ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ*"

Transcript

1 ELÇÎN MACAR ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ* Ή ονομασία ((καθολικοί» (Ούνίτες) στήν πραγματικότητα δεν είναι μια ονομασία πού αποδέχονται καί χρησιμοποιούν οί πλευρές πού ένέχονται στο ζήτημα των (Ανατολικών» ή (('Ενωτικών» Εκκλησιών. Άπύ τη μια πλευρά, τα μέλη τών Εκκλησιών αύτών αύτοπροσδιορίζονται ως «χριστιανοί», μέ βάση τήν πίστη τους καί την «μοναδικότητα» καί «ορθότητα» τού δόγματός τους, όπως έξάλλου συμβαίνει μέ όλες τίς θρησκείες καί δόγματα- είναι γνωστό, άλλωστε, ότι καί ό όρος «καθολικός» μέ τήν δογματική έ'ννοια δέν είναι άποδεκτός ούτε μεταξύ τών καθολικών. Από τήν άλλη πλευρά, οί Ορθόδοξοι, οί όποιοι καί άντιμετωπίζουν τό ζήτημα τών «Ενωτικών» Εκκλησιών ως πρόβλημα «απόσχισης», τούς ονομάζουν ((Ούνίτες» (Ένωτικούς), ονομασία πού στήν Ορθόδοξη Ανατολή ένέχει καί μια χροιά αποδοκιμασίας. Ή άντιμετώπιση αύτή άπορρέει άπό τό γεγονός ότι οί παλαιές χριστιανικές Εκκλησίες τής Ανατολής θεωρούν ότι ή άνατολική λατρευτική παράδοση δέν μπορεί να συνυπάρχει μέ τον καθολικισμό. Αύτές, λοιπόν, οί (Ανατολικές» Εκκλησίες, πού ή θρησκευτική βιβλιογραφία έχει άποδεχτει ως μιά διακριτή κατηγορία, έφαρμόζουν τίς λατρευτικές παραδόσεις πού έχουν κληρονομήσει ιστορικά: ούσιαστικά, σέ ο,τι άφορά στήν πίστη, τη λατρεία καί τό εορτολόγιό τους δέν έχουν διαφορές μέ τούς Ορθόδοξους καί ή Εκκλησία τους είναι άκριβώς μιά ορθόδοξη Εκκλησία. Ή διαφορά τους, ωστόσο, έγκειται στο γεγονός ότι δέν άναγνωρίζουν τον ορθόδοξο πατριάρχη ως τό ανώτερο πρόσωπο στήν έκκλησιαστική ιεραρχία άλλα τον πάπα, τόν όποιο καί μνημονεύουν στό τέλος τής λειτουργίας. Ή έμφάνιση έξάλλου τών «Ενωτικών» Εκκλησιών συνδέεται μέ * Εύχαριστώ τό συνάδελφο άπό το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Ήλία Κολοβό για τή συμβολή του στη συγγραφή του κειμένου αύτοϋ στήν ελληνική γλώσσα.

2 312 ELÇÎN MACAR τήν έναρξη τής προσπάθειας διάδοσης, μέσω ιεραποστολών, του καθολικισμού στην Ανατολή, στον ιστορικό δηλαδή γεωγραφικό χώρο τής Ορθοδοξίας. 1. «ΕΝΩΤΙΚΕΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Σύμφωνα μέ τήν άποψη που διατύπωσε ό Psalty, ή εμφάνιση τών «ένω- τικών» άνάγεται στήν περίοδο τής πατριαρχίας του Φωτίου ( , ).1 Αύτοί ούδέποτε άποδέχτηκαν το σχίσμα μεταξύ τών δύο Εκκλησιών πού δημιουργήθηκε έπ'ι Φωτίου- εμφανίστηκαν ωστόσο ως κοινότητα μέ ταυτότητα καί διάρκεια μόνο στα μέσα του 19ου αιώνα. Σύμφωνα μέ τον Psalty εξάλλου, ή ονομασία «ένωτικοί» είναι ορθή, έφόσον αύτοί άπύ τήν άρχή τού σχίσματος επιθυμούσαν τήν ένωση καί συνέχισαν νά αποδέχονται τήν παπική άρχή δπως καί προ τού σχίσματος. Ή ένωση ωστόσο τών δύο Εκκλησιών, παρ δλο πού έγινε άποδεκτή άπύ τίς Συνόδους τής Λυών (1274) καί τής Φλωρεντίας (1439), δέν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Σύμφωνα μέ τον πατέρα Μιχαήλ Πρίντεζη, δταν ή έλπίδα τής ένωσης έπαψε νά υπάρχει άρχισε ή μεταπήδηση Ορθοδόξων στον καθολικισμό.2 Ούσιαστικά το γεγονός αυτό υπήρξε ή πρακτική λύση στο ζήτημα χωρίς νά προσφύγουν σε θεολογικές συζητήσεις καί διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οί καθολικοί τήςάνατολής ήθελαν, καθώς μεταπηδοΰσαν στον καθολικισμό, νά διαφυλάξουν τίς ανατολικές παραδόσεις τους. "Ενας άπο τούς πιο σημαντικούς λόγους πού προκάλεσαν τήν πολιτική τής Ρώμης για τη δημιουργία «Ενωτικών» Εκκλησιών υπήρξε ή θωράκιση τού Οικουμενικού Πατριαρχείου άπο τούς Οθωμανούς. Άπο ιστορική άποψη άλλωστε δέν θά πρέπει νά λησμονούμε τή συνεργασία τού Πατριαρχείου μέ τούς Οθωμανούς εναντίον τής Ρώμης. Ή εμφάνιση τής κίνησης τών «Ενωτικών» μέ κάποιο συγκεκριμένο τρόπο άνάγεται στη συνθήκη τού Μπρέστ-Λιτόφσκ (1595), ξεκίνησε στήν Πολωνία καί οδήγησε στήν περαιτέρω επιδείνωση τών σχέσεων μεταξύ τών Εκκλησιών τήςάνατολής καί τής Δύσης. 1. Βλ. F. Psalty, «La Communauté grecque-catholique», M. Revah, Le Catholicisme en Turquie, Istanbul 1933, a Μ. Πρίντεζης, 'Ελληνική Καθολική Εξαρχία: Κωνσταντινούπολη-ΆΟήνα (ανέκδοτη εργασία, σ. 2).

3 ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 313 'Ως ιδιαίτερες «Ένωτικές» Εκκλησίες οί Μαρωνίτες εμφανίστηκαν στα 1182, οί Χαλδαΐοι στα 1551, οί Άλβανοϊταλοί στά 1595 (ορισμένες πηγές έπισημαίνουν δτι αύτή ή ομάδα συνέχισε άπρόσκοπτα να είναι έξαρτημένη άπο τή Ρώμη), οί Μαλαμπάρ (Ινδία) στά 1599, οί Ούγγροι στά 1652, οί Ρουθήνοι τής Γαλικίας έπίσης στά 1652, οί Σύριοι στά 1656, οί Ρουμάνοι στά 1701, οί Μελχίτες στά 1724, οί Κόπτες στά 1741, οίάρμένιοι στά 1742, οί Αίθίοπες στά 1839, οί Βούλγαροι στά 1860, οί Ρωμιοί στά 1861, οί Ρώσοι στά 1920 καί οί Μαλανκάρ (Ινδία) στά Ό σημερινός πληθυσμός των Εκκλησιών αύτών είναι:3 Αλεξανδρινού ρυθμού Κόπτες: Αίθίοπες: Άντιοχειανού ρυθμού Σύριοι: Μαλανκάρ: Μαρωνίτες: Βυζαντινού ρυθμού Αλβανοί: 400 Λευκορώσοι: Βούλγαροι: 'Έλληνες: Ούγγροι: Άλβανοϊταλοί: Σέρβοι: Μελχίτες: Ρουμάνοι: Ρουθήνοι: Σλοβάκοι: Βλ. R. G. Robertson, The Eastern Christian Churches. A brief survey, Ρώμη 1993, passim D. Attwater, The Christian Churches of the East, τ. 1: Churches in Communion with Rome, Λονδίνο: Geoffrey Chapman, 1961.

4 314 ELÇlN MACAR Ούκρανοί: Χαλδαϊκού ρυθμού Χαλδάίοι: Μαλαμπάρ: Αρμένικου ρυθμού Αρμένιοι: Οί «Ένωτικές» Εκκλησίες άνάλογα μέ τή λατρευτική παράδοση πού ακολουθούν διακρίνονται σέ πέντε κατηγορίες: Βυζαντινή, Αλεξανδρινή, Αντιόχειας, Αρμένική, Χαλδαίας. Σύμφωνα μέ τον (Ανατολικό Κώδικα» πού έξέδωσε την 1 Οκτωβρίου 1991 δ πάπας Ιωάννης Παύλος Β' ισχύει μια νέα κατάταξη μέ βάση τις μεταξύ τους σχέσεις καί τις σχέσεις τους μέ το Βατικανό: 1. Πατριαρχεία: Χαλδαίων, Αρμενίων, Κοπτών, Συρίων, Μαρωνιτών καί Μελχιτών. 2. Αρχιεπισκοπές: Ούκρανίας, Συρο-Μαλαμπάρ. 3. Μητροπόλεις (sui iuris): Αιθιοπίας, Συρο-Μαλανκάρ, Ρουμανίας καί τής Ρουθηνικής Εκκλησίας στήν Αμερική. 4. Άλλες Εκκλησίες (sui iuris): Βουλγαρική, Ελληνική, Ουγγρική,Άλβα- νοϊταλική, Σλοβάκική (περιλαμβάνει καί τις Εκκλησίες στα έδάφη τής πρώην Γιουγκοσλαβίας). Στις κοινότητες τής Λευκορωσίας, Αλβανίας, Γεωργίας καί Ρωσίας δέν ύφίσταται εκκλησιαστική ιεραρχία. Κατά τήν πρώτη περίοδο δράσης των καθολικών ιεραποστόλων σκοπός τους ήταν «να έκλατινιστοΰν οί Καθολικοί»/1 Αλλά αύτό χρησιμοποιούνταν άπό τις τοπικές Εκκλησίες ως άφορμή γιά άντι-προπαγάνδα. Έτσι, άργό- τερα, ή στρατηγική αύτή πού συναντούσε άλλωστε πολλές αντιδράσεις άλλαξε καί άρχισαν να ιδρύονται (Ανατολικές Εκκλησίες». Οί Εκκλησίες αύτές 4 4. Γιά τις καταπιέσεις των καθολικών στήν Ανατολή άπό τή Δυτική Εκκλησία καί τις προσπάθειες «έκλατινισμοϋ» τους βλ. J. Hajjar, Les chrétiens uniates du Proche-Orient, Παρίσι 1962.

5 ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 315 θά διαφύλατταν τις παραδόσεις, τούς λατρευτικούς τύπους καί τις γλώσσες τους αλλά θά ήταν έξαρτημένες άπό τον πάπα. Για το λόγο αύτύ ή Sacra Congregatio de Propaganda Fidei, έχοντας ώς στόχο να αλλάξει την άντί- ληψη καθολικός = λατίνος, στο διάταγμά της μέ ημερομηνία 1 Ιουλίου 1885 υποστήριζε ότι οΐ Άνατολίτες πού ήθελαν να γίνουν καθολικοί έπρεπε να διαφυλάξουν τις παραδόσεις τους καί να μην υιοθετήσουν τη λατινική, εάν δεν είχαν ειδική άδεια άπό το Βατικανό.3 Άπό την άλλη πλευρά όμως, ή Ορθόδοξη Εκκλησία ερμήνευσε την ένέργεια αύτή ώς δόλια καί έπικίνδυνη προσηλυτιστική μέθοδο. Ό «ένωτισμός», ό όποιος σχεδιάστηκε ώς μεταβατικό στάδιο γιά τήν άπο- δοχή έκ μέρους τής Ανατολής τής άνωτερότητας καί μοναδικότητας τής Ρώμης, συγκέντρωσε σέ τέτοιο βαθμό τά πυρά τής Ανατολής ώστε οί οπαδοί του βίωσαν πολύ μεγαλύτερη άντίδραση καί άπό αύτούς άκόμη τούς Λατίνους πού ζουσαν μέσα στις κοινωνίες τής Ανατολής. Σύμφωνα μέ τόν Zananiri οί «ένωτικοί» αισθάνονταν απομονωμένοι στήν Ανατολή καθώς όμως αποδέχονται στό Βατικανό έξελίσσεται παράλληλα ό πολιτιστικός έκλατινισμός τους. Ενίοτε, πάλι, ή ομάδα αύτή πού διαφοροποιείται άπό τά δύο μεγάλα εκκλησιαστικά σώματα, γίνεται άποδέκτης υποτιμητικών χαρακτηρισμών- ώστόσο, οί Εκκλησίες αύτές είναι, ή καθεμία, μικρό δείγμα τής μίας Οικουμενικής Εκκλησίας τήν οποία θά άποτελοΰσαν άπό κοινού ή μεγάλη Εκκλησία τής Ανατολής καί ή μεγάλη Εκκλησία τής Δύσης. Σύμφωνα μέ τόν Lanne «... [οί Ορθόδοξοι] θεωρούν τούς Καθολικούς αύτούς [εννοεί τούς Ανατολικούς Καθολικούς], ώς ιδιαίτερο δόγμα, ώς κοινωνικό φαινόμενο. Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι τό πρόβλημα αύτό άποτελεΐ ένα άπό τά μεγαλύτερα εμπόδια γιά τήν ένωση τών Ανατολικών Εκκλησιών μέ τις Ορθόδοξες Εκκλησίες» Ό Μελχίτης πατριάρχης Μάξιμος Δ Sayeh δήλωσε σέ μιά συγκέντρωση στό Ντίσελντορφ τό 1960 τά εξής: «Οί Ανατολικές Καθολικές Εκκλησίες, στό βαθμό πού διαφυλάσσουν, ώς οφείλουν, τήν ίδιαιτερότητά τους καί εφόσον είναι έξαρτημένες τόσο άπό τόν Καθολικισμό όσο καί άπό τήν Ανατολή 5. G. Zananiri, Pape et Patriarches, Παρίσι 1962, σ Στο Sio, σ Ε. Lanne, «Eglises unies ou Eglises soeurs: un choix inéluctable», Irenikon 48 (1975), σ. 323.

6 316 ELÇÎN MACAR αποτελούν ισχυρό καί άπαραίτητο στοιχείο γιά τή χριστιανική ενότητα. Έστω κι αν κάποιες φορές στράφηκε προς τή μία ή τήν άλλη κατεύθυνση το στοιχείο αύτό υπηρέτησε καί θά υπηρετεί πάντοτε τήν υπόθεση τής ένωσης... Ή ένωση είναι γιά μάς ένα ζήτημα σαν άνατριχιαστικός έφιάλτης καί δίψα ταυτόχρονα πού κατακαίει τά σωθικά μας. Είναι άκόμα καί ενα κομμάτι τού ίδιου τού λόγου ύπαρξής μας... Κανείς μας δεν έ'χει άτομικό συμφέρον στήν υπόθεση αύτή τής ένωσης που φέραμε καί πάλι εμείς στο προσκήνιο. Καθώς μάλιστα ή ένωση θά προκαλέσει άκόμα καί τήν έξ ολοκλήρου κατάργησή μας ως ιεραρχημένης κοινότητας. Ελπίζουμε διακαώς οτι μετά τήν ένωση δέ θά υπάρξει πλέον ένωτική εκκλησία, άλλα θά λέγεται άπλώς Ανατολική Εκκλησία καί εμείς θά βρισκόμαστε στις γραμμές έκείνης σά να μήν είχαμε ποτέ χωριστεί».8 Εντούτοις, οί Ανατολικοί καθολικοί άνεξάρτητα άπό τή βούλησή τους βιώ- νουν σήμερα, ως έναν βαθμό, τον έκλατινισμό τους" στέλνουν τά παιδιά τους σέ καθολικά σχολεία καί γενικά ζοΰν σαν νά έχουν έξοριστεϊ άπό μιά κοινωνία στο έσωτερικό τής οποίας βρίσκονται αισθάνονται ξένοι στή Δύση καί άπομονωμένοι στήν Ανατολή. Το συναίσθημα τής μή ένταξης στή μιά ή στήν άλλη πλευρά προσδιορίζει τήν ψυχολογική κατάστασή τους. Ή Δεύτερη Σύνοδος τοϋ Βατικανού ( ) υπήρξε γιά τις «Ένω- τικές» Εκκλησίες σημείο τομής. Λόγω των άναγκαιοτήτων τής διεθνούς συγκυρίας καί τού Ψυχρού Πολέμου, το Βατικανό διαμόρφωσε πολιτική προσέγγισης μέ τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ή Δεύτερη Σύνοδος τού Βατικανού άλλα καί τό ίδιο το Βατικανό έπιβεβαίωσαν δτι θεωρούν τούς Ορθόδοξους ως «άδερφή εκκλησία».9 Έτσι ή άνοιχτή υποστήριξη πού διαπιστώνεται ιστορικά προς τις «Ένωτικές» Εκκλησίες τής Ανατολής «μετριάσθηκε». Ό Lanne έρμηνεύει ώς εξής τήν άλλαγή αύτή: «Άκόμα καί αν επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα τά αίτια ύπαρξής τους, οπωσδήποτε μπορεί νά ζητηθεί άπό αύτούς νά συμμορφωθούν στις νέες υποδείξεις τής Συνόδου. Καί αύτοί συμμορφώθηκαν μέ τήν ψυχή τους σέ αύτή τή βούληση. Ωστόσο μπορεί νά τούς ζητήσει κάποιος νά άπορρίψουν τούς εαυτούς τους; Εκείνοι, έχοντας γιά δυό γενιές καί περισσότερο άκόμα, άφιερωθεΐ ώστε νά κάνουν τή Ρώμη νά σκύψει προς αύτούς, μπορούν τώρα νά άποδεχθοΰν τή Ρώμη νά έρχεται, νά τούς 8. Zananiri, ο.π., σσ Lanne, δ.π., σ. 325.

7 ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 317 λέει ότι βρίσκονται, σέ λάθος δρόμο καί να τους δείχνει νέους δρόμους;...ή κατάσταση τής Καθολικής κοινότητας στην Αθήνα είναι σέ σχέση μέ αύτή των άλλων κοινοτήτων περισσότερο ξεκάθαρη άλλα καί πάλι ή Σύνοδος άφησε αύτή τήν κληρονομιά πού μπορεί νά οδηγήσει οπουδήποτε ιδιαίτερα την Εκκλησία τής Ανατολής» ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Ο ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ή κοινότητα των Ούνιτών (ή καθολικών Ρωμιών), πού υπάγεται στούς καθολικούς Βυζαντινού ρυθμού καί άποτελει τό θέμα τής μελέτης μας, πρωτο- εμφανίστηκε στήν Κωνσταντινούπολη. Ή σύσταση τής κοινότητας οφείλεται στον Ιωάννη Μαραγκό.11 'Ο Μαραγκός χειροτονήθηκε ιερέας στα 1852 άπό τον καθολικό έπίσκοπο Σύρου Josephe Alberti μέ το όνομα 'Υάκινθος. "Οταν έφθασε γιά οικογενειακούς λόγους στήν Κωνσταντινούπολη στις αρχές τού 1856, ό Μαραγκός άρχισε τις προσπάθειες γιά τη δημιουργία ούνιτικής κοινότητας μεταξύ τών Ρωμιών. Εγκαταστάθηκε στη μονή Αγίου Πέτρου (St. Pierre) τών Δομινικανών στο Γαλατά, οπού θέλησε, παράλληλα, νά χρησιμοποιήσει καί τούς Δομινικανούς γιά τήν ιδέα τής «ένωσης», άλλα ό ηγούμενος τής μονής δέν συμμερίστηκε τήν πρωτοβουλία αύτή. Χάρη καί στήν ικανότητά του στο κήρυγμα πέτυχε σέ σύντομο χρονικό διάστημα το στόχο του: κατάφερε δηλαδή νά προσεταιριστεί τον μητροπολίτη Δράμας Μελέτιο12 καί τον έπίσκοπο Νεαπόλεως Βενιαμίν,13 οί όποιοι είχαν προβλήματα στις σχέσεις τους μέ το Οικουμενικό Πατριαρχείο- άργότερα 10. Στο βιο, σ ( ). Παιδί καθολικής οικογένειας. Διετέλεσε δάσκαλος σέ δημοτικό σχολείο στή Σύρο. Ό τάφος του βρίσκεται στήν Αθήνα, στο ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. 12. Ό Εμμανουήλ Σταραβέρος ( ) γεννήθηκε στή Λέρο. Ό ορθόδοξος αύτός μητροπολίτης στά 1861 μεταπήδησε στον καθολικισμό ύπό τήν έπίδραση του γνωστού ιεραποστόλου τών Βαλκανίων Λαζαριστή Lepavec. Στα 1865 χειροτόνησε τον Βουλγαροκα- θολικό Popov. Πέθανε στα Ό τάφος του βρίσκεται στο ναό τοϋ Αγίου Πνεύματος (St. Esprit). 13. Δημήτριος Εύσεβίδης ( ): γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, τελείωσε

8 318 ELÇIN MACAR έπηρέασε καί τέσσερις σπουδαστές τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης: τον Πολύκαρπο Άναστασιάδη ( ), καταγόμενο άπό τα Γανόχωρα, τον Ιερώνυμο Δημητριάδη (καταγόμενο άπο την Καισάρεια), τον Θεόδωρο Απουσία καί τον Μελέτιο Τοράκη.14 Ωστόσο, καθώς οί Δομινικανοί δεν έπιθυ- μουσαν να δεχθούν τούς νέους Ρωμιούς μοναχούς, ζήτησαν στα 1860 άπο τον Μαραγκό να εγκαταλείψει τή μονή τους. Ό έπίσκοπος Νεαπόλεως Βενιαμίν άνακρίθηκε άπο το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο όποιο υπαγόταν καί εξορίστηκε στη μονή τής Ρίλας στή Βουλγαρία. Μπόρεσε, ωστόσο, να έπιστρέψει χάρη στήν πίεση πού άσκησε στην 'Υψηλή Πύλη ό Γάλλος πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη Thouvenelle καί 6 Γάλλος προξενικός βοηθός στή Φιλιππούπολη Ferdinand Ronzenalle.15 Ό Βενιαμίν, ό όποιος μετά άπο τά γεγονότα αύτά έπέστρεψε στούς κόλπους τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, παρουσιάστηκε στά 1862 άπο τον Μελέτιο -τόν άλλο μητροπολίτη πού προσχώρησε στον καθολικισμό-, στον εκπρόσωπο του πάπα στήν Κωνσταντινούπολη Brunoni. Ό Βενιαμίν εγκαταστάθηκε άπό τόν Brunoni στήν οικία τής ούνιτικής κοινότητας, συνέχισε νά εισπράττει μηνιαίο εισόδημα άπό τή Ρώμη άλλα δεν έγινε ξανά δεκτός στήν ούνιτική κοινότητα. Ό Alexandre Franchi, στόν όποιο τό Βατικανό είχε άναθέσει ορισμένα καθήκοντα λόγω των εσωτερικών διενέξεων τής κοινότητας των Άρμενοκαθο- λικών, έργάστηκε για νά πετύχει τήν άναγνώριση του Μελετίου άπό τήν'υψηλή Πύλη ως πατριάρχη των Ούνιτών, άλλα δεν τά κατάφερε. Έκτιμάται ότι στήν άποτυχία αύτή συνέβαλαν οί ανταγωνιστικές ενέργειες τού Βενιαμίν. Είναι γενικώς άποδεκτό οτι ή εμφάνιση τής κοινότητας έλαβε χώρα στά 1861 μέ τόν προσεταιρισμό τών παραπάνω έκκλησιαστικών άνδρών. Τό έτος αύτό ό Μαραγκός προχώρησε καί στήν ίδρυση τών δύο κοινωφελών ιδρυμάτων τής κοινότητας: τής Αγίας Τριάδας, ως φροντιστηρίου άρρένων καί τής Άγιας Οικογένειας για τις μοναχές- έστειλε, μάλιστα, καί ορισμένες άπό τις μοναχές στή Γαλλία για εκπαίδευση. τό έλληνικό σχολείο στο Φανάρι καί συνέχισε για ενα διάστημα στή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης. Μέ τή μεσολάβηση του Lepavec πήγε στή Ρώμη στά 1863, όπου μεταπήδησε στόν καθολικισμό. Ό τάφος του βρίσκεται στο ναό του Αγίου Πνεύματος (St. Esprit). 14. Δ. Βαρούχας, Ήσαίχς Παπαδόπουλος, Αθήνα: Καλός Τύπος, 1951, σ S. Salaville, «Le Nouvel Evêque Grec Catholique Mgr. Isaie Papadopoulos», Echos d Orient 15 (1912), σ. 64.

9 ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 319 Λόγω των οικονομικών δυσχερείων πού αντιμετώπισε ένωρ'ις ό Μαραγκός καί Ινώ προσπαθούσε να άντιμετωπίσει τα έξοδα οργάνωσης τής κοινότητας, άναγκάστηκε να στηριχθεΐ στήν υλική καί πνευματική προστασία τού Στα- ματέλλου Βόλγου, ό όποιος έργαζόταν στήν 'Υψηλή Πύλη. Χάρη στήν υλική βοήθεια τού Βόλγου, ό Μαραγκός προχώρησε στήν έκδοση εβδομαδιαίας ούνι- τικής έφημερίδας τής κοινότητας με τήν ονομασία Το Πνεύμα (Ε Esprit). Ωστόσο ή εφημερίδα έκλεισε σέ σύντομο χρονικό διάστημα ως άποτέλεσμα διαβήματος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τήν 'Υψηλή Πύλη. Καί πάλι μέ τά χρήματα τού Βόλγου ενοικιάστηκαν (κατά πάσα πιθανότητα) δύο οικήματα στο Γαλατά για να στεγαστούν τά ιδρύματα,16 των οποίων τά μέλη γρήγορα έφτασαν τά εξήντα. Ό Μαραγκός σκέφτηκε να στείλει τούς Δημητριάδη καί Άναστασιάδη για έκπαίδευση στο Κολέγιο τής Ρώμης, άλλα ό πληρεξούσιος τού πάπα στήν Κωνσταντινούπολη, Paolo Brunoni, δεν συμμεριζόταν τήν έπιθυμία του. Αρωγός τού Μαραγκού στο ζήτημα αύτό στάθηκε ό φραγκισκανός Stefan Basarte. Έτσι τόν Φεβρουάριο τού 1861 ό Basarte πήγε μαζί μέ τούς Δημητριάδη καί Άναστασιάδη στή Ρώμη καί έκαναν αίτηση στό Κολέγιο τής «Προπαγάνδας». Κατά το διάστημα τής εκεί παραμονής τους διέμειναν στή μονή Αγίου Πέτρου in Montorio των Φραγκισκανών μέ δαπάνες τής «Προπαγάνδας». Ή «Προπαγάνδα» ζήτησε μέ έπιστολή της (2 Μαρτίου 1861) τήν γνώμη τού Brunoni για το θέμα αύτό καθώς καί πληροφορίες σχετικά μέ αύτά τά δύο άτομα καί ό Brunoni απάντησε ότι διαφωνούσε μέ τήν παραμονή τους στή Ρώμη. Στις 10 Μαίου 1861, ή ((Προπαγάνδα» γνωστοποίησε στούς Δημητριάδη καί Άναστασιάδη ότι εφεξής δέν θά κάλυπτε τά έξοδα διαμονής τους καί στις 14 τού ίδιου μήνα ή μονή τών Φραγκισκανών τούς άνακοίνωσε ότι δέν θά μπορούσαν πλέον να μένουν έκεΐ. 'Υπό αύτές τις συνθήκες ό Μαραγκός έγραψε στις 4 Ιουνίου στήν ((Προπαγάνδα» συστήνοντας μέ έπαίνους τούς σπουδαστές του. Ή ((Προπαγάνδα» όμως ζήτησε καί πάλι τή γνώμη τού 16. Η. Pribyl, Ό Ιωάννης Μαραγκός καί η απαρχή της Έλληνοκαθολικής Κοινότητας στήν Κωνσταντινούπολη , Βιέννη 1985, σ. 21 (Διδακτορική διατριβή πού υποβλήθηκε στήν Καθολική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου τής Βιέννης καί χρησιμοποιεί το αρχείο τής ((Προπαγάνδας». Χρησιμοποιήσαμε τήν ελληνική μετάφρασή της πού βρίσκεται στο Αρχείο τής Έλληνοκαθολικής Επισκοπής Αθηνών).

10 320 BLÇÎN MACAR Brunoni ό όποιος απάντησε δτι οί σπουδαστές αυτοί ήταν απλοϊκοί καί υπό την έπφροή του Μαραγκού. "Υστερα καί άπό αύτήν την έπιστολή του Brunoni ή ((Προπαγάνδα» άνακοίνωσε στους υποψήφιους σπουδαστές δτι έπρεπε να επιστρέφουν στήν Κωνσταντινούπολη καί δτι θά τούς κάλυπτε τα έξοδα του ταξιδιού' έπιπλέον, μέ επιστολή (26 Ιουλίου 1861) τούς σύστησε στον άρχιεπίσκοπο των Άρμενοκαθολικών τής Κωνσταντινούπολης Hasun,17 επιδιώκοντας έτσι να τούς άπομακρύνει άπό τον Μαραγκό καί να παρακινήσει τον Hasun να ένδιαφερθεΐ γι αύτούς. Εκείνοι ωστόσο παρέμειναν υπό τήν επιρροή τού Μαραγκού. Ό πληρεξούσιος τού πάπα στήν Κωνσταντινούπολη Paolo Brunoni συμ- περιφερόταν προς τον Μαραγκό μέ ψυχρότητα άλλα καί ό τελευταίος ενεργούσε άνεξάρτητα άπό τον Brunoni. Ή «Προπαγάνδα» ζήτησε άναφορά για το ζήτημα αύτό άπό τον Brunoni, ό όποιος μέ έγγραφό του τής 2ας Ιουλίου 1861, άπάντησε δτι ό Μαραγκός ήταν μορφωμένος καί ένθουσιώδης καί άνέπτυσσε μεγάλη δραστηριότητα στο χώρο των ομοεθνών του' ωστόσο οί ιδέες του ήταν κάπως συγκεχυμένες, οί προσπάθειές του στερούνταν σοβαρότητας καί τα σχέδια του ήταν φαντασιοπληξίες' προσέθετε, έπιπλέον, δτι ή είσοδος ορισμένων κοριτσιών στήν ((Αγία Οικογένεια» είχε δημιουργήσει προβλήματα στις Ορθόδοξες οικογένειές τους.18 Ωστόσο ό Brunoni διόρισε στις 5 Μαίου 1862 τον Μαραγκό διευθυντή τού Φροντιστηρίου. Κατά τήν περίοδο αύτή οί Ούνίτες, οί όποιοι δέν είχαν δικό τους ναό, έκκλησιάζονταν στο ναό τών Άρμενοκαθολικών άλλα δημιουργοΰνταν προβλήματα λόγω τής άσυμφωνίας τών έκκλησιαστικών ημερολογίων. Μέ τήν έμφάνιση τής κίνησης τών Βουλγαροκαθολικών στή Μακεδονία στά 1860, ό πάπας διόρισε τον Απρίλιο τού 1861 τον Sokolski ως άρχιεπίσκοπο τής κοινότητας αύτής. Ώς τότε ή μοναδική καθολικού δόγματος θρησκευτική κοινότητα (millet) πού είχε άναγνωριστεϊ άπό τήν 'Υψηλή Πύλη ήταν οί Άρμενοκαθολικοί καί μοναδικός υπεύθυνος για τούς καθολικούς έναντι τής οθωμανικής έξουσίας ήταν ό αρχιεπίσκοπός τους Hasun. Άπό τον Hasun, -ό όποιος έξασφάλισε στά 1861 για τον Sokolski καί στή συνέχεια γιά τό διάδοχό του Arabaciski, τήν άναγνώριση τής άρχιεπισκοπής τους-, ή 17. Pribyl, δ.π., σ Στο ίδιο, σ. 23.

11 ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 321 «Προπαγάνδα» μέ επιστολή τής 28ης Μαρτίου 1862, ζήτησε καί τήν άνα- γνώριση των Ούνιτών άπό τήν 'Υψηλή Πύλη. Στήν άπάντησή του προς τήν «Προπαγάνδα» (16Απριλίου) ό Hasun σημείωνε δτι ήδη είχε κάνει τα άπα- ραίτητα διαβήματα προς αύτήν τήν κατεύθυνση άλλά ή Οθωμανική κυβέρνηση ήταν έξαιρετικά προσεκτική στο θέμα αύτό καί δχι ιδιαίτερα θερμή για να μήν δυσαρεστήσει καί προκαλέσει τούς Ορθόδοξους Ρωμιούς.19 Προτού ό Brunoni επιστρέφει στή Ρώμη συγκρότησε στις 14 Μαΐου 1862 μια έπιτροπή συμπαράστασης προς τον Μαραγκό, μέ πρόεδρο τον Cambiaso καί μέλη τούς Sandri, γενικό διοικητή των μονών, καί τούς ιερείς τής Αγίας Μαρίας (St. Marie), Θεόφιλο καί Ιάκωβο Barozzi. Ωστόσο, λίγο άργότερα, ή έπιτροπή διαλύθηκε έπισημαίνοντας ώς αιτία τής διάλυσης το δτι ό Μαραγκός έ'δρασε άνεξάρτητα άπό αύτήν. Στο μεταξύ, στα 1865 ή 1866 τα οικήματα τής κοινότητας έγιναν τρία ένώ τα μέλη τής κοινότητας κατασκεύαζαν ύποδήματα γιά νά έξασφαλίσουν πόρους, καί ό ίδιος ό Μαραγκός ταξίδεψε στα 1867 καί στα 1869 στή Ρώμη γιά νά εξασφαλίσει υποστήριξη, άλλα δεν τα κατάφερε. Κατά τήν περίοδο αύτή ό επίσκοπος Μελέτιος έλαβε έπιστολή άπό κάποιον όνόματι Τσορμπατζή, μέλος τού Δημοτικού Συμβουλίου τής Άδριανού- πολης, οι Βουλγαροκαθολικοί τής οποίας είχαν οργανωθεί άπό τόν Πολωνό Franz Malcinski καί τόν Βουλγαροκαθολικό Arabaciski. Σύμφωνα μέ τήν έπιστολή αύτή δέκα χιλιάδες Ρωμιοί τής Άδριανούπολης δήλωναν πρόθυμοι νά προσχωρήσουν στον καθολικισμό. Ό Μελέτιος διεβίβασε τήν πληροφορία στήν «Προπαγάνδα» καί, μέ τήν άδεια τού Brunoni, ό Δημητριάδης έπωμί- στηκε τήν άποστολή αύτή καί έργάστηκε στήν Άδριανούπολη μέ τήν υλική υποστήριξη τού Βόλγου- άλλα καί ό Arabaciski, δέν είχε ιδιαίτερη έπιτυχία γι αύτό καί έφυγε γιά τή Ρώμη.20 Στά 1874 τά οικονομικά τού Βόλγου δέν πήγαιναν καλά καί ή βοήθεια πρός τό Μαραγκό σταμάτησε. Ό Μαραγκός, ωστόσο, συνέχισε μέ έπιμονή τις προσπάθειές του- έφτασε μάλιστα στό σημείο νά ζητήσει άπό τόν πα- ραιτηθέντα Ορθόδοξο πατριάρχη Σωφρόνιο νά μεταστραφεϊ στόν καθολικισμό. Όπως ήδη άναφέρθηκε, στις έπισκέψεις του στή Ρώμη δέν κατάφερε 19. Στο ίδιο, σ Στο Sio, σ. 71.

12 322 ELÇÎN MACAR và έξασφαλίσει υποστήριξη επειδή ή Ρώμη φοβόταν τίς υπέρμετρες φιλοδοξίες του καί θεωρούσε ότι ή σπουδή των ένεργειών του θά ενοχλούσε Οθωμανούς καί Ορθοδόξους. Έτσι ό Μαραγκός βρέθηκε σέ δύσκολη θέση καί δέχθηκε άρκετές φορές βίαιες έπιθέσεις άπό τούς Ορθοδόξους. Όταν ό πάπας Πίος Θ' άποφάσισε στα 1875 τήν ίδρυση τής Καθολικής Αρχιεπισκοπής Αθηνών διόρισε στο άξίωμα του άρχιεπισκόπου τον έξάδελφο τού 'Υάκινθου Μαραγκού, Ιωάννη Μαραγκό, επίσκοπο Τήνου. Ό Μαραγκός κλήθηκε το 1876 στη Ρώμη γιά τα θέματα τής κοινότητάς του όπου καί του ζητήθηκε να σταθεί στο πλευρό του έξαδέλφου του στην Αθήνα, πράγμα πού έκανε καί έτσι πέρασε το υπόλοιπο τής ζωής του στήν ελληνική πρωτεύουσα κηρύττοντας καί δημοσιεύοντας. Στήν ηγεσία τής κοινότητας τής Κωνσταντινούπολης βρέθηκε μετά τον Μαραγκό ό Πολύκαρπος Άναστασιάδης. Κατά τήν περίοδο αύτή τήν κοινότητα άποτελοϋσαν 60 άτομα. Χωρίς τήν υποστήριξη καί τήν άναγνώριση τής Ρώμης οί μοναχές τής Αγίας Οικογένειας διασκορπίστηκαν στα Γιά τήν εκκαθάριση τής συνοδείας διορίστηκε άπό τον καρδινάλιο Fransoni ό Cambiaso ως υπεύθυνος. 'Ένα μέρος των μοναχών εγκαταστάθηκε στή μονή τής Γεννήσεως (Nativité) στή Βαλένθια, ένα άλλο στή μονή St. Sacrement de Pardon στή Μασσαλία καί ένα τρίτο στο Νοσοκομείο τής Τήνου. Οί υπόλοιπες άναχώρησαν γιά τή γενέτειρά τους Σύρο καί κάποιες εγκαταστάθηκαν μαζί με τίς Φραγκισκανές μοναχές τής Αγίας Μαρίας Draperis. Οί τελευταίες άποτέλεσαν στα 1920 τον πυρήνα τής Παμμακάριστου. Ό ΘεόδωροςΆπουσίας, ένας άπό τούς σπουδαστές τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης πού είχαν προσχωρήσει στο κίνημα του Μαραγκού, εγκαταστάθηκε σέ ένα μοναστήρι τής Ρώμης, ενώ ό Ιερώνυμος Δημητριάδης, είσήλθε στα 1883 στήν υπηρεσία τού Μελχίτη πατριάρχη Γρηγορίου μέ σκοπό νά υπηρετήσει τούς Ούνίτες τής Καισάρειας. Στα 1893 ή κοινότητα είχε επτά ιερείς, τρεις ναούς καί 3000 μέλη στήν Κωνσταντινούπολη, 1500 στα Μάλγαρα (Malkara) καί στο Νταούτελι (Davuteli) τής Ανατολικής Θράκης καί 100 στήν Καισάρεια. Ό πάπας Λέων IF άνέθεσε το 1895 στον Άσσομψιονιστή François Picard νά έπεκτείνει τό Φροντιστήριο τών Ούνιτών στήν Κωνσταντινούπολη καί νά ιδρύσει δύο ναούς, στήν Κωνσταντινούπολη καί στή Χαλκηδόνα (Kadiköy) Larme, ο.π., σ. 329.

13 ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 323 Στις 9 Ίανουαρίου 1897 ή έκκλησία των Άσσομψιονιστών στο Κούμκαπι μετατράπηκε σέ ναό τής Άναστάσεως των Ούνιτών. Μετά τα 1897 οκτώ Άσσομψιονιστές ιερείς υιοθέτησαν το βυζαντινό ρυθμό για να φέρουν σέ πέρας αύτή τήν άποστολή ταχύτερα καί αποτελεσματικότερα. Μετά άπό τήν περίοδο αύτή ή κοινότητα των Ούνιτών στην Τουρκία περιήλθε υπό τον έλεγχο των Άσσομψιονιστών οί όποιοι εκπαίδευαν ιερείς στά φροντιστήρια του Κούμκαπι καί τής Χαλκηδόνας, ένώ, ταυτόχρονα, έπόπτευαν τούς Ούνίτες στο Κούμκαπι, στή Χαλκηδόνα, τήν Καλλίπολη καί τη Νεάπολη.22 ΗΣΑΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ Ό 'Υάκινθος Μαραγκός γνωρίστηκε στην Αθήνα μέ ένα νεαρό όνόματι Ήσαία (κατά κόσμον Ήλία) Παπαδόπουλο,23 τον όποιο έστειλε στην Κωνσταντινούπολη οπού καί έξασφάλισε τήν ένεργό συμμετοχή του στην κοινότητα των Ούνιτών. Τήν περίοδο έκείνη κυκλοφορούσε ή φήμη δτι στά Μάλγαρα μια ομάδα Ρωμιών ήθελε να προσχωρήσει στον καθολικισμό. Ό έκπρόσωπος τού πάπα στην Κωνσταντινούπολη Vatunelli ήταν διστακτικός καί αρχικά δέν άνέλα- βε καμία πρωτοβουλία. Αργότερα, δμως, άνέθεσε τήν υπόθεση αύτή στον Ήσαία, ό όποιος σύστησε στά 1884 μια ιεραποστολή στά Μάλγαρα δπου βρισκόταν ήδη άπο τον προηγούμενο χρόνο. Έκέί ίδρυσε ναό για τήν κοινότητα τήν όποια άποτελοΰσαν είκοσι οικογένειες, ένώ υπήρχε καί ένα σχολείο. Λίγο αργότερα πέτυχε καί τήν προσχώρηση στον καθολικισμό δεκαέξι οικογενειών άπο το γειτονικό Νταούτελι. Μέ τον ίδιο τρόπο σχηματίστηκε μιά καθολική κοινότητα καί στό βουλγαρικό χωριό Lisgar, το όποιο άργότερα βρέθηκε ύπο τήν έποπτεία τού βούλγαρου επισκόπου Petkov. Λόγω τής δραστηριότητάς του αύτής βρέθηκε πολλές φορές σέ πολύ δύσκολη θέση: έπεσε θύμα ένέδρας καί ξυλοδαρμού στό δρόμο προς τό Πασάκιοϊ (Pa aköy), ένώ στό Νταούτελι δέχθηκε ένοπλη επίθεση.24 'Ο Ήσαΐας δικάστηκε στά 1903 άπό τό δικαστήριο τών Μαλγάρων μέ τήν 22. Για τή δραστηριότητα τών Άσσομψιονιστών στην Τουρκία βλ. Chr. Babot, La Mission des Augustins de l Assomption, Istanbul: Isis, Γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας άπό ορθόδοξη οικογένεια. Στα 1877 έγινε καθολικός. Χειροτονήθηκε διάκονος στίς 5 Οκτωβρίου 1880 καί στίς 4 Δεκεμβρίου 1882 ιερέας άπό τον επίσκοπο Νεαπόλεως Βενιαμίν. 24. Χριστιανική Εστία, Φεβρουάριος 1932, σ. 2.

14 324 ELÇlN MACAR κατηγορία -πού έπέσυρε τήν ποινή τού θανάτου- ότι είχε κηρύξει στο ναό των Μαλγάρων δπου καί έπισήμανε: «Να εμπιστεύεστε τον πάπα καί οχι τον σουλτάνο». Το δικαστήριο παρέπεμψε τήν υπόθεση στο νομάρχη τήςάδρια- νούπολης, δπου Ήσαίας μάταια ζήτησε τή βοήθεια τού γάλλου προξένου καί του βουλγάρου έπισκόπου Petkov. Στο δικαστήριο δμως άπολογούμενος κατάφερε νά πείσει τον νομάρχη καί να άθωωθεί.23 Στήν περιοχή ύπήρχαν στα 1913 ένας Άσσομψιονιστής καί 5 ιερείς σέ χωριά Γνωρίζουμε έπίσης καί το δνομα τού στενού συνεργάτη τοΰήσα'ία: ήταν ό Χριστόφορος Παπαδόπουλος, πού υπηρέτησε στήν ένορία αύτή καί πέθανε το 1920 στήν Καλλίπολη. Στις 29 Ιουλίου 1909 ό έκπρόσωπος τού πάπα στήν Κωνσταντινούπολη Sardi δρισε τον Ήσα'ία προϊστάμενο των Ουνιτών. Λόγω στεγαστικών προβλημάτων ό Ήσαίας άσκησε τα καθήκοντά του σέ ένα οίκημα στο Άϊναλίτσεσμε (Aynaliçe me) στο Πέραν.27 Στο μεταξύ στήν Πέραμο τού Μαρμαρά καθολικοί ιερείς άνέπτυσσαν δραστηριότητα άπό το Τα καθήκοντα τού ιερέα άσκησε ό Θεόφιλος μεταξύ 1904 καί Οί καθολικοί πού ζούσαν εκεί καί άντιμετώπιζαν δυσχέρειες ζήτησαν βοήθεια άπό τον εκπρόσωπο τού πάπα Bonetti.28 Στις 21 Φεβρουάριου 1910 στάλθηκε στήν Πέραμο, στήν οποία δέν υπήρχε ιερέας, ό Ήσαίας.29Εκεί επί 18 μήνες συναντούσε μεγάλα προβλήματα, άφοΰ έγινε εισβολή στο σπίτι του καί ύπέστη ξυλοδαρμό- έπίσης δέχθηκε επίθεση άπό Ορθοδόξους κατά τή διάρκεια μιας βάφτισης καί διασώθηκε τελικά άπό τούς χωροφύλακες. Τελικά λίγο αργότερα κάποιες οικογένειες άπό τήν Πέραμο εγκαταστάθηκαν στήν Κωνσταντινούπολη. Ό Ήσαίας, μετά άπό αίτημα τού πάπα Πίου Γ στή Σύνοδο τών καρδιναλίων τού Βατικανού, χειροτονήθηκε τήν 1η Δεκεμβρίου 1911 έπίσκοπος Γρα- τιανουπόλεως. Ή τελετή έλαβε χώρα στις 21 Ιανουάριου 1912 στο ναό τού 25. Βαρούχας, δ.π., σσ R. Janin, «L Eglise Catholique en Turquie d Europe», Eclws d Orient 16 (1913), σ Τήν πληροφορία αύτή μεταξύ άλλων έλαβα άπό συνέντευξη μέ τον τελευταίο ιερέα τών Ουνιτών τής Κωνσταντινούπολης Θωμά Βαρσάμη, λίγους μήνες πριν άπό το θάνατό του (6 Φεβρουάριου 1996). 28. Για τήν άπαρχή του προβλήματος αύτοϋ βλ. R. Bousquet, «L Affaire de Péramos», Echos d Orient 6 (1903), σσ. 40T Salaville, δ.π., σ. 64.

15 ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 325 Αγίου Πνεύματος (St. Esprit) στο Έλμάνταγ (Elmadag). Στη χειροτονία προεξήρχαν ό βούλγαρος αρχιεπίσκοπος Mirov καί ό έπίσκοπος Άδριανουπό- λεως Petkov. Στα πρώτα χρόνια της έπισκοπικης του δράσης ό Ήσαΐας ίδρυσε το σωματείο (Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος»30 καί στα 1917 κλήθηκε στη Ρώμη άπό τον πάπα Βενέδικτο ΙΕ' ως βοηθός του προέδρου τής ((Συνόδου των Ανατολικών Εκκλησιών». Στα 1929 παραιτήθηκε λόγω προβλημάτων υγείας, ωστόσο ό πάπας τον παρακάλεσε να παραμείνει στη Ρώμη καί να διατηρήσει τη θέση του ad honorem. Πέθανε έκεΐ στις 18Ίανουαρίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ Ό Νικόλαος Χαλαβαζής άρχισε νά έκδίδει τον Μάιο του 1880 στή Σύρο τήν έβδομαδιαία έφημερίδα Ανατολή. Μέ τήν εφημερίδα αύτή συνεργάστηκε καί ό Μαραγκός πού ήταν συγγενής του. Ό Νικόλαος πέθανε στα Ό γιός του Γεώργιος32, 16 χρόνων τότε, συνέχισε τήν έ'κδοση τής Ανατολής. Στις 3 Δεκεμβρίου 1897 άρχισε τις σπουδές του στο Κολλέγιο τής Ρώμης, όπου, έξάλλου, εγινε καί ή χειροτονία του, στις 29 Ιουνίου Αμέσως μετά εγκαταστάθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, επί Giovanni Tacci, θερμού ύπο- στηρικτή τής ιεραποστολής τών Ρωμιών καί άρχιεπισκόπου Νίκαιας (στή συνέχεια καρδιναλίου καί δεύτερου γραμματέα τής Συνόδου τών Ανατολικών Εκκλησιών). Τον Μάρτιο τού 1914 πήγε στή Ρώμη καί με τή συναίνεση τού πάπα συνέλεξε στο Βέλγιο καί τήν Ολλανδία χρήματα για το ναό τής κοινότητας. Στα 1919 έπέστρεψε στήν Κωνσταντινούπολη33 άπό τις ΗΠΑ καί άνέλαβε το φροντιστήριο τής κοινότητας πού στα 1919 είχε 15 σπουδαστές. Μεταξύ άνέλαβε τήν κοινότητα τής Θράκης ένώ το 1918 ορίστηκε αρχιερέας καί τοποτηρητής στήν έξαρχία. 30. ((Περιληπτική ένημέρωσις ή μάλλον μερικές σημειώσεις γύρω άπό τήν ίδρυσιν, τήν άνάπτυξιν καί τήν άκτινοβολίαν τοϋ Ενωτικού "Εργου Κωνσταντινουπόλεως καί Ανατολικής Θράκης (Τουρκίας)»: ανυπόγραφη καί άδημοσίευτη έργασία στο Άρχεϊο τής Ούνιτικής Επισκοπής στήν Αθήνα, σ Κοινωνική Εστία, 16 (Απρίλιος 1957), σ Γεννήθηκε το 1881 στή Σύρο. Αποφοίτησε άπό το Κολλέγιο τοϋ Αγίου Αθανασίου στή Ρώμη. 33. C. Korolevskij, «Some Information Concerning Societies for Assistance to Catholics of Oriental Rite», Unitas, 1950, σ. 137.

16 326 ELÇlN MACAR Ό Γεώργιος Χαλαβαζής έξελέγη στις 15 Ιουνίου 1920 έπίσκοπος Θεο- δωρουπόλεως. Ή χειροτονία του έλαβε χώρα στίς 15 Αύγούστου 1920 στή Ρώμη καί άκολούθως άνέλαβε τήν έποπτεία τής κοινότητας. Χάρη στή βοήθεια άπό τή Νέα 'Υόρκη καί τήν Πενσυλβάνια κατάφερε να επεκτείνει το κτίριο τής κοινότητας στήν Κωνσταντινούπολη, να κτίσει ένα σχολείο καί να αγοράσει άλλο ενα κτίριο ώς επισκοπική έδρα. Ίο κτίριο στον άριθμό 44 τής λεωφόρου Χαμάλμπασι (Hamalba i) του Πέραν, στο όποιο βρίσκονται σήμερα ή Σχολή τής 'Οδηγήτριας καί ό ναός τής Αγίας Τριάδος, κτίστηκε στα σέ οικόπεδο που είχε δωρήσει μεταξύ ένας εύπορος καθολικός, ό Ιγνάτιος Korpi, καί μέ χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί άπό δωρεές.3, Ή Σχολή τής 'Οδηγήτριας, το πιο σημαντικό σχολείο τής κοινότητας πού αρχικά (1883) στεγαζόταν σέ σπίτι, εγκαταστάθηκε στο κτίριο αύτό το Κατά τή διάρκεια τής θητείας του Χαλαβαζή λειτούργησε πιθανότατα καί ένα κοινοτικό σχολείο ύπό τή διεύθυνση μοναχών στο κτίριο στο όποιο μέχρι πρότινος στεγαζόταν τό ξενοδοχείο «Σερέφ» ( eref). Μια ακόμα σχολή τής κοινότητας των Ούνιτών μέ τήν ονομασία «Σύμπνοια» καί διευθυντή κάποιον Καλαζά υπήρχε στήν οδό Φιτσιτζί Άμπντί (Fiçici) 19 στό Πέραν.30 Στά 1921 οι μοναχές τής Παμμακάριστου ίδρυσαν ένα παρθεναγωγείο στήν οδό Έτζατζίμπασι (Eczaciba i) 15 στό Πέραν, τό όποιο άργότερα θά μετατραπεί σέ επισκοπική κατοικία. Ήγουμένη τού παρθεναγωγείου αύτοϋ, πού ονομαζόταν «Πανάχραντος», άνέλαβε ή Μαγδαληνή Φωτιάδου, πού προερχόταν άπό τις Ούρσουλίνες τής Νάξου. Διευθυντής τής Σχολής Άρρένων τής 'Οδηγήτριας ήταν τότε ό άδερφός τού επισκόπου, Δωρόθεος Χαλαβαζής. Στά 1926 διευθυντής ήταν ό γιατρός Ν. Παπαδόπουλος. - ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Ή δεκαετία πού ξεκίνησε στά 1912 μέ τούς Βαλκανικούς Πολέμους καί όλο Πληροφορία άπό τον Θωμά Βαρσάμη. Για τήν άνέγερση του ναοϋ άπαντώνται διάφορες ημερομηνίες: Στήν Εγκυκλοπαίδεια της Κωνσταντινούπολης του R. Ε. Koçu, σε άρθρο μέ τήν υπογραφή τοϋ Hakki Göktürk, ό ναός τής όδοϋ Χαμάλμπαση 44 άναφέρεται δτι κτίστηκε στά Σε μια άλλη πηγή συνάντησα τήν ήμερομηνία Annuaire Oriental, 1912, σ. 892.

17 ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 327 κληρώθηκε μέ τον Πόλεμο τής Τουρκικής Ανεξαρτησίας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη τόσο για τούς μουσουλμάνους όσο καί για τούς χριστιανούς. Καθώς, ιδιαίτερα μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, τα σχολειά καί οί ιεραποστολικές δραστηριότητες των καθολικών είχαν μεγαλύτερη εύχέρεια δράσης σέ τουρκικά έδά- φη παρά σέ ελληνικά, στη διάρκεια του Πολέμου τής Τουρκικής Ανεξαρτησίας «...ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία καί Ιεραποστολή άρχισε να χρησιμοποιεί όλη τήν έπιρροή της υπέρ των Τούρκων, υπέρ τής άκεραιότητας των τουρκικών εδαφών καί ενάντια στις ελληνικές άξιώσεις».36ώστόσο, ή κατάσταση αύτή άλλαξε στή Σμύρνη μέ τήν είσοδο τού ελληνικού στρατού. Στήν πόλη αύτή, πού άποτελοΰσε σημαντικό ιεραποστολικό κέντρο, υπήρχαν έλληνογαλλικά καί έλληνογερμανικά λύκεια πού άπευθύνονταν στούς Ρωμιούς. Μεταξύ τών νησιών τού Αιγαίου καί τής Σμύρνης είχε σχηματιστεί μια καθολική κοινότητα τήν οποία αποτελούσαν κυρίως "Ελληνες έμποροι. Οί καθολικοί αύτοί δέν ήταν «ένωτικοί» -παλαιοί ορθόδοξοι πού ακολουθούσαν το βυζαντινό τυπικό- άλλα λεβαντίνοι "Ελληνες νησιώτες πού άκολουθοΰσαν άπό αιώνες το λατινικό τυπικό. Τό γεγονός αύτό διευκόλυνε τήν αναγνώρισή τους άπό τήν εθνικιστική τάση τής ελληνικής κυβέρνησης, γιατί αν ήταν «ένωτικοί» ή αποδοχή αύτή θά προκαλοΰσε τήν άντίδραση τόσο τού Οικουμενικού Πατριαρχείου όσο καί τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. Μέ πρωτοβουλία τού Ζαμάνου, προκρίτου τής κοινότητας αύτής πού ήρθε άπό τις Κυκλάδες καί εγκαταστάθηκε στή Σμύρνη, ιδρύθηκε στά 1919 ό «Σύλλογος τών έν Σμύρνη Μικρασιατών Ελλήνων Καθολικών», μέ στόχο τήν προσέγγιση τών «δύο πλευρών».3' Ό Σύλλογος αύτός πραγματοποίησε στις 14 Σεπτεμβρίου 1919 συνέλευση στό «Λαϊκό Κέντρο». Ή συνέλευση άνοιξε μέ τις εύχαριστίες τού διοικητή Nider πρός τό Σύλλογο γιά τήν πρόθεσή του νά συνενώσει ορθοδόξους καί καθολικούς "Ελληνες, καί στις εκλογές πού άκολούθησαν έκλέχθηκαν οί Άλφρέδος Βιτάλης,38 Λέανδρος Ξανθάκης, Φ. Σαββόπουλος, Ροδόλφος Φι- λιππούτσης καί Ιωσήφ Καλλίσιτς ως προσωρινά μέλη τού Διοικητικού Συμ 36. A. A. Pallis, Yunanlilarm Anadolu Macerasi ( ), μετ. C. Azizoglu, Istanbul 1995, σ E. Berber, SanciliYillar: Izmir MütarekeveYumn legali Döneminde Izmir Sancagi, Istanbul 1997, σσ Ό Dr. Βιτάλης είναι συγγραφέας δύο βιβλίων γιά τήν τουρκική γλώσσα (1894 καί 1895) βλ. E. Balta, Karamanlidika - Nouvelles Additions et Compléments, τ. I, Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1997, σσ. 108, 222.

18 328 ELÇiN MACAR βουλίου, με προτεραιότητα τήν σύνταξη καταστατικού. Το Δ.Σ., το όποιο ετοίμασε το καταστατικό μέσα σέ λίγες μέρες, κάλεσε, μέ καταχώρηση σέ έφημερίδα, τα μέλη του Συλλόγου στίς 21 Σεπτεμβρίου, στο «Λαϊκό Κέντρο», για τήν έ'γκριση του καταστατικού καί τήν εκλογή νέου Δ.Σ Ή συνέλευση τής 21ης Σεπτεμβρίου ένέκρινε τό καταστατικό καί εξέλεξε στήν προεδρία του συλλόγου τόν Λέανδρο Ξανθάκη, διευθυντή τής εφημερίδας Liberté, στήν άντιπροεδρία τόν Φ. Σαββόπουλο, στή γενική γραμματεία τόνάλφρέδο Βιτάλη, στήν ειδική γραμματεία τόν Στέφανο Δεπόλλα, ώς ταμία τόν Ροδόλφο Φιλιππούτση άπό τήν έφημερίδα Levant, ώς έλεγκτή τόν Λ. Βαρότση καί ώς συμβούλους τους Ιωσήφ Καλλίσιτς, Ιωσήφ Ξενόπουλο καί Ιάκωβο Μισσίρ. Ό Ελευθέριος Βενιζέλος, μέ τηλεγράφημά του άπό τό Παρίσι προς τόν πρόεδρο του Συλλόγου, έξέφρασε τα συγχαρητήριά του για τήν 'ίδρυση του Συλλόγου, τόν όποιο έθεσε ύπό τήν προστασία του κρίνοντας ώς σημαντικό τόν στόχο για τήν συναδέλφωση των δύο πλευρών καί ώς θεμέλιο για τήν εύημερία τής χώρας. Ό Riza Nur, άπό τα βασικά στελέχη τής τουρκικής άντιπροσωπείας στή Λωζάνη, στή διάρκεια των συνδιασκέψεων για τήν Ανταλλαγή των Πληθυσμών, δήλωνε ότι άντί του χαρακτηρισμού «Τούρκοι υπήκοοι Ελληνορθόδοξου θρησκεύματος» (Rum-Ortodoks dininden Türk uyruklular) προτιμούσε τό «Ρωμιοί τουρκικής υπηκοότητας» (Türk uyruklu Rumlar). Ό γάλλος άντιπρόσωπος Laporte πρόσθεσε ότι ή άλλαγή αύτή θά αφορούσε μόνο τούς Ούνίτες καί δήλωσε τά έξής: «Ωστόσο, αύτοί είναι άριθμητικά λίγοι καί ποτέ δέν συμπεριφέρθηκαν εχθρικά πρός τήν Τουρκία. Οί Σύμμαχοι δέν μπορούν να αποδεχθούν τόν έκπατρισμό τους». Ό Riza Nur διευκρίνισε τότε ότι «ή προπαγάνδα τών Ελλήνων είχε έπηρεάσει όλη αύτή τήν κατηγορία Τούρκων πολιτών» καί ό ίταλός άντιπρόσωπος Montagna ότι «θεωρούσε ιδιαίτερα εύαίσθητη τή θέση τών Ουνιτών»/'0 Ένώ στή Λωζάνη γίνονταν οί συζητήσεις αύτές, ό Χαλαβαζής, ό όποιος είχε πλέον σοβαρή άνησυχία για τό μέλλον τής κοινότητας, άποφάσισε να μεταναστεύσει μαζί μέ τό μεγαλύτερο τμήμα τής κοινότητας στήν Αθήνα. Πίσω στήν Κωνσταντινούπολη παρέμειναν έλάχιστα μέλη. Μετά τήν συν 39. Berber, δ.π., σ Lozan Bari Konferansi, Tutamklar Belgeler, (μετ. S. L. Meray), σειρά 1, τόμ. 1, βιβλ. 2, Άγκυρα 1970, σ. 312.

19 ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 329 θήκη τής Λωζάνης, το μέλλον τής κοινότητας παρέμεινε άσαφές μέχρι την 65η συνεδρία, στις 16 Αύγούστου 1924, τής Επιτροπής Ανταλλαγής. Στη συνεδρία αύτή, παρά τίς (αντιρρήσεις τής τουρκικής (αντιπροσωπείας οί Ρωμιοί Καθολικοί καί Προτεστάντες έξαιρέθηκαν τής Ανταλλαγής/*1 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ Ό Βαρούχας42 ορίστηκε στά 1924 ως πληρεξούσιος - επικεφαλής τής κοινότητας τής Κωνσταντινούπολης. Στα 1927 έ'λαβε το αξίωμα του (αρχιμανδρίτη καί στα 1932 χειροτονήθηκε έπίσκοπος Γρατιανουπόλεως Τήν 43χειροτο- νία του πραγματοποίησαν ό Μέγας Οικονόμος Θεόδουλος Χα'ιλαρίδης καί ό έπίσκοπος των Βουλγαροκαθολικών τής Κωνσταντινούπολης Kurtev. Μετά τήν εγκατάσταση του Χαλαβαζή στην Αθήνα στά 1922, ή κοινότητα τής Τουρκίας ήταν εξαρτημένη άπό εκείνη τής Αθήνας, ως το 1932, όταν οί κοινότητες στην Ελλάδα καί τήν Τουρκία διαχωρίστηκαν διοικητικά. Ή Κωνσταντινούπολη άποτέλεσε ξανά έπισκοπική έδρα καί ό Βαρούχας έπίσκοπος καί έπικεφαλής των Ούνιτών στήν Τουρκία. Ή περίοδος του Βαρούχα ως υπεύθυνου τής κοινότητας τής Κωνσταντινούπολης υπήρξε ιδιαίτερα αποδοτική. Ό γιος του Τουρκοορθόδοξου πατριάρχη παπα-εύθύμ Καραχισαρίδη, ό μέχρι πρόσφατα πατριαρχεύων Selçuk Erenerol, άφηγεΐται ότι ό Βαρούχας έπισκεπτόταν συχνά τό Τουρ- κορθόδοξο Πατριαρχείο όσο ήταν καλά ό Εύθύμ. Έπί Βαρούχα, ή κοινότητα διέθετε δύο κοινωφελή ιδρύματα: τον «Σύλλογον Ελληνορθόδοξων Νέων» καί τον γυναικείο «Σύλλογον Αλληλοβοήθειας». Ό Βαρούχας έξέδιδε έπίσης τήν 41. Βλ. Stephen Ρ. Ladas, The Exdange of Minorities. Bulgaria. Greece and Turkey, Νέα Ύόρκη 1932, σ Γεννήθηκε τό 1889 άπό ορθόδοξη οικογένεια. Σπούδασε στη Λεόντειο Σχολή στήν Αθήνα. Στη συνέχεια σπούδασε έπί δέκα χρόνια στο Κολέγιο Άγιου Αθανασίου τής Ρώμης. Χειροτονήθηκε ιερέας στή Ρώμη, στις 29 Ιουλίου Στήν Κωνσταντινούπολη διετέλε- σε για δύο χρόνια διευθυντής τού Φροντιστηρίου. Έπί Ήσαΐα ήταν γραμματέας τής επισκοπής. Στα 1917 πήγε στή Ρώμη μαζί μέ τον Ήσαΐα καί στα 1920 τον κάλεσαν πίσω στήν Κωνσταντινούπολη. Έκεΐ, άφοϋ διετέλεσε διευθυντής του Φροντιστηρίου για δύο χρόνια, τέθηκε έπικεφαλής τής κοινότητας. 43. Χριστιανική 'Εστία, Ιούλιος 1932, σ. 5.

20 330 ELÇlN MACAR εφημερίδα Χριστιανική 'Εστία μέ τή βοήθεια του διευθυντή τής «'Οδηγήτριας» Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στα 1935 ό Βαρούχας έλαβε έγγραφη έντολή άπο τή Νομαρχία Κωνσταντινουπόλεως, ή οποία του γνωστοποιούσε οτι με βάση απόφαση του 'Υπουργικού Συμβουλίου τής 12ης Ιουνίου 1935 ό πρόεδρος Θρησκευτικών 'Υποθέσεων, ό οικουμενικός πατριάρχης, ό πατριάρχης των Τουρκορθοδόξων, όάρμέ- νιος πατριάρχης, ό Άρμενοκαθολικός άρχιεπίσκοπος, ό έξαρχος του Άρχι- ραββίνου, ό πνευματικός έπικεφαλής των Αρμενίων Προτεσταντών καί ό Ούνίτης επίσκοπος εξαιρούνταν άπο την άπαγόρευση τής 'ιερατικής τους αμφίεσης έκτος υπηρεσίας, σύμφωνα μέ το νόμο του Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το έγγραφο που δημοσιεύουμε παρακάτω άπευθυ- νόταν στον Βαρούχα ως «Έλληνοκαθολικό Πατριάρχη»: «Τουρκική Δημοκρατία Νομαρχία Κωνσταντινουπόλεως Διεύθυνση Ασφαλείας Αρ Λεωνί8α Διονύσιο Βαρόχα Έλληνοκαθολικό Πατριάρχη Σάς γνωστοποιώ οτι επιτρέπεται στην Αυτού Εξοχότητά σας να χρησιμοποιεί προσωρινά τά ιερατικά του εν8ύματα εκτός θρησκευτικών τελετών συμφώνως προς το 4ο άρθρο τού κανονισμού ύπ. άρ τό όποιο υπο8εικνύει τόν τρόπο έφαρμογης τού Νόμου περί Έν8υμασίας ύπ. άρ της 3/12/34. 22/6/35 ό Βοηθός Νομάρχη» Όταν ό πατριάρχης Άθηναγόρας έφθασε τό 1949 στην Κωνσταντινούπολη ζήτησε συνάντηση με τον Βαρούχα, ό όποιος την άρνήθηκε. Ό Άθηναγόρας έπι- θυμοΰσε οί Ορθόδοξοι μαθητές τής 'Οδηγήτριας να έγκαταλείψουν τή Σχολή, ενώ άνάγκασε επίσης καί τούς ψάλτες Ιωάννη Άγγελίδη καί Γεώργιο Φραντζέδη να παραιτηθούν άπο το ναό/ «(Περιληπτική ένημέρωσις...», ο.π., σ. 4.

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΚΕΝΤΡΟ διαχριστιανικου διαθρησκειακου διαπολιτισμικου ΔΙΑΛΟΓΟΥ Together ορθοδοξη προσεγγιση της οικουμενικης κινησης ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ TOGETHER Βασ. Ηρακλειου 14, 8 ος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης

Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης Το αμερικάνικο κολέγιο «Ανατόλια» λειτούργησε για πρώτη φορά στη Μερζιφούντα του Πόντου στα τέλη του 19 ου αιώνα. Λίγο πριν από την καταστροφή του 1922 και την αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο

Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο CATERINA MALANDUGNO Φοιτήτρια Το 741 ο Κωνσταντίνος Κοπρώνυμος ακολουθώντας τα βήματα του Λεόντος Γ ξεκίνησε μία σκληρή καταδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( )

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( ) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ (1922-2000) Tò Διοικητικό Συμβούλιο καί οί συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μέ μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκαν στις 4 Αύγούστου 2000 τήν άπώλεια του Αριστόβουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2. Το αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου. Η πόρτα της παλιάς πόλης της Ρόδου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2. Το αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου. Η πόρτα της παλιάς πόλης της Ρόδου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ) ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ. Εργασία 8

Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ. Εργασία 8 Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ Εργασία 8 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΑΓΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΑΞΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή -Ν.Βλεμμύδης -Έργο -Θεολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987)

ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987) Ή Θάλεια Β. Βοΐλα, τό γένος Σταλιού, έφυγε από αυτόν τον κόσμο στις 24 Οκτωβρίου 1987 διακριτικά όπως είχε ζήσει. Οί καταβολές της άποτελούν υπόμνηση ενός λαμπρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη

1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη 1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη Ένας ευρωπαϊκός όμιλος επιχειρήσεων αποτελείται από θυγατρικές εταιρίες στην Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ισπανία. Η κεντρική διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περί Πρωτείων ο λόγος...

Περί Πρωτείων ο λόγος... Περί Πρωτείων ο λόγος... του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη Προ ημερών από την έγκριτη ιστοσελίδα σας δημοσιεύτηκε κείμενο σχετικό με την ομάδα εργασίας την οποία συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009. Στον Aliser Delek

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009. Στον Aliser Delek Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009 Στον Aliser Delek ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπάρχουν διαφορετικά θέματα. Ένα από τα πρώτα είναι η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΗ ΓΕΝΕΤΗ

ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΗ ΓΕΝΕΤΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΗ ΓΕΝΕΤΗ Οι Όμιλοι Οικουμενικών χέσεων του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού πραγματοποίησαν από κοινού εκπαιδευτική επίσκεψη στη Γενεύη. Σα μέλη της αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ( οδηγίες για τους μαθητές) Φεβρουάριος 2012 1. Τι είναι η «Σύνοδος των Εφήβων»

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΥΓΕΝΗ ΣΚΟΠΟ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΥΓΕΝΗ ΣΚΟΠΟ Οικουµενικόν Πατριαρχείον Ορθόδοξος Μητρόπολις Βελγίου Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεµβούργου ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΥΓΕΝΗ ΣΚΟΠΟ ΑΓΟΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟY ΝΑΟY ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Η Ορθόδοξος Μητρόπολις Βελγίου και Εξαρχία Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ενότητα 1: Οι διωγμοί στην Ανατολική Θράκη Αν. Καθηγήτρια: Ι. Βαμβακίδου e-mail: ibambak@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, μειονότητες, ανθρώπινα δικαιώματα

Μετανάστευση, μειονότητες, ανθρώπινα δικαιώματα 02.2016 1 ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μετανάστευση, μειονότητες, ανθρώπινα δικαιώματα Γ 2 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας 03 Γ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912.

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912. Στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε τηλεγραφική υπηρεσία πιθανότατα για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1870. Αποτελούσε το ένα τμήμα της αυτοκρατορικής κρατικής υπηρεσίας των ταχυδρομείων και του τηλέγραφου

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ' αριθμ. 24/2003 του Π.Π.Σ.

Απόφαση υπ' αριθμ. 24/2003 του Π.Π.Σ. Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/12/2003 Απόφαση υπ' αριθμ. 24/2003 του Π.Π.Σ. Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ συνήλθε σήμερα Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2003 υπό την προεδρία του προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ PROJECT 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 v ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ. Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. κατά το διάστημα ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ. Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. κατά το διάστημα ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. κατά το διάστημα ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Ο Υ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω) Απογραφή Κωνσταντινουπολιτών εντός και εκτός της Πόλης

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω) Απογραφή Κωνσταντινουπολιτών εντός και εκτός της Πόλης Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω) Απογραφή Κωνσταντινουπολιτών εντός και εκτός της Πόλης Μ Η Ν Α Σ Τ Σ Ι Τ Σ Α Κ Ο Σ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Περιεχόμενα Τι είναι η Οι.Ομ.Κω Τι προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ SAINT-PAUL

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ SAINT-PAUL Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ SAINT-PAUL Εκπαίδευση με στόχους Αγωγή με αρχές 1893 Έπειτα από άδεια της ελληνικής κυβέρνησης, ιδρύεται η Σχολή Ο Άγιος Παύλος από τον ιερωμένο π. Pierre Berthet του Μοναχικού Τάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ NOMOΣ: 3521/2006 ΦΕΚ: Α 275/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ. Εξωτ. Φ.0544/Μ.5682/ΑΣ.39/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 ΟΜΑ Α Α α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. α) Το 1840 η χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΥΓΕΝΗ ΣΤΟΧΟ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΥΓΕΝΗ ΣΤΟΧΟ Οικουµενικόν Πατριαρχείον Ορθόδοξος Μητρόπολις Βελγίου Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεµβούργου ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΥΓΕΝΗ ΣΤΟΧΟ µια µοναδική ευκαιρία ΕΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Η Ορθόδοξος Μητρόπολις

Διαβάστε περισσότερα