ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ηνηρεία: Δπώλπκν : ππξόπνπινο Όλνκα : Γεώξγηνο Ολ. Παηξόο : Υξήζηνο Δπάγγεικα : MScΜεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. Σειέθωλν : / Οηθνγ. Καηάζηαζε: Άγακνο ηξ. Τπνρξεώζεηο: Δθπιεξσζείζεο address: πνπδέο: Απόθνηηνο ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ: Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή &Γηαρείξηζε. Γηπισκαηηθή Δξγαζία: "Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε Πεξηνρώλ. Η πεξίπησζε ηεο Ελέξγεηαο ζηελ Ιθαξία" ππό ηελ επνπηεία ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Γξ Ι. πηιάλε Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία: "Αλάπηπμε θαη Αμηνιόγεζε Υπνινγηζηηθνύ Μνληέινπ Πξόβιεςεο Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο βάζεη Εγρώξηαο Ελεξγεηαθήο Καηαλάισζεο" ππό ηελ επνπηεία ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά Γξ Ι.Κ. Καιδέιιε ηξαηηωηηθέο Τπνρξεώζεηο: Πνιεκηθή Αεξνπνξία, ηξαηεύζηκνο κελίαο ΜΗΑΦ (Μεραληθόο Αεξησζνύκελσλ Αεξνζθαθώλ)ζηε κνλάδα 359 ΜΑΔΓΤ (Μνλάδα Αεξνπνξηθήο Δμππεξέηεζεο Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ). Απαζρόιεζε σο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ζε Αεξνζθάθε PZLM18. Ξέλεο Γιώζζεο: ΑΓΓΛΙΚΑ Πηπρίν IELTS (7.5) Πηπρίν ADVANCED (Advanced Certificate, University of Cambridge). Πηπρίν LOWER (First Certificate, University of Cambridge). ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ Πηπρίν ZERTIFIKAT DEUTSCH. Γ.Χ. ππξόπνπινο (Μάηνο 2013) 1/8

2 Γηδαθηηθή Δκπεηξία: 22/10/03 ζήκεξα 01/10/2008 ζήκεξα Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ζην ηκήκα Μεραλνινγίαο ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά. Μαζήκαηα Απαζρόιεζεο: "Ήπηεο Μνξθέο Δλέξγεηαο", "Ήπηεο Μνξθέο Δλέξγεηαο Ι", "Ήπηεο Μνξθέο Δλέξγεηαο ΙΙ", "Σερλνινγία Πεξηβαιινληηθώλ Μεηξήζεσλ", "Μεραληθή Ρεπζηώλ Ι", "Δθαξκνζκέλε Ρεπζηνκεραληθή ΙΙ", "Ρεπζηνδπλακηθέο Μεραλέο", "Βαζηθέο Αξρέο Οηθνινγίαο", "Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε Σερλνινγίεο Αληηξξύπαλζεο", "Μεραλνινγηθό ρέδην Ι& ΙΙ", "Δλεξγεηαθόο Έιεγρνο & Γηαπίζηεπζε Κηηξίσλ", "Μεραλνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ", "Μεραλνινγηθό ρέδην", "Μεραλνινγηθό ρέδην ΙΙ". πκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ assessment projects καζεκάησλ γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα "MSc IN ENERGY" 01/06/ /09/ /05/ /05/2008 Τπεύζπλνο Δξγαζηεξίσλ Πξνγξάκκαηνο "Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ_msc ζηελ Δλέξγεηα UNIVERSITY HERIOTWATT_UK" Γηδαζθαιία επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε ζέκαηα "Κηλεηήξησλ Μεραλώλ" γηα ην ππνέξγν 3 Γ Πεξίνδνο Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία: 01/2013 ήκεξα 01/09/ / /03/ /06/ /05/ /05/ /01/ /03/2005 Σερληθόο Γηεπζπληήο Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Φσηνβνιηατθώλ Δγθαηαζηάζεσλ Πξαγκαηνπνίεζε κειεηώλ, κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ ζε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Γηαηεξνύζα γξαθείν Μεραλνινγηθώλ Μειεηώλ σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο. Μεραλνινγηθέο κειέηεο θαη επηβιέςεηοζε θηίξηα,κε κειέηεο εθαξκνγώλ θαη κεηξήζεηο πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο θαη ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο. ηξαηεύζηκνο κελίαο ΜΗΑΦ (Μεραληθόο Αεξησζνύκελσλ Αεξνζθαθώλ), ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία. Μεραλνινγηθέο Μειέηεο θαη απαζρόιεζε ζην αληηθείκελν ηνπ Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο. πκβάζεηο Δξγαζίαο: Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "Δηεμαγσγή κεηξήζεσλ ζε επηιεγκέλνπο ρώξνπο θαη ζύγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο (ΠΕ2), Γ.Χ. ππξόπνπινο (Μάηνο 2013) 2/8

3 31/12/2006 πξνζνκνίσζε ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ειηαθώλ ζπζηεκάησλ (ΠΕ3) γηα ην Υπνέξγν 6", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο ΙΙ 31/12/ /12/ /08/ /12/ /10/ /06/ /05/ /06/ /01/ /12/ /01/ /12/2005 Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "Αλαδήηεζε ηερλνινγηώλ πεξηνξηζκνύ εθπνκπώλ από SO 2 θαη από CO 2, επξσπατθό θαη εζληθό λνκηθό πιαίζην γηα εθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ από κεγάινπο ζηαζκνύο παξαγσγήο ΗΕ (ΠΕ4) γηα ην Υπνέξγν 5", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο ΙΙ Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "Καζνξηζκόο πληειεζηώλ Εθπνκπήο NOx SO 2 CO 2 (ΠΕ3), αλαδήηεζε ηερλνινγηώλ πεξηνξηζκνύ εθπνκπώλ από SO 2 θαη από CO 2 (ΠΕ4) γηα ην Υπνέξγν 5", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο ΙΙ Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγία πηινηηθνύ πβξηδηθνύ ζηαζκνύ (ΠΕ4) γηα ην Υπνέξγν 15", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο ΙΙ Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν ηε ζπκκεηνρή ζηα παθέηα εξγαζίαο "ΠΔ3: Δθαξκνγή κνληέινπ αξηζηνπνίεζεο ζην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ύδαηνο. ΠΔ: ύλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ Καηάξηηζε νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ αξηζηνπνηεκέλνπ ζρεδηαζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ λεξνύ. ΠΔ5: πληνληζκόο ηνπ έξγνπ, δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ, γηα ην Τπνέξγν Υ04/ Αξηζηνπνίεζε ησλ πζηεκάησλ Νεξνύ ζε Νεζησηηθέο Πεξηνρέο κε Πεξηνξηζκέλνπο Υδάηηλνπο Πόξνπο", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο ΙΙ Αλάζεζεέξγνπκεαληηθείκελν"πκκεηνρήζεκειέηεΠΕ4"γηαηεδξαζηεξηόη εηα"premiar&d, demonstrationandincentiveprogrammeseffectiveness to facilitate and secure market introduction of alternative motor fuels" Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν"αμηνιόγεζε θαη επαλεθηίκεζε ππαξρόλησλ ζηνηρείσλ θαη εμαγσγή ζρεηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο ζέζεηο Λνύηζα θαη Αηνιηθώλ Πάξθσλ ηνπ εξγνδόηε" Κέληξν Έξεπλαο Πεηξαηά θαη Νήζσλ Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν"πιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ εθπνκπώλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ πνπ εθπέκπνληαη από ζηαζκνύο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ην Υπνέξγν 5", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν"πιινγή θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ επηιεγκέλσλ ηύπσλ θηηξίσλ γηα ην Υπνέξγν 6", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο Γ.Χ. ππξόπνπινο (Μάηνο 2013) 3/8

4 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2004 Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν"πλδξνκή ζε ζέκαηα ειηαθήο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ (ΠΕ2, ΠΕ3) γηα ην Υπνέξγν 14/ Μεηαηξνπή ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο ζπκπίεζεο αηκώλ ζε ζπλδπαζκέλν ςπθηηθό ζύζηεκα εγρπηήξα ή ζπκπίεζεο αηκώλ ηξνθνδνηνύκελνπ κε ειηαθή ελέξγεηα (Μειέηε Καηαζθεπή)", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "Δηεξεύλεζε ηξερνπζώλ εξεπλεηηθώλ εμειίμεσλ θαη πξννπηηθέο εθαξκνγήο πβξηδηθώλ ζπκβνιή πβξηδηθώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ιεηςπδξίαο ησλ λεζηώλ γηα ην Υπνέξγν 15", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "Αλάιπζε πθηζηάκελνπ δπλακηθνύ ειεθηξνπαξαγσγήο ζε λεζησηηθά δίθηπα αλάιπζε θόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηα λεζηά γηα ην Υπνέξγν 15", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο πγγξαθηθό Έξγν: "Τπνινγηζηηθέο Δθαξκνγέο Ήπηωλ Μνξθώλ Δλεξγείαο Ηιηαθή Δλέξγεηα, Φωηνβνιηαϊθέο Δγθαηαζηάζεηο, Ηιηαθά Θεξκηθά πζηήκαηα", Ισάλλεο Κ. Καιδέιιεο, Γεώξγηνο Υ. ππξόπνπινο, Κνζκάο Α. Καββαδίαο, Δθδόζεηο Αζ. ηακνύιεο, ISBN: , Αζήλα, Γεκνζηεύζεηοζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 1 Kaldellis J.K., Spyropoulos G.C.,Kavadias K.A., Koronaki I.P, 2009, "Experimental validation of autonomous PVbased water pumping system optimum sizing", Renewable Energy Journal, Volume 34, pp Kaldellis J.K., Chalvatzis K.J., Spyropoulos G.C., 2007, "Transboundary air pollution balance in the new integrated European environment", Environmental Science & Policy, Volume 10, Issues 78, NovemberDecember 2007, Pages Kaldellis J.K., Spyropoulos G., Chalvatzis K., PaliatsosAth., 2006, "Minimum SO 2 electricity sector production using the most environmental friendly power stations in Greece", Fresenius Environmental Bulletin, Vol.15/11, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Spyropoulos G., 2005, "Investigating the Real Situation of Greek Solar Water heating Market", Renewable and Sustainable Γ.Χ. ππξόπνπινο (Μάηνο 2013) 4/8

5 Energy Reviews, Vol.9, pp Kaldellis J.K., Spyropoulos G., Chalvatzis K.J., 2004, "The Impact of Greek Electricity Generation Sector on the National Air Pollution Problem", F24051, Fresenius Environmental Bulletin, Vol.13/7, pp Γεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα: 1 G.C. Spyropoulos, M. Emmanouilidis, and J.K. Kaldellis, 2011, Detailed Examination of Greek Lignite Thermal Power Stations on the Basis of NO x Emissions, MESAEPSymposium 2011,16 th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, September 24 th to 27 th, 2011, Ioannina, Greece. 2 Spyropoulos G.C., M. Emmanouilidis and Kaldellis, 2011, Investigating the longterm environmentalperformance of the Greek electricity sector onthe basis of SO 2 emissions, 12 th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), 8 10 September 2011, Rhodes island, Greece. 3 Mantelis N., Zafirakis D., Spyropoulos G.C. and Kaldellis, 2011, Critical evaluation of the second nationalallocation plan concerning the control of CO 2 emissions, 12 th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), 8 10 September 2011, Rhodes island, Greece. 4 V.Stavropoulou, D.Zafirakis, G. Spyropoulos, J.Kaldellis, V.Katsirou, 2011, Comparison of the Energy PayBack Period between Wind and Photovoltaic StandAlone Power Systems, EWEA Europe s Premier Wind Energy Event, 1417 March 2011, Brussels, Belgium. 5 J. K. Kaldellis, P. Fragos, M. Kapsali, D. Zafirakis, G. Spyropoulos, 2010, Dust Deposition Impact on PhotovoltaicAssisted Water Pumping Systems, World Renewable Energy Congress XI, 2530 September 2010, Abu Dhabi, UAE. 6 G.C. Spyropoulos, M. Xidis, K.J. Chalvatzis, J.K. Kaldellis, 2008, Experimental Analysis of a Photovoltaic StandAlone System in TEI of Piraeus, International Scientific Conference SynEnergy Forum (S.E.F.), 2831 May 2008, Spetses, Greece. 7 Spyropoulos G.C., Poniros N., Kabbadias K., Kaldellis J.K., 2007, "OperationAnalysisofExperimentalPVHybrid Installation", 2 nd National Conference MechanicalElectric Engineering, May 2007, Athens, Greece Γ.Χ. ππξόπνπινο (Μάηνο 2013) 5/8

6 8 Alasis E., Spyropoulos G., Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2006, "Experimental and Theoritical Analysis of Remote Medium Size Photovoltaic Stations", IX th World Renewable Energy Congress, FlorenceItaly 9 Chalvatzis K.J., Spyropoulos G.C., Kaldellis J.K., 2006, "Transboundary SO 2 Transfer in the Integrated European Environment", International Conference of Protection and Restoration of the Environment VIII, July 2006, Chania, Creta Island, Greece. 10 Spyropoulos G.C., Chalvatzis K.J., Kaldellis J.K, 2006, "Optimizing the Environmental Performance of the Greek Electricity Sector Concerning the NO X Emissions", International Conference of Protection and Restoration of the Environment VIII, July 2006, Chania, Creta Island, Greece. 11 Chalvatzis K.J., Spyropoulos G.C., Kaldellis J.K., 2006, "European Integration and Transboundary Transfer of Air Pollution: Analyzing the case of Nitrogen Oxides", WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol.2(2), pp , May 2006, Chalkida, Evia Island, Greece 12 Kaldellis J.K., Spyropoulos G.C., Chalvatzis K., PaliatsosAth., 2005, "Minimum SO 2 electricity sector production using the most environmental friendly power stations in Greece", 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 8 12 October 2005, Thessaloniki Greece. 13 Kaldellis J.K., Kavadias K., Kondili E., Spyropoulos G., 2005, "Education and Research on Renewable Energy Sources (RES): The Soft Energy Applications Laboratory of TEI of Piraeus", International Conference on Integration of RES into Buildings, July 2005, Patras, Greece. 14 Spyropoulos G., Chalvazis K., Paliatsos A., Kaldellis J., 2005, "Sulphur dioxide emissions due to electricity generation in the Aegean sea islands: Threat or overestimated danger?" 9th International conference on environmental science and technology, RhodesIsland, 13 September 2005, Vol. B, (ISBN , ISBN X). 15 Chalvatzis K.J., Spyropoulos G.C., Kaldellis J.K., 2004, "The Contribution of the Greek Electricity Generation Sector on the Global Climate Change", International Conference on Protection and Restoration of the Environment VII, June 28July 1, 2004,Myconos, Greece. 16 Kaldellis J.K., Spyropoulos G., Chalvatzis K.J., Vlachos G., 2004, "Estimating the Energy Related Nitrogen Oxides Production in Greece, for the Next Decade", 7 th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Univ. of Cyprus, Nicosia, Cyprus. 17 Kaldellis J.K., Chalvatzis K.J., Spyropoulos G., Paliatsos A., 2004, "Transboundary Air Pollution in Greece. Economic and Political Aspects", 7 th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Univ. of Cyprus, Nicosia, Cyprus. Γ.Χ. ππξόπνπινο (Μάηνο 2013) 6/8

7 18 Kaldellis J.K., Spyropoulos G., Halvatzis K., PaliatsosAth., 2003, "Analyzing the Air Pollutants Production of Greek Electricity Sector for Period", "Ecological Protection of the Planet Earth II", Sofia, Bulgaria. 19 Kaldellis J.K., Halvatzis K., Spyropoulos G., PaliatsosAth., 2003, "Estimating the Energy Related Sulphur Oxides Production in Greece, for the Next Decade", 8th International Conference on Environmental Science and Technology, Conference Proceedings, University of Aegean, GlobalNEST, Lemnos, Greece. Σνκείο Δξεπλεηηθνύ Δλδηαθέξνληνο: Σερλνινγίεο Πεξηβαιινληηθώλ Μεηξήζεσλ Δλεξγεηαθή Αμηνιόγεζε θαη Γηαρείξηζε Απνκνλσκέλσλ Πεξηνρώλ Βειηηζηνπνίεζε Λεηηνπξγίαο Θεξκηθώλ ηαζκώλ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε Αλάιπζε θαη Αμηνιόγεζε Φσηνβνιηατθώλ πζηεκάησλ εκηλάξηα: 02/11/2012 Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ζηελ εηαηξία SMAHellasAE, InstallerA Z πνπ αθνξνύζε εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θσηνβνιηατθώλ αληηζηξνθέσλ. (Γηάξθεηα: 8 ώξεο) 26/04/2012 Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ζηελ εηαηξία SMAHellasAE, Advanced Inverter πνπ αθνξνύζε ηε ιεηηνπξγία ησλ θσηνβνιηατθώλ αληηζηξνθέσλ. (Γηάξθεηα: 10 ώξεο) 06/03/2012 Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ζηελ εηαηξία SMAHellasAE, Sunny Family Basic πνπ αθνξνύζε ηε ιεηηνπξγία ησλ θσηνβνιηατθώλ αληηζηξνθέσλ. (Γηάξθεηα: 8 ώξεο) 08/02/2012 Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ζηελ εηαηξία Refusol, The Refusol Seminar πνπ αθνξνύζε ηε ιεηηνπξγία ησλ θσηνβνιηατθώλ αληηζηξνθέσλ. (Γηάξθεηα: 8 ώξεο) 24/01/2012 Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ζηελ εηαηξία ΔΛΔΜΚΟ, πζηήκαηα Γεηώζεωλ Θεκειηαθή γείωζε. (Γηάξθεηα: 8 ώξεο) 19/01/2012 Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ζηελ εηαηξία ΔΛΔΜΚΟ, Νέα ΤΓΔ. (Γηάξθεηα: 8 ώξεο) 17/01/2012 Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ζηελ εηαηξία ΔΛΔΜΚΟ, Απαγωγνί Κξνπζηηθώλ Τπεξηάζεωλ Πξνζηαζία από Τπεξηάζεηο. (Γηάξθεηα: 8 ώξεο) 28/11/ /11/2012 Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ζηελ εηαηξία TUVAUSTRIA, Δηζαγωγή ζηε Ννκνζεζία ηωλ ΑΠΔ, Δπηζεώξεζε θαη Πηζηνπνίεζε Φ/Β πζηεκάηωλ θαη Πάξθωλ. (Γηάξθεηα: 16 ώξεο) Γ.Χ. ππξόπνπινο (Μάηνο 2013) 7/8

8 25/11/2011 Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ζηελ εηαηξία ΔΛΔΜΚΟ, ρεδηαζκόο ηνπ εμωηεξηθνύ θαη ηνπ εζωηεξηθνύ ζπζηήκαηνο Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο ζε Φ/Β Πάξθν. (Γηάξθεηα: 8 ώξεο) 24/11/2012 Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ζηελ εηαηξία ΔΛΔΜΚΟ, Παξνπζίαζε ειεθηξνινγηθώλ νξγάλωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Νέα ΤΓΔ. (Γηάξθεηα: 8 ώξεο) 26/05/ /06/ /06/ /07/2002 Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξηνζεσερληθό Λνγηζκηθόγηα εθπόλεζε Μεραλνινγηθώλ Μειεηώλ Fully Integrated Environment 9.0 ΝG. (Γηάξθεηα: 20 ώξεο). Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ζην Κ.Δ.Κ. ΑΚΜΗ κε ζέκα: ύγρξνλν Management. (Γηάξθεηα: 50 ώξεο). Δηδηθέο Γλώζεηο: Βησκαηηθή θαη επηθνηλσληαθή κέζνδνο ΓλώζεθαηρξήζεΗ/ΤζεπεξηβάιινλWindows7θαηMSOffice2010Pro Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook, OneNote, FrontPage). Γλώζε θαη ρξήζε Internet θαη δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ. (Word, Γλώζε ζρεδηαζηηθώλ παθέησλ AutoCAD, Mechanical Desktop, Fine 9 ΝG & Adapt Calc. Άιιεο Πιεξνθνξίεο Δλδηαθέξνληα: Μνπζηθή: Jazz, Rock, Lounge Σαμίδηα: Διιάδα, Γεξκαλία, Απζηξία, Γαιιία, Βέιγην, Ιηαιία, ινβελία, Κξναηία, εξβία, Μαπξνβνύλην, ινβαθία, Οπγγαξία, Πνισλία, Σζερία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Σνπξθία, Οιιαλδία. πγγξαθή θεηκέλωλ: Σαμηδησηηθέο ζεκεηώζεηο, Άξζξα ζε δηάθνξα έληππα ςπραγσγίαο & ελεκέξσζεο Φωηνγξαθία: Πξνζσπηθέο θαη νκαδηθέο εθζέζεηο ζε δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο αίζνπζεο Άιια: Πνδειαζία, Οξεηβαζία, Δλεξγόο κνηνζηθιεηηζηήο ζε δηάθνξεο ιέζρεο πζηάζεηο : Γηαζέζηκεο εθόζνλ δεηεζνύλ Γ.Χ. ππξόπνπινο (Μάηνο 2013) 8/8

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Γιεύθςνζη καηοικ. : Μ. Αιεμάλδξνπ 77, 13676 Θξαθνκαθεδόλεο Αζήλα, ηει. 2432-688, e-mail korp@gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ

ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ Σηλζφωνο: 210-5381237 Fax: 210-5381348 E-mail: kkav@teipir.gr Website: www.sealab.gr ΠΟΤΔΕ Τποψήφιοσ Διδάκτορασ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. : vastsouk@yahoo.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. : vastsouk@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΗΛΔΗΟ ΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ : ΣΔΡΓΗΟ ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ : ΟΦΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 26-04-1959 ΣΖΛΔΦΩΝΑ : 6937-168991 ΣΑΥΤΓΡ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ : ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 179, ΔΡΡΔ Σ.Κ. 62125 ΑΦΜ. :

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού

Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Όνομα: Γιεύθςνζη: ΔΛΔΝΗ ΜΙΟΚΔΦΑΛΟΤ Ήβεο 29, 15234, Φαιάλδξη, Αζήλα Ημεπομηνία γέννηζηρ: 23 Απξηιίνπ 1982 Σηλέθυνο επικοινυνίαρ: 6977-505510 E-mail: lenamis@yahoo.gr 2. ΠΟΤΓΔ 2009-2014:

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων Ελευθερία Παγούνη Σει.: 2310 554968 Fax: 2310 550140 e-mail pagouni@aqs.gr Περίληψη προσόντων 10εηήο ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη Αλαδηνξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Oνομαηεπώνσμο : Γήμηηπα ΜΠΟΜΠΟΡΖ Ημερομηνία γέννηζης: 22 Ηοςλίος 1964 Τόπος γέννηζης: Θεζζαλονίκη Υπηκοόηηηα: Δλληνική Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμη,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΑΦΑΛΑΣΩΗ ΘΑΛΑΙΝΟΤ ΝΕΡΟΤ ΜΕ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ

ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΑΦΑΛΑΣΩΗ ΘΑΛΑΙΝΟΤ ΝΕΡΟΤ ΜΕ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΑΦΑΛΑΣΩΗ ΘΑΛΑΙΝΟΤ ΝΕΡΟΤ ΜΕ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ ΔΑΜ ΑΑΜΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα