησλ δηαθφξσλ ξεπκάησλ πνπ θαζνξίδεη ε επξσπατθή λνκνζεζία ζηηο ρσκαηεξέο, κε ηε δηθαηνινγία φηη αλ ην θάλνπκε ζα ηα πεηνχκε ζηνπο πνηακνχο. Οη λένη ΦΥΤΥ ρξεψλνληαη ιαλζαζκέλα (ρσξίο θφζηνο επέλδπζεο) ζηνπο ρξήζηεο. Γίλνληαη δειαδή εηθνληθά θηελέο ιχζεηο. Απνξξίπηνπκε θάζε λέα ηερλνινγία γηαηί ζα γίλνπλ νη ΦΥΤΥ. 45

46 Οη δηθέο καο ελέξγεηεο Γελ αζρνινχκαζηε ζνβαξά σο θξάηνο κε ηε δηαινγή ζηελ πεγή (απφδεημε φηη ηα θπβεξλεηηθά ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο δελ αλαθπθιψλνπλ ππνρξεσηηθά). Γελ πξνσζνχκε ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε. Γελ έρνπκε ζρέδηα επηδνηήζεσλ γηα ηε βηνκεραλία δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (φια ηα θνλδχιηα απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία πάλε ζηνπο ΦΥΤΥ). Γελ έρνπκε ζρέδηα ππνβνήζεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπο. 46

47 Πνπ πάκε; Υπάξρεη ακθηβνιία αλ πάκε πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε ε φρη? Φξεηάδνληαη λα αιιάμνπλ πνιιά 47

48 Οη δηθέο καο Δηζεγήζεηο Οξζή θνζηνιφγεζε ησλ δχν ΦΥΤΑ/ΦΥΤΥ Πάθνπ θαη Λάξλαθαο Ακκνρψζηνπ θαη ρξέσζε ησλ ρξεζηψλ κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο. Δπηβνιή ηέινπο απφξξηςεο ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρνπ ησλ δχν ΦΥΤΑ/ΦΥΤΥ ζε Βαηχ θαη Κνηζηάηε άκεζα. Κιείζηκν ησλ αλεμέιεγθησλ ρσκαηεξψλ, ή φπνπ κείλνπλ κεηαβαηηθά λα έρνπλ ηέινο απφξξηςεο ηνπιάρηζηνλ επξψ/ηφλν. Τα έζνδα απφ ηα ηέιε απφξξηςεο λα παξακέλνπλ ζηηο ηνπηθέο αξρέο γηα βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο θαη γηα πεξηνξηζκφ ηεο απφηνκεο αχμεζεο ησλ ηειψλ κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ΦΥΤΥ. 48

49 Οη δηθέο καο Δηζεγήζεηο Δθαξκνγή παληνχ ζπζηεκάησλ PAYT γηα θηλεηξνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαινγή ζηελ πεγή. Απαγφξεπζε ηεο απφξξηςεο φισλ ησλ αλαθπθισζίκσλ πιηθψλ ζηηο ρσκαηεξέο. Γεκηνπξγία ζρεδίσλ επηδφηεζεο ηεο ηδησηηθήο βηνκεραλίαο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Πξνψζεζε ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 49

50 Κνκπνζηνπνίεζε 50

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων»

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» 2 και 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Μελζτη για τα επαγγελματικά προςόντα και το ςφςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (ΕΕΚ) ςτη βιομηχανία διαχείριςησ ςτερεών αποβλήτων ςε 8 χώρεσ τησ ΕΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Life + Environmental Policy and Governance ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Οκηιεηήο: Γηψξγνο Κίξθνο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ Γεληθά ηνηρεία Πξνγξάκκαηνο ηόρνη Απνηειέζκαηα ΔΣΑΙΡΟΙ Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ ηεο Κππξηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ξόινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζην ζύζηεκα πγείαο: Μηα ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε νπεδίαο, Οιιαλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αζηέπιορ Παπαγευπγίος 1 και Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1 1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 54 124 Θεζζαινλίθε. Πξφζσπν επαθήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 2 1.0 Ο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1.1 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Σν θφζηνο θαηαζθεπήο, ε θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003 ΚΑΛΑΜΑΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν:

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: Ελλάδα: Πποαπαιηούμενερ Ενέπγειερ Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: 1. πκπιεξσκαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2015 θαη Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΟΗ ΔΤΔΛΗΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: ΜΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα