ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟ 1870

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟ 1870"

Transcript

1 ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟ 1870 Στά τέλη του ιζ' καί τίς αρχές του ιη ' αιώνα μέ τίς συνθήκες του Κάρλοβιτς (1699) καί Πασσάροβιτς (1718)1, χάρη στούς νικηφόρους εναντίον των Τούρκων αγώνες τής Αυστρίας, ή επεκτατική ορμή των Τούρκων πρός τήν Κεντρική Ευρώπη άνακόπηκε2 καί ή ειρήνη πού επικράτησε είχε ως αποτέλεσμα νά αναπτυχθεί ελληνικό μεταναστευτικό ρεύμα πρός τά Βαλκάνια καί μάλιστα πρός τή Σερβία, τή χώρα πού γειτνίαζε μέ μακεδονικά καί ηπειρωτικά εμπορικά κέντρα (Κοζάνη, Σιάτιστα, Μοσχόπολη κ.λπ.). Πότε ακριβώς είχε αρχίσει ή μετανάστευση αυτή3, εμπόρων κυρίως, αγνοούμε, μολονότι γνωρίζουμε ότι από τούς βυζαντινούς ακόμη χρόνους είχαμε σχέσεις μέ τούς Σέρβους, όπως τουλάχιστον ύποδηλοΰται μέ τούς πριγκιπικούς γάμους μεταξύ Σέρβων ηγεμόνων καί εφτά Έλληνίδων πριγκιπισσών τό 'Οπωσδήποτε, όπως σημειώνει ό καθηγητής Απόστολος Βακαλόπουλος, τό ρεύμα των μεταναστών τής Μακεδονίας πρός τή Σερβία, Ρουμανία καί προ πάντων πρός τήν Αυστρία καί Ουγγαρία μεγαλώνει μετά τό Μεγάλα καραβάνια ξεκινούν από τή Σιάτιστα ή από τήν Καστοριά ή άπό τή Μοσχόπολη... περνούν τό Μοναστήρι... κατόπιν κατευθύνονται πρός τήν κοιλάδα τοϋ Μοράβα καί φτάνουν στό Βελιγράδι...5. Έτσι, μέ τήν κίνηση αυτή τών Ελλήνων σέ ολόκληρο τόν βαλκανικό χώρο ιδρύθηκαν ελληνικές παροικίες6 γιά εμπορικούς κυρίως λόγους, αλλά καί γιά μιά καλύτερη ζωή, μεταξύ τών οποίων καί ή παροικία τού Βελιγραδιού, γιά τήν όποια ό καθηγητής Ντουσάν Πόποβιτς θά γράψει: Εις τό Βελιγράδι έγκατεστάθησαν αρκετοί "Ελληνες, οί όποιοι εξηκολού- 1. Γιά τίς συνθήκες αύτές βλ. Άπόστ. Ε. Βακαλόπουλος, 'Ιστορία της Μακεδονίας , Θεσσαλονίκη 1969, ο, 258 κ.έ. Πρόχειρα βλ. καί τά αντίστοιχα λήμματα στη Μ.Ε.Ε. 2. Μή λησμονούμε ότι οί Τούρκοι είχαν φτάσει στά πρόθυρα τής Βιέννης, τήν όποια λίγο έλειψε νά κυριεύσουν, πολιορκώντας την στενά (1683). Εκδοτικής Αθηνών, Ιστορία τοϋ ελληνικού έθνους, τ. ΙΑ ', Άθήναι 1975, σσ Γιά περισσότερα στοιχεία βλ. Βακαλόπουλος, ΰ.π., σ Τρ. Ε. Εΰαγγγελίδης, Ή παιδεία έπί τουρκοκρατίας, τ. Β, Άθήναι 1936, σ. 377 σημ Βακαλόπουλος, δ.π., σσ, Εύστοχη είναι ή διάκριση τών όρων «παροικίες, αποικίες, κοινότητες» πού γίνεται από τόν Ί. Κ. Χασιώτη, Επισκόπηση τής Ιστορίας τής νεοελληνικής διασποράς, Θεσσαλονίκη 1993, σσ , όπου σ. 20 παροικίες θεωρεί τίς μικρές σχετικά εστίες μεταναστών, οί όποιες δημιουργοϋνταν συνήθως σέ αστικά κέντρα εξω άπό τό εθνικό κέντρο.

2 2 Χρηστός Γ. Άνδρεάδης θουν νά ομιλούν τήν γλώσσαν των. "Ολα τά αξία λόγου επαγγέλματα καί το εμπόρων περιήλθον ολίγον κατ ολίγον εις χείρας των. Καί τά καλύτερα καφενεία τού Βελιγραδιού ήσαν ίδικά των... Λόγω τής ικανότητάς των κατώρθωσαν νά δημιουργήσουν μεγάλα κεφάλαια καί άνήγειραν μεγαλοπρεπείς οικίας... Ή ζωή καί ή διαγωγή των 'Ελλήνων έθεωρεΐτο ώς παράδειγμα προς μίμησιν... Καί όπως ή αγορά τού Βελιγραδιού ήτο μικρά, οί "Ελληνες έδιδον τόν τόνον εις αυτήν... Τά εμπορικά βιβλία έτηροϋντο εις τήν ελληνικήν γλώσσαν, εις δέ τό άναγνωστήριον τού Βελιγραδιού ύπήρχον καί ελληνικαί εφημερίδες. "Ολοι οί μορφωμένοι ήσθάνοντο τήν ανάγκην νά μάθουν καί ελληνικά... Οί "Ελληνες διετήρουν ελληνικά σχολεία καί όταν δεν ήσαν εις θέσιν νά τά συντηρούν, έξεμίσθωναν διδασκάλους διά παραδόσεις κατ οίκον. Καί πολλοί ξένοι έφοίτησαν εις ελληνικά σχολεία καί εξελληνίσθησαν1. Διαβάζοντας τό κείμενο αυτό μένουμε κατάπληκτοι, διαπιστώνοντας ότι τό Βελιγράδι μέ τούς "Ελληνες παροίκους του λίγο έλειπε νά έλληνοποιηθεί. Καί τούτο, διότι σέ κανένα πολιτιστικό τομέα δέν υστερούσαν. Διέπρεπαν όχι μόνο στό εμπόριο μέ τήν τιμιότητά τους καί τήν επικράτηση σέ όλα σχεδόν τά επαγγέλματα κι αυτήν ακόμη τήν αρχιτεκτονική μέ τά επιβλητικά τους κτίρια, άλλά καί στά γράμματα καί τίς τέχνες καί πάντοτε προβαλλόμενοι μέ τή σεμνότητα καί τήν έργατικότητά τους, ώστε πραγματικά νά είναι γιά τούς Σέρβους «παράδειγμα πρός μίμησιν». Αδιάψευστος μάρτυρας τής ζωτικότητάς τους ήταν ό τομέας τής παιδείας, στήν οποία καί απέδιδαν μεγάλη σημασία μέ τά σχολεία καί τίς εκκλησίες πού ίδρυσαν στις διάφορες μεγαλουπόλεις8 καί μάλιστα στό Βελιγράδι. Ανεξάρτητα άπό τό γεγονός ότι ή πρώτη παροικία πού είχαν δημιουργήσει... στή Σερβία ήταν τής Νίσσας, ή πιό σπουδαία... ήταν τοϋ Βελιγραδιού, αναφέρει ό καθηγητής Ιωάννης Παπαδριανός9. Άναφερόμενη στό θέμα λειτουργίας ελληνικού σχολείου στό Βελιγράδι ή Μαρία Συμεών θά γράψει ότι εκεί τό πρώτον ελληνικόν σχολείον ίδρύθη τό 1718i0, χωρίς όμως νά σημειώσει άπό πού αντλεί τίς πληροφορίες της. Τά ίδια θά έπαναλάβει καί ό καθηγητής Ί. Παπαδριανός, ό όποιος χαρακτηριστικά θά γράψει: Ήδη στά 1718 άναφέρεται ότι λειτουργούσε στό Βελιγράδι κοινοτικό ελληνικό σχολείο, υπονοώντας ότι τό σχολείο είχε ήδη ιδρυθεί πρίν άπό τό 1718 καί παραπέμποντας σέ σερβικές πηγές11. Άναφερόμενος στό Βλ. κείμενο διαλέξεώς του, έφημ. Ελεύθερον Βήμα της 6ης Νοεμβρίου Εννοούμε τίς πόλεις Νίσσα, Κραγκούγιεβατς, Ποζάρεβατς, Σμεντέρεβο, Σεμλίνο, Μιτροβίτσα, Βούκοβαρ, Πάντσεβο, Βέρσατς, Νόβι Σάντ κ.λπ., άποτυπωμένες ευδιάκριτα στον χάρτη πού σχεδίασε 6 καθηγητής Ιωάννης Ά. Παπαδριανός, Οί 'Έλληνες απόδημοι στίς γιουγκοσλαβικές χώρες (Ι8ος-20ός ai), Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993, σ Παπαδριανός, δ.π., σ Βλ. περ. Μακεδονική ζωή, Θεσσαλονίκη 1967, τχ. 8, σ. 23. Πρόκειται γιά τό πρώτο κοινοτικό σχολείο πού ιδρύθηκε εκεί. 11. Παπαδριανός, δ.π., σ. 122.

3 Τά σχολεία τής έλληνικής παροικίας Βελιγραδιού 3 ίδιο θέμα ό Τρ. Εύαγγελίδης θά γράψει ότι στό Βελιγράδι τώ 1792 εμφανίζεται λειτουργούσα ελληνική σχολή προϋπάρχουσα12, χωρίς όμως καί αυτός νά καθορίσει πότε ακριβώς ιδρύθηκε ή σχολή αυτή. Από τίς μαρτυρίες αυτές συμπεραίνουμε ότι τό ελληνικό σχολείο Βελιγραδιού φαίνεται πώς είχε Ιδρυθεί πρίν άπό τό 1718, όταν "Ελληνες μετανάστες γιά διάφορους λόγους (εμπορικούς κυρίως) είχαν εγκατασταθεί στή Σερβία καί βλέποντας ότι μέ τήν εκεί παρουσία τους υπήρχε κίνδυνος νά αφομοιωθούν άπό τούς Σέρβους, αποφάσισαν νά ιδρύσουν ελληνικό σχολείο γιά τή δική τους εθνική καί γλωσσική αυτοτέλεια. Σχετικά μέ τούς δασκάλους πού υπηρέτησαν στό κοινοτικό ελληνικό σχολείο τού Βελιγραδιού γνωστά είναι τά ονόματα τών: Γεωργίου Εύαγγελίδη (1818)13, Ιωάννη Μισίου14 (1826), Γεωργίου Ζαχαριάδη ( ), Γεωργίου Κλείδη ( ), Αθανασίου Θεοδώρου (1833)15, Παναγιώτη Παπακωστόπουλου (1854) καί Ιωάννη Πίπη (1872). Εκτός άπό τό κοινοτικό σχολείο λειτούργησε άπό τό 1848 καί ιδιωτικό ελληνικό σχολείο μέ έφορο τόν Νικόλαο Κωτούλα καί δισρητές τούς Αδελφούς Μιχαήλ καί Νικόλαο Μπόντη καί τόν Παντελή Μιχαήλ, τού οποίου όμως ή λειτουργία διακόπηκε τό 1858 γιά νά ξαναλειτουργήσει μέ δάσκαλο τόν Ευθύμιο Γεράση ( ), τόν οποίο διαδέχθηκαν οί Ζωγράφος ή Ζωγραφίδης καί Ίω. Πίπης16 καί νά κλείσει οριστικά τίς πύλες του τό 1884 λόγω έλλείψεως μαθητών. Γιά τό ιδιωτικό αυτό ελληνικό σχολείο ό «Τηλέγραφος τον Βοσπόρου καί Βυζαντίς», εφημερίδα τής Κωνσταντινουπόλεως17 σέ άνταπόκρισή της άπό τό Βελιγράδι τής 31ης Ίανουαρίου 1861 θά γράψει: Γινώσκετε ότι προ καιρού ήδη έσυστήθη ιδιαιτέρα Ελληνική Σχολή υπό τήν σχολαρχίαν τού κ. Ευθυμίου Ν. Γεράση. Προχθές δέ καί χθές εγένοντο αί εξετάσεις τών μαθητών τής σχο 12. Εύαγγελίδης, ό.π., σ Ό Εύαγγελίδης, ό.π., σ. 378 αναφέρει ότι μαζί μέ τόν Γεώργιο Εύαγγελίδη, πού ήταν φιλικός, έδίδασκε καί ό Σερραίος Εμμανουήλ Φωτιάδης, βιογραφικά στοιχεία τού οποίου παραθέτει στον A ' τόμο τού βιβλίου του σσ Ό Εύαγγελίδης, ό.π., σ. 378 τόν παρουσιάζει ώς Πανταζήν αντί τού ορθού Ιωάννης, όπως γράφει ό Παπαδριανός, ό.π., σ Ενδιαφέρουσα είναι ή πληροφορία πού παρέχει ό Εύαγγελίδης, ό.π., σσ , γιά τόν δάσκαλο αύτόν, γράφοντας ότι μάλιστα προσαγορεύεται «φιλόσοφος καί έφορος τών κατά τήν Σερβίαν σχολείων», πράγμα πού φανερώνει ότι κατά κάποιο τρόπο ήταν επιθεωρητής σχολείων, τά οποία, όπως φαίνεται ήταν «ούκ ολίγα». Βλ. καί Εκκλησιαστική Αλήθεια 1916, σ. 108α. 16. Περισσότερες λεπτομέρειες γιά όλους αύτούς τούς δασκάλους τού έλληνικοΰ σχολείου Βελιγραδιού βλ. Παπαδριανός, ό.π.. σσ Όμοίως καί στή νεότερη έκδοση τού βιβλίου του Οί "Ελληνες τής Σερβίας (18ος-20ός αί.). Εκδόσεις περ. Ένδοχώρα, Αλεξανδρούπολη 2001, σσ καί ειδικότερα γιά τόν Παναγιώτη Παπακωστόπουλο σσ Έτος ΣΤ' φ. 443/Σάββατον (σ. 3).

4 4 Χρηστός Γ. Άνδρεάδης λής ταύτης, καθ ας οί μαθηταί άπήντησαν άριστα εις άπαντα τά διόαχθέντα μαθήματα, ήτοι Αημοσθενικούς λόγους, Συντακτικόν τοϋ Ασωπίου. Γεωγραφίαν, Γεν. Ιστορίαν κ.λπ. Ευφροσύνη δέ καί άγαλλίασις κατείχεν άπαντας, όρώντας προόδους σχεδόν άνωτέρας τής ηλικίας τών μαθητών, αϊτινες οφείλονται βεβαίως εις τον άκάματον ζήλον καί την προθυμίαν τού αξιότιμου Σχολάρχου, προς ον όφείλουσι μεγίστην ευγνωμοσύνην ή τε Κοινότης καί ιδίως οί γονείς τών μαθητών αύτοϋ... Δέν έχουμε περισσότερες πληροφορίες γιά τίς εξετάσεις του σχολείου αύτοΰ, αλλά υποθέτουμε ότι μάλλον θά ήταν εξετάσεις παρόμοιες μέ τίς δικές μας του α ' εξαμήνου. Από τά διδασκόμενα μαθήματα φαίνεται πώς τό σχολείο τοϋ Γεράση θά ήταν παραπλήσιο, κάτι σάν τό σημερινό Γυμνάσιο, άφοϋ καί λόγοι τοϋ Δημοσθένους διδάσκονταν σ αυτό καί τό Συντακτικό τοϋ Ασωπίου κ.λπ., γεγονός πού μαρτυρεί τίς υψηλές προδιαγραφές τής άποδόσεως καί θέσεώς του στόν χώρο τής σέρβικης κοινωνίας μέ τήν έγκριση τοϋ Σερβικοϋ υπουργείου Παιδείας, τό όποιο καί αντιμετώπιζε ευνοϊκά τίς ελληνικές προσπάθειες γιά τήν ανάπτυξη τής παιδείας. Ότι πραγματικά ή σέρβική Πολιτεία άντιμετώπιζε μέ εύνοια τούς 'Έλληνες καί ότι διάχυτο τήν εποχή εκείνη ήταν τό φιλελληνικό πνεΰμα στόν σέρβικο λαό φαίνεται από τό ακόλουθο έγγραφο τοϋ Γενικοϋ Προξένου τής Ελλάδος στό Βελιγράδι Ά. Δόσκου18 πρός τόν υπουργό Εξωτερικών τής Ελλάδας X. Χριστόπουλο19, στόν όποιο καί έγραφε τά εξής: Ή φιλελληνική διάθεσις είσέδυσεν ήδη ή επεπόλασε μάλλον καί εις τά πνεύματα τών στρατιωτικών, τών πολιτικών, καί τών εφημεριδογράφων τής πρωτευούσης ταύτης, καί μετ εύχαριστήσεως δύναμαι νά προσείπω ότι από τής ενταύθα καθιδρύσεως του Γεν. τούτου Προξενείου ό πρώην μισελληνισμός, δς ούδόλως απ αρχής ύπελείπετο τού παρά τοίς Βουλγάροις, μετεβλήθη ήδη εις ενθουσιώδη φιλελληνισμόν, έπιτραπείσης καί τής συστάσεως ελληνικών σχολείων καί παρθεναγωγείων, εις δέ τάς όμηγύρεις αυτών, καί τήν 'Ακαδημίαν των όμιλούντων άπροκαλύπτως καί ένθουσιωδώς ύπέρ τής ανάγκης τής άδελφικής αυτών ένότητος μετά τών Ελλήνων καί σύμπας ετι ό τύ 18. Πολύ φτωχές είναι ο'ι ε ιόήσεις μας γιά τόν έν λόγω πρόξενο στό Βελιγράδι. Τό μόνο πού γνωρίζουμε είναι ότι είσηλθε στό διπλωματικό σώμα τό 1841, όπως συνάγουμε από ένα γράμμα του πρός τό ΥΠ.ΕΞ. της , στό όποιο μεταξύ άλλων γράφει:...διατελών ήδη προ τριάκοντα περίπου ετών υπάλληλος της Σ. Κυβερνήσεως εις τόν προξενικόν κλάδον, μόλις φέρω έπί τοϋ στήθους μου τόν άργυροϋν σταυρόν τοϋ Σωτήρος, ον πρό 15 ετών ελαβον..., υπονοώντας μέ παράπονο ότι έπρεπε νά τιμηθεί περισσότερο. 19. Διακρίθηκε γιά τή ρητορική δεινότητα καί πολυμάθειά του υπηρετώντας διάφορες κυβερνήσεις ώς υπουργός: Παιδείας (1855) κυβέρνηση Βούλγαρη, Εσωτερικών καί Παιδείας (1857) κυβέρνηση Ά. Μιαούλη, Εξωτερικών (1865) κυβέρνηση Βούλγαρη, Εξωτερικών (1870) κυβέρνηση Ά. Κουμουνδούρου, βλ. Douglas Dakin, Ή ενοποίηση τής Ελλάδας ( ), Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1989, σ. 414 κ.έ. Μ.Ε.Ε., τόμ. ΚΔ', σ. 723γ.

5 Τά σχολεία τής ελληνικής παροικίας Βελιγραδιού 5 πος αύηον εδείχθη ήδη εν πολλαΐς σπουδαίαις περιπτώσεσι θερμός τής Ελλάδος συνήγορος Δέν γνωρίζουμε κατά πόσον υπήρχε μισελληνισμός στη Σερβία τήν εποχή αυτή, όμοιος μέ τόν βουλγαρικό. Νομίζουμε ότι ό πρόξενος κάπως υπερβάλλει, αν λάβουμε ύπ όψιν ότι επί τόσες δεκαετίες ευνοϊκές ήταν οί διαθέσεις των σερβικών κυβερνήσεων πρός τήν Ελλάδα μέ ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τή λειτουργία τόσων σχολείων στόν σέρβικο χώρο. "Ενα τέτοιο γεγονός παρουσιάζουμε σήμερα, παντελώς άγνωστο στή νεότερη Ιστορία μας, μέ τήν ίδρυση Ελληνικού Παρθεναγωγείου στό Βελιγράδι τό 1870 καί τή δημοσίευση τού Κανονισμού τής λειτουργίας του, καθώς καί τή διεξαγωγή τών έτήσιων εξετάσεων τών μαθητριών καί μαθητών στά τέλη Ιουλίου τού έτους αυτού. Ό Κανονισμός δημοσιευμένος στήν εφημερίδα «Κωνσταντινούπολις»21 έχει ώς εξής: Κανονισμός τοϋ εν Βελιγραδίω τής Σερβίας Έλλην. Παρθεναγωγείου υπό τήν επωνυμίαν «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Οί εν Βελιγραδίω τής Σερβίας Έλληνες καί φιλέλληνες υπό φιλοπατρίας καί φιλόστοργων αισθημάτων εμπνεόμενοι, ού μήν άλλά καί τήν άνάγκην τής ελληνικής έκπαιδεύσεως καί μορφώσεως τών θηλέων τέκνων κατιδόντες, άπεφάσισαν νά συστήσωσιν εν τή πρωτευούση ταύτη τής Σερβίας, άδεια τοϋ Υ πουργείου τής Έκπαιδεύσεως καί τών Εκκλησιαστικών, Ελληνικόν Παρθεναγωγεΐον συντηρούμενον τή δαπάνη τών γονέων τών κατά καιρούς μαθητριών καί τή συνδρομή άπάντων τών φιλομούσων ομογενών, συμπολιτών τε καί ξένων, όργανιζόμενον ώς εξής: 1. Αί έγγραφαί τών μαθητριών γίνονται τή 16η Αύγούστου έκάστου έτους μέχρι τής 1 ης Σεπτεμβρίου, δτε άρχονται αί παραδόσεις. Γίνονται δέ δεκταί μαθήτριαι καί μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. 2. Ή εις τό Παρθεναγωγείον φοίτησις επιτρέπεται παντί κορασίω, άνευ έξαιρέσεως δόγματος καί εθνικότητος. 3. Αί έγγραφόμεναι μαθήτριαι, τών όποιων ό άριθμός κατά τήν πρώτην τετραετίαν δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τάς τριάκοντα, νά μήν είναι νεώτεραι τών εξ ετών ουδέ πρεσβύτεραι τών 14, νά ώσι δέ πάντοτε καθαρώς καί κοσμίως ενδεδυμέναι επί τή προσθήκη τών τριάκοντα κορασίων έπιτρέπεται ή 20. Α.Υ.Ε φ. αακ Α, Γενικόν Προξενεΐον Ελλάδος έν Βελιγραδίψ, εγγρ. 24/ πρός ΥΠ.ΕΞ. 21. Έφημ. Κωνσταντινούπολή φ. 771/

6 6 Χρηστός Γ. Άνόρεάόης δωρεάν εκπαίδευσις καί τινα/ν εξ απόρων γονέων, έγκρίσει τής εφορίας. 4. Αί μαθήτριαι όφείλουοίν άνελλιπώς νά φοιτώσιν εις το Σχολεΐον, άπουσιάζουσαι δέ νά δίδωσιν άποχρώντα λόγον τής άπουσίας αυτών επιβεβαιούμενον υπό των γονέων ή των κηδεμόνων άλλως αί άποϋσαι μαθήτριαι τιμωρούνται κατά τάς παρακατιόν σημειουμένας ποινάς. 5. "Έκαστος των γονέων οφείλει νά έφοδιάζη τό έαντοϋ τέκνον με τά βιβλία καί πάντα τά προς έκπαίδευσιν καί μόρφωοιν αναγκαία. 6. Αί παραδόσεις γίνονται από τής 8ης ώρας π.μ. μέχρι τής 12ης, καί μ.μ. από τής 2ας μέχρι τής 4ης, άπό δέ 1ης Μαΐου καί εξής μέχρι τών 5 δι όλης τής έβδομάδος πλήν τοϋ απογεύματος τον Σαββάτου. Περί παύσεων 7. Από 15 Ιουλίου μέχρι 15 Αύγουστου παύουσιν αί παραδόσεις ένεκα τοϋ καύσωνρς. Από τής Μεγάλης Πέμπτης μέχρι τής Τετάρτης τής Διακαινησίμου, συμπεριλαμβανομένης καί αυτής, καί άπό τής προπαραμονής τών Χριστουγέννων μέχρι τοϋ νέου έτους παύουσιν αί παραδόσεις. 8. Αί εξετάσεις γίνονται άπαξ τοϋ ενιαυτού, την 12, 13 καί 14 Ιουλίου. Έκάστη μή έπιδοϋσα μαθήτρια μένει έν τή αυτή τάξει, όπως επαναλάβη αυτήν. 9. Βαθμοί ή έλεγχοι είσί πέντε: άριστα = 5, λίαν καλώς = 4, καλώς = 3, μετρίως = 2 καί κακώς = 1 ή μή τυχοΰσα τουλάχιστον τοϋ 3 βαθμοϋ δεν προβιβάζεται. Περί τών μαθημάτων 10. Έν τώ Έλληνικώ Παρθεναγωγεία) επί τετραετίαν διδαχθήσονται τά εξής μαθήματα: α) Ελληνικά β) Σέρβικά γ) Γερμανικά δ) Γαλλικά ε) Ιχνογραφία καί Καλλιγραφία ς) Εργόχειρα ζ) Γερά Κατήχησις η) Γεωγραφία συνοπτική θ) Συνοπτική Φυσική ιστορία ι) Συνοπτική Γενική ιστορία ια) Ανθρωπολογία ιβ) Ηθική καί ώς έκτακτα μαθήματα ιγ) τό κλειδοκύμβαλον, ή φωνητική μουσική καί ό χορός.

7 Τά σχολεία της έλληνικης παροικίας Βελιγραδιού 7 Πρώτον έτος Καί του μεν 1ου έτους τήν a ' εξαμηνίαν ελληνική άνάγνωσις καί γραφή, λέξεις καί φράσεις έλληνικαί μετά τής εφικτής περί τό λαλείν άσκήσεως δι όλης τής ημέρας τήν δέ δευτέραν εξαμηνίαν του αύτοϋ έτους ή γνώσις καί γραφή τών σερβικών γραμμάτων, ώς καί των χαρακτήρων τής αριθμητικής. Δεύτερον έτος Τό δέ δεύτερον έτος ετυμολογία ελληνική, αί τέσσαρες πράξεις τής άριθμητικής, άρχαί τής γαλλικής γλώσσης καί τής γερμανικής, επίτομος γεωγραφία σερβιστί καί συνοπτική ιερά ιστορία έλληνική. Τρίτον έτος Τό δέ τρίτον έτος ελληνική γραμματική μέχρι τού συντακτικού, γαλλικά καθ έκάστην, σέρβικά καί γερμανικά ημέραν παρ ημέραν, σύντομος γενική ιστορία, ιχνογραφία, συνέχεια άριθμητικής καί εργόχειρα. Τέταρτον έτος Τό δέ τέταρτον έτος συντακτικόν ελληνικόν, άνθρωπολογία, ηθική, επίτομος φυσική, ιστορία, αριθμητική, γαλλικά, γερμανικά, σέρβικά. 11. Δεσπόζουσα γλώσσα εντός τού Παρθεναγωγείου είναι ή έλληνική, ήτις καί επιβάλλεται. 12. Ώς ορθόδοξοι τού άνατολικού δόγματος όφείλουσιν αί μαθήτριαι δίς τουλάχιστον τού έτους (προ τού Πάσχα καί τών Χριστουγέννων) νά νηστεύωσι καί νά μεταλαμβάνωσι τών άχράντων μυστηρίων, οδηγούμενοι εις τήν Εκκλησίαν παρά μιας τών διδασκαλισσών. Περί διδασκαλισσών 13. Αί διδασκάλισσαί είσι τουλάχιστον δύο, μία τού!ανατολικού δόγματος κάτοχος καί τής γαλλικής γλώσσης ή καί διευθύντρια τού Παρθεναγωγείου καί μία Σέρβις ή Γερμανίς, κάτοχος άμφοτέρων τών γλωσσών τής τε σερβικής καί γερμανικής. 14. Έκάστη διδασκάλισσα οφείλει νά φέρη άποφοιτητήρια τής Σχολής εν ή εσπούδασε καί αν που εδίδαξε, καί μαρτυρικά τής κοινότητος ή οικογένειας παρ fi έδίδαξεν άνευ τούτων οϋδεμία έστί δεκτή. 15. Αί διδασκάλισσαί κατοικοϋσιν εντός τού Παρθεναγωγείου, άν δέ τις έγγαμος εκτός αύτοϋ. Εντός δέ τού σχολείου κατοικοϋσαι εχουσι κατοικίαν, θέρμανσιν καί υπηρεσίαν δωρεάν. 16. Αί διδασκάλισσαί όφείλουσι νά ώσι προς τάς μαθήτριας προσηνείς καί πραεΐαι, προηγούμεναι τφ καλώ παραδείγματι τής χρηστοήθειας- άπο-

8 Χρηστός Γ. Άνδρεάδης πέμπουσαι δ αύτάς τοϋ καταστήματος νά ταΐς συνιστώσι σεμνότητα καί καλήν διαγωγήν οπού καί αν ώσι. 17. Διά τήν υπηρεσίαν τής Σχολής καί των κυριών διδασκαλισσών, μισθοϋται παρά των συνδρομητών τής Σχολής μία ύπηρέτρια, ήτις οφείλει νά κατοική εντός τοϋ περιβόλου τής Σχολής, φροντίζουσα περί τής καθαριότητος αυτής καί πειθομένη ολως ταΐς διαταγαΐς τών διδασκαλισσών. Περί ποινών 18. Αί διδασκάλισσαι εν τή ευθύνη αυτών περί τής προσαγωγής καί μορφώσεως τών μαθητριών δικαιούνται νά άπαιτώσι παρ αυτών ύπακοήν καί επιμέλειαν περί τά μαθήματα καί τάς μέν επιμελείς νά έπαινώσι, τάς δέ αμελείς νά έλέγχωσι προ τών άλλων, καί άν τοϋτο δεν σωφρονίση αύτάς (δηλ. τάς άμελεΐς) νά τάς τιμωρώσιν εν ταΐς εξής ποιναίς: α) παραινέσει β) έπιπλήξει γ) απειλή δ) ορθοστασία ε) γονατίσματι ς) φυλακή ήμισείας ημέρας ζ) φυλακή μιας ημέρας. Τελευταΐον δε ήτις άνεπίδεκτος άποδειχθή καί αποβολή, συναινέσει τής εφορίας προς παραδειγματισμόν τών άλλων. 19. Αί μαθήτριαι όφείλουσι νά έπιμελώνται περί τά μαθήματα, νά ύπακούωσι ταΐς διδασκαλίσσαις καί εις τάς παρατηρήσεις αύτών νά μή άντιτείνωσι τό παράπαν. Περί Εφόρου, Επιτρόπου καί Συνδρομητών 20. Κατ έτος εκλέγεται εις έφορος καί είς επίτροπος, ών ό μέν κήδεται τοϋ διδακτικού ο δέ τοϋ οικονομικού. 'Εφορος καί έπίτροπος δικαιούται νά έκλεχθή πας συνδρομητής τοϋ Ελληνικού Παρθεναγωγείου καίτοι μή εχων θυγατέρα μαθήτριαν. Αμφότεροι όφείλουσι νά έπισκέπτωνται τό Σχολεΐον συχνάκις, τούλάχιστον άπαξ τής έβδομάδος. 21. Οί γονείς τών μαθητριών, εγγραφέντες άπαξ, δέν δύνανται νά όπισθοδρομήσωσι προ τής λήξεως τοϋ παρ αύτών διωρισμένου καιρού, μόνος ό ό θάνατος ή αύτοϋ ή τής θνγατρός αύτοϋ άκυροι την υπογραφήν του. 22. Συνεισφοράί είσι δεκταί οσας τις ήθελε προαιρεθή νά συνεισφέρη- ο δέ 100 φλωρία αύστριακά καί έπέκεινα προσφέρων θεωρείται εύεργέ της τοϋ καταστήματος-ή δέ είκών αύτοϋ, είς άνάμνησιν εύγνωμοσύνης, θέλει διά παντός διατηρεΐσθαι προσηρτημένη, εν τή μεγάλη τού Παρθεναγωγείου αιθούση τών παραδόσεων.

9 Τά σχολεία τής ελληνικής παροικίας Βελιγραδιού Αί εκτάκτως προσφερόμεναι συνεισφοραί νά μή δαπανώνται, αλλά νά χρήσιμε ύωσιν ώς θεμέλιον κεψάλαιον, εκ τοϋ τόκου δέ αυτών νά δύναταί ποτέ τό ΠαρθεναγωγεΙον νά αύτοσυντηρήται. 'Επίσης καί τά περισσεύοντα εκ των συνδρομών τών γονέων των μαθητριών νά προστίθενται τοΐς κεφαλαίοις. 24. Τά κεφάλαια νά μένωσιν άθικτα διά παντός, αν δέ ποτέ κατορθωθή ώστε δι αυτών νά αύτοσυντηρήται, νά μή διαλύηται, καί μίαν μόνον μαθήτριαν εάν έχη. 25. Τό Σχολείον τούτο οφείλει νά ύπάρχη διά παντός, έφ όσα δέ ετη τυχόν ήθελε στερείσθαι τούτο μαθητριών, τά κεφάλαια ταϋτα νά χρησιμεύσωσιν εις διατήρησιν Ελληνικού Σχολείου τών άρρένων, εί δέ καί τοιοϋτον δέν ήθελεν υπάρχει, εκ τών κεφαλαίων τό εν τρίτον νά άνήκη εις τά εκπαιδευτικά καταστήματα τής Σερβίας, τό β ' τρίτον εις τά τής Ελλάδος καί τά λοιπά εις τον εν Άθήναις Σύλλογον τής διαδόσεως τών ελληνικών γραμμάτων. 26. Τό Ελληνικόν ΠαρθεναγωγεΙον οφείλει νά έορτάζη μίαν έορτήν εντός τού έτους, τήν ήμέραν τού Εύαγγελισμού, τοϋ όποιου τήν εικόνα νά φέρη καί ή σφραγίς τοϋ Παρθεναγωγείου, μεθ ής νά σφραγίζωνται καί τά άποφοιτητήρια τών μαθητριών, τοιαύτην δέ νά φέρη καί τήν επωνυμίαν, ήτοι Ελληνικόν Παρθαναγωγείον «ό Ευαγγελισμός». Εις τό τέλος έκάστου έτους μετά τήν ληξιν τών ετησίων εξετάσεων ό Εφορος καί ό Επίτροπος θέλουν δίδει λόγον προς τούς εν συνεδριάσει συνδρομητάς περί τής καταστάσεως τοϋ Παρθεναγωγείου, τής έπιδεχομένης αναγκαίας βελτιώσεως τής ούσίας αύτού καί τής ετησίου διαχειρίσεώς των, συντασσομένων πρακτικών εν βιβλίω διατηρουμένω ώς άρχείω τοϋ παρθέναγωγικοϋ τούτου καταστήματος. Ό παρών κανονισμός συνετάχθη εν ετει σωτηρίω χιλιοστά) οκτακοσιοστά) εβδομηκοστά), μηνί 'Ιανουάριου, ότε κατά πρώτον έγένετο ή σύστασις τοϋ Ελληνικού Παρθεναγωγείου εν Βελιγραδίω, πρωτευούση τής Σερβίας. Συζητηθείς δέ ένεκρίθη ύπό τών προς τοϋτο συνεδριασάντων συνδρομητών, οΐτινες διά τής κάτωθι έπιθέσεως τών ιδίων αύτών υπογραφών εδωκαν εις αύτόν πλήρη ίσχύν καί άμετάτρεπτον κϋρος. Εξετάζοντας τόν «Κανονισμό» αυτό παρατηρούμε τά εξής: κατ άρχήν δέν μπορεί παρά νά θαυμάσει καί νά επαινέσει κανείς τούς "Ελληνες εκείνους τού Βελιγραδιού, τά ονόματα τών όποιων καί άγνοοΰμε, άφοΰ δέν άναφέρονται στό τέλος τού κειμένου άπό τήν εφημερίδα, γιά τήν πρωτοβουλία πού είχαν νά ιδρύσουν «Παρθεναγωγείο» στην πόλη αυτή, κάτι πού έλειπε γενικά στόν εκπαιδευτικό χώρο τών προσδοκιών καί ευγενικών τους άναζητήσεων. Σχετικά μέ τό όλο κείμενο τού Κανονισμού παρατηρούμε ότι άναφέρεται άποκλειστικά καί μόνο σέ θέματα εκπαιδευτικά, κάτι πού στούς περισσότερους κανονισμούς ελληνικών κοινοτήτων πού έχουμε ύπ όψιν μας

10 10 Χρηστός Γ. Άνδρεάδης απαντάται μέ ελάχιστα άρθρα συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι στον «Κανονισμό της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης» π.χ. του μέ τά 94 άρθρα του, τό θέμα τής παιδείας άντιμετωπίζεται μέ 10 μόνο άρθρα ( 48-57), ενώ εδώ ό Κανονισμός όλος μέ λεπτομέρειες άντιμετωπίζει την ίδρυση του Παρθεναγωγείου μέ 26 παραγράφους (άρθρα). Επίσης οφείλουμε νά τονίσουμε ότι ό Κανονισμός αυτός δέν έχει καμιά εξάρτηση άπό τήν Εκκλησία, κάτι πού κατά τό μάλλον καί ήττον τό βλέπουμε σέ όλους σχεδόν τούς κοινοτικούς κανονισμούς τών διαφόρων πόλεων, άφοΰ υπήρχε τό άρθρο 32 τού «Θεμελιώδους Κανονισμού» τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, πού καθόριζε ότι αί σχολαί έκάστης κοινότητος δπασαι διευθύνονται υπό εξαμελούς Εφορίας, τελονσης υπό τήν προεδρείαν τον Μητροπολίτου ή Επισκόπου ή Έξάρχον,.Ρ, φαινόμενο πού δέν απαντάται στόν Κανονισμό τού Παρθεναγωγείου Βελιγραδιού, τήν ευθύνη τής λειτουργίας τού οποίου είχαν, όπως φαίνεται ( 26) ό "Εφορος τού σχολείου καί ό Επίτροπος, οί αρμοδιότητες τών οποίων άναφέρονται στην 20. Κατά τά άλλα στόν «Κανονισμό» αντιμετωπίζονται όλα τά θέματα, τά σχετικά μέ τή λειτουργία ενός σχολείου, όπως: ό χρόνος τών εγγραφών ( 1), ή ηλικία τών μαθητριών ( 3), ή ανελλιπής φοίτησή τους ( 4), ή διάρκεια τών μαθημάτων ( 6), οί διακοπές τού σχολείου ( 7), ή διάρκεια τών εξετάσεων καί ή βαθμολογία ( 8, 9), τά διδασκόμενα μαθήματα καί τά έτη διδασκαλίας ( 10), τά σχετικά μέ τίς δασκάλες τού σχολείου προσόντα καί υποχρεώσεις ( 13-17), οί ποινές πού επιβάλλονται ( 18), τά καθήκοντα τού Εφόρου καί Επιτρόπου τού σχολείου ( 20), οί υποχρεώσεις τών γονέων ( 21), οί πόροι τού σχολείου μέ διάφορες εισφορές ( 22-24) κ.λπ. Ιδιαιτέρως οφείλουμε νά έπισημάνουμε τίς παραγράφους 2, 12 καί 25, οί όποιες σήμερα ίσως ξενίζουν κάπως, άλλά δείχνουν τό πνεύμα τής εποχής. Πρωτοποριακή χαρακτηρίζουμε τήν 2 μέ τήν άνεξιθρησκεία πού διακηρύσσει στίς θρησκευτικές πεποιθήσεις τών μαθητριών καί τήν εθνικότητά τους, μολονότι τό σχολείο τονίζεται ότι είναι ελληνικό καί μάλιστα ορθόδοξο, όπως έμφανώς τονίζεται στην 12, όπου σχετικά μέ τίς γιορτές τού Πάσχα καί τών Χριστουγέννων κυρίως συνιστάται (ή επιβάλλεται;) οί μαθήτριες νά νηστεύουν καί νά μεταλαμβάνουν τά αχραντα μυστήρια, «οδηγούμενοι» μάλιστα άπό τίς δασκάλες τους εκ περιτροπής στήν εκκλησία. Εντύπωση προκαλει καί ή 25 μέ τή διατύπωση τό Σχολεΐον τούτο οφείλει νά ύπάρχη24 διά παντός, φράση πού δηλώνει τίς διαθέσεις τών ιδρυτών 22. Χαράλαμπος Κ. Παπαστάθης, Οί κανονισμοί τών ορθοδόξων έλληνικών κοινοτήτων τοϋ οθωμανικού κράτους καί τής διασποράς, τόμ. A ', Έκδ. οίκος Άφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 170 κ.έ. 23. Ό.π.,σ Πρόκειται γιά διατύπωση εσφαλμένη αντί της ορθής τό Σχολεΐον όφείλομεν νά τό

11 Τά σχολεία τής ελληνικής παροικίας Βελιγραδιού του πού οραματίζονταν τή διάρκεια τού Παρθεναγωγείου στό προσεχές μέλλον, ή οποία όμως, δυστυχώς, ήταν βραχεία, αφού, όπως σημειώσαμε πιό πριν, έκλεισε τίς πύλες του τό Ενδιαφέρουσα είναι καί ή άλλη ανταπόκριση από τό Βελιγράδι στην ίδια εφημερίδα, σχετικά μέ τίς ετήσιες εξετάσεις τόσο τού Παρθεναγωγείου όσο καί τού Ιδιωτικού σχολείου γιά τό σχολικό έτος τού 1870, ή οποία καί έχει ώς εξής25: Τήν προπαρελθοϋσαν Κυριακήν26 έγένοντο αί ενιαύσιοί εξετάσεις τού Παρθεναγωγείου ημών, άρξάμεναι δι ενός λογυδρίου λίαν καταλλήλου τής κυρίας Μαριγοϋς Δελινάρδου, άποδειξάσης λίαν εύφυώς τήν άνάγκην τής εκμαθήσεως τής <Έλληνικής καί ότι> εις τάς γλώσσας έδειξαν αί μικραί η μών μαθήτριαι γιγαντιαίας προόδους. Τήν ελληνικήν ιστορίαν έδιδάχθησαν γερμανιστί, τήν μαθηματικήν, γεωγραφίαν σερβιστί (αί άνώτεραι μαθήτριαι) καί άπήντων εις τάς ερωτήσεις τοσοϋτον εύστόχως, ώστε έθαύμασε τό άκροατήριον. Τήν τρίτην ημέραν άνάπαυσις. Τήν τετάρτην έξητάσθησαν τά άρρενα. Προ τής ένάρξεως των εξετάσεων ώμίλησεν ό εύπαίδευτος διδάσκαλος κύριος Ιωάννης Πίπης περί τής σχέσεως τής ελληνικής προς τήν λατινικήν γλώσσαν ώμίλησε λίαν φιλολογικώς καί ευφραδώς, ώστε κατέθελξε τό παν. Έκ τών Ελλήνων συγγραφέων έδιδάχθησαν λόγους τινάς τού Λουκιανού καί τού Σωκράτους, εν οίς έφήρμοσαν λίαν εύστόχως τό έλληνικόν συντακτικόν, εκ τής γεωγραφίας τήν Ευρώπην, εκ τής ελληνικής γλώσσης καί τάς ώφελείας τάς εξ αυτής προερχομένας, καί μάλιστα όσον αφορά τό ώραίον φϋλον. Τάς εξετάσεις έτίμησαν πολυπληθείς άκροαταί ομογενών τε καί ξένων, ώς καί ό γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος κ. Λάσκος, εις ον όφείλομεν τό καταγώγιον τούτο τών Μουσών. Τήν πρώτην ημέραν έξητάσθησαν αί μαθήτριαι εις τήν ελληνικήν καί γαλλικήν, εις ήν έδειξαν άπροσδοκήτους προόδους εις τήν άνάγνωσιν, καλλιγραφίαν, ορθογραφίαν, άπαγγελίαν διαφόρων διαλόγων καί μύθων, αριθμητικήν, ίεράν ιστορίαν, σύνοψιν γεωγραφίας. Οί άτρυτοι πόνοι τής κυρίας Λιευθυντρίας μάς παρέχουσι χρηστός έλπίδας. Τήν δευτέραν ημέραν έξητάσθησαν εις τήν σερβικήν καί γερμανικήν διατηρήσωμεν πάση θυσίςι, ώστε νά ύπάρχγι διά παντός, υπονοώντας ότι μέ κανένα τρόπο όέ θά τό παραμελήσουν, φροντίζοντας νά λειτουργεί συνεχώς. 25. Έφημ. Κωνσταντινούπολις φ. 834/ 'Υπονοείται ή Κυριακή της 19ης Ιουλίου 1870, έφ όσον ή ανταπόκριση είναι γραμμένη στίς 30 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, όπως εξακριβώσαμε εξετάζοντας τό ημερολόγιο του Καί επειδή ό κανονισμός του Παρθεναγωγείου στην 8 αναγράφει δτι αί εξετάσεις γίνονται άπαξ τοϋ ενιαυτού τήν 12, 13 καί 14 Ιουλίου, βλέπουμε ότι δέν τηρήθηκαν οί διατάξεις της αΰτης, αγνοώντας τούς λόγους μεταθέσεως της ημερομηνίας τών εξετάσεων γιά τίς 19 Ιουλίου κ.έ.

12 12 Χρηστός Γ. Άνδρεάδης γλώσσαν, παραδιδομένας παρά Γερμανίδος διδασκάλου- καί εις ταύτας άριθμ. τήν μέθοδον των τριών, εκ τής κατηχήσεως τήν ερμηνείαν τοϋ συμβόλου τής πίστεως, εκ τής ιστορίας μέχρι \Αλεξάνδρου τοϋ Μεγάλου, εκ τής γαλλ. μέχρι τοϋ συντακτικού. Εις όλα τά μαθήματα έπέδωκαν άριστα. Τήν εκτην ημέραν έξητάσθησαν τά άρρενα εις τήν γερμ. καί σερβικήν, εν αίς ματαίως έπέδωκαν, διότι εντός τοϋ έτους τρεις ήλλάχθησαν διδάσκαλοι... Διαβάζοντας τή β ' αυτή ανταπόκριση σχηματίζουμε πληρέστερη τήν εικόνα τής λειτουργίας καί των δύο αυτών ελληνικών σχολείων τοϋ Βελιγραδιού. Κατ αρχήν βλέπουμε ότι πραγματοποιήθηκαν όλα, όσα άναφέρονται στόν Κανονισμό τοϋ Παρθεναγωγείου ότι δηλαδή αμέσως, στό πρώτο έτος τής λειτουργίας του, εκείνοι πού πρωταγωνίστησαν στήν ίδρυση καί λειτουργία του έφεραν σέ πέρας όσα ύποσχέθηκαν στίς διακηρύξεις τους καί μάλιστα μέ επιτυχία, άφοΰ γνωρίζουμε οτι πάντοτε ή άρχή τής λειτουργίας ενός σχολείου καί μάλιστα έλληνικοΰ σέ ξένη χώρα συναντά πολλές καί ποικίλες δυσκολίες, όχι μόνο μέ τήν έξεύρεση τοϋ κατάλληλου κτιρίου γιά τή στέγασή του αλλά καί τοϋ κατάλληλου προσωπικοϋ διδασκαλίας. Φαίνεται ότι γιά τήν έξεύρεση κτιρίου καί στέγαση τοϋ σχολείου ενεργό συμμετοχή είχε καί ό Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδας Ά. Δόσκος, στόν όποιο καί οφειλόταν τό καταγώγιον τούτο τών Μουσών, όπως άποκαλειται τό κτίριο τοϋ σχολείου. 'Οπωσδήποτε, σύμφωνα μέ τόν Κανονισμό, τά μαθήματα τοϋ Παρθεναγωγείου έπρεπε νά περιορισθοϋν στόν κύκλο τής λειτουργίας τών δύο εξαμήνων τοϋ πρώτου έτους, πού ήταν τόσο απλά: λέξεις καί φράσεις ελληνικές μέ άσκήσεις προφορικές ομιλίας όλη τήν ήμέρα στό α ' εξάμηνο, κάτι πού έπαναλαμβανόταν στό β ', μέ αντικείμενο όμως τή σέρβική γλώσσα καθώς καί βασικά στοιχεία άριθμητικής. "Από τόν απολογισμό όμως τών εξετάσεων βλέπουμε ότι τό Παρθεναγωγείο δέν περιορίσθηκε μόνο στά όσα καθορίζονταν άπό τόν Κανονισμό, τόν όποιο καί ξεπέρασε μέ τή διδασκαλία καί άλλων μαθημάτων, όπως τά θρησκευτικά (ιερά Ιστορία), ή ιστορία καί ή γεωγραφία. Φαίνεται ότι οί διδάσκοντες είχαν τέτοια ευχέρεια, όσο κι άν δέν καθοριζόταν κάτι τέτοιο στόν Κανονισμό. Εκείνο πού μάς κάνει εντύπωση είναι τό γεγονός ότι οί εξετάσεις τοϋ Παρθεναγωγείου μέ διευθύντρια τή Μαριγώ Δελινάρδου συνδυάστηκαν μέ τίς εξετάσεις τοϋ Ιδιωτικού σχολείου τών άρρένων, πού διευθυνόταν άπό τόν «εύπαίδευτο» δάσκαλο Ιωάννη Πίπη, καί κράτησαν εξ ημέρες μέ δύο, όπως φαίνεται, κενά τής τρίτης καί πέμπτης ήμέρας γιά άνάπαυση τών έξεταζομένων. "Αν καί ο άνταποκριτής επαναλαμβάνει, όπως φαίνεται, τά σχετικά μέ τίς εξετάσεις τής πρώτης ήμέρας, συγχέοντας τίς εξετάσεις άρρένων καί θηλέων, τό πρόγραμμα τών εξετάσεων πρέπει νά ήταν τό άκόλουθο:

13 Τά σχολεία της ελληνικής παροικίας Βελιγραδιού 13 Πρώτη μέρα, Κυριακή Μετά την ομιλία τής διευθύντριας τού Παρθεναγωγείου Μαριγώς Δελινάρδου γιά τή σημασία τής έκμαθήσεως τής ελληνικής καί των άλλων γλωσσών (γαλλικής καί γερμανικής), εξετάσεις των μικρότερης ηλικίας μαθητριών στά ελληνικά καί γαλλικά (με άνάγνωση, ορθογραφία, καλλιγραφία, άπαγγελία μύθων καί διαλόγους) καί στη συνέχεια στά θρησκευτικά, την αριθμητική καί τή γεωγραφία (συνοπτικά). Δεύτερη μέρα, Δευτέρα Εξετάσεις μαθητριών μεγαλύτερης ηλικίας (όχι πλέον τών 14 ετών κατά τήν 3) στή σέρβική καί γερμανική γλώσσα, τήν ελληνική Ιστορία (στά γερμανικά) μέχρι τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, τά μαθηματικά (απλή μέθοδο τών τριών), καί τή γεωγραφία (στά σέρβικά), τά θρησκευτικά (ερμηνεία τού συμβόλου τής πίστεως) καί στά γαλλικά μέχρι τού συντακτικού. Τρίτη μέρα, Τρίτη Ελεύθερη (κενή). Τέταρτη μέρα, Τετάρτη Εξετάσεις άρρένων, ύστερα από ομιλία τού διευθυντή τού ιδιωτικού σχολείου Ιωάννη Πίπη γιά τή σχέση ελληνικής καί λατινικής, στά ελληνικά (λόγοι Λουκιανού καί Πλάτωνος)27, τό ελληνικό συντακτικό καί τή γεωγραφία τής Ευρώπης. Πέμπτη μέρα, Πέμπτη Ελεύθερη (κενή). Έκτη μέρα, Παρασκευή Εξετάσεις άρρένων στά σέρβικά καί γερμανικά, στά όποια όμως δέν είχαν καλήν απόδοση, έξαιτίας τού ότι κατά τή διάρκεια τού σχολικού έτους άλλαξαν τρεις δασκάλους. Δημοσιεύοντας σήμερα τόν «Κανονισμό τού Ελληνικού Παρθεναγωγείου Βελιγραδιού Ό Εύαγγελισμός» ( 1870) καθώς καί τήν άνταπόκριση τών ετησίων εξετάσεων τού σχολικού έτους αισθανόμαστε περήφανοι γιά τούς "Ελληνες παροίκους τόσο τού Βελιγραδιού όσο καί τών άλλων πόλεων, οί όποιοι, φλέγόμενοι από αγάπη πρός τήν πατρίδα τους, όπου κι άν πήγαιναν, πρωταρχικό τους στόχο θεωρούσαν τήν ίδρυση σχολείων γιά τή διάδοση τής ελληνικής παιδείας, πράγμα πού κατόρθωναν, όσες θυσίες καί άν επιβάλλονταν. ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 27. Στό πρόγραμμα αναφέρει «Σωκράτους» έξυπακούεται ότι «λόγοι Σωκράτους» δέν υπάρχουν, άφοϋ έχουν καταγραφεί από τόν Πλάτωνα. 28. Άφοϋ τό σχολικό έτος μέ τά σημερινά δεδομένα αρχίζει τόν Σεπτέμβριο μήνα ενός έτους καί συνεχίζεται καί τό επόμενο έτος ώς τόν Ίούνιο-Ίούλιο, τό Ελληνικό Παρθεναγωγείο τού Βελιγραδιού πρέπει νά υποθέσουμε ότι ή είχε αρχίσει νά λειτουργεί άπό τόν Σεπτέμβριο τού 1869, άσχετα άν ό κανονισμός λειτουργίας του ψηφίσθηκε τήν 1η Ίανουαρίου 1870, ή γιά πρώτη φορά λειτούργησε από τόν Ιανουάριο, έστω καί μέ κολοβωμένο τό έτος, άφοϋ μόλις τότε είχε συσταθεΐ.

14 RÉSUMÉ Christos Andreadis, Les écoles de la colonie grecque de Belgrade, de Servie et le «Réglement de l Institut de Jeunes Filles» en L écrivain traite des écoles de la colonie grecque de Belgrade de Servie et comment sur le «Réglement de l Institut de jeunes tilles» de la ville établi en De même il présente les résultats des examens scolaires de cette année - là, pour souligner l intérêt remarquable des Grecs de cette ville pour le progrès intellectuel et leur passion pour l éducation.

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Κωνσταντίνος Λιάκος Β2 49 ο Γυμνάσιο Αθηνών 2011-2012 Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Όπως και στον σύγχρονο κόσμο, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Μ 104 Γ 29 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες ---------------------------------- Α. Ημέρα λήξης μαθημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ Το Ελληνικόν Απογευματινό Σχολείο της Ελληνορθοδόξου Ενορίας του Αποστόλου Θωμά, προσφέρει ευκολονόητο πρόγραμμα διδασκαλίας και εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες Α. ΗΜΕΡΑ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Τα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση. Εργασία πειραματισμού με μαθητή

ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση. Εργασία πειραματισμού με μαθητή ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση Εργασία πειραματισμού με μαθητή Διδάσκων: Χαράλαμπος Λεμονίδης Φοιτήτρια: Χατζή Κυριακή- Ιωάννα ΑΕΜ: 3659 Εξάμηνο: ΣΤ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2016 Γ τάξη του Νέου Ημερήσιου ΓΕΛ και πρόσβαση αποφοίτων στην Γ /θμια Εκπ/ση. Από το σχ. έτος

Μάρτιος 2016 Γ τάξη του Νέου Ημερήσιου ΓΕΛ και πρόσβαση αποφοίτων στην Γ /θμια Εκπ/ση. Από το σχ. έτος Μάρτιος 2016 Γ τάξη του Νέου Ημερήσιου ΓΕΛ και πρόσβαση αποφοίτων στην Γ /θμια Εκπ/ση. Από το σχ. έτος 2016 17 Οι Ομάδες Προσανατολισμού (Ο.Π.) στην Γ ΓΕΛ είναι: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 6: Διδασκαλείο αρρένων (1834-1864) Ι. Μπεκηρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 του Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου panayiotis@analogion.net, α έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2005 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα 1881 συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Αγαπητοί γονείς, Καθώς ετοιμαζόμαστε να αφήσουμε το σχολικό έτος, θα θέλαμε να πάρουμε την ευκαιρία να σας πληροφορήσουμε για την τωρινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

«Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!»

«Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!» 1 ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 «Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!» Προκήρυξη Φιλολογικών Αγώνων «ΔΕΛΑΣΑΛ» Το Τμήμα Φιλολογικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 10: Η Παιδαγωγική στο Αθηνών (19ος αι.) Ε. Αβτζή,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική

1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική 1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική Δρ Μιχαήλ Παυλάκης, Αδελφότης Κρητών Νοτιωτέρας Αφρικής 1. Ο Ελληνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α.

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α. Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999 ΕΤΟΣ Aρ. ΦΕΚ Π../ Υ.Α. 1899 48/Α 16-Φεβ Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις Γυμνασίοις του Κράτους 1899 57/Α

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Αύγουστος-Σεπτέμβριος Οκτώβριος Αύγουστος-Σεπτέμβριος ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 25/08/2016 ΠΕΜΠΤΗ 01/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης. Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης. Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης ΑΣΚΗΣΗ 1 η Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Πηγή 1 η : 3 Απριλίου 2015, Εφημερίδα Τα Σχολικά Νέα, εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ PROJECT 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 v ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ: Αποστολή και όραμα του «ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» Στόχοι και εμφάσεις σχολικής χρονιάς 2015 2016 Ωρολόγιο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 ΗΕξέλιξηκαιη Ιστορίατης Εκπαίδευσηςανά τουςαιώνες Τομάθημαστην αρχαίαελλάδα. Αντί για βιβλία είχαν πήλινες πλάκες και το μάθημα γινόταν με δύο άτομα, τον μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ /4/2015 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ /4/2015 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Μ101 K197 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 20/4/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ 2 0 1 4-2015 ΘΕΜΑΤΑ: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συμμετοχής

Γενικές πληροφορίες συμμετοχής Γενικές πληροφορίες συμμετοχής Οργανισμός / Σχολείο: Σερβική ομάδα Ονοματεπώνυμο υπευθύνου (δράσης και επικοινωνίας): Ιβάνα Στάνογιεβιτς Τηλέφωνο επικοινωνίας υπεύθυνου: 6973909010 E-mail υπεύθυνου: ivana8883@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ Το Ασβεστοχώρι Σελ.2 Το Ασβεστοχώρι βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο 400 μέτρων, χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες δύο λόφων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIAP στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIAP στη Γερμανική Σχολή Αθηνών Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIAP στη Γερμανική Σχολή Αθηνών 1 Αποστολή και παιδαγωγικοί στόχοι της ΓΣΑ Στο πλαίσιο της γερμανικής εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής η ΓΣΑ έχει την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984 Εισαγωγικό σημείωμα Τα Φροντιστήρια Πανελλαδικών Εξετάσεων ΠΗΓΑΣΟΣ ιδρύθηκαν το 1984 από τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και εδρεύουν στα Βόρεια προάστια επί της οδού Θέμιδος 1 στην πλατεία του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Σχολ. Έτος :

9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Σχολ. Έτος : 9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών Σχολ. Έτος : 2016-17 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 1/9/2016-30/6/2017 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 11 Σεπτ. 20 Ιαν. 2 ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 21 Ιαν. 31 Μαϊου Διδακτικό Αντικείμενο / Μάθημα Τάξεις Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών -Άρθρο 40 Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών 1. Στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαγορεύεται η χορήγηση άδειας φροντιστηρίου και άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου 2 Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη. Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β. Βιογραφικά Είδη

ΜΕΡΟΣ Β. Βιογραφικά Είδη ΜΕΡΟΣ Β Βιογραφικά Είδη 157 158 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος ανήκει στη σειρά των εκδόσεων του Κ.Ε.Ε. που παρέχουν υλικό υποστηρικτικό της αξιολόγησης των µαθητών στα αντίστοιχα µαθήµατα. Τηρεί τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π. Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!»

«Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!» 2 ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 «Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!» Προκήρυξη Φιλολογικών Αγώνων «ΔΕΛΑΣΑΛ» Το Τμήμα Φιλολογικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων οι Σέρβοι κέρδισαν την αυτονομία τους (1812-1815) οι Έλληνες ίδρυσαν ανεξάρτητο εθνικό κράτος οι Βούλγαροι ίδρυσαν ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργάσιμες 74. 2010 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο. 3 ο Εργάσιμες. Ημερολόγιο εργάσιμων ημερών και αργιών σχολικού έτους 2009-2010. Έτος Τρίμηνο Μήνας

1 ο Εργάσιμες 74. 2010 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο. 3 ο Εργάσιμες. Ημερολόγιο εργάσιμων ημερών και αργιών σχολικού έτους 2009-2010. Έτος Τρίμηνο Μήνας Ημερολόγιο εργάσιμων και αργιών σχολικού έτους 009-00 Έτος Τρίμηνο Μήνας 009 ο 74 7 Σεπτέμβρης Οκτώβρης Μέρες και ημερομηνίες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 7 8 9 0 4 5 6 7 8 3 4 5 8 9 30 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016 Η Υπηρεσία Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) 1. Επώνυμο αιτητή (Κεφαλαία)... 2. Ονομα αιτητή (κεφαλαία)...

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ιδασκαλία των Γαλλικών στο ηµοτικό. II. Η διδασκαλία των Γαλλικών στο Γυµνάσιο-Λύκειο

I. Η ιδασκαλία των Γαλλικών στο ηµοτικό. II. Η διδασκαλία των Γαλλικών στο Γυµνάσιο-Λύκειο ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2012-2013 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των µαθητών/τριών µας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1913-2011 Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Σας προσκαλεί με τιμή να μετάσχετε στη σειρά των επιστημονικών διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και To Μουσείο Eλληνικής Παιδείας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καλαμπάκας, σε ένα χώρο περιπου1000τ.μ και έχει εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό. Φιλοξενεί συλλογές του συλλέκτη Παύλου Μπαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα