ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουρ γίας Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) Συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.80000/12166/423/ Υ.Α. «Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλό μενων εισφορών προς το ΤΑΠΙΤ» (ΦΕΚ αρ. 769 Β / ) Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς... 7 Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών»... 8 Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Δήμου Αιγάλεω της Β Πειραιά Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αλίμου της Ε Αθη νών Λειτουργία λαϊκής αγοράς προϊόντων βιολογικής γε ωργίας Δήμου Αγ. Βαρβάρας Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Καισαριανής της Δ Αθηνών Άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουρ γού στη Σιδηροπούλου Βαρβάρα του Νικολάου.. 13 Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Περάκη Αθηνά του Ιωάν νη Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέ σης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΔΕ Βρεφοκόμων και αντίστοιχη κατάταξη υπαλ λήλου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΙΑ (1) Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ κειακής Εκπαίδευσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού κα θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 45 του ν. 3848/ Την υπ αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) από φαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυ κειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» και ιδίως το άρθρο 20 αυτής. 4. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1531 Β ) άδεια ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκ παίδευσης Κολλεγίου. 5. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CITY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικούς τίτλους «ΚΟΛΛΕΠΟ CITY» και «CITY COLLEGE» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου 6. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. 7. Το υπ αρ. 562/13 πρακτικό με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμε νης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) του άρθρου 12 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέντρου

2 17524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκείας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CITY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικούς τίτλους «ΚΟΛΛΕΠΟ CITY» και «CITY COLLEGE» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/13 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα προβλεπόμε να στην υπ αρ. 562/13 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3696/2008. Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ /ΙΑ (2) Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ κειακής Εκπαίδευσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού κα θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 45 του ν. 3848/ Την υπ αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) από φαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυ κειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» και ιδίως το άρθρο 20 αυτής. 4. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1531 Β ) άδεια ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκ παίδευσης Κολλεγίου. 5. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λει τουργίας Κέντρου 6. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. 7. Το υπ αρ. 562/3 πρακτικό με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμε νης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) του άρθρου 12 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέντρου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τρι ετούς διαρκείας, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE», με έδρα την Αθή να, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/3 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα προβλεπόμε να στην υπ αρ. 562/3 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3696/2008. Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ /ΙΑ (3) Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ κειακής Εκπαίδευσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού κα θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 45 του ν. 3848/ Την υπ αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) από φαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυ κειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» και ιδίως το άρθρο 20 αυτής. 4. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1531 Β ) άδεια ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκ παίδευσης Κολλεγίου. 5. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» και το διακριτικό τίτλο «AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου 6. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. 7. Το υπ αρ. 562/9 πρακτικό με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμε νης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) του άρθρου 12 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέντρου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λει τουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκείας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» και το διακριτικό τίτλο «AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/9 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα προβλεπόμε να στην υπ αρ. 562/9 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3696/2008. Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ /ΙΑ (4) Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ κειακής Εκπαίδευσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού κα θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 45 του ν. 3848/ Την υπ αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) από φαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυ κειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» και ιδίως το άρθρο 20 αυτής. 4. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1531 Β ) άδεια ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκ παίδευσης Κολλεγίου. 5. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NEW YORK COLLEGE A.E.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορή γηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. 6. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. 7. Το υπ αρ. 562/10 πρακτικό με την οποία διατυ πώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) του άρθρου 12 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέντρου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λειτουρ γίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκείας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡ ΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NEW YORK COLLEGE A.E.» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/10 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα προβλεπόμε να στην υπ αρ. 562/10 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3696/2008. Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ /634 (5) Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας Ιδι ωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α ) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώμα τος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157/Α ) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την σύσταση και λει τουργία Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας» και ιδίως τα άρθρα 2 και 7 αυτού. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α ) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες δια τάξεις». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ

4 17526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 111/Α) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες 7. Την από αίτηση της ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙ ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. 9. Την από συνεδρίαση της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 3144/ Την παρουσίαση των στοιχείων του φακέλου από τον εισηγητή της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α). 11. Την αριθ / απόφαση χορήγησης ει δικής άδειας λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε., αποφασίζουμε: Ανακαλούμε την αριθ / απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την οποία είχε χορηγηθεί ειδική άδεια λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.), στην Σοφία Μαστρογιαννοπούλου, το οποίο βρισκόταν στην οδό Μηθύμνης 34, (1ος όροφος), Αθήνα, ύστερα από αίτησή της. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Aριθμ. Φ.80000/16890/633 (6) Συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.80000/12166/423/ Υ.Α. «Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφο ρών προς το ΤΑΠΙΤ» (ΦΕΚ αρ. 769 Β / ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρί σης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α 201) «Μετα φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσε ων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 4. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α 214) «Διορι σμός Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Τις διατάξεις των Κοινών Αποφάσεων Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οικ /49/ (ΦΕΚ Β 2441) και οικ. 935/2/ (ΦΕΚ Β 50) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυ πουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης». 6. Τις διατάξεις της αρ. 2876/ (ΦΕΚ Β 2234) απόφασης «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 7. Την με αρίθμ. Φ.80000/12166/423/ Υ.Α. «Πά γιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών προς το ΤΑΠΙΤ» (ΦΕΚ αρ. 769 Β / ). 8. Την απόφαση αρ. 325/23η/ του ΔΣ του ΤΑ ΠΙΤ όπως διατυπώθηκε στην από συνεδρίασή του. απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την συμπλήρωση της παραγράφου 8 της με αρίθμ. Φ.80000/12166/423/ Υ.Α. «Πάγιο σύστημα ρύθ μισης οφειλόμενων εισφορών προς το ΤΑΠΙΤ» (ΦΕΚ αρ. 769 Β / ) η οποία διαμορφώνεται ως εξής: «8. Στους οφειλέτες, που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους αυτής, εφόσον έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες εισφορές και η πρώτη δόση, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας δι άρκειας ενός (1) μηνός». Κυβερνήσεως Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Αριθμ /928 (7) Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/ ). β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από Β.Δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957). γ. του άρθρου 1 του Β.Δ/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α/1969), του άρθρου 37 του Β.Δ/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α1972) και του άρθρου 30 του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003). δ. του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005). ε. του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοι μασίας και άλλες στ. την αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ Υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004). 2. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 89348/ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προ ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/ ). 3. Την αριθμ / απόφαση του ΥΠΠΟ, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουρ γίας του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς (ΦΕΚ 1337/ Β/ ). 4. Την αρ. 545/ αίτηση του ανωτέρω Ωδείου, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς από

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τη Δημοτική Επιχείρηση Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας Καλαμαριάς στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δή μου Καλαμαριάς. 2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 24 Ιουλίου 2010 Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μουσικής ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ Αριθμ (8) Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/ Α/ ). β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από Β.Δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957). γ. του άρθρου 1 του Β.Δ/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α/1969), του άρθρου 37 του Β.Δ/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α1972) και του άρθρου 30 του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003). δ. του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005). ε. του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοι μασίας και άλλες στ. την αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ Υπουργική απόφαση «Καθορισμός προ διαγραφών κτιρίων για στέ γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004). 2. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 89348/ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμέ νους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/ ) 3. Την αριθμ / απόφαση του ΥΓΙΠΟ, με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών (ΦΕΚ 707/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις αρ / (ΦΕΚ 784/ Β/ ) και 64622/1940/ (ΦΕΚ 1439/Β/ ) όμοιες πράξεις 4. Την αρ. 417/ αίτηση από το Δημοτικό Ωδείο Αχαρνών, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποφασί ζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών από τη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών (ΚΕΔΑ) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών (ΚΕΠΕΔΑ). 2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 24 Ιουλίου 2010 Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μουσικής ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ Αριθμ /16042 (9) Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Δήμου Αιγάλεω της Β Πειραιά. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμμα τέας Περιφέρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν. Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργα νισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας». 3. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Οργανι σμού Λαϊκών Αγορών Αθηνάς Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκε α) η 18/ (θέμα 2 ΕΗΔ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού β) η αρ. 50/10 πράξη Δήμου Αιγάλεω και γ) το 2009/4/44 α έγγραφο της Τροχαίας Αιγάλεω σχετικά με το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δήμου Αιγάλεω Άνω Λιούμη Β /Πειραιά, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Δήμου Αιγάλεω Άνω Λιούμη Β /Πειραιά ως εξής: Επί της οδού Μητροπολίτου Ηλείας, Αντωνίου, από την κάθετη οδό Εδέσσης (τουλάχιστον 5 μ. εσωτερικά) έως την κάθετη οδό Ν. Καζαντζάκη. Παράλληλα στο τμήμα της οδού Πρεβέζης αριστερά από την οδό Μητροπολίτου Ηλείας, Αντωνίου, (μήκους 70μ. περίπου) θα τοποθετηθεί το εμπορικό τμήμα της λαϊκής αγοράς (ενδύματα κ.λπ.). Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αθήνα, 21 Ιουλίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /16251 (10) Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αλίμου της Ε Αθηνών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α )

6 17528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/ 1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/ 2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν. Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσα λονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμ βουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας». 3. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Ορ γανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνάς Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκε α) η 21/ (θέμα 4 ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού β) η αρ. 431/09 πράξη Δήμου Αλίμου και γ) το 2009/4/72 α / έγ γραφο της Τροχαίας Καλλιθέας σχετικά με το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αλίμου της Ε /Αθηνών, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αλίμου της Ε /Α ως εξής: 1) επί της οδού Λυσικράτους, από τη λεωφόρο Κα λαμακίου έως την οδό Υψηλάντου, από 1/1/ έως 30/4 εκάστου έτους. 2) επί της οδού Χειμάρας, από την οδό Αθήνας έως την οδό Αρτέμιδος από 1/5/ έως 31/8 εκάστου έτους. 3) επί της Ταξιαρχών, από την οδό Ρήγα Φεραίου έως την οδό Λεωφ. Καλαμακίου, από 1/9 έως 31/12 εκάστου έτους. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αθήνα, 21 Ιουλίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /16010 (11) Λειτουργία λαϊκής αγοράς προϊόντων βιολογικής γε ωργίας Δήμου Αγ. Βαρβάρας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 115/2008 (ΦΕΚ Α 179/2008) «Όροι και προϋποθέσεις Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας». 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/ 1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/ 2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν. Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσα λονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμ βουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας». 4. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Ορ γανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνάς Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκε α) η 25/ (θέμα 6 ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού β) την αρ. 106/2010 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Βαρβά ρας και γ) το αρ. 2009/4/43 α έγγραφο της Τροχαίας Αιγάλεω σχετικά με το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς προϊόντων βιολογικής γεωργίας Δήμου Αγ. Βαρβάρας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς προ ϊόντων βιολογικής γεωργίας Δήμου Αγ. Βαρβάρας, επί της οδού Κουντουριώτη (πεζόδρομος), στην συμβολή επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (πεζόδρομος), κάθε Παρασκευή, με ωράριο λειτουργίας: α) κατά την χειμερινή περίοδο από έως β) κατά την θερινή περίοδο από έως Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αθήνα, 21 Ιουλίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /16250 (12) Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Καισαριανής της Δ Αθηνών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/ 1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/ 2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν. Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσα λονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμ βουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας». 3. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Ορ γανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκε α) η 27/ (θέμα 2 ΕΗΔ) πρά ξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού β) η αρ. 167/10 πράξη Δήμου Καισαριανής και γ) το 2009/4/ 47 α / έγγραφο της Τροχαίας Καισαριανής σχε τικά με το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δήμου Καισαριανής Δ /Αθηνών, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Και σαριανής της Δ /Α ως εξής: 1) επί της οδού Βρυούλων από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου εκάστου έτους. 2) επί της οδού Χρ. Σμύρνης από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αθήνα, 21 Ιουλίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (13) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Σιδηροπούλου Βαρβάρα του Νικο λάου. Με την αριθ. 2990/ απόφαση του Νομάρχη Σερρών χορηγήθηκε στη Σιδηροπούλου Βαρβάρα του Νικολάου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, σύμφωνα με το Π.Δ. 23/92 «Περί άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού». Με εντολή Νομάρχη Η Διευθύντρια ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑ (14) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Περάκη Αθηνά του Ιωάννη. Με την αρ. 8140/ Απόφαση του Νομάρχη Δωδ/ σου, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του π.δ. 23/1992, χορηγήθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Περάκη Αθηνά του Ιωάν νη. Με εντολή Νομάρχη Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Αριθμ. 727 (15) Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΔΕ Βρε φοκόμων και αντίστοιχη κατάταξη υπαλλήλου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του Ν. 3613/2007, του άρθρου 18 παρ. 5 του Ν. 3731/2008 και του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 3812/ Την αριθ. 13/24/6/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ταύρου» με την οποία αποδέχεται την αίτηση μετα φοράς στο ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ταύρου» της Νασσοπούλου Μαρίας του Κων/νου, του κλάδου ΔΕ Βρεφοκόμων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και η οποία δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 1098/τ. Β/ Την υπ αριθμ. 285/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου με την οποία κρί θηκε ότι αποτελεί πλεονάζον προσωπικό της ανωτέρω επιχείρησης. 4. Τον ΟΕΥ του Νομικού Προσώπου στον οποίο δεν προβλέπονται θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου κλάδου ΔΕ Βρεφοκόμων. 5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε: 1. Τη σύσταση μιας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΔΕ Βρεφοκόμων. 2. Κατατάσσουμε στην ανωτέρω προσωρινή προ σωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΔΕ Βρεφοκόμων την μεταφερόμενη με την 13/ Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ταύρου», από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Δήμου Αμαρουσίου «Οργα νισμός Εργασίας Δ. Αμαρουσίου» Νασσοπούλου Μαρία του Κων/νου. Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ για το έτος 2010, και περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα έτη. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α του εγκεκριμέ νου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικον. έτους 2010, στον οποίο έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση. (Αριθμ. βεβ. Οικον. Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ 687/ ). Ταύρος, 27 Ιουλίου 2010 Η Πρόεδρος ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

8 17530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1291 11 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2332 7 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πώληση Μετοχών Κυριότητος Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας»... 1 Αύξηση Τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 909 19 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό Σταθμό Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2061 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «NEW YORK COLLEGE».... 1 Χορήγηση Αδειας Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 692 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερι κού.... 1 Διαπίστωση δαπάνης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1248 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού σπουδαστών Τ.Ε.Ι. δυναμένων να ασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργεια κής Πολιτικής... 1 Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 99 7 Αυγούστου 00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου της Κεντρι κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1320 27 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ λυ... 1 λυ... 2 λυ... 3 λυ... 4 λυ... 5 λυ... 6 λυ... 7 λυ... 8 λυ... 9 Ανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα