ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «GREEN ESCAPE HOTEL A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί νητρο της επιχορήγησης... 1 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1540Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης για τη Σύσταση και οργάνωση Ειδι κής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτ λο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυ ξης και της Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ.)»... 2 Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΓΓΕΤ 15197/ (ΦΕΚ 1577Β / ) κοινής υπουργικής απόφα σης για τον προσδιορισμό τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού για τη στε λέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανά πτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολο γικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας... 3 Τροποποίηση και ολοκλήρωση της επένδυσης της εται ρείας «Σ.Α. ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (Δράση Β Κύ κλος), που αναφέρεται στις κατηγορίες «ΠΟΙΟΤΗΤΑ» & «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ», σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. εγκριτικής απόφασης ΔΒΕ12759/38 ν. 2601/98/ απόφασης, ως ισχύει, με την οποία η εταιρεία υπήχθη στις διατάξεις του άρ θρου 3 παρ. 1, του ν. 2601/98, όπως έχει τροποποιη θεί με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2941/2001 και οριστικοποίηση του κόστους αυτής... 4 Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαί ων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου... 5 Άδεια ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυ πικής εκπαίδευσης Κολλεγίου... 6 Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας, για το έτος 2009, στους δικαιούχους των ασφαλιστικών ορ γανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλη σης και Κοινωνικής Προστασίας... 7 Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Το μέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορί ου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)... 8 Λειτουργία Σώματος Επιθεώρησης... 9 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτε ρης Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκρι τικής) στον Αναστάσιο (Τάσο) Χαλκιά ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Υπαγωγή της Εταιρείας «GREEN ESCAPE HOTEL A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00617/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «GREEN ESCAPE HOTEL Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχε δίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρε ται στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου (δυναμικότητας 39 δωματίων 73 κλινών) και αναβάθμιση του απο 2 σε 3* (με δυναμικότητα 29 δωμάτια 55 κλίνες), στη θέση Πέραμα, Κατσιμήτρου 57, Δήμος Περάματος, του Νομού Ιωαννί νων, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 52,924% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων σα ράντα ( ,00) ευρώ. Το ποσό αυτό της επιχορή γησης συνάγεται από το ποσό των ,00 ευρώ ήτοι ποσοστό 53% που αναλογεί στην αρχική επένδυση ύψους ,00 ευρώ και το ποσό των ,00 ευρώ ήτοι ποσοστό 50% που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και συμβούλων ύψους ,00 ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δύο (2) νέες θέ σεις απασχόλησης δύο (2) ( Ε.Μ.Ε..) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

2 19568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Γ.Γ (2) Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1540Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης για τη Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρε σία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ.)» ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), και ειδικότερα τα άρθρα 3, 5, 7, 8, 18, 21, 22 και 26 αυτού, β. Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251/ ), όπως αυτός τροπο ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚΑ 98/ ). 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1260/1999». 3. Την υπ αριθμ. C (2001) 550/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ , όπως ισχύει, την αρμοδιότητα διαχείρισης και εφαρμογής του οποίου έχει το Υπουργείο Ανάπτυ ξης. 4. Την υπ αριθμ. Ε (2007) 5338/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001) για κοινοτι κή ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για τις περιφέρειες της Ελλάδος, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/ (ΦΕΚ Β 1502/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησι ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις α) υπ αριθμ. 4927/ (ΦΕΚ Β 444/ ), β) υπ αριθμ. Δ13/ Φ5.27/22018/ (ΦΕΚ Β 1814/ ), γ) υπ αριθμ /2010Δ/Φ03/ (ΦΕΚ Β 1909/ ), δ) υπ αριθμ. ΑΠ 3124/695Δ/Φ03/ (ΦΕΚ Β7557/3308) αποφάσεις και ισχύει. 6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 57/ ) 7. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α 65/ ). 8. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚΑ 19/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/ (ΦΕΚ85 Α / ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, τρο ποποιούμε: Η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1540Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 1. Τα άρθρα 4 και 5 αλλάζουν αρίθμηση και γίνονται 5 και 6, αντίστοιχα. 2. Προστίθεται άρθρο 4 ως ακολούθως: «Άρθρο 4 Η διενέργεια των πληρωμών της Ειδικής Υπηρεσίας προς τους δικαιούχους και αναδόχους πράξεων και έρ γων, θα εκτελείται μέσω της Συλλογικής Απόφασης του ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις που τον διέπουν και με τις διαδικασί ες που περιγράφονται στην υπ αριθμ. 5439/1985 (ΦΕΚ /298Β / ) κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Όπου στην υπ αριθμ. 5439/1985 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει σήμε ρα, αναφέρεται «υπηρεσιακή μονάδα της Γ.Γ.Ε.Τ.» εννοεί ται και «Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ)». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1540Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Αριθμ. Γ.Γ (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΓΓΕΤ 15197/ (ΦΕΚ 1577Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης για τον προσδιορισμό τυπικών και ουσιαστικών προσό ντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ει δικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ θηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Του ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 5, 7, 8, 18, 21, 22 και 26, αυτού, γ. Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251/ ), όπως αυτός τροπο ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνο χής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1260/ Την υπ αριθμ. C (2001)550/ απόφαση της Ευ ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησια κού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ , όπως ισχύει, την αρμοδιότητα διαχείρισης και εφαρμογής του οποίου έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης. 4. Την υπ αριθμ. Ε(2007)5338/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη σιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ 001) για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για τις περιφέρειες της Ελλάδος, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/ (ΦΕΚ Β 1502/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδι κής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και σύστα ση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ γράμματος «Ανταγωνιστικότητα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ. α) Δ13/4927/ (ΦΕΚ Β 444/ ), β) Δ13/Φ5.27/22018/ (ΦΕΚ Β 1814/ ) γ) 10590/2010Δ/Φ03/ (ΦΕΚ Β 1909/ ) αποφάσεις και ισχύει. 6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οκονομικών στο Υπουργείο Οικονο μίας και Οκονομικών» (ΦΕΚ Α 57/ ) 7. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α 165/ ). 8. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α 19/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/ (ΦΕΚ 85), το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α Ί9/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορί ου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/ (ΦΕΚ 85Α / ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Του ρισμού». 9. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο νομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτ λο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινο τομίας» (ΦΕΚ 1540/Β ). 10. Την υπ αριθμ. ΓΓ 120/ πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. 11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 12. Την υπ αριθμ. ΓΓΕΤ 15197/ (ΦΕΚ 1577 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε: Την υπ αριθμ. ΓΓΕΤ 15197/ (ΦΕΚ 1577Β / ) κοινή υπουργική απόφαση ως εξής: 1. Το Άρθρο 1, περίπτωση Α, παράγραφος 1, εδάφιο α αντικαθίσταται ως εξής: α. Πτυχίο ή Δίπλωμα Παν/μίου της ημεδαπής ή ισό τιμου ιδρύματος της αλλοδαπής οποιασδήποτε ειδικό τητας και οποιουδήποτε κλάδου. 2. Το Άρθρο 1, περίπτωση Α, παράγραφος 2, εδάφιο η αντικαθίσταται ως εξής: η. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. 3. Το Άρθρο 1, περίπτωση Α, παράγραφος 3, εδάφιο δ αντικαθίσταται ως εξής: δ. Γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτί μηση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ιταλικής ή της ισπανικής γλώσσας. 4. Το Άρθρο 1, περίπτωση Β, παράγραφος 1, εδάφιο α αντικαθίσταται ως εξής: α. Πτυχίο ή Δίπλωμα Παν/μίου της ημεδαπής ή ισό τιμου ιδρύματος της αλλοδαπής οποιασδήποτε ειδικό τητας και οποιουδήποτε κλάδου. 5. Το Άρθρο 1, περίπτωση Β, παράγραφο 2, το εδά φιο η καταργείται και το εδάφιο θ μετονομάζεται σε εδάφιο η. 6. Το Άρθρο 1, περίπτωση Β, παράγραφο 3, προστίθε ται εδάφιο α ως εξής: α. Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Το εδάφιο α της παραγράφου 3 του Άρθρου 1, πε ρίπτωσης Β, μετονομάζεται σε εδάφιο β, το εδάφιο β μετονομάζεται σε εδάφιο γ, και το εδάφιο γ μετονομά ζεται σε εδάφιο δ και αντικαθίσταται ως εξής: δ. Γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτί μηση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ιταλικής ή της ισπανικής γλώσσας. 7. Το Άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο α αντικαθίστα ται ως εξής: α. Πτυχίο ή Δίπλωμα Παν/μίου της ημεδαπής ή ισό τιμου ιδρύματος της αλλοδαπής οποιασδήποτε ειδικό τητας και οποιουδήποτε κλάδου. 8. Στο Άρθρο 2, παράγραφο 2, το εδάφιο ζ καταργείται και το εδάφιο η μετονομάζεται σε εδάφιο ζ. 9. Στο Άρθρο 2, παράγραφο 3, προστίθεται εδάφιο α ως εξής: α. Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Το εδάφιο α της παραγράφου 3 του Άρθρου 2, μετο νομάζεται σε εδάφιο β, το εδάφιο β μετονομάζεται σε εδάφιο γ, και το εδάφιο γ μετονομάζεται σε εδάφιο δ και αντικαθίσταται ως εξής: δ. Γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτί μηση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ιταλικής ή της ισπανικής γλώσσας. 10. Στο Άρθρο 3, παράγραφο 2, το εδάφιο ε καταργεί ται και το εδάφιο στ μετονομάζεται σε εδάφιο ε. 11. Στο Άρθρο 3, παράγραφο 3, προστίθεται εδάφιο α ως εξής: α. Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Το εδάφιο α του Άρθρου 3, παραγράφου 3, μετονο μάζεται σε εδάφιο β, το εδάφιο β μετονομάζεται σε εδάφιο γ, και το εδάφιο γ μετονομάζεται σε εδάφιο δ και αντικαθίσταται ως εξής:

4 19570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. Γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτί μηση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ιταλικής ή της ισπανικής γλώσσας. 12. Στο Άρθρο 4, παράγραφο 2, το εδάφιο γ καταργεί ται και το εδάφιο δ μετονομάζεται σε εδάφιο γ. 13. Στο Άρθρο 4, παράγραφο 3, προστίθεται εδάφιο α ως εξής: α. Γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμα νικής γλώσσας. Το εδάφιο α του Άρθρου 4, παραγράφου 3, μετονο μάζεται σε εδάφιο β, και το εδάφιο β μετονομάζεται σε εδάφιο γ. 14. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. ΓΓΕΤ 15197/ (ΦΕΚ 1577 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (4) Τροποποίηση και ολοκλήρωση της επένδυσης της εται ρείας «Σ.Α. ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (Δράση Β Κύ κλος), που αναφέρεται στις κατηγορίες «ΠΟΙΟΤΗΤΑ» & «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ», σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. εγκριτικής απόφασης ΔΒΕ12759/38 ν. 2601/98/ απόφασης, ως ισχύει, με την οποία η εταιρεία υπήχθη στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1, του ν. 2601/1998, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2941/2001 και οριστικοποίηση του κόστους αυτής. Με την απόφαση υπ αριθμ /ΔΒΕ1531/ του Υπουργού Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε η επένδυση της εταιρείας «Σ.Α. ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» που ανα φέρεται στις κατηγορίες «ΠΟΙΟΤΗΤΑ» & «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙ ΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ», σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής Απόφασης ΔΒΕ12759/38 ν. 2601/98/ , όπως ισχύει, του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998, όπως έχει τροποποιη θεί με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2941/2001, με τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και οριστικοποιήθηκε στο ποσό των ,87 ευρώ (επτα κοσίων πενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών). Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίσθηκε στο ποσό των ,14 ευρώ (τριακόσιες χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά), ποσοστό 40% της ενισχυόμενης επένδυσης ύψους ,87 ευρώ (επτακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων εβδο μήντα επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών), το οποίο καλύφθηκε με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών. Το ύψος του τραπεζικού δανεισμού ορίσθηκε σε ,25 ευρώ (διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εννιακό σια ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) ποσοστό 25% της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των ,46 ευρώ (εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων τρια κοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα έξι λε πτά) ποσοστό 25% της επένδυσης στην κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ και επιχορήγηση δημοσίου ,00 ευρώ (δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ), ποσοστό 25% στην κατηγορία ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, δηλαδή σύνολο επιχορήγησης ,46 ευρώ (εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά). Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε η Με την υλοποίηση της ειδικής επένδυσης δημιουργή θηκαν 8 νέες θέσεις εργασίας. Η εταιρεία απασχολούσε 101 άτομα κατά την ολοκλήρωση και στην απόφαση υπαγωγής είχε 93 υφιστάμενες θέσεις εργασίας με υποχρέωση για 3 νέες θέσεις εργασίας. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή της δεύτερης δόσης επιχορήγησης ποσού ,42 ευρώ (ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά) που προκύπτει από την αφαίρεση της α δόσης ,00 ευρώ από τη συνολική επιχο ρήγηση όπως έχει διαμορφωθεί μείον 4%ο βάσει του άρθρου 8, παρ. 22 του ν. 2601/98 (ποσό παρακράτησης 330,04 ευρώ). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009 Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη της Δ/νσης ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ Αριθμ. Δ17γ/10/108/ΦΝ 437 (5) Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθε σίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Α 116). 2. Την υπ αριθμ.δ17α/02/37/φν437/ απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Σύσταση Επιτροπής για την επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Υδραυλικών Λιμενικών και Πρασίνου Δημοσίων Έργων». 3. Την υπ αριθμ. Δ17α /11/59/ΦΝ/437/ απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία συμπληρώθηκε η σύνθεση της ως άνω Επιτροπής. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τα αναπροσαρμοσμένα και συμπλη ρωμένα Ενιαία Τιμολόγια Έργων Πρασίνου τα οποία περιλαμβάνουν: α) Περιγραφικό Τιμολόγιο και Πίνακες Φυτικού Υλι κού β) Πίνακες τιμών μονάδος 2. Τα ανωτέρω ενιαία τιμολόγια εργασιών εφαρμόζο νται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των προϋπολογι σμών δημοπράτησης δημοσίων έργων και ισχύουν για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό), θα αποσταλεί για δημοσίευση ή υπογραφεί αντίστοιχα μετά την

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 4. Η απόφαση αυτή καθώς και το Περιγραφικό Τιμο λόγιο, οι Πίνακες Φυτικού Υλικού και οι αναπροσαρμο σμένοι πίνακες τιμών μονάδος, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Αθήνα, 21 Ιουλίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ /Δ6 (6) Άδεια ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 /τ.α / ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε γίων και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ομόρ ρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ε. και Μ. ΦΟΥΚΑΡΑ ΚΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MBS COLLEGE με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγη ση άδειας ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. 3. Την ανάγκη χορήγησης άδειας ίδρυσης εκπαιδευ τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολ λεγίου. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Χορηγούμε στην Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «Ε. και Μ. ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MBS COLLEGE άδεια ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυ κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.3696/2008. Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Φ.40021/12853/1297 (7) Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας, για το έτος 2009, στους δικαιούχους των ασφαλιστικών οργα νισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του α.ν. 124/67(Α, 151), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1066/1980 (Α, 183), του άρθρου 12 του ν. 1276/1982 (Α, 100) και του άρθρου 59 του ν.3518/2006 (Α, 272). 2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 238/2007 (Α, 278) «Διο ρισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ στασίας». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α, 98), «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β, 40). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού των Ασφαλιστικών Οργανισμών ύψους ,00 περίπου, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί ας, για τη θερινή περίοδο 2009, εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας ύψους 250,00 στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας, που πάσχουν: α. από φυματίωση β. από καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση γ. από νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υποβληθεί σε με ταμόσχευση νεφρού. δ. από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 80% στην πνευμονική νόσο και ε. όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος. Οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, πνευμό νων, καρδιάς και ήπατος δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας εφ όρου ζωής. 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επι δόματος, είναι: α. οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, που πάσχουν από τις προαναφερόμενες ασθένειες, εκτός από την περί πτωση δ, να έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 33% β. οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργανι σμών που χορηγούν επιδόματα ασθένειας, να επιδοτού νται λόγω ασθένειας για τις παραπάνω παθήσεις κατά το χρονικό διάστημα από μέχρι , έστω και κατά το τμήμα του διαστήματος αυτού, και γ. οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργα νισμών που δεν καταβάλλουν επιδόματα ασθενείας, να προσκομίζουν γνωμάτευση γιατρού νοσοκομείου ή κλινικής, σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, με την οποία θα πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το ως άνω χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι πάσχοντες από φυματίωση, δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας και στις περιπτώσεις που παίρνουν βοήθημα τύπου συντάξεως λόγω φυμα τιώσεως ή επίδομα διαιτολογίου. 3. Σε περίπτωση που, από τις καταστατικές διατάξεις κάποιου ασφαλιστικού οργανισμού, προβλέπεται η χο ρήγηση επιδόματος αεροθεραπείας, ποσού μεγαλύτε ρου από αυτό που ορίζεται με την παρούσα απόφαση, μπορεί να καταβάλλεται και μέχρι το διπλάσιο από το ανωτέρω οριζόμενο ποσό, εφόσον η οικονομική κατά σταση του οικείου οργανισμού το επιτρέπει.

6 19572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Δεν δικαιούνται επιδόματος αεροθεραπείας: Όσοι παίρνουν το επίδομα αυτό από οποιαδήποτε άλλη πηγή Όσοι νοσηλεύονται, εφόσον οι δαπάνες της νοση λείας τους καταβάλλονται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή παρέχονται σε αυτούς έξοδα ενοικίων ή γενικά έξοδα θερινής διαμονής, εφόσον το χρονικό διάστημα, για το οποίο καταβάλλο νται οι ανωτέρω παροχές, αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα του χρονικού διαστήματος, που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2β της απόφασης αυτής. 5. Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται συγχρόνως από το Δημόσιο και οποιονδήποτε ασφαλιστικό ορ γανισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δικαιούνται του επιδόματος αε ροθεραπείας μόνο από τον ασφαλιστικό οργανισμό. 6. Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας, θα αρχίσει από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα διαρκέσει μέχρι 6 μήνες. 7. Το επίδομα αεροθεραπείας, δικαιούνται και οι συ νταξιούχοι που η έναρξη συνταξιοδότησής τους ανα τρέχει στο χρονικό διάστημα πριν από την , η καταβολή του οποίου θα γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης συνταξιοδότησης. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2009 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Αριθμ. Φ.20128/11599/671 (8) Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τρο φίμων (ΤΕΑΥΕΤ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλι σης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 παρ. 2 και 138 παρ. 4 του ν.3655/2008 «Διοικητική και Οργανωτική μεταρρύθμι ση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ 58 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του α.ν.1159/1946 «Περί συμπληρώσεως του α.ν. 1022/1946» (ΦΕΚ 120 Α ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του α.ν. της «Περί Οργανισμού του Υπουργεί ου Εργασίας» (ΦΕΚ 543 Α ), όπως αυτό ερμηνεύθηκε αυθεντικά με το άρθρο 1 του α.ν. 694/1937 (ΦΕΚ 196 Α ) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 2520/1953 (ΦΕΚ 220 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. Φ.80000/οικ.1987/105/ (ΦΕΚ 143 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας Γεώργιο Κοντογιάννη». 5. Την υπ αριθμ. 109/11/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα. 6. Την υπ αριθμ. 40/3/ απόφαση του Διοικητι κού Συμβουλίου του τ. Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων. 7. Τη γνωμοδότηση του Α κλιμακίου του Συμβου λίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που λήφθηκε κατά την 4η/ συνεδρίαση του. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη ούτε σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολο γισμού του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων του ΤΕΑΙΤ, αποφασίζουμε: Στο Καταστατικό του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ) του Ταμεί ου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αριθμ /2103/1949 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 64 Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επέρχονται οι εξής τρο ποποιήσεις: 1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 Ασφαλιστέα πρόσωπα Στον Τομέα ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλοι οι απα σχολούμενοι στα παντοπωλεία, εδωδιμοπωλεία, οινο παντοπωλεία, στις επιχειρήσεις υπεραγοράς (σούπερ μάρκετ), στα καταστήματα τροφίμων φρέσκων, νωπών ή κατεψυγμένων καθώς και βιολογικών προϊόντων και ειδών υγιεινής διατροφής, στις επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής εμπορίας και διανομής κονσερβών και, γε νικά, τυποποιημένων και νωπών ή διατηρημένων ειδών διατροφής, στα πρατήρια βιομηχανιών και βιοτεχνιών ει δών διατροφής, στις επιχειρήσεις εμπορίας και διανομής χονδρικά και λιανικά τυριών, λιπών και βουτύρων, γαλα κτοκομικών προϊόντων, αλλαντικών, ελαίου και ελαιών, δημητριακών, αλεύρων, μπαχαρικών, στα καφεκοπτεία και στις επιχειρήσεις επεξεργασίας και εμπορίας καφέ και ξηρών καρπών και λοιπών συναφών ειδών της πε ριοχής Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων». 2. Το άρθρο 32 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 32 Πόροι του Τομέα Πόροι του Τομέα είναι: 1. Εισφορά του ασφαλισμένου, οριζόμενη σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των πάσης φύσεως αποδοχών και μέχρι του εκάστοτε ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, πέραν του οποίου δεν θα υπολογίζεται εισφορά. 2. Ισόποση εισφορά του εργοδότη επί των ιδίων ως άνω αποδοχών. 3. Οι πρόσοδοι της περιουσίας του Τομέα. 4. Κάθε έσοδο από χαριστική αιτία». Αθήνα, 21 Ιουλίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (9) Λειτουργία Σώματος Επιθεώρησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Τις διατάξεις: των άρθρων 2 παρ.1 και 3 παρ. 5 του ν.3090/2002 (ΦΕΚ 329/Α ) «Σύσταση Σώματος Επιθεώρη σης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ / απόφασή μας «Εσωτε ρικός Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α και Β (ΦΕΚ 463 Β )». 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Για την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος Επιθεώρη σης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης ορίζουμε τρεις τομείς διενέργειας τακτικών και εκτάκτων επι θεωρήσεων ως εξής: Τομέας Α διενέργειας τακτικών και εκτάκτων επι θεωρήσεων των καταστημάτων κράτησης σχετικά με τον έλεγχο αυτών, όπως ορίζει το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.3090/2002. Τομέας Β διενέργειας τακτικών και εκτάκτων επιθε ωρήσεων των καταστημάτων κράτησης σχετικά με τη λειτουργία της ταμειακής και διαχειριστικής κατάστα σης αυτών. Τομέας Γ (Εσωτερικών Υποθέσεων) με αντικείμενο τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων των καταστημάτων κράτησης σχετικά με τον έλεγχο των καθηκόντων των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Αθήνα, 16 Ιουλίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ Αριθμ /61 (10) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) στον Αναστάσιο (Τάσο) Χαλκιά. O YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Το π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι σμού» (ΦΕΚ 146/Α/ ). 2. Το ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ.» (ΦΕΚ 127/Α/ ). 3. Το άρθρο 15 του ν. 1348/1983 «Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Άρμα Θέσπιδος» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/ ). 4. Το άρθρο 3, παρ. 7α του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέ τρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/ Α/ ). 5. Το π.δ. 370/1983 «Κανονισμός οργάνωσης και λει τουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής)» (ΦΕΚ 130/Α/1983). 6. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/ (ΦΕΚ 2032/Β/08) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαι ώματος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Γε νικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ». 7. Την από αίτηση του Αναστάσιου (Τάσου) Χαλκιά με τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά για χορήγη ση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης. 8. Τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 25 του ν. 1158/1981, για τα τυπικά και ουσιαστικά προ σόντα του Αναστάσιου (Τάσου) Χαλκιά ως ιδρυτή της Σχολής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 1158/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, παρ. 7α του ν. 2557/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 370/ Το πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 1158/1981, όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ αριθμ. 2436/ (ΦΕΚ 31/Β/85) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού και Επιστημών για τον έλεγ χο της καταλληλότητας των κτηρίων των Ανώτερων Σχολών Καλ/κής Εκπ/σης. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Χορηγούμε από το σχολικό έτος στον Αναστάσιο (Τάσο) Χαλκιά, άδεια ίδρυσης και λειτουρ γίας Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υπο κριτικής) με έδρα λειτουργίας το κτήριο επί της οδού Πέτρας 2 και Καλτεζών, στην Αθήνα. Η επωνυμία της Σχολής ορίζεται ως εξής: «Ανώτε ρη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης Τάσου Χαλκιά «Πρώτη Πράξη»». Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009 Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΛΥΤΑΡΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 7 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργεια κής Πολιτικής... 1 Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1771 11 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 6248/31 03 2010 Κ.Υ.Α., με τίτλο «Ειδικό διετές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2332 7 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πώληση Μετοχών Κυριότητος Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας»... 1 Αύξηση Τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2018 17 Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΟΥ ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 25 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3021/19/53 από 14.10.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 973 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβα ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα